dünden bugüne... Türkiye Futbol Federasyonu History of TFF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "dünden bugüne... Türkiye Futbol Federasyonu History of TFF"

Transkript

1 dünden bugüne... Türkiye Futbol Federasyonu History of TFF

2 4 Ü lkemizde futbolun ilk olarak 19. yüzy l n son çeyre inde oynanmaya bafllad bilinmektedir. Osmanl döneminde Selanik'te yak lan ilk atefl, zamanla Bornova çay rlar na kadar yay lm flt r. lk futbol kulübü ise yine zmir'de ngilizler taraf ndan kurulmufltur. Daha sonra ise stanbul'a bulaflan bu güzel salg n, Kad köy ve Moda çay rlar n etkisine almas yla beraber neredeyse tüm kentin ilgisini çekmeyi baflarm flt r y l nda zmir'den gelen karman n stanbul karmas yla karfl laflmas, Türk topraklar ndaki ilk futbol maç olarak tarihe not düflülmüfltür. lk Türk futbol tak m ise Fuad Hüsnü Bey ile Reflat Danyal Bey taraf ndan devrin hafiyelerinden kaçabilmek ad na ngilizce isimle kurulan Black Stocking olmufltur. Bu tak m n Rumlarla Papaz n çay r nda 1901'de oynad maç ise bir Türk tak m n n ilk futbol maç olarak kay tlara geçmifltir. Genelde stanbul'da yaflayan ngilizlerin bafl çekti i, ayr ca Rumlar n da kat l m yla geniflleyen futbol sevgisi, arka arkaya futbol kulüplerinin kurulmas sonucunu do urmufltur. ngilizlerin ve Rumlar n ortaklafla kurdu u Kad köy Futbol Kulübü bu anlamda stanbul'un ilk kulübüdür. Fakat ç kan anlaflmazl klar neticesinde ngilizler Moda Futbol Kulübü'nü kurmufl, ard ndan Kad köylü Rumlar, Elpis ve Imogene kulüplerini kurarak ngilizleri takip etmifltir. Bunun ard ndan ayn tak mlar n kat l m yla 1903 y l nda stanbul Futbol Ligi kurulmufltur. stanbul'da bir futbol liginin kurulmas, bu co rafyada futbolun daha da yayg nlaflaca n n ilk iflareti olmufltur. Türk gençlerinin de bu yeni kurulan tak mlara olan ilgisi, zamanla Biz niye bir futbol tak m kurmuyoruz? fikrine dönüflünce ilk resmi futbol tak m m z da ortaya ç km flt r.

3 I t is known that the game of football was first played in the last quarter of the 19th century in Turkey. It all started in Thessaloniki during the Ottoman period and spread down to the meadows of Bornova. The first football club was formed by a group of English people in Izmir. Spreading further to Istanbul and being played in the meadows of Kad köy and Moda, the fever for football managed to attract the attention of almost all the city. The first match played between the Izmir selection and the stanbul selection in 1897 was recorded as the first football match ever played on the Turkish territory. The first Turkish football team was formed by Fuad Hüsnü Bey and Reflat Danyal Bey under an English name, Black Stocking, as Turkish people were forbidden to play football at the time. The match was played between this team and the team formed by Greeks at Papaz n Çay r (literally Priest's Meadow) in 1901 was the first match played by a Turkish team. The football fever which was started by a group of English people and spread further with the involvement of a group of Greeks resulted in the formation of many football clubs one after the other. Kad köy Football Club, formed by a group of English and Greek people jointly, was the first football club of Istanbul. However, due to certain disputes arose between the two groups, the English formed Moda Football Club. Some Greek people from Kad köy formed Elpis and Imogene clubs. All these teams came together and formed the Istanbul Football League in This League was the sign that football was about to spread further in this country. The interest of Turkish youth in those newly formed teams turned into 5

4 6 1905'te Mekteb-i Sultani'nin 10. s n f ö rencileri, arkadafllar Ali Sami Yen'in önderli inde Galatasaray' kurmufltur. Galatasaray, sezonunda stanbul Ligi'ne kat lm fl, 'de ise kazand ilk flampiyonlukla Türk futbol tarihi için bambaflka bir bafllang c müjdelemifltir. Ard ndan Fenerbahçe ve Befliktafl onlar takip edince Türk futbolu yeni bir boyuta do ru ilerlemeye bafllam flt r. Türkiye'de futbolun tam olarak yeflermeye bafllad periyot y llar aras d r. II. Meflrutiyet sonras esen özgürlük havas nda yeni tak mlar kurulmufl, bu arada Türk tak mlar da varl klar n ciddi bir flekilde teyit ettirmifltir. stanbul'un ard ndan zmir, Ankara, Eskiflehir, Bursa, Adana ve Trabzon flehirlerinde futbol büyük bir h zla yay lmaya bafllam flt r. Pazar Ligi, Cuma Ligi, stanbul Türk dman Birli i Ligi ve stanbul fiampiyonlu u Ligi bu dönemin önemli organizasyonlar olmufltur. Daha sonras nda yaflanan savafllarla beraber futbol, yaklafl k 11 y ll k bir sekteye u ram flt r. Erken Cumhuriyet dönemi, Türkiye'de baflka birçok alanda oldu gibi futbolda da ilk önemli hamlelerin at ld bir dönüflüm süreci olmufltur. Kazan lan zaferin getirdi i rüzgârla yeni bir ulusun temelleri at l rken, modernleflme ve dünyan n ileri medeniyetleri seviyesine eriflme emeli bu yeni ulusun ilk hedefidir. Bilim, sanat ve spor olmak üzere her alanda yeni bir yap lanma ve oluflum söz konusudur.

5 an enthusiasm and they formed Turkey's first official football team. A group of grade 10 students studying at Galatasaray High School (named as Mekteb-i Sultani at the time) formed Galatasaray SK under the leadership of their friend Ali Sami Yen. Galatasaray entered the Istanbul League in the season of and, with their first championship title they won in , they heralded the beginning of Turkish football history. Galatasaray was followed by the formation of Fenerbahçe SK and Befliktafl JK, giving Turkish football a new perspective. Football in Turkey began to fully develop between 1908 and New football teams were formed as the winds of freedom started to blow in the post-second Constitutionalist era, while Turkish teams strongly confirmed their own existence. Following these developments in Istanbul, football started spreading rapidly in Izmir, Ankara, Eskiflehir, Bursa, Adana and Trabzon. Among the most popular leagues of the time were Sunday League, Friday League, Istanbul Turkish Training Union League and Istanbul Championship League. Later, when the World War I started, football in Turkey came to a standstill for nearly 11 years. The early Republican Period was a turning point where a number of initiatives were taken in football, like many other areas, in Turkey. After the war was won, the foundations of a new nation were laid, while modernity and holding a place among the world's most civilized nations became the priority of that new nation, a process of collective restructuring and formation began in a number of fields including science, art and sports. 7

6 TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU KURULUYOR Türk sporunun ilk teflkilat olan Türk dman Cemiyetleri ttifak 'n n kurulmas n n ard ndan Yusuf Ziya Önifl baflkanl nda ilk Türk Futbol Federasyonu 1923 y l nda fiehzadebafl 'ndaki Letafet Apartman salonunda yap lan toplant da Futbol Hey'et-i Müttehidesi ad yla kurulmufltur. Ard ndan FIFA'ya baflvurulmufl ve Türkiye 21 May s 1923 tarihinde FIFA'n n 26. üyesi olmufltur. FIFA üyesi Türkiye, ilk milli maç n Cumhuriyetin ilan ndan üç gün önce oynar. 26 Ekim 1923 tarihinde stanbul Taksim Stad 'nda Romanya'yla oynanan bu maç 2-2 sonuçlanm flt r. Ard ndan gelen dönemde Milli Tak m' 1924 Paris Olimpiyatlar 'na haz rlamas için skoçya'dan Billy Hunter getirtilmifltir. Hunter, Türk futbolculara ça dafl futbolu tan tan ve sistemli bir flekilde çal flt ran ilk teknik adam olmufltur. Yine 1924 Paris Olimpiyatlar 'nda Çekoslovakya'yla oynanan ve 5-2 kaybedilen maç, kay tlara Milli Tak m' n yurtd fl ndaki ilk maç olarak geçmifltir. 1936'ya kadar süren bu dönemde ilk Türkiye fiampiyonas Ankara'da yap lm fl ve flampiyon Harbiye olmufltur. 1924'te FIFA'n n iste iyle Sovyetler Birli i-türkiye maç n Hamdi Emin Çap' n yönetmesi ise bir Türk hakemin ilk kez bir milli maçta görev yapmas anlam na gelir. lk kez hakem ve antrenör kursu aç lmas da yine bu döneme rastlam fl, ilk deplasmanl lig kapsam ndaki Milli Küme maçlar da yine bu dönemde tertip edilmifltir y l nda Türk Spor Kurumu'nun kald r lmas ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlü ü'nün Türk sporuna hâkim olmas yla beraber futbol da devlet yönetimine geçmifl olur. 8

7 BIRTH OF THE TURKISH FOOTBALL FEDERATION Following the formation of the Union of Turkish Training Associations, being Turkey's first sports authority, the Turkish Football Federation was established under the name Futbol Hey'et-i Müttehidesi at a meeting held in the meeting hall of Letafet Apartment House in fiehzadebafl in 1923, and Yusuf Ziya Önifl was elected first President. Following the Federation's establishment, Turkey applied to FIFA for membership and became FIFA's 26th member on 21 May As a FIFA member, the Turkish National Team played their first international match against Romania at the Istanbul Taksim Stadium on 26 October 1923, only three days before the Republic of Turkey was declared. The match ended with a 2-2 draw. Later, Billy Hunter of Scotland was hired to prepare the Turkish National Team for the 1924 Paris Olympic Games. Hunter was the first coach to introduce Turkish footballers to modern football and train them systematically. The match played and lost 5-2 against Czechoslovakia during the 1924 Paris Olympic Games was Turkey's first official match abroad. During that period up until 1936, the first Turkish Championship was held in Ankara, with Harbiye winning the title. The first Turkish referee who officiated the USSR-Turkey match in 1924 at the request of FIFA was Hamdi Emin Çap. The first referee and coaching courses were also opened and the initial away matches under the National League were played in the same period. Along with the revocation of the Turkish Sports Agency in 1938 and placement of Turkish sports under the rule of the General Directorate of Physical Training, the state started to govern football. 9

8 MERHABA DÜNYA KUPASI Bir sonraki dönem, Türk futbolunun geliflmesinin devam diye özetlenebilir. 1952'de profesyonelli in kabulü, 1954'te Milli Tak m' n sviçre'de düzenlenen Dünya Kupas 'na ilk kez kat lmas, yine bu dönemde baz Türk oyuncular n yurtd fl nda top koflturmas önemli geliflmelerdir. Türk Milli Tak m asl nda 1950 y l nda, tarihinde ilk defa Dünya Kupas finallerinde mücadele etme hakk n kazan r. kinci Dünya Savafl 'n n ard ndan, Dünya Kupas 'n n yeniden düzenlenmesine karar verilmifltir. Finaller, savafltan yeni ç kan Avrupa'da de il, s ras gelen Amerika k tas nda oynanacakt r. FIFA, bu konuda fazla düflünmez ve Dünya Kupas finallerini düzenlemek için can atan Brezilya'da karar k lar. Ancak bu karar Türkiye için ciddi bir darbe olmufltur. Çünkü elemelerde Suriye'yi 7-0 gibi ezici bir üstünlükle ma lup eden Milli Tak m m z, ülkenin içinde bulundu u ekonomik koflullar nedeniyle dünyan n öbür ucundaki Brezilya'ya gidemeyecektir. Yine de Dünya Kupas hasretimiz çok uzun sürmez Dünya Kupas finalleri sviçre'de oynanacakt r. Milli Tak m m z elemelerde spanya ile eflleflir. Bütün dünya gibi sviçreliler de spanya'n n finallere kat laca na o kadar inanm flt r ki, hat ra eflyalar na spanyol bayraklar n bile ifllettirmifltir. Milli Tak m m z, Madrid'de oynanan ilk maç 4-1 kaybetti inde hiç kimse flafl rmaz zaten. Ama bu iflin bir de stanbul'u vard r. Ay-y ld zl on birimiz, rövanfl maç n 1-0 kazan r. O dönemlerde averaj kural uygulanmamaktad r. 10

9 HELLO, WORLD CUP! The following decade can be summarized as the continuous development of Turkish football. Upon recognition of professional football in 1952, first qualification of Turkish National Team for the 1954 World Cup finals held in Switzerland and hiring of some Turkish players by foreign clubs are among the important developments of this period. In fact, the Turkish National Team were qualified for the 1950 World Cup finals for the first time. After World War II, FIFA decided to continue to hold World Cup finals. The finals were not to be in the war-worn continent of Europe, but in the continent of America, which was up next. Without thinking much, FIFA picked Brazil which was dying to host the World Cup finals. However, that decision was a serious blow to Turkey. Because, due to the country's financial problems, Turkey, who carried a 7-0 trashing of Syria in a play-off, could not afford to go to Brazil. However, Turkey did not wait long for the next World Cup. The 1954 World Cup finals were going to be held in Switzerland. Turkey played against Spain in a qualifier. Swiss people, like many others across the world, believed in a victory by Spain so much that they placed Spanish flags in their World Cup memorabilia. It was no surprise to any one when our National Team lost to Spain 4-1 in the first leg in Madrid. However, there was yet another 90 minute-game in Istanbul. Our National Team won the second leg 1-0. At the time, the goal average rule did not apply. A play-off had to be played at a neutral venue to qualify for the finals. The venue was Rome, Italy. At the end 11

10 12 sviçre'deki finallere gidecek tak m belirlemek için tarafs z sahada üçüncü bir maç n daha oynanmas gerekmektedir. Tarafs z saha ise talya'n n baflkenti Roma'd r. 90 dakikan n sonunda skor tabelas na 2-2'lik sonuç as lm flt r. Dönemin statüsünde uzatmalar ya da penalt lar yoktur. sviçre biletini alacak tak m kura at fl belirleyecektir. Kaptan m z Turgay fieren in gözüne top toplay c olarak görev yapan bir çocuk iliflir ve tercihi onun yapmas n ister. Maçtan önce Türk futbol tarihine geçece inden habersiz olan Franco isimli çocuk, hakemin ve kaptanlar n yan na gelir. Turgay fieren in sorusu üzerine Franco "Yaz " demifltir. Hakemin paray havaya f rlatmas yla küçük metal parças n n yere düflmesi aras nda geçen süre sanki bir as r gibidir. Merakl gözler paran n üzerine e ildi inde, yaz bölümünün Milli Tak m m za sviçre yolunu iflaret etti ini görür. Türkiye, tarihinde ilk defa Dünya Kupas finallerindedir. Ancak finallerdeki performans m z umulan n çok gerisindedir. lk rakibimiz Federal Almanya karfl s nda 2. dakikada Suat Mamat' n att golle 1-0 öne geçsek de 14. dakikada Schaefer, 52. dakikada Klodt, 60. dakikada O. Walter ve 81. dakikada Morlock'un gollerine engel olamayarak sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayr l r z. kinci maçtaki rakibimiz zay f Güney Kore'dir. Suat' n 10 ve 30, Lefter'in 24, Burhan' n 37, 64 ve 70, Erol'un da 76. dakikada att gollerle Güney Kore'yi sahaya ç kt na piflman ederiz: 7-0. Bu arada Almanlar Macaristan'a yenilmifl ve bir kez daha rakibimiz olmufltur. Ancak Milli Tak m m z Almanlar karfl s nda ilk karfl laflmadaki kadar bile direnç gösteremez. 22. dakikada Mustafa ve 82. dakikada Lefter'le buldu umuz gollere 7. dakikada O. Walter, 12 ve 79. dakikalarda Schafer, 31, 60 ve 71. dakikalarda Morlock, 62. dakikada da F. Walter'le karfl l k veren Almanlar maç 7-2 kazan p ümitlerimizi sona erdirir.

11 of the game, the score was 2-2. According to the rules, no extra time was played and no penalty kick tie-breakers were applied. Finally, the qualifier was going to be named by a coin toss. Our Captain Turgay fieren recognized a ballboy and asked him to choose. The boy's name was Franco, who did not know that his name would be mentioned in Turkish football history, comes near the referee and both teams' captains. Upon Turgay fieren s question, Franco says Tails. The time that passed between Franco's flip of the coin into the air and the coin's fall to the ground felt like a century. Curious eyes focused on the coin laying on the ground; it was tails, directing Turkey towards Switzerland. Turkey were to take their place in the finals for the first time in history. But, Turkish National Team's performance in the finals was worse than expected. Playing against West Germany, Turkey were the first to score (by Suat Mamat) in the second minute, but lost 4-1, failing to prevent the goals scored by Schaefer at 14', Klodt at 52', O. Walter at 60' and Morlock at 81'. Our second match was against the weak S. Korea side which we defeated 7-0 by goals scored by Suat at 10' and 70', Lefter at 24', Burhan at 37', 64' and 70', and Erol at 76'. By the way, Germany were defeated by Hungary and became our opponent once again. But, our National Team's performance against the German side was even worse than the first match and lost out 2-7 to Germany for a quick trip back home. Our two goals were scored by Mustafa at 22' and Lefter at 82', while Germany's goals were scored by O. Walter at 7', Schaefer at 12' and 79', Morlock at 31', 60' and 71' and F. Walter at 62'. 13

12 UEFA'YA ÜYE OLUYORUZ 1950'lerden 1960'lara uzanan sürecin kilometre tafllar, stanbul, Ankara ve zmir'de profesyonel futbol liglerinin kurulmas, di er flehirlerde futbol kulüplerinin h zla ço almas, Avrupa kupalar nda Galatasaray, Göztepe ve Fenerbahçe'nin elde etti i baflar l sonuçlar, ayr ca baz kulüplerde oynamaya bafllayan yabanc futbolcular olmufltur y l nda UEFA, Türkiye'nin tam üye oldu unu duyurur. Yine sezonundan itibaren Avrupa Kupa Galipleri Kupas 'na kat lacak tak mlar belirlemek üzere Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Kupas organize eder. Ayr ca 1967 y l nda 20. UEFA Genç Milli Tak mlar fiampiyonas Türkiye'de düzenlenir. 70'ler tüm dünyada oldu u gibi Türkiye'de de önemli bir de iflim sürecini getirmifltir. Bunun en belirginlerinden biri yabanc teknik direktörlerin Türkiye'de daha fazla boy göstermesidir. Nitekim önce ngiliz Brian Birch, ard ndan Brezilyal Didi çal flt rd klar tak mlarla Türkiye Ligi'nde baflar l sonuçlara imza atm fllard r. Ayn tarihler içinde Milli Tak m istikrars z sonuçlar almaya bafllam flt r ve ayn durum kulüplerimizin Avrupa kupas maçlar için de geçerlidir. Ayr ca bu dönemde çok say da Yugoslav oyuncu da liglerde top koflturur ki, bu durum neredeyse 90'l y llara kadar devam eder. 70'ler, Türk futbolunda "Anadolu htilali"nin yafland dönemdir ayn zamanda. Trabzonspor, 1974 y l nda yükseldi i Türkiye Ligi'nde ikinci sezonunda flampiyonlu a ulaflm fl, çok k sa bir süreçte 6 flampiyonluk 14

13 BECOMING A UEFA MEMBER The milestones of Turkish football between 1950 and 1960 were as follows: the professional football leagues were formed in Istanbul, Ankara and Izmir; the number of football clubs in other cities rapidly increased; Galatasaray, Göztepe and Fenerbahçe achieved successful results in European cups; and foreign players started to play for Turkish clubs. In 1962, UEFA declares Turkey's full membership. The Turkish Football Federation started to organize Turkish Cup in the season for Turkish clubs to qualify for the UEFA Cup Winners' Cup. Additionally, in 1967, the 20th European U-21 Football Championship was hosted by Turkey. The 1970s introduced a series of important changes in Turkey and the world alike. One of the most striking of these changes was that an increasing number of Turkish clubs started to employ foreign coaches. Brian Birch of England and Didi of Brazil performed successfully with the teams they coached in the Turkish First Division. In the same period, the Turkish National Team started to perform poorly while Turkish clubs were never satifactory in the European cups. In that period, many Yugoslavian players played in our leagues up until the 1990s. The 1970s witnessed an Anatolian Revolution in Turkish football. Trabzonspor achieved the championship title in their second year in the Turkish League which they were promoted in Trabzonspor achieved a total of 6 League championships in a short period of time and played a leading role in football's spread across Anatolia. In the 1980s, though the approach to club 15

14 16 elde ederek futbolun Anadolu'ya yay lmas nda da öncü bir rol üstlenmifltir. 80'li y llarda de iflen yönetim anlay fl yla beraber futbolda da ayn süreç hüküm sürer. Birkaç münferit baflar n n yan nda çok kayda de er geliflmeler yaflanmaz. Ama Jupp Derwall'in Türkiye'ye gelmesi ve Galatasaray' sistemli futbol oynayan bir tak m haline getirmesi, bir fleylerin de iflece inin ilk göstergelerinden biri olmufltur. Nitekim Galatasaray' n Derwall döneminde yard mc l n yapan Mustafa Denizli yönetiminde 80'li y llar n sonunda Avrupa fiampiyon Kulüpler Kupas 'nda yar final oynamas her fleyin bambaflka bir bak fl aç s yla de iflebilece inin ilk göstergelerinden biri olur. Ayn dönemlerde, 1989 y l nda devrin Baflbakan Turgut Özal' n da deste iyle Türkiye Futbol Federasyonu Baflkanl na fienes Erzik atanm fl ve bu da Türk futbolu için önemli milatlardan biri olmufltur. Erzik'le beraber altyap ya verilen önem artm fl, daha sistematik çal flma flartlar oluflturulmufltur. 90'lar bu anlamda Türk futbolunun at l m ve devrim y llar d r y l nda Erzik, UEFA Kongresi'nde ilk Türk temsilci olarak cra Kurulu üyeli ine getirilirken, iki önemli komisyonun da Asbaflkanl na seçilmifltir. Tüm altyap yat r mlar 1992'de meyvesini vermifl ve A Genç Milli Tak m tarihte ilk defa Avrupa fiampiyonu olmufltur. Bu baflar n n tesadüfi olmad, sonraki y llarda elde edilen di er sonuçlarla desteklenmifl, gençlerimiz, 1994 ve 2005 y llar nda iki kez daha Avrupa fiampiyonlu u'nu elde etmifltir.

15 management changes, we witness no important change in the level of football played, except a few successful results. However, with the arrival of Jupp Derwall, who turned Galatasaray into a team playing football with a certain system, in Turkey was one of the indicators showing that somethings were about to change. The first of these indicators was that Galatasaray, which was coached then by Mustafa Denizli, who served as an assisstant coach during the Derwall period, played in the semi finals of the European Champions Cup in the late 1980s. In the same period, fienes Erzik was appointed President of the Turkish Football Federation with the support of Turgut Özal, the then Prime Minister of Turkey, in 1989 and fienes Erzik had been a milestone in Turkish football history. During his presidency, insfrastructural programs were given priority and more systematic training conditions were created. Turkish football took a series of initiatives and revolutionary decisions in the 1990s. In 1990, Erzik was elected by the UEFA Congress to UEFA's Executive Committee as the first Turkish delegate, and later appointed as Vice-Chairman of two major Committees. All the infrastructural investments made paid off in 1992 and our U-19 National Team achieved their first European Championship title. The successful results, such European Championships achieved in 1994 and 2005, obtained in the following years proved that the first European Championship title was not achieved by chance. 17

16 ÖZERKL K VE TAR H BAfiARILAR 1992 y l nda Türkiye Futbol Federasyonu özerkli e kavuflur. Futboldaki geliflim ve de iflim, futbolun sadece bir spor dal olmad n da ortaya ç kartm flt r. Futbolun yaratt ekonomik de erlerin giderek büyümesi ve futbola olan ilginin yayg nlaflmas, lokal federasyonlar nezdinde bu spor dal n n ba ms z bir yap içerisinde yönetilmesini zorunlu k lm flt r tarihinde 3813 say l Kanunla Türkiye Futbol Federasyonu özerk hale getirilir. Kanunun 1. maddesiyle, futbol faaliyetlerini millî ve milletleraras kurallara göre yürütmek, teflkilatland rmak ve Türkiye'yi futbol konusunda yurtiçinde ve yurtd fl nda temsil etmek üzere özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kiflili e sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonu kurulur. Faaliyete geçti i günden beri özerk Futbol Federasyonu, çal flmalar n büyük bir baflar yla sürdürür. Özerkli in ard ndan 1996 y l nda uygulamaya konulan Havuz Sistemi ile kulüplerin naklen yay n gelirleri yüz milyon dolarlarla telaffuz edilen boyutlara ulaflt r lm flt r. lerleyen y llarda ise özellikle Milli Tak m m z n elde etti i baflar lar sponsorluk yolunu açm fl, Türkiye Futbol Federasyonu dev anlaflmalarla futbol ekonomisinde milyonlarca dolarl k bir katma de er oluflturmufltur. Futbol ekonomisinin önemi kulüpler taraf ndan da anlafl lm fl, sponsorluk gelirleri bu alanda da devreye sokulmufltur y l da Türk futbolu için hareketli geçen bir dönem olmufltur. 16 yafl alt Avrupa Futbol fiampiyonas TFF taraf ndan organize edilmifl ve Profesyonel Türkiye Ligleri'nde Fair Play uygulamas n n start verilmifltir. Yine ayn sene dopingle mücadele kapsam nda bafllat lan çal flmalardan olumlu sonuçlar al nmaya 18

17 AUTONOMY AND HISTORIC ACCOMPLISHMENTS The Turkish Football Federation earned autonomy in The developments and changes in football showed that it was more than a sport. The financial values increasingly created by football and the widening interest in football showed that football had to be governed by an autonomous organization. Law No. 3813, adopted on 17 June 1992, and granted autonomy to the Turkish Football Federation. Pursuant to Article 1 of the Law, the Turkish Football Federation was established as an autonomous organization and as being subject to private law for the purposes of conducting and organizing football activities in line with national and international rules and representing Turkey in and outside Turkey in the field of football. Ever since its establishment as an autonomous organization, the Turkish Football Federation (TFF) has been continuing its operations successfully. The Pool System, which was introduced in 1996, helped our clubs generate broadcasting revenues in hundreds of millions of US Dollars. The successful results obtained, particularly those of our National Team, in the following years paved the path towards sponsorship and helped TFF sign huge agreements, providing added value of millions of US Dollars to Turkish football economy. The importance of football economy was also realized by club managements which later signed sponsorship agreements was also an active year for TFF. TFF hosted U-16 European Championship and introduced the Fair Play principle in the Turkish Leagues. Also, the anti-doping programs implemented in the same 19

18 bafllanm flt r senesinde Viyana'da düzenlenen toplant da TFF Baflkan fienes Erzik, UEFA Asbaflkanl 'na ve FIFA cra Kurulu'na seçilmifltir. Ayn dönemde ilk kez bir bayan hakemimiz, Lale Orta FIFA kokart takm flt r. Yine ayn süreçte tesisleflme hamlesi bafllat lm fl, Beylerbeyi'ndeki Atatürk E itim ve Araflt rma Merkezi, Levent'teki TFF Merkez Binas ve Riva'daki Milli Tak mlar Kamp ve E itim Tesisleri arka arkaya tamamlanm flt r. Tesisleflme hamlesi kulüplere de yay lm fl, birçok kulübümüz Futbol Federasyonu'nun ay rd fonlar sayesinde yeni tesislere kavuflmufltur y l nda seçimle iflbafl na gelen ilk TFF Baflkan da yine fienes Erzik olmufltur. LK KEZ AVRUPA fiamp YONASI F NALLER NDEY Z Ayn y l A Milli Tak m bir ilki baflararak ngiltere'de düzenlenen Avrupa Futbol fiampiyonas Finalleri'ne kat lmaya hak kazanm flt r. Fatih Terim yönetiminde 1991'de Akdeniz Oyunlar 'nda finale ç kan ve 1993 te de flampiyon olan genç jenerasyon, Türk Futbol Tarihi'nde milat olmufltur. Fatih Terim, Sepp Piontek'in yerine Milli Tak m' n bafl na geçti inde, 1991'den itibaren bir araya getirdi i bu jenerasyonla tarihi bir baflar ya imza atm flt r. Milli Tak m m z, 1996 Avrupa fiampiyonas elemelerinde sviçre, sveç, Macaristan ve zlanda ile birlikte 3. Grup'ta yer alm flt r. Milli Tak m m z 8 maç 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle sviçre'nin ard ndan ikinci s rada tamamlam fl ve sveç'i ard nda b rak p o günkü statüye göre en iyi ikinciler aras nda yer alarak ngiltere'deki finallerin yolunu tutmufltur. 20

19 year paid off well. TFF President fienes Erzik was elected UEFA Vice- President and member of FIFA Executive Committee during the meeting held in Vienna in In the same period, Lale Orta, a Turkish female referee, was accredited by FIFA, and the construction of a number of facilities, including the Atatürk Education and Research Center in Beylerbeyi, TFF Headquarters in Levent and the National Teams Camping and Training Facility in Riva, were completed. Many of our clubs took similar initiatives and started to construct new facilities with the funding projects offered by TFF. fienes Erzik was the first person elected in 1992 to hold the presidential office of TFF. FIRST QUALIFICATION FOR EUROPEAN CHAMPIONSHIP FINALS In 1996 again, our National Team achieved a first in their history and qualified for the European Championship which was to be held in England. The young generation, which played in the 1991 Mediterranean Games final and won the 1993 tournament under the management of Fatih Terim, undersigned a first in Turkish football history. When Fatih Terim took Sepp Piontek's place to coach our National Team, the young squad that he compiled beginning from 1991 achieved historic successes. Our National Team were drawn to play Switzerland, Sweden, Hungary and Iceland in Group 3 in the 1996 European Championship Qualifiers and won 4 games, drew 3 and lost one in a total of 8 matches, ranking second behind Switzerland, leaving Sweden behind, and went to the finals as the 21

20 22 Ancak finaller Milli Tak m m z ve ülkemiz için bir hayal k r kl olur. Milli Tak m m z, oynad futbolun karfl l n alamaz. Nottingham'daki ilk iki maçta H rvatistan ve Portekiz'e 1-0, Sheffield'daki son karfl laflmada ise Danimarka'ya 3-0 yenilen millilerimiz, grubu gol atamadan, puan alamadan tamamlayarak elenir. Fakat büyük finallere kat lman n yolu da art k aç lm flt r. 1997'de fienes Erzik'in b rakmas yla k sa bir süreli ine Abdullah Ki l 'n n üstlendi i Futbol Federasyonu Baflkanl 'na, Aral k ay nda Haluk Ulusoy seçilmifltir. 1998'de TFF'nin yurtd fl nda yaflayan yeni yetenekleri kazanmak ve keflfetmek amac yla Almanya'da Avrupa Futbol Temsilcili i Bürosu hizmete girmifltir. Bu arada TFF Onursal Baflkan fienes Erzik, Dublin'deki toplant da UEFA Yönetim Kurulu'na girmifl ve FIFA Hakem Komitesi Baflkanl 'na seçilmifltir. Haluk Ulusoy baflkanl nda girilen 2000'li y llar n ilk dönemi Türk futbolunun en p r lt l günleri diye adland r labilir. Altyap ya, e itime ve tesisleflmeye yap lan yat r mlar sonuçlar n vermeye bafllam fl hem Milli Tak m m z n hem de kulüp tak mlar m z n baflar lar yla neredeyse kemikleflmifltir.

21 best second ranking team in the qualifying stage. However, our National Team's performance was really poor in the tournament. Their good play was not paid off. They lost their first two games 1-0 to Croatia and Portugal in Nottingham and the last one 3-0 to Denmark played in Sheffield, and did not even manage to score a goal or receive a point. However, the road to big finals were already paved. In 1997, as fienes Erzik left his office of President, which was held by Abdullah Ki l for a short period of time, Haluk Ulusoy was elected President of TFF in December. In 1998, TFF opened its European Football Office in Germany in order to explore and obtain young Turkish talents living in Europe. By the way, fienes Erzik, the Honorary President of TFF, was elected to UEFA's Executive Committee and as FIFA's Referee Committee Chairman at the meeting held in Dublin. The early 2000s of TFF under the management of Haluk Ulusoy could be named as Turkish football's golden years. The investments made in footballing infrastructure, training and facilities started to pay off and the achievements of our National Team and clubs started to become a classic. 23

dünden bugüne... Türkiye Futbol Federasyonu History of TFF

dünden bugüne... Türkiye Futbol Federasyonu History of TFF dünden bugüne... Türkiye Futbol Federasyonu History of TFF Haluk Ulusoy TFF Baflkan / President TFF Baflkanvekilleri / Vice Presidents Kemal Kapulluo lu, Affan M. Keçeci Yönetim Kurulu / Board of Directors

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

LITTLE STAR-YOUNG CROSS TEAMS

LITTLE STAR-YOUNG CROSS TEAMS SCHOOLS Bulletin No: 8 ( 22 December 2014 11 January 2015 ) Page 1 TRACK&FIELD We organized District Atatürk Cross Races on Wednesday, 24 December. Primary school, middle and high school attended this

Detaylı

LITTLE TEAM MIDDLESCHOOL STREETBALL HIGH SCHOOL TEAM. Bulletin No: 5 (24 Nov 07 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL

LITTLE TEAM MIDDLESCHOOL STREETBALL HIGH SCHOOL TEAM. Bulletin No: 5 (24 Nov 07 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 5 (24 Nov 07 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL LITTLE TEAM Little basketball team plays its practice matches. We gave chance of playing to all of our students in our match against

Detaylı

Enka 26 Bahçeşehir Yıldızları 74

Enka 26 Bahçeşehir Yıldızları 74 Newsletter No: 7 ( 04 18 January, 2016 ) Page 1 BASKETBALL ENKA SPORTS (CLUB) Little club basketball team lost their first match against their strong rival in Group C. Enka 26 Bahçeşehir Yıldızları 74

Detaylı

FAST KID HALL RACE RESULTS

FAST KID HALL RACE RESULTS Newsletter No: 6 (2 January 13 February 2017 ) Page 1 TRACK&FIELD On Tuesday, December 7 Istanbul European Sıde Fast kids Hall Races were organized in Ataköy Aslı Çakır Alptekin Track&Field Hall. 9 students

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

UEFA EUROPA LEAGUE - 2015/16 SEASON MATCH PRESS KITS

UEFA EUROPA LEAGUE - 2015/16 SEASON MATCH PRESS KITS Fenerbahçe SK Last updated 16/09/2015 04:04CET UEFA EUROPA LEAGUE - 2015/16 SEASON MATCH PRESS KITS Şükrü Saracoğlu - Istanbul Thursday 17 September 2015 19.00CET (20.00 local time) Group A - Matchday

Detaylı

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde oynattığı profesyonel lig müsabakalarından sonraki kupa müsabakalarının ismi Türkiye Kupası dır.

Detaylı

TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ

TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ MADDE 1 TAKIM SAYISI, GRUPLARIN OLUŞUMU 2015 2016 sezonu TMVFL Türkiye Şampiyonası GrupMüsabakaları 16 takımın katılımı

Detaylı

Galatasaray,"Devler Ligi"nde tur şansını zora soktu

Galatasaray,Devler Liginde tur şansını zora soktu On5yirmi5.com Galatasaray,"Devler Ligi"nde tur şansını zora soktu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 2-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, bu kulvarda adını bir üst tura yazdırabilme adına önemli bir avantajı

Detaylı

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Adı Soyadı: Ar.Gör. Oğuz Gürkan Doğum Tarihi: 06.07.1990 Emirdağ / Afyonkarahisar Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Antrenörlük Eğitimi Muğla

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

UEFA EUROPA LEAGUE /17 SEASON MATCH PRESS KITS

UEFA EUROPA LEAGUE /17 SEASON MATCH PRESS KITS UEFA EUROPA LEAGUE - 2016/17 SEASON MATCH PRESS KITS FC Zorya Luhansk Last updated 13/09/2016 15:17CET Chornomorets - Odessa Thursday 15 September 2016 19.00CET (20.00 local time) Group A - Matchday 1

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

UEFA EUROPA LEAGUE /17 SEASON MATCH PRESS KITS

UEFA EUROPA LEAGUE /17 SEASON MATCH PRESS KITS UEFA EUROPA LEAGUE - 2016/17 SEASON MATCH PRESS KITS Last updated 27/09/2016 15:08CET Stadion Letzigrund - Zurich Thursday 29 September 2016 19.00CET (19.00 local time) Group L - Matchday 2 Fixtures and

Detaylı

REFİA DERMANCIOĞLU 100 MTER İSTABUL EUROPEAN SIDE 1. ELA DERİN CESUR 100 METER İSTANBUL EUROPEAN SIDE 2.

REFİA DERMANCIOĞLU 100 MTER İSTABUL EUROPEAN SIDE 1. ELA DERİN CESUR 100 METER İSTANBUL EUROPEAN SIDE 2. Bulletin No: 9 ( 12 23 January 2015 ) Page 1 TRACK & FIELD On Thursday 22nd January, we attended the İstanbul European Side Track & Field race in Ataköy Aslı Çakır Alptekin Hall with the sponsorship of

Detaylı

UEFA EUROPA LEAGUE /17 SEASON MATCH PRESS KITS

UEFA EUROPA LEAGUE /17 SEASON MATCH PRESS KITS UEFA EUROPA LEAGUE - 2016/17 SEASON MATCH PRESS KITS Fenerbahçe SK Last updated 01/11/2016 11:26CET Şükrü Saracoğlu - Istanbul Thursday 3 November 2016 19.00CET (21.00 local time) Group A - Matchday 4

Detaylı

UEFA EUROPA LEAGUE /17 SEASON MATCH PRESS KITS

UEFA EUROPA LEAGUE /17 SEASON MATCH PRESS KITS UEFA EUROPA LEAGUE - 2016/17 SEASON MATCH PRESS KITS Konyaspor Last updated 13/09/2016 16:26CET Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu - Konya Thursday 15 September 2016 21.05CET (22.05 local time) Group

Detaylı

UEFA CHAMPIONS LEAGUE /18 SEASON MATCH PRESS KITS

UEFA CHAMPIONS LEAGUE /18 SEASON MATCH PRESS KITS UEFA CHAMPIONS LEAGUE - 2017/18 SEASON MATCH PRESS KITS Beşiktaş JK Last updated 25/09/2017 22:05CET Besiktas Park - Istanbul Tuesday 26 September 2017 20.45CET (21.45 local time) Group G - Matchday 2

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

UEFA PRO UEFA-A-LİSANSI TEKNİK DİREKTÖRLÜK LİSANSI

UEFA PRO UEFA-A-LİSANSI TEKNİK DİREKTÖRLÜK LİSANSI Can Vanlı Lisanslar: UEFA PRO UEFA-A-LİSANSI TEKNİK DİREKTÖRLÜK LİSANSI Evli, 3 Çocuk, 52, Mimar Mühendis, Yabancı Diller: Almanca, İngilizce Email: canvanli@hotmail.de Telefon Almanya: 0049.174.7519806

Detaylı

UEFA EUROPA LEAGUE - 2015/16 SEASON MATCH PRESS KITS

UEFA EUROPA LEAGUE - 2015/16 SEASON MATCH PRESS KITS Celtic FC Last updated 30/09/2015 17:20CET UEFA EUROPA LEAGUE - 2015/16 SEASON MATCH PRESS KITS Celtic Park - Glasgow Thursday 1 October 2015 21.05CET (20.05 local time) Group A - Matchday 2 Fixtures and

Detaylı

Hasan Do an Türkiye Futbol Federasyonu Baflkan

Hasan Do an Türkiye Futbol Federasyonu Baflkan Dünyan n en büyük ikinci futbol organizasyonu olan Avrupa Futbol fiampiyonas bu kez bizim için ayr bir önem arz ediyor. 6 y l aradan sonra uluslararas resmi turnuvada yer alma hakk n kazanan A Milli Tak

Detaylı

amerika birleşimiş devletleri

amerika birleşimiş devletleri İngilizce Lesson 15 place Where you want go Türkçe 15 ders yer, mekan nereye istiyorsun git Where do you want to go? nereye gitmek istersin? Countries Country Turkey Turkey is a country America America

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Salon

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

UEFA EUROPA LEAGUE /17 SEASON MATCH PRESS KITS

UEFA EUROPA LEAGUE /17 SEASON MATCH PRESS KITS UEFA EUROPA LEAGUE - 2016/17 SEASON MATCH PRESS KITS Last updated 28/09/2016 23:37CET Şükrü Saracoğlu - Istanbul Thursday 29 September 2016 21.05CET (22.05 local time) Group A - Matchday 2 Fixtures and

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

UEFA EUROPA LEAGUE /15 SEASON MATCH PRESS KITS

UEFA EUROPA LEAGUE /15 SEASON MATCH PRESS KITS Trabzonspor AŞ Last updated 24/11/2014 22:34CET UEFA EUROPA LEAGUE - 2014/15 SEASON MATCH PRESS KITS Hüseyin Avni Aker Stadyumu - Trabzon Thursday 27 November 2014 19.00CET (20.00 local time) Group L -

Detaylı

UEFA EUROPA LEAGUE - 2014/15 SEASON MATCH PRESS KITS

UEFA EUROPA LEAGUE - 2014/15 SEASON MATCH PRESS KITS UEFA EUROPA LEAGUE - 2014/15 SEASON MATCH PRESS KITS Liverpool FC Last updated 17/02/2015 10:02CET Anfield - Liverpool Thursday 19 February 2015 21.05CET (20.05 local time) Round of 32, First leg Beşiktaş

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

UEFA EUROPA LEAGUE /15 SEASON MATCH PRESS KITS

UEFA EUROPA LEAGUE /15 SEASON MATCH PRESS KITS Trabzonspor AŞ Last updated 21/10/2014 01:10CET UEFA EUROPA LEAGUE - 2014/15 SEASON MATCH PRESS KITS Hüseyin Avni Aker Stadyumu - Trabzon Thursday 23 October 2014 19.00CET (20.00 local time) Group L -

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Dr. Erden Or. : İnönü Cad. Mercan Sok. STFA B-8 D.16 : +90 530 694 89 86. UEFA Futbol Yönetimi Diploma Programı

Dr. Erden Or. : İnönü Cad. Mercan Sok. STFA B-8 D.16 : +90 530 694 89 86. UEFA Futbol Yönetimi Diploma Programı Dr. Erden Or : İnönü Cad. Mercan Sok. STFA B-8 D.16 : +90 530 694 89 86 Kozyatağı/İstanbul/ Türkiye : erden_or@hotmail.com Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi 25/07/1975 Doğum Yeri İstanbul Medeni Durumu Evli

Detaylı

UEFA CHAMPIONS LEAGUE /17 SEASON MATCH PRESS KITS

UEFA CHAMPIONS LEAGUE /17 SEASON MATCH PRESS KITS UEFA CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 SEASON MATCH PRESS KITS Beşiktaş JK Last updated 27/09/2016 01:02CET Besiktas New Stadium - Istanbul Wednesday 28 September 2016 20.45CET (21.45 local time) Group B - Matchday

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

UEFA EUROPA LEAGUE /16 SEASON MATCH PRESS KITS

UEFA EUROPA LEAGUE /16 SEASON MATCH PRESS KITS UEFA EUROPA LEAGUE - 2015/16 SEASON MATCH PRESS KITS SS Lazio Last updated 23/02/2016 01:01CET (First leg: 1-1) Stadio Olimpico - Rome Thursday 25 February 2016 19.00CET (19.00 local time) Round of 32,

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca 10 EKİM 2013 Beşiktaş'ı bekleyen tehlike Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş'ın cezasını onamasından sonra Siyah-Beyazlı ekibi lig maratonu içinde bir başka tehlikenin beklediği ortaya çıktı. TFF Müsabaka Talimatı'nın

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2017 2018 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Murat Yalçın Beşiktaş 2. Doğum Tarihi : 08.08.1978 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Spor Yöneticiliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

UEFA EUROPA LEAGUE - 2015/16 SEASON MATCH PRESS KITS

UEFA EUROPA LEAGUE - 2015/16 SEASON MATCH PRESS KITS UEFA EUROPA LEAGUE - 2015/16 SEASON MATCH PRESS KITS Last updated 28/09/2015 16:43CET Atatürk Olimpiyat Stadium - Istanbul Thursday 1 October 2015 19.00CET (20.00 local time) Group H - Matchday 2 Sporting

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

FUTBOLDA PERFORMANSIN TEMEL BELİRLEYİCİLERİNDEN BİRİ: TOPA SAHİP OLMA (FIFA U-20 DÜNYA KUPASININ ANALİZİ) 1

FUTBOLDA PERFORMANSIN TEMEL BELİRLEYİCİLERİNDEN BİRİ: TOPA SAHİP OLMA (FIFA U-20 DÜNYA KUPASININ ANALİZİ) 1 UHBABULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ FUTBOLDA PERFORMANSIN TEMEL BELİRLEYİCİLERİNDEN BİRİ: TOPA SAHİP OLMA (FIFA U-20 DÜNYA KUPASININ ANALİZİ) 1 OBSERVING THE EFFECT OF MOVEMENT

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

UEFA EUROPA LEAGUE /15 SEASON MATCH PRESS KITS

UEFA EUROPA LEAGUE /15 SEASON MATCH PRESS KITS KSC Lokeren OV Last updated 04/11/2014 13:23CET UEFA EUROPA LEAGUE - 2014/15 SEASON MATCH PRESS KITS Daknam - Lokeren Thursday 6 November 2014 21.05CET (21.05 local time) Group L - Matchday 4 Fixtures

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK

MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK : 10X10 ÇAPRAZ DAMA OYUN KURALLARI SÜRE : 40/8 AÇIKLAMA : Öğrenci/Kursiyerin 10x10 çapraz dama oyun kurallarını tanıması ve incelemesi sağlanmalıdır. GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer, uygun şartlar sağlandığında

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Birinci ligde yer alan bir futbol takımının sezon performansının incelenmesi

Birinci ligde yer alan bir futbol takımının sezon performansının incelenmesi Cilt:9 Sayı:2 Yıl:2012 Birinci ligde yer alan bir futbol takımının sezon performansının incelenmesi Kemal Göral 1 Özcan Saygın 2 Özet Bu çalışmada, 2010-2011 futbol sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

NEYZEN ERCAN IRMAK. 1956 yılında Eskişehir de doğdu. He was born in 1956, in Eskişehir.

NEYZEN ERCAN IRMAK. 1956 yılında Eskişehir de doğdu. He was born in 1956, in Eskişehir. 1 NEYZEN ERCAN IRMAK 1956 yılında Eskişehir de doğdu. He was born in 1956, in Eskişehir. 2 Müzik tutkusu, çocukluk yıllarında kaval çalarak başladı. Bu tutku onun önce Bursa ya, sonra İstanbul a yerleşmesine

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO INVITATION TO 1 st BALKAN CHAMPIONSHIPS FOR CADETS IN FREE STYLE, GRECO-ROMAN AND FEMALE WRESTLING OCTOBER 23 25, 2015 BURSA / TURKIYE Dear President, The 1 st Balkan Championships for Cadet in Free Style,

Detaylı

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ANKARA AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

ANKARA AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ ANKARA AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ S.NU AY YAPILACAK FAALİYET ADI BAŞLANGIÇ BİTİŞ SAATİ 1 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılının Başlangıcı 28.09.2015 17.06.2016 2 1.Sınıf

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi

ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi 54-55 ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi ÇM S fl Sa l ve Güvenli i Kurulu, Kurul Baflkan Yusuf Ziya Bekiro lu'nun ça r s yla beflinci toplant s n 24.03.2006 tarihinde ÇM S Toplant Salonunda

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

2014 2015 SEZONU KADIN FUTBOL LİGLERİ MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2014 2015 SEZONU KADIN FUTBOL LİGLERİ MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2014 2015 SEZONU KADIN FUTBOL LİGLERİ MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM I. GENEL HÜKÜMLER Bu statü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerin kadın futbolu geliştirme programları kapsamındaki

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Makale Adı Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Faruk Baştürk* Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi Baskı Sanatları Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eylül, 2012 MUSTAFA ASLIER

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi SÜPER LiG FUTBOL KULÜPLERiNiN BiR PAZARLAMA ARACı

TÜRKiYE'DEKi SÜPER LiG FUTBOL KULÜPLERiNiN BiR PAZARLAMA ARACı Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2003,14 (3),114-132 TÜRKiYE'DEKi SÜPER LiG FUTBOL KULÜPLERiNiN BiR PAZARLAMA ARACı OLARAK internet KULLANıMLARı Banş SÖZERI, Mehmet Settar KOÇAK Orta

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Fenerbehçe'nin"Devler Ligi" hasretini 7 yıla çıktı

Fenerbehçe'ninDevler Ligi hasretini 7 yıla çıktı On5yirmi5.com Fenerbehçe'nin"Devler Ligi" hasretini 7 yıla çıktı Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek Yayın Tarihi : 6 Ağustos 2015 Perşembe (oluşturma : 1/31/2017) Fenerbahçe,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı