AVRUPA-TURKiYE iliskileri SOYSAL DAVASI VE VIZESIZAVRUPA: BELGELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA-TURKiYE iliskileri SOYSAL DAVASI VE VIZESIZAVRUPA: BELGELER"

Transkript

1

2

3 AVRUPA-TURKiYE iliskileri SOYSAL DAVASI VE VIZESIZAVRUPA: BELGELER 177

4 EKI 19 SUBAT 2009, C-228/06 SAVILl ATAD/ABAD'IN SOYSALI SAVATLI DAVASI KARARI MAHKEME KARARI (Birinci Mahkeme) (AET-Tiirkiye Ortakhk An1a$maSI Hizmet Sunma Serbestisi Bir Dye Devlet Topragma Giri~te Vize Zorunlulugu) Mehmet Soysal, ibrahim Savatb, adma Birle~ik Almanya Cumhuriyeti aleyhine a<;ilan, 30 Mart 2006 tarihinde aldlgl karar ile AT Madde 234 kapsammda on karar i<;in Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Almanya) tarafmdan Mahkeme'ye (Avrupa Topluluklan Adalet Divam) gonderilen ve Mahkeme'ye 19 Mayls 2006 tarihinde ula~an, Bundesagentur fur Arbeit'm katillmct taraf oldugu, C-228/06 sayth davada, Mahkeme B~kam P. Jann, ve Yargw1ar M. llesic, A. Tizzano, A. Borg Barthet ile J.- J. Kasel (Raportor), Genel Vekil: M. Poiares Maduro, Sicil Memuru: K. Sztranc-Slawiczek, idaresinde olu~an MAHKEME (Birinci Mahkeme), YaZlh prosediirii ve 8 Ekim 2008 tarihinde geryekle$en celseyi de dikkate alarak, Soysal ve Savatli adma, Avukat R. Gutmann tarafmdan, Alman HOkOmeti adma, temsilciler slfatiyla M. Lumma ve J. Moller tarafmdan, Danimarka HOkiimeti adma, Temsilci slfatiyla R. Holdgaard tarafmdan, 178

5 AVRUPA-TORKIYE lliskilert Yunan Hiikiimeti adma, Temsilciler Slfatlyla G. Karipsiadis ve T. Papadopoulou tarafmdan, Slovenya Hiikiimeti adma, Temsilci slfattyla T. Mihelic tarafmdan, Avrupa Topluluklan Komisyonu adma, Temsilciler slfatlyla M. Wilderspin ve G. Braun tarafmdan, iletilmi~ bulunan gorii~leri de dikkate aldlktan sonra; Genel Vekilin bir gorii~ verilmeden yargl karanna geyilmesi konusundaki onerisini de dinleyerek, a~agldaki karara varml~tjr: Karar 1. On karara yonelik bu atlf(talep) 23 KaSlm 1970 tarihinde Briiksel'de imzalanml~ olan ve Topluluk adma 19 Arahk 1972 tarihli ve 2760/72/AET saylll Konsey Ttiziigii ile (OJ 1977 L 361, s. 60) kabul edilmi~ ve teyit edilmi~ olan Katma Protokol'iin 41(1) maddesinin yorumlanmasl ile ilgilidir. 2. Soz konusu atlf (on karar talebi), Tiirk vatanda~lan Sn. Soysal ve Sn. Savath tarafmdan Birle~ik Almanya Cumhuriyeti aleyhine, Turk kamyon suriiculerinin karayoluyla uluslararasl e~ya ta~lmaclltgl alamnda hizmet sunmak iyin vize alma zorunlulugu baglammda ayttklan dava kapsammda yapllml~tir. Hukuki ~en;eve Topluluk mevzuatl AET ile Tiirkiye arasmdaki Ortakltk 3. Bir tarafta Turkiye Cumhuriyeti, diger tarafta ise AET Uyesi Devletler arasmda, 12 Eylul 1963 tarihinde Ankara'da irnzalanan, Topluluk adlna 23 Araltk 1963 tarih ve 64/732/ AET saylh Konsey Karan ile kabul ve teyit edilen (OJ 1973 C 113, s. 1;'OrtakltkAnla~masl') ve Avrupa Ekonomik Toplulugu ile Tiirkiye arasmda bir Ortakhk kuran Anla~ma'nm 2(1). Maddesi uyannca; soz konusu anla~manm hedefi, Tiirk halkmm ya ~am standardmm iyile~tirilmesi ve Tiirkiye'nin daha sonraki bir tarih 179

6 te Topluluga tam liye olmasmm kolayla~tmlmasl amaclyla (Onsozdeki dordlincli ifade ile bu anla~mamn 28. maddesi), i~giicli ile ilgili olarak, i~9ilerin serbest dola~lmlmn kademeli olarak saglanmasl (Ortakhk Anla~masl'nm 12. Maddesi), yerle~me serbestisindeki klsltlamalann kaldmlmasl (Madde 13) ve hizmet sunumu serbestisindeki klsltlamalann kaldmlmasl (Mad de 14) dahil olmak lizere; Taraflar arasmdaki ticari ve ekonomik ili~kilerin slirekli ve dengeli bir ~ekilde gii9lendirilmesinin desteklenmesidir. 4. Bu ama91a Ortakhk Anla~masl, Tlirkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisini Topluluk'tan gelecek yardlmla gli91enmesine olanak saglayacak bir hazlrhk a~amasml (AnIa~manm 3. Maddesi), bir glimruk birliginin kademe Ii olarak kurulmasml ve ekonomi politikalannm uyumla~tmlmasml kapsayan bir ge9i~ a~amasml (Madde 4) ve giimriik birligine dayanan Akit Taraflann ekonomi politikaiannm daha slkl koordine edilmesini beraberinde getirecek bir nihai a~amayl (Madde 5) ongormektedir. 5. Ortakhk Anla~masmm 6. Maddesi a~agldaki ifadeleri igermektedir: 'Ortakhgm hayata ge9irilmesi ve kademeli olarak gelil?tirilmesini temin amaclyla, Akit Taraflar bu Anla~ma ile kendisine verilmi~ olan yetkiler gergevesinde eylemde bulunacak olan Ortakhk Konseyi'nde toplamr.' 6. Ortakhk Anla~masl'mn 8. Maddesi uyannca, 'Ge9i~ a~amasmm uygulanmasl' ba~hkh II. Klslmda: '4. Maddede ortaya konan hedeflerin gergeklel?tirilmesi i9in, Ortakhk Konseyi, ge9i~ al?amasmm ba~lamasmdan once ve ge9ici Protokol'lin 1. Maddesinde ortaya konan prosedlir dogrultusunda, Toplulugu kuran Sozlel?me kapsammdaki alanlara ilil?kin olan kurallarm uygulanmasma yonelik olan ve dikkate ahnmasl gereken ko~ul1ar, kurallar ve zaman 9izelgesini belirler. Bu ozellikle bu ba~hk altmda belirtilen alanlar ve uygun olabilecek herhangi bir koruyucu madde i9in gegerlidir.' 7. Ortakhk Anlal?masmm Maddeleri aynca 'Diger ekonomik kurallar" bal?hkh 3. Bollimiin II. KIsmmda da yer almaktadlr'. 180

7 ~ ~ ~ '_'A:..:...VR'_"U=Pi\-TORKtyE iliskileri 8. Madde 12 uyannca: 'Akit Taraflar kendi aralannda i~~ilerin serbest dola~lmmm kademeli olarak saglanmasl amaclyla Madde [39 Ee], [40 Ee] ve [41 Ee] rehberligini temel alrnayl kabul eder.' 9. Madde 13 uyannca: 'Akit Taraflar kendi aralannda yerle~me serbestisindeki klsitlamalann kaldmlmasl amaclyla Madde [43 Ee] - [46 Ee] ve [48 Ee] rehberligini temel almayl kabul eder. ' 10. Madde 14 uyannca: 'Akit Taraflar kendi aralannda hizmet sunma serbestisi klslt1amalannm kaldmlmasl amaclyla Madde [45 Ee], [46 Ee] ve [48 Ee] - [54 Ee] rehberligini temel almayl kabul eder.' 11. Ortakhk Anla~masl'mn 22(1). Maddesi ~oyle demektedir: 'Bu Anla~mamn hedeflerinin ger~ekle~tirilmesi i~in, Ortakhk Konseyi kendisine iletilen vakalarda karar alma yetkisine sahiptir. Taraflardan her biri alman kararlan uygulamak i~in gereken tedbirleri alir... ' Maddesi uyannca Ortakhk Anla~masl'mn aynlrnaz bir par~asl olan Katma Protokol, 1. Madde'de, ilgili anla~manm 4. Maddesi'nde atifta bulunulan gevi~ a~amasmm uygulanmasma yonelik ko~ul1an, ayrmhh diizenlemeleri ve zaman vizelgesini ortaya koymaktadlr. 13. Katma Protokol 1. B01iimii 'i~viler' ve 2. B61iimii 'yer1e~me, hizmetler ve ta~lmaclhk haklan' ile ilgili olan 'Ki~i1er ve hizmetlerin dola~lml' ba~hkh II. Ktsml kapsamaktadlr'. 14. I. Boliimde yer alan Katma Protokol'iin 36. Maddesi'nde Topluluk Dyesi Devletler ile Tiirkiye arasmdaki i~~ilerin serbest dola~lmmm, Ortakhk Anla~masl'mn, yiiriirliige girmesinden sonraki 12. ve 22. Ylhn sonu arasmda Ortakhk Anla~masl'mn 12. Maddesinde belirtilen ilkeler dogrultusunda a~amah ~ekilde saglanmaslm ve Ortakhk Konseyi'nin bu ama~ i~in gereken kurallan kararla~tlrmasl ongorulmektedir. 181

8 15. Klslm U'nin II. Boliimii 'nde yer alan Katma Protokol 'iin 4 L Maddesi 'nde a~agldaki ifade yer almaktadu: '1. Akit Tarafiar kendi aralannda yerle~me serbestisi ve hizmet sunma serbestisine her tiirlii yeni klsltlamayi getirmekten kaymacaktlr. 2. Ortakhk Konseyi OrtakhkAnla~masl'mn 13 ve 14. Maddeleri'nde belirtilen ilkeler dogrultusunda Akit Tarafiann, yerle~me ve hizmet sunrna serbestisindeki klsltlamalarm kendi aralannda kademeli olarak kaldmlmasma yonelik zaman yizelgesini ve kurallan belirler. Ortakhk Konseyi, ye~itli faaliyet gruplarl iyin bu tiir zaman yizelgesi ve kurallarl belirlerken; Topluluk tarafmdan hali hazuda kabul edilmi~ olan ilgili tedbirleri ve aynca Tiirkiye'nin ozel ekonomik ve sosyal ~artlanm da dikkate almahdlr. Dretim ve ticaretin geli~imine onemli katkl saglayan faaliyetlere oncelik verilmelidir'. 16. Ortakhk Anla~masl tarafmdan kurulmu~ olan ve bir tarafta Dye Devletlerin Hiikiimetlerinin, Avrupa Birligi Konseyi ve Avrupa Topluluklan Komisyonu'nun iiyeleri ve diger tarafta Tiirk Hiikiimetinin iiyelerinden olu~an Ortakhk Konseyi'nin, bugiine kadar, Katma Protokol'tin 41(2). Maddesi temelinde herhangi bir karar almami~ oldugu genel bir kamdu. 17. 'Genel ve nihai hiiktimler' ba~hkh IV. KIslmda yer alan Katma Protokol'iin 59. Maddesi demektedir ki; Bu ProtokoWn kapsadlgl alanlarda Tiirkiye, Dye Devletlerin Toplulugu kuran Sozle~me uyannca birbirine gosterdiginden daha elveri~li bir muameleye tabi olamaz.' 539/2001 (EC) sayih Tiiztik 18. Vatanda~lan, Dye Devletlerin dl~ smulanndan geyerken vizeye sahip 01 masi zorunlu olan ve vatanda~lan bu zonmluluktan muaf olan iiytincii iilkeleri sualayan 15 Mart 2001 tarihli ve 539/2001 (EC) saylh Konsey Tiiziigu'niin 1(1). Maddesi (OJ 2001 L 81, s. 1) uyannca: 'Ek I'deki listede yer alan iiyiincti iilkelerin vatanda~lannm Dye Devlet 182

9 lerin dl~ Slmrlanndan geyerken birvizeye sahip olmalan gerekroektedir'. 19. Ek1'den anla~ilmaktadlr ki; Tiirkiye Cumhuriyeti bu listedeki devletlerden biridir /2001 saylh Tiiziigun onsoziindeki ifadedeat [KurucuAnla~masl'nm] 61. Maddesinin, vatanda~lan Dye Devletlerin dl~ slmrlanm geyerken vizeye sahip olmasl gereken ve vatanda~lan bu zorunluluktan muaf olan iiyiincii tilkelerin listesinin belirlenmesinin 'ozgiirluk, giivenlik ve adalet alanlannda ki~ilerin serb est dola~lml He dogrudan baglanhh olan tedbirler arasmda" belirtmekte oldugu hatlrlatllmaktadlr. Ulusal mevzuat 21. On karar talebinden (attftan) de anla~ildlgl iizere, Katma Protokol'iin Almanya'da yiiriirliige girdigi 1 Ocak 1973 tarihinde, asll davadaki davacllar gibi soz konusu Dye Devlette iki aydan fazla olmayan bir siiredir karayoluyla uluslararasl e~ya ta~lmaclhgl ile i~tigal etmekte olan Tiirk vatanda~lan Almanya'ya girmek iyin izne ihtiyay duymuyordu. 12 Mart 1969'da yaymlandlgl versiyonla, Yabanctlar Kanunu'nun Uygularna Ti.iziigu (Verordnung zur Durchfiihrung des Auslandergesetzes) Paragraf 1 (2)(2) 'de (BGBl 1969 I, s. 207), bu ~ekildeki Tiirk vatanda~lannm Almanya'ya vizesiz girebilecegi belirtilmekteydi. 22. Tiirk vatanda~lan, 1 Temmuz 1980 tarihinde Yabancllara ili~kin Kanunun Uygulama Tiiziigii'nii degi~tiren Onbirinci Tiiziik yiiriirllige girene kadar (BGBI 1980 I, s. 782) Almanya'ya giri~ iyin gene1 bir vizeye tabi degildi. 23. Bugiin, asll davamn davacllan gibi Tiirk vatanda~lannm Almanya'ya giri~te vizeye sahip olmalan zorunlulugu, Yabancllar Kanunu'nun (AusHindergesetz) yerini alarak 1 Ocak 2005 tarihinde yiiriirliige giren 30 Temmuz 2004 tarihli Alman Yerle~im Kanunu'nun (Aufenthaltsgesetz) 4(1) ve 6. paragraflan (BGBl I, s 1950; 'Aufenthaitsgesetz') ile bunun Ek1'i ile baglantlh olarak 539/2001 saylh Tiiziigiin Madde 1(l)'ine dayanmaktadlr. 183

10 24. 'ikamet izni zorunlulugu' ba~hkh, ilgili yasanm (Aufenthaltsgesetz) Paragraf 4( I) uyannca; 'Yabancllar, Avrupa Birligi hukuku ya da duzenlemeleri aksini ongorrnedikye ya da Avrupa Ekonomik Toplulugu ile Turkiye arasmda bir Ortakhk kuran 12 Eyliill963 tarihlianl~ma kapsammda bir ikamet etme hakki soz konusu olmadlgl surece, Birle~ik Almanya topraklanna girrnek ve burada ikamet etrnek iyin ikamet izni almak zorundadlr. ikamet izni I. bir vize (Paragraf 6) 2. bir ikamet izin belgesi (Paragraf 7) ya da 3. bir yerle~me izni (Paragraf 9) ~eklinde verilecektir.' 25. Alman Yerle~im Kanunu'nun 6. Paragrafmda, 'Vize' ba~hgl altmda ongoriilmektedir ki: '(1) Bir yabanclya; 1. transit amayh olarak bir Schengen vizesi ya da 2. ilk yiiriirluge giri~ tarihinden itibaren 6 ay iiyinde UIY aya kadar ikamet iiyin bir Schengen vizesi (klsa kah~ sureleri iyin), Schengen Anla~masl'nda belirtilen vize verilme ~artlanllln ve bunun uygulama kurallanllln yerine getirilmesi halinde verilmelidir. istisnai durumlarda Schengen vizesi, Schengen Anla~masl'nm belirttigi ~artlar yerine getirilmemi~se uluslararasl hukuk geregi, insani yardlm gerekyeleri ya da Almanya'nm siyasi ylkarlannm korunmasl gerekiyesiyle verilebilir. Bu tur durumlarda geiyerlilik, cografi olarak Almanya'nm egemen oldugu topraklar ile sllllrh kalacaktir. (2) Her kah~m ilk yuriirluge giri~ tarihinden itibaren 6 ayhk bir sure iyin Uy ayl geiymemesi kaydlyla, 5 ylla kadar IYlkabilen geyerlilik siiresiy Ie IYok giri~li kisa sureli vize de verilebilir. (3) ilk yuriirluge girdigi tarihten itibaren 6 ayhk bir sure iiyinde toplam 3 184

11 ayhk bir sure i~in, ozel durumlarda, alt paragraf 1 'in ilk cumlesi kapsammda Schengen vizesi uzatllabilir. Bu, bir ba~ka Schengen Anla~masl Devletinin konsoloslugunun vize vermi~ olmasl halinde dahi ge ~erli olacaktlr. Bu vize, sadece alt paragraf 1'in ikinci ciimlesinde belirtilen ~artlar dogrultusunda olmak iizere, altl ayhk bir sure i~erisinde 3 ay daha uzatllabilir. (4) Uzun donem kah~larda, giri~ten once verilmesi gereken bir Federal Almanya topraklan vizesi (ulusal vize) gerekmektedir. Bir vizenin verilmesi, ikamet izinleri ve yerle~me izin belgeleri i~in ge~erli kurallar ile yonetilmektedir. As" Davadaki anla~mazhk ve on karar i~in abfta bulunulan sorular 26. Auf (karar talebi) belgesinde Sn. Soysal ve Savath Tiirkiye'de ikamet eden, uluslararasl e~ya ta~lmaclhgl ile i~tigal eden bir Turk ~irketi adlna ~ah~an vealmanya'da kaylth bir Alman ~irketine ait olan kamyonlan kullanan Turk vatanda~landlr yllma kadar, vize ba~vurulanm teslim alan Federal Alman Cumhuriyeti pek ~ok vesileyle asil davadaki davacilann her biri i~inalmanya'da hizmet sunma amaclyla Tiirkiye'de kaylth kamyonlann suriiculeri olarak giri~ vizesi duzenlemi~ idi. 28. Asll davadaki davacilarm Almanya'da kaylth kamyonlan kullandlklanmn tespit edilmesinin ardmdan, Almanya'mn istanbul Ba~konsolosu 2001 ve 2002 yillan suresince kendilerine iletilmi~ olan sonraki vize ba~vurulanm reddetmi~tir. 29. Sn. Soysal ve Savath kendilerine vize verilmesinin reddedilmesi yoniindeki kararlar aleyhinde Verwaltungsgericht Berlin (Berlin idare Mahkemesi) nezdinde dava a9ml~ olup; karann gerek~esi olarak uluslararasi e~ya ta~lmaclhgl alamnda hizmet sunan kamyon suriiculeri olarak Almanya'ya bu ama~la vizesiz girme haklarl oldugunu beyan etmi~lerdir. Soysal ve Savath iddialanm, Alman topraklanna giri~ iyin Katma Protokol'un Federal Alman Cumhuriyeti iyin yiiriirluge girdigi tarihte (l 185

12 AVRUPA-TURKiYE iliskileri Ocak 1973) ge<;erli olanlardan daha az elveri~li ko~ullann kendilerine uygulanmasllli yasakjayan Katma Protokol'iin 41(1). Maddesi'nde yer alan 'standstill' (~artlann geriye dogru kotiile~tirilemeyecegi) ko~uluna dayandlflllaktadir. 0 tarihte, i~tigal ettikleri faaliyet i<;in hi<;bir vize gerekmezken; ancak 1980'de bir vize zorunlulugu ortaya <;lkml~t1r. Aynca, soz konusu 'standstill' ko~ulunun, 1 Ocak 1973 tarihinden soma kabul edilen 539/2001 saylh Ttiziik kapsamlllda ongortilen vize zorunlulugu tizerinde de onceligi vardlr. 30. Berlin idare Mahkelllesi'nin soz konusu davalan 3 Temmuz 2002 tarihinde aldlgl karar ile reddetmesinden soma, Soysal ve Savatli OberverwaIhmgsgericht Berlin-Brandenburg (Berlin-Brandenburg Ust idare Mahkemesi) nezdinde temyiz ba~vurusu yapml~; bu mahkeme de soz konusu dava sonucunun Katma Protokol'iin 41(1). Maddesi'nin yorumuna bagh oldugu gorti~tine vanm~tlr. 31. Bu baglamda, Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg asll davadaki davacilarlll, Almanya'da hukuki bir ~ekilde hizmet sunmakta oian, ka Ylth ofisi Tiirkiye'de bulunan bir ~irket tarafllldan kamyon siirticiileri olarak gorevlendirildiklerini gozlemlemi~tir. Ozellikle, 9ah~aniara i~le ilgili talimatlar venne hakklllm, Alman ~irketi aruna 9ah~t1klan stire boyunca dahi, temel olarak onlan istihdam eden Ttirk ~irketi tarafllldan icra edilmesinden dolayl, Alman hukuku kapsammda izne tabi olan bir dl~andan 9ah~ma sozle~mesi kapsammda, temyizcilerin <;ah~malanlll, e~ya ta ~lmada kullamlan kamyonlann adllla kaylth oldugu Alman ~irketi adma ytiriitmedikleri gortilmektedir. 32. Buna ek olarak, C-317/0 1 ve C-369/0 1 Abatay and Others [2003] ECR , saylh Ortak Davalara ili~kin karann 106. paragrafl, asll davadaki davacilar gibi Ttirk i~9ilerinin, ytirtittilen faaliyet baglammda Katrna Protokol'tin 41(1).Maddesinin korunmasl i<;in ba~vuruda bulunulabilecegini gostennektedir. 33. Son olarak, Katma Protokol'iin ytirtirltige girdigi tarihte, Almanya'da karayoluyla uluslararasl e~ya ta~lmaclhgl i1e i~tigal eden Ttirk i~9iler, soz 186

13 konusu Dye Devletin topraklarma vizesiz ginne hakkma sahip idi, zira Alman hukukunda vize zorunlulugu ancak 1 Temmuz 1980'den itibaren uygulamaya konmu~ idi. 34. Ancak, yabancllara ili~kin ulusal mevzuat kapsammda ya da Topluluk hukuku kapsammda vize zorunlulugunun uygulamaya konup konmayacagl meselesi hakkmda Adalet Divan 'nm henuz bir i~tihadmm bulunmamasl, Katma Protokol 'Un 41 (1). Maddesi aniami kapsammda hizmet sunma serbestisine getirilen "yeni klsltlamalardan" biridir. 35. Bir tarafian, her ne kadar C-37/98 Savas [2000J ECR saylh davada alman karann 69 ve 70. paragrafian, Katma Protokolun 41(1). Maddesinin yorumunu desteklese de, soz konusu tedbirin, Turk vatanda~mm yerle~me serbestisi ya da hizmet sunma serbestisi baglammdaki konumunun Katma Protokol yiiriirluge girdigi tarihte ge~erli olanlardan daha katl ko~ullara tabi olmasl sonucuna yol a~ma amaci ya da etkisi olup olmadlgma karar venneye yeterli olmasi halinde, giri~ yapma ve ikamet etme baglammda bile bir durumun kotiile~tirilmesine ili~kin genet bir yasaklarna oldugunu belirtmektedir (baktmz,aym dogrultudaki, Abatay and Others, paragraf 116), bu ~ekildeki bir yoruma kar~l bir argiiman ise Katma Protokol'un 41(1). Maddesi Turk vatanda~lanmn konurnunu bir ~ekilde etkileyebilecek olan "Dye devletlerin genel yasama yetkisini" engelleyemeyecegi yoniindedir. 36. Ote yandan, Akit Tarafiara atlfta bulunulan Katma Protokol'un 41(1). Maddesi'ndeki ifadede "standstill" ko~ulunun sadece Dye Devletlerin kurallanna degil, aym zamanda ikincil Topluluk mevzuatl kapsammdakiter i~in de ge~er1i oldugu argiimam desteklense de, Mahkeme henuz bu konuda karara vannaml~hr. 37. Bu ko~ullar altmda, Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Dst idare Mahkemesi davalan duraklatarak a~agldaki sorulan on karar i~in Mahkeme 'ye iletmeye karar venni~tir: '(1) Katma Protokol'un 41 (1).Maddesi, Almanya'da kaylth bir kamyonun siiriicusu olarak bir Turk i~letmesi adma uluslararasl ta~lmacl- 187

14 AVRUPA-TURKIYE tliskileri hk alanmda ~ah~an bir TUrk vatanda~mm, Katrna Protokol'iin yiiriirliige girdigi tarihte Almanya'ya vizesiz girmesine izin veriliyor olsa dahi, Aufenthaltsgesetz Paragraf 4( 1) ve 6 kapsammda ve 539/2001 saylh Tiizligiin Madde 1 (1) kapsammda, Almanya'ya girmek i~in Schengen vizesine sahip olmak zorunda ise, bu durumun hizmet sunma serbestisine getirilen bir klsltlama te~kil ettigi ~eklinde yorumlanabilir mi? (2) ilk soruya verilen cevap "Evet" ise, Katma Protokol'lin 41 (1 ).Maddesi, (1)' de belirtilen Tiirk vatanda lanmn Almanya 'ya girmek i~in vize almalanna gerek olmadlgl anlammda yorumlanabilir mi? Mahkemenin Yargl Alam 38. Alman HUklimeti soz konusu on karar talebini (atif), talebin, iletilen sorulann AT Sozle~mesi'nin O~iincii BoliimU IV. Klsml temelinde kabul edilen bir Konsey tiizliglinun ge~erliligi ile ilgili olsa dahi, AT Sozle~mesinin 68( I). Maddesi uyannca ulusal hukuk kapsammda kararlan aleyhinde hi~bir adli dlizenleme bulunmayan bir mahkeme tarafmdan iletilmi~ olmasl nedeniyle; "kabul edilemez" olarak mutalaa etmektedir. 39. Ancak, bu iddia kabul edilemez. 40. Berlin-Brandenburg Ost idare Mahkemesi tarafmdan iletilen sorularda yer alan ifadeler kendi i9inde ve bizatihi, soz konusu sorulann a91k 9a ve ozel olarak, AET ile Tlirkiye arasmdaki ortakbgi, ozellikle Katma Protokol'lin 41 (1). Maddesini uygulayan kanunun yorumlanmaslyla ilgilidir. 41. DolaYlsIyla, meselenin AT Sozle~mesi'nin 234. Maddesi uyannca Mahkemeye intikali gegerlidir (bakmiz C-192/89 saylh Sevince [1990] DavasI, ECR , paragraflar ve soz konusu i9tihat) ve bir on karar talebinde bulunan mahkemenin AT Madde 234'ten feragat eden AT 68(1). maddede belirtilenler arasmda yer almlyor olmasmm konuyla alakasl bulunmamaktadlr. 42. Bu ko~ullar altmda, Mahkeme, Berlin-Brandenburg Ost idare Mahke 188

15 AVRUPA-TURKiYE ilisklleri mesi tarafmdan iletilmi~ olan sorunlara ili~kin karar verme yetkisine sahiptir. On Karar i~in iletilmi~ Olan Sorular 43. Birlikte incelenmesi gereken iki soruyia ilgili olarak, talepte bulunan mahkeme esasen Katma Protokol'iin 41(1).Maddesi'nin, soz konusu protokoliin yiiriirliige girmesinden itibaren, asll davadaki davacllar gibi Tiirk vatanda~lanmn Tiirkiye'de yerle~ik bir i~letme adma hizmet sunmak lizere bir Dye Devletin topraklanna girmek i9in vizeye sahip olma yoniinde bir zoruniulugun uygulamaya konmasml engelliyor oldugu ~eklinde yorumlamp yorumlanamayacagml sormaktadlr. 44. Bir ba~langl9 noktasl olarak, asii davadaki davacllann Tiirk kamyon siiriiciileri (Tiirkiye'de ikamet eden ve Tiirkiye'de yerle~ik olan bir uluslararasi nakliye ~irketi tarafmdan istihdam ediliyor) olduklan ve Almanya' da kaylth kamyonlan kullanarak Tiirkiye ile Almanya arasmda diizenli arahklarla e~ya ta~ldikian unutulmamahdir. Bu baglamda, on karar talebinde bulunan mahkeme hem soz konusu ta~lmalarm, hem de soz konusu siiriiciilerin bunlarla baglanllh faaliyetlerinin tamamen hukuka uygun 01 duklanm tespit etmi~tir. 45. AsIl davada ele alman mesele gibi bir durumda, Katma Protokol'iin 41(1). Maddesinin tam kapsammm belirlenmcsi bakimmdan, ilk once hatlrlanmahdtf ki, tutarh i9tihad dogrultusunda, bu hiikmiin dogrudan etkisi vardrr. Bu hiikiim, kanunen, akit taraflarm iistlendigi ve bir eylemde bulunmama gorevinc kadar giden bir yiikiimiiiliigu igeren, ~iiphe goturmez derecede a9ik anlamlyla bir "standstill (mevcut ~artiarm koruye gotiiriilemeyecegi) ~artim a9ik, net ve ko~ulsuz ~ekilde ortaya koyrnaktadrr (bakimz Savas, paragraflar ile 71. paragraf, ikinci paragrafba~l; Abatay and Others, 58., 59. ve 117. paragraflar, birinci paragrafba~l ve C-16/05 saylh Tum and Dari Davasl [2007] ECR , 46. paragraf). Sonu9 olarak, Katma Protokol'iin 41(1). Maddesi'nin, gegerli oldugu TUrk vatan~lanna sagladlgl haklar Dye Devletlerin mahkemeleri nezdinde dayanak te~kil edebilir (bakmlz, ozellikle, Savas, 54. paragrafve Tum and Dari, 46. paragraf). 189

16 AVRUPA-TURKiYE iliskileri 46. Aynca, Katma Protokol'tin 41 (1 ).Maddesi'ne, asil davadaki davacllar gibi, bir Dye Devlette kanuna uygun ~ekilde hizmetler sunan ve Ttirkiye'de yerle~ik bir i~letme tarafmdan istihdam edilen TUrk kamyon stiriictileri tarafmdan, bu hizmetlerin saglaylclsmm cah~anlanmn onun icin hizmetlerini sunmada vazgecilmez olduklan gerekcesine dayanarak, kabul edilebilir bir ~ekilde mtiracaat edilebilecegi de dikkate almmahdlr (bakmlz Abatay and Others, 106. ve 117. paragraflar, be~inci paragrafba~l). 47. Son olarak, tutarh ictihat uyannca, Katma Protokol'iin 41(1). maddesinde belirtilen soz konusu 'standstill' kurahmn, Ttirk vatanda~lanna (sadece Topluluk mevzuatma dayamlarak) yerle~me hakkml ya da dogal bir sonuc olarak, ikamet hakkml veya hizmet sunma serbestisini ya da bir Dye Devletin topraklanna girme hakkml kendi ba~ma saglama kapasitesi bulunmuyor olsa da (bakmlz Savas, 64. ve 71. paragraflar, tictincii paragraf ba~l; Abatay and Others, 62. paragraf ve Tum and Dari, paragraf 52), bu tiir bir kurahn genel olarak bir TUrk vatanda~mm ilgili Dye Devletin topraklannda soz konusu serbestilerden yararlanmasmm, Katrna Protokol'iin bu Dye Devlet baglammda yiiriirliige girdigi tarihte kendisi icin gecerli olan ~artlardan daha katl ~artlara tabi hale gelmesi amacl ya da bu ~ekilde bir sonucu olabilecek her tiirlti yeni tedbirin uygulamaya konmasml yasakladlgl gercegi bakidir (bakmlz Savas, 69. ve 71. paragraflar, dordiincti paragrafba~l; Abatay and Others, 66. ve 117. paragraflar, ikinci paragrafba~l ve Tum and Dari, 49. ve 53. paragraflar). 48. Bu nedenle, Mahkeme, Katma Protokol'tin 41(1).Maddesi'nin, bir Dye Devletin mevzuatma, Tiirkiye'de yerle~ik bir i~letme ve onun Ttirk vatanda~l cah~anlannm ilgili Dye Devlette hizmet sunmalan icin (soz konusu Dye Devlette ilgili protokoliin yiiriirliige girdigi tarihte uygulamada olmayan) bir cah~ma izni zorunlulugunun girmesini engelledigi gorii~iindedir (Abatay and Others, paragraf 117, altmcl paragraf ba;ll). 49. Benzer ~ekilde, Mahkeme, Katma Protokol 'tin 41 (1 ).Maddesi'nin aynca, bu protokoltin yiiriirliige girdigi tarihten itibaren, Tiirk vatanda~lannm ilgili Dye Devletin topraklarma kendi namlarma i~ kurmak amaclyla kabul 190

17 edilmelerini duzenleyen esasa yonelik ve/veya prosedurel ~artlar ile ilgi Ii olarak yerle~me serbestisine getirilecek herhangi bir yeni klsltlamanlo kabulunu de engelledigi gorii~une vanm~tlr (Tum and Dari, paragraf 69). 50. Bu durumlarda, mesele, bir Dye Devletin topraklanna giri~ hakkl kazanmak isteyen Turk vatanda~lanna ya da bir mesleki faaliyete yonelik olarak, Katma Protokol'un yiirfirliige girdigi tarihte ilgili Dye Devlette onlar icin gecerli olanlardan daha kat! nitelikteki esasa dayah ve/veya prosediirel ~artlan uygulamaya koyan ulusal mevzuatlo soz konusu protokolun 41 (1). maddesi uyannca yeni klsltlamalar olarak kabul edilip edilmeyecegidir. 5 L Bu aynca asll davadakiler icin de gecerlidir. Atlfta bulunulan dava (karar talebi) kapsamloda goriilmektedir ki; Katma Protokol'iin Federal Almanya Cumhuriyeti a~lslodan yiiriirliige girdigi tarihte (1 Ocak 1973), bir Turk i~letmesi adloa karayoluyla uluslararasl ta~lmaclhk alaolndaki hizmetlerle i~tigal etmekte olan astl davadaki davacllar gibi Turk vatanda~lan, oncelikle bir vize almadan bu amaclarla Alman topraklanna girme hakkloa sahip idi. 52. Ancak 1 Temmuz 1980 tarihinden itibaren Alman Yabancllar Mevzuatt Turk vatanda~lan dahil olmak uzere, Almanya'da bu tilr faaliyetler gercekle~tirmek isteyen AB uyesi olmayan ulkelerin vatanda~lanol vize zonmluluguna tabi tutmu~tur. Halen, asll davadaki davactlar gibi TUrk vatanda~lannlo Alman topraklanna girmek i~in bir vizeye sahip olma zorunlulugu 1 Ocak 2005 tarihinde yabancllar mevzuatlolo yerini alan Aufenthaltsgesetz -ikamet Kanunu'nda ortaya konmaktadtr. 53. ikaolet Kanunu'nun ilgili Dye Devlet duzeyinde, sadece 539/2001 sayl II Tuziik olarak isimlendirilen ve giri~teki ilk ifadeden anla~tlacagl uzere, AT 62(2)(b)(i) temelinde kabul edilmi~ bulunan ozgiirluk, guvenlik ve adalet alanlannda ki~ilerin serbest dola~lml He dogrudan baglantlh bir yan tedbir olan ikincil Topluluk mevzuatlolo bir ameiini hayata ge~irdigi bir ger~ektir. 54. Aynca Komisyon'un dava celsesinde iletmi~ oldugu uzere ikamet 191

18 Kanunu'nun 4(1) ve 6(2) Paragraflanna atji'ta bulunuldugu gibi bir Schengen vizesini duzenleyen ~artlann asll davanm davacllan konumundaki TUrk vatanda~lan ic;in, Katma Protokol'un Almanya'da yiiriirluge girdigi tarihte bu Dye Devlette gec;erli olan ~artlar ile klyaslandlgmda belli avantajlan oldugu da bir gerc;ektir. Zira bu tiir vatanda~lar tarafmdan faydalamlan giri~ hakkl sadece Almanya topragl ile smlrh kahrken; Ikamet Kanunu'nun 6(2) Paragrafl kapsammda duzenlenen bir vize onlara, 14 Haziran 1985 tarihinde Beneluks Ekonomik Birligi, Federal Almanya Cumhuriyeti ve Fransa Cumhuriyeti Hukiimetleri tarafmdan Sehengen'de (Luksemburg) irnzalanan kendi ortak slmrlannda denetimlerin kademeli olarak kaldmlmasma i1i~kin olan ve Schengen'de 19 Haziran 1990 tarihinde, ic; smlrlann kaldmlmasl kar~lsmda bir telafi olarak, akit taraflarm tiim topraklarmm korunmaslm temin etmek uzere tasarlanml~ i~birligi tedbirlerini ortaya koyan (OJ 2000 L 239, s.19) bir konvansiyonun irnzalanmasl He uygulamaya konmu~ olananla~ma'ya (OJ 2000 L 239, s.19) taraf olan tiim Devletlerin topraklan ic;erisinde serbestc;e dola~ma imkam vermektedir. 55. OrtakhkAnla~masl kapsammda hizmet sunmak ic;in serbesti hakkml bir Dye Devlette kullanmak isteyen, asll davadaki davactlar gibi TUrk vatanda~lan baktmmdan, soz konusu faaliyeti bundan boyle Topluluk vatanda~lanndan talep edilmeyen bir vizenin duzenlenmesi ~artma bagh hale getiren ulusal mevzuatm, soz konusu serbestinin gerc;ek anlamda uygulanmasma, ozellikle smuh bir sure ic;in gec;erli olan bu tur bir iznin Have ve tekrarlanan idari ve mali maliyetleri nedeniyle, etki etmeye yatkm 01 dugu gerc;egi yerli yerinde durmaktadlr. Aynca asll davadaki durumda 01 dugu gibi, vize verilmediginde, bu tiir bir mevzuat bu tur bir serbestiden yararlamlmasml engellemektedir. 56. Bunu, 1 Ocak 1973 tarihinde mevcut olmayan bu tiir bir mevzuatm, as11 davadaki davacllar gibi Turk vatanda~lan tarafmdan Ortakhk Anla~masl He teminat altma almml~ olan ekonomik ozgiirluklerinin kullammlm en azmdan, ilgili Dye devlette Katma Protokol'iin yiiriirluge girdigi tarihte gec;erli olanlardan daha katl ~artlara tabi hale getirecek bir etkiye sahip oldugu izlemektedir. 192

19 57. Bu ko~ullar altmda, asll davalann konusu olanlar gibi mevzuatm, Turkiye'de yerle~ik olan Turk vatanda~lanmn Almanya'da serbestye hizmet sunma hakkmm Katma Protokol'un 41(1).Maddesi kapsammda "yeni bir klsltlama" te~kil ettigi ~eklinde bir sonuca vanlmahdlr. 58. Bu yondeki bir yikanm halenalmanya'da yiirurliikte olan mevzuatm sadece ikincil Topluluk mevzuatmm bir hiikmunu hayata geyirdigi geryegiyle sorgulanamaz. 59. Bu baglamda, Topluluk tarafmdan imzalanan uluslararasl anla~malann, ikincil Topluluk mevzuati iizerinde ustiinliigii olmasmm, bu tor kurallann, mumkiin oldugunca, soz konusu anla~malar ile tutarh ~ekilde yorumlanmasl gerektigi anlamma geldiginin de hatirlanmasl yeterli olacaktiro (bakmlz C-61/94 saylh Commission v Germany [1996] davasl, ECR , paragraf52). 60. Aynca, on karar talebini ileten mahkeme tarafmdan gundeme getirilen ve Katma Protokol 'un 41 (1 ).Maddesi'nde yer alan "standstill" kurahnm uygulanmasmm yasa koyuculara intikal ettirilen gene I yasama yetkisini klsltlayacagl ~eklindeki itiraz kabul edilemez. 61. Turk vatanda~lanna ve Topluluk vatanda~lanna aym ~ekilde uygulanan kurallann kabulu "standstill" kurah ile tutarh degildir. Aynca, bu kurallar Turk vatanda~lanna degil Topluluk vatanda~larma uygulamrsa, Turk vatanda~lan Topluluk vatanda~lanna klyasla daha avantajh ve elveri~ Ii bir konuma getirilmi~ olacak, bu durum ise Turkiye Cumhuriyeti'nin Dye Devletlerin Sozle~me uyannca birbirine uyguladlgmdan daha elveri~li bir muameleye tabi olamayacagml belirten Katma Protokol'iin 59.Maddesi'nde yer alan zorunluluga aylkya aykm olacakttr. 62. Yukanda belirtilen tom goru~ler l~lgmda, sozii edilen sorulara verilecek yamt, Katma Protokol'un 41(l).Maddesi'nin, bu protokolun yiirurluge girdigi tarihten itibaren, bu tarihte bu tor bir vizenin zorunlu olmamasmdan dolayl, as11 davadaki davacllar gibi Turk vatanda~lannm Turkiye'de yerle~ik bir i~letme adma hizmet sunmak iizere bir Dye Devletin topraklanna girmek iyin bir vizeye sahip olmalanna yonelik bir zorunlulugun 193

20 uygulamaya konmasml engelledigi ~eklinde yorumlanmasl gerektigi yoniindedir. Maliyetler 63. Bu dava, astl davalann taraflan iyin ulusal mahkeme nezdinde siiregelen davada bir adlm te~kil ettiginden dolayl, maliyetlere ili~kin karar verme soz konusu mahkemeyi ilgilendirir. incelemelerin bu Mahkeme'ye iletilmesi He ustlenilen maliyetler (soz konusu taraflann maliyetleri dl~mdakiler) geri ahnamaz. Bu gerekyeler ile, Mahkeme (Birinci Mahkeme) a~agtdaki karara varml~ttr: 23 Kaslm 1970 taribinde Briiksel'de imzalanml~ olan ve Topluluk adlna 19 Arahk 1972 taribli 2760/72IEEC sayih Konsey Tiiziigii ile sonul;landirllml~, onaylanml~ ve teyit edilmi~ bulunan Katma Protokol'iin 41(1). Maddesinin, ProtokoI'iin yiiruriiige girdigi tarihten itibaren, Tiirkiye'de yerle~ik bir i~letme adma bizmet sunmak isteyen, as" davamn davaclsi gibi Turk vatanda~larmdan, bir Uye Devletin topraklarma girmek h;in ~ayet bu taribte biiyle bir vize talep edilmemekte idiyse, vize talep edilmesini yasaklamakta oldugu ~eklinde yorumlanmasl gerekmektedir. [imzalar] 194

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu Der Antrag ist auf Deutsch und leserlich auszufüllen: Başvuru Almanca ve okunaklı olarak doldurulmalıdır: Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu Aufenthaltserlaubnis

Detaylı

------------ Islam (isteğe bagli) Sezer (esinizin soy adi) 01.01.1983 (doğum tarihi) Deutsch (milliyeti)

------------ Islam (isteğe bagli) Sezer (esinizin soy adi) 01.01.1983 (doğum tarihi) Deutsch (milliyeti) Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Deutsch Türkisch Almanca - Türkçe 1. Familienname Soyadı 2. 3. 4. 5. bei Frauen: Geburtsname Kadınlarda: Kızlık soyadı Vornamen

Detaylı

HUKUKU KATLEDEN ANLAYIŞ

HUKUKU KATLEDEN ANLAYIŞ a-s-16_layout 2 15.07.2012 16:24 Page 1 Prof. Wolfgang Voegeli nin AB Ülkelerine Vizesiz Giriş Raporu Avrupal DANIfiMAN: ED TÖR: Cihat Masum Yan k SUNUŞ Nazi terörü, Hukukun üstünlüğüne saygısızlık ve

Detaylı

Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn (einschließlich Sachbezüge, Gratifikationen, Tantiemen usw.) im Inland im Wohnsitzstaat in (Drittstaat)

Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn (einschließlich Sachbezüge, Gratifikationen, Tantiemen usw.) im Inland im Wohnsitzstaat in (Drittstaat) Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3 EStG für 201_ (Anlage Grenzpendler außerhalb EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) Zur Beachtung: Für

Detaylı

Musterformular ZIT-BB

Musterformular ZIT-BB Yabancılar Dairesince hazırlanmış bilgi broşürü Almanya Federal Cumhuriyeti'ndeki ikametiniz hakkındadır 1. Giriş Almanya Federal Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz. İkametinizin gönlünüzce olmasını ve burada

Detaylı

Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE

Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Deutsch Türkisch Almanca - Türkçe 1. Familienname Soyadı bei Frauen: Geburtsname Kadınlarda: Kızlık soyadı 2. Vornamen Adı 3.

Detaylı

MARMARA TÜRKİYE-ALMANYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCH-TÜRKISCHE STUDIEN. Cilt / Band: 3 Sayı / Nr.: 1-2 ISSN 2147-4176

MARMARA TÜRKİYE-ALMANYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCH-TÜRKISCHE STUDIEN. Cilt / Band: 3 Sayı / Nr.: 1-2 ISSN 2147-4176 MARMARA TÜRKİYE-ALMANYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCH-TÜRKISCHE STUDIEN Cilt / Band: 3 Sayı / Nr.: 1-2 2014 ISSN 2147-4176 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 14.01.2012 3. Neujahrsball der Deutsch-Türksichen Wirtschaft am 14.01.2012 / Türk-Alman Ekonomisi nin 3. Yeni

Detaylı

(Vollmachtgeber/in) (Vekaleti veren) Ich, Ben, Name, Vorname Soyadı, Adı. Geburtsdatum Doğum tarihi. Geburtsort Doğum yeri.

(Vollmachtgeber/in) (Vekaleti veren) Ich, Ben, Name, Vorname Soyadı, Adı. Geburtsdatum Doğum tarihi. Geburtsort Doğum yeri. V o l l m a c h t V e k a l e t Ich, Ben, Name, Vorname Soyadı, Adı Vekalet sayfa 1/6 (Vollmachtgeber/in) (Vekaleti veren) Geburtsdatum Doğum tarihi Geburtsort Doğum yeri Adresse Adresi Telefon, Telefax,

Detaylı

Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom

Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom Başvuran kişinin soyadı ve adı Name und Vorname der antragstellenden Person Çocuk parası No. F K Kindergeld-Nr. Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches

Detaylı

VOLLMACHT Vekalet. erteile hiermit Vollmacht an İşbu yazıyla aşağıdaki şahsa vekalet veriyorum. Ich, Ben Name, Vorname Soyadı, Adı

VOLLMACHT Vekalet. erteile hiermit Vollmacht an İşbu yazıyla aşağıdaki şahsa vekalet veriyorum. Ich, Ben Name, Vorname Soyadı, Adı Vollmacht Seite 1 VOLLMACHT Vekalet Ich, Ben Name, Vorname Soyadı, Adı (Vollmachtgeberin) (Vekaleti veren) Geburtsdatum Doğum tarihi Geburtsort Doğum yeri Adresse Adresi Telefon, Telefax Telefon, Telefaks

Detaylı

(Stand Januar 2013) (Ocak 2013' deki durum)

(Stand Januar 2013) (Ocak 2013' deki durum) Erstattung der zur deutschen Rentenversicherung geleisteten Beiträge an türkische Staatsangehörige Alman emeklilik sigortası primlerinin Türk yurttaşlarına iadesi (Stand Januar 2013) (Ocak 2013' deki durum)

Detaylı

Projektierung von Photovoltaik- Systemen in der Türkei. Praktische Erfahrungen in der

Projektierung von Photovoltaik- Systemen in der Türkei. Praktische Erfahrungen in der Projektierung von Photovoltaik- Systemen in der Türkei Praktische Erfahrungen in der New Energy, Renewable Energy Projektierung und dem Netzanschluss Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Gliederung

Detaylı

Das deutsch-türkische Sozialversicherungsabkommen MERKBLATT. Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi REHBER

Das deutsch-türkische Sozialversicherungsabkommen MERKBLATT. Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi REHBER Alman Emeklilik Sigortası Yukarı ve Orta Frankonya Das deutsch-türkische Sozialversicherungsabkommen MERKBLATT Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Herausgeber: Deutsche Rentenversicherung Ober- und Mittelfranken

Detaylı

Das Abitur am Istanbul Lisesi

Das Abitur am Istanbul Lisesi Das Abitur am Istanbul Lisesi Bedeutung des Abiturs Abitur un Anlamı Zeitplan für die Qualifikationsphase 11.ve 12.sınıflar için zaman planı Notensystem - Notenberechnung Not sistemi - Not hesaplanması

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin? Bölum 03 Kant Sokağı na giderken Anna Kant Sokağı na doğru yola çıkar, ancak yolu bilmediği için adresi sormak zorunda kalır. Siyah kasklı motosikletliler yeniden ortaya çıktığında ve ona ateş ettiklerinde

Detaylı

Türk vatandaşları için çocuk parası Kılavuzu

Türk vatandaşları için çocuk parası Kılavuzu Tü Lütfen itinali şekilde okuyunuz ve muhafaza ediniz! Bitte sorgfältig durchlesen und aufbewahren! Türk vatandaşları için çocuk parası Kılavuzu Merkblatt über Kindergeld für türkische Staatsangehörige

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) 18 ARALIK 2016 Saat:

Detaylı

Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE

Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Deutsch Türkisch Almanca - Türkçe 1. Familienname Soyadı 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. bei Frauen: Geburtsname Kadınlarda: Kızlık soyadı

Detaylı

Das deutsch-türkische Sozialversicherungsabkommen MERKBLATT. Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi REHBER

Das deutsch-türkische Sozialversicherungsabkommen MERKBLATT. Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi REHBER Alman Emeklilik Sigortası Yukarı ve Orta Frankonya Das deutsch-türkische Sozialversicherungsabkommen MERKBLATT Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Herausgeber: Deutsche Rentenversicherung Ober- und Mittelfranken

Detaylı

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın Tavsiyeniz için 60, ya varan primler Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın 2 3 Dost tavsiyesi Dosta tavsiye size prim Size tavsiyemiz: Bizi tavsiye edin. Eş, dost, akraba, arkadaş ve iş arkadaşlarınıza

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern Bald komm ich in die Schule Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern 1 Liebes Kind, Anna und ihre Freunde freuen sich auf die Schule! Sie zeigen dir hier, was sie schon alles können.

Detaylı

1. Temel hak ve özgürlükler anayasada düzenlenir ve böylece güvence altına alınır.

1. Temel hak ve özgürlükler anayasada düzenlenir ve böylece güvence altına alınır. Genel Olarak Dünyada Hukuk Sistemleri İkiye Ayrılır: 1) Kıta Avrupası Hukuk Sistemi: Roma Hukukunun esas alındığı ve Avrupa'nın genelinde hakim olan hukuk sistemidir. Almanya ve Türkiye, bu sistem içinde

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Tarladakı esrarengiz şekilleri çiftçiler yapmış olsalar da, UFOların varlığına inanır. ve köylülerle konuşmak için köy birahanesine giderler. ve buğday tarlalarındaki şekillerle

Detaylı

ÖPÜCÜK OLMAZ ZORLA. Marion Mebes / Lydia Sandrock Kein Küsschen auf Kommando Ausmalbuch 2015 verlag mebes & noack

ÖPÜCÜK OLMAZ ZORLA. Marion Mebes / Lydia Sandrock Kein Küsschen auf Kommando Ausmalbuch 2015 verlag mebes & noack ZORLA ÖPÜCÜK OLMAZ 1 Diese Kopiervorlage basiert auf dem Buch Kein Küsschen auf Kommando von Marion Mebes und Lydia Sandrock, erschienen im Verlag mebes & noack. Alle Rechte liegen beim Verlag. Diese Kopiervorlage

Detaylı

Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld

Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld Berlin-Brandenburgschlesische Oberlausitz e.v. Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld İşsizlik parası (ALG II) ve sosyal yardım Organisations- und Qualitätsentwicklung

Detaylı

Research Game - The European scientific research game Spielregeln

Research Game - The European scientific research game Spielregeln Research Game The European scientific research game Spielregeln 1.. Das Spiel 1. 1 Research Game das Forschungsspiel Das Projekt kombiniert praktische und theoretische Aktivitäten mit der Arbeit am Computer,

Detaylı

Montaj Talimati. Eurorient GmbH., An der Weide 15B, Weyhe,

Montaj Talimati.  Eurorient GmbH., An der Weide 15B, Weyhe, Montaj Talimati www.eurorient.de Eurorient GmbH., An der Weide 15B, 28844 Weyhe, info@eurorient.de Turkish A) Paket içeriği: 1- Schataf Dual 2-1 Adet 3/8 Pirinç T-Bağlantısı 3-1,5 m Beyaz PU Boru 4-20

Detaylı

Smartphone-Funktionen

Smartphone-Funktionen Smartphone-Funktionen 1 2 3 4 15 1 1 14 13 12 5 8 9 10 11 22 21 20 18 19 1. Ohrhörer 2. Kopfhöreranschluss 3. Display 12. Senden/Antworten 13. Menü/Linksauswahl 14. USB-Anschluss 4. Messaging/Menü Bildlauf

Detaylı

Die alttürkische Xuanzang-Biographie V

Die alttürkische Xuanzang-Biographie V VERÖFFENTLICHUNGEN DER SOCIETAS URALO-ALTAICA Herausgegeben von Cornelius Hasselblatt und Klaus Röhrborn Band 34 Xuanzangs Leben und Werk Herausgegeben von Alexander Leonhard Mayer und Klaus Röhrborn Teil

Detaylı

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net B1 Okul sınavı hiç de zor değildi. Yakında B2 Okul sınavına da girmek istiyorum. Alina Çelebcigil, hat mit Erfolg die Prüfung telc Türkçe

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 30 NİSAN 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Runder Tisch deutscher und türkischer Redakteure in Rhein-Main

Runder Tisch deutscher und türkischer Redakteure in Rhein-Main Runder Tisch deutscher und türkischer Redakteure in Rhein-Main Nicht übereinander reden, sondern miteinander arbeiten Projektkoordinator: Erhard Brunn Lessingstr. 7 60323 Frankfurt Tel: 069-26 49 67 12

Detaylı

Sevgili Türk ve Alman-Türk Okuyucular, Liebe türkische und deutsch-türkische Leserinnen und Leser, Bu broºür, vatandaºl a geçmek ve çifte vatandaºl k konusunda sorunlarla karº laºabilecek herkese yöneliktir

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor? Bölüm 09 Eksik Đpuçları Anna tiyatrodan kaçar ama kırmızılı kadın onu Paul un dükkanına kadar takip eder. Heidrun un yardımı sayesinde Anna tekrar kaçabilir. Şimdi elinde yapbozun bir parçası vardır, ama

Detaylı

Yaşamın Sonunda İnterkültürel Bağlamda Etik Kararlar

Yaşamın Sonunda İnterkültürel Bağlamda Etik Kararlar Deutscher Ethikrat Yaşamın Sonunda İnterkültürel Bağlamda Etik Kararlar Almanya ve Türkiye deki Yaklaşımlar Ethische Entscheidungen am Lebensende im interkulturellen Kontext Deutsche und türkische Perspektiven

Detaylı

Art der Vorlesung. Zorunlu Pflicht

Art der Vorlesung. Zorunlu Pflicht Ders Öğretim Planı/Lehrveranstaltungsplan Vorlesungskode Name der Vorlesung Art der Vorlesung Jahr Halbjahr ECTS HUK-420 İleri Alman Hukuku IV - Zivilrechtliche Sondergebiete, Grundzüge des Zivilprozesses

Detaylı

ALMANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ALMANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR ALMANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR Majole ofisine teslim tarihi ÖĞRENCİNİN EVRAKLARI Pasaport Planlanan seyahat tarihinden itibaren en az 6 ay daha gecerlilik süresi olmalı, pasaportun içerisinde

Detaylı

6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN

6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN 6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN İhsan KETÎN Istanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi 6

Detaylı

VERFAHRENSORDNUNG UND INTERNES STATUT BETREFFEND DIE ARBEITSWEISE DES SCHIEDSGERICHTSHOFS der AHK-Türkei

VERFAHRENSORDNUNG UND INTERNES STATUT BETREFFEND DIE ARBEITSWEISE DES SCHIEDSGERICHTSHOFS der AHK-Türkei AHK Türkiye TAHKİM DİVANI STATÜSÜ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ USULÜ İÇ YÖNETMELİĞİ DİVANIN NİTELİĞİ Madde 1 Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası ( AHK ) Tahkim Divanı ( Divan ), AHK Tahkim Kurallarının uygulanmasını

Detaylı

S A T Z U N G T Ü Z Ü K

S A T Z U N G T Ü Z Ü K S A T Z U N G T Ü Z Ü K 1 2 SATZUNG DER DEUTSCH TÜRKISCHEN INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER ALMAN - TÜRK TİCARET VE SANAYİ ODASI TÜZÜĞÜ I. Grundlagen Art. 1 Allgemeine Bestimmungen Art. 2 Zweck und Aufgaben

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL (ALMANCA) YETERLİK SINAVI A

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL (ALMANCA) YETERLİK SINAVI A DNN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YBNCI DİLLER YÜKSEKOKULU YBNCI DİL (LMNC) YETERLİK SINVI DI SOYDI FKÜLTE / YÜKSEKOKUL : ÖĞRENCİ NO GENEL ÇIKLMLR VE SINVL İLGİLİ KURLLR 1. Bu soru kitapçığının türü dır. Bunu

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var. Bölüm 14 Gelecek Đçin Geçmişe Anna zaman makinesini bulur ve teröristlerin tarihi bir olayı silmek istediklerini öğrenir. Ama hangi olayı? Oyuncu onu 1961 yılına gönderir. Sadece 60 dakikası vardı. Rahibe

Detaylı

Avusturya çalışmaya gidenlerle Aile Birleşimi

Avusturya çalışmaya gidenlerle Aile Birleşimi Avusturya çalışmaya gidenlerle Aile Birleşimi (Bu oturum müsaadesi başvuruları Avusturya dan oturum sahibi olan esler veya evli olmayan çocukları için geçerlidir: Rotasyon hizmetlisi Sanatçı Öğrenci Araştırmacı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI NIN LEYLA ECEM DEMİRKAN v. ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ KARARI (Dava C-221/11, Karar Tarihi: 24 Eylül 2013)

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI NIN LEYLA ECEM DEMİRKAN v. ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ KARARI (Dava C-221/11, Karar Tarihi: 24 Eylül 2013) AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI NIN LEYLA ECEM DEMİRKAN v. ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ KARARI (Dava C-221/11, Karar Tarihi: 24 Eylül 2013) Çeviren: Yrd. Doç. Dr. İlke Göçmen * Divan Kararı (Büyük Daire) **

Detaylı

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Amt für Volksschule HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Informationsflyer mit Anmeldeformular Deutsch Türkisch Başvuru Formları ile Birlikte Bilgi broşürü Almanca

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

Aufklärung Nr. 27: Pneumokokken (Konjugat) Türkisch / Türkçe

Aufklärung Nr. 27: Pneumokokken (Konjugat) Türkisch / Türkçe Süt emen bebekler/küçük çocuklardaki pnömokok hastalıklarına karşı koruyucu aşı - Konjuge aşı maddesine sahip Pnömokok enfeksiyonlarına Streptococcus pneumoniae bakterileri neden olmaktadır. 90'dan fazla

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Titelseite unten rechts 1. Sayfa sağ alt köşe 1 x 50, 2 x 50, 3 x 50, 4 x 50, 5 x 50 10,- 3 x 50 1x50 3x55 Titelkopf-Anzeige 1. Sayfa sağ üst köşe 3 x 55 12,- TV-Seiten

Detaylı

AVUSTURYA SCHENGEN VİZE BAŞVURU FORMU ANKARA

AVUSTURYA SCHENGEN VİZE BAŞVURU FORMU ANKARA AVUSTURYA SCHENGEN VİZE BAŞVURU FORMU ANKARA AVUSTURYA SCHENGEN BAŞVURU FORMU İSTANBUL Antrag auf Erteilung eines Schengen-Visums Österreichisches Generalkonsulat I S T A N B U L 1. Name (n) (Familienname

Detaylı

Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld

Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld 31.12.2009 İşsizlik parası (ALG II) ve sosyal yardım konularında bilgilendirme materyalleri 31.12.2009 Verfasserinnen: /

Detaylı

Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 30. April 1964 zwischen der Bundesrepu blik Deutschland und der Republik Türkei über Soziale Sicherheit

Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 30. April 1964 zwischen der Bundesrepu blik Deutschland und der Republik Türkei über Soziale Sicherheit Deutscher Bundestag 4. Wahlperiode Drucksache IV/3312 Bundesrepublik Deutschland Der Bundeskanzler II/3 80606 5245/65 Bonn, den 15. April 1965 An den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages Hiermit

Detaylı

Aufklärung Nr. 11: Influenza Türkisch / Türkçe

Aufklärung Nr. 11: Influenza Türkisch / Türkçe İnfluenza (grip) aşısı hakkında Solunum yollarının aniden başlayıp şiddetli belirtiler gösteren hastalıkları insanlarda en sıklıkla görülen hastalıklardır. Bu hastalıklar çok sayıda farklı nedenden, özellikle

Detaylı

HERE COMES THE SUN. 6. September bis 31. Oktober 2010 Uferhallen, Berlin-Wedding

HERE COMES THE SUN. 6. September bis 31. Oktober 2010 Uferhallen, Berlin-Wedding HERE COMES THE SUN Eine Ausstellung für Energieforscher, Sonnenanbeter und Lichtscheue ab 7 Jahren, Familien und Schulklassen im Wissenschaftsjahr 2010 Die Zukunft der Energie 6. September bis 31. Oktober

Detaylı

Für wen gilt der Tarifvertrag? Vortrag vor der Juristischen Fakultät der Universität Malatya am 23. Juni 2011

Für wen gilt der Tarifvertrag? Vortrag vor der Juristischen Fakultät der Universität Malatya am 23. Juni 2011 Für wen gilt der Tarifvertrag? Vortrag vor der Juristischen Fakultät der Universität Malatya am 23. Juni 2011 Professor Dr. Martin Franzen, Universität München I. Einleitung Das deutsche Arbeitsrecht unterscheidet

Detaylı

Übersetzung in die türkische Sprache

Übersetzung in die türkische Sprache Übersetzung in die türkische Sprache Wer macht was? Kim ne yapıyor? ı Ihre Seniorenarbeit informiert und berät Sie zu seniorenspezifischen Angeboten und Veranstaltungen innerhalb und außerhalb von Seniorenfreizeitstätten.

Detaylı

Vorblatt. Abkommen Deutschland Türkei zur Änderung des Abkommens vom 30. April 1964 über Soziale Sicherheit (Gesetzentwurf der Bundesregierung)

Vorblatt. Abkommen Deutschland Türkei zur Änderung des Abkommens vom 30. April 1964 über Soziale Sicherheit (Gesetzentwurf der Bundesregierung) Deutscher Bundestag 6. Wahlperiode Drucksache VI/2430 Sachgebiet 8 Vorblatt Abkommen Deutschland Türkei zur Änderung des Abkommens vom 30. April 1964 über Soziale Sicherheit (Gesetzentwurf der Bundesregierung)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANININ TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ ORTAKLIK HUKUKUNA (YERLEŞME SERBESTÎSİ VE AİLE BİRLEŞİMİNE) İLİŞKİN DOĞAN KARARI

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANININ TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ ORTAKLIK HUKUKUNA (YERLEŞME SERBESTÎSİ VE AİLE BİRLEŞİMİNE) İLİŞKİN DOĞAN KARARI AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANININ TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ ORTAKLIK HUKUKUNA (YERLEŞME SERBESTÎSİ VE AİLE BİRLEŞİMİNE) İLİŞKİN DOĞAN KARARI Çeviren: Yrd. Doç. Dr. İlke GÖÇMEN* Dava C 138/13 Naime Dogan v

Detaylı

"Allah Adına Şiddete Hayır! Barışın Savunucuları Olarak Hıristiyanlar ve Müslümanlar"

Allah Adına Şiddete Hayır! Barışın Savunucuları Olarak Hıristiyanlar ve Müslümanlar "Keine Gewalt im Namen Gottes! Christen und Muslime als Anwälte für den Frieden" Erklärung des Gesprächskreises "Christen und Muslime" beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken "Allah Adına Şiddete

Detaylı

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet - Allgemeines Wo kann ich das Formular für finden? Fragen wo man ein Formular findet Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt? Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?

Detaylı

DIE PRÜFUNGEN DES GOETHE-INSTITUTS GOETHE-INSTITUT SINAVLARI PRÜFUNGSORDNUNG SINAV YÖNETMELIĞI

DIE PRÜFUNGEN DES GOETHE-INSTITUTS GOETHE-INSTITUT SINAVLARI PRÜFUNGSORDNUNG SINAV YÖNETMELIĞI DIE PRÜFUNGEN DES GOETHE-INSTITUTS GOETHE-INSTITUT SINAVLARI PRÜFUNGSORDNUNG SINAV YÖNETMELIĞI Stand: 1. April 2013 Son güncelleme: 1. Nisan 2013 Prüfungsordnung Sınav yönetmeliği 2 / 13 Prüfungsordnung

Detaylı

Aufklärung Nr. 10: Hepatitis B Türkisch / Türkçe

Aufklärung Nr. 10: Hepatitis B Türkisch / Türkçe Hepatit B'ye karşı koruyucu aşı Hepatit B, Hepatit B virüsünün (HBV) enfeksiyon sonucunda yol açtığı akut bir karaciğer iltihabıdır. Bu virüs enfeksiyona yakalanmış bir insanın kanı veya vücut sıvıları

Detaylı

Deutsche Übersetzung* des türkischen Gesetzes Nr. 5718 vom 27.11.2007 über das internationale Privat- und Zivilverfahrensrecht

Deutsche Übersetzung* des türkischen Gesetzes Nr. 5718 vom 27.11.2007 über das internationale Privat- und Zivilverfahrensrecht Deutsche Übersetzung* des türkischen Gesetzes Nr. 5718 vom 27.11.2007 über das internationale Privat- und Zivilverfahrensrecht by lic. iur. Serap Hänggi, Rheinfelden, Juni 2011 *Der Text wurde nach bestem

Detaylı

Geschäftskorrespondenz

Geschäftskorrespondenz - Einleitung Sayın Başkan, Sayın Başkan, Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Formell, weibliche Empfängerin,

Detaylı

C-221/11 Sayılı 24 Eylül 2013 Tarihli Avrupa Birliği Adalet Divanı nın Leyla Ecem Demirkan Federal Almanya Cumhuriyeti ne K arşı Kararı*

C-221/11 Sayılı 24 Eylül 2013 Tarihli Avrupa Birliği Adalet Divanı nın Leyla Ecem Demirkan Federal Almanya Cumhuriyeti ne K arşı Kararı* ÇEVİRİ C-221/11 Sayılı 24 Eylül 2013 Tarihli Avrupa Birliği Adalet Divanı nın Leyla Ecem Demirkan Federal Almanya Cumhuriyeti ne K arşı Kararı* Çeviren: Arş. Gör. Belkıs VURAL** * Kararın yargılama dili

Detaylı

Angaben zur Person Weiße Felder bitte ausfüllen oder ankreuzen. Angaben zu den Einkünften. Zur Beachtung: Versicherung

Angaben zur Person Weiße Felder bitte ausfüllen oder ankreuzen. Angaben zu den Einkünften. Zur Beachtung: Versicherung Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3 EStG (Anlage Grenzpendler außerhalb EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 201 ) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

DIE PRÜFUNGEN DES GOETHE-INSTITUTS GOETHE-INSTITUT SINAVLARI

DIE PRÜFUNGEN DES GOETHE-INSTITUTS GOETHE-INSTITUT SINAVLARI DIE PRÜFUNGEN DES GOETHE-INSTITUTS GOETHE-INSTITUT SINAVLARI PRÜFUNGSORDNUNG SINAV YÖNETMELIĞI Stand: 1. Oktober 2014 Son güncelleme: 1. Ekim 2014 Zertifiziert durch Sertifikasyon Prüfungsordnung Sınav

Detaylı

12. Sommerfest der Deutschen Wirtschaft Alman Ekonomisinin 12. Yaz Partisi

12. Sommerfest der Deutschen Wirtschaft Alman Ekonomisinin 12. Yaz Partisi 12. Sommerfest der Deutschen Wirtschaft Alman Ekonomisinin 12. Yaz Partisi LAGEPLAN / ALAN KROKİSİ AUTOSHOW SPONSORENTISCH / SPONSOR MASASI STAND BANNER / ROLL-UP SONSTIGE / DİĞER *TERAS LOUNGE / TERASSENLOUNGE

Detaylı

Emekli Hocamız Prof. Dr. Melikşah YILDIRIM a Armağanımızdır.

Emekli Hocamız Prof. Dr. Melikşah YILDIRIM a Armağanımızdır. Emekli Hocamız Prof. Dr. Melikşah YILDIRIM a Armağanımızdır. ' Prof. Dr. Melikşah YILDIRIM (1949 - ) / SERİ CİLT SAYI SERIES a VOLÜME *q NUMBER ^ -jq q q SERIE M BAND HEFT 1, y y y SERIE TOME FASCICULE

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2015 8. SINIF 2. DÖNEM DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

Befragungsformular im Familienverfahren gemäß 35 (3) des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idf BGBI. I Nr. 87/2012 (FNG)

Befragungsformular im Familienverfahren gemäß 35 (3) des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idf BGBI. I Nr. 87/2012 (FNG) Anlage A Makama ait notlar için yer - Lütfen doldurmayınız! Raum für behördliche Vermerke - Bitte nicht ausfüllen! Befragungsformular im Familienverfahren gemäß 35 (3) des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr.

Detaylı

Den Studierenden sollen grundlegende Kenntnisse und die Strukturen des deutschen Polizei-, Bau- und Infrastrukturrechts vermittelt werden.

Den Studierenden sollen grundlegende Kenntnisse und die Strukturen des deutschen Polizei-, Bau- und Infrastrukturrechts vermittelt werden. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu HUK- 7 Dersin Adı İleri Alman Hukuku III Polizeiliche Gefahrenabwehr, Bauen und Infrastruktur Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Den

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 12 Kilise Müziği Anna nın 65 dakikası vardır. Kilisede müzik kutusunun, orga ait eksik bir parça olduğunu keşfeder. Kırmızılı kadın gelir ve ondan bir anahtar ister. Ama nasıl bir anahtar? Kilise

Detaylı

Der kleine Hase möchte lesen lernen

Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase kann nicht lesen. Er will es aber lernen. Doch wie lernt man lesen? Er geht zum dicken Bären, der in einem Baum lebt. Der kleine Hase fragt den dicken

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk Sadece 40 dakika: Anna ve Paul kırmızılı kadından kaçarlar ve Batı Berlin e gelirler. Paul Anna ya aşkını ilan ederek durumu daha da komplike hale getirir. Bu bir şans mıdır,

Detaylı

Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde.

Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde. HERZLICH WILLKOMMEN HOÞGELDÝNÝZ Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde. Die Bank für Deutschtürken. Nutzen Sie die Vorteile der

Detaylı

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin Yrd. Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR Holtur Evleri 2. Etap A Blok Daire 24 Boztepe/Trabzon Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com Doğum Tarihi: 12.01.1980 Eğitim Bilgileri 10/2008 12/2012 Doktora Humboldt Üniversitesi

Detaylı

Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 5. Juli 1957 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkischen Republik über den Luftverkehr

Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 5. Juli 1957 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkischen Republik über den Luftverkehr Deutscher Bundestag 4. Wahlperiode Bundesrepublik Deutschland Der Bundeskanzler 9 97105 5526/62 Bonn, den 6. Juni 1962 An den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages Hiermit übersende ich den von der

Detaylı

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin.

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin. Bölüm 16 Eski Tanıdıklar Anna 1961 yılında da silahlı motosikletliler tarafından takip edilir. Bu tehlikeli durumda tanımadığı bir kadın Anna ya yardım eder. Ama kadın bunu neden yapar? Anna ona güvenebilir

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın var, ve biri seni tanıyor.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın var, ve biri seni tanıyor. Bölüm 06 Kırmızılı Kadın Anna panayırda kendisiyle 1961 yılında arkadaş olduğunu iddia eden bir kadınla karşılaşır. Ayrıca kırmızılı bir kadının kendisini takip ettiği haberini alır. Anna yı her köşede

Detaylı

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1.

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1. 1 Guten Tag oder Hallo!... 6 Merhaba! 2 Wer ist der Herr da rechts?... 10 Sağdaki bey kim? 3 Kennen Sie unsere Familie?... 14 Ailemizi tanıyor musunuz? 4 Haben Sie kein Auto?... 21 Arabanız yok mu? 5 Wie

Detaylı

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma ALMANYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ, AİLE BİRLEŞİMİ YAPACAKLARIN ALMANCA SINAVI SORU ÖRNEKLERİ KONUŞMA BÖLÜMÜ (SPRECHEN): Almanca

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım 1989, akşam saat Görevini tamamlamak için 15 dakikan kaldı. Ama hala dikkatli olmak zorundasın.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım 1989, akşam saat Görevini tamamlamak için 15 dakikan kaldı. Ama hala dikkatli olmak zorundasın. Bölüm 24 Zaman Geçiyor Anna 1961 yılında sakladığı metal kutuyu bulur ama kutu paslandığı için açamaz. Açmayı başardığında içinde eski bir anahtar bulur. Bu, sırrın anahtarı mıdır? Zaman su gibi akıp gider

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

Science Bridging Nations. www.deutsch-tuerkisches-wissenschaftsjahr.de www.turk-alman-bilimyili.com.tr

Science Bridging Nations. www.deutsch-tuerkisches-wissenschaftsjahr.de www.turk-alman-bilimyili.com.tr Science Bridging Nations Science Bridging Nations: Das Deutsch-Türkische Jahr der Forschung, Bildung und Innovation 2014 2014 ist das Deutsch-Türkische Jahr der Forschung, Bildung und Innovation eine gemeinsame

Detaylı

Antrag auf Erteilung eines Schengen Visums. Schengen Vizesi Başvuru Formu

Antrag auf Erteilung eines Schengen Visums. Schengen Vizesi Başvuru Formu Antrag auf Erteilung eines Schengen Visums Foto Schengen Vizesi Başvuru Formu Dieses Antragsformular ist unentgeltlich Bu Vize Formu Ücretsizdir 1. Name (Familienname) Soyadınız (x) RESERVIERT FÜR AMTLICHE

Detaylı

KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ KREDITKARTEN VERTRAG

KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ KREDITKARTEN VERTRAG TARAFLAR: Bu Kredi Kart Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı Merkez Adresi Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Sicil No su KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ KREDITKARTEN VERTRAG : Denizbank A.Ş : Büyükdere Cad. No:141 34394

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 24 KASIM 2016 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

Aufklärung Nr. 9: Hepatitis A Türkisch / Türkçe

Aufklärung Nr. 9: Hepatitis A Türkisch / Türkçe Hepatit A'ya karşı koruyucu aşı Hepatit A, Hepatit A virüsünün (HAV) enfeksiyon sonucunda yol açtığı akut bir karaciğer iltihabıdır. Bu mikrop hastalıklı birinin dışkısıyla açığa çıkar ve hem sürünme sonucunda

Detaylı

Vekaletname / Vollmacht

Vekaletname / Vollmacht Vekaletname / Vollmacht Soyadı, Adı o a o T.C. No / Pasaport No a a ıda y Soyadı, Adı o o a T.C. No / Pasaport No B adı a DATA a ı a ı ı a A o a da a ı, a o a a a ı, a o da a d ya a ı a o d ya a ı a a

Detaylı

ALMANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ALMANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR ALMANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR ÖĞRENCİNİN EVRAKLARI Pasaport Planlanan seyahat tarihinden itibaren en az 6 ay daha gecerlilik süresi olmalı, pasaportun içerisinde en az 2 adet boş vize sayfası

Detaylı

Almancaya Doğru. Auf dem Weg zur deutschen Sprache. Veliler için Bilgilendirme. Informationen für Eltern. Deutsch Türkisch Almanca Türkçe

Almancaya Doğru. Auf dem Weg zur deutschen Sprache. Veliler için Bilgilendirme. Informationen für Eltern. Deutsch Türkisch Almanca Türkçe Auf dem Weg zur deutschen Sprache Informationen für Eltern Almancaya Doğru Veliler için Bilgilendirme Deutsch Türkisch Almanca Türkçe Liebe Eltern, Bildung ist für die Integration und berufliche Zukunft

Detaylı

Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld

Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld Berlin-Brandenburgschlesische Oberlausitz e.v. Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld İşsizlik parası (ALG II) ve sosyal yardım Organisations- und Qualitätsentwicklung

Detaylı

Offenbarung in Christentum und Islam

Offenbarung in Christentum und Islam Interkulturelle und interreligiöse Symposien der Eugen-Biser-Stiftung 5 Offenbarung in Christentum und Islam Bearbeitet von Prof. Dr. Richard Heinzmann, Prof. Dr. Mualla Selçuk 1. Auflage 2011. Taschenbuch.

Detaylı

Das neue türkische Internetgesetzbuch von 2007 und die Strafbarkeit der Akteure im Internet

Das neue türkische Internetgesetzbuch von 2007 und die Strafbarkeit der Akteure im Internet Das neue türkische Internetgesetzbuch von 2007 und die Strafbarkeit der Akteure im Internet Hilf. Doz. Dr. Ali Kemal Yıldız 1 A. Allgemeine Erklärungen, die Vorbereitungsphase des Gesetzes und allgemeine

Detaylı

Schiedsregeln. Tahkim Kuralları. Arbitration Rules

Schiedsregeln. Tahkim Kuralları. Arbitration Rules Schiedsregeln Tahkim Kuralları Arbitration Rules Stand: November 2011 Informationen Ġrtibat Informations: Özgül Koç Kahraman, Justiziarin Hukuk MüĢaviri Legal Advisor Geschäftsstelle des Schiedsgerichthofes

Detaylı

Avusturya Anayasa Mahkemesinin Organizasyonu ve Karar Biçimleri 1

Avusturya Anayasa Mahkemesinin Organizasyonu ve Karar Biçimleri 1 Avusturya Anayasa Mahkemesinin Organizasyonu ve Karar Biçimleri 1 Prof. Dr. Herbert HALLER (*) I. Organizasyon ve İşleyiş Biçimi 1. Giriş Avusturya Anayasa Mahkemesi nin öncülü 1867 yılında kurulan ve

Detaylı