ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ALMANCA DERSİNİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ALMANCA DERSİNİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ"

Transkript

1 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 29, Sayfa , 2010 ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ALMANCA DERSİNİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Bülent Kırmızı Piri Reis Anadolu Lisesi Çukurova/Adana, ÖZET Bu çalışmada, Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencilerinin Almanca dersinin öğretimine, Almanca öğretmeninin dikkat etmesi gereken noktalara ve sınıf ortamına yönelik görüşlerini belirlemek için 5 açık uçlu soru içeren bir anket kullanılmıştır. Anketler toplandıktan sonra veriler nitel olarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi, öğrencilerin Almanca dersinde öğrendikleri bilgileri uygulamada güçlük çektiklerini ortaya koymuştur. Anahtar Sözcükler: Almanca öğretimi, öğretmen, sınıf ortamı, öğrenci

2 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 29, Sayfa , 2010 DETERMINING THE OPINIONS OF ANATOLIAN HIGH SCHOOL STUDENTS ON TEACHING OF GERMAN LANGUAGE SUBJECTS Bülent Kırmızı Piri Reis Anadolu High School Çukurova/Adana, ABSTRACT In this study, in order to determine the opinions of the students in the eleventh grade of Anatolian High School on teaching of German, the points which must be attending and class conditions, a questionnaire including 5 open ended questions was applied and the data was analyzed qualitatively. The data analyzes showed that students had difficulty to practice the knowledge they gained from German subjects. Keywords: Teaching of German, teacher, class condition, student

3 Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Almanca Dersinin 199 GİRİŞ Okullarımızda yabancı dil derslerinin daha verimli nasıl işlenmesi gerektiği sorusuna yıllardır cevap bulunamamakta ve tartışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili en büyük sorun, öğrencilerin yıllarca İngilizce görmelerine rağmen liseyi bitirdiklerinde kendilerini İngilizce olarak ifade edememeleri, işittiklerini ve okuduklarını anlayamamalarıdır. Bunun yanında eğitim-öğretim döneminde uygulanmaya alınan eğitim reformuyla birlikte okullarda ikinci yabancı dil öğretimi imkanı doğmuştur. Böylece öğrenciler, bilgisayar, drama, güzel yazma ve konuşma, turizm, tarım ve yerel el sanatları gibi yedi seçmeli ders arasından haftada 1-2 saat verilen ikinci yabancı dil dersini alabilme imkanına sahip olmuşlardır. Yabancı dil öğretimi konusunda karşılaşılan sorunları çözüme kavuşturabilmek için öncelikle kendi anadilimiz olan Türkçe nin doğru öğretilmesi gerekmektedir. Göğüş e (1993, s.25) göre Ana dili eğitimi, bir toplumun tarih boyunca oluşmuş hayat görüşünün, ahlakının, ulusal kültürünün çocuğa mal edilmesine, onun ulusallaşmasına yardım eder; bunun başlıca yolu da denilebilir. Dil, sözcüklerden meydana gelen bir kurallar dizgesidir. Kendi dilinin sırlarını keşfedememiş olan bir insanın, yabancı dil öğrenmesi oldukça güçtür. Yabancı dil öğretiminde yaşadığımız problemleri irdelemeye başladığımızda, sadece sistem ve öğrenci unsurlarını değil sistem, okul, öğretmen ve öğrenci unsurlarının bütününü kapsayacak bir araştırma yapmalıyız. Okulun, sınıfın veya dersliklerin fiziksel ortamının öğrenmeye uygun şekilde düzenlenmesi, öğrencinin sosyal, duygusal, fiziksel ve akademik gelişimini olumlu yönde etkilemektedir (Akyol, 2003). Günümüzde eğitim öğretim çok yönlü yapılan bir aktiviteler bütünüdür. Yapılan bu faaliyetlerin amacına ulaşabilmesi için nitelikli bir öğretici ve donanımlı bir okula ihtiyaç vardır. Demirel (1999, s.192) öğretme aktivitesinin önemine şu biçimde değinmektedir: Öğretmenlerin meslek bilgisi yeterlikleri içinde öğretme öğrenme sürecine ilişkin yeterliklerin daha çok ağırlıklı olduğu görülmektedir. Bu süreç, gerçekten de öğretme sanatının yerine getirilmesi aşamasında en önemli yeri alır. Öğrencilerimizin batı toplumlarında yetişen bireylerin seviyelerine ulaşabilmeleri için yetkililerin iyi bir eğitim öğretim ortamı oluşturmaları gerekmektedir. Yabancı dil öğretiminde görülen aksaklıklar sürekli olarak öğretici gözüyle irdelenmekte ve çözüm yolları da o doğrultuda üretilmeye çalışılmaktadır. Ancak okullarda ve sınıflarda öğretmenlerin göremediği ya da öğretmenler tarafından sorun olarak algılanmayan durumlar öğrenciler açısından değerlendirildiğinde problem olarak karşımıza çıkabilir. Bu nedenle öğrencilerin Almanca derslerinde anlamakta güçlük çektiği konuların neler olduğu, konuları daha iyi kavrayabilmeleri için öğretmenlerinden beklentileri ve öğrendikleri bilgileri uygulama aşamasında karşılaştıkları sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır.

4 200 B. Kırmızı Dil ve ekin birbirlerine bağlı iki önemli unsurdur. Her ikisi de varlığını korumak için diğerine ihtiyaç duymaktadır. Konuya bu açıdan bakıldığında öğrencilere Alman halkının kültür özelliklerinin de öğretilmesi gerektiği ortaya çıkacaktır. Er e (2006, s.11) göre Yabancı dil ögretiminde ögretilen dilin kültürel ögelerine yer vermek, dilin gramer kurallarının yanı sıra, temel kültürel özelliklerini de ögrencilere aktarmak hem ögrenilen dili ögrenciler için daha anlamlı hale getirecek hem de yabancı dil ögrenmenin, zor, sıkıcı ve uzun zaman alan bir uğraş yerine daha zevkli ve kısa sürede öğrenilen bir uğraş olarak algılanmasını kolaylaştıracaktır. Bunun en iyi ve ideal yolu doğal ortamdır, ancak bu mümkün olmadığı için sınıfta kısmen de olsa doğal bir ortam oluşturmamız gerekmektedir. Bu nedenle Almanca öğretmeninin, öğrenciler belirli bir seviyeye geldikten sonra derste Almanca diyalog çalışmalarına yer vermesi yararlı olacaktır. Böylece öğrenciler hem öğretmenin sürekli tekrar ettiği sözcükleri ve cümleleri daha kolay öğrenecekler, hem de Almanca nın ses yapısını kavrayacaklardır. Yabancı dilde öğrenilen bilgiler tekrar edildiği ölçüde pekiştirilmektedir. Güven e (2004) göre üst düzeyde düzenlemeler ve tekrarları içeren etkinliklerin derslerle öğrenciyi öğrenmeye yöneltmede etkisi oldukça büyüktür. Bu görüşten yola çıkarak işlenen dilbilgisi konularının ardından alıştırmalar yaptırmak gerektiği söylenebilir. Türk öğrenciler Almanca yabancı dil derslerine pek sıcak bakmamaktadırlar. Genç e (1999, s.307) göre Okullarda da öğrencilerin neredeyse tamamı (%98.4) birinci yabancı dil olarak İngilizce öğrenmektedir. Almanca ve Fransızca ise, birinci yabancı dil olarak fazla talep görmemektedir (%1.6), daha çok ikinci yabancı dil olarak öğretilme durumları söz konusudur Bu nedenden dolayı derslerde verim oldukça düşmektedir. Öğretmen öğrencilerdeki bu önyargıyı kaldırmak ve dersleri daha renkli hale getirmek için konularla ilgili canlandırmalar yaptırmalı, çeşitli dil oyunları kullanmalıdır. Gökçe ye (2003, s.69) göre öğrenci performansının oluşturulmasında öğretmenin sınıf içerisinde gerçekleştireceği etkinliklerin olumlu ve yapıcı olmasının payı oldukça büyüktür Bu etkinlikler öğrencilerin dersten kopmamaları için son derece önemli bir gereksinimdir. Öğretmen, öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veremediği sürece ders çekilmez hale gelecek ve bir Almanca öğretiminden söz etmek mümkün olmayacaktır. Öğrencilerle kurulan sağlıklı bir iletişim, işlenen dersin kalitesini artırmada en önemli faktörlerden birisidir. İletişim tek yönlü ise ve kullanılan araçlarla gereçler alışılmış ve sıradansa öğrencilerin motivasyon düzeyleri de düşmektedir. Güdülenme ve zihinsel hazır oluş öğrencilerin dersteki başarılarını artırmaktadır, bunu sağlamak da ancak öğrencilerin derse aktif katılımını sağlamakla mümkündür. Açıkgöz e (2003) göre güdü, kendini verme, zaman ayırma, hoşlanma vb. birçok duyguyu içeren karmaşık yapılı bir özelliktir.

5 Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Almanca Dersinin 201 Bu araştırmada hedef olarak öğretmenler seçilmiştir. Öğretmenlerin kendilerini zaman zaman sorgulamaları gerekmektedir. Bu sorgulamada kendilerine şu soruları sormaları son derece yararlı olacaktır: - Almanca öğretirken dersi nasıl zevkli hale getirebilirim? - Almanca derslerinde hangi araç ve gereçlerden yararlanmalıyım? - Yabancı dil öğretim yöntem ve tekniklerini biliyor muyum? - Öğrenciler anlattıklarımı gerçekten öğrenebiliyorlar mı? - Öğrencileri Almanca ya karşı güdülendirebildim mi? - Öğrencilerin Almanca ya karşı merakını ortaya çıkaracak hikayeler ve örnekler anlatıyor muyum? - Almanca dilbilgisi konularını anlattıktan sonra etkinlik ve canlandırmalarla, bilgilerin pekişmesini sağlayabiliyor muyum? - Öğrenciler derse aktif olarak katılıyorlar mı? - Almanca derslerinde Proje çalışmaları yaptırılamaz mı? - Öğrencilere günlük hayattan canlandırmalar yaptırarak, doğal ortamı sınıfa kısmen de olsa taşıyabiliyor muyum? - Derse girmeden önce hazırlık yapıyor muyum? Yukarıda verilen soruları öğretmenlerin kendilerine sık sık sormaları ve bunlara cevap vermeleri gerekmektedir. Öğretim, öğretmenin sürekli ders anlatması anlamına gelmemektedir. Öğrenci merkezli bir yaklaşımın, yaparak yaşayarak öğrenmeye zemin hazırladığı düşünülürse öğretilenlerin daha etkili ve kalıcı olacağı söylenebilir. Bu çalışmanın planlanmasında Almanca nın Türkiye de yabancı dil olarak öğretilmesinde karşılaşılan sorunlar temel alınmıştır. YÖNTEM Bu çalışmada, Anadolu Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin, ikinci yabancı dil olan Almanca dersinin öğretimine, Almanca öğretmenine ve sınıf ortamına yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Örneklem Araştırmanın çalışma grubunu, Adana ili Ceyhan ilçesi Biliciler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, 11. sınıflarda öğrenim gören toplam 140 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerden 83 ü (%59.3) kız, 57 si (%40.7) erkek öğrencidir.

6 202 B. Kırmızı Veri Toplama Aracı Veri toplama aracı olarak 5 açık uçlu sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Sorulardan üçü öğrencilerin öğrenme ve öğretmen ortamından beklentileriyle, ikisi ise öğretmen ve sınıf ortamı ile ilgilidir. Verilerin Toplanması Anketler eğitim-öğretim yılında uygulanmış ve toplanmıştır. Öğrencilerin anketlere gönüllü olarak katılımları esas alınmıştır. Anket uygulaması bir ders saati almıştır. Verilerin Analizi Öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtlar incelenerek benzerliklerine göre gruplandırılmıştır. Aynı görüşe sahip öğrencilerin sayıları ve toplam öğrenci sayısına göre yüzde oranları belirlenmiştir. Her bir soru için belirlenen ifadeler tablolara işlenerek öğrencilerin beklentileri ile ilgili görüşleri tartışılmıştır. BULGULAR Bu çalışmada elde edilen veriler, her bir soru için tablo halinde sunulmuştur. Tablolarda verilen yüzdeler toplamı (N =?) öğrenci sayısına göre belirlenmiştir. Soru 1) Almanca konularını daha iyi anlamanız için ders nasıl işlenmelidir? Bu konudaki düşüncelerinizi yazınız. Bu soruya yönelik öğrenci görüşleri Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Öğrencilerin Almanca Derslerinin İşlenmesine Yönelik Görüşleri Öğrenci görüşleri N % Ders Türkçe anlatılırsa daha iyi anlarım Dilbilgisi konuları anlatıldıktan sonra çok örnek çözülürse daha iyi 7 5 anlarım. Günlük hayattan örnekler verilirse daha iyi anlarım Bir konuya, 2 ders saatinden fazla zaman ayrılırsa daha iyi anlarım Canlandırma ve etkinliklerle daha iyi öğrenirim Sürekli tekrar yapılırsa daha iyi öğrenirim. 7 5 Almanca görsel materyaller kullanılırsa daha iyi öğrenirim. 7 5 Konu anlatıldıktan sonra uygulama yaptırılırsa daha iyi anlarım Ders Almanca anlatılırsa daha iyi anlarım Ev ödevleri bulmaca ve benzeri etkinlikler tarzında olursa daha iyi anlarım

7 Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Almanca Dersinin 203 Soru 2) Almanca derslerinde hangi konuları anlamakta güçlük çekiyorsunuz? Bu konudaki düşüncelerinizi yazınız. Tablo 2. Öğrencilerin Anlamakta Güçlük Çektikleri Konularla İlgili Yanıtları Öğrenci görüşleri N % Artikeller konusunu anlamakta güçlük çekiyorum Almanca sesleri çıkarmada güçlük çekiyorum Sıfatların sonuna gelen takıları anlamada güçlük çekiyorum. 7 5 Präteritum zamanda fiil çekimlerini anlamakta güçlük çekiyorum Cümle kurmakta güçlük çekiyorum Almanca edatları anlamakta güçlük çekiyorum. 7 5 Düzensiz fiillerin çekimlerinde güçlük çekiyorum Soru 3) Almanca dersinde öğrendiğiniz bilgileri (okuma, yazma, konuşma, anlama) uygulayabiliyor musunuz? Örneklerle açıklayınız. Tablo 3. Öğrencilerin Öğrendikleri Bilgileri Uygulayabilmelerine Yönelik Görüşleri Öğrenci görüşleri N % Almanca işittiğim bir cümleyi yazamıyorum Almanca okuma parçalarını İngilizce gibi okuyorum Tahtada ya da defterde kurduğum cümlenin aynısını ya da benzerini yanımda defter kitap olmayınca kuramıyorum. Almanca konuşma cesaretini kendimde bulamıyorum Çok yavaş konuşulduğunda anlayabiliyorum. 7 5 Okuduklarımı tam olarak anlayamıyorum Kendimi Almanca olarak ifade edemiyorum Almanca yorum yapamıyorum Soru 4) Size göre Almanca yı daha iyi anlayabilmeniz için öğretmeninizin dikkat etmesi gereken durumlar nelerdir? Bu konudaki düşüncelerinizi yazınız. Tablo 4. Öğrencilerin Almanca Öğretmeninden Beklentilerine Yönelik Görüşleri Öğrenci görüşleri N % Öğretmen bizim de aktif olabileceğimiz bir ders işlemeli Öğretmen Almanca dilbilgisi konularını İngilizce den örnekler vererek anlatmalı. Öğretmen gramer yerine konuşma ağırlıklı ders işlemeli Öğretmen kelime öğretimine yönelik etkinlikler yaptırmalı Soru 5) Size göre Almanca dersi için en ideal sınıf ortamı ve özellikleri nasıl olmalıdır? Bu konudaki düşüncelerinizi yazınız.

8 204 B. Kırmızı Tablo 5. Öğrencilerin İdeal Bir Sınıf Ortamı ve Özelliklerine Yönelik Görüşleri Öğrenci görüşleri N % Sınıf mevcudu 20 den az olmalıdır Sınıf sessiz olmalıdır Bilgisayar, video, televizyon gibi araçlar bulunmalıdır Duvarlarda Almanca afişler, yazılar olmalıdır Yazı tahtası büyük olmalıdır Sınıf kitaplığında Almanca hikaye kitapları ve yardımcı kaynaklar bulunmalıdır TARTIŞMA Öğrencilerin % i Almanca derslerinin Türkçe işlenmesi halinde dersi daha iyi anlayabileceklerine inanmaktadırlar. Sınıfta hangi ders olursa olsun öğretimin yabancı dille yapılıp yapılmaması konusunda iki farklı görüş bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, derslerin mutlaka ana dille yapılması gerektiği yönündedir. Şimşek e (2005, s.111) göre İyi bir yabancı dil öğretimi için eğitimin yabancı dilde yapılması şart değildir ve yabancı dilde eğitim Türkçe yi ikinci dil ya da yabancı dil durumuna düşürmektedir. Bu görüşün tam tersini savunanlar ise derslerin yabancı dille işlenmesi gerektiğini söylemektedirler. Öğrencilerin daha önce hiç işitmedikleri bir yabancı dili öğrenirken, öğretmenin Almanca konuşması öğrencilerin motivasyonunu olumsuz yönde etkileyecektir. Öğrencilerin % 5 lik bir kısmı Almanca dilbilgisi konularının anlatımından hemen sonra yapılan örnekler ve alıştırmaların, konuları kavramalarında çok yararlı olduğuna inanmaktadırlar. Öğrencilerin % 12.8 i derste verilen örneklerin günlük hayattan seçilmesi durumunda konuları daha iyi kavrayabilecekleri görüşünü benimsemektedirler. Öğrencilerin en fazla sıkıntı çektiği konuların başında, öğrendikleri dili yaşamlarının herhangi bir alanında kullanamamaları gelmektedir. Bu nedenle gramer ve kelime bilgisi iyi olan öğrenciler dahi günlük basit diyalogları gerçekleştirmede zorlanmaktadırlar. Öğrencilerin % 0.71 sı her hangi bir konunun 2 ders saatinden daha fazla zamana yayılması gerektiğini düşünmektedirler. Öğrencilerin % si derslerin canlandırma ve etkinlikler yaparak daha iyi kavranabileceği görüşündeler. Eğitim bilimciler ve dilbilimciler de drama ve canlandırma türü etkinliklerin derslerde öğrenciler açısından son derece yararlı olduğu görüşünde hemfikirler. Haftada iki saat olan Almanca yabancı dil derslerinde drama faaliyetlerine zaman ayırmak oldukça güç olmasına rağmen, Kempe ye (2001, s.18) göre Drama, estetik boyuta sahip olan bir tür olmakla birlikte, öğrencilerin öğreniminde önemli bir yere sahiptir.

9 Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Almanca Dersinin 205 Öğrencilerin % 5 i işlenen konuların sürekli tekrar edilmesi yönünde görüş birliği içerisindedirler. Öğrenmenin temelinde yatan faktörlerden birisi de düzenli yapılan tekrarlardır. Doğan (1982, s.213) tekrarın önemini şu biçimde vurgulamaktadır: Tekrarlar bilginin pekiştirilmesinde önemli rol oynar. Öğrencilerin % 5 i Almanca derslerinde görsel materyallerin kullanılmasını istemektedirler. Öğrencilerin % si konular işlendikten sonra öğrenilen bilgilerin uygulanmasını yararlı bulmaktadırlar. Derslerin Almanca işlenmesi durumunda daha iyi anlayabileceklerini belirten öğrenci oranı sadece % 1.42 de kalmıştır. Bu noktada ulu önder Atatürk ün şu sözünü hatırlamak gerekmektedir: Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil şuurla işlensin. Avrupa ülkelerinde ve ABD de eğitim ve öğretim faaliyetlerinde ana dilin kullanılması yasalarla sağlanmaktadır. Köksoy (2000, s.11) gelişmiş ülkelerdeki uygulamayı şu biçimde dile getirmektedir: Gelişmiş ülkelerde ancak önceden belirlenmiş olan bir amaca ilişkin olmak üzere ve öğrenci yapısının uluslar arası nitelik gösterdiği bir takım özel amaçlı programlarda istisnai olarak yabancı dilde eğitime izin verilmektedir. Öğrencilerin % 0.71 si ise verilen ev ödevlerinin bulmaca ve farklı etkinliklerden oluşmasını istemektedirler. Öğrencilerin % 7.85 i Artikeller konusunu anlamakta güçlük çektiklerini vurgulamışlardır. Öğrencilerin % 20 si Almanca sesleri çıkarmada zorluklarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin % 5 i sıfatların sonuna gelen takıları anlamakta güçlük çektiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin % 6.42 si Präteritum zamanda fiil çekimlerini anlamakta güçlük çektiklerini belirtmişlerdir. Grauberg e (1997, s.16) göre Fiillerin bir çok şekle sahip olması nedeniyle, öğrenilmesi isim ve sıfatlara göre daha güçtür. Öğrencilerin % u Almanca cümle kurmada zorlandıklarını belirtmişlerdir. Hedef dilde cümle kurabilmek, varılması istenilen asıl hedeflerden birisidir. Cümle, öğrencinin öğrendiği tüm bilgileri sergileyebileceği bir sergi alanına benzetilebilir. Lyons a (2001, s.172) göre cümle, Gramer konusunun en kapsamlı ünitesidir. Öğrencilerin % 5 i Almanca edatları anlamakta güçlük çektiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin si ise düzensiz fiillerin çekimlerini anlamakta zorlandıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin % ü Almanca işittiği bir cümleyi yazamadığını belirtmiştir. İşitme, yabancı dil öğreniminin ilk basamağını oluşturmaktadır. Häusermann a (1996, s.19) göre Her şey işitmeyle birlikte başlar ve yeni bir dille ilk bu biçimde karşılaşılır. İşitilen bir cümlenin yazılabilmesi için de yazma becerisinin gelişmiş olması gerekmektedir. Yabancı dil öğrenenler arasında yapılan bir çalışmada, dili iyi öğrenenle öğrenmeyen arasındaki en belirgin farklılığın yazma becerisinde görüldüğü tespit edilmiştir. Bardovi ve Hartford a (1997, s.19) göre Yazma becerisi dil öğrenimine yeni başlayanla ya da geri kalmış olanlarla ilerlemiş olanlar arasındaki farkı çok net bir biçimde ortaya koymaktadır.

10 206 B. Kırmızı Öğrencilerin % 3.57 si Almanca okuma parçalarını İngilizce gibi okuduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin % i tahtada ya da defterde kurduğu cümlenin aynısını ya da benzerini defteri ve kitabı yanında olmadan kuramadığını belirtmektedir. Öğrencilerin % 3.57 si Almanca konuşma cesaretini kendimde bulamadığını, öğrencilerin % 5 i de ancak çok yavaş konuşulduğunda anlayabildiğini belirtmiştir. Ünlü Alman yazar Wittgenstein (1969, s.300) konuşmanın önemini şu biçimde dile getirmektedir: konuşmak bir hareketin, eylemin veya yaşam biçiminin bir parçasıdır. Yabancı dilde geliştirilmesi hedeflenen dört beceriden birisi de konuşmadır. T.C. MEB (1999: 573) yabancı dil öğretiminde gerçekleştirilmesi gerekli olan becerileri şu biçimde açıklamaktadır: Genel amaçlar arasında, öğrencinin seviyesine uygun olarak dinlediğini, okuduğunu anlayabilmesi, duygu ve düşüncelerini yazabilmesi, konuşabilmesi ve farklı kültür ve kültür değerlerini hoşgörü ile karşılayabilmesi vs. bulunmaktadır. Öğrencilerin % 2.85 i okuduklarını tam olarak anlayamadığını belirtmiştir. Akça (2002) ya göre, okuduğunu anlama bireyin sadece yazılı sembolleri seslendirmesiyle değil, doğru olarak çözümlediği sembollere anlam yüklemesiyle gerçekleşir. Öğrencilerin % i kendisini Almanca olarak ifade edemediğini belirtmiştir. Öğrencilerin % 9.28 i Almanca herhangi bir yorum yapamadığını belirtmiştir. Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri kullanarak kendilerini ifade etme imkanı sınıfta verilmelidir. Bunu yapmanın en iyi yollarından birisi drama faaliyetleridir. McCaslin e (2006, s.7) göre Drama çocukların kendilerini ifade edebildikleri, olayları ve karakterlerin özelliklerini taklit edebildikleri bir oyundur. Öğrencilerin % i Almanca derslerinde kendilerinin de aktif olmaları gerektiğini belirtmişlerdir. Anderson a (1995, s.78) göre Çocuklar öğrenmelerini aktif katılmalarıyla sağlarlar. Eğitim bilimcilerin en fazla üzerinde yoğunlaştığı konuların başında, öğrenci merkezli eğitim gelmektedir. Öğretmenin klasik yöntemlerle uzun soluklu ders anlatma biçimi, öğrencileri dersten soyutlamaktadır. Öğrencilerin yine % i Almanca öğretmeninin Almanca dilbilgisi konularını İngilizce dilbilgisi konularıyla karşılaştırmalı anlatmasını istemektedirler. Öğrencilerin % i öğretmenin gramer yerine konuşma ağırlıklı ders işlemesi gerektiğini savunmaktadırlar. Dilbilgisi, yabancı dil öğrenen her insanın bilmesi gereken kurallar zinciridir. Dilin yasalarını oluşturan dilbilgisi Türk Dili Araştırmaları Yıllığı nda (1989, s.83) şöyle tanımlanmıştır: Dilin kullanılışında yerleşmiş kurallara göre, dili meydana getiren sesleri, şekilleri, sözcükleri, yapı ve dizi işlem ve yollarını, yöntemlerini, sözcük sınıflarını, çekimlerini, cümledeki görev ve bağıntılarını düzenli olarak inceleyen bilim.

11 Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Almanca Dersinin 207 Öğrencilerin % i de Almanca öğretmeninin kelime öğretimi konusunda etkinliklere başvurması gerektiğini belirtmişlerdir. Yapılan araştırmalar kelime öğretiminin küçük yaşlarda ileriki yaşlara göre daha verimli yapılabildiğini göstermektedir. Hedef dilde iletişim kurabilmenin vazgeçilmez unsurlarından birisi kelimelerdir. Kelimeler seslerin birer yansıması olmakla birlikte diğer insanlarla sosyal ve duygusal iletişim kurmanın da aracıdır. (Barrett, 2001:384). Öğrencilerin % 2.85 i sınıf mevcudunun 20 den az olması halinde daha iyi Almanca öğrenebileceği görüşündedirler. Öğrencilerin % si sınıfın sessiz olması gerektiğini savunmaktadırlar. Okullarımızın genel olarak en büyük sorunlarından birisi de sınıfların aşırı gürültülü olmasıdır. Sınıf yönetimini iyi bilen bir öğretmen, gürültü sorununu tamamen ya da kısmen çözebilmektedir. Öğrencilerin derslerde aktif olmaları gürültüyü engelleyen etkenlerin başında gelmektedir. Bunun aksi durumunda sınıfta dersin anlaşılamaması gibi bir durumla karşı karşıya kalınmaktadır. Başar a (2003, s.32) göre Gürültülü bir sınıfta söyleneni işitmeyen bir öğrenci, anlamadığını öğretmene sormaktan çekiniyorsa, konuları eksik ve yanlış öğrenebilir. Öğrencilerin i ideal bir sınıfta bilgisayar, video, televizyon gibi araçların bulunması gerektiğini belirtmişlerdir. Warschauer ve Healey e (1998, s.31) göre Uygun şekilde kullanıldığında, bilgisayarlar, yabancı dil öğretimine ayrı bir boyut katarak öğrenme sürecini geliştirecektir. Çıkla (2008, s.8) ise, ders kitabı dışındaki öğretim araç ve gereçlerinin kullanılması halinde sağlanacak faydaları şu şekilde sıralamıştır: a) Dersler monotonluktan kurtulur. b) Öğretmen kendini geliştirme imkanlarını zorlamış olur. c) Öğrenci dersi daha dikkatli bir şekilde dinler. d) Öğrenme büyük oranda kalıcı ve verimli olur. e) Öğrencinin derse ilgisi artar. Öğrencilerin % 7.14 ü sınıf duvarlarında Almanca afişlerin ve yazıların asılı olması gerektiğini savunmaktadırlar. Öğrencilerin % 0.71 i yazı tahtasının büyük olmasını istemektedirler. Öğrencilerin % 15 i sınıf kitaplığında Almanca hikaye kitapları ve yardımcı kaynaklar bulunmasını istemektedirler. Elde edilen verilere dayanarak Almanca öğretiminin birçok sorunla karşı karşıya olduğu söylenebilir. Bu sorunların başlıca nedenlerinden birisi, ikinci yabancı dil öğretimine çok geç yaşlarda başlanıyor olmasıdır. Hinkel e (2005, s.264) göre dil, Ses ve yapılardan oluşan bir sistemdir. Dil edinimi, öğrencilerin ses ve yapıları tekrar ederek kazandıkları bilgilerdir. Bu iki unsurun öğrenilmesi durumunda bir dil öğreniminden söz etmek mümkün olacaktır. Ancak Gass ve Selinker e (2001, s.102) göre ikinci dil ediniminde, çocuklar ses bilgisini yetişkinlere oranla daha iyi edinirken, yetişkinlerin gramer bilgileri daha iyidir. Lise öğrencileri bulundukları çağ itibariyle Almanca sesleri öğrenmede bir hayli

12 208 B. Kırmızı zorlanmaktadırlar. Gramer öğretiminde de sorunlar bulunmaktadır. Dilbilgisi her ne kadar yapılardan oluşsa da, gramer öğretimi öncesinde belli düzeyde kelime bilgisine ihtiyaç bulunmaktadır. Hickey e (2002, s.83) göre Dil öğrenenlerin, gramer yapılarını kavrayabilmeleri için, öncelikle yeterli bir kelime hazinesine ihtiyaçları vardır. Bu sorunları aşma noktasında karşımıza çıkan iki engel bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Almanca ders saatlerinin yetersiz oluşu ve ikincisi Almanca ders programıdır. Almanca nın haftada sadece iki saat olmasından dolayı, öğrencilere kelime öğretimine yönelik aktiviteler için zaman kalmazken, program da ağır gelmektedir. Elde edilen bulgulardan aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır. Öğrenciler, Almanca derslerinde konuların Türkçe anlatılmasını istemektedirler. Bu durumda konuları daha iyi kavrayabilecekleri görüşündedirler. Öğrenciler, Almanca konu anlatımlarından sonra yapılabilecek canlandırma ve etkinlikleri konuların pekiştirilmesi açısından yararlı bulmaktadırlar. Öğrenciler, Almanca cümle kurmada güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Öğrenciler, Almanca gramer öğreniminde güçlük çekmektedirler. Öğrenciler, Almanca sesleri çıkarmakta zorlanmaktadırlar. Öğrenciler, Almanca yazma problemi yaşamaktadırlar. Öğrenciler, kendilerini Almanca olarak ifade etmede güçlük çekmektedirler. Öğrenciler, Almanca derslerine öğrenci merkezli ders işlenmesini istemektedirler. Öğrenciler, Almanca konuların İngilizce ile karşılaştırmalı anlatılmasını istemektedirler. Öğrenciler, kelime öğretimine yönelik çalışmalar yaptırılmasını istemektedirler. Öğrenciler, teorik bilgiden çok kullanabilecekleri bilgileri öğrenmek istemektedirler. Öğrenciler, iyi bir Almanca öğretimi için bilgisayar, video, televizyon gibi araçların derste kullanılması gerektiğini belirtmektedirler. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar ve çalışmanın verilerine dayanarak yapılan yorumlar, çalışmanın yapıldığı okulun öğrencileriyle sınırlıdır. Bu sebepten dolayı elde edilen verilerin ve ortaya çıkan sonuçların genellenebilmesi yanıltıcı olabilir. Çalışmanın sınırlılıklarına rağmen, Türkiye deki öğrencilerin Almanca öğrenimine yönelik düşüncelerini yansıttığını kabul ederek Almanca öğretmenlerinin ders işleme yöntemlerine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. KAYNAKLAR Açıkgöz, Ü. K. (2003). Etkili öğrenme ve öğretme. (4.Basım). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.

13 Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Almanca Dersinin 209 Akça, G. (2002). Hikaye Haritası Yönteminin İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Beceri Düzeylerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Ankara. Akyol, H. (2003). Olumlu Öğrenmeye Uygun Bir Ortam Oluşturma. içinde: L. Küçükahmet (Ed.), Sınıf Yönetimi (5. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Anderson, A. (1995). Creative Use of Worksheets: Lessons My Daughter Tought Me. Teaching Children Mathematics, (2), Bardovi-Harlig, K. ve Hartford, B. (1997). Beyond Methods Components of Second Language Teacher Education. Boston: Mc Graw Hill. Barrett, M. (2001). The Development of Language. Hong Kong: Psychology Press.. Başar, H. (2003). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Çıkla, S. (2008). Tepegözle Dilbilgisi Öğretimi. Milli Eğitim, Sayı 179, Yaz. Demirel, Ö. (1999). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. PegemA Yayıncılık, Ankara. Doğan, H. (1982). Analiz ve Program Hazırlama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yayını, No: 120, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten, 1971, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları : 338. Türk tarih Kurumu Basım Evi. Ankara Er, Kemal O. (2006). The Effects of Culture in Foreign Language Curriculum, Yabancı Dil Ögretim Programlarında Kültürün Etkileri. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, vol: 39, no: 1, Gass, Susan M. ve Selinker, L. (2001). Second Language Acquisition. Second Edition. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Genç, A. (1999). İlköğretimde Yabancı Dil. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 10, Göğüş, B. (1993). Türkçe Öğretimine Genel Bakış. İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi ve Sorunları. TED Yayınları, Ankara. ss Gökçe, E. (2003). Gelişmiş Ülkelerde Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Uygulamaları. Eğitimde Yansımalar: VII Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu Kitabı. Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas

14 210 B. Kırmızı Grauberg, W. (1997). The Elements of Foreign Language Teaching. Clevedon: Multilingual Matters LTD. Güven, İ. (2004). Etkili Bir Öğretim İçin Öğretmenden Beklenenler. Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 164(32), Häusermann, U. (1996). Aufgabenhandbuch Deutsch als Fremdsprache. München: Ludicium. Hickey, R. (2002). Motives for Language Change. Cambridge: Cambridge University Press. Hinkel, E. (2005). Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Kempe, A. (1997). Drama. Cheltenham: Stanley Thornes. Köksoy, M. (2000). Yabancı Dille Eğitim. Türk Yüksek Öğreniminde Yabancı Dille Eğitim, Bilimlik Dergiler ve Türkçemiz, Ankara. Lyons, J. (2001). Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. McCaslin, N. (2006). Creative Drama in the Classroom and Beyond. 8. Edition. Boston. Şimşek, Fırat A. (2005). Hukuki Açıdan Yabancı Dilde Eğitim. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 7, Sayı:2 T.C. MEB, (1999): 573. T.C. MEB (1999). Tebliğler Dergisi, 2504, 573. Warschauer, M. ve Healey, D. (1998). Computers and Language Learning: An overview language Teaching. Wittgenstein, L. (1969). Philosophische Untersuchungen, in: Schriften Bd.I, Frankfurt am Main.