Sizin Okulunuz Sizin Ö rencileriniz Sizin Sorumlulu unuz Onu. Çocuk Güvenlik Ürünleri ile Koruyun!.. ÇOCUK GÜVENL K S STEMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sizin Okulunuz Sizin Ö rencileriniz Sizin Sorumlulu unuz Onu. Çocuk Güvenlik Ürünleri ile Koruyun!.. ÇOCUK GÜVENL K S STEMLER"

Transkript

1 Sizin Okulunuz Sizin Ö rencileriniz Sizin Sorumlulu unuz Onu Çocuk Güvenlik Ürünleri ile Koruyun!.. ÇOCUK GÜVENL K S STEMLER

2 ParkZon Çocuk Güvenlik Sistemleri Kimdir? 2003 y l nda Kids Safe-T ünvan alt nda kurulduk. 40 y ld r ABD de uygulanmakta olan Çocuk Güvenli i (Childproofing) Sistemini uygulayarak o günden bu güne kadar yüzlerce krefl, anaokulu, oyun alanlar ve binlerce evin yaflam alanlar n çocuklar n u rayabilece i potansiyel ev kazalar na karfl güvenli hale getirdik. Dan flmanl k hizmeti verdik, çözüm orta olduk y l nda da hizmet ve ürün gam m z daha da geniflletip ParkZon ad n alarak çal flmalar m z daha da yayg nlaflt rd k. Neden Güvenlik Önlemi Almal y z? Sizlerinde bildi i gibi 0-6 yafl aras çocuklar çok hareketlidir, keflfetmeye, araflt rmaya, denemeye çok aç kt r ve üstelik tehlike bilincine henüz sahip de illerdir. Çocuklar güvenli olmayan yerlerde her an kaza riski ile karfl karfl yad r. Özellikle de çok çocu un bulundu u krefl ve yuva gibi yerlerde bu risk daha da fazlad r. Çocuklar n gözetimde olmas da kazalar tam olarak önleyememektedir. ABD de yap lan istatistikler; 0-6 yafl grubu çocuklar n u rad kazalar n % 48 inde, çocu un bir yetiflkinin gözetiminde olmas na ra men meydana geldi ini göstermektedir. Sadece bu gerçek bile bize güvenlik önlemleri alman n kaç n lmaz oldu unu bir kez daha hat rlatmaktad r. Nas l Çal fl r? Ekspertiz hizmeti talebinizi takiben kurumunuzu ziyaret ederek potansiyel kaza risklerini belirlemek için Ekspertiz- inceleme yap yoruz. Sonras nda belirlenen kaza risklerinin önlenmesine dönük çözümleri kapsayan ayr nt l bir Ekspertiz raporu haz rl yoruz. Son aflamada ise en uygun çocuk güvenlik ürünlerini seçip, kaza riski olan yerleri Güvenli hale getirererek projeyi tamaml yoruz. ÇOCUK GÜVENL K S STEMLER

3 ANAOKULLARI Ç N GÜVENL K ÜRÜNLER a. DUN5624-DUN5626 Vidal Flex 3 Metal Çocuk Güvenlik Kap s cm. aras kendi içinde ayarlanabilir olup, ilave parçalar ile istenilen aç kl a getirilir. Duvar veya t rabzana uygulanabilir. Beyaz ve siyah renkleri mevcuttur. b. DUN5514 Vidal Flexi Fit Metal Çocuk Güvenlik Kap s cm. aras kendi içinde ayarlanabilir. Duvar veya t rabzana uygulanabilir. Beyaz renktedir. 1- GÜVENL K KAPILARI a. APS66 Pencere Güvenlik Kilidi Pencere kademeli olarak 10 cm e kadar aç labilir. Vida ile monte edilir. Beyaz renktedir. b. DUN8248 Çok Amaçl Pencere Güvenlik Kilidi Pencere kademeli olarak 10 cm e kadar aç labilir. Vida ile monte edilir. Beyaz renktedir. c. APS34 Balkon ve Pencere Güvenlik Kilidi Balkon ve pencerenin 10 cm e kadar aç lmas n sa lar. Metal olup vida ile monte edilir. d. P-002 Pleksiglas Uygulamas Balkon korkuluklar ve galeri boflluklar ndaki t rabzan aralar na uygulan r. htiyaca göre 3,5,6 ve 8 mm kal nl klar nda kullan l r. fieffaf renktedir 2- PENCERE VE BALKON GÜVENL K ÜRÜNLER

4 ANAOKULLARI Ç N GÜVENL K ÜRÜNLER e. R71743 Balkon Korkulu u Güvenlik Filesi 294 cm uzunlu unda, 90 cm yüksekli indedir. Sentetik iplikten üretilmifltir. Beyaz renktedir. a. KS088-KS088K Kenar Koruyucu Keskin kenarlar n çocu a zarar vermemesi için kullan l r. Özel kauçuk malzemeden üretilmifltir. Toksik madde içermez. 360 cm. uzunlu undad r. Paket içinde verilen çift tarafl bantla yap flt r larak kullan l r. Kahve ve bej renkleri mevcuttur. b. KS087-KS087K Köfle Koruyucu Mobilya ve eflyalar n keskin köflelerinin çocu a zarar vermemesi için kullan lr. Özel kauçuk malzemeden üretilmifltir. Toksik madde içermez. Pakette 4 adet mevcuttur. Ürün içerisine yap flt r lm fl çift tarafl bantla monte edilir. Kahve ve bej renkleri mevcuttur. c. KS587 Genifl Kenar Koruyucu Genifl kenarl eflya vb. yerlerin keskin kenarlar n n çocu a zarar vermemesi için kullan l r. Özel kauçuk malzemeden üretilmifltir. Toksik madde içermez. Is ya dayan kl d r. Pakette (77 cm. x 4 Adet) toplam 308 cm. ürün mevcuttur. Paket içinde verilen çift tarafl bantla yap flt r larak kullan l r. Bej rengindedir. 3- KÖfiE VE KENAR KORUYUCULARI d. ACG01 fieffaf Kenar Koruyucu Ahflap ve metal keskin kenarlar n çocu a zarar vermemesi için kullan l r. Özel PVC malzemeden üretilmifltir. Toksik madde içermez. Pakette (120 cm. x 3 Adet) toplam 360 cm. ürün mevcuttur. Ürün içerisine yap flt r lm fl çift tarafl bantla monte edilir. fieffaf renktedir. a. KS001 Körüklü Parmak Koruyucu Kap n n mentefle taraf na el ve parmak s k flmas n önler. ki parçadan oluflur. PVC den üretilmifl olup 120 cm yüksekli indedir. Yap flt r larak veya vidalanarak kullan l r. fieffaf renktedir.

5 ANAOKULLARI Ç N GÜVENL K ÜRÜNLER b. R70917 Çift Fonksiyonlu Parmak Koruyucusu Kap n n mentefle taraf na uygulan r. Parmak s k flmas n önler. Pakette 1 adet olup, beyaz renktedir. c. KS132D Parmak Koruyucusu Kap n n kapand taraf na uygulan r. Parmak s k flmas n önler. Pakette 2 adet olup, beyaz renktedir. 4- KAPI TUTUCULARI PARMAK KORUYUCULARI a. KS058E Otomatik Kapan r Yap flkanl Priz Koruyucusu Elektrik çarpmas n önler. Prizlerin içine uygulan r. Pakette 6 adet vard r. Ç kar p takmak gerektirmeden kullan l r. a.dun8274 Manyetik Dolap Kilidi Çocuklar n zararl olabilecek maddelerin bulundu u çekmece ve dolaplara ulaflmas n önlemek için tasarlanm flt r. Pakette 1 adet kilit ve 1 adet manyetik anahtar bulunmaktad r. Dolab n içinden vida ile monte edilir. 5- ELEKTR K GÜVENL 6- ÇOCUK GÜVENL K K L TLER a. QH4161 Mobilya Ba lama Eleman Yüksek mobilyalar n devrilmesini önler. Ürünün bir ucu duvara di er ucu mobilyaya vidalan r. Dokuma kay fltan üretilmifltir. Pakette 2 adet olup, rengi aç k kahverengidir. b. QH4065 TV Ba lama Eleman TV ve a r elektronik eflyalar n devrilmesini önler. Elektronik eflyalar, 3 yerden duvara veya sehpaya ba lan r. stenildi inde klipsi aç larak ç kart l r ve tekrar monte edilir. Dokuma kay fltan üretilmifltir. Rengi siyaht r. 7. DEPREM GÜVENL K ÜRÜNLER

6 ANAOKULLARI Ç N GÜVENL K ÜRÜNLER c. CGF01 Cam Filmi Gerek depremin yaratt sars nt sebebiyle ve gerekse çocu un cama çarpmas, oyuncak ile vurmas vs. gibi sebepler ile cam ve aynalar n k r lmas durumunda çocu a zarar vermesinin önler. ürün yap flt r larak kullan l r. fieffaf renkte olup cam ve aynan n yüzeyinde herhangi bir renk fark yaratmaz, yap flt r lan yerin bir parças olur. lave bir bak mda gerektirmez. a. Oyun Alan Bariyeri Güvenlik aç s ndan çocuklar n belirlenen yerlerde oynamas n sa lamak için kullan lan oyun alan bariyeri, güvenlik kap l olup istenilen boyutlarda yap labilir. Metalden üretilmifltir. Beyaz ve siyah renkleri mevcuttur. b. T-001 Tata Minder Kauçuk Yer Döflemesi Oyun alan zeminine döflenerek çarpma düflme s ras nda çocu un zarar görmesini önler. Hijyen bir zemin yarat r, kolay temizlenir. çeri inde hiçbir zararl madde yoktur. Muhtelif boyutlarda ve 13 mm. kal nl nda yapboz fleklinde olup, sar, k rm z, mavi ve yeflil renkleri vard r. 8. OYUN ALANLARI a. H-001 Havuz Güvenlik Bariyeri Çocuklar n havuza düflmesini engellemek için kullan lan Havuz Güvenlik Bariyeri, Uluslararas Güvenlik Standartlar na sahiptir. 120 cm. yükseklikte olup, istenildi i zaman ç kar l p tekrar tak labilir. 5 y l garantilidir. 9. HAVUZ GÜVENL a. KB001 ç Mekan Kayd rmaz Bant Özellikle ahflap, mermer ve tafl merdivenlerden inifl ve ç k fl s ras nda kay p düflmeleri önlemek için kullan l r. 19 mm. geniflli inde istenilen uzunlu a göre ayarlan p kesilebilmekte, metre olarak temin edilebilmektedir. b. AS01 Asisty Non-Slip System Kayd rmazl k S v s Banyo, tuvalet ve lavabo gibi slak zeminlerin bulundu u mekanlarda kay p düflmeyi önler. Zemine püskürtülerek uygulan r, zemini bozmaz, rengini de ifltirmez, çevre dostu ve antibakteriyeldir. Hijyen bir ortam yarat r. Zeminde katman oluflturmaz, zemine nüfuz ederek 3 yıl boyunca kaydırmazlık sa lar. 10. KAYDIRMAZLIK SA LAYAN ÜRÜNLER

7 ANKET ANAOKULUNUZ ÇOCUKLAR Ç N GÜVENL M? Sorular m z Evet Hay r 1- Çocuklar n düflmemesi için merdivenlerinizde inifl ve ç k fllar güvenli hale getirildi mi? 2- Merdivenlerde korkuluk aral klar için t rmanmamas veya aradan düflmeleri önlemek için güvenlik önlemi al nd m? 3- Merdiven basamaklar nda inifl ç k flta kaymamas için, uygulama yap ld m? 4- Koridorlar uygun flekilde ayd nlat l yor mu? 5- Tüm elektrik prizleri, özel koruyucular ile kapat ld m? 6- Ulafl labilecek seviyedeki elektrik kablolar, koruma içine al nd m? 7- Mobilyalar n keskin köfle ve kenarlar n güvenli hale getirildi mi? 8- Radyatörlerin köfle ve kenarlar güvenli hale getirildi mi? 9- Çocu un koflup, çarpabilme ihtimali olan duvar ve kolonlar n keskin kenarlar korumal hale getirildi mi? 10- Oyun alanlar n n zemininde yumuflak bir zemin malzemesi kullan ld m? 11- Lavabo ve tuvaletlerdeki teçhizat ve mobilyalar yuvarlak kenarl m? 12- Lavabo ve tuvaletlerin zeminleri kaymaz özellikte mi? De ilse hijyen ve geçerli bir kayd rmazl k önlemi al nd m? 13- Çocuklar n kap ya elini ve parma n s k flt rmamas için koruyucu aparat tak ld m? 14- Kap lar n zda, kap n n arka tarafa çarpmas n önleyen kap tutucu aparatlar n n çocuklar taraf ndan ç kar l p yutulmamas için tek parçal olmas gerekti ini biliyor musunuz? 15- Kap lar n kilitleri, acil durumda d flar dan aç labilir durumda m? 16- Kap lar n içeriden kilitlenmeyecek flekilde olmas ve anahtarlar n üzerinde tutulmamas gerekti ini biliyor musunuz? 17- S n f kap lar n n varsa camlar - temperli veya lamine de ilse, önlem al nd m? 18- Yerden veya alt seviyeden bafllayan pencere- balkon camlar na k r lmas n güçlefltiren k r lsa bile da lmas n önleyen cam filmi uygulamas yap ld m? 19- Pencere ve balkonlar n zda güvenlik kilidi var m? 20- Perdelerin ve jaluzilerin açma kapama ipleri çocuklar n ulaflamayaca yükseklikte duruyor mu? 21- Balkonlar n z güvenli hale getirdiniz mi? 22- Özellikle bir deprem bölgesi olan ülkemizde ölüm ve yaralanmalar n önemli bir bölümünün eflyalar n üzerimize düflmesi ile meydana geldi ini biliyor musunuz? 23- Dolap vb. yüksek eflyalar n depremde devrilmemesi ve zarar görmemeniz için gerekli korunma önlemlerini ald n z m? 24- TV, bilgisayar monitörü gibi devrilebilecek cihazlar sabitlenmifl midir? 25- Çocuklar n t rman p da devirebilece i dolaplar duvara sabitlenmifl midir? 26- Yang n alg lama için duman ve gaz dedektörü bulunduruyor musunuz? 27- Yang n söndürme cihaz bulunduruyor musunuz? 28- Siz ve ö retmenleriniz ilkyard m e itimi ald n z m? 29- Okulunuzda ilkyard m dolab bulunuyor mu? 30- laçlar kilitli olarak özel ilaç kutusunda veya özel kilitli ilkyard m dolaplar nda m muhafaza ediliyor? 31- Zehirli madde içeren temizlik maddeleri her zaman kendi orijinal ambalaj nda m saklan yor? 32- Deterjan ve temizlik malzemeleri ile zehirli maddeler (haflere ilaçlar gibi), çocuklar n ulaflamayaca ve kapal güvenlik kilitli dolaplarda m tutuluyor? 33- Çocuklar n açmas istenmeyen tesisat dolaplar gibi bölümlere güvenlik kilitleri koydunuz mu? 34- Bahçedeki çiçeklerin zehirli olup olmad n biliyor musunuz? 35- Bahçe bak m ile ilgili aletleri kilitli bir bölümde bulunduruyor musunuz? 36- Böcek ve tar m ilaçlar gibi zehirli maddeler, havaland r labilen kilitli yerlerde muhafaza ediliyor mu? 37- Bahçenin ilaçland ktan sonra çocuklar n bahçede oynamas için en az 48 saat geçmesinin beklenmesi gerekti ini biliyor musunuz? 38- Okulunuzda havuz varsa etraf uygun güvenlik önlemi ile kapat lm fl durumda m?

8 De erlendirdi iniz ankette verilen bir hay r cevab bile ö rencilerinizin kazalara u rama riski ile karfl karfl ya oldu unu göstermektedir. Hay r cevaplar n Evet e çevirdi imiz anaokullar ve çocuk aktivite merkezlerinde yapt m z uygulamalardan baz lar ; Merdiven inifl ve ç k fllar na, Çocuk Güvenlik Kap lar Küçük gruplar n s n flar n n kap s na kontrolsüz ç k fl önlemek için, Çocuk Güvenlik Kap lar Korkuluk aral klar için, Korkuluk Güvenlik Fileleri veya Pleksiglas Uygulamalar Merdiven basamaklar na, Kayd rmaz Bant uygulamas Elektrik prizleri için, Priz Koruyucular Ulafl labilir kablolar için, Kablo Koruma Kanallar Kolon, duvar, mobilya keskin-sert köfle ve kenarlar na, Köfle - Kenar Koruyucular Çocuk güvenlikli Oyun Alan Bariyerleri Oyun alanlar zemini için, Tataminder Kauçuk Yer Döflemesi Banyo ve tuvalet gibi Islak Zeminlerin Kaymaz Hale Getirilmesi Tüm kap lara parmak s k flmas n önlemek için, Parmak Koruyucular Cam ayna yüzeyler için k r lmas n güçlefltiren, k r lsa bile da lmas n önleyen, Cam Güvenlik Filmi Uygulamas Tüm pencere ve balkonlara çocuklar n açamayaca flekilde tasarlanm fl ama havaland rma için aç labilen, Pencere - Balkon Güvenlik Kilitleri Tüm dolap, TV vb. büyük eflyalar için, Deprem Güvenlikli Özel Sabitleme Elemanlar Çocuklar n açmas istenmeyen bölümler için, Çekmece ve Dolap Kilitleri Havuzu olan okullar için, Havuz Güvenlik Bariyeri Uygulamas Velilerinize ve ö retmenlerinize yönelik, Çocuklar için Kazalarda lkyard m ve Çocuk Güvenli i e itimi ANAOKULU / ÇOCUK AKT V TE MERKEZLER / ÇOCUK OYUN ALANLARI REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI Ac badem Hastanesi Çocuk Hastal klar Bölümü Oyun Alanlar - Kad köy / Kozyata / Bursa A ao lu My Club Fitness Life Center Çocuk Etkinlik Merkezi - Ataflehir Ak l Küpü Anaokulu - Adapazar Alman Hastanesi Çocuk Hastal klar Bölümü Oyun ve Bekleme Alan - Taksim Amerikan Hastanesi Çocuk Hastal klar Bölümü Doktor Muayene, Oyun ve Bekleme Alan - Niflantafl Anadolu Sa l k Merkezi Hastanesi Çocuk Hastal klar Bölümü Oyun ve Bekleme Alan - Gebze Anneyiz Biz & Play House Etkinlik Merkezi - Levent Atl Kar nca Anaokulu - Ulus Ayflegül Krefl ve Anaokulu - Ataflehir Beyaz F r n Çocuk Oyun Alan - Erenköy / Suadiye Bilgi Kozas Anaokulu - Etiler / Kemerburgaz Bo azköy Anaokulu - Bahçeflehir British International School - Zekeriyaköy Çizmeli Kedi Çocukevi - Sar yer Çocuk Köflkü Anaokulu - Yeflilköy Düfller fiatosu Anaokulu - Ataflehir / Sar yer Eurosun Anaokulu - Bahçeflehir Feyziye Mektepleri Vakf Ifl k Anaokulu - Niflantafl / Erenköy Gymboree Play & Music Merkezi - Erenköy / Kemerburgaz / Ataflehir / Acarkent / Ulus / Yeflilköy / Ankara Hillpark Sitesi Çocuk Etkinlik ve Oyun Alan - stinye lkö retmenim Anaokulu - Ataflehir stanbul International School - Çiftehavuzlar / Ataflehir Jamba Play Çocuk Aktivite Merkezi - Kemerburgaz Joyfull House Yetenek Gelifl. Mer.- Etiler / Florya / Bahçeflehir / Bursa / zmit Kuveyt Türk Bankas Çocuk Oyun Alan - Baflakflehir Kemer Kid s Garden - Kemerburgaz / Niflantafl Little People Nursery - Kandilli Minikler Çocuk Evi - Suadiye Mor Kelebek House Yetenek Gelifltirme Merkezi - Kofluyolu Ada Anaokulu - Tafldelen Özel Bilfen Anaokulu - Ataflehir / Dragos / Gebze Özel Bilfen lkö retim Okulu - Ataflehir / Çaml ca Play To Learn Anaokulu - Levent Saint Joseph Lisesi E itim Vakf Özel Küçük Prens Anaokulu - Sancaktepe Sihirli Park Anaokulu - Çekmeköy Sihirli Orman Anaokulu - Çekmeköy The Play Barn - Ankara / Astoria / Erenköy / Feneryolu / Florya / zmir / Niflantafl / Ortaköy Tuncay Emir E itim Kurumlar - Kocaeli Universal Anaokulu - Ataflehir Zekai Tahir Burak Kad n Sa l E itim ve Araflt rma Hastanesi Krefl ve Çocuk Bak mevi - Ankara Zürafa Anaokulu - Ataflehir Kay flda Caddesi Ayfle Hatun Çeflme Sokak, 6A Küçükbakkalköy Ataflehir, stanbul - Türkiye Tel : Fax: ÇOCUK GÜVENL K S STEMLER Ada Ofset Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti. 30 Haziran 2011

yota yap sal olmayan tehlikelerin azalt lmas el kitab

yota yap sal olmayan tehlikelerin azalt lmas el kitab yota yap sal olmayan tehlikelerin azalt lmas el kitab Yap sal Olmayan Tehlikelerin Azalt lmas El Kitab Türkiye K z lay Derne i ne ve American Red Cross a, bu e itimin de erine inanarak gelifltirilmesine

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 21 - YANGIN TES SATI 21.1. M MAR TASARIMDA YANGIN GÜVENL 21.1.1. Girifl 21.1.2. Bina Yerleflimi 21.1.3. Bina Bölmeleri, Cepheler, Çat lar 21.1.4. Kaç fl Yollar ve Yang n

Detaylı

Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcılar

Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcılar Profesyoneller için Kalite Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcılar Mart - 2007 Flextec Ürünleri Yap flt r & Yal t (Fix & Seal) * Flextec teknolojisi ile üretilmifltir * Yap flt r c ve mastik özelliklerini

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

depreme karfl yap sal bilinç e itimi el kitab

depreme karfl yap sal bilinç e itimi el kitab dkyb2 5/11/06 12:47 AM Page a2 dkyb depreme karfl yap sal bilinç e itimi el kitab dkyb2 5/11/06 12:47 AM Page a3 Depreme Karfl Yap sal Bilinç El Kitab Bu e itim pro ram Bo aziçi Üniversitesi, Kandilli

Detaylı

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Site Yaflam Rehberi www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Ç NDEK LER S TE VE KONUTLARLA LG L GENEL B LG LER...4 GAYR MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR...4 KAT MÜLK YET VE KAT RT FAKI...5

Detaylı

K L TLEME ET KETLEME LOCKOUT TAGOUT

K L TLEME ET KETLEME LOCKOUT TAGOUT K L TLEME ET KETLEME LOTO LOCKOUT TAGOUT 1.Ad m: Yaz l prosedürleri oluflturun Tüm tehlikeli enerji noktalar n saptay n ve bunlarla ilgili prosedürleri oluflturup yaz l flekle dönüfltürün. Bu ad m, o noktadaki

Detaylı

hepimiz için abc afete haz rl k el kitab

hepimiz için abc afete haz rl k el kitab hepimiz için abc afete haz rl k el kitab Hepimiz çin ABC Afete Haz rl k El Kitab Bu e itim pro ram, Bo aziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araflt rma Enstitüsü Afete Haz rl k E itim Projesi

Detaylı

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar PU Köpükler PU Köpük * Kap ve pencere kasalar n n duvara sabitlenmesinde * Boflluklar n doldurulmas nda * S cak-so uk su borular n n kaplanarak izolasyonunda * Banyo

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

Enerji Verimlili i Ö retmen Rehberi

Enerji Verimlili i Ö retmen Rehberi Enerji Verimlili i Ö retmen Rehberi Girifl 2 Enerji E itimi Neden Gereklidir? 3 Okullarda Enerji Kullan m 3 Okullarda Enerji Verimlili i E itiminin Önemi 4 BÖLÜM I Enerjini Bofla Harcama! Kitab n n ncelenmesi

Detaylı

BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI. yan c madde kullan lan yerler, plastik, plastik köpük ve benzeri madde üretim yerleri ile boyahaneler.

BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI. yan c madde kullan lan yerler, plastik, plastik köpük ve benzeri madde üretim yerleri ile boyahaneler. BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI 10.1. G R fi Binalarda mekanik yang n tesisat denildi inde söndürme sistemleri, duman tahliye sistemleri ve bas nçland rma sistemleri söz konusu olur. Söndürme

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

2 Do ru Çözüm: Do ru Yal t m 3 Binalarda Yang nlara Karfl Can ve Mal Güvenli ini Nas l Sa layabiliriz?

2 Do ru Çözüm: Do ru Yal t m 3 Binalarda Yang nlara Karfl Can ve Mal Güvenli ini Nas l Sa layabiliriz? ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

çindekiler DELME GRUBU Ç FT TARAFLI BANTLAR AEROSOL VE YÜZEY K MYASALLARI YA LAYICILAR K MYASALLAR YAPIfiTIRICI K MYASALLAR

çindekiler DELME GRUBU Ç FT TARAFLI BANTLAR AEROSOL VE YÜZEY K MYASALLARI YA LAYICILAR K MYASALLAR YAPIfiTIRICI K MYASALLAR Ürün Katalo u çindekiler DELME GRUBU Stein Matkap Uçlar...5-6 Ç FT TARAFLI BANTLAR Stein Acrylic Foam Double Side Tape...8 Stein PE Foam Side Tape...9 Stein Film Double Side Tape...9 Stein Non Women Double

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SXS BUZDOLABI Buzdolab n çal flt rmadan önce lütfen bu kullan m k lavuzunu sonuna kadar okuyunuz ve gelecekte baflvurmak üzere elinizin alt nda bulundurunuz. GR-P267FSN P/No. : MFL66986006

Detaylı

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz 00 5/14/09 5:41 PM Page a Önsöz Dünya çap ndaki Daihatsu kullan c lar ailesine kat ld n z için sizi tebrik ediyoruz. Bilindi i üzere, bir arac n performans ve dayan kl l büyük ölçüde arac n bak m n n nas

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür

Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür LK YAZI/ODE n MERHABA... De erli okuyucular m z, Kriz ve De iflim Orhan Turan Genel Müdür fiubat ay nda patlak veren cumhuriyet tarihimizin en a r ekonomik krizini geçirdi imiz flu dönemde ülkemizdeki

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı