V. BÖLÜM Ç HAVA KAL TES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "V. BÖLÜM Ç HAVA KAL TES"

Transkript

1 V. BÖLÜM Ç HAVA KAL TES 5.1. Ç HAVA KAL TES ç hava kalitesi (Indoor Air Quality, IAQ) yaflanan hacimlerde solunan havan n temizli i ile ilgili olup, kaliteli iç hava, otoritelerce belirlenen zararl deriflik seviyelerinin üzerinde bilinen hiçbir kirletici madde içermeyen ve bu havay soluyan insanlar n % 80 inden fazlas n n havan n kalitesi ile ilgili herhangi bir rahats zl k hissetmedi i hava olarak tariflenmektedir. nsanlar günde kg hava teneffüs eder ve buna karfl l k ancak yaklafl k 1 kg kat, 3 kg kadar da s v besin tüketirler. Bu nedenle en az yediklerimiz ve içtiklerimizle ilgili kalite standartlar kadar tenefüs etti- imiz havayla ilgili de kalite standartlar na ihtiyac - m z vard r. Daha çok geliflmifl ülkelerde, insanlar günlük ifl yaflam na ve sosyal etkinliklere aktif olarak kat ld ndan, günün büyük bir dilimini (yaklafl k % 90 ) kapal alanlarda geçirmek zorunda kalmaktad rlar. ç hacimlerde insan yo unlu unun da çok olaca göz önüne al n rsa, bu durumdan kaynakl problemlerin olabilece i rahatl kla söylenebilir. Ast m ve alerji son on y lda çok ciddi oranda (iki kat ndan fazla) artm flt r. Bu durum geliflmifl ülkelerdeki insanlar n, özellikle çocuklar n üçte birini etkilemektedir. Gerçekte ast m ve alerji eskiden beri var olmas na ra men, günümüz yaflam nda baz kirleticiler bu reaksiyonlar tetiklemektedir. Kimyasal gazlar (hal dan, boyadan, dolaptan ve eflyalardan sürekli olarak ç kan gazlar) ve organik maddeler (grip vb virüsler, mikro organizmalar, mantar vb) ast m ve alerjik rahats zl klar k flk rtmaktad r. Bilgisayar, televizyon, faks makinalar vb cihazlar da kirlili i art rmaktad r. Çeflitli mikroorganizmalar n ve özellikle mantar n iç mekanlarda bir sa l k riski oluflturdu u bilinmektedir. ç mekanlarda söz konusu bir çok mikrobik problem ayn zamanda nemle iliflkilidir. Son y llarda yap lan çal flmalarda hasta bina sendromu (Sick Building Syndrome, SBS) gibi kavramlar ortaya ç km fl ve iç hacimlerdeki kirlilikten kaynaklanan hastal klar teflhis edilmifltir. Amerika daki binalar n %80 inde ASHRAE ç Hava Kalitesi standard n n gereklerinin yerine getirilmedi i hesaplanmaktad r. Bu yaklafl k 4,2 milyon bina, 69 milyon çal flan ve bilinmeyen say da ziyaretçinin yetersiz iç havadan etkilendi i anlam na gelmektedir. Konu ile ilgili çal flmalar buna paralel olarak artm fl, bilimsel makaleler yay nlanm fl, bilimsel toplant lar yap lm fl ve yapt r m gücü olan yeni standartlar ortaya ç km flt r. Bu standartlarda ASHRAE konuyu en genifl biçimde ele almaktad r. Bu standard n kurallar n n örne in enerji tasarrufu ilkeleri ile çat flmas en çok tart fl lan konulardan biri olmufltur Ç HAVA K RLET C LER Dolayl Kirleticiler ç hava kalitesi sorunu dolayl olarak yap teknolojisindeki geliflmelerle ilgilidir. Öncelikle de iflen yap konstrüksiyonu ve kullan lan maddeler kirlilik kayna- oluflturmaktad r. Klasik beton, çelik, seramik malzemeler bakteri üremesi için uygun de ildir. Ancak günümüz inflaat teknolojisinde kullan lan inflaat malzemeleri de iflmifltir. Bu malzemeler içinde ahflap, ka t gibi bakteri üremesine uygun malzemeler bulundu u gibi, çeflitli zararl gaz ve buhar yayan sentetik malzemeler kullan lmaya bafllam flt r. Klima sistemleri yetersiz oldu unda ve istenilen biçimde iflletilmediklerinde kendileri kirlilik kayna oluflturmaktad rlar. S - k enerji tasarrufu önlemleri sonucunda kaliteli tip pencere do ramalar n n kullan lmaya bafllanmas ile hava s zd rmaz binalar yap lmaktad r. Yetersiz havaland rma sistemleri hastal klara neden olmaktad r. Yeni malzemeler kullan lsa bile, dikkatli ve bilinçli bir tasar m ve iflletme ile yeterli iç hava kalitesi sa lanabilir. Son y llarda bina malzemelerinden olan emisyonlar ve ömür boyu kirleticiye maruz kalma sendromu kirletici kayna olarak önem kazanm flt r. Buna karfl - l k bina ömrü içinde, yeni bina malzeme ve ürünlerinden olan emisyonlar n, binada yaflayanlar n maruz kald toplam kimyasal ve biyolojik kirletici dozuna etkisinin önemi; yap malzemelerinin kimyasal ve biyolojik oluflumlara karfl kaynak veya kuyu oluflturma performans ndan çok daha azd r. Periyodik temizleme ve bak m ürünlerinin, parlat c lar n, cilalar n ve yüzey bitirme malzemelerinin toplam maruz kal nan dozun belirlenmesinde, yeni bina malzemesinin kendisinin etkisinden kaynaklanan emisyonlardan çok daha önemli olabilir. Bina malzeme ve ürünlerinin kullan m aflamas ndaki emisyonlar na iliflkin iç hava kalitesi yeteri kadar incelenip yay nlanmam flt r. Pratik tecrübeler göstermifltir ki iç havadaki kimyasal bileflenler, partiküller ve di er tip kirliliklerin neden oldu u semptomlar 6 ay ve daha uzun sürelerde maruz kalma sonucunda ortaya ç kmaktad r. ç havadaki kimyasal kompozisyonu etkileyen ana parametreleri d fl hava miktar ve kalitesi, malzemelerden olan emisyonlar, insan aktiviteleri (temizlik ve bak m dahil) oluflturmaktad r. Yap lan bir çal flma için bir evin iç havas nda bulunan bütün bileflenlerin bina malzemesinden yay lan bileflenler olmas, iç havada kirlili i yaratan ana kayna n bina malzemesi oldu u flüphesini kuvvetlendirmektedir. Ancak henüz hangi kimyasal bileflenlerin iç hava kalitesi flikayetlerini ortaya ç kard tam anlafl lamam flt r. 93

2 ç havadaki kirlili in (VOC) bir kayna da yap malzemeleri olarak görülmektedir. Dolay s yla çal flmalar; malzeme emisyonlar, bu emisyonlar etkileyen parametreler ve buradan da bu emisyonlar n s n rland r lmas yönünde geliflmektedir. Böylece tüketiciyi afl r emisyonlardan koruyacak yönetmelikler Avrupa da oluflturulmufltur. WHO ya göre bina malzemelerinden yay nlanan emisyonlar Tablo 5.1 deki gibi toplanabilir. Prensip olarak bütün bu gruplardan bileflenler iç havada mevcuttur. Fakat pratik olarak bütün hepsini rutin testlerde belirlemek mümkün de ildir. Pratikte daha çok VOC lere bak l r. Ancak çok iyi bilinen rahats z edici hatta kanserojen bileflikler (örne in formaldehit gibi) bu grubun d fl na düfler. Hatta bu ölçülebilen bileflenler d fl nda insan burnunun alg lad baflka bileflenler de bulunmaktad r. Bu yüzden malzeme emisyonlar n n hissetmeye dayanan belirlenmesi, grupland rma ve markalama ifllemlerinin bir parças olmufltur. Bütün bu ölçme, belirleme ve de erlendirme faaliyetleri flimdiden düflük emisyonlu malzemelerin geliflmesiyle sonuçlanm flt r. Yay nlanan çal flmalar bu malzemeleri kullanman n iyi sonuçlar verdi ini göstermektedir. Kirleticilerin en önemli kaynaklar ndan biri de bina yap malzemeleri yan nda bina içindeki mobilyalardan yay lan gazlard r. Yeni boyanan duvarlardan, hal kaplanan döflemelerden, mobilyalardan insanlar için zararl gazlar yay l r. Bunun önlenmesi için birinci yöntem, filtre edilmifl taze d fl hava ile yap lan havaland rmay art rmakt r. Uzun süreli problemlerde kayna n ortadan kald r lmas düflünülebilir. Düflük kirleticili bina ve mobilya seçildi inde bina içindeki kirlilik yükü azalt labilmektedir. Bu yöntem CEN CR 1752 taraf ndan tavsiye edilmektedir. Özellikle proje aflamas nda ele al n rsa bu yöntemin ilave maliyeti de olmayacakt r. Bu yolla ofis binalar nda üretkenlik %1,5 oran nda art r labilir Malzeme Yap s n n Emisyonlara Etkisi Malzemelerden emisyon ifllemi iki ana mekanizmayla karakterize edilir: Malzeme içinde difüzyon kontrollü kütle transferi Buharlaflma kontrollü yüzeyden emisyon Kal n malzemelerde difüzyon belirleyici faktördür, emisyon yüzey üzerindeki hava h z ndan etkilenmez. 94 Tablo 5.1. WHO YA GÖRE B NA MALZEMELER NDEN YAYILAN EM SYONLAR nce malzemelerde ise buharlaflma h z emisyonu kontrol eder, yüzeydeki hava h z etkilidir. Yap malzemeleri emisyon yapt klar gibi, havadaki gazlar emici özelli e de sahiptir. Yap malzemelerinin iç hava kalitesine etkisinde malzemenin yay n (emisyon) ve emme (absorpsiyon) gibi kimyasal özelliklerinin yan nda, fiziksel koflullar n da etkisi vard r: a. S cakl k Etkisi: Malzemede meydana gelen gaz ç - k fl mekanizmas na ba l olarak s cakl n artmas, bir çok aç dan malzeme emisyonlar n etkiler. b. Nem Etkisi: Bina, iç döfleme bitirilmeden önce s t larak veya kurutularak nem ortadan kald r lmal - d r. Nemin bina malzemesi üzerine etkisi ço unlukla hidrotilitik ayr flma reaksiyonlar na ve böyle reaksiyonlardan oluflan bozunma ürünlerine ba l d r. Ayn zamanda nem, bina malzemeleri içinde veya yüzeyinde mikroorganizmalar n faaliyetleri aç s ndan da etkilidir Dolayl Kirlilik Kaynaklar n n Kontrol Yöntemleri Yeni yap lar n tasar m nda daha az SBS problemi yaratan malzemelerin kullan m önemli bir imkan olarak karfl m za ç kmaktad r. Bu anlamda afla daki liste önerilebilir: a. Formaldehit içeren ürünleri daha az kullan lmal d r. Bu ürünler aras nda a aç paneller, sunta ve baz yap flt r c lar bulunmaktad r. b. Daha az vinil duvar kaplamas kullan lmal d r. c. Sert a aç döflemelerde (parkelerde) su esasl parlatma cilas kullan lmal d r. d. Linolyum veya seramik döfleme karolar kullan lmal d r. e. Sentetik elyafl hal kullan m n azalt lmal d r. f. Mümkün oldu u kadar do al elyafl hal kullan lmal d r. g. Poliüretan s yal t m d fl cepheye uygulanmal ve araya buhar kesici konulmal d r. h. Su bazl boya kullan lmal d r. i. Sert yüzeyli tavan karosu kullan lmal d r. j. Formaldehit içermeyen mobilya seçilmelidir. k. Daha az zararl bileflik içeren yap flt r c lar kullan lmal d r. l. Formaldehit içeren malzemeler yerine katk s z cam yünü ve kaya yünü izolasyon kullan lmal d r Do rudan Kirleticiler Hava kirleticileri, temel anlamda, bulunduklar faza göre kabaca üçe ayr labilmektedir: a. Tozlar, Tütsüler ve Dumanlar; Kat tanecikleri oluflturur, ancak duman ço u zaman s v parçac klar içermektedir. b. Sis, Mist ve Dumanlar; S v tanecikler içermektedir. c. Gazlar ve Buharlar; Genel s n flamaya göre tozlar, rüzgar, volkan, deprem gibi do al kuvvetler ile veya

3 ö ütme, parçalama vb gibi mekanik ifllemlerle ortaya ç kan kat parçac klard r ve 100 mm den büyükse toz olarak kabul edilmezler. Tozlar, mineral maddeler, metal, un, polen tüy gibi inorganik ve organik maddelerden oluflabilir. Tütsü, kat maddelerin içerisindeki buhar n yo uflmas ile ortaya ç kan kat parçac klard r. Metal buhar örne inde oldu u gibi bu parçac klar n boyutu 1 mm den küçüktür. Duman ise kat ve/veya s v parçac klar içerir ve organik maddelerin tam yanmamas ile ortaya ç kar. Duman parçac klar de iflik boyutlarda olur ancak muhtemel çap aral 0,1-0,3 mm de erindedir. Sigara duman daha çok as l s v taneciklerden oluflur ve tanecik çap aral 0,1-1,0 mm mertebesindedir. Ayr ca sigara duman çok çeflitli gaz ürünleri içerir. Virüsler 0,003-0,060 mm boyutunda olmakla birlikte, ço u zaman koloniler veya baflka taneciklere yap - fl k halde bulunur. Bakterilerin ço u 0,4-5,0 mm boyutundad r ve genellikle büyük taneciklerle iliflkilidir. Mantar sporlar ise mm aral nda iken polenler mm boyutundad r. Mist, s v lar n sprey hale getirilmesi ile oluflur. Bu taneciklerin üzerine mikroorganizmalar yerleflirse (hapfl r kta oldu u gibi) önemli bir kirletici s n f olufltururlar. Sis buhar n n yo uflmas taneciklere göre çok daha küçüktür, e er sis ve duman birlikte bir kar fl m oluflturursa, buna smog ad verilmektedir. Buharlar ve gazlar ise do al veya yapay çeflitli kimyasal reaksiyonlar sonucu ortaya ç kar ve ortamda gaz halinde bulunurlar. Kirleticiler aras nda yine son y llarda giderek önem kazanan bir baflka eleman ise radyoaktif kirleticilerdir. Özellikle topraktan yükselen radyoaktif toprak gaz na radon gaz ad verilmekte olup bina temelinden iç hacimlere s zar. 0,1 mm den küçük tanecikler gaz moleküllerine benzer bir hareket tarz gösterirler ve çökmezler. 0,1-1 mm aras ndaki taneciklerin çökme h z vard r, bu tanecikler alveollere yerleflirler, halbuki 8-10 mm den büyük tanecikler üst solunum yollar nda tutulabilmektedirler. ç hacimlerde sözkonusu olan çeflitli kirletici maddelerin cinsleri, kaynaklar, seviyeleri ve iç ve d fl çevre konsantrasyonlar aras ndaki mertebeler Tablo 5.2 de verildi i üzeredir. Tablo 5.2. BAZI Ç HAVA K RLET C LER N N KAYNAKLARI, DER fi KL KLER VE Ç / DIfi HAVA DER fi KL K ORANLARI 95

4 5.2 HAVA F LTRASYON S STEMLER Hava filtrasyonu bina d fl ndan havan n içeriye al nd - yerlerde, daha çok klima ve havaland rma santralleri içinde uygulan r ve d fl havan n içerisindeki kirleticilerin belirli oranlarda tutulmas fleklinde özetlenebilir. ç hava kalitesinin sa lanmas nda havan n ne flekilde ve hangi verimle filtre edildi i çok önemlidir. Filtrelerin, havay temizleyebilmek anlam nda de iflik ifllevlerde kullan lan gerekli tipleri mevcuttur. Filtrelerin havay temizleyememe noktas na geldi inde de- ifltirilmesi gerekmektedir. Filtreler gereken ifllevleri karfl layacak flekilde do ru miktarda seçilmelidir ki yaratt klar bas nç düflümü sebebiyle takviye fan gibi bir ekstra ilk yat r m maliyetine ve iflletme s ras nda ki büyük enerji kay plar na neden olmas nlar F LTRE T PLER Hava filtrelerinde toz toplama afla daki befl mekanizmaya dayan r: a. Süzme: En kaba filtreleme süzme ile olur. Hava içerisindeki parçac klar, kendi çaplar ndan daha küçük yüzey geçifllerinden geçerken bu deliklere tak l rlar. Böylece hava da süzülür. b. Do rudan Tutma: Ak fl takip edebilen küçüklükteki taneciklerden ak fl yolu üzerinde bulunan elyafa temas edecek kadar yak n olanlar, burada elyaf üzerinde tak l r. c. Atalet Dolay s yla Birikme: Bir elyaf etraf ndaki ak fl takip edemeyecek kadar büyük ve yo un olan tanecikler ataletleri dolay s yla filtreye çarparak ortada kal rlar. Ancak hava h z yükseldikçe sürüklenme ve z plama hareketleri dolay s yla taneci in elyafa tutunup kalma flans azal r. d. Difüzyon: Çok küçük parçac klar ayn gaz molekülleri gibi ak fl içinde rastgele hareket ederler, bu hareket onlar n elyaf üzerinde birikmesine yard mc olur. Bu birikme ak fl içinde tanecik konsantrasyonu gradyan oluflturur ve bu gradyan nedeni ile taneciklerin difüzyonu h zlan r. e. Elektrostatik Etki: Taneciklerin veya filtre malzemesinin statik elektrik yüklenmesi halinde, elektrostatik kuvvetlerle taneciklerin ak fl yüzeyine çekilmesi ve burada tutunmas sa lan r Elyafl Malzemeden Filtreler Bu filtrelerde ana malzeme elyaft r. Filtre üzerinde toz biriktikçe bas nç düflümü giderek artar. Bu üst de erde filtrenin temizlenmesi veya de ifltirilmesi gerekmektedir. Ancak temizlenen filtrelerde, temizleme operasyonu, kirlili i bir miktar temizlerken ayn zamanda bir miktar da tozun kal c olarak elyaf yüzeyinde kalmas na sebep oldu undan, filtrenin belirli periyotlarla kesinlikle de ifltirilmesi gerekir. Genel olarak iki tipte toplan rlar: a. Panel Filtreler: Kaba elyafl yüksek poroziteli malzemeden yap lm flt r. Filtre malzemesi ya gibi viskoz bir madde ile kaplan r. Kullan lan malzemeler aras nda cam yünü, bitkisel elyaf, metalik yünler vb say labilir. Tasar m ak fl h zlar 1-3 m/s mertebelerindedir, bas nç düflümü 200 Pa de erine ulafl ncaya kadar kullan labilir, ancak 120 Pa de erinden sonra kirlendi i söylenebilir. b. Torbal ve Geniflletilmifl Yüzeyli (HEPA) Kuru Tip Filtreler: Rastgele düzenlenmifl elyafl dokudan yap lm flt r. Bu elyaf dokusu ak fl yönünde V biçimi ve torbalar oluflturarak düzenlenmifltir, dolay s yla filtre alan monte edildi i serbest kesit alan ndan çok daha fazlad r. Tasar m ak fl h zlar serbest kesitte 1-3 m/s, filtre yüzeyinde 0,03-0,46 m/s mertebelerindedir, bas nç düflümü Pa de erine ulafl ncaya kadar kullan labilir, ancak 200 Pa de erinden sonra kirlendi i söylenebilir. Çok yüksek verimli HEPA (High Efficiency Particle Arrestance) filtrelerde ise tasar m ak fl h z serbest kesitte 1,3 m/s olmal d r, filtrenin bas nç düflümü ise 120 Pa de erinden bafllayarak 500 Pa de erine ulaflabilir. Bu tip filtreler, daha çok temiz oda uygulamalar nda kullan l r. Ancak, HEPA filtre önünde bir ya da daha fazla say da ön filtre uygulamas filtre ömrü aç s ndan flartt r Hareketli Tip Filtreler Bu filtreleri iki tip olarak gruplamak mümkündür. Birinci tipte filtre tabakas üstteki rulodan alttaki ruloya bir motor yard m ile sar l r. Böylece üzerinden hava ak m geçen filtre tabakas sürekli yenilenmifl olur. Motorun hareketi bas nç düflümü, fl k geçirgenli i veya bir saat yard m ile kontrollü olarak gerçeklefltirilir. Rulo bitti inde at larak yenisi tak l r. kinci tipte ise sürekli dönen ya l bir filtre perdesi vard r. Alt merdane ya banyosu içindedir. Filtre üzerinde toplanan tozlar bu banyoda çözülür ve temizlenmifl ve ya lanm fl filtre yeniden hava ak m içerisinde döner. Hareketli tip filtreler düfley do rultuda çal fl r ve 2,5 m/s tasar m h z nda Pa sabit bas nç düflümüne sahiptirler Elektrostatik Filtreler (fiekil 5.3) Bu filtreler, elektrostatik etki ile iyonize olmufl parçalar serbest kesit alan ndan geçifli s ras nda geçifl yüzeylerine çekerek tutunmalar n sa lar. Toplanan parçac klar y kama metodu ile yüzeyden uzaklaflt r l r. Özellikle küçük taneciklerin toplanmas aç s ndan etkili olan bu filtrelerde düflük tasar m h zlar nda (0,8-1,8 m/s) ortalama verim %98 e kadar ç kabilmektedir. Bu filtrelerin önüne hem ak m düzenlemek hem de kaba tanecikleri tutmak için elyafl malzemeden ön filtre konur. Elektrostatik filtrenin montaj fiekil 5.4 te gösterilmifltir. 96

5 fiekil 5.3. ELEKTROSTAT K F LTRE ÇALIfiMA PRENS B fiekil 5.4. ELEKTROSTAT K F LTRE MONTAJI Not: Uygulamalar hava s t c üzerinde gösterilmifltir. Kanal ve çat tipi paket klimalarda da uygulanabilir. 97

6 Karbon Esasl Filtreler Karbon esasl filtreler, içerisinde karbon molekülleri bulunan matris dizilimli kartufllardan oluflur. Karbon molekülleri kimyasal yap lar itibariyle zararl ve zehirli gazlar kartufl geçifllerinde emerek doyma faz na yaklaflt klar ndan, daha çok koku tutucu özellikleri ile tan n r. Ancak 40 C nin üzerindeki s cakl klarda çal flma performanslar ciddi anlamda düfler. Karbon molekülleri doyduktan sonra art k daha fazla yabanc materyal tutamayacaklar ndan yenisi ile de ifltirilir. Tasar m h zlar 2,0-2,3 m/s civar nda olup, yaklafl k 90 Pa sabit bas nç düflümüne sahiptirler. Geliflen teknoloji ile elyaf malzemeden yap lm fl filtre yüzeylerine karbon molekülleri emdirilerek elyaf filtrelerin koku tutucu özellikleri artt r labilmektedir. Bu filtrelerin s cakl k performanlar 60 C ye kadar yükseltilmifl olup, aktif karbon filtre performans na tam olarak sahip de ildir. Y kama metodu ile bir süre kullan labilirler ancak belli periyotlarla de ifltirilmeleri gerekir. Tasar m h zlar 2,0-2,5 m/s civar nda olup, yaklafl k Pa bas nç düflümüne sahiptir Metal Filtreler Metal filtreler alüminyum malzemeden elek biçiminde oluflturulmufllard r. Elek oluflumunda gres ya kullan l r. Bu tip filtreler daha çok ya l çözeltiye sahip hava ak m nda özellikle davlumbaz egzoz sistemlerinde kullan l r. Y kama metodu ile bir süre kullan labilirler ancak k smen uzun periyotlarla de ifltirilmeleri gerekir. Tasar m h zlar 2-3 m/s civar nda olup, yaklafl k Pa bas nç düflümüne sahiptirler F LTRE VER M TESTLER Filtreler ile ilgili ülkemizden en yayg n olarak kullan - lan standartlar, DIN EN 779: 2003 ve DIN EN 1822 ile ASHRAE Standartlar d r. Bu standartlar filtre tipleri, kullan m alanlar ve verimleri ile temel düzenlemelere sahiptir. Filtre verimlerinin belirlenmesinde ise AS- HRAE nin belirledi i dört farkl verim testi vard r ve filtreler özelliklerine göre bu testlerin en az birine tabi tutularak filtrelerin verim de erleri belirlenir: a. Partikül Yakalama (Arrestance): çerisinde farkl büyüklük ve tipte partikül içeren havan n filtre üzerinden geçirilmesi ile filtre üzerinde kalan toz miktar n n filtre edilmemifl havadaki toz miktar na oran n gösteren verimdir. b. Toz Lekesi Verimi (Dust Spot Efficiency): çerisinde farkl büyüklük ve tipte partikül içeren havan n filtre üzerinden geçirilmesi filtre üzerinde oluflan renk de iflikli inin filtre edilmemifl havaya oran n gösteren verimdir. c. Oransal / Nüfuz Etme Verimi (Fractional Efficiency or Penetration): çerisinde yaklafl k ayn büyüklük ve tipte partikül içeren havan n filtre üzerinden geçirilmesi ile filtrede tutulabilen partiküllerin filtre edilmemifl havadaki partiküllere oran n gösteren verimdir. 98 d. Partikül Büyüklü ü Verimi (Particle Size Efficiency): Filtreden geçirilmifl hava ile filtre edilmemifl havadan al nan örneklerin de erlendirilip, partikül büyüklü üne göre verimin belirlenmesidir. Bunun, arrestance metodundan farkl olan özelli i, filtre veriminin, partikül büyüklü üne göre de iflmesidir. Bu dört yöntem aras nda, en çok tercih edilen ve an lanlar, partikül yakalama (arrestance) ve toz lekesi verimi (dust spot efficiency) olarak belirtilen yöntemlerdir F LTRE SINIFLARI VE VER MLER lgili uluslararas standartlarca belirlenen filtre s n flar afla daki gibi verilmifltir: a. G1 s n f ndan G4 s n f na kadar olan ve genelde 'kaba' filtre olarak tan mlanan filtreler, partikül yakalama (arrestance) verim testine tabi tutulur (DIN EN 779). Bu test sonucunda, bu s n ftaki filtreler, ortalama sentetik toz tutma verimlerine göre s raland r l r. Önemle belirtilmelidir ki, bu s n ftaki filtreler için filtre veriminden bahsedilemez, ancak filtre partikül yakalama veriminden bahsedilebilir. b. F5 s n f ndan F9 s n f na kadar olan filtreler, partikül büyüklü ü (particle size efficiency) verim testine tabi tutulur, test sonucunda 0,4 mm büyüklü ündeki partiküllerin ortalama filtrasyon verim de erleri baz al n r (DIN EN 779). Bu test sonucunda, bu s n ftaki filtreler, ortalama 0.4 mm büyüklü ündeki partiküllerin tutulabilme verimlili ine göre s raland r l r. c. H10 s n f ndan H14 s n f na kadar ve U15 s n f ndan U17 s n f na kadar olan ve HEPA ya da ULPA olarak tan mlanan filtreler, oransal/nüfuz etme verimi Tablo 5.5. SINIFLARINA GÖRE F LTRE VER MLER

7 (fractional efficiency or penetration) testine tabi tutulur (DIN EN 1822). Bu test sonucunda, bu s n ftaki filtreler, en fazla nüfuz eden parçac k büyüklü ü (most penetrating particle size, MPPS) de erlerine göre s raland r l r. Yine önemle belirtilmelidir ki, bu s n ftaki filtreler için filtre veriminden bahsedilemez, ancak filtre partikül yakalama veriminden bahsedilebilir. Tablo 5.5 te filtrelere ait verim de erleri verilmifltir. Ancak burada belirtilmesi gereken iki husus vard r; birincisi, piyasada filtre verimi olarak adland r lan verim de erleri, iliflkili DIN standartlar na göre belirlenmifl ortalama partikül yakalama verimleridir, örne in, F5 filtrenin %95 olarak belirtilen verimi, asl nda F5 filtrenin ortalama partikül yakalama verim de eridir, oysaki bu filtreye ait ortalama verim DIN normlar nca ortalama %50 mertebelerindedir. kinci husus ise, ortalama partikül yakalama verimi G2 den H10 filtreye kadar DIN EN 779 a göre hesaplan p belirtilir, H10 ve üst s n ftaki filtreler için DIN 1822 ye göre hesaplan p verilir, örnek olarak H10 filtrenin ortalama partikül verimi DIN EN 1822 e göre %85 civar nda iken, F7 filtrenin ortalama partikül tutma verimi > %99 mertebelerindedir, ancak bu F7 filtrenin H10 filtreden daha iyi bir filtrasyon özelli ine sahip oldu unu göstermez Filtre Kullan m Alanlar Tablo 5.6 da klima santrali içinde kullan lan filtrelerin kullan m alanlar na göre s n fland rmalar verilmifltir. Filtrelerin kullan m alanlar nda Tablo 5.6 daki bilgiler fl nda klima santrali filtrasyon sistemi belirlenebilir. Ancak, iflletme giderleri gözetlenerek detayl yap lacak hesaplamalar konusunda her sistem için ön kaba filtre kullan m di er filtrelerin ömrünü uzatmak için tercih edilmelidir. Di er bir yaklafl mla, aktif karbon filtre ya da elektrostatik filtreler yerine, teknik anlamda k s tlamalar yok ise, kombinasyon filtre tercih edilebilir. Tablo 5.6. F LTRE UYGULAMA ALANLARI 99

8 Kar fl m haval klima santrallerinde taze hava kanal - na en az EU1 s n f nda kaba filtre kullan m klima santrali içindeki ön, ana ve son filtrelerin kullan m ömürlerini ciddi anlamda artt rmaktad r. Biyolojik sald r ihtimali olan s nak, büyükelçilik binalar vb gibi yerlerde ise hava filtrasyon sistemleri ciddi teknik süzgeçten geçirilmelidir. Davlumbaz egzoz sistemlerinde piflirmeden kaynakl ya içeren egzoz havas n n fan motoru çeperine yap fl p motor so utmas n engelleyerek motorun yanmas na sebep olaca durumlardan kaç nmak için fan öncesinde metal ya filtresi kullan lmal ve ayr - ca elektrik motoru harici havaland rma düzene ine sahip olmal d r HAVALANDIRMA S STEMLER NDE Ç HAVA KAL TES N N ARTTIRILMASI HASTA B NA SENDROMU (SBS) Hasta Bina Sendromu (SBS), görünür hiçbir hastal k nedeni olmayan bir binada, sakinlerin sadece binada geçirdikleri zamanla ba lant l olarak sa l k ve konfor flikayetleri olmas na verilen isimdir. fiikayetçiler bina içinde belli bir oda veya zon içinde bulunabilecekleri gibi, bina içine da lm fl da olabilirler. Konu ile iliflkili bir baflka kavram ise, "Bina Ba lant l Hastal k" (BRS) kavram d r. Bu durumda, bina içerisinde teflhis edilen hastal klar n nedenleri bellidir ve binan n havaland rma sisteminden kaynaklanmaktad r. a. Hasta Bina Sendromu Göstergeleri: Bina sakinleri birdenbire rahats zl klardan flikayet etmeye bafllarlar. Bu flikayetler bafl a r s, yorgunluk, göz, burun veya bo az rahats zl klar, öksürük, kuru veya kafl nt l bir cilt, bafl dönmesi, mide bulant s, konsantrasyon bozukluklar ve kokuya karfl afl r duyarl l k fleklinde olabilir. Bu hastal k belirtilerinin kayna tam olarak tan mlanamam flt r. fiikayetçilerin ço u binay terk etmelerinden hemen sonra rahatlad klar n belirtmifllerdir. b. Bina Ba lant l Hastal k Göstergeleri: Bina sakinlerinin ço unlu unun öksürük, gö üs s k flmas, atefl, titreme ve kas a r s gibi flikayetleri görülmektedir. Bu bulgular n nedenleri klinik olarak tamamen aç klanabilir. fiikayetçiler binay terk etseler de iyileflmeleri belli bir süre al r ç Hava Kalitesini Bozan Hasta Bina Sendromunun (SBS) Nedenleri ç hava kalitesini bozan ve kirlilik oluflturan zararl maddeleri ancak çeflitli gruplar alt nda toplayarak tan mlamak mümkündür: Kimyasal gazlar (Badana, boya, hal, dolaptaki tutkal vb kaynakl d r.) 100 Solunan havadaki karbondioksit oran ( nsanlar n ve canl lar n solunumlar yanma kaynakl d r.) Koku ( nsan kaynakl d r.) Mikroorganizmalar (Çevre ve insan kaynakl d r.) Nem (Çevre ve piflirme gibi insan kaynakl d r.) Radon gaz (Toprak kaynakl d r.) Organik buharlar (Kullan lan eflya ve bina elemanlar kaynakl d r.) Toz (Çevre ve kullan lan eflya kaynakl d r.) Alerjen maddeler ve canl lar (Çevre kaynakl d r.) Sigara duman ( nsan kaynakl d r.) Di er kaynaklar (Yukar da say lanlar n d fl nda hava kalitesine etki eden daha pek çok faktör vard r. Bunlar içinde elektronik kirlenmeden, radyasyona kadar pek çok faktör say labilir.) Bu ö eler bir arada etkili olabilir ve yetersiz s cakl k, nem veya fl n yetersiz oldu u koflullarda di er unsurlar n zarar artabilir Dahili Kaynakl Kimyasal Kirleticiler Bir bina içerisindeki kirli havan n kayna ço u zaman o binan n içerisindedir. Bina içerisinde bulunan ve kullan lan yap flt r c lar, kaplama ve döflemeler, baz ahflap ürünler, kopyalama makineleri, böcek zehirleri, temizlik malzemelerinden yay lan formaldehit de içeren uçucu organik bileflenler hava kirlili ine sebep olan etmenlerdendir. Sigara duman ; yüksek oranda uçucu organik ve di er toksit bileflenlerin ve de solunabilir parçac klar n oluflumunda büyük katk s olan bir etmendir. Araflt rmalar kanserojen olarak da bilinen baz uçucu organik bileflenlerin yüksek konsantrasyonda solunmas n n kronik ve akut sa l k sorunlar na neden oldu unu göstermektedir. Düflük dereceden orta derecelere kadar birçok uçucu organik madde de akut reaksiyonlara neden olabilir. Dahili kirleticiler aç s ndan en önemli kaynaklardan biri de mekanik havaland rma sisteminin kendisidir. Mekanik sistemlerdeki filtreler, izolasyon tabakalar, temizlenmemifl hava kanallar, s zd rmazl k malzemeleri, ba lant elemanlar, so utucu serpantinler, yo uflma tavalar ve nemlendiriciler kirletici kaynaklar olabilmektedir. Dolay s yla mekanik sistemin kendi temizli i en önemli konulardan biridir. - Filtreler havay temizlemek yerine kirletmeye bafllad nda bunlar n de ifltirilmesi gerekmektedir. Filtreler hassas olarak ve gerekti i kadar seçilmelidir. Yaratt klar bas nç düflümü nedeniyle ömür boyu büyük enerji kayb na neden olurlar. Bu nedenle filtre seçiminde ömür maliyetini minimize edilecek flekilde davranmal d r. Yani filtre üzerinden geçen hava h zlar olabildi i kadar azalt lmal d r. Böylece filtreleme yetene i artar, fan motorunun enerji tüketimi azal r, filtre temizli i daha uzun aral klarla yap labilir.

9 - Is tma ve so utma serpantinleri seçiminde de fazla bas nç düflümü yaratmayacak kanatl borular kullan lmas na dikkat edilmelidir. Hava h zlar 1,44 m/s alt nda tutularak damla tutucu kullan - m ndan kaç n lmal d r. Damla tutucunun kullan lmas n n gerekti i durumlarda da, eriflim kapa- üzerinden damla tutucunun belli periyotlarda temizlenmesine özen gösterilmelidir. - Drenaj tavalar kirlenmenin en yo un oldu u yerlerden biridir. Drenaj tavalar paslanmaz çelik malzemeden mamul, iyi e im verilmifl, tamamen drene edilebilir, kolayca y kanabilir ve so utma ve nem alma bitti inde hemen kuruyan özellikte olmal d r. - Sulu nemlendiriciler yerine buharl nemlendiriciler kullan lmal d r. Bu Legionella riskini önlemek için de yararl olacakt r. - Bir klima santrali seçiminde ömür maliyetine bak lmal d r. 20 y ll k ömrü olan bir santralin veya sistemin toplam maliyetinin yaklafl k olarak %25 i sat n alma maliyeti, %10 u bak m maliyeti ve %65 i elektrik enerjisi maliyetidir Harici Kaynakl Kimyasal Kirleticiler Bir binan n taze hava olarak ald hava, çevredeki di- er binalardan at lan hava olabilir. Binalarda emifl menfezlerinin, pencere ve aç kl klar n yanl fl yerlefltirilmesi; motorlu araçlar n ve binalar n (banyo ve mutfaklardan kaynaklanan) egzoz gazlar n n, tesisatlardan kaçan gazlar n binaya kolayca girmesine sebep olur. Bunun yan nda çeflitli yanma ürünleri de binaya, yak nlardaki garajlardan girebilir Biyolojik Kirleticiler Bakteri, küf, polen ve virüsler en genel biyolojik kirleticilerdendir. Bu kirleticiler hava kanallar, nemlendiriciler veya drenaj tavas nda biriken durgun sularda ya da çat, döfleme veya izolasyonda toplanan sularda ço al p büyüyebilir. Kimi zaman da böcek veya kufl pislikleri de biyolojik kirlenmeye neden olabilir. Öksürük, gö üs s k flmas, yüksek atefl, titreme, kas a r s, mide tahrifli, üst solunum yolu t kan kl, alerjik tepkiler biyolojik kirleticilerin yol açt rahats zl klardand r. Legionella bakterisi de bilindi i üzere Lejyoner hastal na ve atefle neden olmaktad r Radon ve Asbest Radon gaz do al radyoaktif bir gaz olup, topraktaki radyoaktif uranyumun parçalanmas ndan kaynaklan r. Topraktan atmosfere yay lan bu gaz normalde d fl havada zararl deriflikli e ulaflamaz. Ancak s zd rmaz yap larda topraktan iç ortama yay lan gaz burada tutulursa zararl olmaya bafllar. Hasta bina sendromu ve bina ba lant l hastal klar akut veya orta dereceli sa l k sorunlar na neden olabilirken, radon ve asbest vücuda al nd ktan uzun süre sonra zararl etkilerini gösterir. Bu iki madde bir binan n iç hava kalitesinin çok yönlü de erlendirilmesinde detayl olarak ele al nmal d r Mikroaerosoller Havadaki su zerrecikleri ve sis tek bafl na zararl say lmaz. Ancak mikroplarla yüklendiklerinde bunlar uzak mesafelere tafl yarak çok tehlikeli olur. Örne in Lejyoner hastal n n tek yay lma yolu, bu flekildeki su zerrecikleriyle tafl nmalar ve bu kirli zerrelerin solunmas d r Karbondioksit Karbonun tam yanmas yla oluflur. Canl lar n solunumuyla ve yak tlar n yanmas yla üretilir. 800 ppm üzerindeki afl r dozlarda insanlarda bafla r s ve yorgunluk yapar. Ancak havaland rmayla giderilebilir Ç HAVA KAL TES N N GEL fit R LMES Ç N ÖNLEMLER Öncelikle kirlilik kaynaklar n n kontrolü ve azalt lmas gerekir. Örne in sigara içiminin yasaklanmas, zararl gazlar ç karan hal vs malzemelerin iç hacimlerde kullan lmamas bu önlemler aras nda say labilir. Zararl maddelerin kayna nda yakalanmas, ortama kar flmadan d flar at lmas prensibi, endüstriyel havaland rma ve mutfak havaland rmas gibi alanlarda yayg n olarak kullan lan prensiplerdir. Bu gibi alanlarda kirletici kaynaklar belirlidir. D fl hava kullan lmaks z n, iç ortamdaki havan n filtre edilmesi ve temizlenmesi yöntemi, kirletici maddelerin çok fazla cinste ve say da olmas nedeniyle tam baflar yla kullan lamamaktad r. Ancak geliflen bir sektördür. Özellikle d fl hava kirliyse ve bu kirli d fl havayla havaland rma yaparak iç havan n istenilen kalitede olmas sa lanam yorsa; iç hava, temizleyici cihazlar üzerinden resirküle edilmek suretiyle temizlenebilir. Bu durumda d fl hava kullan lmaz. ç hava kalitesinin sa lanmas nda günümüzde, hala en yayg n kullan lan ve en etkin yöntem havaland rmad r. Yeterli miktarda taze havan n iç mekanlara verilmesiyle, içerideki hava kalitesi tatmin edici bir düzeye getirilebilir Kirletici Madde Kayna n n Ortadan Kald r lmas veya De iflimi Bu yöntem kirlilik kayna n n bilindi i ve kontrolünün mümkün oldu u durumlarda iç hava kalitesiyle ilgili sorunlar n çözümlenmesinde oldukça etkilidir. Örne in hal lar toz depolar d r. Her bir gram toz yüzbinlerce mantar sporu tafl yabilir ve ayn zamanda mikrop ve a r metal içerir. 101

IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER

IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER 9.1 LEJYONER HASTALI I 9.1.1 G R fi Lejyoner hastal son y llarda daha çok görülür veya bilinir hale gelmifltir. Bu konudaki

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI VI. BÖLÜM KL MA TES SATI 6.1. GENEL NOTLAR 6.1.1. M MAR YERLEfi M ÖZELL KLER Farkl klima sistemlerinin yerlefliminde, toplam alan n yüzdesi olarak teknik hacim ihtiyaçlar yaklafl k olarak Tablo 6.1 de

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM

1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM . KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM.. STANDART KANALLAR VE ELEMANLARI Yuvarlak kanal sistemlerinin elemanlar standartlaflt r lm flt r. Böylece kolayca standart seri üretim yapmak, üretimi stoklamak

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu

Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu Prof. Dr. Ahmet Ar soy; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay

Detaylı

Enerjiden Tasarruf Sa larken, ç Hava Kalitesi Nas l Yüz Kere Daha yi Hale Getirebilir?

Enerjiden Tasarruf Sa larken, ç Hava Kalitesi Nas l Yüz Kere Daha yi Hale Getirebilir? Enerjiden Tasarruf Sa larken, ç Hava Kalitesi Nas l Yüz Kere Daha yi Hale Getirebilir? P.O. Fanger; Prof. Dr. ÖZET Dünyan n de iflik kesimlerinde, yap lan kapsaml araflt rmalar, bir çok büro ve benzeri

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 21 - YANGIN TES SATI 21.1. M MAR TASARIMDA YANGIN GÜVENL 21.1.1. Girifl 21.1.2. Bina Yerleflimi 21.1.3. Bina Bölmeleri, Cepheler, Çat lar 21.1.4. Kaç fl Yollar ve Yang n

Detaylı

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Hakan Kaplan; Çevre Müh. TTMD Üyesi ÖZET H zl teknolojik ve endüstriyel geliflme,çarp k kentleflme, geleneksel yaflam tarz n n de iflmesi gibi faktörler

Detaylı

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings ISSN 1302-2415 makale - article TTMD Dergisi 50 (2007) 18-22 Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings Rüknettin Küçükçalı; Mak. Yük. Müh. TTMD

Detaylı

Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri

Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri Mustafa Bilge;Dr., Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi Dürriye Bilge;Doç. Dr., Mak. Yük. Müh. ÖZET Bu çal flmada öncelikle temiz oda terminolojisi ve tasar m kriterleri hakk

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 10 ISITMA TES SATI ELEMANLARI 10.1. SICAK SU KAZANLARI 10.1.1. Döküm Kazanlar 10.1.2. Çelik Kazanlar 10.1.3. Standart Do al Gaz Kazanlar 10.1.4. Modern Düflük S cakl k Kazanlar

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi

TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi Bu kitab n içeri i GEF Küçük Destek Program n n görüfllerini yans tmayabilir. TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi TemizDünya Ekoloji Derne i Editör: Hatice fien Redaksiyon:

Detaylı

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Hidrolik Sistemlerde Enerji Tasarrufu

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Hidrolik Sistemlerde Enerji Tasarrufu ifl makinalar mühendisleri birli i fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERG S fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. ISSN 1306-6943 2008 A ustos Say : 23 IMMB Ad na Sahibi

Detaylı

Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat

Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat Kaz m K z lca, Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET S cak su ve sirkülasyon tesisat sa l m z ve bütçemizi çok ilgilendirmektedir. nsan n yaflam seviyesi ve al flkanl klar ile

Detaylı

tahrik enerji olarak elektrik ak m ndan temin eder.

tahrik enerji olarak elektrik ak m ndan temin eder. Is Pompal Sistemler Yeliz Minareci; Mak. Müh. ÖZET Tasarruf, her alanda en önemli gündem maddelerinden biridir. Enerji sarfiyat n n büyük bölümünü s tma sistemleri oluflturmaktad r. Is tma sistemlerinde

Detaylı

ÖNSÖZ. klime Odaklanmak Yenilenebilir Yak tlar. Eksenel Pistonlu Pompa ve Motorlar n Servis Ömrü. S zd rmazl k Elemanlar

ÖNSÖZ. klime Odaklanmak Yenilenebilir Yak tlar. Eksenel Pistonlu Pompa ve Motorlar n Servis Ömrü. S zd rmazl k Elemanlar ifl makinalar mühendisleri birli i Kapak Foto raf : Özkan GÜNEL METSO fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERG S fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. ISSN 1306-6943 2008

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE. Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi. Su So utma Kuleleri

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE. Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi. Su So utma Kuleleri TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 18 TTMD Ad na Sahibi Hüseyin Erdem Sorumlu Yaz flleri

Detaylı

BÖLÜM 12. 12. KONUT MUTFAK-BANYO, HAVALANDIRMA, BUZDOLABI VE ÇAMAfiIR MAK NALARI

BÖLÜM 12. 12. KONUT MUTFAK-BANYO, HAVALANDIRMA, BUZDOLABI VE ÇAMAfiIR MAK NALARI BÖLÜM. KONUT MUTFAK-BANYO, HAVALANDIRMA, BUZDOLABI VE ÇAMAfiIR MAK NALARI.. MUTFAK HAVALANDIRMA Konutlarda yemek piflirmeden kaynaklanan buhar ve kokular n d flar at lmas için en yayg n kullan lan yöntem

Detaylı