BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠRĠM FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2012

2 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı. 2- Örgüt Yapısı.. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 4- Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi. D- Diğer Hususlar... II- AMAÇ ve HEDEFLER. A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri.. B- Temel Politikalar ve Öncelikler. C- Diğer Hususlar... III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler.. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar.. 3- Mali Denetim Sonuçları. 4- Diğer Hususlar. B- Performans Bilgileri.. 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi. 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler.. B- Zayıflıklar.. C- Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER.. 2

3 BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU SUNUġ Torul Meslek Yüksekokulu GümüĢhane Üniversitesi bünyesinde tarih ve sayılı Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla kurulmuģtur. Bünyesinde 2 aktif 6 bölüm ve 2 aktif 7 tane öğretim programı bulundurmaktadır. Aktif programlar Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Bilgisayar Programcılığı 3 öğretim görevlisi ile, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı da 3 öğretim görevlisi ile hizmet vermektedir. Yüksekokulumuz Eğitim-Öğretim yılında 124 öğrenci ile mesleki Eğitim-Öğretim faaliyetlerine baģlamıģtır. Yüksekokulumuz, ulusal ve yerel ölçekte ülkemiz ve bulunduğu yörede, çağdaģ mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik geliģmelerle yüksek standartlara sahip, ulusal platformda aranılır nitelikte ve çevre koruma bilinci geliģmiģ nitelikli ara teknik elemanlar yetiģtiren, geliģen dünyamıza, çevremize, iģletmecilere idari ve akademik kadrosuyla yardımcı olan bir yüksekokul olmaya çalıģacaktır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41.maddesi gereğince hazırlanan bu rapor, birimimizin 2011 yılı içerisindeki faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup, stratejik plan oluģturulması için uyum çalıģmaları da bir program çerçevesinde devam etmektedir. Bu raporun hazırlanmasında özverili çalıģmalarından dolayı Yüksekokulumuz strateji geliģtirme grubuna, teģekkür ederim. Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÖKDOĞAN Yüksekokul Müdürü 3

4 I- GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Yüksekokulumuzun misyonu, güncel bilimsel veriler ıģığında araģtırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düģünce yapısına ve liderlik vasıflarına sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, pozitif enerji yayan, mesleki etiğe uygun davranan, mesleki ve teknik alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiģtirmektir. Vizyon Yüksekokulumuzun vizyonu, kaynakları ve imkanları en üst düzeyde kullanarak, yetiģtirdiği örnek insanlar ve ürettiği projelerle ülke ekonomisine katkı sağlayan lider bir yüksekokul olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda, görev, yetki ve sorumluluk yerine getirilmektedir. C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Kapasitesi 0 50 Anfi Sınıf 11 Bilgisayar 2 Lab. Diğer Lab. 3 Toplam 16 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı: 1 Adet Kantin Alanı: 90 m 2 Kafeterya Sayısı: Kafeterya Alanı: Yemekhaneler Öğrenci yemekhane Sayısı: 1 Adet Öğrenci yemekhane Alanı: 70,79 m 2 Öğrenci yemekhane Kapasitesi: 60 KiĢi 4

5 Personel yemekhane Sayısı: Personel yemekhane Alanı: Personel yemekhane Kapasitesi: Misafirhaneler Misafirhane Sayısı: Adet Misafirhane Kapasitesi: KiĢi Öğrenci Yurtları Oda Sayısı Alanı m 2 Yatak Sayısı 1 Yatak Sayısı 2 Yatak Sayısı 3 4 Yatak Sayısı 5 Üzeri Lojmanlar Lojman Sayısı: 15 Adet Lojman Bürüt Alanı: 119,28 m2 Dolu Lojman Sayısı: 9 Adet BoĢ Lojman Sayısı: 6 Adet Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: Kapalı Spor Tesisleri Alanı: Açık Spor Tesisleri Sayısı: Açık Spor Tesisleri Alanı: Toplantı Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Sinema Salonu Sinema Salonu Sayısı: Adet Sinema Salonu Alanı: m2 Sinema Salonu Kapasitesi: KiĢi Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı: Adet Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi: KiĢi Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı: Öğrenci Kulüpleri Alanı: 5

6 Mezun Öğrenciler Derneği Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı: Adet Mezun Öğrenciler Derneği Alanı: m Okul Öncesi ve Ġlköğretim Okulu Alanları Anaokulu Sayısı: Adet Anaokulu Alanı: m2 Anaokulu Kapasitesi: KiĢi Ġlköğretim okulu Sayısı: Adet Ġlköğretim okulu Alanı: m2 Ġlköğretim okulu Kapasitesi: KiĢi 1.3- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Sayısı (KiĢi) ÇalıĢma Odası ,08 8 Toplam , Ġdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Sayısı Servis ,25 5 ÇalıĢma Odası 4 162,83 4 Toplam , Ambar Alanları Ambar Sayısı: 3 Adet Ambar Alanı: 73,45 m ArĢiv Alanları ArĢiv Sayısı: 2 Adet ArĢiv Alanı: 32,95 m Atölyeler Atölye Sayısı: Atölye Alanı: 6

7 1.7- Hastane Alanları Birim Sayı (Adet) Alan (m2) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik Laboratuar Eczane Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Mutfak ÇamaĢırhane Teknik Servis Hastane Toplam Kapalı Alanı 2- Örgüt Yapısı Meslek Yüksekokulu örgüt yapısı, Bölümlerin Bölüm BaĢkanları, idari birimlerin bağlı olduğu Yüksekokul Sekreteri, 2 Müdür Yardımcısı ve Müdür den oluģmaktadır. Müdür: Meslek Yüksekokulumuzun en üst amiri olup, öğretim kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılmasında ve geliģtirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karģı birinci derecede sorumludur. Müdür Yardımcısı: Müdür tarafından atanan yardımcılar, Müdürün asli görevlerinde ve okulun idaresinde yardımcı konumundadır. Bölüm BaĢkanları: Kendisine bağlı bölümde bulunan programların yürütülmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Yüksekokul Sekreteri: Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokul idari teģkilatının amiridir. Ġdari teģkilatın çalıģmasından okul müdürüne karģı sorumludur. Ġdari birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu çalıģmasından sorumludur. Harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen GerçekleĢtirme Görevlisidir. GerçekleĢtirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; iģin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya iliģkin iģlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Yüksekokul Sekreterliğinin görev alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir Ģekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini planlamak, koordine etmek ve denetlemek, Kurum içi/dıģı yazıģmaları ve resmi iliģkileri yürütmek, koordine etmek ve denetlemek, Müdürün talimatları doğrultusunda Akademik Kurul, Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim kurulu gündemini hazırlamak ve ilgililere duyurmak, Kurullarda raportörlük yapmak, Kurul kararlarının yazılmasını ve karar defterlerine iģlenmesini sağlatmak, Yüksekokula ait bina, lojman ve eklentilerinin ısınma, aydınlanma, temizlik ve bakım-onarım faaliyetlerini yürütmek, Yüksekokula ait açık ve kapalı alanlarda güvenlik faaliyetlerini takip etmek ve koordinasyonunu sağlamakla görevlidir. 7

8 Mali Yetkililer Harcama Yetkilisi GerçekleĢtirme görevlisi TaĢınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Yrd.Doç.Dr.Turgut ġahġnöz Yrd.Doç.Dr.Ahmet GÖKDOĞAN Azem Turgut ÖZER Azem Turgut ÖZER Alper BĠNGÖL Yrd.Doç.Dr.Turgut ġahġnöz tarihinden itibaren 2547 sayılı kanunun 20/b maddesi gereğince göreve baģladı. Yrd.Doç.Dr.Ahmet GÖKDOĞAN tarihinden itibaren 2547 sayılı kanunun 20/b maddesine gore görevlendirildi. Azem Turgut ÖZER tarihinden itibaren naklen Yüksekokul Sekreteri olarak atandı. Azem Turgut ÖZER Tarihinde okul müdürlüğünce TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilisi olarakta görevlendirilmiģtir. Alper BĠNGÖL tarihinde Memur olarak 13/b maddesine gore atandı daha sonar müdürlük onayı ile ayni tarihden itibaren TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilisi olarak devam etmektedir 8

9 Müdür Yüksekokul Yönetim Kurulu Yüksekokul Kurulu Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Yüksekokul Sekreteri Bölümler / Programlar Müdür Sekreteri Yönetim ve Organizasyon Bölümü Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Muhasebe ve Vergi Bölümü Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Gıda ĠĢleme Bölümü Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Yerel Yönetimler Programı Özel Güvenlik ve Koruma Programı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları P. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı P. Gıda Teknolojisi Programı Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi P. Bilgisayar Programcılığı Programı Yazı ĠĢleri Bütçe ve Mali ĠĢler Bölüm Sekreterlikleri Teknik Hizmetler Yardımcı Hizmetler 9

10 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar 3.2- Bilgisayarlar Masaüstü bilgisayar sayısı: 74 TaĢınabilir bilgisayar sayısı: 3.3- Kütüphane Kaynakları Kitap Sayısı: Basılı Periyodik Yayın Sayısı: Adet Elektronik Yayın Sayısı: Adet 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Projeksiyon 2 Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi Faks Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar 1 Müzik setleri Mikroskoplar DVD ler Telefon makinesi 7 1 Yazıcılar 3 AraĢtırma Amaçlı (Adet) 10

11 4- Ġnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Dolu BoĢ Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent - Öğretim 5-5 Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı AraĢtırma - Görevlisi Uzman 4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam 11

12 4.3- Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam 4.4- BaĢka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel BaĢka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan ÇalıĢtığı Bölüm Geldiği Üniversite Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam 4.5- SözleĢmeli Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Uzman Okutman Sanatçı Öğrt. Elm. Sahne Uygulatıcısı SözleĢmeli Akademik Personel Sayısı Toplam 12

13 4.6- Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı 3 2 Yüzde Ġdari Personel Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu BoĢ Toplam Genel Ġdari Hizmetler 1 1 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli 1 1 Toplam Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. KiĢi Sayısı 1 1 Yüzde Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Ġdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı 1 1 Yüzde Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı 1 1 Yüzde

14 4.11- ĠĢçiler ĠĢçiler (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) () Dolu BoĢ Toplam Sürekli ĠĢçiler Vizeli Geçici ĠĢçiler (adam/ay) Vizesiz iģçiler (3 Aylık) Toplam Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süreleri Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süresi () KiĢi Sayısı Yüzde 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı () KiĢi Sayısı Yüzde YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel E K Top. E K Top. Kız Erkek Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam

15 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim I. ve II.Öğretim Yüzde* Toplamı(a) E K Top. E K Top. Sayı Fakülteler Yüksekokullar *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) Öğrenci Kontenjanları Birimin Adı Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu YerleĢen BoĢ Kalan Doluluk Oranı Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları %61,50 Toplam %61, Yüksek Lisans ve Doktora Programları Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı Toplam Toplam 15

16 Yabancı Uyruklu Öğrenciler Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam Bölümü Kadın Erkek Toplam 5.2- Sağlık Hizmetleri YATAK SAYISI HASTA SAYISI TETKĠK SAYISI ACĠL SERVĠS HĠZMETLERĠ YOĞUN BAKIM KLĠNĠK AMELĠYAT SAYISI POLĠKLĠNĠK HASTASI SAYISI LABORATUAR HĠZMETLERĠ RADYOLOJĠ ÜNĠTESĠ HĠZMETLERĠ NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERĠLEN HĠZMETLER MEDĠKO SOSYAL POLĠKLĠNĠK HASTA SAYISI 5.3-Ġdari Hizmetler Torul Meslek Yüksekokulumuz akademik, idari ve eğitim öğretim birimlerinde kullanılmak üzere harcama kaleminden Kırtasiye Malzemesi Alımları ödeneğinden 2011 yılı için 2.759,38 TL.- harcama yapılmıģtır. Yüksekokulumuz akademik, idari ve eğitim öğretim binaları ile eğitim öğretimde kullanılmakta olan sınıflar genel ve umumi temizleme iģlerinde kullanılmak üzere harcama kalemi Temizlik Malzemesi Alımları ödeneğinden 2011 yılı için 3.098,68 TL.- harcama yapılmıģtır. Yüksekokulumuz akademik, idari, eğitim binaları ve eğitim öğretim uygulama atölye, laboratuar ile sınıfların ısınma ihtiyacında kullanılmak üzere kömür tutuģturmak için odun bütçenin harcama kalemi Yakacak Alımları ödeneğinden 2011 yılı için 1.239,00 TL.- harcama yapılmıģtır. Yüksekokulumuz eğitim öğretim yılında yeni açıldığından okulumuza bina içi iç tabela ve bina dıģı tabela yaptırılması için bütçenin harcama kaleminden diğer kırtasiye ve büro malzemesi alımları ödeneğinden 2011 yılı için 7.520,84 TL.- harcama yapılmıģtır. 16

17 Yüksekokulumuz akademik, idari, eğitim binaları, eğitim öğretim uygulama bilgisayar laboratuarları için bilgisayar masaları ve birim ve kurum arģivleri için dolap yaptırılması için bütçenin harcama kaleminden 2011 yılı için ,80 TL.- harcama yapılmıģtır. Yüksekokulumuz idari bürolarında kullanılmak üzere bilgisayar yazıcı, tarayıcı ve bilgisayar tamamlayıcı malzeme almak üzere bütçenin harcama kaleminden 2011 yılı için 3.829,10 TL.- harcama yapılmıģtır. Yüksekokulumuz eğitim öğretim yılında açıldığından okul için bayrak direkleri kalorifer kazan dairesinde kullanılmak üzere kazan aparartları bütçenin harcama kaleminden Malzeme Alımları ödeneğinden 2011 yılı için 2.345,00 TL.- harcama yapılarak temin edilmiģtir. Yüksekokulumuzun yeni açılması dolayısı ile okul içinde inģaat küçük onarım ihtiyacında kullanılan malzeme alımı için bütçenin harcama kaleminden ödenmek üzere 2011 yılı için 1.049,60 TL.- harcama yapılmıģtır. 5.4-Diğer Hizmetler 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yönetim ve iç kontrol sistemimiz iģlerlik kazanmakta ayrıca Üniversitemizin hazırlamıģ olduğu stratejik planlarda belirtilen hedeflere ulaģma konusunda gerekli çalıģmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte, dönem içinde yapılan akademik kurul toplantılarında gerekli görüģmeler yapılarak öğrencinin niteliğini yükseltecek uygulamalara ağırlık verilmektedir. Öğretim elemanlarının dönem sonunda vermiģ olduğu notlar gözden geçirilerek baģarısız olanlar ortaya konulmakta ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Öğrencilerimizin kendilerini ilgilendiren kararların alınmasında söz sahibi olmaları için ilgili yönetmelik gereğince programlar bazında seçimler gerçekleģtirilmiģ, seçilen öğrenci temsilcileri gerekli görüldüğü takdirde Yüksekokulumuz Yönetim Kurulu toplantılarına davet edilerek yönetime katılmaları sağlanmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen Meslek Yüksekokulu Müdürler toplantısına iģtirak edilerek, toplantıda ortaya çıkan görüģler, idari ve akademik personelle paylaģılmıģ her alanda iyileģtirme yapılmıģtır. 17

18 D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER Amacımız; Meslek Yüksekokulumuz Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu modern anlamda tekniker ve meslek elemanı yetiģtirmek, okuldaki eğitimleri neticesinde, araģtırmayı, yeni bilgileri öğrenmeyi, öğrendiklerini tatbik etme kabiliyetlerini ve kendilerini geliģtirmeyi mesleki Ģahsiyetlerinin bir parçası haline getirerek, yenilikleri arayıcı olmalarını sağlamaktır. Hedeflerimiz; Kamu ve özel sektör kuruluģları ve diğer Üniversite birimleri ile de iģbirliği yaparak müfredatların sürekli güncelliğini ve geçerliliğini korumak. Kurulan atölye ve laboratuarları azami derecede faal tutarak eğitim-öğretimi desteklemek. Yüksekokulumuzu yakın çevreden baģlamak üzere, ülkenin genelinde tanıtmak, kamu ve özel sektör kuruluģları ile yakın münasebetleri kurarak iģbirliği yapmanın yollarını aramak, karģılıklı yardımlaģmayı sağlamak, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet vermek. A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç-1 Eğitimöğretimin kalitesini iyileģtirmek Stratejik Amaç-2 Ġnsan kaynaklarımızın (akademik ve idari personelimizin) nicelik ve niteliğini arttırmak, Stratejik Hedefler Hedef 1.1. Eğitim-öğretim faaliyetlerini Ülkemizin yüksek öğretim politikaları ile teknoloji ve iģ dünyasında meydana gelen geliģmelere uyumlu hale getirmek Hedef 1.2. DanıĢmanlık hizmetlerinin iyileģtirilmesi, Hedef 1.3. Ders içeriklerini çağın gereklerine uyumlu hale getirmek, Hedef 1.4. Yeni derslik ve laboratuvar mekan ihtiyaçlarının tamamlanması. Hedef yılına kadar tüm akademik birimlerin eğitim araç-gereç (projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) ve laboratuvar donanım ihtiyaçlarının karģılanması, Hedef 1.6. Her Program ve Bölümde YÖK kriterlerine göre kadrolu en az 3 Öğretim Elemanının bulunmasının sağlanması Hedef 2.1. Tüm öğretim elemanlarının (eğiticilerin) ve idari personelin hizmet içi eğitim programına tabi tutulması, Hedef 2.2. Tüm Personelin bilgi ve becerilerinin arttırılması amacıyla, Yurt içi ve Yurt dıģı teknik gezilerin düzenlenmesi, Hedef 2.4. Akademik ve idari personelin çalıģma ortamının iyileģtirilmesi, 18

19 B.Temel Politikalar ve Öncelikler Atatürk Ġlkelerine bağlı çağdaģ bilgilerle donatılmıģ, Ülkemizin meslek elemanı ihtiyacını karģılayacak nitelikli kiģiler yetiģtirmek. 1-En son eğitim, yöntem ve teknolojiden yararlanacak dünya standartlarında yerel, Ulusal ve Uluslararası düzeyde görev yapacak meslek elemanı yetiģtirmek 2- Öğrencilerin eğitim sürecinde iģyerlerinde staj imkânları sağlanarak, edindirilen bilgiyi uygulamaya dönüģtürmesini sağlayarak, mezun olduklarında bilgili ve deneyimli meslek elemanı niteliğini kazandırmak, iģyerindeki verimliliğin ve etkinliğin sağlanmasında etken olmasını temin etmek. 3- Öğrencilere yönelik Uluslararası projelere ağırlık verilerek öğrencilere yurt dıģında eğitim ve deneyim sağlayarak niteliklerini yükseltmek. 4- Öğrencilerin sosyal yönlerinin geliģtirilmesi amacıyla sportif, sosyal ve kültürel alanlara yönelmelerini teģvik ederek bu çalıģmalara destek vermek. C. Diğer Hususlar III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI 01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 02 - SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 05 - CARĠ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GĠDERLERĠ 2011 BÜTÇE BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ 2011 GERÇEKLEġME TOPLAMI GERÇ EK. ORAN I TL TL % , ,22 99, , , , , , ,50 98,35 19

20 Yüksekokulumuza; 2011 yılında tahsis edilen ,42 TL lik baģlangıç ödeneğinden ,22.-TL harcama yapılmıģtır. 1.2-Bütçe Gelirleri BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI 02 VERGĠ DIġI GELĠRLER 03 SERMAYE GELĠRLERĠ 04 ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR 2011 BÜTÇE TAHMĠNĠ 2011 GERÇEKLEġME TOPLAMI GERÇ EK. ORAN I TL TL % 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 2010 Mali yılında Maliye Bakanlığının yayınladığı Tasarruf Tedbirleri baģlıklı genelge kapsamında bloke edilmiģ harcama kalemi bulunmamaktadır. Kırtasiye Alımları : 0,10 TL Temizlik Malz.Alımları : 0,00 TL Yakacak Alımları : 0,00 TL Telefon Abo.Giderleri : 500,00 TL Büro Mak. Tech. Alımları : 0,50 TL Mak.Teç.Bak.On. Giderleri : 0,00 TL Okul Bak onarım Giderleri : 0,0 TL 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri Performans bilgileri GEÇĠCĠ MADDE 2 (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere iliģkin bilgilere yer verirler. Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır. 20

21 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Faaliyet Bilgileri FAALĠYET TÜRÜ Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer Açık Oturum SöyleĢi Tiyatro TV programı Sergi Gazete yazıları Teknik Gezi Eğitim Semineri YarıĢma ÇalıĢtay SAYISI 1.2. Yayınlarla Ġlgili Faaliyet Bilgiler Ġndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Uluslar arası Makale Ulusal Makale Uluslararası Bildiri Ulusal Bildiri Kitap YAYIN TÜRÜ SAYISI 1.3. Üniversiteler Arasında Yapılan Ġkili AnlaĢmalar ÜNĠVERSĠTE ADI ANLAġMANIN ĠÇERĠĞĠ 21

22 1.4. Proje Bilgileri Bilimsel AraĢtırma Proje Sayısı PROJELER 2011 Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl Ġçinde Eklenen Proje Toplam DPT TÜBĠTAK A.B. BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ DĠĞER TOPLAM Yıl Ġçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek YTL 2- Performans Sonuçları Tablosu Performans bilgileri GEÇĠCĠ MADDE 2 (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere iliģkin bilgilere yer verirler. Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır. 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans bilgileri GEÇĠCĠ MADDE 2 (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere iliģkin bilgilere yer verirler. Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır. 4- Performans bilgi sisteminin değerlendirmesi Performans bilgileri GEÇĠCĠ MADDE 2 (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere iliģkin bilgilere yer verirler. Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır. 5- Diğer Hususlar Performans bilgileri GEÇĠCĠ MADDE 2 (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere iliģkin bilgilere yer verirler. Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır. 22

23 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler 1 - GümüĢhane Üniversitesi Rektörlüğünün desteği 2 - Bölgede saygın bir eğitim kurumu olmamız. 3 - Genç ve dinamik personel kadromuz 4 - Öğretim Elemanlarının öğrencilere ve karģı esnek davranıģları 5- Bölgede aranılan eğitimli ara eleman gücünü yaratmamız B- Zayıflıklar 1- UlaĢım olanaklarının kısıtlılığı 2- Akademik personel yetersizliği 3- Yüksek okulumuzda okuyan öğrenciler için barınma imkanları olarak özel veya kamu kuruluģuna ait yurt bulunmaması 4- Nitelikli ve yetiģmiģ eleman sayısının az olması ve idari iģlerde hizmetin yavaģ yürümesine yol açmaktadır. C- Değerlendirme Üniversitemizin yeni ve kampus kurma çalıģmalarının henüz bitmemiģ olmasından dolayı fiziki Ģartlarda sıkıntılar yaģanmakla beraber, öğretim elemanları, öğrenciler ve yerel yöneticilerce kurulan güçlü iletiģim sayesinde Ģartların zorluğuna rağmen Yüksekokulumuzun amaçları ve hedefleri gerçekleģtirilmeye çalıģılmaktadır. Fiziki Ģartların yetersiz olmasına rağmen yönetim akademik personel idari personel yüksekokul kurulu ve yönetim kurulu büyük bir özveri ile çalıģmakta her ihtiyacını temin etmek için bütçeden gerekli kaynağın ayrılmasını sağlamıģtır. V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 1- Donanımın iyileģtirilmesi. 2- Kadrolu öğretim elemanı sayısının artırılması. 3- Fiziki yapının ve kapasitenin iyileģtirilmesi 4- Bütçe ödeneklerinin yükseltilmesi. 5- Öğretim elemanlarının araģtırma geliģtirme çalıģmalarını daha üst seviyelerde yapılabilmeleri için gerekli imkanlar sağlanması ve ekonomik düzeylerinin iyileģtirilmesi. 6- Eğitim kalitesinin yükseltilmesi için basılı olan malzemelerinin, ders kitaplarının yazımı, basımı ve okutulmasının teģvik edilmesi. 7- Öğretim elemanlarının niteliklerini yükseltmek için akademik kariyer yapmasının sağlanması ve teģvik edilmesi. 8- Öğrencilerin Meslek Yüksekokullarını tercih etmelerini teģvik etmek amacıyla dikey geçiģ kontenjanlarının artırılması 23

24 ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller gibi bilgim dahilindeki hususlara ve benden önceki harcama yetkilisinden aldığım bilgilere dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Torul ) Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÖKDOĞAN Yüksekokul Müdürü 24

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 3 I- GENEL BĐLGĐLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C.

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon...2 B. Yetki, Görev

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel Yapı.. 2- Örgüt Yapısı... 3- Bilgi ve

Detaylı

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI NĠSAN 2012-1 - ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 27.11.1973 tarihinde 1785 sayılı Kanunla Diyarbakır Üniversitesi adı altında kurulan

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Gölcük Meslek Yüksekokulu; çağdaş Türkiye nin örnek bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olma yolunda

Detaylı

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU 0 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- Ġdareye

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Ocak 2013 I İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI.. 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ERZİNCAN-2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT- 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki,

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1-

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2017 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 1 T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI (2013-2017) e-mail:

Detaylı

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 A.1. MİSYON... 3 A.2. VİZYON... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER 22 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 22 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 24 C- Diğer Hususlar 24

II- AMAÇ ve HEDEFLER 22 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 22 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 24 C- Diğer Hususlar 24 2013 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 01 I- GENEL BİLGİLER 03 A- Misyon ve Vizyon 03 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 04 C- İdareye İlişkin Bilgiler 05 1- Fiziksel Yapı 05 2- Örgüt Yapısı 08 3- Bilgi

Detaylı