UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI HİZMETLERİ HİZMET ALIM İLANI (20 NOLU HİZMET ALIM İLANI)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI HİZMETLERİ HİZMET ALIM İLANI (20 NOLU HİZMET ALIM İLANI)"

Transkript

1 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI HİZMETLERİ HİZMET ALIM İLANI (20 NOLU HİZMET ALIM İLANI) İstanbul İl Müdürlüğünce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/ı bendi kapsamında aşağıda yer alan bilgiler ve Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı Hizmetleri Özel Şartnamesinde * yer alan belgelere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. SIRA MESLEK 1 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Programı Eğitim Süresi Fiili Gün Ders Saati Grup Sayısı Gruptaki Kursiyer Sayısı (En Fazla) (Bakınız Açıklama 1) Toplam Kursiyer Sayısı Başlangıç Tarihi /02/2013 Başvuru Tarih ve Saati Bitiş Tarih ve Saati 06/03/2013 Saat:16.00 AÇIKLAMALAR: 1- Gruptaki kursiyer sayısının planlanması, Şartnamenin Eğitim Mekanlarının Fiziki Durumu ve Donanımı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde yapılmalıdır sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak kurulan özel öğretim kurumları ve özel eğitim işletmeleri eğitim vereceği toplam kursiyer sayısının belirlenmesinde MEB Ruhsatnamesinde belirtilen Kurum/bina kontenjanı ile kat planında belirtilen sınıf kontenjanı çerçevesinde gruplandırma yapılmalıdır. 2- Eğitimlerin fiili gün süresi 6 saat üzerinden hesaplanmıştır. Eğitimlerin işyerleri tarafından verilmesi durumunda günlük 8 saat olarak uygulanacaktır. (Bakınız Şartnamenin 10.8 ve 10.9 maddeleri) 3- Eğitim hizmeti hizmet alımı kısmi tekliflere açıktır. 4- Eğitimlerin en geç 31/12/2013 tarihinde bitecek şekilde planlanması gerekir. TEKLİF DOSYASINDA SUNULACAK BELGELER 1-Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Sağlayıcı Başvuru Formu (Ek :2) (Teklifler kapalı zarf içerisinde (bakınız Şartnamenin 3. Maddesine) İl Müdürlüğüne teslim edilecektir. 1

2 Müracaat Yeri (Adres) :İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Lüleciler Cad. No: Tophane-Beyoğlu/İSTANBUL Tel/Faks : Telefon : /88/89 Fax : Ayrıntılı Bilgi İçin Nazlı KARAMAN (Dahili: 131) Emrah ÇAY (Dahili: 111) WEB Adresi : Elektronik Posta Adresi: * Hizmet alımları: UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMETLERİ ÖZEL ŞARTNAMESİ nde belirtilen şartlar çerçevesinde yapılacaktır. Söz konusu dokümanlara internet adresinden ulaşılabilir 2

3 Madde 1- Amaç... 1 Madde 2- Kapsam... 1 Madde 3- Hizmet Alımının Yapılacağı ve Hizmetin Uygulanacağı Yer... 1 Madde 4 Hizmet Satın Alınacak Kurum Ve Kuruluşlar ve Hizmet Sağlayıcıların Taşıması Gereken Özellikler... 1 Madde 5- Hizmet alımına ilişkin genel esaslar... 2 Madde 6- Teklif Dosyasında Bulundurulacak Belgeler... 3 ÖNEMLİ UYARI:... 4 Madde 7- Ortaklık ve Ortakların Uygunluğu... 5 Madde 8- Hizmet Alınamayacak ve/veya İşbirliği Yapılamayacak Kişi Ve Kuruluşlar... 5 Madde 9- Eğitim Giderleri... 6 Madde 10- Eğitimin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Eğitim Yeri Eğitim Mekanlarının Fiziki Durumu ve Donanımı Güvenlik İlkeleri Kursiyer Sigorta Prim Giderlerinin Ödenmesi Eğitime Katılacak Kursiyer Sayısı ve Grup Sayısı Kursiyerlerin Taşıması Gereken Asgari Şartlar Kursiyerlerin Seçimi Eğitim Programı ve Süresi, Eğiticilerin Sayıları, Görevlendirilmeleri ve Nitelikleri ile Eğiticilerin Değiştirilmesi Eğitim Günü ve Saatlerinde Değişiklik Yapılması Katılımcı Seçimi Eğitim Başladıktan Sonra Katılımcı Değişimi Katılımcı/Kursiyer Kimlik Kartı Katılımcıların Devam Durumlarının İzlenmesi, İzin ve İlişik Kesme Katılımcılara Ek Harcama Yaptırılmaması Hizmet Bedelinin Ödenmesi Denetim ve Kontrol Sözleşmenin İptal Edilmesi Kurs Yöneticileri Danışman İstihdamı Belge Verme Madde 11- Tanınırlık Madde 12- Tekliflerin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Madde 13- Diğer

4 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMETLERİ ÖZEL ŞARTNAMESİ Madde 1- Amaç (1) Bu şartnamenin amacı; İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne (İŞKUR) kayıtlı işsizlerin Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programının verilmesiyle ilgili idari ve teknik şartlar ile uyulması gereken usul ve esasları belirlemektir. Madde 2- Kapsam (1) Bu şartname; yukarıda 1 inci maddede belirtilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programına ilişkin eğitimlerin başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili şartları kapsamaktadır. Madde 3- Hizmet Alımının Yapılacağı ve Hizmetin Uygulanacağı Yer (1) Eğitim hizmeti alımı, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Lüleciler Cad. No: Tophane-Beyoğlu/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Hizmet alımına ilişkin olarak istekliler tarafından verilecek teklifler 06/03/2013 tarihi ve Saat ya kadar belirtilen adrese teslim edilecektir. Teklifler, istekliler tarafından kapalı zarf içerisinde, zarfın ağzı kaşelenmiş ve/veya mühürlenmiş ve/veya imzalanmış halde idareye teslim edilecektir. İdare tarafından alınan teklif karşılığında teklif sahibine evrak kayıt tarih ve sayısı ile teslim saatini gösterir alındı belgesi (EK:1) verilecektir. Madde 4- Hizmet Satın Alınacak Kurum Ve Kuruluşlar ve Hizmet Sağlayıcıların Taşıması Gereken Özellikler 1- Eğitim hizmeti alınacak kurum/kuruluşlar: a) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları ile düzenlenilecek programlarda Hizmet Alımı yöntemi kullanılmayıp, sadece işbirliği yöntemi kullanılacaktır. Ayrıca diğer istekliler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarının alt yapısını kullanarak hizmet alımı yöntemi ile eğitim düzenleyemezler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarının alt yapısını kullanmak isteyen istekliler İşbirliği kapsamında teklif verebilirler. b) Üniversiteler (Üniversiteler tarafından teklif verilebilmesi için, teklif verilen ilde üniversitenin kurumsal yapısının bulunması zorunludur. Kurumsal yapıdan kasıt ise; teklif verilen ilde yerleşke, fakülte veya yüksekokullun bulunmasıdır. Kurumsal yapısı olamayan ilde teklif verecek sürekli eğitim merkezinin, o ilde faaliyet göstermek için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından izinli olması gerekmektedir.) c) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ve 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak kurulan özel öğretim kurumları ve özel eğitim işletmeleri, d) Eğitim için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen özel öğretim kurumlarına ait standartlarda ( ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA AİT STANDARTLAR YÖNERGESİ Beşinci Bölümde belirtilen) belirtilen gerekli mekân ve donanıma sahip; 1

5 i. Dernek, vakıf, işçi, işveren, esnaf ve meslek kuruluşları, meslek birlikleri ve benzeri kurum ve kuruluşlar ile Özel sektör işyerleri, ii. Kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunla kurulan banka ve kuruluşlar ile bunlara bağlı işyerleri olması gerekmektedir. Hizmet sağlayıcıların taşıması gereken kriterler gerekli görüldüğü durumlarda İl Müdürlüğü/İŞKUR Hizmet Merkezi tarafından yerinde denetlenebilir. Vakıflar, dernekler, meslek odaları ve birlikleri ile sendikalar teklif verdikleri ve düzenleyecekleri eğitime ilişkin mülkiyeti kendine ait eğitim mekânlarının Milli Eğitim Bakanlığı nın belirlediği standartlarda teknik altyapı ve donanıma sahip olmalıdır. Bu husus İl Müdürlüğünce, eğitim verilecek mekânın içyapı (Metrekare olarak, havalandırma, aydınlatma gibi) ve donanım (sıra, bilgisayar vb.) acısından yeterli olup olmadığı tespit edilir. Teklif sahibi vakıfların, derneklerin, meslek odaları ve birliklerinin, sendikaların teklif verdikleri illerde düzenleyecekleri eğitime ilişkin mülkiyeti kendine ait eğitim mekanları olmaması halinde, adı geçen teklif sahiplerinden Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği standartlardaki eğitim yerlerine ilişkin alınan onaylar ile birlikte, eğitim yeri olarak kullanılacak mekanın (bir binanın bir odası veya bir dershanenin bir dersliği şeklindeki teklifler kabul edilmeyecek olup, bir binanın bir dairesi veya bağımsız bir bölümü şeklindeki kiralamalar kabul edilebilecektir) teklif verme tarihi itibariyle ileriye doğru 2 yıllık kira kontratının ibraz edilmesi istenecektir) İsteklinin teklif verebilmesi için, İstanbul ilinde yasal olarak faaliyet izninin bulunması gerekir. Aynı doğrultuda bir dernek, vakıf vb. kurum/kuruluş tarafından teklif sunulabilmesi de İstanbul ilinde şubesinin olup, eğitim yetki belgesine sahip olması koşuluna bağlıdır. Ana modül eğitimlerini verecek eğiticilerde KOSGEB tarafından yapılan değerlendirmede en az 70 puan alması gerekir. Yapılacak eğitici değişikliklerinde de ayrılan eğiticinin yerine en az aynı niteliklere haiz, Hizmet Merkezi tarafından onaylanmış yeni eğitici belirlenmesi zorunludur sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ihaleye katılamayacak olanlar, ihaleden yasaklılar ve Kurum mevzuatı gereğince yasaklı olanlardan girişimcilik eğitimi satın alınamaz. Mahkemeye intikal etmiş uyuşmazlıklarda karar kesinleşinceye kadar, aynı yükleniciden hizmet alınmayacaktır. Madde 5- Hizmet alımına ilişkin genel esaslar (1) Hizmet alımıyla gerçekleştirilecek olan programlarda; a) Sözleşme aşamasında hizmet sağlayıcılardan hizmet sağlayıcılardan vergi, SGK prim borcu ile SGK ve Kurumca kesilmiş idari para cezası olmadığına dair belge istenir. Teklif sahibinin söz konusu hususlara ilişkin borcu olması halinde teklifi reddedilir. b) Tespiti halinde söz konusu borçlara ilişkin hizmet sağlayıcı yapılandırma uygulamasından yararlandığını, yüklenici ise yapılandırma kapsamındaki 2

6 yükümlülüklerini yerine getirdiğini belgelemesi halinde borcu yoktur şeklinde değerlendirilir. c) Programın yürütümü sırasında borcun ortaya çıkması halinde hak edişler bloke edilir. Yüklenicinin ilgili kuruluştan borcu yoktur belgesi getirmesi halinde ödeme yapılır. Madde 6- Teklif Dosyasında Bulundurulacak Belgeler 1- Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Sağlayıcı Başvuru Formu (Ek: 2) Ayrıca Sözleşme aşamasında isteklilerden; 1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi; A ) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, B ) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; A ) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, B ) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 3- Hizmet sağlayıcı STK ise; kuruluş ve/veya faaliyette bulunmalarına izin veren belgenin (Vakıf senedi, dernek tüzüğü vb.) kopyası, 4- Teklif verecek istekliler bu şartnamenin 4. Maddesinin 1/d beninde belirtilen Hizmet Sağlayıcı olmaları halinde Eğitim yeri ve mekânının Eğitim için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen özel öğretim kurumlarına ait standartlarda (ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA AİT STANDARTLAR YÖNERGESİ Beşinci Bölümde) belirtilen gerekli mekân ve donanıma sahip olmaları gerekir. Bu şartları taşımayan isteklilerin mali teklifleri değerlendirilmez ve bu tür isteklilerden hizmet alımı yapılmaz. İstekliler teklif dosyasında Eğitim yeri ve mekânının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen özel öğretim kurumlarına ait standartlarda mekân ve donanıma sahip olduklarını taahhüt etmeleri gerekmektedir. 5. Girişimcilik Destek Programı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başvuru Formu ve Eki Değerlendirme Formu (Eğitim birden fazla grubu kapsaması halinde her eğitim grubu için ayrı ayrı düzenlenmesi gerekir). 3

7 6. Girişimcilik Destek Programı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Eğitmen Bilgi Formu ve Eki Eğitmen Değerlendirme Formu ile Diploma Fotokopisi, Özgeçmiş Sertifika vb belgeler (Her eğitmen için ayrı ayrı düzenlenmesi gerekir). 7. Kurumumuza İdari Para Cezası (İPC) borcu olmadığına dair taahhütname, 8. Vergi, SGK prim, prime ilişkin borç ile SGK tarafından kesilmiş idari para cezası olmadığına dair belge (Vergi, SGK Prim ve İdari Para Cezası varsa yapılandırıldığına dair yazı) aslı veya kurumca onaylı fotokopisi, (Kamu İhale Mevzuatı kapsamında borcunun bulunmadığına dair belge Kİ ) belge istenecektir. Teklif sahibinin söz konusu hususlara ilişkin borcu olması halinde teklifi reddedilir. ÖNEMLİ UYARI: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile ilgili formlara internet adresinden ulaşılabilir. Kullanılacak olan formlarda KOSGEB ile İŞKUR logosunun bulunması gerekir. Girişimcilik Destek Programı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başvuru Formu; Formu tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. Eğitimin her bir grubu için ayrı ayrı düzenlenecektir. Başvuru Yapan Kurum/Kuruluş Adı bölümüne İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) yazılacaktır. Kurum/Kuruluşun Statüsü (Üniversite,Kamu Kurumu, Dernek, Vakıf vs.) bölümüne Kamu Kurumu yazılacaktır. Bu Takvim Yılı İçerisinde Yapılmış Eğitim Programı Sayısı bölümüne 2 (iki) yazılacaktır. Eğitimin Planlanan Tarih Aralığı bölümüne Programın (her grup için tarih belirtilecek şekilde) uygulama tarihi yazılacaktır. Eğitimin Hedef Kitlesi bölümüne hedef kitle yazılacaktır. Eğitime Katılması Planlanan Katılımcı Sayısı bölümüne eğitim grubu en az 10 en fazla 25 kişi olacak şekilde planlanacaktır. Eğitimin Yeri bölümüne eğitimin yapılacağı adres yazılacaktır. Programın Ana Modülün konusu içeriği, süresi ve uygulama şartları Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (UGE) İşbirliği Protokolünde belirlenen esaslar çerçevesinde olmalıdır (Bakınız Şartname Madde 10.8). 4

8 İstekli formu imzalamayacaktır. Formu İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından onaylanacaktır. Girişimcilik Destek Programı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Eğitmen Bilgi Formu; Eğitmen, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (UGE) İşbirliği Protokolünde belirlenen şartlara sahip olmalıdır. Form tam ve eksiksiz olarak doldurulduktan sonra eğitmen tarafından imzalanacaktır. Her bir eğitmen için ayrı ayrı doldurulacak ve Ekler form bazında düzenlenecektir. Eğitmenlere ait diploma, özgeçmiş, referans mektupları vs. türü evrakların asılları veya noter onaylı suretleri yoksa, isteklilerce Aslı Gibidir yapılıp kaşeli/imzalı olarak İl Müdürlüğümüze ibraz edilecek ve bu belgelerin aslının isteklilerce görüldüğü hususunda taahhütname alınacaktır. Madde 7- Ortaklık ve Ortakların Uygunluğu (1) İstekliler; tek, iş ortağı veya konsorsiyum olarak başvurabilirler. Tek, iş ortağı veya konsorsiyum olarak başvuran isteklilerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa dayanılarak çıkarılan Hizmet Alımı İhaleleri Yönetmeliğinin 51 inci madde; ihale dışı bırakılma ve 52 nci madde; ihaleye katılmayacak olanlar ile Kurum tarafından belirlenen yasaklılar ya da teklif veremeyecek istekliler kapsamına girmemeleri gerekmektedir. (2) İş ortağı ya da konsorsiyum olarak başvurulması halinde, bir istekli yasal sorumluluk üstlenerek lider yüklenici olacaktır. Hizmet alımına karar verilmesi halinde İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü ile sözleşmeyi lider yüklenici yapacaktır. İş ortağı veya konsorsiyum oluşturmak suretiyle teklif verecek istekliler, iş ortağı oluşturduklarına dair koordinatör ortağın da belirtildiği iş ortağı anlaşmasını veya konsorsiyum beyannamesini teklifte sunacaklardır. (3) İhalenin iş ortağı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce iş ortaklığından noter tasdikli iş ortağı sözleşmesi, konsorsiyumdan konsorsiyum beyannamesi istenecektir. (4) Konsorsiyum ve iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; iş ortaklığını ve/veya konsorsiyumu oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilecektir. Madde 8- Hizmet Alınamayacak ve/veya İşbirliği Yapılamayacak Kişi Ve Kuruluşlar (1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ihaleye katılamayacak olanlar ve ihaleden yasaklı olanlar ile eğitim düzenlenemez. Böyle bir durumun tespiti halinde açılan eğitim iptal edilecek, sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır. (2) Kurumumuzla son üç yıllık sürede düzenlenmiş olan kurs/programlara ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmediği Kurumca tespit edilen kurum/kuruluşlardan hizmet satın alınmayacaktır. Ancak bu durumun kalktığının Genel Müdürlükçe bildirilmesi durumunda hizmet satın alınabilecektir. 5

9 (3) Hizmet alımı yapan ; a) İŞKUR İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi hizmet alımında görevli ve/veya yetkili personelin, b) Hizmet alımında görevli ve/veya yetkili personelin eşinin, c) Hizmet alımında görevli ve/veya yetkili personelin üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının, d) Hizmet alımında görevli ve/veya yetkili personelin evlatlıkları ve evlat edinenlerinin, sahibi veya ortağı bulundukları firmalar ile yetkili kurullarında olması şartıyla üyesi bulundukları dernek ve vakıflarla kurs/program düzenlenemez. (4) Bu maddenin 3 üncü fıkrasında belirtilen kişilerin ortakları ve/veya ortaklarının firmalarıyla yetkili kurullarında olması şartıyla üyesi bulundukları dernek ve vakıflar ile kurs/program düzenlenemez. (5) Bu yasaklara rağmen teklif veren hizmet sağlayıcıların teklifleri değerlendirilmeksizin reddedilir, durumun sonradan anlaşılması halinde kurs/programı iptal edilir, tahakkuk eden hak edişler bloke edilir, varsa daha önce yapılmış ödemeler yasal faiziyle tahsil olunur. Yüklenici hakkında iki yıl süresince yasaklılık hükümleri uygulanır. (6) İş ortaklığı ya da konsorsiyum halinde teklif verilmesi halinde iş ortaklığı ya da konsorsiyumu oluşturan gerçek kişilerden birinin yasaklı ya da teklif veremeyecek hizmet sağlayıcılar arasında yer alması durumunda da bu maddede belirtilen hükümler uygulanır. Madde 9- Eğitim Giderleri (1) Eğitim için gerekli olan temrin malzemesi, eğitici, eğitim yeri giderleri, yüklenici kârı giderlerden oluşan kursiyer başına birim maliyetten oluşur. Madde 10- Eğitimin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar (1) Sözleşme imzalayan Yüklenicinin, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile yapacağı işbirliği içerisinde yürüteceği görevler ve bu görevlerin yürütülmesine ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir Eğitim Yeri Hizmet sağlayıcının teklifinde, eğitimlerin yapılacağı eğitim yerlerini açıkça belirtmesi gerekmektedir. Teklifin verildiği anda istekli, belirttiği adreste fiilen faaliyet göstermiyorsa, belirtilen adreste faaliyet göstereceğini taahhüt eden varsa- kira kontratını yoksa kira protokolünü teklif ekinde ibraz etmesi gerekmektedir. Eğer kira kontratı yerine protokol düzenlenmiş ise, sözleşme aşamasında teklif dosyasında yer alan protokolün kira kontratına dönüştürülmesi gerekmektedir Eğitim Mekanlarının Fiziki Durumu ve Donanımı (1) Teklif verecek istekliler bu şartnamenin 4. Maddesinin 1/d beninde belirtilen Hizmet Sağlayıcı olmaları halinde Eğitim yeri ve mekanının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen özel öğretim kurumlarına ait standartlarda mekan ve donanıma sahip olmalıdır. Bu şartları taşımayan isteklilerin mali teklifleri değerlendirilmez ve bu tür isteklilerden hizmet alımı yapılmaz. İstekliler teklif dosyasında Eğitim yeri ve mekanının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen özel öğretim kurumlarına ait standartlarda mekan ve donanıma sahip olduklarını belgelendirmeleri gerekir. 6

10 (2) İstekli tarafından verilecek eğitim için gerekli olan donanım, ekipman ve eğitim araç/gerecine sahip olduğunu veya bu ekipmanların temin edildiğine/edileceğine ilişkin belgeleri (taahhüt belgesi) teklif dosyasına konulacaktır. (3) İstekli tarafından, eğitim mekanlarının yeterli düzeyde demirbaş eşyalarla, eğitim araç/gereçleriyle ve eğitim sarf malzemeleriyle donanımı sağlanacaktır. Eğitim programlarının uygulanacağı mekanlar (dershane, atölye, laboratuar, işyeri, mesleki rehabilitasyon merkezi vb.) fiziki kapasite ve donanım açısından istenilen yeterlilikte olacaktır. Eğitim programlarının devam ettiği süre içinde bu standartlar korunacaktır. Eğitim yeri ve eğitim araç gereç, donanım yerinde tespit edilecektir. Eğitim verilecek mekanlarda, eğitime katılacak kursiyer sayısı 25 (yirmibeş) kişiden fazla olmayacaktır Güvenlik İlkeleri (1) Eğitim mekânlarında Yüklenici tarafından, gerekli koruyucu güvenlik ve sağlık önlemleri alınacak ve eğitim programlarının devamı süresince bu önlemler titizlikle uygulanacaktır. Yüklenici tarafından gerekli koruyucu güvenlik ve sağlık önlemlerinin alınmaması sonucu ortaya çıkabilecek olumsuz durumlardan Yüklenici sorumlu olacak, bütün tedavi giderleri ile tazminatlar Yüklenici tarafından ödenecektir Kursiyer Sigorta Prim Giderlerinin Ödenmesi 1- Eğitimlere katılacak her bir katılımcı başına belirlenen ders saat ücreti üzerinden hesaplanan eğitim gideri, 2- Eğitim programına katılanlara eğitimlere katıldıkları her bir fiili gün için yapılan kursiyer zaruri ödemeleri, 3- Eğitim süresince tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında eğitime katılanlar için ödenecek olan sigorta primleri, toplamından oluşur Eğitime Katılacak Kursiyer Sayısı ve Grup Sayısı 1- Eğitim programlarına katılanların sayısı 10 kişiden az, 25 kişiden fazla olamaz. 2- Katılımcı sayısının 25 i aşması durumunda talebi karşılamak üzere aynı program dâhilinde birden fazla sınıf açılabilir. 3- Katılımcıların kayıtları sistem üzerinden tutulur Kursiyerlerin Taşıması Gereken Asgari Şartlar Girişimcilik programına katılmak için; 1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak (emekli olanlar hariç) yaşını tamamlamış olmak, 3. Girişimcilik programından daha önce yararlanmamış olmak, şartları aranır. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün/İŞKUR Hizmet Merkezinin organize edeceği; İŞKUR, yüklenici ve katılım sağlayan KOSGEB Hizmet Merkezi temsilcisiyle yapılacak seçmeler sonucunda girişimcilik programına katılmaya hak kazanan katılımcı listesi belirlenir Kursiyerlerin Seçimi (1) Programın özelliğine uygun nitelikleri taşıyan Kuruma kayıtlı işsizler ile günlük müracaatçılar arasından, tarafsızlık ve fırsat eşitliği ilkesine riayet edilerek asil ve yeteri kadar 7

11 yedek kursiyer yüklenici ve Kurum personeli tarafından belirlenecektir. (2) Kursiyer seçimi işlemi tamamlandıktan sonra tespit edilen asil kursiyer listesi ile yedek kursiyer listesi kursun yürütüm ve denetim işlemlerini yapan Hizmet Merkezince (Yetkili Hizmet Merkezi) uygun görülen yöntemle ilan edilecektir Eğitim Programı ve Süresi, Eğiticilerin Sayıları, Görevlendirilmeleri ve Nitelikleri ile Eğiticilerin Değiştirilmesi Eğitim programı aşağıda belirtilen içeriği ve şartları taşıması gerekir. Eğitim programı ana modül ve destek modüllerden oluşur. Ana modül içeriğinin aşağıda belirtilen asgari içerik ve süreleri taşıyıp taşımadığının tespiti için sözleşme imzalanacak olan yüklenici adayı tarafından sunulan eğitim programına paralel olarak İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce doldurulmuş imzalanmış olan EK 5-18 UGE Eğitim Plan formu ile birlikte EK 5-15 UGE Başvuru Formu KOSGEB Hizmet Merkezine onaylatılır. Başvurular eğitim başlamadan önce yapılmalıdır. Onay için gönderilen programlar en geç 10 (on) iş günü ön değerlendirmeden sonra 5 (beş) iş günü içerisinde Hizmet Merkezince onaylanır ya da düzeltme talep edilir. İl Müdürlüğünce düzeltme talep edilen programlarda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra tekrar başvuru yapabileceği gibi varsa bir sonraki hizmet sağlayıcının eğitim programını değerlendirilmek üzere KOSGEB Hizmet Merkezine gönderebilir.. Ana modüllerin eğitim süresi toplamı 70 saattir. Eğitim süresi sınıf içi eğitim ve atölye çalışmalarını kapsar. Eğitim sonunda, girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları hedeflenmektedir. Ana modüller aşağıda belirtilen konu başlık ve sürelerini içermelidir: a) Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri- 8 (sekiz) saat, b) Modül 2: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) - 18 (on sekiz) saat, c) Modül 3: İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) - 24 (yirmi dört) saat, ç) Modül 4: İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar - 20 (yirmi) saat. Eğitimlerde; örnek olay, egzersiz vb. uygulamalı ve interaktif teknikler kullanılır. Atölye çalışmalarında, katılımcıların gerçekleştirdiği inceleme/araştırma çalışmaları eğitmenin sunacağı diğer örneklerle birlikte değerlendirilir. Eğitim programının KOSGEB Hizmet Merkezi tarafından onaylanabilmesi için yukarıda sayılan kapsamı içermesi yeterlidir. Ancak, İŞKUR sektörel ve yerel düzeyde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim programına destek modüller (örneğin; işçi alma, çalıştırma, çalışanların maliyet ve performansını ölçme, e-ticaret, dış ticaret vs, sınıf içi ve/veya atölye çalışması şeklinde) ekleyebilir. Destek modüller için farklı eğitmenler seçilebilir. Destek modüllerin eğitim süresi toplamı en fazla 12 saat olabilir. Destek modül eğitim programı ve eğitmenleri KOSGEB Hizmet Merkezine onaylatılmaz. Bir günde en az 5 en fazla 8 saat eğitim verilebilir. Ana modüllerin tek bir eğitmen tarafından verilmesi şarttır. Bu eğitmenin KOSGEB Hizmet Merkezi tarafından onaylanması için sözleşme imzalama aşamasındaki yüklenici adayınca verilen eğitmen özgeçmiş ve bilgilerine paralel İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl 8

12 Müdürlüğünce doldurulmuş imzalanmış olan EK 5-16 UGE Eğitmen Bilgi Formu Hizmet Merkezine onay için gönderilir. Her bir eğitim için yapılan başvuruda en fazla 3 (üç) eğitmen değerlendirilmek üzere gönderilebilir. Başvuruların onaylanması için eğitmenin en az 4 (dört) yıllık Üniversite mezunu olması ve EK 5-19 UGE Eğitmen Değerlendirme Formu ndaki kriterler üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması gereklidir. Yeterli puanı alarak onaylanan eğitmenlerle, onay tarihinden itibaren 6 (altı ) ay süresince girişimcilik eğitimi düzenlenebilir. Destek modülleri verecek eğitmenlerde en az 4 (dört) yıllık üniversite mezunu olması şartından başka aranılacak şartlar destek modülünün içeriğine göre İl Müdürlüğünce belirlenir ve KOSGEB onayı aranmaz. Hizmet Merkezleri başvuru tarihini müteakip en geç 10 (on) iş günü ön değerlendirme yaptıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde Eğitmen değerlendirmesini tamamlar ve değerlendirme sonucunu gerekçesiyle İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ne yazılı olarak bildirilir. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/ reddedilen başvurulardaki eksiklikleri yükleniciye tamamlatarak yeniden başvuru yapabileceği gibi varsa bir sonraki hizmet sağlayıcının eğitmenini/eğitmenlerini değerlendirilmek üzere KOSGEB Hizmet Merkezine gönderebilir. Bir eğitim programı çerçevesinde aynı tarihlerde birden fazla sınıfın açılması gerektiği ve/veya eğitici değişikliği gereken eğitimlerde İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, KOSGEB Hizmet Merkezi tarafından daha önce uygun bulunan (6 (altı) ayı geçmemiş olmak şartıyla) aynı yükleniciye ait eğitmenlerden her bir sınıf için bir eğiticiyi belirler ve ilgili sınıfın eğitimi başlamadan 5 (beş) gün önce KOSGEB Hizmet Merkezine eğitici, eğitim programı ve katılımcılarla ilgili yazılı olarak bilgi verir. Yüklenicinin eğitmen başvurusunun tek eğitmen için onaylandıktan sonraki gerekçe göstererek yapacağı eğitmen değişikliği taleplerinde, yüklenicinin İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gerekçesini belirttiği yazısı ile birlikte vereceği yeni eğiticiye ait özgeçmiş ve bilgilere paralel İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından doldurulup imzalanmış EK 5-16 de yer alan UGE Eğitmen Bilgi Formu nu, KOSGEB Hizmet Merkezine yazılı olarak iletir. KOSGEB Hizmet Merkezi tarafından gerekçenin uygun görülmesi halinde, değerlendirme kriterleri esas alınarak, önerilen eğitmen 5 (beş) gün içerisinde kabul veya reddedilir. Bu değerlendirme sürecinde devam eden eğitimler askıya alınır. İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, aynı program dâhilinde en çok 1 (bir) kez eğitmen değişikliği yapabilir Eğitim Günü ve Saatlerinde Değişiklik Yapılması Günde en az 5 en fazla 8 saat eğitim verilecek olup eğitim süresi haftalık en fazla 6 gün olabilecek ancak hiçbir şekilde günlük bitiş saati 23:00 ü geçemeyecektir. Milli ve dini bayramlar ile resmi tatillerde eğitim yapılmayacaktır Katılımcı Seçimi Eğitim Başladıktan Sonra Katılımcı Değişimi Girişimcilik Programına katılmak isteyen katılımcılar; İŞKUR a kayıtlı işsizler (emekliler hariç) arasından eğitim durumları, mesleki deneyimleri, mali yeterlilikleri gibi kriterlere bakılarak İdare ve yüklenici işbirliğinde belirlenir. Katılımcı seçimi işlemi tamamlandıktan sonra tespit edilen asil katılımcı listesi ile yedek katılımcı listesi İdare tarafından uygun vasıtalarla ilan edilecektir. Asil katılımcı listesinde bulunan katılımcılardan Girişimcilik Programının ilk %10 luk süresi içerisinde 9

13 katılmayanların veya ayrılanların yerine yedek katılımcı listesinden sıraya göre yeni katılımcı alınabilecektir Katılımcı/Kursiyer Kimlik Kartı (1) Fiili kurs günü 30 günün üstünde olan kurs/programlara katılan kursiyerlere Kursiyer Kimlik Kartı verilir. Kursiyerler kimlik kartlarını eğitim süresince yakalarına takacaklardır. (2) Fiili kurs günü 30 gün ve altında olan kurs/programlara katılan kursiyerlere Kursiyer Kimlik Kartı verilip/verilmemesine Yetkili Şube Müdürlüğüce karar verilecektir Katılımcıların Devam Durumlarının İzlenmesi, İzin ve İlişik Kesme 1- Katılımcıların eğitimlere devam etmeleri zorunludur. Kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara, eğiticiler/öğreticiler tarafından, yazılı olarak mazeret izni verilebilir. Bu izinler, devam çizelgelerinin arkasına uygun bir şekilde yazılır Ancak, bu izin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile tevsik edilebilen sağlık izni de dahil, hangi sebeple olursa olsun toplam eğitim süresinin 1/10 unu aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde, katılımcıların eğitimle ilişikleri kesilir. 2- Program başlangıcından itibaren ilk 1/10 luk eğitim süresi içerisinde ilişiği kesilen katılımcıların yerine alınan katılımcıların devamsızlık hakkı toplam eğitim süresinin 1/10 u kadardır. Katılımcıların eğitimin 1/10 undan fazlasına devam edememesi doktor raporu ile tevsik edilmesi durumunda ilişikleri kesilir fakat daha sonra açılacak girişimcilik programlarına başvurabilirler. 3- Kursların uygulanma süreleri içinde kullanılmak üzere, Yetkili İŞKUR Hizmet Merkezince mühürlenmiş (EK 5-9) Devam Çizelgesi düzenlenecek (KOSGEB logosu eklenilecektir.) ve bu çizelgelerin giriş-çıkış sütunları kursiyerler tarafından, kontrol kısmı ise eğitim sırasında eğitmenler/öğreticiler tarafından her gün imzalanacaktır. Kurstan ayrılan, ilişikleri kesilen veya kayıtları silinen devam çizelgeleri, bu işlemlerden sonra, diğer kursiyerlerin devam çizelgeleri ise, günlük düzenlenerek program sonunda Yetkili İŞKUR Hizmet Merkezlerince gönderilecektir. Kurs bitiminde bu çizelgeler kurs dosyasında muhafaza edilecektir. 4- Ayrıca yüklenici tarafından kursun başlangıcından bitişine kadar olan süre içerisinde kursiyerlerin devam durumları haftalık olarak İŞKUR internet sayfası üzerinden sisteme girilir. Haftalık hafta içinde başlatılan kurslarda dahil olmak üzere devam durumlarının sisteme girilmesi ilgili hafta sonu en geç cumartesi akşamı 23:59 a kadar gerçekleştirilir. 5- Kursiyerlerin devam durumlarının sisteme girilmesini sağlamak üzere ilgili işlemin gerçekleştirilmesiyle sınırlı olmak üzere yükleniciye sisteme giriş yetkisi verilir. 10

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI Uşak İl Müdürlüğümüzce Kuruma kayıtlı işsizlere yönelik olarak, kendi işini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/I bendi

Detaylı

Eğitim süresi Fiili Gün (Açıklama 2) Sınıftaki Katılımcı Sayısı (Açıklama 3) Sınıf Sayısı. Ders Saati

Eğitim süresi Fiili Gün (Açıklama 2) Sınıftaki Katılımcı Sayısı (Açıklama 3) Sınıf Sayısı. Ders Saati EK-24: Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Alım İlanı T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL SEVİYE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI İl Müdürlüğümüzce

Detaylı

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi Ders Saati Gün

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi Ders Saati Gün K-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI 1 İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi

İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.

Detaylı

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat EK-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI 1 İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Sınıf Sayısı.

İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Sınıf Sayısı. T.C. TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU ĠL MÜDÜRLÜĞÜ GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠM PROGRAMI HĠZMET ALIM ĠLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.

Detaylı

İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.

İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ EK 3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI1 (UMEM KAPSAMINDA) İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- PROGRAMIN AMACI: İşbaşı eğitim programı, Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde, daha önceden edindikleri teorik bilgileri

Detaylı

SİİRT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

SİİRT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI SİİRT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından katılımcıların, mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak alanlarda düzenlenir. 2- GENEL ESASLAR:

Detaylı

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından katılımcıların, mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak alanlarda düzenlenir. 2- GENEL

Detaylı

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından katılımcıların, mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak alanlarda düzenlenir. 2- GENEL

Detaylı

NOT:Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT:Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER 1- Tüm hizmet sağlayıcılar, aşağıda belirtilen yeterlilik bilgi ve belgelerini tekliflerine ek olarak İl Müdürlüklerine ileteceklerdir; a- Teklifi imzalamaya yetkili kişilere

Detaylı

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI BİNGÖL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İl Müdürlüğümüzce İşbaşı Eğitim Programı kapsamında Kurumumuza kayıtlı işsizlerin mesleki yeterliliklerini geliştirebilecekleri İşbaşı

Detaylı

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME BİRİNCİ BÖLÜM İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI ORMAN ALANLARININ TEMİZLİĞİ, ORMAN YOLLARININ ALTYAPILARININ DÜZENLENMESİ

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI ORMAN ALANLARININ TEMİZLİĞİ, ORMAN YOLLARININ ALTYAPILARININ DÜZENLENMESİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI ORMAN ALANLARININ TEMİZLİĞİ, ORMAN YOLLARININ ALTYAPILARININ DÜZENLENMESİ ve YOL KENARLARININ TEMİZLENMESİ VE DOĞAL GENÇLEŞTİRME ALANLARINDAKİ ÜRETİM ARTIKLARININ TEMİZLENMESİ

Detaylı

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin bilgiler Madde 1-1.1. a) İdarenin

Detaylı

Hizmet Alımı için ihale ilanı

Hizmet Alımı için ihale ilanı Hizmet Alımı için ihale ilanı İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı, İstanbul Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında sağlanan mali destek ile İstanbul da İstanbul Yenilik Ekosistemi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar Karar Sayısı: 2003/6554 ( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Mal Alımı için ihale ilanı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Mal Alımı için ihale ilanı İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Tekno Endüstriyel Tasarım Bilgisayar Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı KOBİ lere Yönelik İmalat

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU Çocuk Kâşifler Sanal Dünyada Kanserli Çocuklara Umut Vakfı İstanbul Kalkınma Ajansı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek

Detaylı

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar TEKLİF DOSYASI 1 Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 İSTANBUL HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİĞİ (İHKİB) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEK BİLGİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI

SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER o Bölüm A: İsteklilere Talimatlar o Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel Koşullar Söz. Ek-2: Teknik Şartname Söz. Ek-3: Teknik Teklif Söz. Ek-4:

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

HİZMET ALIMI İÇİN İHALE İLANI

HİZMET ALIMI İÇİN İHALE İLANI HİZMET ALIMI İÇİN İHALE İLANI Genç Başarı Eğitim Vakfı, İstanbul Kalkınma Ajansı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Genç Başarı Eğitim Vakfı nda 3X Programı: Gençlerin,

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ 1. AŞAMA LİSANS, KURUMSAL LİSANS BAKIMI, UYARLAMA/GELİŞTİRME ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIMI İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı