KAMU YÖNETIMINDE OFis TEKNOLOJISI 11zERİNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU YÖNETIMINDE OFis TEKNOLOJISI 11zERİNE"

Transkript

1 KAMU YÖNETIMINDE OFis TEKNOLOJISI 11zERİNE Jean - Claude COHEN * Martıne PONS * İLGİLİ TEKNOLOJİNIN KAPSAMI Ofis bilişim teknolojisi iki tür aracı içerir: - Ofis yazılımının, geniş çeşitliliğiyle bireysel yerimlili~i güçlendiren mikrobilgisayarlar kuııan~mına dayalı bireysel çalışma düzeni, - 'l'oplantllarda veya belge transferinde iletişimin verimliliğini artıran teleiletişim ve bilgisayar teknolojilerinin kullanımını sağlayan iletişim araçları. Bilgisayarın Bireysel Kullanımı ilkin, bilgisayann.bireyselkulla.nımı, sekreterler için kelime işlem'cilerle sınırlıydı. PC Profesyonel mikrobilgisayarın üstün başarısı, «spread.sheet;s. veya dosya yönetimi yazılımı çeşitlerinin gelişmesiyle birlikte, yönetici personelin mikrobilgisayarlara karşı tutumunda önemli değişimle sonuçlandı: mikrobilgisayarlar telefon ya da hesap makinesi 'gibi gerekli ara~ gereçlerden sayılmaya başlandı. öte yandan, mikrobilgisayarda ergonomi kavramı. yeni bir yazılım gelişimine yol gösterdi ve pencereleme (ekranın aynı anda değişik uygulamaların yapılabileceği pencerelere ayrılması) ile «mouse:. kullanımına dayalı. kullanıcıya kolaylık tanıyan a.raçlar üretildi. Sori olarak. yakın zamanda baskı..tekntğindeki gelişmeler, OkUyucular yardımıyla fotograf, harita vb. grafik türü belgelerin digital duruma getirilmesi, çizim yapma kapasitesini de içeren biçimde. 'bireysel kullanıcıya kendi yayınını tasarlama ve ha.zırlama olanağını veren laser yazıcı ve yayıncılık yazılımı ile, masabaşı yayıncılığın sunulmasını olanaklı kıldı. Uzman sistemler gibi di~er gelişmeler, mikrobilgisayarların büro işlerinde kullanımına yeni ufuklar açacaktır. İletişim Araçlan Bilgisayar ile iletişimin -ço~unıukla telefon- «evlilir;bnin, büro işlerinde şu Iki türkolaylığı yarattığı artık kabui edilmektedir: - Teleiletişim ağlarının digital durumagetirilmesi genel eğilimiyle sonuçlanan, yerel şebekeleri Olduğu kadar telefon şebekelerini de kullanan bilgisayarlararası iletişim,. TODAIE BHitim Merkezini kuran Birleımiı Milletler Uzmanlarıdır. *- TODAiE Asistan i M. Kemal ÖKTEM tarafından dilimize çevrilmi~tir.

2 78 AMME İDARml DERGtsl - Telefon şebekelerin'in kapasitesini ve hizmet nite1i~inl artırmak üzere telefon makinalarında bilgisayar teknolojisinin kullanımı. Teleiletiş1m araçlarının pekçok çeşidi (teleks, telefon, ayrıca telefaks, teleteks ve videoteks gibi) şimdi bürolarda yaygın kullanımdadır. Telefaks ma~ kineleri. okuyucu yardımıyla herhangi bir belgenlin diıgi,tal duruma getirilmesini,ve telefon şebekesiyle gönderilmesini. sağlamaktadır. Teleteks, belge iletimjnigüvenceye alan. kelime işlemciler arasında bir uluslararası Uetişim protokolüdür. Artık toplantuar. tele konferansıar, sesle oldu~u kadargörüntüyle de daha kolaydır. Videoteks. uçak veya tren reservasyonları, TV veya film programları, ki şisel bankahesaplan, oyunlar, her tür veri tabanı ve ad - adres listeleri ve elektronikkonferanslar vb. ev içinde olduğu gibi, mesleki kullanım için de. birçok hizmete 'halkın ulaşmasına telefonla ballantılı ucuz terminallerle olanak tanıyan, 'birçok Batı Avrupa ülkesinde kullanılan bir iletişim standardıdır. Fransa'da, her telefonabanesi 'bir telefon rehber'! yerine, elektron1k telefon rehberinebağlantı yapmak üzere bir ücretsiz terminal alabilir. KAMU KESıMıNıN BıLGİSAYAR KULLANıMıNıN KISA TARIHÇESI Bu başlık altında, Batı Avrupa deneyim'ine (lçoğunlukla Fransa öm~ine) göre, kamu yönetiminde bilişim Sisteınl tasanmmda ıba.şlıca önemli ge!işmeler üzerinde YOğunlaşacatız. Bu kısa çözümlemede, şu üç dönembelirlenmiştir: Taş Devri ya da Yönetim Dönemi Tarlıhsel o~ak, kamu yönetlm!i.nde bilgisayar uygulamasının ilk örnek.. leri, çoiu kez, ıbir yandan, yönetim içi ve öte yandan, bir dizi yönetsel rutin 'işlemlerin yo:i'ütülmeslne yönelik: olmuştur. tık gru'pta, alısılagelen aylık ödeme sistemi (herhaıng1 bir tutede, genel Ukle ibilgisayarm ilk uygulaması bu alandadır) ve 'bütçe veya muıhasebe sistemleri yer alır. İkinci 'grupta, vergi topla.ına sistemleri ve bazı ülkelerde emeklilik, veya sosyal güvenlik, sosyal refa!h ya da sağlık hizmetleri sistemleri bulunmaktadır.~ Bu sistemlerinbaşlıca özellikleri şunlardı: - Her sistem bir işe (veya 'bir iş gruıbuna)' ayrılmıştı, 1 istatistik ılıtamler' ve nüfus seyımları ii. Inatlatlk ereıtırmeların varilerinin ilk Iılanma.' de burada sayı/malıdır.

3 YöNETSEL UYGULAMALAR 79 - Ne bilgisayar iletişimi (teyp veya şebekeler), ne de tçerik (kavramların ve verilerin iletişimi) bakımından sistemler arasında bir illşkibulunmamaktaydı. - Yöntemlerin tasarımı ve çözümlemesinde tüm sisteme yönelik bütüncü (sistematik) :bir yaklaşım üzerinde durulmanıaktardı. Veri Bankaları ve Sistemlerin lşbirliji Dönemi Veri Bankaları Veri bankalannıngelişimi. değişik kuruluşlardaki ayn bilişim sistemleri arasında bağlantısıziığa ve işlenen veriler arasındaki uyumsuzluğa. karşı bilinçlenmeyle olmuştur. Bu tür veri bankalarına örnek olarak, endüstriyel veri bankaları. tarımsal veri bankaları, ıstilhdam veri bankaları verilebilir. Yaygın bir özgüı veri bankası iürü, bireyler. işletmeler, binalar. taşınmaz mallar. taşıtlar vb. birimlerin ianımlanmasını sallayan temel kayıtlardı. Sistemlerin İşbirliği Veri 'bankaları, ilgili kurumlar veya hizmetlerin.iç yönetsel işlemlerinde. büyük değişimden geçmezlerken, sistemlerin işbirllti, tüm usül ve işlemlerin yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Bu tür sistemlerin geuşiminin bir önemli nedeni, yônetsel yu:kün azaltılması ile 'bireyler ve hatta daha çok özel girişim için söz konusu olan yönetsel süreçlerinkolaylaştırılması gereksinimine duyulan Ugili olmuştur. 2 olan etilim, tüm.üyle yeni ge Verilerin paylaşımı ve işlemlerde işbirliğine reksinimier yarattı : - Veri tanımları, kavramlar ve sınıflandırmalarda oldup gibi, tanımla ma ve kayıt etme bakımından kuruluşlararası yapılann eşgüdümü, - Sistematik veya bütüncü yaltlaşımın geuşimi ile yöntemlerin çözümlen. mesi ve tasarımı. Yerinden Yönetim ve Uetişim Dönemi Profesyonel mikrobilgisayarlar ve iletişim arai:larının gelişimiyle, kamu yönetimleri. yönetsel ve siyasal yerinden yönetim veya yetki/genişliğinin etkisi altında YaŞamak zorundaydı).ar. Bir ülkeden diğerine ve bir kuruluştan bir başkasına önemli ölçüde değ'i etkili yerinden yönetimin gerçek derecesi ne olursa olsun, şu soruy]a şebilen karşılaşıldı : 1 Böylesi sistemlerin örnekleri, örneğin Fransa'dil, gümrük sistemi SOFI, toplumsal durum ve ara,t:r molar sistemi ve özel giriıim iılenıleri merkeziydi.

4 80 AMME İDARESİ DERGtSi «Mikrobilgisayarların ve yeni iletişim araçlarının devreye konulması fırsatı, yerel ve bölgesel düzeylerde, merkezi düzeye gerekli bilgi akışını ger~ekıeştirmek üzere, sınırlı, fakat yeterli veri işleme kapasitesi ile iletişim kolaylık ları (yani şebekeler) sağlamak için neden kullanılmasınh Şüphesiz, her zaman olduğugi'bi; mikrobilgisayar donanımı ve yazılımının seçiminde tümüyle özerkliğin yanısıra, «tümüyle» yerinden yönetime do~ru bir eğilim vardı. Bu, kısa zamanda,bazı kuruluşlarda, «ilk dônem:ı>in sonunda gözlemleııebilecek benzeri bir duruma YOlaçtı: bölgeler arasında iletişimin olana:ksıziığı, merkezi düzeyde veri toplama ve 'bir araya 'getirmede güçlttk vb. Hemen sonra, yerel ve bölgesel düzeylerde, iletişim ve ortak kaynakların paylaşılması gereksinimi duyuldu. Şimdi, kuruluşların ve büyük şirketlerin çoğu, karma tasarımlann biraraya getirilmesiyle merkeziyetçilik ve yerinden yönetim arasında, oldukça. ta.tminkar bir uzlaşmaya gitmiştir: - Merkezi veri işleme, iletişim ve saklama kapasitesı, - Yerel/bölgesel veri işleme, iletişim tesisleri ve donanımı, - Neyin merkezilcştirilece~i veya yerel düzeyde örgütlendirileceği, tüm sistemde ortak veri ve kavramların nasıııruuanılacağı 'ile son olarak bazı yazılım ve iletişim standartlarını tanımlayan standartlar kümesi. Örnekbir tasanm şunları içerebilir: - Elektronik posta işleme kapasitesi de olan, önemli merkezi veri tabanı ve referans dosyalarını kapsayan bir merkezi bilgiişlem birimi, Merkezi birimle iletişim kurabilen ve ortak verilerin bir bölümünü yerel düzeyde İşleyebilmek üzere çıkarabilen veya 'büyük Işleme kapasitesi ge rektiren işler! yürütebilen yerel mikrobilgisayar birimleri, - Bölgelerarası iletişim için' (merkezi birimin yanısıra) tüm batla:ntılan sağlayan şebeke (çoğunlukla kamu tesisleri), Yerel 'iletişim için (bir binada) yerel alan şebekeleri. Bu tasarımda, merkezi veri işleme birimi, yerel, bölgesel ve merkezi dü zeyde kullanıcılar Için kaynak veren,bir birim olduğu gibi, hem veri kaynakları 'hem de işleme (yazılun, ha:fıza vb.) kaynakları sunan bir merkezileştirme birimidir. Bu yaklaşım bizi şu iki işlevinkesinlikle aynidığı bilişim merkez! <infocentre) kavramına götürmektedir: a. Verilerin merkezi düzeyde hazırlanması ve işlenmesi, b., iletişim ağlarıyla yerel düzeydeki kullanıcılara bilişim kaynakiaırı sağlanması.

5 Bilişim Sistemlerf Tasanmında Y~ni Bir Yalklaşıma Doğru " Teknolojik gelişmelere ilişkinbaşlıca eğilimler,,iletişim ve büro işlerinde izienim, ses', ve, metin vey'a::verileri bütünıeşürep. sistemlerd,e,qlduğu,ği:'qi,. tümüyle merk~cveriier ve yerel bhgileri kullanan "belirii amaçlı' karar 'verme sfsten:ilerini(jıuşturmak'için~ kulj.a.nıcıların" ~a-iet 'ÇaN taların i» '( tooiboxes) kulianabiıecegi~" yeni bilışim sistem'i tasarımı türferine' önderhketm'~tedlr.:llurada oda'k noktası, tüm sistem değil,,bireysel çaııirtıa:'octamı olabi'fecekii-r.bu ise", böylesi sistemlerde bakjş, acısı.nda ve, Ö'lçek konusunda, :b,ir.değişim,olduğu anlamına gelmektedir. BöRO,:iŞLERlNDE BAŞUCA UYGULAMALAR Kelfıne işlemciden Elektronik Postalama, Arşivler ve :Masabaşı Yayıncılılma, '. 1l.k:,adım" çoğunlukla sekre.ıerler jçin ve ~öylenilc.1jği gibi «daktuo,etme ve düıeltme yapılrna$.\dda. "ijre.tkenliği geliştirroek.üzere».,kelime işleme Sis.temlerinin kullanımına :başlanrnasıydı. O za,nıan iıçin"tıetişimde yöneticilerin verimliliğinin artırılmasıyla yatırımın çok daha yüksek orandageri dönmesiniil sağ lap.abtleceg( kimsenin aklına gelmemişti. 3 '. '.. GünÜrriüzde 'kelime işlemci,' her anlatıında 'ortak bır araç olarak: görülmektedir. Kelime işlemcilikte üç- anemh gelişıiıeyi göre:bil'fi,'lz': '... '...:.... Mefnin yazarına kolaylıkta,., '- 'iletişime"v~ 'belgelerin arşivlenm~siiıe ilişkin ~e~' - Belgelerin sunulmasına ilişkin gelişmeler. ti~:an veyöneticil~r İçin Kellm,e.~şl~ci,.Belirlenec~k ilk nokta, uzmanlar v,e yöneticiler için kel'lme. "işlemci olarak adlandırılan araçların yalnızca. daktno makinalan olmamaları ger.ektiğidir: On,laı),n daktllo' etmadeki 'üretkenliği ~ düşüktür ve yazarlarmuhtemelen kısa za11:landa ely~ısına'döneceklerdir. ıkincisi, yazarlann pek azı kelime işlemciyi yoğunolarak kuııamı~ktir kı. -bunun için sisteminkomutlarının -kolay olması' ve «konırobile 'cişl'evı> tuşlarının karmaşık kanşımlarindan' kaçınılması gerek1r. Bu 'bakımdan, pencereleme,. progr amın içeriğinin görülebilınesi ve '«riıouse;-~kuilanımı teltnikıerlyle çahşanaraıçlar, bu düzeyde kullanım için oıdukça; başarılı. sonuç venllişıerdır. Aynı derecede önemli ve gözönünde bulundurulacak son bir nokta,' yöneti. c~lerin ve uznıanların :gereksini~inin, yalnızca dakt'ilo makinası değil, ço~unlukla, tasarlama ve yazma sürecinde yardımcı. olacak 'bir. araç olduğudur.,,.bu,ba.şlıca kelime işlemci yazllıilill1rının,'ya~ara, "beıge tasarımının tüm aşamalarında 'verimu araçlar sağlay.an,belgenin ;başlikhirının.. gösterilmesinin tasarımında (iç'indekiler çizelgesi) özgül araçları içenne~e yönelmesinin nedenidir. Böylece, bazı kamu görevlisi uzman ve yöneticilerin it1avy'eye kayıtsızllğınıngiderilmesinin sağlanmasıyla, kamu yönetinli'nde kelinle "işıemede;'oneinıı birgelişme olabilir. ) Su, Amerikan kamu yönetiminde ' ofis otomasyonu alanındaki bazı..u:zman la ı-ın.:.titanikhlıstalığ.1'itn'dan söz etmelerinin de bir nedenidir,, Kelime iılemci, baılangıçta, sekrete~ler içindi, yani önce kadınl~r. Daha sonra. k.lme ixlemci "ni.n bozdağının y'alnızca görijnen bölümü olduğu' ari/aıı Idı. Ö'lce.l<adıriıar+Buzdağl=Iilanik...

6 AMME tdaltest DEll.Gt$İ Elektronik Posta ve Arşivler Güntımilzde. 'belgelerin hazırlanması ve yazılması, artık çözümsüz sorunlar olarak görülmemektedir. Aşalıdaki şu konular öneminikorumaktadır: - Aynı bina"lçinde veya belki de tüm dünya yüzeyinde farklı yörelerde, Omeiin kelime işlemci yardımıyla iha.zırlanmış belgelerin 'bilgisayar formatı kullanılarak nasıl iletileceğ,l; - HiZmet lç'lnde ortaya konmuş,.bilgisayartlan çıkmış UZUn vadel1 belgelerin nasıl saklanacalı ve İŞleneceti; - Aynı posta işleme sistemi içi'nde, basıllbir ka~ıt formda, alınan belgelerin nasıl birleşt1rileceği. B1r1nci soruna tem'llt yanıtlar şimdi bulunmaktadır vebug11n elektronik JX)stamn bmu yönetiminde:birçok uygulaması 'vardır. Bunlardan, bem teleteks hem de standart bir şebeke kullanan iki örnek şunlardır: - Fransız Telecom, Fransa'da telefon ve telelletiş1m alından sorumlu kuruluş, başkentte bir büroda hazırlailan belgelerin tüm ülke düzeyinde birçok yöreye postalanablleceti bir sistem gerçekleştirmtştır. - Bir teleteks şebekesi Başbaka'nIık :ve 'Bakanlıklararası şebeke batlantısıyı&, yönetsel düzenlemelerin değerlendirıımesinde yönetimde netişimi geuştlrmlşttr. Günümüzde ikinci soruna yanıt da. milyonlarca sayfa belgenin arşivlenmesini ve onlann uygun yazılımla saklanmasını olanaıklı kılan geniş kapasi tell optik depolayıcı araçların (OS - ROMS 'gibi) 'çıkmasıyla bulunmaktadır. Bu tür sistemin bir uygulaması, Fransa'da Maliye!Bakanııiında, bir yerel şebeke' (SCRIBE) ve bir arşiv depolama ve saklama ort.ak yazılımı (START REQUE) ile ırullanıcılara sallanmaktadır. Son soruya yanıt, şimdı bazı kuruluşlarda tuııanılan belgelerin i21en1mini djıgital duruma getiren ve onlan uygun tanımlama ve dizinleme ile daha iyi saklanması için depolayan okuyucu araçlardır. Bu, turuluşlardat1 JX)sta sisteminin tomüyle yeniden düzenlenmesini gerektirdilinden henüz deneme aşamasındadır. Bütün bu adımlar er ya da geç, büro 1şlerinin neredeyse katıwz yuro:ttumesiyle sonuçlanacaktır. Ancak,bunun ilk koşulu, örgüt yapısında büro işlerinin tümüyle yerel ve merkezi şebekelerle bağlantılı, ortak Qkuyucu, posta ve arşiv kaynak ve hizmetlerini paylaşan 'bir sistemde yürüttilmesidir. Masabaşı Yayıncılık XeUme ışlemcide bu yeni ıgelişme kamu 'kuruluşlarınca artan l1giyl8 kar Şlıanmakt~dır.Çünltü :, -.Uy~un y:a:ıılımın' cıkmasıpagemak~r, Ventura. XPress. Personal PuOl1sher veya kel'ime işlemci yazılımjn (örrieğ1n WORD 4) geliştirilmesiyle bir 1Uete büıi'o tipi laser yazıcının maliyetinin düşmes1, - Kamu kuruluşlarının iç ve dış Uetişıme önem vermesinin, bllgiform

7 ları, bültenler, mektuplar vb. Için sunum ve baskı nitelltine dikkat gôsteru. mesine neden olması. Sonuçta, grafik tasanmı ve yayıncılık tekniklerinde (sayfa düzeni vb) eti~ tllnı1ş uzman personel geliştirilmektedir. Büyük olasıhkla, önümüzdeki bir kaç yılda, söz konusu araçlar ve uygulamaları kamu kuruluşlarında oldukça yaygınlaşacaktır, Rapor Yazma, Bütçeleme, Tahmin ve Denetim Her ülkede, kuruluşlarda bütçe pl'anlaması, tahmini, harcamaların izlenmesi ve denetimi işlevleri yerine 'getirilmektedir. Bu, maaş ödeme ve muhasebe gi'bi değişmezbir tür özelliktir. Bütçe yönetimlnde yetki genlş1i~i düzeyi ülkeden ülkeye, aynı ülkedeki kuruluşlar arasında bile değişebilmekteyse de, bu işlemler her zaman yapılmaktadır ve çeşitli bütçe yöntemi ile varsayımla~ rına görebirçok çizelgenin hesaplanmasını ve tahmin edilmesini gerektirdi~in den oldukça zaman harcanmaktadır. Fakat,MULTIPLAN ve LOTUS gi:bi «spreadsheeb yazılımların kullanımı, bütçe yönetiminden sorumlu uzmanlar arasında görece yavaş gerçekleşmiştir. Ikinci aşamada, muhasebe sijıtemlerinden verı alınması ve bunlann bir «spreadsheeb yazılımına geçirilmesi olanaklı kılındırl anda, uy,gun ortam ve eğitim ile uzmanlar, muhasebe sistemlerindeki veriler yeniden g,irilmeltsizin bu kolay yazılımı da'ha Iyi kullanajbilirler. Dahası, bu paketlerdeki 'bir dizi matematik. istatistik, mantıksal ve malı ışlevleri kullanarak, kendi benzetim (simulasyon) modellerini oluşturabmrler. Son olarak, bu yazılımın otomatik olarak hazırladı~ı çizelgelerin (çizgi, sütun, daire grat1kler vb) yararlan daha çok farked1lir olmuştur. Genelde. kamu kuruluşlarınca verilen!belgeler (dışalım, yapı vb. İçin) veya herhangi bir teşvik. mail destek. devlet kredisi (araştırma fonları, düşük faizlllerediler, dışsatım. istihdam veya sanayi yatırım teşvikleri vb.) olsun. her tür yönetsel işleme ilişkin njcel bilgiler için durum budur. Co~unlukla yöneticiler düzeyinde cspreadsheeb ve grafiklerin «ittikçe artan kullanımı, en azınd'an Avrupa. ülkelerinde, 6rne~in Fransa'da, 'hükümetin politikası ve işlemlerinde rapor yazma tekn'i~1ndek1 ıhızlı gellşmenin getirditi gerçek etkinin ölçülmesine yöneticilerin önem vermesiyle yakından 1l1şk'llidlr. Yönetsel ışlemler Kamu kurumlannın çoğu, az ya. da çok karmaşık ':lş akımını gerektiren he? bel.genin verilmesinde (kredi başvurusu, yapı ruhsa'tı, dışalım vb. Işlem.. ler) bir dizi aşama, Inceleme, kura.llara uygunlutun denetlenmesi. değışik birimlerin onayının alınma,n gibi yönetselişlemleri uygularlar. Birçok işleınde herhangi bir (başvuruda bulunan :bir birey veya özel şırket için belgelerinln yönetsel sistem Içindeki gerçek durumunu saptamak veya ne zaman yanıt alı nacaiını tahmin etmek güçtür. Günümüzde, başlıca yönetsel işlemlerde bilgisayara gecis, bilgisayara basıt bir sorgulama YOluyla başvurunun nerede ve

8 AMME idaresi DERGiSi klm tarasından işleme ahndı~ını ve son kararın ne zamanalına~ını ö~ren. meyl olası kılmıştır. Dahası, bugisayarageçiş süreci her islemin incelenip bir forma uygun durumagetirilmesini dolayısıyla işlemlerin bir örnekliğe 'kavuşturulmasınıgerektirmiştir. Bazı durumlarda, 'işlemlerin 'gerçekten kolaylaştırılması ve son brann daha kısa 'bir gecikmeyle alınması sonucunu getirmiş tir. Bazı Önemli örnekler Yönetsel işlemlerde 'bilgisayara geçişin pekçok örneri vardır: Vergi :toplama, sosyal güvenlik sistemleri, 'gümrükkontrolü, vb. Burada Fransızkamu yönetıminin mikrobilgisayar kullanımında. iki farklı uygulamasına örnek olarak değineceğiz: - Yapı ruhsatları ve - Çalışma denetim raporları KONUT BAKANLlalNDA YAPI RUHSATLARl Fransa'da, bir ev inşa etmek iiçin yerel yönetim 'birimince ('belediye); Yapı - Konut ve Ulaştırma Bakanlığının taşra birimlerince yapılan tek:ni'k ve ku rallara uyıgunluk denetiminden sonra verilen yapı ruhsatlira 'gerek duyulmaktadır. Yönetsel işlemler, 'Önce miniljilgisayarlarda, şimdi de Bakanlığın tüm taşra teşkilatında yaygın mikrdbilig1saıyarlar aracılı~ıyla yapılır olmuştur. Her aşamada başvuru üzerine çeşitli belgelerin verilmesini de ;içeren deneti m ve karar süreci taşra örgütü düzeyinde 'gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda, istatistiksel amaçlarla kullanım için, toplu bilgilerin saklanması, disketlerde veya uygun tele ilet'işimağıylabirimler düzeyinde. sonra 'bölgesel düzeyde. ve son olara'k ulusal düzeyde merkezileştirilmlştlr. ÇALIŞMA BAKANLIGıNDA DENETiM RAPORLARI Fransa'da çalı~a yaşamını düzenleyenkurallar oldukça karmaşıktır. Çalışma ve Sosyal 1şler Bakanlı~ işverenlerin bu kurallara uymasının deneti minden sorumludur. Bakanlığın çalışma müfettişieri, di~er :görevlerinıin yanı sıra, özel şırketleri yerinde inceleyip kuralların çiğnenmediğini denetlemek zorundadır. Tüm gözlemlerini içeren bir raporu bilgisayarda hazırlarla.r. Her zamanki gözlemlerin standart duruma getirilmesi lçin önemli bir 'Ç'alışma yapılmıştır ve çalışma müfettişinin, denetim (teftiş) raporunu hazırlam9.k için yalnızca çalışma tüzüğünün çok ya da az ihhu edilmiş bulunan paragraf numaralarını listelemesi; raporun otomatik olara'k yazılmasına ve varsa muret. tişin verdi~i ceza ile işverene gönderilmesine yetmektedir. Aykırılıkların (% 20) sayısının tamamen standart durmna getirilmemiş olmasına karşın bu uygulama, müfettişin ve sekreteryasımn işinin kolaylaştırılmasını sağlamaktadır,

9 YöNRTSEL UYGULAMALAR 85 nilgisa~'ara Yönetselişlemler içingeçişte Ettiımıler Mikrobng'isayarlann ve tele iletişim tekniklerinin gelişmesi, yerinden yönetim yaklaşımının 'benimsenmesiyle birlikte, yönetsel işlemler bakımından şörlfsi bir bilgisayara..geçiş kalıbına yol açmıştır: -: Her 'bir işlem için ulusal bir standart 'y,azılımıngelişmesi. - Yerel düzeyde, mikroljilgisayar progr'amlarının yerelolarak uygulanması, - Standart yazılımlara yapı~an kolay eklemelerle, yerel kullanıcıların bunlarıgeliştirmesi, Yönetsel, istatistiksel ve genel amaçlar ~çin, birimler, bölgesel ve f.tlke düzeyinde işlemlere ilişkin toplu raporların iletişimi. Temel gerekler ': - Tüm düzeylerde konuya duyarlılık 'kazandırılması ve etitim yoluyla. mikro bilgisayar ların ve kullanımının yaygın bir çalışma aracı (telefon gibi) olarak kabul edilmesinin sağlanması. - Gen~ ölçekli bir satın adına planı ile kamu kesiminin önemli,bır bölümünde (geneloranlar logörevliye ı mikrabllgisayardan-2görevllye 1 mikrobugisayara!kadar değişmektedir) mikrobilgisayar kullanımının olanatlı kılınması, - Yönetimin önemli ve dinamik bir rol üstlendiği katılımcı yöntemlere daya.lı uygun yöntemler geliştirerek, m'ikrdbugisayara tepkinin azaltılacalı bır kullanım ortamı oluşturulması. YoNETİMDE OFtS T,EKNOLOJtSt UYGULAMALARıNA ıltşktn BAŞLıCA KONULAR' Bu.başlık altinda, yönetirnde teknoloj i kullanımına ilişkin en krittıt konulardan bazılarına değıineceğiz (özgün koşullara bağlı olarak, daha.birçok önemli,konu bulunmaktadır: ülkedekibakım - onarımkapasitesi. bllg.isayaır alımında ulusal bir politikanın varlığı, 'kamu yönetiminde yöneticiler ve diğer personel için temel işe alma düzeyi ve 'başlangıç eğitimi, telefon ve teleiletişim ağlarının nitel'iğ'i 'de, yönetirnde yeni teknolojinin uygulanmasına geçişte başarıyı etkileyen önemli uiısurıard~1ılldır). Planıamai Yöntemleri tık önemli konu yönetsel 'düzeydedir: Bilgisayar kullanımına geçilmesi özellikle yeni teknoiojinin ve mikrobilgisayarların kullanımına geçis, yönetsel konulardandır. Bunun anlamlılsıl tercihlerin (öncelikler, amaçlar, tasarım, donanım eğitim vb.) yalnfzca uzmanlara bırakılamayacağıdır. Yönetimin, 'bilgisayar ve yeni teknolojilerle neye u}aşmayı amaçladığı ve bu amaçlara nasıl ulaşabileceği konusunda beliiıgin bir tutumu olmalıdır. Tüm bilgisayara geçiş süreci.sürekli denetim altında tutulmalıdır. Batılı ülkelerde. bilgisayara.,geçiş sürecinde yönetlmin uy.gun tavır takın

10 AMME idaresi DERGtst masını sallayan çeşitli phınlama yöntemleri yıllardırgeniş ölçüde kuııanılmaktadır. Bunlann en başarılı ol'aınlarından bazılan Fransız Hükümetlnce kendi ge.. reksinimierini karşılamak üzere geliştirilmiştir: RACINE. 'bilgisayara geçiş stratejisi ve planlaması için bir yöntemdir, 10 yıldan fazla 'bir zamandır Fransız kamu yönetiminde uygulanmaktadır. 'MEIUSE. bilişim Sistemleri tasanmı için bır yöntemdir, Amerika Birleşik Devletleri dahilbirçok ülkede kamu ve özel kesimde yaygın olarak kullanılmalttadır. Ancak, bu güçlü yöntemler, vergi toplama. gümrük kontrolü, sosyal go. venlik sistemleri vb. 'büyuk kamu yönetimi bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarımında Oldukça verimli olduklarını kanıtıaınalarına ıı;.rşın. ofis otomasyonu konusunda başarısız olmuşlardır: Uygun strateji ve planlama. bellrghı amaçlar ve öncelikler, satınalma planları, ortat veri modelleri vb. lle tüm billşim sisteminin örgütlenmesinde katı, dengeli ve düzenli bir çerçeve sağlamışlardır. Fakat, mikrobilgwyarlann daıha iyi kullanmımı yerel d1lze1 degerçekleyecek bir pratik araç sallayamamışlardır. Bu. geçen beş yılda Fransız Hükümetindebaşlı başına bir yöntemsel gelişmedir; birçok bakanlıkta bilgisayar kullanımına geçişte ve ofis otomasyonunda yeni bir yaklaşım tasarlanmış ve başanyla uygulanmıştır. Bu yeni ya-klaşım şunların bir kombinasyonudur: - Seçeneklerde, önceliklerde, veri için bütüncül bir düzeni satlayan merkezi düzey planlama stratejisi ve standartların tanımlanması. - Ulusal düzeyde tanımlanan atandartlara ilişkin olarak kendı gelişimini satlayan yerel özerklik. Strateji Planlaması ve Merkez! Batünlilt Uygulamada 'bu yaklaşım şu temele dayanır: - Kuruluşun aşalrdakileri Içeren bilgisayara geç1ş master planının hazırlanması; - Gelecek 3-5 yıl içinde kuruluşun amaç ve önceliiderinin bel1rgln formüiasyonu; - Kuruluşun genel stratejisi ile uyumlu bilgisayara geçiş önceukieri; - Donanım ve iletışim alt yapısıyla ilgili ıbaşlıca seçenekler: tasarımın seçimi (hanıgi uygulaına:lann -tümü ya dıa!bir bölümünün- büyük sistemlerde merkezleştirilmesi gereli;!hangilerinin yerel mikrobilgisayarlarda yerel düzeyde yer alacağı konusu); ne tür iletişimin çeş'itli düzeylerde kurulması z0 runluluğu: yerel (mıkrolarda), bölgesel (min.i ya da güçlü mikrolarda) veya ulusal (mini ya da -büyük sistemlerde) birimlerde; - Kuruluş içinde uyulacak başlıca standaırtlar.

11 YöNETSEL UYGULAMALAR 87 Donanım standardı: - Ne tür mıkrolar, hangi işletim sistemleri. hang'i yazılım vb. Uetişim Standartları: Veri Standartlain. - Her bir düzeyde ne ölçüde özerklik tanınacaiı. - Bütün donanım ve 'üettşım Için satınalma planı ve gelecek 3 5 7l1lıt bütçe, " - Bütüncü bir yaklaşımla konuya duyarlıhtın sağl:anım.:a.sı, etltim, yardım ve bakım onanm planı. geliştirme, bakım onarım ve erıtim için gerekli personel vb., gerek duyulacak 'bütçe. Yerel Düzeyde Gelişme Yerel düzeyde. ofis teknolojisine geçiş, ş1mdi özel kesimde oldup kadar kamu kesiminde de yaygın ol:an Kalite Çemberler'i ve Sonın Çözme Yöntemleri gibi 'katılımcı yönetim tekniklerine dayalıdır. Kendini geuştirme yakıaşımı. toplantıların verimini sallayan ve aşa~ıda. kileri amaçlayan katı biçimsel yöntemlere göre!işleyen. en alt düzeyde 16 nüuü örgütlenen çalışma gruplarına dayandınlmıştır: - Birimdeki günlük işlerde mevcut sonınlann saptanması, - Sorunun formme edilmesi ve hakkında bilgi toplanması, - Sorunun gerçek nedenlertnin 'belirlenmesi ve bunlann giderilmesinde önceliklerin Oluşturulması. - Soruna ilişkin olarak. muhtemelen mtkrobllgisayarlann ve ofis otomas ;yon tekniklerinin kullanımına dayalı çözümlerin 'önerilmesi. - Soruna çözümlerin uygulanması ve 'kaydedilen gelişmelerin deterlendirilmesı. Kalite ÇemberIeri teknilinden uyarlanan bu yöntem, yalruzca amaca ulaşmada değil -yani yerel uygulamjann gelişt'ir:ilmesi yerel 'birimlerin gerçek gereksinimlerini karşılayan bu _uyjuıamaıann öncellkl. kabul edilmesinde de bırçok kuruluşta oldukça başanh (jimuştur. Eğitim Etitim ve genelde,bilgisayara geçişin Insan y6nl1 Ue ofis otomaqomı...e bilgisayara geçişin yônetimi gerçekten 'böylesi bir süreçte en kritik etkenlerdir. Donanım ve uygulamalar teknik yönden ne denli kusursuz olursa olsun, insan unsuru yeterince dikkate :a!lınmadığında, 'bi!g1sayara gt!1:iş tam 'bir başarısızlıkla sonuçlanaıbilir tık nokta, konuya olan duyarlıhk ve eğitimdir.

12 88 -Aı.WVtE"tDARESi., DERGISt - üst yönetimden yerel birimler personeline dek herkes::bilgtsayarlar ve ofis otomasyo:qumm getir~ceği önelilu değişi~lere J:ıazırlEı.nID:alı~:hr. Yönetim düzeyinde,geniş ölçekte, özel kurslar düzenlenillekte, ve,şunlar amaçlanmaktadır : - Yönetime mevcut teknik ve araçlar ve özellikle de 'kuruluşun secenek ve öncelikleri konusunda telrnlk bilgi'verilmesl :, ::-- Yönetteilerin' bilgisayarlara karşı;direncim gidennek (veya,a.,zaltmak) için uygulamalı kurslar verilmesi, '" "--:O Yöneticilerin. donanım, veri, örgüt ve insan unsnuıun yön~imini içeren bilgisayara geçiş, sürecindeki,soruu;ıluluklarına karşı duyarlı ~ durııma, getirilmesi. Kullanıcı düzeyinde duyarlılığın içeri~ : -:- Ku,ruluşun, bilgisayara g~iş planı, konusunda bilgi, ~ 'Yeri( uygulamaların vedonanıminkul1aiııma ginnesiyla' günlük iş yaşamında ortaya çıkması olasıönenıli d'eğişlmlereüiş'ltin bilgi ile,,, ~ 'Bu süreçte : onları 'eğitmek ve onlara yardımcı olinak'üzer~ kurulacak cğ;ltim ve yardım!ütyapısi k~nu'sunda bhgiv~rilmesi. " Böylesi bir eğitim, çeşitli Yai':ılım ve donanım araç ve uygulamalarında uygulamalı eğitimi:fçerir: ;Burada eğitimin verinililiği ve 'özellwe' her eğitim programının amaçl~rına.; ;dikkat e<t'ilmelidir:,,~ıı,amaçlar (eğitileceklerin yerine" getirebileceklerh. bakımından formüle edilmeli ve pedagojik a.maçlarm elde edilme durumu.,eğitim programının- SO~ nunda denetlenmehdir. Eğitim programlarının kısa,süreli,(1. 3,gfiJi1) olması tercih eçlilmeli" biri~ me donanımınıyazılırnın gelmesinden veya uygulamadan birkaç gün önce dü zenıeriinelidir. Bu ilgfli eğitimle birlikte do:n:a.iıimın mükemmel' ve düzenli planlaması anlamına gelmektedir., Eğ'j.Üıecekıerin' sayısı' ve"'düzenlenecek eğitim 'progi-aıniarının çeşitliliği gözöriü~e, aıindığında. :kamuy~netimjilde ~O~uIlIUkla eğitim olanaklari've eğiticileri de içeren yerel ~itim kapasitesi oluşturulması YOlijna gidilmektedi.r. EğiticUer, bilgisayarlar konusundaki 'teknik bilgilerine göte değil, psikolojik ve pedagojik yeteneklerine göre seçilmektedir. Eğitici olarak eğitilmaleri ve dti'işik tekniklerden yararlanmaları Sağlanmaktadır. tadır. Böylece, kitle' eğitim planında eğiticilerin eğitimi' önemlibir yer tutmak: Bir diğer önemli konu kullanıcının desteklenmesidir: etttndlkten sonra işb~ı yapan personel sürekli desteğe gerek duymaktadır. Bu mikrobilgisayar '-e ilgili yazılımı kullanırken bir sorunla yüzyüzegeldiğinde anında yardım isteyebileceği «acil» bir telefonnumarasıdemaktir. Uzmanlaşmış destek per

13 YöNETSEL UYGULAMALAR soneli ilkbakım - onarım yapa'ljilmelidir (örneğin yazıcılar, yazılım, şebekebağlantısı). mikrobilgısayarlar, Bunların hepsi düşünüldüğünde, eğitim ve yardımın toplam maliyet tah~ mini, donanım ve yazılım maliyetinin '2 - i3 katıdır. Bu da donanımın planlan~ ması ve bütçelenmesinde dikkate alınmalıdır. SONUÇ: DEotŞtMtN YöNETiMt Bilgisayara geçişte, insan unsuruyla ilgili olarak ergonomi, farklı hiyerarşik düzeyler arasında çalışma ilişkileri, özgül işlerde ortaya çıkabilecek önemli dönüşümler gibi daha başka önemli konular vardır. Bunların tümüne. yöneticilerin özel eğitim programlarında yer verilir. Ele alınan diğer yönetsel konular ise: -isteklendirme: personelin mikrobilgisayarlara ve ofis otomc.syonun.ı olan Ugİsinİn nasıl artırılacağı;gelişrnelerin nasıl başarılı kılınacağı. - Tutumlar: personelin bilgisayara geçiş sürecine karşı ne tür tipik t.avırlarıyla 'karşılaşılacağı; kabul, ilgisizlik. red etme, şüphecilik ve bnnların hel' biriyle nasıl Uğraşılacağı. - Sorunların ortaya çıktığı, günlük çalışma yaşamında dertlcre yol açan ve bilgisayara geçişin tümüyle reddedilmesiyle sonuçlanabilec.ek olan başlama aşamasının nasıl atlatılab'ileceğidir. Bunlar, çağdaş olan «değişimin yönetimi» kamu yönetiminde yöneticilerin en önemli sorumlulugn olarak adlandınl:an konunun bazı yönleridir. Birçok batılı ülkede, &ııerika'da olduğu kadar Avrupa'da da kamu yönetimleri, bilişim teknoloj'ilerine 'büyük ölçekli geçişin başarılı olması için en önemli koşulun üst ve orta düzey yöneticilerin. süreçteki insan unsuruna dikkat ederek ve yeni tekniklerin benimsetilmesinde çağdaş iletişim tekniklerini kullanarak, personelin yeni tekniklerin getireceği ;tararlara duyarlı duruma getirilmesinde ve onların bu sürece katılımlarının teşvik edilmesinde çok et kili rol :almaları olduğunu saptamışlardır. Bu, kamu yönetiminde üst ve ort.a düzey yöneticilik tarzının büyük ölçüde dönüşümüyle birlikte yürüyecektir: daha az hiyerarşik ve daha çok katılımcı bir yaklaşım.

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

YÖNETıctLERIN ÜST DÜZEY GÖREVLERE HAZIRLANMASI*

YÖNETıctLERIN ÜST DÜZEY GÖREVLERE HAZIRLANMASI* YÖNETıctLERIN ÜST DÜZEY GÖREVLERE HAZIRLANMASI* Colm O'NUALLAIN Çev: M. Kemal ÖKTEM** Bu rapor, Ankara'da 1-2 Ekim 1987 tarihlerinde yapılan gayriresmi yuvarlak masa toplantısındaki tartışmalardan ortaya

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MALİK EJDER KURT YÜKSEK LİSANS PROJESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MALİK EJDER KURT YÜKSEK LİSANS PROJESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANELERDE KULLANILAN OTOMASYON SİSTEMLERİNİN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNE ETKİLERİ MALİK EJDER KURT YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ Yazarlar Doç.Dr. İ. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 4, 8) Doç.Dr. A. Barış BARAZ (Ünite 2, 3, 5, 6) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

Yatırım Projelerinin Denetimi. Çeviri

Yatırım Projelerinin Denetimi. Çeviri Yatırım Projelerinin Denetimi Çeviri Yatırım Projelerinin Denetimi Çeviri Cumhuriyetin 75'inci Yıldönümü Dizisi: 15 Özgün Adı: Auditing Capital Asset Projects Cumhuriyetin 75' inci Yıldönümü Dizisi'nden

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) Gerekleri Hazırlayan:

Detaylı

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Hatice KÜÇÜKÖNAL * Vildan KORUL ** ÖZET Havayolu işletmeleri açısından önemli bir rekabet unsuru olan insan kaynakları yönetimi, diğer üretim faktörlerine

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KATI ATIK YÖNETİM PLANI FİZİBİLİTE RAPORU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KATI ATIK YÖNETİM PLANI FİZİBİLİTE RAPORU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KATI ATIK YÖNETİM PLANI FİZİBİLİTE RAPORU Şubat 2008 Lefkoşa. Kısaltmalar AB AEED ÇED ÇEY ÇKD KAY KKA KTT MBA ÖTT SB STK TAY TY TYİ Avrupa Birliği Atık elektronik ve elektrikli

Detaylı

BİLGİ YÖNETİMİNE GİDEN YOL: E-TÜRKİYE SÜRECİNDE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE MEVCUT DURUM ÇALIŞMALARI

BİLGİ YÖNETİMİNE GİDEN YOL: E-TÜRKİYE SÜRECİNDE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE MEVCUT DURUM ÇALIŞMALARI BİLGİ YÖNETİMİNE GİDEN YOL: E-TÜRKİYE SÜRECİNDE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE MEVCUT DURUM ÇALIŞMALARI Şule YILMAZ Amaç ve Kapsam Bu araştırma, hızla gelişen bilgi teknolojileriyle birlikte elektronik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ

ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ Hüseyin ODABAŞ * Özet : Günümüzde özel ve kamu sektörlerinde geçmişe oranla çok daha fazla elektronik

Detaylı

Program Yönetim Birimi 2011

Program Yönetim Birimi 2011 Program Yönetim Birimi 2011 www.karacadag.org.tr 1 2 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Proje ve Program Nedir? 7 Bölüm II. Proje Döngüsü Yönetimi 13 2.1. Proje Fikrinin Belirlenmesi ve Analiz Edilmesi 16 2.2. Projenin

Detaylı

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir.

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir. Türkiye de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi LAR II. Aşama TR 07.01.05 İrfan Haşlak ve Özlem Yıldırım ın yardımlarıyla Simon Forrester, Mustafa Lütfi Şenn ve Tarkan Oktay tarafından

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ OLUMLU YÖNDE ARTIRABİLMEK ÜZERE İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ALTYAPISI

Detaylı

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Performans Denetimi Raporu e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Haziran-2006 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu raporun Sayıştay

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu VIII E-Devlet Kavramları El Kitabı Sürüm 2.0 3. BELGE GRUBU Özet: Bu belge, TBD Kamu-BİB in VIII. çalışma dönemi kapsamında, 3. Belge Grubu (BG) tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ BĐLĐŞĐM POLĐTĐKASININ YEREL YANKISI: E-DÖNÜŞÜM SÜRECĐNDE KONYA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ NDE BĐR UYGULAMA

AVRUPA BĐRLĐĞĐ BĐLĐŞĐM POLĐTĐKASININ YEREL YANKISI: E-DÖNÜŞÜM SÜRECĐNDE KONYA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ NDE BĐR UYGULAMA Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 21, Sayı: 2, Sayfa: 162-182, ELAZIĞ-2011 AVRUPA BĐRLĐĞĐ BĐLĐŞĐM POLĐTĐKASININ YEREL YANKISI: E-DÖNÜŞÜM SÜRECĐNDE

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj STRATEJİK YÖNETİM I klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8.

Detaylı