7. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr"

Transkript

1 7. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2 2 İçindekiler I.MEŞRUTIYET DÖNEMI EĞITIM ALANINDAKI GELIŞMELER ( )... 4 Meşrutiyet dönemi eğitiminin temel özellikleri;... 5 Kanun i Esasîʹde eğitimle ilgili hükümleri... 5 MUTLAKIYET DÖNEMİ... 6 Mutlakıyet dönemi eğitiminin temel özellikleri... 6 Mutlakıyet döneminde ilköğretimde yenilik ve gelişmeler... 8 Mutlakıyet döneminde orta öğretimde yenilik ve gelişmeler Öğrenci disiplini Cezalar Ödüllendirmeler Sınav sistemi Okulların çalışma süreleri ve tatil düzeni: Mutlakıyet döneminde meslekî ve teknik eğitimde yenilik ve gelişmeler Lisan Mektebi (1883) Ticaret Mektebi (1884) Fenn i Resim ve Mimarî Mektebi (1887) Amelî Ziraat Mektepleri (1887) Polis Dershanesi (1889) Aşı Memurları Mektebi (1892) Gümrük Memurları Mektebi (1892) Tüccar Kaptan Mektepleri (1886) Aşiret Mektebi (1892) Çoban Mektebi (1898) Darülhayr ı Âlî (1903) Mutlakıyet döneminde özel öğretim, azınlık ve yabancı okulların durumu Türklerin giriştiği özel öğretim kurumları Azınlıkların giriştiği özel öğretim kurumları... 22

3 3 Yabancıların giriştiği özel öğretim Kurumları Katolik okulları Protestan okulları Protestan okullarının kuruluşu ve sayısı: Protestan okullarının programlan ve amaçları: Protestan okullarının denetimi: Yabancı okullar ve Müslüman halk Azınlık ve Yabancı okullarla ilgili bazı anılar Sultan Abdülhamit in anıları Halit Ziya Uşaklıgil in anıları Azınlık ve yabancı okulların Osmanlı toplumundaki etkileri Olumsuz etkileri Olumlu etkileri Mutlakıyet döneminde özel eğitimde yenilik ve gelişmeler Mutlakıyet döneminde öğretmen yetiştirme politikası Eğitimin idarî teşkilâtlanması Müdahaleler Sürülen öğretmenler Mutlakıyet döneminde Maarif Nezaretinin kitap yasaklanmasına ilişkin girişimleri Gizli hürriyet hareketlerine katılan ve çevrelerine yeni fikirler aşılayan öğretmenler39 Gizli hürriyet hareketlerine katılan öğretmenler Öğrencilerine ve çevrelerine yeni fikirler aşılayan öğretmenler Atatürk, Mutlakıyet dönemi öğretmenleri için söyledikleri Münif Paşa nın Türk eğitim tarihindeki yeri Sait Paşa mn Türk eğitim tarihindeki yeri Ahmet Mithat Efendinin Türk eğitim tarihindeki yeri Ahmet Rıza Bey in Türk eğitim tarihindeki yeri Kaynakça... 47

4 4 I.MEŞRUTIYET DÖNEMI EĞITIM ALANINDAKI GELIŞMELER ( ) 1876 başlarında, Devletin karşı karşıya bulunduğu dış ve iç meseleler, malî sıkıntılar çok büyük boyutlara ulaşmıştı. Ayrıca, ʺGenç OsmanlIlarʺ denen aydınların bir süredir giriştikleri fikrî ve siyasî mücadelenin etkileri de yayılmaya başlamıştı. 10 Mayıs 1876ʹda, İstanbulʹda medrese öğrencileri, iç ve dış olumsuz gelişmelerden Devlet adamlarını sorumlu tutup derslerini bıraktılar ve Bâb ı Âliye saldırdılar. Padişah Abdülaziz, Sadrazam Mahmut Nedim Paşayı vb. görevden almak zorunda kaldı. Fakat, yeni hükümeti kuranlar, Padişahı da devirmek istiyorlardı: 30 Mayıs 1876ʹda bunu başardılar ve V.Muratʹı tahta çıkardılar. Ancak o da, aklî dengesi yerinde olmadığı anlaşıldığından, indirilip II.Abdülhamit Padişah yapıldı (31 Ağustos 1876). Abdülhamit, Islahhanelerin, Sanayi mekteplerinin kurucusu ve başarılı bir Vali olan Mithat Paşayı Sadrazam atadı (Aralık 1876) ve hükümdarın mutlak idaresini sınırlayan, Parlâmentolu Meşrutiyet yönetimini getiren bir Anayasayı (Kanun i Esasi) kabul ve ilân etti (23 Aralık 1876). Böylece, I.Meşrutiyet dönemi başladı. Bu siyasî gelişmeler, Tanzimatın doğal bir sonucu olarak, devlet şeklinin de AvrupalI hale sokulması hareketidir; fakat kısmen de, Avrupa devletlerinin baskıları ve istekleri doğrultusunda düşünülmüştür.ne var ki, Abdülhamit, çok kısa bir süre sonra, Mithat Paşayı azledip İstanbulʹdan uzaklaştırdı (Şubat 1877). İlk Osmanlı Parlâmentosu 19 Mart 1877ʹde toplandı.ancak, Rusya, Nisan 1877ʹde Osmanlı Devletine savaş açtı (buna ʺ93 Harbiʺ de denir) ve bir yıl boyunca OsmanlIlar, Rusyaʹnın ve Balkan Hıristiyanlarının saldırılarına tek başlarına karşı koymak durumunda kaldılar; Plevneʹde vs. bazı zaferler kazanmakla beraber sonuçta yenildiler. Bu yenilgide Osmanlı Devlet adamları ve subayları arasında çekememezlik ve sen ben kavgası önemli bir etken olmuştur.

5 5 Ruslar İstanbul önlerine kadar geldiler, Kars, Ardahan, Batumʹu da aldılar. Savaşın acıları, felâketleri, siyaset, eğitim ve öteki alanlardaki gelişmeleri durdurdu. Abdülhamit özellikle savaş bahanesiyle Parlâmentoyu süresiz kapatarak, Meşrutiyete son verdi (13 Şubat 1878). I.Meşrutiyet çok kısa ömürlü (1 yıldan az fazla) olduğu için bu dönemde örgün ve yaygın eğitimden ayrıntılı olarak söz edilmeyip, eğitim özelliklerinden sonra bir tek konu ele alınacaktır. Meşrutiyet dönemi eğitiminin temel özellikleri; 1.Osmanlı Devletinin ilk Anayasası olan Kanun i Esasî ye eğitimle ilgili önemli maddeler girmiştir. 2.Savaş nedeniyle eğitime ilişkin çalışmalar yapılamamıştır. Kanun i Esasîʹde eğitimle ilgili hükümleri 1876 tarihli Kanun i Esasî ʹnin üç maddesi eğitimle ilgilidir. Bunlardan ilk ikisi özel öğretime, üçüncüsü ilköğretim zorunluluğuna ilişkindir: 15.maddede, ʺemr i tedris serbestir, muayyen olan kanuna tebaiyyet şartıyla her Osmanlı umumî ve hususî tedrise mezundurʺ hükmü yer alır. Anlamı: ʺÖğretim işini (konusunu) herkes özgürce yapabilir: ilgili kanuna uymak şartıyla her Osmanlı vatandaşı genel ve özel öğretim yapmaya izinlidir.ʺ 16. maddede, Osmanlı ülkesinde bulunan çeşitli toplumların ʺumur ı itikadiyelerine müteallik olan usûl i tâlimiyeye halel getirilmeyecektirʺ denir. Bu, ʺülkedeki çeşitli dinsel inanışlardaki toplumların din ve inanışlarına ilişkin öğretim yöntemi ve biçimine dokunulmayacaktırʺ anlamındadır. Aynı madde, ülkedeki tüm mekteplerin Devletin denetiminde olduğunu da belirtir madde şöyledir: ʺOsmanlı efradının (bireylerinin) kâffesince (tümü için) tahsil i maarifin (öğrenimin) birinci mertebesi (ilköğretim) mecburî (zorunlu) olacak ve bunun derecat ve teferruatı (ayrıntıları) nizam ı mahsus (ayrı bir düzenleme) ile tâyin kılınacaktır (belirlenecektir).ʺ

6 6 MUTLAKIYET DÖNEMİ Abdülhamitʹin 13 Şubat 187 de Parlâmentoyu süresiz tatil etmesinden 23 Temmuz 1908ʹe kadar geçen döneme Mutlakıyet dönemi denir. Abdülhamitʹin Parlâmentoyu kapatması ve uzun saltanat dönemindeki tutumuna ilişkin, o dönemleri yaşayan bir eğitimcimiz şu değerlendirmeleri yapar (1922): ʺBundan 14 yıl önce (1908 de) hiç Meşrutiyet terbiyesi görmemiş bir millete en serbest bir Parlâmento usûlü verdik. Sanki, yalnızca Meşrutiyetin ilânı herşeyi çözmeye yeterli bir tılsımdı. Oysa Meşrutiyet herşeyi karıştıran bir âlet olunca eyvah, Abdülhamitʹin hakkı varmış, bu millet daha Meşrutiyetle yönetilmeye lâyık değilmiş! dedik. ʺGerçekten Abdülhamit de, 1878ʹde Parlâmentoyu kapatırken: Bu millet daha çocuktur! demişti... ʺBu sözü söyleyen Padişaha da bu millet daima ʹbaba dedi. Ne var ki, her babanın görevi çocuğunu büyütüp eğitmekken, o baba istedi ki bu çocuk daima çocuk kalsın! Otuz üç sene o çocuk, bir yaş bile kazanmadı! O baba istedi ki bu çocuk Meşrutiyeti hiç aklına getirmesin: Onun için mekteplerden tarihleri, kitaplardan kelimeleri, sözlüklerden isimleri kaldırdılar. Her ağıza bir kilit, her düşünene bir sürgün, her konuşana bir hapishane hazırlandı. Meşrutiyet konuşulmasın diye her yerde bir hafiye, odalarda fısıltı olmasın diye her duvarda bir kulak, evlâdın bile babaya güveni kalmasın diye her adımda bir jurnal vardı. ʺUzun süre ayakları bağlanıp oturtulan bir mahpusu birdenbire salıverin: İlk ya pacağı şey sendelemektir. Otuz üç yıllık bîr kötürümlükten sonra 1908ʹde apansız Meşrutiyete çıkınca bizim de ayaklarımız yürümesini şaşırdı.ʺ Mutlakıyet dönemi eğitiminin temel özellikleri 1.Bir çok meslek ve sanat okulu açılmıştır. Bu, Mutlakıyet dönemi eğitiminin en belirgin özelliğidir.

7 7 2.Üstün zekâlı vs. Hıristiyan çocuklarının eğitimi için kurulmuş olan Enderun Mektebi nden sonra ilk kez özel eğitim alanında bir girişim olmuş, sağır, dilsiz ve körler için bir okul açılmıştır. 3.Türk, azınlık ve yabancı özel öğretim büyük gelişme göstermiştir. Ancak, azınlık ve yabancı özel öğretim kurumlarının denetlenememesi çok önemli sakın caları da beraberinde getirmiştir. 4.Genel eğitimde ve okuiların yaygınlaşmasında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Rejimin ilk yılları içinde, bu alandaki çabaların daha yoğun olduğu görülür. 5.Orta öğretim (Rüşdiye) düzeyinde kızların eğitiminde gelişmeler sağlanmıştır. 6.Rüşdiye ve İdadiyelerin yaygınlaştırılmasına önem verilmiş, ancak, özellikle parasal kaynak yetersizliği nedeniyle ilköğretime aynı özen gösterilmemiştir. 7.Nicelik bakımından gözlenen başarılar eğitimin niteliğini yükseltmek gibi bir amaçla beraber yürütülmemiştir. Azınlık ve yabancı öğretim kurumlan hariç, okullar, öğretmenler, programlar, kitaplar, basın sıkı bir denetim altına alınmış, yeni düşünceler engellenmeye çalışılmıştır. 8.Bu dönemde yetiştirilmek istenen insan tipi, Tanzimatın ʺOsmanlılıkʺ idealine bağlı, dindarlık, itaatkârlık, Padişah Abdüihamife sadakat...özellikleri güçlendirilmeye çalışılan bir insan tipidir. Eğitimin amaçları, ders kitapları, programlarda buna özen gösterilmiştir. Ancak, azınlıklar ve yabancılar, millî, dinî, siyasî, ayrılıkçı emellerini yine de eğitim yoluyla sürdürmüşlerdir. 9.Programlardan hayata dönük ve bazı başka dersler çıkarılmış, Din ve Ahlâk derslerinin saatleri artırılmıştır. 10.Öğretmenliğin meslekleşmesine ilişkin kâğıt üzerinde de kalsa bazı önemli hukukî düzenlemelere başlandığı görülür. 11.Ordunun eğitimi Alman subaylarına teslim edilmiştir. 12.Maarif Nezareti, ʹten itibaren, ilk kez ülke çapında eğitim istatistikleri yayınlamaya başlamış ve yine ilk kez, yılları için Salname i Nezaret i Maarifi Umumiye adıyla, ülke çapında önemli eğitim, öğretim yıllıkları yayınlanmıştır. Bu

8 8 belgeler, ülkenin eğitim durumunu rakamsal olarak ve topluca gösterdikleri için, eğitim sorunlarının daha iyi anlaşılıp değerlendirilmesine yardımcı olmuştur. Mutlakıyet döneminde ilköğretimde yenilik ve gelişmeler Mutlakıyet döneminde bazı eğitimcilerin yazdıkları kitaplarla usûl i cedîd hareke ti gelişme göstermekte ve yeni açılan ilkokullar için artık mekâtib i iptidaiye, iptidaî mektepler, usûl i cedide mektepleri terimleri kullanılmaktadır. Bu okullar Maarif Nezaretine bağlıdırlar. Evkaf Nezaretine bağlı olan ve eski durumlarını koruyanlara ise ya yine sıbyan mektepleri, ya da usûl i atîka mektepleri denilmektedir. Maarif Nezaretinin ilköğretimdeki düzenlemeleri bu okulları hemen hiç etkilemiyor, bunla rın öğretmenleri, eğitim ve öğretimdeki yeni gelişmelere ya kayıtsız kalıyor, ya da onları engellemeye çalışıyorlardı. İlkokullar için 1892ʹde çıkarılan bir Talimat, bunlar ve öğretmenleri hakkında yeni ve önemli düzenlemeler getirmiştir: 1892 tarihli Tâlimat ın 4. maddesine göre, iptidaî mekteplere muallim tayin edileceklerin Darülmuallimîn i İptidaîden şehadetname almış bulunmaları ya da bir sınav sonunda yeterliliklerini kanıtlamış olmaları, ayrıca iyi ahlâklı olmaları gerekir. Tâlimat, İstanbul ve kasaba iptidaî mekteplerinin ʺ4 sınıfʹ olduğunu söylüyorsa da ders çizelgesinde yalnızca üç sınıfın dersleri yer alıyor ve belgede sürekli olarak üç sınıftan söz ediliyor. Bu nedenle ʺ4 sınıfʹ ifadesinin hata eseri yazıldığı, bu okulların 3 sınıf olduğu anlaşılıyor. Bu sınıflarda okutulacak dersler ve her birinin haftalık ders saati sayısı şöyledir: İlköğretimin masrafları daha önce belirtildiği gibi, esas olarak mahalleri halkı trafından yüklenilmişti. Tüm öteki kaynaklarla beraber ilköğretim gelirleri şunlardır: a)var ise avarız parasından belirli olmayan bir hisse. b)hayırlı işlere vasiyet edilen paralardan hisse. c)verilirse alınacak kurban derisi ve fitre. d)salma. e)öğrencilerden alınan ücret.

9 9 f)varsa ve Evkaftan alınabilirse evkaf ı münderise gelirleri. Evkaf ı münderise, yıkılmış vakıflar demektir ve 1882ʹde bir padişah fermanı ile bunlar ilkokulların masrafları karşılığı olarak Maarif Nezaretine terkedilmişti. Mutlakıyet döneminde, hatta daha sonraki dönemlerde de uzun yıllar, ilköğretimin temel sorunu kaynak yetersizliği olmuştur. Aydın Maarif Müdürü 1890 da Eğitim Bakanlığına şunları yazmıştı (özetle ve bugünkü dille): Yüksek okullar ve İdadiyeler her gün artıp gelişirken, parasal kaynak bulunamadığı için taşrada ilkokulların yaygınlaştırılıp geliştirilememesi, devletin öğretimini yalnızca büyük kentler halkına götürme ve köylülerin bilgisizlik içinde kalmalarına yol açıyor. Aydın ilinde bazı köylüler kendi aralarında para toplayarak hem namazlarını kıldırmak, hem çocuklarını okutmak üzere öğretmenler tutmuşlarsa da bunlar çoğunlukla çocuklardan daha çok eğitime muhtaçtırlar. Bu öğretmenlerden ders gören öğrenciler, yıllarca çalıştıkları halde hiçbir şey öğrenemediklerinden öğrenimlerini bırakıyorlar. Başka bir deyişle, bilgisizlikte para ile devam ediliyor. Çözüm, devletin ilkokulların yönetim işini halktan alıp kendisinin üstlenmesidir. Yoksa, bu gidişle, eğitimin temeli olan ilkokullar yaygınlaşıp gelişemez. Beyrut Maarif Müdürü ise, 1894 te Eğitim Bakanlığına, o ilde ilköğretimin acınacak durumunu ve bunun, oralarda sayıları çok olan yabancı okullar karşısında ortaya çıkaracağı siyasî, dinî sakıncaları ve tehlikeleri şöyle açıklıyordu (özetle ve bugünkü dille): Beyrut ilinde kız ve erkek çocukları için ilkokul ve rüşdiyeler yeterli sayıda de ğildir, mevcutlar da parasızlık nedeniyle işlevsiz haldedir. Oysa, Beyrut ilinde çok sayıda yabancı okul vardır ve Devletin bıraktığı eğitim boşluğunu yabancılar doldurmakta, müslüman çocukları da onlara meyletmektedirler. Bunun siyasî ve dinî pek çok sakıncaları ortaya çıkacaktır... Bursa Maarif Müdürü Ahmet Rıza Bey, Maarif Nezaretinin isteği üzerine bu vilâyet merkezindeki okullara ilişkin 1889ʹda bir rapor hazırlayıp Nezarete sunmuştur. Bu rapor sınırları İstanbul a bitişik ve ondan sonra en önemli kentlerden olan Bursa da bile

10 10 ilköğretimin acınacak halde bulunduğunu göstermekte, başka vilâyetlerde durum bundan daha iyi olamayacağından o dönemde ülkedeki ilköğretimin genel durumunu da aydınlatmaktadır: 1889ʹda Bursa merkezinde 23 ilkokul ve 1200 öğrenci vardır. 23 okuldan ikisi hariç ötekiler sağlığa zararlı, karanlık, rütubetli, viran birer yer odasından ibarettir (Yalnızca kızlara özgü bir okul yoktur. Bunların bazıları özel evlerde okumaktadır). Semtlere göre okulların öğrenci sayısı arasında değişmektedir. Hocalar genellikle öğrenciden aldıkları haftalıklarla idare etmektedir. Bazıları ayda 20 kuruş maaşa razı olur, bazıları 10 para fazla getiren çocuğa daha çok özen gösterir. Halk son derece fakir olduğundan öğrencilerin büyük bölümü hocaya haftada 10 para veya iki yumurta getirir. İçlerinde 40 para, 2 kuruş verenler de bulunur. Hoca, eski yönteme göre Elifba, Kurʹan, Tecvid, Muhammediʹye, İnşa, Bina, Maksut okutur. Hafız yetiştirmek hocanın önde gelen amaçlarından olduğu için mektepte yaşma kadar öğrenci bulunur. Raporda, hocaların çoğunun ʺbilgisiz, ilerleme ve yenilik düşmanıʺ mahalle İmamı oldukları, mekteplerin onların iş ve keyiflerine göre açık ya da kapalı bulunduğu belirtilmekte ve öğrenciler için şöyle denilmektedir: ʺÖğrenci yalın ayak, baldırı çıplak, üstü başı pis bir halde ve ufak bir minder üzerinde bağdaş kurmuş, aralık vermeden sallanmaktadır. 5 6 yaşındaki çocukların bile başlarında tulumbacı yemenisi, bellerinde koca bir kuşak sarılıdır. Okulun içi gayet pistir. Hocaların sözlerini anlamak imkânı yoktur. Falakaya yatırılmış bir ço cuğun çığlıkları, değnek sesi bu gürültüyü biraz değiştirir.ʺ Ahmet Rıza Bey, annelerin eğitim anlayışını da dile getirir: ʺAnneler 4 yaşındaki bir çocuğun okumayı öğrenemeyeceğini ve okulda sekiz saat kapalı kalmasının vücuduna zararlı olduğunu bilmediklerinden, sadece evlerinde rahat oturmak veya komşuya gezmeye yalnız gidebilmek için çocuklarını başlarından savmak amacıyla okula gönderirler (...) Böyle bir okula gitmekten fikir ve sağlık yönünden doğabilecek zarara eski düşünceli halk akıl erdirmekten âcizdir. Çünkü

11 11 okula evlâdını insanlık değerlerini öğrenmek maksadiyle değil, sadece ʹçocuğum okula gidiyor, dinî görevlerini öğreniyorʹ diyebilmek için yolluyor.ʺ Ahmet Rıza Bey, bu açıklamalardan sonra şu sonuca varır: ʺOkulları bu durumda bırakmak veya bu gibi okullara vatan evlâdını göndermek insanlığa karşı bir suçtur. 4 5 yaşında zekâ örneği olarak okula gelen sağlam bir çocuk, zihne anlayışsızlık getiren, kavranması güç derslerle ahmaklaşmış, rütubet ve kokudan benzi solmuş, sallanmaktan beyni sulanmış, hocanın edebe aykırı davranışlarıyla ahlâkı bozulmuş, acınacak bir durumda okuldan çıkıyor. Vatan okullara, medreselere ne gönderiyor, bunlar vatana neleri geri veriyor? Bu, insafla incelenmedikçe okulları gerçekten düzeltme işine güçlü bir kararlılıkla girişilemez.ʺ Ahmet Rıza Bey, ilkokulların masraflarını karşılamak için Maarif Nezaretine terkedilen evkâf ı münderisenin (yıkılmış vakıfların) Bursaʹda zorbaların ve eşrafın elinde bulunduğunu, bunların tesbiti ve geri alınmasını engellemek için Bursaʹda Maarif Meclisi üyelerinin istifa edip görevlerini bıraktıklarını söyler. Ona göre, evkâf ı münderiseden eğitimin tamamiyle yararlanabilmesi, önce eğitimi seven cesur bir valinin, ikinci olarak vatan için çalışma tutkusu olan hamiyetli kişilerden oluşan bir komisyonun varlığına bağlıdır. Usûl i cedîd hareketine de katkıda bulunan öğretmenlerden Abdi Kâmil Efendinin 1314 (1898) tarihli Elifba kitabında verdiği bir okuma parçası örneği, o dönemde ilkokullardaki disiplin anlayışını yansıtması bakımından çok anlamlıdır. Bu okuma parçasında iki öğrenci aralarında konuşmaktadır: ʺMektebimizin hocaları pek hiddetli adamlar. Karşılarında bizi düşman zanne derek daima başımıza bağırıyorlar. Biz dahi korkudan söylediğimizi söyleyeceğimi zi büsbütün şaşırıyoruz. Sonra dersini bilenler, çalışmayan çocuklar sırasında (gibi) dayak yiyor. İşte bu sebepten zihnime durgunluk geldi, günden güne hevesim azalıyor, mektepten soğumaya başladım.ʺ

12 12 Mutlakıyet döneminde orta öğretimde yenilik ve gelişmeler yılları arasında Rüşdiyeyi de içine alan İdadilerin yaygın olarak taş rada da açıldığı görülür. Bunlar, il merkezlerinde Rüşdiye ile birlikte 7, sancak mer kezlerinde Rüşdiye ile birlikte 5 yıllık İdadîlerdir. Böylece gelişen orta öğretim, kaza ve büyük bucak merkezlerine kadar yayılan Rüşdiyelerle birlikte kent ve kasaba halkı arasında yüksek öğretime öğrenci ve serbest meslekler, mahallî ve resmî hizmetler için de görevliler yetiştiren kaynaklar olmuştur. Taşrada, Girit hariç başka yerde açılamayan Sultaniyelerden beklenenleri işte bu İdadiler yerine getirmiştir. Abdülhamit dönemi sonlarında ülkede 619 Rüşdiye mektebi vardı. Bunların 74ʹü kızlara ait idi. Tüm Rüşdiyelerde 40 bin kadar öğrenci bulunuyordu. İdadilerin sayısı da, bu dönem sonlarında 109 ve öğrenci sayısı 20 bin kadardı. İdadiler Rüşdiyelerin üzerinde orta öğretim kurumlan olduğu, bazan onları kapsar biçimde açıldıkları için resmî belgelerde bu iki okulun programları beraber verilmektedir. Adıgeçen Salnameʹde tablonun altındaki nota göre, bu yedi yıllık programın tümü vilâyetlerdeki leylî idadilerine, ilk 5 yıl vilâyetlerdeki niharî İdadilere, 4 7. seneleri Mülkiye Mektebi idadî sınıfları ve İstanbul, Üsküdar niharî İdadilerine, 1 3. seneleri İstanbul ve tüm vilâyetler Rüşdiyelerine mahsustur. Elsine dersinden amaç, bazı İdadilerde icaba göre okutturulan Rumca, Ermenice, Bulgarcaʹdır. 1902ʹde vilâyet merkezlerindeki yatılı İdadiler, temel dersler birlikte okutulmak ve öğrenim süresi Ziraat için 6ʹya indirilmek, diğerleri için 8ʹe çıkarılmak suretiyle bir kısmına Ziraat, bir kısmına Ticaret ve Sanayi şubeleri... konup çok amaçlı okullar haline getirilmiştir. 1906ʹda bundan vazgeçilip İdadiler tekrar 7 yıl olarak eski durumlarına döndürülmüştür. Bu dönemde, Münif Paşanın Maarif Nazırlığı zamanında İstanbul da İdadî düzeyinde bir kız okulunun açıldığı görülür (1880). Batılı bir anlayışla, genel kültür dersleri, Türkçe, Fransızca, Almanca, İngilizce, Musikî, el ve ev işleri gibi dersleri programına alan bu okul iki yıl öğretimden sonra halkın ilgisizliği nedeniyle kapanmakla beraber,

13 13 kızlara ait orta öğretim alanında önemli bir atılım sayılmalıdır. O sırada basında çıkan bir yazıya göre okula üç kız öğrenci kaydolmuştur. Yazıda, ana babaların kızlarını kaydettirmeleri, kızları olmayanların da okula yardım etmeleri istenmektedir. Yazıya göre, bu ilgisizliğin nedeni ʺtâife i nisaya (kızlar ve kadınlara) tahsîl i ilim etmek lezâizini (lezzetlerini) daha tamamiyle tattıramamış olmamızdır ve artık bu misillû (bunun gibi) bir fikr i batılı (çürük, boş düşünceyi) bertaraf edip kızlarımıza tahsil i hüner ve maarifet ettirmek esbabına (yollarına) teşebbüs ve gayret etmeliyiz.ʺ Ayrıca, sayıca çoğaltılmaya çalışılan Rüşdiye ve İdadilerin programlarında yapılan değişikliklerle Din ve Ahlâk derslerine ağırlık verilmiş, Sait Paşanın koydurduğu Fransızca Rüşdiyelerden kaldırılmıştır. Mutlakıyet dönemi başlarında İzmir Rüşdiyesinde okuyan Halit Ziya Uşaklıgil, anılarında Rüşdiyeyi bitirenlerin Arapça, Farsça konuşup anlayamadıklarını, harita üzerinde Parisʹi bulsalar bile Türkiyeʹyi tanımadıklarını, ancak basit aritmetik işlemlerini yapabildiklerini söyler. Yabancı ve azınlık okulları öğrencileri harıl harıl çalışır, defterler dolusu ev ödevleri yaparken Rüşdiye öğrencileri gündüz biraz Gülistan, İzhar vs. okumuş olarak ve kendilerine ödev verilmeden eve dönerlerdi. Türk gençleri iş âlemine atılırsa işte bu bilgilerle azınlık vs. gençlerinin bilgisiyle boy ölçüşeceklerdi. Tanzimat döneminin en eski sivil okulu olan Rüşdiyeler ve onların devamı otan İdadilerde öğrenci disiplini, sınav sistemi, okulların çalışma süreleri ve tatil düzenine değinmekte yarar vardır. Bu hükümler değişikliklere uğrasa da, Cumhuriyet yıllarına kadar orta öğretimde geçerliliğini korumuştur. Öğrenci disiplini Cezalar O dönemlerde öğrencilere verilen başlıca cezalar, gittikçe ağırlaşan derecelerine göre şöyledir:

14 14 İhtar ve tenbih: Dersini bilmeyen, ʺküçük yaramazlıkʺ yapan öğrenciye öğretmen tarafından yapılan sözlü uyarı. Tekdir: İhtar ve tenbihe rağmen hatalı davranışlarını sürdüren öğrenciye okul müdürünün odasında yaptığı uyarı. Tevkif: Daha ağır suç işleyen öğrencinin yemek teneffüsünden mahrum bırakı lıp, ayrılmış bir dershanede yazı yazması cezası. Alenen tekdir: Tevkif ile yola gelmeyene açıkça yapılan uyarı. İhbar ve şikâyet: Yukarıdaki cezalara rağmen yola gelmeyen öğrencilerin velilerine okul müdürünün durumu sözlü ya da yazılı bildirmesi. İhrac ı muvakkat: Öğrencinin 1 haftadan 1 aya kadar okula alınmaması, ihrac ı kati: Öğrencinin okuldan çıkarılması. Bu ceza, Maarif Nezaretine danışı larak verilir ve Nezaretten cevap gelinceye kadar öğrenci okula alınmaz. İhraç cezaları hariç, ötekiler bazan affedilebilir. Bu, ceza alan öğrencinin, önceden kazandığı ödül kağıtlarının geri alınıp öğrencilerin gözü önünde yırtılması şeklinde olur. Örnek: ihtar ve tenbih bir âferin in, tevkif cezası bir tahsin ya da dört âferin in geri alınıp iptali ile affedilebilir vs. Ödüllendirmeler O dönemlerde öğrencilere, başarılı oldukları ya da uygun davranışlar gösterdik leri zaman küçük kağıt parçaları verilirdi. Bunlara evrâk ı takdiriye (ödüllendirme kâğıtları) denirdi. Bunlar basılı olur ve üzerine öğrencinin adı ve verilme nedeni öğretmen tarafından yazılır ve imzalanırdı. Derecelerine göre renkleri farklı olan bu ödüllendirme belgeleri, gittikçe artan değerlerine göre şunlardır: Aferin: Çalışkan ve uslu öğrencilere öğretmeni ve müdürü tarafından verilir. Belge 12. ll.meşrutiyet döneminde 1917ʹde Edremit idadisinde verilmiş bir Aferin ödül kâğıdı (kişisel belgelerimizden. Y.Akyüz). ʺEdremit İdadi Mektebine Mahsus Aferin Idadî sınıf 1 talebesinden 56 numaralı Mustafa Efendi(ye) Ziraat dersinde verdiği güzel bir cevaptan mükâfaten ita olunmuştur. 25 Kânun i evvel 332ʺ (=7 Ocak 1917) Not: Belgenin yan tarafında öğretmenin imzası ve okul müdürlüğünün mühürü vardır. Sol üst köşede daireye

15 15 benzer boşluk içinde Osmanlı Devletinin arması görülmektedir. ʺMektebine Mahsusʺ yazısı sülüs, ʺÂferinʺ yazısı talik, ötekiler rik a ile yazılmıştır. Belgenin rengi kırmızıdır. Tahsin, Tahsinname: İmtihan ı hususîlerde (ara sınavlarında) birinci olan öğrencilere öğretmeni ve müdürü tarafından verilir. Dört aferin değerindedir. İmtiyaz: Sekiz âferin veya iki tahsin değerindedir ve yine öğretmen ve müdür tarafından verilir. Levha i iftihar: Dört tahsin değerindedir. Bu, basılı bir kağıt değildir. Bu ödülü kazanan öğrencinin adı büyük yazılarla bir levhaya yazılıp sınıfa asılır; Mükâfat: İki levha i iftihar değerindedir ve basılı bir kâğıttır. Bunu Rüşdiyelerde Mekâtib i Rüşdiye Müdürü imzalar. Üç mükâfat alan öğrenciye, bu daireden bir memur okuluna giderek öğretmenleri ve arkadaşları önünde övücü sözler söyler ve öğrenci, sağ kolunun üstüne sarı bir şerit takmaya hak kazanır. Sınav sistemi Bir okula giriş (duhûl) sınavı dışında sınavlar ikiye ayrılır: İmtihan ı hususî, İmtihan ı umumî. İmtihan ı hususî: Ara sınavı anlamındadır ve üç ayda bir dersin öğretmeni tarafından yapılır. İmtihan ı umumî: Her sene i tedrisiye (öğretim yılı) sonunda, Rüşdiye ya da idadî mektepleri idaresince tayin edilen mümeyyizler vasıtasıyla yapılır. Mümeyyiz ler genellikle başka okulların öğretmenlerinden oluşur. Sınav tarihi on gün öncesin den öğrencilere duyurulur ve bu süre zarfında ders öğretmenleri ve sınıf başılar öğrencileri müzakere yaptırarak sınava hazırlarlar. Mümeyyizler sınavı şifahen yapar. ʺŞâkirdin derece i iktidarına göre takdir olunup cetvele derç olunan kıymet lâyetegayyerdir.ʺ (Öğrencinin başarı derecesine göre verilen ve listeye geçirilen not de ğeri asla değiştirilemez, kesindir). Notlar şöyledir: 9 10: Aliyyülâlâ (Pekiyi) / 8: Âlâ (İyi) / 6 7: Karib i Âlâ (İyiye yakın) / 5: Vasat (Orta) / 4: Karîb i Vasat (Ortaya yakın) / 3: Zayıf /1 2: Edna (Pek zayıf).

16 16 İmtihan ı umumîde, terfi i sınıf (sınıfı geçmek) için her dersten en az 4 almak, aynı zamanda not ortalamasının 5 olması gerekir. Şehadetname almak için ise, not ortalamasının 6 olması şarttır. Öğrencinin ortalama notu 5 ve daha yüksek, fakat iki fenden (dersten) notu 4ʹten dûn (aşağı) ise, yıl sonu imtihanlarından hemen sonra o iki dersten tekrar imtihan edilir. Bu sınavda öğrenci bir dersten bile başarısız ol duğu takdirde sınıfında ibka olunur (bırakılır)... Üssümizan denen bu sistem bazı okullarda çok uzun süre geçerli kalmıştır. Örneğin Siyasal Bilgiler Fakültesinde, 1960ʹlardan sonra bile bu sistem uygulanmıştır. Orada not ortalamasının 10 üze rinden en az 7 ve asgarî notun 5 olması gerekli idi ve 7 ortalama not orta derece sayılıyordu. Böylece geçmişte, not bakımından öğrenciden oldukça yüksek başarı isteyen bir sınav sistemi vardı. Okulların çalışma süreleri ve tatil düzeni: Bu konu, 1869 tarihli Maarif i Umumiye Nizamnamesiʹnın 25. maddesinde, Müs lim ve Gayrimüslim Rüşdiye ve İdadî mektepleri için şöyle düzenlenmiştir: Okullarda dersler Temmuz başında kesilir ve onbeş gün boyunca müzakereden sonra ikinci yarısında imtihanlar yapılır Ağustos arasında okullar tatil i umumî (genel tatil) yaparlar ve 23 Ağustosta tekrar açılırlar. Müslüman okulları, Ramazan ayının Darülfünûn ı Şâhâne adıyla açılan bu kurumun o yıllarda yüksek tahsil çağına gelmiş bir çok gencin yasağa rağmen Avrupa üniversitelerine kaçıp gitmelerini önlemek için bir tedbir oiarak açıldığı anlaşılmaktadır. Okul, Mekteb i Mülkiye i Şâhâne binasına yerleştirilmiş, yönetimi de bu okulun müdürüne bırakılmıştır. Ancak, yöneticiler Darülfünuna uğramıyorlardı ve burada, öteki yüksek okullar dan daha geniş bir ʺhürriyetʺ gözleniyordu. Bu da öğrencileri çekiyordu. Kurumda, ʺilim ilim içindirʺ ve ʺTürkiye ilim ile kurtulacakʺ düşüncelerini savunmayı rejimle bir çeşit mücadele gibi görüp benimseyen hocalar vardı: Riyaziyeci Salih Zeki ve Yusufyan, Nebatatçı Dr. Esat Şerafettin, Kimyacı Vasil Naum vb. Okullara yönetimin müdahaleleri açıklanırken,

17 17 Maarif Nazırı Haşim Paşanın Darülfünûnun adının etkisiyle çok öğrenci çektiğini vs. ileri sürerek ʺkapatılmasınıʺ teklif ettiği görülecektir. O dönemde açılan ya da geliştirilen başlıca yüksek okullar da şunlardır: 1880ʹde Mekteb i Hukuk ı Şâhâne kurulmuştur. Öğretim süresi 4 yıldır. Açılışından iki yıl önce 1878ʹde çıkarılan nizamnamesinde, okulun Osmanlı kanunları ve siyasetinin ve hukuk biliminin öğretimiyle uğraşacağı belirtilmiştir. Mekteb i Mülkiye i Şâhâne bu dönemin önemli bir okulu olarak öğretimini sürdürmüş, mezunlarına, öteden beri yapageldikleri kaymakamlıkların yanında idadilere öğretmen ve müdür atanma imkânı da tanınmıştır. Böylece Mülkiyeden yetişen bir çok genç önemli eğitim görevleri alarak da yararlı olmuşlardır. Abdülhamit Mekteb i Mülkiye ve Mekteb i Sultanîye özel bir ilgi göstermiş, bu okulların başarılı öğrencilerini her yıl gümüş saat vs. gibi hediyelerle ödüllendirmiştir de Askerî Tıbbiyenin içinde kurulan Mekteb i Tıbbiye i Mülkiye, bu dönemde ayrı bir okul halinde gelişmiştir da veteriner yetiştirmek üzere Mülkiye Baytar Mektebi kurulmuştur. Mekteb i Harbiye de bu dönemde gelişme göstermiştir. Almanya dan çağrılan Von Der Goltz Paşanın bunda büyük katkısı olmuştur. Okul, Askerî Rüşdiye ve As kerî İdadilerden gelen iyi öğrencilerle besleniyordu. Abdülhamit, illerden İstanbulʹa gelen gençlerin sayısını azaltmak ve daha çok subay yetiştirmek için 1904ʹten itiba ren ordu merkezi olan Edirne, Manastır, Erzincan, Şam ve Bağdat da Askerî İdadî binaları içinde birer Harb Okulu daha açtırmıştır de İstanbulʹdaki Mekteb i Harbiyenin içinde Menşe i Muallimin adında bir okul açılmıştır. 1877ʹde kapatılan bu okul, medrese tahsili görmekte olan gençlerin yeteneklilerini alıp, onları askerî okulların meslek dışı derslerine sivil öğretmen olarak yetiştirecekti. Mekteb i Harbiye içinde, bu dönemde, şehzadeler ve Devletin ileri gelenlerinin çocukları için Zadegan sınıfları ile, Arap, Kürt ve Arnavut eşraf ve aşiret reisleri ço cuklarının subay olarak yetişmeleri için Aşiret sınıfları açılmıştır.

18 18 Mutlakıyet döneminde meslekî ve teknik eğitimde yenilik ve gelişmeler Bu dönemde açılan başlıca meslekî ve teknik okullar şunlardır: Sanayi i Nefise (Güzel Sanatlar) Mektebi (1882). Hendese i Mülkiye Mektebi (1883). (İstanbul Teknik Üversitesinin temeli). Lisan Mektebi (1883). Memurlara (özellikle dış işlerinde çalışanlara) yabancı dil öğretmek ve mütercimler yetiştirmek üzere açılmıştır. Burada, Fransızca, İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça öğretimi yapılmıştır. Ticaret Mektebi (1884). Devlet, yalnızca sivil ve askerî memuriyetlere ve din gö revliliğine yönelen Müslüman halkın bir kısmının ticarete yönelmesini gerekli göre rek bu okulu açmıştır. İlk müdürü Grati Efendidir. Fenn i Resim ve Mimarî Mektebi (1887). Bağ ve Aşı Ameliyat Mektebi (1887). Bağ hastalıklarını önlemek ve bağcılığı geliştirmek için açılmıştır. Amelî Ziraat Mektepleri (1887). Önce Selânikʹte, sonra başka illerde açılan, Rüşdiyelerden öğrenci alan okullardır. Bursaʹda, böyle bir Ziraat Mektebine bağlı İpekböcekçiliği Mektebi de açılmıştır. Polis Dershanesi (1889). Polislere hukukî bilgiler kazandırmak için açılmıştır. Aşı Memurları Mektebi (1892). Çiçek hastalığına karşı aşı yapabilen, sağlık memurları yetiştirmek için açılmıştır.

19 19 Gümrük Memurları Mektebi (1892). Mutlakıyet döneminde açılan dört ilginç okul vardır. Bunlar, kendilerinden bekle neni tam veremeseler de, önemli eğitim uygulamalarıdır: Tüccar Kaptan Mektepleri (1886). Abdülhamit döneminde önemli bir ihtiyacı gidermek için açılan bu ilginç meslek okullarının amacı, ülkede sivii gemiciliği elinde bulunduran bilgisiz ve yeteneksiz Yunan ve Ermeni kaptanların yerine Müslü manlardan gerekli bilgilerle donatılmış, uzman kaptanlar yetiştirmekti. Bu yolla hem deniz ticaretinin gelişmesi, hem de gemi ulaşım güvenliği sağlanacaktı. 1886ʹda İstanbul da Heybeliadaʹda açılan leylî (yatılı) mektebin süresi 4 yıldır ve her yıl 25 öğrenci alınacaktır. Aynı tarihte, 2 yıl süreli mevcut sivil kaptanlara kurs ve hizmetiçi eğitim vermek amacıyla Haliç Tersanesinde niharî (gündüzlü) bir mektep daha açılmıştır. Bartın, Ünye, Sakız, Beyrut da da vs. Rüşdiye mekteplerinden yararlanılarak bu tür mekteplerin açıldığı anlaşılıyor. Tüccar Kaptan Mektepleriʹnöe Matematik, Geometri, teknik denizcilik bilgileri, deniz ticaret hukuku, Coğrafya, Fransızca ve isteğe bağlı Rumca... gibi dersler okutulmuştur. Ancak, buralardan mezun olan kaptanlara iş bulmakta başarılı olunamamış ve 1900 de niharî mektep, 1908 de de leylî mektep kapatılmıştır. Aşiret Mektebi (1892). Amacı bakımından Enderunʹu andırır. Ancak, bu kez, Müslüman Arap, Kürt ve Arnavut eşrafı ve aşiret reislerinin çocukları İstanbulʹda bu mektepte okutulup, bölgelerine döndüklerinde askerî ve idari memuriyetlere, öğretmenliklere atanacaklardı. Mektebin süresi 5 yıl, düzeyi kısmen iptidaî ve Rüşdiye sınıfları idi. Sayıları ʹü bulan tüm öğrencileri yatılı idi. Amaç, bu yolla, aşiretleri bölücü dış propaganda ve tahriklere karşı koruyup Osmanlı birliği İçinde tutmak, karışıklık çıkarmalarını önlemekti. Mektebin askerî bir özelliği bulunmadığından, buradan mezun olan bazıları Harbiye ʹde Aşiret sınıflarıma alınıp yüzbaşı olarak çıkarılmışlar,

20 20 bir kısmı Mülkiye Mektebine alınmıştır. Mektep, 1907ʹde kapatıldı. Aynı binada Kabataş İdadisi açıldı. Çoban Mektebi (1898). Ankaraʹda Nümune Çiftliğinde tiftik keçilerinin bakım ve ıslahını öğretmek için açılmıştır. Ankara ilinde o dönemlerde tiftik keçisi yetiştirmeye ve tiftik ticaretine çok önem verildiği, bu ticaretin Ankaraʹya kadar çekilen demir yolu ile İstanbul ve Avrupaʹyla kolayca yapıldığı düşünülürse, Ankara da bir Çoban Mektebi rim açılmasının uygulama ve üretime dönük ne kadar önemli bir eğitim olayı olduğu anlaşılır. Bu olaydan tam 93 yıl sonra, 1991ʹde Ordu İli Tarım Müdürlüğünce çobanlar için bir ʺseminerʺ düzenlenmiştir. 60 çobanın katıldığı bu seminerde bir yetkilinin şu sözleri konunun önemini güzel belirtmektedir: ʺHiç kimse çobanlık deyip geçmesin! Çobanlık başlıbaşına ihtisas isteyen bir meslektir. Eğitimden geçen çobanlar, hay van yetiştiricilerince tercih edilecek, onların aldıkları ücretler bile böyle bir eğitim almamışlara göre farklı olacaktır.ʺ Darülhayr ı Âlî (1903). Kimsesiz Müslüman çocukların hem korunma ve bakım altına alınıp kendilerine okul bilgileri kazandırılması, hem de çeşitli mesleklerin öğ retilmesi amacıyla açılmış çok amaçlı bir okuldur. Öğretimini 6 yıl sürdürebilen okul Ağustos 1909ʹda kapatılmıştır. Bu nedenle, ancak ara sınıflardan bazı öğrenci lerini mezun edebilmiş ve bu mezunlar mesleğe atanmışlardır. Örneğin, Telgrafçı lık, Şimendifercilik derslerini alan 59 öğrenci Hicaz Demiryoluʹnda kondüktör olarak görevlendirilmiştir. Ülkeye meslekî öğrenim görmüş eleman sağlamakta çok yetersiz de kalsa, bu okul korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin geliştirilen politika ve uygulama açısından önemlidir. Bu açıdan Darülhayr ı Âli, Tanzimatın son yıllarında açılıp sanayi Mekteplerine dönüşen Islahhaneler ile II. Meşrutiyet döneminde açılacak