PC Suite Kurulum Kýlavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PC Suite Kurulum Kýlavuzu"

Transkript

1 PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) TR Issue 1

2 Copyright 2002 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Önceden Nokia'nýn yazýlý izni alýnmaksýzýn, bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði olduðu gibi sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved. m-router Connectivity Components Intuwave Limited. All rights reserved. (

3 Ýçindekiler Nokia 7650 için PC Suite...1 Yazýlým ve donaným gereksinimleri...1 PC Suite i Yükleme...2 Telefonunuzu bilgisayara baðlama...3 Kýzýlötesi baðlantý kullanma...3 Bluetooth baðlantýsý kullanma...4 PC Suite i Kullanmaya Baþlama...6 Çevrimiçi ve çevrimdýþý modlar...7 Baðlantý durumu...7 Ana pencere bilgileri...8 PC Suite uygulamalarý Yedekle/Geri Yükle Kontrol Paneli Veri Alma Senkronize Et Resim Transferi Ayar sihirbazý Telefonunuza yazýlým yükleme PC nizden PC Suite uygulamasýný kaldýrma Önemli güvenlik notlarý... 13

4 Nokia 7650 için PC Suite 1. Nokia 7650 için PC Suite Lütfen önemli güvenlik bilgilerinin yaný sýra, kullaným ve bakým yönergeleri için de ürün kullaným kýlavuzuna bakýn. Bu kýlavuzda uyumlu bir bilgisayara Nokia 7650 için PC Suite yükleme, Nokia 7650 telefonunuzu bilgisayara baðlama ve Nokia 7650 için PC Suite i kullanmaya baþlama yöntemleri açýklanmaktadýr. PC Suite kullanýmý hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi için, PC Suite uygulamalarýnýn çevrimiçi yardýmýna baþvurun. Nokia 7650 için PC Suite ile þunlarý yapabilirsiniz: Bilgisayarýnýz ve telefonunuz arasýnda bilgi paylaþýmý. Kayýp veya hasarla karþýlaþýlmasý durumunda verileri korumak için telefon dosyalarýnýn yedek kopyalarýný alma. Microsoft ve Lotus uygulamalarýyla takviminizi, kiþilerinizi ve görevlerinizi senkronize etme. Kiþiler ve takvim bilgilerini baþka bir cep telefonundan, Nokia communicator dan veya Palm cihazýndan Nokia 7650 nize kopyalama. Telefon ayarlarýný yapýlandýrma. Telefonunuza yazýlým yükleme. Yazýlým ve donaným gereksinimleri PC Suite i yüklemek ve çalýþtýrmak için þunlara gereksiniminiz vardýr: Windows 98, Windows ME veya Service Pack 2 ile Windows 2000 iþletim sistemlerinden birine sahip uyumlu bir bilgisayar. 1

5 en az 110 MB boþ disk alaný. Nokia 7650 nizi bilgisayara baðlamak için þunlara gereksiniminiz vardýr: kýzýlötesi baðlantýsý: bilgisayarda kýzýlötesi baðlantý noktasý veya Bluetooth baðlantýsý: Bluetooth kartý ve gereken yazýlým veya bilgisayardaki yerleþik Bluetooth desteði. Nokia 7650 nizi bilgisayarýnýza baðlamak için Bluetooth yazýlýmýnýn Seri Baðlantý Noktasý Profili ni (Serial Port Profile SPP) desteklemesi gerekir. PC Suite i Yükleme Nokia 7650 için PC Suite, Nokia 7650 için PC Suite paketiyle birlikte gelen CD-ROM un Software for PC (PC Yazýlýmý) bölümünde yer alýr. CD-ROM bilgisayarýnýzýn CD-ROM sürücüsüne takýldýktan sonra, otomatik olarak kendini baþlatmalýdýr. Baþlatmazsa, aþaðýdaki adýmlarý uygulayýn: 1 Windows Baþlat düðmesini týklatýn, Programlar ýn üzerine gelin ve Windows Gezgini ni seçin. 2 CD-ROM kök dizinine gidip, Nokia7650.exe dosyasýný çift týklatýn. CD-ROM kullanýcý arabirimi açýlýr. CD-ROM arabirimi açýldýðýnda, aþaðýdakileri yerine getirin: 1 Software for PC seçeneðini týklatýn. 2 PC Suite i seçip, PC Suite for Nokia 7650 yi (Nokia 7650 için PC Suite) týklatýn. 3 Yükleme dilini seçin ve yükleme sihirbazýný baþlatmak için Next i (Ýleri) týklatýn. Bu sihirbaz, yükleme iþleminin adýmlarýnda size yol gösterir. Genel olarak, önerilen hedef klasörü ve program klasörünü kabul etmeniz önerilir. Not: Takvim ve kiþiler verilerini baþka bir Nokia cep telefonundan Nokia 7650 nize aktarmak istiyorsanýz, Data Import (Veri Alma) iletiþim kutusunda, Install the Nokia Connectivity SDK (Nokia Baðlantý SDK sýný Yükle) onay kutusunun seçili olmasýna dikkat edin. Nokia Connectivity SDK bileþenini yüklemezseniz, yalnýzca Nokia 9110 Nokia 7650 için PC Suite 2

6 Nokia 7650 için PC Suite Ýpucu! Baðlantý durumunu görmek için görev çubuðundaki simgeleri denetleyin. Telefonunuz bilgisayara baðlý olduðunda baðlantý simgesi deðiþerek simgesine dönüþür. Communicator veya Palm cihazýnda bulunan verileri Nokia 7650 telefonunuza aktarabilirsiniz. CD-ROM'unuz yoksa: 1 Yükleme dosyasýný (setup.exe) indirin. 2 Dosyayý indirdiðiniz dizine gidip dosyayý çift týklatýn. 3 Ekrandaki yönergeleri izleyin. Telefonunuzu bilgisayara baðlama PC Suite i ilk kez kullanýrken, Nokia 7650 nizi bilgisayara baðlamanýz gerekir. Daha sonra, telefonunuz bilgisayara baðlý olsun veya olmasýn, PC Suite i kullanabilirsiniz. Telefonunuzu kýzýlötesi veya Bluetooth baðlantýsý üzerinden bilgisayara baðlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Connecting your Nokia 7650 to a PC (Nokia 7650 nizi Bilgisayara Baðlama) ve Disconnecting and reconnecting your Nokia 7650 (Nokia 7650 nizi Baðlama ve Baðlantýsýný Kesme) baþlýklarýnýn altýnda yer alan çevrimiçi yardým konularýna bakýn. Kýzýlötesi baðlantý kullanma 1 Kýzýlötesi sürücüsünün bilgisayara yüklü olup olmadýðýný denetleyin. Windows Denetim Masasý na gidin. Infrared (Kýzýlötesi) simgesi görülebiliyorsa, sürücü yüklenmiþtir. Ayrýca, Infrared in bilgisayarda etkinleþtirilip etkinleþtirilmediðini de denetleyin. Windows 2000 de kýzýlötesi baðlantýsýna Kablosuz Baðlantý adý verildiðini unutmayýn. Not: Windows 2000 iþletim sisteminde kýzýlötesi baðlantýsý kullanabilmek için öncelikle Kablosuz Baðlantý yazýlýmýndaki, Görüntü Aktarýmý uygulamasýný devre dýþý býrakmanýz gerekir. 2 Connection Properties (Baðlantý Özellikleri) iletiþim kutusunu açmak için görev çubuðundaki PC Suite Connection (PC Suite Baðlantýsý) simgesini çift týklatýn. Kýzýlötesi baðlantýsý için uygun COM baðlantý noktasýnýn seçili olmasýna dikkat edin. Hiçbir 3

7 baðlantý noktasý seçilmemiþse, baðlantý türü olarak kýzýlötesi baðlantýsýna sahip COM baðlantý noktasýný seçin. Birden çok COM baðlantý noktasý seçebileceðinizi unutmayýn. Not: Kullanmak istediðiniz baðlantý noktasýný seçememeniz, söz konusu baðlantý noktasýný baþka bir bilgisayar uygulamasýnýn kullandýðý anlamýna gelir. PC Suite i bu baðlantý noktasýyla kullanmak için diðer uygulamayý kapatýn veya geçici olarak devre dýþý býrakýn. 3 Telefonun kýzýlötesi baðlantý noktasýnýn bilgisayarýn kýzýlötesi baðlantý noktasýyla karþýlýklý olduðundan ve birbirlerinin kapsamýnda bulunduklarýndan emin olun. 4 Telefonunuzun kýzýlötesi baðlantýsýný etkinleþtirin. Menü ye gidin, Baðlantý klasörünü açýn ve Kýzýlötesi ni seçin. Bluetooth baðlantýsý kullanma Not: Nokia 7650 nizi ilk kez Bluetooth üzerinden bilgisayarýnýza baðlamadan önce, telefonunuza Bluetooth baðlantýsýnýnda kullanýlacak bir ad vermiþ olmanýz gerekir. Telefonunuza ad verme yönergeleri için, Nokia 7650 Kullaným Kýlavuzu na bakýn. Nokia 7650 nizin tanýnmasýný ve baðlanmasýný saðlamak için telefonunuzda Bluetooth un etkinleþtirildiðinden emin olun. Baðlantý ya gidin ve Bluetooth u seçin. Ardýndan, Bluetooth u Açýk olarak ayarlayýn. Telefonunuzun tanýnmasýný saðlamak için, Bluetooth menüsünde Telefon görünürlüðü seçeneðini Tümü olarak belirleyin. Bluetooth baðlantýsý kurmak için: 1 PC Kartý na veya CompactFlash (CF+) yuvasýna Bluetooth kartýnýn takýldýðýndan ve Bluetooh baðlantýsýyla birlikte verilen yazýlýmýn bilgisayara yüklendiðinden emin olun veya bilgisayarýnýzda Bluetooth yerleþik desteði bulunup bulunmadýðýný denetleyin. Bilgisayarda Bluetooth kartý için seri baðlantý noktasý profilinin bulunmasý gerekir. Daha fazla bilgi için Bluetooth kartýyla veya bilgisayarla birlikte verilen kullanýcý belgelerine bakýn. 2 Nokia 7650 niz ve bilgisayarýnýz arasýnda bir seri baðlantý noktasý baðlantýsý oluþturun. Bu iþlemle ilgili daha fazla bilgi için, Bluetooth yazýlýmýnýn kullanýcý belgelerine bakýn. Nokia 7650 için PC Suite 4

8 Nokia 7650 için PC Suite 3 Connection Properties iletiþim kutusunu açmak için görev çubuðundaki PC Suite Connection simegsini çift týklatýn. Bluetooth baðlantýsý için uygun baðlantý noktasýnýn seçili olmasýna dikkat edin. Hiçbir baðlantý noktasý seçilmemiþse, baðlantý türü olarak Bluetooth baðlantýsýna sahip COM baðlantý noktasýný seçin. Birden çok COM baðlantý noktasý seçebileceðinizi unutmayýn. Not: Kullanmak istediðiniz baðlantý noktasýný seçememeniz, söz konusu baðlantý noktasýný baþka bir bilgisayar uygulamasýnýn kullandýðý anlamýna gelir. PC Suite i bu baðlantý noktasýyla kullanmak için diðer uygulamayý kapatýn veya geçici olarak devre dýþý býrakýn. 4 Bluetooth baðlantýsýný ilk kez kullanarak Nokia 7650 nizi PC nize baðlýyorsanýz, aygýtlarý eþleþtirmeniz gerekir. Aygýtlarý eþleþtirmek üzere her iki aygýta bir þifre girmeniz gerekir. Kendi þifrenizi oluþturun (1-16 karakter uzunluðunda, sayýsal) ve istendiðinde ayný þifreyi hem telefona, hem de bilgisayara girin. Bu þifre yalnýzca bir kez kullanýldýðýndan, ezberlemenize gerek yoktur. Daha fazla bilgi için, Nokia 7650 Kullaným Kýlavuzu na bakýn. 5 Nokia 7650 niz ve PC niz arasýndaki baðlantýyý yetkilendirin. Telefon ekranýnda baðlantý isteði görüntülendiðinde Evet i seçin. Bilgisayarýnýzý yetkilendirilmiþ olarak ayarlayabilirsiniz; bunun anlamý, telefonunuz ve bilgisayarýnýz arasýndaki baðlantýnýn ayrý bir yetkilendirme iþlemine gerek kalmadan yapýlmasýdýr. Bunu yapmak için telefonunuzda Eþleþmiþ aygýtlar görünümüne gidin, kaydrýma yaparak aygýtý bulun ve Seçenekler i belirleyin. Yetkili olarak ata yý seçin. Bluetooth aygýtlarý radyo dalgalarýný kullanarak iletiþim kurduðundan, telefonunuzun ve diðer Bluetooth aygýtýnýn birbirlerini görmesi gerekmez. Baðlantý, duvar gibi engellerden veya baþka elektronik aygýtlardan kaynaklanan parazitlerden etkilenmesine karþýn, iki aygýt arasýnda yalnýzca en çok 10 metre uzaklýk bulunmasý yeterlidir. Bluetooth aygýtlarýný kullanma kýsýtlamalarý söz konusu olabilir. Ülkenizdeki yetkililere baþvurun. 5

9 Bluetooth baðlantýsý otomatik olarak kapanmaz. Baðlantýyý, bilgisayarýnýzdaki Bluetooth yazýlýmýndan kapatmanýz gerekir. Çevrimiçi modda Nokia 7650 için PC Suite i kullanmaya son verdiðinizde Bluetooth baðlantýsýný kapatýn. Not: Telefonunuzu bilgisayara baðlama sorunlarýyla karþýlaþýyorsanýz, hem Nokia 7650 telefonunuzun, hem de bilgisayarýnýzýn açýk olmasýna ve doðru iletiþim baðlantý noktasýný seçmeye dikkat edin. Daha fazla bilgi için Connecting your Nokia 7650 to a PC ve Disconnecting and reconnecting your Nokia 7650 baþlýklarýnýn altýnda yer alan çevrimiçi yardým konularýna bakýn. PC Suite i Kullanmaya Baþlama PC Suite i baþlatmak için Baþlat menüsüne gidin: Baþlat düðmesini týklatýn, Programlar ý seçin, Nokia 7650 için PC Suite in üzerine gelin ve Nokia 7650 için PC Suite i týklatýn. Nokia 7650 nizi ilk kez bilgisayara baðlýyorsanýz, PC Suite i baþlattýktan sonra iki þey yapmanýz istenir: Telefonunuzu adlandýrma. PC Suite ile birden çok Nokia 7650 kullanabilirsiniz. Tek tek telefonlarý tanýmlayabilmek için telefonunuza bir ad vermeniz gerekir. Oluþturulacak görevleri seçme. Nokia 7650 telefonunuz ve bilgisayarýnýz arasýnda bilgi yedekleme ve senkronize etme iþlemleri yapabilmek için uygun görevler oluþturmanýz gerekir. Ýlk baðlantý sýrasýnda, PC Suite otomatik þekilde oluþturulabilecek görevleri listeler. Ýstemiyorsanýz, bu aþamada görev oluþturmanýz gerekmez. Bununla birlikte, görevleri oluþturursanýz daha sonra düzenleme olanaðýnýz da vardýr. Görevleri oluþturmak için aþaðýdaki adýmlarý izleyin: Ýpucu! Çevrimiçi yardýma PC Suite ana penceresindeki Help (Yardým) menüsünden ulaþabilirsiniz. Nokia 7650 için PC Suite 6

10 Nokia 7650 için PC Suite Ýpucu! Bilgisayarýnýzdaki telefon hakkýnda bilgiler içeren klasörler de bu aþamada telefona verdiðiniz ada göre adlandýrýlýr. 1 Ýlk baðlantý kurulduðunda, Welcome to PC Suite for Nokia 7650 (Nokia 7650 için PC Suite e Hoþ Geldiniz) iletiþim kutusu görüntülenir. Telefonunuzun adýný kutuya yazýp, OK i týklatýn. 2 Ardýndan, PC Suite ile gerçekleþtirmek istediðiniz görevleri belirtmeniz istenir. Create Tasks (Görev Oluþtur) iletiþim kutusunda, PC Suite in oluþturmasýný istediðiniz görevleri belirleyin ve OK i týklatýn. Ýsterseniz, bu görevleri daha sonra düzenleyebilirsiniz. Not: Aygýtlarýn çalýþmasýný kesintiye uðratabileceðinden, bilgisayar baðlantýsý kurulduðu sýrada telefonlara yanýt vermeniz veya arama yapmanýz önerilmez. Çevrimiçi ve çevrimdýþý modlar PC Suite, çevrimiçi veya çevrimdýþý modda kullanýlabilir. Aþaðýdaki seçenekleri deðerlendirebilirsiniz: Çevrimiçi çalýþma Telefonunuzu bilgisayara baðlama ve PC Suite in tanýmlamasýna izin verme. Çevrimiçi modda telefonunuz uyumlu bilgisayara baðlýdýr ve telefonda depolanmýþ bilgilerle çalýþabilirsiniz. Çevrimdýþý çalýþma Telefonunuzun baðlantýsýný kesip, adlandýrýlmýþ aygýtlar listesinden telefonunuzun adýný seçin. Çevrimdýþý modda, bilgisayarýnýza baðlý olmayan telefonda depolanmýþ bilgilerle çalýþabilirsiniz. Çevrimdýþý modda kullanabileceðiniz bilgiler yalnýzca en son senkronizasyon veya yedekleme verilerinizle sýnýrlýdýr. Çevrimdýþý moddaki menüler ve diðer kullanýlabilir seçenekler çevrimdýþý moddakinden farklýdýr, ancak yine de PC Suite in birçok özelliðini kullanabilirsiniz. Baðlantý durumu Durum çubuðunun sað tarafýnda ve Windows görev çubuðunda yer alan simge, baðlantý durumunu aþaðýdaki þekilde görüntüler: Baðlantý kesildi Baðlandý 7

11 Veri aktarýmý yapýlýyor (animasyonlu simge) Ana pencere bilgileri PC Suite ana penceresi aþaðýdaki bilgileri ve kontrol birimlerini görüntüler: Nokia 7650 için PC Suite 8

12 Nokia 7650 için PC Suite menü komutlarýnýn araç çubuðu kýsayollarý menü komutlarý açýk olan uygulamanýn adý uygulama çubuðu seçili komut hakkýnda bilgiler baðlý telefonun adý baðlantý durumu 9

13 PC Suite uygulamalarý PC Suite penceresinin sol tarafýnda bir grup simge görüntülenir; bu alan, uygulama çubuðu olarak bilinir. Kullanacaðýnýz uygulama simgesini týklatýn. Uygulamayý kullanma bilgileri için, çevrimiçi yardýma bakýn. Yedekle/Geri Yükle Yedekle/Geri Yükle ile telefonunuzdaki bilgileri yedekleyebilirsiniz. Nokia 7650 telefonunuzdaki bilgileri kaybederseniz (örneðin, yanlýþlýkla silerek) veya bilgilerin yedeklenmiþ eski sürümüne gerek duyarsanýz, telefonunuzdan geri yükleyebilirsiniz. Not: Kullanmak üzere Nokia 7650'nize yüklediðiniz operatör logolarý, zil sesleri (midi ve basit zil sesleri) ve Java uygulamalarý kurulum sýrasýnda kaydedilmez; bu nedenle de geri yüklenemez. Yalnýzca orijinal Nokia 7650 zil sesleri kaydedilir. Nokia 7650 için PC Suite Kontrol Paneli Kontrol Paneli ni kullanarak, bazý PC Suite genel ayarlarýný deðiþtirebilirsiniz. Aþaðýdaki özellikler, Kontrol Paneli'nde yer alýr: Baðlantý PC Suite in bir telefona baðlanmaya çalýþýrken kullandýðý baðlantý noktasýný belirlemenizi saðlar. Veri Konumu yedekleme ve senkronizasyon dosyalarýný depolamak istediðiniz konumu belirtmenizi saðlar. Aygýt Yöneticisi bilgisayarýnýza baðlý telefonlarý görmenizi ve artýk baðlanmak istemediðiniz telefonlarýn bilgilerini kaldýrmanýzý saðlar. ÖNEMLÝ: Aygýt Yöneticisi ni kullanarak kaldýrdýðýnýz bilgileri geri yükleyemezsiniz. 10

14 Nokia 7650 için PC Suite Veri Alma Veri Alma ile, Nokia 5110, Nokia 6110, Nokia 6210, Nokia 6250, Nokia 7110, Nokia 8210, Nokia 8810, Nokia 8850, Nokia 8890, Nokia 9110 Communicator veya Palm cihazýndaki kiþiler ve takvim verilerinizi Nokia 7650 nize aktarabilirsiniz. Senkronize Et Senkronize Et ile, telefon kiþilerinizi ve takvim verilerinizi Microsoft ve Lotus uygulamalarýyla senkronize edebilirsiniz. Senkronize edebilmek için senkronizasyon için oluþturulmuþ görevlerinizin olmasý gerekir. Nokia 7650 nizi ilk kez bilgisayarýnýza baðladýðýnýzda, PC Suite telefonunuzu tanýmlar ve bir dizi görev oluþturur. Görevleri deðiþtirebilir ve isterseniz baþka görevler oluþturabilirsiniz. Ayrýca, telefonunuzu her bilgisayarýnýza baðladýðýnýzda düzenli aralýklarla veya komut üzerine çalýþacak görevler zamanlayabilirsiniz. Senkronizasyon devam ettiði sýrada Windows görev çubuðunda animasyonlu bir simge görüntülenir. Telefonunuzu bilgisayarla senkronize etme (animasyonlu simge). Resim Transferi Resim Transferi'ni kullanarak telefonunuzda ve bilgisayarýnýzda resim dosyalarýný kopyalayabilir, taþýyabilir, yeniden adlandýrabilir ve silebilirsiniz. Ayrýca, iliþkili görüntüleme uygulamasý varsa resim dosyalarýný görüntülemeniz de mümkündür. Ayar sihirbazý Ayar sihirbazýyla, telefonunuzun e-posta hesabýný, uzak baðlantýyý, mesaj merkezini ve çoklu ortam mesaj merkezi ayarlarýný yapýlandýrabilirsiniz. Örneðin, ayarlarý el ile 11

15 yönetebilir veya bilgisayarda kullandýðýnýz bir yapýlandýrmayý telefona kopyalayabilirsiniz. Ayrýca, telefon ayarlarýnýzý bir dosyaya yedekleyebilirsiniz. Telefonunuza yazýlým yükleme PC Suite ile, telefonunuza Java ve aygýt yazýlýmý yükleyebilirsiniz. Bu uygulamalarýn simgeleri uygulama çubuðunda yer almaz. Bunun yerine, söz konusu uygulamalarý Araçlar menüsünden baþlatabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için Installing device software (Aygýt yazýlýmýný yükleme) çevrimiçi yardým konusuna bakýn. Not: Yükleme paketleri e-posta eki gibi bir çoklu ortam mesajýyla, Bluetooth veya kýzýlötesi üzerinden alýnabilir ve telefonunuza yüklenebilir. Not: Java yükleme dosyalarýný yalnýzca.jad veya.jar uzantýsýyla, aygýt yazýlýmý yükleme dosyalarýný ise.sis uzantýsýyla kullanabilirsiniz. ÖNEMLÝ: Yazýlýmlarý virüslere ve diðer zararlý yazýlýmlara karþý yeterli koruma sunan kaynaklardan yüklemeye özen gösterin. Nokia 7650 için PC Suite PC nizden PC Suite uygulamasýný kaldýrma PC Suite uygulamasý yüklemesini kaldýrma iþlemi, PC Suite yükleme programý tarafýndan eklenen tüm dosya ve klasörleri kaldýrýr, ancak yedeklenmiþ ve arþivlenmiþ dosyalarý veya senkronizasyon bilgilerini kaldýrmaz. Bu nedenle, PC Suite uygulamasýný yeniden yüklerseniz önceki ayarlarý kullanarak yedek alabilir, geri yükleme iþlemi ve senkronizasyon yapabilirsiniz. Not: Baðladýðýnýz telefonlara ait yedek dosyalarýný, senkronizasyonlarý ve diðer bilgileri kaldýrmak isterseniz, söz konusu iþlemleri PC Suite i kaldýrmadan önce yapmanýz gerekir. Daha fazla bilgi için, Viewing and removing details of a Nokia 7650 (Nokia 7650 telefonunun ayrýntýlarýný görüntüleme ve kaldýrma) çevrimiçi yardým konusuna bakýn. 12

16 Nokia 7650 için PC Suite PC Suite uygulamasýný kaldýrmak için aþaðýdaki adýmlarý izleyin: 1 Windows Baþlat düðmesini týklatýn, Ayarlar ýn üzerine gelip, Denetim Masasý ný týklatýn. 2 Program Ekle/Kaldýr ý çift týklatýn. 3 Yüklü programlar listesinden Nokia 7650 için PC Suite i seçin. Ekle/Kaldýr ý týklatýn. Onay iletiþim kutusu açýlýr. 4 PC Suite i bilgisayarýnýzdan kaldýrma isteðiniz onaylandýktan sonra, yüklemeyi kaldýrma programý program dosyalarýný kaldýrýr ve yüklemeyi kaldýrma iþlemini tamamlamak için bilgisayarýnýzý yeniden baþlatmanýz gerektiðini bildirir. Bilgisayarýzý yeniden baþlatmak için Evet i veya daha sonra yeniden baþlatmak için Hayýr ý seçin. Hayýr ý seçerseniz, yüklemeyi kaldýrma iþlemi bilgisayarýnýzý sonraki yeniden baþlatmanýzda tamamlanacaktýr. Yüklemeyi kaldýrma programýndan çýkmak için Son u týklatýn. Bilgisayarýnýzý yeniden baþlattýðýnýzda, PC Suite programý bilgisayarýnýzdan kaldýrýlmýþ olacaktýr. Not: PC Suite yüklemesini kaldýrma, Nokia Connectivity SDK yý kaldýrmaz. Nokia Connectivity SDK yý bilgisayarýnýzdan kaldýrmak için Windows Denetim Masasý ndaki Program Ekle/Kaldýr uygulamasýný kullanabilirsiniz. Yüklemeyi kaldýrma programý, bilgisayarýnýza baðladýðýnýz Nokia cihazlarý hakkýnda bilgiler içeren bazý dosyalarý bilgisayarýnýzda býrakýr. PC Suite i yeniden yüklemeye karar verdiðinizde, PC Suite i kaldýrmadan önceki þekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Önemli güvenlik notlarý Telefonunuzun ve bilgisayarýnýzýn kullaným kýlavuzlarýndaki tüm güvenlik yönergeleri, bu ürün telefonla birlikte kullanýldýðýnda da uygulanmalýdýr. Olasý veri kayýplarýna ve hasarlara karþý korumak için önemli verilerinizin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn. 13

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde bir ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir ürün kutusuna atýlmasý gerektiði anlamýna gelir. Bu ürünleri

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

NOKIA MODEM OPTIONS HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2003 Nokia.Tüm hakları mahfuzdur. 9356521 Issue 1

NOKIA MODEM OPTIONS HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2003 Nokia.Tüm hakları mahfuzdur. 9356521 Issue 1 NOKIA MODEM OPTIONS HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2003 Nokia.Tüm hakları mahfuzdur. 9356521 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ...1 2. NOKİA MODEM OPTIONS Yİ YÜKLEME...1 3. NOKİA 6600 TELEFONUNUZU PC'YE BAĞLAMA...2

Detaylı

PC Suite for Nokia 8850

PC Suite for Nokia 8850 PC Suite for Nokia 8850 Kurulum Kýlavuzu The contents of this document are copyright Nokia Mobile Phones 1999. All rights reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1 Nokia FM Vericisi CA-300 6 3 5 7 9203672/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu CA-119 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-12W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-12W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

NOKIA PC SUITE 5.1 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) HIZLI KULLANIM KILAVUZU NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur. Yayınlanan elektronik kullanım kılavuzu için "Nokia Kullanım Kılavuzu Şartlar ve Koşullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir

Detaylı

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu 9310658 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Yazılım Yazýlým Kurulum Kılavuzu Kýlavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINA KURULUM BİR MACINTOSH OTAMINA

Detaylı

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1 Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252959/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-33W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1. Giriş...1 2. Olması gerekenler...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yükleme...2 3.1 Yüklemeden önce...2 3.2

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu 9238648 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-37W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2 Nokia Bluetooth Headset BH-210 1 2 3 5 4 6 7 8 11 9 10 9204664/2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-98W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu 9233111 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HDW-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA 6630 http://tr.yourpdfguides.com/dref/822859

Kullanım kılavuzunuz NOKIA 6630 http://tr.yourpdfguides.com/dref/822859 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA 6630 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu 9232426 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu 9236267 1. Baský 2004 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir

Detaylı

Konumlandırma Nokia N76-1

Konumlandırma Nokia N76-1 Konumlandırma Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve

Detaylı

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1. Giriş...1 2. Olması gerekenler...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yükleme...2 3.1 Yüklemeden önce...2 3.2

Detaylı

Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský

Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-1B ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili maddelerine

Detaylı

Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1

Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1 Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, LD-3W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu 1 9246088 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-58W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Sohbet. Bir sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Bir sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet Nokia N76-1 GARANTÝ REDDÝ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ olabilir. Baðýmsýz

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu 9250696 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-69 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Ek uygulamalar. Nokia N80-1 Internet Edition

Ek uygulamalar. Nokia N80-1 Internet Edition Ek uygulamalar Nokia N80-1 Internet Edition NOKIA N80 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen CD-ROM'da Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek

Detaylı

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu 9356694 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-3W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 GARANTÝ YOK Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan

Detaylı

Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu 9204133 Basým 1 TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu LD-4W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-71W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu 9356197 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, SU-5 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

YAZILIM KURULUM REHBERÝ

YAZILIM KURULUM REHBERÝ YAZILIM KURULUM REHBERÝ DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM Safya GÝRÝÞ YÜKLEMEDEN ÖNCE YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU BÝLGÝSAYARA BAÐLAMA 9 YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN YAPILANDIRILMASI 0 ÇEVRÝMÝÇÝ KILAVUZUN KULLANILMASI

Detaylı

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi

Detaylı

Yazýlýmý yüklemeden önce bu kullaným kýlavuzunu okuyun!

Yazýlýmý yüklemeden önce bu kullaným kýlavuzunu okuyun! Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir Yazýlýmý yüklemeden önce bu kullaným kýlavuzunu okuyun! Dijital müzik çalar, FM radyo

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA MU-SIC PLAYER http://tr.yourpdfguides.com/dref/825130

Kullanım kılavuzunuz NOKIA MU-SIC PLAYER http://tr.yourpdfguides.com/dref/825130 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR Baþlangýç Nokia N95-2 1. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N95-2. Bundan sonra Nokia N95 8GB olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine eriþmek için

Detaylı

Settings wizard 5.0. Baskı 1

Settings wizard 5.0. Baskı 1 Settings wizard 5.0 Baskı 1 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-55W) Kullaným Kýlavuzu

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-55W) Kullaným Kýlavuzu Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-55W) Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Nokia Corparation olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-55W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu. 9233639 1. Baský

Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu. 9233639 1. Baský Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu 9233639 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HF-7 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Ek uygulamalar. Nokia N73-1

Ek uygulamalar. Nokia N73-1 Ek uygulamalar Nokia N73-1 NOKIA N73 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen CD-ROM'da Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar bulacaksýnýz.

Detaylı

Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu. 9311543 1. Baský

Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu. 9311543 1. Baský Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu 9311543 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-11 ürününün aþaðýdaki

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Bas-konuþ1.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-50W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 2. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Nokia 30 GSM Connectivity

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Nokia Corparation olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-39W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu

Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-12W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

ENTES RS-USB2 RS485 / USB CONVERTER

ENTES RS-USB2 RS485 / USB CONVERTER ENTES RS-USB2 RS485 / USB CONVERTER Entes RS-USB2 Converter connects the computer to the devices, which communicate on RS485 communication port via USB port. In this case, you can use your USB port as

Detaylı

Dell Precision M6400 Kurulum ve Hýzlý Baþvuru Kýlavuzu

Dell Precision M6400 Kurulum ve Hýzlý Baþvuru Kýlavuzu Dell Precision M6400 Kurulum ve Hýzlý Baþvuru Kýlavuzu Bu kýlavuz özelliklerin genel bir özetini, teknik özellikleri ve bilgisayarýnýz için çabuk kurulum, yazýlým ve sorun giderme bilgilerini saðlar. Ýþletim

Detaylı

Ek uygulamalar. Nokia N93i-1

Ek uygulamalar. Nokia N93i-1 Ek uygulamalar Nokia N93i-1 NOKIA N93i CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen DVD-ROM da Nokia nýn ve farklý yazýlým geliþtiricilerim eklenti uygulamalarýný

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Konumlandýrma 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR 9357558 Issue 4 TR Kullaným Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-11W) Kullaným Kýlavuzu Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-11W) Kullaným Kýlavuzu Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-11W) Kullaným Kýlavuzu 9235347 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-11W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Geliþtirilmiþ Araç Kiti CK-7W Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Geliþtirilmiþ Araç Kiti CK-7W Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Geliþtirilmiþ Araç Kiti CK-7W Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9310692 5. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-5 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu. 9231526 1. Baský

Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu. 9231526 1. Baský Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu 9231526 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, LS-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu 9356922 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-700 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-700 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-700 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-57W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-36W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-2) Kullaným Kýlavuzu Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-2) Kullaným Kýlavuzu Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon

Detaylı

Ek uygulamalar. Nokia N92-1

Ek uygulamalar. Nokia N92-1 Ek uygulamalar Nokia N92-1 NOKIA N92 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen CD-ROM'da Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar bulacaksýnýz.

Detaylı

ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ ÝZLEME PROGRAMI MPR-SW

ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ ÝZLEME PROGRAMI MPR-SW 2 programý Windows 98, Windows XP ve Windows 2000 iþletim sistemlerinde çalýþan PC tabanlý bir SCADA programýdýr. 2, ENTES markalý haberleþmeli cihazlarla çalýþýr ve bu cihazlarýn elektrik þebekesinde

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-34W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı