142/ 1-6», 159/l«, 173/^on. maddeler i uyarınca cezalandırılması istemiyle İstanbul C.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "142/ 1-6», 159/l«, 173/^on. maddeler i uyarınca cezalandırılması istemiyle İstanbul C."

Transkript

1 mmm m mm m m0 * '* * * * * m w», * X a i u u u u a u o. s :- UYUŞMAZLIK îm m issî 4-maddesi kapsamına -iren,sıkıyönetim ilânına neden C^EA BOl/Jîî i lan olaylara ve sıkıyönetim askeri mahkeme- 3SAS NO I930/ 4/I 1 erinin el koyduğu suçlarla genel ve ortak amaç içe- TrARA- HO î 1980/468 risinde bağlantılı bulunan suçlara ait davaların Askeri Yargı yerinde görülmesi gerektiği hk. KARAR Davacı : K.11. Sanıklar : Hüseyin Gülsever ve Yesin Nuri Aydınlı O L A Y : l/7/l975 günü,y ay ıaü. anan Devrimci Sağlık -İş Cazetesi nin 8.sahifesinde, "V i etnam, Kamboçya ve Mozambik te Zafer Dünya Haki ar ınm"b aşlığı altındaki yazıda(abb Emperyalizmi ve onun geri kalmış ülkelerdeki işbirlikçi kukla yönetimleri birbir yıkılmaktadır.bunun bir örneği de ülkemizdeki sözde milliyetçi cephe PTC hükümetidir} sözleri ile iktidardaki koalisyon hükümetinin manevi şahsiyetinin tahkir ve tezyif edildiği,aynı sahil de sanık îasin Nuri Aydınlı'nın imzası ile yayımlanan "delin Çabuklaştıralım."isimii şiire silahların patladığı proleter devrimi ile kapitalizmin yıkılacağı, engeli erin yok edileceği devrimcilerin sillesi ile faşistlerin kafalarının kırılacağı,işçi-köylü iktidarımın kurulacağı ifade edilerbunun çabuklaştırılması çağrısında bulunmak suretiyle ihtilalci komi nizm propogandası yapıldığı iddiası ile gazete sorumlu yazı işleri müdürü olan sanık Hüseyin Gfülsever ile şiir yazarı sanık Yasin Nuri Aydınlı*nın eylemi erine uyan Türk Ceza Yasası nın 142/ 1-6», 159/l«, 173/^on. maddeler i uyarınca cezalandırılması istemiyle İstanbul C. Savcılığı*nca Ağar Ceza Mahkemesi*ne kamu davası açılmıştır. İstanbul 3.A?ır Caza Mahkemesi, 19./l2/l979 gün ünde, 1977/612 esas, 1979/379 karar sayı ileî Sanıklara atılı suçlar m, sıkıyönetim ilsnma neden olan ve Anayasa1nm tanıdığı hür demokratik düzeni,temel hale ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet eylemi niteliğinde olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir. İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi,8/3/L980 gününde, 1980/ 398 esas sayı ile jsuçlarm sıkıyönetim ilânından önce işlendiği ve sıkıyönetim il&ıını gerektiren nedenlerden bulunmadığı,sıkıyönetim askeri mahkemelerinde görülmekte olan dava* larla bağlantılı olmadığı,buna qpre,davaya bakmaya İstanbul 3.Ağır Ceza Mahkemesi nin gör< li olması gerektiği kanısına vararak,görevii yargı yerinin belirtilmesi için 2247 sayılı Ya3a*nın- 19.maddesi uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesi*ne başvuruda bulunmuştur. İCTCBLSrre V~3 ÇtüEüKCg: Türk Ulusu adına yargı. yetkisini kullanan Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza 3ölümü,Ahmet H.Boyacvoğlu nun Başkanlığında, Fethi Özdür al, İsmail 0vu.z,Orhan 3rdem, Şeref Tolungüç,Servet Tüzün, ve Haşan Çelikkale nin katılmaları ile yaptığı 8/ I 2/ 198O günlü toplantıda,geçici raportör Muzaffer Akçay'ın raporuyla dosyadaki beliler,cumhuriyet Başsavcılığı ile Askeri Yargıtay Başsavcılığı'nın davada Adli Yargı'nın görevli olduğu yo' 1undaki düşünce yazıları okunduktsn; toplantlya, Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan

2 Yardımcı Durmuş CSanioğlu ile Askeri Yargıtay Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Yavuz Öğüt* ün yazılı düşünceleri doğrultusundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği?orüşult düşünüldü : Sanıklara atılan suçların amacı, cumhuriyet i, vatan ve milletin bütünlüğünütbölünmezlig: ni ve 'bağımsızlığını tehlikeye düşüren ve ortadan kaldırmaya zemin hasırlayan olayların fii ri ve eylemsel yapısını önceden hazırlamak olmasına göre,bu suçların Tülli Güvenlik Konsey; 7 numaralı ^ararı nm 4«maddesi kapsamına girdiği ve sıkıyönetim iltnına neden olan olayla? ra da ilişkin olduğu,sıkıyönetim ilânından, üç aydan daha önceki bir tarihte işlenmişse de, sıkıyönetim askeri mahkemelerinin el koyduğu suçlarla genel ve ortak amaç içerisinde bağlantılı bulunduğundan,i4o2 sayılı Yssa'nın 1.3/b maddesi hükmü uyarınca davanın Askeri Yargı yerinde görülmesi gerekir# Bu nedenle İstanbul Sıkıyönetim ^omut anlığı 2 Humar al 1 "sksri -ahkemesi nce yapılan başvurunun reddine karar verilmelidir, 'JL Bu görüşe,ismail Oğuz,Servet üzün ve Haşan Çelikkale katılmamışlardır. SONUÇ: Anlaşmazlığın,nitel iğine göre Askeri Yargı yerinde gözülmesi gerektiğine, bu nedenle İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesince yapılan başvurunun reddine,ismail Oğuz,Servet ^'üzün ve Haşan Çelikkale*nin karşı oylarıyla ve ^çokluğuyla 8/ I 2/ I 98O gününde kesin olarak karar verildi* Başkan Ahmet H,Boyaeıoğlu % e Ü$re İsmail Oğuz W e Şeref ^olungüç lv Servet Tüzüjh- % e Haşan Çelikkale llva. K/ö / /

3 T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA PÖLÜMÖ ESAS 770 î 1960/441 KARŞI OY YAZISI 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu ntın 13. maddesi "Sıkıyönetim ilanına sebep o lan suçlant Sıkıyönetim ilanından evvel işlenmiş olanlarla, Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri nin el koyduğu herhangi "bir suçla umumi ve müşterek gaye içerisinde irtibatı bur lunan suçlan işleyenlerin davalarına, suç, Sıkıyönetim bölgesi dışında işlenmiş olsa dahi Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde bakılır, Mkümünü taşımakta idi. Bu maddenin yazılış biçimi geniş yoranlara sebebiyet vermiş» senelerce önoe işlenmiş olan suç dosyaları ile Sıkıyönetim bölgesi dışında işlenmiş olsa dahi Sıkıyönetim Mahkeraeleri'nin baktığı suç türünden olan suçlarla ilgili dosyaları görevsizlik kararına bağlanarak Sıkıyönetim Mahkemelerine gönderiliyordu, -öyle geniş bir yoruma meydan vermemek için madde yeniden : a) Sıkıyönetim ilan edilen bölgelerde, Sıkıyönetim ilanına neden oları olaylara ilişkin suçlan, «Sıkıyönetim ilanından en çok üç ay önce işlenmiş olanlarla; b) Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri*nin el koyduğu herhangi bir suçla, umumi ve müşterek gaye içerisinde irtibatı bulunan suçları işleyenlerin davalarına, suç Sıkıyöne tflm bölgesi dışında işlenmiş olsa dahi, Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri!nde b a k ılır,,,,n biçiminde düzenlenmiştir, Eu tedilat her ne kadar M,0,K, tarafından yapılmış ise de, ma denin tedvin çalışmaları daha önceden başladığı için bu çalışmalardaki gerekçeler üzerinde durmak gerekmektedir. Madde yeniden düzenlenirken, Hükümetçe "Sıkıyönetim ilanına sebep olan olaylara ilişkin saçlar" deyimi kullanarak maddeye açıklık getirilmek istenmiş, Milli Savun ma Komisyonu, Türk Ceza Kanunu nda olmadığından ve bu nedenle de yanlış anlamalara sebebiyet verdisinden (umumi ve müşterek gaye) ibaresini metinden çıkaımış, ancak Sıkıyönetim Mahkemeleri nin yükünü hafifletmek için bir y»llıfc süre karamı getirmiştir, 33u süre Adalet ve Plân Komisyonlarında üç aya indirilerek "kabul edilmiştir. Ancak Plân Komisyonu maddenin (b) bendini düzenlerken Milli Savunma ve Adalei Komisyonlarından ayrılmış, Sıkıyönetim bölgesi dışında ve Sıkıyönetim Mahkemelerimde görülmekte olan örgütsel davaların, suçun kir, tarafından ve ne zaman işlendiği şartlan aranmaksızın örgütün genel aracı doğrultusunda bir mahkemede birleştirilebilmesi için suçlar arasındaki klasik irtibat kavramı yerine geniş kapsamlı bir irtibat kavramının getirilmesi gayesi ila ortak ve genel g er* içerisinde irtibat..."biçim inde

4 ESAS 10 î 1960/441 bir değişiklik yapılmış ve madde avnı manaya gelen "umumi ve müşterek gaye içerisinde irtibatı bulunan * ibaresi ile Milli Güvenlik Konseyi nce kabul edildiğine göre aj?nı gerekçelerin benimsendiği neticesine varılmıştır. Sı görüşmelerin ışığı altında ele alınıp irtibatı ve dol asrisiyle görevi tayin etmek gerekecektir. Maddenin (a) bendinin uygulanabilmesi için Sıkıyönetim ilanını gerektiren bir olay ölacak, bu olayın kusturduğu veya 6136 Sayılı Kanım un 12» maddesini ihlal eden suç, Sıkıyönetim ilanından en çok üç av önce işlenmiş olaoaktır. (b) Bendinin uygulanabilmesi için de maddenin (a) bendine göre Sıkıyönetim Mahkemelerince el konmuş bir s uçla, umıımi ve müşterek gaye içerisinde irtibatlı suçlar olacaktır, turadaki umumi ve müşterek gaye içerisinde irtibatlı ibaresinin boyutlarını tayin ve tesbit etmek uygulamanın en önemli noktasını teşkil etmektedir* Madde yeniden tedvin edilirken, Sıkıy^ıetim Mahkemelirininüflerinin hafifletilmesinin düşünülmesi, süre ile hudutlandı rılması, buna rağmen bir örgüt mensuplarının da bir arada yargılanmasının zorunlu olmasj gibi görüşler nazara alındılında (b) bendindeki irtibatın, (a) bendine göre el konan bil suç ile somut ilişkiler içinde olması, bir örgüt faaliyetleri dışına taşmamaca, aksi ta! dirde (a) bendi ile getirilen kısıtlamanın mana3i kalmıyacağı inancındayız. Milli güvenlik Konseyi nin 7?To«lu Kararı na gelince î Milli Güvenlik Konseyi, Çl) nolu bildirisi ile 334 sayalı Anayasa n m 124* maddesindeki koşullan hazırlayan olayları da belirterek, bütün yjrfcta Sıkıyönetim ilan ettiğine göre, Sıkıyönetim ilan nedenlerinin genişlettiği, bu genişletmeye göre Sıkıyönetim Kanunu *nan uygulanmasında herhangi bir olayın şiddet eylemi ve dolayısiyle Sıkıyönetim ilan nedeni olun olamayacağı hususundaki tereddütü gidermek ve bazı suçlarda ihtas etmek amacıyla (7) nolu kararın yayınlandığı, bu kararın 4«maddesinde ; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu nun hükümlerine, göre, Sıkıyönetim Askeri liahkeraelari nin görev alanına giren suçlarla, Ovun tur iyete, -'illi Güvenlik Konseyi *nin varlığına, bile iri, emir ve kararlarına, Yatan va Milletin bütünlüğüne, bclünmezliğine, bağımsızlığına, Milli gü venlige, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik, işlenen tüm suçlara Sıkı venet im Askeri Mahkemelerinde bakılır." Kuralını vaazettiği kararda genel haklan ile belirtilen suçların ekseriyetinin Türk Ceza Kanunu nda ve kanun a atıfda bulunan Sıkıyönetim Kanunu nda mevcut olduğu hrd.de, ayrıca burada sayılmaları, bu suçlan oluşturan olayların da Sıkıyönetim ilan nedeni olduğunun vurgulanmak istendiği kanısına vanlmışt 3u karardan 4 gün sonra yine ar/nı iradece 19/9/1960 tarih, 2301 sayılı Kanuni Sıkıyönetim Kanunu nda yapılan derişiklik 21/ 9/ 198O tarihinde yürürlüğe girdiği, bu

5 ESAS HD * 1980/441 Sahife -3- değişiklikle mezkttr kanunun 13/a maddesindeki 3 aylık süre getirildiği, 'ou uaül hülonü nün geçmişede (makabline) uygulanacağı 7 no.lu kararın ( 4). maddesinin, Sıkıyönetim Kanunu ile birlikte düşünülerek uygulama yapılır:ası gerekeceği, "binaneleyh belirtilen sürenin her ilde ilan ediliş tarihi nazara alınarak 7 no.lu kararda 'belirtilen suçlarda da aranacağı, aynca, olayınızda Sıkıyönetim Kanunuînvn 13/b. maddesinde ifadesini bulan ve yukarıda açıklanan "biçimde Sıkıyönetim Mahkemeleri nin el koyduğu herhangi bir suçla da irtibatlı olma halinin zahire çıkaran dava dosyasında herhangi bir delil "bulunmadığı ve netice itibariyle iş bu nedenlerle Sıkıyönetim ilanından üç aydaa daha önce 9/3/1979 tarihinde ika edildiği iddia olunan dava konusu^it^to^sıkiyönetim âskeri Mahkemelerinde bakılamıyacagl görüşü ile çoğunluk kararına karşıyız..ismail 0 uz ûye Servet Tüzün Üye Haşan Çel^kkale r/ t.

SİYASİ PARTİLERİN TEMELLİ KAPATILMASI İLE KAPATILMASI ARASINDAKİ FARKLAR VE KAPATILAN PARTİLERİN YENİDEN AÇILMASI

SİYASİ PARTİLERİN TEMELLİ KAPATILMASI İLE KAPATILMASI ARASINDAKİ FARKLAR VE KAPATILAN PARTİLERİN YENİDEN AÇILMASI hakemli makaleler Uğur YİĞİT SİYASİ PARTİLERİN TEMELLİ KAPATILMASI İLE KAPATILMASI ARASINDAKİ FARKLAR VE KAPATILAN PARTİLERİN YENİDEN AÇILMASI Uğur YİĞİT* I. GİRİŞ 1982 Anayasası ndan sonra yürürlüğe giren

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ Dr. Emir KAYA* Özet Bu çalışmada, Anayasa nın 152. maddesinde itiraz başvuruları için hüküm altına alınmış olan, daha

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

CEZA HUKUKUNDA YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI

CEZA HUKUKUNDA YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI CEZA HUKUKUNDA YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI * GİRİŞ İşlenen bir suçla, suçun işlendiği yerin ülkesinin kamu düzeni bozulmuştur. Bu sebeple, mülkilik, başka bir ifadeyle ülkesellik ilkesi gereğince,

Detaylı

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 A GİRİŞ 4 B YARGI KOLLARI (ÇEŞİTLERİ), YARGI YOLU

Detaylı

T.C. YARGITAY. Ceza Genel Kurulu. Esas: 2013/13-303. Karar: 2013/296. Karar Tarihi: 11.06.2013

T.C. YARGITAY. Ceza Genel Kurulu. Esas: 2013/13-303. Karar: 2013/296. Karar Tarihi: 11.06.2013 T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas: 2013/13-303 Karar: 2013/296 Karar Tarihi: 11.06.2013 HIRSIZLIK SUÇU - SANIĞIN ÜZERİNDE BULUNAN ALTMIŞALTI LİRANIN EKONOMİK KAZANÇ KAPSAMINDA OLMAYIP MÜSADERESİNE KARAR

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILMASI GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAZIRLAMA KOMİSYONUNUN 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILMASI GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAZIRLAMA KOMİSYONUNUN 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILMASI GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAZIRLAMA KOMİSYONUNUN 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ ÇALIŞMA METNİ 2014 MAYIS Türkiye Barolar Birliği Yönetim

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ Doç. Dr. Hasan TUNÇ ( ) 1. Milletlerarası Sözleşmelerin İç Hukuktaki

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa Antlaşmaları Serisi, No. 5 1 Metne İlişkin Açıklama 1, 4, 6, 7, 12 ve 13 No.lu Protokoller Sözleşme metni, 1 Haziran

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) (20 Mart 1950' de Roma' da imzalanan Sözleşme, 3 Eylül 1952'

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK hakemli makaleler ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK GİRİŞ Kanunların, Anayasa ya uygun olup olmadığının yargısal denetiminin yapılabildiği ülkelerde Anayasa

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME ve PROTOKOLLER B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Türkiye 20-30 Eylül l990 da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanan

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2009/1615 Karar No : 2010/111 Özeti : İETT Genel Müdürlüğü özel

Detaylı

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Gökalp İzmir * 1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği Parlamento üyesi olmaya istekli ve seçilebilmek için Anayasa ve kanunların öngördüğü koşullara

Detaylı

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ M. Bedri ERYILMAZ * Ayhan BOZLAK 1. Giriş Toplumsal güvenliğin sağlanması için öncelikle önleyici görevleri yerine getirme ve bundan sonuç alınamaması halinde

Detaylı

Özel Yetkili Yargı Sistemi Değişikliklerine Dair Değerlendirme

Özel Yetkili Yargı Sistemi Değişikliklerine Dair Değerlendirme Mart 2014 tarihli Özel Yetkili Yargı Sistemi Değişikliklerine Dair Değerlendirme DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Hande Özhabeş SUNUŞ Türkiye de son yıllarda yargı reformu kapsamında ceza hukukuna ilişkin, özellikle

Detaylı

öğreticilik ve uyarıcılık fonksiyonunun

öğreticilik ve uyarıcılık fonksiyonunun ADALET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ NİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI VE İPTALİ İSTEMİYLE YARSAV TARAFINDAN AÇILAN DAVAYA İLİŞKİN GELİŞMELER HAKKINDA ÖZET BİLGİ Bilindiği üzere, 24.01.2007 tarihli,

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN Giriş 3194 sayılı İmar Kanunu nun Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlığını taşıyan 18. maddesinin 1. fıkrasında, belediye ve mücavir alanın imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri

Detaylı

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI GİRİŞ : Yakın kavram olarak, ceza yargılaması hukukumuzda mükerrer dava kavramı vardır. Mükerrer dava; olayı, tarafları, konusu aynı olan

Detaylı

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 04.12.1999 gün ve 23896 sayılı T.C Resmi Gazete

Detaylı

Türk Ceza Muhakemesi Hukukuna Hakim İlkeler: İtham Sistemi mi, Tahkik Sistemi mi?

Türk Ceza Muhakemesi Hukukuna Hakim İlkeler: İtham Sistemi mi, Tahkik Sistemi mi? Türk Ceza Muhakemesi Hukukuna Hakim İlkeler: İtham Sistemi mi, Tahkik Sistemi mi? Ceza Muhakemesi Hukuku ve Demokrasi: 1. Ceza Muhakeme Hukuku gerçekte içerdiği normlar açısından bir ülkenin siyasi sisteminin

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YOKLUK YA DA YOK İŞLEM

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YOKLUK YA DA YOK İŞLEM makaleler Yılmaz ALİEFENDİOĞLU ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YOKLUK YA DA YOK İŞLEM Yılmaz ALİEFENDİOĞLU YOKLUK Yükseköğretimde türbanın serbest bırakılması yönündeki çabaların yoğunlaştığı 2008

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN SORUŞTURMA EVRESİNE KATILAN KİŞİLER İÇİN CMK CEP KİTABI Rifat Çulha Turgay Demirci Feridun Yenisey ŞUBAT 2013 / 3. BASKI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİK KAPSAMINDA RÜŞVET SUÇU BRIBERY WITHIN THE SCOPE OF THE LAST AMENDMENT

SON DEĞİŞİKLİK KAPSAMINDA RÜŞVET SUÇU BRIBERY WITHIN THE SCOPE OF THE LAST AMENDMENT SON DEĞİŞİKLİK KAPSAMINDA RÜŞVET SUÇU BRIBERY WITHIN THE SCOPE OF THE LAST AMENDMENT Ufuk ÜNLÜ * Özet: Rüşvet suçu, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar arasında sayılmış ve bu kapsamda

Detaylı

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ :

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : RED KARARI KARAR NO :2013/59 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI :.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Ankara ŞİKAYET KONUSU :Başbakanlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik

Detaylı