Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý Çevre Korumaya Katkýnýz Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihazý Açma- ve Kapama Kilitleme...11 Dolabýn Uzun Süre Kullanýlmamasý...12 Doðru Isý Derecesi ve Havadaki Nem Isý Derecesi...13 Emniyet Sistemi Isýsal Ayrým Ýçin Ýzolasyon Levhasý...13 Isý Ayarý...13 Isý Derecesi Ayar Olanaklarý...14 Isý Göstergesi Isý Göstergesinin Iþýk Gücü Havadaki Nem...15 Sabit Nem Tuþu (DynaCool) m...15 DynaCool Özelliðinin Kapatýlmasý Aktif Karbon Filtresiyle Hava Dolaþýmý...15 Dolap Ýçi Lambasý Dolap Ýçi Lambasýnýn Çalýþtýrýlmasý...16 Parlaklýðýn Deðiþtirilmesi...16 Þarap Þiþelerinin Saklanmasý Kapasite Ahþap Raf...17 Etiket Çýtasý...17 Sinyal Sesi Isý Alarmý...18 Kapak Alarmý...18 Uyarý Sistemini Açma Uyarý Sinyalinin Vaktinden Önce Kapatýlmasý...18 Çözme Temizlik Dolabýn Dýþý, Ýçi, Aksesuarlarý Havalandýrma Kafesi...20 Dolap Kapaðý Contasý...20 Aktif Karbon Filtre

3 Ýçindekiler Ne yapmalý, eðer...? Seslerin Sebepleri Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir? Müþteri Hizmetleri/Garanti Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý...26 Elektrik Baðlantýsý Dolabýn Yerleþtirmesi Yerleþtirme Alaný...28 Ýklim Sýnýfý...28 Havalandýrma Montajdan Önce...28 Kapak Yönünün Deðiþtirilmesi Cihazýn Tezgah Altýna Montajý Cihazýn Sabitlenmesi...31 Cihazýn Doap Kapaklarýna Göre Ayarlanmasý

4 Cihazýn Tanýtýmý a Açma-/Kapama tuþu b Üst bölümün ýsý göstergesi c Üst bölümün ýsý ayarlama tuþlarý (+ daha sýcak; - daha soðuk) d Sabit Nem Tuþu (DynaCool) ve Kontrol Lambalarý e Kilitleme-Kontrol Lambasý f Sinyal Kapama Tuþu g Alt bölümün ýsý göstergesi h Alt bölümün ýsý ayar tuþlarý (+ daha sýcak; - daha soðuk) i Ýç Aydýnlatma ve Kontrol Lambalarý Tuþu 4

5 Cihazýn Tanýtýmý a Dolap Ýçi Lambasý b Isýsal Ayrým Ýçin Ýzolasyon Plakasý c Etiket Çýtalý Ahþap Raf d Aktif Karbon Filtresi e Eriyen Buz Damlalarý Ýçin Oluk ve Çýkýþ Kanalý Önemli! Tropik iklimde bulunan yerlerde (38 C üstü sýcaklýk ve % 70'in üstünde nem) dolap sadece klimalý odalarda çalýþtýrýlmalýdýr. Aksi takdirde dolap en iyi sonucu verecek þekilde çalýþamaz! 5

6 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Cihaz nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan ambalajý sayesinde korunur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyecek maddelerden seçilmiþ olduðundan geri dönüþüm iþlemine uygundur. Ambalaj malzemesinin geri dönüþümlü olmasý sonucunda ham madde tasarrufu saðlandýðý gibi çöp oluþumu da azaltýlmýþ olur. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Eski dolabýnýz evden çýkarýlýncaya kadar soðutucu borularýnýn zarar görmemesine dikkat ediniz. Ancak bu þekilde boru içindeki soðutucu maddesinin ve kompresördeki yaðýn çevreye zarar vermeden kurallara uygun bir biçimde ortadan kaldýrýlmasý saðlanabilir. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu cihaz yasal güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiþtir. Kurallara aykýrý bir kullaným kiþiye ve cihaza zarar verebilir. Cihazýnýzý kullanmadan önce Kullanma Kýlavuzunu dikkatle okuyunuz. Burada montaj, güvenlik, kullaným ve bakým hakkýnda önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. Bu kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve icabýnda cihazýn sizden sonraki sahibine veriniz!,dikkat: Denizden yüksekliði 1500 metreden daha yüksek yerlerde cihaz kapaðýndaki cam kýrýlabilir! Kýrýlan camlar aðýr yaralanmalara sebep olabilir! Kullaným Kurallarý ~ Bu cihaz sadece evde ve ev benzeri ortamlarda kullanýlabilir, örneðin: Cihazý sadece evde þaraplarýn saklanmasý için kullanýnýz. Bunun dýþýndaki kullaným amaçlarýna izin verilemez ve tehlikelidir. Üretici firma kurallara aykýrý veya yanlýþ kullanýmdan doðan zararlardan sorumlu tutulamaz. ~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar ~ Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklar hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceðini anlayacak yaþta olmalýdýr. ~ Cihazýn etrafýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna ve dolabýn kapaðýna asýlmalarýna asla izin vermeyiniz. maðazalarda, bürolarda ve diðer benzeri çalýþma yerlerinde çiftliklerde otel, motel, kahvaltý veren pansiyonlarda ve benzeri diðer ortamlarda. Bu cihaz dýþ alanda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik ~ Cihazý kurmadan önce dýþtan gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla kurmayýnýz ve çalýþtýrmayýnýz. Zarar görmüþ bir cihaz güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. ~ Cihazýnýzda Ýzobutan isimli (R600a) soðutucu bir madde bulunmaktadýr. Bu madde çevreye çok uyumlu, doðal bir gazdýr, fakat yanýcýdýr. Cihaz taþýnýrken ve kurulurken, soðuk hava dolaþým sistemlerinin zarar görmemesine özellikle dikkat edilmelidir. Dýþarý sýzacak soðutucu madde gözde yaralanmalara yol açabilir! Böyle bir durumda: açýk ateþ veya parlayýcý maddelerle temasý engelleyiniz, fiþi prizden çekiniz, soðutucunun bulunduðu yeri birkaç dakika havalandýrýnýz, ve servise haber veriniz. ~ Cihazýn içindeki soðutucu maddenin miktarý bulunduðu yerin büyüklüðü ile orantýlý olmalýdýr. Borulardaki bir delinme, küçük mekanlarda parlayýcý bir gaz-hava karýþýmý oluþturabilir. Her 8 gr. soðutucu madde için 1 m 3 alan gereklidir. Soðutucunun içinde bulunan tip etiketinden soðutucu maddenin miktarýný öðrenebilirsiniz. ~ Cihazý elektrik tesisatýna baðlamadan önce tip etiketindeki baðlantý (gerilim ve frekans) deðerlerini evinizin þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Cihazda arýzalar meydana gelmemesi için bu bilgilerin mutlaka birbirleri ile uyuþmasý gerekir. Emin olmadýðýnýz durumlarda uzman bir elektrikçiye danýþýnýz. ~ Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun korumalý bir kablo sistemine baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu temel güvenlik þartýnýn mevcut olmasý çok önemlidir. Ayrýca bu durumu bir elektrikçiye kontrol ettirebilirsiniz. Üretici, eksik veya kopmuþ bir sigorta kablosu nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan mesul tutulamaz (elektrik çarpmasý gibi). ~ Þebeke baðlantý kablosu hasarlý ise, kullanýcý için tehlike oluþturmamasý açýsýndan bunun yetkili Miele personeli tarafýndan yenilenmesi þarttýr. ~ Cihaz ancak kullanma kýlavuzu ve montaj talimatý þartlarýna göre monte edildiði ve elektriðe baðlandýðý takdirde güvenle çalýþabilir. ~ Cihaz ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Cihazýn montaj ve bakým iþleri sadece ana firmanýn yetki verdiði uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Kurallara aykýrý montaj ve bakým iþleri veya tamirler neticesinde kiþi veya cihaz için ciddi zararlar oluþabilir ve üretici bundan sorumlu tutulamaz. ~ Ancak aþaðýdaki þartlar yerine getirilse cihazýn elektrik baðlantýsý þebekeden ayrýlmýþ olacaktýr: Cihazýn fiþi prizden çýkarýlmalýdýr. Bunu yapmak için kablodan tutup çekmeyiniz, fiþi tutup çekiniz. evdeki sigortayý kapatýnýz. vidalý sigorta yuvasýndan tamamen çýkarýlmalýdýr. ~ Gerekli güvenliðin saðlanamamasý nedeniyle dolabýn elektrik baðlantýsý bir uzatma kablosu veya çoklu priz yardýmýyla yapýlmamalýdýr(aþýrý ýsýnma tehlikesi). Doðru Kullaným ~ Ýçinde yanýcý gazlar bulunan sprey kutularýný ve patlayýcý maddeleri dolabýnýzda saklamayýnýz. Termostat çalýþmaya baþlarken kývýlcým çýkabilir. Bu kývýlcýmlar patlamaya sebep olabilir. ~ Dolabýn içinde elektrikli alet çalýþtýrmayýnýz. Oluþan kývýlcýmlar nedeniyle patlama tehlikesi! ~ Kapak lastiðine katý veya sývý yaðlar sürmeyiniz. Dolabýn kapak lastiði zamanla delinebilir. ~ Cihazýn bazasýndaki havalandýrma kafesinin önünü kapatmayýnýz. Aksi takdirde hava dolaþýmý engellenmiþ olur. Elektrik tüketimi artar ve cihaz arýzalanabilir. ~ Bu cihaz belirli bir iklim sýnýfýna göre (oda sýcaklýðý) üretilmiþtir ve bunun sýnýrlarýna uyulmasý gereklidir. Soðutucunun içindeki tip etiketinde iklim sýnýfý belirtilmiþtir. Oda ýsýsýnýn daha düþük olmasý soðutucunun uzun süre çalýþmamasýna sebep olur ve cihaz gerekli soðutma derecesine ulaþamaz. ~ Þarap saklama dolabýnýn temizlenmesi için asla buhar basýnçlý bir alet kullanmayýnýz. Buhar cihazýn elektrik ileten bölümlerine girerek kýsa devreye neden olabilir. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý ~ Eski dolabýnýzýn yaylý veya sürgülü kilidini bozunuz. Böylece çocuklarýn oynarken dolabýn içinde saklanýp hayatlarýný tehlikeye sokmalarý önlenmiþ olacaktýr. ~ Soðuk hava dolaþýmýný saðlayan parçalarýn hasar görmemesi için aþaðýda belirtilen hususlara özellikle dikkat ediniz, örneðin: Buhar sistemindeki soðuk hava kanallarýnýn delinmemesine, Borularýn kývrýlmamasýna, Yüzey kaplamalarýnýn kazýnmamasýna. Dýþarý sýzabilecek soðutucu madde gözlere zarar verebilir. Güvenlik tavsiye ve uyarýlarýna dikkat edilmemesi neticesinde ortaya çýkabilecek hasarlardan üretici firma mesul deðildir. 10

11 Cihazý Açma- ve Kapama Ýlk Kullanýmdan Önce ^ Dolabýn içini ve aksesuarýný ýlýk su ile siliniz ve arkasýndan bir bezle kurulayýnýz. Cihazýn Açýlmasý ^ Cihazýn açma-/kapama tuþuna basýnýz, ýsý göstergesi aydýnlanacaktýr. Bir sinyal sesi duyulur. Cihaz soðutmaya baþlar, kapak açýldýðýnda dolap içi lambasý da çalýþýr. Uyarý Sinyalinin Kapatýlmasý ^ Sinyal sesi kapama tuþuna basýnýz. Sinyan sesi kapanýr. Isý göstergesi, ayarlanan ýsýya ulaþýlana kadar yanýp söner. Cihazýn Kapatýlmasý ^ Isý göstergesi sönene kadar açma-/kapama tuþuna basýnýz. Soðutma durdurulmuþtur. (Eðer soðutma durmamýþsa kilitleme açýktýr!) Kilitleme Kilitleme ile cihazýn istenemeyen kapanmalardan koruyabilirsiniz. Kilitlemenin Açýlýp Kapanmasý ^ Sabit nem tuþuna yaklaþýk 5 saniye boyunca basýlý tutunuz. Tuþun kontrol lambalarý yanar ve alt bölümün ýsý göstergesinde (sað gösterge) ; iþareti belirir. ^ Tekrar sabit nem tuþuna basýnýz. Göstergede ; gözükür. ^ Üst bölümün ýsý ayar tuþlarýna (sol ýsý tuþlarý) basarak ; 0 ile ; 1 arasýnda seçim yapabilirsiniz: 0: Kilitleme kapanmýþtýr, 1: Kilitleme açýlmýþtýr. 11

12 Cihazý Açma- ve Kapama ^ Yaptýðýnýz ayarý kaydetmek için sabit nem tuþuna basýnýz. Kilitleme açýkken kilitleme kontrol lambalarý X yanar. ^ Ayar modunu, açma-/kapama tuþuna basarak kapatabilirsiniz. Ayrýca cihaz iki dakika sonra otomatik olarak normal çalýþmasýna dönecektir. Dolabýn Uzun Süre Kullanýlmamasý Eðer soðutucu uzun bir süre kullanýlmayacaksa, o zaman ^ cihazý kapatýnýz, ^ fiþini prizden çekiniz, ^ dolabý temizleyiniz, ve ^ koku oluþmamasý için soðutucunun kapaðýný biraz aralýk býrakýnýz. Eðer dolap uzun bir süre kullanýlmayacaksa ve buna karþýlýk temizlenmeden kapaðý kapalý býrakýlmýþsa, soðutucu içinde küflenme meydana gelebilir. 12

13 Doðru Isý Derecesi ve Havadaki Nem Þarap çevre þartlarýna baðlý olarak devamlý olgunlaþýr. Þarabýn saklanmasýnda doðru ýsý kadar havanýn kalitesi de çok büyük rol oynar. Isý Derecesi Þaraplarý dolapta 5 ile 18 C arasý muhafaza edebilirsiniz. Bu iþ için en uygun ýsý 10 ile 12 C arasýndadýr. Bu derecelerde saklanan beyaz þaraplarýn çoðunun içimi güzeldir. Kýrmýzý þarap ise içmeden 2 saat önce dolaptan çýkarýlmalý ve açýlmalýdýr, bu þekilde hazýrlanan þarabýn aromasý oksijenle temas ettiði için mükemmelleþir. Bu iþlemden sonra kýrmýzý þarap için doðru bir içim ýsýsý elde edilmiþ olur. 22 C'nin üzerindeki dolap ýsýsý þarabýn olmasý gerekenden daha çabuk olgunlaþmasýna neden olur. Þarabýn 5 C'nin altýnda uzun süre saklanmasý halinde olgunlaþmasý engellenir. Isý farklýlýklarý þarap için stres demektir ve olgunlaþmasýný durdurur. Bu nedenle þarabý saklarken ýsý farklýlýklarý olmamasýna dikkat ediniz. Emniyet Sistemi Bir emniyet termostatý sayesinde dolabýn içindeki ýsý derecesinin çok fazla düþmesi önlenir. Dolap dýþýndaki ýsýnýn düþmesi halinde, otomatik olarak cihaz içindeki ýsýtýcý devreye girer ve içerdeki ýsýyý sabit tutar. Isýsal Ayrým Ýçin Ýzolasyon Levhasý Cihaz, iç bölgeyi iki bölüme ayýran, sabit bir izolasyon levhasýna sahiptir. Ýki bölümün ýsýsý birbirlerinden baðýmsýz olarak ayarlanabilir, bu sayede farklý þarap türleri (ör. beyaz ve kýrmýzý) ayný anda saklanabilir. Isý Ayarý Isý derecesini ýsý göstergesinin altýndaki iki tuþla ayarlayabilirsiniz. Aþaðýdaki tuþlara bastýðýnýzda: + Tuþu: ýsý derecesi yükselir - Tuþu: ýsý derecesi düþer Ayar sýrasýnda ayarlanan ýsý derecesi yanýp sönerek belli edilir. Tuþlara bastýðýnýzda ýsý göstergesinde þu deðiþiklikleri gözlemleyebilirsiniz: Ýlk tuþa basmada: Son seçilen ýsý deðeri yanýp sönerek gösterilir. Ondan sonraki her basmada: Isý deðeri 1 C'lik - dilimlerle deðiþir. Tuþun basýlý tutulmasý: Isý deðeri sürekli deðiþir. 13

14 Doðru Isý Derecesi ve Havadaki Nem Son basmadan yaklaþýk 5 saniye sonra ýsý göstergesi otomatik olarak dolaptaki gerçek ýsý deðerine ayarlanýr. Ýstenilen ýsý derecesi ayarlanýncaya ve ýsý göstergesi ayarý oluþuncaya kadar her iki ýsý alaný deðiþimli olarak soðutulur ve bu iþlem saklanan þaraplarýn sayýsý ile orantýlý olarak birkaç saat sürebilir. Eðer ýsý derecesi bu süre sonunda çok yüksek veya çok düþük olursa, ýsý derecesini yeniden ayarlayýnýz. Isý Derecesi Ayar Olanaklarý Isý dereceleri 5 ile 20 C arasý ayarlanabilir. Isý Göstergesi Kumanda paneli üzerindeki ýsý göstergesi normal olarak cihaz içindeki ýsý derecesini gösterir. Isý göstergesi yanýp söner, eðer baþka bir ýsý derecesi ayarlanmýþsa, ýsý derecesi bir alanda ayarlanan dereceden 5 derece daha fazla bir sapma gösterirse. Isý Göstergesinin Iþýk Gücü Isý göstergesinin ýþýk gücü fabrika çýkýþýnda zayýf ayarlanmýþtýr. Isý göstergesinin ýþýk gücünü deðiþtirebilirsiniz (ýsý göstergeleri beraber deðiþir): Tuþun kontrol lambalarý yanýp söner ve alt bölümün ýsý göstergesinde (sað gösterge) ; gözükür. ^ Üst bölgenin ýsý ayar tuþlarýndan birine (sol ýsý ayar tuþlarý), göstergede ^ gözükünceye kadar basýnýz. ^ Tekrar sabit nem tuþuna basýnýz. Göstergede ^ gözükecektir. ^ Þimdi üst bölümün ýsý ayar tuþlarýna basarak göstergenin ýþýk gücünü deðiþtirebilirsiniz. 1 seviyesi ile 5 seviyesi arasýnda seçim yapabilirsiniz: 1: en düþük ýþýk gücü, 5: en yüksek ýþýk gücü. ^ Sabit nem tuþuna basarak yaptýðýnýz ayarý kaydedebilirsiniz. ^ Ayar modunu, açma-kapama tuþuna basarak sonlandýrabilirsiniz. Ayrýca cihaz yaklaþýk iki dakika sonra normal çalýþmasýna dönecektir. ^ Sabit nem tuþuna yaklaþýk 5 saniye boyunca basýlý tutunuz. 14

15 Doðru Isý Derecesi ve Havadaki Nem Havadaki Nem Normal buzdolaplarýnýn içindeki nem oraný þarap için çok düþük olduðundan bu dolaplarda þarabýn saklanmasý uygun olmaz. Yüksek bir nem oraný (% 60-70) mantarýn dýþardan nemli kalmasýný saðlayacaðýndan þarap için çok önemlidir. Düþük nemli bir ortamda mantar kurur ve þiþeyi gerektiði gibi sýkýca týkayamaz. Mantarýn içten nemli kalmasýný saðlamak için þarap her zaman yatýrarak saklanýr. Þiþenin içine hava girdiði anda þarabýn bozulmasý kaçýnýlmazdýr! Öneri: Tortunun dibe çökebilmesi için, servis yapýlmadan önce þarap þiþesi en az iki saat, mümkünse bir gün boyunca dik durmalýdýr. Sabit Nem Tuþu (DynaCool) m DynaCool ile þarap saklama bölümündeki rölatif nem artar. Ayný zamanda þarap saklama bölümündeki nem ve ýsý eþit olarak daðýtýlýr ve bütün þaraplarýnýz eþit ve iyi þartlarda saklanýr. DynaCool Özelliðinin Çalýþtýrýlmasý Þarap dolabýný, þaraplarý uzun süre saklamak için kullanacaksanýz, DynaCool özelliðini çalýþtýrýnýz. Bu özellik sayesinde dolapta sürekli olarak bir þarap mahzeni havasý saðlanýr. DynaCool özelliðini çalýþtýrmasanýz da, soðutma çalýþtýrýldýðýnda cihaz faný otomatik olarak çalýþýr. Bu sayede þarabýnýz için en uygun ortam elde edilir. Cihaz kapaðý açýldýðýnda fan otomatik olarak kapanýr! DynaCool Özelliðinin Kapatýlmasý DynaCool özelliði çalýþýrken enerji sarfiyatý biraz arttýðýndan ve cihaz biraz daha sesli çalýþtýðýndan, bu özelliði zaman zaman kapatabilirsiniz. ^ Sabit nem tuþuna m basýnýz, kontrol lambalarý sönecektir. Aktif Karbon Filtresiyle Hava Dolaþýmý Aktif karbon filtresi mükemmel bir hava dolaþýmýnýn yanýnda yüksek bir hava kalitesi de saðlar. Dýþ havanýn karbon filtresinden geçmesi sayesinde cihazýn içine sadece taze, tozsuz ve kokusuz hava girebilir. Aktif kömür filtreyi yýlda bir kez deðiþtiriniz. Bu filtreyi servislerde bulabilirsiniz. ^ Sabit nem tuþuna m basýnýz, kontrol ýþýklarý yanacaktýr. 15

16 Dolap Ýçi Lambasý Üst ve alt bölümlerde, iyi bir aydýnlatma saðlayabilmek için aydýnlatma pervazý bulunmaktadýr. Kapak çýkarýlmamalýdýr! Lamba kapaðý hasarlý ve bu nedenle yerinden çýkarýlmýþ ise - dikkatli olunuz! Lambaya optik aletlerle (büyüteç veya gözlükle-) bakmayýnýz! Dolap Ýçi Lambasýnýn Çalýþtýrýlmasý Þaraplarýnýzý sunuyorsanýz veya sakladýðýnýz þaraplarý detaylý olarak incelemek istiyorsanýz, dolap içi lambasýný çalýþtýrabilirsiniz. Ýlke olarak þarap karanlýk ortamda saklanmalýdýr. Parlaklýðýn Deðiþtirilmesi Dolap içi lambasýnýn parlaklýk derecesi deðiþtirilebilir: ^ Dolap içi lambasý tuþuna basýnýz ve basýlý tutunuz. ^ Bu sýrada alt bölümdeki ýsý ayar tuþlarýna basýnýz (sað ýsý ayar tuþlarý). Bu iþlem sýrasýnda, + Tuþu: dolap içi lambasý daha fazla ýþýk verir - Tuþu: dolap içi lambasý daha az ýþýk verir ^ Dolap içi lambasý tuþuna basýnýz. Aydýnlatma pervazlarý her zaman beraber açýlýr veya kapanýr. 16

17 Þarap Þiþelerinin Saklanmasý Her türlü sarsýntý þarabý rahatsýz eder ve þarabýn doðal nefes alýþ-veriþini durdurur, bu durum da þarabýn tadýný kötü yönde etkiler. Ayný tür þaraplarý mümkün olduðu kadar ayný rafa, yan yana yerleþtiriniz. Böylece þarap alýrken büyük bir karmaþayý engeller ve diðer þaraplar için daha durgun bir saklama saðlarsýnýz. Etiket Çýtasý Yerleþtirilen þaraplar hakkýnda iyi bir genel bakýþ elde etmek için, verilmiþ olan etiketleri kullanabilirsiniz. Etiketi yazdýktan sonra ahþap rafýn önündeki metal çýtaya üstten yerleþtiriniz. Daha fazla etiketi satýcýnýzdan temin edebilirsiniz. Kapasite Cihazda toplam olarak yaklaþýk 38 þiþe (0,75 l Bordeaux þiþesi) depolanabilir, 15'si üst bölümde ve 23'ü alt bölümde. Ahþap Raf Ahþap Raf, þiþelerin rahatça alýnýp yerleþtirilmesi için, raylarla dýþarý çekilebilir. 17

18 Sinyal Sesi Cihaz içindeki ýsý derecesinin farkýnda olunmadan yükselmemesi veya düþmemesi ve dolayýsýyla þaraba zarar vermemesi için dolabýnýz bir sinyal sistemi ile donatýlmýþtýr. Isý Alarmý Dolabýn içindeki ýsý çok yükselir veya çok düþerse sinyal sesi duyulur. Ayný anda ýsý göstergesi yanýp sönmeðe baþlar. Bir ýsýnýn ne zaman çok yüksek veya çok düþük olarak algýlanacaðý, ayarlanan ýsýya baðlýdýr. Akustik ve optik sinyal aþaðýdaki durumlarda da devreye girer: cihaz açýldýðýnda, ayarlanan ýsý derecesinden çok farklý bir ýsý oluþtuðunda, uzun süreli bir elektrik kesintisinde. Kapak Alarmý Dolap kapaðý yaklaþýk 3 dakikadan daha uzun bir süre açýk kaldýðýnda uyarý sinyali duyulur. Uyarý Sistemini Açma Uyarý sistemi otomatik olarak daima çalýþmaya hazýrdýr. Ayrýca açýlmasýna gerek yoktur. Uyarý Sinyalinin Vaktinden Önce Kapatýlmasý Dolabýn içinde ayarlanan ýsý derecesine ulaþýldýðýnda uyarý sinyali durur ve ýsý göstergesi devamlý yanmaya baþlar. Eðer bu ses sizi rahatsýz ederse, bunu vaktinden önce kapatabilirsiniz. ^ Sinyal kapama-tuþuna basýnýz. Uyarý sinyali durur. Alarm durumu bitinceye kadar ýsý göstergesi yanýp söner. Daha sonra devamlý yanmaya baþlar. Böylece uyarý sistemi tekrar çalýþmaya hazýrdýr. 18

19 Çözme Soðutucunun motoru çalýþýrken, cihazýn arka duvarýnda hafif buz damlacýklarý oluþabilir. Bunlarý temizlemenize gerek yoktur, soðutucu bu parçalarý otomatik olarak çözecektir. Eriyen damlalarýn oluþturduðu sular, bir kanal ve borudan akarak cihazýn arkasýndaki buharlaþtýrma sistemine ulaþacaklardýr. Eriyen buz damlacýklarýnýn rahatça akabilmesi için kanalý ve borusunu temiz tutunuz. 19

20 Temizlik Elektronik veya lambanýn içine su sýzmamasýna dikkat ediniz. Eriyen buz damlacýklarýnýn oluklarýndan deterjanlý su akmamalýdýr. Buhar basýnçlý temizlik aleti kullanmayýnýz. Buhar dolabýn cereyan ileten parçalarýna sýzabilir ve kýsa devreye sebep olur. Dolabýn içindeki tip etiketi yerinden çýkarýlmamalýdýr. Arýza olduðunda bu etikete ihtiyaç olacaktýr! Dolabýn yüzeyine zarar vermemesi için þu maddeleri kullanmayýnýz: soda-, amonyak-, asit veya klorid içeren temizlik maddeleri, kireç çözücü deterjanlar, aþýndýrma özelliði olan toz ve krem deterjanlar, çözücü maddeler içeren temizlik ürünleri, çelik-temizleme maddesi, bulaþýk makinesi deterjaný, fýrýn spreyleri, cam temizleme deterjaný, aþýndýrýcý sert sünger ve fýrçalar, kir sökücü maddeler, keskin metal kazýyýcýlar! Temizlikten Önce ^ Fiþi prizden çekiniz ve evdeki sigortayý kapatýnýz. ^ Çýkartýlabilen tüm parçalarý temizlemek üzere dýþarý alýnýz. Dolabýn Dýþý, Ýçi, Aksesuarlarý Temizlik için ýlýk su ve biraz deterjan kullanýnýz. Tüm parçalarý elde yýkayýnýz. ^ Eriyen buzlarý geçtiði oluklarý ve çýkýþ kanalýný sýk sýk küçük bir çubuk veya benzeri ile temizleyiniz, böylece su engellenmeden akacaktýr. ^ Dolabýn dýþýný, içini ve aksesuarýný temizledikten sonra duru su ile bir daha siliniz ve arkasýndan kurulayýnýz. Kýsa bir süre için dolabýn kapaðýný açýk býrakýnýz. ^ Kapaðý bir cam temizleyicisiyle temizleyiniz. Havalandýrma Kafesi ^ Havalandýrma kafesini düzenli aralýklarla bir fýrça veya elektrik süpürgesi ile temizleyiniz. Burada biriken toz enerji tüketiminin yükselmesine sebep olur. Dolap Kapaðý Contasý Dolap kapaðýndaki lastik contayý yaðlamayýnýz. Yað lastiðin zamanla delinmesine sebep olabilir. Kapak contasýný düzenli olarak ýlýk su ile siliniz ve daha sonra kurulayýnýz. 20

21 Temizlik Aktif Karbon Filtre Aktif kömür filtre yýlda bir kere deðiþtirilmelidir. Bu filtreyi servislerde bulabilirsiniz. Temizlikten sonra ^ Tüm parçalarý dolabýn içine yerleþtiriniz. ^ Cihazýn elektrik baðlantýsýný yapýnýz ve dolabý çalýþtýrýnýz. ^ Filtreyi 90 saða veya sola çeviriniz. ^ Filtreyi çekip çýkarýnýz. ^ Yeni filtreyi dikey olarak yerine yerleþtiriniz. ^ Filtrenin yerine oturma sesini duyuncaya kadar saða veya sola 90 çeviriniz. 21

22 Ne yapmalý, eðer...? Elektrikli aletlerin tamirleri sadece uzman ve yetkili personel tarafýndan yapýlabilir. Kurallara aykýrý yapýlan tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Ne yapmalý, eðer dolap soðutmuyorsa? ^ Cihazýn açýk olup olmadýðýný kontrol ediniz. Isý göstergesi ýþýðý yanmalýdýr. ^ Dolabýn fiþinin prize tam olarak takýlýp takýlmadýðýný kontrol ediniz. ^ Evdeki sigortanýn kapalý olup olmadýðýný kontrol ediniz. Eðer durum böyle ise yetkili servisi çaðýrýnýz.... soðutucu motoru daha sýk devreye giriyor ve daha uzun süre çalýþýyorsa? ^ Havalandýrma kafesinin kapalý veya tozlu olup olmadýðýný kontrol ediniz. ^ Dolabýn kapaðý sýk sýk açýlýyor olabilir. ^ Dolap kapaðýnýn düzgün kapanýp kapanmadýðýný kontrol ediniz.... sinyal sesi duyuluyor ve ýsý göstergesi yanýp sönüyorsa? ^ Cihaz kapaðý 60 saniyeden fazla açýk kalmýþ mýdýr? Eðer durum böyle deðilse, o zaman ayarlanan ýsý derecesine baðlý olarak cihazýn içindeki ýsý çok yükselmiþ veya çok düþmüþ olabilir, çünkü örneðin: ^ dolap kapaðý çok sýk açýlmaktadýr, ^ havalandýrma kafesinin önü kapatýlmýþtýr, ^ uzun süre elektrik kesilmiþtir. Bu arýzalar giderildikten sonra ýsý göstergesi devamlý yanar ve sinyal sesi durur.... ýsý göstergesinde bir çizgi yanýyor/yanýp sönüyorsa? Isý derecesi, dolap içindeki ýsý gösterilebilen bir çerçeve içinde bulunuyorsa göstergede belirtilir.... ýsý göstergesinde "F0" veya "F1" sembolleri görülüyorsa? Bir arýza vardýr, lütfen yetkili servisi çaðýrýnýz.... cihaz kapatýlamýyorsa? Kilitleme devrede olabilir.... dolap içindeki lamba yanmýyorsa? ^ Yetkili servisi çaðýrýnýz. LED-lambasý sadece yetkili servis tarafýndan deðiþtirilebilir ve tamir edilebilir- yaralanma ve zarar görme tehlikesi! Kapak çýkarýlmamalýdýr! Lamba kapaðý hasarlý ve bu nedenle yerinden çýkarýlmýþ ise - dikkatli olunuz! Lambaya optik aletlerle (büyüteç veya gözlükle-) bakmayýnýz! 22

23 Ne yapmalý, eðer...? Verilen bu bilgilere raðmen arýzayý gideremiyorsanýz, lütfen yetkili servisi çaðýrýnýz. Dolap içindeki soðutma kaybýný önleyebilmek ve dereceyi sabit tutabilmek için arýza giderilinceye kadar dolap kapaðýný açmayýnýz. 23

24 Seslerin Sebepleri Normal Sesler Brrrrr... Blubb, blubb... Klik... Sssrrrrr... Knak... Neden Oluþur? Bu ses motordan (kompresör) gelir. Motor çalýþmaya baþlarken bu ses kýsa bir süre için yükselebilir. Bu ses borulardan akan soðutucu maddesinden gelebilir. Termostat motoru açýp kapatýrken bu ses duyulur. Çok bölgeli veya NoFrost-cihazlarda hava akýmýndan oluþan bir ses duyulabilir. Cihaz içinde genleþme olduðu takdirde bu çýtýrdama sesi duyulur. Motor- ve soðutma döngüsünde oluþan bu seslerin yok edilemeyeceði unutulmamalýdýr! Giderilmesi Kolay Sesler Klap, Rap, Klir Neden Oluþurlar ve Bunlara Karþý Ne Yapýlabilir? Cihaz eðri duruyor: Bir su terazisi yardýmý ile cihazýn duruþunu düzeltiniz. Bunun için dolabýn altýndaki vidalý ayaklarý kullanýnýz veya cihazýn altýna bir þey koyunuz. Cihaz baþka dolaplara veya cihazlara dayanýyor: Cihazý yanýndaki dolaptan veya cihazdan biraz ayýrýnýz. Çekmeceler, kaplar veya raflar sarsýlýyor veya sýkýþýyor: Sökülebilen parçalarý çýkartýnýz ve yeniden takýnýz. Þiþeler ve kaplar birbirine deðiyor: Þiþeleri veya kaplarý hafifçe birbirinden ayýrýnýz. Kablo askýsý hala cihazýn arkasýnda duruyor: Kablo askýsýný çýkartýnýz. 24

25 Normal Enerji Tüketimi Yüksek Enerji Tüketimi Cihaz Kurulma Yeri Havalandýrýlabilen yerlerde. Kapalý, havalandýrýlamayan yerlerde. Doðrudan gelen güneþ ýþýðýndan Doðrudan güneþ ýþýðý altýnda. korunmuþ. Termostat ýsý ayarý "Yaklaþýk-sayýlar" (kademe ayarý) Termostat ýsý ayarý "kesin derece" (Dijital gösterge) Kullaným Çözme Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir? Bir ýsý kaynaðýnýn (radyatör, ocak) yanýnda olmamasý. Bir ýsý kaynaðýnýn yanýnda olmasý (radyatör, ocak). 20 C gibi ideal bir oda sýcaklýðý. Çevre ýsýsýnýn yüksek olmasý. Havalandýrma delikleri kapatýlmamalý ve düzenli tozlarý alýnmalýdýr. 2 ile 3 arasý ortalama ýsý ayarý. Yüksek ýsý ayarý: ýsý derecesi ne kadar düþük olursa, enerji tüketimi o kadar yüksek olur! Mahzen raf derecesi: 8 ile12 C arasý Soðutma rafý derecesi: 4 ile 5 C arasý PerfectFresh-Bölmesi: yaklaþýk 0 C Derin dondurucu rafý -18 C Þarap saklama bölmesi: 10 ile 12 C arasý Çekmeceler, raflar bölmeler fabrika teslimindeki gibi kullanýlmalýdýr. Cihazýn kapaðýný sadece gerektiðinde kýsa bir süre için açýnýz. Besinleri cinslerine göre ayýrýnýz. Sýcak yemek ve içecekleri önce cihazýn dýþýnda soðumaya býrakýnýz. Besinleri paketleri içinde veya üstlerinin kapalý olmasýna dikkat ediniz. Derin dondurulmuþ malzemeleri çözülmeleri için soðutucuya yerleþtiriniz. Hava dolaþýmýnýn saðlanabilmesi için raflarý çok doldurmayýnýz. Derin dondurucu rafý 0,5 cm kalýnlýðýnda buzlandýðýnda çözülmeye býrakýnýz. Kýþ çalýþma sisteminin mevcut olduðu cihazlarda çevre ýsýsýnýn 16 C veya 18 C dereceden yüksek olmasý halinde þalterin kapalý olmasýna dikkat ediniz! Kapaðýn sýk sýk ve uzun süreli açýlmasý = Soðutma kaybý Uzun süreli arama kapaðýn uzun süre açýk kalmasý demektir. Dolaptaki sýcak yemekler kompresörün uzun süre çalýþmasýna sebep olur (cihaz daha fazla soðutmaya çalýþýr). Soðutucu içindeki sývýlarýn buharlaþma ve yoðunlaþmasý soðutma gücünün kaybolmasýna sebep olur. Buz tabakasý dondurulacak besinlere aktarýlacak soðuðu engeller ve dolayýsýyla enerji tüketimi yükselir. 25

26 Müþteri Hizmetleri/Garanti Bir arýzayý kendiniz gideremiyorsanýz Miele müþteri hizmetlerini arayýnýz T veya Müsteri hizmetlerinde cihazýnýzýn tip ve numarasýna ihtiyaç duyacaklardýr. Bu iki bilgi de cihazýnýzýn içindeki tip etiketinde bulabilirsiniz. Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý Cihazýn garanti süresi 2 yýldýr. Ülkenizdeki garanti þartlarý ile ilgili daha ayrýntýlý bilgiyi aþaðýdaki telefon numarasýndan öðrenebilirsiniz:

27 Elektrik Baðlantýsý Bu cihaz 50 Hz V'luk alternatif akým için üretilmiþ olup yönetmeliklere uygun topraklý bir prize baðlanmalýdýr. Baðlantý sadece standartlara uygun elektrik tesisatýna yapýlabilir. Güvenliðin arttýrýlmasý için 30 ma'lýk bir F1-Koruyucu þalter takýlmasý tavsiye edilir. Sigorta en az 10 A'lýk olmalýdýr. Priz mümkün olduðunca cihazýn yanýnda ve kolay ulaþýlýr bir yerde olmalýdýr. Bir uzatma kablosu üzerinden baðlantý yapýlmamalýdýr, bunlar cihaz için gerekli güvenliði saðlayamazlar (aþýrý ýsýnma tehlikesi). Bu soðutucu güneþ enerjisi gibi özel besleme sistemleri ile çalýþtýrýlmamalýdýr. Cihazýn ilk çalýþmasýnda yüksek gelen gerilim nedeni ile sigorta atabilir. Elektronik kart zarar görebilir! Cihazýn þebekeye baðlantý kablosu deðiþmesi gerektiðinde bu iþ mutlaka uzman ve yetkili bir elektrikçi tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. 27

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu F 5122 Ui tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 9552 id (-1) K 9752 id (-1) tr-tr Soðutucuyu kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý PerfectFresh-Bölmeli ve Dynacool Sistemli Soðutucu K 9457 id (-1) K 9557 id (-1) K 9757 id (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli Buzdolabý K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma klavuzu DONDURUCU

Kullanma klavuzu DONDURUCU TZAA 1.1 Türkçe Kullanma klavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis,2 Cihazýn tanýmý 3 Kapı yönü değişikliği, 4 Montaj,5 Aksesuarlar, 6 Çalýþtýrma ve kullaným, 6 Bakým ve özen, 7 Önlemler ve

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýçindekiler Özel talimatlar 1 Cihazýn tanýtýmý 2 Kullaným bilgileri 3 Soðutucu bölümde yiyeceklerin saklanmasý 5 Bakým 6 Özel talimatlar ve öneriler

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

TR Kullanma Talimatlarý dikey buzdolaplarý için FRS 40 AS XS 08 64-00 Ventilator 9 C SuperCool max. 0 Cihaza kýsa bir bakýþ Çalýþtýrma ve kontrol elemanlarý A Hava akýþý 4 9 C SuperCool max. 0 þek. A Açma/kapama

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (Dynacool) Buzdolabý ve Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 9712 id KF 9713 id tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (Dynacool) Buzdolabý ve Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 9712 id KF 9713 id tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

TR Kullanma talimatlarý Kombine buzdolabý - dondurucu 8 FCB 4802 PS XS 7080 165-00 Atma Notlarý Ambalaj, geri dönüþümlü malzemeden imal edilmiþtir. - Oluklu mukavva/mukavva - EPS kalýplý parçalar - Polietilen

Detaylı

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007 Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RF471200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657018

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RF471200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657018 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı