AGCA. Saptmlan Gereekl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AGCA. Saptmlan Gereekl"

Transkript

1 AGCA Saptmlan Gereekl

2 Hedef her okuyucumuza - bir kitaphk. Yeni Du~unce vaz: attest slzin au kttaptara Yeni DO~ONCE Yazi Ailesi siz vefakar okuyu- da Iiste halinde yazrp ve TL (veya 100 DM) ' culanyla varhglnj devam ettirirken her gecen giin da- den az olmamak sartivla sectlkleri kitaplann tutarrrun ha fazla hizmet azmi gayreti icinde bulunmaktadrr. %20'sini hesaphyarak (ilk taksit) PTT Havalesiyle Son savrlarrmrzda kura ile daglttlglmlz bedava ki- gonderdiklerinl belirten makbuzun fotokopisini mektaplar icin okuvuculanrnrzdan pek fok takdir gordilk. tr.planna ekleyip "Yeni OO~ONCE Oergisi Cagaloglu Tesekkiir ederiz. \ Yercbatan Cad. No: 66" adresine taahhiitlii olarak Bu arada okuyuculanmzdan gelen mektuplarda gondermelerl kafidir. bizden dagitmakta oldugurnuz veya tavsiye ettigimiz ~- Sectikleri kitaplar kendilerine 4 adet PTT kitaplardan parast ile satrn almak istediklerini bildlre- <::EKIYLE birlikte T AAHHOTLO olarak gonderilerek, kendilerlne taksitle kitap satrnarruzt istemcktedir- I cektir. ler. I 4- Yurt dl~l taleplerinin toplammm 100 OM'den Adedi binleri bulan bu istek karsismda ilgisiz ka- a~agl olrnarnasi gerekir. Yurt drsrna da kitaplar tahalarnazritk. Bu itibarla okuvucularrrruz icin sectigimtz hiitlii gonderllecektir. Ancak yurt drsmdan gelecek kitaplan ve fiyatlanm bildiriyor ve bunlara sahip olmarbedeli okuyucumuz kendisi gonderecektir. Biz gerek seklini acrkhvoruz: yurt ici gerekse de yurt drsrndan talepte bulunacak 1- Okuvuculanrmz bu kitaplardan tutan okuvuculanrruzm bu meblaglan zamanmda odeyecek TL'nin altmda olmamak kaydrvla (daha fazla olabilir) Icrine itimad ediyoruz. 5 taksitte sahip olmak talebinde bulunabilirler, Bu ta- 5- Bu arada kitap bedeli eger TL'yi veya lep yurt dl~1 icin 100 OM veya kar~lhgl vabanci para- 100 DM asivorsa, okuyucumuza dii~en gorev bu rneb 'dan az olamaz. (Fazla olabilir). 0 takdirde de gene 5 lagl bese boliip, ilk rneblag. gondermek olacaktu. ksituvgulanacaknr. Sovle ki 6000 TL istenirse 1200 TL, TL iste- 2- Oku uculanrmzm y sectikleri kitaplan bir kagl- hirsc.2?oo.tl, 120 O~'lik ~stenirs~ 24 mark, 160 JOM'IJI~lstenlrse 32 OM gonderilecektir.,,. 6- Bu arada bu kitaplardan taksitle degilde secti-.gi ki.tij>lan. pesin almak isteyenle_r olursa onlara da r %25:INDIRIM UYGULAYACAGIZ. Boyle istekte Qii!junen insanlarln 1:iulunac1ak okuyucumuz bir liste yapacak ve iist fiyat _ 7500 TL veya 130 OM a~agl olmamak kavdivla kitap dergis, rsteyecektir. Bu listenin yekunu diyelim ki 7600 TL tutsun. Okuyucumuz bize 4940 TL gonderecektir. Veya OM olarak 140 OM tutan bir meblag icin okuyucumuz 91 DM gonderecektir, ~eni DU,UNCE, nasu same otacaksrmzz tern Turk kultor ve fikir havatmm en onernu eserlerini sectl okuyucudan aldlgin. 7- Talepte bulunacak okuyuculanrmzm rnektup- - larma listelerini, adreslerini acrk ve okunakh olarak Okuyucuya vermege vazrnalanm aynca, PTT Havale fotokopisini eklernedevam ediyor leri yetirlidir. - ~. 50z0 ge~en kltaptarm listesi arka kapaktadlr

3 Dergiden [!)ergi niz Yeni DO~ONCE, Miibarek Kurban Rayrann arefesinde 101. sayisma ulasnus bulunuyor saymuz dolayisr ile tebrik gon. deren okuyucularnmza,dostlarumza kurum ve kurulus temsilcilerine ve meslektaslarumza bu vesileyle ~kranlanrmzi sunuyor, Tiirk.tslam Alemi'nin Miibarek Kurbans Bayrarru'm tebrik ediyoruz. *** Bikliginiz gibi Yeni D(j~(jNCE, kendisine ait olmayan bir matbaada basilmakta ve yine kendisine ait 01- mayan bir ~irket tarafmdan daglttlmaktade. Dergiyi baski ve dagmm acrsmdan baglmh hale getiren sartlar yiiziinden 23 Eyliil 1983 Cuma giinii yaymlanmasi gereken 102. sayumzi 30 Eyliil 1983 Cuma giinu yay mlamak zorunda kabyoruz. lira hem mat baa bayram giinlerinde cahsnuyor, hem dagrtlm ~irketi haftahk dergilerin dagmmuu bayram munasebeti He yapnuyor. Elimizde 01- mayan sebeplerle meydana cikan bu gecikme dolayrsiyla okuyuculannuz. dan azur diliyoruz. *** Du sayumzm kapaguu AGCA OLA YI ve teror konusuna ayirdik, Feshedilen MHP'nin eski Genel baskam Alparslan Turkes'in km Se- Sevenbige (Ttirkes) Sarac'm Biiyiik Hizmeti venbige (TORKE~) SARA~'m uzun bir arastmna sonunda meydana getirdigi yazt dizisini derginin ortasmda 8 sayfa halinde sunuyoruz. Yazr dizisini gerektiginde dergiden ayirabilir ve bir kitap halinde kitaphgnuzda muhafaza edebilirsiniz. AGCA OLAYI ve bu olaya bagh oteki olaylar ile milletler arasi terorun perde gerisini gozler aniine seren Sevenbige SARA~ '10 yazi dizisi, maksath olarak bazi kimseleri olayla baglantth gostermeye cahsanlara da belgesel bir eevap niteligi tasnnaktadir. Yazt dizisi bittiginde, isteyen okuyucularumza aynca bir de kapak vererek eseri okuyueulannnzm kitaphgma maledecegimizi miijdeleriz. Sevenbige (Turkes) SARA~ 1944 dogumludur. Babast subay 01- dugu icin ilk ve orta tahsilini degi~ik illerde tamamlamrs, yiiksek tahsilini ise Ankara Oniversitesi Siyasal Bilgiler Fakiiltesinde bitirmistir. Evli ve iki cocuk anasi olan Sevenbige (Turkes) SARA~ Ingilizce ve Fransizca bilmektedir. *** Son yillarda Tiirkiye'de cereyan eden onemli olaylardan biri olan bu konuyu arastirarak bircok gers:egi su iistiine cikartan ve tezatlan gozler onune seren degerli yazar ve arastirmaci Sevenbige (Turkes) SARA~'a bu mtinasebetle ~iikranlanmlzl sunuyoruz, *** Ulkemizde bir yilda kaglda us: defa zam yapddlgl cok gorulmii~tiir. Sadeoe kaglda degil, oteki mal ve hizmetlere de gelen zamlar maliyeti durmadan arttmnaktadrr. Fiyatmuzr 80 liraya cskarttigmuz giinierde aldtglrmz bircok okuyucu mektubu masarmzm iizerinde bulunuyor. Bu mektuplarda bircok okuyucumuz daha iyi bir dergi vermemiz is:in fiyatmuzr 100 lira yapmarmzi istiyordu. Bir stire yiikselen maliyete dayanmaya s:~h~hk, fakat sonunda sartlar fiyatmnzi 100 liraya cikartmamizr gerektirdi. Bu saymuzda, degerli okuyuculanrruzm anlayisma slgmarak fiyatirruzt 100 liraya ytikseltiyoruz. Dergi bu tiraji ile 80 lirada kalsaydi.cok yakm zamanda yaytnlanmamak durumu ile karst karsiya kalabilirdi. Bu tehlikeyi goze alamadik ve elimiz de gonlumuz de varmadig) halde 100 liraya yiiksejdik. Okuyuculanrmzm bizi anlayrsla karsilayacaklanna inamyor tekrar hay tria bayramlar niyaz ediyoruz. Saygilanmula. Yeni DO~ONCE Olan biten ~ ovyetlerin Guney Kore yoleu us:agml d~iiriip masum insanlan oldurmesi olayma tepkiler suriiyor. Keza Lubnan'da "cok uluslu bans giiciinde" gorev yapan Amerikan askerlerine Diirzi'lerin saldmnasi da tepkilere yol as:tyor. Her iki olaym sebep oldugu gelismejeri DI~ olaylar boliimun de okuyabilirsiniz., TEBRiK [i]alen Paris'te yasayan, iran'daki Azeri TiA'klerinin siyasi Iideri Hasan Nezihi, Humeyni'ye karsi baslanlacak hareketin yakm oldugunu acikladr. Paris'te arkadasumz Lutfi BiLGEN ile gorusen Hasan Nezihi ile yapihms cok onernli mulakan 17 ve 18. sayfalanrmzda okuyabilirsiniz.

4 Okuyucudan Sahibi: Akkan SUVER Genel Yaym Yonetmenl: Ergun KAFTANCI Sorumlu Mudur: Faik SEZGIN iki Haber- Yorum Merkezi (Alfabetik S.Ahmet olaraki ARVASi Salt euoic. Ollaver CESECI Tuncer CESECiOGlU sevinc C;OKUM Necmettln HACIEMiNOGlU Meral HACIEMiNOGlU saon SARPTIR venic sin~n Yllmaz renn ONAY Temsilciler: isvrcre: Ay~e ovtun Hollanda: C. ozderntr 8el~ika: s.savam Aimanva: v.c;evik Fransa: M. Clnk Miiessese Miidiirii: GOlsOn SUVER ReklAm ve Balkla Dt~kiler Mudiirii: Temel CAN Teknik Servis Sorumlusu: Mustafa GENe Pikaj-Montaj: Yeni OO$ONCE Dizgi servtsl Bask.: Mehmet All Ertem Matbaasl Dqdun: HUrriyct Holding, Dagltlm ~ti. WEbb reststert Idare yeri: Cagaloglu Yerebatan Caddesi No: 66 Telefon: Abone fiyat.: Yllhk 4 bin lira (Yurt iyi) 120 D.M. veya kar~lhgl Tl. (Yurt dl~l) Fiyatl: 100 TL. Baskl tarihi: 13/9/1983 SAYI; 101 Turk Milliyetciligi Tiirk milliyetyiligi biitiin Tiirkleri kardes sayan bir diisiincedir, Milliyetcilik Turk milletine kars: beslenen derin sevginin ifadesidir. Millivetcilik Tiirk milletini sevmek ve Tiirk devletine sadakatla hizmet ask: tasrmak.vatana baghhk duygusu icinde bulunmak ve Tilrk milletinin yukselmesi Icin elinden gelen her fedakarhgl yapmak ve cahsrna duygusu suurudur. Turk'e inanmayan Tllrk'Ii sevmeyen, Tlirk'ii ovrneyen, Tilrk'iln milli karakterini vasamayan insanlann bu millete yapacak bir hizmeti oldugunu zannetmiyorum. Tllrkliik sevgisini benimseyen ona karst du~nceleri i1eri suren, hele TUrk milliyetyiligi duygusunu geclci bir fikir olarak gorenlerin, degil hizmet etmek, ihanet halinde bulunduk Ian sovlenebilir, Tuhaf bir millet haline geldik diyemiyorum. Zira bir millet kendi kendine menfi vonden bu kadar degi~iklige ugramaz. Uzun zamandan beri bizi kendi derdimiz ve sevincimizden cok.baska millet ve halklann derdi ve sevinci iigilendirmektedir. Adeta kendi kendimize ters du~urulmu~dururndavrz. TUrk rnilletine karst dostane bir tuturn icinde bulunmayan Filistin'e az rru gozvas: doktu bazilan. Bir ki~i cikrp da bunlar icin ne kadar aglarsa OIZ aglavm fakat biraz da karu.dini kendimizden olan, Filistinler'le mukayese edilemeyecek bir sekilde vatan larrndan sokuliip, Sib irya 'ya suriilmu~ Kmmh'lar, Kazakh'lar, Kars'tan elini uzatsan tutabilecegirniz Azerbaycan'hlar, Dogu - Bati Tiirkistanhlar, Iran, lrak ve Suriye TUrkmenleri ve nihayet Yugoslovya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk'ta birakngmuz oz kardeslerimiz icln gozya~1 dokelirn. Duydugumuz Izdlrap ve aclmaoin binde birini de oz karde~lerimizden esirgemeyelim, deyiverse, mutlaka TUrk milletiyle uzaktan yaklodan hiy bir ilgisi bulunmayan, yuzunugormedigi, hatta haritada dahi yerini gosteremeyecegi millete ve halklara gozya~1 dokenler, bu teklif uzerine "Seni Irkyl, Turancl, Fa~ist, ve Bolucii "diye hucuma geyerler. Bir anaya yavrusunun oliisu iyin aglamayi blrakmaslnl, ba~kalannlo yavrusuna aglamasml, sovleyebilir misiniz? Ana olen yavrusunu biraktp gidebilir mi? Bir millet dii~iiniin, kendi tarihine kendi sanatma kendi orf ve adetlerine, kendi eserlerine savas ac rmsnr. 0 memlekette yasarnak inananlan azaba siirilklemez mi? Bir millet dii~iiniin, sevgi ve saygl ~nanesine uymaz; egltim diizeni kesmekeslik iyinde,ogretmen ve ogrenci arasmda sevgi ve savgi hisleri kalrnarmsnr. bgretmenler kendi aralannda cekisrne ve didismeyi giinliik mesele haline getirrnislerdir, Boyle bir ortarnda, lstenilen neslin vetismesine imkan var mrdjr. Milli seciyemize savas acar, varhgrrmza tahammiil edemeyenler. -Bizi bovlesine gaflete, dalalete, hatta ihanete gotiirenler kim mi? bziinii inkar eden, Tiirk'e vakisma Van vabanci ideolojinin usaklan. Burasi bizim vatammrz: alti da, iistii de bizim. Bu topraklann iistiinde siradaglar gibi sehitler verrnislz. lnsanm gerceklestirmegi arzulayrp, hayalinde canlandirdrgr, ugrunda camru bile ada yip miicadelesini yaptlgl bir iilkiisii olmahdir. Gayesiz insan iyiyi, kotiiyii avirt etmeden herkesin sozune uyar. Yani sekillenrnege nazir bir carnurdur. 0 halde insan gayesini bilmeli, milletine hizmet etmek rem calismalrdir. Gayesi bu olrnahdir. Onder ERCAN/ Kartal- istanbul Mustehcenlik Mektubunda, dergimizde cesitf savrlarda yer alan mustehcen vavmlar meselesine temas eden Ankarah okuyuculanrruzdan Ali TA~YOREK suntan yazlyor: "Yalmz bu i~i daha geni~ tutmak imkanlannl araylp, aramadlglolzi merak ediyorum. Mesela, aym yeryeve iyinde yer alan dcrgi ve gazetelerin bir ortak kampanya ba~latmasl gibi. Kanaatime gore, tek elden ses 'Ylkmayacagml siz de biliyorsunuz. Bu sebeple, daha 'Yok elin bir konuyla ugra~masl ve ba~lmlzdaki bu belaya yare' aramaslnln daha iyi olacagl kanaatindeyim." Ali TA~YOREK/ANKARA

5 sasvazt Devlet adams ve lider anlayi~1 (!)ynarken -',In,n. Onbinlira yaprstmlan Turgut Ozal'rn gazetelerdeki resmini ve toplantrlannda, onlan bugunden ihata eden bezirganlara, yirmibin liraya viski satanlan gorllnce lrklldiglmizi sovlernek isteriz. Bu efendiler, heniiz demokratik prensipler, insan haklan ve hiirriyetlerimiz iizerinde bir tek kelime ile fikirlerini dile getirm;mi~ler, fakat cicili harumlara viski sattjrmayi becermislerdir, Almlanna bilmediglmiz eller tarafmdan para yaprstmlrnasma tahammiil etrnislerdir, Cok partili hayann bu hazin baslangrcmj, hayat srkmtrsi icerisinde kivranan insanlarm hayret ve dehset icerlsinde seyretmekte oldugunu belirtmek, sanmz bir "abartrna" sayilrnayacaknr. ~rl<'"n ve I,lan/,n devlet adam' anlayisi, asirlardtr hayatiyctini muhafaza edebilen cok koklu bir anla YI~tlr. Hazreti Muhammed bir hadisinde buyurur ki: "Din elden gidiyor dive aglamaylo. Basmrza ehliyetsiz kirnseler gectlglnde aglayln". Bu soziin ne biiyiik hikrnetlerle dolu oldugunu inkar miimkun mii? Tiirk sosyal havatrru tetkik edenler, bu milletin basmda kuvvetli sahsiyetler bulundugu devrelerde, milletimizin akla durgunluk verccek basarrlar elde ettig ini goreceklerdir. [!)e'i'-de,,, olaylann n;'g'n He siyasi partilerin ba~ma gelmi~ nice insan tamm ki, bir kii-;:iikkoyiin koyunlanna -;:obanhk edecek fikri takatta degildirler. Biz heniiz, viski satan ve almlanna para yapl~tlnlmaslna izin veren parti ba~kanlan hakkmda,menfi bir kanaata varmanm erken olacagml biliyoruz. Ancak ilk adlmlanndaki menfiligi belirtmeyi de zaruri addediyoruz. Mevlana Celalettin bir miinacatmda "Sabit olmak lazlm olan i~de, iki b;jkliim olmu~ ki~iye yardlm et onu dogrult" demektedir. Bu yazlmn hedefi biikiilen belleri dogrultmaktlr. lste bir hadis daha: "Biliniz ki savasm en iyisi haksrzlara karst dogru sozii soylernektir," inanclmlza gore biz bunu yapmaya cahsryoruz, Esasen bilelim kl, her siyasi parti baskanma "Uder" deyivermek beyhfidedir. TUrk ve islam dii~iinurii Farabi lider'de su vasrflan ararnaktadtr : /1Id", "'Y.I biinye olarak rnernleketini biitiin hususiyetleri ile tammahdir. Zalim olmadlgl gibi gafil de 01- marnahdir. Millet hayatmm istikrar lstedigini iyi bilmeli, affm, milsamaharun, husumetin ve cezriligin yerini ve zamarum iyi tavln etmelidir. idare'i rnaslahatcrhgj fazilet savmamahdir. i-;: cekisrnelere kendisin i kapnrarak ana hedefleri u nutmamahdir. 1ill"'''Ide.;nI ve mesal arkadaslanm sahsivetli ve haysiyetli insanlardan secmelldir. Onun nazarrnda para ve her cesit maddi menfaat degersiz olmahdir, i1l"y"k azimve irade sahibi olmah, Hizumlu acidettigi ~eyleri yapmakta cesur davranmah, kii-;:iik ruhluluk gostermemelidir. Zeki oldugu kadar da hayaj kudretine sahip olmah, tasavvurlarml ger -;:ekle~tirecek yiirege, iradeye sahip olmahdlr. "Biz parti lideriyiz" deycn ki~ileri, durumlanm bu prensiplere gore tespit etmeye davet ediyoruz. llkmind ""n ",nunda, art,k klmsenin bize "Ke-;:i boynuzu yedir. meye" hakkl yoktur. Ana davalanmlzl "Ucundan- klylslndan" tutarak bobiirlenmek, bu topluma hi-;:bir ~ey kazandlrmaz. Mevcut parti ba~kanlanna hiicum maksadlyla soylemiyoruz. Fakat bilelim ki, ne pasif mukavemet, ne aktlf miidahale suuruna sahip olmavan liderlerle, meseleleri vuzuha goturrnek, berrakliga ulasmak miimkiin degildir. i]m.;,akijedn,,1'1 olan parti baskanlanna degil,ger-;:ek parti liderlerine muhtacrz, Birbirlerinin "asma tuz gibi la zim olan" milliyetci parti liderlerinin bir araya gelerek memleket ve diinya sartlanm beraberce gozden geclrrnelerinde ve memleketin kaderini asm sol'a kaptirmamak bakrmmdan.almacak tedbirleri rnillete bir musterek tebligle aciklamalarmda fayda gorii. yoruz. Yalruz iistiin fikirlere sahip 01 mak bile yeterli degildir. Aksiyon ha line getirilen fikir olii dogmu~ cocuk hiiviyetinde kalrnava mahkumdur, al'klo fakat zayif olanlann yarunda, kuvvetli fakat haksiz olanlann karsismda olamazsak, her seyln istisrnanm metodlu sekilde yapabilen dl~ ve i-;:komunist mihraklara esinme sahasr, imkarn vermis oluruz. itiraf edelim muspet- menfi her hadise karsismda reaksiyon gilcilmiiz azalmisnr. Yeni partilerin yeni baskanlan kendilerine "Lider " goziiyle bakmamrzt istiyorlarsa, milyonlarm Marksizme ve Maoculuga l(ar~1 olan nefretini a-;:abildikleri kanalda gurulgiirul akltmahd Irlar. Milli vicdam, hakslzhga, yabancl oyunlanna kar~1 ~ahlandlrmayi bil melidirler. i1lu "I, mjijete men,"blyetle oviinen ve mes'uliyet ~u'uruna sahip olan nesiller yeti~tirmeyi/her mesele nin oniine almahdlrlar. (S,,", d'''analom ded"n IhtIlallar, temkinli davranahm derken zaaf yaratmamah, meselelerin akhn, ilmin 1~lgInda ve tarih ~u'uru i-;:erisinde ele ahnmaslnl saglamahdtrlar. oc;:

6 ~~~~~~:en~~unw ~ urkiye'yi 12 Mart 1971~~ ~~~~~~;~I:b~;S bizden kopanp Eyliil 1980 noktasma komunistlerin iddialar, su temellere dayanmak- ayirrmslar '" getirdiklerini arnk biitiin diinya kabul taydr: Komiinizim tehlikesini eiddiye etmistir. 0 halde iilkemizin birinci Tiirk milletinin inanclan, yaplsl, almayan ikinci grup ise umumiyetle meselesi, normal demokratik diizene gelenekleri ve tarihl' tecriibesi komu- zengin takumdir, J>iinyada para He gecildikten sonra, bu ifritin tekrar nizmi benimsemesine manidir, Hele her seyin yapilabilecegini sanan bu hortlarnasina mani olunup-olunarm- kalbindeki Moskof dii~manhgl ko- kafalar, genclere bol harchk verilir, yacagjdir, Milletin zihnini kureala- miinizme karst en saglam kaledir. rahat yurtlar acihr ve okuyaeak fayan boyle bir endiseyi gidermek vazi- Umumiyetle diinyada olup-biten- kiilte bulunursa, mesele kokunden fesi de, onumuzdeki secimde iktldara Ierden habersiz ve Marksizm'in yayil- halledllir kana'atmdadirlar. Bu da talip ve aday durumundaki partilere rna metodlanni his: bihneyen roman- Turkiye'nin luzla kalkrnmasi ve devdusmektedir. Halknmzm en cok tik aydmlara ait olan yukardaki go- letin zenginlesmesiyle miimkiindiir. onem verdigi konu budur. Ancak rusler coktan iflas etmistir, lira ko- 0 hal de, komiinizme karsi baska iiziilerek goruyoruz ki.mevcut us: par- mtinizim his: bir memlekete ora hal- tedbir ve careler aramaya liizum yoktiden yalmz MDP komunizim tehlike- kuun reyi ve arzusu He girrnemistir. tur. Gene bunlann anlayrsma gore, sine karst hassas ve uyamktir. Diger- Ya topla- tufekle, ya da gafil iktidar- meveut komiinistler bol para ile bes- Ian ala~agl eden kanh darbeler neti- Ienirlerse, flkirlerinden vaz gecerler. lerinde his: bir.i~aret yok!.. Gerci cesinde kizd rejim kurulmustur. Pen- 0.. d M. A kh' kid "f nun rem ir ki biiyiik sanayiciler ve ucip ~ ta H run Ik urueu P ar arasm a cesine dii<:iirdu"g~u"...illetin asd fikri ve b kal '~I k. T "f... an ar, en unlii Marksistlere kapila- Iund ugu a -S:I artiden omiini- istekleri kirnin umurunda!... Aradan bu. I hi bl b kl k f I nm acrmslardir. Nice liberal gazete zrrn a ey me If.. likti AT" tavir e erne I azk a altrms bes yil gertl'g~i'halde, Rusya'da "f"f T patronlan da biitiin "eski tufeklerle" iyunser tir, rna urgut Oza '10 1- halka komia iizim'den memoun olup- h d t hlik d.1- k I ah. asir-nesirdirler, Ancak bunlann his: z e e en SJJ\. Sl D setmesi ge- olmadlg~i sorulabiliyor mu? Uzakla- b ki di Ani h ki db" irisi zengin edip de fikrinden caydirre r 1. a~l yor 1,0 a azi eski ra gitmeye ne hacet! 12 Eylul'den d V litik I ibi. Ii I e- Igi bir Marksist gosteremez... po I aci ar gr I, s:e~lt s:evre ere onceki "kurtanlmis bolgelerin" aha- "mavi boncuk' dagumaktadir. Ya- Iisi gonul rrzasi He mi krzil militanlara hut da, Tiirkiye iktisaden kalkmdigr "buyur" demisti? Bunlar silah zoru takdirde, komiinizmin kok salmasma He ele gecirilen hedefler. Halbuki zemin kalnuyacagi kanaatmdadir. Marksizm'in bir de propaganda ve Bu sebeple iktisadl meselelere agulik beyin yikama usulleri vardir, 0 yol veriyordur. Eger ikinci ihtimal isabet- daha da tehlikeli ve amansizdir, Tiir- Ii ise, bizee herkese "mavi boncuk" kiye'de on binlerce vatan evladma vermekten daha fenadir, (:iinki, ul- orak-cekicli bayragr tasitan gizli kemiz, yillardan beri, birbirinden kuvveti nasil kuciimseyebilirsiniz? farkh gerekce ve bahanelerle, komii- Demek ki biiyiik veya kiis:iik, insanlanizim tehlikesinin meveut ohnadlgl nn zihnini s:elmek, inaneml yikmak, iddialan yiiziinden ~imdiki duruma fikrini degi~irmek ve gonliinii kad~mii~tiir. yogu gafletle, bir klsml zanmak arttk pek zor bir i~ degilmi. Partiler 21 EyIOI'Obekliyor ~a~~~::' ~e<ti:~~~~~~. d~e~k~:.~~~n ~~~e~l~den hruk sek Se~im Kurulu milletvekili ger;:ici SUrdii'rdiigiite?ebbiisler bir sonuca va- Siikan'lO giinlerden beri sliren "istiaday listelerini ilan ederken, Milli nyor; ilk gunlerde bu teklife kar~1 r;:1- fa" haberleri, istifaslyla noktalant- Glivenlik Kunseyi'nin incelemesi kan MOP Genel Ba~kanl Turgut Su- yordu. de ba~liyordu. Bu arada MDP liste nalp'm da olumlu cevap vermesiyle i~ Giinlerdir haberleri dola~an '1stisinden Konya'da iir;:iinciislradan aday tatllya baglamyordu. fa" konusu iletildiginde, Siikan Isrargosterilen eski bakan ve milletvekille- la "yalanlama" yoluna gidiyor; hatti rinden Faruk Siikan, adayllktan r;:eki- SOkanistifa Etti bu yalanlan kimin uydurdugunu ogliyor; diger partilerde de huzursuzluk renmek is;in de buyiik bir s;abanlo i~isiiriiyordu. Gc~en hafta, MDP Konya liste- ne giriyordu. "istifa" haberleri ve TRT'nin parti Iiderleri arasrnda sinden 1 slrada adav l!osterilcn eski -+ DbRT i~olaylar Necmettin HACIEMiNOOLU Iste Turgut Ozal da iilkemizin meselelerine bu gozle bakmaktadir. Varsa ekonomi, yoksa ekonomi... Kalkmma luzr, enflasyon nisbeti ve ihracat haemi!.. Halbu ki su garib Millet ne savaslar gecirdi, ne kithklar, ne yokluklar, ne sefaletler gordu..altnush ve yetmisli yj.llardaki refah ve bollugu da ilk defa tath. Ama gene bu garib millet, son yirmi yd is:inde s:ektigi SIkmh, Iztuap ve huzursuzlugu da his: bir devirde s:ekmedi...

7 " '~Zehir Hafiye"nin "yalanlama" SInIO inatla devam etmesi karsismda saskm kalan siyasi gozlemciler ve basin mensuplan, sonunda haberlerin dogru oldugunu goruvorlard I. Sukan, istifasiyla ilgili aciklamada MDP'nin aday listesini ten kid ediyor ve suntan soyluyordu: "Siyasi hayattaki tecrubem, memleket gercekleri ve hizrnet felsefernin asgari miisterek bulamadig i bir kadro tezahuru onunde tercihimi yapma luzum ve zaruretini duyuyorum. Yegane tesellim en menfi sartlar icinde dahi bana milletvekilleri olarak temsil vazifesini esirgemeyen kadirsinas Konyah hemsehrilerimin ayru guveni bir kere daha gosterecekleri hakikatine ragmen, aynhsmuzm siyaset kadrolanrmza bir anhk dahi olsa dusunme, derlenip toparlanma ve rejim gerceklerini gorebilme hissini ve ihtiyacmr telkin edecegi iimididir," diyordu. Yuksek seviyede temaslann 50- nucu MDP listesinden aday gosterilen Siikan'm durumu bu sekilde noktalaruvordu. Stikan meselesi sadece sona ermekle kalrmvor: ardmda da bir cok soru birakrvordu. Siikan istifa gerekcesinde ne demek isternisti. Acaba secilemevecegi endisesiyle mi boyle hareket etrnisti; yoksa kendi dedigi gibi asgarf miistereklerde anlasma rm sagfanamamisu? Stikan "rejim gerceklerini gorebilme hissi"nden bahsederken, nevi ve kimi kasdetrnis ; ne demek isternistl. Faruk SVKAN Silkan ardmdan btitiin bu sorulan biraktp giderken, Kasaroglu Slikan'in lstlfasiru "sahsi sebeplere" baghyordu. Ama, gorunen ger- "Zehir Hafiye"nin MDP Maeerasi "Siyasi hayattaki tecriibem, memleket gercekleri ve hizmet felsefemin asgari musterek bulmadrg) bir kadro tezahiirii onunde, tercihimi yapma liizurn ve zaruretini duyuyorum" Bir zamanlarm "Zehir Hafiye" si AP milletvekilliginden Bagrmsizhga kadar uzanan bir grafik cizen eski Bakanlar'dan Faruk SUkan, MDP Konya Milletvekilligi adayhgmdan cekildigini belirtttgi aciklamasmda gerekce olarak yukandaki aciklamayi yapiyordu. Buna karsihk MDP Genel Sekreteri Dogan Kasaroglu ise "Faruk SUkan'm istifasmm kisisel sebepleri 01- dugu kanaatindeyim." diyordu. Soyle veya boyle, su veya bu sebepten de olsa, MDP'de milletvekili listeleri iizerine bir huzursuzluk bashyor ve bu zincirin kopan halkalanndan birini de SUkan olusturuyordu. Nasr1 Ba$lad. "Zehir Hafiye" Faruk SUkan siyasi faaliyetlerin serbet birakilmasmdan sonra, bir takim ternaslara bashyor ve "yiiksek seviye " de tesebbilslerde bulunuyordu, cek bu muydu? Yoksa Siikan'm anlattiklan mrvdr? Bu soru daha bir zaman cevap arayacak gibi gorilniiyorduo Hatta bir ara SUkan'm da adinm gee;: tigi bir ''Merkez Partisi" giindeme gejiyor; fakat bu fikir daha dogmadan oluyordu. Daha sonra temaslanna devam eden Faruk Siikan, bir ara MOP'yj ten kid ediyor, gidisini begenmedlgin! belirtiyordu. Bilhassa MDP Konya Teskilati'nm kurulus asamasmda, Siikan'm tenkidleri had safh aya ulasiyor; bu partinin bazi yetkilileriyle yaptig: goriismeler sirasmda bu endiselerini dile getiriyordu. SUkan'm tenkidleri Genel Baskan Turgut Sunalp'm da kulagma gidiyordu. Sunalp, Konya teskilati konusunda bastan beri huzursuzdu zaten. MOP Genel Baskarn " Serde Kenyahhk var" diyor ve bu konuyla yakmdan ilgileniyordu. ilk etapta Konya teskilat, icin cahsma yapmak Uzere Fevzi Hahci ve Selcuk Aytan'i gorevlendirlyordu. Fakat, bu gorevlendirmenin ne derece isabetli oldugu daha sonra meydana <;ik iyordu, QUnkU,Konya' da Hahci istenrniyordu, Hahcr'nm 01- dugu yerde tabanm yacag) gorilluyordu.: MOP'ye kayrna -+ BE$

8 r Sunalp, bunun farkma vannca Feyzi Hahci- Selcuk Aytan ikilisim gorevden aliyor ve yerlerine Vecihi Akin Pa~a'YI gorevlendiriyordu. Bir taraftan Vecihi Pasa Kenya teskilati kurulusu icin cahsirken, sukan MOP Ustesinde Karsrhkli temaslar, "aracrlar" "arabulucular" derken Faruk Sukarr'm rvidp Konya listesinden aday gosterilmesi kesinlesiyordu, Siikan 'a verilen soz "liste basi "ydi. Ama bu sadece bir "soz " dii, Ancak listeler verildikten sonra kesinlesecekti, Nihayet milletvekili aday listeleri YUksek Secim Kurulu 'na verillyor ve basma da a<;lklaj1lyordu. GorUlen, Faruk SUkan'a verilen "soz "Un tu tulmadlglydl'? Liste ba~1 sozunukim vermi~ti, kimler bu sozun yerine getirilmesini engellemi~ti'?. Bu sorular bir sure kamuoyunda cevap anyordu. SUkan'm temaslarmda, Sel<;uk Aytan'm ve Sunalp Uzerinde etkili olabilecegi soylenen bazl ki~ilerin isimleri ge<;iyordu. Ama ne derece dogruydu bunlar'? Oogrulu gu, listeler a<;lklandlktan sonra ortaya <;Iklyordu. SUkan memnun degildi... Huzursuzdu...UUnlerce bu konuda nasll karar vermesi gerektigini du~unmu~tu. Konya'dan liste U<;UncUsUolarak <;Ikabilir miydi'? ALTI Feyzi HALle] MOP yetkilileri de hem kendileriyle, hem de yuksek seviyede temaslarda bulundugu soylenen SUkan'm tenkidlerini degerlendiriyorlardi. SUkan meselesine bir care bulunmak gerekiyordu. o da biliyordu ki, bu mumkun degildi? Konya, artik Sukarr'm kalesi degildi, Siikan'm secilebilmesi icin ikinci sirada olmasi bile bir handikapti. Bekledig] gibi, liste!ja~1 olmasi sartti. istifa ve Arornoakuer Bu arada Sdkanm istifasma baska sebepler de g6steriliyordu. Bunlardan biri de "Zehir Hafiye"nin bazi arkadaslanrn da MOP listesinde gormek istemesiydi. Hasan Korkmazcan, Ekrem Dik- 'men, Nuri Erogan gibi isimlerin MOP'ye almmasmi istiyordu SUkan. Ama, bu istegi de gerceklesmiyordu, Ciinkii, Sukarr'm bu istegi MOP'de oybirligiyle reddediliyordu. Bu gelismeler, huzursuzlugu daha da biiyiitiiyordu. Konya listesinde 3. siraya yerles tirilmesi ise bardagi tasiran damla oluyordu. Sdkan'm listeye itirazr vardi. Bunun icin de temas ve cabalanm bir milddet surduruyor; istifasi gecikiyorduo Ama, istedikleri olmazsa istifasimn kesin oldugu da biliniyordu. Ama SUkan bu haberleri yalanhyordu: "Kim bu haberleri uyduraniar. Boyle bir sey kati surette miimkiin degil.", Aradan bir kac gun gecince, Silkan'm kendi kendini yalanladigi ve istifa ettigi gordluyordu. Dogan KASARO(;LU "Ben bir MahkOmum" SUkan'm istifasl, Konya te~kiiatini ve Genel Merkezi bir kere daha kan~tmyordu. istifa iizerine yapllan yorumlar, daha ziyade "Zehir Hafiye "nin aleyhineydi. MOP'de bir <;oklan, "iyi ki -ritti" diyorlardl. Uzulenler de vardi...bunlann en +isesi ise, Konya teskilatindan kaynaklamyor ve "insaallah yeni bir catisma olrnaz" diyorlardi.. SUka~'in istifasmdan en cok diselenlerin basmda ise Sunalp Pasa geliyordu. Sunalp "Ben bir mahktlmum" diyordu. "Beni bu partiyi kurmaya mahkum ettiler" diyen MOP Genel Bas. k~!1i,.hie de halinden memnun degildi, Bir tarafta TRT'de yapilacak olan "a<;l~ oturum "un heyecam simdiden Pasa yl sarmrsken, ilstune iistliik bir de bu huzursuzluklarm ortaya t;;kmasi, onu son dere yoruyordu. Bazan, ikayetlerinin had safhaya vardigr gortiliiyor: ama kendi Uibiriyle "mahkiim olm~i", ;ola deyam etmeye mecbur kjhyordu onu. SUkan ise, "hafiyeligin " verdlgi ahskanhkla olsa gerek, istlfasmm hemen ardmdan, yeni temaslara bas. h~or,. politikadan koparmyacagmi gosterlyordu. oecrci Liste Ge~tigimiz Cuma giinii Yiiksek Secim Kurulu tarafmdan partilerin verdikleri aday listeleri ilzerindeki inceleme tamamlaruyor ve gecici liste vavmlaruvordu. Geclci listeyle partilerin basrna verdikleri listeler arasmda fark oldugu goriiliiyordu. Yiiksek Secim Kurulu'nun yaymladlgl listeye gore en biiytik kansrklrk Halkci Parti listesinde rnevdana geliyordu. HP'nin Amasya, Artvin, Balrkesir, Bitlis, Bursa, Edirne, Erzurum, Hatay, lcel, istanbul, izmir, Konya, Mugla, Nigde, Siirt, Sivas ve Zonguldak listelerinde ilk acrklanan listeye gore farkhliklar oldugu goze carpivordu. Bazi isimler basma acrklanan listede bulunmazken, Yiiksek Secirn Kurulu'nun a~lkladlgl listede yer allyor; bazilan da tam tersine, basloa a~lklanan listede oldugu halde, YSK listesinde bulunmuyordu. Bazl adaylann ise slralamalannda degi~iklik oldugu gortiliiyordu. Halk~1 Parti'de boylesine bilytik bir k<rrl~lkllk rneydana gelirkenl MOP listesinde de bazl degi~iklikler oldugu goriiliiyordu. MOP'nin Adana ve Kastamonu listelerinin basma a~lklanan ~ekliyle, YSK 'ndan ~Ikan ~ekilleri arasmda farkllhklar oldugu goriiliiyordu. Bu illerde basma a~lklanan listelerde yer alanlardan bazllannln degi~tirildigi, yerlerine ba~ka adaylarm kondugu gortiliiyordu. Bu iki partidcki kan~lkhga kar~l Ilk, Anavatan Partisi listesinde hcr- -+

9 MGK incelemesi Partilerin aday listeleri YSK tarafmdan acrklamrken, 9 Eyliil'e kadar resmen baslarnamrs olan ve hazjrhk Ian yaprlan Emniyet Genel Miidiirlilgii'niin adavlarla ijgili sorusturmasi da bashyordu, Buna gore, Emniyet Genel Miidiirliigii'nden gelen sorusturma raporlarma gore MGK incelemesi yaprlacak ve uygun gorillrneyen adaylar 21 Eyliil tarihine kadar siyasi partilere bildirilecek. Siyasi partiler uygun goriilmeyen adaylarm 10 yerlne 23 Eyliil'e kadar, Konsey'in tasvibini almak sarnyla yenilerini koyabilecekler. Bagimsrz adaylardan or; PARTJ DE SEr;JM Jf;/N inn/ali -_ :_-_;;..:._--?...-_-_ - -~ - - istifa etmek _Jl2:::;:.:..--:=--...t::_~L_..:- ~Ikoturum Giinlerdir siiren TRT'nin "acrk Oturum" meselesi ge~tigimiz hafta sonunda tathya bagfaruvor ve MDP Genel Baskam Turgut Sunalp da teklifi kabul ediyordu. Bilindigi gibi, TRT Genel Miidiirii Madt Akman, acrk oturum konusundaki temaslanna uzun sliredir devam ediyor; Ana-Parti ve HP Genel Baskanlanndan olumlu cevap ahrken, MDP Genel Baskam Sunalp'la gorusme irnkarnru bile bularruvordu. Daha sonra yapilan temaslar so- nucu, Akmarr ikinci bir temaslar dizisini baslauyor ve sonucta Turgut Sunalp'i da ekrana crkmaya razt ediyordu. TRT Genel Muduru 'yle Sunalp'm gijru~mesinden once gazeteci lerden yak man MDP Genel Baskaru "Hep ihtiyar gozukiligum fotograflanrru se ~iyorlar" diyordu. Sunalp, bu yuzden ' gittigi yerlerde "Pasarn senin hep ih- <»>: tiyar resimlerini koyuyorlar. "lhtivar Pasa koltuk degnekleriyle geliyor" diyorlar." seklindeki konusuldugunu belirtiyordu. Bu konusmadan sonra, TRT Genet Muduru Akman'la bir sure yalmz goru~en Sunalp, 2 saat 10 dakika sonra gorusmenin yapjldlgl odadan cikarken gazetecilere "Kaprdan rm dinliyordunuz cocuklar? " diyordu. Acrk Otururn konusuyla ilgili bir. acrklarna yapan TRT Genel Miidiirii Akman da, "Tekliflere steak yaklastilar. Acrk oturuma kanlmavi ka-, bul ettiler. Giiniimiizii daha sonra belirleyecegiz, Katiyen zrtlasma yok. _ Programm yaprlmasi icin gerekli ya ~.~- hsmalara hernen baslavacagrz, Teknik acrdan hazir olunca gununii acrklayacag irn." diyordu. MDP Genel Baskarn Turgut Sunalp ise, acrk oturuma kanlmavi kabul ettigln] soyledigi aciklamasmda "Yayrnm canh veya banttan yaprlrnasmm bir farki yok. Benim icin ikisi de avru. Her iki yaymda da hiy bir lider soylediglnden riico edemez. He Ie ii~ ki~i birlikte olunca, programda degi~iklik soz konusu olamaz. Bu..._ ~ acidan her ikisi de benim icin canh hangi bir degi~iklik olmadlgl goriilii- isteyenler iyin de, YSK bir simrlama yaymdir," ~eklinde konusuyordu. yordu. getiriyor ve bu adaylann da 21 Ey- YSK'nun yayloladlgllisteye gore Iill'e kadar istifa etmeleri gerektiginl Tiirkive capmda, secimlere katilan bildiriyordu. baglmslz aday sayisida 487 idi. Konsey incelemesi bitip, yeni adaylar da tespit edildikten sonra, YSK tarafmdan 26 Eyliil'de kesin aday listesi aciklanacak. MacitAKMAN Sunalp Faruk Siikarr'm istifasi konusunda ise "Bu ilk istifa degil,da ha once de istifa eden olmustu" di yordu. TRT Genel Miidiirii Macit Ak man, acrk oturum'un yaym tarihinir ise kanunlara gore Ekim ta rihleri arasmda belir lenecek bif giir olacaguu soyliiyordu. YEDI

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000. - Erdemir Isdemir in bedelli sermaye artõrõmõna

16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000. - Erdemir Isdemir in bedelli sermaye artõrõmõna Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 9,753 -%5.8 TL/$ 1,669,700 %1.0 Bono Faizi (2 Tem 2003) %57.0 %0.8 İMKB 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10,370 İşlem Hacmi ($

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 TÜİK MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 İl Genel Meclisi Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi Üyeleri ISSN????-???? TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine 2007y ý l ý ü l k e - m i z için bir ol-mak ya da olmamak savaþýna sahne olacaða benziyor. AKP, çeþitli kesimlerden gelen uya-rýlara raðmen ülkemizi bir is-lâm devletine dönüþtürme tutkusundan vazgeçmedi,

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

T U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00

T U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart!

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! On5yirmi5.com Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! Üniversitelerin açılmasıyla birlikte geçen hafta İstanbul Polisi, Beyazıt ve Beşiktaş'ta bir dizi korsan fotokopi baskını gerçekleştirildi.

Detaylı

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek 2 ve 4ncü Maddelerinin Değiştirilmesine, Değişik 60 nci ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde İlâvesine Dair nın C. Senatosunca

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

AK PARTİ YE RAKİP ÇIKTI

AK PARTİ YE RAKİP ÇIKTI AK PARTİ YE RAKİP ÇIKTI Merkez Parti (MEP) Kurucularından Kahramanmaraşlı Hasan Bayramoğlu, partinin kuruluş amacı ve yürüteceği politikalar hakkında bilgi verdi. Kentin tanınmış simalarından Hasan Bayramoğlu,

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6-

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6- TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6- EKİM 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu ieturgut@pau.edu.tr, cerdemil@pau.edu.

Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu ieturgut@pau.edu.tr, cerdemil@pau.edu. 1980 Lİ YILLARDA YAPILAN GENEL SEÇİMLERİN TÜRKİYE DE VE DENİZLİ GENELİNDEKİ SEÇİM SONUÇLARI VE BULDAN İLÇESİ SEÇİM SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL

Detaylı

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi EK 1 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi Cumhuriyet Halk Partisi() 397 85,4 Demokrat Parti (DP) 61 13,1 Bağımsızlar (DP Listesinde 4 0.9 Yer Alarak Seçilen)

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ. 24 ncü Birleşim. 4. 12. 1975 Perşembe

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ. 24 ncü Birleşim. 4. 12. 1975 Perşembe DÖNEM: 4 CİLT: 14 TOPLANTI: 3 MILLET MECLISI e TUTANAK DERGİSİ 24 ncü Birleşim 4. 12. 1975 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. Geçen tutanak özeti 222 II. Yoklama 222 III. Seçimler 222 1. Millet Meclisi Başkanı

Detaylı

İlyas Güven EROĞLU «Bizim köklerimizi CHP den kazımaya ne onun gücü yeter ne ömrü yeter!» Kılıçdaroğlu nun özde CHP lileri!

İlyas Güven EROĞLU «Bizim köklerimizi CHP den kazımaya ne onun gücü yeter ne ömrü yeter!» Kılıçdaroğlu nun özde CHP lileri! İlyas Güven EROĞLU «Bizim köklerimizi CHP den kazımaya ne onun gücü yeter ne ömrü yeter!» Kılıçdaroğlu nun özde CHP lileri! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen in kurşunlanmasının

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim AKP

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim AKP 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim AKP VERİ ARAŞTIRMA A.Ş. Bu çalışma, Radikal Gazetesinin isteği üzerine seçim istatistiklerinden yararlanılarak VERİ ARAŞTIRMA A.Ş. tarafından RADİKAL Gazetesi

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :300 KARAR 300 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ağustos ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 5 Ağustos 2016 Cuma

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla giriyoruz Yıl 1983

Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla giriyoruz Yıl 1983 - Turgut Sunalp'e seçim kaybettiren medya kazası - Gaffur'a Vakit zulmü Ve - İki ayrı "KANATLI" kaza RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı * * * Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla

Detaylı

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Kayýt Tarihi: Mar 2004Nerede: istanbul, kadiköy, Türkiye.Ýletiler: 6.220

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Kayýt Tarihi: Mar 2004Nerede: istanbul, kadiköy, Türkiye.Ýletiler: 6.220 HUKUKÝ NET Onaylayan Ökkeþ Kadri BAÇKIR Pazar, 04 Mayýs 2008 Son Güncelleme Cumartesi, 04 Ekim 2008 öncelikle vakit ayýrýp bu konuyla ilgilendiðiniz için çok teþekkür ederim. eðer mümkünse o kararýn tamamýný

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe

4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe DONEM : 21 ÇILT ; 1 YASAMA YILI: 1 4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7117 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/4/1990 Sayı : 20484 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

BUGONKO YAZILARI. Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk Fiyasko. Hani verdigin sozler? Ilan

BUGONKO YAZILARI. Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk Fiyasko. Hani verdigin sozler? Ilan YAVUZ DONAT BUGONKO Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk YAZILARI Hani verdigin sozler? Ilan Vatan h;in Gazetelerde tam sayfa "Bir iiniyersitenin ilamm" gordok ve... Orhan Veli'nin "Vatan i.;in" ~iirini

Detaylı

BUGONKO TOM YAZlLARI. Kuzuiann sessizllgf. Muhalefet soru onergesi verdi... Almanya'da... Ve hukomete sordu:

BUGONKO TOM YAZlLARI. Kuzuiann sessizllgf. Muhalefet soru onergesi verdi... Almanya'da... Ve hukomete sordu: Kuzulann sessizligi BUGONKO TOM YAZlLARI Kuzuiann sessizllgf Te kkur Bir parmak bal Gazete ilan! Sahipsizle r Proletarya Gunun sorusu bo~luk blrak rresajlnl yaz 4122'ye gonder. Muhalefet soru onergesi

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman

Detaylı

İstanbul 13. Müebbet çıktı

İstanbul 13. Müebbet çıktı 19 MART 2013 www.reisgida.com.tr Müebbet çıktı ERGENEKON davasında Savcı Pekgüzel, mütalaasını mahkemeye sundu. İlker Başbuğ dahil 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

TÜRK DİZİLERİ. Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ MİRA BEYLİCE SELİM SEREZ ASIM ŞEKİP KAYA BEREN BEYLİCE FARUK BEYLİCE TUĞÇE

TÜRK DİZİLERİ. Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ MİRA BEYLİCE SELİM SEREZ ASIM ŞEKİP KAYA BEREN BEYLİCE FARUK BEYLİCE TUĞÇE TÜRK DİZİLERİ CİLT I, SAYI 1 3.12.2014 Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ YAMAN KOPER MİRA BEYLİCE EYLÜL BULUTER MERT ASIM SEREZ SELİM SEREZ SEDEF KAYA SUDE KAYA ASIM ŞEKİP KAYA KENAN

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve

40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve 04.10.2010 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı, Muhterem Konuklar, 40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve yönetici olarak içinde yer aldığım Ankara

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Yerel seçimlerden sonra ülke gündeminde

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Siyasal Partiler: Kurumsallaşma, Demokrasi ve Reform. Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi

Siyasal Partiler: Kurumsallaşma, Demokrasi ve Reform. Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi Siyasal Partiler: Kurumsallaşma, Demokrasi ve Reform Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi : Kurumsallaşma ve Liderlik Siyasal parti: Halkın desteği sayesinde siyasal iktidarı kullanarak kamu hayatını

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Bülent Gürel (Üsküdar Hakimi) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları

İÇİNDEKİLER. A. Bülent Gürel (Üsküdar Hakimi) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları OLAYLAR TBB Olağan Genel Kurulu Toplandı Baro Genel Kurulu Toplantısı Başkanın Açış Konuşması ve Kararlar Anayasa Mahkemesi Madenler Hakkındaki Yasanın İptali İstemini Reddetti Vergiler Temyiz Komisyonu

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Karar No : 2025 Karar Tarihi : 19/10/2015

Karar No : 2025 Karar Tarihi : 19/10/2015 Karar No : 2025 Karar Tarihi : 19/10/2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 15/10/2015 günlü, 16311 sayılı yazısında; TGRT HABER logosuyla yayın yapan TGRT HABER TELEVİZYON A.Ş. adlı kuruluşa ait izleme

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ

BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ ROCK SANATÇISI ÖZLEM TEKİN SEÇİLDİĞİ SANDIK TA OY KULLANMAYA GELMEDİ Bodrum Belediye Meclisinin 7 Mayıs 2015 tarihinde aldığı ve Kaymakamlık Makamınca onaylanan yeni mahallelerde

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU Erol Tuncer TESAV Vakfı Başkanı 26 Ekim 2013 (Ülke Politikaları Vakfı nın düzenlediği Açık Oturum) I.TARİHÇE İki dereceli seçim sistemi: 1877 den 1943 seçimlerine kadar Tek dereceli

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:5 ClLT : 1 TOPLANTI:! MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 1» ı 21 nci Birleşim 21. 7. 1977 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 110 II. YOKLAMA 110 III. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Seyit Ahmet Cemal YEŞİL 01.08.1936 19.09.1938 2 Mehmet Hulusi AYKENT 21.09.1938 22.01.1942 3 Hadi HÜSMAN 22.01.1942

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

re Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği 72 Mart 1982 'Kanunlar Müdürlüğü Sayı : 840 [41624

re Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği 72 Mart 1982 'Kanunlar Müdürlüğü Sayı : 840 [41624 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 412 S. 7.1971 Günlü, 1425 Sayılı Kanuna kli Olup 3.7. 1B75 Gürihi, 1922 Saydı Kanunla Değiştirilen «Emeklilik Gösterge Tablosu» ve 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Toplantı: 17 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :805 Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında* Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar

Detaylı

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bashar al-assad ın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Bayan Hayrünnisa Gül onuruna verilen Akşam Yemeği nde yapacakları konuşma 15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU 7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44 9- ATATÜRK OSMANİYE DE İKEN ÇEKİLEN RESİMLERİ BULMA YARIŞMASI PROJESİ Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44 ATATÜRK ÜN OSMANİYE DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARINI BULMA

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Bahri ÇALIŞIR : TMK'nun 132. Maddesinin Uygulanmasında İhtar ve Eş İçin Hazırlanan Ev 7

İÇİNDEKİLER. 1 Bahri ÇALIŞIR : TMK'nun 132. Maddesinin Uygulanmasında İhtar ve Eş İçin Hazırlanan Ev 7 İÇİNDEKİLER UMUMİ HUKUK KONULARI (I) : Sayfa No. ^ 1 Bahri ÇALIŞIR : TMK'nun 132. Maddesinin Uygulanmasında İhtar ve Eş İçin Hazırlanan Ev 7 2 Hicabı DURMUŞ : Trafik Kazalarından Doğan Zararlar Hakkında

Detaylı

ilkokulu E-DERGi si 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda:

ilkokulu E-DERGi si 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda: ilkokulu E-DERGi si 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda: 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Siir: Dünya Çocuk Bayramı Hikaye: Sagır Kaplumbaga Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur Siir: 23 Nisan Söylediklerimiz

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

Hisse senetleri piyasasõndaki %61 lik artõş potansiyeli

Hisse senetleri piyasasõndaki %61 lik artõş potansiyeli 1 muz 22 Hisse senetleri piyasasõndaki %61 lik artõş potansiyeli alõm fõrsatõ yaratõyor... Bu noktadan sonra erken seçim kaçõnõlmaz... Seçim sonrasõ oluşacak hükümet aşõrõ endişe yaratmamalõ... AB sürecinde

Detaylı

Karar No : 1782 Karar Tarihi : 27/09/2015

Karar No : 1782 Karar Tarihi : 27/09/2015 Karar No : 1782 Karar Tarihi : 27/09/2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 22/09/2015 günlü, 14425 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 NİSAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı