Kullanma Kýlavuzu SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-6 Makinenin Yerleþtirilmesi Elektrik Baðlantýsý Gaz Baðlantýsý Bilgi Plakasý Bek ve Boru Aðzý Özellikleri Cihazýn Tanýtýmý, 7 Genel Bakýþ Baþlangýç ve Kullaným, 8 Beklerin kullanýmý için pratik öneriler Elektrikli sýcakplakalarýn kullanýmý için pratik öneriler Uyarýlar ve Öneriler, 9 Genel Güvenlik Atýklar Temizlik ve Bakým, 10 Cihazýn Kapatýlmasý Cihazýn Temizlenmesi Gaz Vanasý Bakýmý Yardým, 11

2 Montaj! Cihazýnýzý çalýþtýrmadan evvel kullanma kýlavuzunu çok dikkatli bir þekilde okuyun. Kýlavuz cihazýn kurulumu, güvenli kullanýmý ve bakýmýyla ilgili çok önemli bilgiler içermektedir.! Lütfen bu talimatlarý ileride referans almak için saklý tutunuz. Cihazýn satýlmasý veya el deðiþtirmesi durumunda bu kýlavuzu yeni sahibine vermeyi unutmayýnýz. Makinenin Yerleþtirilmesi! Ambalaj malzemelerini çocuklarýn ulaþamayacaðý yerde saklayýnýz. Bu malzemeler, boðulmaya neden olabilir.(bakýnýz Uyarýlar ve Öneriler)! Cihaz, verilen bilgilere uygun þekilde, yetkili bir teknisyen tarafýndan kurulmalýdýr. Yanlýþ kurulum, kiþilere, hayvanlara veya evinize zarar verebilir.! Cihaz, yürürlükte olan B.S.6172/B.S. 5440, Par. 2 ve B.S normlarýna göre sürekli havalandýrmanýn olduðu bir odaya kurulmalýdýr. Aþaðýda belirtilen önlemler uygulanmalýdýr: Komþu Oda Havalandýrma yapýlacak oda Havalandýrma açýklýðýný cam ve taban arasýndan yaymak Yanma için gerekli olan hava, indirekt yollarla da saðlanabilir (örnek olarak komþu odalardan giriþlerin yukarýda anlatýldýðý gibi dýþarýya açýlan havalandýrma borularýna baðlanmasý gerekir). Bu odalarýn yangýn tehlikesi içerebilecek odalar olmamasýna dikkat edilmelidir. sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazlarý havadan aðýrdýr ve yerde toplanýr. Böylelikle, içerisinde lpg tüpü bulunan her odanýn dýþarýya açýlabilmesi gerekir ki sýzan herhangi bir gaz rahatça dýþarý çýkabilsin. Bu yüzden, lpg tüpleri yer seviyesinin altýndaki odalara kurulmamalý ya da depolanmamalýdýr (kiler vb.). Sadece kullanýlan tüp odada muhafaza edilebilir; tüp ýsý kaynaklarýndan özellikle uzak tutulmalýdýr ( ocaklar, bacalar, kazanlar), bu tüpün 50 C sýcaklýktan daha fazla ýsýnmasýna yol açabilir. Cihazýn Yerleþtirilmesi Oda, yanma dumanlarýnýn dýþarýya çýkmasýný saðlayacak bir havalandýrma sistemine sahip olmalýdýr. Cihazýn bulunduðu oda, cihaz çalýþtýrýldýðý zaman otomatik olarak baþlayan bir aspiratör veya davlumbaz içerebilir. Gazlý veya diðer setüstü ocaklar, aþýrý ýsýnmaya karþý X tipi koruma derecesiyle üretilmiþtir. Aþaðýdaki önlemlere ocak kurulurken dikkat edilmelidir: Ocak yüzeyinden daha yüksek olan veya yüzeye komþu olan mutfak dolaplarý, ocaktan en az 600mm uzakta olmalýdýr. Davlumbazlar, montaj kýlavuzunda davlumbazlar için belirtilen þartlara uygun olarak, her koþulda, minimum 650mm yükseklikte olacak þekilde kurulmalýdýr. Dumanlar bacaya veya baca boþluðuna yönlendiriliyor. (ocaklar için özel ayrýlan) Dumanlar direkt dýþarý yönlendiriliyor Davlumbaza komþu olarak yerleþtirilen dolaplar, ocak yüzeyinden 420mm yukarýda olmalýdýr. (bakýnýz þekil) Cihazýn monte edildiði odada, gaz yanma sürecinin ihtiyacý kadar hava çevrimi saðlanmýþ olmalýdýr. Yanma için gerekli olan hava akýþý, 1 kw güç için saatte 2 metreküpten az olmamalýdýr. Eðer davlumbaz, duvar dolaplarýnýn altýna yerleþtirildiyse, dolaplarýn ocaðýn yüzeyinden uzaklýðý en az 700mm(milimetre) olmalýdýr. Hava temini için havalandýrma deliklerinden örnekler Havalandýrma sistemi, iç 2 kesiti en az 100cm olan bir boru yardýmýyla dýþardan saðlanabilir. Bu hava giriþinin önünde hiçbir engel bulunmamalýdýr. Kurulmanýn yapýlacaðý alan þekilde belirtilen ölçülere sahip olmalýdýr.

3 Baðlantý kancalarý, ocaðý 20mm ile 40mm kalýnlýðýndaki setlere monte etmenizi saðlar. Ocaðýn, sete güvenli bir þekilde baðlanmasý için bütün kancalarý kullanýn. Ocaðýn, soðutmalý havalandýrma sistemi olmayan bir fýrýnýn üzerine yerleþtirilmesi durumunda; yeterli havalandýrma dolabýn içine açýlan hava delikleriyle saðlanmalýdýr. (bakýnýz þekil) Kanca Baðlama Diyagramý Kancalama pozisyonu Y=20mm Kancalama pozisyonu Y=40mm Kancalama pozisyonu Y=30mm Ön Arka! PI640 AST ocaðý, soðutmalý havalandýrma sistemine sahip ankastre fýrýnlarýn üstüne kurulmalýdýr. Elektrik Baðlantýsý Üç kutuplu güç kaynaðý kablosu olan ocaklar, bilgi plakasýnda belirtilen voltaj ve frekans deðerlerine uygun olarak alternatif akýmla çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr. (bilgi plakasý cihazýn alt kýsmýnda bulunmaktadýr.) Topraklama kablosu yeþil ve sarý renklidir. Cihaz, ankastre elektrikli fýrýnýn üzerine kuruluyorsa, ocaðýn ve fýrýnýn elektrik baðlantýlarý ayrý ayrý yapýlmalýdýr. Elektrik güvenliði ve fýrýný sökmeyi kolaylaþtýrmak açýsýndan bu önemlidir.! Aksesuar paketinin içinde bulunan kancalarý kullanýnýz. Ocak, ankastre bir fýrýnýn üzerine kurulmuyorsa, yalýtým için tahta bir panelin yerleþtirilmesi gerekmektedir. Bu panel, ocaðýn alt kýsmýndan minimum 20mm uzak olacak þekilde yerleþtirilmelidir. Havalandýrma Güç kaynaðý kablosunun baðlanmasý Cihazýn bilgi plakasýnda yazan miktara uygun standart bir fiþ takýn. Cihaz, ana þebekeye, 3mm kontak açýklýðý bulunan çok kutuplu bir þalter kullanýlarak baðlanmalýdýr. Þalter belirtilen akýma ve geçerli elektrik yönetmeliðine uygun olmalýdýr (topraklama kablosu þalter ile kesilmemelidir). Baðlantý kablosu 50 C sýcaklýkta bulunmayacak þekilde yerleþtirilmelidir. Ýyi bir havalandýrma saðlamak için, dolabýn arka paneli çýkarýlmalýdýr. Fýrýný, iki parça tahtanýn veya 45 x 560 mm açýklýða sahip düz bir yüzeyin üzerine yerleþecek þekilde kurmak önerilmektedir. (bakýnýz þekil)

4 ! Baðlantýyý yapan kiþi, elektrik baðlantýsýnýn geçerli güvenlik yönetmeliðine uygun þekilde yapýldýðýndan emin olmalýdýr. Baðlantýyý yapmadan önce aþaðýdaki uyarýlara dikkat edin: Cihazýn topraklanmýþ olmasýna ve de fiþin kurallara uygun olmasýna Prizin, cihazýn bilgi plakasý üzerinde yazýlý olan maksimum güce dayanýklý olmasýna Voltajýn, bilgi plakasýnda belirtilen aralýklar arasýnda olmasýna Prizin, cihazýn fiþiyle uyumlu olmasýna. Eðer priz uyumlu deðilse, deðiþmesi için yetkili bir teknisyenden yardým isteyin. Uzatma kablolarý veya çoklu priz kullanmayýn.! Cihaz kurulduktan sonra elektrik kablosu ve fiþi kolay ulaþýlabilir bir yerde olmalýdýr.! Kablo bükülmemeli ve ezilmemelidir.! Kablo düzenli olarak kontrol edilmeli ve sadece yetkili servis tarafýndan deðiþtirilmelidir.(bakýnýz Yardým)! Üretici bu uyarýlar dikkate alýnmadýðý taktirde hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Cihazda L- þeklinde ayarlanabilir boru bulunmaktadýr ve bu boru kaçaklarý önlemek için bir kapakla kapatýlmýþtýr. Boru yerine uygun bir þekilde yerleþtirildikten sonra kapak her zaman yerine takýlmalýdýr. ( kapak cihazla birlikte verilmiþtir.) Cihaz üzerindeki gaz giriþ yeri silindir þeklinde 1 / 2 erkek baðlantý noktasýdýr. Belirtilen baðlantýya esnek, paslanmaz çelik, tek parça borunun baðlanmasý Hortum tutucu, cihazýn üzerinde bulunmaktadýr. Cihaz üzerindeki gaz giriþ yeri silindir þeklinde 1 / 2 erkek baðlantý noktasýdýr. Borunun uzunluðu 2 metreyi geçmemelidir. Baðlantý yapýldýktan sonra, esnek metal borunun, hareketli parçalarla temas etmediðinden ve ezilmediðinden emin olun.! Sadece geçerli yönetmeliðe uygun olan borularý ve contalarý kullanýn. Baðlantýnýn Sýkýlýðýnýn Kontrolü! Kurulum iþlemi tamamlandýktan sonra, boru giriþlerini sabunlu bir solüsyon kullanarak kontrol ediniz. Asla ateþ kullanmayýnýz. Gaz baðlantýsý Cihaz, gaz tüpüne veya aðýna geçerli ulusal yönetmeliðe uygun olacak bir þekilde baðlanmalýdýr. Baðlantýyý yapmadan evvel, fýrýnýn kullandýðýnýz gaz kaynaðý ile uyumlu olup olmadýðýný kontrol edin. Eðer uygun deðilse, Farklý Gaz türlerine Uyum Saðlanmasý ile ilgili talimatlarý takip ediniz. Tüpten sývý gaz kullanýrken, mevcut ulusal yönetmeliðe uygun olan bir basýnç regülatörü kullanýnýz.! Gaz kaynaðýnýn basýncýnýn Tablo 1'de (Bek ve boru aðzý özellikleri tablosu) belirtilen deðerlerle uyum içinde olmasýna dikkat ediniz. Bu enerji tüketimini minimuma indirirken cihazýnýzýn güvenli olarak kullanýlmasýný da saðlamaktadýr. Esnek olmayan bir boruyla baðlantýnýn yapýlmasý (bakýr veya çelik)! Gaz sistemine baðlantý yapýlýrken cihaza hiçbir þekilde zarar verilmemesine dikkat edilmemelidir. Farklý Gazlara Uyum Saðlanmasý Ocaðý önceden fabrikanýn belirlediði gaz tipinden (ocaðýn üzerinde yer alan etikette belirtilen) baþka bir gaz tipine uygun hale getirebilmek için, bekler þu þekilde yerleþtirilmelidir : 1. Ocak ýzgaralarýný kaldýrýn ve bekleri merkezlerinden çýkartýn. 2. Hortum aðýzlarýný 7 mm soket anahtar ile çýkarýn ve yerine yeni gaz ile uyumlu olanlarýný yerleþtirin. (Bek ve boru aðýzlarý özelliklerini içeren 1nolu tabloya bakýnýz) 3. Yukarýdaki talimatlarý tersine uygulayarak bütün parçalarý yerlerine yerleþtirin. 4. Bu iþlemlerden sonra, eski derecelendirme etiketini yeni gaza uyumlu olanýyla deðiþtiriniz. Bu etiketler yetkili servislerde mevcuttur.

5 Öncelikli hava ayarýnýn yapýlmasý : Herhangi bir ayarlama gerekmemektedir. Beklerin minimuma ayarlanmasý : 1. Vanayý minimum konumuna getirin. 2. Düðmeyi yerinden çýkartýn ve vana piminin içine veya yanýna yerleþtirilmiþ ayar vidasýný alev düþük fakat sürekli olacak þekilde ayarlayýn.! Sývý gaz kullanýlýyorsa ayar vidasý çok iyi bir þekilde sýkýþtýrýlmalýdýr.! Bu iþlemlerden sonra, eski derecelendirme etiketini yeni gaza uyumlu olanýyla deðiþtiriniz. Bu etiketler yetkili servislerde mevcuttur.! Kullanýlacak olan gaz basýncý öngörülen gaz basýncýndan farklý ise, giriþ borusunun üzerine uygun bir basýnç regülatörü monte etmek gerekir. (Geçerli yönetmeliðin normlarýna uygun olmak için) TEKNÝK ÖZELLÝKLER 3. Bek yanarken,düðmeyi hýzlý bir þekilde maksimum ve minimuma çevirerek alevin sönüp sönmediðini kontrol ediniz. 4. Bazý ocaklarda güvenlik cihazý (termokupl) bulunmaktadýr. Eðer cihaz, bekler düþük alev ayarýndayken çalýþmazsa, bu düþük alevi ayartornavidasýyla yükseltin. 5. Gerekli ayarlamalar yapýldýktan sonra, kapaklarý by-passlarýn üzerine yerleþtirin. Elektrik Baðlantýlarý Voltaj : V 50/60 Hz veya V 50/60 Hz(bakýnýz bilgi plakasý) Absorblanan Maksimum Güç 1500W EC direktifleri : -19/02/73 tarihli 73/23/EEC (Alçak Gerilim) ve ilgili düzeltmeler - 03/05/89 tarihli 89/336/EEC (elektromanyetik uygunluk) ve ilgili düzeltmeler - 22/07/93 tarihli 93/68/EEC ve ilgili düzeltmeler - 29/06/90 tarihli 90/396/EEC (Gaz) ve ilgili düzeltmeler /96/EC

6 Gaz Beki ve Hortum Baþý Özellikleri Likit gaz Doðal gaz Bek Çap (mm) Termik Güç kw(p.c.s.*) Geçit 1/100 Aðýz 1/100 Debi* g/h Aðýz 1/100 Debi* l/h Nominal Azaltýlmýþ Hýzlý(Büyük)R Yarý Hýzlý(Orta boy) (S) Yardýmcý (küçük) (A) Üçlü yüzük (TC) Basýnç Nominal(mbar) Minimum(mbar) Maksimum(mbar) * 15 C'de ve 1013 mbarda - kuru gaz ** Propan P.C.S. =50,37 MJ/Kg *** Butan P.C.S. = 49,47 MJ/Kg Doðal P.C.S. = 37,78 MJ/m3 (1) Sadece güvenlik cihazý olan cihazlar! PI640 AST setüstü ocaðý sadece soðutmalý havalandýrma sistemi bulunduran ankastre fýrýnlarýn üzerine kurulabilir.

7 Cihazýn tanýtýmý Genel bakýþ GAZ BEKLERÝ ELEKÝKLÝ SICAK PLAKA TENCERE/TAVA için destek ýzgarasý ELEKÝKLÝ SICAK PLAKA için gösterge ýþýðý* GAZ BEKLERÝ ve ELEKÝKLÝ SICAK PLAKA için kontrol düðmeleri GAZ BEKLERÝ düðmesi GÜVENLÝK CÝHAZI* GAZ BEKLERÝ için otomatik ateþleme* ELEKÝKLÝ SICAK PLAKALAR farklý çaplara ve farklý güç seviyelerine sahiptir. Bu güç seviyeleri normal veya hýzlý olabilir. (ikinci olan ayar diðerlerinden sýcakplakanýn ortasýndaki kýrmýzý noktadan ayýrt edilebilmektedir.) ELEKONÝK SICAK PLAKA gösterge ýþýðý, seçenek düðmesi off pozisyonundan deðiþtirildiði zaman yanar. GAZ BEKLERÝ VE ELEKONÝK PLAKALARIN* alevin gücünü kontrol düðmeleriyle ayarlayýn. OTOMATÝK ATEÞLEME* beklerin otomatik olarak yanmasýný saðlar. GÜVENLÝK CÝHAZI*, alevin yanlýþlýkla sönmesi durumunda gaz akýþýný durdurur. GAZ BEKLERÝ boyut ve güç olarak deðiþmektedir. Tencere/tava'nýzýn çapýna göre en uygun beki seçebilirsiniz * Sadece bazý modellerde bulunur.

8 Baþlangýç ve Kullaným! Ocakta, ilgili bekin veya sýcakplakanýn* durumunu gösteren düðmeler bulunur. Gaz Bekleri Ýlgili kontrol düðmeleri kullanýlarak bekler aþaðýdaki seçeneklere ayarlanabilir. Off (Kapalý) Maksimum Minimum Beklerden birini yakmak için, yanan bir kibrit veya çakmaðý beke yakýn tutunuz, ve en yüksek alev ayarýna gelecek þekilde bekin düðmesine basarak saat yönünün tersine çeviriniz. Cihaz bir güvenlik cihazýna sahip olduðu için, düðmeyi yaklaþýk 6 saniye boyunca basýlý tutmak gerekmektedir. Böylelikle alevin canlý tutulmasý saðlanýr. Otomatik ateþleme düðmesine sahip olan modeller kullanýldýðý zaman, ilk olarak gaz bekinin düðmesine ( iþareti ile tanýnýr) basýlýr, ve saat yönünün tersine maksimum ayara doðru çevrilir.! Eðer alev yanlýþlýkla sönerse, beki kapatýn ve tekrar yakmadan evvel 1 dakika bekleyin. Beki kapatmak için, düðmeyi durma... pozisyonuna gelene kadar çevirin. Elektrikli Sýcakplaka * Ýlgili düðme, saat yönünde veya saat yönünün tersinde çevrilerek, 6 farklý ayar yapýlabilir: Ayar Normal veya Hýzlý Plaka Off (Kapalý) Düþük Orta Yüksek Beklerin kullanýmý için Pratik öneriler Beklerin verimli olarak çalýþtýðýndan emin olmak için : Bekin boyutuna uygun bir tencere/tava kullanýnýz. (Bkz. Tablo). Böylelikle, alevler tencerenin/tavanýn altýný geçmez. Düz yüzeyli ve kapaklý tencere/tava kullanýnýz. Kaynama noktasýnda alev azaltýlmalýdýr. Hýzlý(R) Yarý Hýzlý(S) Yardýmcý(A) Elektrikli Sýcakplakanýn kullanýmý için Pratik Öneriler Isý kaybýný ve sýcak plakalara gelebilecek zararý engellemek için, düz yüzeyli ve çapý sýcakplakanýn çapýna uygun olan tencere/tava kullanýnýz. Ayar Bek Üçlü Taç(TC) Normal veya Hýzlý Plaka OFF Sebze, Balýk Nohut,bezelye, patates,çorba Tencere/Tava Çapý (cm) Büyük miktardaki yemeðin piþirilmesine devam etmek için Rosto için (orta piþmiþ) Rosto için (çok piþmiþ) Kýzartma veya kýsa zamanda kaynatmak için Seçici düðme, off dýþýnda herhangi bir ayardaysa, On ýþýðý yanar.! Eðer sýcakplakalarý ilk olarak kullanýyorsanýz, onlarý 4 dakika kadar üzerlerine tava/tencere koymadan maksimum sýcaklýða kadar ýsýtýn. Bu aþamayla, plakanýn koruyucu tabakasý sertleþir ve direnci artar. * Sadece belirli modellerde

9 Uyarýlar ve öneriler! Bu cihaz uluslararasý güvenlik standartlarýna uygun olarak tasarlanmýþ ve üretilmiþtir. Aþaðýdaki uyarýlar güvenlik içindir ve dikkatlice okunmalýdýr. Hiçbir koþulda cihaz bozulduðunda kendiniz tamir etmeye çalýþmayýnýz. Tecrübesiz ellerce yapýlacak tamiratlar yaralanmalara ya da cihazda daha ileri noksanlýklara sebep olabilir. Yardým isteyiniz. Genel Güvenlik Bu 3. sýnýf ankastre bir cihazdýr. Gazlý cihazlar yeterli derecede çalýþabilmek için düzenli hava sirkülasyonuna gerek duyarlar. Ocaðý kurarken; Pozisyon Ayarlama kýsmýndaki talimatlarý uygulayýn. Bu kýlavuz, seri numara plakasýnda sembolleri bulunan ülkelerde geçerlidir. Kazara olabilecek yanýklarý engellemek için, tavalarýn saplarýnýn her zaman ocaðýn iç kýsmýna doðru çevrili durmasýný saðlayýn. Gaz bekleri ve elektrikli sýcakplaka hala sýcakken, ocaðýn cam kapaðýný(eðer varsa) kapamayýn. Elektrikli sýcakplakayý tek baþýna yanar þekilde býrakmayýn. Deforme olmuþ veya dengesiz tencere/tava kullanmayýn. Cihaz ev kullanýmý için üretilmiþtir. Ticari ya da endüstriyel amaçlarla kullanýlmamalýdýr. Cihazý dýþarda, hatta çatý ile kaplanmýþ bölümlere dahi yerleþtirmeyiniz: cihazý, yaðmura ve fýrtýnalara maruz býrakmak çok tehlikelidir. Cihazý, taþýrken daima fýrýnýn yan tarafýnda bulunan kulplarý kullanýnýz. Cihaza, ýslak el ve ayakla veya yalýnayak dokunmayýnýz. Cihaz yetiþkinler tarafýndan bu kitapçýktaki öneriler doðrultusunda sadece yemek piþirme amacý ile kullanýlmalýdýr. Elektrik kablosunun ya da bir elektrikli aletin cihazýn sýcak kýsýmlarý ile temas etmemesine dikkat edin. Isý yayýlýmýný ve havalandýrmayý saðlayan açýklýklar asla kapanmamalýdýr. Cihaz kullanýlmadýðý zaman düðmelerin hepsinin / pozisyonunda olduðundan emin olun. Cihazý fiþten çekerken soketten tutarak çekiniz, kabloyu çekmeyiniz. Cihazýn elektrik baðlantýsýný kesmeden temizlik veya bakým yapmayýnýz. Atýklar Paketleme malzemesini elden çýkartýrken : mevcut yönetmeliði kontrol ediniz, paketleme malzemesi tekrar kullanýlabilir. 2002/96/EC sayýlý Avrupa Birliði Elektrikli ve Elektronik Eþyalar Çevre yönetmeliðine göre elektrikli ev aletleri normal atýklar gibi atýlmamalýdýr. Eski cihazlar yeniden kullanýlacak parçalarýnýn deðerlendirilebilmesi ve insan saðlýðýna zararlý etkilerinin azaltýlmasý için ayrý bir yerde toplanmalýdýr. Cihazýnýzýn üzerindeki çarpýlý iþaret size bunu hatýrlatacaktýr. Kullanýcýlar cihazlarý elden çýkarýrken cihazýn doðru tanzimi için yerel yetkililer ya da satýcýlarla baðlantý kurmalýdýr.

10 Temizlik ve bakým Cihazýn Kapatýlmasý Cihaz üzerinde herhangi bir iþ yapmadan önce elektrik baðlantýsýný kesiniz. Cihazýn temizlenmesi! Aþýndýrýcý deterjanlar(leke-çýkarýcý, pas önleyici, toz deterjanlar) kullanmayýn. Bunlar yüzeye zarar verebilirler.! Cihazýn üzerinde buhar oluþturacak veya hasara neden olacak temizlik malzemeleri kullanmayýnýz. Gaz Vanasý Bakýmý Zamanla vanalar bozulabilir veya dönmesi zor hale gelebilir. Böyle bir durumda vanalar deðiþtirilmelidir.! Bu iþlemler üretici tarafýndan yetki verilmiþ bir teknik eleman tarafýndan yerine getirilmelidir. Genellikle ocaðýn nemli bir süngerle silinip, kuru bir bezle kurulanmasý yeterlidir. Beklerin yerinden çýkarýlabilen kýsýmlarý, sýkça, ýlýk su ve sabunla temizlenmelidir. Bütün yanma artýklarýnýn temizlendiðinden emin olunuz. Otomatik ateþleme sistemine sahip olan ocaklarda, elektronik ateþleme sisteminin uçbirimi sýklýkla temizlenmeli ve gaz çýkýþýnýn olduðu deliklerde herhangi bir týkanma olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Elektrikli sýcak plakalar nemli bir bezle temizlenmeli ve hala ýlýkken az miktar bir yað ile yaðlanmalýdýr. Paslanmaz çelik üzerinde, yüzeyinde su kaldýðý zaman veya fosfor içeren bir deterjanla temizlendiði zaman leke oluþur. Bu yüzden, temizlik iþleminden sonra, iyice kurulandýðýna ve su kalmadýðýna emin olunuz.

11 Sorunlar ve öneriler Cihazýnýzýn hiç çalýþmadýðý veya düzgün çalýþmadýðý durumlarda, teknik servisi aramadan evvel herhangi birþey yapýlýp yapýlamayacaðýný kontrol edin. Ýlk olarak, gaz ve elektrik kaynaðýnda kesinti olup olmadýðýný kontrol edin. Ana borulardaki gaz vanalarýnýn açýk olup olmadýðýna bakýn. Bek yanmýyor veya alev bekin etrafýný sarmýyor. Bekin üzerinde bulunan gaz çýkýþ deliklerinin týkalý olup olmadýðýný, Bekin yerinden çýkarýlabilir kýsýmlarýnýn düzgün yerleþtirildiðini, Cihazýn yakýnýnda hava akýmý olup olmadýðýný, kontrol edin. Güvenlik cihazý olan modellerde alev sönüyor. Düðmeye sonuna kadar bastýðýnýzdan, Düðmeyi güvenlik cihazýný aktive edecek kadar uzun basýlý tuttuðunuzdan, Güvenlik cihazýnýn bulunduðu alandaki gaz deliklerinin týkalý olup olmadýðýndan emin olun. Bek minimuma ayarlandýðý zaman yanmýyor. Gaz deliklerinin týkalý olmadýðýndan, Cihazýn yakýnýnda hava akýmý olup olmadýðýndan, Minimum ayarýnýn doðru yapýldýðýndan emin olun. Tencere/Tava dengesiz þekilde duruyor. Tencere/tava nýn alt kýsmýnýn düz olduðundan, Bekin ortasýna gelecek þekilde yerleþtirildiðinden, Destek ýzgaralarýnýn doðru yerleþtirildiðinden emin olun. Bütün kontrollere raðmen ocak çalýþmýyorsa ve problem devam ediyorsa, en yakýn Müþteri Servis Merkezini arayýn. Aþaðýdaki bilgileri vermeniz yardýmcý olacaktýr : Cihazýn modeli (Mod.) Seri Numarasý (S/N) Bu bilgiler, cihazýn üzerinde ve/veya ambalaj materyalinde bulunan bilgi plakasýnýn üzerinde bulunabilir! Asla yetkisi olmayan teknisyenlerden yardým istemeyin ve orjinal olmayan parçalar kullanýlmasýna izin vermeyin.