Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. No:11. Mart 1990

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. No:11. Mart 1990"

Transkript

1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Mart 1990 No:11

2 IÇINDEKILER L Bölüm Sayfa Bankac ıl ı k Hizmetleri, Yeni Teknoloji ve Gelece ğ e Bakış IL Bölüm K.K.T.C. 'de Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri IIL Bölüm Ekonomik Geli şmeler 1. Üretim, istihdam ve Fiyatlar a) Üretim Art ışı ve Kaynaklar ın 40 b) Kullanımı Istihdam 40 e) Fiyat Hareketleri ve Ücretler Mali ve Parasal Geli ş meler 47 a) Mali Gelişmeler 50 b) Parasal Geli şmeler Ticaret, Pazarlama ve Ödemeler Dengesi 55 a) Ticaret ve Pazarlama 56 b) Ödemeler Dengesi 56 IV. Bölüm 62 Merkez Bankas ının Yıll ık Hesaplar ı Bilânço K ılr ve Zarar Hesab ı 66 Hesaplar Hakk ında Aç ıklamalar 67 V. Bölüm 68 Bankac ılık istatistik eri VI. Bölüm Tablolar ın Listesi 80-81

3 2

4 L Bölüm BANKACILIK HIZMETLERI, YENI TEKNLJI VE GELECEĞE BAKIŞ 3

5 BANKACILIK HIZMETLERI, YENI TEKNLJI VE G ECEĞE BAKIŞ Faaliyet Alanlar ı: Bankalarca yürütülen i şler geleneksel olarak üç faaliyet tad ır: Bunlar mevduat kabulü, avans verme ve para nakil i ş olup birbirleriyle s ık ı ilişki içindedir. Mevduat kabulü kre para nakit i şlemleri ise mevduat celbi için gereklidir, fakat üçü aras ında karl ı oland ır. Bankalar zamanla bu hizmetlerin malar ın ı ortaya sürerek geleneksel "üçlü" ile direkt ili şkisi yet alanlar ına girmi şlerdir. Neticede ça ğdaş banka, müşter bütün ihtiyaçlar ını, dış uzmanlar ı da aratmadan, kar şılayabi markete dönü şmüştür. Bu dönüşüm iki şekilde meydana gel hizmet tedariki mü şteri ba ğı ml ıl ığı yaratarak, müşterileri kadan sağlamaya te şvik etti. Sonra hizmetler kendileri karl ı Para nakil i şlemleri modern teknolojinin etkisiyle son zam liklere maruz kalm ışt ı r. Şimdiki yaz ıda bu hususta akla gel leyecek ve ayni zamanda gelecekteki geli şmeler üzerinde dur Çekler: alan ında toplanmakemlerinden olu şmakta ler için fon yarat ı r, faizle borç verilmesi aha karma şık uyarlalmayan say ısız faalisinin be şikten mezara lecek bir mali super-. Önce tam kapsaml ı üm ihtiyaçlar ını banolmaya ba şladı. nlarda büyük de ği şikn baz ı konular ı incecağız. Kaynak transferi yöntemleri aras ında, tek başına çek, b kalar ın repertuvar ında mevcut en önemli kalemdir. Çeklerin artan ölçüde kabul edilebilirli ği ve kullan ı m ı ıl 262 Poliçeler Yaepte ödenen bir politalimat ı olup belirli ticari bankalar ın büyümesinde önemli bir etken olmu ştur. F sas ındaki tan ıma göre çek bir banka üzerine çekilmi ş ilk ta çedir. Pratik aç ıdan bir müşterinin bankaya muhatap ödem bir miktar ın belirli bir lehtara veya emrine ödenmesini ifade Banka, müşterisinin çekini kar şılamakla yükümlüdür. Öden bankaya Iade edilmelidir. Mü şterilerin çeklerinin kabul ve koşullara bağ l ıdır, örne ğin: etmektedir. meyen çek onu ibraz eden ödenmesi görevi baz ı (1) Çeklerin usulüne göre düzenlenmi ş bulunmas ı, bayat ve ünü geçmi ş olmamas ı çek uzunca bir süre ve al ışılm ış olarak alt ı aydan fazla dolaşı mda kal ırsa bageçmi ş say ılır. Makul yat, makul olmayan bir süre dola şı mda kal ırsa günü olmayan süre bir yorum meselesidir. İsdar tarihinden aşlayarak on gün içinektir. de ibraz edilmeyen çekler muhtemelen bu kapsama gire (2) Alacak bakiye veya mutab ık kal ınan bir aç ık kredi kola l ığının mevcut olmas ı. (3) Ödemeye yasal bir engel bulunmamas ı örneğin haciz v yasaklama emri. (4) Ödemenin müşteri taraf ından iptal edilmi ş olmamas ı. (5) Müşterinin öldü ğü, zihni yetersizlik nedeniyle kendi i şle ini idare edemeyecek durumda olduğu veya aleyhine iflas müracaat ı dosyalan I ş bulunduğu hususlar ın ın bankan ın bilgisine gelmemesi. (6) Müşterinin aleyhine iflâs veya tasfiye emri ç ıkar ılm ış lmamas ı. Bir çekin ödenmek üzere ibraz ındaki gecikme izaha muh ke şidecisi gecikme dolay ısıyle herhangi bir zarara düçar ol tebriye edilmi ş olur, örne ğin üzerine çek ke şide edilen bank ya mahkemece verilen açt ır. Böyle bir çekin uşsa ancak o ölçüde nın ifltıs ı halinde. İngiliz idaresi döneminde Birle şik K ırall ığın 1882 Poliçele Kanunu'ndan uyarlanan Fas ıl 262 Poliçeler Yasas ı 16 May ıs 1989 tarihli Resm Gazetede yay ı mlanan 29/1989 say ıl ı yasa ile az önce de ğiştirilmi ştir. Yeni yasa le getirilen de ği şikliklerin göze çarpan yönleri şunlard ı r: 4

6 (1) Makul bir süre zarf ında; ödenmek üzere ibraz edilmeyen çeklerle neyin makul süre kabul edilebilece ği hakk ındaki hükümler iptal edilmi ştir. (2) Bir bankan ın müşterisi taraf ından o banka üzerine ke şide edilen çeki ödeme görev ve yetkisinin sona ermesi a şağıdaki durumlarla s ınırland ır ılm ışt ır: (a) Çekin kayboldu ğunun veya çal ındığının veya müşteri veya vekili taraf ından imza edilmedi ğinin ve bu konuda polise şikâyet yap ıldığının ve şikâyetin polise yap ıldığın ın polisce belgelendirildi ğinin bankaya bildirilmesi ve polisin verdi ği belgenin bankaya verilmesi; veya (b) Müşterinin öldü ğünün bankaya bildirilmesi. Bu suretle çek ödeme emrinin ke şideci taraf ından iptali kald ı r ılm ışt ır. (3) Çeklerin ödenmemesi halinde uygulanacak prosedüre ve ayni zamanda Yasadaki suç ve cezalara ait hükümler getirilmi ştir. Çekler ve ilk talepte ödenen di ğer poliçeler aras ındaki farklar şöyle izah olunabilir: (1) Çeklerin üzerine ke şide edildi ği bankalar taraf ından kabulü hiç bir zaman gerekmez. Bundan ötürü kabul ile ilgili kurallar çeklere Şamil de ğildir. (2) Ciro müşterek bir karakteristiktir, fakat yaz ılan çek say ısı dikkate al ındığında her hangi bir zamanda pek az çek ciro edilmektedir. Tatbikatta ciro ile ilgili kurallar ın çeklerle münasebeti pek azd ır. Bir düşünce ekoluna göre çekler bütünüyle ciro d ışı b ırak ılmal ıdır. Pek az çek ciro edildiğine göre çeklerde bu karakteristi ğe gerek olmad ığı savunulmaktad ır. Ku şkusuz bir çekin ciro edilebilirli ği "ciro edilmez" çizgileri ile gayet basit tarzda sona erdirilebilmektedir. Bu husus da çeklerin ciro edilebilirli ğinin kald ı r ılmas ı yönünde ba şka bir gerekçe olarak gösterilmektedir. (3) İlk talepte ödenen bir poliçeyi ke şide eden ki şi poliçenin ödemeye ibraz ı- n ın gecikmesiyle sorumluluktan tahliye edilir. Çünkü gecikme poliçenin hileli tadil veya çal ınma olas ıl ığını art ırmaktad ır. Çek ke şide eden birisi için durum böyle olmay ıp o sadece gecikme dolay ıs ıyla düçar oldu ğu zarar ölçüsünde tahliye edilmektedir. (4) Çizgileme kurallar ı sadece çeklere ve banka havalelerine şamildir. Di ğer poliçeler çizgilenemez. (5) Baz ı hallerde üzerinde sahte veya yetki d ışı ciro bulunan emre yaz ıl ı bir çek üzerine ke şide edilen banka taraf ından ödenmek suretiyle tahliye edilmektedir (Poliçeler Yasas ı Madde 60). Halbuki bir poliçenin kabul eden taraf ından benzer ko şullarda ödenmesi onu tahliye etmez. Haklar ve mükellefiyetler devam eder. (6) Banka ile müşterisi aras ında var olan akit türü yükümlülüklerin bir poliçede ke şide edenle ke şide edilen aras ında söz konusu olmas ı ihtimal d ışı görülmektedir. Cari hesap bankac ıl ığı bankalar için caziptir, çünkü husule gelen serbest bakiyeler ödünç verme i şlemlerinin karl ıl ığın ı art ırmaktad ır. S ıradan halk ın daha büyük say ılarda cari hesap açmaya te şvik edilmeleriyle çek kullan ı m ı paral ı s ınıfın imtiyaz ı olmaktan ç ıkt ı. Bu ise genelde çeklerin kabul edilebilirli ğini azaltt ı çünkü tüccarlar çeklerin kar şılanmamas ıyla zarar etme tehlikelerinin artt ığın ı düşünmeye ba şlam ışlard ı. Unutulmamal ıdır ki çek dola şı m ı zorunlu para de ğildir. Bu itibarla borç tediyesinde kimse çek kabul etmeye zorlanamaz, özellikle çekin kar şı l ıks ız ç ıkmas ı ihtimali de varken. Çek kart ı veya banka kart ı ile durum dengelenerek cari hesap kesiminin büyümesine zemin haz ırland ı. İngiltere'de şimdi öyle bir noktaya ula şı lm ışt ı r ki çek kart ı deste ğ i olmayan ki şisel çeklerin perakente sat ışlarda kabulü hemen hemen mümkün de ğildir.

7 Çek Kartları: Belirli koşullar yerine getirilmek kayd ıyla çek kart ı, amilin çekinin belirli bir düzeye kadar ödenmesini garanti eder. Bundan dolay ı ç k kart ı desteğindeki bir çeki kabul eden ki şi çeki ke şide edenin hesab ında çeki r şılayacak miktarda yemek durumunda değildir; terli alacak bulunacağı hususundaki z ımni teminat ına güve bunun yerine ke şidecinin hesap durumu ne olursa olsun ekin iade edilmeyece ğine dair banka teminat ına güvenilir. Özünde çek kartlar ı, (1) Müşterinin belirli bir düzeye kadar çekinin hesab ın bulunduğu şubeden gayri şubelerde de ödenmesini sa ğlamak, ve (2) Çek kart ı usulüne göre kullan ılmak ve her çek bin belirli bir düzey a şılmamak kaydıyla kart deste ğindeki bir çekin müşte inip hesap durumuna bakılmaks ızın ödenece ğini garanti etmek, amaçlar ı için bir nevi kimlik belgesidir. Çek kartlar ının daha önemli i şlevi çeklere destek sa ğl mak olup kullan ı mlar ı iki ayr ı sözle şme içermektedir: Biri banka ile mü şteri aras ı da, di ğeri ise banka ile ödeme yap ılan kimse aras ındad ı r. İlkinde müşteri, kart ı isdar ve kullan ım koşuli r çekin ödenmesini iptal lar ına göre kullanaca ğını ve çek kart ı ile garanti edilen edemeyece ğini kabul eder. Geçerli limite tabi olmak şar ıyla banka kart deste ğini haiz ve alacakl ı taraf ından kabul edilen herhangi bir çe i ödemeyi tekeffül eder. İkincisinde banka alacakl ının geçerli limite kadar, kart d ste ğinde ve üzerinde yatekeffül z ıl ı talimata uygun olarak kabul etti ği bir çeki kar şılama eder. Çek kart ının arkas ında istisnas ız olarak a şağıdaki tali (1) Çek alacakl ının önünde imzalanmal ı, imza kart veya gerçekten kart sahibinin imzas ı olmal ıd ır; (2) Kart günü geçmi ş olmamal ıdır; (3) Çek formu bankan ın standart bas ılm ış çek formu üzerindeki s ınıflandırma kod numaras ını taşımal ıdı (4) Çek kart ı numaras ı çekin arkas ına alacakl ı taraf ı (5) Çek garanti edilmi ş belirli miktardan fazla olmam Birle şik K ırall ıkta limit halen beher muamele için 175 olsa ve biri..<50 di ğeri 125 olmak üzere iki çek tanesini kapsayacakt ır. Öte yandan bu şekilde iki çek y : ayk ı r ı olduğu ve her ikisi hakk ındaki garantiyi geçersiz durum bazan sarih de ğildir, fakat tatbikatta çek kart ı ödenmesinde banka ancak yeterli para mevcut olmad ığı v usulsüz kullan ıldığı hallerde tereddüt gösterecektir. Bu gi ve neticede hesap kapat ılmak suretiyle sorun basit biçim at görülmektedir. erindeki imzaya uymal ı üzerine yaz ılmal ı ve kart an yaz ılmal ıdır; l ıdı r. 50 ' d ı r. Örne ğin miktar az ılsa garanti yaln ız bir manın kullan ım şartlar ına ıldığı savunulabilir. Yasal ile desteklenen çeklerin ya kart ın yetki d ışı veya i halde kart geri al ınmak e çözümlenir. Hem ad ına kredi kart ı ç ıkar ılan müşteri hem de h ırs ı veya çek defterini ilgili kredi kart ı ile bulan ki şiye çek kartlar ı büyük hile potan ıyeli sağlamaktad ır. Böysorumlu biçimde yürüttük- lece müşterilere çek kart ı çıkar ılmadan önce hesaplar ın ı lerini ispatlamalar ı, dirayet ve sorumluluklar ının şüphe ötürmemesi veya bankaya potansiyel riziko fevkinde kabule şayan teminat sa ğlam lar ı, örne ğin 30 yaprakl ık bir çek defteri için 11500, aranmaktad ı r. Üzerine tabedilen ihraç ko şullar ında kart ın bankan ın al ı olmaya devam etti ği, özel anlaşma olmad ıkça müşterinin aç ık kredi hakk ı bu unmadığı, çek defteri ile kart ın herhangi birisinin kayb ı halinde sahtekârl ığı önl mek amac ıyla ayr ı yerde ta şınmalar ı gere ği belirtilmi ştir. Kart ın kötüye kullan ı mas ı halinde bu ko şullar bankay ı müşterisine kar şı güçlü bir pozisyona koymaktad ı r. 6

8 Birle şik Krall ıkta uygulamaya kat ılan bankalarca yekdi ğerinin müşterileri için mütekabil çek bozdurma imkanlar ı sağlanm ışt ır. Bozdurma limiti herhangi bir günde ;50'dir. Buna uyulmas ını sağlamak için bankalarca ç ıkar ılan her ki şisel çek defterinin sonuna muamele tarihleri için bir sayfa eklenmi ştir. Proje alt ında çek bozan veznedar muamele tarihini bu sayfaya kaydetmelidir. Bu suretle ayni gün başka bir yerde çek bozdurmaya te şebbüs edilmesi halinde veznedar ikaz edilmi ş oluyor. İkinci muameleye izin verilmeden önce hesab ın bulunduğu şubenin onay ı al ınmal ıd ır. Uygulamaya kat ılan bankalardan birinin müşterisi çekini ba şka bir bankan ın şubesinde bozdurmas ı halinde 50 penna ücret ödemek durumundad ır. Bu suretle şubeleri yayg ın biçimde da ğılm ış bankalara yarar sa ğlanmakta ve küçük ve yerel şebekeli bankalara kar şı rekabet güçleri art ı r ılmaktad ı r. Son yirmi sene zarf ında bankac ıl ık dünyas ında en çarp ıc ı geli şme bankalar ın ve di ğer finans kurulu şlar ının müşterilerine teklif ettikleri çe şitli tipte plastik kartlar ın çoğalmas ıdır. Genelde bu kartlar para nakil veya kredi kolayl ığı şeklindeki geleneksel banka hizmetlerinin biri veya her ikisi ile ili şkilidir. Söylendi ğine göre bugün Birle şik Krall ıktaki yeti şkinlerin dörtte biri bu kartlar ın bir veya fazlas ına sahiptir ve 1986 y ılında kart sahiplerinin tahsili kabil olmayan borçlar ı ve çal ınm ış kredi kartlar ın ın hileli olarak kötüye kullan ı m ı dolay ısıyle bankalar ın düçar olduğu zarar '26 milyonun üstündedir. Çek Takası: Başka şubeler üzerine ke şide edilen çeklerin ödemelerinin tahsilinde bankalar ın kendi aralar ında bir ula şt ırma yöntemine ihtiyaçlar ı vard ır. Çeklerin ender olduğu günlerde bu i şlem şubeler aras ında direkt olarak yap ılabiliyordu, fakat çek kullan ı m ının artmas ıyla bu sistem yetersiz kald ı. Londra'daki Bankalar Takas das ı bankalar aras ında günlük çek mübadelesini kolayla şt ırmak ve günlük tesviye için bir mekanizma olu şturmak amac ıyla 1833 y ılında kurulmu ştu. Çeklerin büyük bir çoğunluğu genel takasa tabi olup muamele takriben üç gün almaktad ır. Mümkün olan her halde banka mü şterisinin çekini ödemekle yükümlüdür, fakat bir çek herhangi bir nedenle ödenemezseal ındığı günün sonunda ibraz eden bankaya iade edilmelidir. Özel hallerde çeklerin direkt olarak ibraz' düzenlenebilmekte ve bu suretle bir gün zarf ında çekin kaderinin ne olaca ğı saptanabilmektedir. Çoğu zaman bu hizmet için bir ücret talep edilmektedir. Takas das ı ayni zamanda ve fevkindeki çeklerin City of London'da faaliyet gösteren banka şübeleri aras ında takas ını Şehir Takas ı şeklinde yürütmektedir. Şehir takas ında ödenmeyen bir çek ibraz eden banka taraf ından ayni gün geri al ın ır. Şehir takas ına 12 bankan ın takriben 90 şubesi kat ılmakta olup bunlar ın hepsi Takas das ına yürünebilecek uzakl ıktad ır. Bu şubeler mesai saatlerini her gün saat 3.00'de yani di ğer bankalardan yar ı m saat önce sona erdirirler. Bu suretle şehir takas ı hesap tevsiyesini ayni günde tamamlamak isteyen mü şteri söz konusu çekini bu saatten önce yat ırmak durumundad ır. Bu saatten sonra çekler lehdar şubelere direkt olarak gönderilir. Bunlardan ödenmeyip iade edilecek olanlar ibraz eden bankaya Takas das ı arac ı- lığıyla saat 4.30'dan önce iade edilmelidir. K.K.T.C.'de çek takas ı K.K.T.C. Merkez Bankas ı Yasas ının 53 (1) (H) maddesi uyar ınca ç ıkar ılan ve 18 Aral ık 1987 tarih ve 138 say ılı Resmi Gazetede yay ımlanan K.K.T.C. Merkez Bankas ı Takas das ı Tüzüğü alt ında yap ılmaktadır. Takas dası, Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı başkanl ığında ve onun nezareti alt ında üye banka temsilcilerinden olu şan komite vas ıtas ı ile yönetilir. Bu tüzüğün yürürlüğe girdi ği tarihte Bankalar Yasas ı alt ında bankac ıl ık hizmetlerini yürüten tüm bankalar ile K ıbr ıs Türk Kooperatif Merkez Bankas ı Takas das ının üyesi say ıl ır. Bankalar ın Takas das ına kabul veya çekilme istekleri Komite Ba ş- kanl ığına hitaben yaz ılı yap ıl ır. Başkan bu talepleri Komiteye sunar ve Komitece gerekli karar al ını r. 7

9 Ödenmeyen Lefko şa çekleri ibraz tarihinden itibaren üç gün içinde ibraz eden bankaya iade edilebilir. Ödenmeyen Kooperatif çeklerini, iadesi ise ibraz tarihinden itibaren be ş gün alabilir. Kredi Takası: Kredi takas ı Çek Takas sisteminin kar şıt ı olup alacak belerine aktar ılmas ını Sağlar. Bu hizmet kredi transferi olarak adland ır ılan kredi fi şlerinin iletilmesi esas ına da Sistemi sadece banka mü şterilerinin kendi hesaplar ına B bir banka şubesine para iletmelerini sa ğlamakla kalmay ıp terilerin hem de müşteri olmayanlar ın üçüncü partilerin lar ın ı da sa ğlar. Kuşkusuz önce lehtar ın hesab ının nered tafsilât ın bilinmesi lâz ı md ır. Birçok kimse gaz, elektrik v di bu sistemle, üç ayl ık hesaba ilişik olarak gönderile transfer for munu kullanmak suretiyle ödemektedir. Kre takas ı uygulamas ına büyük benzerlik arzetmektedir. İş gü şubeler lehine kabul etti ği tüm alacaklar ın s ınıfland ı r ılm ı r ı Takas das ı arac ılığıyla iletilmek üzere bankan ın kend Alacaklar Takas das ında mübadele edilir ve kabul tar lehtar şubeye vas ıl olur. Bankalarda tomasyonlu Takas Hizmetleri: Para havalesi alan ında en önemli geli şmelerden biri d BACS diye bilinen Banlmuştur. Amac ı bankalar kalararas ı tomasyonlu Takas Hizmetlerinin kurulmas ı aras ında kağıt fi şlerin kullan ı m ına olan ihtiyac ı ortadan kaldıracak ve yerine doüşece ği, elektronik para nelerin bilgisayarlar aras ında teati edilen mesajlara dö nakline geçi şi te şvik etmektir. BACS alacak miktarlar ın hesaplara matlup kaydeara zimmet kaydedilmesi dilmesi talimatlar ın ın yan ıs ıra borçlu miktarlar ın hesap talimatlar ını da i şleyebilmektedir. Bundan dolay ı hem ç k hem de kredi transferi ile ifa edilen i şlevlerin bir ço ğuna rakiptir. Sistem kat ılan bankalara, belirli şubelerde belirli m necek borç ve alacaklara ait bilgisayar malümat ının günl ler halinde aktar ılmas ı esas ına dayanmaktad ır. Bu bilgi her bankan ın kendi bilgisayarl ı muhasebe sistemine y herbirine iletilen BACS ç ıkt ısı, bankalar ın kendileri v ödenecek veya tahsil edilecek miktarla ilgili olarak BAC rinden olu şmaktad ır. BACS girdi donelerini çe şitli şe itibarla i şlemin manyetik şerit, kaset ve disk ile veya bağlant ılar ı arac ıl ığıyla direkt olarak BACS bilgisayar s mas ı mümkündür. Alacak ödemelerinin lehdarlar ın hesaplar ına direkt ol kilde kabul gören ilk BACS uygulamas ı olmuştur. En al ı maaş ödemeleridir. Tahmin edildi ğine göre bugün Birl alan personelin üçte ikisi banka hesaplar ının BACS arac r ılmas ı şeklinde ma ş ödenmektedir. Uygulaman ın irdele t ığın ı izah edecektir. i şveren için ilk ad ım yap ılacak m r ının haz ırlanmas ıdır. Gerekli borçland ırma ve alacakla mas ı i şveren ve müstandemin banka hesaplar ına ait a mümkündür. ikinci ad ım olarak bu bilgiler BACS'a bil gönderilir. Veya bir telekomünikasyon ba ğlant ıs ı ile il al ır almaz normalde i şleme sokar. Yap ılacak ödemeleri dedilerek kat ılan bankalara ertesi gün gönderilir. Bu yedirildi ği günü izleyen üçüncü günün ba şında miktarlar lenmi ş olacakt ı r. 8 ann kat ılan bankalar ın şuveya banka ciro kredisi anmaktad ır. Kredi Takas 'rle şik Krall ıkta herhangi ayni zamanda hem müşmatlübuna para aktarmatutulduğuna dair gerekli telefon hesaplar ını şimönceden bas ılm ış kredi i takas ı uygulamas ı çek ü sonunda her şube başka listesini ç ıkar ır ve onlatakas bölümüne gönderir. hini izleyen ikinci günde terilerin hesaplar ına i şle- 'k olarak manyetik şeritşeritlerden direkt olarak di rilmektedir. Bankalar ın ya müşterileri taraf ından 'a sağlanan girdi doneleillerde kabul edebilir. Bu n yenisi telekomünikasyon rvisine ba ğlanarak sağlan- rak yap ılmas ı yayg ın şeimi ş kullan ım, memurlar ın şik Krall ıkta ayl ık maa ş l ığıyla direkt alacakland ı- mesi BACS' ın nas ıl çal ışaş ödemelerinin ayr ınt ılad ırma i şlemlerinin yap ılr ınt ılar ın kaydedilmesi ile isayar kayd ı ile elden tilir. BACS bu doneleri ayr ınt ılar ı şeritlere kaysuretle donelerin sisteme lehtarlar ın hesaplar ına i ş-

10 BACS direkt alacakland ırma sisteminin kullan ı m ı salt maa ş ödemeleri ile k ısıtl ı de ğildir. Benzer di ğer birçok halde örne ğin bir i şyerinin ticari alacaklar ının ayl ık veya haftal ık ödenmelerinde de uygulanabilir. BACS direkt alacakland ırma sisteminin kullan ı m ıyla çe şitli avantajlar sa ğlanmaktad ır. Evvela ka ğıt fi şle yap ılacak nakil i şlemine k ıyasla önemli bir tasarruf vard ır. Sonra paray ı gönderenin hesab ı lehtarlar ın hesaplar ının alacakland ı r ıldığı gün borçland ı r ılaca ğından nakit ak ı m ının denetimi geli ştirilmi ş olacakt ı r. Takas dası tomasyonlu Ödemeler Sistemi: Elektronik para transferi alan ında en son geli şme Takas das ı tomasyonlu Ödemeler Sistemi (CHAPS)'nin ba şlat ılmas ı olmu ştur. Bu üye bankalar ı birbirine ba ğ layan bilgisayara dayand ı r ı lm ış otomasyonlu bir şebeke olup, onlar ın kendi aralar ında ka ğıt fi ş kullanmadan transferler yapmalar ın ı sa ğlar. Kullan ı m ı,i ve fevkindeki havalelerle s ın ı rl ı d ı r. Ödeme, kat ı lan bankalar ın herhangi bir şubesindeki sisteme yedirilmek suretiyle bankalar ın ba şka herhangi bir şubesindeki hesaba alacak kaydedilebilmektedir. Transfer i şlemi, girdinin yap ı ld ığı gün tekemmül ettirilecek ve alan şubece tahsil edilmi ş kabul edilerek lehtar paray ı ayni gün çekebilecektir. Uzun vadede CHAPS sisteminin mü şteriler aras ındaki büyük ödemelerde ayni gün tamamlanan havaleler meyan ında şehir takas ına tercih edilerek onun yerini alaca ğına inan ılmaktad ır. Büyük kurumsal mü şteriler, bankalar ınca sa ğlanan "geçi ş kap ıs ı " ile CHAPS sistemine direkt giri ş yapabilmekte ve bu suretle kendi bilgisayar terminalleri arac ı l ığıyle hem kendi hem de ticari ortaklar ı aras ında ödemeler gerçekle ştirebilmektedi rler. tomasyonlu vezne Makineleri: Bunlar asl ında bilgisayara ba ğ l ı terminaller olup müşterilerce çal ışt ı r ılmaktad ı r. istedi ği servise ula şmak için müşteri tomasyonlu Vezne Makinesi (ATM) kart ını i şaretli yere sokar ve ki şisel kimlik numaras ı (PIN) şifresini kullan ır. Muamele sonunda kart iade edilir. Verilen hizmetin en önemlisi, nakit ödeme kolayl ığıd ır ve müşteri istedi ği miktar ı çekmekte serbesttir. Genelde herhangi bir gün zarf ında çekilebilecek azami bir limit vard ır. Hesapta yeterli para yoksa ve aç ık kredi kolayl ığı sa ğ lanmam ışsa muamele reddedilir. Bu makineler, bankan ın merkez bilgisayar ına ba ğ l ı olduklar ı hallerde ba şka kolayl ıklar da sa ğ layabilirler. Örne ğin yeni bir çek defteri veya banka ekstresi istenebilir ve bunlar ilgili şubece gönderilir. Baz ı makineler mü şteri ad ına mevduat da kabul eder, fakat bu kolayl ık gece para muhafazas ı türündendir. tomasyonlu vezne makinelerinin mütekabiliyet esas ına göre bankalar aras ına te ş mili mümkündür. Kredi Kartlar ı: Çek kartlar ın ın cari hesap uygulamas ına özgü bir banka hizmeti olmas ına kar şın, bir kredi kart ı projesini banka olmayan kurulu şlar da sunabilmektedir. Birle şik Krall ık'da ba ş l ıca milli kredi kart ı i şletmecileri Access, Barclaycard ve Trustcard'd ır. Access, Midland,National Westminster, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Clydesdale, Ulster Bank ve Northern Bank' ı da içeren bir grup bankan ın kat ı ld ığı Joint Credit Card Co. şirketince yürütülmekte olup, dünyaya yayg ı n Mastercard şebekesine ba ğ l ıd ır. Barclaycard ve Trustcard International Visa rganisationla ba ğlant ı l ı olup s ıra ile Barclays ve Trustee Savings Bank taraf ından yürütülmektedir. Kredi kart ı projeye kat ılan ve "outlets" olarak adland ı r ılan tedarikçi firmalardan mal ve hizmet tedariki için kullan ılmaktad ır. Kat ılan bankalar şubelerinclen nakit almak için kullan ılabilece ği gibi son geli şmelerle bu kartlar ın otomasyonlu vezne makinelerinde kullan ı m ı da mümkün k ı l ınm ışt ır. Her mua- 9

11 l ı ı.],- 41 H mele için, muamelenin türü, ödenecek miktar ve kart sahib nezdindeki hesab ın ın tafsilat ın ı gösteren bir yükleme fi şi h tafsilat her tedarikci firmaya sa ğlanan özel bir bask ı cih fi şin üzerine bas ılmaktad ır. Her kart sahibi için merkezde bu hesap kart sahibinin banka hesaplar ından ayr ı olup asl ın hiçbir banka hesab ı yoktur. Gün sonunda her tedarikçi b sahiplerinden ald ığı tüm yükleme fi şlerinin toplam ını ç ıkar letme şirketine gönderilmesini düzenler. Bunun yolu fi şle şubesine tevdi ederek tedarikçi firman ın kendi ad ına bir b mas ı sağlamaktad ı r. Yükleme fi şleri merkezde al ınd ığında kart sahiplerinin dilir. Ayda bir defa, her kart sahibi son ekstreden sonra ve borçlu bulunan miktar ı gösteren bir hesap ekstresi ah sahibinin durumuna uygun olarak saptanan borçlanma limi k ödemelerde bulunursa, kredi kart ı şirketi sözle şmeyi iptal isteyebilir. Ayl ık hesap ekstresinin vusulunde kart sahibi b veya bir k ısm ını ödeyebilir. Hükümet k ıs ıtlamalar ı ayda bakiyenin %5'i kadar bir miktar ın hangisi fazla ise öden Kart sahibi bu ödemeyi hesap ekstresi tarihinden itibare yapmak durumundad ır. Daha sonra borçlu bakiye 'üzerinde kart sahibi bundan haberdar edilir. Kart sahibi kart ını nin kredi kart ı şirketi z ırlanmaktad ır. Bu son ıyla doğrudan doğ ruya ir hesap tutulmaktad ı r; a baz ı kart sahiplerinin lirli bir kredi kart ın ın r ve bunlar ın ilgili işi kat ılan bir bankan ın nka ciro alacakland ır- esaplar ına borç kaydeal ınan bütün kalemleri. Kart verilirken kart i hesaba kaydedilir ve llanarak bu limiti a şan ederek kart ın iadesini rçlu bakiyenin tümünü sgari İ 5 veya borçlu esini gerektirmektedir. yirmibe ş gün zarf ında faiz talep edilir. Kredi kart ı, sahibine, daimi olarak hesab ın limiti kad r banka kolayl ığı sağlamaktad ır. Kredi döner türden olup, borcun bir k ısm ı dendikten hemen sonra daha fazla al ım mümkündür. Diners Club ve American Express kartlar ı gibi yüklem kartlar ı da mevcuttur ve bunlar kredi kartlar ına büyük benzerlik arzetmektedir. Bir önemli fark şudur: Yükleme kart ı sahipleri her ay ın hesap ekstresi al ındığınd bütün borçlu bakiyeyi ödemek zorundad ırlar. Yani kredi süreleri yoktur. Keza kr di kartlar ında herhangi bir ısdar masraf ı olmamas ına kar şın Yükleme Kartlar ı kum syona tabidir. Yabanc ı kredi kartlar ın ın K.K.T.C.'de kabul ve çal ış ır ılmas ına dair esaslar Bakanlar Kurulu'nca 16 cak, 1986'da kabul edildikten onra 7 Şubat, 1986 tarih ve 13 say ılı Resmi Gazetede yay ı mlanm ışt ır. K.K.T.. Merkez Bankas ı Yasas ı 'n ın (35/1987 Say ıl ı Yasa) 11(15) maddesi alt ında Yönet. in Kurulu Kredi Kartlar ının isdar ve kabulü hakk ındaki prensip ve şeraiti saptama la yetkili k ıl ınm ışt ır. Yurtdışında Ödemeler: Yurtdışındaki ödemeler için en yayg ın yöntem uluslararas ı para transferi yöntemidir. Burada, bankalar aras ında çe şitli ülkelerde kurul n muhabirlik ili şkilerinden yararlan ılmaktad ır. Bu sistem alt ında yurtd ışındaki,ir lehtara ödemede bulunmas ı istenilen banka bu ödeme talimat ın ı sadece ilgili 'Ikedeki muhabir bankaya aktarmak durumundad ır. Gönderen bankan ın ödeme t limat ı uçak postas ı ile yaz ıl ı veya telegraf veya telex şeklinde yap ılmaktad ır. akat mümkün olan hallerde talimat SWIFT şebekesi arac ılığıyle gönderilecekti. Bu bankalar aras ında uluslararas ı düzeyde bir bilgisayar ba ğlant ısından ibarettir. SWIFT Dünya Çap ında, Bankalararas ı Telekomünikasyon Cemiyeti yerine kullan ılma ta olup kat ılan bankalar aras ında mesaj gönderme yöntemidir. Sadece Avrupa'da - ğil fakat ayni zamanda Kuzey ve Güney Amerika'da, Japonya'da ve Hong Kong'da otuzun üstünde ülkedeki bankalar ı birbirine ba ğlamaktad ır. Mesajlar gönderen ban daki bir bilgisayar terminaline yedirilmektedir. Kontrol ve tensipten sonra bunl r sistemin Belçika, Hollanda ve A.B.D.'deki üç bilgisayar merkezinden biri arac ı ığı ile iletilir ve birkaç dakikada al ıc ı şubeye vas ıl olur. Sürat ve güvenlik sistemin en büyük avantajlar ı- d ır. Mesajlar geçerli bir yetkilendirme girdisi yap ıldıkta sonra iletilebildi ğinden onlar ın s ıhhati hakk ında al ıc ıya güvence verilmi ş olmakta s ır. Swift'in kullan ım ı sadece yurtd ışı ödemeleri hakk ında bilgi vermekle k ısıtl ı lmay ıp, kat ılan bankalar aras ında her türlü mesaj al ış veri şini de sağlamaktad ır. 10

12 Baz ı hallerde mü şteriler havaleyi, ödemenin nas ıl hesapland ığın ı gösteren bir yaz ı ile birlikte kendileri göndermek isteyebilirler. Böyle bir durumda banka lehdar ad ına bir tediye emri sa ğlar ve onu havaleyi yapan ın kendisi yabanc ı ülkeye gönderi r. Diğer Hizmetler: Bankalar ın müşterilerine sa ğladığı di ğer ki şisel hizmetler geni ş hatlar ıyle aşağıdakileri içermektedir: (1) Yat ı r ım Hizmetleri; çe şitli tipte mevduat-hesab ı l hazine al ı m ı, menkul k ıymet al ı m-sat ı m ı için borsa acentesiyle tan ışt ı rma, müşteriler ad ına hisse senedi veya benzer de ğerleri muhafaza etme, yat ı r ı m yöneticili ği, planl ı portföyler ve birim tröstlerini kapsayabilmektedir. (2) Mali Planlama; İdare Memurlu ğu, Vasiyeti Tenfiz Memurlu ğu, Mutemedlik, Vergi Milşavirli ği ve Sigortac ılığı kapsayabilmektedir. (3) Seyahat-Hizmetleri; seyahat çeki verme, çek bozdurma kolayl ığı, döviz verme ve seyahat sigortas ını kapsayabilmektedir. Plastik Kart Devrimi: Perakente ödemeler piyasas ında plastik kart kullan ı m ı yayg ınlaşt ıkça bankalar, ki şisel müşterileri ve perakenteciler aras ında eskiden kalma ili şkilerin de yeni ba ş- tan tesbitine ba şlanm ışt ır. Çe şitli kurulu şlar, ülkeler ve piyasalar aras ındaki engeller kaybolmaya yüz tutmu ştur. Çekler ve banka şubelerine al ışı lm ış ziyaretler gibi bankac ılık manzaras ında çok gerilere giden baz ı özellikler bu de ğ i şikliklerle süpürülüp götürülece ğe benzemektedir. Doğu Avrupa ile Sovyetler Birli ği'nde, Visa, Master-Card ve American Express, turizm piyasas ı gereksinimleri ötesinde para nakil hizmetleri tesis etmek amac ıyla yerel bankalarla i şbirli ği içindedir. Böylesine dinamik bir piyasada üzerinde durulan husus, yeni ürünler geli ştirme ve piyasadan pay koparma yar ışı şeklinde tezahür etmektedir. Geçmi ş deneyime dayal ı görüş bu yakla şı m ın pahal ıya mal olabilece ği doğ rultusunda olup baz ı çevrelerde ihtiyat anahtar sözcüktür. Lloyds Bank' ın Plastik Kart Politikas ı Genel Müdür Yard ı mc ıs ı Mr. Gerald Hawkins'in geçenlerde şu beyanatta bulundu ğu ö ğrenilmi ştir: "Birle şik K ırall ık plastik Kart piyasas ı tüm dünya perakente bankac ıl ık piyasas ın ın bir küçük dünyas ıdı r. En vurucu özelliklerinden biri de kapasite fazlal ığıdı r. Önümüzdeki birkaç sene zarf ında piyasada önemli bir redistibüsyon beklentisi içindeyim. Hiç ku şkusuz büyük s ık ınt ılar olacak ve muhtemelen baz ı oyuncular saf d ışı kalacakt ı r." Yeni teknoloji perakentecilerle bankalar aras ındaki dengeye, dönü şü olmayan de ğ i ş iklikler getirmektedir. Perakenteciler gittikçe artan say ı da mali hizmet faaliyetleri verebiliyorlar ve bunun yan ı s ıra bankalar aras ındaki artan rekabetten yararlanarak kartla ili şkili yeni hizmetlerde daha s ıkı pazarl ıklar yürütebiliyorlar. Birleşik K ırall ık perakentecileri kredi kartlar ı üzerinden ödedikleri ve 1988 ba şlar ında yakla şık %2.5 olan komisyonu %1.75'in alt ına düşürmeyi ba şarm ışt ı r. Bankalar ın kart faaliyetleri dolay ıs ıyla parakentecilerden sa ğlad ığı gelir gittikçe küçülmektedir. Bu suretle bankalar kredi kart ı piyasas ın ın karl ı l ığını geri getirmek için yeni çareler aramak zorundad ır. Bir çare kredi kartlar ı için y ıll ık harç talep edilmesidir. Nat West Bank' ın kart stratejisi konusunda K ıdemler idarecisi Mr. Ron Williams bankalar kanad ının kuşkular ın ı şöyle dile getirmi ştir: "Plastik kart teknolojisinin ekonomik olabilirli ği yoksa taraflardan biri geri çekilmek durumunda kal ır ve proje bu suretle ölebilir. Ba şka bir alternatif olarak fiyatlar herkesi mahvedecek derecede t ırman ışa geçer." 11

13 Bankac ılık Mevzuat ı: Mevcut yasal çerçeve ka ğıda dayal ı bir ödeme sistemin lamaktad ır. Bu itibarla elektronik bankac ıl ığa ili şkin m Teknolojik de ğ i şmeler kanunun paralel tekamülünü çok ger olmakla beraber elektronik bankac ıl ığın önem ve hacim ba ödemelere k ıyasla artaca ğı aşikard ı r. Birle şik K ırall ık Hükümeti yeni teknoloji ve yap ılaş mal etkisini ara şt ırmak göreviyle Profesör Robert Jack ba şkanl ı mu ştu. Komitenin Banka Hizmetleri: Hukuk ve i şletme liyet Bas ımevi)'nce sat ışa arzedilmi ştir. Komite bankac ıl ık r ına uluslararas ı düzeyde göz att ı. Özellikle Belçika, Fra marka, Avustralya ve Japonya'y ı ele alarak herbirinin üst n ını inceledi. Müşterilerin mahremiyetini sa ğlamak ve ö sahtekarl ık imkanlar ını azaltmak raporun geni ş amaçlar ı a sahiplerini özel biçimde ilgilendirmektedir. Bunlar da çek s yeni düzenlemeler, yeni teknolojinin banka uygulamalar ın konusundaki tedbirlerin art ı r ılmas ı olarak s ıralanm ışt ı r. n düzenlenmesini amaçvzuat gayet yetersizdir. lerde b ırakm ışt ır. Böyle ı m ından çekle yap ılan r ın bankalar üzerindeki ında bir komite olu şturdl ı raporu HMS (Krauygulamalar ı ve yasalaa, Bat ı Almanya, Daniolduğu uzmanl ık alaellikle yeni teknolojide as ındad ır. Uç alan i ş stemi için teklif edilen etkisi ve mahremiyet Güncel bankac ıl ıkta çekin önemini de ğerlendiren eni bir çek kanunu teklif edilmektedir Poliçeler Kanunu ile kurulan şimd ki sistemin genelde iyi çal ışt ığı saptanm ışt ır. Ciro ve transfer edilemeyen yeni ir "Banka Ödeme fi şi" tavsiye olunmaktad ır. Bu şekilde çeklerin al ıkonularak I htardan gayri şahıslar ın hesaplar ına ödenmesi sahtekarl ığına son verilecektir. Çek erin çizgilenmesi uygulamas ının incelenmesi sonucu bu konuda birçok yanl ış kan lar ın söz konusu olduğu saptand ı. Neticede "Ciro edilemez" anlam ındaki tek bi çizgileme önerilmi ştir. Elektronik ça ğda fazla yava ş görünen çek takas i şlemin'n süratlendirilmesi için raporda, çeklerin ödeyen bankaya maddeten teslim edilm =si gere ğinin kaldı r ılması istenmi ştir. Bu suretle çekin ödenmesi ile fonun kullan ı m ı ras ındaki fas ıla daralt ı- lacak ve ayni zamandabankalar ın masraf ı azalt ılacakt ı r. Son y ıllarda bankalarca birçoğu yeni teknoloji kullanma yeni hizmetlerde bir patlama olmu ştur. Bir örnek ki şisel k' kullan ılan tomatik Vezne Makinesidir. Bu teknolojiyi kap değildir. Raporun bir amac ı bu alan ı tetkik ederek gere mas ı idi. Rapor, yasal düzenlemeyi gereksiz k ılmak için "en iyi uygulama standartlar ı nı kullanmalar ını öne sürmek Rapor yetkisiz olarak otomatik vezne makinesinden ç sorumluluğunun 150'le s ınırland ı r ılmasını önermektedir. Fon Transferi cihaz ın ın bozulmas ı ve müşterinin yetki ve dolayı müşterinin düçar olaca ğı zararlardan bankalar sorum Keza bankalar teknolojilerinin sahtekarl ığa meydan vere örneğin imzalar ı tan ıyan mekanizmalar getirmek suretiyle muştur. Bankalar müşteriler hakk ındaki bilgilerle ilgili olarak f mekle2 özellikle bu gibi bilgileri kendi i ştirakleri olan emlâ lerine vermekle ele ştirilmi ştir. Bankalardaki gizlilik görevi tüm kuruluşlar ve bu kurulu şlar ın tüm hizmetlerini kapsaya tanmas ı önerilmektedir. Teklif edilen önemli de ğişiklikler aras ında bankac ılık o tüm bankalar ın kat ılmas ını yasa ile zorunlu k ılmak sure vard ı r. suretiyle teklif edilen mlik numaras ı (PIN) ile ayacak mevzuat mevcut li düzenlemelerin yap ılankalar ın gönüllü olarak edir. kilen paralarda müşteri yni zamanda Elektrikli medi ği bir muameleden u tutulmal ıdı r. ek nitelikte olmamas ını sağlamaya te şvik olun- la serbest hareket etcilere ve borsa acentein banka hizmeti veren ak şekilde kanunla sap- budsman müessesesinin, iyle güçlendirilmesi de 12

14 II. Bölüm KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHUR İYETİNDE MERKEZ BANKASI VE BANKACILIK FAALIYETLERI 35/1987 say ılı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasasında belirtilen çerçevede bankalar taraf ından getirilen k ısa vadeli senet ve vesikalar ı reeskonta kabul ederek veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Hazine Kefaleti kar şılığında avans vermek suretiyle, piyasaya para sürme ve bankalara kaynak sa ğlama görevleri Bankam ızca sürdürülmüştür. Yasan ın 36. maddesi alt ında Merkez Bankas ı taraf ından miktar ı cari y ıl bütçe ödenekleri toplam ının %5'ini geçmemek üzere Hazineye K ısa Vadeli Avans Hesab ı açılmas ı yetkisine kar şıl ık 1987 y ılı sonunda 3500 milyon t miktar ında görülen Hazine K ısa Vadeli Avans. Hesab ı 1988 y ılında kapat ılm ışt ır. 28 Şubat 1990 tarihi itibariyle avans ve reeskont i şlemleri Tablo l'de, avans ve reeskont i şlemlerinden doğan borç bakiyelerinin y ıllar itibariyle kar şılaşt ırması ise Tablo 2'de gösterilmi ştir. 13

15 Tablo 1 Kredi Türü Hazine Kefaletini Haiz Bonolar tl II Küçük Esnaf ve Sanatkâr Senetleri Sanayi Senetleri imalatç ı- İhracatç ı Senetleri Ticari Senetler It Tar ım Senetleri It ihracat Senetleri Turizm Senetleri 28 Şubat, 1990 itibariyle Avaas ve Reeskon fşlemleri Borçlu K.T. Sanayi işletmeleri Holding Ltd. K.M.S. Cypfruvex İşi. Ltd. Tar ımsal Donat ım Kurumu Toprak Ürünleri Kurumu Devlet Üretme Çiftlikleri K.T. Turizm İşi. Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A. Ş. Milyon 2. Borç Senet Senet B kiyesi Adedi Toplam ı Türk Bankas ı Ltd K. Ticaret Bankas ı Ltd K. T. Koop. Merkez Bankası Ltd K. Vak ıflar Bankası Ltd K. Vak ıflar Bankas ı Ltd Türk Bankası Ltd K. Kredi Bankası Ltd K. Vakıflar Bankas ı Ltd Türk Bankası Ltd K. Kredi Bankas ı Ltd K. Ticaret Bankas ı Ltd Asbank Ltd Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd Genel Toplam

16 Tablo 2 Kredi Türü Avans ve Reeskont Borç Bakiyelerinin 31 Aralık 1987, 31 Aralık 1988 ve 31 Aral ık 1989 itibariyle Karşılaşt ırması Borçlu 31 Aral ık Aral ık 1988 Milyon İL 31 Aral ık 1989 Hazine Kefaletini K.T. Sanayi i şletmeleri Haiz Avans Holding Ltd K.M.S. Cypfruvex i şi. Ltd Tarımsal Donat ım Kurumu fl It Toprak Ürünleri Kurumu Devlet Üretme Çiftlikleri T.C.M. Konsolide Fonu Inkişaf Sandığı K.T. Turizm İşi. Ltd Hazineye K ısa Vadeli Avans Hazine Cari Hesab ı Küçük Esnaf ve Sanatlair Senetleri K. Vak ıflar Bankas ı Ltd Sanayi Senetleri K. Vakıflar Bankas ı Ltd K. Ticaret Bankas ı Ltd ıı ıı Türk Bankas ı Ltd ıı ıı K. Kredi Bankas ı Ltd le ıı Asbank Ltd ihracat Senetleri K. Vakıflar Bankas ı Ltd K. Ticaret Bankas ı Ltd It It Türk bankası Ltd K. Kredi Bankas ı Ltd Ticari Senetler K. Ticaret Bankas ı Ltd Türk Bankası Ltd ıı K. Kredi bankas ı Ltd Asbank Ltd Tarım Senetleri K.T. Koop. Merkez Bankas ı T.C. Ziraat Bankası K. Vak ıflar Bankas ı Ltd

17 İmalâtc ı-ihracatc ı Senetleri Turizm Senetleri II II II 11 K. Vakıflar Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. T. İş Bankas ı A. Ş. Asbank Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd Asbank Ltd. Genel Toplam

18 Para ve Kambiyo İşleri Yasas ındaki tan ıma göre "Yetk ıli Bankalar" Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyette bulunan ve ithalat, ihracat i şlemleri yapmaya, döviz almaya, döviz bulundurmaya, döviz satmaya, döviz sat ışına mesnet te şkil eden turistlere mahsus döviz al ım bordrolar ı ve/veya makbuz tanzim etmeye Maliye İşleri ile ilgili bakanl ıkça yetkili k ılınan bankalar ı anlat ır. K.K.T.C. Merkez Bankas ı dışında yetkili bankalar şunlard ı r: T.C. Ziraat Bankas ı Türk Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A. Ş. K.T. Koop. Merkez Bankas ı Ltd. K ıbr ıs Kredi Bankas ı Ltd. Türkiye Halk Bankas ı A. Ş. K ıbr ıs Vak ıflar Bankas ı Ltd. Limasol Türk Kooperatif Bankas ı Ltd. K ıbr ıs Ticaret Bankas ı Ltd. K ıbr ıs Endüstri Bankas ı Ltd. K ıbr ıs Faisal islam Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. "Yetkili Müesseseler" Para ve Kambiyo İşleri Yasas ı Kurallar ı uyar ınca döviz al ıp satmaya ve bulundurmaya yetkili k ıl ınan müesseseleri anlat ır. Bu müesseselerin Maliye i şleriyle görevli bakanl ıktan çal ışma izni almalar ı zorunludur. Halen faaliyette bulunan yetkili müesseselerin isim ve kay ıtl ı büro adresleri a şağıda gösterilmi ştir: Birinci Döviz Al ım Sat ı m Şirketi Ltd. 158 A Girne Caddesi, Lefko şa. F ı r ınc ıoğullar ı Co. Ltd. 2-4 Asmaalt ı Sokak, Lefkoşa. Elmaslar Yat ı r ı m Şirketi Ltd. 49 F II. Selim Caddesi, Lefko şa. Ertuğrul Akbel And Sons Ltd. sman Paşa Caddesi, Mustafa Hac ı Ali Apt. No. 2, Lefko şa. Sun Döviz Bürosu Ltd. Abdi İpekçi Caddesi, Lefko şa. Nafa Döviz Al ı m Sat ı m Şirketi Ltd. Zafer Çar şıs ı No. 10 Atatürk Caddesi, Girne. rhan Kâhya Ltd. 3-4 Zafer Çar şısı, Girne. Merimann Currency Ltd. 49 E II. Selim Caddesi, Lefko şa. Forex Management Services Ltd. II. Selim Caddesi Arabac ıoğullar ı Apt. Dükkân No. 4, Lefkoşa. Er-Tem Yat ı r ı m Şirketi Ltd. 2 G K ışla Yolu Mağusa. Batu Exchange Co. Ltd. 52 istiklâ1 Caddesi, Ma ğusa. A şardağ Exchange Ltd. 121 B Samsun Yolu, Baykal, Ma ğusa. 17

19 K.K.T.C. Merkez Bankas ı aşağıdaki bankalarla mu abirlik ili şkileri içinde olup, bunlardan; Midland Bank PLC International Division Londra Commerzbank AG Londra Commerzbank AG Frankfurt American Express Bank Ltd. Londra Bank of Credit and Commerce International S.A. L National Westminster Bank PLC Londra bankalar ı ile döviz, T.C. Merkez Bankas ı ile hem döviz lar ı yürütmektedir. Döviz rezervlerimiz bankalar ın resmi kurdan tuttu kurumdan tuttuklar ı dövizlerden olu şmaktad ır. K.K.T.C. Bankalar s ın ıfland ırmas ına göre Mart cak 1 Kuru hesab ında tutulan dövizler, Tablo 3'de gösterilmi üzere sözü edilen süre zarf ında Devlet pozisyonundaki d sek düzeye ula şm ışt ır. Aral ık 1988 sonu itibariyle to dolar ı ve serbest 43,461.8 bin ABD dolar ı miktarlar ında da toplam bin ABD dolar ı ve serbest lar ına yükselmi ştir. Bankalar ın döviz pozisyonlar ında mevcut olmamakla beraber dövizlerin daha çok K.K.T toplandığı gözlenmektedir. ndra em Türk Liras ı hesap- lar ı dövizlerle bankalar erkez Bankas ı ve Diğer 90 döneminde Devlet tir. Bundan görülece ği *viz miktarlar ı en yüklam 46,391.0 bin ABD olan döviz cak 1990 in ABD dolar ı miktarherhangi bir s ın ı rlama C. Merkez Bankas ında 18

20 Tablo 3 K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Diğer Bankalar Tasnifine Göre Mart cak 1990 döneminde Devlet Kuru Hesabmda Tutulan Dövizin ABD Doları Karşılığı ve Mevcut Taabhiltler Bin ABD $ Tarih Bankalar Toplam Döviz $ Toplam Taahhüt $ Serbest $ 2 Nisan 1988 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar ( ) Toplam Temmuz 1988 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Ekim 1988 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar (56.5) - Toplam Aral ık 1988 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam cak 1989 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam '. 28 Şubat 1989 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar (307.7) Toplam ı 1 Nisan 1989 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Nisan 1989 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam May ıs 1989 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1989 No 8

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1989 No 8 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1989 No 8 IÇINDEKILER I. Bölüm K.K.T.C. de Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri II. Bölüm Ekonomik Geli şmeler 1. Üretim, istihdam

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı .1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Kas ım 1992 No: 20 İÇ İ NDEK İ LER Sayfa I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava Il. BÖLÜM K.K.T.C.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1989. No.7

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1989. No.7 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1989 No.7 YÖNETIM KURULU Başkan: Demirhan Sayıner Başkan Yardımc ısı: Süleyman Ali Yönetim Kurulu Üyeleri: Onur Borman Ertuğ rul Güven Necdet

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ocak 1969 No. 6 ÖNSÖZ Bültenin bu say ıs ında Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyetinde Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri, ülke Ekonomisi, Merkez

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Eylül 1991 No: 16

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Eylül 1991 No: 16 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül 1991 No: 16 İÇ İ NDEKİ LER Sayfa I. BÖLÜM Bankalar ın Denetimi 3-10 Il. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 11-42 III.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Haziran 1996 No 24

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Haziran 1996 No 24 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Haziran 1996 No 24 K.K.T.C. MERKEZ BANKASI YÖNETIM KURULU Demirhan SAYINER Başkan Esat TEZEREN Başkan Yard ımc ısı Kas ım ŞAHO Ğ LU Ba şkan Yard ımc

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Finansal Sistem; fonun arz ve talebini dengeleyen ve fonları zaman, miktar, vade ve kişiler bazında kullanılabilir hale getiren bir sistemdir. Finansal Sistemin görevleri: Malların,

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008 G ü vence Hesab Uluslararas Motorlu Taş ş t t Mali Sorumluluk Sigortas Gökhan KARASU 21.06.2008 Güvence Hesab Tan m Tarihçe Hesab n n Statüsü ve Yönetimi Y Kapsama Dahil Sigortalar Karş ş lanan Zararlar

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1995 No: 23

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1995 No: 23 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1995 No: 23 I. BÖLÜM Teftiş ve İnceleme Kumlu IÇINDEKILER II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankacılık Faaliyetleri III. BÖLÜM Ekonomik

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri. Zorunlu DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri. Zorunlu DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri Zorunlu DERS HEDEFİ Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Bankacılık Sektörü hakkında

Detaylı

Ürün ve Hizmet Ücretleri

Ürün ve Hizmet Ücretleri Birim Birim Asgari Asgari Azami Azami Güncelleme İşlem Grubu işlem Adı Kalem Adı Masraf Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Açıklama Tarihi Para Aktarma Havale TL Havaleler İsme (Kasadan) TL % 30 0,5 (%5)

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/ 7 İstanbul, 10 Ocak 2007 KONU :2007 Yılında Uygulanacak

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Macroeconomics II (IKT 234) HW II (Ozan Eksi)

TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Macroeconomics II (IKT 234) HW II (Ozan Eksi) TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Macroeconomics II (IKT 234) HW II (Ozan Eksi) Mankiw 12-3: Iş yöneticileri/iş adamlar ve politika yap c lar ço¼gu zaman Amerikan Endüstrisinin rekabet edilebilirli¼gi (Amerikan

Detaylı

TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI

TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI Av; Dr. Osman R. GÜNVER (*) Faiz, bir para alaca ğının vadeye bağlanmas ı ya da ödenmesindeki gecikme nedeniyle ve bir oran dahilinde olmak üzere alacaklıya

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ R.G 58 27 Mart 2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ AMAÇ 1. Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu tarafından yapılacak

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1989 No.9 ÖNSÖZ 26 Haziran 1987 tarih ve 66 say ı l ı Resmi Gazetede yay gün yürürlü ımlanarak ayni ğe giren 35/1987 say ı l ı Kuzey K ıbr Bankas

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm Kambiyo Senetlerine ilişkin Genel Hükümler BONO'NUN ZORUNLU ŞEKİL ŞARTLARINDAKİ EKSİKLİK Sayfa No BONO VE ÇEKTE TARAFLAR Keşideci 16 Lehtar 16 Ciranta

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

%0,1-- asgari 7,00 KM, azami 20,00 KM 60,00 KM c) RTGS sistemi yoluyla (10.000,00 KM üzerinde) aynı gün saat 14.00'ten sonra ulaşan acil talimatlar

%0,1-- asgari 7,00 KM, azami 20,00 KM 60,00 KM c) RTGS sistemi yoluyla (10.000,00 KM üzerinde) aynı gün saat 14.00'ten sonra ulaşan acil talimatlar Hizmet Türü Hizmet Bedeli OPERASYON İŞLEMLERİ CUT OFF TIME:Transfer işlemlerinin saat kaça kadar yapılacağını ifade eder. Belirlenen saatlere uyulma, mesajların ilgili formatta olması kaydıyla, işlemin

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

2) Global piyasada Alman otomobillerine olan talep artarsa, di er bütün faktörler sabit tutuldu unda euro dolara kar.

2) Global piyasada Alman otomobillerine olan talep artarsa, di er bütün faktörler sabit tutuldu unda euro dolara kar. EKON 436 2. Vize A Ad-Soyad renci No 1) Akbank' n u anki toplam mevduat n 100 milyar TL, toplam rezervinin 30 milyar TL ve toplam kredilerinin 70 milyar TL oldu unu kabul edelim. Zorunlu kar k oran ise

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1988 No. 4 ÖNSÖZ say Bültenimizin 31 Mart 1988 ıs ı nda, KKTC Merkez Bankas tarihinde sona eren üç ayl ın ı n üç ayl ı ı k döneme ili k Kâr

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) R.G. 67 20 Haziran 2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(2)B, (2)Ç ve (5) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1998 No: 26 Z;, `").; "

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1998 No: 26 Z;, `).; Z;, `").; " Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1998 No: 26 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri İÇİNDEKİLER Sayfa 3-48 II. BÖLÜM Ekonomik Geli şmeler

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK İŞLEMLERİ VE TEKNİKLERİ DERS NOTU ISPARTA 2014 1 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HAVALE VE KİRALIK KASALAR

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

GÖSTERGELER CARİ AÇIK:

GÖSTERGELER CARİ AÇIK: Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON CARİ AÇIK: Yıllık cari açık (Milyon$) 2009 Ocak 50.115 16.569 38.218 Şubat 54.041 18.444 34.612 Mart 59.422 21.458 31.514 Nisan 62.831 24.188

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ağustos) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT Para Arzı 1 Para Arzı Bir ekonomide dolaşımda mevcut olan para miktarına para arzı (money supply) denir. Kağıt para sisteminin günümüzde tüm ülkelerde geçerli olan itibari para uygulamasında, paranın hangi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Tüzel Kişiler İçin Banka Hizmetler Tarifesi

Tüzel Kişiler İçin Banka Hizmetler Tarifesi 1. MÜŞTERİ HESABI 1.1. KM/döviz hesabın açılması Komisyonsuz 1.2. KM hesabın işlenmesi 5,00 KM 1.3. Döviz hesabın işlenmesi 4,00 KM 1.4. Aktif olamayan hesabın işletme komisyonu 4,00 KM 1.5. Günlük hesap

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

III. MEVDUAT HESABI AÇTIRMAYA YETKİLİ KİŞİLER... 63 IV. MEVDUATIN KABULÜ...69

III. MEVDUAT HESABI AÇTIRMAYA YETKİLİ KİŞİLER... 63 IV. MEVDUATIN KABULÜ...69 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 5 TABLOLAR...11 ŞEKİLLER... 13 GİRİŞ...15 I. MEVDUATIN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...17 A. MEVDUATIN TANIMI... 23 B. MEVDUATIN ÖNEMİ...24 C. MEVDUATIN KORUNMASI...25 1. Mevduatı

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı