6!ها*. *** ی" name="description"> 6!ها*. *** ی"> 6!ها*. - PDF">

*** «دا» ام ر ی روز از ی روز دا - ر". /"ن آزادی زن ر 0 رت 23 آن را دو* 95!ار» ; 6!هودردو 6 رهروز دا#> 6!ها*.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*** «دا» ام ر ی روز از ی روز دا - ر". /"ن آزادی زن ر 0 رت 23 آن را دو* 95!ار» ; 6!هودردو 6 رهروز دا#> 6!ها*."
6!ها*..pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 » ھ «دا» ام ر ت ر» ی روز امر درره ترا*.,ا!"# $% آن & درز از ی روز دا - ر". /"ن آزادی زن ر 0 رت 23 آن را دو* - «آ 39 9: 45 4 م!"6 آر, ا 8"7 دا!ه و از ا 8"7 ا 95!ار» ; 6!هودردو 6 رهروز دا#> 6!ها*. *** ی /"نآزادی ازیروز &پ" «ر,» (دا) ام ر درره و?<ر. ام ر A5 ن 8 #!ن اان در ا*. ا, ن د د Eا" D و BC8 8 #!ن اا H9I E* ا% اان در Gرج >ر ا*. ام ر ھK &#", د" J > ن 8 #!ن *** Mال: ا 5 ا Nت ده ای در ر & ا 7 را ط د :رزه ی زن ھی QI< ز HC ار P آزاد ر :!B >* اب: اا-ت دم آزادی (اه و '& ر# ود #" ل و ا و رت ی ر# رزه 22 ب ھی و0 و /ا ار'. 200 ھ 9 ار 8 ی و ھ 627 ار 5 ن ھی - 3 ا2 آن ا# ده ا و ب >;ی ر: و و0 و 'ور ا 6# 0 ه ا. ھ 2 ز ھ 85 =ی 0 ر ا روز «وال ا# ژورل» (0" 0 ه د در آن دم ر# را ا>ادی و آرن (اه A> 2 #5 7 ر 7 ب داده ھ و آزش ھی 9 ب DA ( 5> و آن 7 ھ و آن C5 رد Aض و را- 2 5 ه Gھ ھ 9 ار 8 در ه رس 2011 >#د آزادی (اھ (د ( Lص در ھی Jت و IJ و در را 5 ش ن ر و ا 6# رزات در اک ز د#= ھی ر# 9 0 ه. &ان ر# در اوا# N ل ٢٠١١ #2A در & اا-ت و وR#S م «ر» آ/ز. از ر-# ھی د آ># Tی J? و (ور را در 5> د ر# ر. U'6 و زن >ر Tاھ در آ( 6# AJ ارد# 0 ه دم ر# (ن ھ آ و Aرھی? روی 3 ر 7 و #.AZADI آزادی V# د: NJ ه د (د Aرھی دم اا ' W د. ا Wب # دم 'Y X3 و وھی ا2 و ار'. ت (0 دم ا> 9 ود و 'ھات ر# را ھف Sار داد. \ ر# وه اG ]ت NW 9 '2' 5 د# و آن?J آ9 آن ده 5 ' و Aرھ# 0 ن داده د ی آن Wب ده 5 و ھ J د زد. >ق ا? Aده??_ ھ از J A -ن در آور# N ل 0 ر ٢٠١١ ا 2 ر آرام دن او-ع در Gد آ ' ازا' را 9 د#" ۵٠ ل 0 ر د و 2 ر دن دو?.. ا 0 ر ا دن A -ن ا 6# آ? د N ھ 2 D ا= a ن (0 ری در 0 ر. Gھ ھ 9 ار Aض در ھی da ر# دc0 Jت T#ذU در IJ و... در روزھی da و# eه روزھی AJ 6 AJ رزه AJ آزاد 5 ن AJ آزادی AJ =ن ا AJ Tو AJ 9 ت AJ 2 AJ م ھ# دن AJ م 0 و AJ ار N U AJ?&ار AJ >ود J آور# و... ر# د ااض و 'ھات زد و (اھن 2 ره 5 ی 0 ر ا ر# X J ری ا 6# 0 ر از Sرت. ار'. ر# '" و وھی - 3 ا2 در را 0 ر د. a?68 IJ ھی da ر# دc0 در و A -ن د(? وھی ا] ا#ان در ب A -ن 9 ااض دار. ا] ا#ان و ر# ھJ ری ھی ھ J و و ا LSدی ھ J #= دار و ر# ا G N3 '6# ار'ط ا] ا#ان 9 ب الله? 2 ن و Jس و د ا] > 6h ا. ادا اا-ت د 0 ر ا ا 3 ز# ن ر# 9 ']شھی >اوا را ای ا# iد ھی >ا 5 آ/ز د. از J 5 ا# 0 ت را و?ال» رای ر#» را در ال ' در ل ٢٠١١ '0N داد. ه 5 وه ا(ان ا? J 6J ا] دc0 ای '_ات ددا'" 'A ا;ی 8a ': رای ر# را 5 وهھی J ھ Jھ 2 = & J ن ا T ]ب ر# و... د. ھن /ن از ا 6#'G ا;ی را ا و در j ٢٠١١ 2 ان ر# X رای 8?aن ر# 95 #ه. ھ Jھ 2 = ای «J #2A ا 0 ر d?a ا ' 2 ن J دھی رای ر# از J ا Tد # د#= از 5 وه ھی ا G '_ات دا'"» ا lا ا;#. از Uرھی k7 و ا 9 اب دی ا ا ه ا. در 'ر# m ا;ی رای ر# در 0 در ' ا? Y ا از از >A?6 د ر# را 2 ان رھ # (د ا aب د. ر# ا ھف #=2#9 ای 0 ر ا '0N d?a رای ر# از ھ 8 5 وه TT در ه ا. ': آن #دآور ': رای ا T?? ا دل a?8. ھn2 CSا> از ی دو? ھی / و ' J# و در ل - اداره ا 6# 0 ر را در د دارد. 1

2 آن 7 از ل م 2011 «ر» Aوف ااض دم ب ه و د#ه ھی و > Th2 و ب و ر و >T و ا Jlر د. اا-ت دم ب در ل 2011 ' 2 ن را در 'X و L و? 2 ر ده ا. ا 6# #" دورد J ای (دآ 5 ھ دم ا ا ھ 6J دم ا 2 #N ط T ' (د را J 2 و ا 6# '& Uت ود ن >0 ھ و S دادن ھی ز#د '2 وھی را و? و?ال و Cھ J# دو? ھی # داری Sرت ر و 8 J] '_ات 27 ا در و- A ز# و ز 5 ر 5 ان و دم آزاده و '& ا 6# 0 رھ ود. Mال: ار Pآزاد ررا & ارز #"! آ :رزها, ار P ھن &" 4 یا* ده ھیز* P ر Gار! اب: «ار'. آزاد ر#» ه اوت ل 2011 'Y 5 وھ از ن >اری و ھف J# از /ن در ا J ]ت ار'. ر# و ']ش ای = ا 6# 0 ر '0N. ھn2 ر#ض ا A ا> c ار'. ر# رھی ار'. آزاد ر# را ه دارد. ا 6# 5 وه در ای در ھ 2 =م 'X (د Gدر د ا]م د (اھ «د در د دم ر# ای رن آزادی و / oل ']ش 2.» 6 NT ا = 8 ظ از ا T ]ب و R2 0 ر و ا# د 5 در ھn2 ا A ( 95 اری آ'? ' 85 ا Gھ ز N ده ھ ا> از ار'. ر# a#5 ا. ار'. آزاد ر# ھ q &وده _ا># را در ا 6# 0 ر '& 2 ل ارد. ھn2 ا A و ده ھ 8 از ا;ی ا 6# ار'. در اردو 5 ه ھی آوار 5 ن در ان ھ'ی در 2 ب ' و در 9 د# ز ر# T ھ 2. ھn2?" ا?دی از >ھن ار'. آزاد ر# '#9# ا? A 85 ا ار'. آزاد ر# آن د از واھی 20 و :T J A -ن را دار و در ا 6# J ]ت از روش ھی #7 و ' از J T و # 2 J.2 ا 8 ده ار'. آزاد ر# وھی ا2 / X3 8a م aات و ن ھادار دو? ھ J 2 و ھn2 ا A #5 از ط# c '68 #N و ا 2# 5 دان ھی ار'. آزاد ر# در دا( N ا 6# 0 ر در ار'ط ا. ار'. آزاد ر# (اھن ا# iد #" Th2 «3 واز 2Jع» از ی زن N >از ز 85 da ھn2 ا A ر ھی ر# و ' ا ' زا از ار'. ر# ا در دا( N (ک ر# # ای 5 د ھ RJ ن و ز 5 ی دا.2 ا A ھn2 # از دران دارد از Sل ca' در 3 ر# X ) T «رای ر# ای TT ا? و آ» ( TT روز #5 رھ ار'. آزاد ر# J# دو? ' در ا 6# 0 ر د# Jjت ھی آ## ] Sت ھ# دا و J' درره زھی اط]' (و ) ار'. آزاد ر# آن ھ 85= ده ا. ھn2 ا A روز ' 85 ار'. آزاد ر# در ']ش ا از ر# «0 ری Jن و #" دا Uر» ' زد. 2 رای ر# ار'. آزاد ر# اظر ھ J = ده ا. ھن /ن ر# X c رای ر# '# 9 #ن ا? 9i #ه 85 J 'ان ار'. آزاد ر# را د#ه 5> و? ا 6# ار'. # >A? ھ#. را د>ع از وان / r &ود 2. ھn2 اU A د> Aت 85 در دا( N 0 ر ن ار'. آزاد ر# و رای ر# «ھ Jھ 2 = N» ود دارد. da '0]' م «ار'. آزاد ر#» N 5> ا ': ھJ = از ن >اری و ا>اط وا طا# d و ا دھ 2. '0N آ># T ا. ط c اھ. '6# از وھی '& ا «ار'. آزاد ر#» را n2 #ن ا 9 ا از? و Jل ا ٢٠١١ Jن #? ا]م د رای ا 3 ز# ن ر# در ل Cاه ای >دن و ر# ا و ا 6# ار دارد د(? (ر زودی آ/ز د. JL' ر J ای >دن ا 6# #ن n2 از ی? رد J# /ب در? ا' aذ R2 اط]' /ب 95 ارش داد ار'. ر# ا iم (#. را s8 ده و Jر ن >اری از ار'. ا آن اازه ا 6# ( ھ# #" د ری را ھ. ا(ا # از T ت اق 9 ا]م ده ا وھی ا? Tه از اق ر# ر> ا. ا(ان ا? J 8 # 6J ھ 9 در ا 6# ار'. ;ر >A? دار. 85 ( ظان ': /?: 27 ھ 9 ار 8 ی ار'. آزاد ر# ن ا? Tه ای ھ 2 ' 2 ن در ا>_ ن اق? و /ه 2 =ه ا. ار'. آزاد ر# در ه ٢٠١١ ھ 2 = و### از ا 5 ن از ار'.?س روی 'ر Jھی ا 2# Sار 5> >ھ >دی م» ھn2 ر#ض اU A» ا]م د# د. ا 6# 5 وه 2 =#ن Sار 5 ه (#. را در 0a از (ک ' و ھ ار 627 زی اردن ھJ \ری ن Aدی و hs 9T ده ا. R2? و?i = و ]ح ھی ا 6# ار'. را دو? ھی آ# ن hs و... '6 22. ا 6# ار'. #" Sار 5 ه 9 ی 9 دارد. ا 6# 9W در آدا واRS در 2 ب 'W و در W ی 100 ز ر# 3 ه ا. ھ د X3 از 8 Aون وز# (ر ن Aدی 'W و در(ا او ا 6# 3 #=ه ا# iد ه ا. در آدا #v 3 #=ه ھا# 0 ك ای وھی 'W و آ#\ T ا W ار'. آ# از آن ای Jت ھی 'i و?i \ ا 8 ده Wده ا. در 95 ار NT از (=ران ا 9 ا (#. اذن ده ': ھJ =ن و 2 ا 3 ز# ن ر# D ه >ھن ا 6# 5 وه ھ از (60 '6# و رJ '6# روش ھ ای ' # ب 8?aن ن ا 8 ده 22. ھ J #رک 627 '#9J در 95 ار او ھ 0 ار داده دا اه ر#=ن و ش 3 ر را در 'i9 ب ھی ا>_ن 'ار 2. ن در زھی ر# ھ ز#دی اردوی ط?ن # ب ھی ا>_ن دھ :LA ا 6# ر ': ھJ =ن و ت 90 در ز ا>_ ن و روی c دارد. ا 5 ا 6# 85 ھ و 2 ه و 0 ھات از ار'. آزاد ر# وا AS دا " آ?' 0 ر ا از ان aاھ د و #" د#'ری :LA ا>اط و ر (اھ د. 2

3 ' 2 ن از #" طف ار'. ر# و از طف د#= 5 وھ ا ار'. آزاد ر#. ' >ھن و >A?6 ان وا =ن c ار'. ر# ھ 2 ل از آن ا ه ا # #ت ا] و#ت & ن و ' ھ 2 ' ل 9 ' wات دم ر# زده ا. و U a اا-ت c ا 5 ا Nت را ب و :C Gش,"# ن 6 د & Gاھ!!6 و ا #& S!ا Mال: $ 6 ا >ر!ا! & Gاھ! 6!!ا" D 4 د D ا* اب: ر# (6 '6# روزھی (د را 03 C5 ارد آر 0 5 ن در 5 ی ھ روزوز. ' د. 0 ر ا ر# X J ر ان ر# دای (د را از دا 0 =ھ در? 2 ن در#> ده ا ود دت ده 5 A ه و ب و 0 ر رJ ادا دھ. (د S ای 2 ره 5 ی از Sرت ھ 27 ن در Tم 6 ر# در ا 6# #" ل و C5 ' Jم Sرت و0 5 ی ھی (د را ر 5> ' دم Aض را ب >;ی ر: و و0 و 'ور (د J# و 2. ا ھ J اھ از آن ' 2 ن در ا 6# راه >c ده ا. ]وه ا 6# 8 ت دم ار #" ل و 6#27 ا ه ا. 93 دھ رس 2011 رش و ااض دم ر# آ/ز 5 د# 0 ر وان ری 'Y ار'. و X3 ر# ھ? 2 ک ده ا. در و 2 ری SذU از (0 و در# ' iوزات 3 در 3 ار'. و 5 رد & در SذU اد?: Jل د# ا? 9 ور در Jه IJ دc0 : و ده ھ د#= : 5 د# ھ 9 اران 8 ن (د را از د ھ 2 زان ھ 3 از a?68 و ن ھ 8 ه ا. wuاt8 آواره. ھ 627 ھ 9 اران 8 9 در ا 6# 0 ر 0 ر ھ? 2 ک 8?aن در : 0 ر ا #" ر د#= ھی #2 ر (د را J#. C5 ا. اس آوردھی زن N & در طل #" ل و C5 ٩ ھ 9 ار 8 در ر# 0 ه ا. T ت G: خ ھ 0 ار دادها #" ن و ۵٠٠ ھ 9 ار 8 در ر# ز 2 J" ھی اادی 0 دو ھ 2. ا ھ 27 ن n2 و 0 ر ادا دارد و ظھا ری از د A (. ھ ا 2 ن T ت ر# > 2 گ ھی ه ای در ا(ر دارد 'ا از آن ھ د # و. را iت دھ. ا ا 6# زی ر ( hک ھ 2. از J ھ ا 2 ن #R ھ 0 ر ا AJ د 60 ' در ان ھی S ر# 2( ا. ھ ا 2 ن a. ھ# از ا 6# Th2 در ا(ر 9 ا?&ظ «پ.ک.ک» د#" ا را ر J (د aر و را Y 9 د# 9 آن دارد. پ.ک.ک ل ھ = ' رزه & ده ا و. از ھ 9 ار 8 از رم ' را 9?9 ل 2 و ز2 ی AS دن 'Y ار'. ' NS م ه ا '& Uت دن ر# J] 'ا ای ا# iد آرا در ' ود آورد. Aد رزا ط L ای ا? 9i #ه دا از آزش 2000 د ر# ای ای 8 ظ از 2 طc د 60 ر# ( داد. ن ھی r ا 2 ن در 2 طc د 60 ر# '0N J ھ# م J د>ع از (c '0N داده ا و طر & 2 ل 2 طc د 60 ر# را ه دار. اl ا 6# 2 طc 9 د# زھی ' ای ار'. آزاد ر# 9 0N ز ه ا 7 ن ورود و (وج وھی ار'. آزاد ر# ' در 6 رزه 9 ود ه ا. در 6 ل 9 Th2 ای 2J ای ورود اJ? ' در Gرت n2 ن ھی زن 9 ب ر 5 ان دن ود آه ا. ٢۵ ل ری ر: ط: اردو/ن رای ا2 ' را G> (ط ر 9 ان 8 ذ دھ در '& Uت ری ر# و ' wات آ# 2 ه ' را '0N داد. ا از D و ' JJLت آن 97 ی 02 0 ه ا. در 627 ا# h ']ش ھی >اوا در rh 6 ا? J ای 2 ری 0 ر ا از Sرت Gرت 5>. GL) دو? ھی 2J'رS ن JL' ی ا' aذ ده ا 627 و- A ا' 8 ق 8. و? ا 6# ا 6# و- A ر# در ه ھی آ# 2 ه 7= (اھ د و ا# Y 7 رS (اھ (رد ھ 2 ز ھ q 97 رو 6. ا 2 ن > 2 ن 2#Jه زن N ای N &ان ر# از J (د 2 ره 5 ی ده ا ا ' 3 #ن ه اوت در ا 6# J S (اھ. ھ 627 زن N ھ 0 ار داده در ' 6 ه آ# 2 ه #" ن و 500 ھ 9 ار 8 از دم ر# J" >ری / Cا# ز (اھ 2 دا. ا 6# رS ' #" ل آ# 2 ه ٣ ن 8 (اھ ر و زن N در ش 5 3 J" ھ ر# ا. 2 ن او 85 X3 از 3 #ن < ١٢ داد 1391 Gور ای ا]م د 2 ~23 & N ن 5 ن د N زن دوره ر# (د J (اھ ;ر در ا 6# J ادا دھ. ر# > 2 ن در ر# ود #" ه د#= 3 #ن #. > 2 ن ۴ ا 28 C5 J 2#Jه و# eه زن N & و ا'&د# ب در ر# 95 #ه. ا طح. rg 2 ی 2 ر 3 #ن داده &ان ر# داد ز2 ای ای اا >. آ'. X ن وھی دو? ر# و 8?aن a 2 6 از طح 2 ن ا. > rg ن 5 ن در (د ااز «ا 2 ن cj (د از i > 2 ن» از JL' او ای 3 #ن دادن ر#. ااز 'd د. وی ھ 627 (ط 0 ن د 0 رتھی (د را A?اN د N ا'&د# ب ای 95 #ن #=2#9 ای 2 ن «ا ']شھ ای rg در ر# را ادا دھ» آ/ز ده ا. دن دو? و 8?aن در ر# ds' (0 ھ ھ زن «ر# RS > 2 ن در 82 ا (ی ' ا 6# &ل» ا 85: «د N زن N & و د N ا'&د# ب ا]م دم ر# را X3 از 3 #ن زن آن 'J# 22.» 95 ارش ( 95 اری رو#ز > 2 ن ھ 627 «ادا ف و 'دل ا'م ھ در دا( N رای ا2 زن N &» را # د#= از دN#U JL' (د 2 ان د. او ' د ا Tل در ر# 2A ا 6# ا 0 ر ا # د# # زود از Sرت در ا 6# 0 ر 2 ر رود. ]وه ا 6# ھ در ن ب 9 ھ -R 5 ی ھی 8a ھ. A ;ی 22 ا'&د# ب ر# X آن «N ا? A» ا در Sھه ا] ای Gدر د و از '& Uت ر# و 0 ر در ھی د#زور Jت Jل در و... ت ااز =ا ده و ا Sات ر# را &م د. رای ھJ ری (~ 9 در #" -R 0 ر>ر ر# دم را ھ. ده و (اھن ds' (0 در ر# ه ا. در ا 6# ن -R 3 ده ن Aدی?: ' ا?&6 ' 2 ی 85 ا : c0د (د 2 ی # NJ.#J دم Sل NS 0 ر در ر# # ds 5 دد. ر>ر 6» 3

4 ا 27 2 ر# اJ? را 'ان در 3. روی ر# 2 3. د: 1- a 'اوم و- R د و ب و0. # از ا 6# ط# c ر# ای دوره ای ھ 27 'ه ھ Tی (د ادا دھ 2- و Sع د' 2 ری 0 ر ا 3- C3 #ش اG ]ت و ر>م ھی ی از ی 0 ر ا و زش و 'ا> c ا 3 ز# ن و 'T Sرت '& رت دو? ھی / و Th2 ای و زن N 4- J دول / و Th2 ای و ' ر# ھ 7 ن?. Mال: W" ت ر CV# Gاھ! & د اب: ا 5 ر# Sرت د =ن د و اl# دم ر# در (#. 2 در 5 ی ھی و Cھ و /ه در ا 6# 0 ر ' (اھ د و راه ای آزادی و ر>ه و ا2. ' در ا 6# 0 ر ھ Jار' (اھ. ا ا 5 ر# د(? وھی (ر و ' ھ 7 ن? Tط 2 دم ر#. '6# آ: ھ را (اھ 2 د# و در 6#? و- A ر# از اق و ا>_ ن و? و L aاھ. در i = 0 ر ا 3 #ن در 5 ی ھی درو ر# aاھ و اوج 5 ی در 5 ی ھی >S ای? و Cھ A. ]وه ' از ھ J? د در ا 6# 0 ر. 'زه و# eه ای ' (اھ N;A "# م از = ر#. '6# - را ا] ا#ان و 9 ب الله? 2 ن و ' ودی Jس و د ا] > 6h (اھ 2 د#. ا] ا#ان از اای Sرت ر. ر# را & (د دا و از ا 6# 0 ر ای ار'ط 9 ب الله? 2 ن و Jس و د ا] در > 6h ه # و در زھی N ر S (د ا 6# 0 ر را 3. د. ا] ا#ان ھ 627 از آ/ز اا-ت دم ر# S و ط از 0 ر ا J# ده و 85 د jه 3 اران ا] در ب دم ر# JT >A? دار. ازا رو اl# دم ر# از ا] 82 و در Gرت Tط 0 ر ا را h و 7 ر? ا] ر# RhS و # د 7 ر 0 ]ت ی (اھ و راه ھی ار'ط 5 وه ھی ا 6# ا Jل # دور از ار دا 'ان 2.3 د? ا]? 2 ن و < 62h 9 روی او (اھ. در #=6#9 0 ر ا J# /ب و ' و ( از 0 رھی (اھ روا Y 2 ای آن ھ و N (اھ دا. 2 ا 6# وا- r ا در ا 6# ن ا] ا#ان 92 وی ' از C5 (اھ و گ ھی ه (د در? 2 ن و > 6h و ر# را 9 در Th2 از د (اھ داد و '& > 0 ر #'ی Sار (اھ 5>. # ور 6 0 ر ا X8 ھی #3 (د را 0 و زودی Tط (اھ د. ا در 6 ل 'ان از ھ ا 2 ن 3. 2 د آن a. از ا 3 ز# J# /ب و دو? ھی Th2 ھ ا 2 ن در 03 درھی و در /ب دم ر# 'ا> T ' ره ا در Gرت ر آن ار_ - NS ای دم ر# aاھ دا. ھ 27 ن NS از ا 6# ھ 627 ا 3 ز# در 'X? L و ھ 627 در اق و ا>_ ن J# دو? ھی / و Th2 ای Sرت ر '2 دی در ز# و ز 5 دم ود ورد و- A آن ھ را ' ھ د. ا ود ھ J ا 6# =ا ھ و د?ه ھ # اوار د اl# دم ر# و# eه ر 5 ان زن دا. #ن و ان و دم از ا 6# '2 29. (#. رS د JT د#ه ا 2 در >;# د (د را & و 0N 22 ' A و آ# 2 ه ن را ط# c ا دم ر# Aدت و ا2 و آزادی (اھ ر!." Mال د!ارم ا *: 0 6 دی دار!, ***. 2 0' J ) &G د#= ارم و از 4

5 An interview about the events in Syria with Bahram Rahmani Bahram Rahmani is a member of Iranian writers in exile. The Association of Independent Writers, a democratic entity of Iranian writers and artists opposition outside the country. Bahram Rahmani is also the chief editor of Iranian writers in exile. QUESTION: What stages has the mass protests and struggles in Syria passed until changing into collective Campaign Organization by certain Organization under the roof of the Syrian Freedom Army. Answer: The protests and struggles of freedom fighter, the oppressed people of Syria, have been about a year and a half long. It has continued with great courage a long fight against the tyranny of Syrian regime. Against all the crackdowns, brutal and inhumane military police and intelligence agencies as well as 200 thousand army that only stand for creating security and an intimidating atmosphere of fear and terror but all those have not so far scared them. Yet before the publication of Bashar Assad s interview with the "Wall Street Journal" in which he claimed and introduced the Syrian People as ideological or idealist, (it seems that the framework and education of the Baath Party had become accustomed, and they are dissatisfied with all those protests); Suddenly we see hundred thousands of people shouting freedom and protesting, especially in cities of Hamat, Hamas and Dara in the month March 2011 to world to hear. The protests and struggles that soon spread as state of campaign for freedom to other cities of Syria in such a short time. Syrian crisis started in early 2011, right in aftermath of the protests and events called Arabic Spring ". A wave of dissatisfaction in the Middle East and North Africa, curl of wave striking Syria s shore. In last Friday of May Syrian people came to the streets with an interesting slogans on cardboards in three languages Arabic, Persian and English what were written and they carried were Freedom, Azadi, Horiyate The first slogans were least political. But the extreme brutality in suppressing people by the police, security forces and the army created wrath and added fuel to the peaceful demonstrations. This consequently created more radical slogan which targeted the whole administration and regime. Syrian government then promised reforms but at same time instead of delivering what promised stared a widespread suppression with many hands. In April of 2011, Bashar Assad sought to calm the situation and began to offer concessions to the protesters, including the abolition of the nearly 50-year state of emergency and sacked the ruling cabinet. But soon after Assad started, accusing the protesters as being manipulated by the Israelis and that outraged many in the country. Soon hundreds of thousands of protesters started marching in several cities in Syria, such as Damascus, Hmat, Jblh, Lazyqh, Dra, and Homs on different days, especially on Fridays, so called Dignity Friday, Friday Resistance, Martyrs Friday, Friday Fight, Friday Freedom,, Friday Release, Friday Guards our homeland, Friday's, Friday of illegitimacy, Friday Arhl, La Llhvar Friday, Friday... Demonstrating we will not be bowing down to Syrian regime. Furthermore with these protests demanded the resignation of President Bashar al- Assad, from the power. The Asad Regime then slaughtered the dissident people by the army with tanks, police forces all those Syrian security and intelligence agencies in many cities like Damascus, Homs Dra. Protestors even mentioned interference and co-operation and collaboration of Islamic Republic government of Iran in suppression of protestors. A comprehensive military and political and economic cooperation, furthermore using Syria as main bridge, of connection and communication between Lebanon's Hezbollah and Palestinian Hamas and Islamic Jihad by Islamic Republic of Iran. As protests against the government of Bashar al-assad continued, the Syrian opposition, made so much efforts to build broad coalitions. Out of the right and the liberal tendencies, "the Syrian National Council" was formed in Istanbul, Turkey in A combination of various members; groups such as Exiled Muslim Brotherhood group, Damascus Declaration for democratic changes, Local coordinating committee, Revolutionary Commission and Syria and so on... Were. Burhan Ghalioun (Arabic: /ن ھن a French Syrian professor of sociology), was elected as president of the National Assembly. But since the National Assembly of Syria started its function, it has always been criticized by another main opposition groups, namely the "National Coordinating Committee for Democratic Change", which mostly consist of members of the secular left and the Kurdish parties and consequently in June 10, 2012, the National Council meeting in Syria, Turkey, Syria Abudalbast Seda (politician Syrian president and the Syrian National Council since June 9th 2012, as it is one of the founders of the Council) has been elected as a new leader and voice of Kurdish political activist. In fact, the Syrian National Council has been formed out of, a coalition of seven opposition groups in Syria, which aims to provide an alternative to the Assad regime. What happened 5

6 remind us of the combination and the arrangement of the Transitional National Assembly that Libya was looking for his opposition to the Colonel Qadhafi what was supported by the Western governments and NATO the very coalition that is currently ruling the country? What became known as" Arabic Spring in 2011 was the protest of millions of oppressed people against their despotic and corrupt governments in their region more against repression and censorship, and the poverty and exploitation. It was the protests of Million Arab people in Tunisia and Egypt and Libya's autocratic rule. What over all happened was a great achievement for the consciousness of the people, but the new government failed to fulfil its social counterpart need. In spite of these developments and so many sacrifices, just right and nationalist and liberal religious forces with support of global capitalist came to power. Unfortunately, virtually there was no real change in the environment and living conditions of workers and oppressed People of these countries. Q: How do you evaluate the Syrian Freedom Army? Is what this army doing by struggling together with peoples masses that the Syrian people really want? Answer: "Free Army of Syria", was formed in August 2011 by a group of fleeing civilians for the protection of civilians in military attacks and has been trying to overthrow the government Syria. Colonel Riadz Asaad, a former Syrian army officer, led the Syrian army liberating army and soon after many officers who were against the administration or fugitive joined them. The group issued a statement at the time of its founding and announced that "hand in hand we can achieve freedom and dignity for the Syrian people. They wanted the overthrow the regime and idea was the protection of national resources. To sponsors people who are responsible for resistance against military machine and regime efforts and to support and protect revolution. Col. Asaad has told Turkish Anatolia news agency that hundreds of soldiers, including dozens of officers, the army have fled some also to Turkey. Colonel Assad and a dozens of military members fled to the DP camps in the province of Hatay in southern Turkey, stationed near the Syrian border. He has then mentioned that the free army of Syria is not under controlling, any geographic area in the region. Colonel Malik Alkordi one of the free army commanders has told Arab TV network Arabiya that Freedom Army group only attack those Syrian army battalions that has a previous record of attacking protesters and demonstrations. The methods of free army are guerrilla attacks and it uses a combination of attack and retreat. Colonel Asad says Syrian free army attacks plain cloth civilian security forces, such as secret police known as the telecommunications and pro-government militia. He claims that they in full communication and in connection via mobile phones and Internet with many Syrian free army members inside the country or within military. Colonel Assad has told various press that they have been demanding a so called "fly" over free zone between the border of Syria and Turkey in a zone in south Syria, to be created by the UN the In order to create an area inside Syria for those soldiers who escape Syrian army, to acquire a region for their gathering and recruitment. Haqyqeh newspaper that belongs to "the Syrian National Council for truth, justice and reconciliation" (based in Paris) says on behalf of one of the assistants of Free Army leader Colonel Assad that he has had meetings with American diplomats by Turkey's government support. mainly respect and about information and intelligence needs (not military) He has told the Turkish Milliyet news paper that they aim to build a secular administration and democracy", such as Turkey. The National Assembly of Syria, announced its solidarity with the Free Syrian army. has been released. Burhan Ghalioun, the former head of the Syrian National Council, told Al Jazeera television released the Free Syrian Army cannot be ignored, but this military force should limit its activities to protect unarmed civilians. Colonel Alasd has repeatedly expressed that there is a "perfect harmony" in place and existing inside between the Free Army of Syria and the Syrian National Council. The Organization called "Free the Army of Syria" has formed a disparate mix of fugitive militants and extremists affiliated tribes in different regions. According to the evidence, most of the forces under the "Liberation Army Syria," are the fighters deployed from Libya and North Africa. In November 2011, the new rulers in Libya announced that it had negotiated with the Council to send troops to support the Syrian opposition and they are awaiting foreign intervention that is expected at any time to begin soon. The official decision in deployment of these troops from Libya was issued by pro western government of Libya when the west became sure that Syrian army has maintained its integrity and the number of soldiers had deserted the Asad s army are not enough to give this military entity a Syrian identity or to be recognise as an institution. The Iraqi government also has recently announced that al-qaeda forces have gone from Iraq to Syria. Muslim Brotherhood or Salafis have also an active presence in the army. According to some observers, the dominant compound within Syrian army are thousand troops in Syria, consist of Al Qaeda militants who have already fought in Afghanistan, Iraq, Libya and others before. The Free Syrian army declared its existence in July 2011 by a command of a person called "Colonel Riyadh Alasd" that was when a video of defectors from the army with military uniforms were displayed on Internet sites. This group of militia established their Headquarters component in the part of both Turkey and Jordan border in 6

7 cooperation with Saudi Arabia and Qatar. The logistic and financial funding, resources and weapons to the military are provided by the governments of United States, Saudi Arabia and Qatar. The above Army has a central base. The centre is located in the city of Adana in southern Turkey and near and about 100 km to the Syrian border. There is a common air base In Adana, Turkey which is used both by Turkey and United States troops stationed at this air base. The Army is also used by army for the nature of surveillance and logistic operations. BBC quoted in a report on behalf of the deployed reporters admitting that there is such a combination of traditional and heterogeneous opposition in the Free Army of Syria that has created such a military group who uses the most violent and brutal method in revenge and retaliation against their opponents. The New York Times in a report warned Obama, not to repeat the same mistakes Reagan and Bush and his father did in equipping the Afghan and Arabs in the region. According to this newspaper the heterogeneous composition and nature of this army can be compared to the fanatical Taliban militia or Arab army at the borders of Syria or Iraq, very similar to the Afghan border in a war against Afghanistan and the former Soviet Union is in the 90s. If the statements and views heard and released from the army in Syria is undoubtedly true Assad regime, is a better alternative and it would be better than a dictatorship which is fanatical, extreme and ruthless. Furthermore it would have a devastating impact on the protests and the Syrian people. This will open a door a way for freedom and prosperity and more security in this country with bless barriers. Q: What do think happens if Bashar al-assad is overthrown? Or what if by this massive repression to suppress the protests and he will be almost able to silent people? And which is closer to the reality? Answer: Syria is putting away and behind its bloodiest days, the highest daily death figures and numbers are increasing day by day. Soon it will be the peak of the conflict what would be over. A relatively young President of Syria with eye PhD from medical university in the London, who despite of extensive international appeals from world community for his resignation from power will continue this brutal massacre and the suppression of innocent people. I think the Syrian government has in the past year and a half, all means with all its savagery to intimidate protesters, creating an atmosphere of fear and terror. But what is evident is that it has not been successful so far in this way. In addition, people figure of the people who hate the government has been doubled compared to a year and a half ago. Since March 2011 riots and protests that began, killing Syrian citizens by the Syrian army and police have been horrifying. Coastal city and port in Lazqyh of land and sea, successive military aggressions in Lazqyh, Shbyhh Guard, Ed Lyb, Bokmål, late Alzvr, Dra, Jmah, Jms, Damascus, Aleppo and other cities, causing tens of thousands of lives, the prisons are full of dissidents and millions are displaced. As well as thousands of people in this country are fully vanished, the gruesome killings of government opponents, by Bashar al-assad in Aleppo once again, demonstrated their brutal crime and policies. According to UN estimates, during the past year and a half, nine thousand people have been killed in Syria. Red Cross officials have warned that a million and 500 thousand people in Syria are in need of humanitarian aid. But the war still continues and the international community efforts do not seem to work. Syrian officials now think that the winner cards and the c can profit from it to save their government. But these games are very dangerous. There rumours that Bashar al-assad, has recognized a kind sovereign independent in the Kurdish region for the Kurdish population in Turkey's eastern province of Syria. At moment some parts of this area are in the hands of a political party that by political opinion have very close connections with the "P. K. K in Turkey. P.K.K has had armed struggle with Turkish government for years. All those year they have lost more than thirty thousand members who were killed in Kurdistan by Turkey. The developments Syria s Kurdistan can actually undermine the position of the Turkish government. This can in practice place turkey in a shaky ground creating unrest in Turkey. Massoud Barzani in an interview with Al Jazeera, talked about the training of 2000 Syrian Kurdish Militant in order to protect the Kurdish regions of Syria. He said that they have armed Defence Committee named People's committees in the Kurdish areas of Syria and at moment they are predominantly controlling Kurdish areas. The majority of these areas have created difficulties for the movement of Free Army of Syria because of being near Syria s borders. There are also restricted areas or regional limits set out for the probable attack of Turkey against P.K.K. In July 25th this year, Rejab Tayeib Erdogan assembled Turkey s National Security Council solely in assessing the future impact of current developments in Syria and Turkey, furthermore Kurdish influence in the region. But the discussions and decisions have not so far been published. In such circumstances, many international efforts were made to overthrow Bashar al-assad from power. Especially world s powerful countries have seriously decided for that to happen. But what would the situation be in Syria in the coming months is not yet clear. At the moment Kofi Annan, United Nations Representative for the crisis in Syria, has resigned from his position, but he will remain in his position by the end of August Kofi Annan's the Special Representative of United Nations six categories peace plan crisis did not run well ended without success. The Ceasefire between 7

8 government forces and opponents of Syria was the first paragraph of the Annan s peace plan. Ban Ki-moon, The Secretary General of the United Nations issued a statement on Thursday 1st of August, saying that Kofi Annan told him that after the end of his mission he will not continue to participate in this position. Kofi Annan's mission in Syria ends for about one month. Ban ki-moon issued a statement expressing "its profound thanks to the courage of Kofi Annan," he regretted his decision to end this mission. He also noted that in his consultations with Arab League Secretary General Nabil Arabi, he has begun to look for a replacement for Annan, "that would continue his efforts for the peace in Syria" The UN also warned that in the next three to six months, one million and 500 thousand people will be in need of emergency food aid in Syria. This figure will reach 3 million next year. The UN contributions have then to be increased and extended in Syria. Kofi Annan, at a news conference emphasized persuading government and opposition to stop the violence now, looks "like a mission impossible. The UN Secretary General and Secretary General of the Arab League have announced that the mission will not be renewed after the end of its time. The Arab League chairman of 22 member country "Nabil Arabi" issued a statement expressing concern and condemning the measures that the government Syria has taken. The Gulf Cooperation Council has taken similar position about the behaviour of the Syrian government. He has denounced and asked for a halt in violence in Syria. The position of Saudi king is more interesting, saying with a sharp tone: "The mass destruction Machine of Syria must be stopped. But a few scenarios can be possibly predicted in advance on Syria: 1- First continuation of the present situation and brutal repression. Perhaps by this the Syrian government can survive for a short time; 2- The occurrence of a coup and overthrowing of Bashar Assad ; 3- Accepting the reform a serious and real reform by Bashar Assad to compromise an agreement with the opposition furthermore the distribution of power under the supervision of the Western countries and the United Nations, 4- A Military attack by western, regional countries and NATO to Syria like Libya. QUESTION: What would be the effect and the impact of Syria s developments over the region? ANSWER: If the government of Syria s collapses by the people s power then the majority of people in Syria s would play a role in their future destiny and there will be less national and religious clash between them.but if the Syrian regime is changed by the interference of foreign forces and NATO as Libya did the people of Syria would face the most possible damage and would be in the most vulnerable position. The best scenario would not be better than Iraq, Afghanistan, Libya and Egypt. In conclusion the fall of the government of Bashar Asad will not be the end of internal conflict in Syria. The intensification of sectarian conflict, religious and nationalist conflict is not far from our imagination. In addition Kurdish question would be a special new problem, the most important issue for Turkey. In my opinion the fall of the Syrian regime would damage Islamic Republic of Iran at most, and then to some extent Hezbollah, Hamas and Islamic Jihad would be the next. The Islamic Republic right from the beginning was one of Syria s allies and they used Syria to communicate with the Lebanon, Hamas and Islamic Jihad in Palestine to continue its competition right on Israeli borders. The Islamic Republic of Iran has unconditionally supported Syria s government of Bashar Assad right from day one of protests, supporting them by Islamic Revolutionary Guards even in suppressing the Syrian people. The majority of Syrian people hate them instead. In case of the overthrow of Syria Bashar al-assad, the Syrian government would have to cut thirty-four years of Islamic rule and friend ship and it will suffer serious problems in the ways of communicating with Islamic groups in Lebanon. So therefore, it is clear that in the meantime, Islamic Republic of Iran would become more isolated and lose more wining cards and barrier in communication with Lebanon and Palestine and Syria in the region. It will lose and be under severe pressure. Finally, I believe, Bashar al-assad regime is taking his final breath, and will soon fall. But despite of all these concerns, anxieties, there is one hope that the majority of Syrian people, especially workers, women, students, youth and oppressed people will unite and organize a space for their existing and future destiny of their community. They strive to change their own destiny. It is only through the Syrian people that prosperity and security and freedom will be achieved. 5 دان از >ر ا= : > آر 6# *** 8

9 SURİYE GÜNDEMİNE BAKIŞ Sürgündeki İranlı yazarlar Bahram Rahmani ile Suriye'deki olaylar üzerine bir röportaj gerçekleştirdik. Rahmani'nin üyesi olduğu Bağımsız Yazarlar Cemiyeti, yurtdışında yaşayan İranlı yazar ve sanatçıların demokratik oluşumudur. Ayrıca, Bahram Rahmani sürgündeki İranlı yazarların şef editörüdür. Rahmani Suriye'de olanlarla ilgili görüşünü beyan ederken gizli kalan birçok ayrıntıya değiniyor. Suriye deki geniş çapta eylem ve mücadeleler, muhaliflerin ordusunun kontrolü altına geçmeden önce hangi aşamalardan geçti? Suriye nin ezilen halkının mücadelesi ve protestoları 1,5 yıldan beri süregelmektedir. Sadece güvenlik ve caydırıcılık adı altında korku ve terör atmosferi yaratan kısıtlamacı, gaddar ve insafsız neredeyse 200 bine varan asker,polis ve ajanlara karşın, çatışmalar devam ediyor. Daha henüz Beşar Esad ın Wall Street Journal da yayınlanan Suriye insanını ideolojik ve veya idealist olarak tanımladığı röportajdan önce ( bu Baas Partisi nin alışkanlık haline gelmiş iskeleti ve eğitimi ve tüm bu protestolardan rahatsız olduğunu gösteriyor.) ; Biranda yüzbinlerce insanı özgürlük çığlıkları atarken ve protestolarda, özellikle Hamat,Hamas ve Dara da 2011 nin Mart ayında dünyaya duyurdukları seslerini görüyoruz. Protestolar ve çatışmalar kısa bir zamanda özgür bir devlet savaşımı olarak Suriye nin birçok kentine yayıldı. Suriye krizi 2011 in ilk zamanlarında tam da Arap Baharı diye adlandırılan protestolar ve olayların ardından patlak verdi. Kuzey Afrika ve Ortadoğu daki memnuniyetsizlik dalgası, Suriye deki isyan dalgasına önayak oldu. Mayıs ayının son Cuma gününde Suriyeliler, 3 dilde (Arapça,Farsça ve İngilizce) üzerlerine Freedom,Azadi,Horiyate yazılmış olan sloganları ve dövizlerin, taşımıştı. İlk sloganlar en az politik olanlardı. Fakat buna rağmen polis, güvenlik güçleri ve ordu tarafından barışçıl gösterilere karşı çok sert müdahalelerde bulunuldu. Bunun sonucu olarak slogan daha da radikalleşti ve direkt rejimi ve yönetimi hedef alır hale geldi. Daha sonra Suriye rejimi reformlar için söz verirken aynı zamanda bu sözleri gerçekleştirmek yerine daha geniş çapta bir baskıyı birçok koldan yaydı Nisanında, Beşar Esad durumu sakinleştirmek ve göstericilere içinde neredeyse 50 eyalette acil durumu kaldıran ve kabineyi kovmayı öneren bir teklif sunma yollarını aradı. Fakat Esad ın başlangıcından kısa bir süre sonra, eylemler İsrailliler ve ülkede öfkeden kontrolden çıkmış birçoklar tarafından manipüle edildi. Yüzbinlere yakın eylemciler Suriye nin bir çok kentinde gösterilere başladılar; Şam,Hamat, Jblh, Lazyqh, Dra, and Homs(Şehirleri anlamadım) gibi kentlerinde farklı günlerde, fakat özellikle, Cuma Onuru, Cuma Direnişi, Cuma Savaşı, Özgür Cuma,vatanımızın Cuma Koruyucuları, Yasadışılığın Cuması gibi isimleriyle anılan Cuma günlerinde görüldü. Gösteriler biz Suriye rejimine boyun eğmeyeceğiz. Ayrıyeten bu göstericiler Beşar Esad ın istifasını ve tüm gücünün elinden alınmasını talep ettiler. Daha sonra Esad rejimi muhalifleri ordu ile tanklar ve polis kuvvetleri yardımıyla katletti- tüm bu Suriyeli güvenlik ve istihbarat ajanları birçok şehirde yaptıkları gibi. Hatta göstericiler İran İslam Cumhuriyeti nin göstericiler üzerine baskı, karşı operasyon gibi eylemlerde olduğunu belirtti. Kapsamlı bir askeri, politik ve ekonomik iş birliği, ayrıyeten Suriye yi ana bir köprü olarak 9

10 Lübnan daki Hizbullah, Filistin deki Hamas ve İslami Cihad arasındaki iletişim ve bağlantı İran tarafından sağlandı. Beşar Esad rejimi karşıtı gösteriler devam etti, Suriye muhalifleri geniş koalisyonlar inşaa etmek için çok çaba sarf etti. Sağ harici ve liberal eğilimliler Suriye Ulusal Konseyi ni İstanbul, Türkiye de 2011 yılında kurdu. Bir çok değişik üyenin kombinasyonu; Sürgündeki Müslüman Kardeşler grubu, Demokratik Değişim için Şam Deklarasyonu, Yerel koordinasyon komitesi, Devrimci Komisyon ve Suriye gibi. Burhan Ghalioun ( Fransız Suriyeli sosyoloji profesörü) Ulusal Konsey in başkanı olarak seçildi. Fakat Suriye Ulusal Konseyi nin çalışmaları başladığından bu yana hep diğer muhalif gruplar tarafından eleştirilirken, Demokratik Değişim için Ulusal Koordinasyon Komitesi adı verilen ve üyelerinin genellikle sol ve Kürt Partilerinin oluşturduğu yapılanma en sonunda 10 Haziran 2012 de Türkiye deki Suriye Ulusal Konsey i buluşmasında Abdul Basit Seda yı ( politikacı ve Suriye Ulusal Konseyi nin 9 Temmuz 2012 den bu yana başkanı) yeni lider ve Kürt politik aktivist sesi olarak seçti. Aslında, Suriye Ulusal Meclisi Suriye deki amacı Esad rejimine karşı alternatif bir rejimi oluşturmak olan 7 muhalif grup tarafından biçimlendirilmiştir. Hatırlarsak Libya daki Albay Kaddafi ye karşı Batı hükümetleri ve Nato tarafından desteklenen uluslararası Ulusal Meclisi antlaşmasını ve kombinasyonu Libya daki hükümeti ne hale getirdi? Arap Baharı olarak bilinen 2011 de milyonlarca muhalifin despotik ve yozlaşmış hükümetlere karşı kendi bölgelerinde baskı ve sansür, ve fakirlik ile sömürüye karşı olan protestolardı. Milyonlarca Arap ın Tunus, Mısır ve Libya daki despot yönetimlere karşı protestolarıydı. Tüm bu olanlar insanların bilinci için muhteşem bir başarıydı, fakat yeni hükümet bu sosyal ihtiyacın karşılığını yerine getirmekte başarısız oldu. Tüm bu kalkınmalara ve bir çok fedakarlığa karşın, sadece sağcı, milliyetçi ve dinci liberal güçler küresel kapitalistlerin destekleri ile gücü ellerine aldılar. Maalesef, görülen o ki, gerçekte işçilerin ve muhaliflerin yaşam durumlarında ve çevrelerinde pek değişik olmadı. Muhaliflerin ordusunu nasıl tanımlarsınız? Bu ordu gerçekten Suriyelilerin talepleri üzerine savaşan bir ordu mu?...albay Esad Türk Anadolu Ajansı na yüzlerce askerin içine düzinelerce subayında dahil olarak da Türkiye ye kaçtığını söyledi. Albay Esad ve düzinelerce ordu mensubu Türkiye nin Güneydoğusunda bulunan ve Suriye sınırında buluna şehri Hatay daki kamplara kaçtı. Daha sonra muhaliflerin ordusunun herhangi bir bölgenin coğrafyasında hiçbir kontrol altında olmadığını vurguladı. muhaliflerin ordusunun komutanlarından Albay Malik Alkordi nin Arap TV si Arabiya ya verdiği demeçte; muhaliflerin ordusunun sadece daha önceki eylemlerde Suriyeli göstericilere karşı saldıran orduya karşı savaştığını söyledi. Muhaliflerin ordusu, metot olarak gerilla saldırılarını kullanırken genelde saldır ve çekil stratejini uyguluyor. Albay Esad muhaliflerin ordusunun sivil görünümlü güvenlik güçlerine, gizli polis olarak bilinenlere karşı saldırdığını söylüyor. Esad, onların tamamen muhaliflerin ordusunun mensupları ile telefonlar ve internet ile ülke dışında veya ordu ile birlikte iletişim ve bağlantıda olduğunu söylüyor. Albay Esad çeşitli basın kuruluşlarına verdiği demeçlerde BM tarafından Suriye den kaçan askerlerin bir araya gelmesi ve toplanması için Suriye ve Türkiye arasına kaçış bölgesi olarak adlandırılan serbest bir bölgenin kurulması talebini dile getirdi. Gerçek, adalet ve barış için Suriyeli Ulusal Konseyi (merkezi Paris te) ne ait olan Haqyqeh gazetesi Albay Esad ın asistanlarından birinin albay için, onun Türkiye hükümetinin desteği ile Amerikalı diplomatlarla görüştüğünü söyledi. Genel olarak saygı ve istihbarat(askeri değil) ve bilgi ihtiyaçları hakkında. Türkiye deki Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada amaçlarının Türkiye ye benzer laik bir yönetim ve demokrasi olduğunu belirtti. Suriye Ulusal Meclisi, muhaliflerin ordusu ile dayanışma içerisinde olduğunu ilan etti. Burhan Ghalioun, eski Suriye Ulusal Meclisi nin başkanı El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, muhaliflerin ordusunun görmezden gelinemeyeceğini fakat bu askeri gücün hareketlerinin silahsız sivilleri korumak ile sınırlı kalması gerektiğini söyledi. Albay Alasd tekrardan üzerine basarak muhaliflerin ordusu ile Suriye Ulusal Meclisi arasında mükemmel bir uyum olduğunu belirtti. Özgür Suriye Ordusu olarak adlandırılan örgüt birbirinden apayrı mülteci militanlar ve farklı bölgelerdeki uç aşiretlerinden oluşmaktadır. Kanıtlara göre, birçok Suriye yi Özgürleştirme Ordusu gücü altında savaşçıları Libya dan ve Kuzey Afrika dan sevk edilmiştir. Kasım 2011 de Libya daki yeni hükümet Konsey ile Suriyeli muhaliflere yardım için birlik gönderme konusunda anlaştı ve yakın bir zamanda umdukları yabancı müdahalenin gelmesini beklemeye başladılar. Libya dan sevk edilecek birliklerin kararının resmi açıklaması Batı yanlısı yeni Libya hükümeti tarafından, Batı nın Esad ın Suriye nin bütünlüğünü ve kimliğini koruyacak yeteri askeri olmadığını fark etmesiyle oldu. Bir de Irak hükümetinin geçenlerde yaptığı açıklamada, El-Kaide güçlerinin Irak tan Suriye ye geçtiğini duyurdu. Müslüman Kardeşler ve Selefiler ordu içerisinde etkin olan gruplardan. Bazı gözlemlere göre, ordu içerisindeki baskın bileşim daha önce Afganistan, Irak, Libya diğer yerlerde daha önce savaşan El Kaide militanlarından oluşmaktadır. 10

11 Muhaliflerin ordusunun varlığını Temmuz 2011 de Albay Riyadh Alasd tarafından Suriye Ordusu ndan ihraç edilmiş asker olarak videosunun internette yayılmasıyla ilan edildi. Bu milis grup, kumanda merkezlerini Türkiye nin ve Ürdün ün sınır bölümlerinde ve Suudi Arabistan ve Katarlar işbirliğinde ilan etti. Lojistik ve finansal destek, kaynaklar ve silahlar orduya, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve Katar tarafından sağlandı. Bunun da ötesinde ordu merkezi bir üsse sahip. Bu merkez Türkiye nin Suriye sınırına 100 km ötesinde bulunan Adana şehrinde. Burada Türkiye nin ve Amerika Birleşik Devletleri nin ortak kullandığı bir askeri havalimanı da mevcut, ordu buradan doğal bir gözetim ve lojistik operasyonlarda faydalanmaktadır. BBC nin sevk edilen raporlardan birinde yaptığı alıntıda, muhaliflerin ordusundaki geleneksel bir kombinasyon ve heterojen muhalefet en şiddetli ve acımasız metotları intikam adı altında karşıtlarına uygulayan bir grubu yarattığını belirtti. The New York Times bir raporunda, Obama yı daha önce Reagan Bush un ve babasının yaptığı Afgan ve Arap bölgesini silahla donatma hatasını yapmaması için uyardı. Bu gazeteye göre,ordunun heterojen karışımı ve doğası fanatik Taliban milisleri veya Suriye veya Irak sınırındaki Arap ordusu ile karşılaştırabilir ve çok benzer özellikler Afganistan a karşı Sovyetlerin savaşında görülebilir. Suriye deki ordu tarafından duyurulan ve verilen açıklamalar doğruysa, Esad rejimi daha iyi ve fanatik, aşırı ve kuralsız bir diktatörlükten daha iyi bir diktatörlüktür. Ayrıca bunun eylemcilerin ve Suriyelilerin üzerinde kahredici bir etkisi vardır. Bu bir kapı açacak özgürlüğe ve refaha, ülkedeki daha fazla güvenliğe kutsal engellerle beraber. Sizce Beşar Esad hükümeti devrilirse ne olur? Ya da diğer bir olasılık olarak bu büyük çaptaki baskı protestoları bastırırsa ve insanları sessiz hale getirirse? Sizce hangisi daha gerçekçi? Suriye nin en kanlı günlerini arkadasında bıraktığını düşünüyorum. Her geçen gün daha büyük çapta ölümler artıyor. Çok yakında bitmesi gereken savaş doruk noktasına ulaşacak. Nispeten genç olan Suriye nin Londra Üniversitesi Tıp Fakültesi nden doktora sahibi Suriye nin Başkanı dünya topluluklarına acımasız katliamların ve masumlara yapılan baskının sonlandırılması için Esad ın istifasını talep ediyor. Bence, Suriye hükümeti geçen 1,5 senede tam anlamıyla vahşice protestocuların gözünü korkutmak adına tam bir korku ve terör atmosferi yarattı. Fakat elimizdeki kanıt bu yöntemin başarılı olamamasıdır. Ayrıca, insanlar hükümetten nefret edenlerin sayısının geçen 1,5 senede 2 katına çıktığını düşünüyor. Mart 2011 deki isyanlar ve protestoların başladığı günden bu yana, Suriye ordusu ve polisi tarafından öldürülen Suriyeliler in sayısı dehşet verici. Kıyı ve liman kenti Lazkiye de, Halep te, Şam da ve diğer bazı kentlerdeki askeri baskının başarısı, on binlerce muhalifin cezaevlerine tıkılması ve milyonlarcasının göç etmesidir. Aynı şekilde ülkedeki binlerce yerlerinden edilen insanlar, hükümet karşıtlarının Beşar Esad tarafından korkunç ölümleri ilk olarak Halep te vahşi suçlar ve politikalar protesto edildi. BM nin tahminlerine göre 1,5 yıllık süre zarfında 9 bin Suriyeli öldürüldü. Kızılhaç görevlileri Suriye de 1,5 milyon insanın insani yardıma ihtiyacı olduğu konusunda dünya kamuoyunu uyardı. Lakin savaş demekte ve uluslararası topluluğun çabaları işe yaramıyor gibi gözüküyor. Suriyeli görevliler şimdi kazanan kartları ve kendi hükümetlerinin korunmasının getirebileceği karları düşünüyor. Fakat bu oyunlar çok tehlikelidir. Dedikodular, Beşar Esad ın Suriye nin doğusundaki Türkiye ye ait Kürt bölgesindeki Kürt nüfusunun bir çeşit bağımsız yönetime geçtiğini fark ettiğini söylüyor. Bölgenin bazı bölümleri Türkiye de PKK ye yakın olan bir politik partinin elinde. PKK senelerdir Türk ordusuna karşı silahlı mücadele vermektedir. Tüm bu yıllarda 30 binden fazla üyesini Kürdistan da Türkiye tarafından kaybetti. Suriye deki Kürdistan ın gelişimi Türkiye hükümetinin pozisyonunu baltayabilir... Bu döngüde, birçok uluslararası çaba Beşar Esad ı gücünden uzaklaştırma yönündedir. Özellikle dünyanın güçlü ülkeleri ciddi anlamda buna karar verdi. Fakat, Suriye de aylardır gelen bu olaylar halen net değil. Tam bu zamanda Kofi Annan, Birleşmiş Milletlerin Suriye krizindeki temsilcisi olarak görevinden istifa etti ama Ağustos un sonuna kadar devam edecek olan Kofi Annan ın altı kategoride barış özel Birleşmiş Milletler raporu iyi gitmedi ve başarıya ulaşamadı. Hükümet güçleri ve muhalif güçleri arasında bir ateşkes Annan planının ilk parçasıydı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon 1 Ağustos Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kofi Annan a görevinin bittiğini ve bu görevde devam etmeyeceğini söylediğini belirtti. Kofi Annan ın görevi bir ay içinde bitiyor. Ban Ki-Moon yaptığı açıklamada Kofi Annan a cesareti dolayısıyla teşekkür ederim ifadelerinde bulunurken görevinin bitiminin kararını üzülerek aldığını belirtti. Ayrıca Ban Ki-Moon, Kofi Annan ın yerine Suriye de barış çabalarını devam ettirecek temsilci için Arap Ligi Genel Sekreteri Nabil Arabi ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi. BM ayrıca önümüzdeki 3 ay içerisinde, Suriye de 1,5 milyon insanın acil gıda ihtiyacı ile karşı karşıya kalacağı yönünde uyardı. Bu tablo gelecek yıl 3 milyona ulaşacak. BM lerin yardımları Suriye de artırılmalı ve yükseltilmeli. Kofi Annan bir konferansta Suriye hükümetini ve muhalifleri şiddeti durdurma yönünde ikna etmenin imkânsız bir görev gibi gözüktüğünü söyledi. BM Genel Sekreterliği ve Arap Ligi görevin zamanının 11

12 dolmasından sonra tekrarlanmayacağını duyurdu. 22 Üyeli Arap Ligi nin başkanı Nabil Arabi Suriye hükümetinin endişe verici bir durumda olduğunu söyledi. Körfez İşbirliği Konseyi Suriye hükümetinin tavırları karşısında benzer bir pozisyon almış durumda. Suriye deki şiddet için hükümeti suçlarken, şiddetin durdurulmasını talep etti. Suudi Kralı nın tavrı bu konuda daha da ilginç, sert bir tonda: Suriye nin toplu yıkım makinesi durdurulmak zorunda dedi. Fakat Suriye de geliştirilen birkaç senaryo tahmin edilebilecek cinsten: 1- Güncel durum ve vahşi baskı devam edecek. Belki bu sayede Suriye hükümeti kısa bir zamanda olsa yaşamını sürdürebilir; 2- bir darbenin olması ve Beşar Esad ın düşürülmesi; 3- Esad ın gerçekten ciddi reformları kabul edip, uygulamaya koyması ve muhaliflerle gücün Batılı ülkelerin ve Birleşmiş Milletlerin denetimi altında dağıtılması yönünde bir anlaşma yapması olabilir;4- Batılı, bölgesel ülkelerin ve NATO nun askeri müdahalesi, tıpkı Libya daki gibi. Suriye deki çatışmaların ilerlemesi bölge üzerinde ne gibi etkilere yol açar? Eğer Suriye hükümeti halkın gücü ve çoğunluğun isteğiyle devrilirse, bu bölgesel olarak büyük sorunlara yol açmaz. Fakat eğer Suriye rejimi NATO nun ve yabancı güçlerin tıpkı Libya da olan müdahalesi ile yıkılırsa, Suriye halkı mümkün olan en büyük zararla ve savunmasızlıkla karşı karşıya kalabilir. En iyi senaryo Irak tan, Afganistan, Libya ve Mısır dan farklı olmayabilir. Sonuç olarak, Beşar Esad hükümetinin düşmesi Suriye deki iç savaşın sonu olmayacak. Yoğunlaşan mezhep kavgaları, dini ve milliyetçi çatışmalar bizim hayal ettiğimizden daha yakın. Ayrıyeten Kürt sorusu yeni bir soru olabilir, en önemlisi Türkiye için. Bana göre, Suriye hükümetinin düşmesi en fazla İran İslam Cumhuriyeti ne ve Hizbullah ın bazı uzantılarına daha sonra da Hamas ve İslami Cihat a zarar verebilir. İran en başından beri Suriye nin sağında onun ittifakı olup, Suriye yi Lübnan ile iletişim için kullanırken, Filistin deki Hamas ve İslami Cihat ın İsrail sınırındaki rekabetini devam ettirmek için de kullandı. İran İslam Cumhuriyeti ne olursa olsun gösterilerin başladığı ilk günden bu yana Beşar Esad hükümetini desteklerken, hatta İslami Devrim Muhafızları nı Suriye halkını bastırmak için yardıma yolladı. Suriye halkının çoğunluğu onlardan nefret ediyor. Beşar Esad hükümetinin devrilmesi konusunda, Suriye hükümeti 34 yıllık İslami hukuku ve kardeşliği kesmek zorunda kalabilir ve bu Lübnan daki İslami gruplarla iletişim yollarında ciddi sorunlara neden olacak. İşte tam bu noktada açıkça, İran İslam Cumhuriyeti daha fazla izole edilmiş ve bölgede Lübnan, Suriye ve Filistin ile iletişimdeki kozlarını ve engellerini kaybetti. Yoğun baskı altında daha da kaybedecek. Son olarak, inanıyorum ki; Beşar Esad rejimi son nefesini vermekte ve yakın zamanda düşecek. Fakat tüm bu endişelere ve evhama rağmen, halen Suriye halkının çoğunluğu özellikle, işçilerin kadınların, öğrencilerin, gençlerin ve ezilenlerin kendi varlıkları ve gelecek kaderleri için birleşmesi ve örgütlenmesi bir umut olacaktır. Onlar kendi kaderlerini değiştirmek için çabalıyorlar. Refaha, güvenliğe ve özgürlüğe ulaşılacak tek yol Suriye halkından geçmektedir. Röportaj: Peyman Azadi-Çeviri: Alper Alemdar SURİYE GÜNDEMİNE BAKIŞ-2 Sürgündeki İranlı yazarlar Bahram Rahmani ile Suriye'deki olaylar üzerine bir röportaj gerçekleştirdik. Rahmani'nin üyesi olduğu Bağımsız Yazarlar Cemiyeti, yurtdışında yaşayan İranlı yazar ve sanatçıların demokratik oluşumudur. Ayrıca, Bahram Rahmani sürgündeki İranlı yazarların şef editörüdür. Rahmani Suriye'de olanlarla ilgili görüşünü beyan ederken gizli kalan birçok ayrıntıya değiniyor. 12

13 Sizce Beşar Esad hükümeti devrilirse ne olur? Ya da diğer bir olasılık olarak bu büyük çaptaki baskı protestoları bastırırsa ve insanları sessiz hale getirirse? Sizce hangisi daha gerçekçi? Suriye nin en kanlı günlerini arkadasında bıraktığını düşünüyorum. Her geçen gün daha büyük çapta ölümler artıyor. Çok yakında bitmesi gereken savaş doruk noktasına ulaşacak. Nispeten genç olan Suriye nin Londra Üniversitesi Tıp Fakültesi nden doktora sahibi Suriye nin Başkanı dünya topluluklarına acımasız katliamların ve masumlara yapılan baskının sonlandırılması için Esad ın istifasını talep ediyor. Bence, Suriye hükümeti geçen 1,5 senede tam anlamıyla vahşice protestocuların gözünü korkutmak adına tam bir korku ve terör atmosferi yarattı. Fakat elimizdeki kanıt bu yöntemin başarılı olamamasıdır. Ayrıca, insanlar hükümetten nefret edenlerin sayısının geçen 1,5 senede 2 katına çıktığını düşünüyor. Mart 2011 deki isyanlar ve protestoların başladığı günden bu yana, Suriye ordusu ve polisi tarafından öldürülen Suriyeliler in sayısı dehşet verici. Kıyı ve liman kenti Lazkiye de, Halep te, Şam da ve diğer bazı kentlerdeki askeri baskının başarısı, on binlerce muhalifin cezaevlerine tıkılması ve milyonlarcasının göç etmesidir. Aynı şekilde ülkedeki binlerce yerlerinden edilen insanlar, hükümet karşıtlarının Beşar Esad tarafından korkunç ölümleri ilk olarak Halep te vahşi suçlar ve politikalar protesto edildi. BM nin tahminlerine göre 1,5 yıllık süre zarfında 9 bin Suriyeli öldürüldü. Kızılhaç görevlileri Suriye de 1,5 milyon insanın insani yardıma ihtiyacı olduğu konusunda dünya kamuoyunu uyardı. Lakin savaş demekte ve uluslararası topluluğun çabaları işe yaramıyor gibi gözüküyor. Suriyeli görevliler şimdi kazanan kartları ve kendi hükümetlerinin korunmasının getirebileceği karları düşünüyor. Fakat bu oyunlar çok tehlikelidir. Dedikodular, Beşar Esad ın Suriye nin doğusundaki Türkiye ye ait Kürt bölgesindeki Kürt nüfusunun bir çeşit bağımsız yönetime geçtiğini fark ettiğini söylüyor. Bölgenin bazı bölümleri Türkiye de PKK ye yakın olan bir politik partinin elinde. PKK senelerdir Türk ordusuna karşı silahlı mücadele vermektedir. Tüm bu yıllarda 30 binden fazla üyesini Kürdistan da Türkiye tarafından kaybetti. Suriye deki Kürdistan ın gelişimi Türkiye hükümetinin pozisyonunu baltayabilir... Bu döngüde, birçok uluslararası çaba Beşar Esad ı gücünden uzaklaştırma yönündedir. Özellikle dünyanın güçlü ülkeleri ciddi anlamda buna karar verdi. Fakat, Suriye de aylardır gelen bu olaylar halen net değil. Tam bu zamanda Kofi Annan, Birleşmiş Milletlerin Suriye krizindeki temsilcisi olarak görevinden istifa etti ama Ağustos un sonuna kadar devam edecek olan Kofi Annan ın altı kategoride barış özel Birleşmiş Milletler raporu iyi gitmedi ve başarıya ulaşamadı. Hükümet güçleri ve muhalif güçleri arasında bir ateşkes Annan planının ilk parçasıydı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon 1 Ağustos Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kofi Annan a görevinin bittiğini ve bu görevde devam etmeyeceğini söylediğini belirtti. Kofi Annan ın görevi bir ay içinde bitiyor. Ban Ki-Moon yaptığı açıklamada Kofi Annan a cesareti dolayısıyla teşekkür ederim ifadelerinde bulunurken görevinin bitiminin kararını üzülerek aldığını belirtti. Ayrıca Ban Ki-Moon, Kofi Annan ın yerine Suriye de barış çabalarını devam ettirecek temsilci için Arap Ligi Genel Sekreteri Nabil Arabi ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi. BM ayrıca önümüzdeki 3 ay içerisinde, Suriye de 1,5 milyon insanın acil gıda ihtiyacı ile karşı karşıya kalacağı yönünde uyardı. Bu tablo gelecek yıl 3 milyona ulaşacak. BM lerin yardımları Suriye de artırılmalı ve yükseltilmeli. Kofi Annan bir konferansta Suriye hükümetini ve muhalifleri şiddeti durdurma yönünde ikna etmenin imkânsız bir görev gibi gözüktüğünü söyledi. BM Genel Sekreterliği ve Arap Ligi görevin zamanının dolmasından sonra tekrarlanmayacağını duyurdu. 22 Üyeli Arap Ligi nin başkanı Nabil Arabi Suriye hükümetinin endişe verici bir durumda olduğunu söyledi. Körfez İşbirliği Konseyi Suriye hükümetinin tavırları karşısında benzer bir pozisyon almış durumda. Suriye deki şiddet için hükümeti suçlarken, şiddetin durdurulmasını talep etti. Suudi Kralı nın tavrı bu konuda daha da ilginç, sert bir tonda: Suriye nin toplu yıkım makinesi durdurulmak zorunda dedi. Fakat Suriye de geliştirilen birkaç senaryo tahmin edilebilecek cinsten: 1- Güncel durum ve vahşi baskı devam edecek. Belki bu sayede Suriye hükümeti kısa bir zamanda olsa yaşamını sürdürebilir; 2- bir darbenin olması ve Beşar Esad ın düşürülmesi; 3- Esad ın gerçekten ciddi reformları kabul edip, uygulamaya koyması ve muhaliflerle gücün Batılı ülkelerin ve Birleşmiş Milletlerin denetimi altında dağıtılması yönünde bir anlaşma yapması olabilir;4- Batılı, bölgesel ülkelerin ve NATO nun askeri müdahalesi, tıpkı Libya daki gibi. Suriye deki çatışmaların ilerlemesi bölge üzerinde ne gibi etkilere yol açar? Eğer Suriye hükümeti halkın gücü ve çoğunluğun isteğiyle devrilirse, bu bölgesel olarak büyük sorunlara yol açmaz. Fakat eğer Suriye rejimi NATO nun ve yabancı güçlerin tıpkı Libya da olan müdahalesi ile yıkılırsa, Suriye halkı mümkün olan en büyük zararla ve savunmasızlıkla karşı karşıya kalabilir. En iyi senaryo Irak tan, Afganistan, Libya ve Mısır dan farklı olmayabilir. Sonuç olarak, Beşar Esad hükümetinin düşmesi Suriye deki iç savaşın sonu olmayacak. Yoğunlaşan mezhep kavgaları, dini ve milliyetçi çatışmalar bizim hayal ettiğimizden daha yakın. Ayrıyeten Kürt sorusu yeni bir soru olabilir, en önemlisi Türkiye için. 13

14 Bana göre, Suriye hükümetinin düşmesi en fazla İran İslam Cumhuriyeti ne ve Hizbullah ın bazı uzantılarına daha sonra da Hamas ve İslami Cihat a zarar verebilir. İran en başından beri Suriye nin sağında onun ittifakı olup, Suriye yi Lübnan ile iletişim için kullanırken, Filistin deki Hamas ve İslami Cihat ın İsrail sınırındaki rekabetini devam ettirmek için de kullandı. İran İslam Cumhuriyeti ne olursa olsun gösterilerin başladığı ilk günden bu yana Beşar Esad hükümetini desteklerken, hatta İslami Devrim Muhafızları nı Suriye halkını bastırmak için yardıma yolladı. Suriye halkının çoğunluğu onlardan nefret ediyor. Beşar Esad hükümetinin devrilmesi konusunda, Suriye hükümeti 34 yıllık İslami hukuku ve kardeşliği kesmek zorunda kalabilir ve bu Lübnan daki İslami gruplarla iletişim yollarında ciddi sorunlara neden olacak. İşte tam bu noktada açıkça, İran İslam Cumhuriyeti daha fazla izole edilmiş ve bölgede Lübnan, Suriye ve Filistin ile iletişimdeki kozlarını ve engellerini kaybetti. Yoğun baskı altında daha da kaybedecek. Son olarak, inanıyorum ki; Beşar Esad rejimi son nefesini vermekte ve yakın zamanda düşecek. Fakat tüm bu endişelere ve evhama rağmen, halen Suriye halkının çoğunluğu özellikle, işçilerin kadınların, öğrencilerin, gençlerin ve ezilenlerin kendi varlıkları ve gelecek kaderleri için birleşmesi ve örgütlenmesi bir umut olacaktır. Onlar kendi kaderlerini değiştirmek için çabalıyorlar. Refaha, güvenliğe ve özgürlüğe ulaşılacak tek yol Suriye halkından geçmektedir. Röportaj: Peyman Azadi-Çeviri: Alper Alemdar دانازا 8"7 : آ 9539!ار 14

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Sınavlara Hazırlık Dosyası - 6

Sınavlara Hazırlık Dosyası - 6 İNGİLİZCENİZ.NET! Sınavlara Hazırlık Dosyası - 6 Konu: NATO www.ingilizceniz.net Đçindekiler: Seçilmiş kelimeler, anlamları ve örnek kullanımları Okuma parçası Soru/Cevap Bölümü Bu çalışma, dil sınavlarına

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK TEKRAR KURU 20162017 (8 hafta 184 ders saati) 1 Hafta Üniteler Kitap ı İçerik Ekstra 59 Aralık, 2016 1.1 1.2 1.3 Icebreakers verb to be subject pro The verb to be : Affirmative,

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

ANKET 2- Personel(Staff)

ANKET 2- Personel(Staff) 1 Hükümlü/Tutuklu Kadınlar için Eğitim Arayışı ( Finding Education for Female Inmates ) ANKET 2- Personel(Staff) Araştırmacı(Reseacher): İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Tarih(Date): Ülke(Country):TÜRKİYE

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER:

Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER: Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER: DIŞ POLİTİKA Obama'dan Erdoğan'a tebrik 'Başbakan Kim Olursa Olsun Onunla Çalışırız' ABD nin Kürtlere silah gönderdiği belirtiliyor Post: Türkiye IŞİD militanlarına karşı önlem

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler

Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler Geçtiğimiz ay Suriye de Irak Şam İslam Devleti ve diğer muhalif güçler arasında yaşanan çatışmaya ilişkin, Suriye Devrimci Sol

Detaylı

amerika birleşimiş devletleri

amerika birleşimiş devletleri İngilizce Lesson 15 place Where you want go Türkçe 15 ders yer, mekan nereye istiyorsun git Where do you want to go? nereye gitmek istersin? Countries Country Turkey Turkey is a country America America

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

Kötüler dünyada ne yapar?

Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler Daima kendi çıkarlarını düşünenler Gözlerini güç, para ve iktidar hırsı bürümüş olanlar İstediklerini elde edebilmek için diğer insanları tehlikeye atmaktan sakınmayanlar

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882)

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) TÜRKÇE ÖRNEK-1 ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) Bu çalışma ile 208 Numaralı Urfa Şer iyye Sicili nin (1879-1882) transkripsiyonu ve

Detaylı

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Since 1996 VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Vardar Deri Makinalari 13 yıllık deneyim ile 1996 yılında kuruldu. Firmanın ilk yıllarında, ikinci

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING Is there any national law regulating stewards activity? (Özel Güvenlikle ilgili yasa varmı?) Law of particular security guards Law number 5188 Yes No (if yes, please enclose the official text) (ismini

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 14 Mart Tıp Bayramı ve Beyaz Önlük Giydirme Tören Programı Eastern Mediterranean University Dr. Fazıl Küçük Faculty of Medicine 14 th March Medicine

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: *

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: * 08~29 Ocak/Jan. 2016 Kültür Sanat Merkezi Kordon'da Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: +90 232 4649935 * 4649835 Http://www.kedikultursanat.org*info@kedikultursanat.org Kültür Sanat

Detaylı

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL İSTANBUL 2015 YAYINLARI Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL Kapak ve Dizgi: Sertaç DURMAZ ISBN: 978-605-9963-09-1 Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers Yanı)

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn)

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn) Türk Dilleri Araştırmaları, 21.1 (2011): 83-94 Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia Otto Jastrow (Tallinn) Özet: Anadolu Arapçası, ayrı lehçeler (Sprachinseln) biçiminde ortaya

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account - General [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved 5 4 Usta-Çırak Usta sen ol bu sefer çırağın ben. Yaklaşa yaklaşa mesafe kalmadı. Dünden hazırız ama cesaret olmalı Sen bana aşık ben sana aşık Ne duruyoruz ki başlasak artık? Seni çözmek için alt yazı

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı)

PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı) PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı) 1. Amn t diye bir kullanım yoktur: Zorunluluk durumunda, mesela tag question durumunda, a ren t bunun yerine kullanılır. - I am looking after my baby well, aren t I?

Detaylı

KTU SBE Sos. Bil. Derg. 2015, (9): 117-122 SURİYE İÇ SAVAŞI VE ULUSLARARASI DÜZEN 1

KTU SBE Sos. Bil. Derg. 2015, (9): 117-122 SURİYE İÇ SAVAŞI VE ULUSLARARASI DÜZEN 1 KTU SBE Sos. Bil. Derg. 2015, (9): 117-122 117 SURİYE İÇ SAVAŞI VE ULUSLARARASI DÜZEN 1 ÖZ Coşkun Topal 2 Modern Ortadoğu, Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere ve Fransa nın, Osmanlı Devleti topraklarını

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Nepal Depremi Operasyon Raporu Nepal Earthquake Operation Report 25 Nisan-3 Mayıs 2015 /25 April-3 May 2015

Nepal Depremi Operasyon Raporu Nepal Earthquake Operation Report 25 Nisan-3 Mayıs 2015 /25 April-3 May 2015 Nepal Depremi Operasyon Raporu Nepal Earthquake Operation Report 25 Nisan-3 Mayıs 2015 /25 April-3 May 2015 25 Nisan Cumartesi, GEA ekibi tarafından, yerel saate göre 11.55 de Nepal de 7.9 şiddetinde deprem

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE DERSİ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE DERSİ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE İ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI HAFTA KONU KAZANIMLAR ARAÇ 1. HAFTA 14-19 KASIM 2011 Subject Pronouns, Familiy members, Am,

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

Today...Bugün..Today..Bugün..Today..Bugün..Today..Bugün..Today...

Today...Bugün..Today..Bugün..Today..Bugün..Today..Bugün..Today... Haftanın Koçluk Sorusu: Hayatında tamamen mutlu ve özel bir anı düşün. Ne oluyordu? Bu anı özel yapan neydi? Coaching Question of the week: Think about a very happy and special moment of yours. Can you

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

DIPLOMACY IN THE INFORMATION AGE: THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN VERIFICATION. A Ph.D. Dissertation. by HAKAN FİDAN

DIPLOMACY IN THE INFORMATION AGE: THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN VERIFICATION. A Ph.D. Dissertation. by HAKAN FİDAN DIPLOMACY IN THE INFORMATION AGE: A Ph.D. Dissertation by HAKAN FİDAN The Department of International Relations Ankara DIPLOMACY IN THE INFORMATION AGE: The Institute of Economics and Social Sciences of

Detaylı

1915 TARTIŞILIRKEN GÖZDEN KAÇIRILANLAR

1915 TARTIŞILIRKEN GÖZDEN KAÇIRILANLAR GENELKURMAY BAŞKANLIĞI TURKISH GENERAL STAFF ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT BAŞKANLIĞI MILITARY HISTORY AND STRATEGIC STUDIES DIRECTORATE STRATEJİK ARAŞTIRMA VE ETÜT MERKEZİ STRATEGIC RESEARCH AND STUDY

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı