6!ها*. *** ی" name="description"> 6!ها*. *** ی"> 6!ها*.">

*** «دا» ام ر ی روز از ی روز دا - ر". /"ن آزادی زن ر 0 رت 23 آن را دو* 95!ار» ; 6!هودردو 6 رهروز دا#> 6!ها*.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*** «دا» ام ر ی روز از ی روز دا - ر". /"ن آزادی زن ر 0 رت 23 آن را دو* 95!ار» ; 6!هودردو 6 رهروز دا#> 6!ها*."
6!ها*..pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 » ھ «دا» ام ر ت ر» ی روز امر درره ترا*.,ا!"# $% آن & درز از ی روز دا - ر". /"ن آزادی زن ر 0 رت 23 آن را دو* - «آ 39 9: 45 4 م!"6 آر, ا 8"7 دا!ه و از ا 8"7 ا 95!ار» ; 6!هودردو 6 رهروز دا#> 6!ها*. *** ی /"نآزادی ازیروز &پ" «ر,» (دا) ام ر درره و?<ر. ام ر A5 ن 8 #!ن اان در ا*. ا, ن د د Eا" D و BC8 8 #!ن اا H9I E* ا% اان در Gرج >ر ا*. ام ر ھK &#", د" J > ن 8 #!ن *** Mال: ا 5 ا Nت ده ای در ر & ا 7 را ط د :رزه ی زن ھی QI< ز HC ار P آزاد ر :!B >* اب: اا-ت دم آزادی (اه و '& ر# ود #" ل و ا و رت ی ر# رزه 22 ب ھی و0 و /ا ار'. 200 ھ 9 ار 8 ی و ھ 627 ار 5 ن ھی - 3 ا2 آن ا# ده ا و ب >;ی ر: و و0 و 'ور ا 6# 0 ه ا. ھ 2 ز ھ 85 =ی 0 ر ا روز «وال ا# ژورل» (0" 0 ه د در آن دم ر# را ا>ادی و آرن (اه A> 2 #5 7 ر 7 ب داده ھ و آزش ھی 9 ب DA ( 5> و آن 7 ھ و آن C5 رد Aض و را- 2 5 ه Gھ ھ 9 ار 8 در ه رس 2011 >#د آزادی (اھ (د ( Lص در ھی Jت و IJ و در را 5 ش ن ر و ا 6# رزات در اک ز د#= ھی ر# 9 0 ه. &ان ر# در اوا# N ل ٢٠١١ #2A در & اا-ت و وR#S م «ر» آ/ز. از ر-# ھی د آ># Tی J? و (ور را در 5> د ر# ر. U'6 و زن >ر Tاھ در آ( 6# AJ ارد# 0 ه دم ر# (ن ھ آ و Aرھی? روی 3 ر 7 و #.AZADI آزادی V# د: NJ ه د (د Aرھی دم اا ' W د. ا Wب # دم 'Y X3 و وھی ا2 و ار'. ت (0 دم ا> 9 ود و 'ھات ر# را ھف Sار داد. \ ر# وه اG ]ت NW 9 '2' 5 د# و آن?J آ9 آن ده 5 ' و Aرھ# 0 ن داده د ی آن Wب ده 5 و ھ J د زد. >ق ا? Aده??_ ھ از J A -ن در آور# N ل 0 ر ٢٠١١ ا 2 ر آرام دن او-ع در Gد آ ' ازا' را 9 د#" ۵٠ ل 0 ر د و 2 ر دن دو?.. ا 0 ر ا دن A -ن ا 6# آ? د N ھ 2 D ا= a ن (0 ری در 0 ر. Gھ ھ 9 ار Aض در ھی da ر# دc0 Jت T#ذU در IJ و... در روزھی da و# eه روزھی AJ 6 AJ رزه AJ آزاد 5 ن AJ آزادی AJ =ن ا AJ Tو AJ 9 ت AJ 2 AJ م ھ# دن AJ م 0 و AJ ار N U AJ?&ار AJ >ود J آور# و... ر# د ااض و 'ھات زد و (اھن 2 ره 5 ی 0 ر ا ر# X J ری ا 6# 0 ر از Sرت. ار'. ر# '" و وھی - 3 ا2 در را 0 ر د. a?68 IJ ھی da ر# دc0 در و A -ن د(? وھی ا] ا#ان در ب A -ن 9 ااض دار. ا] ا#ان و ر# ھJ ری ھی ھ J و و ا LSدی ھ J #= دار و ر# ا G N3 '6# ار'ط ا] ا#ان 9 ب الله? 2 ن و Jس و د ا] > 6h ا. ادا اا-ت د 0 ر ا ا 3 ز# ن ر# 9 ']شھی >اوا را ای ا# iد ھی >ا 5 آ/ز د. از J 5 ا# 0 ت را و?ال» رای ر#» را در ال ' در ل ٢٠١١ '0N داد. ه 5 وه ا(ان ا? J 6J ا] دc0 ای '_ات ددا'" 'A ا;ی 8a ': رای ر# را 5 وهھی J ھ Jھ 2 = & J ن ا T ]ب ر# و... د. ھن /ن از ا 6#'G ا;ی را ا و در j ٢٠١١ 2 ان ر# X رای 8?aن ر# 95 #ه. ھ Jھ 2 = ای «J #2A ا 0 ر d?a ا ' 2 ن J دھی رای ر# از J ا Tد # د#= از 5 وه ھی ا G '_ات دا'"» ا lا ا;#. از Uرھی k7 و ا 9 اب دی ا ا ه ا. در 'ر# m ا;ی رای ر# در 0 در ' ا? Y ا از از >A?6 د ر# را 2 ان رھ # (د ا aب د. ر# ا ھف #=2#9 ای 0 ر ا '0N d?a رای ر# از ھ 8 5 وه TT در ه ا. ': آن #دآور ': رای ا T?? ا دل a?8. ھn2 CSا> از ی دو? ھی / و ' J# و در ل - اداره ا 6# 0 ر را در د دارد. 1

2 آن 7 از ل م 2011 «ر» Aوف ااض دم ب ه و د#ه ھی و > Th2 و ب و ر و >T و ا Jlر د. اا-ت دم ب در ل 2011 ' 2 ن را در 'X و L و? 2 ر ده ا. ا 6# #" دورد J ای (دآ 5 ھ دم ا ا ھ 6J دم ا 2 #N ط T ' (د را J 2 و ا 6# '& Uت ود ن >0 ھ و S دادن ھی ز#د '2 وھی را و? و?ال و Cھ J# دو? ھی # داری Sرت ر و 8 J] '_ات 27 ا در و- A ز# و ز 5 ر 5 ان و دم آزاده و '& ا 6# 0 رھ ود. Mال: ار Pآزاد ررا & ارز #"! آ :رزها, ار P ھن &" 4 یا* ده ھیز* P ر Gار! اب: «ار'. آزاد ر#» ه اوت ل 2011 'Y 5 وھ از ن >اری و ھف J# از /ن در ا J ]ت ار'. ر# و ']ش ای = ا 6# 0 ر '0N. ھn2 ر#ض ا A ا> c ار'. ر# رھی ار'. آزاد ر# را ه دارد. ا 6# 5 وه در ای در ھ 2 =م 'X (د Gدر د ا]م د (اھ «د در د دم ر# ای رن آزادی و / oل ']ش 2.» 6 NT ا = 8 ظ از ا T ]ب و R2 0 ر و ا# د 5 در ھn2 ا A ( 95 اری آ'? ' 85 ا Gھ ز N ده ھ ا> از ار'. ر# a#5 ا. ار'. آزاد ر# ھ q &وده _ا># را در ا 6# 0 ر '& 2 ل ارد. ھn2 ا A و ده ھ 8 از ا;ی ا 6# ار'. در اردو 5 ه ھی آوار 5 ن در ان ھ'ی در 2 ب ' و در 9 د# ز ر# T ھ 2. ھn2?" ا?دی از >ھن ار'. آزاد ر# '#9# ا? A 85 ا ار'. آزاد ر# آن د از واھی 20 و :T J A -ن را دار و در ا 6# J ]ت از روش ھی #7 و ' از J T و # 2 J.2 ا 8 ده ار'. آزاد ر# وھی ا2 / X3 8a م aات و ن ھادار دو? ھ J 2 و ھn2 ا A #5 از ط# c '68 #N و ا 2# 5 دان ھی ار'. آزاد ر# در دا( N ا 6# 0 ر در ار'ط ا. ار'. آزاد ر# (اھن ا# iد #" Th2 «3 واز 2Jع» از ی زن N >از ز 85 da ھn2 ا A ر ھی ر# و ' ا ' زا از ار'. ر# ا در دا( N (ک ر# # ای 5 د ھ RJ ن و ز 5 ی دا.2 ا A ھn2 # از دران دارد از Sل ca' در 3 ر# X ) T «رای ر# ای TT ا? و آ» ( TT روز #5 رھ ار'. آزاد ر# J# دو? ' در ا 6# 0 ر د# Jjت ھی آ## ] Sت ھ# دا و J' درره زھی اط]' (و ) ار'. آزاد ر# آن ھ 85= ده ا. ھn2 ا A روز ' 85 ار'. آزاد ر# در ']ش ا از ر# «0 ری Jن و #" دا Uر» ' زد. 2 رای ر# ار'. آزاد ر# اظر ھ J = ده ا. ھن /ن ر# X c رای ر# '# 9 #ن ا? 9i #ه 85 J 'ان ار'. آزاد ر# را د#ه 5> و? ا 6# ار'. # >A? ھ#. را د>ع از وان / r &ود 2. ھn2 اU A د> Aت 85 در دا( N 0 ر ن ار'. آزاد ر# و رای ر# «ھ Jھ 2 = N» ود دارد. da '0]' م «ار'. آزاد ر#» N 5> ا ': ھJ = از ن >اری و ا>اط وا طا# d و ا دھ 2. '0N آ># T ا. ط c اھ. '6# از وھی '& ا «ار'. آزاد ر#» را n2 #ن ا 9 ا از? و Jل ا ٢٠١١ Jن #? ا]م د رای ا 3 ز# ن ر# در ل Cاه ای >دن و ر# ا و ا 6# ار دارد د(? (ر زودی آ/ز د. JL' ر J ای >دن ا 6# #ن n2 از ی? رد J# /ب در? ا' aذ R2 اط]' /ب 95 ارش داد ار'. ر# ا iم (#. را s8 ده و Jر ن >اری از ار'. ا آن اازه ا 6# ( ھ# #" د ری را ھ. ا(ا # از T ت اق 9 ا]م ده ا وھی ا? Tه از اق ر# ر> ا. ا(ان ا? J 8 # 6J ھ 9 در ا 6# ار'. ;ر >A? دار. 85 ( ظان ': /?: 27 ھ 9 ار 8 ی ار'. آزاد ر# ن ا? Tه ای ھ 2 ' 2 ن در ا>_ ن اق? و /ه 2 =ه ا. ار'. آزاد ر# در ه ٢٠١١ ھ 2 = و### از ا 5 ن از ار'.?س روی 'ر Jھی ا 2# Sار 5> >ھ >دی م» ھn2 ر#ض اU A» ا]م د# د. ا 6# 5 وه 2 =#ن Sار 5 ه (#. را در 0a از (ک ' و ھ ار 627 زی اردن ھJ \ری ن Aدی و hs 9T ده ا. R2? و?i = و ]ح ھی ا 6# ار'. را دو? ھی آ# ن hs و... '6 22. ا 6# ار'. #" Sار 5 ه 9 ی 9 دارد. ا 6# 9W در آدا واRS در 2 ب 'W و در W ی 100 ز ر# 3 ه ا. ھ د X3 از 8 Aون وز# (ر ن Aدی 'W و در(ا او ا 6# 3 #=ه ا# iد ه ا. در آدا #v 3 #=ه ھا# 0 ك ای وھی 'W و آ#\ T ا W ار'. آ# از آن ای Jت ھی 'i و?i \ ا 8 ده Wده ا. در 95 ار NT از (=ران ا 9 ا (#. اذن ده ': ھJ =ن و 2 ا 3 ز# ن ر# D ه >ھن ا 6# 5 وه ھ از (60 '6# و رJ '6# روش ھ ای ' # ب 8?aن ن ا 8 ده 22. ھ J #رک 627 '#9J در 95 ار او ھ 0 ار داده دا اه ر#=ن و ش 3 ر را در 'i9 ب ھی ا>_ن 'ار 2. ن در زھی ر# ھ ز#دی اردوی ط?ن # ب ھی ا>_ن دھ :LA ا 6# ر ': ھJ =ن و ت 90 در ز ا>_ ن و روی c دارد. ا 5 ا 6# 85 ھ و 2 ه و 0 ھات از ار'. آزاد ر# وا AS دا " آ?' 0 ر ا از ان aاھ د و #" د#'ری :LA ا>اط و ر (اھ د. 2

3 ' 2 ن از #" طف ار'. ر# و از طف د#= 5 وھ ا ار'. آزاد ر#. ' >ھن و >A?6 ان وا =ن c ار'. ر# ھ 2 ل از آن ا ه ا # #ت ا] و#ت & ن و ' ھ 2 ' ل 9 ' wات دم ر# زده ا. و U a اا-ت c ا 5 ا Nت را ب و :C Gش,"# ن 6 د & Gاھ!!6 و ا #& S!ا Mال: $ 6 ا >ر!ا! & Gاھ! 6!!ا" D 4 د D ا* اب: ر# (6 '6# روزھی (د را 03 C5 ارد آر 0 5 ن در 5 ی ھ روزوز. ' د. 0 ر ا ر# X J ر ان ر# دای (د را از دا 0 =ھ در? 2 ن در#> ده ا ود دت ده 5 A ه و ب و 0 ر رJ ادا دھ. (د S ای 2 ره 5 ی از Sرت ھ 27 ن در Tم 6 ر# در ا 6# #" ل و C5 ' Jم Sرت و0 5 ی ھی (د را ر 5> ' دم Aض را ب >;ی ر: و و0 و 'ور (د J# و 2. ا ھ J اھ از آن ' 2 ن در ا 6# راه >c ده ا. ]وه ا 6# 8 ت دم ار #" ل و 6#27 ا ه ا. 93 دھ رس 2011 رش و ااض دم ر# آ/ز 5 د# 0 ر وان ری 'Y ار'. و X3 ر# ھ? 2 ک ده ا. در و 2 ری SذU از (0 و در# ' iوزات 3 در 3 ار'. و 5 رد & در SذU اد?: Jل د# ا? 9 ور در Jه IJ دc0 : و ده ھ د#= : 5 د# ھ 9 اران 8 ن (د را از د ھ 2 زان ھ 3 از a?68 و ن ھ 8 ه ا. wuاt8 آواره. ھ 627 ھ 9 اران 8 9 در ا 6# 0 ر 0 ر ھ? 2 ک 8?aن در : 0 ر ا #" ر د#= ھی #2 ر (د را J#. C5 ا. اس آوردھی زن N & در طل #" ل و C5 ٩ ھ 9 ار 8 در ر# 0 ه ا. T ت G: خ ھ 0 ار دادها #" ن و ۵٠٠ ھ 9 ار 8 در ر# ز 2 J" ھی اادی 0 دو ھ 2. ا ھ 27 ن n2 و 0 ر ادا دارد و ظھا ری از د A (. ھ ا 2 ن T ت ر# > 2 گ ھی ه ای در ا(ر دارد 'ا از آن ھ د # و. را iت دھ. ا ا 6# زی ر ( hک ھ 2. از J ھ ا 2 ن #R ھ 0 ر ا AJ د 60 ' در ان ھی S ر# 2( ا. ھ ا 2 ن a. ھ# از ا 6# Th2 در ا(ر 9 ا?&ظ «پ.ک.ک» د#" ا را ر J (د aر و را Y 9 د# 9 آن دارد. پ.ک.ک ل ھ = ' رزه & ده ا و. از ھ 9 ار 8 از رم ' را 9?9 ل 2 و ز2 ی AS دن 'Y ار'. ' NS م ه ا '& Uت دن ر# J] 'ا ای ا# iد آرا در ' ود آورد. Aد رزا ط L ای ا? 9i #ه دا از آزش 2000 د ر# ای ای 8 ظ از 2 طc د 60 ر# ( داد. ن ھی r ا 2 ن در 2 طc د 60 ر# '0N J ھ# م J د>ع از (c '0N داده ا و طر & 2 ل 2 طc د 60 ر# را ه دار. اl ا 6# 2 طc 9 د# زھی ' ای ار'. آزاد ر# 9 0N ز ه ا 7 ن ورود و (وج وھی ار'. آزاد ر# ' در 6 رزه 9 ود ه ا. در 6 ل 9 Th2 ای 2J ای ورود اJ? ' در Gرت n2 ن ھی زن 9 ب ر 5 ان دن ود آه ا. ٢۵ ل ری ر: ط: اردو/ن رای ا2 ' را G> (ط ر 9 ان 8 ذ دھ در '& Uت ری ر# و ' wات آ# 2 ه ' را '0N داد. ا از D و ' JJLت آن 97 ی 02 0 ه ا. در 627 ا# h ']ش ھی >اوا در rh 6 ا? J ای 2 ری 0 ر ا از Sرت Gرت 5>. GL) دو? ھی 2J'رS ن JL' ی ا' aذ ده ا 627 و- A ا' 8 ق 8. و? ا 6# ا 6# و- A ر# در ه ھی آ# 2 ه 7= (اھ د و ا# Y 7 رS (اھ (رد ھ 2 ز ھ q 97 رو 6. ا 2 ن > 2 ن 2#Jه زن N ای N &ان ر# از J (د 2 ره 5 ی ده ا ا ' 3 #ن ه اوت در ا 6# J S (اھ. ھ 627 زن N ھ 0 ار داده در ' 6 ه آ# 2 ه #" ن و 500 ھ 9 ار 8 از دم ر# J" >ری / Cا# ز (اھ 2 دا. ا 6# رS ' #" ل آ# 2 ه ٣ ن 8 (اھ ر و زن N در ش 5 3 J" ھ ر# ا. 2 ن او 85 X3 از 3 #ن < ١٢ داد 1391 Gور ای ا]م د 2 ~23 & N ن 5 ن د N زن دوره ر# (د J (اھ ;ر در ا 6# J ادا دھ. ر# > 2 ن در ر# ود #" ه د#= 3 #ن #. > 2 ن ۴ ا 28 C5 J 2#Jه و# eه زن N & و ا'&د# ب در ر# 95 #ه. ا طح. rg 2 ی 2 ر 3 #ن داده &ان ر# داد ز2 ای ای اا >. آ'. X ن وھی دو? ر# و 8?aن a 2 6 از طح 2 ن ا. > rg ن 5 ن در (د ااز «ا 2 ن cj (د از i > 2 ن» از JL' او ای 3 #ن دادن ر#. ااز 'd د. وی ھ 627 (ط 0 ن د 0 رتھی (د را A?اN د N ا'&د# ب ای 95 #ن #=2#9 ای 2 ن «ا ']شھ ای rg در ر# را ادا دھ» آ/ز ده ا. دن دو? و 8?aن در ر# ds' (0 ھ ھ زن «ر# RS > 2 ن در 82 ا (ی ' ا 6# &ل» ا 85: «د N زن N & و د N ا'&د# ب ا]م دم ر# را X3 از 3 #ن زن آن 'J# 22.» 95 ارش ( 95 اری رو#ز > 2 ن ھ 627 «ادا ف و 'دل ا'م ھ در دا( N رای ا2 زن N &» را # د#= از دN#U JL' (د 2 ان د. او ' د ا Tل در ر# 2A ا 6# ا 0 ر ا # د# # زود از Sرت در ا 6# 0 ر 2 ر رود. ]وه ا 6# ھ در ن ب 9 ھ -R 5 ی ھی 8a ھ. A ;ی 22 ا'&د# ب ر# X آن «N ا? A» ا در Sھه ا] ای Gدر د و از '& Uت ر# و 0 ر در ھی د#زور Jت Jل در و... ت ااز =ا ده و ا Sات ر# را &م د. رای ھJ ری (~ 9 در #" -R 0 ر>ر ر# دم را ھ. ده و (اھن ds' (0 در ر# ه ا. در ا 6# ن -R 3 ده ن Aدی?: ' ا?&6 ' 2 ی 85 ا : c0د (د 2 ی # NJ.#J دم Sل NS 0 ر در ر# # ds 5 دد. ر>ر 6» 3

4 ا 27 2 ر# اJ? را 'ان در 3. روی ر# 2 3. د: 1- a 'اوم و- R د و ب و0. # از ا 6# ط# c ر# ای دوره ای ھ 27 'ه ھ Tی (د ادا دھ 2- و Sع د' 2 ری 0 ر ا 3- C3 #ش اG ]ت و ر>م ھی ی از ی 0 ر ا و زش و 'ا> c ا 3 ز# ن و 'T Sرت '& رت دو? ھی / و Th2 ای و زن N 4- J دول / و Th2 ای و ' ر# ھ 7 ن?. Mال: W" ت ر CV# Gاھ! & د اب: ا 5 ر# Sرت د =ن د و اl# دم ر# در (#. 2 در 5 ی ھی و Cھ و /ه در ا 6# 0 ر ' (اھ د و راه ای آزادی و ر>ه و ا2. ' در ا 6# 0 ر ھ Jار' (اھ. ا ا 5 ر# د(? وھی (ر و ' ھ 7 ن? Tط 2 دم ر#. '6# آ: ھ را (اھ 2 د# و در 6#? و- A ر# از اق و ا>_ ن و? و L aاھ. در i = 0 ر ا 3 #ن در 5 ی ھی درو ر# aاھ و اوج 5 ی در 5 ی ھی >S ای? و Cھ A. ]وه ' از ھ J? د در ا 6# 0 ر. 'زه و# eه ای ' (اھ N;A "# م از = ر#. '6# - را ا] ا#ان و 9 ب الله? 2 ن و ' ودی Jس و د ا] > 6h (اھ 2 د#. ا] ا#ان از اای Sرت ر. ر# را & (د دا و از ا 6# 0 ر ای ار'ط 9 ب الله? 2 ن و Jس و د ا] در > 6h ه # و در زھی N ر S (د ا 6# 0 ر را 3. د. ا] ا#ان ھ 627 از آ/ز اا-ت دم ر# S و ط از 0 ر ا J# ده و 85 د jه 3 اران ا] در ب دم ر# JT >A? دار. ازا رو اl# دم ر# از ا] 82 و در Gرت Tط 0 ر ا را h و 7 ر? ا] ر# RhS و # د 7 ر 0 ]ت ی (اھ و راه ھی ار'ط 5 وه ھی ا 6# ا Jل # دور از ار دا 'ان 2.3 د? ا]? 2 ن و < 62h 9 روی او (اھ. در #=6#9 0 ر ا J# /ب و ' و ( از 0 رھی (اھ روا Y 2 ای آن ھ و N (اھ دا. 2 ا 6# وا- r ا در ا 6# ن ا] ا#ان 92 وی ' از C5 (اھ و گ ھی ه (د در? 2 ن و > 6h و ر# را 9 در Th2 از د (اھ داد و '& > 0 ر #'ی Sار (اھ 5>. # ور 6 0 ر ا X8 ھی #3 (د را 0 و زودی Tط (اھ د. ا در 6 ل 'ان از ھ ا 2 ن 3. 2 د آن a. از ا 3 ز# J# /ب و دو? ھی Th2 ھ ا 2 ن در 03 درھی و در /ب دم ر# 'ا> T ' ره ا در Gرت ر آن ار_ - NS ای دم ر# aاھ دا. ھ 27 ن NS از ا 6# ھ 627 ا 3 ز# در 'X? L و ھ 627 در اق و ا>_ ن J# دو? ھی / و Th2 ای Sرت ر '2 دی در ز# و ز 5 دم ود ورد و- A آن ھ را ' ھ د. ا ود ھ J ا 6# =ا ھ و د?ه ھ # اوار د اl# دم ر# و# eه ر 5 ان زن دا. #ن و ان و دم از ا 6# '2 29. (#. رS د JT د#ه ا 2 در >;# د (د را & و 0N 22 ' A و آ# 2 ه ن را ط# c ا دم ر# Aدت و ا2 و آزادی (اھ ر!." Mال د!ارم ا *: 0 6 دی دار!, ***. 2 0' J ) &G د#= ارم و از 4

5 An interview about the events in Syria with Bahram Rahmani Bahram Rahmani is a member of Iranian writers in exile. The Association of Independent Writers, a democratic entity of Iranian writers and artists opposition outside the country. Bahram Rahmani is also the chief editor of Iranian writers in exile. QUESTION: What stages has the mass protests and struggles in Syria passed until changing into collective Campaign Organization by certain Organization under the roof of the Syrian Freedom Army. Answer: The protests and struggles of freedom fighter, the oppressed people of Syria, have been about a year and a half long. It has continued with great courage a long fight against the tyranny of Syrian regime. Against all the crackdowns, brutal and inhumane military police and intelligence agencies as well as 200 thousand army that only stand for creating security and an intimidating atmosphere of fear and terror but all those have not so far scared them. Yet before the publication of Bashar Assad s interview with the "Wall Street Journal" in which he claimed and introduced the Syrian People as ideological or idealist, (it seems that the framework and education of the Baath Party had become accustomed, and they are dissatisfied with all those protests); Suddenly we see hundred thousands of people shouting freedom and protesting, especially in cities of Hamat, Hamas and Dara in the month March 2011 to world to hear. The protests and struggles that soon spread as state of campaign for freedom to other cities of Syria in such a short time. Syrian crisis started in early 2011, right in aftermath of the protests and events called Arabic Spring ". A wave of dissatisfaction in the Middle East and North Africa, curl of wave striking Syria s shore. In last Friday of May Syrian people came to the streets with an interesting slogans on cardboards in three languages Arabic, Persian and English what were written and they carried were Freedom, Azadi, Horiyate The first slogans were least political. But the extreme brutality in suppressing people by the police, security forces and the army created wrath and added fuel to the peaceful demonstrations. This consequently created more radical slogan which targeted the whole administration and regime. Syrian government then promised reforms but at same time instead of delivering what promised stared a widespread suppression with many hands. In April of 2011, Bashar Assad sought to calm the situation and began to offer concessions to the protesters, including the abolition of the nearly 50-year state of emergency and sacked the ruling cabinet. But soon after Assad started, accusing the protesters as being manipulated by the Israelis and that outraged many in the country. Soon hundreds of thousands of protesters started marching in several cities in Syria, such as Damascus, Hmat, Jblh, Lazyqh, Dra, and Homs on different days, especially on Fridays, so called Dignity Friday, Friday Resistance, Martyrs Friday, Friday Fight, Friday Freedom,, Friday Release, Friday Guards our homeland, Friday's, Friday of illegitimacy, Friday Arhl, La Llhvar Friday, Friday... Demonstrating we will not be bowing down to Syrian regime. Furthermore with these protests demanded the resignation of President Bashar al- Assad, from the power. The Asad Regime then slaughtered the dissident people by the army with tanks, police forces all those Syrian security and intelligence agencies in many cities like Damascus, Homs Dra. Protestors even mentioned interference and co-operation and collaboration of Islamic Republic government of Iran in suppression of protestors. A comprehensive military and political and economic cooperation, furthermore using Syria as main bridge, of connection and communication between Lebanon's Hezbollah and Palestinian Hamas and Islamic Jihad by Islamic Republic of Iran. As protests against the government of Bashar al-assad continued, the Syrian opposition, made so much efforts to build broad coalitions. Out of the right and the liberal tendencies, "the Syrian National Council" was formed in Istanbul, Turkey in A combination of various members; groups such as Exiled Muslim Brotherhood group, Damascus Declaration for democratic changes, Local coordinating committee, Revolutionary Commission and Syria and so on... Were. Burhan Ghalioun (Arabic: /ن ھن a French Syrian professor of sociology), was elected as president of the National Assembly. But since the National Assembly of Syria started its function, it has always been criticized by another main opposition groups, namely the "National Coordinating Committee for Democratic Change", which mostly consist of members of the secular left and the Kurdish parties and consequently in June 10, 2012, the National Council meeting in Syria, Turkey, Syria Abudalbast Seda (politician Syrian president and the Syrian National Council since June 9th 2012, as it is one of the founders of the Council) has been elected as a new leader and voice of Kurdish political activist. In fact, the Syrian National Council has been formed out of, a coalition of seven opposition groups in Syria, which aims to provide an alternative to the Assad regime. What happened 5

6 remind us of the combination and the arrangement of the Transitional National Assembly that Libya was looking for his opposition to the Colonel Qadhafi what was supported by the Western governments and NATO the very coalition that is currently ruling the country? What became known as" Arabic Spring in 2011 was the protest of millions of oppressed people against their despotic and corrupt governments in their region more against repression and censorship, and the poverty and exploitation. It was the protests of Million Arab people in Tunisia and Egypt and Libya's autocratic rule. What over all happened was a great achievement for the consciousness of the people, but the new government failed to fulfil its social counterpart need. In spite of these developments and so many sacrifices, just right and nationalist and liberal religious forces with support of global capitalist came to power. Unfortunately, virtually there was no real change in the environment and living conditions of workers and oppressed People of these countries. Q: How do you evaluate the Syrian Freedom Army? Is what this army doing by struggling together with peoples masses that the Syrian people really want? Answer: "Free Army of Syria", was formed in August 2011 by a group of fleeing civilians for the protection of civilians in military attacks and has been trying to overthrow the government Syria. Colonel Riadz Asaad, a former Syrian army officer, led the Syrian army liberating army and soon after many officers who were against the administration or fugitive joined them. The group issued a statement at the time of its founding and announced that "hand in hand we can achieve freedom and dignity for the Syrian people. They wanted the overthrow the regime and idea was the protection of national resources. To sponsors people who are responsible for resistance against military machine and regime efforts and to support and protect revolution. Col. Asaad has told Turkish Anatolia news agency that hundreds of soldiers, including dozens of officers, the army have fled some also to Turkey. Colonel Assad and a dozens of military members fled to the DP camps in the province of Hatay in southern Turkey, stationed near the Syrian border. He has then mentioned that the free army of Syria is not under controlling, any geographic area in the region. Colonel Malik Alkordi one of the free army commanders has told Arab TV network Arabiya that Freedom Army group only attack those Syrian army battalions that has a previous record of attacking protesters and demonstrations. The methods of free army are guerrilla attacks and it uses a combination of attack and retreat. Colonel Asad says Syrian free army attacks plain cloth civilian security forces, such as secret police known as the telecommunications and pro-government militia. He claims that they in full communication and in connection via mobile phones and Internet with many Syrian free army members inside the country or within military. Colonel Assad has told various press that they have been demanding a so called "fly" over free zone between the border of Syria and Turkey in a zone in south Syria, to be created by the UN the In order to create an area inside Syria for those soldiers who escape Syrian army, to acquire a region for their gathering and recruitment. Haqyqeh newspaper that belongs to "the Syrian National Council for truth, justice and reconciliation" (based in Paris) says on behalf of one of the assistants of Free Army leader Colonel Assad that he has had meetings with American diplomats by Turkey's government support. mainly respect and about information and intelligence needs (not military) He has told the Turkish Milliyet news paper that they aim to build a secular administration and democracy", such as Turkey. The National Assembly of Syria, announced its solidarity with the Free Syrian army. has been released. Burhan Ghalioun, the former head of the Syrian National Council, told Al Jazeera television released the Free Syrian Army cannot be ignored, but this military force should limit its activities to protect unarmed civilians. Colonel Alasd has repeatedly expressed that there is a "perfect harmony" in place and existing inside between the Free Army of Syria and the Syrian National Council. The Organization called "Free the Army of Syria" has formed a disparate mix of fugitive militants and extremists affiliated tribes in different regions. According to the evidence, most of the forces under the "Liberation Army Syria," are the fighters deployed from Libya and North Africa. In November 2011, the new rulers in Libya announced that it had negotiated with the Council to send troops to support the Syrian opposition and they are awaiting foreign intervention that is expected at any time to begin soon. The official decision in deployment of these troops from Libya was issued by pro western government of Libya when the west became sure that Syrian army has maintained its integrity and the number of soldiers had deserted the Asad s army are not enough to give this military entity a Syrian identity or to be recognise as an institution. The Iraqi government also has recently announced that al-qaeda forces have gone from Iraq to Syria. Muslim Brotherhood or Salafis have also an active presence in the army. According to some observers, the dominant compound within Syrian army are thousand troops in Syria, consist of Al Qaeda militants who have already fought in Afghanistan, Iraq, Libya and others before. The Free Syrian army declared its existence in July 2011 by a command of a person called "Colonel Riyadh Alasd" that was when a video of defectors from the army with military uniforms were displayed on Internet sites. This group of militia established their Headquarters component in the part of both Turkey and Jordan border in 6

7 cooperation with Saudi Arabia and Qatar. The logistic and financial funding, resources and weapons to the military are provided by the governments of United States, Saudi Arabia and Qatar. The above Army has a central base. The centre is located in the city of Adana in southern Turkey and near and about 100 km to the Syrian border. There is a common air base In Adana, Turkey which is used both by Turkey and United States troops stationed at this air base. The Army is also used by army for the nature of surveillance and logistic operations. BBC quoted in a report on behalf of the deployed reporters admitting that there is such a combination of traditional and heterogeneous opposition in the Free Army of Syria that has created such a military group who uses the most violent and brutal method in revenge and retaliation against their opponents. The New York Times in a report warned Obama, not to repeat the same mistakes Reagan and Bush and his father did in equipping the Afghan and Arabs in the region. According to this newspaper the heterogeneous composition and nature of this army can be compared to the fanatical Taliban militia or Arab army at the borders of Syria or Iraq, very similar to the Afghan border in a war against Afghanistan and the former Soviet Union is in the 90s. If the statements and views heard and released from the army in Syria is undoubtedly true Assad regime, is a better alternative and it would be better than a dictatorship which is fanatical, extreme and ruthless. Furthermore it would have a devastating impact on the protests and the Syrian people. This will open a door a way for freedom and prosperity and more security in this country with bless barriers. Q: What do think happens if Bashar al-assad is overthrown? Or what if by this massive repression to suppress the protests and he will be almost able to silent people? And which is closer to the reality? Answer: Syria is putting away and behind its bloodiest days, the highest daily death figures and numbers are increasing day by day. Soon it will be the peak of the conflict what would be over. A relatively young President of Syria with eye PhD from medical university in the London, who despite of extensive international appeals from world community for his resignation from power will continue this brutal massacre and the suppression of innocent people. I think the Syrian government has in the past year and a half, all means with all its savagery to intimidate protesters, creating an atmosphere of fear and terror. But what is evident is that it has not been successful so far in this way. In addition, people figure of the people who hate the government has been doubled compared to a year and a half ago. Since March 2011 riots and protests that began, killing Syrian citizens by the Syrian army and police have been horrifying. Coastal city and port in Lazqyh of land and sea, successive military aggressions in Lazqyh, Shbyhh Guard, Ed Lyb, Bokmål, late Alzvr, Dra, Jmah, Jms, Damascus, Aleppo and other cities, causing tens of thousands of lives, the prisons are full of dissidents and millions are displaced. As well as thousands of people in this country are fully vanished, the gruesome killings of government opponents, by Bashar al-assad in Aleppo once again, demonstrated their brutal crime and policies. According to UN estimates, during the past year and a half, nine thousand people have been killed in Syria. Red Cross officials have warned that a million and 500 thousand people in Syria are in need of humanitarian aid. But the war still continues and the international community efforts do not seem to work. Syrian officials now think that the winner cards and the c can profit from it to save their government. But these games are very dangerous. There rumours that Bashar al-assad, has recognized a kind sovereign independent in the Kurdish region for the Kurdish population in Turkey's eastern province of Syria. At moment some parts of this area are in the hands of a political party that by political opinion have very close connections with the "P. K. K in Turkey. P.K.K has had armed struggle with Turkish government for years. All those year they have lost more than thirty thousand members who were killed in Kurdistan by Turkey. The developments Syria s Kurdistan can actually undermine the position of the Turkish government. This can in practice place turkey in a shaky ground creating unrest in Turkey. Massoud Barzani in an interview with Al Jazeera, talked about the training of 2000 Syrian Kurdish Militant in order to protect the Kurdish regions of Syria. He said that they have armed Defence Committee named People's committees in the Kurdish areas of Syria and at moment they are predominantly controlling Kurdish areas. The majority of these areas have created difficulties for the movement of Free Army of Syria because of being near Syria s borders. There are also restricted areas or regional limits set out for the probable attack of Turkey against P.K.K. In July 25th this year, Rejab Tayeib Erdogan assembled Turkey s National Security Council solely in assessing the future impact of current developments in Syria and Turkey, furthermore Kurdish influence in the region. But the discussions and decisions have not so far been published. In such circumstances, many international efforts were made to overthrow Bashar al-assad from power. Especially world s powerful countries have seriously decided for that to happen. But what would the situation be in Syria in the coming months is not yet clear. At the moment Kofi Annan, United Nations Representative for the crisis in Syria, has resigned from his position, but he will remain in his position by the end of August Kofi Annan's the Special Representative of United Nations six categories peace plan crisis did not run well ended without success. The Ceasefire between 7

8 government forces and opponents of Syria was the first paragraph of the Annan s peace plan. Ban Ki-moon, The Secretary General of the United Nations issued a statement on Thursday 1st of August, saying that Kofi Annan told him that after the end of his mission he will not continue to participate in this position. Kofi Annan's mission in Syria ends for about one month. Ban ki-moon issued a statement expressing "its profound thanks to the courage of Kofi Annan," he regretted his decision to end this mission. He also noted that in his consultations with Arab League Secretary General Nabil Arabi, he has begun to look for a replacement for Annan, "that would continue his efforts for the peace in Syria" The UN also warned that in the next three to six months, one million and 500 thousand people will be in need of emergency food aid in Syria. This figure will reach 3 million next year. The UN contributions have then to be increased and extended in Syria. Kofi Annan, at a news conference emphasized persuading government and opposition to stop the violence now, looks "like a mission impossible. The UN Secretary General and Secretary General of the Arab League have announced that the mission will not be renewed after the end of its time. The Arab League chairman of 22 member country "Nabil Arabi" issued a statement expressing concern and condemning the measures that the government Syria has taken. The Gulf Cooperation Council has taken similar position about the behaviour of the Syrian government. He has denounced and asked for a halt in violence in Syria. The position of Saudi king is more interesting, saying with a sharp tone: "The mass destruction Machine of Syria must be stopped. But a few scenarios can be possibly predicted in advance on Syria: 1- First continuation of the present situation and brutal repression. Perhaps by this the Syrian government can survive for a short time; 2- The occurrence of a coup and overthrowing of Bashar Assad ; 3- Accepting the reform a serious and real reform by Bashar Assad to compromise an agreement with the opposition furthermore the distribution of power under the supervision of the Western countries and the United Nations, 4- A Military attack by western, regional countries and NATO to Syria like Libya. QUESTION: What would be the effect and the impact of Syria s developments over the region? ANSWER: If the government of Syria s collapses by the people s power then the majority of people in Syria s would play a role in their future destiny and there will be less national and religious clash between them.but if the Syrian regime is changed by the interference of foreign forces and NATO as Libya did the people of Syria would face the most possible damage and would be in the most vulnerable position. The best scenario would not be better than Iraq, Afghanistan, Libya and Egypt. In conclusion the fall of the government of Bashar Asad will not be the end of internal conflict in Syria. The intensification of sectarian conflict, religious and nationalist conflict is not far from our imagination. In addition Kurdish question would be a special new problem, the most important issue for Turkey. In my opinion the fall of the Syrian regime would damage Islamic Republic of Iran at most, and then to some extent Hezbollah, Hamas and Islamic Jihad would be the next. The Islamic Republic right from the beginning was one of Syria s allies and they used Syria to communicate with the Lebanon, Hamas and Islamic Jihad in Palestine to continue its competition right on Israeli borders. The Islamic Republic of Iran has unconditionally supported Syria s government of Bashar Assad right from day one of protests, supporting them by Islamic Revolutionary Guards even in suppressing the Syrian people. The majority of Syrian people hate them instead. In case of the overthrow of Syria Bashar al-assad, the Syrian government would have to cut thirty-four years of Islamic rule and friend ship and it will suffer serious problems in the ways of communicating with Islamic groups in Lebanon. So therefore, it is clear that in the meantime, Islamic Republic of Iran would become more isolated and lose more wining cards and barrier in communication with Lebanon and Palestine and Syria in the region. It will lose and be under severe pressure. Finally, I believe, Bashar al-assad regime is taking his final breath, and will soon fall. But despite of all these concerns, anxieties, there is one hope that the majority of Syrian people, especially workers, women, students, youth and oppressed people will unite and organize a space for their existing and future destiny of their community. They strive to change their own destiny. It is only through the Syrian people that prosperity and security and freedom will be achieved. 5 دان از >ر ا= : > آر 6# *** 8

7. ARABIAN PENINSULA AND THE GULF OF BASRA / ARAP YARIMADASI VE BASRA KÖRFEZİ

7. ARABIAN PENINSULA AND THE GULF OF BASRA / ARAP YARIMADASI VE BASRA KÖRFEZİ MIDDLE EAST BULLETIN GÜNLÜK ORTADOĞU BÜLTENİ 02 FEBRUARY / ŞUBAT 2011 NO: 1086 CONTENTS / İÇİNDEKİLER 1. IRAQ / IRAK 2. IRAN / İRAN 3. ISRAEL - PALESTINE / İSRAİL FİLİSTİN 4. AFRICA and EGYPT / AFRİKA

Detaylı

Ortadoğu da Yeni Açılımlar

Ortadoğu da Yeni Açılımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA GAZETESİ / ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY PERIODICAL JOURNAL 1 Ocak-1 Mayıs 2014 / 1 st January 1 st May 2014 İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden Hizmet

Detaylı

ekonomik krizin ilk Mali Krizin Kaybolan Nesli The first victim of economic crisis Is MOLLA NIN İDAMI EXECUTION OF THE MOLLA

ekonomik krizin ilk Mali Krizin Kaybolan Nesli The first victim of economic crisis Is MOLLA NIN İDAMI EXECUTION OF THE MOLLA İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA GAZETESİ / ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY PERIODICAL JOURNAL 1 Kasım-1 Aralık 2013 / 1 st November 1 st December 2013 İstanbul Aydın Üniversitesi Birinci Lisansüstü Mezuniyet

Detaylı

MIDDLE EAST BULLETIN GÜNLÜK ORTADOĞU BÜLTENİ 05 APRIL / NİSAN 2011 NO: 1130 CONTENTS / İÇİNDEKİLER

MIDDLE EAST BULLETIN GÜNLÜK ORTADOĞU BÜLTENİ 05 APRIL / NİSAN 2011 NO: 1130 CONTENTS / İÇİNDEKİLER MIDDLE EAST BULLETIN GÜNLÜK ORTADOĞU BÜLTENİ 05 APRIL / NİSAN 2011 NO: 1130 CONTENTS / İÇİNDEKİLER 1. IRAQ / IRAK 2. IRAN / İRAN 3. ISRAEL - PALESTINE / İSRAİL FİLİSTİN 4. AFRICA AND EGYPT / AFRİKA VE

Detaylı

أصداء االنتخابات النيابية التركية لدى بلدان الشرق األوسط ORSAM 12 HAZİRAN 2011 TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİNİN ORTADOĞU ÜLKELERİNDEKİ YANSIMALARI

أصداء االنتخابات النيابية التركية لدى بلدان الشرق األوسط ORSAM 12 HAZİRAN 2011 TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİNİN ORTADOĞU ÜLKELERİNDEKİ YANSIMALARI 12 HAZİRAN 2011 TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİNİN ORTADOĞU ÜLKELERİNDEKİ YANSIMALARI REFLECTIONS OF 12 JUNE 2011 TURKEY PARLIAMENTARY ELECTIONS IN THE MIDDLE EASTERN COUNTRIES أصداء االنتخابات النيابية التركية

Detaylı

ABD nin Sürdürülebilir

ABD nin Sürdürülebilir İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA GAZETESİ / ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY PERIODICAL JOURNAL 1 Ağustos-1 Eylül 2013 / 1 st August 1 st September 2013 İstanbul Aydın Üniversitesi Başarının 10. Yılını Kutladı

Detaylı

MIDDLE EAST BULLETIN GÜNLÜK ORTADOĞU BÜLTENİ 29 APRIL / NİSAN 2011 NO: 1148 CONTENTS / İÇİNDEKİLER

MIDDLE EAST BULLETIN GÜNLÜK ORTADOĞU BÜLTENİ 29 APRIL / NİSAN 2011 NO: 1148 CONTENTS / İÇİNDEKİLER MIDDLE EAST BULLETIN GÜNLÜK ORTADOĞU BÜLTENİ 29 APRIL / NİSAN 2011 NO: 1148 CONTENTS / İÇİNDEKİLER 1. IRAQ / IRAK Al-Iraqiya sets one week deadline for Maliki or withdraws confidence from PM Suicide bomber

Detaylı

El Nusra Cephesi. Aytekin TERKAN 1 Vedat ZAYIF 2 İsmail YAŞAR 3

El Nusra Cephesi. Aytekin TERKAN 1 Vedat ZAYIF 2 İsmail YAŞAR 3 Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences Mayıs/May 2015, Cilt/Volume 14, Sayı/Issue 1, 39-64. ISSN (Basılı) : 1303-6831 ISSN (Online): 2148-1776 El Nusra Cephesi Aytekin TERKAN 1 Vedat

Detaylı

DOĞU AKDENİZ DE ENERJİ SATRANCI

DOĞU AKDENİZ DE ENERJİ SATRANCI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA GAZETESİ / ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY PERIODICAL JOURNAL 1 Eylül-1 Kasım 2014 / 1 st September 1 st November 2014 Avrupa Bilim ve Eğlence Günü nde, 7 bin Ortaöğretim

Detaylı

II. ULUSLARARASI STRATEJİ VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

II. ULUSLARARASI STRATEJİ VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL II. ULUSLARARASI STRATEJİ VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ (İSTANBUL, 16-17 NİSAN 2009) PROCEEDINGS OF THE SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE STRATEGY

Detaylı

BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER 2010

BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER 2010 BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 444 0 428 info@bilgi.edu.tr www.bilgi.edu.tr Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER

Detaylı

Discourses of a Revolution: Framing the Syrian uprising Emma Lundgren-Jörum. Tunus İsyanı: Arapların Devrim Ateşini Yakması Veysel Ayhan

Discourses of a Revolution: Framing the Syrian uprising Emma Lundgren-Jörum. Tunus İsyanı: Arapların Devrim Ateşini Yakması Veysel Ayhan ORSAM ORTADOĞU ETÜTLERİ Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi CİLT 3 / SAYI 2 Discourses of a Revolution: Framing the Syrian uprising Emma Lundgren-Jörum The Arab Spring: The Case of Jordan Hassan

Detaylı

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter.

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter. Sunuş - Editorial UCLG-MEWA UCLG-MEWA Newsletter dergisinin beşinci sayısı ile yeniden sizlerleyiz. Sürdürülebilir kalkınmanın tanımı 1980 li yıllarda üç ayaklı olarak yapılmıştı: ekonomik büyüme, toplumsal

Detaylı

MIDDLE EAST DAILY BULLETIN / GÜNLÜK ORTADOĞU BÜLTENİ 24 MARCH 2010 / 24 MART 2010 TABLE OF CONTENTS / İÇİNDEKİLER

MIDDLE EAST DAILY BULLETIN / GÜNLÜK ORTADOĞU BÜLTENİ 24 MARCH 2010 / 24 MART 2010 TABLE OF CONTENTS / İÇİNDEKİLER MIDDLE EAST DAILY BULLETIN / GÜNLÜK ORTADOĞU BÜLTENİ 24 MARCH 2010 / 24 MART 2010 TABLE OF CONTENTS / İÇİNDEKİLER 1. IRAQ / IRAK 2. IRAN / İRAN 3. ISRAEL PALESTINE / İSRAİL - FİLİSTİN 4. LEBANON / LÜBNAN

Detaylı

TÜRKIYE SINIRINDAKI NÜKLEER TEHLIKE: METZAMOR

TÜRKIYE SINIRINDAKI NÜKLEER TEHLIKE: METZAMOR HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE KASIM 2014 SAYI 24 - NOVEMBER 2014 ISSUE 24 TÜRKIYE SINIRINDAKI NÜKLEER TEHLIKE: METZAMOR NUCLEAR THREAT ON TURKISH BORDER METSAMOR

Detaylı

MART 2015 SAYI 28 - MARCH 2015 ISSUE 28 HOCALI İÇİN EMPATİ EMPATHY FOR KHOJALY КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ FİYAT- PRICE 5 TL

MART 2015 SAYI 28 - MARCH 2015 ISSUE 28 HOCALI İÇİN EMPATİ EMPATHY FOR KHOJALY КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ FİYAT- PRICE 5 TL HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE MART 2015 SAYI 28 - MARCH 2015 ISSUE 28 HOCALI İÇİN EMPATİ EMPATHY FOR KHOJALY FİYAT- PRICE 5 TL КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ www.hazarworld.com

Detaylı

The Role of Media in Turkish-Greek Relations JOURNAL TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNDE MEDYANIN ROLÜ TURKEY GREECE MEDIA BRIDGING NİSAN 2015 APRIL 1

The Role of Media in Turkish-Greek Relations JOURNAL TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNDE MEDYANIN ROLÜ TURKEY GREECE MEDIA BRIDGING NİSAN 2015 APRIL 1 TURKEY GREECE MEDIA BRIDGING G JOURNAL NİSAN 2015 APRIL 1 The Role of Media in Turkish-Greek Relations TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNDE MEDYANIN ROLÜ www.turkeygreecemediabridging.com ANLAMAK, ANLATMAK, ANLAŞMAK...

Detaylı

The Armenian Apostolic Church

The Armenian Apostolic Church AVİM Report No: 4 February 2014 The Armenian Apostolic Church Mehmet Oğuzhan TULUN AVİM Report No: 4 February 2014 The Armenian Apostolic Church Mehmet Oğuzhan TULUN Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM)

Detaylı

BAKÜ DEN SEVGİLERLE FROM BAKU WITH LOVE

BAKÜ DEN SEVGİLERLE FROM BAKU WITH LOVE HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE TEMMUZ 2015 SAYI 32 - JULY 2015 ISSUE 32 BAKÜ DEN SEVGİLERLE FROM BAKU WITH LOVE 1. AVRUPA OYUNLARI FİYAT- PRICE 5 TL КРАТКОЕ

Detaylı

ENGELLER ve FIRSATLAR

ENGELLER ve FIRSATLAR HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE EYLÜL 2015 SAYI 34 - SEPTEMBER 2015 ISSUE 34 BATI-İRAN UZLAŞMASI: ENGELLER ve FIRSATLAR FİYAT- PRICE 5 TL WEST-IRAN RAPPROCHEMENT:

Detaylı

BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012

BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012 BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012 BİLGE STRATEJİ Jeopolitik, Ekonomi-Politik ve Sosyo-Kültürel Araştırmalar Dergisi Geo-Politics, Political Economy and Socio-Cultural Research Journal Cilt 4, Sayı

Detaylı

The Strategic Partnership between South Korea and the United Arab Emirates *

The Strategic Partnership between South Korea and the United Arab Emirates * The Strategic Partnership between South Korea and the United Arab Emirates * Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasındaki Stratejik Ortaklık Abstract Niu SONG The United Arab Emirates (UAE) established

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI * BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * BİLİŞİM (TEZSİZ) * BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (TEZSİZ) * ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * GIDA

Detaylı

GÜÇ MÜCADELESİ MERKEZİNDE UKRAYNA UKRAINE: AT THE CENTER OF POWER STRUGGLE

GÜÇ MÜCADELESİ MERKEZİNDE UKRAYNA UKRAINE: AT THE CENTER OF POWER STRUGGLE İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA GAZETESİ / ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY PERIODICAL JOURNAL 1 Haziran-1 Ağustos 2014 / 1 st June 1 st August 2014 Sağlık Eğitimine ve Sektöre Büyük Yatırım Large Investments

Detaylı

21. YÜZYILIN PROJESİNDE DEV İTTİFAK

21. YÜZYILIN PROJESİNDE DEV İTTİFAK HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR publıcatıon of caspıan strategy ınstitute EKİM 2014 SAYI 23 - OCTOBER 2014 ISSUE 23 21. YÜZYILIN PROJESİNDE DEV İTTİFAK Fİyat- PRICE 5 TL POWERFUL ALLIANCE FOR PROJECT

Detaylı

A MECHANISM OF REGIONAL COOPERATION IN EURASIA: TURKIC COUNCIL

A MECHANISM OF REGIONAL COOPERATION IN EURASIA: TURKIC COUNCIL AVİM Report No: 2 February 2014 A MECHANISM OF REGIONAL COOPERATION IN EURASIA: TURKIC COUNCIL Written by Ali ÇİVİLER Project Director Edited by Amb. Halil AKINCI Secretary General of the Turkic Council

Detaylı

Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories

Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program

Detaylı

Disobedience Archive (The Park)

Disobedience Archive (The Park) İtaatsizlik Arşivi (Park) salt BEYOĞLU İstanbul 22.04.2014 15.06.2014 Disobedience Archive (The Park) İtaatsiz İmgeler Özerklik ve Temsil Politikaları Disobedient Images Autonomia and the Politics of Representation

Detaylı

İKT ÜLKELERİNİN KALKINMASINDA TEKNOLOJİNİN ROLÜ THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF OIC COUNTRIES

İKT ÜLKELERİNİN KALKINMASINDA TEKNOLOJİNİN ROLÜ THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF OIC COUNTRIES İKT ÜLKELERİNİN KALKINMASINDA TEKNOLOJİNİN ROLÜ THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF OIC COUNTRIES MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan President of MÜSİAD IBF Başkanı Erol Yarar President

Detaylı

Güvenlik Stratejileri

Güvenlik Stratejileri Dergisi The Journal of Security Strategies STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ STRATEGIC RESEARCH INSTITUTE Yıl/Year: 9 Sayı/Issue: 17 Nisan/April 2013 DERGİMİZİ TARAYAN VERİ TABANLARI DATABASES INDEXING

Detaylı