AGCA. Saptmlan Gereekl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AGCA. Saptmlan Gereekl"

Transkript

1 AGCA Saptmlan Gereekl

2 Hedef her okuyucumuza - bir kitaphk. Yeni Du~unce vaz: attest slzin au kttaptara Yeni DO~ONCE Yazi Ailesi siz vefakar okuyu- da Iiste halinde yazrp ve TL (veya 100 DM) ' culanyla varhglnj devam ettirirken her gecen giin da- den az olmamak sartivla sectlkleri kitaplann tutarrrun ha fazla hizmet azmi gayreti icinde bulunmaktadrr. %20'sini hesaphyarak (ilk taksit) PTT Havalesiyle Son savrlarrmrzda kura ile daglttlglmlz bedava ki- gonderdiklerinl belirten makbuzun fotokopisini mektaplar icin okuvuculanrnrzdan pek fok takdir gordilk. tr.planna ekleyip "Yeni OO~ONCE Oergisi Cagaloglu Tesekkiir ederiz. \ Yercbatan Cad. No: 66" adresine taahhiitlii olarak Bu arada okuyuculanmzdan gelen mektuplarda gondermelerl kafidir. bizden dagitmakta oldugurnuz veya tavsiye ettigimiz ~- Sectikleri kitaplar kendilerine 4 adet PTT kitaplardan parast ile satrn almak istediklerini bildlre- <::EKIYLE birlikte T AAHHOTLO olarak gonderilerek, kendilerlne taksitle kitap satrnarruzt istemcktedir- I cektir. ler. I 4- Yurt dl~l taleplerinin toplammm 100 OM'den Adedi binleri bulan bu istek karsismda ilgisiz ka- a~agl olrnarnasi gerekir. Yurt drsrna da kitaplar tahalarnazritk. Bu itibarla okuvucularrrruz icin sectigimtz hiitlii gonderllecektir. Ancak yurt drsmdan gelecek kitaplan ve fiyatlanm bildiriyor ve bunlara sahip olmarbedeli okuyucumuz kendisi gonderecektir. Biz gerek seklini acrkhvoruz: yurt ici gerekse de yurt drsrndan talepte bulunacak 1- Okuvuculanrmz bu kitaplardan tutan okuvuculanrruzm bu meblaglan zamanmda odeyecek TL'nin altmda olmamak kaydrvla (daha fazla olabilir) Icrine itimad ediyoruz. 5 taksitte sahip olmak talebinde bulunabilirler, Bu ta- 5- Bu arada kitap bedeli eger TL'yi veya lep yurt dl~1 icin 100 OM veya kar~lhgl vabanci para- 100 DM asivorsa, okuyucumuza dii~en gorev bu rneb 'dan az olamaz. (Fazla olabilir). 0 takdirde de gene 5 lagl bese boliip, ilk rneblag. gondermek olacaktu. ksituvgulanacaknr. Sovle ki 6000 TL istenirse 1200 TL, TL iste- 2- Oku uculanrmzm y sectikleri kitaplan bir kagl- hirsc.2?oo.tl, 120 O~'lik ~stenirs~ 24 mark, 160 JOM'IJI~lstenlrse 32 OM gonderilecektir.,,. 6- Bu arada bu kitaplardan taksitle degilde secti-.gi ki.tij>lan. pesin almak isteyenle_r olursa onlara da r %25:INDIRIM UYGULAYACAGIZ. Boyle istekte Qii!junen insanlarln 1:iulunac1ak okuyucumuz bir liste yapacak ve iist fiyat _ 7500 TL veya 130 OM a~agl olmamak kavdivla kitap dergis, rsteyecektir. Bu listenin yekunu diyelim ki 7600 TL tutsun. Okuyucumuz bize 4940 TL gonderecektir. Veya OM olarak 140 OM tutan bir meblag icin okuyucumuz 91 DM gonderecektir, ~eni DU,UNCE, nasu same otacaksrmzz tern Turk kultor ve fikir havatmm en onernu eserlerini sectl okuyucudan aldlgin. 7- Talepte bulunacak okuyuculanrmzm rnektup- - larma listelerini, adreslerini acrk ve okunakh olarak Okuyucuya vermege vazrnalanm aynca, PTT Havale fotokopisini eklernedevam ediyor leri yetirlidir. - ~. 50z0 ge~en kltaptarm listesi arka kapaktadlr

3 Dergiden [!)ergi niz Yeni DO~ONCE, Miibarek Kurban Rayrann arefesinde 101. sayisma ulasnus bulunuyor saymuz dolayisr ile tebrik gon. deren okuyucularnmza,dostlarumza kurum ve kurulus temsilcilerine ve meslektaslarumza bu vesileyle ~kranlanrmzi sunuyor, Tiirk.tslam Alemi'nin Miibarek Kurbans Bayrarru'm tebrik ediyoruz. *** Bikliginiz gibi Yeni D(j~(jNCE, kendisine ait olmayan bir matbaada basilmakta ve yine kendisine ait 01- mayan bir ~irket tarafmdan daglttlmaktade. Dergiyi baski ve dagmm acrsmdan baglmh hale getiren sartlar yiiziinden 23 Eyliil 1983 Cuma giinii yaymlanmasi gereken 102. sayumzi 30 Eyliil 1983 Cuma giinu yay mlamak zorunda kabyoruz. lira hem mat baa bayram giinlerinde cahsnuyor, hem dagrtlm ~irketi haftahk dergilerin dagmmuu bayram munasebeti He yapnuyor. Elimizde 01- mayan sebeplerle meydana cikan bu gecikme dolayrsiyla okuyuculannuz. dan azur diliyoruz. *** Du sayumzm kapaguu AGCA OLA YI ve teror konusuna ayirdik, Feshedilen MHP'nin eski Genel baskam Alparslan Turkes'in km Se- Sevenbige (Ttirkes) Sarac'm Biiyiik Hizmeti venbige (TORKE~) SARA~'m uzun bir arastmna sonunda meydana getirdigi yazt dizisini derginin ortasmda 8 sayfa halinde sunuyoruz. Yazr dizisini gerektiginde dergiden ayirabilir ve bir kitap halinde kitaphgnuzda muhafaza edebilirsiniz. AGCA OLAYI ve bu olaya bagh oteki olaylar ile milletler arasi terorun perde gerisini gozler aniine seren Sevenbige SARA~ '10 yazi dizisi, maksath olarak bazi kimseleri olayla baglantth gostermeye cahsanlara da belgesel bir eevap niteligi tasnnaktadir. Yazt dizisi bittiginde, isteyen okuyucularumza aynca bir de kapak vererek eseri okuyueulannnzm kitaphgma maledecegimizi miijdeleriz. Sevenbige (Turkes) SARA~ 1944 dogumludur. Babast subay 01- dugu icin ilk ve orta tahsilini degi~ik illerde tamamlamrs, yiiksek tahsilini ise Ankara Oniversitesi Siyasal Bilgiler Fakiiltesinde bitirmistir. Evli ve iki cocuk anasi olan Sevenbige (Turkes) SARA~ Ingilizce ve Fransizca bilmektedir. *** Son yillarda Tiirkiye'de cereyan eden onemli olaylardan biri olan bu konuyu arastirarak bircok gers:egi su iistiine cikartan ve tezatlan gozler onune seren degerli yazar ve arastirmaci Sevenbige (Turkes) SARA~'a bu mtinasebetle ~iikranlanmlzl sunuyoruz, *** Ulkemizde bir yilda kaglda us: defa zam yapddlgl cok gorulmii~tiir. Sadeoe kaglda degil, oteki mal ve hizmetlere de gelen zamlar maliyeti durmadan arttmnaktadrr. Fiyatmuzr 80 liraya cskarttigmuz giinierde aldtglrmz bircok okuyucu mektubu masarmzm iizerinde bulunuyor. Bu mektuplarda bircok okuyucumuz daha iyi bir dergi vermemiz is:in fiyatmuzr 100 lira yapmarmzi istiyordu. Bir stire yiikselen maliyete dayanmaya s:~h~hk, fakat sonunda sartlar fiyatmnzi 100 liraya cikartmamizr gerektirdi. Bu saymuzda, degerli okuyuculanrruzm anlayisma slgmarak fiyatirruzt 100 liraya ytikseltiyoruz. Dergi bu tiraji ile 80 lirada kalsaydi.cok yakm zamanda yaytnlanmamak durumu ile karst karsiya kalabilirdi. Bu tehlikeyi goze alamadik ve elimiz de gonlumuz de varmadig) halde 100 liraya yiiksejdik. Okuyuculanrmzm bizi anlayrsla karsilayacaklanna inamyor tekrar hay tria bayramlar niyaz ediyoruz. Saygilanmula. Yeni DO~ONCE Olan biten ~ ovyetlerin Guney Kore yoleu us:agml d~iiriip masum insanlan oldurmesi olayma tepkiler suriiyor. Keza Lubnan'da "cok uluslu bans giiciinde" gorev yapan Amerikan askerlerine Diirzi'lerin saldmnasi da tepkilere yol as:tyor. Her iki olaym sebep oldugu gelismejeri DI~ olaylar boliimun de okuyabilirsiniz., TEBRiK [i]alen Paris'te yasayan, iran'daki Azeri TiA'klerinin siyasi Iideri Hasan Nezihi, Humeyni'ye karsi baslanlacak hareketin yakm oldugunu acikladr. Paris'te arkadasumz Lutfi BiLGEN ile gorusen Hasan Nezihi ile yapihms cok onernli mulakan 17 ve 18. sayfalanrmzda okuyabilirsiniz.

4 Okuyucudan Sahibi: Akkan SUVER Genel Yaym Yonetmenl: Ergun KAFTANCI Sorumlu Mudur: Faik SEZGIN iki Haber- Yorum Merkezi (Alfabetik S.Ahmet olaraki ARVASi Salt euoic. Ollaver CESECI Tuncer CESECiOGlU sevinc C;OKUM Necmettln HACIEMiNOGlU Meral HACIEMiNOGlU saon SARPTIR venic sin~n Yllmaz renn ONAY Temsilciler: isvrcre: Ay~e ovtun Hollanda: C. ozderntr 8el~ika: s.savam Aimanva: v.c;evik Fransa: M. Clnk Miiessese Miidiirii: GOlsOn SUVER ReklAm ve Balkla Dt~kiler Mudiirii: Temel CAN Teknik Servis Sorumlusu: Mustafa GENe Pikaj-Montaj: Yeni OO$ONCE Dizgi servtsl Bask.: Mehmet All Ertem Matbaasl Dqdun: HUrriyct Holding, Dagltlm ~ti. WEbb reststert Idare yeri: Cagaloglu Yerebatan Caddesi No: 66 Telefon: Abone fiyat.: Yllhk 4 bin lira (Yurt iyi) 120 D.M. veya kar~lhgl Tl. (Yurt dl~l) Fiyatl: 100 TL. Baskl tarihi: 13/9/1983 SAYI; 101 Turk Milliyetciligi Tiirk milliyetyiligi biitiin Tiirkleri kardes sayan bir diisiincedir, Milliyetcilik Turk milletine kars: beslenen derin sevginin ifadesidir. Millivetcilik Tiirk milletini sevmek ve Tiirk devletine sadakatla hizmet ask: tasrmak.vatana baghhk duygusu icinde bulunmak ve Tilrk milletinin yukselmesi Icin elinden gelen her fedakarhgl yapmak ve cahsrna duygusu suurudur. Turk'e inanmayan Tllrk'Ii sevmeyen, Tlirk'ii ovrneyen, Tilrk'iln milli karakterini vasamayan insanlann bu millete yapacak bir hizmeti oldugunu zannetmiyorum. Tllrkliik sevgisini benimseyen ona karst du~nceleri i1eri suren, hele TUrk milliyetyiligi duygusunu geclci bir fikir olarak gorenlerin, degil hizmet etmek, ihanet halinde bulunduk Ian sovlenebilir, Tuhaf bir millet haline geldik diyemiyorum. Zira bir millet kendi kendine menfi vonden bu kadar degi~iklige ugramaz. Uzun zamandan beri bizi kendi derdimiz ve sevincimizden cok.baska millet ve halklann derdi ve sevinci iigilendirmektedir. Adeta kendi kendimize ters du~urulmu~dururndavrz. TUrk rnilletine karst dostane bir tuturn icinde bulunmayan Filistin'e az rru gozvas: doktu bazilan. Bir ki~i cikrp da bunlar icin ne kadar aglarsa OIZ aglavm fakat biraz da karu.dini kendimizden olan, Filistinler'le mukayese edilemeyecek bir sekilde vatan larrndan sokuliip, Sib irya 'ya suriilmu~ Kmmh'lar, Kazakh'lar, Kars'tan elini uzatsan tutabilecegirniz Azerbaycan'hlar, Dogu - Bati Tiirkistanhlar, Iran, lrak ve Suriye TUrkmenleri ve nihayet Yugoslovya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk'ta birakngmuz oz kardeslerimiz icln gozya~1 dokelirn. Duydugumuz Izdlrap ve aclmaoin binde birini de oz karde~lerimizden esirgemeyelim, deyiverse, mutlaka TUrk milletiyle uzaktan yaklodan hiy bir ilgisi bulunmayan, yuzunugormedigi, hatta haritada dahi yerini gosteremeyecegi millete ve halklara gozya~1 dokenler, bu teklif uzerine "Seni Irkyl, Turancl, Fa~ist, ve Bolucii "diye hucuma geyerler. Bir anaya yavrusunun oliisu iyin aglamayi blrakmaslnl, ba~kalannlo yavrusuna aglamasml, sovleyebilir misiniz? Ana olen yavrusunu biraktp gidebilir mi? Bir millet dii~iiniin, kendi tarihine kendi sanatma kendi orf ve adetlerine, kendi eserlerine savas ac rmsnr. 0 memlekette yasarnak inananlan azaba siirilklemez mi? Bir millet dii~iiniin, sevgi ve saygl ~nanesine uymaz; egltim diizeni kesmekeslik iyinde,ogretmen ve ogrenci arasmda sevgi ve savgi hisleri kalrnarmsnr. bgretmenler kendi aralannda cekisrne ve didismeyi giinliik mesele haline getirrnislerdir, Boyle bir ortarnda, lstenilen neslin vetismesine imkan var mrdjr. Milli seciyemize savas acar, varhgrrmza tahammiil edemeyenler. -Bizi bovlesine gaflete, dalalete, hatta ihanete gotiirenler kim mi? bziinii inkar eden, Tiirk'e vakisma Van vabanci ideolojinin usaklan. Burasi bizim vatammrz: alti da, iistii de bizim. Bu topraklann iistiinde siradaglar gibi sehitler verrnislz. lnsanm gerceklestirmegi arzulayrp, hayalinde canlandirdrgr, ugrunda camru bile ada yip miicadelesini yaptlgl bir iilkiisii olmahdir. Gayesiz insan iyiyi, kotiiyii avirt etmeden herkesin sozune uyar. Yani sekillenrnege nazir bir carnurdur. 0 halde insan gayesini bilmeli, milletine hizmet etmek rem calismalrdir. Gayesi bu olrnahdir. Onder ERCAN/ Kartal- istanbul Mustehcenlik Mektubunda, dergimizde cesitf savrlarda yer alan mustehcen vavmlar meselesine temas eden Ankarah okuyuculanrruzdan Ali TA~YOREK suntan yazlyor: "Yalmz bu i~i daha geni~ tutmak imkanlannl araylp, aramadlglolzi merak ediyorum. Mesela, aym yeryeve iyinde yer alan dcrgi ve gazetelerin bir ortak kampanya ba~latmasl gibi. Kanaatime gore, tek elden ses 'Ylkmayacagml siz de biliyorsunuz. Bu sebeple, daha 'Yok elin bir konuyla ugra~masl ve ba~lmlzdaki bu belaya yare' aramaslnln daha iyi olacagl kanaatindeyim." Ali TA~YOREK/ANKARA

5 sasvazt Devlet adams ve lider anlayi~1 (!)ynarken -',In,n. Onbinlira yaprstmlan Turgut Ozal'rn gazetelerdeki resmini ve toplantrlannda, onlan bugunden ihata eden bezirganlara, yirmibin liraya viski satanlan gorllnce lrklldiglmizi sovlernek isteriz. Bu efendiler, heniiz demokratik prensipler, insan haklan ve hiirriyetlerimiz iizerinde bir tek kelime ile fikirlerini dile getirm;mi~ler, fakat cicili harumlara viski sattjrmayi becermislerdir, Almlanna bilmediglmiz eller tarafmdan para yaprstmlrnasma tahammiil etrnislerdir, Cok partili hayann bu hazin baslangrcmj, hayat srkmtrsi icerisinde kivranan insanlarm hayret ve dehset icerlsinde seyretmekte oldugunu belirtmek, sanmz bir "abartrna" sayilrnayacaknr. ~rl<'"n ve I,lan/,n devlet adam' anlayisi, asirlardtr hayatiyctini muhafaza edebilen cok koklu bir anla YI~tlr. Hazreti Muhammed bir hadisinde buyurur ki: "Din elden gidiyor dive aglamaylo. Basmrza ehliyetsiz kirnseler gectlglnde aglayln". Bu soziin ne biiyiik hikrnetlerle dolu oldugunu inkar miimkun mii? Tiirk sosyal havatrru tetkik edenler, bu milletin basmda kuvvetli sahsiyetler bulundugu devrelerde, milletimizin akla durgunluk verccek basarrlar elde ettig ini goreceklerdir. [!)e'i'-de,,, olaylann n;'g'n He siyasi partilerin ba~ma gelmi~ nice insan tamm ki, bir kii-;:iikkoyiin koyunlanna -;:obanhk edecek fikri takatta degildirler. Biz heniiz, viski satan ve almlanna para yapl~tlnlmaslna izin veren parti ba~kanlan hakkmda,menfi bir kanaata varmanm erken olacagml biliyoruz. Ancak ilk adlmlanndaki menfiligi belirtmeyi de zaruri addediyoruz. Mevlana Celalettin bir miinacatmda "Sabit olmak lazlm olan i~de, iki b;jkliim olmu~ ki~iye yardlm et onu dogrult" demektedir. Bu yazlmn hedefi biikiilen belleri dogrultmaktlr. lste bir hadis daha: "Biliniz ki savasm en iyisi haksrzlara karst dogru sozii soylernektir," inanclmlza gore biz bunu yapmaya cahsryoruz, Esasen bilelim kl, her siyasi parti baskanma "Uder" deyivermek beyhfidedir. TUrk ve islam dii~iinurii Farabi lider'de su vasrflan ararnaktadtr : /1Id", "'Y.I biinye olarak rnernleketini biitiin hususiyetleri ile tammahdir. Zalim olmadlgl gibi gafil de 01- marnahdir. Millet hayatmm istikrar lstedigini iyi bilmeli, affm, milsamaharun, husumetin ve cezriligin yerini ve zamarum iyi tavln etmelidir. idare'i rnaslahatcrhgj fazilet savmamahdir. i-;: cekisrnelere kendisin i kapnrarak ana hedefleri u nutmamahdir. 1ill"'''Ide.;nI ve mesal arkadaslanm sahsivetli ve haysiyetli insanlardan secmelldir. Onun nazarrnda para ve her cesit maddi menfaat degersiz olmahdir, i1l"y"k azimve irade sahibi olmah, Hizumlu acidettigi ~eyleri yapmakta cesur davranmah, kii-;:iik ruhluluk gostermemelidir. Zeki oldugu kadar da hayaj kudretine sahip olmah, tasavvurlarml ger -;:ekle~tirecek yiirege, iradeye sahip olmahdlr. "Biz parti lideriyiz" deycn ki~ileri, durumlanm bu prensiplere gore tespit etmeye davet ediyoruz. llkmind ""n ",nunda, art,k klmsenin bize "Ke-;:i boynuzu yedir. meye" hakkl yoktur. Ana davalanmlzl "Ucundan- klylslndan" tutarak bobiirlenmek, bu topluma hi-;:bir ~ey kazandlrmaz. Mevcut parti ba~kanlanna hiicum maksadlyla soylemiyoruz. Fakat bilelim ki, ne pasif mukavemet, ne aktlf miidahale suuruna sahip olmavan liderlerle, meseleleri vuzuha goturrnek, berrakliga ulasmak miimkiin degildir. i]m.;,akijedn,,1'1 olan parti baskanlanna degil,ger-;:ek parti liderlerine muhtacrz, Birbirlerinin "asma tuz gibi la zim olan" milliyetci parti liderlerinin bir araya gelerek memleket ve diinya sartlanm beraberce gozden geclrrnelerinde ve memleketin kaderini asm sol'a kaptirmamak bakrmmdan.almacak tedbirleri rnillete bir musterek tebligle aciklamalarmda fayda gorii. yoruz. Yalruz iistiin fikirlere sahip 01 mak bile yeterli degildir. Aksiyon ha line getirilen fikir olii dogmu~ cocuk hiiviyetinde kalrnava mahkumdur, al'klo fakat zayif olanlann yarunda, kuvvetli fakat haksiz olanlann karsismda olamazsak, her seyln istisrnanm metodlu sekilde yapabilen dl~ ve i-;:komunist mihraklara esinme sahasr, imkarn vermis oluruz. itiraf edelim muspet- menfi her hadise karsismda reaksiyon gilcilmiiz azalmisnr. Yeni partilerin yeni baskanlan kendilerine "Lider " goziiyle bakmamrzt istiyorlarsa, milyonlarm Marksizme ve Maoculuga l(ar~1 olan nefretini a-;:abildikleri kanalda gurulgiirul akltmahd Irlar. Milli vicdam, hakslzhga, yabancl oyunlanna kar~1 ~ahlandlrmayi bil melidirler. i1lu "I, mjijete men,"blyetle oviinen ve mes'uliyet ~u'uruna sahip olan nesiller yeti~tirmeyi/her mesele nin oniine almahdlrlar. (S,,", d'''analom ded"n IhtIlallar, temkinli davranahm derken zaaf yaratmamah, meselelerin akhn, ilmin 1~lgInda ve tarih ~u'uru i-;:erisinde ele ahnmaslnl saglamahdtrlar. oc;:

6 ~~~~~~:en~~unw ~ urkiye'yi 12 Mart 1971~~ ~~~~~~;~I:b~;S bizden kopanp Eyliil 1980 noktasma komunistlerin iddialar, su temellere dayanmak- ayirrmslar '" getirdiklerini arnk biitiin diinya kabul taydr: Komiinizim tehlikesini eiddiye etmistir. 0 halde iilkemizin birinci Tiirk milletinin inanclan, yaplsl, almayan ikinci grup ise umumiyetle meselesi, normal demokratik diizene gelenekleri ve tarihl' tecriibesi komu- zengin takumdir, J>iinyada para He gecildikten sonra, bu ifritin tekrar nizmi benimsemesine manidir, Hele her seyin yapilabilecegini sanan bu hortlarnasina mani olunup-olunarm- kalbindeki Moskof dii~manhgl ko- kafalar, genclere bol harchk verilir, yacagjdir, Milletin zihnini kureala- miinizme karst en saglam kaledir. rahat yurtlar acihr ve okuyaeak fayan boyle bir endiseyi gidermek vazi- Umumiyetle diinyada olup-biten- kiilte bulunursa, mesele kokunden fesi de, onumuzdeki secimde iktldara Ierden habersiz ve Marksizm'in yayil- halledllir kana'atmdadirlar. Bu da talip ve aday durumundaki partilere rna metodlanni his: bihneyen roman- Turkiye'nin luzla kalkrnmasi ve devdusmektedir. Halknmzm en cok tik aydmlara ait olan yukardaki go- letin zenginlesmesiyle miimkiindiir. onem verdigi konu budur. Ancak rusler coktan iflas etmistir, lira ko- 0 hal de, komiinizme karsi baska iiziilerek goruyoruz ki.mevcut us: par- mtinizim his: bir memlekete ora hal- tedbir ve careler aramaya liizum yoktiden yalmz MDP komunizim tehlike- kuun reyi ve arzusu He girrnemistir. tur. Gene bunlann anlayrsma gore, sine karst hassas ve uyamktir. Diger- Ya topla- tufekle, ya da gafil iktidar- meveut komiinistler bol para ile bes- Ian ala~agl eden kanh darbeler neti- Ienirlerse, flkirlerinden vaz gecerler. lerinde his: bir.i~aret yok!.. Gerci cesinde kizd rejim kurulmustur. Pen- 0.. d M. A kh' kid "f nun rem ir ki biiyiik sanayiciler ve ucip ~ ta H run Ik urueu P ar arasm a cesine dii<:iirdu"g~u"...illetin asd fikri ve b kal '~I k. T "f... an ar, en unlii Marksistlere kapila- Iund ugu a -S:I artiden omiini- istekleri kirnin umurunda!... Aradan bu. I hi bl b kl k f I nm acrmslardir. Nice liberal gazete zrrn a ey me If.. likti AT" tavir e erne I azk a altrms bes yil gertl'g~i'halde, Rusya'da "f"f T patronlan da biitiin "eski tufeklerle" iyunser tir, rna urgut Oza '10 1- halka komia iizim'den memoun olup- h d t hlik d.1- k I ah. asir-nesirdirler, Ancak bunlann his: z e e en SJJ\. Sl D setmesi ge- olmadlg~i sorulabiliyor mu? Uzakla- b ki di Ani h ki db" irisi zengin edip de fikrinden caydirre r 1. a~l yor 1,0 a azi eski ra gitmeye ne hacet! 12 Eylul'den d V litik I ibi. Ii I e- Igi bir Marksist gosteremez... po I aci ar gr I, s:e~lt s:evre ere onceki "kurtanlmis bolgelerin" aha- "mavi boncuk' dagumaktadir. Ya- Iisi gonul rrzasi He mi krzil militanlara hut da, Tiirkiye iktisaden kalkmdigr "buyur" demisti? Bunlar silah zoru takdirde, komiinizmin kok salmasma He ele gecirilen hedefler. Halbuki zemin kalnuyacagi kanaatmdadir. Marksizm'in bir de propaganda ve Bu sebeple iktisadl meselelere agulik beyin yikama usulleri vardir, 0 yol veriyordur. Eger ikinci ihtimal isabet- daha da tehlikeli ve amansizdir, Tiir- Ii ise, bizee herkese "mavi boncuk" kiye'de on binlerce vatan evladma vermekten daha fenadir, (:iinki, ul- orak-cekicli bayragr tasitan gizli kemiz, yillardan beri, birbirinden kuvveti nasil kuciimseyebilirsiniz? farkh gerekce ve bahanelerle, komii- Demek ki biiyiik veya kiis:iik, insanlanizim tehlikesinin meveut ohnadlgl nn zihnini s:elmek, inaneml yikmak, iddialan yiiziinden ~imdiki duruma fikrini degi~irmek ve gonliinii kad~mii~tiir. yogu gafletle, bir klsml zanmak arttk pek zor bir i~ degilmi. Partiler 21 EyIOI'Obekliyor ~a~~~::' ~e<ti:~~~~~~. d~e~k~:.~~~n ~~~e~l~den hruk sek Se~im Kurulu milletvekili ger;:ici SUrdii'rdiigiite?ebbiisler bir sonuca va- Siikan'lO giinlerden beri sliren "istiaday listelerini ilan ederken, Milli nyor; ilk gunlerde bu teklife kar~1 r;:1- fa" haberleri, istifaslyla noktalant- Glivenlik Kunseyi'nin incelemesi kan MOP Genel Ba~kanl Turgut Su- yordu. de ba~liyordu. Bu arada MDP liste nalp'm da olumlu cevap vermesiyle i~ Giinlerdir haberleri dola~an '1stisinden Konya'da iir;:iinciislradan aday tatllya baglamyordu. fa" konusu iletildiginde, Siikan Isrargosterilen eski bakan ve milletvekille- la "yalanlama" yoluna gidiyor; hatti rinden Faruk Siikan, adayllktan r;:eki- SOkanistifa Etti bu yalanlan kimin uydurdugunu ogliyor; diger partilerde de huzursuzluk renmek is;in de buyiik bir s;abanlo i~isiiriiyordu. Gc~en hafta, MDP Konya liste- ne giriyordu. "istifa" haberleri ve TRT'nin parti Iiderleri arasrnda sinden 1 slrada adav l!osterilcn eski -+ DbRT i~olaylar Necmettin HACIEMiNOOLU Iste Turgut Ozal da iilkemizin meselelerine bu gozle bakmaktadir. Varsa ekonomi, yoksa ekonomi... Kalkmma luzr, enflasyon nisbeti ve ihracat haemi!.. Halbu ki su garib Millet ne savaslar gecirdi, ne kithklar, ne yokluklar, ne sefaletler gordu..altnush ve yetmisli yj.llardaki refah ve bollugu da ilk defa tath. Ama gene bu garib millet, son yirmi yd is:inde s:ektigi SIkmh, Iztuap ve huzursuzlugu da his: bir devirde s:ekmedi...

7 " '~Zehir Hafiye"nin "yalanlama" SInIO inatla devam etmesi karsismda saskm kalan siyasi gozlemciler ve basin mensuplan, sonunda haberlerin dogru oldugunu goruvorlard I. Sukan, istifasiyla ilgili aciklamada MDP'nin aday listesini ten kid ediyor ve suntan soyluyordu: "Siyasi hayattaki tecrubem, memleket gercekleri ve hizrnet felsefernin asgari miisterek bulamadig i bir kadro tezahuru onunde tercihimi yapma luzum ve zaruretini duyuyorum. Yegane tesellim en menfi sartlar icinde dahi bana milletvekilleri olarak temsil vazifesini esirgemeyen kadirsinas Konyah hemsehrilerimin ayru guveni bir kere daha gosterecekleri hakikatine ragmen, aynhsmuzm siyaset kadrolanrmza bir anhk dahi olsa dusunme, derlenip toparlanma ve rejim gerceklerini gorebilme hissini ve ihtiyacmr telkin edecegi iimididir," diyordu. Yuksek seviyede temaslann 50- nucu MDP listesinden aday gosterilen Siikan'm durumu bu sekilde noktalaruvordu. Stikan meselesi sadece sona ermekle kalrmvor: ardmda da bir cok soru birakrvordu. Siikan istifa gerekcesinde ne demek isternisti. Acaba secilemevecegi endisesiyle mi boyle hareket etrnisti; yoksa kendi dedigi gibi asgarf miistereklerde anlasma rm sagfanamamisu? Stikan "rejim gerceklerini gorebilme hissi"nden bahsederken, nevi ve kimi kasdetrnis ; ne demek isternistl. Faruk SVKAN Silkan ardmdan btitiin bu sorulan biraktp giderken, Kasaroglu Slikan'in lstlfasiru "sahsi sebeplere" baghyordu. Ama, gorunen ger- "Zehir Hafiye"nin MDP Maeerasi "Siyasi hayattaki tecriibem, memleket gercekleri ve hizmet felsefemin asgari musterek bulmadrg) bir kadro tezahiirii onunde, tercihimi yapma liizurn ve zaruretini duyuyorum" Bir zamanlarm "Zehir Hafiye" si AP milletvekilliginden Bagrmsizhga kadar uzanan bir grafik cizen eski Bakanlar'dan Faruk SUkan, MDP Konya Milletvekilligi adayhgmdan cekildigini belirtttgi aciklamasmda gerekce olarak yukandaki aciklamayi yapiyordu. Buna karsihk MDP Genel Sekreteri Dogan Kasaroglu ise "Faruk SUkan'm istifasmm kisisel sebepleri 01- dugu kanaatindeyim." diyordu. Soyle veya boyle, su veya bu sebepten de olsa, MDP'de milletvekili listeleri iizerine bir huzursuzluk bashyor ve bu zincirin kopan halkalanndan birini de SUkan olusturuyordu. Nasr1 Ba$lad. "Zehir Hafiye" Faruk SUkan siyasi faaliyetlerin serbet birakilmasmdan sonra, bir takim ternaslara bashyor ve "yiiksek seviye " de tesebbilslerde bulunuyordu, cek bu muydu? Yoksa Siikan'm anlattiklan mrvdr? Bu soru daha bir zaman cevap arayacak gibi gorilniiyorduo Hatta bir ara SUkan'm da adinm gee;: tigi bir ''Merkez Partisi" giindeme gejiyor; fakat bu fikir daha dogmadan oluyordu. Daha sonra temaslanna devam eden Faruk Siikan, bir ara MOP'yj ten kid ediyor, gidisini begenmedlgin! belirtiyordu. Bilhassa MDP Konya Teskilati'nm kurulus asamasmda, Siikan'm tenkidleri had safh aya ulasiyor; bu partinin bazi yetkilileriyle yaptig: goriismeler sirasmda bu endiselerini dile getiriyordu. SUkan'm tenkidleri Genel Baskan Turgut Sunalp'm da kulagma gidiyordu. Sunalp, Konya teskilati konusunda bastan beri huzursuzdu zaten. MOP Genel Baskarn " Serde Kenyahhk var" diyor ve bu konuyla yakmdan ilgileniyordu. ilk etapta Konya teskilat, icin cahsma yapmak Uzere Fevzi Hahci ve Selcuk Aytan'i gorevlendirlyordu. Fakat, bu gorevlendirmenin ne derece isabetli oldugu daha sonra meydana <;ik iyordu, QUnkU,Konya' da Hahci istenrniyordu, Hahcr'nm 01- dugu yerde tabanm yacag) gorilluyordu.: MOP'ye kayrna -+ BE$

8 r Sunalp, bunun farkma vannca Feyzi Hahci- Selcuk Aytan ikilisim gorevden aliyor ve yerlerine Vecihi Akin Pa~a'YI gorevlendiriyordu. Bir taraftan Vecihi Pasa Kenya teskilati kurulusu icin cahsirken, sukan MOP Ustesinde Karsrhkli temaslar, "aracrlar" "arabulucular" derken Faruk Sukarr'm rvidp Konya listesinden aday gosterilmesi kesinlesiyordu, Siikan 'a verilen soz "liste basi "ydi. Ama bu sadece bir "soz " dii, Ancak listeler verildikten sonra kesinlesecekti, Nihayet milletvekili aday listeleri YUksek Secim Kurulu 'na verillyor ve basma da a<;lklaj1lyordu. GorUlen, Faruk SUkan'a verilen "soz "Un tu tulmadlglydl'? Liste ba~1 sozunukim vermi~ti, kimler bu sozun yerine getirilmesini engellemi~ti'?. Bu sorular bir sure kamuoyunda cevap anyordu. SUkan'm temaslarmda, Sel<;uk Aytan'm ve Sunalp Uzerinde etkili olabilecegi soylenen bazl ki~ilerin isimleri ge<;iyordu. Ama ne derece dogruydu bunlar'? Oogrulu gu, listeler a<;lklandlktan sonra ortaya <;Iklyordu. SUkan memnun degildi... Huzursuzdu...UUnlerce bu konuda nasll karar vermesi gerektigini du~unmu~tu. Konya'dan liste U<;UncUsUolarak <;Ikabilir miydi'? ALTI Feyzi HALle] MOP yetkilileri de hem kendileriyle, hem de yuksek seviyede temaslarda bulundugu soylenen SUkan'm tenkidlerini degerlendiriyorlardi. SUkan meselesine bir care bulunmak gerekiyordu. o da biliyordu ki, bu mumkun degildi? Konya, artik Sukarr'm kalesi degildi, Siikan'm secilebilmesi icin ikinci sirada olmasi bile bir handikapti. Bekledig] gibi, liste!ja~1 olmasi sartti. istifa ve Arornoakuer Bu arada Sdkanm istifasma baska sebepler de g6steriliyordu. Bunlardan biri de "Zehir Hafiye"nin bazi arkadaslanrn da MOP listesinde gormek istemesiydi. Hasan Korkmazcan, Ekrem Dik- 'men, Nuri Erogan gibi isimlerin MOP'ye almmasmi istiyordu SUkan. Ama, bu istegi de gerceklesmiyordu, Ciinkii, Sukarr'm bu istegi MOP'de oybirligiyle reddediliyordu. Bu gelismeler, huzursuzlugu daha da biiyiitiiyordu. Konya listesinde 3. siraya yerles tirilmesi ise bardagi tasiran damla oluyordu. Sdkan'm listeye itirazr vardi. Bunun icin de temas ve cabalanm bir milddet surduruyor; istifasi gecikiyorduo Ama, istedikleri olmazsa istifasimn kesin oldugu da biliniyordu. Ama SUkan bu haberleri yalanhyordu: "Kim bu haberleri uyduraniar. Boyle bir sey kati surette miimkiin degil.", Aradan bir kac gun gecince, Silkan'm kendi kendini yalanladigi ve istifa ettigi gordluyordu. Dogan KASARO(;LU "Ben bir MahkOmum" SUkan'm istifasl, Konya te~kiiatini ve Genel Merkezi bir kere daha kan~tmyordu. istifa iizerine yapllan yorumlar, daha ziyade "Zehir Hafiye "nin aleyhineydi. MOP'de bir <;oklan, "iyi ki -ritti" diyorlardl. Uzulenler de vardi...bunlann en +isesi ise, Konya teskilatindan kaynaklamyor ve "insaallah yeni bir catisma olrnaz" diyorlardi.. SUka~'in istifasmdan en cok diselenlerin basmda ise Sunalp Pasa geliyordu. Sunalp "Ben bir mahktlmum" diyordu. "Beni bu partiyi kurmaya mahkum ettiler" diyen MOP Genel Bas. k~!1i,.hie de halinden memnun degildi, Bir tarafta TRT'de yapilacak olan "a<;l~ oturum "un heyecam simdiden Pasa yl sarmrsken, ilstune iistliik bir de bu huzursuzluklarm ortaya t;;kmasi, onu son dere yoruyordu. Bazan, ikayetlerinin had safhaya vardigr gortiliiyor: ama kendi Uibiriyle "mahkiim olm~i", ;ola deyam etmeye mecbur kjhyordu onu. SUkan ise, "hafiyeligin " verdlgi ahskanhkla olsa gerek, istlfasmm hemen ardmdan, yeni temaslara bas. h~or,. politikadan koparmyacagmi gosterlyordu. oecrci Liste Ge~tigimiz Cuma giinii Yiiksek Secim Kurulu tarafmdan partilerin verdikleri aday listeleri ilzerindeki inceleme tamamlaruyor ve gecici liste vavmlaruvordu. Geclci listeyle partilerin basrna verdikleri listeler arasmda fark oldugu goriiliiyordu. Yiiksek Secim Kurulu'nun yaymladlgl listeye gore en biiytik kansrklrk Halkci Parti listesinde rnevdana geliyordu. HP'nin Amasya, Artvin, Balrkesir, Bitlis, Bursa, Edirne, Erzurum, Hatay, lcel, istanbul, izmir, Konya, Mugla, Nigde, Siirt, Sivas ve Zonguldak listelerinde ilk acrklanan listeye gore farkhliklar oldugu goze carpivordu. Bazi isimler basma acrklanan listede bulunmazken, Yiiksek Secirn Kurulu'nun a~lkladlgl listede yer allyor; bazilan da tam tersine, basloa a~lklanan listede oldugu halde, YSK listesinde bulunmuyordu. Bazl adaylann ise slralamalannda degi~iklik oldugu gortiliiyordu. Halk~1 Parti'de boylesine bilytik bir k<rrl~lkllk rneydana gelirkenl MOP listesinde de bazl degi~iklikler oldugu goriiliiyordu. MOP'nin Adana ve Kastamonu listelerinin basma a~lklanan ~ekliyle, YSK 'ndan ~Ikan ~ekilleri arasmda farkllhklar oldugu goriiliiyordu. Bu illerde basma a~lklanan listelerde yer alanlardan bazllannln degi~tirildigi, yerlerine ba~ka adaylarm kondugu gortiliiyordu. Bu iki partidcki kan~lkhga kar~l Ilk, Anavatan Partisi listesinde hcr- -+

9 MGK incelemesi Partilerin aday listeleri YSK tarafmdan acrklamrken, 9 Eyliil'e kadar resmen baslarnamrs olan ve hazjrhk Ian yaprlan Emniyet Genel Miidiirlilgii'niin adavlarla ijgili sorusturmasi da bashyordu, Buna gore, Emniyet Genel Miidiirliigii'nden gelen sorusturma raporlarma gore MGK incelemesi yaprlacak ve uygun gorillrneyen adaylar 21 Eyliil tarihine kadar siyasi partilere bildirilecek. Siyasi partiler uygun goriilmeyen adaylarm 10 yerlne 23 Eyliil'e kadar, Konsey'in tasvibini almak sarnyla yenilerini koyabilecekler. Bagimsrz adaylardan or; PARTJ DE SEr;JM Jf;/N inn/ali -_ :_-_;;..:._--?...-_-_ - -~ - - istifa etmek _Jl2:::;:.:..--:=--...t::_~L_..:- ~Ikoturum Giinlerdir siiren TRT'nin "acrk Oturum" meselesi ge~tigimiz hafta sonunda tathya bagfaruvor ve MDP Genel Baskam Turgut Sunalp da teklifi kabul ediyordu. Bilindigi gibi, TRT Genel Miidiirii Madt Akman, acrk oturum konusundaki temaslanna uzun sliredir devam ediyor; Ana-Parti ve HP Genel Baskanlanndan olumlu cevap ahrken, MDP Genel Baskam Sunalp'la gorusme irnkarnru bile bularruvordu. Daha sonra yapilan temaslar so- nucu, Akmarr ikinci bir temaslar dizisini baslauyor ve sonucta Turgut Sunalp'i da ekrana crkmaya razt ediyordu. TRT Genel Muduru 'yle Sunalp'm gijru~mesinden once gazeteci lerden yak man MDP Genel Baskaru "Hep ihtiyar gozukiligum fotograflanrru se ~iyorlar" diyordu. Sunalp, bu yuzden ' gittigi yerlerde "Pasarn senin hep ih- <»>: tiyar resimlerini koyuyorlar. "lhtivar Pasa koltuk degnekleriyle geliyor" diyorlar." seklindeki konusuldugunu belirtiyordu. Bu konusmadan sonra, TRT Genet Muduru Akman'la bir sure yalmz goru~en Sunalp, 2 saat 10 dakika sonra gorusmenin yapjldlgl odadan cikarken gazetecilere "Kaprdan rm dinliyordunuz cocuklar? " diyordu. Acrk Otururn konusuyla ilgili bir. acrklarna yapan TRT Genel Miidiirii Akman da, "Tekliflere steak yaklastilar. Acrk oturuma kanlmavi ka-, bul ettiler. Giiniimiizii daha sonra belirleyecegiz, Katiyen zrtlasma yok. _ Programm yaprlmasi icin gerekli ya ~.~- hsmalara hernen baslavacagrz, Teknik acrdan hazir olunca gununii acrklayacag irn." diyordu. MDP Genel Baskarn Turgut Sunalp ise, acrk oturuma kanlmavi kabul ettigln] soyledigi aciklamasmda "Yayrnm canh veya banttan yaprlrnasmm bir farki yok. Benim icin ikisi de avru. Her iki yaymda da hiy bir lider soylediglnden riico edemez. He Ie ii~ ki~i birlikte olunca, programda degi~iklik soz konusu olamaz. Bu..._ ~ acidan her ikisi de benim icin canh hangi bir degi~iklik olmadlgl goriilii- isteyenler iyin de, YSK bir simrlama yaymdir," ~eklinde konusuyordu. yordu. getiriyor ve bu adaylann da 21 Ey- YSK'nun yayloladlgllisteye gore Iill'e kadar istifa etmeleri gerektiginl Tiirkive capmda, secimlere katilan bildiriyordu. baglmslz aday sayisida 487 idi. Konsey incelemesi bitip, yeni adaylar da tespit edildikten sonra, YSK tarafmdan 26 Eyliil'de kesin aday listesi aciklanacak. MacitAKMAN Sunalp Faruk Siikarr'm istifasi konusunda ise "Bu ilk istifa degil,da ha once de istifa eden olmustu" di yordu. TRT Genel Miidiirii Macit Ak man, acrk oturum'un yaym tarihinir ise kanunlara gore Ekim ta rihleri arasmda belir lenecek bif giir olacaguu soyliiyordu. YEDI

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :16 CELSE TARİHİ :17.11.2009 BAŞKAN :KÖKSAL ŞENGÜN 20909 ÜYE :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298

Detaylı

Uyan tahtıravalli, uyan; Bir memleket, düşler içinde. Batıysa batının rengi doğuysa doğunun rengi Memleket renkler içinde, alacabulaca

Uyan tahtıravalli, uyan; Bir memleket, düşler içinde. Batıysa batının rengi doğuysa doğunun rengi Memleket renkler içinde, alacabulaca ey Türk kendine dün DEVLET * 26/MAYIS/1969 * SAYFA : 2 paftanın yazısı DÜŞLER İÇİNDE Bir memleket düşünürüm düşler içinde, bir tarafı ak, bir tarafı al» bir tarafında bir kocamış, öbür tarafında öbür kocamış!

Detaylı

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE D E R G İ S İ RÜZGÂRLI SOK. No : 15 ANKARA-TEL: 11 89 92 P. K. 582 Kendi Aramızda Cilt:XXXVII Yıl:13 Sayı: 658

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE D E R G İ S İ RÜZGÂRLI SOK. No : 15 ANKARA-TEL: 11 89 92 P. K. 582 Kendi Aramızda Cilt:XXXVII Yıl:13 Sayı: 658 Cilt:XXXVII Yıl:13 Sayı: 658 Metin Toker YAZI İŞLERİNDEN SORUMLU : GENEL YAYIN MÜDÜRÜ: Kurtul Altuğ MÜESSESE MÜDÜRÜ : AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE D E R G İ S İ RÜZGÂRLI SOK. No : 15 ANKARA-TEL: 11 89 92 P.

Detaylı

Usulle Yönelilemeı!»

Usulle Yönelilemeı!» EY TÜRK KENDİNE DÖN MÎLLÎYBTÇÎ SİYASI HAF TALIK GAZETE PAZAR TESt GÜNLERİ ÇIKAR Fiatı: 250 Kuruş 19 MART 1973 TÜRKEŞ : ÇAĞIMIZ "MİLLİYETÇİLİK ÇAĞM'DIR «Millî Eğitim Usulle Yönelilemeı!» > Kudretli ve Müreffeh

Detaylı

% - < * :.. Ankaralın Tasına ^ OSMAN GAKIR Bak... # Neden Ülkücü Oluyorlar? DocDr. NECMETTİN HACIEMİNOBLU. T VJf«^ safisi

% - < * :.. Ankaralın Tasına ^ OSMAN GAKIR Bak... # Neden Ülkücü Oluyorlar? DocDr. NECMETTİN HACIEMİNOBLU. T VJf«^ safisi % - < * :.. Ankaralın Tasına ^ OSMAN GAKIR Bak... # Neden Ülkücü Oluyorlar? DocDr. NECMETTİN HACIEMİNOBLU Ö ^ T VJf«^ safisi» AYLIK FİKİR VE SAN'AT DERGİSİ TÖRE'den 2 Cevaplar GALİP ERDEM 3 Her türlü P.

Detaylı

Sayı: 491 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya

Sayı: 491 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya AKİS Sayı: 491 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı : Metin Toker, Atilla Bartınlıoğlu. Güneri Cıvaoğlu.

Detaylı

:OMERDiKEN :Ali EFENDi PEKSAK :AVTEKiN OZANLI. :SAVA KIRBA :HOSEViN KAPLAN

:OMERDiKEN :Ali EFENDi PEKSAK :AVTEKiN OZANLI. :SAVA KIRBA :HOSEViN KAPLAN T.C. istanbul 10. AGIR CEZA MAHKEMESi ( CMK 250 MADDESi ile VETKili ) DURUMA TUTANAGI ESAS NO CElSE NO CElSE TARiHi :2010/283 :97 :27.03.2012 -- BAKAN OVE OVE C. SAVCISI C. SAVCISI KATip :OMERDiKEN :Ali

Detaylı

Sayı: 449 Cilt: XXVII Yıl:9 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya

Sayı: 449 Cilt: XXVII Yıl:9 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya AKİS Sayı: 449 Cilt: XXVII Yıl:9 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sahibi Metin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı: Metin Toker, Atilla Bartınlıoğlu, Güneri Cıvaoğlu.

Detaylı

pecya AKİS içindekiler Sayı : 483 Cilt: XXVIII Yıl: 10 HAFTALIK AKTÜALİTE M E C M U A S I Kendi Aramızda Yazı İşleri Müdürü Sevgili AKİS Okuyucuları

pecya AKİS içindekiler Sayı : 483 Cilt: XXVIII Yıl: 10 HAFTALIK AKTÜALİTE M E C M U A S I Kendi Aramızda Yazı İşleri Müdürü Sevgili AKİS Okuyucuları Sayı : 483 Cilt: XXVIII Yıl: 10 Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı : Metin Toker Atillâ Bartınlıoğlu, Güneri Cıvaoğlu. Egemen Bostancı ve Vedat Zeydanlı

Detaylı

KİTABIN İLGİLİ BÖLÜMÜNE NURETTİN VEREN OLAYINI DA EKLERSEK FENA OLMAZ UNUTMA!!!!

KİTABIN İLGİLİ BÖLÜMÜNE NURETTİN VEREN OLAYINI DA EKLERSEK FENA OLMAZ UNUTMA!!!! NOTLAR: BURADAN İTİBAREN EMİN ARSLAN OLAYI ARDINDAN MUSTAFA GÜLCÜ VE CELAL UZUNKAYA İLE FARUK ÜNSEL ANLATILACAK. ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ ORHAN ÖZDEMİR VE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ EMNİYET AMİRİ ÖMER ZEREN İN OLAYININ

Detaylı

ev Tiirk kendine dön.. 7. 7. 1969 «TUTSAK MENEM> ;^; ıiı m

ev Tiirk kendine dön.. 7. 7. 1969 «TUTSAK MENEM> ;^; ıiı m ev Tiirk kendine dön.. 7. 7. 1969 «TUTSAK MENEM> ;^; ıiı m DEVLET * 7/TEMMUZ/1969 * SAYFA: 2 BİR BESLEME paftanın yazısı Genellikle, memlekette yaratılan karışıklığın «baş sorumlusu» olarak iktidar suçlanırken;

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı Komisyon : 28 Şubat Giriş :18.30 Tarih : 18/10/2012 Grup : Çakır Sayfa : 1 BAŞKAN Değerli milletvekilleri, değerli konuğumuz Uğur Dündar; öncelikle Komisyonumuza hoş geldiniz. Komisyon davetimizi kabul

Detaylı

illî sembollere tahammül edemeyenler Milliyetçi olamazlar!

illî sembollere tahammül edemeyenler Milliyetçi olamazlar! MİLLİYETÇİ SİYASİ HAFTALIK GAZETE SAYI 429 Y I L : 9 EY TÜRK KENDİNE DÖN... 23 OCAK 1978 PAZARTESİ FİYATI 5 TL. a Ecevit Hükümet Olmak için «Devlet enkazdır», «Hazine iflâs etmiştir.» diyerek Devleti tahrip

Detaylı

B e ş i k t a ş B e l e d i y e s i K ü l t ü r S a n a t M e r k e z l e r i v e P r o g r a m l a r KONSER OYUN

B e ş i k t a ş B e l e d i y e s i K ü l t ü r S a n a t M e r k e z l e r i v e P r o g r a m l a r KONSER OYUN TİYATRO Genç Kafa dan... Ortaköy Kültür Merkezi İÇ SAYFALARDA B e ş i k t a ş B e l e d i y e s i K ü l t ü r S a n a t M e r k e z l e r i v e P r o g r a m l a r KONSER Viyolonsel konserleri Fulya Sanat

Detaylı

Sayı: 496 Cilt: XXVIIİ Yıl:. 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya

Sayı: 496 Cilt: XXVIIİ Yıl:. 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya AKİS Sayı: 496 Cilt: XXVIIİ Yıl:. 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı : Metin Toker, Atillâ Bartınlıoğlu, Güneri Civaoğlu,

Detaylı

pecya AKİS İçindekiler Sayı: 442 Cilt: XXVI Yıl: 9 Sahibi

pecya AKİS İçindekiler Sayı: 442 Cilt: XXVI Yıl: 9 Sahibi AKİS Sayı: 442 Cilt: XXVI Yıl: 9 Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı: Metin Toker. Atilla Bartınlıoğlu, Güneri Cıva oğ1u, Egemen Bostancı ve Kenan

Detaylı

Komünist ve Bölücülerin ir Haftalık Cinayet Bilançosu

Komünist ve Bölücülerin ir Haftalık Cinayet Bilançosu MİLLİYETÇ. SİYASİ HAFTALK GAZETE m Komünist ve Bölücülerin ir Haftalık Cinayet Bilançosu 6 Ölü «45 Y a r a 11 2 Büyük Soygun 13 Sabotaj Çok Sayıda Tabanca, Dinamit ve komünist yayın Gerilla mücadelesiyle

Detaylı

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE DERGİSİ Kurtul Altuğ Kendi Aramızda Saygılarımızla RÜZGARLI SOK. NO:15 ANKARA-TEL : 11 89 92 P.K.

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE DERGİSİ Kurtul Altuğ Kendi Aramızda Saygılarımızla RÜZGARLI SOK. NO:15 ANKARA-TEL : 11 89 92 P.K. Cilt: XXXIVYıl: 12 Sayı: 596 SAHİBİ VE BAŞYAZARI: Metin Toker YAZI İŞLERİ VE MÜESSESE MÜDÜRÜ Tacettin Tezer BU SAYIDA YAZI KURULU : İÇ HABERLER KISMI: Kurtul Altuğ, Teoman Erel, Okay Göçer, Egemen Bostancı

Detaylı

pecya Kendi Aramızda Köy Enstitüleri Sevgili AKİS Okuyucuları, Haftalık Aktüalite Mecmuası Başyazar Metin Toker Kapak Resmimiz AKİS Saygılarımızla

pecya Kendi Aramızda Köy Enstitüleri Sevgili AKİS Okuyucuları, Haftalık Aktüalite Mecmuası Başyazar Metin Toker Kapak Resmimiz AKİS Saygılarımızla AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 8, Cilt: XXIII, Sayı: 395 Yazı İşleri : Rüzgârlı Sokak No: 15 Tel: 11 89 99 P. K. 582 Ankara İdare : Rüzgârlı sokak No: 15 Rüzgarlı Matbaa Tel: 10 61 96 Başyazar Metin

Detaylı

MILLI YOL. Türk Umumî Efkârına Bildiri. mm~~ - '-^^^ 1. YIL 13. Savi FİATI 50 KURU? 20 NİSAN 1962 CU.IIA. !lil!ll!il!l ll!!ll!ll!

MILLI YOL. Türk Umumî Efkârına Bildiri. mm~~ - '-^^^ 1. YIL 13. Savi FİATI 50 KURU? 20 NİSAN 1962 CU.IIA. !lil!ll!il!l ll!!ll!ll! MILLI YOL!lil!ll!il!l ll!!ll!ll!lllimiliiiiiiiiium Türk Umumî Efkârına Bildiri mm~~ - '-^^^ '- '.'.:,.:.!,;»* 1. YIL 13. Savi FİATI 50 KURU? 20 NİSAN 1962 CU.IIA LU YOt l. Yü 13. Sa ı 20 Nisan a62 Fiyatı

Detaylı

BAŞKAN İDARE KURULU BAKANLAR KURULU 8 SENATÖR VE MİLLETVEKİLLERİ ' ' ':- I j -..-, V...-. vı. -... -?? : ;..;:'., -...:-.» I.-..

BAŞKAN İDARE KURULU BAKANLAR KURULU 8 SENATÖR VE MİLLETVEKİLLERİ ' ' ':- I j -..-, V...-. vı. -... -?? : ;..;:'., -...:-.» I.-.. ;., - - - -........ 5/ -... ; - - 6 - ; :..... >,. ". n -. I BAŞKAN İDARE KURULU 1 6 BAKANLAR KURULU 8 I SENATÖR VE MİLLETVEKİLLERİ... " " ". ".. ".... -.,.......... :.. 7 I j! -?? :;..;:., -.....:-.»

Detaylı

pecya AKİS Cemâl Gürsel Haftalık Aktüalite Mecmuası İstanbul Bürosu Kurtul * ALTUĞ Karikatür : TURHAN

pecya AKİS Cemâl Gürsel Haftalık Aktüalite Mecmuası İstanbul Bürosu Kurtul * ALTUĞ Karikatür : TURHAN AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 6, Cilt; XIX, Sayı: 331 Yazı İşleri Rüzgarlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 11 89 92 P. K. 582 - Ankara * İdare : Denizciler Caddesi 23/B Rüzgarlı Matbaa Tel: 11

Detaylı

Benim için geldiklerinde, sesini çıkartacak kimse kalmamıştı. Martin Niemöller 1. Dokunan Yanar

Benim için geldiklerinde, sesini çıkartacak kimse kalmamıştı. Martin Niemöller 1. Dokunan Yanar Önsöz Ahmet Şık ın yazdığı ve çalışma başlığı İmamın Ordusu olan kitabı şu anda Dokunan Yanar başlığıyla ekranlarımızda Kitabın sahte kopyalarının elektronik ortamlarda dolaştığı şu günlerde, okurların

Detaylı

6 5 nci Birle im 15 Ekim 2008 ar amba

6 5 nci Birle im 15 Ekim 2008 ar amba DONEM: 23 CILT: 29 YASAMA YILI: 3 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 6 5 nci Birle im 15 Ekim 2008 ar amba icindekiler Savfa I. - GECEN TUTANAK OZETI 336 II. - YOKLAMA 338 III. - GUNDEM DI I

Detaylı

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU 27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ I. Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Panoraması... 11

Detaylı

T B M M Tutanak Müdürlüğü

T B M M Tutanak Müdürlüğü Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 1 27 Mayıs Alt Komisyonu 26 Haziran 2012 Açılma Saati: 14.07 İKİNCİ OTURUM BAŞKAN : Enver YILMAZ (İstanbul) -----0----- BAŞKAN

Detaylı

Kalkın m ada\ Doç.Dr, r.; Mehmet Eroz. 7< W Yazgan

Kalkın m ada\ Doç.Dr, r.; Mehmet Eroz. 7< W Yazgan Kalkın m ada\ Doç.Dr, r.; Mehmet Eroz 7< W Yazgan AYLIK FİKİR VE SAN'AT DERGİSİ TORE'den 2 CEVAPLAR 5 Her türlü P. K. 211 haberleşme adresi : Kızılay Ankara Arif Nihat Asya'nın Son Nüktesi Son Endişesi

Detaylı

Ahmet Şık - Imamın Ordusu Dokunan Yanar www.cepsitesi.net

Ahmet Şık - Imamın Ordusu Dokunan Yanar www.cepsitesi.net Ahmet Şık - Imamın Ordusu Dokunan Yanar www.cepsitesi.net Önsöz Ahmet Şıkın yazdığı ve çalışma başlığı İmamın Ordusu olan kitabı şu anda Dokunan Yanar başlığıyla ekranlarımızda... Kitabın sahte kopyalarının

Detaylı

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya AKİS Sayı: 504 Cilt: XXIX Yıl:10 H A F T A L I K AKTÜALİTE MECMUASI Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurula İç Haberler Kısmı: Metin Toker, Güneri Civaoğlu, Egemen Bostancı

Detaylı