PC Suite Kurulum Kýlavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PC Suite Kurulum Kýlavuzu"

Transkript

1 PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) TR Issue 1

2 Copyright 2002 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Önceden Nokia'nýn yazýlý izni alýnmaksýzýn, bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði olduðu gibi sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved. m-router Connectivity Components Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

3 Ýçindekiler Nokia 7650 için PC Suite...1 Yazýlým ve donaným gereksinimleri...1 PC Suite i Yükleme...2 Telefonunuzu bilgisayara baðlama...3 Kýzýlötesi baðlantý kullanma...3 Bluetooth baðlantýsý kullanma...4 PC Suite i Kullanmaya Baþlama...6 Çevrimiçi ve çevrimdýþý modlar...7 Baðlantý durumu...7 Ana pencere bilgileri...8 PC Suite uygulamalarý Yedekle/Geri Yükle Kontrol Paneli Veri Alma Senkronize Et Resim Transferi Ayar sihirbazý Telefonunuza yazýlým yükleme PC nizden PC Suite uygulamasýný kaldýrma Önemli güvenlik notlarý... 13

4 Nokia 7650 için PC Suite 1. Nokia 7650 için PC Suite Lütfen önemli güvenlik bilgilerinin yaný sýra, kullaným ve bakým yönergeleri için de ürün kullaným kýlavuzuna bakýn. Bu kýlavuzda uyumlu bir bilgisayara Nokia 7650 için PC Suite yükleme, Nokia 7650 telefonunuzu bilgisayara baðlama ve Nokia 7650 için PC Suite i kullanmaya baþlama yöntemleri açýklanmaktadýr. PC Suite kullanýmý hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi için, PC Suite uygulamalarýnýn çevrimiçi yardýmýna baþvurun. Nokia 7650 için PC Suite ile þunlarý yapabilirsiniz: Bilgisayarýnýz ve telefonunuz arasýnda bilgi paylaþýmý. Kayýp veya hasarla karþýlaþýlmasý durumunda verileri korumak için telefon dosyalarýnýn yedek kopyalarýný alma. Microsoft ve Lotus uygulamalarýyla takviminizi, kiþilerinizi ve görevlerinizi senkronize etme. Kiþiler ve takvim bilgilerini baþka bir cep telefonundan, Nokia communicator dan veya Palm cihazýndan Nokia 7650 nize kopyalama. Telefon ayarlarýný yapýlandýrma. Telefonunuza yazýlým yükleme. Yazýlým ve donaným gereksinimleri PC Suite i yüklemek ve çalýþtýrmak için þunlara gereksiniminiz vardýr: Windows 98, Windows ME veya Service Pack 2 ile Windows 2000 iþletim sistemlerinden birine sahip uyumlu bir bilgisayar. 1

5 en az 110 MB boþ disk alaný. Nokia 7650 nizi bilgisayara baðlamak için þunlara gereksiniminiz vardýr: kýzýlötesi baðlantýsý: bilgisayarda kýzýlötesi baðlantý noktasý veya Bluetooth baðlantýsý: Bluetooth kartý ve gereken yazýlým veya bilgisayardaki yerleþik Bluetooth desteði. Nokia 7650 nizi bilgisayarýnýza baðlamak için Bluetooth yazýlýmýnýn Seri Baðlantý Noktasý Profili ni (Serial Port Profile SPP) desteklemesi gerekir. PC Suite i Yükleme Nokia 7650 için PC Suite, Nokia 7650 için PC Suite paketiyle birlikte gelen CD-ROM un Software for PC (PC Yazýlýmý) bölümünde yer alýr. CD-ROM bilgisayarýnýzýn CD-ROM sürücüsüne takýldýktan sonra, otomatik olarak kendini baþlatmalýdýr. Baþlatmazsa, aþaðýdaki adýmlarý uygulayýn: 1 Windows Baþlat düðmesini týklatýn, Programlar ýn üzerine gelin ve Windows Gezgini ni seçin. 2 CD-ROM kök dizinine gidip, Nokia7650.exe dosyasýný çift týklatýn. CD-ROM kullanýcý arabirimi açýlýr. CD-ROM arabirimi açýldýðýnda, aþaðýdakileri yerine getirin: 1 Software for PC seçeneðini týklatýn. 2 PC Suite i seçip, PC Suite for Nokia 7650 yi (Nokia 7650 için PC Suite) týklatýn. 3 Yükleme dilini seçin ve yükleme sihirbazýný baþlatmak için Next i (Ýleri) týklatýn. Bu sihirbaz, yükleme iþleminin adýmlarýnda size yol gösterir. Genel olarak, önerilen hedef klasörü ve program klasörünü kabul etmeniz önerilir. Not: Takvim ve kiþiler verilerini baþka bir Nokia cep telefonundan Nokia 7650 nize aktarmak istiyorsanýz, Data Import (Veri Alma) iletiþim kutusunda, Install the Nokia Connectivity SDK (Nokia Baðlantý SDK sýný Yükle) onay kutusunun seçili olmasýna dikkat edin. Nokia Connectivity SDK bileþenini yüklemezseniz, yalnýzca Nokia 9110 Nokia 7650 için PC Suite 2

6 Nokia 7650 için PC Suite Ýpucu! Baðlantý durumunu görmek için görev çubuðundaki simgeleri denetleyin. Telefonunuz bilgisayara baðlý olduðunda baðlantý simgesi deðiþerek simgesine dönüþür. Communicator veya Palm cihazýnda bulunan verileri Nokia 7650 telefonunuza aktarabilirsiniz. CD-ROM'unuz yoksa: 1 Yükleme dosyasýný (setup.exe) indirin. 2 Dosyayý indirdiðiniz dizine gidip dosyayý çift týklatýn. 3 Ekrandaki yönergeleri izleyin. Telefonunuzu bilgisayara baðlama PC Suite i ilk kez kullanýrken, Nokia 7650 nizi bilgisayara baðlamanýz gerekir. Daha sonra, telefonunuz bilgisayara baðlý olsun veya olmasýn, PC Suite i kullanabilirsiniz. Telefonunuzu kýzýlötesi veya Bluetooth baðlantýsý üzerinden bilgisayara baðlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Connecting your Nokia 7650 to a PC (Nokia 7650 nizi Bilgisayara Baðlama) ve Disconnecting and reconnecting your Nokia 7650 (Nokia 7650 nizi Baðlama ve Baðlantýsýný Kesme) baþlýklarýnýn altýnda yer alan çevrimiçi yardým konularýna bakýn. Kýzýlötesi baðlantý kullanma 1 Kýzýlötesi sürücüsünün bilgisayara yüklü olup olmadýðýný denetleyin. Windows Denetim Masasý na gidin. Infrared (Kýzýlötesi) simgesi görülebiliyorsa, sürücü yüklenmiþtir. Ayrýca, Infrared in bilgisayarda etkinleþtirilip etkinleþtirilmediðini de denetleyin. Windows 2000 de kýzýlötesi baðlantýsýna Kablosuz Baðlantý adý verildiðini unutmayýn. Not: Windows 2000 iþletim sisteminde kýzýlötesi baðlantýsý kullanabilmek için öncelikle Kablosuz Baðlantý yazýlýmýndaki, Görüntü Aktarýmý uygulamasýný devre dýþý býrakmanýz gerekir. 2 Connection Properties (Baðlantý Özellikleri) iletiþim kutusunu açmak için görev çubuðundaki PC Suite Connection (PC Suite Baðlantýsý) simgesini çift týklatýn. Kýzýlötesi baðlantýsý için uygun COM baðlantý noktasýnýn seçili olmasýna dikkat edin. Hiçbir 3

7 baðlantý noktasý seçilmemiþse, baðlantý türü olarak kýzýlötesi baðlantýsýna sahip COM baðlantý noktasýný seçin. Birden çok COM baðlantý noktasý seçebileceðinizi unutmayýn. Not: Kullanmak istediðiniz baðlantý noktasýný seçememeniz, söz konusu baðlantý noktasýný baþka bir bilgisayar uygulamasýnýn kullandýðý anlamýna gelir. PC Suite i bu baðlantý noktasýyla kullanmak için diðer uygulamayý kapatýn veya geçici olarak devre dýþý býrakýn. 3 Telefonun kýzýlötesi baðlantý noktasýnýn bilgisayarýn kýzýlötesi baðlantý noktasýyla karþýlýklý olduðundan ve birbirlerinin kapsamýnda bulunduklarýndan emin olun. 4 Telefonunuzun kýzýlötesi baðlantýsýný etkinleþtirin. Menü ye gidin, Baðlantý klasörünü açýn ve Kýzýlötesi ni seçin. Bluetooth baðlantýsý kullanma Not: Nokia 7650 nizi ilk kez Bluetooth üzerinden bilgisayarýnýza baðlamadan önce, telefonunuza Bluetooth baðlantýsýnýnda kullanýlacak bir ad vermiþ olmanýz gerekir. Telefonunuza ad verme yönergeleri için, Nokia 7650 Kullaným Kýlavuzu na bakýn. Nokia 7650 nizin tanýnmasýný ve baðlanmasýný saðlamak için telefonunuzda Bluetooth un etkinleþtirildiðinden emin olun. Baðlantý ya gidin ve Bluetooth u seçin. Ardýndan, Bluetooth u Açýk olarak ayarlayýn. Telefonunuzun tanýnmasýný saðlamak için, Bluetooth menüsünde Telefon görünürlüðü seçeneðini Tümü olarak belirleyin. Bluetooth baðlantýsý kurmak için: 1 PC Kartý na veya CompactFlash (CF+) yuvasýna Bluetooth kartýnýn takýldýðýndan ve Bluetooh baðlantýsýyla birlikte verilen yazýlýmýn bilgisayara yüklendiðinden emin olun veya bilgisayarýnýzda Bluetooth yerleþik desteði bulunup bulunmadýðýný denetleyin. Bilgisayarda Bluetooth kartý için seri baðlantý noktasý profilinin bulunmasý gerekir. Daha fazla bilgi için Bluetooth kartýyla veya bilgisayarla birlikte verilen kullanýcý belgelerine bakýn. 2 Nokia 7650 niz ve bilgisayarýnýz arasýnda bir seri baðlantý noktasý baðlantýsý oluþturun. Bu iþlemle ilgili daha fazla bilgi için, Bluetooth yazýlýmýnýn kullanýcý belgelerine bakýn. Nokia 7650 için PC Suite 4

8 Nokia 7650 için PC Suite 3 Connection Properties iletiþim kutusunu açmak için görev çubuðundaki PC Suite Connection simegsini çift týklatýn. Bluetooth baðlantýsý için uygun baðlantý noktasýnýn seçili olmasýna dikkat edin. Hiçbir baðlantý noktasý seçilmemiþse, baðlantý türü olarak Bluetooth baðlantýsýna sahip COM baðlantý noktasýný seçin. Birden çok COM baðlantý noktasý seçebileceðinizi unutmayýn. Not: Kullanmak istediðiniz baðlantý noktasýný seçememeniz, söz konusu baðlantý noktasýný baþka bir bilgisayar uygulamasýnýn kullandýðý anlamýna gelir. PC Suite i bu baðlantý noktasýyla kullanmak için diðer uygulamayý kapatýn veya geçici olarak devre dýþý býrakýn. 4 Bluetooth baðlantýsýný ilk kez kullanarak Nokia 7650 nizi PC nize baðlýyorsanýz, aygýtlarý eþleþtirmeniz gerekir. Aygýtlarý eþleþtirmek üzere her iki aygýta bir þifre girmeniz gerekir. Kendi þifrenizi oluþturun (1-16 karakter uzunluðunda, sayýsal) ve istendiðinde ayný þifreyi hem telefona, hem de bilgisayara girin. Bu þifre yalnýzca bir kez kullanýldýðýndan, ezberlemenize gerek yoktur. Daha fazla bilgi için, Nokia 7650 Kullaným Kýlavuzu na bakýn. 5 Nokia 7650 niz ve PC niz arasýndaki baðlantýyý yetkilendirin. Telefon ekranýnda baðlantý isteði görüntülendiðinde Evet i seçin. Bilgisayarýnýzý yetkilendirilmiþ olarak ayarlayabilirsiniz; bunun anlamý, telefonunuz ve bilgisayarýnýz arasýndaki baðlantýnýn ayrý bir yetkilendirme iþlemine gerek kalmadan yapýlmasýdýr. Bunu yapmak için telefonunuzda Eþleþmiþ aygýtlar görünümüne gidin, kaydrýma yaparak aygýtý bulun ve Seçenekler i belirleyin. Yetkili olarak ata yý seçin. Bluetooth aygýtlarý radyo dalgalarýný kullanarak iletiþim kurduðundan, telefonunuzun ve diðer Bluetooth aygýtýnýn birbirlerini görmesi gerekmez. Baðlantý, duvar gibi engellerden veya baþka elektronik aygýtlardan kaynaklanan parazitlerden etkilenmesine karþýn, iki aygýt arasýnda yalnýzca en çok 10 metre uzaklýk bulunmasý yeterlidir. Bluetooth aygýtlarýný kullanma kýsýtlamalarý söz konusu olabilir. Ülkenizdeki yetkililere baþvurun. 5

9 Bluetooth baðlantýsý otomatik olarak kapanmaz. Baðlantýyý, bilgisayarýnýzdaki Bluetooth yazýlýmýndan kapatmanýz gerekir. Çevrimiçi modda Nokia 7650 için PC Suite i kullanmaya son verdiðinizde Bluetooth baðlantýsýný kapatýn. Not: Telefonunuzu bilgisayara baðlama sorunlarýyla karþýlaþýyorsanýz, hem Nokia 7650 telefonunuzun, hem de bilgisayarýnýzýn açýk olmasýna ve doðru iletiþim baðlantý noktasýný seçmeye dikkat edin. Daha fazla bilgi için Connecting your Nokia 7650 to a PC ve Disconnecting and reconnecting your Nokia 7650 baþlýklarýnýn altýnda yer alan çevrimiçi yardým konularýna bakýn. PC Suite i Kullanmaya Baþlama PC Suite i baþlatmak için Baþlat menüsüne gidin: Baþlat düðmesini týklatýn, Programlar ý seçin, Nokia 7650 için PC Suite in üzerine gelin ve Nokia 7650 için PC Suite i týklatýn. Nokia 7650 nizi ilk kez bilgisayara baðlýyorsanýz, PC Suite i baþlattýktan sonra iki þey yapmanýz istenir: Telefonunuzu adlandýrma. PC Suite ile birden çok Nokia 7650 kullanabilirsiniz. Tek tek telefonlarý tanýmlayabilmek için telefonunuza bir ad vermeniz gerekir. Oluþturulacak görevleri seçme. Nokia 7650 telefonunuz ve bilgisayarýnýz arasýnda bilgi yedekleme ve senkronize etme iþlemleri yapabilmek için uygun görevler oluþturmanýz gerekir. Ýlk baðlantý sýrasýnda, PC Suite otomatik þekilde oluþturulabilecek görevleri listeler. Ýstemiyorsanýz, bu aþamada görev oluþturmanýz gerekmez. Bununla birlikte, görevleri oluþturursanýz daha sonra düzenleme olanaðýnýz da vardýr. Görevleri oluþturmak için aþaðýdaki adýmlarý izleyin: Ýpucu! Çevrimiçi yardýma PC Suite ana penceresindeki Help (Yardým) menüsünden ulaþabilirsiniz. Nokia 7650 için PC Suite 6

10 Nokia 7650 için PC Suite Ýpucu! Bilgisayarýnýzdaki telefon hakkýnda bilgiler içeren klasörler de bu aþamada telefona verdiðiniz ada göre adlandýrýlýr. 1 Ýlk baðlantý kurulduðunda, Welcome to PC Suite for Nokia 7650 (Nokia 7650 için PC Suite e Hoþ Geldiniz) iletiþim kutusu görüntülenir. Telefonunuzun adýný kutuya yazýp, OK i týklatýn. 2 Ardýndan, PC Suite ile gerçekleþtirmek istediðiniz görevleri belirtmeniz istenir. Create Tasks (Görev Oluþtur) iletiþim kutusunda, PC Suite in oluþturmasýný istediðiniz görevleri belirleyin ve OK i týklatýn. Ýsterseniz, bu görevleri daha sonra düzenleyebilirsiniz. Not: Aygýtlarýn çalýþmasýný kesintiye uðratabileceðinden, bilgisayar baðlantýsý kurulduðu sýrada telefonlara yanýt vermeniz veya arama yapmanýz önerilmez. Çevrimiçi ve çevrimdýþý modlar PC Suite, çevrimiçi veya çevrimdýþý modda kullanýlabilir. Aþaðýdaki seçenekleri deðerlendirebilirsiniz: Çevrimiçi çalýþma Telefonunuzu bilgisayara baðlama ve PC Suite in tanýmlamasýna izin verme. Çevrimiçi modda telefonunuz uyumlu bilgisayara baðlýdýr ve telefonda depolanmýþ bilgilerle çalýþabilirsiniz. Çevrimdýþý çalýþma Telefonunuzun baðlantýsýný kesip, adlandýrýlmýþ aygýtlar listesinden telefonunuzun adýný seçin. Çevrimdýþý modda, bilgisayarýnýza baðlý olmayan telefonda depolanmýþ bilgilerle çalýþabilirsiniz. Çevrimdýþý modda kullanabileceðiniz bilgiler yalnýzca en son senkronizasyon veya yedekleme verilerinizle sýnýrlýdýr. Çevrimdýþý moddaki menüler ve diðer kullanýlabilir seçenekler çevrimdýþý moddakinden farklýdýr, ancak yine de PC Suite in birçok özelliðini kullanabilirsiniz. Baðlantý durumu Durum çubuðunun sað tarafýnda ve Windows görev çubuðunda yer alan simge, baðlantý durumunu aþaðýdaki þekilde görüntüler: Baðlantý kesildi Baðlandý 7

11 Veri aktarýmý yapýlýyor (animasyonlu simge) Ana pencere bilgileri PC Suite ana penceresi aþaðýdaki bilgileri ve kontrol birimlerini görüntüler: Nokia 7650 için PC Suite 8

12 Nokia 7650 için PC Suite menü komutlarýnýn araç çubuðu kýsayollarý menü komutlarý açýk olan uygulamanýn adý uygulama çubuðu seçili komut hakkýnda bilgiler baðlý telefonun adý baðlantý durumu 9

13 PC Suite uygulamalarý PC Suite penceresinin sol tarafýnda bir grup simge görüntülenir; bu alan, uygulama çubuðu olarak bilinir. Kullanacaðýnýz uygulama simgesini týklatýn. Uygulamayý kullanma bilgileri için, çevrimiçi yardýma bakýn. Yedekle/Geri Yükle Yedekle/Geri Yükle ile telefonunuzdaki bilgileri yedekleyebilirsiniz. Nokia 7650 telefonunuzdaki bilgileri kaybederseniz (örneðin, yanlýþlýkla silerek) veya bilgilerin yedeklenmiþ eski sürümüne gerek duyarsanýz, telefonunuzdan geri yükleyebilirsiniz. Not: Kullanmak üzere Nokia 7650'nize yüklediðiniz operatör logolarý, zil sesleri (midi ve basit zil sesleri) ve Java uygulamalarý kurulum sýrasýnda kaydedilmez; bu nedenle de geri yüklenemez. Yalnýzca orijinal Nokia 7650 zil sesleri kaydedilir. Nokia 7650 için PC Suite Kontrol Paneli Kontrol Paneli ni kullanarak, bazý PC Suite genel ayarlarýný deðiþtirebilirsiniz. Aþaðýdaki özellikler, Kontrol Paneli'nde yer alýr: Baðlantý PC Suite in bir telefona baðlanmaya çalýþýrken kullandýðý baðlantý noktasýný belirlemenizi saðlar. Veri Konumu yedekleme ve senkronizasyon dosyalarýný depolamak istediðiniz konumu belirtmenizi saðlar. Aygýt Yöneticisi bilgisayarýnýza baðlý telefonlarý görmenizi ve artýk baðlanmak istemediðiniz telefonlarýn bilgilerini kaldýrmanýzý saðlar. ÖNEMLÝ: Aygýt Yöneticisi ni kullanarak kaldýrdýðýnýz bilgileri geri yükleyemezsiniz. 10

14 Nokia 7650 için PC Suite Veri Alma Veri Alma ile, Nokia 5110, Nokia 6110, Nokia 6210, Nokia 6250, Nokia 7110, Nokia 8210, Nokia 8810, Nokia 8850, Nokia 8890, Nokia 9110 Communicator veya Palm cihazýndaki kiþiler ve takvim verilerinizi Nokia 7650 nize aktarabilirsiniz. Senkronize Et Senkronize Et ile, telefon kiþilerinizi ve takvim verilerinizi Microsoft ve Lotus uygulamalarýyla senkronize edebilirsiniz. Senkronize edebilmek için senkronizasyon için oluþturulmuþ görevlerinizin olmasý gerekir. Nokia 7650 nizi ilk kez bilgisayarýnýza baðladýðýnýzda, PC Suite telefonunuzu tanýmlar ve bir dizi görev oluþturur. Görevleri deðiþtirebilir ve isterseniz baþka görevler oluþturabilirsiniz. Ayrýca, telefonunuzu her bilgisayarýnýza baðladýðýnýzda düzenli aralýklarla veya komut üzerine çalýþacak görevler zamanlayabilirsiniz. Senkronizasyon devam ettiði sýrada Windows görev çubuðunda animasyonlu bir simge görüntülenir. Telefonunuzu bilgisayarla senkronize etme (animasyonlu simge). Resim Transferi Resim Transferi'ni kullanarak telefonunuzda ve bilgisayarýnýzda resim dosyalarýný kopyalayabilir, taþýyabilir, yeniden adlandýrabilir ve silebilirsiniz. Ayrýca, iliþkili görüntüleme uygulamasý varsa resim dosyalarýný görüntülemeniz de mümkündür. Ayar sihirbazý Ayar sihirbazýyla, telefonunuzun e-posta hesabýný, uzak baðlantýyý, mesaj merkezini ve çoklu ortam mesaj merkezi ayarlarýný yapýlandýrabilirsiniz. Örneðin, ayarlarý el ile 11

15 yönetebilir veya bilgisayarda kullandýðýnýz bir yapýlandýrmayý telefona kopyalayabilirsiniz. Ayrýca, telefon ayarlarýnýzý bir dosyaya yedekleyebilirsiniz. Telefonunuza yazýlým yükleme PC Suite ile, telefonunuza Java ve aygýt yazýlýmý yükleyebilirsiniz. Bu uygulamalarýn simgeleri uygulama çubuðunda yer almaz. Bunun yerine, söz konusu uygulamalarý Araçlar menüsünden baþlatabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için Installing device software (Aygýt yazýlýmýný yükleme) çevrimiçi yardým konusuna bakýn. Not: Yükleme paketleri e-posta eki gibi bir çoklu ortam mesajýyla, Bluetooth veya kýzýlötesi üzerinden alýnabilir ve telefonunuza yüklenebilir. Not: Java yükleme dosyalarýný yalnýzca.jad veya.jar uzantýsýyla, aygýt yazýlýmý yükleme dosyalarýný ise.sis uzantýsýyla kullanabilirsiniz. ÖNEMLÝ: Yazýlýmlarý virüslere ve diðer zararlý yazýlýmlara karþý yeterli koruma sunan kaynaklardan yüklemeye özen gösterin. Nokia 7650 için PC Suite PC nizden PC Suite uygulamasýný kaldýrma PC Suite uygulamasý yüklemesini kaldýrma iþlemi, PC Suite yükleme programý tarafýndan eklenen tüm dosya ve klasörleri kaldýrýr, ancak yedeklenmiþ ve arþivlenmiþ dosyalarý veya senkronizasyon bilgilerini kaldýrmaz. Bu nedenle, PC Suite uygulamasýný yeniden yüklerseniz önceki ayarlarý kullanarak yedek alabilir, geri yükleme iþlemi ve senkronizasyon yapabilirsiniz. Not: Baðladýðýnýz telefonlara ait yedek dosyalarýný, senkronizasyonlarý ve diðer bilgileri kaldýrmak isterseniz, söz konusu iþlemleri PC Suite i kaldýrmadan önce yapmanýz gerekir. Daha fazla bilgi için, Viewing and removing details of a Nokia 7650 (Nokia 7650 telefonunun ayrýntýlarýný görüntüleme ve kaldýrma) çevrimiçi yardým konusuna bakýn. 12

16 Nokia 7650 için PC Suite PC Suite uygulamasýný kaldýrmak için aþaðýdaki adýmlarý izleyin: 1 Windows Baþlat düðmesini týklatýn, Ayarlar ýn üzerine gelip, Denetim Masasý ný týklatýn. 2 Program Ekle/Kaldýr ý çift týklatýn. 3 Yüklü programlar listesinden Nokia 7650 için PC Suite i seçin. Ekle/Kaldýr ý týklatýn. Onay iletiþim kutusu açýlýr. 4 PC Suite i bilgisayarýnýzdan kaldýrma isteðiniz onaylandýktan sonra, yüklemeyi kaldýrma programý program dosyalarýný kaldýrýr ve yüklemeyi kaldýrma iþlemini tamamlamak için bilgisayarýnýzý yeniden baþlatmanýz gerektiðini bildirir. Bilgisayarýzý yeniden baþlatmak için Evet i veya daha sonra yeniden baþlatmak için Hayýr ý seçin. Hayýr ý seçerseniz, yüklemeyi kaldýrma iþlemi bilgisayarýnýzý sonraki yeniden baþlatmanýzda tamamlanacaktýr. Yüklemeyi kaldýrma programýndan çýkmak için Son u týklatýn. Bilgisayarýnýzý yeniden baþlattýðýnýzda, PC Suite programý bilgisayarýnýzdan kaldýrýlmýþ olacaktýr. Not: PC Suite yüklemesini kaldýrma, Nokia Connectivity SDK yý kaldýrmaz. Nokia Connectivity SDK yý bilgisayarýnýzdan kaldýrmak için Windows Denetim Masasý ndaki Program Ekle/Kaldýr uygulamasýný kullanabilirsiniz. Yüklemeyi kaldýrma programý, bilgisayarýnýza baðladýðýnýz Nokia cihazlarý hakkýnda bilgiler içeren bazý dosyalarý bilgisayarýnýzda býrakýr. PC Suite i yeniden yüklemeye karar verdiðinizde, PC Suite i kaldýrmadan önceki þekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Önemli güvenlik notlarý Telefonunuzun ve bilgisayarýnýzýn kullaným kýlavuzlarýndaki tüm güvenlik yönergeleri, bu ürün telefonla birlikte kullanýldýðýnda da uygulanmalýdýr. Olasý veri kayýplarýna ve hasarlara karþý korumak için önemli verilerinizin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn. 13

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3 9357235 Issue 3 Kullaným kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu 9236267 1. Baský 2004 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu 9357273 Issue 1 TR Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Tüm

Detaylı

Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu

Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu Nokia N95-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-159 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-57 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.

Detaylı

PC Suite for Nokia 8850

PC Suite for Nokia 8850 PC Suite for Nokia 8850 Kurulum Kýlavuzu The contents of this document are copyright Nokia Mobile Phones 1999. All rights reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9355182

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355749 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NMM-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu

Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu 9357264 ISSUE 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Copyright Nokia Mobile Phones

Detaylı

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu 9254020 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-216 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353892

Detaylı

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr.

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr. Nokia N72-5 NOKIA N72 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Satýþ paketinde, Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar içeren bir Küçük Boyutlu Çift Voltajlý Multimedya Kartý (RS-MMC)

Detaylı

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-55 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu 9254547 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-176 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan

Detaylı

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝNOKIA CORPORATION, bu RM-422 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Ek uygulamalar Nokia N95-1

Ek uygulamalar Nokia N95-1 Ek uygulamalar Nokia N95-1 NOKIA N95 CÝHAZINIZDAKÝ EKLENTÝ UYGULAMALAR HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen DVD-ROM'da Nokia'ya ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulanmalar

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski Kullaným Kýlavuzu 9238073 / 3. Baski UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-104 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-431 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Eklenti Uygulamalar Kýlavuzu

Eklenti Uygulamalar Kýlavuzu 9355862 Issue 2 TR Eklenti Uygulamalar Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia 5070 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-166 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Nokia 6230i kullaným kýlavuzu 9236597 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu 9310793 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı