KAMU YÖNETIMINDE OFis TEKNOLOJISI 11zERİNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU YÖNETIMINDE OFis TEKNOLOJISI 11zERİNE"

Transkript

1 KAMU YÖNETIMINDE OFis TEKNOLOJISI 11zERİNE Jean - Claude COHEN * Martıne PONS * İLGİLİ TEKNOLOJİNIN KAPSAMI Ofis bilişim teknolojisi iki tür aracı içerir: - Ofis yazılımının, geniş çeşitliliğiyle bireysel yerimlili~i güçlendiren mikrobilgisayarlar kuııan~mına dayalı bireysel çalışma düzeni, - 'l'oplantllarda veya belge transferinde iletişimin verimliliğini artıran teleiletişim ve bilgisayar teknolojilerinin kullanımını sağlayan iletişim araçları. Bilgisayarın Bireysel Kullanımı ilkin, bilgisayann.bireyselkulla.nımı, sekreterler için kelime işlem'cilerle sınırlıydı. PC Profesyonel mikrobilgisayarın üstün başarısı, «spread.sheet;s. veya dosya yönetimi yazılımı çeşitlerinin gelişmesiyle birlikte, yönetici personelin mikrobilgisayarlara karşı tutumunda önemli değişimle sonuçlandı: mikrobilgisayarlar telefon ya da hesap makinesi 'gibi gerekli ara~ gereçlerden sayılmaya başlandı. öte yandan, mikrobilgisayarda ergonomi kavramı. yeni bir yazılım gelişimine yol gösterdi ve pencereleme (ekranın aynı anda değişik uygulamaların yapılabileceği pencerelere ayrılması) ile «mouse:. kullanımına dayalı. kullanıcıya kolaylık tanıyan a.raçlar üretildi. Sori olarak. yakın zamanda baskı..tekntğindeki gelişmeler, OkUyucular yardımıyla fotograf, harita vb. grafik türü belgelerin digital duruma getirilmesi, çizim yapma kapasitesini de içeren biçimde. 'bireysel kullanıcıya kendi yayınını tasarlama ve ha.zırlama olanağını veren laser yazıcı ve yayıncılık yazılımı ile, masabaşı yayıncılığın sunulmasını olanaklı kıldı. Uzman sistemler gibi di~er gelişmeler, mikrobilgisayarların büro işlerinde kullanımına yeni ufuklar açacaktır. İletişim Araçlan Bilgisayar ile iletişimin -ço~unıukla telefon- «evlilir;bnin, büro işlerinde şu Iki türkolaylığı yarattığı artık kabui edilmektedir: - Teleiletişim ağlarının digital durumagetirilmesi genel eğilimiyle sonuçlanan, yerel şebekeleri Olduğu kadar telefon şebekelerini de kullanan bilgisayarlararası iletişim,. TODAIE BHitim Merkezini kuran Birleımiı Milletler Uzmanlarıdır. *- TODAiE Asistan i M. Kemal ÖKTEM tarafından dilimize çevrilmi~tir.

2 78 AMME İDARml DERGtsl - Telefon şebekelerin'in kapasitesini ve hizmet nite1i~inl artırmak üzere telefon makinalarında bilgisayar teknolojisinin kullanımı. Teleiletiş1m araçlarının pekçok çeşidi (teleks, telefon, ayrıca telefaks, teleteks ve videoteks gibi) şimdi bürolarda yaygın kullanımdadır. Telefaks ma~ kineleri. okuyucu yardımıyla herhangi bir belgenlin diıgi,tal duruma getirilmesini,ve telefon şebekesiyle gönderilmesini. sağlamaktadır. Teleteks, belge iletimjnigüvenceye alan. kelime işlemciler arasında bir uluslararası Uetişim protokolüdür. Artık toplantuar. tele konferansıar, sesle oldu~u kadargörüntüyle de daha kolaydır. Videoteks. uçak veya tren reservasyonları, TV veya film programları, ki şisel bankahesaplan, oyunlar, her tür veri tabanı ve ad - adres listeleri ve elektronikkonferanslar vb. ev içinde olduğu gibi, mesleki kullanım için de. birçok hizmete 'halkın ulaşmasına telefonla ballantılı ucuz terminallerle olanak tanıyan, 'birçok Batı Avrupa ülkesinde kullanılan bir iletişim standardıdır. Fransa'da, her telefonabanesi 'bir telefon rehber'! yerine, elektron1k telefon rehberinebağlantı yapmak üzere bir ücretsiz terminal alabilir. KAMU KESıMıNıN BıLGİSAYAR KULLANıMıNıN KISA TARIHÇESI Bu başlık altında, Batı Avrupa deneyim'ine (lçoğunlukla Fransa öm~ine) göre, kamu yönetiminde bilişim Sisteınl tasanmmda ıba.şlıca önemli ge!işmeler üzerinde YOğunlaşacatız. Bu kısa çözümlemede, şu üç dönembelirlenmiştir: Taş Devri ya da Yönetim Dönemi Tarlıhsel o~ak, kamu yönetlm!i.nde bilgisayar uygulamasının ilk örnek.. leri, çoiu kez, ıbir yandan, yönetim içi ve öte yandan, bir dizi yönetsel rutin 'işlemlerin yo:i'ütülmeslne yönelik: olmuştur. tık gru'pta, alısılagelen aylık ödeme sistemi (herhaıng1 bir tutede, genel Ukle ibilgisayarm ilk uygulaması bu alandadır) ve 'bütçe veya muıhasebe sistemleri yer alır. İkinci 'grupta, vergi topla.ına sistemleri ve bazı ülkelerde emeklilik, veya sosyal güvenlik, sosyal refa!h ya da sağlık hizmetleri sistemleri bulunmaktadır.~ Bu sistemlerinbaşlıca özellikleri şunlardı: - Her sistem bir işe (veya 'bir iş gruıbuna)' ayrılmıştı, 1 istatistik ılıtamler' ve nüfus seyımları ii. Inatlatlk ereıtırmeların varilerinin ilk Iılanma.' de burada sayı/malıdır.

3 YöNETSEL UYGULAMALAR 79 - Ne bilgisayar iletişimi (teyp veya şebekeler), ne de tçerik (kavramların ve verilerin iletişimi) bakımından sistemler arasında bir illşkibulunmamaktaydı. - Yöntemlerin tasarımı ve çözümlemesinde tüm sisteme yönelik bütüncü (sistematik) :bir yaklaşım üzerinde durulmanıaktardı. Veri Bankaları ve Sistemlerin lşbirliji Dönemi Veri Bankaları Veri bankalannıngelişimi. değişik kuruluşlardaki ayn bilişim sistemleri arasında bağlantısıziığa ve işlenen veriler arasındaki uyumsuzluğa. karşı bilinçlenmeyle olmuştur. Bu tür veri bankalarına örnek olarak, endüstriyel veri bankaları. tarımsal veri bankaları, ıstilhdam veri bankaları verilebilir. Yaygın bir özgüı veri bankası iürü, bireyler. işletmeler, binalar. taşınmaz mallar. taşıtlar vb. birimlerin ianımlanmasını sallayan temel kayıtlardı. Sistemlerin İşbirliği Veri 'bankaları, ilgili kurumlar veya hizmetlerin.iç yönetsel işlemlerinde. büyük değişimden geçmezlerken, sistemlerin işbirllti, tüm usül ve işlemlerin yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Bu tür sistemlerin geuşiminin bir önemli nedeni, yônetsel yu:kün azaltılması ile 'bireyler ve hatta daha çok özel girişim için söz konusu olan yönetsel süreçlerinkolaylaştırılması gereksinimine duyulan Ugili olmuştur. 2 olan etilim, tüm.üyle yeni ge Verilerin paylaşımı ve işlemlerde işbirliğine reksinimier yarattı : - Veri tanımları, kavramlar ve sınıflandırmalarda oldup gibi, tanımla ma ve kayıt etme bakımından kuruluşlararası yapılann eşgüdümü, - Sistematik veya bütüncü yaltlaşımın geuşimi ile yöntemlerin çözümlen. mesi ve tasarımı. Yerinden Yönetim ve Uetişim Dönemi Profesyonel mikrobilgisayarlar ve iletişim arai:larının gelişimiyle, kamu yönetimleri. yönetsel ve siyasal yerinden yönetim veya yetki/genişliğinin etkisi altında YaŞamak zorundaydı).ar. Bir ülkeden diğerine ve bir kuruluştan bir başkasına önemli ölçüde değ'i etkili yerinden yönetimin gerçek derecesi ne olursa olsun, şu soruy]a şebilen karşılaşıldı : 1 Böylesi sistemlerin örnekleri, örneğin Fransa'dil, gümrük sistemi SOFI, toplumsal durum ve ara,t:r molar sistemi ve özel giriıim iılenıleri merkeziydi.

4 80 AMME İDARESİ DERGtSi «Mikrobilgisayarların ve yeni iletişim araçlarının devreye konulması fırsatı, yerel ve bölgesel düzeylerde, merkezi düzeye gerekli bilgi akışını ger~ekıeştirmek üzere, sınırlı, fakat yeterli veri işleme kapasitesi ile iletişim kolaylık ları (yani şebekeler) sağlamak için neden kullanılmasınh Şüphesiz, her zaman olduğugi'bi; mikrobilgisayar donanımı ve yazılımının seçiminde tümüyle özerkliğin yanısıra, «tümüyle» yerinden yönetime do~ru bir eğilim vardı. Bu, kısa zamanda,bazı kuruluşlarda, «ilk dônem:ı>in sonunda gözlemleııebilecek benzeri bir duruma YOlaçtı: bölgeler arasında iletişimin olana:ksıziığı, merkezi düzeyde veri toplama ve 'bir araya 'getirmede güçlttk vb. Hemen sonra, yerel ve bölgesel düzeylerde, iletişim ve ortak kaynakların paylaşılması gereksinimi duyuldu. Şimdi, kuruluşların ve büyük şirketlerin çoğu, karma tasarımlann biraraya getirilmesiyle merkeziyetçilik ve yerinden yönetim arasında, oldukça. ta.tminkar bir uzlaşmaya gitmiştir: - Merkezi veri işleme, iletişim ve saklama kapasitesı, - Yerel/bölgesel veri işleme, iletişim tesisleri ve donanımı, - Neyin merkezilcştirilece~i veya yerel düzeyde örgütlendirileceği, tüm sistemde ortak veri ve kavramların nasıııruuanılacağı 'ile son olarak bazı yazılım ve iletişim standartlarını tanımlayan standartlar kümesi. Örnekbir tasanm şunları içerebilir: - Elektronik posta işleme kapasitesi de olan, önemli merkezi veri tabanı ve referans dosyalarını kapsayan bir merkezi bilgiişlem birimi, Merkezi birimle iletişim kurabilen ve ortak verilerin bir bölümünü yerel düzeyde İşleyebilmek üzere çıkarabilen veya 'büyük Işleme kapasitesi ge rektiren işler! yürütebilen yerel mikrobilgisayar birimleri, - Bölgelerarası iletişim için' (merkezi birimin yanısıra) tüm batla:ntılan sağlayan şebeke (çoğunlukla kamu tesisleri), Yerel 'iletişim için (bir binada) yerel alan şebekeleri. Bu tasarımda, merkezi veri işleme birimi, yerel, bölgesel ve merkezi dü zeyde kullanıcılar Için kaynak veren,bir birim olduğu gibi, hem veri kaynakları 'hem de işleme (yazılun, ha:fıza vb.) kaynakları sunan bir merkezileştirme birimidir. Bu yaklaşım bizi şu iki işlevinkesinlikle aynidığı bilişim merkez! <infocentre) kavramına götürmektedir: a. Verilerin merkezi düzeyde hazırlanması ve işlenmesi, b., iletişim ağlarıyla yerel düzeydeki kullanıcılara bilişim kaynakiaırı sağlanması.

5 Bilişim Sistemlerf Tasanmında Y~ni Bir Yalklaşıma Doğru " Teknolojik gelişmelere ilişkinbaşlıca eğilimler,,iletişim ve büro işlerinde izienim, ses', ve, metin vey'a::verileri bütünıeşürep. sistemlerd,e,qlduğu,ği:'qi,. tümüyle merk~cveriier ve yerel bhgileri kullanan "belirii amaçlı' karar 'verme sfsten:ilerini(jıuşturmak'için~ kulj.a.nıcıların" ~a-iet 'ÇaN taların i» '( tooiboxes) kulianabiıecegi~" yeni bilışim sistem'i tasarımı türferine' önderhketm'~tedlr.:llurada oda'k noktası, tüm sistem değil,,bireysel çaııirtıa:'octamı olabi'fecekii-r.bu ise", böylesi sistemlerde bakjş, acısı.nda ve, Ö'lçek konusunda, :b,ir.değişim,olduğu anlamına gelmektedir. BöRO,:iŞLERlNDE BAŞUCA UYGULAMALAR Kelfıne işlemciden Elektronik Postalama, Arşivler ve :Masabaşı Yayıncılılma, '. 1l.k:,adım" çoğunlukla sekre.ıerler jçin ve ~öylenilc.1jği gibi «daktuo,etme ve düıeltme yapılrna$.\dda. "ijre.tkenliği geliştirroek.üzere».,kelime işleme Sis.temlerinin kullanımına :başlanrnasıydı. O za,nıan iıçin"tıetişimde yöneticilerin verimliliğinin artırılmasıyla yatırımın çok daha yüksek orandageri dönmesiniil sağ lap.abtleceg( kimsenin aklına gelmemişti. 3 '. '.. GünÜrriüzde 'kelime işlemci,' her anlatıında 'ortak bır araç olarak: görülmektedir. Kelime işlemcilikte üç- anemh gelişıiıeyi göre:bil'fi,'lz': '... '...:.... Mefnin yazarına kolaylıkta,., '- 'iletişime"v~ 'belgelerin arşivlenm~siiıe ilişkin ~e~' - Belgelerin sunulmasına ilişkin gelişmeler. ti~:an veyöneticil~r İçin Kellm,e.~şl~ci,.Belirlenec~k ilk nokta, uzmanlar v,e yöneticiler için kel'lme. "işlemci olarak adlandırılan araçların yalnızca. daktno makinalan olmamaları ger.ektiğidir: On,laı),n daktllo' etmadeki 'üretkenliği ~ düşüktür ve yazarlarmuhtemelen kısa za11:landa ely~ısına'döneceklerdir. ıkincisi, yazarlann pek azı kelime işlemciyi yoğunolarak kuııamı~ktir kı. -bunun için sisteminkomutlarının -kolay olması' ve «konırobile 'cişl'evı> tuşlarının karmaşık kanşımlarindan' kaçınılması gerek1r. Bu 'bakımdan, pencereleme,. progr amın içeriğinin görülebilınesi ve '«riıouse;-~kuilanımı teltnikıerlyle çahşanaraıçlar, bu düzeyde kullanım için oıdukça; başarılı. sonuç venllişıerdır. Aynı derecede önemli ve gözönünde bulundurulacak son bir nokta,' yöneti. c~lerin ve uznıanların :gereksini~inin, yalnızca dakt'ilo makinası değil, ço~unlukla, tasarlama ve yazma sürecinde yardımcı. olacak 'bir. araç olduğudur.,,.bu,ba.şlıca kelime işlemci yazllıilill1rının,'ya~ara, "beıge tasarımının tüm aşamalarında 'verimu araçlar sağlay.an,belgenin ;başlikhirının.. gösterilmesinin tasarımında (iç'indekiler çizelgesi) özgül araçları içenne~e yönelmesinin nedenidir. Böylece, bazı kamu görevlisi uzman ve yöneticilerin it1avy'eye kayıtsızllğınıngiderilmesinin sağlanmasıyla, kamu yönetinli'nde kelinle "işıemede;'oneinıı birgelişme olabilir. ) Su, Amerikan kamu yönetiminde ' ofis otomasyonu alanındaki bazı..u:zman la ı-ın.:.titanikhlıstalığ.1'itn'dan söz etmelerinin de bir nedenidir,, Kelime iılemci, baılangıçta, sekrete~ler içindi, yani önce kadınl~r. Daha sonra. k.lme ixlemci "ni.n bozdağının y'alnızca görijnen bölümü olduğu' ari/aıı Idı. Ö'lce.l<adıriıar+Buzdağl=Iilanik...

6 AMME tdaltest DEll.Gt$İ Elektronik Posta ve Arşivler Güntımilzde. 'belgelerin hazırlanması ve yazılması, artık çözümsüz sorunlar olarak görülmemektedir. Aşalıdaki şu konular öneminikorumaktadır: - Aynı bina"lçinde veya belki de tüm dünya yüzeyinde farklı yörelerde, Omeiin kelime işlemci yardımıyla iha.zırlanmış belgelerin 'bilgisayar formatı kullanılarak nasıl iletileceğ,l; - HiZmet lç'lnde ortaya konmuş,.bilgisayartlan çıkmış UZUn vadel1 belgelerin nasıl saklanacalı ve İŞleneceti; - Aynı posta işleme sistemi içi'nde, basıllbir ka~ıt formda, alınan belgelerin nasıl birleşt1rileceği. B1r1nci soruna tem'llt yanıtlar şimdi bulunmaktadır vebug11n elektronik JX)stamn bmu yönetiminde:birçok uygulaması 'vardır. Bunlardan, bem teleteks hem de standart bir şebeke kullanan iki örnek şunlardır: - Fransız Telecom, Fransa'da telefon ve telelletiş1m alından sorumlu kuruluş, başkentte bir büroda hazırlailan belgelerin tüm ülke düzeyinde birçok yöreye postalanablleceti bir sistem gerçekleştirmtştır. - Bir teleteks şebekesi Başbaka'nIık :ve 'Bakanlıklararası şebeke batlantısıyı&, yönetsel düzenlemelerin değerlendirıımesinde yönetimde netişimi geuştlrmlşttr. Günümüzde ikinci soruna yanıt da. milyonlarca sayfa belgenin arşivlenmesini ve onlann uygun yazılımla saklanmasını olanaıklı kılan geniş kapasi tell optik depolayıcı araçların (OS - ROMS 'gibi) 'çıkmasıyla bulunmaktadır. Bu tür sistemin bir uygulaması, Fransa'da Maliye!Bakanııiında, bir yerel şebeke' (SCRIBE) ve bir arşiv depolama ve saklama ort.ak yazılımı (START REQUE) ile ırullanıcılara sallanmaktadır. Son soruya yanıt, şimdı bazı kuruluşlarda tuııanılan belgelerin i21en1mini djıgital duruma getiren ve onlan uygun tanımlama ve dizinleme ile daha iyi saklanması için depolayan okuyucu araçlardır. Bu, turuluşlardat1 JX)sta sisteminin tomüyle yeniden düzenlenmesini gerektirdilinden henüz deneme aşamasındadır. Bütün bu adımlar er ya da geç, büro 1şlerinin neredeyse katıwz yuro:ttumesiyle sonuçlanacaktır. Ancak,bunun ilk koşulu, örgüt yapısında büro işlerinin tümüyle yerel ve merkezi şebekelerle bağlantılı, ortak Qkuyucu, posta ve arşiv kaynak ve hizmetlerini paylaşan 'bir sistemde yürüttilmesidir. Masabaşı Yayıncılık XeUme ışlemcide bu yeni ıgelişme kamu 'kuruluşlarınca artan l1giyl8 kar Şlıanmakt~dır.Çünltü :, -.Uy~un y:a:ıılımın' cıkmasıpagemak~r, Ventura. XPress. Personal PuOl1sher veya kel'ime işlemci yazılımjn (örrieğ1n WORD 4) geliştirilmesiyle bir 1Uete büıi'o tipi laser yazıcının maliyetinin düşmes1, - Kamu kuruluşlarının iç ve dış Uetişıme önem vermesinin, bllgiform

7 ları, bültenler, mektuplar vb. Için sunum ve baskı nitelltine dikkat gôsteru. mesine neden olması. Sonuçta, grafik tasanmı ve yayıncılık tekniklerinde (sayfa düzeni vb) eti~ tllnı1ş uzman personel geliştirilmektedir. Büyük olasıhkla, önümüzdeki bir kaç yılda, söz konusu araçlar ve uygulamaları kamu kuruluşlarında oldukça yaygınlaşacaktır, Rapor Yazma, Bütçeleme, Tahmin ve Denetim Her ülkede, kuruluşlarda bütçe pl'anlaması, tahmini, harcamaların izlenmesi ve denetimi işlevleri yerine 'getirilmektedir. Bu, maaş ödeme ve muhasebe gi'bi değişmezbir tür özelliktir. Bütçe yönetimlnde yetki genlş1i~i düzeyi ülkeden ülkeye, aynı ülkedeki kuruluşlar arasında bile değişebilmekteyse de, bu işlemler her zaman yapılmaktadır ve çeşitli bütçe yöntemi ile varsayımla~ rına görebirçok çizelgenin hesaplanmasını ve tahmin edilmesini gerektirdi~in den oldukça zaman harcanmaktadır. Fakat,MULTIPLAN ve LOTUS gi:bi «spreadsheeb yazılımların kullanımı, bütçe yönetiminden sorumlu uzmanlar arasında görece yavaş gerçekleşmiştir. Ikinci aşamada, muhasebe sijıtemlerinden verı alınması ve bunlann bir «spreadsheeb yazılımına geçirilmesi olanaklı kılındırl anda, uy,gun ortam ve eğitim ile uzmanlar, muhasebe sistemlerindeki veriler yeniden g,irilmeltsizin bu kolay yazılımı da'ha Iyi kullanajbilirler. Dahası, bu paketlerdeki 'bir dizi matematik. istatistik, mantıksal ve malı ışlevleri kullanarak, kendi benzetim (simulasyon) modellerini oluşturabmrler. Son olarak, bu yazılımın otomatik olarak hazırladı~ı çizelgelerin (çizgi, sütun, daire grat1kler vb) yararlan daha çok farked1lir olmuştur. Genelde. kamu kuruluşlarınca verilen!belgeler (dışalım, yapı vb. İçin) veya herhangi bir teşvik. mail destek. devlet kredisi (araştırma fonları, düşük faizlllerediler, dışsatım. istihdam veya sanayi yatırım teşvikleri vb.) olsun. her tür yönetsel işleme ilişkin njcel bilgiler için durum budur. Co~unlukla yöneticiler düzeyinde cspreadsheeb ve grafiklerin «ittikçe artan kullanımı, en azınd'an Avrupa. ülkelerinde, 6rne~in Fransa'da, 'hükümetin politikası ve işlemlerinde rapor yazma tekn'i~1ndek1 ıhızlı gellşmenin getirditi gerçek etkinin ölçülmesine yöneticilerin önem vermesiyle yakından 1l1şk'llidlr. Yönetsel ışlemler Kamu kurumlannın çoğu, az ya. da çok karmaşık ':lş akımını gerektiren he? bel.genin verilmesinde (kredi başvurusu, yapı ruhsa'tı, dışalım vb. Işlem.. ler) bir dizi aşama, Inceleme, kura.llara uygunlutun denetlenmesi. değışik birimlerin onayının alınma,n gibi yönetselişlemleri uygularlar. Birçok işleınde herhangi bir (başvuruda bulunan :bir birey veya özel şırket için belgelerinln yönetsel sistem Içindeki gerçek durumunu saptamak veya ne zaman yanıt alı nacaiını tahmin etmek güçtür. Günümüzde, başlıca yönetsel işlemlerde bilgisayara gecis, bilgisayara basıt bir sorgulama YOluyla başvurunun nerede ve

8 AMME idaresi DERGiSi klm tarasından işleme ahndı~ını ve son kararın ne zamanalına~ını ö~ren. meyl olası kılmıştır. Dahası, bugisayarageçiş süreci her islemin incelenip bir forma uygun durumagetirilmesini dolayısıyla işlemlerin bir örnekliğe 'kavuşturulmasınıgerektirmiştir. Bazı durumlarda, 'işlemlerin 'gerçekten kolaylaştırılması ve son brann daha kısa 'bir gecikmeyle alınması sonucunu getirmiş tir. Bazı Önemli örnekler Yönetsel işlemlerde 'bilgisayara geçişin pekçok örneri vardır: Vergi :toplama, sosyal güvenlik sistemleri, 'gümrükkontrolü, vb. Burada Fransızkamu yönetıminin mikrobilgisayar kullanımında. iki farklı uygulamasına örnek olarak değineceğiz: - Yapı ruhsatları ve - Çalışma denetim raporları KONUT BAKANLlalNDA YAPI RUHSATLARl Fransa'da, bir ev inşa etmek iiçin yerel yönetim 'birimince ('belediye); Yapı - Konut ve Ulaştırma Bakanlığının taşra birimlerince yapılan tek:ni'k ve ku rallara uyıgunluk denetiminden sonra verilen yapı ruhsatlira 'gerek duyulmaktadır. Yönetsel işlemler, 'Önce miniljilgisayarlarda, şimdi de Bakanlığın tüm taşra teşkilatında yaygın mikrdbilig1saıyarlar aracılı~ıyla yapılır olmuştur. Her aşamada başvuru üzerine çeşitli belgelerin verilmesini de ;içeren deneti m ve karar süreci taşra örgütü düzeyinde 'gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda, istatistiksel amaçlarla kullanım için, toplu bilgilerin saklanması, disketlerde veya uygun tele ilet'işimağıylabirimler düzeyinde. sonra 'bölgesel düzeyde. ve son olara'k ulusal düzeyde merkezileştirilmlştlr. ÇALIŞMA BAKANLIGıNDA DENETiM RAPORLARI Fransa'da çalı~a yaşamını düzenleyenkurallar oldukça karmaşıktır. Çalışma ve Sosyal 1şler Bakanlı~ işverenlerin bu kurallara uymasının deneti minden sorumludur. Bakanlığın çalışma müfettişieri, di~er :görevlerinıin yanı sıra, özel şırketleri yerinde inceleyip kuralların çiğnenmediğini denetlemek zorundadır. Tüm gözlemlerini içeren bir raporu bilgisayarda hazırlarla.r. Her zamanki gözlemlerin standart duruma getirilmesi lçin önemli bir 'Ç'alışma yapılmıştır ve çalışma müfettişinin, denetim (teftiş) raporunu hazırlam9.k için yalnızca çalışma tüzüğünün çok ya da az ihhu edilmiş bulunan paragraf numaralarını listelemesi; raporun otomatik olara'k yazılmasına ve varsa muret. tişin verdi~i ceza ile işverene gönderilmesine yetmektedir. Aykırılıkların (% 20) sayısının tamamen standart durmna getirilmemiş olmasına karşın bu uygulama, müfettişin ve sekreteryasımn işinin kolaylaştırılmasını sağlamaktadır,

9 YöNRTSEL UYGULAMALAR 85 nilgisa~'ara Yönetselişlemler içingeçişte Ettiımıler Mikrobng'isayarlann ve tele iletişim tekniklerinin gelişmesi, yerinden yönetim yaklaşımının 'benimsenmesiyle birlikte, yönetsel işlemler bakımından şörlfsi bir bilgisayara..geçiş kalıbına yol açmıştır: -: Her 'bir işlem için ulusal bir standart 'y,azılımıngelişmesi. - Yerel düzeyde, mikroljilgisayar progr'amlarının yerelolarak uygulanması, - Standart yazılımlara yapı~an kolay eklemelerle, yerel kullanıcıların bunlarıgeliştirmesi, Yönetsel, istatistiksel ve genel amaçlar ~çin, birimler, bölgesel ve f.tlke düzeyinde işlemlere ilişkin toplu raporların iletişimi. Temel gerekler ': - Tüm düzeylerde konuya duyarlılık 'kazandırılması ve etitim yoluyla. mikro bilgisayar ların ve kullanımının yaygın bir çalışma aracı (telefon gibi) olarak kabul edilmesinin sağlanması. - Gen~ ölçekli bir satın adına planı ile kamu kesiminin önemli,bır bölümünde (geneloranlar logörevliye ı mikrabllgisayardan-2görevllye 1 mikrobugisayara!kadar değişmektedir) mikrobilgisayar kullanımının olanatlı kılınması, - Yönetimin önemli ve dinamik bir rol üstlendiği katılımcı yöntemlere daya.lı uygun yöntemler geliştirerek, m'ikrdbugisayara tepkinin azaltılacalı bır kullanım ortamı oluşturulması. YoNETİMDE OFtS T,EKNOLOJtSt UYGULAMALARıNA ıltşktn BAŞLıCA KONULAR' Bu.başlık altinda, yönetirnde teknoloj i kullanımına ilişkin en krittıt konulardan bazılarına değıineceğiz (özgün koşullara bağlı olarak, daha.birçok önemli,konu bulunmaktadır: ülkedekibakım - onarımkapasitesi. bllg.isayaır alımında ulusal bir politikanın varlığı, 'kamu yönetiminde yöneticiler ve diğer personel için temel işe alma düzeyi ve 'başlangıç eğitimi, telefon ve teleiletişim ağlarının nitel'iğ'i 'de, yönetirnde yeni teknolojinin uygulanmasına geçişte başarıyı etkileyen önemli uiısurıard~1ılldır). Planıamai Yöntemleri tık önemli konu yönetsel 'düzeydedir: Bilgisayar kullanımına geçilmesi özellikle yeni teknoiojinin ve mikrobilgisayarların kullanımına geçis, yönetsel konulardandır. Bunun anlamlılsıl tercihlerin (öncelikler, amaçlar, tasarım, donanım eğitim vb.) yalnfzca uzmanlara bırakılamayacağıdır. Yönetimin, 'bilgisayar ve yeni teknolojilerle neye u}aşmayı amaçladığı ve bu amaçlara nasıl ulaşabileceği konusunda beliiıgin bir tutumu olmalıdır. Tüm bilgisayara geçiş süreci.sürekli denetim altında tutulmalıdır. Batılı ülkelerde. bilgisayara.,geçiş sürecinde yönetlmin uy.gun tavır takın

10 AMME idaresi DERGtst masını sallayan çeşitli phınlama yöntemleri yıllardırgeniş ölçüde kuııanılmaktadır. Bunlann en başarılı ol'aınlarından bazılan Fransız Hükümetlnce kendi ge.. reksinimierini karşılamak üzere geliştirilmiştir: RACINE. 'bilgisayara geçiş stratejisi ve planlaması için bir yöntemdir, 10 yıldan fazla 'bir zamandır Fransız kamu yönetiminde uygulanmaktadır. 'MEIUSE. bilişim Sistemleri tasanmı için bır yöntemdir, Amerika Birleşik Devletleri dahilbirçok ülkede kamu ve özel kesimde yaygın olarak kullanılmalttadır. Ancak, bu güçlü yöntemler, vergi toplama. gümrük kontrolü, sosyal go. venlik sistemleri vb. 'büyuk kamu yönetimi bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarımında Oldukça verimli olduklarını kanıtıaınalarına ıı;.rşın. ofis otomasyonu konusunda başarısız olmuşlardır: Uygun strateji ve planlama. bellrghı amaçlar ve öncelikler, satınalma planları, ortat veri modelleri vb. lle tüm billşim sisteminin örgütlenmesinde katı, dengeli ve düzenli bir çerçeve sağlamışlardır. Fakat, mikrobilgwyarlann daıha iyi kullanmımı yerel d1lze1 degerçekleyecek bir pratik araç sallayamamışlardır. Bu. geçen beş yılda Fransız Hükümetindebaşlı başına bir yöntemsel gelişmedir; birçok bakanlıkta bilgisayar kullanımına geçişte ve ofis otomasyonunda yeni bir yaklaşım tasarlanmış ve başanyla uygulanmıştır. Bu yeni ya-klaşım şunların bir kombinasyonudur: - Seçeneklerde, önceliklerde, veri için bütüncül bir düzeni satlayan merkezi düzey planlama stratejisi ve standartların tanımlanması. - Ulusal düzeyde tanımlanan atandartlara ilişkin olarak kendı gelişimini satlayan yerel özerklik. Strateji Planlaması ve Merkez! Batünlilt Uygulamada 'bu yaklaşım şu temele dayanır: - Kuruluşun aşalrdakileri Içeren bilgisayara geç1ş master planının hazırlanması; - Gelecek 3-5 yıl içinde kuruluşun amaç ve önceliiderinin bel1rgln formüiasyonu; - Kuruluşun genel stratejisi ile uyumlu bilgisayara geçiş önceukieri; - Donanım ve iletışim alt yapısıyla ilgili ıbaşlıca seçenekler: tasarımın seçimi (hanıgi uygulaına:lann -tümü ya dıa!bir bölümünün- büyük sistemlerde merkezleştirilmesi gereli;!hangilerinin yerel mikrobilgisayarlarda yerel düzeyde yer alacağı konusu); ne tür iletişimin çeş'itli düzeylerde kurulması z0 runluluğu: yerel (mıkrolarda), bölgesel (min.i ya da güçlü mikrolarda) veya ulusal (mini ya da -büyük sistemlerde) birimlerde; - Kuruluş içinde uyulacak başlıca standaırtlar.

11 YöNETSEL UYGULAMALAR 87 Donanım standardı: - Ne tür mıkrolar, hangi işletim sistemleri. hang'i yazılım vb. Uetişim Standartları: Veri Standartlain. - Her bir düzeyde ne ölçüde özerklik tanınacaiı. - Bütün donanım ve 'üettşım Için satınalma planı ve gelecek 3 5 7l1lıt bütçe, " - Bütüncü bir yaklaşımla konuya duyarlıhtın sağl:anım.:a.sı, etltim, yardım ve bakım onanm planı. geliştirme, bakım onarım ve erıtim için gerekli personel vb., gerek duyulacak 'bütçe. Yerel Düzeyde Gelişme Yerel düzeyde. ofis teknolojisine geçiş, ş1mdi özel kesimde oldup kadar kamu kesiminde de yaygın ol:an Kalite Çemberler'i ve Sonın Çözme Yöntemleri gibi 'katılımcı yönetim tekniklerine dayalıdır. Kendini geuştirme yakıaşımı. toplantıların verimini sallayan ve aşa~ıda. kileri amaçlayan katı biçimsel yöntemlere göre!işleyen. en alt düzeyde 16 nüuü örgütlenen çalışma gruplarına dayandınlmıştır: - Birimdeki günlük işlerde mevcut sonınlann saptanması, - Sorunun formme edilmesi ve hakkında bilgi toplanması, - Sorunun gerçek nedenlertnin 'belirlenmesi ve bunlann giderilmesinde önceliklerin Oluşturulması. - Soruna ilişkin olarak. muhtemelen mtkrobllgisayarlann ve ofis otomas ;yon tekniklerinin kullanımına dayalı çözümlerin 'önerilmesi. - Soruna çözümlerin uygulanması ve 'kaydedilen gelişmelerin deterlendirilmesı. Kalite ÇemberIeri teknilinden uyarlanan bu yöntem, yalruzca amaca ulaşmada değil -yani yerel uygulamjann gelişt'ir:ilmesi yerel 'birimlerin gerçek gereksinimlerini karşılayan bu _uyjuıamaıann öncellkl. kabul edilmesinde de bırçok kuruluşta oldukça başanh (jimuştur. Eğitim Etitim ve genelde,bilgisayara geçişin Insan y6nl1 Ue ofis otomaqomı...e bilgisayara geçişin yônetimi gerçekten 'böylesi bir süreçte en kritik etkenlerdir. Donanım ve uygulamalar teknik yönden ne denli kusursuz olursa olsun, insan unsuru yeterince dikkate :a!lınmadığında, 'bi!g1sayara gt!1:iş tam 'bir başarısızlıkla sonuçlanaıbilir tık nokta, konuya olan duyarlıhk ve eğitimdir.

12 88 -Aı.WVtE"tDARESi., DERGISt - üst yönetimden yerel birimler personeline dek herkes::bilgtsayarlar ve ofis otomasyo:qumm getir~ceği önelilu değişi~lere J:ıazırlEı.nID:alı~:hr. Yönetim düzeyinde,geniş ölçekte, özel kurslar düzenlenillekte, ve,şunlar amaçlanmaktadır : - Yönetime mevcut teknik ve araçlar ve özellikle de 'kuruluşun secenek ve öncelikleri konusunda telrnlk bilgi'verilmesl :, ::-- Yönetteilerin' bilgisayarlara karşı;direncim gidennek (veya,a.,zaltmak) için uygulamalı kurslar verilmesi, '" "--:O Yöneticilerin. donanım, veri, örgüt ve insan unsnuıun yön~imini içeren bilgisayara geçiş, sürecindeki,soruu;ıluluklarına karşı duyarlı ~ durııma, getirilmesi. Kullanıcı düzeyinde duyarlılığın içeri~ : -:- Ku,ruluşun, bilgisayara g~iş planı, konusunda bilgi, ~ 'Yeri( uygulamaların vedonanıminkul1aiııma ginnesiyla' günlük iş yaşamında ortaya çıkması olasıönenıli d'eğişlmlereüiş'ltin bilgi ile,,, ~ 'Bu süreçte : onları 'eğitmek ve onlara yardımcı olinak'üzer~ kurulacak cğ;ltim ve yardım!ütyapısi k~nu'sunda bhgiv~rilmesi. " Böylesi bir eğitim, çeşitli Yai':ılım ve donanım araç ve uygulamalarında uygulamalı eğitimi:fçerir: ;Burada eğitimin verinililiği ve 'özellwe' her eğitim programının amaçl~rına.; ;dikkat e<t'ilmelidir:,,~ıı,amaçlar (eğitileceklerin yerine" getirebileceklerh. bakımından formüle edilmeli ve pedagojik a.maçlarm elde edilme durumu.,eğitim programının- SO~ nunda denetlenmehdir. Eğitim programlarının kısa,süreli,(1. 3,gfiJi1) olması tercih eçlilmeli" biri~ me donanımınıyazılırnın gelmesinden veya uygulamadan birkaç gün önce dü zenıeriinelidir. Bu ilgfli eğitimle birlikte do:n:a.iıimın mükemmel' ve düzenli planlaması anlamına gelmektedir., Eğ'j.Üıecekıerin' sayısı' ve"'düzenlenecek eğitim 'progi-aıniarının çeşitliliği gözöriü~e, aıindığında. :kamuy~netimjilde ~O~uIlIUkla eğitim olanaklari've eğiticileri de içeren yerel ~itim kapasitesi oluşturulması YOlijna gidilmektedi.r. EğiticUer, bilgisayarlar konusundaki 'teknik bilgilerine göte değil, psikolojik ve pedagojik yeteneklerine göre seçilmektedir. Eğitici olarak eğitilmaleri ve dti'işik tekniklerden yararlanmaları Sağlanmaktadır. tadır. Böylece, kitle' eğitim planında eğiticilerin eğitimi' önemlibir yer tutmak: Bir diğer önemli konu kullanıcının desteklenmesidir: etttndlkten sonra işb~ı yapan personel sürekli desteğe gerek duymaktadır. Bu mikrobilgisayar '-e ilgili yazılımı kullanırken bir sorunla yüzyüzegeldiğinde anında yardım isteyebileceği «acil» bir telefonnumarasıdemaktir. Uzmanlaşmış destek per

13 YöNETSEL UYGULAMALAR soneli ilkbakım - onarım yapa'ljilmelidir (örneğin yazıcılar, yazılım, şebekebağlantısı). mikrobilgısayarlar, Bunların hepsi düşünüldüğünde, eğitim ve yardımın toplam maliyet tah~ mini, donanım ve yazılım maliyetinin '2 - i3 katıdır. Bu da donanımın planlan~ ması ve bütçelenmesinde dikkate alınmalıdır. SONUÇ: DEotŞtMtN YöNETiMt Bilgisayara geçişte, insan unsuruyla ilgili olarak ergonomi, farklı hiyerarşik düzeyler arasında çalışma ilişkileri, özgül işlerde ortaya çıkabilecek önemli dönüşümler gibi daha başka önemli konular vardır. Bunların tümüne. yöneticilerin özel eğitim programlarında yer verilir. Ele alınan diğer yönetsel konular ise: -isteklendirme: personelin mikrobilgisayarlara ve ofis otomc.syonun.ı olan Ugİsinİn nasıl artırılacağı;gelişrnelerin nasıl başarılı kılınacağı. - Tutumlar: personelin bilgisayara geçiş sürecine karşı ne tür tipik t.avırlarıyla 'karşılaşılacağı; kabul, ilgisizlik. red etme, şüphecilik ve bnnların hel' biriyle nasıl Uğraşılacağı. - Sorunların ortaya çıktığı, günlük çalışma yaşamında dertlcre yol açan ve bilgisayara geçişin tümüyle reddedilmesiyle sonuçlanabilec.ek olan başlama aşamasının nasıl atlatılab'ileceğidir. Bunlar, çağdaş olan «değişimin yönetimi» kamu yönetiminde yöneticilerin en önemli sorumlulugn olarak adlandınl:an konunun bazı yönleridir. Birçok batılı ülkede, &ııerika'da olduğu kadar Avrupa'da da kamu yönetimleri, bilişim teknoloj'ilerine 'büyük ölçekli geçişin başarılı olması için en önemli koşulun üst ve orta düzey yöneticilerin. süreçteki insan unsuruna dikkat ederek ve yeni tekniklerin benimsetilmesinde çağdaş iletişim tekniklerini kullanarak, personelin yeni tekniklerin getireceği ;tararlara duyarlı duruma getirilmesinde ve onların bu sürece katılımlarının teşvik edilmesinde çok et kili rol :almaları olduğunu saptamışlardır. Bu, kamu yönetiminde üst ve ort.a düzey yöneticilik tarzının büyük ölçüde dönüşümüyle birlikte yürüyecektir: daha az hiyerarşik ve daha çok katılımcı bir yaklaşım.

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU 1 2 KURS MODÜLLERİ 1. BİLGİSAYAR KULLANIMI 3 1. Bilişim (Bilgi ve İletişim) Kavramı Bilişim, bilgi ve iletişim kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla meydana gelmiştir. Bilişim, bilginin teknolojik araçlar

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ 1. BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ... 1 1.1. BÜRO KAVRAMI... 1 1.2. BÜROLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ... 3 1.3. BÜROLARIN İŞLEVLERİ... 4 1.4. BÜRO TÜRLERİ... 6 1.4.1. Klasik

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Bilgisayar, kendine önceden yüklenmiş program gereğince

Detaylı

Yönetim Bilgi Sistemleri. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi

Yönetim Bilgi Sistemleri. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim Bilgi Sistemleri Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi sistemleri ; Veri ve bilgiyi, Toplayan, Saklayan, İşleyen,

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

2

2 e-arşiv SİSTEMİ www.bagcilar.bel.tr 2 1. PROJENİN BELEDİYECİLİKLE İLGİSİ Geleneksel anlamda devlet eliyle yapılan her tür işlem; oy verme, sağlık, vergi, belediye hizmetleri, nüfus ve gümrük işlemleri

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

İşletim Sistemi. BTEP205 - İşletim Sistemleri

İşletim Sistemi. BTEP205 - İşletim Sistemleri İşletim Sistemi 2 İşletim sistemi (Operating System-OS), bilgisayar kullanıcısı ile bilgisayarı oluşturan donanım arasındaki iletişimi sağlayan ve uygulama programlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem

Detaylı

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ii ŞEKİL LİSTESİ v TABLO LİSTESİ vii ÖZET viii SUMMARY ix BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNŞAAT EKİPMANI YÖNETİMİ PROBLEMİNİN ÖNEMİ 1 1.2. PROBLEMİN TANIMLANMASI 3 1.3. YÜKLENİCİ

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru 1 Konular 1. Bilgisayar Nedir? 2. Bilgisayarın Tarihçesi 3. Günümüz Bilgi Teknolojisi 4. Bilgisayarların Sınıflandırılması

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x)

Detaylı

MUHASEBEDE BİLGİ YÖNETİMİ (MUH208U)

MUHASEBEDE BİLGİ YÖNETİMİ (MUH208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MUHASEBEDE BİLGİ YÖNETİMİ (MUH208U)

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Dersin kodu İŞL 501 Araştırma Yöntemleri Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirip tez safhasına hazırlamak Araştırma temel araçları, özellikleri, yöntemlerin belirlenmesi, veri toplama Dersin kodu

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PROJE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PROJE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE-Proje ve Proje

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇLARI Politikalar, hükümet, birey ya da kurumların herhangi bir alanda izlediği ve belli bir amaç taşıyan bir amaç taşıyan yol ve yöntemler

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1)

BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1) Ders 4 BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik araçların, birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu

Detaylı

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste 3. sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması ve Erişimi I (AKTS 5) 3 saat Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste Kütüphane Otomasyon

Detaylı

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri İş süreçleri ve belgelerin bilgisayar ortamında izlenmesi Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi Kurumların belge ve içerik yönetim işlemleriyle iş süreçlerinin tanımlanması ve denetlenmesi ve bu

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Genel Amacı Bakanlık personeli ve Bakanlık politikaları doğrultusunda protokol yapılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin; fon kaynaklarına erişimi ve proje hazırlama konusunda

Detaylı

MOLDOVA SUNUMU Dr. Vasile CRETU Yüksek Yargı Kurulu Üyesi

MOLDOVA SUNUMU Dr. Vasile CRETU Yüksek Yargı Kurulu Üyesi VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Ders No : 0010130005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE VE ORTA--DOĞU AMME İİDARESİİ ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar İletişimi Nedir? Veri İşleme Modelleri ve Ağ Gelişimi Merkezi İşleme

BİLGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar İletişimi Nedir? Veri İşleme Modelleri ve Ağ Gelişimi Merkezi İşleme BİLGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar ağlarının kullanımındaki temel amaç bilgi ve servislerin paylaşımıdır. Bu bölümde bilgisayar ağlarının sınıflandırılması ve kullanım amaçları anlatılmaktadır. Bu bilgi ve servislerin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Kemal ÖZAT. İSG Uzman Yardımcısı İSG-KATİP Şubesi

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Kemal ÖZAT. İSG Uzman Yardımcısı İSG-KATİP Şubesi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kemal ÖZAT İSG Uzman Yardımcısı İSG-KATİP Şubesi Aralık, 2014 1 AMAÇ GENEL BİLGİLER PAYDAŞLAR MEVCUT DURUM SONUÇ 2 İSG-KATİP

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 İKY ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ Giriş İKY Örgüt İçindeki Yeri İKY Organizasyon Yapısı İKY Çalışma İlkeleri İKY İşlevleri 2 İşletmelerin en büyük kaynağı, ne hammadde, ne malzeme ve

Detaylı

(H o ş g e l d i n i z)

(H o ş g e l d i n i z) 1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (H o ş g e l d i n i z) 2010 / OSB / Honaz / DENİZLİ 2 İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri (Çalışmayan İşgücüne Yönelik) 3

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

2 BELGE VE DOSYA HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ

2 BELGE VE DOSYA HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GENEL OLARAK BELGE 11 1.1. Bilgi ve Belgenin Anlamı ve Önemi 12 1.1.1. Bilgi 13 1.1.2. Belge 14 1.2. Belge Türleri 15 1.2.1. Kağıt Belgeler 15 1.2.2. Hareketli ve Sesli Belgeler

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Perakende Ödeme Sistemi Çal ışmalar maları Bilişim im Teknolojileri Genel Müdürl rlüğü Ödeme Sistemleri Müdürl rlüğü Ankara, Mayıs 201 011 1 Sunum Akışı 1. Değişim im

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 32: MALİ KONTROL Ekim 2011 1 SUNUM PLANI Mali Kontrol Faslı Alt Başlıklar AB Mevzuatı Ulusal Mevzuat Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama Fasıl Kapsamında Başlıca Projeler 2

Detaylı

Dr. Organizer Diş. Ver. 4.5. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri

Dr. Organizer Diş. Ver. 4.5. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri 1992 den beri Dr. Organizer Diş Ver. 4.5 Program özellikleri, sistem gereksinimleri Alp Bilişim&Danışmanlık Halitağa cad. 42/7Tınaz iş merkezi Kadıköy İstanbul (216) 418 60 44 (216) 418 60 37 (532) 246

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Temel Bilgisayar (Basic Computer) Yazılım (Software)

Temel Bilgisayar (Basic Computer) Yazılım (Software) Temel Bilgisayar (Basic Computer) Yazılım (Software) Yazılım (Software) Eğitim TV - egitimtv.biz - facebook.com/egitimtv 2 Yazılım Daha önce de bahsettiğimiz gibi; yazılım, bilgisayar üzerinde çalışan

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 17.12.2010 tarihinde taslak olarak hazırlanmıştır/juha Rumpunen,Kısa Dönem Uzman; 12.1.2011 tarihinde Yerleşik Eşleştirme Danışmanı tarafından gözden geçirilmiştir. EĞİTİM PROGRAMI 1.2.6. PERFORMANS YÖNETİMİ

Detaylı

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Organizasyonun bilgi ihtiyacını analiz etmek ve bu ihtiyacı karşılamak için enformasyon planı geliştirmek, Bilgi ve Belge işlemlerini

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 2. HAFTA BİLGİSAYAR SİSTEMİ, BİLGİSAYARI OLUŞTURAN BİRİMLER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ANAKART, İŞLEMCİ VE BELLEKLER SABİT DİSKLER, EKRAN KARTLARI MONİTÖRLER VE DİĞER DONANIM BİRİMLERİ

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Bu Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen Rolü Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi. Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1

Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi. Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1 iv Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi K onular Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1 Bölüm 2 Yeniden Yapılanma ve KKP Sistemleri 17 Bölüm 3 KKP Sistemlerinde Planlama,

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ TÜRKİYE DE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÇALIŞMALARININ AKREDİTASYONUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİSİ Ocak 2016 TÜRKİYE DE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idareleri i tarafından hazırlanan stratejik planlarda larda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyu

Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idareleri i tarafından hazırlanan stratejik planlarda larda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ğ Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2005 Performans Programı Salim DEMİRHAN Devlet Bütçe Uzmanı 12 Ocak 2004 Performans Esaslı Bütçeleme

Detaylı

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir.

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. Eğitişim Dergisi. Sayı: 16. Ağustos 2007 GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ 1 / 13 Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite,

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Bilgi ve iletişim teknolojileri

Bilgi ve iletişim teknolojileri Bilgi ve iletişim teknolojileri 1 Bilgisayar, Hesap makinesi gibi araçlara neden ihtiyaç duyulmuştur? Zaman tasarrufu Bilginin depolanması ihtiyacı Hatasız işlem yapma isteği İletişim ihtiyacı 30\2 Bilişim

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

E LVAN E B İ NÇ İ N Ö ZGEÇMİŞİ

E LVAN E B İ NÇ İ N Ö ZGEÇMİŞİ E LVAN E B İ NÇ İ N Ö ZGEÇMİŞİ PROJEDE ÖNERİLEN ROL: KURUMSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYONEL ROLLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı ELVAN EBİNÇ Adresi Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bul. Fatih Terim Sok. Nevrezoğlü Apt. Kat 5,

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ KARAMAN [Metni yazın] Sayfa 0 1. PROJENİN TANIMI 1.1. PROJENİN İSMİ: ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ 1.2. PROJE ALANI: KARAMAN KENTSEL

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi Sürüm: 1.0-13.09.2013 Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

Büro ve Malzeme Yönetimi TDS211. Önlisans

Büro ve Malzeme Yönetimi TDS211. Önlisans BAŞLIKLAR AÇIKLAMALAR Dersin Adı Dersin Kodu Büro ve Malzeme Yönetimi TDS211 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Düzeyi (Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans Doktora) Dersin Yılı 2 Dersin Yarıyılı 1 AKTS

Detaylı

AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids. Mehmet TÜMAY Taner TOPAL

AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids. Mehmet TÜMAY Taner TOPAL AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids Mehmet TÜMAY Taner TOPAL Özet Günümüzde elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım teknolojilerinde bilişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Akıllı şebekeler

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İzmir Bölgesi Enerji Formu 7-8 Nisan 2017// İzmir Mimarlık Merkezi

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Kullanıcıdan aldığı veri ya da bilgilerle kullanıcının isteği doğrultusunda işlem ve karşılaştırmalar yapabilen, veri ya da bilgileri sabit disk,

Detaylı

IMF Mali Saydamlık Standartları Çerçevesinde 2000 li Yılların Başlarında Türkiye de Mali Saydamlık

IMF Mali Saydamlık Standartları Çerçevesinde 2000 li Yılların Başlarında Türkiye de Mali Saydamlık İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. MALİ SAYDAMLIK VE IMF MALİ SAYDAMLIK İYİ UYGULAMALAR TÜZÜĞÜ... 5 2.1. MALİ SAYDAMLIK KAVRAMI VE TANIMI... 5 2.1.1. Kavram... 5 2.1.2. Tanım... 5 2.1.3. Mali Saydamlığın Yararları

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor.

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor. İÇİNDEKİLER MERHABA ŞİRKET TANIMI BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM İNTERNET HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK TEKNİK SERVİS SINAV DEĞERLENDİRMELERİ ÇÖZÜM ORTAKLARI REFERANSLAR MERHABA Eğitim sektörüne

Detaylı

Giriş Çıkış Birimleri:

Giriş Çıkış Birimleri: DONANIM VE YAZILIM Giriş Çıkış Birimleri: Bilgisayara dış ortamdan bilgi girilmesini sağlayan ve girilen bu bilgilerin bilgisayar tarafından işlendikten sonra, tekrar dış ortama çıkarılması için kullanılan

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Sayfa No 1/5 5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Görev Unvanı: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bağlı Bulunduğu Üst Makam: Đlgili Sağlık Müdür Yardımcısı Vekâleti: Diğer şube müdürü

Detaylı

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu Erma Yazılım EBYS Sistemi (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve Dijital Arşivleme Otomasyonu ERMA YAZILIM ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EBYS Otomasyonumuzun genel özellikleri; Kaysis web servislerinden

Detaylı