Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU DI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU DI291130 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653456"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Cihazn ayarlarnn yaplmas Progam listesi... Seçenekler / Temel ayarlamalar Bakm ve koruma..... Hata Tespiti..... Yetkili Servisin Çarlmas.. Not Cihazn kurulmas..... Giderme Güvenlik bilgileri Cihaz tanma.... Cihaz ilk defa çalåtrmadan önce..... Su Yumuåatma Tertibatnn Ayarlanmas..... Özel tuz doldurulmas Parlatcnn doldurulmas... Bulaåk ykama makinesinde kullanlmaya elveriåli deil.... Bulaåklarn Yerleåtirilmesi

3 .. Bulask tozu..... auto 3in makinesini sadece evde ve sadece bildirilmiå olan kullanm amacna uygun kullannz: Yani evdeki bulaåklarnz ykamak için. Cihazn açk kaps üzerine oturmaynz ve basmaynz. Aksi halde cihaz devrilebilir. Tek ve serbest kurulan cihazlarda, sepetler aår doldurulursa, cihazn devrilebileceini dikkate alnz. Bulaåk ykama bölümündeki su, içme suyu deildir. Bulaåk ykama bölümüne çözücü madde koymaynz. Patlama tehlikesi söz konusudur. su sçrama tehlikesi söz konusudur. Örn. elektrik sigorta sisteminin yönetmeliklere göre balanmå olup olmadn kontrol ediniz. Bütün elektrik balantlarnn tip levhasnda belirtilen deerlerle ayn olmas gerekir. Bulaåk makinenizin özelliine sahip olabilmesi için, sistem arabirimi (arayüzü) diye anlan bir özel aksesuara ihtiyacnz vardr (yetkili satcnz üzerinden alabilirsiniz). Lütfen bu parçay ekteki montaj talimatna göre, bulaåk makinesinin ön yüzündeki ilgili yuvaya yerleåtiriniz. Bulaåk ykama makinesi yüksek bir dolabn içine kurulacaksa, öngörüldüü åekilde kurulmal ve ek olarak arka yüzünden de sabitlenmelidir. Tezgah altna veya hazr bir mutfak takmna monte edilen cihazlar, yan dolaplar ile vidal olan yekpare bir çalåma tezgahnn altna kurularak, gerekli salaml garantileyiniz. Cihaz kurulduktan sonra, cereyan fiåine rahatça eriåilebilmelidir. Baz modellerde: Su balantsndaki plastik gövdede bir elektrikli ventil vardr, su giriå hortumunda balant hatlar bulunmaktadr. Bu hortumu kesmeyiniz, plastik gövdeyi suya sokmaynz. Evde çocuk varsa Küçük çocuklarn cihaz ile oynamasna veya cihaz çalåtrmasna izin vermeyiniz. Temizleyici ve parlatc maddeleri küçük çocuklardan uzak tutunuz. Bunlar azda, boazda ve gözlerde yanmaya sebep olabilir ve boulmaya yol açabilir. Küçük çocuklar açk cihazdan uzak tutunuz, çünkü cihazn içinde daha temizleyici madde artklar bulunabilir. Cihaz yüksek bir yere kurulmuåsa, cihazn kapan açp kapatrken, çocuklarn cihaz kapa ile cihazn altna kurulu olan dolabn kaps arasna skåmamasna veya bir yerlerini skåtrp ezdirmemesine dikkat ediniz. Uyar Eer cihaz bir dolap boåluuna kurulmamåsa ve böylelikle bir yan duvara açkta ise, güvenlik açsndan kap menteåesinin bulunduu bölüm yan taraftan kaplanarak kapatlmaldr. (Yaralanma tehlikesi) Gerekli kaplama kapaklarn, özel aksesuar olarak yetkili servis veya yetkili satclar üzerinden tedarik edebilirsiniz Çocuk emniyeti* * Baz modellerde mevcuttur Bu konu ile ilgili arka kapaktaki çizimlere dikkat ediniz. 40 Çocuk emniyetinin devreye sokulmas 41 Çocuk emniyeti devreye sokulmuåken cihaz kapann açlmas 42 Çocuk emniyetinin kapatlmas Cihazn kapa açkken, çocuk emniyetinin koruyucu fonksiyonu yoktur. 4 Hasar Oluåmas Halinde Cihazda yaplacak tüm tamirat ve deiåiklikler uzman kiåilerce yaplmaldr. Cihazda yaplacak tüm tamirat ve deiåikliklere baålamadan önce, cihazn cereyan åebekesinden ayrlmas gerekir. Fiåi prizden çkarnz veya sigortay kapatnz. Fiåi prizden çkarrken, kablodan tutup çekmeyiniz, fiåten tutup çekiniz. Su musluunu kapatnz. Cihaz tanma Kumanda ve kontrol panosuna ve cihazn iç bölmelerine ait åekiller ön ksmdaki zarfn içinde bulunmaktadr. Bütün hususlara iliåkin açklamalar ilgili metinlerde bulabilirsiniz. Giderme åleminde Eski cihazlar derhal kullanlamaz hale getiriniz ve sonradan bu cihazlarn her hangi bir kazaya sebebiyet vermesini önleyiniz. Fiåi prizden çkarnz, elektrik kablosunu kesip cihazdan ayrnz ve kapnn kilidini tahrip ediniz. Cihaz gerektii åekilde gideriniz. Kumanda paneli d Ana åalter Uyar Çocuklar cihazn içine girip, içinde kilitlenip kalabilirler (boulma tehlikesi) veya baåka bir tehlikeli duruma maruz kalabilirler. Bu nedenle: Elektr fiåini prizden çekip çkarnz, cihazn elektrik kablosunu kesip cihazdan ayrnz ve uygun bir åekilde gideriniz. Kap kilidi, kap tekrar kilitlenemeyecek åekilde tahrip edilmelidir 6 M/OK tuåu: Opsiyonlarn seçilmesi, (deiåtirilmiå) deerin kaydedilmesi ve + tuålar: Programlarn ve ayarlarn seçilmesi start tuåu: Programn baålatlmas Göstergede, seçilecek olan programlar, opsiyonlar, ayarlar ve uygulanacak aksiyonlar hakknda bilgi gösterilir. Kap açma donanm Iåkl oklar, veya + 3 ile daha baåka ayarlar arasndan seçim yapp yapamayacanz gösterir. Bu bulaåk makinesi sensör tuålar ile donatlmåtr. Tuålara hafifçe dokunmak yeterlidir. Hatal kullanm önlemek için, cihazn kumanda yüzeyini daima temiz ve yadan arndrlmå åekilde tutunuz. Temizlik için sadece kuru veya hafif nemli bir bez kullannz ve çizen veya ovalama gerektiren temizlik maddeleri kullanmaynz. Cihazn iç ksm Üst sepet Çatal, bçak ve kaåklar için ek sepet * (üst sepete ait) Etajerler (raflar) * Üst püskürtme pervanesi Alt püskürtme pervanesi Tuzun konduu hazne Süzgeçler Çatal, bçak ve kaåk sepeti Alt sepet Temizleme maddesi bölmesine ait kilitleme sürgüsü Seviye göstergesine sahip parlatc haznesi Bulaåk tozu haznesi Tip levhas * sadece baz modellerde bulunmaktadr 5 Cihaz ilk defa çalåtrmadan önce Cihaz ilk defa çalåtrmadan önce lisan seçiminin yaplmas gerekir.

4 Cihaz açdktan hemen sonra aåadaki görüntü çkar: d M OK - < DE EN FR NL IT EL >+ Start Almanca için DE lisan ksaltmas yanp söner. Baåka bir lisan seçmek istiyorsanz, istediiniz lisana ait ksaltma yanp sönünceye kadar, veya + 3 tuåuna arka arkaya basnz. Seçtiiniz lisan M/OK 2 ile tasdik ediniz. Müteakip tüm metin görüntüleri artk seçilmiå olan bu lisanda gösterilir. Yanlå lisan ayarland Lisan seçme menüsüne yeniden åu åekilde girebilirsiniz: 1. Cihaz kapatnz. 2. Cihaz açnz, göstergede lisan seçimi yanncaya kadar, M/OK tuåuna 2 arka arkaya basnz. 3. Lisan seçiniz ve tasdik ediniz. Kullanlacak temizlik maddelerinin hazr bulundurulmas Bulaåk makinasnn çalåtrlabilmesi için aåada belirtilen maddelere ihtiyaç vardr. Özel bulaåk tuzu (sadece uygun su sertlik derecesinde, bak Bölüm "Su sertlik cihaznn ayarlanmas") Parlatc Temizlik maddesi (Bulaåk tozu) Prensip olarak sadece, bulaåk makinanza uygun ürünleri kullannz. Cihaz ilk olarak çalåtrrken ve lisan seçimini yaptktan sonra cihaza bulaåk tozu (eer gerekiyorsa) ve parlatc doldurunuz. Daha sonra su sertlik cihaznn ayarn yapnz. Konuya iliåkin olarak "Bulaåk tozunun doldurulmas", "Parlatc doldurulmas" ve "Su sertlik cihaznn ayarlanmas" bölümlerinde belirtilenlere uyunuz. 6 Su Yumuåatma Tertibatnn Ayarlanmas yi bir ykama iålemi için, bulaåk makinesinin yumuåak, yani az kireçli suya ihtiyac vardr. Aksi halde bulaåklarn ve iç donanmn üzerinde beyaz kireç artklar kalr. Belli bir dereceden daha sert olan åebeke suyunun makinede kullanlabilmesi için yumuåatlmas, yani kirecinin giderilmesi gerekir. Bu iålem, bulaåk makinesinin su yumuåatma tertibatna doldurulan özel tuzun yardm ile gerçekleåtirilir. Gerekli ayar ve buna bal olarak gerekli olan tuz miktar, åebeke suyunuzun sertlik derecesine baldr. Cihaz ilk olarak çalåtrlmadan önce yada su sertlik deerinin deiåmesi halinde, su sertlik cihaznn mutlaka ayarlarnn yaplmas gerekir. Kullandnz åehir suyunun sertlik derecesini öreniniz. Bu iålem için ilgili sular idaresine yada yetkili servislerimize baåvurunuz. Cihaz Aç/Kapat dümesinden 1 açnz. Ekranda ana menü görünür (cihazn ilk olarak çalåtrlmas halinde, lisan seçimi ve duruma göre tuz ve parlatc doldurduktan sonra ekranda Ana menü görünür). M/OK tuåuna 2, göstergede "Su sertlii" görününceye kadar basnz. - veya + tuålar 3 ile, müteakip tabloda musluk suyunuzun sertlik derecesine eåit olan ayar deerini 0 ve 7 arasnda seçiniz. Fabrika ayar olarak "Su sertlii 4" öngörülmüåtür. M/OK 2 tuåuna basnz. Böylelikle ayar deeri kaydedilmiå olur ve start menüsüne geri dönersiniz. "0" ayar deerinde su sertliini giderme sistemi kapaldr. Muhtemel bir tuz eksiklii gösterilmez. Su Sertlik Derecesi Tablosu 7 Özel tuz doldurulmas Musluk suyunuzun sertlik derecesi cihazdaki 0 ayar ("Su sertliini giderme sisteminin deerine eåitse ayarlanmas" bölümüne baknz), cihaz çalåtnda tuz kullanlmad için, cihaza tuz doldurmaya gerek yoktur. arasndaki ayar deerlerinde ise, tuz doldurulmas gereklidir. Ykama esnasnda tuz haznesinden su sertliini gidericiye otomatik olarak tuz aktarlr ve bu tuz orada kireci ç&oumlka ve bir daha tedarik edilemeyecek bulaåklar. Bu tür parçalarn dekor ve süslemeleri genelde bulaåk makinesinde ykanmak için öngörülmemiåti ve bulaåk makinesinde ykanmak için uygun deildir. Scak suya karå hassas plastik parçalar. Bakr ve kalaydan veya kalayl parçalar. Kül, balmumu, yalama gresi veya boya ile pislenmiå bulaåklar. Sünger ve bez gibi, su emen malzemeler. Cam üzerine iålenmiå süslemeler, alüminyum ve gümüå parçalar da ykama iåleminde renk verebilir ve renkleri solabilir. Baz cam türleri de (örn. kristal cam par&cce kollarnn dönmesine mani olmazlar. Raf / Sepeti istediiniz åekilde kaldrp indirebilirsiniz. 10 Küçük parça tutucu * * Baz modellerde mevcuttur Burada örn. plastik bardak, kapak vs. gibi hafif plastik parçalar emin bir åekilde tutturulabilir. Üst sepetin taklmas Raylar tamamen dåar çekiniz. Raylar, sepetin sol ve sa tarafndaki üst üste duran her iki metal dümenin (2) arasna sokarak, sepeti cihaza yerleåtiriniz. Sepeti kaldrarak, raylardaki ön taklma yerleri (1) üzerinden geçiriniz. Sepeti åimdi indiriniz ve raylardaki arka taklma yerlerinin (3) içine itiniz. Sepeti ön taklma yeri (1) içine taknz ve tamamen cihazn içine itiniz. Frn tepsisi su püskürtme kafas * Sepet seviyesinin ayarlanmas * * baz modellerde Üst bulaåk sepetinin seviyesi, üst veya alt sepette yüksek bulaåklar için daha fazla yer elde etmek için, ihtiyaca göre ayarlanabilir. Bulaåk yükseklii (cm) Azm. ø in (cm) üstte Azm. ø in (cm) altta 81 20/25* 30/25* 86 20/25* 34/29* * Baz modellerde mevcuttur Büyük tepsileri veya zgara tellerini, frn tepsisi su püskürtme kafasnn yardm ile temizleyebilirsiniz. Bunun için üst sepeti cihazdan çkarnz ve frn tepsisi su püskürtme kafasn çizimde gösterildii gibi taknz. Yan tarafnda kaldrma kollar (Rakmatik) bulunan üst sepet Üst sepeti dåar doru çekiniz. Aåa indirmek için, sepetin då tarafndaki her iki sol ve sa kolu srayla içe doru bastrnz. Bu esnada sepeti yandan üst kenardan sabit tutunuz ki, aniden aåaya düåmesin. Püskürtülen suyun tüm parçalara ulaåabilmesi için, tepsileri resimde gösterildii gibi yerleåtiriniz (azami 4 frn tepsisi ve 2 zgara teli). Yukar kaldrmak için, sepetin yandan üst kenardan tutunuz ve yukarya doru kaldrnz. Sepeti tekrar cihazn içine sürmeden önce, her iki tarafta da ayn seviyede olmasn salaynz. Aksi halde cihazn kapa kapanmaz ve üst püskürtme kolunun su devresine balants kurulamaz. Üst sepetin sökülmesi Üst sepeti dåar doru çekiniz. Sepetin ön tarafn kaldrnz ve çekerek raylardaki ön taklma yerleri (1) üzerinden geçiriniz.

5 Åimdi sepeti tekrar indiriniz ve öne doru çekerek cihazdan çkartnz. Not Bulaåk makinesini daima üst sepet ile veya frn tepsisi ykama kafas ile çalåtrnz! 11 Bulask tozu Bulaåk tozuna iliåkin önemli bilgiler Bulaåk makinanzda, veya TABS da, piyasada mevcut olan sv yada toz halindeki çeåitli markalardaki temizleyicileri kullanabilirsiniz (Normal bulaåk deterjan hariç). Piyasada üç tip temizleme malzemesi bulunmaktadr. 1. Fosfat ve klor içeren temizlik malzemeleri. 2. Fosfat içeren fakat klor içermeyen temizlik malzemeleri. 3. Fosfat ve klor içermeyen temizlik malzemeleri. Suyun sertlik derecesinin yüksek olmas ve fosfatsz temizlik malzemesi kullanlmas durumunda ykanan eåyalarda ve kaplarn yan cidarlarnda beyaz tortulanmalar oluåabilir. Bu durum bir miktar daha fazla temizlik malzemesi kullanlmas ile engellenebilir. Klorsuz temizlik malzemeleri koyu lekeleri zor sökerler. Bu durum çay lekelerinin iyice yapåmasna yada plastik malzemelerde renk deiåimlerine sebeb olabilir. Bunu engellemek için: - "OTOMATK EKSTRA YIKAMA" programnn kullanlabilir yada - daha fazla miktarlarda bulaåk tozu kullanlabilir yada - klor içeren temizlik malzemelerinin kullanlabilir. Kullandnz bulaåk tozunun ambalajnda bu bulaåk tozunun gümüåler için uygun olup olmadn belirtilmiådir. Bunun dåndaki sorularnz için temizlik malzemesi üreticilerinin informasyon merkezlerini arayarak bilgi almanz tavsiye ederiz. Cihazn kapa yar aralk durumda iken, bulaåk tozu haznesinin sa tarafndaki dümeye basnz. Bulaåk tozunun konduu bölmeyi ve kapa yukar doru kaldrnz. Bulaåk tozunun konduu hazne hafifçe kaldrldnda, rahatça yerine oturur. Bulaåk tozunu hazneye doldurunuz. Bulaåk tozunun miktarna iliåkin olarak bulaåk tozu üreticisinin vermiå olduu bilgilere dikkat ediniz. Not Farkl üretici firmalarnn tablet halinde üretilmiå olan temizlik malzemeleri cihaznzda farkl åekilde eriyerek çözdürelebilir. Bu nedenle farkl temizlik malzemelerinin kullanlmas halinde ksa programlarda istenilen temizlik elde edilemeyebilir. Bu tip programlar için toz halindeki temizlik malzemeleri daha uygundur. "OTOMATK EKSTRA YIKAMA" programnda ykama yaplacaksa hazneye yaklaåk ml daha fazla bulaåk tozu koyulmas gerekir. Deterjan haznesi (ölçü çizgili) Deterjan haznesindeki çizgiler size, deterjan doru miktarda koymanza yardmc olur. Haznede, alt çiziye kadar 15 ml, üst çizgiye kadar 25 ml deterjan koyabilirsiniz. Cihazn kapa tam olarak açk durumda iken hazneler tam doldurulduu takdirde, 40 ml deterjan alr. Bulaåk tozunun doldurulmas Bulaåk tozunu, cihazn kapan tam açarak Rahat bir vücut pozisyonu ile yada cihazn kapan yarm aralayarak doldurabilirsiniz. Eer bulaåk tozu haznesi kapal ise, dümeye basarak kapa açnz. 12 Tasarruf Bilgileri Bulaåklar az kirliyse, bildirilenden daha az deterjan kullanlmas yeterli olabilir. TABS kullanacaksanz, TABS' tam olarak nereye yerleåtirmeniz gerektiini ürünün pakeketinden okuyarak örenebilirsiniz (örn. çatak bçak sepetine, deterjan bölmesine vs.) Bulaåk tozu haznesinin kapan kapatnz. Haznenin kapan kapatmak için, kapa kaydrarak tam olarak çekiniz (1). Daha sonra kapa aåa doru bastrarak (2), yerine oturduunu duyacak åekilde kapatnz. auto 3in1 Kombine edilmiå temizlik ürünleri ad verilen ürünlerin kullanlmas, parlatc ve/veya özel tuz kullanlmasn gereksiz klabilir. Åu anda farkl türlerde kombine edilmiå temizlik ürünleri satlmaktadr. 2in1: Bu ürünler temizleyici ve parlatc veya tuz fonksiyonunu içerir. 3in1: Bu ürünler temizleyici, parlatc ve tuz fonksiyonunu içerir. 4in1: Bu maddeler temizleyici, parlatc, tuz fonksiyonu ve ek bir cam koruyucu bileåen içerir. Bunlarn yan sra, üreticiye bal olarak, buna benzer etkiye sahip daha baåka kombine ürünler de kullanma sunulmaktadr. >>> Hangi temizleyici türünün veya kombine edilmiå ürün türünün söz konusu olduu kesinlikle kontrol edilmelidir! Kullanma klavuzuna veya ambalaj üzerindeki bilgilere kesinlikle dikkat edilmelidir. Ykama program, daima en iyi ykama ve kurutma sonuç elde edilecek åekilde, otomatik olarak uyum salar. Kombine edilmiå temizlik ürünleri kullanlmas durumunda aåadaki önemli bilgilere dikkat edilmelidir: Sadece 21_ dh (37_ fh, 26_ Clarke, 3,7 mmol/l) su sertlik derecesine kadar rejenerasyon tuzu kullanlmasndan vazgeçilebilir. Cihazda baåka bir ayar yaplmasna gerek yoktur. 21_ dh (37_ fh, 26_Clarke, 3,7 mmol/l) su sertlik derecesinden daha yüksek derecelerde, kesinlikle tuzu kullanlmas gerekmektedir. Tuz kabna 25 tuz doldurunuz ve su sertliini giderme sistemini 6 kademesine ayarlaynz. Emin olmadnz durumlarda, temizlik maddesi üreticisine baåvurunuz; öncelikle åu durumlarda: Eer bulaåklar ykama program sona erdikten sonra slak ise. Eer bulaåklarda kireçsi tabakalar oluåuyorsa. Cihazn kapa tam olarak açkken bulaåk tozu haznesini kapatnz. Cihazn kapa yar aralk durumda iken bulaåk tozu haznesini kapatnz. Ykama iålemi srasnda bulaåk tozu haznesi otomatik olarak açlr ve bulaåk tozu alnr. Bu nedenle, program sona erdiinde kapak açk durumdadr. Not Normal temizlik maddelerini, ayr ayr ilave edilen tuz ve parlatc ile birlikte kullanrsanz, mümkün olan en iyi ykama ve kurutma sonucunu elde edersiniz. Kombine edilmiå temizlik ürünlerinin kullanma klavuzuna veya ambalajlar üzerindeki bilgilere uyulmas, bu maddelerin etkisini belirleyecektir. 13 Not 3in1 ürünleri kullanldnda, parlatc ve/veya tuz ilave etme göstergesi yansa da, ykama program kusursuz çalår. Eer parlatc ilave etme göstergesinin veya tuz ilave etme göstergesinin yanmas sizi rahatsz ediyorsa ve bu göstergeleri kapatmak istiyorsanz, åu iålemi yapnz: * * baz modellerde Bu bulaåk makinesi özelliine sahiptir. fonksiyonu, bulaåk makinenizin yan sra, baåka ev aletlerinizi de balayabileceiniz bir sistem adr. Böylelikle cihaz size evde ve evde olmadnz zamanlarda daha fazla konfor ve bamszlk salar. Bulaåk makinenizin özelliinden yararlanabilmeniz için, özel bir aksesuar olan sistem arabirimine ihtiyacnz vardr.

6 Bu aksesuar yetkili satclardan alabilirsiniz. Bu sistem arabirimi, bulaåk makinesinin ön yüzündeki ilgili yuvaya taklmaldr. Bu iålemi yaparken, sistem arabirimine ilave edilmiå olan montaj klavuzuna dikkat ediniz. Bulaåk makinenizi "Uzaktan kumanda Açk" moduna alrsanz, makinenizi uzaktan kumanda edebilirsiniz. Daha önce hazrlanmå, devreye sokma dümesi baslmå, kapa kapatlmå bulaåk makinesini evde olmadnz zaman uzaktan ayarlayabilir ve çalåtrabilirsiniz. Cihaz uzaktan kumanda modunda olmasa dahi, bulaåk makinenizi her zaman kapatabilirsiniz. "Parlatc doldurunuz" göstergesinin kapatlmas ve açlmas: Cihaz ana åalter 1 ile açnz. M/OK tuåuna 2, göstergede "Parlatc" görününceye kadar basnz. - veya + tuålar 3 ile, 0 ve 6 arasnda bir deer ayarlayabilirsiniz. Fabrika ayar olarak "Parlatc 4" öngörülmüåtür. Kapatmak için "0" deerini ayarlaynz. M/OK 2 tuåuna basnz. Böylelikle ayar deeri kaydedilmiå olur ve start menüsüne geri dönersiniz. "0" ayar deerinde ykama iåleminde hiç parlatc kullanlmaz. Muhtemel bir parlatc eksiklii gösterilmez. "Tuz doldurunuz" ve böylelikle su sertliini giderme sistemini açn: Cihaz ana åalter 1 ile açnz. M/OK tuåuna 2, göstergede "Su sertlii" görününceye kadar basnz. veya + 3 tuåu ile ayar deerini 0 (kapal) ve 7 arasnda seçiniz. Fabrika ayar olarak "Su sertlii 4" öngörülmüåtür. Kapatmak için, ayarlama deerini "0" olarak seçiniz M/OK 2 tuåuna basnz. Böylelikle ayar deeri kaydedilmiå olur ve start menüsüne geri dönersiniz. "0" (kapal) ayar deerinde su sertliini giderme sistemi kapaldr. Muhtemel bir tuz eksiklii gösterilmez. Durum sorgulama Bulaåk makinenizin hangi konumda olduunu her zaman kontrol edebilirsiniz. Uzaktan kumanda sistemi üzerinden program seçebilirsiniz ve bulaåk makinesini çalåtrabilirsiniz. Bu fonksiyondan yararlanabilmek için, bulaåk makinesini "Uzaktan kumanda Açk" moduna almanz gerekir. Not Eer temizleme maddesini ve parlatcy ayr ayr kullanyorsanz ya da kombine edilmiå temizlik maddelerinden, bulaåk makinelerinde kullanlan geleneksel temizlik ürünlerine geçmek istiyorsanz, parlatc ilave etme göstergesinin açk olmasna ve su sertliini giderme sisteminin doru su sertlik derecesine ayarlanmå olmasna dikkat ediniz. Bilgi ve uyar mesajlar Bilgi ve uyar mesajlar bulaåk makinenizden kumanda ünitenize iletilebilir. Uzaktan diyagnoz Hata mesajlarn yetkili servise ileterek, diyagozu kolaylaåtrabilirsiniz. 14 Cihazn ayarlarnn yaplmas Cihazn açlmas Musluu sonuna kadar açnz. Cihaz Aç/Kapat dümesinden 1 açnz. Gerekiyorsa tuz ve parlatc doldurunuz (Bak. Bölüm "Bulaåk tozu doldurulmas", "Tuz doldurulmas") daha sonra ekranda ana menü görünür. < Otomatik ykama > Cihaz devreye sokulduktan sonra, ana menüde daima "Otomatik ykama" program gösterilir. Program ayarlama Ana menüde, "Otomatik ykama" programndan yola çkarak, srayla åu programlar seçebilirsiniz: "Otom. ekstra ykama" "Otomatik ykama" "Otom. program veya + tuålar 3 ile ayarlaynz. "Otom. ekstra ykama", "Otomatik ykama" ve "Otom. veriler normal koåullar için geçerlidir. Ykanacak eåyann farkl miktarlarda olmas. iålemi baåarl olduktan sonra, gösterge "Otomatik ykama" görüntüsüne atlar. Tanmlama olamadysa, göstergede "Kaynak bulunamad" mesaj görünür. ** sadece arabirimi taklmåsa mümkündür Ayarlanmå olan zaman sona erdikten sonra, program otomatik olarak çalåmaya baålar. Program çalåmaya baålayncaya kadar, ayarlanmå olan zaman ve ayarlanmå olan program deiåtirebilirsiniz. Bunun için - tuåu 3 ile ana menüye "Geri" gidiniz ve ayarlar deiåtiriniz. Son olarak program yeniden baålatnz. Zaman ön seçimini silmek için, zaman "00 min sonra start" deerine geri alnz. Uzaktan kumanda** Uzaktan kumanda seçenei seçilince, göstergede "U. Kumanda: Kapal" gösterilir (fabrika ayar) "U. ykama: Açk" metnini seçiniz. zaman ayarlaynz. kapsn kapatnz. standart program seçimini ana menüde iptal etmek istiyorsanz, "geri" tuåuna basnz. Seçilmiå olan standart program gösterilir. - veya + tuåuna baslnca, ana menüdeki "Otomatik ykama" program gösterilir. Su sertlik derecesi Cihaz ilk kez çalåtrlmadan önce veya su sertlik derecesi deiåince, bulaåk mekinesinin su sertliini giderme sistemi, kullandnz su sertliine göre ayarlanmaldr. Bu ayarlama için, "Su sertliini giderme sisteminin ayarlanmas" bölümünde tarif edilen iålemi yapnz. Lisan Cihaz ilk kez devreye sokulduunda seçilmiå olan lisan (bkz. bölüm "lk kullanmdan önce") deiåtirebilirsiniz. Lisan seçenei seçilince, göstergede birden fazla lisana ait ksaltma gösterilir ve aktüel seçilmiå olan lisana ait ksaltma yanp söner. Baåka bir lisan seçmek istiyorsanz, istediiniz lisan yanp sönünceye kadar - veya + tuåuna 3 arka arkaya basnz. Seçtiiniz lisan M/OK 2 ile tasdik ediniz. Müteakip tüm metin görüntüleri artk seçilmiå olan bu lisanda gösterilir. Ekstra Ekonomik 50 Ekonomik 45 Normal 45 Bulaåk türü Yemek art miktar Yemek art durumu Karåk bulaåk az ile çok arasnda az yapåyor lgili program verileri (süre, enerji ve su tüketimi) için ksa (hzl) klavuza baknz. Genel olarak otomatik programlar kullanmanz tavsiye ediyoruz, çünkü bu programlarda deiåken program akåndan dolay enerji ve su tüketimi mümkün olduu kadar düåük tutulur. Standart programlarda ise, program akå sabit bir åekilde ayarlanmåtr. Aquasensör * * baz modellerde Aquasensör bir optik tespit birimi olup, ykama suyunun bulanklk derecesini belirler.

7 Yemek artklar örn., yumurta ya ve ekmek krntlar ile suda oluåan kirlenme miktar åkl bir sensör aracl ile tespit edilir. Aquasensör kullanlan ykama programna bal olarak devreye girer. Aquasensörün aktiv olmas halinde "Temiz" ykama suyu bir sonraki ykama iåleminde kullanlabilir ve/veya suyun scakl uygun olarak ayarlanabilir. Suyun kirlenme derecesi yüksek ise su boåaltlmak üzere dåar pompalanr ve yerine temiz su alnr. Bu yöntemle ykanan eåyalarn az kirli olmas halinde su tüketimi yaklaåk 4 litre cvarnda azaltlmå olur. 18 Program akå esnasndaki optik gösterge* * baz modellerde mevcut Ykama program çalårken, cihaz kapann alt tarafnda zemin üzerinde nokta åeklinde bir åk görünür. Bulaåk makinesinin kapan ancak zemin üzerindeki bu nokta åeklindeki åk artk görünmeyince açnz. Cihaz yüksek bir dolap içine kurulursa, cihazn ön yüzü mobilyann ön yüzü ile ayn hizada olduunda, nokta åeklindeki bu åk görünmez. Programn baålatlmas Cihaz çalåtrmadan önce, su püskürten ykama kollarnn serbest hareket edip etmediini kontrol ediniz. Ana menüde "Start" tuåuna 4 basnz. Göstergede "Kapa kapatnz" bilgisi ve muhtemel program süresi deiåe deiåe gösterilir. Bu süre bilgisi sadece yaklaåk bir deerdir. kapsn kapatnz. olarak program tekrar baålatnz. "iptal" ve "Kapa kapatnz" mesajlar görünür. Cihazn kapsn kapatnz. Cihazn iç ksmndaki su pompalanp boåaltlr. Suyun pompalanp boålatlmas sona erince, 5 kez sinyal sesi duyulur. Cihazn kapsn açnz. Göstergede ksaca "Bitti" bilgisi görünür ve cihaz 5 saniye sonra otomatik olarak kapanr. Program sonu Program sona erince, 5 kez sinyal sesi duyulur. Cihazn kapsn açnz. Göstergede ksaca "Bitti" bilgisi görünür ve cihaz 5 saniye sonra otomatik olarak kapanr. Kapak açlmazsa, bir saat boyunca her 10 dakikada bir sinyal sesi duyulur. Bulaåklar souduktan sonra cihazdan çkarnz. Programn yarda kesilmesi Programa ara vermek için kapa açnz. ara vermek için kesinlikle - tuåuna 3 "Program kesme" baslmamaldr, aksi halde program devam ettirilemez! Program devam ettirmek için cihaz kapan kapatnz. Program tekrar otomatik olarak çalår. Scak su balants durumunda veya cihaz suyu stmåsa, kapa kapatmadan önce birkaç dakika sadece kapatmadan cihaza yaslanmå åekilde braknz. Aksi halde, cihaz içinde birikmiå olan scak havadan dolay kapak kendiliinden yeniden açlabilir. Not Bulaåklarn en iyi åekilde kurutulmas için, program sona erdikten sonra kapa açmadan ve bulaåklar cihazdan çkarmadan önce yaklaåk 15 dakika bekleyiniz. Bu süre içinde bulaåklar üzerinde daha mevcut olan su buharlaåabilir ve cihazn iç ksmndaki cihaz yüzlerinde younlaåabilir. Not Cihaz çalårken örn. kapatma veya elektrik kesilmesi nedeniyle elektrik beslemesi kesilirse, tüm ayarlar hafzaya kaytl kalr. Elektrik beslemesi tekrar devreye girince, cihaz otomatik olarak çalåmaya devam eder. 19 Bakm ve koruma Cihaznzn bakm ve kontrollerinin muntazam aralklarla yaplmas, hata ve arza oluåmasn önler. Böylelikle hem zaman kazanrsnz, hem de gereksiz yere cannz sklmaz. Bu sebepten dolay ara sra bulaåk makinenizi itinal bir åekilde gözden geçiriniz. Cihazn genel durumu Ykama alannda ya ve kireç artklar toplanp toplanmadn kontrol ediniz. Bu tür birikintiler varsa: Bulaåk deterjan haznesine bulaåk deterjan doldurunuz. Cihaza bulaåk koymadan, en yüksek ykama scaklk derecesine sahip ykama programn çalåtrnz. Cihaz temizlemek için sadece özellikle bulaåk makineleri için elveriåli olan temizleme maddeleri/bulaåk makinelerini temizleme maddeleri kullannz. Tortular temizlemek için, kap contasn muntazam aralklar ile nemli bir bez ile siliniz. Bulaåk makinenizi temizlemek için kesinlikle buharl temizleme cihazlar kullanmaynz. Aksi halde, muhtemel hasarlar için üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Cihazn ön ksmn ve ön panosunu muntazam aralklar ile nemli bir bez kullanarak siliniz; su ve biraz bulaåk deterjan kullannz. Kaba yüzeyli sünger ve ovalama gerektiren temizleme maddeleri kullanmaynz, çünkü bunlar cihaz yüzeyinin çizilmesine neden olabilir. Montaj hususunda: Süzgeç sistemini taknz ve süzgeç silindiri ile sabitleåtiriniz. Dikkat! Kesinlikle baåka klor içeren, evde kullanlan normal temizleme maddeleri kullanmaynz! Salk açsndan tehlikelidir! Bulask tuzu Eer bulaåk tuzu miktar azalmå ise göstergede bulaåk tuzunun yeniden doldurulmas gerektii yazar. Parlatcnn doldurulmas Eer parlatc miktar azalmå ise, parlatcnn doldurulmas gerektii göstergede yazar. Süzgeçler / Filtreler Filtreler 26 pis sudaki kaba artklarn pompaya girmesini önlerler. Bu pislik ve artklar, ara sra filtrelerin tkanmasna sebebiyet verirler. Süzgeç sistemi, bir süzgeç silindirinden, bir düz (yass) hassas süzgeçten ve cihaz modeline göre ek bir mikro süzgeçten (*) ibarettir. Her ykamadan sonra, filtrelerde pislik ve artk olup olmadn kontrol ediniz. Süzgeç silindirini çevirerek açtktan sonra, süzgeç sistemini dåar çkarabilirsiniz. Artklar dökünüz ve süzgeçleri musluktan akan su altnda temizleyiniz. 20 Püskürtme Kollar Pis sudaki kireç ve pislikler, püskürtme kollarnn 23 ve 24 memelerini ve yataklarn bloke edebilirler. Püskürtme kollarnn su çkan memelerinin yemek artklar tarafndan tkanp tkanmadn kontrol ediniz. Gerekirse alt püskürtme kolunu 24 yukarya doru çekip çkarnz. Üst püskürtme kolunun 23 vidasn açp, kolu söküp çkarnz. Püskürtme kollarn akar su altnda temizleyiniz. Su Boåaltma Pompas * * baz modellerde Süzgeçler ve filtreler tarafndan sudan ayrlmayan kaba yemek artklar, pis su pompasn bloke edebilirler. Böyle bir durumda su dåar pompalanmaz ve süzgecin üst tarafnda kalr. Bu nedenle: lk olarak daima cihaz elektrik åebekesinden çkarnz. Gerekirse suyu elden boåaltnz.

8 Süzgeçleri / Filtreleri 26 sökünüz. Kapaktaki cvatalar sökünüz (Torx T 20) ve kapa çkarnz. Cihazn iç ksmnda yabanc madde olup olmadn kontrol ediniz ve bulduunuz yabanc maddeleri çkarnz. Kapa yine yerine taknz ve sabitleåtiriniz. Süzgeçleri yine yerlerine taknz ve sabitleåtiriniz. Torx T Püskürtme kollarn yine yerlerine taknz veya vidalaynz Hata Tespiti Küçük arzalar kendiniz giderebilirsiniz Günlük kullanmda ortaya çkan hatalarn büyük bir bölümünü, genelde yetkili servisi çarmaya gerek kalmadan, kendiniz giderebilirsiniz. Böylelikle lüzumsuz masraf oluåmas önlenmiå olur ve makinenin ksa süre içerisinde tekrar kullanma hazr olmas salanr. Aåadaki açklamalar sayesinde, ortaya çkabilecek hatalarn sebeplerini bulmanz kolaylaåacaktr. Arzalar Dikkat Unutmaynz: Onarm çalåmalar sadece yetkili servis veya uzman elemanlar tarafndan yaplmaldr. Cihazn bir parçasnn deiåtirilmesi gerekirse, sadece orijinal yedek parça kullanlmasna dikkat edilmelidir. Gerektii åekilde yaplmayan onarmlardan veya orijinal olmayan parçalarn kullanlmasndan dolay, önemli hasarlar oluåabilir ve cihaz kullanan kiåiler için ciddi tehlikeler söz konusu olabilir. Programn baålatlmasndan belli bir süre sonra, aralksz bir akustik sinyal duyuluyor. Cihaza su girmiyor. Cihazn kapa açldktan sonra göstergede "Su alma kontrolü!" görünüyor. Su musluu açk deil. Su musluunu tamamen açnz ve cihazda M/OK tuåuna 2 basnz. Ardndan, program devam ettirmek için cihazn kapan kapatnz. Su besleme hortumundaki süzgeç tkanmå. Cihaz kapatnz ve elektrik fiåini çekip prizden çkarnz. Su musluunu kapatnz. Ardndan, aqua-stop ya da su giriå hortumu balantsnda bulunan süzgeci temizleyiniz. Son olarak tekrar elektrik balantsn kurunuz, su musluunu açnz, cihaz devreye sokunuz ve program devam ettirmek için cihazn kapan kapatnz.... cihaz devreye sokulduunda Yanlå lisan ayarlanmå Åu åekilde tekrar lisan seçimine girebilirsiniz: 1. Cihaz kapatnz. 2. Cihaz devreye sokunuz, göstergede lisan seçimi yanncaya kadar M/OK tuåuna 2 arka arkaya basnz. 3. Lisan seçiniz ve tasdik ediniz. Dikkat Unutmaynz: Onarmlar sadece yetkili elemanlar tarafndan yaplmaldr. Uzmanca yaplmayan onarmlar ciddi hasarlara ve kullanc için tehlikelere sebep olabilir. Cihazdaki... Alt püskürtme kolu zor dönüyor Küçük bulaåk parçalar veya yemek artklar püskürtme kolunu bloke ediyorlar. Deterjan bölmesinin kapa kapanmyor Doz ayar kab (deterjan bölmesi) fazla dolu Kapan kilit mekanizmas yapåan deterjan artklarndan dolay bloke ediliyor. Ykama iåleminden sonra deterjan bölmesinde deterjan artklar yapåp kalyor Bulaåklar makineye yerleåtirilirken, yani ykamaya baålamadan önce, deterjan bölmesi slakt. Deterjan koyacanz zaman, deterjan bölmesi kuru olmaldr. lave etme göstergesi yanmyor. Parlatc ilave etme göstergesi kapal. (auto 3in1 bölümüne baknz) Tuz ilave etme göstergesi kapal. (auto 3in1 bölümüne baknz) Program sona erdikten sonra cihazn içinde su kalyor Su boåaltma hortumu tkal yada hortum kvrlmå. Su boåaltma pompas bloke olmuå durumda. Süzgeçler tkal durumda. Program henüz sona ermedi. Programn bitmesini bekleyiniz yada program kesiniz. Cihaz çalåmaya baålamyor. Evin sigortasnda bir bozukluk var. Cihazn fiåi elektrik prizine takl deil. Cihazn kapa doru kapanmamå. Cihazn kapa, kapatlmadan önce program baålatlmadan kapatld. 22 Ykama esnasndaki... Normalden fazla köpük oluåuyor Parlatc bölmesine, elden bulaåk ykamak için kullanlan deterjandan doldurulmuå. cihazn içine yanlålkla dökülen parlatc, bir sonraki bulaåk ykama iåleminde aår köpük oluåmasna sebep olabilir. Bu nedenle, parlatc gözü haricine dökülen parlatcy bir bez ile siliniz. Cihaz ykama esnasnda duruyor Cereyanda kesiklik var. Su giriåinde kesiklik var. Ykama esnasnda çarpma sesleri duyuluyor Püskürtme kolu bulaåklara çarpyor. Ykama esnasnda titreme ve çarpma sesleri duyuluyor Bulaåklar doru yerleåtirilmemiå. Doldurma ventillerinden çarpma / vurma sesleri geliyor Bu, su hortumunun (hattnn) döåenmesinden dolay oluåan bir ses olup, makinenin iålevi açsndan önemli deildir. Bu konuda bir iålem yapmak mümkün deildir. Bulaåklarda... Bulaåklarda ksmen yemek artklar kalyor Bulaåklar makineye yanlå yerleåtirildi, püskürtülen su ilgili yüzeylere ulaåamad. Bulaåk sepeti fazla dolduruldu. Bulaåklar birbirlerine yaslamaynz. Çok az deterjan dolduruldu. Uygun olmayan, çok zayf bir ykama program seçildi. Bir bulaåk, püskürtme kolunun dönmesine mani oldu. Püskürtme kolundaki memeler yemek artklarndan dolay tkand. Süzgeçler tkanmå. Süzgeçler yanlå takld. Su boåaltma pompas tkand. Plastik parçalarn renklerinde deiåmeler var Çok az deterjan dolduruldu. Bulaåklarn üzerlerinde ksmen beyaz lekeler kalyor, bardaklar bulank (süt gibi) bir renk alyor Çok az deterjan kullanlyor. Parlatc dozunun ayar çok düåük. Su sertlik derecesi yüksek olduu halde, özel tuz kullanlmyor. Su yumuåatma tertibatnn ayar çok düåük. Tuz bölmesinin kapa iyice kapatlmamå. Fosfatsz bir deterjan kullanld; fosfat ihtiva eden bir deterjan deneyiniz. Bulaåklar kurumuyor Kurutma iålemi olmayan bir program seçildi. Parlatc dozu çok düåük ayarland. Bulaåklar makineden çok çabuk boåaltld. Bardaklarn görünüåü soluk Parlatc dozu çok düåük ayarland. Çay veya dudak boyas artklar tamamen temizlenmedi Deterjann beyazlatma (temizleme) gücü çok düåük. Ayarlanan ykama scakl çok düåük. Bulaåklarda pas izleri var Ykanan bulaåklarn paslanmaz çelik kalitesi yeterli deil. Ykama suyundaki tuz oran çok yüksek. Tuz bölmesinin kapa iyice kapatlmamå. Tuz doldururken çok fazla tuz yanlara, cihazn içine dökülmüå.

9 Bardaklar köreliyor ve renkleri deiåiyor, üzerlerindeki lekeler silinmiyor Kullanlan deterjan uygun deil. Ykanlan bardaklar bulaåk makinesinde ykanmaya uygun deil. Bardak ve bulaåklarda lekeler var, bardaklar metalik bir görünüå alyorlar Parlatc doz ayar çok yüksek.... Bulaåk makinesi üzerinden kumanda edilemiyor. Cihaz sistem ana bal deil. Cihaz fonksiyonu için hazr deil. Sitem arabirimi kurulmamå. 23 Yetkili Servisin Çarlmas Eer hatay kendiniz gideremezseniz, yetkili servisimize baå vurunuz. Size en yakn yetkili servisi, Yetkili Servisler listesinde bulabilirsiniz. Yetkili servisimize lütfen cihaz numarasn (1) ve FD numarasn (2) bildiriniz. Bu bilgileri, cihazn kapsndaki tip levhas 32 nda bulabilirsiniz. Not Eski cihazlarn atlmas Eski cihazlarnz hiç bir deeri olmayan çöp deildir! Çevreci bir åekilde giderilirse deerli bir hammadde olarak tekrar kullanlabilir. ambalaj için kullanlan tüm malzemeler, çevreye zarar vermeyen türden olup hepsi geri kazanlabilir (Recycling). Lütfen ambalajlarn çevreci bir åekilde giderilmesini salaynz ve çevrenin korunmasna yardmc olunuz. Cihazn nasl giderileceine iliåkin gerekli bilgileri cihaz satn aldnz yerden yada ilgili belediyelerden alabilirsiniz. Ambalajlar ve ambalaj parçalarn oynamas için çocuklara vermeyiniz. Katlanp kapanabilen kartonlar ve folyeler boulmalara sebep olabilir. 1 FD 2 Dikkat Lütfen dikkat: Yetkili servis teknisyeninin makinenin hatal kullanmndan veya kullanma klavuzunda tarif edilmiå olan arzalardan dolay size gelmesi halinde, garanti süresi esnasnda dahi ücret talep edilir. Kyaslama kontrolleri ile ilgili bilgiler Kyaslama kontrolleri (testleri) ile ilgili koåullar, "Kyaslama kontrolleri ile ilgili bilgiler" ekinde bulabilirsiniz. lgili programlara ait tüketim bilgi ve deerleri, ksa klavuzda bildirilmiåtir. Genel Tezgah alt yada tezgaha daha sonradan yerleåtirilen cihazlarn devrilmeye karå emniyete alnmas gerekir. Bunu yapmak için duvara yada cihazn sanda solunda bulunan dolaplara bir sistem ile monte edilmesi gerekir. 24 Cihazn kurulmas Bulaåk makinesinin sorunsuz çalåabilmesi için standartlara uygun åekilde balantlarnn yaplmas gerekir. Su giriå - çkå ve elektrik balantlarnn talep edilen ilgili kriterleri salamas gerekir. Konuya iliåkin bilgiler ileriki bölümlerde ve montaj klavuzunda verilmiåtir. Cihazn montajnn aåada belirtilen sraya göre yaplmas gerekir. - Cihazn teslim alndnda kontrol edilmesi - Cihaz yerine yerleåtiriniz. - Atk su balantsn salaynz. - Temiz su balantsn salaynz. - Elektrik balantsn salaynz. Temiz su balants Montaj klavuzunda verilen bilgiler yardm ile cihazla verilmiå olan parçalar muslua taknz. Su hortumunun krlmamå ezilmemiå yada dönmemiå olmasna özen gösteriniz. Cihazn deiåtirilmesi halinde, su hortumunun da cihazla birlikte yenilenmesi gerekir. Eski hortumu kesinlikle kullanmaynz. Su basnc: Asgari 0,05 MPa (0,5 bar), azami 1 MPa (10 bar). Su basnc daha yüksek olursa: Basnç düåürme ventili taknz. Giren su miktar: Dakikada en az 10 litre su akmaldr. Su scakl: Öncelikle souk su balants kullannz. Eer scak su balants kullanlrsa, su scakl en fazla 60 C olmaldr. Cihazn teslimat Bulaåk makinenizin çalåma fonksiyonlar fabrikada ayrntl olarak kontrol edilmiå olup cihazn içinde su lekeleri kalmå olabilir. Su lekeleri ilk ykama iålemi sonrasnda kaybolacaktr. Elektrik balants Cihaz sadece yönetmeliklere uygun bir åekilde kurulmuå, 230 V alternatif akma ve toprak hattna sahip bir prize balaynz. Prizin bal olduu sigortann kaç amper olmas gerektiini görmek için tip etiketine veya levhasna baknz 32. Elektrik prizi bulaåk makinesine yakn bir yerede ve rahat ulaålabilir olmaldr. Balantda herhangi bir deiåiklik yaplmas gerekirse, bunu sadece yetkili servis elemanlar yapmaldr. Bir yanlå akma karå koruma åalteri kullanlmas iåaretine sahip bir åalter tipi durumunda, sadece kullanlmaldr. Åu anda geçerli olan yönetmeliklere uyulmas sadece bu åalter garanti ediyor. Cihazn yerine yerleåtirilmesi Gerekli büyüklüklere iliåkin parçay montaj klavuzundan çkartnz. Cihaz ayarlanabilir ayaklar üzerinde yerleåtirirken devrilmemasine karå önlem alnz. Atk su balants Yaplmas gerekenlere iliåkin gerekli admlar montaj klavuzundan alabilirsiniz. Balant hattna gerekiyorsa sifon yerleåtirebilirsiniz. Su boåaltma hortumunu cihazla birlikte verilmiå olan parçalar yardm ile sifona monte ediniz. fiåini çekip prizden çkarnz. Su beslemesini kapatnz. Atk su ve temiz su balantsn çözünüz. taban tahtasn söküp çkarnz. açnz. Cihaz çalåtrnz. yakl. 4 dakika çalåmasn bekleyiniz. Daha sonra kapa açnz, program durdurunuz ve cihazn kapan su boåaltmas için tekrar kapatnz. 5 kez sinyal sesini duyana kadar bekleyiniz. Bu su boåaltma iåleminin bittii anlamna gelir. Cihaz kapatnz. Musluu kapatnz. Cihaz taåmaya baålamadan önce hareket eden parçalarn emniyete alnz. Cihaz daima dik duracak åekilde taåynz. Aksi taktirde cihaz içindeki arta kalan su makinann kumanda ksmna akabilir ve cihazn çalåmamasna sebeb olabilir. Giderme Eski cihazlarn atlmas Eski cihazlarnz hiç bir deeri olmayan çöp deildir! Çevreci bir åekilde giderilirse deerli bir hammadde olarak tekrar kullanlabilir. ambalaj için kullanlan malzemelerin üzerinde uluslar aras standartlarda kabul edilen ksaltma iåaretleri (örn >PS< polistrol) bulunmakttadr. Cihaz giderirken plastik maddeleri ayrarak çevre dostu bir åekilde giderilmesini salayabilirsiniz. Cihazn nasl giderileceine iliåkin bilgi almak için satcnza yada belediyelerdeki ilgili müdürlüklere baåvurunuz. Donmaya Karå Önlemler Eer cihaz donma ihtimali olan bir yerde (örnein yazlk evinizde) duruyorsa, içinde kalan suyun tamamen boåaltlmas gerekir (bak. transport). Su musluunu kapatnz, su giriå hortumunu musluktan çkarnz ve içindeki suyun boåalmasn salaynz. Ambalajn giderilmesi Cihazn ambalaj malzemelerini lütfen gerektii åekilde gideriniz. Ambalajlar ve ambalaj parçalarn oynamas için çocuklara vermeyiniz.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Katlanp kapanabilen kartonlar ve folyeler boulmalara sebep olabilir. D Dalgal kartonun büyük bir ksm eski kattan ibarettir. D Åekil verilmiå polisterol (stiropor) ambalaj parçalar FCKW kullanlmadan üretilmiåtir. D Polietilen folyonun (PE) bir ksm sekonder hammaddeden oluåmaktadr. D Tahta çerçeveler (varsa), artk tahtalar ile yaplmåtr ve kimyasal iålenmemiåtir. D Balama bantlar(varsa) polipropilen (PP) maddesindendir. Eski cihazlarn giderilmesi Artk kullanlmayacak olan cihazlar derhal kullanlamayacak åekilde tahrip ederek, sonradan herhangi bir kaza olma ihtimalini önleyiniz. Cihazn gerektii åekilde giderilmesini salaynz. 26 Uyar Çocuklar cihazn içinde kilitli kalabilir (havaszlktan boulma tehlikesi) veya baåka bir åekilde kendilerini tehlikeye sokabilirler. Bu nedenle: Elektrik fiåini çekip prizden çkarnz, elektrik kablosunu kesip cihazdan ayrnz ve imha ediniz. Kap kilidini, kap artk kilitlenemeyecek åekilde tahrip ediniz. Bu cihaz, ömrünü doldurmuå elektrikli ve elektronik cihazlar ile ilgili Avrupa yönetmelii 2002/96/EG'ye (waste electrical and electronic equipment - WEEE) uygun åekilde iåaretlenmiåtir. Bu yönetmelik, eski cihazlarn geri alm ve deerlendirilmesi ile ilgili AB-çapndaki uygulamalarn çerçevesini belirtmektedir. 27 tr Deiåiklikler olabilir 28 AQUA STOP Garanti Kapsam. (Aqua Stopu olmayan cihazlar bu garanti kapsamna dahil deildir) Cihaz satan firmann satå sözleåmesi uyarnca vermiå olduu garanti teminatna ve firmamzn vermiå olduu cihaz garantisine ek olarak aåadaki koåullarn yerine ge tirilmesi tarafmzdan taviz edilmektedir: 1. Aqua Stop mekanizmasndaki bir hatadan dolay herhangi bir su basmas yada benzeri bir durum yaåanrsa, kullancnn oluåan zararn karålamay taahhüt ede riz. 2. Bu belirtilen garanti kapsam cihaz kullanld sürece geçerlidir. 3. Cihaz sadece doru ve konunun uzmanlarnn belirttii åekilde monte edildii takdirde garanti, kapsamna alnr. "Ayn åekilde konunun uzmanlarnn belirttii åekilde monte edilmiå Aqua Stop balant parçalar (orjinal parçalar) bu garanti kapsamnn dahil edilmektedir." "Muslukda Aqua Stop balantsna kadar olan hasarl, arzal su boru hatt yada armatürler bu garanti kapsamna dahil deildir." 4. Aqua Stop mekanizmas olan cihazlar çalårken kontrol etmeniz gerekmez. Yada cihaz çalåmazken musluu kapatarak cihaz emniyete almaya gerek yoktur. Eer evde uzun süreli bulunmayacaksanz yada bir kaç haftalna tatile gidecekseniz cihazn su musluunun kapatlmas gerekir tr (8601) 638T Gaggenau Hausgeräte GmbH Carl Wery Straße 34 D München Tel (089) Fax (089)

Kullanım kılavuzunuz PROFILO BM4001E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3544139

Kullanım kılavuzunuz PROFILO BM4001E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3544139 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CG463J9 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569116

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CG463J9 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569116 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RB272370 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3560666

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RB272370 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3560666 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO CM0800CTR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569304

Kullanım kılavuzunuz PROFILO CM0800CTR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569304 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS WM08E261TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3654660

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS WM08E261TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3654660 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CF330250 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567972

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CF330250 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567972 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CN12550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569376

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CN12550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569376 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRT4011G http://tr.yourpdfguides.com/dref/3570387

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRT4011G http://tr.yourpdfguides.com/dref/3570387 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CH230220 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567828

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CH230220 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567828 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BOSCH WFW3231EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/3549429

Kullanım kılavuzunuz BOSCH WFW3231EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/3549429 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU GM

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU GM Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RF471200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565566

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RF471200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565566 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RY491200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3549981

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RY491200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3549981 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BOSCH FID18P30 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3554874

Kullanım kılavuzunuz BOSCH FID18P30 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3554874 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB932X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB932X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS SE23913EU

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS SE23913EU Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9 Kullanım Kılavuzu Çamaır Makinası PW9 38 9065-31 05.51 çinder Genel...3 Program butonları...3 Opsiyon butonları... Balama butonu... Deterjan Haznesi... Gösterge bilgilsi...5 Arıza Kodları...6 Yıkama Programı...7

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS WM08E462TR

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS WM08E462TR Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BOSCH WVTI2840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567022

Kullanım kılavuzunuz BOSCH WVTI2840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567022 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V http://tr.yourpdfguides.com/dref/668692

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V http://tr.yourpdfguides.com/dref/668692 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU GM240110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564235

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU GM240110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564235 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve makineyi meydana gelebilecek

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO BM4273

Kullanım kılavuzunuz PROFILO BM4273 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS FRM5000 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564177

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS FRM5000 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564177 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Emniyet Uyarıları DİKKAT Uygunsuz kullanım maddi hasar veya hatalı fonksiyona yol açar.

Kullanım Kılavuzu. Emniyet Uyarıları DİKKAT Uygunsuz kullanım maddi hasar veya hatalı fonksiyona yol açar. 1 4 Kullanım Kılavuzu saatinin emniyetli uygulanması ve uzun süreli kullanımı için kullanım kılavuzunu itinalıca okuyup saklayınız. Kullanma kılavuzu internette de kullanıma hazır bulunmaktadır: www.qlocktwo.com

Detaylı

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın.

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın. KULLANMA KILAVUZU * Daima omuz ve kasık kemerini kullanınız. * Dikkat: Puse kullanmadığınız zaman, çocuğunuzdan uzak tutunuz. * Bu ürün 6 ile 36 ay arası ve 15 kg a kadar olan çocukların kullanımı için

Detaylı

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL V-Brunc serisi.pdf 2 15.02.2011 10:03 VESTEL C V-BRUNCH SERİSİ 1000 M Y CM MY BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI CY CMY K KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızın elektrik bağlantısını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GRUNDIG ST 63-700 TEXT http://tr.yourpdfguides.com/dref/2918278

Kullanım kılavuzunuz GRUNDIG ST 63-700 TEXT http://tr.yourpdfguides.com/dref/2918278 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SR-44NMA http://tr.yourpdfguides.com/dref/805699

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SR-44NMA http://tr.yourpdfguides.com/dref/805699 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO BM4000E

Kullanım kılavuzunuz PROFILO BM4000E Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS SE24A250EU

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS SE24A250EU Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRS4011ESL http://tr.yourpdfguides.com/dref/3570377

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRS4011ESL http://tr.yourpdfguides.com/dref/3570377 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760460 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653817

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760460 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653817 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HC854280 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564491

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HC854280 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564491 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR MODELLER: G11320SD / G11420SD G11520SD / G11540SD KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HEV3541 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653869

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HEV3541 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653869 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBB33C550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3570514

Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBB33C550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3570514 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX FAVORIT403 http://tr.yourpdfguides.com/dref/613070

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX FAVORIT403 http://tr.yourpdfguides.com/dref/613070 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Dornbracht eunit Kitchen. Kılavuz. Culturing Life. 14 Ürün konfigürasyonları. 4 Genel açıklamalar. 20 Temizleme. 14 Kullanım mantığı

Dornbracht eunit Kitchen. Kılavuz. Culturing Life. 14 Ürün konfigürasyonları. 4 Genel açıklamalar. 20 Temizleme. 14 Kullanım mantığı Dornbracht eunit Kitchen Kılavuz 4 Genel açıklamalar 20 Temizleme 21 Servis göstergesi 21 Bekle göstergesi 22 Bakım 22 Kapama emniyeti 22 İmha 14 Ekran şalteri 15 Döner düğme 16 Açık / Kapalı 19 Isı ayarı

Detaylı

ve Montaj K (8211)

ve Montaj K (8211) ve Montaj K tr 5600 052 793 (8211) 4 5 1 2 3 4 5 6 7 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 6 7 25 kg 25 8 28 28 28 9 tr Bula$ klar n Yerle$tirilmesi Bula$ klar n makineye doldurulmas Önce bula$ klar n

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.#

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# A. Mikrodalganızı Tanıyın Ankastre Mikrodalga Kullanma Kılavuzu Mod. MW7880 Digital Gösterge Mikrodalga/ Izgara/Kombo Defrost / Çözme Timer / Saat Durdurma Başlatma Yuvarlak

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 648 482 (2011/04) TR 1 Emniyet.............................

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU BL253110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3568660

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU BL253110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3568660 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBN200040 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3555287

Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBN200040 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3555287 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

YIKAMA ÜNİTESİ KULLANMA KILAVUZU

YIKAMA ÜNİTESİ KULLANMA KILAVUZU S-140 POLİMER SİSTEM KAŞE MAKİNASI BAKIM VE KULLANMA KILAVUZU S-140 YIKAMA ÜNİTESİ KULLANMA KILAVUZU STAMPLINE S-140, mikro işlemci kontrollü polimer sistem yıkama makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

PROKETTLE 2650KG. Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU

PROKETTLE 2650KG. Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU PROKETTLE 2650KG Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM PROFESSIONAL dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș PROKETTLE 2650KG Otel

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 13 Ýçindekiler Montaj, 14-15 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER ANADOLU FLYGT yangn önleme ve yangndan korunma amaçl hidrofor ve pompa gruplar, güvenilir, etkin, tesisata balanmaya hazr hale getirilmi, kompakt ünitelerdir.

Detaylı

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU BL253110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3568679

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU BL253110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3568679 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO BM4292

Kullanım kılavuzunuz PROFILO BM4292 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

FOKURDAK KT Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU

FOKURDAK KT Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU FOKURDAK KT 2000 Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș FOKURDAK KT 2000 Su Isıtıcı mızı seçtiğiniz için teșekkür ederiz.

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı