Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 26 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; iģçilerin, kanserojen ve mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanan risklerden korunması için bu maddelere maruziyetin önlenmesi de dahil olmak üzere gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini belirlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı ĠĢ Kanunu kapsamına giren; a) ÇalıĢanların kanserojen ve mutajen maddelere maruz kalma riski bulunan iģlerin yapıldığı iģyerlerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. b) Asbest ile çalıģmalarda, Asbestle ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen hükümlerle birlikte bu Yönetmeliğin daha iyi koruma öngören hükümleri de uygulanır. c) Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile, bu Yönetmelik kapsamına giren iģyerlerinde, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır. d) Sadece radyasyona maruziyetin söz konusu olduğu çalıģmalarda uygulanmaz. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 78 inci maddesine göre hazırlanmıģtır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; a) Kanserojen madde: 1. Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluģumuna neden olan veya kanser oluģumunu hızlandıran maddeleri, 2. Ek-I de belirtilen maddeler, iģlemler ve bu iģlemler sırasında ortaya çıkan maddeleri, b) Mutajen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluģumunu hızlandıran maddeleri, c) Sınır değer: Kanserojen ve mutajen maddenin, iģçinin solunum bölgesinde bulunan havadaki, Ek-III de belirlenen referans zaman aralığındaki, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonunu, d) Bakanlık: ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM ĠĢverenin Görev ve Sorumluluğu Risk Değerlendirmesi Madde 5 Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan iģlerde çalıģanların, bu maddelere maruziyet Ģekli, maruziyet miktarı ve maruziyet süresi belirlenerek risk değerlendirmesi yapılacak ve alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri belirlenecektir. Risk değerlendirmesi yapılırken çalıģma Ģartları, maruziyet Ģekli ve derecesi dikkate alınarak, risk değerlendirmesinin geçerli olduğu süre ile hangi aralıklarla yenileneceği belirlenecek ve her durumda en az beģ yılda bir defa yenilenecektir. Risk değerlendirmesi, ayrıca çalıģma Ģartlarında maruziyet düzeyini etkileyebilecek herhangi bir değiģiklik olduğunda da yeniden yapılacaktır. ĠĢveren, risk değerlendirmesinde kullanılan bilgileri istenmesi halinde yetkili makamlara vermek zorundadır. Risk değerlendirmesinde kanserojen ve mutajen maddelerin, deri yolu da dahil olmak üzere vücuda giriģ yollarının tümü dikkate alınacaktır. Risk değerlendirmesi yapılırken, iģveren özel risk altındaki iģçilerin sağlık ve güvenliklerini dikkate alacak ve kanserojen ve mutajen maddelerle çalıģmak istemeyenlerin bu istekleri de dikkate alınacaktır. Kullanımın Azaltılması Madde 6 ĠĢverenler aģağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdürler: a) ĠĢveren, teknik olarak mümkün olduğu hallerde, iģçilerin sağlığı ve güvenliği açısından kullanım koģullarında tehlikesiz veya daha az tehlikeli madde, karıģım veya proses kullanarak iģyerindeki kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımını azaltacaktır. b) ĠĢveren, kanserojen veya mutajen maddelerin değiģtirilmesi konusunda yapılan araģtırma sonuçlarını, istenmesi halinde Bakanlığa vermek zorundadır. MARUZİYETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI MADDE 7 KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE YAPILAN ÇALIġMALARDA MARUZĠYETĠN ÖNLENMESĠ VE AZALTILMASI ĠÇĠN:

2 A) BU YÖNETMELĠĞĠN 5 ĠNCĠ MADDESĠ UYARINCA YAPILAN RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ SONUCUNDA ÇALIġANLARIN SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN RĠSK BULUNDUĞUNUN ORTAYA ÇIKMASI HALĠNDE ÇALIġANLARIN TEHLĠKELĠ MADDELERE MARUZĠYETĠ ÖNLENECEKTĠR. B) KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDE VEYA KARIġIMLARIN VEYA BU MADDELERĠN KULLANILDIĞI PROSESĠN DEĞĠġTĠRĠLMESĠNĠN TEKNĠK OLARAK MÜMKÜN OLMADIĞI HALLERDE, BU MADDELERĠN ÜRETĠMĠNDE VE KULLANILMASINDA TEKNĠK ĠMKANLARA GÖRE TAM KAPALI SĠSTEMLER KULLANILACAKTIR. C) KAPALI SĠSTEMLE ÇALIġMANIN TEKNĠK OLARAK MÜMKÜN OLMADIĞI HALLERDE ÇALIġANLARIN MARUZĠYETĠ MÜMKÜN OLAN EN AZ DÜZEYE ĠNDĠRĠLECEKTĠR. D) ÇALIġANLARIN KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERE MARUZĠYETĠ, EK-III DE VERĠLEN SINIR DEĞERLERĠ AġMAYACAKTIR. E) ĠġVEREN KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERĠN KULLANILDIĞI ĠġLERDE AġAĞIDAKĠ ÖNLEMLERĠ ALACAKTIR. 1) ĠġYERĠNDE KULLANILACAK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDE MĠKTARI BELĠRLENECEK VE YAPILAN Ġġ ĠÇĠN GEREKEN MĠKTARDAN FAZLA MADDE BULUNMASI ÖNLENECEKTĠR. 2) KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERE MARUZ KALAN VEYA KALABĠLECEK ĠġÇĠ SAYISI MÜMKÜN OLAN EN AZ SAYIDA OLACAKTIR. 3) KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERĠN ÇALIġMA ORTAMINA YAYILMASINI ÖNLEMEK VEYA EN AZA ĠNDĠRMEK ĠÇĠN PROSES TASARIMI UYGUN ġekġlde YAPILACAK VE GEREKLĠ MÜHENDĠSLĠK KONTROL ÖNLEMLERĠ ALINACAKTIR. 4) KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERĠN KAYNAĞINDAN LOKAL VEYA GENEL HAVALANDIRMA SĠSTEMĠ VEYA DĠĞER YÖNTEMLERLE ÇALIġILAN ORTAMDAN DIġARI ATILMASI, HALK SAĞLIĞI VE ÇEVREYE ZARAR VERMEYECEK ġekġlde YAPILACAKTIR. 5) HERHANGĠ BĠR KAZA SONUCUNDA VEYA BEKLENMEYEN BĠR ġekġlde KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERĠN ORTAMA YAYILMASI HALĠNDE, BU DURUMUN ERKEN TESPĠTĠ ĠÇĠN UYGUN ÖLÇÜM SĠSTEMLERĠ BULUNACAKTIR. 6) UYGUN ÇALIġMA YÖNTEMLERĠ VE ĠġLEMLER KULLANILACAKTIR. 7) ALINAN DĠĞER ÖNLEMLERLE TOPLU KORUMANIN SAĞLANAMADIĞI VE/VEYA MARUZĠYETĠN ÖNLENEMEDĠĞĠ DURUMLARDA UYGUN KĠġĠSEL KORUNMA YÖNTEMLERĠ KULLANILACAKTIR. 8) ÖZELLĠKLE ĠġYERĠ TABANI, DUVARLAR VE DĠĞER YÜZEYLER DÜZENLĠ OLARAK TEMĠZLENECEK VE HĠJYEN ġartlari SAĞLANACAKTIR. 9) ÇALIġANLAR BĠLGĠLENDĠRĠLECEKTĠR. 10) KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERE MARUZ KALINAN VEYA MARUZ KALMA ĠHTĠMALĠ BULUNAN YERLER UYGUN ĠKAZ LEVHALARI VE GÜVENLĠK ĠġARETLERĠ ĠLE BELĠRLENECEKTĠR. BU YERLERDE SĠGARA KULLANILMASININ VE YEME, ĠÇMENĠN YASAK OLDUĞUNU BELĠRTEN ĠKAZ LEVHALARI BULUNACAKTIR. 11) YÜKSEK DÜZEYDE MARUZĠYETE NEDEN OLABĠLECEK ACĠL DURUMLAR ĠÇĠN PLAN YAPILACAKTIR. 12) KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERĠN GÜVENLĠ ġekġlde DEPOLANMASI, TAġINMASI VEYA ĠġLEM GÖRMESĠ ĠÇĠN BU MADDELER AÇIKÇA VE GÖRÜNÜR ġekġlde ETĠKETLENMĠġ, SIZDIRMAZ KAPALI KAPLARDA BULUNDURULACAKTIR. 13) ATIKLARIN ĠġÇĠLER TARAFINDAN GÜVENLĠ BĠR ġekġlde TOPLANMASI, DEPOLANMASI VE UZAKLAġTIRILIP ZARARSIZ HALE GETĠRĠLMESĠNDE AÇIKÇA VE GÖRÜNÜR ġekġlde ETĠKETLENMĠġ, SIZDIRMAZ KAPALI KAPLAR KULLANILACAKTIR. Yetkili Makama Bilgi Verilmesi Madde 8 Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesi sonucunda çalıģanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğu saptanan iģlerde, Bakanlıkça istendiğinde, iģveren aģağıdaki konularda yeterli bilgileri vermek zorundadır. a) ĠĢyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı prosesler ve/veya iģlemler ile bu maddelerin kullanılma nedeni, b) Kanserojen veya mutajen maddeler ve preparatları ile bunları içeren maddelerin iģyerinde üretilen ve kullanılan miktarı, c) Maruz kalan iģçi sayısı, d) Alınan koruyucu önlemler, e) Kullanılan koruyucu araç ve gerecin türü, f) Maruziyet Ģekli ve düzeyi, g) Ġkame yapılıp yapılamadığı. Beklenmeyen Maruziyet Madde 9 ÇalıĢanların yüksek düzeyde maruziyetine neden olabilecek beklenmedik bir olay veya kaza halinde: a) ĠĢveren, çalıģanlara durum hakkında derhal bilgi verecektir. b) Yüksek düzeydeki maruziyet nedeni ortadan kalkıp, durum normale dönünceye kadar; 1) EtkilenmiĢ alana, sadece onarım ve diğer zorunlu iģleri yapacak kiģilerin girmesine izin verilecektir. 2) EtkilenmiĢ alana girecek kiģilerin koruyucu giyim eģyası ve solunum cihazı kullanmaları sağlanacaktır. Her bir iģçi etkilenmiģ alanda mümkün olduğunca kısa süreli çalıģtırılacak ve bu durum süreklilik arz etmeyecektir. 3) Koruyucu araç ve gereci bulunmayan iģçilerin etkilenmiģ alanda çalıģmasına izin verilmeyecektir. Öngörülebilir Maruziyet Madde 10 ĠĢçilerin maruziyetinin önemli ölçüde artma olasılığı bulunan bakım, onarım gibi iģlerde: a) Maruziyetin azaltılması için tüm teknik önlemler alınacaktır. Teknik önlemlerin yeterli olmadığı durumlarda iģveren, iģçilerin ve/veya temsilcilerinin de görüģlerini alarak bu iģlerde çalıģan iģçilerin korunması için maruziyet süresini en aza indirecektir.

3 Yukarıda belirtilen bakım, onarım gibi iģlerde çalıģanların, yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek koģulların devamı süresince, koruyucu giyim eģyası ve solunum cihazı kullanmaları sağlanacaktır. Bu koģullarda, çalıģmalar mümkün olduğunca kısa süreli olacak ve bu koģulların süreklilik arz etmesi engellenecektir. b) Yukarıda belirtilen iģlerin yapıldığı alanlar belirlenerek açık bir Ģekilde iģaretlenecek ve yetkili olmayan kiģilerin bu alanlara girmesi önlenecektir. Riskli Alanlara Giriş Madde 11 ĠĢveren, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesine göre sağlık ve güvenlik yönünden risk bulunan alanlara, sadece görevli kiģilerin girmesi ve bunların dıģındaki kiģilerin girmemesi için gereken önlemleri alacaktır. Hijyen ve Kişisel Korunma Madde 12 ĠĢveren kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan iģlerde aģağıdaki önlemleri alacaktır: a) Kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan yerlerde çalıģanların sigara içmeleri, yemeleri ve içmeleri önlenecektir. b) ÇalıĢanlara, iģe özel koruyucu giyim eģyası verilecek ve kendi elbiseleri ile koruyucu giyim eģyalarının ayrı yerlerde saklanması için iki ayrı elbise dolabı verilecektir. c) ÇalıĢanlara uygun ve yeterli yıkanma yeri, tuvalet ve temizlik malzemesi sağlanacaktır. d) Koruyucu araç ve gereçler özel yerlerde ve uygun Ģartlarda saklanacaktır. Bu araçlar kullanılmadan önce ve her kullanımdan sonra kontrol edilecek ve temizlenecektir. Arızalı olanlar tamir edilecek veya değiģtirilecektir. Bu önlemler çalıģanlara maddi yük getirmeyecektir. Eğitim Madde 13 ĠĢveren, iģçilerin ve/veya temsilcilerinin yeterli ve uygun eğitim almalarını sağlayacak, iģçilere özellikle aģağıdaki konularda gerekli bilgi ve talimatı verecektir: a) Sağlığı etkileyebilecek riskler ile sigara içmenin getireceği ek riskler, b) Maruziyeti önlenmek için alınması gerekli önlemler, c) Hijyen kuralları, d) Koruyucu malzeme ve giyim eģyalarının kullanılması, e) Kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalıģmaları da dahil yapılması gereken iģler, Yeni bir risk ortaya çıktığında veya risklerde değiģiklik olduğunda eğitim yenilenecek ve belirli aralıklarla tekrarlanacaktır. ĠĢveren kanserojen ve mutajen madde içeren tesis ve kapların üzerinde bulunması gereken etiket, uyarı ve tehlike iģaretleri ile ilgili olarak iģçilere gerekli bilgi ve eğitimi verecektir. İşçilerin Bilgi Alma Hakkı Madde 14 ĠĢveren, iģçilerin özellikle aģağıda belirtilen konularda bilgi almalarını sağlayacaktır. a) ĠĢçiler ve/veya temsilcilerinin bu Yönetmelik hükümlerinin iģyerinde uygulanmasını izleme ve özellikle aģağıdaki konulardaki uygulamalara katılma hakları vardır: 1) ĠĢverenin koruyucu giyim eģyası ve koruyucu ekipmanın etkinliğini belirleme sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, koruyucu giyim eģyası ve ekipmanın seçimi, giyilmesi ve kullanılmasının çalıģanların sağlık ve güvenliği yönünden etkilerinin belirlenmesinde. 2) ĠĢverenin sorumluluğu saklı kalmak kaydı ile, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi (a) bendinde belirtilen iģlerde alınacak önlemlerin belirlenmesinde. b) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen iģler de dahil olmak üzere maruziyetin yüksek olabileceği durumlar hakkında, iģçiler ve/veya temsilcileri en kısa sürede bilgilendirilecektir. Olayın nedenleri, alınması gerekli önlemler ve durumun düzeltilmesi için yapılması gerekli iģler hakkında bilgi verilecektir. c) ĠĢveren, risk değerlendirmesine göre, çalıģanların sağlığı ve güvenliği yönünden riskli olan iģlerde çalıģanların güncellenmiģ listesini ve bunların maruziyet durumlarını belirten kayıtları tutar. d) Yukarıda (c) bendinde belirtilen liste ve kayıtları; iģyeri hekimi, iģyerinde sağlık ve güvenlikten sorumlu kiģiler ve/veya yetkili merciler inceleme hakkına sahiptirler. e) Her iģçi kendisi ile ilgili kiģisel bilgileri alma hakkına sahiptir. f) ĠĢçiler ve/veya temsilcileri bilgilerin tümünü isimsiz olarak alma hakkına sahiptir. İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımının Sağlanması Madde 15 ĠĢveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği nin 11 inci maddesine uygun olarak iģçilerin veya temsilcilerinin görüģlerini alacak ve katılımlarını sağlayacaktır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇeĢitli Hükümler Sağlık Gözetimi Madde 16 ĠĢçiler aģağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi tutulacaktır: a) ĠĢveren, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesine göre sağlık ve güvenlik yönünden risk bulunan iģlerde çalıģanların, sağlık durumlarının gözetim altında tutulması için iģyerinde gerekli düzenlemeleri yapacaktır. b) Sağlık gözetimi, maruziyet baģlamadan önce yapılacak ve daha sonra da düzenli aralıklarla sürdürülecektir. ĠĢyerinde kiģisel ve mesleki hijyen önlemlerinin derhal alınabilmesi mümkün olacak Ģekilde gerekli düzenleme yapılacaktır. c) ÇalıĢanlardan birinde kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet nedeniyle oluģtuğu Ģüphesi bulunan bir sağlık sorunu görüldüğünde, aynı Ģekilde maruz kalan diğer kiģiler de sağlık gözetiminden geçirileceklerdir. Bu durumda, maruziyet riskini belirlemek üzere yeniden risk değerlendirmesi yapılacaktır. d) ÇalıĢanların sağlık gözetimi ile ilgili kiģisel sağlık kayıt sistemi bulunacaktır. ĠĢyeri hekimi her çalıģan için, alınması gerekli koruyucu önlemler konusunda önerilerde bulunacaktır. e) ÇalıĢanlara, maruziyet sona erdikten sonra da yapılması gerekli sağlık gözetimi hakkında bilgi verilecektir.

4 f) ÇalıĢanın kendisi veya iģveren, sağlık gözetimi sonuçlarının yeniden değerlendirilmesini isteyebilir. ÇalıĢanlar, kendilerine ait sağlık gözetimi sonuçlarına ait bilgileri alma hakkına sahiptir. g) ÇalıĢanların sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar Ek II de verilmiģtir. h) Kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet sonucu ortaya çıkan meslek hastalıkları Bakanlığa bildirilecektir. Kayıtların Saklanması Madde 17 Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (c) bendinde ve 16 ncı maddesinin (d) bendinde belirtilen kayıtlar maruziyetin sona ermesinden sonra en az kırk yıl süre ile saklanacaktır. ĠĢyerinde faaliyetin sona ermesi halinde iģveren bu kayıtları Bakanlığa vermek zorundadır. Sınır Değerler Madde 18 Kanserojen ve mutajen maddelerin sınır değerleri Ek-III te verilmiģtir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı Madde 19 Bu Yönetmelik, 28/6/1990 tarihli ve 90/394/EC sayılı, 27/6/1997 tarihli ve 97/42/EC sayılı ve 29/4/1999 tarihli ve 1999/38/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifleri esas alınarak hazırlanmıģtır. Yürürlük Madde 20 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 21 Bu Yönetmelik hükümlerini ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür EK-I Bu yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde atıf yapılan maddeler ve iģlemler: 1. Üreamin üretimi. 2. Kömür kurumu, kömür katranı ve ziftinde bulunan polisiklik hidrokarbonlara maruziyete neden olan iģler. 3. Bakır-nikel cevherinin kavrulması ve elektro rafinasyonu iģleminde açığa çıkan toz, duman ve mistlere maruziyete neden olan iģler, 4. Kuvvetli asit prosesi ile isopropil alkol üretimi. 5. Sert odun tozuna maruziyete neden olan iģler. EK-II ĠĢçilerin sğalık gözetiminde dikkat edilmesi gekeren hususlar: 1. Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalanların sağlık durumunu izlemekle görevli hekim ve diğer sağlık görevlileri, maruziyet koģullarını bilecektir. 2. ĠĢçilerin sağlık durumunun izlenmesi, iģ hekimliği prensip ve uygulamalarına göre yapılacaktır. Sağlık durumunun izlenmesi aģağıdaki hususları içerecektir. a) ĠĢçilerin mesleki ve tıbbi öz geçmiģleri ile ilgili kayıtların tutulması. b) ĠĢçilerle kiģisel görüģmeler yapılması c) Mümkün olduğu hallerde biyolojik kontroller yapılması, erken teģhis ve tedavinin sağlanması, d) Sağlık gözetimi yapılan her bir iģçide, iģ hekimliğindeki en son tıbbi bilgilere gvre geliģmiģ testler uygulanması. EK-III MESLEKĠ MARUZĠYET SINIR DEĞERLERĠ Sınır Değerler Açıklama

5 Maddenin Adı EINECS (1) CAS (2) mg/m3 (3) ppm (4) Benzen (3) 1 (5) Deri (6) Vinilklorür monomeri (3) 3 (5) ---- Sert ağaç tozları (5) (1) EINECS : Mevcut kimyasal maddelerin Avrupa envanteri (2) CAS : Kimyasal abstrakt servis numarası (3) mg/m3 : Bir metre küp havadaki maddenin miligram olarak miktarı (20 C sıcaklıkta ve 760 mm Civa basıncında) (4) ppm : Milyonda kısım olarak hacim (milimetre/metreküp) (5) Sekiz saatlik referans zamanına göre hesaplanan veya ölçülen değer (6) Deri yoluyla da maruziyetin olabildiği durumlar (7) Sert ağaç tozu diğer ağaç tozları ile karıģık ise karıģımın tümü için bu değer uygulanır.

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 06.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28730 KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

6 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28730

6 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28730 6 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28730 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve No : 26.12.2003 / 25328 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AĞUSTOS MEVZUAT BÜLTENĠ. ÇEVRE & Ġġ GÜVENLĠĞĠ

AĞUSTOS MEVZUAT BÜLTENĠ. ÇEVRE & Ġġ GÜVENLĠĞĠ AĞUSTOS 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ ÇEVRE & Ġġ GÜVENLĠĞĠ MEVZUATIN ADI : YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLĠ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK R.G TARĠHĠ / SAYISI : 03.08.2013 / 28727

Detaylı

(*23/12/2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*23/12/2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Titreşim Yönetmeliği* (*23/12/2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 Resmî Gazete Sayı : 28539 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların

Detaylı

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28678 BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI I b) Asbest söküm çalışanı: Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını tamamlamış ve kurs bitirme belgesi almış çalışanı, c) Asbest söküm uzmanı: Yönetmelik kapsamında belirtilen

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASBESTLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK mad men VE season GÜVENLĠK 6 episode 10 ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Aslıcan GÜLER İSG Uzman

Detaylı

Gürültü Yönetmeliği. (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl))

Gürültü Yönetmeliği. (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl)) Gürültü Yönetmeliği (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl)) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin

Detaylı

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAĠR YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 16.08.2013/28737 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemler

Detaylı

BALIKÇI GEMĠLERĠNDE YAPILAN ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.08.

BALIKÇI GEMĠLERĠNDE YAPILAN ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.08. BALIKÇI GEMĠLERĠNDE YAPILAN ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK Amaç ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.08.2013/28741 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği* (*21/02/2004 tarih ve 25380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

6331 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yönetmeliklerin Özeti ve Sınava Yönelik Hatırlatma Bilgileri Ali YEGİN

6331 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yönetmeliklerin Özeti ve Sınava Yönelik Hatırlatma Bilgileri Ali YEGİN İÇİNDEKİLER İş Hukuku 4857 Sayılı İş Kanunu 6331 Sayışı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Ağustos 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı :

Detaylı

KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK 17 Temmuz 2013 ÇARġAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 YÖNETMELİK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN. KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN. KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

Sondajla Maden Çıkarılan Đşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ĐKĐNCĐ BÖLÜM

Sondajla Maden Çıkarılan Đşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ĐKĐNCĐ BÖLÜM Resmi Gazete Tarih ve No : 22.02.2004 / 25381 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sondajla Maden Çıkarılan Đşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Detaylı