dünden bugüne... Türkiye Futbol Federasyonu History of TFF

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "dünden bugüne... Türkiye Futbol Federasyonu History of TFF"

Transkript

1 dünden bugüne... Türkiye Futbol Federasyonu History of TFF

2 4 Ü lkemizde futbolun ilk olarak 19. yüzy l n son çeyre inde oynanmaya bafllad bilinmektedir. Osmanl döneminde Selanik'te yak lan ilk atefl, zamanla Bornova çay rlar na kadar yay lm flt r. lk futbol kulübü ise yine zmir'de ngilizler taraf ndan kurulmufltur. Daha sonra ise stanbul'a bulaflan bu güzel salg n, Kad köy ve Moda çay rlar n etkisine almas yla beraber neredeyse tüm kentin ilgisini çekmeyi baflarm flt r y l nda zmir'den gelen karman n stanbul karmas yla karfl laflmas, Türk topraklar ndaki ilk futbol maç olarak tarihe not düflülmüfltür. lk Türk futbol tak m ise Fuad Hüsnü Bey ile Reflat Danyal Bey taraf ndan devrin hafiyelerinden kaçabilmek ad na ngilizce isimle kurulan Black Stocking olmufltur. Bu tak m n Rumlarla Papaz n çay r nda 1901'de oynad maç ise bir Türk tak m n n ilk futbol maç olarak kay tlara geçmifltir. Genelde stanbul'da yaflayan ngilizlerin bafl çekti i, ayr ca Rumlar n da kat l m yla geniflleyen futbol sevgisi, arka arkaya futbol kulüplerinin kurulmas sonucunu do urmufltur. ngilizlerin ve Rumlar n ortaklafla kurdu u Kad köy Futbol Kulübü bu anlamda stanbul'un ilk kulübüdür. Fakat ç kan anlaflmazl klar neticesinde ngilizler Moda Futbol Kulübü'nü kurmufl, ard ndan Kad köylü Rumlar, Elpis ve Imogene kulüplerini kurarak ngilizleri takip etmifltir. Bunun ard ndan ayn tak mlar n kat l m yla 1903 y l nda stanbul Futbol Ligi kurulmufltur. stanbul'da bir futbol liginin kurulmas, bu co rafyada futbolun daha da yayg nlaflaca n n ilk iflareti olmufltur. Türk gençlerinin de bu yeni kurulan tak mlara olan ilgisi, zamanla Biz niye bir futbol tak m kurmuyoruz? fikrine dönüflünce ilk resmi futbol tak m m z da ortaya ç km flt r.

3 I t is known that the game of football was first played in the last quarter of the 19th century in Turkey. It all started in Thessaloniki during the Ottoman period and spread down to the meadows of Bornova. The first football club was formed by a group of English people in Izmir. Spreading further to Istanbul and being played in the meadows of Kad köy and Moda, the fever for football managed to attract the attention of almost all the city. The first match played between the Izmir selection and the stanbul selection in 1897 was recorded as the first football match ever played on the Turkish territory. The first Turkish football team was formed by Fuad Hüsnü Bey and Reflat Danyal Bey under an English name, Black Stocking, as Turkish people were forbidden to play football at the time. The match was played between this team and the team formed by Greeks at Papaz n Çay r (literally Priest's Meadow) in 1901 was the first match played by a Turkish team. The football fever which was started by a group of English people and spread further with the involvement of a group of Greeks resulted in the formation of many football clubs one after the other. Kad köy Football Club, formed by a group of English and Greek people jointly, was the first football club of Istanbul. However, due to certain disputes arose between the two groups, the English formed Moda Football Club. Some Greek people from Kad köy formed Elpis and Imogene clubs. All these teams came together and formed the Istanbul Football League in This League was the sign that football was about to spread further in this country. The interest of Turkish youth in those newly formed teams turned into 5

4 6 1905'te Mekteb-i Sultani'nin 10. s n f ö rencileri, arkadafllar Ali Sami Yen'in önderli inde Galatasaray' kurmufltur. Galatasaray, sezonunda stanbul Ligi'ne kat lm fl, 'de ise kazand ilk flampiyonlukla Türk futbol tarihi için bambaflka bir bafllang c müjdelemifltir. Ard ndan Fenerbahçe ve Befliktafl onlar takip edince Türk futbolu yeni bir boyuta do ru ilerlemeye bafllam flt r. Türkiye'de futbolun tam olarak yeflermeye bafllad periyot y llar aras d r. II. Meflrutiyet sonras esen özgürlük havas nda yeni tak mlar kurulmufl, bu arada Türk tak mlar da varl klar n ciddi bir flekilde teyit ettirmifltir. stanbul'un ard ndan zmir, Ankara, Eskiflehir, Bursa, Adana ve Trabzon flehirlerinde futbol büyük bir h zla yay lmaya bafllam flt r. Pazar Ligi, Cuma Ligi, stanbul Türk dman Birli i Ligi ve stanbul fiampiyonlu u Ligi bu dönemin önemli organizasyonlar olmufltur. Daha sonras nda yaflanan savafllarla beraber futbol, yaklafl k 11 y ll k bir sekteye u ram flt r. Erken Cumhuriyet dönemi, Türkiye'de baflka birçok alanda oldu gibi futbolda da ilk önemli hamlelerin at ld bir dönüflüm süreci olmufltur. Kazan lan zaferin getirdi i rüzgârla yeni bir ulusun temelleri at l rken, modernleflme ve dünyan n ileri medeniyetleri seviyesine eriflme emeli bu yeni ulusun ilk hedefidir. Bilim, sanat ve spor olmak üzere her alanda yeni bir yap lanma ve oluflum söz konusudur.

5 an enthusiasm and they formed Turkey's first official football team. A group of grade 10 students studying at Galatasaray High School (named as Mekteb-i Sultani at the time) formed Galatasaray SK under the leadership of their friend Ali Sami Yen. Galatasaray entered the Istanbul League in the season of and, with their first championship title they won in , they heralded the beginning of Turkish football history. Galatasaray was followed by the formation of Fenerbahçe SK and Befliktafl JK, giving Turkish football a new perspective. Football in Turkey began to fully develop between 1908 and New football teams were formed as the winds of freedom started to blow in the post-second Constitutionalist era, while Turkish teams strongly confirmed their own existence. Following these developments in Istanbul, football started spreading rapidly in Izmir, Ankara, Eskiflehir, Bursa, Adana and Trabzon. Among the most popular leagues of the time were Sunday League, Friday League, Istanbul Turkish Training Union League and Istanbul Championship League. Later, when the World War I started, football in Turkey came to a standstill for nearly 11 years. The early Republican Period was a turning point where a number of initiatives were taken in football, like many other areas, in Turkey. After the war was won, the foundations of a new nation were laid, while modernity and holding a place among the world's most civilized nations became the priority of that new nation, a process of collective restructuring and formation began in a number of fields including science, art and sports. 7

6 TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU KURULUYOR Türk sporunun ilk teflkilat olan Türk dman Cemiyetleri ttifak 'n n kurulmas n n ard ndan Yusuf Ziya Önifl baflkanl nda ilk Türk Futbol Federasyonu 1923 y l nda fiehzadebafl 'ndaki Letafet Apartman salonunda yap lan toplant da Futbol Hey'et-i Müttehidesi ad yla kurulmufltur. Ard ndan FIFA'ya baflvurulmufl ve Türkiye 21 May s 1923 tarihinde FIFA'n n 26. üyesi olmufltur. FIFA üyesi Türkiye, ilk milli maç n Cumhuriyetin ilan ndan üç gün önce oynar. 26 Ekim 1923 tarihinde stanbul Taksim Stad 'nda Romanya'yla oynanan bu maç 2-2 sonuçlanm flt r. Ard ndan gelen dönemde Milli Tak m' 1924 Paris Olimpiyatlar 'na haz rlamas için skoçya'dan Billy Hunter getirtilmifltir. Hunter, Türk futbolculara ça dafl futbolu tan tan ve sistemli bir flekilde çal flt ran ilk teknik adam olmufltur. Yine 1924 Paris Olimpiyatlar 'nda Çekoslovakya'yla oynanan ve 5-2 kaybedilen maç, kay tlara Milli Tak m' n yurtd fl ndaki ilk maç olarak geçmifltir. 1936'ya kadar süren bu dönemde ilk Türkiye fiampiyonas Ankara'da yap lm fl ve flampiyon Harbiye olmufltur. 1924'te FIFA'n n iste iyle Sovyetler Birli i-türkiye maç n Hamdi Emin Çap' n yönetmesi ise bir Türk hakemin ilk kez bir milli maçta görev yapmas anlam na gelir. lk kez hakem ve antrenör kursu aç lmas da yine bu döneme rastlam fl, ilk deplasmanl lig kapsam ndaki Milli Küme maçlar da yine bu dönemde tertip edilmifltir y l nda Türk Spor Kurumu'nun kald r lmas ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlü ü'nün Türk sporuna hâkim olmas yla beraber futbol da devlet yönetimine geçmifl olur. 8

7 BIRTH OF THE TURKISH FOOTBALL FEDERATION Following the formation of the Union of Turkish Training Associations, being Turkey's first sports authority, the Turkish Football Federation was established under the name Futbol Hey'et-i Müttehidesi at a meeting held in the meeting hall of Letafet Apartment House in fiehzadebafl in 1923, and Yusuf Ziya Önifl was elected first President. Following the Federation's establishment, Turkey applied to FIFA for membership and became FIFA's 26th member on 21 May As a FIFA member, the Turkish National Team played their first international match against Romania at the Istanbul Taksim Stadium on 26 October 1923, only three days before the Republic of Turkey was declared. The match ended with a 2-2 draw. Later, Billy Hunter of Scotland was hired to prepare the Turkish National Team for the 1924 Paris Olympic Games. Hunter was the first coach to introduce Turkish footballers to modern football and train them systematically. The match played and lost 5-2 against Czechoslovakia during the 1924 Paris Olympic Games was Turkey's first official match abroad. During that period up until 1936, the first Turkish Championship was held in Ankara, with Harbiye winning the title. The first Turkish referee who officiated the USSR-Turkey match in 1924 at the request of FIFA was Hamdi Emin Çap. The first referee and coaching courses were also opened and the initial away matches under the National League were played in the same period. Along with the revocation of the Turkish Sports Agency in 1938 and placement of Turkish sports under the rule of the General Directorate of Physical Training, the state started to govern football. 9

8 MERHABA DÜNYA KUPASI Bir sonraki dönem, Türk futbolunun geliflmesinin devam diye özetlenebilir. 1952'de profesyonelli in kabulü, 1954'te Milli Tak m' n sviçre'de düzenlenen Dünya Kupas 'na ilk kez kat lmas, yine bu dönemde baz Türk oyuncular n yurtd fl nda top koflturmas önemli geliflmelerdir. Türk Milli Tak m asl nda 1950 y l nda, tarihinde ilk defa Dünya Kupas finallerinde mücadele etme hakk n kazan r. kinci Dünya Savafl 'n n ard ndan, Dünya Kupas 'n n yeniden düzenlenmesine karar verilmifltir. Finaller, savafltan yeni ç kan Avrupa'da de il, s ras gelen Amerika k tas nda oynanacakt r. FIFA, bu konuda fazla düflünmez ve Dünya Kupas finallerini düzenlemek için can atan Brezilya'da karar k lar. Ancak bu karar Türkiye için ciddi bir darbe olmufltur. Çünkü elemelerde Suriye'yi 7-0 gibi ezici bir üstünlükle ma lup eden Milli Tak m m z, ülkenin içinde bulundu u ekonomik koflullar nedeniyle dünyan n öbür ucundaki Brezilya'ya gidemeyecektir. Yine de Dünya Kupas hasretimiz çok uzun sürmez Dünya Kupas finalleri sviçre'de oynanacakt r. Milli Tak m m z elemelerde spanya ile eflleflir. Bütün dünya gibi sviçreliler de spanya'n n finallere kat laca na o kadar inanm flt r ki, hat ra eflyalar na spanyol bayraklar n bile ifllettirmifltir. Milli Tak m m z, Madrid'de oynanan ilk maç 4-1 kaybetti inde hiç kimse flafl rmaz zaten. Ama bu iflin bir de stanbul'u vard r. Ay-y ld zl on birimiz, rövanfl maç n 1-0 kazan r. O dönemlerde averaj kural uygulanmamaktad r. 10

9 HELLO, WORLD CUP! The following decade can be summarized as the continuous development of Turkish football. Upon recognition of professional football in 1952, first qualification of Turkish National Team for the 1954 World Cup finals held in Switzerland and hiring of some Turkish players by foreign clubs are among the important developments of this period. In fact, the Turkish National Team were qualified for the 1950 World Cup finals for the first time. After World War II, FIFA decided to continue to hold World Cup finals. The finals were not to be in the war-worn continent of Europe, but in the continent of America, which was up next. Without thinking much, FIFA picked Brazil which was dying to host the World Cup finals. However, that decision was a serious blow to Turkey. Because, due to the country's financial problems, Turkey, who carried a 7-0 trashing of Syria in a play-off, could not afford to go to Brazil. However, Turkey did not wait long for the next World Cup. The 1954 World Cup finals were going to be held in Switzerland. Turkey played against Spain in a qualifier. Swiss people, like many others across the world, believed in a victory by Spain so much that they placed Spanish flags in their World Cup memorabilia. It was no surprise to any one when our National Team lost to Spain 4-1 in the first leg in Madrid. However, there was yet another 90 minute-game in Istanbul. Our National Team won the second leg 1-0. At the time, the goal average rule did not apply. A play-off had to be played at a neutral venue to qualify for the finals. The venue was Rome, Italy. At the end 11

10 12 sviçre'deki finallere gidecek tak m belirlemek için tarafs z sahada üçüncü bir maç n daha oynanmas gerekmektedir. Tarafs z saha ise talya'n n baflkenti Roma'd r. 90 dakikan n sonunda skor tabelas na 2-2'lik sonuç as lm flt r. Dönemin statüsünde uzatmalar ya da penalt lar yoktur. sviçre biletini alacak tak m kura at fl belirleyecektir. Kaptan m z Turgay fieren in gözüne top toplay c olarak görev yapan bir çocuk iliflir ve tercihi onun yapmas n ister. Maçtan önce Türk futbol tarihine geçece inden habersiz olan Franco isimli çocuk, hakemin ve kaptanlar n yan na gelir. Turgay fieren in sorusu üzerine Franco "Yaz " demifltir. Hakemin paray havaya f rlatmas yla küçük metal parças n n yere düflmesi aras nda geçen süre sanki bir as r gibidir. Merakl gözler paran n üzerine e ildi inde, yaz bölümünün Milli Tak m m za sviçre yolunu iflaret etti ini görür. Türkiye, tarihinde ilk defa Dünya Kupas finallerindedir. Ancak finallerdeki performans m z umulan n çok gerisindedir. lk rakibimiz Federal Almanya karfl s nda 2. dakikada Suat Mamat' n att golle 1-0 öne geçsek de 14. dakikada Schaefer, 52. dakikada Klodt, 60. dakikada O. Walter ve 81. dakikada Morlock'un gollerine engel olamayarak sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayr l r z. kinci maçtaki rakibimiz zay f Güney Kore'dir. Suat' n 10 ve 30, Lefter'in 24, Burhan' n 37, 64 ve 70, Erol'un da 76. dakikada att gollerle Güney Kore'yi sahaya ç kt na piflman ederiz: 7-0. Bu arada Almanlar Macaristan'a yenilmifl ve bir kez daha rakibimiz olmufltur. Ancak Milli Tak m m z Almanlar karfl s nda ilk karfl laflmadaki kadar bile direnç gösteremez. 22. dakikada Mustafa ve 82. dakikada Lefter'le buldu umuz gollere 7. dakikada O. Walter, 12 ve 79. dakikalarda Schafer, 31, 60 ve 71. dakikalarda Morlock, 62. dakikada da F. Walter'le karfl l k veren Almanlar maç 7-2 kazan p ümitlerimizi sona erdirir.

11 of the game, the score was 2-2. According to the rules, no extra time was played and no penalty kick tie-breakers were applied. Finally, the qualifier was going to be named by a coin toss. Our Captain Turgay fieren recognized a ballboy and asked him to choose. The boy's name was Franco, who did not know that his name would be mentioned in Turkish football history, comes near the referee and both teams' captains. Upon Turgay fieren s question, Franco says Tails. The time that passed between Franco's flip of the coin into the air and the coin's fall to the ground felt like a century. Curious eyes focused on the coin laying on the ground; it was tails, directing Turkey towards Switzerland. Turkey were to take their place in the finals for the first time in history. But, Turkish National Team's performance in the finals was worse than expected. Playing against West Germany, Turkey were the first to score (by Suat Mamat) in the second minute, but lost 4-1, failing to prevent the goals scored by Schaefer at 14', Klodt at 52', O. Walter at 60' and Morlock at 81'. Our second match was against the weak S. Korea side which we defeated 7-0 by goals scored by Suat at 10' and 70', Lefter at 24', Burhan at 37', 64' and 70', and Erol at 76'. By the way, Germany were defeated by Hungary and became our opponent once again. But, our National Team's performance against the German side was even worse than the first match and lost out 2-7 to Germany for a quick trip back home. Our two goals were scored by Mustafa at 22' and Lefter at 82', while Germany's goals were scored by O. Walter at 7', Schaefer at 12' and 79', Morlock at 31', 60' and 71' and F. Walter at 62'. 13

12 UEFA'YA ÜYE OLUYORUZ 1950'lerden 1960'lara uzanan sürecin kilometre tafllar, stanbul, Ankara ve zmir'de profesyonel futbol liglerinin kurulmas, di er flehirlerde futbol kulüplerinin h zla ço almas, Avrupa kupalar nda Galatasaray, Göztepe ve Fenerbahçe'nin elde etti i baflar l sonuçlar, ayr ca baz kulüplerde oynamaya bafllayan yabanc futbolcular olmufltur y l nda UEFA, Türkiye'nin tam üye oldu unu duyurur. Yine sezonundan itibaren Avrupa Kupa Galipleri Kupas 'na kat lacak tak mlar belirlemek üzere Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Kupas organize eder. Ayr ca 1967 y l nda 20. UEFA Genç Milli Tak mlar fiampiyonas Türkiye'de düzenlenir. 70'ler tüm dünyada oldu u gibi Türkiye'de de önemli bir de iflim sürecini getirmifltir. Bunun en belirginlerinden biri yabanc teknik direktörlerin Türkiye'de daha fazla boy göstermesidir. Nitekim önce ngiliz Brian Birch, ard ndan Brezilyal Didi çal flt rd klar tak mlarla Türkiye Ligi'nde baflar l sonuçlara imza atm fllard r. Ayn tarihler içinde Milli Tak m istikrars z sonuçlar almaya bafllam flt r ve ayn durum kulüplerimizin Avrupa kupas maçlar için de geçerlidir. Ayr ca bu dönemde çok say da Yugoslav oyuncu da liglerde top koflturur ki, bu durum neredeyse 90'l y llara kadar devam eder. 70'ler, Türk futbolunda "Anadolu htilali"nin yafland dönemdir ayn zamanda. Trabzonspor, 1974 y l nda yükseldi i Türkiye Ligi'nde ikinci sezonunda flampiyonlu a ulaflm fl, çok k sa bir süreçte 6 flampiyonluk 14

13 BECOMING A UEFA MEMBER The milestones of Turkish football between 1950 and 1960 were as follows: the professional football leagues were formed in Istanbul, Ankara and Izmir; the number of football clubs in other cities rapidly increased; Galatasaray, Göztepe and Fenerbahçe achieved successful results in European cups; and foreign players started to play for Turkish clubs. In 1962, UEFA declares Turkey's full membership. The Turkish Football Federation started to organize Turkish Cup in the season for Turkish clubs to qualify for the UEFA Cup Winners' Cup. Additionally, in 1967, the 20th European U-21 Football Championship was hosted by Turkey. The 1970s introduced a series of important changes in Turkey and the world alike. One of the most striking of these changes was that an increasing number of Turkish clubs started to employ foreign coaches. Brian Birch of England and Didi of Brazil performed successfully with the teams they coached in the Turkish First Division. In the same period, the Turkish National Team started to perform poorly while Turkish clubs were never satifactory in the European cups. In that period, many Yugoslavian players played in our leagues up until the 1990s. The 1970s witnessed an Anatolian Revolution in Turkish football. Trabzonspor achieved the championship title in their second year in the Turkish League which they were promoted in Trabzonspor achieved a total of 6 League championships in a short period of time and played a leading role in football's spread across Anatolia. In the 1980s, though the approach to club 15

14 16 elde ederek futbolun Anadolu'ya yay lmas nda da öncü bir rol üstlenmifltir. 80'li y llarda de iflen yönetim anlay fl yla beraber futbolda da ayn süreç hüküm sürer. Birkaç münferit baflar n n yan nda çok kayda de er geliflmeler yaflanmaz. Ama Jupp Derwall'in Türkiye'ye gelmesi ve Galatasaray' sistemli futbol oynayan bir tak m haline getirmesi, bir fleylerin de iflece inin ilk göstergelerinden biri olmufltur. Nitekim Galatasaray' n Derwall döneminde yard mc l n yapan Mustafa Denizli yönetiminde 80'li y llar n sonunda Avrupa fiampiyon Kulüpler Kupas 'nda yar final oynamas her fleyin bambaflka bir bak fl aç s yla de iflebilece inin ilk göstergelerinden biri olur. Ayn dönemlerde, 1989 y l nda devrin Baflbakan Turgut Özal' n da deste iyle Türkiye Futbol Federasyonu Baflkanl na fienes Erzik atanm fl ve bu da Türk futbolu için önemli milatlardan biri olmufltur. Erzik'le beraber altyap ya verilen önem artm fl, daha sistematik çal flma flartlar oluflturulmufltur. 90'lar bu anlamda Türk futbolunun at l m ve devrim y llar d r y l nda Erzik, UEFA Kongresi'nde ilk Türk temsilci olarak cra Kurulu üyeli ine getirilirken, iki önemli komisyonun da Asbaflkanl na seçilmifltir. Tüm altyap yat r mlar 1992'de meyvesini vermifl ve A Genç Milli Tak m tarihte ilk defa Avrupa fiampiyonu olmufltur. Bu baflar n n tesadüfi olmad, sonraki y llarda elde edilen di er sonuçlarla desteklenmifl, gençlerimiz, 1994 ve 2005 y llar nda iki kez daha Avrupa fiampiyonlu u'nu elde etmifltir.

15 management changes, we witness no important change in the level of football played, except a few successful results. However, with the arrival of Jupp Derwall, who turned Galatasaray into a team playing football with a certain system, in Turkey was one of the indicators showing that somethings were about to change. The first of these indicators was that Galatasaray, which was coached then by Mustafa Denizli, who served as an assisstant coach during the Derwall period, played in the semi finals of the European Champions Cup in the late 1980s. In the same period, fienes Erzik was appointed President of the Turkish Football Federation with the support of Turgut Özal, the then Prime Minister of Turkey, in 1989 and fienes Erzik had been a milestone in Turkish football history. During his presidency, insfrastructural programs were given priority and more systematic training conditions were created. Turkish football took a series of initiatives and revolutionary decisions in the 1990s. In 1990, Erzik was elected by the UEFA Congress to UEFA's Executive Committee as the first Turkish delegate, and later appointed as Vice-Chairman of two major Committees. All the infrastructural investments made paid off in 1992 and our U-19 National Team achieved their first European Championship title. The successful results, such European Championships achieved in 1994 and 2005, obtained in the following years proved that the first European Championship title was not achieved by chance. 17

16 ÖZERKL K VE TAR H BAfiARILAR 1992 y l nda Türkiye Futbol Federasyonu özerkli e kavuflur. Futboldaki geliflim ve de iflim, futbolun sadece bir spor dal olmad n da ortaya ç kartm flt r. Futbolun yaratt ekonomik de erlerin giderek büyümesi ve futbola olan ilginin yayg nlaflmas, lokal federasyonlar nezdinde bu spor dal n n ba ms z bir yap içerisinde yönetilmesini zorunlu k lm flt r tarihinde 3813 say l Kanunla Türkiye Futbol Federasyonu özerk hale getirilir. Kanunun 1. maddesiyle, futbol faaliyetlerini millî ve milletleraras kurallara göre yürütmek, teflkilatland rmak ve Türkiye'yi futbol konusunda yurtiçinde ve yurtd fl nda temsil etmek üzere özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kiflili e sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonu kurulur. Faaliyete geçti i günden beri özerk Futbol Federasyonu, çal flmalar n büyük bir baflar yla sürdürür. Özerkli in ard ndan 1996 y l nda uygulamaya konulan Havuz Sistemi ile kulüplerin naklen yay n gelirleri yüz milyon dolarlarla telaffuz edilen boyutlara ulaflt r lm flt r. lerleyen y llarda ise özellikle Milli Tak m m z n elde etti i baflar lar sponsorluk yolunu açm fl, Türkiye Futbol Federasyonu dev anlaflmalarla futbol ekonomisinde milyonlarca dolarl k bir katma de er oluflturmufltur. Futbol ekonomisinin önemi kulüpler taraf ndan da anlafl lm fl, sponsorluk gelirleri bu alanda da devreye sokulmufltur y l da Türk futbolu için hareketli geçen bir dönem olmufltur. 16 yafl alt Avrupa Futbol fiampiyonas TFF taraf ndan organize edilmifl ve Profesyonel Türkiye Ligleri'nde Fair Play uygulamas n n start verilmifltir. Yine ayn sene dopingle mücadele kapsam nda bafllat lan çal flmalardan olumlu sonuçlar al nmaya 18

17 AUTONOMY AND HISTORIC ACCOMPLISHMENTS The Turkish Football Federation earned autonomy in The developments and changes in football showed that it was more than a sport. The financial values increasingly created by football and the widening interest in football showed that football had to be governed by an autonomous organization. Law No. 3813, adopted on 17 June 1992, and granted autonomy to the Turkish Football Federation. Pursuant to Article 1 of the Law, the Turkish Football Federation was established as an autonomous organization and as being subject to private law for the purposes of conducting and organizing football activities in line with national and international rules and representing Turkey in and outside Turkey in the field of football. Ever since its establishment as an autonomous organization, the Turkish Football Federation (TFF) has been continuing its operations successfully. The Pool System, which was introduced in 1996, helped our clubs generate broadcasting revenues in hundreds of millions of US Dollars. The successful results obtained, particularly those of our National Team, in the following years paved the path towards sponsorship and helped TFF sign huge agreements, providing added value of millions of US Dollars to Turkish football economy. The importance of football economy was also realized by club managements which later signed sponsorship agreements was also an active year for TFF. TFF hosted U-16 European Championship and introduced the Fair Play principle in the Turkish Leagues. Also, the anti-doping programs implemented in the same 19

18 bafllanm flt r senesinde Viyana'da düzenlenen toplant da TFF Baflkan fienes Erzik, UEFA Asbaflkanl 'na ve FIFA cra Kurulu'na seçilmifltir. Ayn dönemde ilk kez bir bayan hakemimiz, Lale Orta FIFA kokart takm flt r. Yine ayn süreçte tesisleflme hamlesi bafllat lm fl, Beylerbeyi'ndeki Atatürk E itim ve Araflt rma Merkezi, Levent'teki TFF Merkez Binas ve Riva'daki Milli Tak mlar Kamp ve E itim Tesisleri arka arkaya tamamlanm flt r. Tesisleflme hamlesi kulüplere de yay lm fl, birçok kulübümüz Futbol Federasyonu'nun ay rd fonlar sayesinde yeni tesislere kavuflmufltur y l nda seçimle iflbafl na gelen ilk TFF Baflkan da yine fienes Erzik olmufltur. LK KEZ AVRUPA fiamp YONASI F NALLER NDEY Z Ayn y l A Milli Tak m bir ilki baflararak ngiltere'de düzenlenen Avrupa Futbol fiampiyonas Finalleri'ne kat lmaya hak kazanm flt r. Fatih Terim yönetiminde 1991'de Akdeniz Oyunlar 'nda finale ç kan ve 1993 te de flampiyon olan genç jenerasyon, Türk Futbol Tarihi'nde milat olmufltur. Fatih Terim, Sepp Piontek'in yerine Milli Tak m' n bafl na geçti inde, 1991'den itibaren bir araya getirdi i bu jenerasyonla tarihi bir baflar ya imza atm flt r. Milli Tak m m z, 1996 Avrupa fiampiyonas elemelerinde sviçre, sveç, Macaristan ve zlanda ile birlikte 3. Grup'ta yer alm flt r. Milli Tak m m z 8 maç 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle sviçre'nin ard ndan ikinci s rada tamamlam fl ve sveç'i ard nda b rak p o günkü statüye göre en iyi ikinciler aras nda yer alarak ngiltere'deki finallerin yolunu tutmufltur. 20

19 year paid off well. TFF President fienes Erzik was elected UEFA Vice- President and member of FIFA Executive Committee during the meeting held in Vienna in In the same period, Lale Orta, a Turkish female referee, was accredited by FIFA, and the construction of a number of facilities, including the Atatürk Education and Research Center in Beylerbeyi, TFF Headquarters in Levent and the National Teams Camping and Training Facility in Riva, were completed. Many of our clubs took similar initiatives and started to construct new facilities with the funding projects offered by TFF. fienes Erzik was the first person elected in 1992 to hold the presidential office of TFF. FIRST QUALIFICATION FOR EUROPEAN CHAMPIONSHIP FINALS In 1996 again, our National Team achieved a first in their history and qualified for the European Championship which was to be held in England. The young generation, which played in the 1991 Mediterranean Games final and won the 1993 tournament under the management of Fatih Terim, undersigned a first in Turkish football history. When Fatih Terim took Sepp Piontek's place to coach our National Team, the young squad that he compiled beginning from 1991 achieved historic successes. Our National Team were drawn to play Switzerland, Sweden, Hungary and Iceland in Group 3 in the 1996 European Championship Qualifiers and won 4 games, drew 3 and lost one in a total of 8 matches, ranking second behind Switzerland, leaving Sweden behind, and went to the finals as the 21

20 22 Ancak finaller Milli Tak m m z ve ülkemiz için bir hayal k r kl olur. Milli Tak m m z, oynad futbolun karfl l n alamaz. Nottingham'daki ilk iki maçta H rvatistan ve Portekiz'e 1-0, Sheffield'daki son karfl laflmada ise Danimarka'ya 3-0 yenilen millilerimiz, grubu gol atamadan, puan alamadan tamamlayarak elenir. Fakat büyük finallere kat lman n yolu da art k aç lm flt r. 1997'de fienes Erzik'in b rakmas yla k sa bir süreli ine Abdullah Ki l 'n n üstlendi i Futbol Federasyonu Baflkanl 'na, Aral k ay nda Haluk Ulusoy seçilmifltir. 1998'de TFF'nin yurtd fl nda yaflayan yeni yetenekleri kazanmak ve keflfetmek amac yla Almanya'da Avrupa Futbol Temsilcili i Bürosu hizmete girmifltir. Bu arada TFF Onursal Baflkan fienes Erzik, Dublin'deki toplant da UEFA Yönetim Kurulu'na girmifl ve FIFA Hakem Komitesi Baflkanl 'na seçilmifltir. Haluk Ulusoy baflkanl nda girilen 2000'li y llar n ilk dönemi Türk futbolunun en p r lt l günleri diye adland r labilir. Altyap ya, e itime ve tesisleflmeye yap lan yat r mlar sonuçlar n vermeye bafllam fl hem Milli Tak m m z n hem de kulüp tak mlar m z n baflar lar yla neredeyse kemikleflmifltir.

21 best second ranking team in the qualifying stage. However, our National Team's performance was really poor in the tournament. Their good play was not paid off. They lost their first two games 1-0 to Croatia and Portugal in Nottingham and the last one 3-0 to Denmark played in Sheffield, and did not even manage to score a goal or receive a point. However, the road to big finals were already paved. In 1997, as fienes Erzik left his office of President, which was held by Abdullah Ki l for a short period of time, Haluk Ulusoy was elected President of TFF in December. In 1998, TFF opened its European Football Office in Germany in order to explore and obtain young Turkish talents living in Europe. By the way, fienes Erzik, the Honorary President of TFF, was elected to UEFA's Executive Committee and as FIFA's Referee Committee Chairman at the meeting held in Dublin. The early 2000s of TFF under the management of Haluk Ulusoy could be named as Turkish football's golden years. The investments made in footballing infrastructure, training and facilities started to pay off and the achievements of our National Team and clubs started to become a classic. 23

Türkiye - Estonya. Eylül 2012. 2014 Dünya Kupas Grup Eleme Maç Fenerbahçe fiükrü Saraco lu Stad Saat: 21.00

Türkiye - Estonya. Eylül 2012. 2014 Dünya Kupas Grup Eleme Maç Fenerbahçe fiükrü Saraco lu Stad Saat: 21.00 Türkiye - Estonya 11 Eylül 2012 2014 Dünya Kupas Grup Eleme Maç Fenerbahçe fiükrü Saraco lu Stad Saat: 21.00 nan yoruz, istiyoruz, kazanaca z Y ld r m Demirören Türkiye Futbol Federasyonu Baflkan 2014

Detaylı

Türkiye - Romanya. Fenerbahçe fiükrü Saraco lu Stad. 12 Ekim 2012 Saat: 20.30. Dünya Kupas Grup Eleme Maç

Türkiye - Romanya. Fenerbahçe fiükrü Saraco lu Stad. 12 Ekim 2012 Saat: 20.30. Dünya Kupas Grup Eleme Maç Türkiye - Romanya Fenerbahçe fiükrü Saraco lu Stad Dünya Kupas Grup Eleme Maç 12 Ekim 2012 Saat: 20.30 Güçlüyüz, arzuluyuz kazanaca z Yıldırım Demirören Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı President Turkish

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

TÜRKİYE PARALYMPIC TURKEY

TÜRKİYE PARALYMPIC TURKEY PARALİMPİK PARALYMPIC TURKEY TEMMUZ/JULY 2014 Sayı/Nr:11 TÜRKİYE v ENGELSİZ DEV ADAMLAR DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ / HANDICAPLESS GIANT MEN THIRD IN THE WORLD v YİNE, YENİ, YENİDEN / AGAIN, ANEW, ONCE MORE v DR. TRAWINSKI

Detaylı

Türkiye de Toplantı Zamanı

Türkiye de Toplantı Zamanı Türkiye de Toplantı Zamanı Time to Meet in Turkey KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF 2009 da Baflrolü Oynayal m! Let s play the leading role in 2009! çindekiler/ Contents Haberler/ News Anadolu turlar m z

Detaylı

TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR

TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR 1. ULUSLARARASI SPORDA SPONSORLUK KONGRES 04-05 ARALIK 2006 H LTON CONVENTION CENTER, STANBUL www.sponsorluk.gov.tr TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR I. ULUSLARARASI SPORDA

Detaylı

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I)

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I) YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008 Mehmet DOMAÇ: Tersanelere Giren Herkes E itilmeli Mehmet DOMAÇ: Every One Entering into the Shipyards Must Be Trained Yaflar Duran Aytafl: Gemi

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:18 MART-N SAN / March-April 2010. Yaflar Duran Aytafl: IMO daki Gemi Geri Dönüflümü Çal flmalar

YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:18 MART-N SAN / March-April 2010. Yaflar Duran Aytafl: IMO daki Gemi Geri Dönüflümü Çal flmalar YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:18 MART-N SAN / March-April 2010 Hasan Naibo lu: fl Aleminde Durmak Ölmek Demektir If you stop you die in business world Fevzi flbilir: Yat r mc lar ÇED Raporu na Uygun Davranmal

Detaylı

A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism

A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism A dan Z ye Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF Din ve Turizm Religion and Tourism ED TÖR çindekiler/ Contents Haberler/ News Türkiye nin ilk Sunwing i sveç bas n nda Turkey s first Sunwing in

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 06 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. ÇELEB HAVA SERV S A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. 2006 ANNUAL REPORT Ç NDEK LER Yönetim

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

Asbest Yerine Cam Yünü. Glass Wool vs. Asbestos. Gemi ölünce ne yapaca- z? What shall we do when ships die?

Asbest Yerine Cam Yünü. Glass Wool vs. Asbestos. Gemi ölünce ne yapaca- z? What shall we do when ships die? Asbest Yerine Cam Yünü Glass Wool vs. Asbestos ürkiye de gemi söküm sanayisinde yaflanan sorunlar, T TMMOB Makine Mühendisleri Odas Kongre Merkezi nde düzenlenen "Hedef Deniz Toplant - lar " bafll kl panelde

Detaylı

INDEX Ç N D E K L E R HABER / NEWS. ITMA ASYA CITME Baflar l Geçti ITMA ASIA CITME was Successful GÜNDEM / AGENDA

INDEX Ç N D E K L E R HABER / NEWS. ITMA ASYA CITME Baflar l Geçti ITMA ASIA CITME was Successful GÜNDEM / AGENDA I N T E R N A T I O N A L T E X T I L E M A G A Z I N E TEXT L DÜNYASI YAYINCILIK ADINA SAH B /PRESIDENT PUBLISHER Songül SARUHANO LU songul@tekstildunyasi.com.tr GENEL YAYIN YÖNETMEN EDITORIAL MANAGER

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

TÜRKİYE PARALYMPIC TURKEY YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN HAPPY NEW YEAR

TÜRKİYE PARALYMPIC TURKEY YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN HAPPY NEW YEAR PARALİMPİK PARALYMPIC TURKEY OCAK/JANUARY 2013 Sayı/Nr:5 TÜRKİYE YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN HAPPY NEW YEAR BU ONUR GALATASARAY IN / THIS HONOR BELONGS TO GALATASARAY KOCAÖMER 2 YIL DAHA TMPK BAŞKANI / KOCAÖMER

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010 Coflkun Aral dan Haberler The latest news from Coflkun Aral Bir Baflka Kapadokya A different side of Cappadocia Dedeman Konya dan Tatl Büfesi Dessert

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010 Coflkun Aral dan Haberler The latest news from Coflkun Aral Bir Baflka Kapadokya A different side of Cappadocia Dedeman Konya dan Tatl Büfesi Dessert

Detaylı

Koç mezunlar sineman n zirvesinde!

Koç mezunlar sineman n zirvesinde! KIfi WINTER 2011 Say /Issue 21 Koç mezunlar sineman n zirvesinde! Gautam Sen: Your children could draw the most enduring lessons from their school life if you encourage them to learn for the unknown throughout

Detaylı

Futbolun gurur arenas

Futbolun gurur arenas TFF nin Ayl k Futbol Dergisi fiubat 2011 Say : 76 TamSaha Futbolun gurur arenas Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mahmut Özgener Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mazlum Uluç

Detaylı

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan 12 YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu Adnan Nas: Ekonomide

Detaylı

President & CEO, GE International

President & CEO, GE International T ü r k i y e n i n g e l e c e i n d e k i yat r mlar n enerji ve altyap gereksinimleri b e l i r l e y e c e k. Energy and infrastructure requirements will drive Turkey s investments in the future. Baflkan

Detaylı

2010 FIBA WORLD CHAMPIONSHIP 2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI

2010 FIBA WORLD CHAMPIONSHIP 2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI 2010 FIBA WORLD CHAMPIONSHIP MEDIA GUIDE 2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI MEDYA REHBERİ TABLE OF CONTENTS / İÇİNDEKİLER Welcome Letters / Hoşgeldiniz... 1-2 Game Schedule / Maç Programı... 3-4 Event Outline

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLYMPIC WORLD NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLİMPİYAT DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE 2013 MEDITERRANEAN GAMES IN MERSİN ANADOLU NUN ZİRVESİNDE ÜNİVERSİTE OYUNLARI UNIVERSITY GAMES AT THE SUMMIT OF

Detaylı