MİSAFİREVLERİ VE BEKAR ODALARI YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİSAFİREVLERİ VE BEKAR ODALARI YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 MİSAFİREVLERİ VE BEKAR ODALARI YÖNETMELİĞİ

2 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSAFİREVLERİ VE BEKAR ODALARI YÖNETMELİĞİ (1/1/1997 tarihli Genel Müdür Onayı ile yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Tanım ve Kapsam Madde 1- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında bulunan ve mensuplarına yatak ve yemek (veya sadece yatak) verilmek kaydıyla tahsis edilen barınma yerlerine misafirevleri denir. Bu Yönetmeliğin amacı ; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde işletilen misafirevleri ile bunlara bağlı bölümlerin yönetimi, buralardan kimlerin ne şekilde yararlanacağı ve işletim kurallarını belirlemektir. İKİNCİ BÖLÜM Madde 2- Misafirevleri, taşrada hangi işyeri veya üniteye bağlı olarak teşkil edilmiş ise o işyeri ve ünite amiri, merkezde ise İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yönetilir. Misafirevlerine Kabul Şartları Madde 3- a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde halen çalışmakta olan personel ile emekli olan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personelinin eşi, bakmakla mükellef olduğu çocukları ile anne ve babası ( kardeşler dahil), b) Genel Müdürlüğümüz ile ilgili bir görevin ifası maksadıyla gelmiş olmak kaydıyla diğer kuruluş personeli, c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türk Cumhuriyetleri meteoroloji personeli, d) Herhangi bir göreve atanan veya atanmak maksadıyla gönderilen Genel Müdürlüğümüz personeli (göreve başlayıp veya ayrılışından 45 gün geçmemek kaydıyla yer müsait olduğu takdirde bu süre misafirevlerinin bağlı olduğu ünite amirince 15 gün daha uzatılabilir.)

3 e) Yukarıdaki fıkralar dışında kalıp da yetkililerin izniyle misafirevlerinde en fazla 15 gün kalmaları uygun görülen ve Genel Müdürlüğümüz personeli olmayan diğer kimseler, kalabilir. Madde 4- Yukarıda 3 üncü maddede sayılan kişilerden geçici görevle gelenler seyahat emirlerini, ve kuruluşumuz kimliklerini, diğerleri ise izin belgelerini göstermek kaydıyla kendilerine geliş tarihleri ve misafirevinin durumuna göre yer tahsis edilir. Genel Müdürlüğümüz müfettişlerinin seyahat emri yerine görevlerini belirten hüviyet göstermeleri yeterlidir. Kahvaltı, Yemek ve Meşrubat Verilmesi Madde 5- Tesislerde Genel Müdürlüğümüzce, lüzumu halinde belirlenecek esaslara göre kahvaltı, yemek, çay ve meşrubat ve benzeri maddeler verilebilir, bu maddelerin satışı için makbuz veya fiş kullanılır. Makbuz veya fişler sıra ve seri numaralı olup, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü amblemli olarak bastırılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yararlanacakların Uymak Zorunda Oldukları Esaslar Madde 6- a) Tesislerde kalacakları süreyi yöneticilere bildirmek, b) Müsaade edilen sürenin sonunda herhangi bir uyarıya gerek kalmadan tesisi terk etmek, c) Tesiste kalan kimseleri her ne şekilde olursa olsun rahatsız etmemek, örf ve adetlerle görgü kurallarına aykırı davranışta bulunmamak, d) Yönetimde görevli memur ve hizmetlilerle tartışmamak ve görevlerine karışmamak, e) Temizliğe uymak ve durumu bozacak hareketlerden kaçınmak, f) Tesisler için uygulanan güvenlik talimatına tam olarak uymak, g) Demirbaş eşyayı özenerek kullanmak, h) Tesislerden alınan ücretleri peşin olarak ödemek, ı) Tesislere kabul izni istendiğinde, görev kağıdı ile birlikte gerekli kimlik ve sağlık karnelerini yanında bulundurmak, j) Misafirevinden ayrılacaklar, sabah saat a kadar odayı boşaltmak zorundadır. Ünite amirlerince, her tesisin özelliğine göre yukarıdaki hükümlerle birlikte tesislerden yararlanacakların uymakta zorunlu olduğu hususları belirten talimatnameler hazırlanıp görülecek yere asılır. Yukarıdaki hususlara göre hazırlanan talimata uymayan uyumsuz kişiler ilgili Müdür veya Bölge Müdürü tarafından düzenlenecek tutanakla misafirevinden derhal çıkarılır. Gelirler ve Giderler Hesabı Madde 7- Misafirevlerinin giderleri, faydalananların yatak ücretleri, temizlik ve sarf malzemeleri ile 5 inci madde de belirtilen malzemelerden ibarettir.

4 Madde 8- Misafirevlerinin hesapları mahallinde tutulmakla beraber her yıl sonunda İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bilgi verilir. Madde 9- Yukarıda sayılan masraflar karşılığı yatak ve yemek geliri misafirevlerinin geliri olarak tahsil edilir. Madde l0- Misafirevlerinin gelirleri ile giderlerinin eşit olması esastır. Yıl sonu itibarıyla gelir fazlası, ertesi yılda kullanılmak üzere bloke edilir. Bu işlemlerde hesapların kapatılışı 31 Aralık sonu itibarıyla yapılır. Madde 11- Misafirevleri yatak ( verildiği takdirde yemek,çay ve meşrubat) ücretleri Maliye Bakanlığınca tespit edilen fiyatlar dikkate alınarak Genel Müdürlükçe günün şartlarına göre yeniden düzenlenebilir. Tüketim Malzemelerinin Temini Madde l2- Misafirevlerine ihtiyaç duyulan gıda ve temizlik malzemeleri için gelirlerden yapılacak harcamaların ilgili müdürün belirleyeceği esaslar dahilinde mutlaka fatura, fiş ve benzeri yasal belgelere dayanılarak yapılması ve gider belgelerinin işletme defterine kaydedilmesi gereklidir. Sarfa ve kayda tabi ve işletme malzemesine ait fatura arkalarının misafirevi yöneticisi tarafından da onaylanması gerekir. Misafirevlerine ihtiyaç duyulan gıda ve temizlik malzemeleri Ambar Memuru, Aşçıbaşı ve Mubayaa Memurundan oluşan tesellüm heyeti tarafından teslim ve koruma altına alınır. İşletme, Bakım ve Onarımlar Madde 13- Misafirevleri ile eklentilerinin işletme masraflarından kömür, fueloil, doğalgaz, elektrik, su, haberleşme, ulaştırma, kırtasiye, yedek parça, temizlik malzemesi giderleri ve benzeri harcamalar (işçilik dahil) misafirevlerinin gelirlerinden imkanlar dahilinde karşılanır. Ambar Sayımı Madde l4- Her ay sonunda ambar sayılarak ilgililerce tutanağa bağlanır. Sayımdan noksan çıkan malzemeler var ise ambar memuruna ve sorumlusuna ödettirilir. Fazla malzeme var ise tutanak düzenlenerek gelir kaydedilir. Misafirevleri Ücretlerinin Tahsili ve Teslimi Madde 15- Misafirevleri ücreti, misafirhaneye iştirak edildiği gün, kalınacak sürenin tamamını kapsamak üzere defaten tahsil edilerek sorumlu kişiye teslim edilir. Tahsil edilen paralar asgari 3 gün içinde bankaya yatırılır. Ayrıca, misafirhane gelirlerinden satın alınması düşünülen demirbaş niteliğindeki malzemelerin Genel Müdürlük Makamı Onayına bağlanarak, satın alındıktan sonra, genel hükümlere göre demirbaş kayıtlarına geçirilmesi gerekir. Misafirevi Yöneticisinin Görev ve Yetkileri Madde l6- a) Misafirevi veya bağlı birimlerdeki personelin görevlerinin kusursuz yapılmasını sağlamak, b) Tesisin temizlik, çevre düzeni ve disiplinini temin etmek,

5 c) Tesisten yararlananların dilek ve şikayetlerini dinlemek ve çözüm ile öneriler getirmek, d) Hizmet personeli için tespit edilen kılık ve kıyafetlerin düzgün olmasını sağlamak, e) Tesiste çıkabilecek yangın ve sabotajlara karşı gerekli önlemleri almak ve ilgililere vaktinde duyurmak, f) Tesiste hizmet veren personelin çalışma saatlerini belirlemek, iş bölümü yapmak, çalışanlar arasında uyumu sağlamak, g) Mubayaa ile ilgili teslim ve tesellüm heyetinin dokümanlarını ve kıymetli evraklarını onaylamak, temin edilecek gıda, temizlik ve benzeri diğer maddelerin ucuz ve kaliteli olmasını sağlamak, h) Tesiste sağlık açısından ilk yardım ve ecza dolabı bulundurmak, ı) Niteliğini kaybetmiş, sağlık açısından zararlı hale gelmiş olan yiyecek maddelerini tutanakla tespit ettirme, imhasını sağlayıp kayıtlardan düşürmek, j) Her türlü evrak ve mali dokümanı hazır halde tutmak, k) İş kazalarını vakit geçirmeden süresi içerisinde ilgili yerlere bildirmek, l) Çıkarılan aylık gelir ve gider ile yıl sonlarında çıkarılan hesap sonuçlarını, gelir ve gider cetvellerini yöneticilere bir raporla bildirmek, Bu yönetmeliğin 8 inci maddesindeki husus muvacehesinde hareket edilerek hesap kapatılışını takip eden 7 gün içinde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir. Yukarıda sıralanan hususları yerine getirmekle görevlendirilen eleman yönetim kadrosunda değil ise, bu görevleri amiriyle istişare neticesinde yerine getirecektir. Görevlendirme Suretiyle Misafirevlerinin Yönetimi ve Müracaatların Değerlendirilmesi Madde 17- Misafirevi bulunan ünitelerde yapılan çalışmaların yoğunluğu dikkate alınarak İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının konu ile ilgili ünitesince belirlenen ve makamın onayı ile görevlendirilen kişiler tarafından misafirevlerinin yönetimi sağlanır. Yaz Dönemi, misafirevlerinden istifade etmek üzere yapılacak müracaatlar doğrudan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İşlemlerin Kontrol ve Teftişi Madde 18- Misafirevlerinin hesap ve işlemleri bağlı olduğu ünite amirlerince devamlı denetlendiği gibi, merkez ve taşra misafirevlerinin bu yönetmelik hükümlerine uygun yönetilip yönetilmediği yönünde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca da denetime tabi tutulur. Ayrıca, Teftiş Kurulu tüzük ve yönetmeliği ile diğer yasal hükümler saklıdır. Misafirevlerinde Tutulacak Kayıtlar ve Kullanılacak Formlar Madde 19- Misafirevlerinde; a) Misafir kayıt defteri ve dosyası, b) İşletme Defteri, c) Gelir ve gider belgeleri dosyası,

6 d) Demirbaş kayıtları dosyası, tutulur. Kaldırılan Hususlar Madde 20- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle; bu konuda yayınlanmış olan 30/6/l989 tarih ve 123 sayılı tebliğ ile uygulamaya konu olan Misafirhane Yönetmeliği ile buna paralel yayımlanmış olan genelgeler hükümsüzdür. Uygulama Madde 21- Bu yönetmeliğin uygulanmasında meydana gelebilecek hususların halli ile uygulanabilirliğinin temininde; Maliye Bakanlığının bu konudaki tebliğleri de dikkate alınarak Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı yetkili kılınmıştır. Yürürlük Madde 22- Bu Yönetmelik 1/1/1997 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 23- Bu Yönetmelik hükümlerini, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü yürütür.

SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ Konukevi Tesislerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında GENELGE

SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ Konukevi Tesislerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında GENELGE SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ Konukevi Tesislerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, üniversite personeli, emeklileri,

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DİNLENME VE SPOR TESİSLERİ YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DİNLENME VE SPOR TESİSLERİ YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DİNLENME VE SPOR TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Kurumumuz Antalya Dinlenme

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Bu Yönerge Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Konukevi nin yönetimi, yararlanma usul ve esasları ile uygulamaya ilişkin diğer hususları tespit

Detaylı

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İŞLETME USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İŞLETME USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İŞLETME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslar, Kreş ve Gündüz Bakımevlerine

Detaylı

ASKERÎ KANTİN YÖNETMELİĞİ 1

ASKERÎ KANTİN YÖNETMELİĞİ 1 1 ASKERÎ KANTİN YÖNETMELİĞİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kanunî Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik; askerî kantinlerin gelirleri ile teşkil, idare, murakabe, işletme ve kontrol şekillerini

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ REHBERLĠK VE DENETĠM KURULU BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. (12 Ekim 2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ REHBERLĠK VE DENETĠM KURULU BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. (12 Ekim 2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ REHBERLĠK VE DENETĠM KURULU BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ (12 Ekim 2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14 Evrak Tarih ve Sayısı: 26/05/2015-8635 İÇİNDEKİLER AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ... 3 Genel Hükümler... 3 Amaç...3 Kapsam

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği Kabul Tarihi: 17/03/2008 Kabul Sayısı: 164 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 11/04/2008 Tarihli Memleket Gazetesi BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MEVZUATI VE TEFTİŞ REHBERİ Ankara, 2012 1 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM...5 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ 1307 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15/8/1983, No: 83/6950 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/8/1982, No: 2698 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : Tarih : 10.09.1982 No : 8/5819 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13.01.1983 Sayı : 17927 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde

Detaylı

KANO FEDERASYONU BÜTÇE, HARCAMA VE MUHASEBE TALİMATI (1)

KANO FEDERASYONU BÜTÇE, HARCAMA VE MUHASEBE TALİMATI (1) KANO FEDERASYONU BÜTÇE, HARCAMA VE MUHASEBE TALİMATI (1) Karar Tarihi : 14/04/2007 Karar No : 3 KANO FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Bu Talimat, Kano Federasyonu

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191 T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191 Stok No: 150.0001-009733 (175X250) 2006 ANKARA - 2006 Sayfa:1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Fatih Belediyesi

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI UMRE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI UMRE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI UMRE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (l) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı nca yapılan umre seferlerinin yurtiçinde ve yurtdışında düzenli bir

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL KOMPLEKSİNDE İŞYERİ TAHSİSLERİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL KOMPLEKSİNDE İŞYERİ TAHSİSLERİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında; 11 Haziran 1998 tarih ve 4367 sayılı kanun ve 24 06 1995 ve 552 sayılı Yaş

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAÇ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAÇ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAÇ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Üniversitenin Araç İşletme Müdürlüğünün emrinde

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ 1315 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.9.1982, No: 8/5319 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.1.1983, No: 17927 Mük. Yayımlandığı

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

İŞYURTLARI KURUMU VE İŞYURTLARINDA KULLANILAN MALİYET HESAPLARI İLE TUTULACAK DEFTER VE BELGELERİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNERGE

İŞYURTLARI KURUMU VE İŞYURTLARINDA KULLANILAN MALİYET HESAPLARI İLE TUTULACAK DEFTER VE BELGELERİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNERGE İŞYURTLARI KURUMU VE İŞYURTLARINDA KULLANILAN MALİYET HESAPLARI İLE TUTULACAK DEFTER VE BELGELERİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Muhasebe İşlemleri ve

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kapsam ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği (7/11/2002 tarihli ve 24929 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BKK Sayısı : 2006/11545 Karar Tarihi : 28/12/2006 R.G. Tarihi : 18/01/2007 R.G. Sayısı : 26407 Karar Sayısı : 2006/11545

Detaylı

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Bakanlık Harcama Birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı