K U L L A N I M K L A V U Z U G A R A N T B E L G E S

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K U L L A N I M K L A V U Z U G A R A N T B E L G E S"

Transkript

1 KULLANIM KLAVUZU G A R A N T B E L G E S

2

3 T ü r k i y e d e i l k d e f a m u t f a k t a 5 y l g a r a n t i u y g u l a m a s n b a l a t a n ü t e r c i h e t t i i n i z i ç i n t e e k k ü r e d e r, u z u n y l l a r s a l k l a ve mutlulukla kullanman z dileriz.

4 Ç NDEK LER 1 MUTFAK Ç N ÖNER LER 2 GÖVDELER 3 KAPAKLAR a- Laminat ve PVC kapaklar b- Vernikli ah ap kaplamal kapaklar c- Cam kapaklar d- Boyal ve tamperli cam kapaklar e- Gofrato boyal kapaklar 4 TEZGAHLAR a- Laminat tezgahlar b- Granit tezgahlar c- Çimstone tezgahlar d- Corian tezgahlar 5 EVYELER a- Seramik evyeler b- Paslanmaz çelik evyeler 6 BAZALAR a- Metal bazalar b- Laminat bazalar 7 AKSESUARLAR a-ayarlanabilir mente eler b- Çekmece raylar c- Kulplar ve stoperler d- Ayarlanabilir raf pimleri e- Dolap içi metal mekanizmalar 8 SERV S 9 MUTFA I TAMAMLAYICI ÜRÜNLER 10 GARANT ARTLARI 11 GARANT BELGES

5 ARTEKOL MUTFAK KULLANICILARI Ç N ÖNER LER ÖNEML! Basit ve küçük yöntemlerle mutfa n z n ömrünü uzatmak mümkün. Bu klavuzda yer alan öneriler do rultusunda mutfa n z kulland n z sürece mutfa n z garanti kapsam nda olacakt r. Mamul için hata kontrolü; kullanılacağı ortamda, doğal ışığında ve 1,5 metre mesafeden çıplak gözle yapılır. Lütfen kullan m klavuzunu ve garanti artlar n dikkatlice okuyunuz. Kullan m klavuzu ve garanti belgenizin bulundu u bu kitapç daha sonraki olas durumlar için itinayla saklay n z.

6 K U L L A N I M K I L A V U Z U GÖVDELER Ta ma kapasiteleri Üst dolaplarda ve raflarda maksimum ta ma gücü her rafta 25 kg olmak üzere tüm dolap için 75 kg maksimum ta ma kapasitesi vard r. Alt dolap ve raflarda maksimum ta ma gücü her rafta 35 kg olmak üzere tüm dolap için 100 kg maksimum ta ma kapasitesi vard r. Çekmeceli dolaplarda ise Elite konforda her bir çekmece 30 kg, Optimal konforda ise her bir çekmece max.30 kg a rl k ta ma kapasitesine sahiptir. Gövdelerdeki cam raflar n ta ma kapasiteleri max.7,5 kg d r. Önerilen ; a r objelerin alt dolaplar, çekmeceler ve kiler dolaplar na makul oranda bölü türülmesidir. Bak m ve temizli i Tüm gövdeleri temizleme esnas nda yumu ak bezler veya mikrofiber içerikli temizleme bezlerini kullanarak temizleyiniz.temizlik esnas nda tel bezler, sert süngerler, a nd r c kremler veya pudral deterjanlar kullan lmamal d r. Sadece nötr ve asit içermeyen deterjanlarla temizlenip nemli bir bezle durulad ktan sonra kurulay n z. Özellikle evye dolaplar nda, ilk evyeye gider ba lama, batarya takma veya evye giderinin t kanmas durumunda evye dolab n n sürekli suyla temas önlenmelidir. Kireç olu umunu engellemenin en garantili yolu yüzeyde su damlac klar b rakmamakt r. Mutfa n zdaki tüm malzemeler a nd r c ürünler yüzünden zamanla zarar görebilir. (aseton,amonyak,asit vs.) bu tarz maddelerin kapaklar s k s k ya kapanmad klar takdirde yaym olduklar gazlar, dolaplar n zda deformasyon ve a nmaya sebebiyet verir. Bizim önerimiz bu tür maddeleri dolap içlerinde muhafaza etmemeniz. Metal tencereler, tabaklar ve cam bardaklar gövdeyi çizebilece inden, sürterek dolaba yerle tirilmemeli ve al nmamal d r.ayr ca bu malzemeler dolaba konulaca zaman iyice kuru oldu undan emin olunmal d r. Gövde içine konulacak sert ve delici malzemeler çarpt r lmadan yerle tirilmelidir. Bula k makinesinden ç kan buhar zamanla kenar bantlar nda çatlaklara neden olabilir. Buna sonuç olarak bula k makines n n so udu undan emin olduktan sonra kapa n aç n z.su ve damlac klar n an nda kurulay n z.

7 K U L L A N I M K I L A V U Z U KAPAKLAR Lamine, akrilik ve PVC kapaklar Bu kapaklar polimerik bile enlerle kapland için özel bir temizlemeye ihtiyaç duymamaktad r. Bu kapaklar n rutin temizli i yumu ak veya standart deterjanlarla yap labilir. natç kirleri yumu ak bir f rçayla veya süngerle az bir deterjan veya cam temizleyicilerle temizleyebilirsiniz. Bütün kal nt lar deterjanl bir bezle temizleyerek durulayabilirsiniz.(bu i lemin bast r lmadan yap lmas na özen gösterilmelidir.) Tel bezler, sert süngerler, a nd r c kremler ve pudral deterjanlar, kapa n z n parlakl n n yitirilmesine sebep olabilir. Aseton vb. ürünler de temizleme esnas nda kullan lmamal d r. Vernikli ah ap kaplamal kapaklar Bu kapaklar di er kapaklara nazaran daha hassast r.ah ap kapaklar, yüksek kalitede cilalama ve boyalama i lemiyle üretilmi lerdir. Yap lan testler sonucunda direk al nan güne na hassasiyet gösterdi i belirlendi inden önlem için direk ve sürekli güne ndan uzak tutulmal d r. Ayr ca bu kapaklar hararetli nem oran na göre küçülme veya i me gibi reaksiyonlar gösterirler. Bu yüzden pi irme i lemi yap l rken davlumbaz veya aspiratörün kullan lmas kesinlikle önerilir. Ah ap kapaklar temizlerken nemli bir bezle veya mikrofiber dokulu ürünlerle temizlenmelidir. Kesinlikle deterjan, aseton,amonyak bazl ürünler, alkol,leke ç kart c ürünler,tel bezler,a nd r c kremler veya pudral deterjanlar kapa n z n a nmas na veya renk tonunda farkl l klara neden olabilece inden kullan lmamal d r. Özel ah ap besleyici kremlerin kullan lmas nda bir mahsur yoktur. Caml kapaklar Cam kapaklar nemli ve pamuklu bir bezle silinmeli, cam silmek için üretilmi özel deterjanlar kullan larak temizlenebilir.sivri uçlu ve çizici sert malzemelerle temizleme yap lmamal d r. Metal kenarl caml kapaklarda metalin çizilebilme özelli i göz önünde bulundurularak temizleme yap lmal d r. Tüm cam kapaklarda kenar çerçeveleri mutlaka dikkate al nmal d r. Boyal ve temperli cam kapaklar Boyal olarak uygulanm olan cam kapaklar temperli (güçlendirilmi cam) özelli ine sahip olup, normal cam kadar hassas de ildirler. iddetli bir ekilde sivri uçlu bir malzemeyle gelen darbede k r lmas durumunda araba cam gibi buzlanarak olduklar yere dü erler.herhangi bir sivri cam parças meydana ç kmaz. Su ve cam

8 K U L L A N I M K I L A V U Z U deterjanlar yla temizleme yap labilir.temizlendikten sonra kuru bir bezle slakl al nmal d r.temizlik esnas nda iç ve d yüzeyi sivri uçlu ve çizici sert malzemelerle te-mizlenmemeli ve sürtülmemelidir. Kenarlar ndaki metal çerçeveler temizlikte dikkate al nmal d r. Gofrato boyal kapaklar Bu kapaklar, çizilmeye ve darbelere dayan kl özel bir boyayla boyanmaktad r. Temizli i yumu ak ve nemli bezle asit içermeyen deterjanlarla yap labilir. Sivri uçlu ve çizici sert malzemelerle silinmemelidir. Ani ve sert darbelerden korunmal d r. TEZGAHLAR Laminat tezgahlar Laminat tezgahlar, ta tezgahlara nazaran daha hassas bir malzemedir. Günlük rutin temizlik i lemi gerçekle tirilmelidir. S cak tencere,tava ve çaydanl k gibi malzemeler direk üzerine konulmamal böyle durumlarda bir nihale kullan lmal d r. Çizilmelere ve keskin uçlara kar dirençsizdir. Üstünde kesme i lemi gerçekle tirmeyiniz. Kesme i lemi yaparken bir kesim tahtas kullan lmal d r. Üstünde su bekletmeyiniz ya da y kamay n z. Nemli ve mikrofiberli,yumu ak dokulu bezlerle ve nötr deterjanlarla temizleyiniz. Evye çevresinde s z nt ya mahal vermemek için tezgah üzerinde ve evye kenarlar nda su birikintisi b rakmay n z. Granit tezgahlar Granit tezgahlar do al yap lar itibariyle s k forma sahip tezgahlard r.dolay s yla darbe ve çizilmelere kar dirençlidir. Temizleme önerileri;tezgah n z temizlerken hafif deterjanlar ve alkol bazl ürünler kullanabilirsiniz.herhangi bir lekelenme durumunda dökülen madde hemen temizlenmelidir. Genellikle granit tezgah n lekelenmesi 2-3 hafta art arda yap lan sert ve pütürlü temizleyicilerin tezgah a nd rmas sebebiyle gerçekle ir.temizleme i lemini yaparken cilay a nd rmamaya özen gösteriniz. Sitrik asit (meyve, domates ve asitli sebzeler)içeren malzemelerden uzak tutulmal d r.aksi takdirde cila zarar görür ve tezgah parlakl n kaybeder ve lekelenmeler olu abilir. Temizleyici ürünler ve ya,sirke, arap leke b rakabilir,an nda temizlenmelidir.

9 K U L L A N I M K I L A V U Z U Çimstone tezgahlar Çimstone tezgah quartz ta ve reçinenin katmanlar ndan olu turulur.bu birle im tezgaha birçok avantaj ve kullan mda pratiklik kazand rm t r.çimstone tezgahlar esnek yap ya sahip olduklar gibi yo un ve s k d r.homojen bir maddedir.dolay s yla su geçirmez ve her türlü a nmaya ve çizilmeye kar direnç gösterir.dolay s yla çimstone tezgahlar renk kal c l n garanti eder. Temizleme önerileri; Tüm lekeler slak bezle ve standart deterjanlarla temizlenebilir. natç lekeler ise (ya kal nt s,silikon) güçlü deterjanlar veya süngerle ç kart labilir.su ve sabunla tezgah n parlamas n sa layabilirsiniz. Çimstone tezgahlar yüksek olmayan s ya kar dirençlidir. Ancak oklama eklinde olu acak s de i iklikleri çatlamalara yol açabilir.örn.tezgah üzerindeki su damlalar n n üstüne s cak metallerin konulmas gibi durumlarda ani s de i ikli inden dolay çatlamalar görülebilir. Önlemler: Çaydanl k,s cak tabak gibi malzemeleri tezgah üstünde sürekli tutmay n z. Akrilik esaslı tezgahlar Kendinden evyeli ve süpürgelikli yekpare olan tezgah çok kullan l ve dayan kl d r. Yumu ak bir malzemeden olu tu u için üzerinde çizilmeler olu abilir. Bu çizikleri çok ince bir z mparayla kaybetmeniz mümkün olmakla beraber çizmemeye ve üze-rine s cak bir malzeme koymamaya dikkat ediniz. Günlük rutin temizlik i lemi gerçekle tirilmelidir. EVYELER Seramik evyeler: Seramik evyeler bütün malzemelere kar direnç gösterir.buna asit dahildir ama a nd r c deterjanlar kullan lmamal d r. Paslanmaz çelik evyeler: Paslanmaz çelik evyeler güçlü ve dirençlidir. Temizleme önerileri; paslanmaz çelik evyeler her kullan mdan sonra sabun veya nötr deterjanlarla temizlenmelidir.ovma i lemi saten dokulu ya da sentetik süngerlerle yap lmal d r, ard ndan kuru bezlerle kurulanmal d r.

10 K U L L A N I M K I L A V U Z U Su lekeleri: En saf su bile içeri inde tuz,demir kireç ve kimyasal maddeler (asit ve bazlar) bar nd rmaktad r.dolay s yla oksitlenmeye sebebiyet vermektedir. Su lekelerini ç karabilmek için evyelere uygun ürünler kullan lmal d r.ayr ca çelik evyeler zamanla parlakl n kaybedebilir.eski parlakl n elde edebilmek için çelik parlat c ürünleri kullanabilirsiniz. Su s z nt lar : Evyenin etraf ndan tezgah birle im yerlerine ya da duvarla tezgah aras na su s z nt s nüfuz ederse olabilecek hasarlar engellemek ad na bayinizi bilgilendiriniz. BAZALAR Metal bazalar Aliminyum yüzeyler su,sabun veya nötr temizleyicilerle temizlenmelidirler.sentetik süngerlerle yava ça ovularak temizleme i lemi gerçekle tirilir. natç lekeleri yumu ak bir bezle ya da kaynat lm beyaz sirke ile temizleyebilirsiniz. Laminat bazalar Önerilen temizleme: Bazalar yumu ak veya mikro fiberli, bezlerle temizlenmelidir. Temizleme i leminde a nd r c olmayan nötr deterjanlar kullan lmal d r.temizleme i leminden sonra bazan n üstünde su damlac klar kalmad ndan emin olunuz. Su borular n n hasar görmesinden kaynaklanan su s zmalar nda bazay ç kar n z ve slak bölgeyi hemen temizleyiniz. Baza arkalar n temizleme: Bazalar kendinize do ru çekiniz. Temizleme i leminiz bittikten sonra tekrar bazalar yerine oturtunuz, garantiye almak için bazalar yerine oturttuktan sonra do ru ekilde klipsleri takm oldu unuzdan emin olunuz.

11 K U L L A N I M K I L A V U Z U AKSESUARLAR Ayarlanabilir mente eler Mente eler aç l m testli olup, temizleme i lemini kuru veya beyaz mineral ya l bezlerle yapabilirsiniz. Kapaklardaki sarkmalar engellemek için mente e üzerindeki ayar vidalar ndan ayarlar yapabilirsiniz. Çekmece raylar Elite çekmecelerde çekmece raylar özel makaral sistem olup, suyla temas n engelleyiniz. Çekmece yanlar n metal yüzeyinden dolay çizmeyi engelleyici yumu ak bezlerle ve metal temizleyici kremlerle temizleyebilirsiniz. Gizlenmi çekmece raylar Do ru kullan mda, Avrupa standartlar nca onaylanm kez aç l p kapanmaya kar garantilidir.çekmeceyi ittirdi inizde 4-6 cm kala otomatik olarak kapanma özelli ine sahiptir. Elite tipi çekmecelere d ardan bas nç uygulanmamal d r. Optimal çekmecelerde çekmece raylar frenli sistem olup, suyla temas n engelleyiniz. Çekmece yanlar metal üzerine f r nl boyal olup temizli inde kuru veya az nemli bezler kullan lmal d r. Kulplar ve stoperler Kulplar ve kontrol dü meleri yemekten ç kan buhara kar korunmas z b rak lmamas ad na aspiratörler kesinlikle kullan lmal ve periyodik temizlikleri yap lmal d r.kulplar üzerindeki kaplama malzemesi nemden etkilendi i için kulplar slak b rak lmamal d r. Çelik süngerler,kimyasal içerikli ürünler ve güçlü deterjanlar zarar görmelerine sebebiyet verir. Dolap kapaklar n n a r h zla kapatmay n z. Stoperlerin zarar görmesine sebebiyet verebilir.mente e üzerindeki stoperlerin dolap kapa n yumu ak bir ekilde kar layaca n göz önüne alarak kapa hafifçe kapatman z yeterli olacakt r. Ayarlanabilir raf pimleri Ayarlanabilir raf pimleri ta ma kapasitesini optimum sa layaca gibi raf aras yüksekliklerini de de i tirme imkan sa layacakt r. Metal raf pimleri temizlik sonras nda slak b rak lmamal d r.

12 K U L L A N I M K I L A V U Z U Dolap içi metal mekanizmalar Dolap içi ve d metal mekanizmalar krom ve boyal olduklar için, kuru,pamuklu ve mikrofiberli bezlerle silinmelidir. Kesinlikle rutubetten ve sudan uzak tutulmal d r. Ta yabilece i a rl k d nda yük yüklenmemelidir. SERV S Mutfa n zda yap lacak olas tesisat de i ikliklerinde sökülmesi gerekli görülen bir modül kar s nda servisimizden yard m isteyiniz. Daha sonra mutfa a ayd nlatma veya aksesuar uygulamas yapmak isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda dolaplara delik açma, kesme gibi zarar verici uygulamalardan sak n n z. Çünkü bu durum dolab n z n koruyucu yan malzemelerinin i levini kaybetmesine neden olabilir. Yine böyle bir durumda servisimizden yard m isteyiniz. Bu hizmet uygun bir ücretle yapılacaktır. Su s z nt lar : Evyenin etraf ndan tezgah birle im yerlerine ya da duvarla tezgah aras na su s z nt s nüfuz ederse olabilecek hasarlar engellemek ad na bayinizi bilgilendiriniz. Mutfa n tamamlay c ürünleri olan ankastre cihazlar veya beyaz e yalar, evye batarya ve çöp ö ütücü gibi cihazlar n servis i lemleri için lütfen kulland n z markan n yetkili servisinden yard m isteyiniz. MUTFA I TAMAMLAYICI ÜRÜNLER Ankastre cihazlar veya beyaz e yalar n mutfaktaki yerini Artekol mutfak haz rlar. Ve mutfa tamamlay c bu ürünlerin garantileri markalar n n kapsam ndad r. Bundan dolay bu cihazlar n z n garanti kapsam na girebilmesi için markan n servisi taraf ndan monte edilmesi gerekmektedir. Ve size cihazla birlikte verilecek kullan m klavuzuna uygun bu cihazlar kullan lmal d r. Cihazlar yerinde ve amac na uygun kullanmak gerekir. Uzun süreli kullan mlarda buhar ve duman zamanla mutfa n zda bozulmalara sebebiyet verebilir. Bu gibi deformasyonlardan mutfa n z koruyabilmek için, her yemek pi irme esnas nda davlumbaz n z çal t r n z. Bula k makinesinden ç kan buhar zamanla kenar bantlar nda çatlaklara neden olabilir.buna sonuç olarak bula k makinesinin so udu undan emin olduktan sonra kapa n aç n z. Su ve damlac klar an nda kurulay n z.

13 G A R A N T A R T L A R I Ankastre cihazlar n hava sirkülasyonunu sa layan dolap arkas bo luklar, menfezleri, zgaralar kapat c uygulamalardan kaç n lmad r. Evye dolaplar nda ilk evye gider ba lama,batarya takma veya evye gider t kanmas durumlar nda evye dolab n n suyla temas n önlemenizi öneririz. GARANT ARTLARI 1- Garanti süresi mal n teslim tarihinden itibaren ba lar ve 5 y ld r. 2- Mal n tüm parçalar dahil olmak üzere, tamam firmam z n garanti kapsam ndad r. 3- Mal n garanti süresi içerisinde ar zalanmas durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal n tamir süresi en fazla 30 i günüdür.bu süre mala ili kin ar zan n servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas durumunda, mal n sat c s bayii, acentas, temsilcili i, ithalatç s veya imalatç s ndan birisine bildirim tarihinden itibaren ba lar. Sanayi mal n n ar zas n n 15 i günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatç ve ithalatç mal n tamiri tamamlan ncaya kadar benzer özelliklere sahip ba ka bir sanayi mal n tüketicinin kullan m na tahsis etmek zorundad r. 4- Mal n garanti süresi içerisinde, gerek malzeme, gerek i çilik ve gerekse montaj hatalar ndan dolay ar zalanmas halinde, i çilik masraf, de i tirilen parça bedeli ya da ba ka herhangi bir ad alt nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap lacakt r. 5- Mal n; - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kayd yla 1 y l içinde, ayn ar zay 2 den fazla tekrarlamas veya farkl ar zalar n 4 den fazla ortaya ç kmas sonucu maldan yararlanamaman n süreklilik kazanmas. -Tamiri için geçen azami sürenin a lmas, -Servis istasyonunun mevcut olmamas halinde s ras yla sat c s, bayii, acentas, temsilcili i, ithalatç s veya imalatç s ndan birisinin düzenleyece i raporla ar zan n tamirinin mümkün olmad n n belirlenmesi durumlar nda ücretsiz olarak de i tirme i lemi yap lacakt r. 6- Mal n kullanma klavuzunda yer alan hususlara ayk r kullan lmas ndan kaynaklanan ar zalar garanti kapsam d ndad r. 7- Garanti belgesi ile ilgili olarak ç kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü ne ba vurulabilir.

14 G A R A N T B E L G E S MALATÇI / THALATÇI F RMANIN ÜNVANI : ARTEKOL MUTFAK, MOB LYA, ELEKTR KL C HAZLAR SANAY T CARET LTD T MERKEZ ADRES : Ankara - Bursa Karayolu Otel Park ve Özdilek Yanı İnegöl / Bursa TELEFONU : TELEFAKSI : ÜRÜNÜN C NS : MUTFAK MOB LYASI MARKASI : ARTEKOL MODEL : BANDROL VE SER NO : TESL M TAR H VE YER : GARANT SÜRES : 5 YIL AZAM TAM R SÜRES : 30 GÜNÜ SATICI F RMA : ÜNVANI : MERKEZ ADRES : TELEFONU : TELEFAKSI : TAR H MZA - KA E Belge Numaras : Belge zin Tarihi: Bu garanti belgesinin kullan lmas na 4077 say l kanun ile bu kanuna dayan larak düzenlenen TRKGM say l tebli uyar nca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü taraf ndan izin verilmi tir.

15

16 Bursa Mağaza: FSM Bulvarı No.1 Nilüfer, Bursa Tel İnegöl Mağaza: Ankara - Bursa Karayolu Otel Park ve Özdilek Yanı İnegöl / Bursa Tel Fax artekol.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Site Yaflam Rehberi www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Ç NDEK LER S TE VE KONUTLARLA LG L GENEL B LG LER...4 GAYR MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR...4 KAT MÜLK YET VE KAT RT FAKI...5

Detaylı

KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU

KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU EKS Z OLUK ÇEKME MAK NASI KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU Copyright 2006 Code No : U906411212 Printed in Türkiye MISIRLI MAK NA LTD. T. Y ld r m San. Sit. NO: 66 U ak - TÜRK YE Tel : (0 276) 216 63

Detaylı

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A-Smart bir A-TEL Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. ti. markas r. A-Smart Takip ve Yönetim Sistemleri Hilal Mah. 677 Sok. No: 9 Çankaya /ANKARA Sayfa 1

Detaylı

Trend 700 Ankastre Ocaklar. Pulsar Ankastre Ocaklar

Trend 700 Ankastre Ocaklar. Pulsar Ankastre Ocaklar Trend 700 Ankastre Ocaklar Pulsar Ankastre Ocaklar çindekiler TEKN K ÖZELL KLER Sayfa 2 MONTAJ Sayfa 2 - SETÜSTÜ FIRINA G R fi ( Ç BÖLÜMLER NE) Sayfa 2 - ENJEKTÖRLER N DE fit R LMES VE HAVA AYARI Sayfa

Detaylı

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG17 KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi kabul etmeyece inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

DW349. Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r

DW349. Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r DW349 ùekil 1 h b a j g c i f d e ùekil 2 ùekil 3 f g 2 ùekil 4 ùekil 5 h ùekil 6 f e 3 ùekil 7 k ùekil 8 4 ùekil 9 DEKUPAJ TESTERE DW349 Tebrikler! Bir DEWALT

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n, ürününüzü kullanmadan önce

Detaylı

LABORATUVAR GÜVENL VE ÇALI MA KURALLARI

LABORATUVAR GÜVENL VE ÇALI MA KURALLARI ERC YES ÜN VERS TES FEN FAKÜLTES B YOLOJ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENL VE ÇALI MA KURALLARI Laboratuvar ortam nda çal anlar n sa k ve güvenli i ile yürütülen çal malar n ba ar için temel güvenlik kurallar

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SXS BUZDOLABI Buzdolab n çal flt rmadan önce lütfen bu kullan m k lavuzunu sonuna kadar okuyunuz ve gelecekte baflvurmak üzere elinizin alt nda bulundurunuz. GR-P267FSN P/No. : MFL66986006

Detaylı

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZU ÇAMAfiIR MAK NES Lütfen çamafl r makinenizi çal flt rmadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatle okuyunuz ve ileride bir baflvuru kayna olarak muhafaza ediniz. F1479FDS(1~9) P/No.: MFL67085053

Detaylı

KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU

KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KENWOOD TH-F7E E DUAL BAND AMATÖR EL TELS Z (KENWOOD E VERS YONLARI AVRUPA B RL ÜLKELER Ç N ÜRET LM MODELLER FADE ETMEKTED R) A.) THALATÇI

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

ULA TIRMA BAKANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü

ULA TIRMA BAKANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü T.C. ULA TIRMA BAKANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü KARAYOLLARI K LABORATUVARI EFL LABORATUVAR EL K TABI TEKN K ARA TIRMA DA RES BA KANLI I MALZEME LABORATUVARI UBES MÜDÜRLÜ Ü ANKARA-2010 1 T.C. ULA TIRMA

Detaylı

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...7 2.

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Rehber No: 1 2009 Bu rehberdeki çal malar m za destek olan; Tar m ve Köyi leri Bakan Say n Mehmet Mehdi Eker e te ekkür ederiz. Haz rlayanlar: Özen Alt parmak

Detaylı

Daima taze... 5KOMPRESÖR Üretici firma, haber vermeden teknik verilerde de ifliklik yapma hakk na sahiptir. YIL C HAZ 3GARANT S YIL GARANT S

Daima taze... 5KOMPRESÖR Üretici firma, haber vermeden teknik verilerde de ifliklik yapma hakk na sahiptir. YIL C HAZ 3GARANT S YIL GARANT S ISISAN ISITMA VE KL MA SANAY Afi www.isisan.com www.isisanservis.com AMANA BUZDOLABI SHOWROOM Barbaros Bulvar No. 72 Balmumcu / STANBUL Tel. (0212) 288 43 47-267 31 85 Faks: (0212) 288 43 68, isisanamana@isisan.net

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı