7. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr"

Transkript

1 7. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2 2 İçindekiler I.MEŞRUTIYET DÖNEMI EĞITIM ALANINDAKI GELIŞMELER ( )... 4 Meşrutiyet dönemi eğitiminin temel özellikleri;... 5 Kanun i Esasîʹde eğitimle ilgili hükümleri... 5 MUTLAKIYET DÖNEMİ... 6 Mutlakıyet dönemi eğitiminin temel özellikleri... 6 Mutlakıyet döneminde ilköğretimde yenilik ve gelişmeler... 8 Mutlakıyet döneminde orta öğretimde yenilik ve gelişmeler Öğrenci disiplini Cezalar Ödüllendirmeler Sınav sistemi Okulların çalışma süreleri ve tatil düzeni: Mutlakıyet döneminde meslekî ve teknik eğitimde yenilik ve gelişmeler Lisan Mektebi (1883) Ticaret Mektebi (1884) Fenn i Resim ve Mimarî Mektebi (1887) Amelî Ziraat Mektepleri (1887) Polis Dershanesi (1889) Aşı Memurları Mektebi (1892) Gümrük Memurları Mektebi (1892) Tüccar Kaptan Mektepleri (1886) Aşiret Mektebi (1892) Çoban Mektebi (1898) Darülhayr ı Âlî (1903) Mutlakıyet döneminde özel öğretim, azınlık ve yabancı okulların durumu Türklerin giriştiği özel öğretim kurumları Azınlıkların giriştiği özel öğretim kurumları... 22

3 3 Yabancıların giriştiği özel öğretim Kurumları Katolik okulları Protestan okulları Protestan okullarının kuruluşu ve sayısı: Protestan okullarının programlan ve amaçları: Protestan okullarının denetimi: Yabancı okullar ve Müslüman halk Azınlık ve Yabancı okullarla ilgili bazı anılar Sultan Abdülhamit in anıları Halit Ziya Uşaklıgil in anıları Azınlık ve yabancı okulların Osmanlı toplumundaki etkileri Olumsuz etkileri Olumlu etkileri Mutlakıyet döneminde özel eğitimde yenilik ve gelişmeler Mutlakıyet döneminde öğretmen yetiştirme politikası Eğitimin idarî teşkilâtlanması Müdahaleler Sürülen öğretmenler Mutlakıyet döneminde Maarif Nezaretinin kitap yasaklanmasına ilişkin girişimleri Gizli hürriyet hareketlerine katılan ve çevrelerine yeni fikirler aşılayan öğretmenler39 Gizli hürriyet hareketlerine katılan öğretmenler Öğrencilerine ve çevrelerine yeni fikirler aşılayan öğretmenler Atatürk, Mutlakıyet dönemi öğretmenleri için söyledikleri Münif Paşa nın Türk eğitim tarihindeki yeri Sait Paşa mn Türk eğitim tarihindeki yeri Ahmet Mithat Efendinin Türk eğitim tarihindeki yeri Ahmet Rıza Bey in Türk eğitim tarihindeki yeri Kaynakça... 47

4 4 I.MEŞRUTIYET DÖNEMI EĞITIM ALANINDAKI GELIŞMELER ( ) 1876 başlarında, Devletin karşı karşıya bulunduğu dış ve iç meseleler, malî sıkıntılar çok büyük boyutlara ulaşmıştı. Ayrıca, ʺGenç OsmanlIlarʺ denen aydınların bir süredir giriştikleri fikrî ve siyasî mücadelenin etkileri de yayılmaya başlamıştı. 10 Mayıs 1876ʹda, İstanbulʹda medrese öğrencileri, iç ve dış olumsuz gelişmelerden Devlet adamlarını sorumlu tutup derslerini bıraktılar ve Bâb ı Âliye saldırdılar. Padişah Abdülaziz, Sadrazam Mahmut Nedim Paşayı vb. görevden almak zorunda kaldı. Fakat, yeni hükümeti kuranlar, Padişahı da devirmek istiyorlardı: 30 Mayıs 1876ʹda bunu başardılar ve V.Muratʹı tahta çıkardılar. Ancak o da, aklî dengesi yerinde olmadığı anlaşıldığından, indirilip II.Abdülhamit Padişah yapıldı (31 Ağustos 1876). Abdülhamit, Islahhanelerin, Sanayi mekteplerinin kurucusu ve başarılı bir Vali olan Mithat Paşayı Sadrazam atadı (Aralık 1876) ve hükümdarın mutlak idaresini sınırlayan, Parlâmentolu Meşrutiyet yönetimini getiren bir Anayasayı (Kanun i Esasi) kabul ve ilân etti (23 Aralık 1876). Böylece, I.Meşrutiyet dönemi başladı. Bu siyasî gelişmeler, Tanzimatın doğal bir sonucu olarak, devlet şeklinin de AvrupalI hale sokulması hareketidir; fakat kısmen de, Avrupa devletlerinin baskıları ve istekleri doğrultusunda düşünülmüştür.ne var ki, Abdülhamit, çok kısa bir süre sonra, Mithat Paşayı azledip İstanbulʹdan uzaklaştırdı (Şubat 1877). İlk Osmanlı Parlâmentosu 19 Mart 1877ʹde toplandı.ancak, Rusya, Nisan 1877ʹde Osmanlı Devletine savaş açtı (buna ʺ93 Harbiʺ de denir) ve bir yıl boyunca OsmanlIlar, Rusyaʹnın ve Balkan Hıristiyanlarının saldırılarına tek başlarına karşı koymak durumunda kaldılar; Plevneʹde vs. bazı zaferler kazanmakla beraber sonuçta yenildiler. Bu yenilgide Osmanlı Devlet adamları ve subayları arasında çekememezlik ve sen ben kavgası önemli bir etken olmuştur.

5 5 Ruslar İstanbul önlerine kadar geldiler, Kars, Ardahan, Batumʹu da aldılar. Savaşın acıları, felâketleri, siyaset, eğitim ve öteki alanlardaki gelişmeleri durdurdu. Abdülhamit özellikle savaş bahanesiyle Parlâmentoyu süresiz kapatarak, Meşrutiyete son verdi (13 Şubat 1878). I.Meşrutiyet çok kısa ömürlü (1 yıldan az fazla) olduğu için bu dönemde örgün ve yaygın eğitimden ayrıntılı olarak söz edilmeyip, eğitim özelliklerinden sonra bir tek konu ele alınacaktır. Meşrutiyet dönemi eğitiminin temel özellikleri; 1.Osmanlı Devletinin ilk Anayasası olan Kanun i Esasî ye eğitimle ilgili önemli maddeler girmiştir. 2.Savaş nedeniyle eğitime ilişkin çalışmalar yapılamamıştır. Kanun i Esasîʹde eğitimle ilgili hükümleri 1876 tarihli Kanun i Esasî ʹnin üç maddesi eğitimle ilgilidir. Bunlardan ilk ikisi özel öğretime, üçüncüsü ilköğretim zorunluluğuna ilişkindir: 15.maddede, ʺemr i tedris serbestir, muayyen olan kanuna tebaiyyet şartıyla her Osmanlı umumî ve hususî tedrise mezundurʺ hükmü yer alır. Anlamı: ʺÖğretim işini (konusunu) herkes özgürce yapabilir: ilgili kanuna uymak şartıyla her Osmanlı vatandaşı genel ve özel öğretim yapmaya izinlidir.ʺ 16. maddede, Osmanlı ülkesinde bulunan çeşitli toplumların ʺumur ı itikadiyelerine müteallik olan usûl i tâlimiyeye halel getirilmeyecektirʺ denir. Bu, ʺülkedeki çeşitli dinsel inanışlardaki toplumların din ve inanışlarına ilişkin öğretim yöntemi ve biçimine dokunulmayacaktırʺ anlamındadır. Aynı madde, ülkedeki tüm mekteplerin Devletin denetiminde olduğunu da belirtir madde şöyledir: ʺOsmanlı efradının (bireylerinin) kâffesince (tümü için) tahsil i maarifin (öğrenimin) birinci mertebesi (ilköğretim) mecburî (zorunlu) olacak ve bunun derecat ve teferruatı (ayrıntıları) nizam ı mahsus (ayrı bir düzenleme) ile tâyin kılınacaktır (belirlenecektir).ʺ

6 6 MUTLAKIYET DÖNEMİ Abdülhamitʹin 13 Şubat 187 de Parlâmentoyu süresiz tatil etmesinden 23 Temmuz 1908ʹe kadar geçen döneme Mutlakıyet dönemi denir. Abdülhamitʹin Parlâmentoyu kapatması ve uzun saltanat dönemindeki tutumuna ilişkin, o dönemleri yaşayan bir eğitimcimiz şu değerlendirmeleri yapar (1922): ʺBundan 14 yıl önce (1908 de) hiç Meşrutiyet terbiyesi görmemiş bir millete en serbest bir Parlâmento usûlü verdik. Sanki, yalnızca Meşrutiyetin ilânı herşeyi çözmeye yeterli bir tılsımdı. Oysa Meşrutiyet herşeyi karıştıran bir âlet olunca eyvah, Abdülhamitʹin hakkı varmış, bu millet daha Meşrutiyetle yönetilmeye lâyık değilmiş! dedik. ʺGerçekten Abdülhamit de, 1878ʹde Parlâmentoyu kapatırken: Bu millet daha çocuktur! demişti... ʺBu sözü söyleyen Padişaha da bu millet daima ʹbaba dedi. Ne var ki, her babanın görevi çocuğunu büyütüp eğitmekken, o baba istedi ki bu çocuk daima çocuk kalsın! Otuz üç sene o çocuk, bir yaş bile kazanmadı! O baba istedi ki bu çocuk Meşrutiyeti hiç aklına getirmesin: Onun için mekteplerden tarihleri, kitaplardan kelimeleri, sözlüklerden isimleri kaldırdılar. Her ağıza bir kilit, her düşünene bir sürgün, her konuşana bir hapishane hazırlandı. Meşrutiyet konuşulmasın diye her yerde bir hafiye, odalarda fısıltı olmasın diye her duvarda bir kulak, evlâdın bile babaya güveni kalmasın diye her adımda bir jurnal vardı. ʺUzun süre ayakları bağlanıp oturtulan bir mahpusu birdenbire salıverin: İlk ya pacağı şey sendelemektir. Otuz üç yıllık bîr kötürümlükten sonra 1908ʹde apansız Meşrutiyete çıkınca bizim de ayaklarımız yürümesini şaşırdı.ʺ Mutlakıyet dönemi eğitiminin temel özellikleri 1.Bir çok meslek ve sanat okulu açılmıştır. Bu, Mutlakıyet dönemi eğitiminin en belirgin özelliğidir.

7 7 2.Üstün zekâlı vs. Hıristiyan çocuklarının eğitimi için kurulmuş olan Enderun Mektebi nden sonra ilk kez özel eğitim alanında bir girişim olmuş, sağır, dilsiz ve körler için bir okul açılmıştır. 3.Türk, azınlık ve yabancı özel öğretim büyük gelişme göstermiştir. Ancak, azınlık ve yabancı özel öğretim kurumlarının denetlenememesi çok önemli sakın caları da beraberinde getirmiştir. 4.Genel eğitimde ve okuiların yaygınlaşmasında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Rejimin ilk yılları içinde, bu alandaki çabaların daha yoğun olduğu görülür. 5.Orta öğretim (Rüşdiye) düzeyinde kızların eğitiminde gelişmeler sağlanmıştır. 6.Rüşdiye ve İdadiyelerin yaygınlaştırılmasına önem verilmiş, ancak, özellikle parasal kaynak yetersizliği nedeniyle ilköğretime aynı özen gösterilmemiştir. 7.Nicelik bakımından gözlenen başarılar eğitimin niteliğini yükseltmek gibi bir amaçla beraber yürütülmemiştir. Azınlık ve yabancı öğretim kurumlan hariç, okullar, öğretmenler, programlar, kitaplar, basın sıkı bir denetim altına alınmış, yeni düşünceler engellenmeye çalışılmıştır. 8.Bu dönemde yetiştirilmek istenen insan tipi, Tanzimatın ʺOsmanlılıkʺ idealine bağlı, dindarlık, itaatkârlık, Padişah Abdüihamife sadakat...özellikleri güçlendirilmeye çalışılan bir insan tipidir. Eğitimin amaçları, ders kitapları, programlarda buna özen gösterilmiştir. Ancak, azınlıklar ve yabancılar, millî, dinî, siyasî, ayrılıkçı emellerini yine de eğitim yoluyla sürdürmüşlerdir. 9.Programlardan hayata dönük ve bazı başka dersler çıkarılmış, Din ve Ahlâk derslerinin saatleri artırılmıştır. 10.Öğretmenliğin meslekleşmesine ilişkin kâğıt üzerinde de kalsa bazı önemli hukukî düzenlemelere başlandığı görülür. 11.Ordunun eğitimi Alman subaylarına teslim edilmiştir. 12.Maarif Nezareti, ʹten itibaren, ilk kez ülke çapında eğitim istatistikleri yayınlamaya başlamış ve yine ilk kez, yılları için Salname i Nezaret i Maarifi Umumiye adıyla, ülke çapında önemli eğitim, öğretim yıllıkları yayınlanmıştır. Bu

8 8 belgeler, ülkenin eğitim durumunu rakamsal olarak ve topluca gösterdikleri için, eğitim sorunlarının daha iyi anlaşılıp değerlendirilmesine yardımcı olmuştur. Mutlakıyet döneminde ilköğretimde yenilik ve gelişmeler Mutlakıyet döneminde bazı eğitimcilerin yazdıkları kitaplarla usûl i cedîd hareke ti gelişme göstermekte ve yeni açılan ilkokullar için artık mekâtib i iptidaiye, iptidaî mektepler, usûl i cedide mektepleri terimleri kullanılmaktadır. Bu okullar Maarif Nezaretine bağlıdırlar. Evkaf Nezaretine bağlı olan ve eski durumlarını koruyanlara ise ya yine sıbyan mektepleri, ya da usûl i atîka mektepleri denilmektedir. Maarif Nezaretinin ilköğretimdeki düzenlemeleri bu okulları hemen hiç etkilemiyor, bunla rın öğretmenleri, eğitim ve öğretimdeki yeni gelişmelere ya kayıtsız kalıyor, ya da onları engellemeye çalışıyorlardı. İlkokullar için 1892ʹde çıkarılan bir Talimat, bunlar ve öğretmenleri hakkında yeni ve önemli düzenlemeler getirmiştir: 1892 tarihli Tâlimat ın 4. maddesine göre, iptidaî mekteplere muallim tayin edileceklerin Darülmuallimîn i İptidaîden şehadetname almış bulunmaları ya da bir sınav sonunda yeterliliklerini kanıtlamış olmaları, ayrıca iyi ahlâklı olmaları gerekir. Tâlimat, İstanbul ve kasaba iptidaî mekteplerinin ʺ4 sınıfʹ olduğunu söylüyorsa da ders çizelgesinde yalnızca üç sınıfın dersleri yer alıyor ve belgede sürekli olarak üç sınıftan söz ediliyor. Bu nedenle ʺ4 sınıfʹ ifadesinin hata eseri yazıldığı, bu okulların 3 sınıf olduğu anlaşılıyor. Bu sınıflarda okutulacak dersler ve her birinin haftalık ders saati sayısı şöyledir: İlköğretimin masrafları daha önce belirtildiği gibi, esas olarak mahalleri halkı trafından yüklenilmişti. Tüm öteki kaynaklarla beraber ilköğretim gelirleri şunlardır: a)var ise avarız parasından belirli olmayan bir hisse. b)hayırlı işlere vasiyet edilen paralardan hisse. c)verilirse alınacak kurban derisi ve fitre. d)salma. e)öğrencilerden alınan ücret.

9 9 f)varsa ve Evkaftan alınabilirse evkaf ı münderise gelirleri. Evkaf ı münderise, yıkılmış vakıflar demektir ve 1882ʹde bir padişah fermanı ile bunlar ilkokulların masrafları karşılığı olarak Maarif Nezaretine terkedilmişti. Mutlakıyet döneminde, hatta daha sonraki dönemlerde de uzun yıllar, ilköğretimin temel sorunu kaynak yetersizliği olmuştur. Aydın Maarif Müdürü 1890 da Eğitim Bakanlığına şunları yazmıştı (özetle ve bugünkü dille): Yüksek okullar ve İdadiyeler her gün artıp gelişirken, parasal kaynak bulunamadığı için taşrada ilkokulların yaygınlaştırılıp geliştirilememesi, devletin öğretimini yalnızca büyük kentler halkına götürme ve köylülerin bilgisizlik içinde kalmalarına yol açıyor. Aydın ilinde bazı köylüler kendi aralarında para toplayarak hem namazlarını kıldırmak, hem çocuklarını okutmak üzere öğretmenler tutmuşlarsa da bunlar çoğunlukla çocuklardan daha çok eğitime muhtaçtırlar. Bu öğretmenlerden ders gören öğrenciler, yıllarca çalıştıkları halde hiçbir şey öğrenemediklerinden öğrenimlerini bırakıyorlar. Başka bir deyişle, bilgisizlikte para ile devam ediliyor. Çözüm, devletin ilkokulların yönetim işini halktan alıp kendisinin üstlenmesidir. Yoksa, bu gidişle, eğitimin temeli olan ilkokullar yaygınlaşıp gelişemez. Beyrut Maarif Müdürü ise, 1894 te Eğitim Bakanlığına, o ilde ilköğretimin acınacak durumunu ve bunun, oralarda sayıları çok olan yabancı okullar karşısında ortaya çıkaracağı siyasî, dinî sakıncaları ve tehlikeleri şöyle açıklıyordu (özetle ve bugünkü dille): Beyrut ilinde kız ve erkek çocukları için ilkokul ve rüşdiyeler yeterli sayıda de ğildir, mevcutlar da parasızlık nedeniyle işlevsiz haldedir. Oysa, Beyrut ilinde çok sayıda yabancı okul vardır ve Devletin bıraktığı eğitim boşluğunu yabancılar doldurmakta, müslüman çocukları da onlara meyletmektedirler. Bunun siyasî ve dinî pek çok sakıncaları ortaya çıkacaktır... Bursa Maarif Müdürü Ahmet Rıza Bey, Maarif Nezaretinin isteği üzerine bu vilâyet merkezindeki okullara ilişkin 1889ʹda bir rapor hazırlayıp Nezarete sunmuştur. Bu rapor sınırları İstanbul a bitişik ve ondan sonra en önemli kentlerden olan Bursa da bile

10 10 ilköğretimin acınacak halde bulunduğunu göstermekte, başka vilâyetlerde durum bundan daha iyi olamayacağından o dönemde ülkedeki ilköğretimin genel durumunu da aydınlatmaktadır: 1889ʹda Bursa merkezinde 23 ilkokul ve 1200 öğrenci vardır. 23 okuldan ikisi hariç ötekiler sağlığa zararlı, karanlık, rütubetli, viran birer yer odasından ibarettir (Yalnızca kızlara özgü bir okul yoktur. Bunların bazıları özel evlerde okumaktadır). Semtlere göre okulların öğrenci sayısı arasında değişmektedir. Hocalar genellikle öğrenciden aldıkları haftalıklarla idare etmektedir. Bazıları ayda 20 kuruş maaşa razı olur, bazıları 10 para fazla getiren çocuğa daha çok özen gösterir. Halk son derece fakir olduğundan öğrencilerin büyük bölümü hocaya haftada 10 para veya iki yumurta getirir. İçlerinde 40 para, 2 kuruş verenler de bulunur. Hoca, eski yönteme göre Elifba, Kurʹan, Tecvid, Muhammediʹye, İnşa, Bina, Maksut okutur. Hafız yetiştirmek hocanın önde gelen amaçlarından olduğu için mektepte yaşma kadar öğrenci bulunur. Raporda, hocaların çoğunun ʺbilgisiz, ilerleme ve yenilik düşmanıʺ mahalle İmamı oldukları, mekteplerin onların iş ve keyiflerine göre açık ya da kapalı bulunduğu belirtilmekte ve öğrenciler için şöyle denilmektedir: ʺÖğrenci yalın ayak, baldırı çıplak, üstü başı pis bir halde ve ufak bir minder üzerinde bağdaş kurmuş, aralık vermeden sallanmaktadır. 5 6 yaşındaki çocukların bile başlarında tulumbacı yemenisi, bellerinde koca bir kuşak sarılıdır. Okulun içi gayet pistir. Hocaların sözlerini anlamak imkânı yoktur. Falakaya yatırılmış bir ço cuğun çığlıkları, değnek sesi bu gürültüyü biraz değiştirir.ʺ Ahmet Rıza Bey, annelerin eğitim anlayışını da dile getirir: ʺAnneler 4 yaşındaki bir çocuğun okumayı öğrenemeyeceğini ve okulda sekiz saat kapalı kalmasının vücuduna zararlı olduğunu bilmediklerinden, sadece evlerinde rahat oturmak veya komşuya gezmeye yalnız gidebilmek için çocuklarını başlarından savmak amacıyla okula gönderirler (...) Böyle bir okula gitmekten fikir ve sağlık yönünden doğabilecek zarara eski düşünceli halk akıl erdirmekten âcizdir. Çünkü

11 11 okula evlâdını insanlık değerlerini öğrenmek maksadiyle değil, sadece ʹçocuğum okula gidiyor, dinî görevlerini öğreniyorʹ diyebilmek için yolluyor.ʺ Ahmet Rıza Bey, bu açıklamalardan sonra şu sonuca varır: ʺOkulları bu durumda bırakmak veya bu gibi okullara vatan evlâdını göndermek insanlığa karşı bir suçtur. 4 5 yaşında zekâ örneği olarak okula gelen sağlam bir çocuk, zihne anlayışsızlık getiren, kavranması güç derslerle ahmaklaşmış, rütubet ve kokudan benzi solmuş, sallanmaktan beyni sulanmış, hocanın edebe aykırı davranışlarıyla ahlâkı bozulmuş, acınacak bir durumda okuldan çıkıyor. Vatan okullara, medreselere ne gönderiyor, bunlar vatana neleri geri veriyor? Bu, insafla incelenmedikçe okulları gerçekten düzeltme işine güçlü bir kararlılıkla girişilemez.ʺ Ahmet Rıza Bey, ilkokulların masraflarını karşılamak için Maarif Nezaretine terkedilen evkâf ı münderisenin (yıkılmış vakıfların) Bursaʹda zorbaların ve eşrafın elinde bulunduğunu, bunların tesbiti ve geri alınmasını engellemek için Bursaʹda Maarif Meclisi üyelerinin istifa edip görevlerini bıraktıklarını söyler. Ona göre, evkâf ı münderiseden eğitimin tamamiyle yararlanabilmesi, önce eğitimi seven cesur bir valinin, ikinci olarak vatan için çalışma tutkusu olan hamiyetli kişilerden oluşan bir komisyonun varlığına bağlıdır. Usûl i cedîd hareketine de katkıda bulunan öğretmenlerden Abdi Kâmil Efendinin 1314 (1898) tarihli Elifba kitabında verdiği bir okuma parçası örneği, o dönemde ilkokullardaki disiplin anlayışını yansıtması bakımından çok anlamlıdır. Bu okuma parçasında iki öğrenci aralarında konuşmaktadır: ʺMektebimizin hocaları pek hiddetli adamlar. Karşılarında bizi düşman zanne derek daima başımıza bağırıyorlar. Biz dahi korkudan söylediğimizi söyleyeceğimi zi büsbütün şaşırıyoruz. Sonra dersini bilenler, çalışmayan çocuklar sırasında (gibi) dayak yiyor. İşte bu sebepten zihnime durgunluk geldi, günden güne hevesim azalıyor, mektepten soğumaya başladım.ʺ

12 12 Mutlakıyet döneminde orta öğretimde yenilik ve gelişmeler yılları arasında Rüşdiyeyi de içine alan İdadilerin yaygın olarak taş rada da açıldığı görülür. Bunlar, il merkezlerinde Rüşdiye ile birlikte 7, sancak mer kezlerinde Rüşdiye ile birlikte 5 yıllık İdadîlerdir. Böylece gelişen orta öğretim, kaza ve büyük bucak merkezlerine kadar yayılan Rüşdiyelerle birlikte kent ve kasaba halkı arasında yüksek öğretime öğrenci ve serbest meslekler, mahallî ve resmî hizmetler için de görevliler yetiştiren kaynaklar olmuştur. Taşrada, Girit hariç başka yerde açılamayan Sultaniyelerden beklenenleri işte bu İdadiler yerine getirmiştir. Abdülhamit dönemi sonlarında ülkede 619 Rüşdiye mektebi vardı. Bunların 74ʹü kızlara ait idi. Tüm Rüşdiyelerde 40 bin kadar öğrenci bulunuyordu. İdadilerin sayısı da, bu dönem sonlarında 109 ve öğrenci sayısı 20 bin kadardı. İdadiler Rüşdiyelerin üzerinde orta öğretim kurumlan olduğu, bazan onları kapsar biçimde açıldıkları için resmî belgelerde bu iki okulun programları beraber verilmektedir. Adıgeçen Salnameʹde tablonun altındaki nota göre, bu yedi yıllık programın tümü vilâyetlerdeki leylî idadilerine, ilk 5 yıl vilâyetlerdeki niharî İdadilere, 4 7. seneleri Mülkiye Mektebi idadî sınıfları ve İstanbul, Üsküdar niharî İdadilerine, 1 3. seneleri İstanbul ve tüm vilâyetler Rüşdiyelerine mahsustur. Elsine dersinden amaç, bazı İdadilerde icaba göre okutturulan Rumca, Ermenice, Bulgarcaʹdır. 1902ʹde vilâyet merkezlerindeki yatılı İdadiler, temel dersler birlikte okutulmak ve öğrenim süresi Ziraat için 6ʹya indirilmek, diğerleri için 8ʹe çıkarılmak suretiyle bir kısmına Ziraat, bir kısmına Ticaret ve Sanayi şubeleri... konup çok amaçlı okullar haline getirilmiştir. 1906ʹda bundan vazgeçilip İdadiler tekrar 7 yıl olarak eski durumlarına döndürülmüştür. Bu dönemde, Münif Paşanın Maarif Nazırlığı zamanında İstanbul da İdadî düzeyinde bir kız okulunun açıldığı görülür (1880). Batılı bir anlayışla, genel kültür dersleri, Türkçe, Fransızca, Almanca, İngilizce, Musikî, el ve ev işleri gibi dersleri programına alan bu okul iki yıl öğretimden sonra halkın ilgisizliği nedeniyle kapanmakla beraber,

13 13 kızlara ait orta öğretim alanında önemli bir atılım sayılmalıdır. O sırada basında çıkan bir yazıya göre okula üç kız öğrenci kaydolmuştur. Yazıda, ana babaların kızlarını kaydettirmeleri, kızları olmayanların da okula yardım etmeleri istenmektedir. Yazıya göre, bu ilgisizliğin nedeni ʺtâife i nisaya (kızlar ve kadınlara) tahsîl i ilim etmek lezâizini (lezzetlerini) daha tamamiyle tattıramamış olmamızdır ve artık bu misillû (bunun gibi) bir fikr i batılı (çürük, boş düşünceyi) bertaraf edip kızlarımıza tahsil i hüner ve maarifet ettirmek esbabına (yollarına) teşebbüs ve gayret etmeliyiz.ʺ Ayrıca, sayıca çoğaltılmaya çalışılan Rüşdiye ve İdadilerin programlarında yapılan değişikliklerle Din ve Ahlâk derslerine ağırlık verilmiş, Sait Paşanın koydurduğu Fransızca Rüşdiyelerden kaldırılmıştır. Mutlakıyet dönemi başlarında İzmir Rüşdiyesinde okuyan Halit Ziya Uşaklıgil, anılarında Rüşdiyeyi bitirenlerin Arapça, Farsça konuşup anlayamadıklarını, harita üzerinde Parisʹi bulsalar bile Türkiyeʹyi tanımadıklarını, ancak basit aritmetik işlemlerini yapabildiklerini söyler. Yabancı ve azınlık okulları öğrencileri harıl harıl çalışır, defterler dolusu ev ödevleri yaparken Rüşdiye öğrencileri gündüz biraz Gülistan, İzhar vs. okumuş olarak ve kendilerine ödev verilmeden eve dönerlerdi. Türk gençleri iş âlemine atılırsa işte bu bilgilerle azınlık vs. gençlerinin bilgisiyle boy ölçüşeceklerdi. Tanzimat döneminin en eski sivil okulu olan Rüşdiyeler ve onların devamı otan İdadilerde öğrenci disiplini, sınav sistemi, okulların çalışma süreleri ve tatil düzenine değinmekte yarar vardır. Bu hükümler değişikliklere uğrasa da, Cumhuriyet yıllarına kadar orta öğretimde geçerliliğini korumuştur. Öğrenci disiplini Cezalar O dönemlerde öğrencilere verilen başlıca cezalar, gittikçe ağırlaşan derecelerine göre şöyledir:

14 14 İhtar ve tenbih: Dersini bilmeyen, ʺküçük yaramazlıkʺ yapan öğrenciye öğretmen tarafından yapılan sözlü uyarı. Tekdir: İhtar ve tenbihe rağmen hatalı davranışlarını sürdüren öğrenciye okul müdürünün odasında yaptığı uyarı. Tevkif: Daha ağır suç işleyen öğrencinin yemek teneffüsünden mahrum bırakı lıp, ayrılmış bir dershanede yazı yazması cezası. Alenen tekdir: Tevkif ile yola gelmeyene açıkça yapılan uyarı. İhbar ve şikâyet: Yukarıdaki cezalara rağmen yola gelmeyen öğrencilerin velilerine okul müdürünün durumu sözlü ya da yazılı bildirmesi. İhrac ı muvakkat: Öğrencinin 1 haftadan 1 aya kadar okula alınmaması, ihrac ı kati: Öğrencinin okuldan çıkarılması. Bu ceza, Maarif Nezaretine danışı larak verilir ve Nezaretten cevap gelinceye kadar öğrenci okula alınmaz. İhraç cezaları hariç, ötekiler bazan affedilebilir. Bu, ceza alan öğrencinin, önceden kazandığı ödül kağıtlarının geri alınıp öğrencilerin gözü önünde yırtılması şeklinde olur. Örnek: ihtar ve tenbih bir âferin in, tevkif cezası bir tahsin ya da dört âferin in geri alınıp iptali ile affedilebilir vs. Ödüllendirmeler O dönemlerde öğrencilere, başarılı oldukları ya da uygun davranışlar gösterdik leri zaman küçük kağıt parçaları verilirdi. Bunlara evrâk ı takdiriye (ödüllendirme kâğıtları) denirdi. Bunlar basılı olur ve üzerine öğrencinin adı ve verilme nedeni öğretmen tarafından yazılır ve imzalanırdı. Derecelerine göre renkleri farklı olan bu ödüllendirme belgeleri, gittikçe artan değerlerine göre şunlardır: Aferin: Çalışkan ve uslu öğrencilere öğretmeni ve müdürü tarafından verilir. Belge 12. ll.meşrutiyet döneminde 1917ʹde Edremit idadisinde verilmiş bir Aferin ödül kâğıdı (kişisel belgelerimizden. Y.Akyüz). ʺEdremit İdadi Mektebine Mahsus Aferin Idadî sınıf 1 talebesinden 56 numaralı Mustafa Efendi(ye) Ziraat dersinde verdiği güzel bir cevaptan mükâfaten ita olunmuştur. 25 Kânun i evvel 332ʺ (=7 Ocak 1917) Not: Belgenin yan tarafında öğretmenin imzası ve okul müdürlüğünün mühürü vardır. Sol üst köşede daireye

15 15 benzer boşluk içinde Osmanlı Devletinin arması görülmektedir. ʺMektebine Mahsusʺ yazısı sülüs, ʺÂferinʺ yazısı talik, ötekiler rik a ile yazılmıştır. Belgenin rengi kırmızıdır. Tahsin, Tahsinname: İmtihan ı hususîlerde (ara sınavlarında) birinci olan öğrencilere öğretmeni ve müdürü tarafından verilir. Dört aferin değerindedir. İmtiyaz: Sekiz âferin veya iki tahsin değerindedir ve yine öğretmen ve müdür tarafından verilir. Levha i iftihar: Dört tahsin değerindedir. Bu, basılı bir kağıt değildir. Bu ödülü kazanan öğrencinin adı büyük yazılarla bir levhaya yazılıp sınıfa asılır; Mükâfat: İki levha i iftihar değerindedir ve basılı bir kâğıttır. Bunu Rüşdiyelerde Mekâtib i Rüşdiye Müdürü imzalar. Üç mükâfat alan öğrenciye, bu daireden bir memur okuluna giderek öğretmenleri ve arkadaşları önünde övücü sözler söyler ve öğrenci, sağ kolunun üstüne sarı bir şerit takmaya hak kazanır. Sınav sistemi Bir okula giriş (duhûl) sınavı dışında sınavlar ikiye ayrılır: İmtihan ı hususî, İmtihan ı umumî. İmtihan ı hususî: Ara sınavı anlamındadır ve üç ayda bir dersin öğretmeni tarafından yapılır. İmtihan ı umumî: Her sene i tedrisiye (öğretim yılı) sonunda, Rüşdiye ya da idadî mektepleri idaresince tayin edilen mümeyyizler vasıtasıyla yapılır. Mümeyyiz ler genellikle başka okulların öğretmenlerinden oluşur. Sınav tarihi on gün öncesin den öğrencilere duyurulur ve bu süre zarfında ders öğretmenleri ve sınıf başılar öğrencileri müzakere yaptırarak sınava hazırlarlar. Mümeyyizler sınavı şifahen yapar. ʺŞâkirdin derece i iktidarına göre takdir olunup cetvele derç olunan kıymet lâyetegayyerdir.ʺ (Öğrencinin başarı derecesine göre verilen ve listeye geçirilen not de ğeri asla değiştirilemez, kesindir). Notlar şöyledir: 9 10: Aliyyülâlâ (Pekiyi) / 8: Âlâ (İyi) / 6 7: Karib i Âlâ (İyiye yakın) / 5: Vasat (Orta) / 4: Karîb i Vasat (Ortaya yakın) / 3: Zayıf /1 2: Edna (Pek zayıf).

16 16 İmtihan ı umumîde, terfi i sınıf (sınıfı geçmek) için her dersten en az 4 almak, aynı zamanda not ortalamasının 5 olması gerekir. Şehadetname almak için ise, not ortalamasının 6 olması şarttır. Öğrencinin ortalama notu 5 ve daha yüksek, fakat iki fenden (dersten) notu 4ʹten dûn (aşağı) ise, yıl sonu imtihanlarından hemen sonra o iki dersten tekrar imtihan edilir. Bu sınavda öğrenci bir dersten bile başarısız ol duğu takdirde sınıfında ibka olunur (bırakılır)... Üssümizan denen bu sistem bazı okullarda çok uzun süre geçerli kalmıştır. Örneğin Siyasal Bilgiler Fakültesinde, 1960ʹlardan sonra bile bu sistem uygulanmıştır. Orada not ortalamasının 10 üze rinden en az 7 ve asgarî notun 5 olması gerekli idi ve 7 ortalama not orta derece sayılıyordu. Böylece geçmişte, not bakımından öğrenciden oldukça yüksek başarı isteyen bir sınav sistemi vardı. Okulların çalışma süreleri ve tatil düzeni: Bu konu, 1869 tarihli Maarif i Umumiye Nizamnamesiʹnın 25. maddesinde, Müs lim ve Gayrimüslim Rüşdiye ve İdadî mektepleri için şöyle düzenlenmiştir: Okullarda dersler Temmuz başında kesilir ve onbeş gün boyunca müzakereden sonra ikinci yarısında imtihanlar yapılır Ağustos arasında okullar tatil i umumî (genel tatil) yaparlar ve 23 Ağustosta tekrar açılırlar. Müslüman okulları, Ramazan ayının Darülfünûn ı Şâhâne adıyla açılan bu kurumun o yıllarda yüksek tahsil çağına gelmiş bir çok gencin yasağa rağmen Avrupa üniversitelerine kaçıp gitmelerini önlemek için bir tedbir oiarak açıldığı anlaşılmaktadır. Okul, Mekteb i Mülkiye i Şâhâne binasına yerleştirilmiş, yönetimi de bu okulun müdürüne bırakılmıştır. Ancak, yöneticiler Darülfünuna uğramıyorlardı ve burada, öteki yüksek okullar dan daha geniş bir ʺhürriyetʺ gözleniyordu. Bu da öğrencileri çekiyordu. Kurumda, ʺilim ilim içindirʺ ve ʺTürkiye ilim ile kurtulacakʺ düşüncelerini savunmayı rejimle bir çeşit mücadele gibi görüp benimseyen hocalar vardı: Riyaziyeci Salih Zeki ve Yusufyan, Nebatatçı Dr. Esat Şerafettin, Kimyacı Vasil Naum vb. Okullara yönetimin müdahaleleri açıklanırken,

17 17 Maarif Nazırı Haşim Paşanın Darülfünûnun adının etkisiyle çok öğrenci çektiğini vs. ileri sürerek ʺkapatılmasınıʺ teklif ettiği görülecektir. O dönemde açılan ya da geliştirilen başlıca yüksek okullar da şunlardır: 1880ʹde Mekteb i Hukuk ı Şâhâne kurulmuştur. Öğretim süresi 4 yıldır. Açılışından iki yıl önce 1878ʹde çıkarılan nizamnamesinde, okulun Osmanlı kanunları ve siyasetinin ve hukuk biliminin öğretimiyle uğraşacağı belirtilmiştir. Mekteb i Mülkiye i Şâhâne bu dönemin önemli bir okulu olarak öğretimini sürdürmüş, mezunlarına, öteden beri yapageldikleri kaymakamlıkların yanında idadilere öğretmen ve müdür atanma imkânı da tanınmıştır. Böylece Mülkiyeden yetişen bir çok genç önemli eğitim görevleri alarak da yararlı olmuşlardır. Abdülhamit Mekteb i Mülkiye ve Mekteb i Sultanîye özel bir ilgi göstermiş, bu okulların başarılı öğrencilerini her yıl gümüş saat vs. gibi hediyelerle ödüllendirmiştir de Askerî Tıbbiyenin içinde kurulan Mekteb i Tıbbiye i Mülkiye, bu dönemde ayrı bir okul halinde gelişmiştir da veteriner yetiştirmek üzere Mülkiye Baytar Mektebi kurulmuştur. Mekteb i Harbiye de bu dönemde gelişme göstermiştir. Almanya dan çağrılan Von Der Goltz Paşanın bunda büyük katkısı olmuştur. Okul, Askerî Rüşdiye ve As kerî İdadilerden gelen iyi öğrencilerle besleniyordu. Abdülhamit, illerden İstanbulʹa gelen gençlerin sayısını azaltmak ve daha çok subay yetiştirmek için 1904ʹten itiba ren ordu merkezi olan Edirne, Manastır, Erzincan, Şam ve Bağdat da Askerî İdadî binaları içinde birer Harb Okulu daha açtırmıştır de İstanbulʹdaki Mekteb i Harbiyenin içinde Menşe i Muallimin adında bir okul açılmıştır. 1877ʹde kapatılan bu okul, medrese tahsili görmekte olan gençlerin yeteneklilerini alıp, onları askerî okulların meslek dışı derslerine sivil öğretmen olarak yetiştirecekti. Mekteb i Harbiye içinde, bu dönemde, şehzadeler ve Devletin ileri gelenlerinin çocukları için Zadegan sınıfları ile, Arap, Kürt ve Arnavut eşraf ve aşiret reisleri ço cuklarının subay olarak yetişmeleri için Aşiret sınıfları açılmıştır.

18 18 Mutlakıyet döneminde meslekî ve teknik eğitimde yenilik ve gelişmeler Bu dönemde açılan başlıca meslekî ve teknik okullar şunlardır: Sanayi i Nefise (Güzel Sanatlar) Mektebi (1882). Hendese i Mülkiye Mektebi (1883). (İstanbul Teknik Üversitesinin temeli). Lisan Mektebi (1883). Memurlara (özellikle dış işlerinde çalışanlara) yabancı dil öğretmek ve mütercimler yetiştirmek üzere açılmıştır. Burada, Fransızca, İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça öğretimi yapılmıştır. Ticaret Mektebi (1884). Devlet, yalnızca sivil ve askerî memuriyetlere ve din gö revliliğine yönelen Müslüman halkın bir kısmının ticarete yönelmesini gerekli göre rek bu okulu açmıştır. İlk müdürü Grati Efendidir. Fenn i Resim ve Mimarî Mektebi (1887). Bağ ve Aşı Ameliyat Mektebi (1887). Bağ hastalıklarını önlemek ve bağcılığı geliştirmek için açılmıştır. Amelî Ziraat Mektepleri (1887). Önce Selânikʹte, sonra başka illerde açılan, Rüşdiyelerden öğrenci alan okullardır. Bursaʹda, böyle bir Ziraat Mektebine bağlı İpekböcekçiliği Mektebi de açılmıştır. Polis Dershanesi (1889). Polislere hukukî bilgiler kazandırmak için açılmıştır. Aşı Memurları Mektebi (1892). Çiçek hastalığına karşı aşı yapabilen, sağlık memurları yetiştirmek için açılmıştır.

19 19 Gümrük Memurları Mektebi (1892). Mutlakıyet döneminde açılan dört ilginç okul vardır. Bunlar, kendilerinden bekle neni tam veremeseler de, önemli eğitim uygulamalarıdır: Tüccar Kaptan Mektepleri (1886). Abdülhamit döneminde önemli bir ihtiyacı gidermek için açılan bu ilginç meslek okullarının amacı, ülkede sivii gemiciliği elinde bulunduran bilgisiz ve yeteneksiz Yunan ve Ermeni kaptanların yerine Müslü manlardan gerekli bilgilerle donatılmış, uzman kaptanlar yetiştirmekti. Bu yolla hem deniz ticaretinin gelişmesi, hem de gemi ulaşım güvenliği sağlanacaktı. 1886ʹda İstanbul da Heybeliadaʹda açılan leylî (yatılı) mektebin süresi 4 yıldır ve her yıl 25 öğrenci alınacaktır. Aynı tarihte, 2 yıl süreli mevcut sivil kaptanlara kurs ve hizmetiçi eğitim vermek amacıyla Haliç Tersanesinde niharî (gündüzlü) bir mektep daha açılmıştır. Bartın, Ünye, Sakız, Beyrut da da vs. Rüşdiye mekteplerinden yararlanılarak bu tür mekteplerin açıldığı anlaşılıyor. Tüccar Kaptan Mektepleriʹnöe Matematik, Geometri, teknik denizcilik bilgileri, deniz ticaret hukuku, Coğrafya, Fransızca ve isteğe bağlı Rumca... gibi dersler okutulmuştur. Ancak, buralardan mezun olan kaptanlara iş bulmakta başarılı olunamamış ve 1900 de niharî mektep, 1908 de de leylî mektep kapatılmıştır. Aşiret Mektebi (1892). Amacı bakımından Enderunʹu andırır. Ancak, bu kez, Müslüman Arap, Kürt ve Arnavut eşrafı ve aşiret reislerinin çocukları İstanbulʹda bu mektepte okutulup, bölgelerine döndüklerinde askerî ve idari memuriyetlere, öğretmenliklere atanacaklardı. Mektebin süresi 5 yıl, düzeyi kısmen iptidaî ve Rüşdiye sınıfları idi. Sayıları ʹü bulan tüm öğrencileri yatılı idi. Amaç, bu yolla, aşiretleri bölücü dış propaganda ve tahriklere karşı koruyup Osmanlı birliği İçinde tutmak, karışıklık çıkarmalarını önlemekti. Mektebin askerî bir özelliği bulunmadığından, buradan mezun olan bazıları Harbiye ʹde Aşiret sınıflarıma alınıp yüzbaşı olarak çıkarılmışlar,

20 20 bir kısmı Mülkiye Mektebine alınmıştır. Mektep, 1907ʹde kapatıldı. Aynı binada Kabataş İdadisi açıldı. Çoban Mektebi (1898). Ankaraʹda Nümune Çiftliğinde tiftik keçilerinin bakım ve ıslahını öğretmek için açılmıştır. Ankara ilinde o dönemlerde tiftik keçisi yetiştirmeye ve tiftik ticaretine çok önem verildiği, bu ticaretin Ankaraʹya kadar çekilen demir yolu ile İstanbul ve Avrupaʹyla kolayca yapıldığı düşünülürse, Ankara da bir Çoban Mektebi rim açılmasının uygulama ve üretime dönük ne kadar önemli bir eğitim olayı olduğu anlaşılır. Bu olaydan tam 93 yıl sonra, 1991ʹde Ordu İli Tarım Müdürlüğünce çobanlar için bir ʺseminerʺ düzenlenmiştir. 60 çobanın katıldığı bu seminerde bir yetkilinin şu sözleri konunun önemini güzel belirtmektedir: ʺHiç kimse çobanlık deyip geçmesin! Çobanlık başlıbaşına ihtisas isteyen bir meslektir. Eğitimden geçen çobanlar, hay van yetiştiricilerince tercih edilecek, onların aldıkları ücretler bile böyle bir eğitim almamışlara göre farklı olacaktır.ʺ Darülhayr ı Âlî (1903). Kimsesiz Müslüman çocukların hem korunma ve bakım altına alınıp kendilerine okul bilgileri kazandırılması, hem de çeşitli mesleklerin öğ retilmesi amacıyla açılmış çok amaçlı bir okuldur. Öğretimini 6 yıl sürdürebilen okul Ağustos 1909ʹda kapatılmıştır. Bu nedenle, ancak ara sınıflardan bazı öğrenci lerini mezun edebilmiş ve bu mezunlar mesleğe atanmışlardır. Örneğin, Telgrafçı lık, Şimendifercilik derslerini alan 59 öğrenci Hicaz Demiryoluʹnda kondüktör olarak görevlendirilmiştir. Ülkeye meslekî öğrenim görmüş eleman sağlamakta çok yetersiz de kalsa, bu okul korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin geliştirilen politika ve uygulama açısından önemlidir. Bu açıdan Darülhayr ı Âli, Tanzimatın son yıllarında açılıp sanayi Mekteplerine dönüşen Islahhaneler ile II. Meşrutiyet döneminde açılacak

Ancak, Rusya, Nisan 1877'de Osmanlı Devletine savaş açtı (buna "93 Harbi" de denir)

Ancak, Rusya, Nisan 1877'de Osmanlı Devletine savaş açtı (buna 93 Harbi de denir) I.MEŞRUTİYET VE MUTLAKİYET DÖNEMLERİ I. MEŞRUTİYET DÖNEMİ BİLİM VE EĞİTİM 1876 başlarında, Devletin karşı karşıya bulunduğu dış ve iç meseleler, malî sıkıntılar çok büyük boyutlara ulaşmıştı. Ayrıca, "Genç

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Yıl: 2012/2, Cilt:11, Sayı: 22 Sf. 125-167 OSMANLI DEVLETİ NİN 1907-1908 YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Nuri GÜÇTEKİN* Bu çalışmada, Maarif-i Umumiye İstatistik Dairesince

Detaylı

I.Meşrutiyet ve Mutlakıyet Dönemi 1876-1878

I.Meşrutiyet ve Mutlakıyet Dönemi 1876-1878 I.Meşrutiyet ve Mutlakıyet Dönemi 1876-1878 I. Meşrutiyet Dönemi 1876-1878 Devletin iç ve dış sıkıntılar ve mali bunalımlarla boğuştuğu bir dönemin içinde, sorunlarla boğuşulmaktadır. Genç Osmanlılar denilen

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar.

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar. TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Türkiye de ki okul öncesi eğitimin gelişmesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi eğitim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi eğitimi diye adlandırabilir. İmparatorluk

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 7. I.Meşrutiyet ve Mutlakıyet Dönemi ( ) Yrd. Doç. Dr.

Türk Eğitim Tarihi. 7. I.Meşrutiyet ve Mutlakıyet Dönemi ( )  Yrd. Doç. Dr. Türk Eğitim Tarihi 7. I.Meşrutiyet ve Mutlakıyet Dönemi (1876-1908) Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@yahoo.com I.Meşrutiyet Dönemi (1876-1878) II. Abdülhamit in 1876 da Osmanlı

Detaylı

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi OSMANLILAR 1 2 3 Osmanlılarda Eğitimin Genel Özellikleri Medreseler çok yaygın ve güçlü örgün eğitim kurumları haline gelmiş, toplumun derinden etkilemişlerdir. Azınlıkların çocuklarını üst düzey yönetici

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ 2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE ORTA ÖĞRETİMDE YENİLİK VE GELİŞMELER...

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM 17.02.2017 Sen Piyer Meydanı DÜNYANIN EN ZOR ŞEYLERİNDEN BİRİ, HERKESİN DÜŞÜNMEDEN SÖYLEDİĞİNİ DÜŞÜNEREK SÖYLEMEKTİR. Emil Chartier Sen Piyer Meydanı Reform,kelime

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 1) Ali Rıza Efendi nin 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı nda Asakir-i Milliye Taburu ndaki geçici

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 SAYI: 2676-2687 2014 YILI 77. CİLDİN FİHRİSTİ Konusu Çıkış Yeri

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

UFA. islam. Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR. ÜNiVERSiTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ

UFA. islam. Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR. ÜNiVERSiTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ UFA islam ÜNiVERSiTESi Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ İSLÂM IN ANLATILMADIĞI

Detaylı

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 T.C BURSA VALİLİĞİ Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 http://osmangazi.meb.gov.tr http://www.memosmangazi.com

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği BİRİ MATEMATİK Mİ DEDİ? BİZ KİMİZ? Yüce Rabbimiz dünya hayatını insanoğluna imtihan yeri kılmış, sırat-ı müstakim olarak göndermiş olduğu dinin yaşanabilmesi ve birbirlerine ulaştırılabilmesi için Müslümanları

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

TANZİMAT DÖNEMİNDE İLKÖĞRETİM

TANZİMAT DÖNEMİNDE İLKÖĞRETİM Buluç, B.(1997).Tanzimat döneminde ilköğretim. Çağdaş Eğitim Dergisi. 232, 36-39. TANZİMAT DÖNEMİNDE İLKÖĞRETİM * Bekir BULUÇ Eğitim sistemi, tarih boyunca tüm ülkeleri ve yönetimleri yakından ilgilendiren

Detaylı

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÜNİTESİ KONU ANLATIMI HASAN DOĞAN BİR KAHRAMAN DOĞUYOR M. Kemal 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek 2014 ADANA İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ GİRİŞ Prof.Dr. Zekai Celep İnşaat Mühendisliğine Giriş GİRİŞ 1. Dersin amacı ve kapsamı 2. Askeri mühendislik ve sivil mühendislik 3. Yurdumuzda inşaat mühendisliği 4. İnşaat

Detaylı

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU HOCA ALİ RIZA BEY KİMDİR? Üsküdarlı Hoca Ali Rıza

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası TOPLANTI SAATİ : 10:30 GÜNDEM : 1-Açılış ve yoklama

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

İktisat Tarihi I. 5/6 Ocak 2017

İktisat Tarihi I. 5/6 Ocak 2017 İktisat Tarihi I 5/6 Ocak 2017 I. Dünya Savaşı öncesinde merkezi devletin yıllık vergi gelirleri, imparatorluk ölçeğindeki toplam üretim ve gelirin % 11 ini aşıyordu İlk dış borçlar 1840 lı yıllarda Galata

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNDE DERS VE SINIF GEÇME

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNDE DERS VE SINIF GEÇME ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNDE DERS VE SINIF GEÇME HAZIRLAYANLAR: Rehber Öğretmen AYGÜL ÇINAR Rehber Öğretmen AKIN ÖZER DERS GEÇME Puan Derece 85,00-100 Pekiyi 70,00-84,99 İyi 60,00-69,99 Orta 50,00-59,99

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUM İÇİ VE ANABİLİM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ŞARTLARI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUM İÇİ VE ANABİLİM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ŞARTLARI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUM İÇİ VE ANABİLİM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ŞARTLARI (07.08.2015) 1) Başvuru Tarihi Başlangıç : 10 Ağustos

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-222-330b-9b07-d4e kodu ile teyit edilebilir. EK - MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

AHMETLER İLKOKULU. Okul Binası

AHMETLER İLKOKULU. Okul Binası AHMETLER İLKOKULU Ahmetler Köyü İlkokulu 1947 yılında köylüler tarafından imece yöntemiyle yapıldı. Bundan önce köy odasının alt katında hazırlanan yer, "Mektep" olarak kullanılıyordu. Mektep'te ilkokul

Detaylı

89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük

89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük ÖĞRETMENLER YASASI (2/198, 33/198, 11/1986, 32/1987, 14/1988 ve 34/1988 Sayılı Yasalar) 89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük R.G.20 A.E.81 23.2.1990 Kısa İsim Tefsir Kapsam Amaç Ödüllendirme Teşekkür belgesi

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 1860'da hukuk öğrenimi için Paris'e gitti. Hukuk öğreniminin yanı sıra o dönemim ünlü ressamlarının

Detaylı

İŞARET DİLİNİN GELİŞİMİ KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİNE BAĞLIDIR - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İŞARET DİLİNİN GELİŞİMİ KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİNE BAĞLIDIR - Genç Gelişim Kişisel Gelişim SİVAS BELEDİYESİ İŞARET DİLİ EĞİTMENİ MUSTAFA EPİK. İŞARET DİLİNİN GELİŞİMİ KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİNE BAĞLIDIR. İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR MUTLAKA BAŞARILI OLACAKTIR SORU- Bize kısaca kendinizi

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR?

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? YABANCI DİL ULUSLAR ARASI HAREKETLİLİKTE OLMAZSA OLMAZ MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? DOÇ.DR.DİLEK KARAASLAN Süleyman Demirel Üniversitesi it i Erasmus Kurum Koordinatörü 05 Kasım

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:1 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2 Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3 Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:4 1982 Anayasası na Göre Devletin Temel Nitelikleri

Detaylı

Sınıf geçmenin üç yolu var:

Sınıf geçmenin üç yolu var: SINIF GEÇME Sınıf geçmenin üç yolu var: 1. Tüm derslerden 50 ve üstü not alarak 2. Sorumlu olarak ( en fazla 3 dersten zayıf olması halinde, o derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçme) 3. Yıl sonu

Detaylı

FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ

FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ Ankara 2016 A. GİRİŞ Anadolu İmam Hatip Liselerinde eğitim gören ve üniversitelerde farklı akademik alanları tercih edecek olan ya da dil eğitimi,

Detaylı

Sıralama Kriterlerinde Kullanılacak Talim ve Terbiye Kurulu nun 2014-Şubat tarihli ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

Sıralama Kriterlerinde Kullanılacak Talim ve Terbiye Kurulu nun 2014-Şubat tarihli ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI Başvuru Süresi Görevlendirme Süreci T.C. DÖRTYOL KAYMAKAMLIĞI İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU AĞUSTOS - 2016 http://dortyol.meb.gov.tr/

Detaylı

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hangi okullarda

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 FEN BİLİMLERİ LİSESİ GENEL AÇIKLAMALAR Fen Bilimleri Lisesi ni farklı kılan, Fen

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 1 Temmuz 2015 tarihi itibariyle değişti. ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞINDA KURAL

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında yeterli bilgiye sahip

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

ALAN YOK / ALAN SEÇMELİ SINIF SİSTEMİ TASDİKNAME GİRİŞİ Açık Öğretim Lisesi

ALAN YOK / ALAN SEÇMELİ SINIF SİSTEMİ TASDİKNAME GİRİŞİ Açık Öğretim Lisesi 1 Alan Yok / Alan Seçmeli Sınıf Sistemi Tasdikname Girişi Öğrenci numarası girildikten sonra Listele butonuna basılır. Öğrenci numarası, ad soyadı ve dosya bilgileri kontrol edilmeli, eğer öğrenci no ve

Detaylı

ss de yayımlanmıştır. 1 Bu yazı, Dünden Bugüne Türkiye de Din Eğitimi, Kamuda Sosyal Politika, Ankara 2014, yıl:8, sayı:29,

ss de yayımlanmıştır. 1 Bu yazı, Dünden Bugüne Türkiye de Din Eğitimi, Kamuda Sosyal Politika, Ankara 2014, yıl:8, sayı:29, DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYEDE DİN EĞİTİMİ 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Giriş Cumhuriyetten önce din eğitimi camiler, medreseler, tekkeler, enderun, sıbyan mektepleri, rüştiye, idadi ve sultaniler gibi çeşitli

Detaylı

SURİYE EĞİTİM HİZMETLERİ VE İSTİŞARE DERNEĞİ SURİYE KADEMOON OKULLARI- İSTANBUL

SURİYE EĞİTİM HİZMETLERİ VE İSTİŞARE DERNEĞİ SURİYE KADEMOON OKULLARI- İSTANBUL SURİYE EĞİTİM HİZMETLERİ VE İSTİŞARE DERNEĞİ Giriş : SURİYE KADEMOON OKULLARI- İSTANBUL Suriye halkının katilinin elinden hürriyetini çekip alırken maruz kaldığı büyük felaketin ve başta Türkiye olmak

Detaylı

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI HEDEFLER 1 Tüm sınıflarda mesleki formasyon kazandırmak. 1. Kur'an-ı Kerimi tecvid kurallarına uygun bir şekilde yüzüne okuyabilmek, İmam- Hatip'lik yapacak düzeyde ayet ve sureleri ezberlemek. 2. Kur'an-ı

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 BAKİ SARISAKAL SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 Bosna-Hersek ve Bulgaristan olaylarının devam ettiği sırada Selanik

Detaylı

2012- LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2012- LYS) SONUÇLARI

2012- LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2012- LYS) SONUÇLARI 2012- LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2012- LYS) SONUÇLARI 2012- LYS SAYISAL VERİLER LYS- 1 LYS- 2 LYS- 3 LYS- 4 LYS- 5 Toplam Başvuran Aday Sayısı 619.132 308.701 666.164 385.660 49.543 2.029.200 Sınava

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE NİSAN 2001 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç : Madde 1- Bu

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 5841 ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINDA KALMIŞ OKUMA- YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARIN, OKUR - YAZAR DURUMA GETİRİLMESİ VEYA BUNLARA İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM - ÖĞRETİM YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası

Detaylı

20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI

20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI 20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI Doç. Dr. Kenan Ziya TAŞ** Özet / Abstract: Çalışmamızda, 20.Yüzyılın başında Güneydoğu Anadolu da, Diyarbakır, Antep, Urfa ve Mardin

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 75 SAYI: 2652-2663 2012 YILI 75. CİLDİN FİHRİSTİ Konusu Çıkış Yeri

Detaylı

Sınıf Sistemi Öğrencilerini Belirlemeye Yönelik İp Uçları. Sınıf Sistemi Tasdikname Girişi

Sınıf Sistemi Öğrencilerini Belirlemeye Yönelik İp Uçları. Sınıf Sistemi Tasdikname Girişi Sınıf Sistemi Öğrencilerini Belirlemeye Yönelik İp Uçları A) 1991-1992 Eğitim-Öğretim yılından önce okuyanlar sınıf sistemi öğrencisidir. B) Sınıf sisteminde Ek-2 belgesi düzenlenmektedir. C) Ek-2 Belgesi

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 SAYI: 2664-2675 2013 YILI 76. CİLDİN FİHRİSTİ Konusu Çıkış Yeri

Detaylı