T.C. MILLt EiTiM BAKANLKI Yenilik ye Egitim Teknolojlleri Genel MüdürIüü. VAL!L!MNE (I! Milli Egitim Müdur!ügU)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MILLt EiTiM BAKANLKI Yenilik ye Egitim Teknolojlleri Genel MüdürIüü. VAL!L!MNE (I! Milli Egitim Müdur!ügU)"

Transkript

1 Ift *4 T.C. MILLt EiTiM BAKANLKI Yenilik ye Egitim Teknolojlleri Genel MüdürIüü Sap : /821.99/ /10/2014 Konu: Egitim Forumu VAL!L!MNE (I! Milli Egitim Müdur!ügU) ilgi :Ozel Ogretim Kurumlan Genel MUdUrtügü'nun tarih!i ye / / sayili yazisi. tstanbul iii Beyog!u ilcesinde bulunan Ozel Alman Lisesi'nin Turkiye geneli turn resmi/özel use ogrencilerine yone!ik "2. Ozel Alman Lisesi Egitim Forumu" duzenlemek istedikierine i1ikin ilgi yazisi ince1enmitir. TUrkiye Cumhuriyeti Anayasasi, Milli Egitim Teme! Kanunu ile TUrk Milli Egitiminin genel amac!arina uygun olarak, ilgili yasal duzen!emelerde belirtilen ilke, esas ye amaclara aykin!ik teki1 etmeyecek eki1de ye denetimi ii/ilce milli egitim mudürlükleri tarafindan gercek1etiri1mek Uzere söz konusu etkinligin yapilmasi uygun g6ru1mutür. Bilgilerinizi ye geregini rica ederirn. Dincer ATES Bakan a. Genel MüdÜrV. EK : Ilgi yazi ye ekleri (8 sayfa) DAO!TIM: Geregi: B Plani Bilgi: Ortaögretim Gene! Mudur!ugu Ozel Ogretim Kurumlan Gene! Mudur!ügu Konya YoluIT.Okullar/ANKARA Aynntili bilgi 1cm: Yaar SAHIN Uz. Oretmen) Elektronik A: Tel: (0 312) yegitekmeb.gov.tr Faks: (0 312)

2 T.C. MILLI EC.ITIM BAKANLI6I Ozel Ogretim Kurumlari Genel Mudurlugu Savl : /405.01/ /09/2014 Konu: Ozel Alman Lisesi Egitim Formu YENILiK VE E(iiTIM TEKNOLOJILERI GENEL MUDURLUG'UNE Ilgi: a)istanbul Valiligi II Milli Egitim Mudurlugu'nun 15/09/2014 tarihli /405/ saylll yazisi. b)07/03/2012 tarihli ve B.08.0.YET /3616 (2012/13) saylh Genelge ve Istanbul Ili Beyoglu Ilcesinde faaliyette bulunan Ozel Alman Lisesi'nin, 31 Ekim- 03 Kasim 2014 tarihleri arasinda Turkiye geneli ortaogretim kurumlan araslnda "2. Ozel Alman Lisesi Egitim Formu (ALEF) 2014" etkinligini duzenleme istekleri hakkindaki ilgi (a) yazi ve ekleri ilgi (b) Genelge geregince degerlendirilmek uzere ekte gonderilmistir. Soz konusu etkinligin gercekle ~tirilmesi ve Turkiye genelindeki bzel ortaogretim okullanmizdan istekli olanlarin etkinlige katilmalannda Genel Mudurlugiimuzce saktnca bulunmamaktadir. Bilgilerinizi ve geregini arz ederim. Omer Faruk YELKENCI Genel Miidiir V. EK: I -Ilgi yazi ve ekleri (8 sayfa) Besevler Kampusii/ANKARA Aynntili bilgi igin Ercan OZLU $b.mud. Elektronik Ag: Tel: (0 312) e-posta: Faks: (0312)

3 T.0 ISTANBUL VALILIC,i BeyoIu Ozel Alnian Lisesi Ku rum Kodu: Savi : / 3'3 939 Konu : Alman Lisesi Eitim Forumu /08/2014 ilce MILLI E(ETiM MUDURLUJU Ozel Atman Lisesi olarak 31 Ekim- 03 Kasim 2014 tarihlerinde. Lise seviyesinde, ba*ta Istanbul iii genelinde olmak Uzere TUrkiye'nin ortaogretim kurumlari arasindan (Anadolu Lisekri. Oe1 1 urk ye Ozel Yabanci OkuHann Orenci1eri) yak1aik 120 Ogrencinin katilimiyla 2. Ozel Alman Lisesi Eitim Forumu (ALEF) 2014 etkinhigini egitim ye Oretim döneminde düzen lemek istemektedir. Dôrt gtln stluxek Ozel Alman Lisesi Eitim Forumunun amaci cevre, insan hakian, egitim ye kultur, Avrupa Birligi ye Di Ilikiler gibi toplumsal konularda genclerin bir arnya gelerek filth tartimasi yapabilmeleri; gelecek dijnyasi ye TUrkiye'si i gin varatmi oldukian platformda yeni görulcr Scli timielerine firsat yaratrnaktir. Ozel Alman Lisesi Egitim Foruniuna kattlimci okullar en fazla 5 Ogrenci ye 1 Ogretmcii lie kattlabilecekierdir. 31 Ekim- 03 Kasirn 2014 tarihlerinde, TOrkiye genelinde "2. Owl Alman Lisesi Egitin-i Forumu 2014" etkinliginin kurumumuzda duzenlenebilmesi hususunda gerekli iznin vcri1msini saygilanmizla an edcriz. S. Didem VFx1sO(LU ()zei Ahnan Lisesi MOdOrO a. TUrk MUdür Ba5yardImcIsa Eki: Konlérans F.tkinlik Bilgileri Sahkulu Bostani Stk. No: 10 Tel Internet: Beyoglu-tstanbul Faki: c-posta: mudur4airnanlisesi.k12.tr

4 Komite Konulari Fkir t,fedin(amerikan Merkez Bankast) tahvil alimlarini sirnrlama ye ileriki yillarda sonlandtrma kararinin Türkiye ekonomisi üzerinde dogurabilcccgi olumsuz etkilere kari ekonominin kiritganiii ye dia bagimliiigini azaitmak için ne gibi örilemler alinmalidir? i) &': S Temmuz 2014'de, Israii'in Gazze 5eridine düzeniedii askeri operasyonlar (Koruyucu Hat Operasyonu) sonucu Fiiistiriin verdigi kayip sayisi çogu sivil olmak üzere 2000'e uiami, Türkiye mevcut saldiniari sert bir dille kinayarak Filistin'in yaninda yer aidigini gostermitir. IerIeyen süreçte Türkiye, cografi güç oiarak goruldugu ortadogu toprakiarinda bariin saglanmasi adina nasil bir rot üstlenmeii, saidiriiariri arkasinda durari devietterin ban surecine dahil oimasi adina nasil bir diploniatik yol iziernelidir? h~ szul HrhiKo zv ltc Suriye iç Savai'ndan kaçarak güney iiierimizdeki koriteyner kentlere siginan ye buyük ehiriere de betirti sayitarda göç eden; betirli bir gehr grubuna alt oimayan mufteciierin barinma ye be s lenmp gihi teml ihtiyaçlarinsn <aritanmasi adina deviet, kurumlar ye bireyter ne gibi gorevler üstlenmeiiierdir? wt'nilk we,jijunma Knnli: Suriye ye Irak siniriari icerisine ilerieyiini hizia sürdüreri, Musurdaki trak Merkez Bankasi'ndan yagmatanan 420M$ lie aktif en zengin teror Orgutu konumuna gelen Irak ye Sam Islam Devietine (151D) kari tehdit altindaki güney sinirlanmizin savunmasini saglamak adina ne gibi önlemier alinmali, bu amac altinda konu He yakindan ilgilenen ABD, NATO ye BM lie birlikte nasi bir diplomatik yol haritasi oiuturuirnaiidir? Modern dünyada önernli bir enerji türü olan nükleer enerjinin Turkiye'de 2023 yilinda Uretilmesi planlanmasina ragmen, bu surede, Türkiye'nin enerjide dia bagimliliginin devam edecegi ye Türkiye'deki yenilenebilir enerji potansiyeli gñz ñnunde biilundurularak, Türkiye'de enerjide dia bagimliligrn azaitimasi için tie gibi atihrnlar yap1lmalldlr? is GUvenhi K rnites. Ulkernizde yaralaurna we ölumle sonuçlanan ihmal kaynakla 15kazalarinin giderek arttigi ye son olarak Sorna'da yaanan aci maden

5 kazasi goz Onüne alindtginda, i kazalarinin önünü kesip içi guvenliini en üst düzeye çkarmak için nelcr yapilmalidir? SagiLk i, Henhiz etkii bfr tedavisi getitiriimemi Ebola virüsünün 30 Temmuz tarihinde Afrikada bi- saign boyutuna dunüerek patfak verdigi ye virüsün baka ü(kere hula yayulmaya devam ettii gäz Onünde bulundurularak ülkemizde virüsün yayuimasnt erigellemek aduna kurumlar ye bireylerce atulmasu gereken adumlar nelerdir? rva iak(ar Komtc: KiiIerin sahip oldugu düünce ye protesto hakki doruitusunda Turkiye'de hu h akiarin pratikteki va rligunin sorgulanmasi, tartiilmasi ye geiitiri1mesi i gin yapilabilecekler nelerdir?

6 Ozel A/man Lisesi Eitim Forumu ii (ALEF 2014) program akii 13:00-14:15 Okula Var,s 14:15-16:30 Takim Kurmo çajima1ari :45 Kahve? Molasi :45 Takim Kurma çail5maiori 18: :00-21:00 k'omite Yemei Cumartesi 8: Van 9:00-10:20 Açiii Seromonisi 10:20-10:30 Kahve Mokisi 10:30-11:30 Açth Seromonisi 11:30-11:45 Kanve MoIui 11:45-13:30 Komite coi,maiari 13:30-14:30 Oen Yernei 14: Komite çal;maar; 16:30-17:00 Kahve Molasi 17:00-18:45 Komite caiimakir; Pazar :00 GeIL 9:00-10:45 Komte call5molari :00 K&ve Mo/as, 11:00-13:00 Korriite call5malarl 13:00-14:00 Olen Yemei 14:30-16:00 Komite çaiirnaiari

7 16: Kahve Molasi 16: Komite ça/,ma!or, 18:15-18:45 Gene! KurWa HazrI;k Pazartes, :00 Giri,c :45 Ornek Taslok TartiiImos; 9:45-10:00 Kafrve Mobs, 10:00-11:30 Gene! kurul 11:30-11:45 Kahve Molacc 11:45-13:15 Gene! Kurul 13:15-14:30 bien Yemei 14:30-16:00 Gene! Kuruf 16:00-16:15 Kahve Molast 16:15-18:45 Gene! Kurul 18:45-20:00 Kopon/ Kut/ama

8 28/08/2014 Ozel A/man Lisesi MüdQr1Qü'ne, Avrupa Genchk Parlementosu Eitse1 Kulübü olarak 31 Ekim--3 Kasim 2014 tarihierinde Anad&u Lise/eri 3 Oze/ Turk ye the! Yabanci okullariri örencileri He Istanbul ill ye Turkiye genelindeki use siniflarnin kat,iacat"ozei AlmanLisesi Eitim Forumu II" (ALEF 2014) 'yi örenciierimizie duzenlemeyi p/anlamaktayiz. Lfygun goruiduü taktirde müsaade!erirnzi arz ederim. I fil Ozca'n TEKI N Avrupa Gen cl/k Ku!übU Daniman Qretmeni

9 ETK1NLII< FORMATI Ozel AIm3n Liei ETKINLKiI ADI 2. 6zel Aiman Liesi Eitim Forumu (ALEF) 2014 ETKINIi&N KGNUS. cevre, insan haklar, ekonomik kalktnma ye sosyi ge(iim, sivil özgurlükler, bans vc adalet, cgitirnvckultur,avrupa Biniii vcoikicrgibitoplumalkontjar TURL Säyfei, fikir tartirnasi ye bilgi ahveriinde butunmak AMA:l Konteransiri amaci cevre, insan hakiari, ekanomik kalkinma ye sosyal geli.;m, sivil oigurlukler, bari5 Vp adalet, eitim vp külthr. Avrupa Binlii ye D5 Ilikikr gibi toolumsal konularda gençlerin biraraya geierk fikir t tin,asi yapbilmeieri; gelecek dünya;i VP Türkiyesi i;in yaratmi olduklari platforrnda yeni gäruler gelitirmelenine firsat yaratmaktir HEDEF KITLE (Anadolu Liseleri, Ozel Turk ye Ozel Yabanci Okuflarin orencileri) ye Turkiye Geneliride Lise Sinillari Istanbul Iii TARIH 31 Ekini Kasim 2014 KATILIM KOSULLARI Katilimci okullar en fazla S 5grenci Ye 1 öretmen ile katilabilecektir. BASVURU NUN YAP ILACAI VER Ozel Alman Lisesi (online veya bavuru formunun faks up gdnderllmesl 5eklince bavuru yapilabllecektir.) 8ASVURU TAKVIMI 10 EyIül Ekim 2012 tarihleri arasirida basvurular,n kabulü KATILACAK OKUL SAYISI YakIak 120 örenci (24 okul) OGRENCl/0RETMEN GIDERLFRININ KARILANMASI Etkinlik cerçevesinde ogrenci ye Ogretmen giderleri Ozel Alman Lisesi tarafindan kariaracaktir. II FTI$IM All Gil FRl Ozel Alnaa Liesi ahkiiiu Bostanu Sok. Ne:10 BeyOIu (Internet sitesi) istanbulde (internet adresu) (teleforu numarasi) (faks numarasi) 1LcELERE YAPI ACAK DUVURU Konferansi talep eden okul müdurluu tarafindan konferaris onayi se artname ilçelere gonderulece'ktur. S Dudem I SQGW zel AIman Lisesi MudUrU a. Turk Mudur BaSyardmcisi

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARI II.ULUSAL GENÇLİK FORUMU ŞARTNAMESİ (TEKUF 2014)

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARI II.ULUSAL GENÇLİK FORUMU ŞARTNAMESİ (TEKUF 2014) TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARI II.ULUSAL GENÇLİK FORUMU ŞARTNAMESİ (TEKUF 2014) FORUMUN ADI FORUMUN KONUSU TÜRÜ AMACI HEDEF KİTLE TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları II. Ulusal Gençlik Forumu (TEKUF -2014

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. KURULUŞ SÜRECİ... 5 1.2. ORGANİZASYON YAPISI... 6 1.3. PERSONEL SAYISI VE DAĞILIMI... 7 1.4. ÖNCEKİ YIL YÜRÜTÜLEN TEMEL FAALİYETLER... 8 1.5.

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME TÜRKÇE SÖZLEŞMENİN 44. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR İLK İLERLEME RAPORUNUN EK RAPORU TÜRKİYE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ULUSAL İLK

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU BAKAN SUNUŞU Bugüne kadar yüzlerce afet yaşayan dünyamızda, doğal ve

Detaylı

2!J /04/2013. T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü. : 34203882/821~=1- Qe.:.\ Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

2!J /04/2013. T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü. : 34203882/821~=1- Qe.:.\ Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. : 34203882/821~=1- Qe.:.\ Sayı Konu : Web Tasarım Yarışması T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü İLGİLİ OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN 2!J /04/2013 İlgi :Ankara iı Milli Eğitim Müdürlüğünün

Detaylı

FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PLANI. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi)

FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PLANI. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi) 2010 FAALİYET RAPORU VE 2011 ÇALIŞMA PLANI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık

Detaylı

He r fab rika b ir kale d ir.

He r fab rika b ir kale d ir. 1 M emleket için i in ön planda sanayinin kur ulmas i bitmedikçe, e, her yönden yüy ksek r ahatl ig a kavu smaya olanak yoktur. He r fab rika b ir kale d ir. 2 Sayin Üyelerimiz, Egitim sosyal, kültürel

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

Birleşmiş Milletler Türkiye

Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan

Detaylı

Tel +90 (312) 444 99 11 331 51 59 Faks +90 (312) 3316779. Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 İskitler Altındağ / ANKARA. www.lokmanhekim.com.

Tel +90 (312) 444 99 11 331 51 59 Faks +90 (312) 3316779. Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 İskitler Altındağ / ANKARA. www.lokmanhekim.com. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2013 Tarihi İtibariyle 3 Aylık Ara Dönem Faaliyet Raporu SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ II, 14.1 NOLU

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ 2015-KONYA KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ ZİR. YÜK. MÜH. MURAT KÜÇÜKÇONGAR DR. MUSTAFA KAN DR. FATİH

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 GENEL BİLGİLER 4 KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 5 MİSYON VE VİZYON 10 B.YETKİ,

Detaylı

İçindekiler. Hoşgeldiniz Mesajları...2. Kongre Hakkında...5. Kongre Yeri...6. Haliç Kongre Merkezi...7. Ölçme ve Harita Teknolojileri Sergisi...

İçindekiler. Hoşgeldiniz Mesajları...2. Kongre Hakkında...5. Kongre Yeri...6. Haliç Kongre Merkezi...7. Ölçme ve Harita Teknolojileri Sergisi... wcadastre.org 1 2 wcadastre.org İçindekiler Hoşgeldiniz Mesajları...2 Kongre Hakkında...5 Kongre Yeri...6 Haliç Kongre Merkezi...7 Ölçme ve Harita Teknolojileri Sergisi...8 Stant Kuralları...9 Stant Genel

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

DÜNYAYI İDEALLERİNLE DEĞİŞTİREBİLİRSİN!

DÜNYAYI İDEALLERİNLE DEĞİŞTİREBİLİRSİN! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Gençlik Programı DÜNYAYI İDEALLERİNLE DEĞİŞTİREBİLİRSİN! 1 2 DÜNYAYI İDEALLERİNLE DEĞİŞTİREBİLİRSİN! Hedef Kitlesi Program

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 69 ARALIK 2006 SAYI: 2591 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI EYLÜL 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1.. II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 4 Değerlendirme

Detaylı

ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETĐM OKULLARINA GĐRĐŞ SINAVI BĐLGĐLENDĐRME REHBERĐ. 31 Mayıs 2009

ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETĐM OKULLARINA GĐRĐŞ SINAVI BĐLGĐLENDĐRME REHBERĐ. 31 Mayıs 2009 ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETĐM OKULLARINA GĐRĐŞ SINAVI BĐLGĐLENDĐRME REHBERĐ 31 Mayıs 2009 ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETĐM OKULLARI SINAV YÜRÜTME KURULU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. 1 ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETĐM OKULLARI

Detaylı

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr A... TÜ R A y e 0 5 Y a a k d ı a n t ı Ü K l D A M I D D Ü k R N A 5 Y Y A İ e D, N A A d S 1 D. N İ S A, IRA e F KİYE D www.afad.gov.tr AFAD, 5 Kıtada 50 ye Yakın Ülkede TÜRKİYE, İNSANİ YARDIMDA DÜNYADA

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

SİVİL TOPLUM İZLEME RAPORU 2012 yönetici özeti TOPLUM İZLEME RAPORU

SİVİL TOPLUM İZLEME RAPORU 2012 yönetici özeti TOPLUM İZLEME RAPORU SİVİL TOPLUM İZLEME RAPORU 2012 yönetici özeti S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 2 yönetici Ö Z E T İ S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 2 yönetici Ö Z E T İ Sivil Toplum İzleme Raporu 2012 TÜSEV

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı