Planlı ve emin adımlarla, "Gelecek Bodrum'un" diyerek değerli halkıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Planlı ve emin adımlarla, "Gelecek Bodrum'un" diyerek değerli halkıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Transkript

1

2

3 İÇİNDEKİLER 1 GENEL BİLGİLER 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1.2 Teşkilat Yapısı 1.3 Fiziksel Kaynaklar Bilişim Sistemi 1.4 İnsan Kaynakları 1.5 Diğer Hususlar, Mali Durum Kurum Paydaşları 2 PERFORMANS BİLGİLERİ 2.1 Temel Politika ve Öncelikler 2.2 Amaç ve Hedefler Vizyon Misyon 2.3 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 2.4 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

4 Saygıdeğer Bodrumlular, Dünya markası kent olma vizyonumuzla çağdaş bir kent dokusunu tasarlamak amacıyla yolumuza "Gelecek Bodrum'un" diyerek çıktık. Bu yolda yürürken tek mücadelemiz ve gayemiz ise Bodrum'un geleceğini emin adımlarla planlamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve oluşturduğumuz tüm bu değerler ile Bodrum'un geleceğini oluşturmaktır. Çağdaş değerleri savunan, insan odaklı, şeffaf, katılımcı ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışının kurumsallaştırılmasını sağlamak adına öncelikle Bodrum Belediyesi Stratejik Planlama Çalışmalarımızı tamamladık. Bodrum Belediyesinin yarımada genelini kapsayan 4 yıllık planlama çalışmaları kapsamında hedeflediğimiz projelerimizi;"amaç", "HEDEF" ve "STRATEJİLERİMİZ" şeklindeki başlıklarla belirledik. Hemen ardından ise bu amaç, hedef ve stratejileri hayata geçirebilmek üzere müdürlüklerimizle birlikte çalışarak stratejik planımızda ifade edilen amaçlarımızı gerçekleştirmek için birimlerimizin performans göstergelerini, kriterlerini, çalışmalara ilişkin planlanan bütçelerini ve gerçekleşme zamanlarını belirleyerek "Bodrum Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı" mızı hazırladık. Stratejik planımızı ve performans programımızı hazırlamanın tek başına yeterli olmadığını biliyoruz. Stratejik planımızı, yaşayan ve gelişen bir plan olarak ele almadıkça ve performans programımıza uygun olarak birimlerimizi denetlemediğimiz sürece, her iki belgenin de sadece rafta kalacağı açıktır. Bu amaçla, çağdaş yönetim modelimize uygun olarak denetim mekanizmalarımızı da oluşturduk. Stratejik plan ve performans programımız, görevli birimlerimizce devamlı surette denetlenecek ve daha iyi olması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Amacımız; halkımıza, en üst düzeyde kaliteli hizmet vermek ve mutlu, gülümseyen bir Bodrum'u yaşatmaktır. Bu çalışmalarımız neticesinde Bodrum Belediyesi 2015 Yılı Performans Programını değerli halkımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Planlı ve emin adımlarla, "Gelecek Bodrum'un" diyerek değerli halkıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mehmet KOCADON Bodrum Belediye Başkanı

5 1 GENEL BİLGİLER 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Muğla ili mülki sınırlarının Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmesiyle birlikte Bodrum Belediyesinin görev ve yetkilerinin kapsamının belirlenmesinde ana düzenleme olarak karşıya çıkan 5393 sayılı Belediye Kanunu dışında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, önem ve öncelik kazanmıştır. Mahalli müşterek nitelikte olma şartı ile kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışında yer alan ve 5393 sayılı Belediye Kanununda belirtilen görev ve yetkiler, Bodrum Belediyesi sorumluluk alanını belirlemektedir. Buna göre, Bodrum Belediyesinin görev ve yetkilerini şu şekilde özetlemek mümkündür: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu: Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) İlçe ( )(2) belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. b) Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ( )(3) sınırları içinde 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe ( )(2)belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak. c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. d) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak. e) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhi işlerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işlerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. f) Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.

6 g) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. h) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. ı) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak. i) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. j) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak Sayılı Belediye Kanunu Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/ /17 md.) ( )(Ek cümleler: 12/11/ /17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açabilirler. b) ( ) (1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/ /17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (2) (Ek fıkra: 12/11/ /17 md.; Değişik: 12/7/ /100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/ /29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

7 d) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. e) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. f) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek. g) Borç almak, bağış kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. Madde 16- Belediyeye tanınan muafiyet: Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. Madde 38/b- Belediye Başkanı nın görev ve yetkileri: Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak(tır). Madde 41- Stratejik Plan ve Performans Programı: Belediye Başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans planı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plan performans planı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Madde 61- Belediye Bütçesi: Belediyenin stratejik planına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir. Madde 73- Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı: Belediye, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Madde 74- Yurt dışı ilişkileri: Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.

8 Madde 75- Diğer kuruluşlarla ilişkiler: Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a. Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. b. Mahallî idareler ile merkezî idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. c. Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve 8 Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. d. Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz. Madde 76- Kent Konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Madde 77- Belediye hizmetlerine gönüllü katılım: Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Madde 9- Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonları oluşturmak stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

9 1.2 Teşkilat Yapısı 5393 sayılı Belediye Kanununun MADDE 11.- Meskûn sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına metreden daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni veya temel alt yapı hizmetlerini gerekli kılması durumunda, Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine müşterek kararname ile kaldırılarak bu belediyeye katılır. Tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin mahalleleri, katıldıkları belediyenin mahalleleri hâline gelir. Tüzel kişiliği kaldırılan belediye ile köylerin taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve borçları katıldıkları belediyeye intikal eder. (http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5393.html) Madde uyarınca, Bodrum ilçesinde yer alan 11 belde belediyesi tek çatı altında toplanmış, bu doğrultuda kurum yapısı yeniden oluşturulmuştur. Bu yapıya göre Başkan, 2 Başkan Yardımcısı ve 20 Müdürlükten oluşan yeni bir yapı oluşturulmuştur. Şema 1 de Bodrum Belediyesi Organizasyon Yapısı yer almaktadır. Şema 1: Bodrum Belediyesi Organizasyon Yapısı

10 1.3 Fiziksel Kaynaklar Bodrum Belediyesine kayıtlı 1115 tapu bulunmaktadır. Bunlardan 457 adedi kiralık dükkan olarak kiraya verilmiştir. Tablo 1: Bodrum Belediyesi Gruplarına Göre Motorlu Araçlar Listesi GRUPLARINA GÖRE ARAÇ LİSTESİ MOTOSİKLETLER 74 ADET KAMYONETLER 40 ADET HİZMET ARAÇLARI 36 ADET KAMYONLAR 32 ADET ÇÖP ARAÇLARI 30 ADET İŞ MAKİNELERİ 26 ADET TRAKTÖRLER 23 ADET MİNİBÜSLER 17 ADET CENAZE HİZMETLERİ 16 ADET SÜPÜRGE ARACI 6 ADET SİLİNDİR 5 ADET TANKERLER 5 ADET AMBULANS 4 ADET MAKAM ARAÇLARI 3 ADET PANELVAN 3 ADET DENİZ BOTU 2 ADET OTOBÜSLER 2 ADET ASFALT TAMİR ARACI 1 ADET KANAL AÇMA 1 ADET VİDANJÖR 1 ADET TOPLAM 327 ADET

11 1.3.1 Bilişim Sistemi Hızla gelişen teknolojik değişime ayak uydurmak, doğru ve güncel bilgiyi ulaşılabilir kılmak, bilginin güvenliğini sağlamak Bilgi İşlem nün temel görevleridir. Müdürlük bu hizmetleri sağlarken farklı donanımlar ve hizmetlerden faydalanmaktadır. Sunucu Alt Yapısı Belediye otomasyon yazılımının, e-belediyenin, KPS (Kimlik Paylaşım Sisteminin) üzerinde koştuğu 1 adet vmware SNC marka sunucu bulunmaktadır. Netcad verileri ise ayrı bir sunucu üzerinde tutulmaktadır. Network Alt Yapısı Bodrum Belediyesi hizmet binalarında Lan altyapısı hem kablolu, hem de kablosuz olarak sağlanmaktadır. Bodrum Merkez binasında 15 Mbps hızında 2 adet fiber optik bağlantı ve yedek amacıyla kullanılan 1 Adet ADSL bağlantısı bulunmaktadır. E-belediye sistemi müstakil bir ADSL bağlantısı üzerinden çıkış yapmaktadır. Mahallelerde bulunan ek hizmet binalarımızda, belediye kademesinde ADSL bağlantılarımız bulunmaktadır. Ağ güvenliği merkezde ve hizmet binalarında bulunan firewall cihazları tarafından sağlanmaktadır. Web sitesi ve e-posta hizmetleri, Bodrum Belediyesi Bilgi İşlem tarafından yönetilmektedir. Barındırma hizmeti özel bir firma tarafından sağlanmaktadır. Yazılım Hizmetleri Bodrum Belediyesinde Saysis Otomasyon Yazılımı kullanılmaktadır. Kullanıcı açılması, kullanıcı yetkilerinin tanımlanması, yazılım desteği Müdürlük personeli tarafından verilmektedir. Otomasyon yazılımı üzerinden tanımlı 354 adet kullanıcı bulunmaktadır. E-belediye sistemi üzerinde 1710 üye bulunmaktadır yılı içinde E-ödeme sistemi üzerinden 5362 adet makbuz kesilmiştir. Kesilen makbuzların toplam değeri ,38 TL ve toplam tahsilat oranı %1,13 olmuştur. Donanım Alt Yapısı Bodrum Belediyesi, aktif olarak çalışan 250 adet pc ve muhtelif marka ve cinste yazıcı ile hizmet sağlamaktadır.

12 1.4 İnsan Kaynakları Bodrum Belediyesinde 177 memur, 7 sözleşmeli, 553 işçi, 248 hizmet alımı ve 128 Bodrum Belediye A.Ş çalışanı olmak üzere toplam 1113 kişi çalışmakta olup, çalışanların 3 ü Yüksek Lisans, 146 sı Üniversite Lisans, 87 si Yüksekokul, 341 i Lise ve 536 Ortaöğretim mezunu olup ayrıca çalışanların 239 u kadın, 874 ü ise erkektir. Tablo 2: Bodrum Belediyesi Çalışan Dağılımı STATÜ KİŞİ EĞİTİM KİŞİ CİNSİYET KİŞİ İŞÇİ 553 YÜKSEK LİSANS 3 KADIN 239 HİZMET ALIMI 248 LİSANS 129 ERKEK 874 MEMUR 177 YÜKSEKOKUL 103 BODRUM BELEDİYE A.Ş 128 LİSE 350 SÖZLEŞMELİ 7 İLKÖĞRETİM 528 TOPLAM: TOPLAM: TOPLAM: Grafik 1: Bodrum Belediyesi Çalışan Statü Dağılımı

13 Grafik 2: Bodrum Belediyesi Çalışan Eğitim Dağılımı Grafik 3: Bodrum Belediyesi Çalışan Cinsiyet Dağılımı

14 1.5 Diğer Hususlar Mali Durum Son 5 yıla ait Mali Yapı, Tablo da verilmiştir. Bu tablolara göre Bodrum Belediyesinin gelir ve gider bütçeleri, yıllara göre dağılımları ve türüne göre ekonomik gelir ve giderlerin sınıflandırılması görülmektedir. Tablo 3: Yıllar İtibarıyla Gelir Bütçesi Gerçekleşme Rakamları YILLAR (8 Aylık) BÜTÇE , , , , ,00 GERÇEKLEŞEN , , , , ,63 * yılları ve 2014'ün ilk 3 aylık dönemi sadece Bodrum Belediyesinin verilerini içermektedir. Grafik 4: Yıllar İtibarıyla Gelir Bütçesi Gerçekleşme Rakamları

15 Tablo4: Yıllar İtibarıyla Gider Bütçesi Gerçekleşme Rakamları YILLAR (8 Aylık) BÜTÇE ,00 GERÇEKLEŞEN , , , , , , , , ,74 Grafik 5: Yıllar İtibarıyla Gider Bütçesi Gerçekleşme Rakamları Tablo 5: Yıllar İtibarıyla Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranları (8 Aylık) 75% 63% 52% 45% 21%

16 Grafik 6: Yıllar İtibarıyla Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranlar Tablo 6: Yıllar İtibarıyla Türüne Göre Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması YILLAR (8 Aylık) Vergi Gelirleri , , , , ,00 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , ,66 Diğer Gelirler , , , , ,97 Sermaye Gelirleri , , , , ,00 TOPLAM , , , , ,63

17 Grafik 7: Yıllar İtibarıyla Türüne Göre Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablo 7: Yıllar İtibarıyla Türüne Göre Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması (8 Aylık) Personel Giderleri , , , , ,78 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi , , , , ,65 Mal ve Hizmet Alım Gideri , , , , ,95 Faiz Giderleri , , , , ,09 Cari Transferler , , , , ,77 Sermaye Giderleri , , , , ,50 Borç Verme , , , , ,00 TOPLAM , , , , ,74

18 Grafik 8: Yıllar İtibarıyla Türüne Göre Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Kurum Paydaşları İÇ PAYDAŞ ANALİZİ Bodrum Belediyesinin faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyen iç paydaşlar; Müdürler, Başkan, Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri bir araya gelerek kurumun; misyon, vizyon değerleri ve ayrıca belediyenin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerini çalıştaylarla belirlemeye çalışmıştır. DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ Bodrum Belediyesi faaliyetlerinden doğrudan ya da dolaylı yollardan etkilenen dış paydaşlarla yapılan çalıştay sonucunda; dış paydaşların beklentileri, Bodrum'un temel sorunları, Bodrum Belediyesinin fırsat ve tehditleri anketler yardımı ile toplanmıştır. Çalıştaya, Bodrum un gelişimine önemli katkıları olan sivil toplum kuruluşlarından 39 paydaş katılmıştır. 2 PERFORMANS BİLGİLERİ 2.1 Temel Politika ve Öncelikler Değerlerimiz Vatandaşın belediyeden beklentilerini karşılamak Adil, şeffaf ve gelişime öncü olmak, etik değerlere bağlı kalmak Demokratik ve özgürlükçü olmak Sürdürülebilir, insanların hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmek

19 Katılımcı ve yenilikçi bir belediye yaratmak Yerel ve kültürel değerlerimizi dünyaya tanıtma sorumluluğu ve bilinciyle çevre ve doğaya sahip çıkmak 2.2 Amaç ve Hedefler Vizyon Yerel değerlere sahip çıkan, yenilikçi ve çağdaş belediyeciliği en iyi yansıtan dünya markası kent olmak Misyon Yarımadamızın tarihi, kültürel, doğal güzelliklerini koruyarak ve geliştirerek gelecek nesillere yaşanabilir bir Bodrum bırakmak; insan odaklı, şeffaf, katılımcı ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışının kurumsallaşmasını sağlamak. AMAÇ 1: ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK NORMLARINA UYGUN YEREL YÖNETİM MODELİNİ KURMAK HEDEF 1: Belediyede idari yapının iyileştirilmesi ve kurumsallaşma çalışmalarının sürdürülmesini sağlamak HEDEF 2: Bodrum Belediyesinin mali altyapısını yeniden yapılandırmak ve güçlendirmek HEDEF 3: Bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmeleri en üst düzeyde kullanmak HEDEF 4: Halkın yönetime tam katılımını sağlamak HEDEF 5: Bodrum da dayanışma merkezleri, kooperatif ve birlikler kurulmasına öncülük etmek AMAÇ 2: BODRUM'UN EKONOMİK POTANSİYELİNİ GELİŞTİRMEK HEDEF 1: Turizmde çeşitliliğin artırılmasını ve turizmin 12 aya yayılmasını sağlamak HEDEF 2: Tarım ve Balıkçılık sektörünü desteklemek HEDEF 3: Bodrum'un sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacak yeni ve sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası boyuttaki festivalleri planlamak ve kazandırmak HEDEF 4: Yerel işletmelerin iyileştirilmesini sağlamak AMAÇ 3: BODRUM U BİR KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK HEDEF 1: Bodrum Yarımadası ndaki tarihi ve kültürel özelliği olan ören yerlerini belirleyerek turizme kazandırmak HEDEF 2: Bodrum u müzeler kenti haline getirmek HEDEF 3: Yerel Kültür Projelerini geliştirmek HEDEF 4: Kültürel ve Sanatsal etkinliklere mekan teşkil edecek yeni tesisler inşa etmek HEDEF 5: Önemli kültür turizmi odaklarını birbirine bağlayan doğa sporları tur güzergahlarını oluşturmak AMAÇ 4: SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARINI EN ÜST DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRMEK HEDEF 1: Bakım, Gelişim, Yardımlaşma, Eğitim, Dayanışma faaliyetleri ile Sosyal faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli altyapıların kurulmasını sağlamak HEDEF 2: Bodrum Yarımadası nda spor faaliyetlerini çeşitlendirmek ve tesislerin artırılmasını sağlamak

20 HEDEF 3: İyi ve kötü günlerinde Bodrum halkına, Bodrum Belediyesinin yanlarında olduğunu hissettirmek HEDEF 4: Engelli Dostu Kent olmak HEDEF 5: Halkla iletişimin geliştirilmesini sağlamak ve tanıtım yapmak HEDEF 6: Halkın, yerli ve yabancı ziyaretçilerin kentten en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak HEDEF 7: Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar) ile iletişimi geliştirerek, alınacak kararlara katılımlarını sağlamak HEDEF 8: Şikayet ve talepleri alarak değerlendirmek HEDEF 9: Tanıtım programları düzenlemek HEDEF 10: Bodrum Belediyesi çalışanlarının motivasyonunu artırmak HEDEF 11: Çocuk ve yaşlılar için projeler geliştirmek HEDEF 12: Sağlık hizmetlerini iyileştirerek tüm yarımadada yaygınlaştırmak HEDEF 13: Bodrum Yarımadası nda eğitim kalitesini iyileştirerek sürdürülebilirliğini ve yaygınlığını sağlamak AMAÇ 5: DOĞRU, UYGULANABİLİR, KALICI KENTSEL PLANLAR YAPMAK HEDEF 1: Planlama sorununu ilçe bütününde çözmek ve imar uygulamalarını geliştirmek HEDEF 2: Kentsel Tasarım ve Yenileme Projelerini hazırlamak HEDEF 3: Ulaşım ile ilgili iyileştirmeleri yapmak HEDEF 4: 6360 sayılı kanun gereğince geçiş sürecinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ile vatandaş arasındaki koordinasyonu sağlamak AMAÇ 6: DOĞAL VE DOĞAYA SAYGILI SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT YARATMAK HEDEF 1: Bodrum u Çevre Dostu Kent yapmak HEDEF 2: Halkı doğayla buluşturacak doğal parklar ve mesire yerleri oluşturmak HEDEF 3: Enerji verimliliğini sağlamak

21 2.3 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablo 8: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı HEDEFLER 2015 BÜTÇE İHTİYACI TOPLAM AMAÇ BÜTÇESİ A1H ,00 TL A1H ,00 TL A1H ,00 TL ,00 TL A1H ,00 TL A1H ,00 TL A2H ,00 TL A2H ,00 TL A2H ,00 TL ,00 TL A2H ,00 TL A3H ,00 TL A3H ,00 TL A3H ,00 TL ,00 TL A3H ,00 TL A3H ,00 TL A4H ,00 TL A4H ,00 TL A4H ,00 TL A4H ,00 TL A4H ,00 TL A4H ,00 TL A4H ,00 TL ,00 TL A4H ,00 TL A4H ,00 TL A4H ,00 TL A4H ,00 TL A4H ,00 TL A4H ,00 TL A5H ,00 TL A5H ,00 TL A5H ,00 TL ,00 TL A5H ,00 TL A6H ,00 TL A6H ,00 TL ,00 TL A6H ,00 TL 2015 BÜTÇE TOPLAMI ,00 TL

22 T.C AMAÇ1: ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK NORMLARINA UYGUN YEREL YÖNETİM MODELİNİ KURMAK HEDEF 1: Belediyede idari yapının iyileştirilmesi ve kurumsallaşma çalışmalarının sürdürülmesini sağlamak PERFORMANS ÖLÇÜM KAYNAK İHTİYACI FAALİYETLER SORUMLU BİRİM PERFORMANS GÖSTERGESİ HEDEF ÖLÇÜM BİRİM BAŞARI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 1.A Müdürlüklerin çalışma alanlarının iyileştirilmesi Personel Memnuniyet Oranı 80% Yüzde 0% 1.B Organizasyonel yapıların tamamlanması 1.C Kurumsal kimlik çerçevesinde fiziki yerleşimlerin yapılmaya başlanılması 2. Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması ve uygulamaya geçirilmesi için dokümantasyon çalışmalarına başlanılması 3. Belediyenin tüm hizmet ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve alımların gerçekleştirilmesi. Personel ihtiyacının belirlenmesi 4. Belediyeye ait hizmet binalarının güçlendirilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması. Önceliği belirlenen hizmet ihtiyacının karşılanması 5. Verimliliği düşük araçların elden çıkarılması, yeni hizmet aracı ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve alımlarının gerçekleştirilmesi 6. Gazderesi bölgesine Belediye Lojistik Destek Merkezinin kurulması. Kademe için alternatif Özel Kalem Özel Kalem Destek Hizmetleri Destek Hizmetleri Destek Hizmetleri planların çizilmesi 7. Paydaş kurumlar ile etkin bir Afet Yönetim Modelinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi. Diğer belediyelerin Afet Yönetimi ve Acil Eylem İnsan Kaynakları ve Planlarının incelenmesi. En iyi örneklerin seçilip Eğitim ona uygun olarak neler yapılabileceğine karar verilmesi. Kurtarma malzemelerinin bakımının Görevlendirmelerin tamamlanması ve pozisyonların doldurulması Personel başına düşen çalışma alanının 2015 yılında m2 olarak artırılması Kullanılan dokümanların tümünün tanımlanması ve indeks oluşturulması Stratejik Proje ekiplerinde görev almak İhtiyaç olan personelin hizmet alım ihalesi ile tedarik edilmesi Öncelik verilen hizmet noktalarının bakım ve onarımının yapılması 2015 yılı içerisinde hizmet aracı alım ihalesi yapılarak 5 adet araç alınması Etap etap, kademe yapılarının Fen İşleri ihtiyaçlara göre tamamlanma oranı Her mahalleden 10 gönüllünün bulunması Her gönüllüye 40 saat "Afet Yönetimi" eğitiminin verilmesi 90% Yüzde 0% 25% Yüzde 0% 250 Adet 0% 15 Adet 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL 80% Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 T 80% Öncelik Verilen/ Gerçekleşen 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 5 Adet /Araç 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 1 Oran 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 420 Kişi 800 Gönüllü Sayısı / Eğitim Süresi 0% 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI: ,00 T

23 T.C AMAÇ1: ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK NORMLARINA UYGUN YEREL YÖNETİM MODELİNİ KURMAK HEDEF 2: Bodrum Belediyesinin mali altyapısını yeniden yapılandırmak ve güçlendirmek PERFORMANS ÖLÇÜM KAYNAK İHTİYACI FAALİYETLER SORUMLU BİRİM PERFORMANS GÖSTERGESİ 1. Belediye taşınmazlarının kesin olarak kayıt altına alınması, toplum yararına kıymetlendirilerek değerlendirilmesi ve etkin şekilde yönetilmesi. Yapılaşmaya müsait olmayan parsellerin ihdas dosyalarının hazırlanarak belediye mülkü haline getirilip komşu parsellere satılması. İmar uygulama çalışmalarından belediye mülkü olarak çıkan parsellerin kayıt altına alınması ve varolanların güncellenmesi 2. A - Ödeme noktalarının sayısının çoğaltılması 2. B - E-belediye tahsilat oranının artırılması. 3. Tahakkuk ve Tahsilat verimliliğinin artırılması 4. Bodrum Belediye A.Ş. mali alt yapısının iyileştirilmesi 5. Etkin bir satın alma ve stok yönetim sisteminin geliştirilmesi ve yürütülmesi Emlak ve İstimlak Mali Hizmetler Mali Hizmetler Destek Hizmetleri Destek Hizmetleri Yapılaşmaya müsait olmayan terk edilen parsellerin ihale satışının gerçekleştirilmesi HEDEF ÖLÇÜM BİRİM BAŞARI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 80 Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 2 Ödeme Noktası 2 Nokta 0% Tüm tahsilatın %10'luk miktarının E-belediye sistemi ile alınması Bir önceki yılın tahakkuka bağlı tahsilat oranının %10 artırılması Bodrum Belediye A.Ş çalışan personelinin hizmet alım ihalesi ile statüsünün değiştirilmesi Satın alma taleplerindeki nitelik ve nicelik kalitesi Satın alma talep karşılanma süresi Doğrudan temin oranının bir önceki yıla göre %10 düşürülmesinin sağlanması 10 Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 10% Yüzde 0% 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 123 Personel 0% 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 80 Yüzde 0% 20 Zaman 0% 10% Yüzde 0% 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI:70.000,00 TL

24 FAALİYETLER 1. Kent Bilgi Sisteminin kurulması için ihaleye çıkılması ve kayıtlara başlanılması 2. Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kurulması, bu konuda altyapının oluşturulması ve döküman akışının elektronik ortama aktarılması 3. Dijital Arşiv çalışmalarının tamamlanması ve arşivleme işleminin başlatılması 4. Belediye Bilgi Güvenlik Sisteminin kurulması, internet altyapısının düzenlenmesi, uç noktaların merkeze vpn altyapısı ile bağlanmasının sağlanması. Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulabilmesi için danışmanlık hizmeti alınması. Personele gerekli eğitimlerin verilmesi 5. İşyeri Ruhsat Başvurularının internet üzerinden yapılabilmesinin sağlanması 6. İmar Planı ve İmar Durumu ile ilgili taleplerin internet üzerinden karşılanmasının sağlanması 7. Belediye Çağrı Merkezinin kurulması ve beldelerde çağrı merkezlerinin oluşturulması 8. Akaryakıt dağıtımının "Taşıtmatik Sistemi" ile yapılması 9. Elektronik Personel Takip Sistemlerinin kurulması 10. Elektronik Araç Takip Sisteminin kurulması T.C AMAÇ1: ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK NORMLARINA UYGUN YEREL YÖNETİM MODELİNİ KURMAK HEDEF 3: "Bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmeleri en üst düzeyde kullanmak SORUMLU BİRİM İmar ve Şehircilik Bilgi İşlem Bilgi İşlem Bilgi İşlem Bilgi İşlem Bilgi İşlem Zabıta Destek Hizmetleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Destek Hizmetleri PERFORMANS ÖLÇÜM KAYNAK İHTİYACI HEDEF ÖLÇÜM BİRİM BAŞARI BAŞARI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM Kent Bilgi Sistemine kayıt edilen bina sayısı Bina 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL Bütünleşik Numarataj İşlemlerinin tamamlanması 25 Bina Sistem üzerinden akan evrak sayısının toplam evrak sayısına oranı 50 Evrak 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL Arşivlenen sayfa sayısı Sayfa 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL Vpn altyapısı ile bağlanan bina sayısı İnternet üzerinden verilen ruhsat sayısı, ruhsat başvurularının değerlendirme sayısına oranı Sistem üzerinden verilen hizmetin yarımada geneline oranı Çağrı Merkezi kurulum süresi Taşıtmatik Sisteminin 2015 yılında belediye araçlarının tümüne uygulanması Sistem üzerinden takip edilen personelin genel personele oranı Takip edilen araç sayısının genel araç sayısına oranı 5 Bina 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 0,10% Ruhsat 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 10% Başvuru / Toplam 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 6 Ay 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 300 Araç 0% 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL 600 Personel 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 40 Yüzde 0% Yüzde 0,00 TL ,00TL TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI: ,00 TL

25 T.C AMAÇ1: ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK NORMLARINA UYGUN YEREL YÖNETİM MODELİNİ KURMAK HEDEF 4: Halkın yönetime tam katılımını sağlamak FAALİYETLER SORUMLU BİRİM PERFORMANS GÖSTERGESİ 1. Kent Konseyi ve Meclisleri (Engelli, Kadın, Çocuk, Spor, Mahalle) ile işbirliği içinde çalışılması. Kent Konseyine Kurulan Mahalle Meclis faaliyetlerini sürdürebilmesi ve Mahalle İşler Sayısı Meclislerinin oluşturulabilmesi için gerekli desteğin sağlanması 2. Tüm mahalle muhtarları ile işbirliği içinde çalışılması 3.Odalar ve STK lar ile işbirliği içinde çalışılması Basın Yayın Halkla İlişkiler Murtarlıklara konulan dilek ve şikayet kutularına gelen taleplerin cevaplanma süresi ve çözülme oranı PERFORMANS ÖLÇÜM KAYNAK İHTİYACI HEDEF ÖLÇÜ BİRİM BAŞARI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 12 Mahalle Meclisi Sayısı 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 30 Gün 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL Basın Yayın Halkla İlişkiler Düzenlenen toplantı sayısı 8 Toplantı 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI:25.000,00 TL

26 FAALİYETLER SORUMLU BİRİM T.C AMAÇ1: ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK NORMLARINA UYGUN YEREL YÖNETİM MODELİNİ KURMAK HEDEF 5: Bodrum da dayanışma merkezleri, kooperatif ve birlikler kurulmasına öncülük etmek PERFORMANS GÖSTERGESİ PERFORMANS ÖLÇÜM KAYNAK İHTİYACI HEDEF ÖLÇÜM BİRİM BAŞARI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 1. Bodrum Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Merkezinin kurulmasına öncülük edilmesi İşler Odalar ve STKlr ile işbirliği içinde sektörel bazda fizibilite çalışması yapılması, gelecek ile ilgili planların oluşturulması 1 Proje 2016 Yılında Başlayacaktır 0% 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 2. Belediye Sosyal Yardım Sandığının kurulması 3. Kırsal Kalkınma Kooperatiflerinin kurulmasına öncülük edilmesi 4. Kadın Dayanışma Kooperatifi kurulmasına öncülük edilmesi 5. TODAM ın (Toplumsal Dayanışma Merkezi) kurulmasına öncülük edilmesi İşler İşler İşler İşler Kuruluş çalışmalarının başlatılması ve yasal altyapının araştırılması Kuruluş çalışmalarının %5'lik oranının tamamlanması, üye taleplerinin toplanması ve başvurunun yapılması Kuruluş çalışmalarının %10'luk oranının tamamlanması Kuruluş çalışmalarının %5'lik oranının tamamlanması 1 Proje 2016 Yılında Başlayacaktır 0% 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 5% Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 10% Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 5% Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 6. KADEM in (Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi) devamlılığının sağlanması. Gerekli danışmanlık hizmetleri için ihtiyaçların belirlenmesi İşler Verilen eğitim sayısı ile kişi bazında verilen eğitim sayısı ve katılımcı memnuniyet oranı 6 Eğitim 0% Katılımcı sayısı 200 Katılımcı 0% Katılımcı memnuniyet oranı 65 Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI ,00 TL

27 FAALİYETLER 1. Bodrum Otogarının ivedilikle şehir dışına uygun bir yere kurulması projesinin hayata geçirilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi ile etkin çalışmalar yapılması 2. Bodrum Kongre Merkezinin kurulması. Projelendirme ve İhale çalışmasının tamamlanması 3. Alternatif turizm konusunda çalışmaların yapılması (Ekoturizm- Agroturizm- Kültür Turizmi-Sağlık Turizmi- Termal Turizm-Spor Turizmi- Dalış Turizmi) Literatür çalışmalarının (Bodrum için bu konularda kimler ne yapmış, önceki çalışmalar nelerdi) yapılması 4. Turizm tesislerinin iyileştirilmesinin teşvik edilmesi. Turizm tesisleri envanter çalışmalarının tamamlanması T.C AMAÇ 2: BODRUM'UN EKONOMİK POTANSİYELİNİ GELİŞTİRMEK HEDEF 1: Turizmde çeşitliliğin artırılmasını ve turizmin 12 aya yayılmasını sağlamak SORUMLU BİRİM PERFORMANS GÖSTERGESİ Özel Kalem Etüt Proje PERFORMANS ÖLÇÜM KAYNAK İHTİYACI HEDEF ÖLÇÜM BİRİM BAŞARI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM Muğla Büyükşehir Belediyesi ile yazışmaların yapılarak projelendirme çalışmalarının 60% Yüzde 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL tamamlanması Proje bitirilme oranı 60% Yüzde 0% 2015 yılında çalışmaların %10'luk kısmının bitirilmesi, Kongre Merkezinin 10 Yüzde 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL kapasitesi (Oditoryum ve Toplantı Salonu sayısı) 2015 yılında çalışmaların %20'lik kısmının bitirilmesi ve envanter çalışmasının hazırlanması İşler Proje geliştirilmesi 20 5 Yüzde Proje 0% 0% Etkinlik ve festival düzenlenmesi 5 Etkinlik 0% Lobi faaliyetleri 5 Lobi 0% Zabıta İyileştirilen tesis sayısının toplama oranı ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 20 Yüzde 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL 5. Turizm Danışma Merkezlerinin kurulması. 5 farklı bölgede turizm danışma ofislerinin kurulması 6. Turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası spor organizasyonları, festival, sergi, bienal ve etkinliklerin desteklenmesi. Organizasyon takviminin yapılması 2015 yılında çalışmaların %20'lik kısmının bitirilmesi İşler 20% Yüzde 0% Kurulan danışma merkezi sa 2 Adet 0% 2015 yılında çalışmaların %10'luk kısmının bitirilmesi, İşler söz konusu çalışmalarla ilgili yapılacak olan etkinlik sayısı ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 10% Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 7. Geleneksel El Sanatları Pazarı kurulmasına öncülük edilmesi. Her yıl yeni en az 1 adet Geleneksel El Sanatları Pazarı alanının yapılması Mali Hizmetler 2015 yılında çalışmaların %20'lik kısmının bitirilmesi, 1 adet Geleneksel El Sanatları Pazarı alanının yapılması 20% Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 8. İçmeler bölgesindeki tersane alanlarının imar sorunlarının çözülmesinin sağlanması. İmar sorunu olan yerlerin belirlenmesi ve sorunların %20'sinin çözüme kavuşturulması 9. Komşu adalar ile dış ticaretin güçlendirilmesi. Son 3 yılda ticareti yapılan malların listelenmesi ve oranlarının çıkartılması 10. Mavi Tur Gulet Limanı Projesinin gerçekleştirilmesi 11. İçmeler Gulet Park Projesi kapsamında bölgenin çok işlevli bir çekim merkezi haline getirilmesi 12. Turizm tanıtımında hedef ülke çeşitliliğinin artırılması 13. Tanıtım faaliyetlerine daha fazla finansal kaynak sağlanması İmar ve Şehircilik Özel Kalem Fen İşleri Etüt Proje Çalışmaların %15 oranında tamamlanması, 2017 yılı sonuna kadar planlama problemlerinin çözülmesi 15% Yüzde 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL 2015 yılında çalışmaların %20'lik kısmının bitirilmesi. Dış alım oranının azaltılıp, dış satım oranının artırılması. 20% Yüzde 0% Adalara yapılan ziyaret sayıs 5 Adet 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL Proje bitirilme oranı 5% Yüzde 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL Proje bitirilme oranı 5% Yüzde 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL Lobi faaliyetleri 9 Faaliyet 0% İşler Ziyaret edilen ülke ve katılınan fuar sayısı 5 Ülke 0% Özel Kalem ,00 TL 0,00 TL ,00 TL Proje bitirilme oranı 10% Yüzde 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL 14. Deniz Uçağı İskelesi ve helikopter iniş alanlarının yapılması. İskele yapılacak lokasyonun belirlenmesi, ön fizibilite çalışmalarının yapılması Etüt Proje Proje bitirilme oranı 5% Yüzde 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL TOPLAM BÜTÇE TUTARI: ,00 TL

28 FAALİYETLER 1. Mumcular'da soğuk hava depoları, yaş sebze ve meyve hali ile mezbaha kurulması projelerinin hayata geçirilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi ile 2015 yılında çalışmaların %20'lik kısmının tamamlanması T.C AMAÇ 2: BODRUM'UN EKONOMİK POTANSİYELİNİ GELİŞTİRMEK HEDEF 2: Tarım ve Balıkçılık sektörünü desteklemek PERFORMANS ÖLÇÜM KAYNAK İHTİYACI SORUMLU BİRİM PERFORMANS GÖSTERGES HEDEF ÖLÇÜM BİRİM BAŞARI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM Lobi faaliyetleri yapılması 5 Faaliyet 0% Fen İşleri Fuar faaliyetleri ile projelerin tamamlanma süresi Kurulacak olan bu yerlerin işlevselliği 2 Süre 0% 1 Yüzde 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL 2. Karaova bölgesinde yapılacak olan Tarımsal İşletme Organize Bölgesi projesi ile ilgili 2015 yılında çalışmaların %5'lik kısmının tamamlanması Etüt Proje Tarımsal işletme sayısının her bir yıl için bir önceki döneme oranla %5 oranında artırılması 10 Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 3. Balıkçı Barınağındaki yeni küçük tekne bağlama yerleri ve indirme rampalarının yapılması ve barınaktaki eskiden varolan ve hala kullanılmaya devam eden bağlama yerlerinin lokasyon haritalarının çıkartılması yılında ise çalışmaların %10'luk kısmının tamamlanması İmar ve Şehircilik Projenin tamamlanma süresi 10 Yüzde 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL 4. Bodrum Mandalinasından katma değerli ürünlerin üretilmesini teşvik etmek amacıyla "Mandalin Park Projesi" çerçevesinde bir merkez oluşturulması. Ön proje çalışmasının ve yapım için gerekli maliyetin hazırlanarak Avrupa Birliği vb. fonlara başvuruların yapılması Etüt Proje 2015 yılında çalışmaların %20'lik kısmının bitirilmesi. Mandalin Park Projesi kapsamında yapılacak bina, birim ve düzenleme sayısı 20 Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 2015 YILI TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI:45.000,00 TL

29 T.C AMAÇ 2: BODRUM'UN EKONOMİK POTANSİYELİNİ GELİŞTİRMEK HEDEF 3: Bodrum'un sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacak yeni ve sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası boyuttaki festivalleri planlamak ve kazandırmak FAALİYETLER 1. Uluslararası Pedasa Festivali'nin düzenlenmesi. Festivalin uluslararası boyutununun devam ettirilmesi ve her yıl katılımcı sayısının artırılması (%10 artırılması) 2. Bodrum Mandalinası Festivali'nin düzenlenmesi. Festival etkinliklerinin her yıl daha da çeşitlendirilerek düzenlenmesi (%10 artırılması) 3. Turizm sezonu dışında gerçekleşen etkinlik sayısının artırılması 4. Ulusal ve uluslararası nitelikteki festival ve etkinliklerin artırılması ve sürekliliklerinin sağlanması. Planlama ve proje çalışmalarının yapılması 5. Bodrum Belediye Bandosu'nun kurulması SORUMLU BİRİM PERFORMANS GÖSTERGESİ İşler İşler Festivalin her yıl düzenli olarak yapılması. Katılan ülke ve katılımcı sayısı Festivalin her yıl düzenli olarak yapılması. Katılımcı sayısı PERFORMANS ÖLÇÜM KAYNAK İHTİYACI HEDEF ÖLÇÜM BİRİM BAŞARI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 1 1 Ülke / Katılımcı Ülke / Katılımcı İşler Etkinlik ve katıımcı sayısı 25 Etkinlik /Katılımcı İşler İşler 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL Üretilen proje sayısı 5 Proje 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL Bandonun eğitim ve provalarına en az 12 üye ile başlaması ,00 TL 0,00 TL ,00 TL TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI: ,00 TL

30 T.C AMAÇ 2: BODRUM'UN EKONOMİK POTANSİYELİNİ GELİŞTİRMEK HEDEF 4: Yerel işletmelerin iyileştirilmesini sağlamak FAALİYETLER SORUMLU BİRİM PERFORMANS GÖSTERGESİ PERFORMANS ÖLÇÜM KAYNAK İHTİYACI HEDEF ÖLÇÜM BİRİM BAŞARI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 1. Küçük sanayi sitelerinin Bodrum kimliğine uygun bir şekilde yenilenmesi ve gelişimlerinin sağlanması. Mevcut sanayi sitelerindeki bina sayılarının ve mevcut durumlarının çıkartılması. Durumu en kötü olandan başlanılarak iyileştirme için neler yapılacak ise envanterinin hazırlanması Fen İşleri İyileştirilen bina sayısı 3 Adet 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL 2. İşyeri denetimlerinin artırılarak işletme kalitesinin yükseltilmesinin teşvik edilmesi Zabıta Denetlenen işyeri sayısı Adet 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL 3. İşyeri fazlalığının olumsuz etkilerinin azaltılması için envanter çalışmaları yapılması ve ticari yoğunluk haritaları çıkartılarak sektörel planlamanın yapılması Zabıta İşyeri Envanteri ve Yoğunluk Haritalarının çıkarılması 95 Proje 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL 4. İşyeri ruhsat kriterlerinin günün şartlarına uygun şekilde revize edilmesi ve bu sayede işyerlerinin ruhsata uygun Zabıta faaliyet sürdürmelerinin sağlanması Yeni kriterlere göre yenilenen ruhsat sayısı 75 Ruhsat 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI ,00 TL

31 T.C AMAÇ 3: BODRUM U BİR KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK HEDEF 1: Bodrum Yarımadası ndaki tarihi ve kültürel özelliği olan ören yerlerini belirleyerek turizme kazandırmak " (Antik Kentler, Değirmenler, Sarnıçlar, Çeşmeler, Tescilli Binalar, Şapeller, Anıt Ağaçlar v.b.) PERFORMANS ÖLÇÜM KAYNAK İHTİYACI FAALİYETLER SORUMLU BİRİM PERFORMANS GÖS HEDEF ÖLÇÜM BİRİM BAŞARI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 1. Emlak Vergisi ile birlikte tahsil edilen Kültür Varlıklarını Koruma Payı bütçesinin eski eserlerin renovasyon projelerinde etkin bir şekilde kullanılması 2. Antik kentlerde kazı ve çevre düzenleme çalışmalarının desteklenmesi İmar ve Şehircilik Etüt Proje Kültür Varlıklarını Koruma Payından kullanılan pay TL Tutar 0% Ziyaretçi sayısı Kişi 0% Türkkuyusu Mahallesi'ndeki tarihi kültürel değerlerin korunması için projelendirme ve düzenleme yapılması Proje bitirilme oranı 20% Yüzde 0% Antik kentlerde kazı ve çevre düzenleme çalışmaları için hayata geçirilen proje sayısı Ziyaretçi sayısı Kişi 0% Proje bitirilme oranı 20% Yüzde 0% 0,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 3. Sözlü Tarih Projesi ve Bodrum Kültür Gezileri çalışmalarının sürdürülmesi ve geliştirilmesi, planlama çalışmalarının yapılması. Kültür gezisi düzenlenecek bölgelerin tespitinin yapılması İşler Projenin sürekliliğinin sağlanması için hayata geçirilen proje sayısı Ziyaretçi sayısı Kişi 0% Proje bitirilme oranı 30% Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 4. Antik Karia Yürüyüş Yolu'nun projelendirilmesinin sağlanması. Antik Karia Yürüyüş Yolu için nasıl projeler yapılabileceğinin araştırılmasına başlanılması Etüt Proje Antik Karia Yürüyüş Yolu için hayata geçirilen proje sayısı Ziyaretçi sayısı Kişi 0% Proje bitirilme oranı 20% Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 5. Seangela ve Theangela (Kaledağ) antik kentlerindeki kazı çalışmalarının desteklenmesi ve bu bölgelerin arkeolojik park olarak yeniden düzenlenmesi. Bu yerlerin "Arkeopark" olarak düzenlenmesi için gerekli yazışmaların da yapılmaya başlanılması İmar ve Şehircilik Arkeoparkın işlevsel olarak faaliyete açılması (süre) ve Arkeopark için hayata geçirilen proje sayısı Ziyaretçi sayısı Kişi 0% Proje bitirilme oranı 10% Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 6. Pedasa Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının desteklenmesi ve bölgenin Pedasa Arkeolojik Parkı olarak yeniden düzenlenmesi. Mevcut durum analizinin yapılarak önceliklerine göre çalışmaların başlatılması 7. Myndos Sit Alanı'nda kazı çalışmalarının desteklenmesi; çevre düzenlemesi ve projelerinin yapılması. Uluslararası ölçekte çalışan arkeologlarla iletişime geçilip burası için hangi projelerin yapılabileceğinin araştırılması İmar ve Şehircilik İmar ve Şehircilik "Pedasa Arkeolojik Parkı" projesi için hayata geçirilen proje sayısı Ziyaretçi sayısı Kişi 0% Proje bitirilme oranı 20% Yüzde 0% Myndos sit alanı kazı çalışması için hayata geçirilen proje sayısı Ziyaretçi sayısı Kişi 0% Proje bitirilme oranı 20% Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL ,00 TL

32 8. Tavşan Adası nda Arkeopark kurulmasının desteklenmesi. Planlama ve proje çalışmalarının İmar ve Şehircilik yapılması. Belirlenen yerde Arkeopark kurulması işlemlerin başlatılması (Gerekli yazışmalar) 9. Girel Belen Evleri'nde restorasyon ve çevre düzenleme projeleri yaparak bölgenin turizme kazandırılması İmar ve Şehircilik Arkeopark için hayata geçirilen proje sayısı Ziyaretçi sayısı Kişi 0% Proje bitirilme oranı 20% Yüzde 0% "Girel Belen Evleri" projesi için hayata geçirilen proje sayısı Ziyaretçi sayısı Kişi 0% Proje bitirilme oranı 5% Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 10. Sandıma nın turizm destinasyonu yapılması 11. Uranium Antik Kenti ve Yel Değirmenleri'nin olduğu bölgede seyir teraslarının düzenlenmesi. İşler Park ve Bahçeler Sandıma Turizm Destinasyonu projesi için hayata geçirilen proje sayısı Ziyaretçi sayısı Kişi 0% Proje bitirilme oranı 5% Yüzde 0% Anıtlar Kurulundan alınması gereken onay ve izinlerle ilgili İmar ve Şehircilik 1 Yazışma 0% ile ortaklaşa yazışmaların yapılması Proje bitirilme oranı 5% Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 12. Apostol ve Fener Adası ile Kilise ve Peynir Çiçeği Mağarası nın turizme kazandırılması. Broşür ve web sayfası tasarlamak 13. Kisebükü nü yapılacak restorasyon çalışmaları ile Arkeopark olarak düzenleyerek tarih ve kültür gezilerinin destinasyonu yapılması. Planlama ve proje çalışmalarının yapılması. İşler İmar ve Şehircilik Hayata geçirilen proje sayısı Ziyaretçi sayısı Kişi 0% Proje bitirilme oranı 5% Yüzde 0% "Kissebükü Turizm Destinasyonu" projesi için hayata geçirilen proje sayısı 1 Gezi 0% Ziyaretçi sayısı Kişi 0% Proje bitirilme oranı 5% Yüzde 0% 14. Panormus Kaya Mezarları, Asarlık ve Burgaz Tepeleri, Musulcap Kiremit Hayata geçirilen Ocağı, Roma Batığı İmar ve Şehircilik proje sayısı 5 Proje 0% ile Palamut ve Karain mağaralarının turizme kazandırılması. Ziyaretçi sayısı Proje bitirilme oranı % Kişi Yüzde 0% 0% 15. Gara Kilise nin restore edilerek turizme kazandırılması; restore edilmesi gereken yerlerinin de öncelikli olarak belirlenerek listesinin çıkartılması 16. Taşlıburun da birer Kültür Merkezi ve Amfi Tiyatro yapılması. Kültür Merkezi ve Amfi Tiyatronun yapılacak olduğu lokasyonun tam olarak belirlenip çizimlerinin yapılması 17. Sandıma ve Geriş eski okul binalarının kültür evine dönüştürülmesi İmar ve Şehircilik Etüt Proje İşler Gara Kilise'nin turizm potansiyeli için hayata geçirilen proje sayısı Ziyaretçi sayısı Kişi 0% Proje bitirilme oranı 5% Yüzde 0% Kültür Merkezi ve Amfi Tiyatronun kapasitesi (alansal m2 0% büyüklüğü) Kültür Merkezi içindeki birim sayısı 5 Birim 0% Hayata geçirilen proje sayısı 5 Proje 0% Ziyaretçi sayısı Kişi 0% Proje bitirilme oranı 5% Yüzde 0% Kültür Evi için toplanan dergi, gazete ve kitap sayısı Kültür Evi için hayata geçirilen proje sayısı 500 Adet 0% Ziyaretçi sayısı Kişi 0% Proje bitirilme oranı 5% Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL ,00 TL

33 18. Önemli kültür turizmi odaklarını; Pedasa-Girel-Gebe Kilise gibi birbirine bağlayan doğa sporları tur güzergahlarının oluşturulması. Oluşturulacak olan tur güzargahlarının nereden başlayıp nerede biteceğinin belirlenmesi Park ve Bahçeler Anıtlar Kurulundan alınması gereken onay ve izinlerle ilgili İmar ve Şehircilik ile ortaklaşa yazışmaların yapılması "Pedasa-Girel-Gebe Kilise" projesi için hayata geçirilen proje sayısı Ziyaretçi sayısı Kişi 0% Proje bitirilme oranı 5% Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 19. Gerenkuyu Şapeli nde restorasyon çalışmaları yaptırarak şapelin, kültür etkinliklerine cevap verebilen bir tesis haline dönüştürülmesi 20. Kadıkalesi nin restorasyon çalışmalarını tamamlayarak turizme kazandırılması. Mevcut durumun ortaya konularak yapılması gereken iyileştirme ve düzenlemelerin belirlenmesi İmar ve Şehircilik İmar ve Şehircilik Şapel için hayata geçirilen proje sayısı Ziyaretçi sayısı Kişi 0% Proje bitirilme oranı 5% Yüzde 0% Kadıkalesi için hayata geçirilen proje sayısı Ziyaretçi sayısı Kişi 0% Proje bitirilme oranı 5% Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 21. Koyunbaba Arkeolojik Taş Ocağı nın kültür merkezine dönüştürülmesi; planlama ve proje çalışmalarının yapılması 22. Girel Kalesi nin bulunduğu alanın Arkeopark olarak yeniden düzenlenmesi; planlama ve proje çalışmalarının yapılması. Belirlenen bölgeye yapılacak Arkeopark'ın yapım işinin tamamlanması İşler İmar ve Şehircilik Kültür Evi için toplanan dergi, gazete ve kitap sayısı Ziyaretçi sayısı Kişi 0% Proje bitirilme oranı 5% Yüzde 0% Arkeopark için hayata geçirilen proje sayısı Ziyaretçi sayısı Kişi 0% Proje bitirilme oranı 5% Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 23. Uranyum Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının desteklenmesi. Ön değerlendirme raporunun çıkartılması İmar ve Şehircilik Çalışmaların desteklenmesi için hayata geçirilen proje sayısı Proje bitirilme oranı 20% Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 2015 YILI BÜTÇE İHTİYACI: ,00TL

34 T.C AMAÇ 3: BODRUM U BİR KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK HEDEF 2: Bodrum u müzeler kenti haline getirmek PERFORMANS ÖLÇÜM KAYNAK İHTİYACI FAALİYETLER SORUMLU BİRİM PERFORMANS GÖSTERGESİ HEDEF ÖLÇÜM BİRİM BAŞARI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM İhtisas müzeleri için hayata geçirilen proje sayısı 1. İhtisas Müzelerinin yaygınlaştırılması ,00 TL 0,00 TL ,00 TL İşler Ziyaretçi sayısı Kişi 0% Proje bitirilme oranı 5% Yüzde 0% 2. Açık Hava Müzelerinin iyileştirilmesi ve iyileştirilmesi düşünülen müzelerin belirlenmesi 3. Mitolojik Kahramanlar Müzesi ve Heykel Müzesi'nin yapılması. Planlama ve Proje çalışmalarının yapılması 4. Turgutreis Denizcilik Müzesi'nin açılması için planlama ve proje çalışmalarının yapılması 5. Etnografya Müzelerinin iyileştirilmesi 6. Modern Sanatlar Müzesi'nin açılması 7. Eski Kaymakam Evi nin Bodrum Kent Arşivi olarak düzenlenmesi. Mülkiyet sorunlarının çözülmesi 8. Halikarnas Balıkçısı Müzesi'nin iyileştirilmesi. Var olan eşyaları hibe edenlerin akraba ya da tanıdıklarına ulaşılıp herhangi başka eşya nasıl bulunur araştırılmasının yapılması. İmar ve Şehircilik İşler İşler İşler İşler İşler İşler Açık Hava Müzeleri için hayata geçirilen proje sayısı Ziyaretçi sayısı Kişi 0% Proje bitirilme oranı 5% Yüzde 0% Mitolojik Kahramanlar Müzesi ve Heykel Müzesi için hayata geçirilen proje sayısı Ziyaretçi sayısı Kişi 0% Proje bitirilme oranı 5% Yüzde 0% Müze için hayata geçirilen proje sayısı 1 Yüzde 0% Sergilenecek olan eser sayısı 30 Eser 0% Ziyaretçi sayısı Kişi 0% 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL ,00 TL 0,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL ,00 TL Proje bitirilme oranı 10% Yüzde 0% Müze için hayata geçirilen proje sayısı Ziyaretçi sayısı Kişi 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL Proje bitirilme oranı 10% Yüzde 0% Müze için hayata geçirilen proje sayısı Ziyaretçi sayısı Kişi 0% 0,00 0,00 0,00 Proje bitirilme oranı 5% Yüzde 0% Eski Kaymakam Evi için hayata geçirilen proje sayısı Kent Arşivi için toplanan kitap, dergi, gazete sayısı 500 Adet 0% ,00 TL 0, ,00 TL Ziyaretçi sayısı Kişi 0% Proje bitirilme oranı 20% Yüzde 0% Halikarnas Balıkçısı Müzesi için hayata geçirilen proje sayısı Ziyaretçi sayısı Kişi 0% 5.000,00 TL 0, ,00 TL Proje bitirilme oranı 30% Yüzde 0% TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI: ,00 TL

35 FAALİYETLER 1. Kabotaj Bayramı gününde Turgutreis te Denizcilik Festivali yapılması 2. Geleneksel Deve Güreşi Festivallerinin yaşatılması. Deve Güreşi Festivali'nin sürekliliğinin sağlanarak yeterli tanıtım ve duyuru çalışmaları ile katılımcı sayısının artırılması (%10) T.C AMAÇ 3: BODRUM U BİR KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK HEDEF 3: Yerel Kültür projelerini geliştirmek SORUMLU BİRİM PERFORMANS GÖSTERGES İşler Kabotaj Bayramı'nda düzenlenen etkinlik sayısı ve katılımcı sayısı Kabotaj Bayramı'nda düzenlenen etkinliklere katılımcı sayısı Her yıl düzenli olarak İşler yapılması PERFORMANS ÖLÇÜM KAYNAK İHTİYACI HEDEF ÖLÇÜM BİRİM BAŞARI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 3 Etkinlik 0% Kişi 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 1 Etkinlik 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 3. Dereköy Tohum Takas Festivali'nin canlandırılması. Festivalin sürekliliğini sağlayarak yeterli tanıtım ve duyuru çalışmaları ile katılımcı sayısının artırılması (%10) Her yıl destek verilip katılımcı sayısının yıldan İşler yıla artırılması 10% Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI: ,00 TL

36 T.C AMAÇ 3: BODRUM U BİR KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK HEDEF 4: Kültürel ve Sanatsal etkinliklere mekan teşkil edecek yeni tesisler inşa etmek FAALİYETLER SORUMLU BİRİM PERFORMANS GÖSTERGESİ PERFORMANS ÖLÇÜM KAYNAK İHTİYACI HEDEF ÖLÇÜM BİRİM BAŞARI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM Bodrum Belediye Tiyatrosu'nun oluşturulması İşler Tiyatro için verilen eğitim sayısı 12 Eğitim 0% Oyunların izleyici sayısı İzleyici 0% İzleyicilerin memnuniyet oranı 70 Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI:15.000,00 TL

37 FAALİYETLER T.C AMAÇ 3: BODRUM U BİR KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK HEDEF 5: Önemli kültür turizmi odaklarını birbirine bağlayan doğa sporları tur güzergahlarını oluşturmak SORUMLU BİRİM PERFORMANS GÖSTERGESİ PERFORMANS ÖLÇÜM KAYNAK İHTİYACI HEDEF ÖLÇÜM BİRİM BAŞARI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM Kaya mezarlarında çevre düzenlemelerinin yapılması. Mezarların lokasyon haritasının hazırlanıp varolan verilerle yeniden planlarının çizilmesi Park ve Bahçeler Projelendirme için Anıtlar Kurulu ile yazışmaların tamamlanması 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI: 5.000,00 TL

38 T.C AMAÇ 4: SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARINI EN ÜST DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRMEK HEDEF 1: Bakım, Gelişim, Yardımlaşma, Eğitim, Dayanışma faaliyetleri ile Sosyal faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli altyapıların kurulmasını sağlamak FAALİYETLER SORUMLU BİRİM PERFORMANS GÖSTERGESİ PERFORMANS ÖLÇÜM KAYNAK İHTİYACI HEDEF ÖLÇÜM BİRİM BAŞARI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 1. Gençlik Merkezlerinin kurulması için planlama ve proje çalışmalarının yapılması. Gençlik Merkezinin 1 bölgede faaliyete geçmesi Etüt Proje Gençlik Merkezleri için hayata geçirilen proje sayısı Ziyaretçi sayısı Kişi 0% Proje bitirilme oranı 10% Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL Binanın alan büyüklüğü m2 0% 2. Huzur Evi'nin kurulması için planlama ve proje çalışmalarının yapılması Etüt Proje Yatak Kapasitesi 100 Kişi 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL Proje bitirilme oranı 5% Yüzde 0% 3. Emekli Kültür Evlerinin kurulması için planlama çalışmalarının yapılması Etüt Proje Emekli Kültür Evleri için hayata geçirilen proje sayısı Ziyaretçi sayısı Kişi 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL Proje bitirilme oranı 5% Yüzde 0% 4. Kadın Sığınma Evi'nin kurulması için ön fizibilite çalışmalarının yapılması. Gerekirse tahsis işlemlerinin başlatılması Etüt Proje Kadın Sığınma Evi projesinin alan büyüklüğü m2 0% Yatak Kapasitesi 100 Kişi 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL Proje bitirilme oranı 20% Yüzde 0% 5. Sivil Toplum Evi'nin kurulması için lokasyonun belirlenmesi. Ön fizibilite çalışmalarının yapılması. Etüt Proje Sivil Toplum Evi için hayata geçirilen proje sayısı Ziyaretçi sayısı Kişi 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL Proje bitirilme oranı 20% Yüzde 0% 6. Gündüz Çocuk Bakım ve Etüt Evlerinin (Belediye çalışanları için) kurulması, yapılacağı yerin tespiti ve alternatif çizimlerinin yapılması, gerekliyse tahsis işlemlerinin başlatılması ve ön fizibilite çalışmalarının yapılması Etüt Proje Kadın Sığınma Evi projesinin alan büyüklüğü m2 0% Çocuk Kapasitesi 100 Kişi 0% Proje bitirilme oranı 30% Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 7. Temiz Giysi - Eşya Bankası'nın oluşturulması için İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve proje kaynaklarının oluşturulması, sosyal market uygulamasına geçilmesi İşler Toplanılan eşya miktarı 500 Adet 0% Yardım ulaştırılan aile sayısı 100 Aile Proje bitirilme oranı 30% Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 8. Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezlerinin iyileştirilmesi, online sistemlerle sahiplendirme işlemi yapılması, Online Barınak Takip Sisteminin kurulması Çevre Koruma ve Kontrol Yenilenen malzeme sayısı 500 Adet 0% Sahiplendirme yapılan hayvan sayısı 500 Hayvan 0% Proje bitirilme oranı 30% Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI: ,00 TL

39 T.C AMAÇ 4: SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARINI EN ÜST DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRMEK HEDEF 10: Bodrum Belediyesi çalışanlarının motivasyonunu artırmak FAALİYETLER SORUMLU BİRİM PERFORMANS GÖSTERGES PERFORMANS ÖLÇÜM KAYNAK İHTİYACI HEDEF ÖLÇÜM BİRİM BAŞARI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 1. Belediye personelinin özel günlerinin takibi ve Başkan adına kutlama mesajının gönderilmesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Özel günleri kutlanan personel sayısı ve Başkan adına yayınlanan mesaj sayısı Personel 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL Personel ihtiyaçlarının karşılanma oranı 70% Yüzde 0% 2. Belediye personeline ulaşım, kreş ve etüt hizmetlerinin verilmesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Ulaşım ihtiyacı karşılanma oranı 70% Yüzde 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL Kreş hizmetlerinin karşılanma oranı 70% Yüzde 0% Otopark hizmetlerinin karşılanma oranı 70% Yüzde 0% TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI:10.000,00 TL

40 FAALİYETLER 1. Büyüklere Saygı Projesinin geliştirilerek sürdürülmesi için tespit edilip ziyaret edilen yaşlıların sağlık kontrollerinin yapılması 2. Yeni Doğan Projesinin geliştirilerek sürdürülmesi ve İlgili kurumlarla koordineli çalışılması 3. Meleklerimize Sahip Çıkalım projesinin hayata geçirilmesi 4. Çocuk Dostu Kent unsurlarının geliştirilmesi için çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak mekansal düzenlemelerin belirlenerek analizlerinin yapılması T.C AMAÇ 4: SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARINI EN ÜST DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRMEK HEDEF 11: Çocuk ve yaşlılar için projeler geliştirmek SORUMLU BİRİ PERFORMANS GÖSTERGES Vatandaş memnuniyet İşler oranı Fidan dikilen çocuk sayısının toplam doğan İşler çocuk sayısına oranı Vatandaş memnuniyet İşler oranı Etüt Proje Çocuk Dostu Kent için hayata geçirilen proje sayısı PERFORMANS ÖLÇÜM KAYNAK İHTİYACI HEDEF ÖLÇÜM BİRİM BAŞARI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 70% Yüzde 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL 70% Yüzde 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 70% Yüzde 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI:25.000,00 TL

41 T.C AMAÇ 4: SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARINI EN ÜST DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRMEK HEDEF 12: Sağlık hizmetlerini iyileştirerek tüm yarımadada yaygınlaştırmak PERFORMANS ÖLÇÜM KAYNAK İHTİYACI FAALİYETLER SORUMLU BİRİM PERFORMANS GÖSTERGESİ HEDEF ÖLÇÜM BİRİM BAŞARI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 1. Sağlık Bilinçlendirme Eğitimlerinin düzenlenmesi 2. Mobil Sağlık Hizmetlerinin geliştirilmesi, ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve hizmetlerin planlanarak sürekliliğinin sağlanması Eğitim sayısı 10 Eğitim 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL İşler Hizmet verilen kişi sayısı Kişi 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL İşler 3. Kadın ve çocuk sağlığına yönelik projeler üretilmesi. Kadın ve Çocuk Bilgi Sisteminin oluşturulmaya başlanılması 4. Danışma Merkezlerinin oluşturulması ve her yıl yeni bir mahallede Aile Sağlık Danışma Merkezinin açılması 5. Deniz Sağlık Ekiplerinin yarımadanın tüm kıyılarında faaliyetlerinin başlatılması ve sürdürülmesi Aile Destek Programı projesi için hayata geçirilen proje sayısı İşler İyileştirilen Danışma Merkezlerinin sayısı İşler Açılacak olan Sağlık Danışma Merkezlerinin alansal büyüklüğü m2 0% Memnuniyet oranı 70% Yüzde 0% Deniz Sağlık Ekipleri için hayata geçirilen proje sayısı İşler Memnuniyet oranı 70% Yüzde 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL 6. Hasta Taşıma Sisteminin geliştirilmesi ve sürdürülmesi. Hastaların önceden belirlenmiş randevu saatlerine uyularak ilgili yerlere transferlerinin sağlanması Memnuniyet oranı 70% Yüzde 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL İşler 7. Turgutreis in tam donanımlı bir hastaneye kavuşturulması için planlama ve proje çalışmalarının yapılması Fen İşleri Kurulacak ünite, merkez ve birimlerin tamamlanma oranı 20 Yüzde 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI:35.000,00 TL

42 FAALİYETLER 1. Kişisel Gelişim Günlerinin organize edilmesi için eğitimlerin planlanması T.C AMAÇ 4: SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARINI EN ÜST DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRMEK HEDEF 13: Bodrum Yarımadası nda eğitim kalitesini iyileştirerek sürdürülebilirliğini ve yaygınlığını sağlamak PERFORMANS ÖLÇÜM KAYNAK İHTİYACI SORUMLU BİRİ PERFORMANS GÖSTERGESİ HEDEF ÖLÇÜM BİRİM BAŞARI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM Yapılan etkinlik (Kişisel İşler Gelişim Günleri) sayısı 1 Etkinlik 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL 2. Okulların altyapı ihtiyaçlarına destek verilmesi Fen İşleri Destek miktarı TL Tutar 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 3. Üniversite Öğrenci Yurdu yapılmasına öncülük edilmesi, bunun için alan araştırması ve tahsis işlemlerinin başlatılması Etüt Proje Alan büyüklüğü m2 0% Yatak kapasitesi 200 Öğrenci 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL 4. Öğrenci yardımının sürekliliğinin sağlanması, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespitinin yapılarak 200 öğrenciye tahsil yardımı verilmesi İşler Yardım alan öğrenci sayısı 200 Öğrenci 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 5. Meslek edindirme kurslarının yaygınlaştırılması ve iş imkanlarının yaratılması, İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile ortaklaşa Meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi Kurslardan faydalanacak vatandaş sayısı İşler 400 Öğrenci 0% Branş sayısı 20 Branş 0% ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 6. Orman yangınlarının önlenmesi için farkındalık yaratılması, eğitimler verilmesi ve bilgilendirme broşürlerinin basılıp dağıtılması Zabıta Verilen eğitim sayısı 5 Eğitim 0% 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL 7. Turgutreis te Denizcilik ve Su Ürünleri Fakültesinin kurulması için gerekli çalışmalara öncülük edilmesi Etüt Proje Fakültenin kurulması için üniversiteler ile birlikte üretilen proje sayısı 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL 8. Ortakent te konservatuar kurulmasına öncülük edilmesi Etüt Proje Konservatuar için üniversitelerle birlikte yapılan her bir proje sayısı 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL 9. Gümüşlük te Arkeoloji Eğitimi verilecek bir fakültenin kurulmasına öncülük edilmesi, bu konularda araştırmaların başlatılması Etüt Proje Fakültenin kurulması için üniversiteler ile birlikte üretilen proje sayısı 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL 10. Göltürkbükü nde Su Ürünleri ve Balıkçılık Eğitimi verecek bir fakültenin kurulmasına öncülük edilmesi Etüt Proje Fakültenin kurulması için üniversiteler ile birlikte üretilen proje sayısı 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL 11. Yalıkavak ta Turizm ve Otelcilik Fakültesinin kurulmasına öncülük edilmesi Etüt Proje Fakültenin kurulması için üniversiteler ile birlikte üretilen proje sayısı 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL 12. Mumcular da Ziraat Fakültesi kurulması için gerekli çalışmalara öncülük edilmesi Etüt Proje Fakültenin kurulması için üniversiteler ile birlikte üretilen proje sayısı 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL TOPLAM BÜTÇE İHTİYACI: ,00 TL

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ 28254 ADA 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLERE İLİŞKİN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

Planlı ve emin adımlarla Gelecek Bodrum un diyerek değerli halkıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Planlı ve emin adımlarla Gelecek Bodrum un diyerek değerli halkıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Saygıdeğer Bodrumlular, Dünya markası kent olma vizyonumuzla çağdaş bir kent dokusunu tasarlamak amacıyla yolumuza Gelecek Bodrum un diyerek çıktık. Bu yolda yürürken tek mücadelemiz ve gayemiz ise Bodrum

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 02.10.2014 NO 29 KONUSU BELEDİYEMİZE AİT TABANCANIN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE HİBE EDİLMESİ Belediye Başkanının sözlü teklifi ile Belediyemize ait olan Kırıkkale marka 74126631 seri numaralı 7/65

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonu 16/09/2015 tarihinde saat 14:00 de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Mali Hizmetler Dairesi

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Mali Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Mali Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :348 Karar Tarihi :08/10/2015 KONUSU: 1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi d)muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın 2016

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER ALINAN KARAR NUMARASI: 2014/85 ÖZETİ: İl Özel İdare

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonu 21/09/2016 tarihinde saat 14:00 de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Mali Hizmetler Dairesi

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018)

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) (2014-2018) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.. 2 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM....3 II. MEVCUT DURUM ANALİZİ 3 A.

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 01.03.2016 KARAR NO: 40 Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararlarıyla ihdas edilen, Tuşba Belediyesi norm

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :249 KARAR 249 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ekim ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 8 Ekim 2014 Çarşamba günü

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

"BELEDİYE" İBARESİNİN SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TÜZEL KİŞİLİK ADLARINDA KULLANILMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BELEDİYE İBARESİNİN SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TÜZEL KİŞİLİK ADLARINDA KULLANILMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ www.mahalliidarelerdergisi.org "BELEDİYE" İBARESİNİN SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TÜZEL KİŞİLİK ADLARINDA KULLANILMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Levent ATALI / Kocaeli Üniversitesi / Beden Eğitimi

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :401 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. b) 5393 sayılı Belediye Kanununun 41 inci maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ- Çanakkale Belediyesinin Önce İnsan temel politikası ve katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve birlikte yönetim ilkeleri doğrultusunda kentli ve başkanlık

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 04.01.2016 KARAR NO: 1 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI TARİH : 08/09/2017 BİRLEŞİM NO : 1 OTURUM NO : 1 KARAR NO : 55 Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ NDE GÖREVLENDİRMELER YAPILDI

BODRUM BELEDİYESİ NDE GÖREVLENDİRMELER YAPILDI BODRUM BELEDİYESİ NDE GÖREVLENDİRMELER YAPILDI Başkan Kocadon Muğla genelinde müdürlüklerini oluşturmuş, bütçelerini ilçe ve büyükşehir belediye meclisinden geçirebilmiş tek belediyeyiz Kocadon: Özlenen

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı