Kullanma Kýlavuzu SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-6 Makinenin Yerleþtirilmesi Elektrik Baðlantýsý Gaz Baðlantýsý Bilgi Plakasý Bek ve Boru Aðzý Özellikleri Cihazýn Tanýtýmý, 7 Genel Bakýþ Baþlangýç ve Kullaným, 8 Beklerin kullanýmý için pratik öneriler Elektrikli sýcakplakalarýn kullanýmý için pratik öneriler Uyarýlar ve Öneriler, 9 Genel Güvenlik Atýklar Temizlik ve Bakým, 10 Cihazýn Kapatýlmasý Cihazýn Temizlenmesi Gaz Vanasý Bakýmý Yardým, 11

2 Montaj! Cihazýnýzý çalýþtýrmadan evvel kullanma kýlavuzunu çok dikkatli bir þekilde okuyun. Kýlavuz cihazýn kurulumu, güvenli kullanýmý ve bakýmýyla ilgili çok önemli bilgiler içermektedir.! Lütfen bu talimatlarý ileride referans almak için saklý tutunuz. Cihazýn satýlmasý veya el deðiþtirmesi durumunda bu kýlavuzu yeni sahibine vermeyi unutmayýnýz. Makinenin Yerleþtirilmesi! Ambalaj malzemelerini çocuklarýn ulaþamayacaðý yerde saklayýnýz. Bu malzemeler, boðulmaya neden olabilir.(bakýnýz Uyarýlar ve Öneriler)! Cihaz, verilen bilgilere uygun þekilde, yetkili bir teknisyen tarafýndan kurulmalýdýr. Yanlýþ kurulum, kiþilere, hayvanlara veya evinize zarar verebilir.! Cihaz, yürürlükte olan B.S.6172/B.S. 5440, Par. 2 ve B.S normlarýna göre sürekli havalandýrmanýn olduðu bir odaya kurulmalýdýr. Aþaðýda belirtilen önlemler uygulanmalýdýr: Komþu Oda Havalandýrma yapýlacak oda Havalandýrma açýklýðýný cam ve taban arasýndan yaymak Yanma için gerekli olan hava, indirekt yollarla da saðlanabilir (örnek olarak komþu odalardan giriþlerin yukarýda anlatýldýðý gibi dýþarýya açýlan havalandýrma borularýna baðlanmasý gerekir). Bu odalarýn yangýn tehlikesi içerebilecek odalar olmamasýna dikkat edilmelidir. sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazlarý havadan aðýrdýr ve yerde toplanýr. Böylelikle, içerisinde lpg tüpü bulunan her odanýn dýþarýya açýlabilmesi gerekir ki sýzan herhangi bir gaz rahatça dýþarý çýkabilsin. Bu yüzden, lpg tüpleri yer seviyesinin altýndaki odalara kurulmamalý ya da depolanmamalýdýr (kiler vb.). Sadece kullanýlan tüp odada muhafaza edilebilir; tüp ýsý kaynaklarýndan özellikle uzak tutulmalýdýr ( ocaklar, bacalar, kazanlar), bu tüpün 50 C sýcaklýktan daha fazla ýsýnmasýna yol açabilir. Cihazýn Yerleþtirilmesi Oda, yanma dumanlarýnýn dýþarýya çýkmasýný saðlayacak bir havalandýrma sistemine sahip olmalýdýr. Cihazýn bulunduðu oda, cihaz çalýþtýrýldýðý zaman otomatik olarak baþlayan bir aspiratör veya davlumbaz içerebilir. Gazlý veya diðer setüstü ocaklar, aþýrý ýsýnmaya karþý X tipi koruma derecesiyle üretilmiþtir. Aþaðýdaki önlemlere ocak kurulurken dikkat edilmelidir: Ocak yüzeyinden daha yüksek olan veya yüzeye komþu olan mutfak dolaplarý, ocaktan en az 600mm uzakta olmalýdýr. Davlumbazlar, montaj kýlavuzunda davlumbazlar için belirtilen þartlara uygun olarak, her koþulda, minimum 650mm yükseklikte olacak þekilde kurulmalýdýr. Dumanlar bacaya veya baca boþluðuna yönlendiriliyor. (ocaklar için özel ayrýlan) Dumanlar direkt dýþarý yönlendiriliyor Davlumbaza komþu olarak yerleþtirilen dolaplar, ocak yüzeyinden 420mm yukarýda olmalýdýr. (bakýnýz þekil) Cihazýn monte edildiði odada, gaz yanma sürecinin ihtiyacý kadar hava çevrimi saðlanmýþ olmalýdýr. Yanma için gerekli olan hava akýþý, 1 kw güç için saatte 2 metreküpten az olmamalýdýr. Eðer davlumbaz, duvar dolaplarýnýn altýna yerleþtirildiyse, dolaplarýn ocaðýn yüzeyinden uzaklýðý en az 700mm(milimetre) olmalýdýr. Hava temini için havalandýrma deliklerinden örnekler Havalandýrma sistemi, iç 2 kesiti en az 100cm olan bir boru yardýmýyla dýþardan saðlanabilir. Bu hava giriþinin önünde hiçbir engel bulunmamalýdýr. Kurulmanýn yapýlacaðý alan þekilde belirtilen ölçülere sahip olmalýdýr.

3 Baðlantý kancalarý, ocaðý 20mm ile 40mm kalýnlýðýndaki setlere monte etmenizi saðlar. Ocaðýn, sete güvenli bir þekilde baðlanmasý için bütün kancalarý kullanýn. Ocaðýn, soðutmalý havalandýrma sistemi olmayan bir fýrýnýn üzerine yerleþtirilmesi durumunda; yeterli havalandýrma dolabýn içine açýlan hava delikleriyle saðlanmalýdýr. (bakýnýz þekil) Kanca Baðlama Diyagramý Kancalama pozisyonu Y=20mm Kancalama pozisyonu Y=40mm Kancalama pozisyonu Y=30mm Ön Arka! PI640 AST ocaðý, soðutmalý havalandýrma sistemine sahip ankastre fýrýnlarýn üstüne kurulmalýdýr. Elektrik Baðlantýsý Üç kutuplu güç kaynaðý kablosu olan ocaklar, bilgi plakasýnda belirtilen voltaj ve frekans deðerlerine uygun olarak alternatif akýmla çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr. (bilgi plakasý cihazýn alt kýsmýnda bulunmaktadýr.) Topraklama kablosu yeþil ve sarý renklidir. Cihaz, ankastre elektrikli fýrýnýn üzerine kuruluyorsa, ocaðýn ve fýrýnýn elektrik baðlantýlarý ayrý ayrý yapýlmalýdýr. Elektrik güvenliði ve fýrýný sökmeyi kolaylaþtýrmak açýsýndan bu önemlidir.! Aksesuar paketinin içinde bulunan kancalarý kullanýnýz. Ocak, ankastre bir fýrýnýn üzerine kurulmuyorsa, yalýtým için tahta bir panelin yerleþtirilmesi gerekmektedir. Bu panel, ocaðýn alt kýsmýndan minimum 20mm uzak olacak þekilde yerleþtirilmelidir. Havalandýrma Güç kaynaðý kablosunun baðlanmasý Cihazýn bilgi plakasýnda yazan miktara uygun standart bir fiþ takýn. Cihaz, ana þebekeye, 3mm kontak açýklýðý bulunan çok kutuplu bir þalter kullanýlarak baðlanmalýdýr. Þalter belirtilen akýma ve geçerli elektrik yönetmeliðine uygun olmalýdýr (topraklama kablosu þalter ile kesilmemelidir). Baðlantý kablosu 50 C sýcaklýkta bulunmayacak þekilde yerleþtirilmelidir. Ýyi bir havalandýrma saðlamak için, dolabýn arka paneli çýkarýlmalýdýr. Fýrýný, iki parça tahtanýn veya 45 x 560 mm açýklýða sahip düz bir yüzeyin üzerine yerleþecek þekilde kurmak önerilmektedir. (bakýnýz þekil)

4 ! Baðlantýyý yapan kiþi, elektrik baðlantýsýnýn geçerli güvenlik yönetmeliðine uygun þekilde yapýldýðýndan emin olmalýdýr. Baðlantýyý yapmadan önce aþaðýdaki uyarýlara dikkat edin: Cihazýn topraklanmýþ olmasýna ve de fiþin kurallara uygun olmasýna Prizin, cihazýn bilgi plakasý üzerinde yazýlý olan maksimum güce dayanýklý olmasýna Voltajýn, bilgi plakasýnda belirtilen aralýklar arasýnda olmasýna Prizin, cihazýn fiþiyle uyumlu olmasýna. Eðer priz uyumlu deðilse, deðiþmesi için yetkili bir teknisyenden yardým isteyin. Uzatma kablolarý veya çoklu priz kullanmayýn.! Cihaz kurulduktan sonra elektrik kablosu ve fiþi kolay ulaþýlabilir bir yerde olmalýdýr.! Kablo bükülmemeli ve ezilmemelidir.! Kablo düzenli olarak kontrol edilmeli ve sadece yetkili servis tarafýndan deðiþtirilmelidir.(bakýnýz Yardým)! Üretici bu uyarýlar dikkate alýnmadýðý taktirde hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Cihazda L- þeklinde ayarlanabilir boru bulunmaktadýr ve bu boru kaçaklarý önlemek için bir kapakla kapatýlmýþtýr. Boru yerine uygun bir þekilde yerleþtirildikten sonra kapak her zaman yerine takýlmalýdýr. ( kapak cihazla birlikte verilmiþtir.) Cihaz üzerindeki gaz giriþ yeri silindir þeklinde 1 / 2 erkek baðlantý noktasýdýr. Belirtilen baðlantýya esnek, paslanmaz çelik, tek parça borunun baðlanmasý Hortum tutucu, cihazýn üzerinde bulunmaktadýr. Cihaz üzerindeki gaz giriþ yeri silindir þeklinde 1 / 2 erkek baðlantý noktasýdýr. Borunun uzunluðu 2 metreyi geçmemelidir. Baðlantý yapýldýktan sonra, esnek metal borunun, hareketli parçalarla temas etmediðinden ve ezilmediðinden emin olun.! Sadece geçerli yönetmeliðe uygun olan borularý ve contalarý kullanýn. Baðlantýnýn Sýkýlýðýnýn Kontrolü! Kurulum iþlemi tamamlandýktan sonra, boru giriþlerini sabunlu bir solüsyon kullanarak kontrol ediniz. Asla ateþ kullanmayýnýz. Gaz baðlantýsý Cihaz, gaz tüpüne veya aðýna geçerli ulusal yönetmeliðe uygun olacak bir þekilde baðlanmalýdýr. Baðlantýyý yapmadan evvel, fýrýnýn kullandýðýnýz gaz kaynaðý ile uyumlu olup olmadýðýný kontrol edin. Eðer uygun deðilse, Farklý Gaz türlerine Uyum Saðlanmasý ile ilgili talimatlarý takip ediniz. Tüpten sývý gaz kullanýrken, mevcut ulusal yönetmeliðe uygun olan bir basýnç regülatörü kullanýnýz.! Gaz kaynaðýnýn basýncýnýn Tablo 1'de (Bek ve boru aðzý özellikleri tablosu) belirtilen deðerlerle uyum içinde olmasýna dikkat ediniz. Bu enerji tüketimini minimuma indirirken cihazýnýzýn güvenli olarak kullanýlmasýný da saðlamaktadýr. Esnek olmayan bir boruyla baðlantýnýn yapýlmasý (bakýr veya çelik)! Gaz sistemine baðlantý yapýlýrken cihaza hiçbir þekilde zarar verilmemesine dikkat edilmemelidir. Farklý Gazlara Uyum Saðlanmasý Ocaðý önceden fabrikanýn belirlediði gaz tipinden (ocaðýn üzerinde yer alan etikette belirtilen) baþka bir gaz tipine uygun hale getirebilmek için, bekler þu þekilde yerleþtirilmelidir : 1. Ocak ýzgaralarýný kaldýrýn ve bekleri merkezlerinden çýkartýn. 2. Hortum aðýzlarýný 7 mm soket anahtar ile çýkarýn ve yerine yeni gaz ile uyumlu olanlarýný yerleþtirin. (Bek ve boru aðýzlarý özelliklerini içeren 1nolu tabloya bakýnýz) 3. Yukarýdaki talimatlarý tersine uygulayarak bütün parçalarý yerlerine yerleþtirin. 4. Bu iþlemlerden sonra, eski derecelendirme etiketini yeni gaza uyumlu olanýyla deðiþtiriniz. Bu etiketler yetkili servislerde mevcuttur.

5 Öncelikli hava ayarýnýn yapýlmasý : Herhangi bir ayarlama gerekmemektedir. Beklerin minimuma ayarlanmasý : 1. Vanayý minimum konumuna getirin. 2. Düðmeyi yerinden çýkartýn ve vana piminin içine veya yanýna yerleþtirilmiþ ayar vidasýný alev düþük fakat sürekli olacak þekilde ayarlayýn.! Sývý gaz kullanýlýyorsa ayar vidasý çok iyi bir þekilde sýkýþtýrýlmalýdýr.! Bu iþlemlerden sonra, eski derecelendirme etiketini yeni gaza uyumlu olanýyla deðiþtiriniz. Bu etiketler yetkili servislerde mevcuttur.! Kullanýlacak olan gaz basýncý öngörülen gaz basýncýndan farklý ise, giriþ borusunun üzerine uygun bir basýnç regülatörü monte etmek gerekir. (Geçerli yönetmeliðin normlarýna uygun olmak için) TEKNÝK ÖZELLÝKLER 3. Bek yanarken,düðmeyi hýzlý bir þekilde maksimum ve minimuma çevirerek alevin sönüp sönmediðini kontrol ediniz. 4. Bazý ocaklarda güvenlik cihazý (termokupl) bulunmaktadýr. Eðer cihaz, bekler düþük alev ayarýndayken çalýþmazsa, bu düþük alevi ayartornavidasýyla yükseltin. 5. Gerekli ayarlamalar yapýldýktan sonra, kapaklarý by-passlarýn üzerine yerleþtirin. Elektrik Baðlantýlarý Voltaj : V 50/60 Hz veya V 50/60 Hz(bakýnýz bilgi plakasý) Absorblanan Maksimum Güç 1500W EC direktifleri : -19/02/73 tarihli 73/23/EEC (Alçak Gerilim) ve ilgili düzeltmeler - 03/05/89 tarihli 89/336/EEC (elektromanyetik uygunluk) ve ilgili düzeltmeler - 22/07/93 tarihli 93/68/EEC ve ilgili düzeltmeler - 29/06/90 tarihli 90/396/EEC (Gaz) ve ilgili düzeltmeler /96/EC

6 Gaz Beki ve Hortum Baþý Özellikleri Likit gaz Doðal gaz Bek Çap (mm) Termik Güç kw(p.c.s.*) Geçit 1/100 Aðýz 1/100 Debi* g/h Aðýz 1/100 Debi* l/h Nominal Azaltýlmýþ Hýzlý(Büyük)R Yarý Hýzlý(Orta boy) (S) Yardýmcý (küçük) (A) Üçlü yüzük (TC) Basýnç Nominal(mbar) Minimum(mbar) Maksimum(mbar) * 15 C'de ve 1013 mbarda - kuru gaz ** Propan P.C.S. =50,37 MJ/Kg *** Butan P.C.S. = 49,47 MJ/Kg Doðal P.C.S. = 37,78 MJ/m3 (1) Sadece güvenlik cihazý olan cihazlar! PI640 AST setüstü ocaðý sadece soðutmalý havalandýrma sistemi bulunduran ankastre fýrýnlarýn üzerine kurulabilir.

7 Cihazýn tanýtýmý Genel bakýþ GAZ BEKLERÝ ELEKÝKLÝ SICAK PLAKA TENCERE/TAVA için destek ýzgarasý ELEKÝKLÝ SICAK PLAKA için gösterge ýþýðý* GAZ BEKLERÝ ve ELEKÝKLÝ SICAK PLAKA için kontrol düðmeleri GAZ BEKLERÝ düðmesi GÜVENLÝK CÝHAZI* GAZ BEKLERÝ için otomatik ateþleme* ELEKÝKLÝ SICAK PLAKALAR farklý çaplara ve farklý güç seviyelerine sahiptir. Bu güç seviyeleri normal veya hýzlý olabilir. (ikinci olan ayar diðerlerinden sýcakplakanýn ortasýndaki kýrmýzý noktadan ayýrt edilebilmektedir.) ELEKONÝK SICAK PLAKA gösterge ýþýðý, seçenek düðmesi off pozisyonundan deðiþtirildiði zaman yanar. GAZ BEKLERÝ VE ELEKONÝK PLAKALARIN* alevin gücünü kontrol düðmeleriyle ayarlayýn. OTOMATÝK ATEÞLEME* beklerin otomatik olarak yanmasýný saðlar. GÜVENLÝK CÝHAZI*, alevin yanlýþlýkla sönmesi durumunda gaz akýþýný durdurur. GAZ BEKLERÝ boyut ve güç olarak deðiþmektedir. Tencere/tava'nýzýn çapýna göre en uygun beki seçebilirsiniz * Sadece bazý modellerde bulunur.

8 Baþlangýç ve Kullaným! Ocakta, ilgili bekin veya sýcakplakanýn* durumunu gösteren düðmeler bulunur. Gaz Bekleri Ýlgili kontrol düðmeleri kullanýlarak bekler aþaðýdaki seçeneklere ayarlanabilir. Off (Kapalý) Maksimum Minimum Beklerden birini yakmak için, yanan bir kibrit veya çakmaðý beke yakýn tutunuz, ve en yüksek alev ayarýna gelecek þekilde bekin düðmesine basarak saat yönünün tersine çeviriniz. Cihaz bir güvenlik cihazýna sahip olduðu için, düðmeyi yaklaþýk 6 saniye boyunca basýlý tutmak gerekmektedir. Böylelikle alevin canlý tutulmasý saðlanýr. Otomatik ateþleme düðmesine sahip olan modeller kullanýldýðý zaman, ilk olarak gaz bekinin düðmesine ( iþareti ile tanýnýr) basýlýr, ve saat yönünün tersine maksimum ayara doðru çevrilir.! Eðer alev yanlýþlýkla sönerse, beki kapatýn ve tekrar yakmadan evvel 1 dakika bekleyin. Beki kapatmak için, düðmeyi durma... pozisyonuna gelene kadar çevirin. Elektrikli Sýcakplaka * Ýlgili düðme, saat yönünde veya saat yönünün tersinde çevrilerek, 6 farklý ayar yapýlabilir: Ayar Normal veya Hýzlý Plaka Off (Kapalý) Düþük Orta Yüksek Beklerin kullanýmý için Pratik öneriler Beklerin verimli olarak çalýþtýðýndan emin olmak için : Bekin boyutuna uygun bir tencere/tava kullanýnýz. (Bkz. Tablo). Böylelikle, alevler tencerenin/tavanýn altýný geçmez. Düz yüzeyli ve kapaklý tencere/tava kullanýnýz. Kaynama noktasýnda alev azaltýlmalýdýr. Hýzlý(R) Yarý Hýzlý(S) Yardýmcý(A) Elektrikli Sýcakplakanýn kullanýmý için Pratik Öneriler Isý kaybýný ve sýcak plakalara gelebilecek zararý engellemek için, düz yüzeyli ve çapý sýcakplakanýn çapýna uygun olan tencere/tava kullanýnýz. Ayar Bek Üçlü Taç(TC) Normal veya Hýzlý Plaka OFF Sebze, Balýk Nohut,bezelye, patates,çorba Tencere/Tava Çapý (cm) Büyük miktardaki yemeðin piþirilmesine devam etmek için Rosto için (orta piþmiþ) Rosto için (çok piþmiþ) Kýzartma veya kýsa zamanda kaynatmak için Seçici düðme, off dýþýnda herhangi bir ayardaysa, On ýþýðý yanar.! Eðer sýcakplakalarý ilk olarak kullanýyorsanýz, onlarý 4 dakika kadar üzerlerine tava/tencere koymadan maksimum sýcaklýða kadar ýsýtýn. Bu aþamayla, plakanýn koruyucu tabakasý sertleþir ve direnci artar. * Sadece belirli modellerde

9 Uyarýlar ve öneriler! Bu cihaz uluslararasý güvenlik standartlarýna uygun olarak tasarlanmýþ ve üretilmiþtir. Aþaðýdaki uyarýlar güvenlik içindir ve dikkatlice okunmalýdýr. Hiçbir koþulda cihaz bozulduðunda kendiniz tamir etmeye çalýþmayýnýz. Tecrübesiz ellerce yapýlacak tamiratlar yaralanmalara ya da cihazda daha ileri noksanlýklara sebep olabilir. Yardým isteyiniz. Genel Güvenlik Bu 3. sýnýf ankastre bir cihazdýr. Gazlý cihazlar yeterli derecede çalýþabilmek için düzenli hava sirkülasyonuna gerek duyarlar. Ocaðý kurarken; Pozisyon Ayarlama kýsmýndaki talimatlarý uygulayýn. Bu kýlavuz, seri numara plakasýnda sembolleri bulunan ülkelerde geçerlidir. Kazara olabilecek yanýklarý engellemek için, tavalarýn saplarýnýn her zaman ocaðýn iç kýsmýna doðru çevrili durmasýný saðlayýn. Gaz bekleri ve elektrikli sýcakplaka hala sýcakken, ocaðýn cam kapaðýný(eðer varsa) kapamayýn. Elektrikli sýcakplakayý tek baþýna yanar þekilde býrakmayýn. Deforme olmuþ veya dengesiz tencere/tava kullanmayýn. Cihaz ev kullanýmý için üretilmiþtir. Ticari ya da endüstriyel amaçlarla kullanýlmamalýdýr. Cihazý dýþarda, hatta çatý ile kaplanmýþ bölümlere dahi yerleþtirmeyiniz: cihazý, yaðmura ve fýrtýnalara maruz býrakmak çok tehlikelidir. Cihazý, taþýrken daima fýrýnýn yan tarafýnda bulunan kulplarý kullanýnýz. Cihaza, ýslak el ve ayakla veya yalýnayak dokunmayýnýz. Cihaz yetiþkinler tarafýndan bu kitapçýktaki öneriler doðrultusunda sadece yemek piþirme amacý ile kullanýlmalýdýr. Elektrik kablosunun ya da bir elektrikli aletin cihazýn sýcak kýsýmlarý ile temas etmemesine dikkat edin. Isý yayýlýmýný ve havalandýrmayý saðlayan açýklýklar asla kapanmamalýdýr. Cihaz kullanýlmadýðý zaman düðmelerin hepsinin / pozisyonunda olduðundan emin olun. Cihazý fiþten çekerken soketten tutarak çekiniz, kabloyu çekmeyiniz. Cihazýn elektrik baðlantýsýný kesmeden temizlik veya bakým yapmayýnýz. Atýklar Paketleme malzemesini elden çýkartýrken : mevcut yönetmeliði kontrol ediniz, paketleme malzemesi tekrar kullanýlabilir. 2002/96/EC sayýlý Avrupa Birliði Elektrikli ve Elektronik Eþyalar Çevre yönetmeliðine göre elektrikli ev aletleri normal atýklar gibi atýlmamalýdýr. Eski cihazlar yeniden kullanýlacak parçalarýnýn deðerlendirilebilmesi ve insan saðlýðýna zararlý etkilerinin azaltýlmasý için ayrý bir yerde toplanmalýdýr. Cihazýnýzýn üzerindeki çarpýlý iþaret size bunu hatýrlatacaktýr. Kullanýcýlar cihazlarý elden çýkarýrken cihazýn doðru tanzimi için yerel yetkililer ya da satýcýlarla baðlantý kurmalýdýr.

10 Temizlik ve bakým Cihazýn Kapatýlmasý Cihaz üzerinde herhangi bir iþ yapmadan önce elektrik baðlantýsýný kesiniz. Cihazýn temizlenmesi! Aþýndýrýcý deterjanlar(leke-çýkarýcý, pas önleyici, toz deterjanlar) kullanmayýn. Bunlar yüzeye zarar verebilirler.! Cihazýn üzerinde buhar oluþturacak veya hasara neden olacak temizlik malzemeleri kullanmayýnýz. Gaz Vanasý Bakýmý Zamanla vanalar bozulabilir veya dönmesi zor hale gelebilir. Böyle bir durumda vanalar deðiþtirilmelidir.! Bu iþlemler üretici tarafýndan yetki verilmiþ bir teknik eleman tarafýndan yerine getirilmelidir. Genellikle ocaðýn nemli bir süngerle silinip, kuru bir bezle kurulanmasý yeterlidir. Beklerin yerinden çýkarýlabilen kýsýmlarý, sýkça, ýlýk su ve sabunla temizlenmelidir. Bütün yanma artýklarýnýn temizlendiðinden emin olunuz. Otomatik ateþleme sistemine sahip olan ocaklarda, elektronik ateþleme sisteminin uçbirimi sýklýkla temizlenmeli ve gaz çýkýþýnýn olduðu deliklerde herhangi bir týkanma olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Elektrikli sýcak plakalar nemli bir bezle temizlenmeli ve hala ýlýkken az miktar bir yað ile yaðlanmalýdýr. Paslanmaz çelik üzerinde, yüzeyinde su kaldýðý zaman veya fosfor içeren bir deterjanla temizlendiði zaman leke oluþur. Bu yüzden, temizlik iþleminden sonra, iyice kurulandýðýna ve su kalmadýðýna emin olunuz.

11 Sorunlar ve öneriler Cihazýnýzýn hiç çalýþmadýðý veya düzgün çalýþmadýðý durumlarda, teknik servisi aramadan evvel herhangi birþey yapýlýp yapýlamayacaðýný kontrol edin. Ýlk olarak, gaz ve elektrik kaynaðýnda kesinti olup olmadýðýný kontrol edin. Ana borulardaki gaz vanalarýnýn açýk olup olmadýðýna bakýn. Bek yanmýyor veya alev bekin etrafýný sarmýyor. Bekin üzerinde bulunan gaz çýkýþ deliklerinin týkalý olup olmadýðýný, Bekin yerinden çýkarýlabilir kýsýmlarýnýn düzgün yerleþtirildiðini, Cihazýn yakýnýnda hava akýmý olup olmadýðýný, kontrol edin. Güvenlik cihazý olan modellerde alev sönüyor. Düðmeye sonuna kadar bastýðýnýzdan, Düðmeyi güvenlik cihazýný aktive edecek kadar uzun basýlý tuttuðunuzdan, Güvenlik cihazýnýn bulunduðu alandaki gaz deliklerinin týkalý olup olmadýðýndan emin olun. Bek minimuma ayarlandýðý zaman yanmýyor. Gaz deliklerinin týkalý olmadýðýndan, Cihazýn yakýnýnda hava akýmý olup olmadýðýndan, Minimum ayarýnýn doðru yapýldýðýndan emin olun. Tencere/Tava dengesiz þekilde duruyor. Tencere/tava nýn alt kýsmýnýn düz olduðundan, Bekin ortasýna gelecek þekilde yerleþtirildiðinden, Destek ýzgaralarýnýn doðru yerleþtirildiðinden emin olun. Bütün kontrollere raðmen ocak çalýþmýyorsa ve problem devam ediyorsa, en yakýn Müþteri Servis Merkezini arayýn. Aþaðýdaki bilgileri vermeniz yardýmcý olacaktýr : Cihazýn modeli (Mod.) Seri Numarasý (S/N) Bu bilgiler, cihazýn üzerinde ve/veya ambalaj materyalinde bulunan bilgi plakasýnýn üzerinde bulunabilir! Asla yetkisi olmayan teknisyenlerden yardým istemeyin ve orjinal olmayan parçalar kullanýlmasýna izin vermeyin.

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-5 Makinenin Yerleþtirilmesi ve Seviye Ayarý Elektrik Baðlantýsý Gaz Baðlantýsý Farklý Gaz Çeþitlerine Uyum Saðlanmasý Bek ve Boru Aðzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007 Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

ÜRÜNÜN TANITIMI. 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli

ÜRÜNÜN TANITIMI. 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli ÜRÜNÜN TANITIMI 1 2 3 270 280 475 475 20 79,3 Min 560 Max 1020 80 50 659,6 898 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli 2 *Bu ürün evde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. UYARI VE EMNÝYET TEDBÝRLERÝ

Detaylı

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65TK/HBM95TK/HVM65TK HVM95TK/HVM65BTK/HGM65TK HGM95TK/HGM65BTK/HGM95BTK 500 1 2 3 4 5 6 400 80 25 20 20 262 250 400 80 20 ÜRÜNÜN TANTIMI Min 635 Max 1015

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz.

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHS74K http://tr.yourpdfguides.com/dref/634446

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHS74K http://tr.yourpdfguides.com/dref/634446 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Montaj ve kullanýmla ilgili Talimatlar

Montaj ve kullanýmla ilgili Talimatlar Montaj ve kullanýmla ilgili Talimatlar 60cm Çift Bölmeli Fýrýn CD64V7WTK Kullanýcýya: Kurulum ve kullanýmdan önce cihazla ilgili kýlavuzu okuyun ve saklayýn. Ýçindekiler Sayfa Giriþ 3 Güvenliðiniz için

Detaylı

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI Deðerli Müþterimiz Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen firmamýz en son teknolojik yenilikleri içeren ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr. Aspiratörünüzü kullanmadan

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Turbo Fýrýn. Yerleþtirme ve Kullaným Kýlavuzu K6M4S (W)/ T K6G4 (W)/T K6G4 S (W)/T

Turbo Fýrýn. Yerleþtirme ve Kullaným Kýlavuzu K6M4S (W)/ T K6G4 (W)/T K6G4 S (W)/T Turbo Fýrýn Yerleþtirme ve Kullaným Kýlavuzu K6M4S (W)/ T K6G4 (W)/T K6G4 S (W)/T Önemli Cihazýnýzýn verimli çalýþmasý ve emniyeti için sizlere her zaman: Ýhtiyaç duyduðunuzda sadece Ýndesit Yetkili Servisini

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN Ýçindekiler Türkçe, 1 K6M4S / T K6G4 /T K6G4 S/T K6G40S / T K6M40S/ T Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler DİKKAT, 2

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler DİKKAT, 2 Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 H6GVAG TK Ýçindekiler DİKKAT, 2 Montaj, 3-6 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK ÜRÜNÜN TANITIMI 1 2 270 280 3 4 5 6 Min 510 Max 970 475 20 80 475 50 450 650 56 500 650 900 1) Ýç Baca 2) Dýþ Baca 3) Ocak Aydýnlatma 4) Alüminyum

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005971

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005971 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma klavuzu DONDURUCU

Kullanma klavuzu DONDURUCU TZAA 1.1 Türkçe Kullanma klavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis,2 Cihazýn tanýmý 3 Kapı yönü değişikliği, 4 Montaj,5 Aksesuarlar, 6 Çalýþtýrma ve kullaným, 6 Bakým ve özen, 7 Önlemler ve

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

AOX-6009 AOB-6009 AOW-6009 AOX-6010 AOX-6011 AOX-6012 AOX-6013 AOX-6005 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

AOX-6009 AOB-6009 AOW-6009 AOX-6010 AOX-6011 AOX-6012 AOX-6013 AOX-6005 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6009 AOB-6009 AOW-6009 AOX-6010 AOX-6011 AOX-6012 AOX-6013 AOX-6005 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 37006ML-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814005

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 37006ML-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814005 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN Türkçe, 1 CX64ST T/HA CX64ST6 T/HA Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý arklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EKK603500X http://tr.yourpdfguides.com/dref/630138

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EKK603500X http://tr.yourpdfguides.com/dref/630138 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜRÜNÜN BÖLÜMLERÝ 2. GÜVENLÝK TALÝMATLARI 3. KURULUM 4. KULLANIM 5. TEMÝZLÝK VE BAKIM

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜRÜNÜN BÖLÜMLERÝ 2. GÜVENLÝK TALÝMATLARI 3. KURULUM 4. KULLANIM 5. TEMÝZLÝK VE BAKIM OCAK AOB-3001 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01

MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01 MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01 MADE in USA VE MÝKRODALGA 1967 yýlýnda mikrodalga fýrýný icad eden ve ilk üreten firmadýr 1969 yýlýnda ilk ticari mikrodalga fýrýný üreten

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

FIRIN AFW-501 AFB-501 AFX-501

FIRIN AFW-501 AFB-501 AFX-501 FIRIN AFW-501 AFB-501 AFX-501 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı