Yazý Dizisi 4 DE 7 DE 3 DE 3 DE 6 DA 2 DE 8 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yazý Dizisi 4 DE 7 DE 3 DE 3 DE 6 DA 2 DE 8 DE"

Transkript

1 Yazý Dizisi 4 DE Danýþtay 12. Dairesi, 4 Þubat 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararý'nýn, TEKEL iþçilerinin de aralarýnda bulunduðu geçici personelin 4/C'ye geçiþ için 30 günlük süre içinde ilgili kurumlara baþvurmasýný öngören hükmünün yürütmesini durdurdu. Daire kararýnýn gerekçesinde, temel hak ve çalýþma hayatýna iliþkin bir konuda Bakanlar Kurulu'nun baþka bir kararýna atýfla süre zorunluluðunun getirilmesinin hukuka aykýrý olduðu kaydedildi. Tek Gýda-Ýþ Sendikasý, Bakanlar Kurulu'nun, "Kamu Kurum ve Kuruluþlarýndaki Geçici Mahiyetteki Ýþleri Yürütmek Üzere Geçici Personel Ýstihdamý ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkýnda Karar"ýn 2. maddesi (1/a) bendinde yer alan "30 günlük süre içinde" ibaresi, bunun dayanaðý Bakanlar Kurulu Kararýnýn 1. maddesinin 1. fýkrasýnda yer alan "30 gün içerisinde" ibaresinin iptali ile davacý sendika üyeleri açýsýndan... 3 DE 2 DE 7 DE YÖK'ün kurucusu Prof. Dr. Ýhsan Doðramacý'nýn cenazesinde devletin zirvesi buluþurken, Baþbakan Erdoðan ve Genelkurmay Baþkaný Baþbuð'un ayaküstü yaptýklarý sohbet ile dikkat çekti. Cenaze töreninde Baþbakan Erdoðan ile konuþan Genelkurmay Baþkaný Baþbuð, kameralar önündeki bu görüþmede elini aðzýyla kapattý. 1 saat 15 dakika devam eden görüþme sürerken, Baþbakanlýk kaynaklarý herhangi olaðanüstü bir krizin söz konusu olmadýðý yönünde açýklama yaptý. Tatbikat Nedeniyle öne Çekilmiþ! Görüþmeden sonra yapýlan açýklamada ise, Baþbakan ve Genelkurmay Baþkaný nýn haftalýk olaðan görüþmelerini 4 Mart tarihindeki tatbikat nedeniyle öne çektikleri belirtildi. Baþbakanlýk taki sürpriz görüþmede... 2 DE 3 DE 6 DA Gazete ilanlarý ile Kayseri Þeker Fabrikasý ve yöneticileri hakkýnda asýlsýz iddialar yayýnlatarak þirketi yýpratmaya çalýþan kiþilere tepki gösteren yüzlerce çiftçi, Kayseri Þeker Fabrikasý'na gelerek Yönetim Kurulu Baþkaný Vedat Ali Özýþýk ve yönetimine destek olduklarýný ifade etti. Bugün sabah saatlerinde Kayseri Þeker Fabrikasý'na gelerek Baþkan Özýþýk ve yönetimine destek vermek isteyen yaklaþýk 300 kiþilik çiftçi gurubu, gazetelerde 80 bin çiftçinin adý kullanýlarak yapýlan açýklamaya tepki gösterdi. 3 DE KÜRT kültür ve inancýyla ilgili çalýþmalarla tanýdýðýmýz Munzur Çem, yeni kitabý ile tekrar okur karþýsýna çýktý. Dêrsim Merkezli Kürt Aleviliði (Etnisite, Dini Ýnanç, Kültür ve Direniþ) baþlýðý ile kaleme aldýðý kitap, Vate Yayýnevi tarafýndan yayýmlandý. Dersim merkezli, Kürt Alevilerin inanç ve kültürlerine iliþkin önemli bilgiler yer alýyor kitapta. Tarihe dair de bilgiler veren Yazar Çem in daha önce 1995 de Ýsveç te yayýmlanan Alevilik Sorunu ve Dersim Ayaklanmasý ve Peri Yayýnlarý tarafýndan 1999 da yayýmlanan Dersim de Alevilik kitaplarý da bulunuyor. 5 DE 8 DE 7 DE

2 2 Hacý Bektaþ Veli'nin Makalat'ýnda tasnif edilmiþ olan DÖRT KAPI KIRK MAKAM yaklaþýmý çoðu tasavvuf ekollerinin de omurgasýný oluþturmuþtur. Ýnsanýn olgunlaþmasý daha açýkçasý, insanýn insan olmasý için bir toplumsal deðiþim projesidir DÖRT KAPI KIRK MAKAM. Deðiþimin ana muhatabý olarak bireyi görmekle birlikte, bunun mutlaka toplumsal bir süreç olarak ele alýnmasýný esas olan bu proje, aslýnda depolitize edici, bireysel kurtuluþ arayýþlarýna de önemli bir reddiye niteliðindedir. Bireyin sosyal sorumluluklarýndan uzak durmasýný salýk veren, huzurun bireysel tatminde aranmasýný telkin eden din anlayýþýna karþý alternatif bir inanç formasyonu esas alýnmýþtýr. Dört kapý olarak sayýlan þeriat, tarikat, marifet ve hakikat, nihai hedefi insanýn hakký özünde yakalamasý olan bir eðitim disiplinidir. Ýlk kapý olan þeriat, bireyin çevresi ile iliþkilerindeki asgari hukuku inþa çabasýdýr. Bu hukuk inþasýnýn köklü ve kararlý inanç altyapýsý üzerine oturtulmasý, ayný zamanda kaba pozitivist anlayýþlarýn baþtan mahkum edilmesidir. Þeriat kapýsý içinde iman eksenli makam belirlemelerini tersinden okuduðunuzda insanýn özgürlük mücadelesinde ilk adýmýný bulursunuz. Özgür olmak için beþeri güçlere yönelik mutlak inanç taþýmamayý önemli bir felsefi tercih olarak ele almak gerekir. Tarikat kapýsý, büyük yürüyüþün ahlaka yönelik yol arkadaþlýðý kurallarýný içerir. Þeriat bütün topluma yönelik asgari birlikte yaþama sýnýrlarýný çizerken, tarikat daha özel bir tercihin ortaya çýkarttýðý olgunlaþmayý esas alýr. Marifet kapýsý, insanýn hakikati arama sürecinde irfan boyutunu öne çýkarýr. Basiret, ileri görüþlülük gibi yetenekler ayný zamanda zihinsel bilgi kirlenmesinden korunma üzerine oturtulmuþtur. Hikmete dayanan bir dünya görüþünün ayný zamanda bir uygarlýk tasavvuru taþýmasý kaçýnýlmaz bir durumdur. Son kapý olarak tanýmlanan hakikat, aslýnda insanýn nihai yüzleþmesidir. Gerçeðe ulaþmanýn hem vazgeçilemez bir yöntem hem de insanýn nihai hedefi olarak tanýmlanmasý dikkat çekmektedir. Hakikatle yüzleþtiði ölçüde kamil insan olma, olgunlaþma derecesinin ölçütünü de belirlemektedir aslýnda. Daha önceki kapýlar ve bu kapýlar içinde sayýlan makamlar aslýnda son kapý olan hakikate ulaþtýrdýðý ölçüde iþlevseldir, anlamlýdýr. Dört kapý, kýrk makam öðretisinin güncelleþtirilerek yeniden ele alýnmasý sadece alevi inanç çevreleri için deðil bütün bir insanlýk için deðerli bir kazaným olacaktýr. Günlük Gazetesi Olaðanüstü bir kriz yokmuþ! YÖK'ün kurucusu Prof. Dr. Ýhsan Doðramacý'nýn cenazesinde devletin zirvesi buluþurken, Baþbakan Erdoðan ve Genelkurmay Baþkaný Baþbuð'un ayaküstü yaptýklarý sohbet ile dikkat çekti. Cenaze töreninde Baþbakan Erdoðan ile konuþan Genelkurmay Baþkaný Baþbuð, kameralar önündeki bu görüþmede elini aðzýyla kapattý. 1 saat 15 dakika devam eden görüþme sürerken, Baþbakanlýk kaynaklarý herhangi olaðanüstü bir krizin söz konusu olmadýðý yönünde açýklama yaptý. Tatbikat Nedeniyle öne Çekilmiþ! Görüþmeden sonra yapýlan açýklamada ise, Baþbakan ve Genelkurmay Baþkaný nýn haftalýk olaðan görüþmelerini 4 Mart tarihindeki tatbikat nedeniyle öne çektikleri belirtildi. Baþbakanlýk taki sürpriz görüþmede, 'Balyoz' soruþturmasý, tutuklamalar, yeni gözaltýlarýn konuþulduðu tahmin ediliyor. Sürpriz zirvede ayrýca önümüzdeki günlerde gündeme getirilecek anayasa deðiþikliðinde askere sivil yargý yolunun açýlýp açýlmamasýnýn da masaya yatýrýldýðý belirtiliyor. Baþbakan Erdoðan ve Genelkurmay Baþkaný Baþbuð, dün sürpriz bir þekilde Baþbakanlýk'ta bir araya geldi. YÖK'ün kurucusu Prof. Dr. Ýhsan Doðramacý'nýn cenaze töreninde devletin zirvesi buluþurken, Baþbakan Tayyip Erdoðan ve Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð'un ayaküstü yaptýklarý sohbet dikkat çekmiþti. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün törene gelmesi beklenirken Erdoðan'la konuþan Baþbuð, kameralar önündeki bu görüþmede elini aðzýyla kapatmýþtý. Bu görüþmeden hemen sonra Baþbuð, Baþbakanlýk'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Gözaltýlar Konuþuldu Baþbakan Erdoðan ve Genelkurmay Baþkaný Baþbuð'un görüþmede 'Balyoz' soruþturmasýný, 1. Ordu eski Komutaný Emekli Orgeneral Çetin Doðan'ýn tutuklanmasý ve cuma günü gerçekleþen yeni gözaltýlarýn konuþtuðu bildirildi. Sürpriz zirvede ayrýca önümüzdeki günlerde gündeme getirilecek olan anayasa deðiþikliðinde askere sivil yargý yolunun açýlýp açýlmamasýnýn da masaya yatýrýldýðý tahminleri yapýldý. Baþbakanlýk: kriz yok Baþbakanlýk kaynaklarýndan, bir anda ilgi odaðý olan görüþme için "Olaðanüstü bir durum ya da herhangi bir kriz sözkonusu deðil" bilgisi alýndý. Ayný kaynaklar Baþbakanlýk taki buluþmanýn cenazede baþlayan görüþmenin devamý niteliðinde olduðunu ifade etti. Çarþamba günü Çankaya Köþkü'nde Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün ev sahipliðinde Baþbakan Erdoðan ve Genelkurmay Baþkaný Baþbuð'un katýldýðý 3'lü zirve gerçekleþtirilmiþ, Erdoðan ve Baþbuð zirveye ellerinde çantayla gelmiþti. Zirveden sonra güven mesajý verilmiþti. BirGün Balýkesir /13 iþçinin öldüðü grizu patlamasýnýn gerçekleþtiði Balýkesir Dursunbey'deki Þentaþ Madencilik, Maden Mühendisleri Odasý'nýn raporuna göre, "çok riskli" dokuz bölgeden biri. Maden Mühendisleri Odasý'nýn sýnýflandýrmasýna göre, "çok riskli bölge", önlem alýnmadýðý taktirde ölümcül risk taþýyan, "patlama, yangýn, göçük, boðulma, zehirlenme" sonucu çoklu ölüm olasýlýðýna sahip bölge demek. Oda yetkilileri, bu raporu 2009 baþýnda daha önce Enerji Bakanlýðý'na elden verdiklerini, 2008'de de hem Enerji Bakanlýðý'na hem Çalýþma Bakanlýðý'na, kaza risklerini ve önlem önerilerini içeren raporlarýný yolladýðýný daha önce bianet'e anlatmýþlardý. 31 binden fazla maden iþçisi ölümcül riskli bölgelerde çalýþýyor Rapor, özellikle yeraltý kömür madenciliðinin yapýldýðý bölgeleri "çok riskli" ve "riskli" olarak sýnýflandýrýyor. Oda, dokuz çok riskli bölgede, mevcut çalýþma koþullarýyla "patlama, yangýn, göçük, boðulma, zehirlenme" sonucu çoklu ölümlerle sonuçlanabilecek gerçekleþebileceðini öngörüyor. Bu bölgelerde çalýþan maden iþçilerinin yaklaþýk sayýsý toplamda 31 bin 200. Ankara ve Tekirdað/Edirne bölgelerindeki özel linyit madenleri ayrýca "riskli" kategorisinde. Bu da "yangýn, boðulma, zehirlenme, göçük" sonucu, ölümler veya yaralanmalar anlamýna geliyor. Çok riskli bölgeler ve burada çalýþan iþçilerin yaklaþýk sayýsý þöyle: 1 - Zonguldak / Bolu Bölgesi: Ankara Bölgesi: Kütahya Bölgesi: Manisa Bölgesi: Karaman Bölgesi: Balýkesir Bölgesi: Tekirdað / Edirne Bölgesi: Erzurum Bölgesi: Amasya / Çorum / Yozgat Bölgesi: 850 (TK) BÝA Haber Merkezi

3 Sevgili okurlarým epeydir Hacýbektaþ gazetesine yazý veremedim. Bazý nedenlerden dolayý. Bugünlerde televizyon kanallarýnda benim çocukluðumda ana dediðim ninemden dinlediðim masallar yok. Ninem çok güzel masal anlatýrdý. Nineme ne olur bir masal anlatýrýmsýn derdim. Baþlardý anlatmaya, bazen masalýn yarýsýnda uyurmuþum. Yarýsýný ertesi akþam anlatýrdý. Ben ninemle yatardým. Ben üstümü açar da hasta olurum diye; ayrý yatmazdý. Akþamlarý dinlediðim masallarý bende arkadaþlarýma anlatýrdým. Masallarý sevdiðim için midir? Nedir. Ben tarih kitaplarýný okumayý çok severim. Þimdi sizlere o masallardan birini anlatacaðým. Aklýn Gücü Bir varmýþ bir yokmuþ çook çok eskilerde uzun yýllar önce bir padiþah varmýþ. Çok iyi yürekli halkýna iyi davranan devletini iyi yöneten bir padiþahmýþ. Bir gün halk kýyafeti giyinip birkaç adamý ile halkýn arasýnda dolaþmaya baþlamýþ. Halký yakýndan görmek, yaþantýlarýný gözü ile görmek istemiþ. Gezip dururken, iki tane kýz el ele tutuþup gidiyorlarmýþ. Birisi çok çok güzelmiþ. Güldükçe yanaklarýnda güller açýyormuþ. Kývrým kývrým top kirpikleri sanki hilal gibi kaþlarýna deðiyormuþ. Ýncecik beli, sütun gibi vücudu varmýþ. Padiþah kýzý görünce âþýk olmuþ. Yanýndaki adamlarýna, þu kýzlarý takip edin. Neyin nesi kimin kýzlarý öðrenin bana haber getirin demiþ. Ýki adamý kýzlarýn peþine düþmüþler, kýzlarýn evini öðrenmiþler. Kýzlarýn anne ve babalarý ölmüþ. Ýki kýz kardeþ yalýnýz yaþýyorlarmýþ. Padiþah kýzlarý saraya getirtmiþ. Aþýk olduðu küçük kýza, benimle evlenirimsin? Diye sormuþ. Kýzýn cevabý, hayýr ablam yalýnýz kalýr. Onu yalnýz býrakamam demiþ. Padiþah da ablaný da saraya yanýmýza alýrýz. Bizimle yaþar. Kýsmeti çýkýnca onu da evlendiririz demiþ. Kýrk gece kýrk gündüz düðün etmiþler. Bunlar çok mutlu yaþarken, ablasý küçük kýzýn mutluluðunu kýskanmaya baþlamýþ. Ben varken padiþah onu sevdi. Ben büyüktüm diye günden güne kýskançlýðý artmaya baþlamýþ. Kardeþini ortadan kaldýrma planlarý yapmaya baþlamýþ. Kardeþini ortadan kaldýrýp padiþah ile kendi evlenmek istiyormuþ. Bu arada periler kadar güzel küçük kýz, hamile olmuþ. Padiþah sevincinden sanki dünya ya sýðmýyormuþ. Günler aylar geçmiþ, dokuz ay dokuz gün bitmiþ. Küçük kýzýn doðum sancýlarý baþlamýþ. Ablasý korkunç planlar hazýrlamaya baþlamýþ. Parayla kendine baðlý birkaç adam ayarlamýþ. Tez çabuk bana bir köpek eniði bulup getirin demiþ. Adamlarý köpek yavrusunu getirmiþler. Padiþahýn güzel karýsý nur topu gibi bir kýz doðurmuþ. Hain ablasý, önceden hazýrladýðý planý uygulamaya baþlýyor. Hemen kýz çocuðunu alýp köpek eniðini kardeþinin bacaklarýnýn arasýna koymuþ. Aman Allahlým kardeþim sen köpek doðurdun demiþ. Padiþahýn canýndan çok sevdiði karýsý hemen orada bayýlmýþ. Ayýldýðýnda yanýnda bir köpek yavrusundan baþka kimse yokmuþ. O baygýn iken, padiþaha haber ulaþmýþ. Padiþah þaþkýnlýk içinde ne diyeceðini ne yapacaðýný bilemez halde, sarayda bir o yana bir bu yana dolaþmýþ ve hemen karar vermiþ. Doðurduðu köpek ile birlikte zindana atýn. Köpeðini orada büyütsün demiþ. Ölmeyecek kadar da yiyecek verin demiþ. O çok iyi çok dürüst padiþah, sanki bir canavar olmuþ. Güzel kýz zindan da yata dursun. Biz gelelim annesi gibi çok güzel olan bebeðe. Devam Edecek Danýþtay 12. Dairesi, 4 Þubat 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararý'nýn, TEKEL iþçilerinin de aralarýnda bulunduðu geçici personelin 4/C'ye geçiþ için 30 günlük süre içinde ilgili kurumlara baþvurmasýný öngören hükmünün yürütmesini durdurdu. Daire kararýnýn gerekçesinde, temel hak ve çalýþma hayatýna iliþkin bir konuda Bakanlar Kurulu'nun baþka bir kararýna atýfla süre zorunluluðunun getirilmesinin hukuka aykýrý olduðu kaydedildi. Tek Gýda-Ýþ Sendikasý, Bakanlar Kurulu'nun, "Kamu Kurum ve Kuruluþlarýndaki Geçici Mahiyetteki Ýþleri Yürütmek Üzere Geçici Personel Ýstihdamý ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkýnda Karar"ýn 2. maddesi (1/a) bendinde yer alan "30 günlük süre içinde" ibaresi, bunun dayanaðý Bakanlar Kurulu Kararýnýn 1. maddesinin 1. fýkrasýnda yer alan "30 gün içerisinde" ibaresinin iptali ile davacý sendika üyeleri açýsýndan, 31 Ocak 2010 itibariyle iþ akitleri kamu tarafýndan feshedilmiþ ve 30 günlük sürenin 2 Mart 2010'da doluyor olmasý da gözetilerek, öncelikle idarenin savunmasý alýnýncaya kadar yürütmenin durdurulmasýna karar verilmesi istemiyle Danýþtay'da dava açmýþtý. Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danýþtay 12. Dairesi, geçici personelin 4/c'ye geçiþ için 30 günlük süre içinde ilgili kurumlara baþvurmasýný öngören hükmünün yürütmesini durdurdu. 31 Ocak 2010 itibariyle iþ akitleri kamu tarafýndan feshedilen TEKEL iþçilerine 4/c'ye geçiþ için tanýnan 30 günlük süre yarýn doluyordu. Daire Sulucakarahöyük/ KAYSERÝ Gazete ilanlarý ile Kayseri Þeker Fabrikasý ve yöneticileri hakkýnda asýlsýz iddialar yayýnlatarak þirketi yýpratmaya çalýþan kiþilere tepki gösteren yüzlerce çiftçi, Kayseri Þeker Fabrikasý'na gelerek Yönetim Kurulu Baþkaný Vedat Ali Özýþýk ve yönetimine destek olduklarýný ifade etti. Bugün sabah saatlerinde Kayseri Þeker Fabrikasý'na gelerek Baþkan Özýþýk ve yönetimine destek vermek isteyen yaklaþýk 300 kiþilik çiftçi gurubu, gazetelerde 80 bin çiftçinin adý kullanýlarak yapýlan açýklamaya tepki gösterdi. Kayseri Þeker Fabrikasý'nda Genel Müdür Mustafa Matur ve idareciler tarafýndan karþýlanan çiftçilere hitaben bir konuþma yapan Genel Müdür Mustafa Matur, çiftçinin kendi öz sermayesi ile kurulan bu þirketin son yýllarda yaptýðý yatýrým ataðýna dikkat çekerek, Bu þirkete zarar vermek isteyen herkes ayný zamanda Türk çiftçisine de zarar vermektedir. Gördüðünüz üzere böyle hýzlý büyüyen bu fabrikanýn asýlsýz iddialar ve 80 bin çiftçinin adý kullanýlarak yýpratýlmaya çalýþýlmasý elem vericidir" dedi. Matur buradan çiftçilere bir de müjde vererek, mazot avansýný ton baþýna 1 litre olarak açýkladý. Toplanan çiftçiler adýna bir açýklama yapan Yeþilhisar Ziraat Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Ýnce ise Kayseri Þeker Fabrikasý aleyhine, gazete ilanlarý ile karalama kampanyasý baþlatan ve bu iþlerini de 80 bin çiftçinin ortak açýklamasý gibi yansýtan kiþi ve kiþilerden hukuk önünde kararýnýn gerekçesinde, temel hak ve çalýþma hayatýna iliþkin bir konuda Bakanlar Kurulu'nun baþka bir kararýna atýfla süre zorunluluðunun getirilmesinin hukuka aykýrý olduðu kaydedildi. Tekgýda-Ýþ Baþkaný Mustafa Türkel ise, "Çadýrlarýn durumuyla ilgili açýklama yarýn yapýlacak" dedi. Baþbakan'dan açýklama TEKEL iþçilerinin 4-C'ye geçmesi konusunda sürenin dolmasýnýn ardýndan bir sonuç elde edilmemesi halinde "hükümetin nasýl bir adým atacaðýnýn" sorulmasý üzerine Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan dün yaptýðý açýklamada, "Þimdi bizim atacaðýmýz adým, yasalara ve hukuka uygun olan adým olacaktýr. Bunun dýþýnda bir adým asla olmaz. Þu ana kadar biz, daha önce de söylediðim gibi sabrettik ve elimizden gelen her þeyi yaptýk... Dün akþam itibarýyla 4/C'ye þikayetçi olmak adýna toplandýklarýný belirterek þunlarý söyledi: Buradan, 80 bin çiftçi adýna açýklama yaptýðýný iddia eden ve bu þekilde kamuoyunu yanýltan kiþilere, 80 bin çiftçinin adýna seslenmek istiyoruz. Kimse bizim adýmýza sözcülük yapmaya ve bizim üzerimizden pirim elde etmeye çalýþmasýn. Tek gayesi rant elde etmek olan koltuk sevdalýlarýna verilecek en büyük cevap, bugün burada toplanan kalabalýðýn hukuk önünde verdiði mücadeledir. Bizlerin adý kullanýlarak gazetelerde yayýnlanan beyanatlarýn tamamý koca bir yalan ve iftiradan ibarettir. Þunu iyi biliniz ki; biz kimseye iftira etmeyiz. Bu sebeple bu açýklamayý 80 bin çiftçinin ortak açýklamasý gibi göstermek, çiftçiye ihanet etmektir. Sorunlarýmýz olduðu elbette doðrudur. Beklide bizim adýmýzla yayýnlanan gazete ilanlarýndaki tek doðru sözde budur. Ama bu sorunlarýn sebebi ne Kayseri Þeker Fabrikasý ne de Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'dir. Aksine, bu kurum ve yöneticileri, ekonomik, siyasi ve doðal þartlar nedeniyle yaþadýðýmýz tüm sorunlarýn çözümü için büyük bir mücadele etmektedir. Ve yine iyi biliniz ki, Kayseri Þeker Fabrikasý yöneticileri, bu sorunlarýn çözümü için harcadýðý büyük çaba ile bizlerden birileri olduklarýný açýkça göstermiþlerdir. Biz 80 bin çiftçi adýna, bizden olan herkese sahip çýkmakta vicdanen yükümlüyüz. tarihe, saçma ve mantýksýz açýklamalar yayýnlatarak çiftçinin adýný kullanan kuru kalabalýk olarak baþvuranlarýn sayýsý 3 bin 200'e ulaþtý. Salý akþamý tabloyu görüp ondan sonra yasalara ters, hukuka ters herhangi bir duruma ülkemizde artýk daha fazla tahammül edemeyiz. Çünkü bu istismar edeliyor. Bu suistimal ediliyor. Bunun istismarýna, suistimaline fýrsat veremeyiz" demiþti. Ýþçiler ise müdahale ihtimaline hazýrlýklý. Tek-Gýda-Ýþ Baþkaný Mustafa Türkel, "Böyle bir müdahale yapýlmasý durumunda biz çadýrlarýmýzý yeniden kuracaðýmýzý da söyledik. Bu sefer daha düzgün daha anlamlý çadýrlar kurarýz. Biz burada hukukumuzu korumak için buradayýz" demiþti. Ýþçiler de ayný görüþte, baþka çadýrda ya da baþka bir sokakta eylemlerine devam edeceklerini söylüyor. (cnntürk) geçecek olan bu kiþiler, hem yargýyý hem de siyasetçileri töhmet altýnda býrakýp, yine bu kurumlardan yardým talep etmektedirler. Bu durum onlarýn çaresizliklerinin ve cahilliklerinin açýk bir göstergesidir. Zira biz yaþanan tüm sorunlarýn Kayseri Þeker Fabrikasý ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi yöneticilerinden kaynaklandýðýna inansaydýk, 9 yýl boyunca onlarý görevleri baþýnda bulundurmazdýk. Bizleri hiçbir zaman paraya muhtaç etmeyen ve geleceðimiz için yaptýklarý yatýrýmlar ile bizlerin güvenini kazanan bu insanlara iftira atmak, 80 bin çiftçiye karþý savaþ açmak demektir. Bize savaþ açan herkes hukuk ve çiftçi önünde kaybetmeye mahkumdur. Bu savaþýn sorumlularýndan þikayetçiyiz. Bu sebeple buraya gelen tüm çiftçilerin, menfaat guruplarýna karþý açtýðý hukuk savaþýnýn takipçisi olacaðýný bilmenizi istiyoruz. Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Vedat Ali Özýþýk ve þirketimize karþý menfaat elde etmek isteyen çýkarcýlara bu þirketi teslim etmeyeceðimizi bildirip, zaman ayýrýp bizlere kulak veren herkese sonsuz teþekkür ediyoruz." Yapýlan bu açýklamanýn ardýndan çiftçiler, Kayseri Adliyesi'ne giderek, gazete ilanlarý ve çeþitli medya kuruluþlarý vasýtasýyla Kayseri Þeker Fabrikasý ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi aleyhine onur ve haysiyetlerini küçük düþürücü, iftira ve hakaret ettikleri gerekçesiyle ilgili iddia sahipleri hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Kent Haber

4 GÖRÜÞLER Açýk Birlik Çaðrýsý Hacý Bektaþ Veli Dergâhý Postniþini Veliyettin Ulusoy ile Söyleþtik * Sayýn Ulusoy, yoðunlaþan siyasal gündemde Alevilik de yer alýyor. Önce yýlan hikâyesine dönen AKP nin Alevi Açýlýmý ve çalýþtaylar zinciri hakkýndaki düþüncelerinizi öðrenmek isteriz. Biliyorsunuz ilk çalýþtay toplantýsýna katýlmýþtým. Ýlk toplantýya katýldýðýmda çok da umutlu deðildim. Yine de Bakanýn bir buçuk gün yanýmýzda olmasý ve kapanýþ konuþmasýnda deðindiði konular beni biraz umutlandýrdý. Ancak daha sonraki toplantýlara Alevi- Bektaþi inancý dýþýndaki kuruluþlarýn ve mensuplarýnýn davet edilmesi beni umutsuzluða düþürdü. Yoksa bu bir oyalama mý diye kafamda soru iþaretleri oluþtu. Bir yýla yakýn olmasýna raðmen henüz bir adým atýlmadý. Adým atmak çok mu zor? Örneðin, Sivas ta Madýmak Oteli nin müze yapýlmasý çok mu zor? Þimdi gül bahçesine dönüþtürülmek isteniyormuþ Zorunlu din dersleri konusu da öyle... Ýstediðimiz þeylerin hepsi eþit haklar; onun dýþýnda bir þey deðil. Ne fazlasý, ne eksiði! Sadece öbür inanç gruplarýyla eþit haklar istiyoruz. Somut bir adým atmak bu hükümet için neden zor merak ediyorum. Onun için hala kafamda pek çok soru iþareti var. Alevi-Bektaþiler isteklerimize hükümetin birkaç adýmla yaklaþmasýný umuyor ve bekliyor. Ancak bugüne kadar herhangi bir adým atýlmadý. Bu durum bizi üzüyor tabii. * AKP Hükümetinin, Ökkeþ (Kenger) Þendiller gibi Maraþ Katliamý nda rol almýþ birini son Alevi çalýþtayýna davet etmeye kalkýþmasý, açýlýmýn nereye gittiði konusunda bir ipucu sayýlabilir mi? Bizim inanç tarzýmýzda þöyle bir þey vardýr: Alevi-Bektaþi inancýnda, birinin þeriat mahkemesinden aklansa bile bizim vicdan mahkememiz, halk mahkememiz, yani halkýn vicdanýnda aklanmadýðý pek çok olaylara rastlanmýþtýr. Þeriat mahkemesinden, bir takým nedenlerle, farklý sonuçlar çýkabilir. Hukuksal kurallarýn, yasalarýn arsýndan sýyrýlabilinir. Ancak Alevi Bektaþi tarikatýnda olan halk mahkemesinde böyle bir sýyrýlma söz konusu olamaz. Vicdanlarýn rahat olmasý lazým! Bu þahýsla ilgili Alevi-Bektaþi inananlarýnýn düþünceleri çok farklý. Böyle bir insanýn, böyle þüpheler altýnda olan bir insanýn davet edilmesi tabii ki bizi çok yaraladý. Bizimle ilgili kararlar oluþturmaya yönelik bir toplantýya onun da davet edilmesi tüm toplumumuzu üzdü tabii. Böyle birisinin orada yeri yoktu ve gelmemesi de büyük isabet oldu. Toplumun vicdaný kesinlikle rahat deðil. Sýrf o þahýs deðil, onun dýþýnda da bazý þahýs ve kurumlarýn, mesela Diyanet in, bizimle ilgili bir kararý nasýl olabilir? Cemevlerini tanýmayan, cemevlerini bir ibadet yeri olarak görmeyen bu kuruluþun mensuplarý da bizimle ilgili karar oluþturulmasýnda etken oluyor. Bunu da biz kabul edemiyoruz. Bizim muhatabýmýz hükümet. Hükümetin bizimle ilgili olarak öbür inanç mensuplarýyla ayný haklara sahip olmamýzý saðlayan kararlar almasýný istiyoruz. * Hükümet gerçek muhataplarýyla deðil de muhataplarýnýn dýþýnda birçok insanla görüþüyor. Aynen öyle. Bu iþle iliþiði, ilgisi olmayan pek çok insanla toplantý yaparak karar almayý erteliyorlar, zamaný uzatýyorlar gibi geliyor bana. Bu alýnacak kararlar, bir haksýzlýk deðil, sadece eþit haklar ortamýna yönelik olmalý. Aslýnda istediklerimiz bizim Anayasal haklarýmýz. Bizim isteklerimiz, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi nde alýnan kararlarýn uygulanmasý. Yani meþru olmayan herhangi bir þeyi kesinlikle istemiyoruz. Bakýn, en önemli þeylerden birisi, tüm konuþmalarýmda dile getirdiðim gibi, bugün Alevi-Bektaþi dergâhlarý Vakýflar Genel Müdürlüðü nün malý olarak bize kiraya veriliyor. Dünyanýn parasýný ödüyoruz Þahkulu Sultan Dergâhý nda. Sütlüce deki Karaaðaç Dergâhý na yeni bir çözüm bulundu galiba, ancak hala kira ödüyoruz. Bunlarýn mülkiyetini bize iade etmeleri lazým! Azýnlýklarýn vakýflarý iade ediliyor, ama bize ait olan yerler, baþta Hacý Bektaþ Dergâhý olmak üzere Ýstanbul ve diðer yörelerdeki öbür Alevi-Bektaþi dergâhlarý da iade edilmeli. Bir formül bulunarak en azýndan bunlarýn gelirinin bizim örgütlerimize verilmesi gerekiyor. * En azýndan kiradan kurtulmasý lazým! Alevi örgütleri bu yerlere kira veriyor. Kendi yerimize kira veriyoruz! Bu çok acý bir þey. Diðer taraftan, öbür ibadet yerleri, camilerin birçok imkânlarý var. Altýnda dükkânlarý var, kiralýk pek çok yerleri var, ama bizimkilere ne yazýk ki kira ödüyoruz. Elektrik-su parasýnýn benim için hiçbir önemi yok. Hep söylediðim gibi: Devlet elini inançtan çeksin ve bize ait olan yerleri bize versin, ama inançtan da elini çeksin. Ne bize ne de öbür inanç gruplarýna herhangi bir maddi destekte bulunmasýn. * Bu durumda burada, devletin inançtan elini çekmesi ayný zamanda Diyanet in kaldýrýlmasý demek oluyor. Tabii, ayný þeyi kastediyorum. Diyanet in kalkmasý lazým * Zaten sýkýntý da Diyanet konusunda çýkýyor. Ondan hiç þüphe yok, Diyanet konusunda Var mý Avrupa da böyle ya da benzeri bir kuruluþ? Bütçesi beþ-altý bakanlýðýn bütçesine eþit bir kuruluþ var mý hiç? Yok, böyle bir kambur yok! Devlet inancý ailelere býrakmalý, þahýslara býrakmalý. Onlar kendi örgütlerini kursun; herkes kendi örgütünü kursun. Devletin görevi orada hakemlik yapmaktýr. Devlet hakemlik görevini yapsýn ve inançtan elini çeksin. Herhangi bir grup öbür gruba bir takým zorlamalar veya farklý bir uygulama isterse o zaman devlet devletliðini göstersin, hakemliðini yapsýn. * Çalýþtaylarda süreci uzatmalarýnýn nedeni de herhalde Alevilerin Diyanet meselesinde ýsrarlý olmalarý Tabii, ýsrarlý olmalarý! CEM Vakfý ve çevresindeki bir baþka grup Diyanet te temsil edilmek istiyor. Temsil edilmek bence çok daha vahim sonuçlar doðurur, çünkü temsil edildiðimizde biz bir devlet memuruna döneriz. Yani orada temsil edilmek demek, laiklik konusunda tenkit ettiðimiz bir kuruluþa, Biz de sizinle birlikteyiz mesajý vermek olur. Bu çok yanlýþ bir þey olur. Bizim inancýmýza ve geleneklerimize kesinlikle uymaz. Diyanet te temsil edilmek istemiyoruz biz. * 14 Ocak ta Devlet Bakaný Faruk Çelik Alevi Dedelerine bir yemek düzenledi. Bu toplantýya davetli olmanýza raðmen katýlmadýnýz. Katýlmamanýz basýnda spekülasyonlara neden oldu. Radikal gazetesinde çýkan bir haberde, Alevi çalýþtaylarýný yürüten Devlet Bakaný Faruk Çelik in düzenlediði yemekli toplantýya Hacýbektaþ postniþini Veliyettin Ulusoy katýlmadý. Ulusoy uçak biletinin alýnmasý ve otelde yer ayrýlmasýna raðmen gelmedi. Ulusoy, telefonunu kapatýrken, yakýn çevresi protesto etmek için katýlmadýðýný ileri sürdü. diyordu. Bu konu da neler söylemek istersiniz? Kesinlikle protesto etmiyorum. Ne olursa olsun o bizim devletimiz ve bakanýmýz. Katýlmama nedenim Ýstanbul da olmam ve saðlýk kontrollerimin o günlere ve saatlere rastlamasýydý. Çok kýsa bir sürede Ankara ya gidip gelmem de mümkün deðildi. O yüzden katýlamadým. Hatta sekreter bayana, ismini bilmiyorum, telefonda katýlamayacaðýmý, Ýstanbul da saðlýkla ilgili randevularým olduðunu belirttim. Hatta Necdet Subaþý Hocaya da selamlarýmý ilettim onun kanalýyla. Böyle bir protesto söz konusu deðil. Sýrf saðlýk kontrollerim nedeniyle katýlamadým. Çok kýsa sürede gidip gelmek de tabii bu yaþta benim için zor oluyor. Bilet alýndýðý ve otelde yer ayrýldýðý konularýnda bir bilgim yok. Onun için üzüldüm, ama bir protesto söz konusu kesinlikle deðil, yok. * Demokratik açýlýmýn görüþüldüðü ilk ve tek Meclis oturumunda CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen in Dersim Katliamýna yönelik sözlerine karþý Aleviler, Dersimliler ve demokrat insanlar protestolarýný yükseltti. Bu konu hakkýnda sizin düþünce ve yorumlarýnýz nelerdir? Ben bu konuya da Hünkâr ýn bir sözü ile baþlayacaðým: Düþmanýnýn da bir insan olduðunu unutma. Öldürme, kýyým, kýyam Bunlar, kim ne söylerse söylesin, hiçbir haklýlýk arz etmez. Öldürmek Alevi-Bektaþi inancýnda kesinlikle yoktur. Hünkâr ýn baþlangýçta söylediðim sözünün bir devamýdýr bu. Baþka bir canlýyý, baþka bir insaný öldürme hakkýna sahip deðiliz. Dersim le ilgili olarak devleti haklý görmek, abesle iþtigaldir. Devletin, orada ne olursa olsun, eþkýya da olsa, vergi de verilmese, askerliðe de gidilmese, her ne sebep olursa olsun öldürmeye hakký yoktur. Orayý düzeltebilir, tedbirler alýr, yasal tedbirler alýr, ama uçaktan çocuklarý, kadýnlarý, gebeleri bomba atarak öldürmek bir katliamdýr. Bu, Türkiye Cumhuriyeti nin bir yüz karasýdýr. Bunu apaçýk söylemem gerekir. Devletin, Dersim den bir özür dilemesi lazým; hata olduðunu kabul etmesi lazým. Bu bir gerçek! Bu konuda, kim ne derse desin, Dersim in aleyhinde konuþan, bu katliamýn yerli yerinde olduðu iddiasýnda bulunan herkesin yanlýþ yolda olduðunu düþünüyorum. * Demokratik Alevi derneklerinin üst örgütü ABF nin 2009 Nisan ayýnda kamuoyuna sunduðu Nasýl bir Türkiye istiyoruz belgesi ve ardýndan yaptýklarý bir dizi toplantýyla yürütülen partileþme projesi hakkýndaki düþünceleriniz nelerdir? Þimdiye kadarki söylediklerimizin, yazdýklarýmýzýn arkasýndayýz. Ýnançsal temelde bir partiyi tenkit edip, ayný þeyi bizim yapmamýz bir defa çok yanlýþ olur. Ýnanca dayalý bir partiye hep, baþlangýçtan beri karþý olduk ve tenkit ettik. Ayný þeyi bizim yapmamýz, tenkit ettiðimiz þeyleri yapmakla, yani tükürdüðümüzü yalamakla eþ deðer. Bu bir. Devam Edecek

5 KÜRT kültür ve inancýyla ilgili çalýþmalarla tanýdýðýmýz Munzur Çem, yeni kitabý ile tekrar okur karþýsýna çýktý. Dêrsim Merkezli Kürt Aleviliði (Etnisite, Dini Ýnanç, Kültür ve Direniþ) baþlýðý ile kaleme aldýðý kitap, Vate Yayýnevi tarafýndan yayýmlandý. Dersim merkezli, Kürt Alevilerin inanç ve kültürlerine iliþkin önemli bilgiler yer alýyor kitapta. Tarihe dair de bilgiler veren Yazar Çem in daha önce 1995 de Ýsveç te yayýmlanan Alevilik Sorunu ve Dersim Ayaklanmasý ve Peri Yayýnlarý tarafýndan 1999 da yayýmlanan Dersim de Alevilik kitaplarý da bulunuyor. Son yaptýðý çalýþmada ilk önce, Dersim de Alevilik kitabýnýn gözden geçirip yeniden yayýnlamayý düþünen Çem, daha sonra yepyeni bir çalýþma yapma gereði duymuþ. Çem, Dersim de Alevilik te yer alan bir çok yazý, daha önceki dönemlerde hazýrlanmýþ polemik yazýlarýydý ve günümüze göre, güncellikleri bir hayli geride kalmýþtý. Beri taraftan yeni çalýþmanýn içerdiði konularýn çoðu, o çalýþmada yer almýyordu. Bu kitap, Dersim de Alevilik ten bazý bölümler içerse de esas itibariyle yeni bir çalýþmadýr. (s.14) Çem, çalýþmasýnda, Kürt Alevilerin inançlarýna ve kültürlerine iliþkin ayrýntýlý bilgileri de okuruna sunuyor. Kürtler arasýnda yaratýlmak istenen Sünni-Alevi gerilimine de deðinen Çem, bu gerilimin yapay olduðunun üzerinde durarak, Kürtleri bölmeye yönelik bir adým olduðunu belirtiyor. Ayrým Yaratýlmak Ýsteniyor Son zamanlarda ortaya çýkan ve çokça tartýþýlan Kýrmanclarýn (Zazalarýn) Kürt olmadýðýna dair tartýþmalara da dikkat çeken Çem, bu iddianýn 1980 den sonra gündeme geldiðini belirterek þöyle açýklamýþ: Kuþku yok ki bu dönemde böyle bir tartýþmanýn baþlatýlmasý Kýrmanclarýn (Zazalarýn) etnik kökeni ile ilgili olarak yeni verilerin ortaya çýkmasýnýn bir sonucu deðildi. Nitekim söz konusu görüþü savunanlar, bugün hâlâ iddialarýna dayanak teþkil edecek ciddiye alýnýr bir inceleme, araþtýrma çalýþmasý yapabilmiþ deðiller. Bunu yapamýyorlar, çünkü Kýrmancca konuþan Kürtlerin tarihi, kimliði ve mücadelesi, onlara bu þansý tanýmayacak kadar açýktýr. (s.557) Çem, yaratýlmak istenen bu ayrýma karþý, Almanya da kendi alanýnda ciddi bir otorite olan Leipzig Max- Blanc Enstitüsü, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Londra HGI DNA Refernece Laboratory, National Blood Service (HGI DNA Araþtýrma Laboratuvarý, Ulusal Kan Merkezi) tarafýndan, ortaklaþa yapýlan ve farklý Kürt gruplarý üzerinden yaptýðý genetik araþtýrmalarýn sonuçlarýný hatýrlatýyor. Yapýlan bu çalýþmanýn uluslararasý genetik üne sahip bilimsel bir yayýn organý Annals of Human Genetics te yayýnladýðýný belirten Çem, Kýrmanc (Zaza) Kürtlerin öteki Kürt gruplarýyla farklý olmadýðýnýn ortaya çýktýðýný tekrar hatýrlatýyor. Zazalar Kürt deðil tezini ilk olarak Türkiye de devletin ortaya attýðýný söyleyen Çem, Resim görev gereði Kürtlere kimlik bulmaya çalýþan çevrelerin, Kýrmanclara (Zazalara) kimlik bulma bakýmýndan iki kola ayrýldýklarýný görüyoruz. Bunlardan bir tanesi, Zazalarý Kürt kabul etmemekle birlikte onlarý Türk de saymaz, kendi baþýna ayrý bir halk olarak görür. Diðer kesim ise þu veya bu þekilde onlarý götürüp Türklere baðlamaya çalýþýr (s.577) þeklinde açýklamýþ. Dersim in tarihi geçmiþine iliþkinde bilgilerini okura sunan Çem, Dersim e yönelik yapýlan seferler ve yok etme anlayýþýný bir kez daha hatýrlatýyor okura. Evrensel Aslý Tohumcu Çoðu sorusuna karþýlýk enseye tokadý ya da kýça tekmeyi yiyen bir milletin çocuklarý olarak felsefeci ya da bilim adamý yetiþtirmek anlamýnda pek de coþkulu olmayýþýmýzý ya da hayatýn insanda üzerinden týr geçmiþ etkisi uyandýran sýkýntýlarý karþýsýnda sadece magazinel meraklara yönelme kolaylýðýný göstermemizi istemesem de anlýyorum. Anlamadýðým, hayatýnýn bir vaktinde (söylemeye gerek var mý, çocukluk döneminde iþte) her þeye delicesine bir merakla yaklaþan, nesneleri merakla mýncýklayan, sorularýný ebeveynini delirtme pahasýna makineli tüfek kararlýlýðýnda soran ayný kiþiden bahsediyor olmamýz! Çocukluk soru sormaksa, yetiþkinlik neden dönüp sýrtýný gitmek demektir; merak etmemek, sorgulamamak, bildiðini sanmak demektir. Pek acayip þey gerçekten, ama yanýtýný kim bilir! Neyse ki kitaplarýn insana umut veren dünyasý var. Olmayacak þey mi; kitaplar sayesinde insanlar deðiþebilir ya da farklý nesiller yetiþebilir. Her Güne Bir Soru adlý kitap, okuyucusunu dünyada öðrenecek þeylerin çokluðu konusunda ezmeden peþinden sürüklemeyi baþaran 365 soru ve 365 yanýtla dolu matrak bir baþvuru kitabý. Sorular çeþitli; coðrafya, týp, botanik, zooloji, biyoloji, din, uzay, ünlü kiþiler ve daha neler neler hakkýnda. Her biri esprili, renkli çizimlerle desteklenen sorular okul çaðýndaki çocuklara yardýmcý bir hayat kýlavuzu niteliðinde. Ders kitaplarýnýn sýkýcý, insaný okuduðu konudan soðutan dili ve görselliði karþýsýnda merak etmeye özendirecek dili ve çizimleriyle, kendini gerçekten de yýlýn her günü kurcalatacak bir baþvuru kaynaðý Her Güne Bir Soru. 365 gün neden soru sorulmaz?sorularýn yalýnlýðý ve doðrudanlýðý (yaþlýlar neden iki büklüm olur, meyve suyu içecek kamýþýndan yukarý nasýl çýkar?) yaþarken zaten dile getirdiðimiz þeyler de içermesi (neden yemek yemeliyiz, ayaklar neden karýncalanýr), gündelik hayatýn içinden olabilmeleri (üþüdüðümüzde tüylerimiz neden diken diken olur, neden deniz kabuklarýnýn içinde deniz sesi duyulur), bildiðimizi sandýðýmýz þeyleri sorgulamalarý (küvetteki su boþalýrken neden girdap olur, peribacalarý nedir) açýsýndan her zevke, her meraka göre ayrý bir etkileþim yaratýyor kitap. (Bahis, Her Güne Bir Soru dan açýlmýþken yine Yapý Kredi Yayýnlarý nca yayýmlanan, Tarýk Demirkan ýn hazýrlayýp Feridun Oral ýn desenlediði Her Güne Bir Masal ý da hatýrlatmak gerekir belki. Ayný þekilde, Sabri Koz un hazýrladýðý, Türk kültürünün ortak deðerlerini yansýtan ve yöresel deyiþleri de içeren, cd li ninni kitabý Her Güne Bir Ninni de serinin kardeþ kitaplarýndan. Okul çaðýnda çocuðu olan ailelerin kitaplýðýnda olmazsa olmaz kitaplar bunlar bence!) Fransýzlara az biraz kýyak geçilse de, tarihin farklý dönemlerinden ve farklý kültürlerden kiþilere yer verilen kitapta, memleketimiz için yakýndan tanýdýk iki isim var; biri Nasreddin Hoca, diðeri Hz. Muhammed. Kitapta bahsi edilen tek peygamber ve tek halk bilgesi olmalarý açýsýndan dikkatimi çekti benim. Sýrayla ya da karýþýk, baþýndan ya da ortasýndan karýþtýrmak, bilme nin ne keyifli þey olduðunun farkýna varmak için Her Güne Bir Soru dan daha güzel bir kitap düþünemiyorum. Her gün sadece bir sorunun yanýtýný okuyup kitabý kenara kaldýrabilecek çocuk var mýdýr, onu da merak ediyorum! Çünkü kitap, özellikle içerik açýsýndan gerçekten çok cezbedici, sürükleyici. Bu da çoðunluðu bilimsel içerikli bir kitap için büyük baþarý bence. Her neyse... Kitabýn en sýký sorusu herhalde üç yüz altmýþ beþinci soru gün neden soru sorulmaz? sorusunun yanýtý yetiþkinlere bir izin kâðýdý niteliðinde! Bu sorunun matrak yanýtýný kitabý okuyacaklara býrakayým ve sýrasýyla matrak bulduðum, benim de merak ettiðim ve cümle âlemin merak etmesini istediðim üç soruyu ve yanýtlarýný paylaþarak noktayý koyayým. Dünya dönüyorsa geceleri neden düþmüyoruz? Düþmeyiz çünkü yeryüzü büyük bir mýknatýs gibi her þeyi kendine doðru çeker. Ýnsan yerçekimi sayesinde kendi aðýrlýðý ile durur ve gökyüzü her zaman yukarýdadýr, yer de her zaman ayaklarýnýn altýndadýr. Geceleri Dünya dan düþemeyiz. Dünyanýn bütün çevresi yerçekimi denilen büyük bir kuvvetle yeryüzünün merkezine doðru çekilir. Yerçekimi cisimlerin aðýrlýðýný belirler. Yeryüzünün merkezinden uzaklaþtýkça yerçekimi azalýr, ancak gece ya da gündüz deðiþmez, hep aynýdýr. Kitaptan Ýlk oy vermek isteyen kadýnlar kimdi? Uzun bir süre kadýnlarýn oy kullanma hakký yoktu. Ýngiltere de 20. yüzyýlýn baþýnda oy kullanmak isteyen kadýnlar çoðalmaya baþladý yýlýnýn Haziran ayýnda Ýngiliz kadýnlar belli þartlarda oy kullanma hakký kazandý. Kadýnlarýn oy kullanmasý için verilen mücadele Mill in 1865 yýlýnda Parlamento ya girmesiyle baþlar. Onun sayesinde çok sayýda kadýn 1905 yýlýnda biraraya gelir. Oy hakký isteyen bu kadýnlar gösteriler yapar ve tutuklanýrlar de 30 yaþýndaki kadýnlar oy kullanma hakkýný kazanýrlar, ancak oy kullanma yaþýnýn 21 e indirilmesi 1928 yýlýnda gerçekleþir. Kadýnlar Fransa da 1944 ten; Türkiye de ise 1934 ten itibaren oy kullanabilmiþlerdir. Kitaptan Neden göbek deliðimiz vardýr? Annenin karnýnda bebeðe dönüþen küçük tohum, anneye göbek kordonu ile baðlýdýr. Doðumda bu kordon kesilir. Göbek deliði bu kesiðin yara izidir. Anne karnýndaki bebek, annenin karnýndaki maddelerle beslenir. Bu kan, rahmin içindeki, plasenta denilen bir organ vasýtasýyla bebeðe ulaþýr. Bebek plasentaya göbek kordonuyla baðlýdýr, doðarken de annesinin karnýndan bu kordon ve plasentayla beraber çýkar. Doktor, bebeðin serbest kalmasý için kordonu keser. Bebeðin göbeðinde kalan kordon parçasý yaklaþýk bir hafta sonra kendiliðinden düþer ama izi kalýr. Bu ize de göbek deliði deriz. Kitaptan Her Güne Bir Soru Alexandra Pasteris Resimleyen: Remi Sailard, Laurent Richard, Sylvie Bessard Mehmet Demirtaþ, Yapý Kredi Yayýnlarý, 2010, 192 sayfa, 35 TL. Radikal Kitap

6 Ýzlenirliði yüksek kanallarýn diziler hayatýmýzýn bir parçasý artýk. Onlarla da, onlarsýz da yapamýyoruz. Toplum dizi kolik haline geldi adeta. Dizilerin yüzünden ev gezmeleri de tarihe karýþtý. Gittiðin evde ya seni dizin yoksa. Ev sahibi baþka bir diziyi izliyorsa. Tek kanallý dönemlerdeki dizilerden kimleri anýmsýyorsunuz? Yalan Rüzgarý dizisindeki baþ rol oyuncularýndan hatýrladýðýnýz var mý? Dallas dizisinden Ceyar ve Lusi nin dýþýnda ne kaldý aklýnýzda. Hanýmýn Çiftliði nden Aða(Fikret Hakan); Kaçak tan Riçhýrt Kimbýl; Aþký Memnu dan Müjde Ar ve Ediz Hun; Ne olaylarý ne verdiði dersi ne oyuncularýn gerçek adlarýný hatýrlýyoruz. Yalnýzca dizilerin arkasýna saf tutup vakit geçirdiðimizi sanýp birbirimizden uzaklaþýyoruz. Ne ailede ne toplumda dizilerin yararýndan bahsedebiliriz. Demek ki hepsi yalan. Essah olandan ise sürekli uzaklaþýyoruz. Gerçekler can acýtýcý zira. Ankara nýn göbeðinde tarihimizde bir ilki gerçekleþtiren Tekel iþçisinin sorunlarýný hiç hissetmiyoruz. Sýranýn kendimize geleceðini aklýmýza bile getirmiyoruz. Ýþçisine 4C yi layýk gören siyasal iktidarlar, memuruna da 4B yi layýk görüyor. Ya da 4Ð planlarýda vardýr. Çalýþanýný (yumuþak ge) gibi eðip büðecekler belki. Bütün bu acý gerçekler görülüp, hissedilip, yaþanmasýna karþýn Ne Türk Ýþ ne Kesk ne Disk ve hele de Türkiye Kamu Sen gereði gibi elini taþýn altýna koy(a)muyor. Hak iþ ve Memur Sen ise Anadolu tabiriyle yokunda ötesinde. Ateþ düþtüðü yeri yakýyor kýsaca. Herkes koyun misali sýranýn kendisine gelmesini bekliyor. Bu 4 bilmem neler, yalnýzca çalýþanlarý deðil, emeklileri de, çiftçileri de, esnafý da etkileyecek. Ýþ iþten geçince çok canlar yanacakta; tavþan yamacý aþacak o zamana dek. Siz mýþýl mýþýl dizilerinizi izlemeye devam edin yinede Hasan Þaþ, bir televizyon programýnda yaprak dökümünden bir yaprak eksilmedi halen, aþký memnuda herkes hayatýndan memnun derken ne güzel bir eleþtiride bulundu. Katýlýyorum kendisine. Yasallaþmýþ bir ensest iliþkisini her hafta tekrarlarýyla özetleriyle izlenen dizideki oyuncularýn gerçek adlarýný biliyor musunuz? Peki bir baþka yaramýz bir dizi kahramanýnýn adlarý olan Memati ve Polatý çoçuklarýnýn adlarýný deðiþtirip koymaya çalýþana ne demeli? Biz bu salaklýklarý hak ediyoruz galiba. Arz talep iliþkisi yani. Toplum mühendisleri böyle öngörüyor demek ki. Biz böyle yönetilmeyi hak ediyoruz. Siyasilerin ad ve soy adlarýný çocuklara ad olarak vermeyi anlýyorum da, dizi kahramanlarýnýn adlarýna kadar seviyesizliði kabul edemiyorum. Beyzade & Erdal YILMAZ MUSTAFA SÜMEN Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi tarafýndan açýlan bilgisayar kursuna katýlan 66 yaþýndaki Bilal Kartal'ýn öðrenme azmi görenleri þaþýrtýyor. Nevþehir Belediyesi'ne baðlý olarak hizmet sunan Kapadokya Eðitim Merkezi (KAPEM)'de halen devam eden 15. dönem bilgisayar kursuna katýlan 66 yaþýnda iþçi emeklisi Bahattin Kartal, çaðýn teknolojik yeniliklerinin sistemli bir þekilde öðrenilmesi gerçeðinden hareketle bilgisayar kursuna katýldýðýný söyledi. 2'si kýz 6'sý da erkek olmak üzere 8 çocuk ve 2 de torun sahibi olduðunu belirten Kartal, "Þu an evimde bilgisayarým yok ama en kýsa zamanda evime bilgisayar alacaðým. Bilgisayar kullanmayý öteden beri çok istiyordum, þimdi 2 ayý aþkýn bir eðitim zamanýnda aldýðým eðitim ile kullanabiliyorum. Emekli olan diðer arkadaþlarýnda kahve köþelerinde amaçsýz bir þekilde vakit tüketmelerinden ziyade bu tip eðitici kurslarla kendilerini geliþtirmelerini istiyorum"dedi. Kartal, internet yardýmý ile de Nevþehir dýþýndaki yakýnlarý ile daha sýk diyaloglar kurabileceðini belirterek "Ama her þeyin özü öncelikli olarak iyi bir bilgisayar Ýnsanlýk tarihi toplumlarýn geleceði için yaratmýþ olduðu iyi deðerlerle anýldýðý gibi bazen de savaþlarla, katliamlarla ya da acýlarla yoðrulmuþ süreçlerle de anýlmaktadýr. Üzerinde yaþadýðýmýz Anadolu coðrafyasý da birçok kültüre ev sahipliði ederek halklarýn bir arada kardeþçe yaþayabileceðine iliþkin olumlu deðerlerle anýlýrken bazen de acýlarýn yaþam bulduðu bir coðrafya olmuþtur. Ne yazýk ki 2 Temmuz 1993 Sivas Madýmak Katliamý da yaþanan acýlar sürecinin en vahþi ve en etkili halkalarýndan biri olarak insanlýk tarihine kara bir leke olarak kaydedilmiþtir. 2 Temmuz Madýmak Katliamýný her yýl hatýrlatmamýz bir intikam duygusu olmadýðý gibi, sadece gerçeklerle yüzleþmek, katledenleri lanetlemek ve katledilenleri anmak, bir daha bu tür acýlarýn yaþanmamasý içindir. 2 Temmuz 1993 te katliama seyirci kalan yetkililer bugün sözde bir takým açýlýmlarýn parçasý olarak ve tutarlý ve samimi olmayan yaklaþýmlarla katliamýn yaþandýðý yer olan Madýmak Sorununu çözeceðini iddia etmektedir. 24 Mart 2010 tarihinde Devlet Bakaný Faruk ÇELÝK baþkanlýðýnda Sivas ta yapýlan toplantýda, gerçek muhataplarýn bir kýsmý çaðrýlmazken çaðrýlan bir kýsým muhataplarýn ise düþünceleri kamuoyuna yansýtýlmadan sözde çoðunluðun düþüncesi budur diyerek; Madýmaðýn Kütüphane yapýlmasý ve bir bölümünün de maðdurlar için bir aný köþesi oluþturulmasý þeklinde düzenleneceðine dair bir açýklama yapýlmýþtýr. Bu sorun ne Alevilerin, ne Sivas ta var olan Sivil Toplum Örgütleri ve Siyasi Partilerin görüþleri doðrultusunda ne de AKP Hükümeti nin kriterleri ve bakýþ açýsý çerçevesinde çözümlenebilir. Bu sorun insanlýk meselesidir. Ancak ne yazýk ki Madýmak Sorunu nu sözde Alevi Çalýþtayý ekseninde deðerlendirmek ve Sivas ta var olan Sivil Toplum Örgütleri ve Siyasi Partilerin görüþleri doðrultusunda çözme çabasý aslýnda çözümsüzlüðün ta kendisidir. Kaldý ki Madýmak konusunda çözüm ve muhatap aranýyorsa; Muhatap, katliamýn maðdurlarý ve her yýl Madýmak ta MADIMAK MÜZE OLACAK diyen on binlerdir. Muhatap, tüm inkârlara yok saymalara ve kullanýcýsý olmaktan geçiyor. Nisan ayý sonuna kadar devam edecek bilgisayar kursu bitimi ile bu amacýmý gerçekleþtireceðime inanýyorum. Bu kursu düzenleyenlere çok teþekkür ediyorum"dedi. Kent Haber engellemelere karþýn her yýl Madýmaðýn önünde insanlýðýn bu tür acýlarý bir daha yaþamamasý için haykýranlardýr. Muhatap, bu ülkenin aydýnlýk yüzleri olan bütün dillerin, kimliklerin, inançlarýn, düþüncelerin bir arada kardeþçe barýþ içinde yaþamasýný savunanlardýr. Muhatap, tüm zorluklara raðmen her 2 Temmuz da gerek farklý ülkelerden gerekse farklý þehirlerden Madýmaðýn önünde katliamý lanetleyenlerdir. Bizler 16 yýldan beri tüm yok saymalara, inkârlara katliamýn üzerini örtme ve unutturma anlayýþýna karþý bazen 50 kiþiyle bazen de on binlerle Madýmaðýn önünden hep haykýrdýk. Ýnsanlýk bir daha bu tür acýlar ve katliamlar yaþamasýn diye MADIMAK MÜZE OLMALIDIR dedik. Bugün yine ayný kararlýlýkla toplantýda da ifade edildiði gibi Madýmak kamulaþtýrýlarak müzeye düþtürülmelidir. Tüm bu düþüncelerle ne Sivas ta bulunan sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin düþüncesi, ne de Hükümetin dayatmacý anlayýþýna göre deðil, tüm insanlýðýn ortak talebi olarak bir kez daha haykýrýyoruz: MADIMAK KOÞULSUZ MÜZE OLMALIDIR. Daha demokratik, insan hak ve özgürlüklerine saygýlý, eþit ve özgür bir toplumda yaþamak istiyorsak, acýlarla yüzleþmek ve katliamý lanetlemek adýna: MADIMAK KOÞULSUZ MÜZE OLMALIDIR UNUTMADIK! UNUTTURMAYACAÐIZ! EÐÝTÝM SEN SÝVAS ÞUBESÝ SES SÝVAS ÞUBESÝ BTS SÝVAS ÞUBESÝ BES ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ KÜLTÜR-SANAT SEN TARIM ORKAM SEN TÜM BEL SEN ESM ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ HALKEVLERÝ SÝVAS ÞUBESÝ PÝR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEÐÝ HACI BEKTEÞ VELÝ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI ALEVÝ KÜLTÜR DERNEKLERÝ EMEK PARTÝSÝ ÖZGÜRLÜK VE DAYANIÞMA PARTÝSÝ TÜRKÝYE KOMÜNÝST PARTÝSÝ

7 7 O güzel þiirinde Sizin hiç babanýz öldü mü der ya Cemal Süreya. Þairden bizlere külliyen intikal etmiþ þiir terekesinin önemli dizesini biraz bozarak kulanmak istiyoruým: Sizin hiç çocuðunuz oldu mu? Çocuðunuz olup da, hiç ona kitap almaya kalktýnýz mý? Arada bir deðil ama, sürekli olarak çocuðunuza kitap almaya kalkarsanýz, bir süre sonra kitap bulamaz olursunuz. Ýyi niyetli az sayýdaki çocuk kitabý yayýncýlarýnýn dýþýnda, özellikle okuma yaþý öncesi kitaplarda durum tam bir felakettir. Birkaç iyi örnek bulur, alýrsýnýz. Sonra bulabildikleriniz çerçöp yayýncýlýðýnýn çamur kitaplarýdýr. Öykü keçiyle baþlar, kuzuyla biter örneðin. Bunlarý ben yaþadým; müzmin muhalif varsayýmlarý ve bir kaný bozuðun kötücül tablolarý deðil yani. Þimdi bu ülkede on dört milyon dolayýnda ilk ve orta öðrenim döneminde olan çocuk sayýsýný bir düþünün. Nüfusumuzun yaklaþýk yüzde yirmisi eder. Bu sayý, dünyadaki pek çok ülke nüfusundan bile fazladýr. Bu sayý, büyük bir ekonomi demek. Örneðin kitap alanýnda devasa bir toplam karþýmýzda duruyor... On dört milyon kiþi demek, on dört milyon okur demektir. Bu sayýyý görünce, kitapçýlarýn çocuk ve genç bölümlerinin uçsuz bucaksýz rafllardan oluþmasý beklenir. Ne yazýk ki böyle bir durum yok. Ýþin bir de demokrasi boyutu var. Devletimiz bu ülkeye hayýrlý evlatlar yetiþtirmek için 100 temel eserler belirliyor. Sýnýrlý sorumlu yüz temel eser! Çocuklar bu kitaplarla sýnýrlý bir kitap dünyasýna buyur ediliyor. Çocuklarýn düþünsel düzeylerinin yükselmesi, dünyayý hayatý çözümlemesi, özgür düþünceli bireyler olmasý için tuhaf bir sýnýrlama. Ýþin daha baþýnda yanlýþa sapýlýyor. Ýktidar, okuma alanýný belirliyor. Bu yönlendirmenin bir baþka olumsuz etkisi ise, çocuk algýsýnda, kitaplarýn bu liste ile baþlayýp bitmesi, bir çeþit görev/ödev anlayýþý ile, okuma deðil, okumama alýþkanlýðýnýn ortaya çýkmasý. Çocuk, okul bitince ödev yapmadýðý gibi kitap da okumaz olabilir. Bu arada seçilen ve temel olarak belirlenen örnekleri, bu kitaplarýn seçme biçimini hiç konu etrmiyorum. Demokratlarýmýz çocukça iþler ile meþgul olmadýðý için, bu tür statükocu, terbiye edici listeleri ciddiye almýyor. Daha önemli konularda fikir yýldýzlýðý yapýyorlar. Ama bu tür sorunlar demokratlýðýn turnusoludur. Demokrat olmak, hayatýn tüm alanlarýnda demokrat olmak demektir. Bunun diðer adý tutarlý olmaktýr. Tutarlý olmak için özel bir çaba da gerekmez. Suyun su olmasý için bir çabasý gerekmediði gibi. Çocuk, çocuk olmak için bir çaba içine girmez. Neyse ki, çocuklarý dert eden kimi inat erbabý da var allahtan. Bunlarda biri de Musfata Ruhi Þirin ve Çocuk Vakfý. Geçtiðimiz günlerde yayýmlanan 1000 Temel Eser Raporu son derece ayrýntýlý bir çalýþma. Çok sayýda uzmandan, yazardan görüþ alýnarak oluþturulmuþ bu rapor, ne yazýk ki medyada pek ses getirmedi. Birkaç deðini yazýsý ile yanký buldu, o kadar. Rapor, ülkenin kitap düzeyin ne kadar aþaðýda olduðunu gözler önün serdi. Belki bu gerçek görülmek istenmemiþtir! Demokratlýk taksitle olan, devre mülk gibi bölüntülü bir mülkiyet iliþkisi deðildir. Statükoya karþý olmak, sýnýrsýz bir sivilliði savunmak, hayatýn her alanýnda ve namusluca bu demokratlýk iþini yapmaktýr aslolan. Ülke, çocuklarýna karþý ne kadar demokratsa, o ülke, o kadar demokrattýr. Çocuklara karþý kültür politkasýnýn ibresi nerede ise, o ülkenin kültür düzeyi oradadýr. Buyurgan liste zihniyeti, salt liste yapmakla ile kalmaz; bu zihniyet taþ atýnca çocuklara ceza verir. Hayat böyle örgensel bir bütündür. Çocuðun çocukça yaþamasý, dahasý insanca yaþamasý için, büyüklerin ellerini taþýn altýna deðil, kitabýn altýna sokmalarý gerekir. Haftanýn dizesi; kör býçakla açýlýyor gün aðrýsý güller/ soruyor hesabýný sonra çocuklar (Evin Okçuoðlu, Ýçi Görünen Þiirler, Kora Y.) BirGün Emek Partisi Elazýð il örgütü tarafýndan Yýldýz Baðlarý Mahallesi nde yapýlan meþaleli yürüyüþte, Birleþe birleþe kazanacaðýz sloganý atýldý.yürüyüþün sonunda EMEP il yöneticisi Ali Ekber Bakýr bir konuþma yaptý.balýkesir deki grizu patlamasýnda yaþamýný yitiren iþçilerde deðinen Bakýr, maden iþçilerine TEKEL iþçilerinin bugün karþý çýkýp direndikleri gibi güvencesiz, sendikasýz ve esnek çalýþmanýn dayatýldýðýný, bu anlamda TEKEL iþçilerinin direniþinin iþ cinayetlerinin bir daha yaþanmamasý için de önemli olduðunu söyledi. TEKEL iþçilerinin kazanýmýnýn bütün bir halkýn kazanýmý anlamýna geldiðine dikkat çeken Bakýr, Bilindiði üzere baþbakanýn açýklamasý ay sonuna kadar direniþe müdahale edileceði þeklindedir. Biz de Emek Partisi olarak diyoruz ki, iþçilere yapýlacak herhangi bir saldýrýyý kendimize yapýlmýþ atfedeceðiz ve her yeri eylem alanýna çevireceðiz diyerek açýklamasýný tamamladý. Sancaktepe Emek Partisi Ýstanbul Sancaktepe ilçe örgütü basýn açýklamasý yaptý. Genel-Ýþ Anadolu Yakasý Þubesi yöneticileri ve Sancaktepe Belediyesi iþçilerinin de katýldýðý eylemde basýn açýklamasýný Emek Partisi Sancaktepe Ýlçe Baþkaný Avukat Cemal Gülmez yaptý. Farklý milliyetlerden, farklý kültürlerden, farklý inançlardan, kadýn erkek bütün TEKEL iþçilerinin ortak davalarý için kenetlendiðine dikkat çeken Gülmez, TEKEL iþçilerinin yenilmesini istemiyorsak gerçekleri halka anlatma faaliyeti ile gösteriler ile maddi destek ile en önemlisi de üretimden gelen gücümüzü kullanarak hükümetin tehditlerini geri püskürtmeliyiz dedi. Daha sonra söz alan Genel-Ýþ Anadolu Yakasý Þube Sekreteri Ýsmail Bilikli ise TEKEL iþçilerinin mücadelesinin tüm iþçilerin mücadelesi olduðunu söyledi. Eylem sýrasýnda sýk sýk, Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek ve Genel grev genel direniþ sloganlarý atýldý. Dayanýþmaya Polis Engeli Tuzla Ýçmeler Mahallesi meydanýnda bir araya gelen Tuzla Demokrasi Platformu bileþenleri TEKEL iþçileriyle dayanýþmak üzere AKP Tuzla ilçe binasýna yürümek istedi ancak polis caddeyi ve ara sokaklarý kapatarak yürüyüþü engelledi. Polis engellemesine sloganlarha karþýlýk veren ve yaklaþýk 30 dakika polisle tartýþan platform bileþenleri polisin tehditlerine maruz kaldý. Daha sonra yol kapatýlarak basýn açýklamasý yapýldý. Platform adýna konuþma yapan Deri- Ýþ Tuzla Þube Baþkaný Binali Tay, her yerde Türkiye'de 1927 yýlýnda nüfusun yüzde 75,8'i köy ve beldelerde yaþarken, 2009 yýlýna gelindiðinde bu oran, yüzde 24,5'e geriledi. Ýl ve ilçe merkezinde ikamet edenlerin oraný da 82 yýlda yüzde 24,2'den yüzde 75,5'e çýktý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerinden yapýlan deðerlendirmeye göre, 1927 yýlýnda nüfusun 3 milyon 306 bini il, ilçe merkezinde, 10 milyon 342 bini ise köy ve beldelerde yaþýyordu yýlý nüfus sayým sonuçlarýna göre ise il, ilçe merkezlerinde yaþayanlarýn sayýsý 54 milyon 807 bin kiþiye çýkarken, köy ve beldelerdeki nüfus ise 17 milyon 754 bin kiþi oldu. Türkiye'nin il, ilçe nüfusunun artýþý yýllar içinde istikrarlý bir seyir izlerken, en yüksek artýþlar 1980 sonrasýnda meydana geldi. ve her zaman olduðu gibi AKP nin iþçilere saldýrdýðýný, emniyet güçlerinin de taraflý olarak hükümeti koruduðunu söyledi. Tay konuþmasýnda konfederasyonlarýn aldýðý kararlarý da eleþtirerek hükümete geri adým attýracak eylem kararlarýnýn alýnmasý gerektiðini söyledi. Açýklamanýn ardýndan daðýlmak isteyen platform bileþenlerine bir süre polis yol vermedi ardýndan yaþanan tartýþmalar sonucu yollar tekrar açýldý. Çadýra izin Verilmedi ama Eylem Sürüyor KESK Ýzmir Þubeler Platformu ve DÝSK Ege Bölge Temsilciliði nin ortaklaþa almýþ olduðu karar gereði Konak Bahri Baba Parký na kurulmak istenen TEKEL iþçileriyle dayanýþma çadýrýnýn valilik tarafýndan yasaklanmýþ olmasýna raðmen ayný yerde eylemler sürüyor. Önceki akþam da bir araya gelen sendika, siyasi parti, dernek ve çeþitli kitle örgütü temsilcileri TEKEL iþçilerinin yanýnda olduklarýný belirttiler. Eyleme katýlanlar Hükümet aleyhinde sloganlar atarken, kurulan masalarda açýlan defterlere TEKEL iþçileriyle dayanýþma mesajlarý yazýldý. Tekel Ýþçilerine Aanlamlý Destek TEKEL iþçileriyle dayanýþmak amacýyla ülke çapýnda baþlatýlan 1 TL ni TEKEL iþçileriyle paylaþ kampanyasý kapsamýnda Çorum dan toplanan paralar önceki gün gönderildi. Geçtiðimiz hafta sonu Hayat Televizyonu ile dayanýþma amacýyla düzenlenen gecede Emek Gençliði üyeleri tarafýndan toplanan 540 TL para, Tek Gýda- Ýþ Sendikasý tarafýndan açýlan TEKEL döneminde kent nüfusu 2,8 kat arttý. Ülkenin il ve ilçe nüfusu döneminde 19 milyon 645 binden 26 milyon 866 bine, 1990 yýlýnda 33 milyon 326 bine yükseldi. Ýl, ilçe nüfusu döneminde ise 44 milyon 6 kiþiden 54 milyon 807 bine çýktý. Baþka bir ifade ile arasýnda kent nüfusu 35,2 milyon kiþi arttý. Bu artýþýn 10,8 milyonu ise 2000 sonrasýnda meydana geldi. Kent nüfusu, köy nüfusunu ilk kez 1985 yýlýnda geçti. Darbeyle Gelen Göç Yollarý 1980 yýlýna kadar sürekli artýþ gösteren ve 1980'de 25 milyon 92 kiþiye ulaþan köy, belde nüfusu bu tarihten sonra il, ilçe merkez nüfusundaki artýþa paralel, gerilemeye baþladý yýlýnda 23 milyon 799 bin kiþi olan köy, belde nüfusu, 1990'da 23 milyon Ýþçileri Ýçin Dayanýþma Fonu na yatýrýldý. Toplanan para ile ilgili bilgi veren EMEP Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Oðuz, Ýki ayý aþkýn süredir Türkiye ye örnek olacak bir þekilde emekçilerin birlikte hareket ettiðinden neleri baþarabileceðini gösterdiler þeklinde konuþtu. Boðaziçi'nden TEKEL e Destek Boðaziçi Üniversitesi emekçileri ve öðrencileri, TEKEL direniþine destek için gerçekleþtirdikleri eylemleri sürdürüyorlar. 22 Þubat Pazartesi gününden itibaren Kuzey Kampüs te kurulan direniþ çadýrýnda TEKEL iþçileri için siyah kurdela daðýtýlýyor. Ayný zamanda direniþ çadýrýnda dayanýþma amaçlý çay servisi de yapýlýyor. Her yer TEKEL her yer direniþ ve Ýþ ekmek yoksa barýþ da yok pankartlarýyla süslenen direniþ çadýrýna, okul genelinden destek sürüyor. Dün Güney Kampüs ten baþlayan yürüyüþ, Kuzey Kampüs önünde gerçekleþen basýn açýklamasýyla sona erdi. Basýn açýklamasýnda, hükümetin TEKEL konusunda yalan söylediðine vurgu yapýldý. Boðaziçi Üniversitesi emekçileri ve öðrencileri, hafta sonu da Ankara da olacak. ÝTÜ de Eylem Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) öðrencileri de TEKEL iþçileri için eylem yaptý. ÝTÜ Maslak Kampusunda yapýlan eylem sonrasý yapýlan açýklamada Yýllarca alýn teriyle çalýþýp emeðine, ekmeðine sahip çýkanlarýn büyüttüðü bu umudu biz de üniversitelerimizde yürüttüðümüz mücadeleyle büyütüyoruz. TEKEL iþçisinin açtýðý yolda TEKEL iþçileriyle beraber direniyoruz denildi. (HABER MERKEZÝ) Evrensel 147 bin kiþiye geriledi döneminde 23 milyon 798 bin kiþiden 17 milyon 905 bin kiþiye inen köy, belde nüfusu geçen yýl itibariyle de 17 milyon 754 bin kiþi olarak belirlendi. Köy, belde nüfusu 1980'den sonra toplam 7,3 milyon azaldý. Bu azalýþýn 6 milyonluk kýsmý ise 2000 yýlýndan sonra gerçekleþti. Köy, belde nüfusu ilk kez 2009 yýlýnda toplam nüfusun yüzde 25'inin de altýna indi itibariyle ülkenin tümündeki köy ve beldelerde yaþayan nüfusun hemen hemen Ankara ve Ýstanbul nüfusunun toplamý kadar olduðu dikkat çekti. Ankara ve Ýstanbul'da toplam 17 milyon 565 bin 960 kiþi yaþarken, ülke genelindeki köy ve beldelerde 17 milyon 754 bin kiþi ikamet ediyor. BirGün

8 On bin yýl önce baþlayan tarým devriminden baþlayarak bütün kültür bitkilerini çiftçiler ve daha çok da kadýnlar geliþtirdiler. Ancak yirminci yüzyýlýn ikinci yarýsýndan bu yana önce devletler daha sonra da tohum þirketleri bitki ýslahçýlarýný hegemonyalarý altýna alarak çiftçileri bu iþlerinden dýþladýlar. Tabii bütün bunlar geliþme adýna yapýldý. Böylece yetiþtirdiðimiz bitkilerin ýslahý açýsýndan iki seçenek ortaya çýktý. Büyük þirketlerin þüphesiz kârlarýný en çoða çýkarmak için izledikleri yol her þeyi merkezileþtirerek, geniþ bölgelerde ekilecek, dolayýsýyla biyoçeþitliliði yok edecek, patentli veya kendine özgü bir fikri mülkiyet haklarý sistemi ile korunmuþ tohumlar ýslah etme seçeneðidir. Bu yola tek gen stratejisi diyebiliriz. Çünkü çoðu zaman ortaya çýkan problemler tek bir gen katarak çözülmeye çalýþýlmaktadýr. Geliþtirilen bu çeþitler çoðu zaman sulanabilir yerlerde yetiþtirilebilen, bazen dekara ana üründe daha fazla verim getirebilen, ancak kimyasal ilaç ve kimyasal gübresiz yetiþtirilemeyen çeþitlerdir. Bunlara þirket çeþitleri diyebiliriz. Bunlar çoðu zaman tatsýz tutsuz ve besin içerikleri de þiddetle düþmüþ zehirli, insan saðlýðýna zararlý ürünler verirler. On bin yýldýr çiftçilerin yaptýðý geliþtirmelere el koyan bu biyo-korsanlar hemen her ülkede çýkarttýklarý tohum yasalarý ile kendi uygulamalarýný yasal, çiftçilerin tohum üretimlerini ise yasa dýþý ilan ederek çaðýmýzdaki en büyük zulmün ve baskýnýn uygulayýcýlarý olmuþlardýr. Türkiye de de tohum yasasý köylülerin tohum ve fide satmasýný yasa dýþý ilan etmiþtir. Bir çok kiþi bundan habersizdir. Yönetim de þimdilik olayýn üstüne fazla gitmemektedir. Diðer ýslah yolu ise yereli temel alan, biyoçeþitliliði koruyan ve geliþtiren, biyokorsanlýða karþý çýkan, çiftçi ve bitki ýslahçýsý bilim insanlarýnýn iþbirliðini esas alan katýlýmcý ýslah seçeneðidir. Bu seçenekte en baþýndan itibaren bilim insanlarý ve çiftçiler ýslah çalýþmalarýný birlikte planlayýp yürütmektedirler. Bu yaklaþýmda biyoçeþitlilik esastýr. Bir bölgede birden fazla çeþit yetiþtirilir. Çeþitler patentli deðildir. Kimse çeþit üzerinde mülkiyet hakký talep etmez. Tohum satýlabilir, ama çeþit kimsenin malý deðildir. Hastalýklar ve zararlýlar var olan çeþitlerin bir kýsmýna zarar verebilir. Bu tür problemlere bir yýl içinde çare bulunur. Köylü ve bilim insanlarý elele çalýþarak dirençli çeþitleri öne çekerler veya çeþit içindeki farklýlýktan yararlanarak dirençli bitkiler çoðaltýlýr. Islah çalýþmasý son derece dinamiktir. Ürünler hem lezzetli hem de kimyasal maddelerden arîdir. Bu yaklaþýmla ilgili bir örnek verelim yýlýnda Filipin deki pirinç araþtýrma enstitüsü IRRI nin þirket yanlýsý ve çiftçi düþmaný yaklaþýmýna karþý gelen 45 çiftçi kuruluþu ve Filipin Üniversitesindeki ilerici bilim insanlarý IRRI nin zararlý çalýþmalarýnýn durdurulmasý ve bilim insanlarý ile iþbirliði halinde çiftçilerin önderlik ettiði pirinç araþtýrmalarýnýn baþlamasýný talep etmiþlerdir. (H.Paul ve R. Steinbrecher, Hungry Corporations, 2003, s.119) Katýlýmcý ýslah oldukça geçmiþe dayanmaktadýr. Ne yazýk ki ülkemizde ýslahçýlarýn ezici bir çoðunluðu bu terimin ne olduðunu bile duymuþ deðillerdir ve bazýlarý bunun köylü koþullarýnda adaptasyon araþtýrmalarý veya denemeleri olduðunu sanmaktadýrlar. Þirket hegemonyasýndaki ýslah çalýþmalarý sýk sýk baþarýsýzlýða uðramaktadýr. Biyoçeþitliliðin yok olmasý sonucu çok geniþ alanlarda tek bir çeþit yetiþtirilmektedir. Bu çeþit hastalýk ve zararlýlara karþý kýsa zamanda çökmektedir. Þirket ýslahçýlarý zamanla büyük bir yarýþ içinde çöken çeþitleri yenileyerek baþa çýkmaya çalýþmaktadýrlar. Bazen iki yýl içinde çeþit baþarýsýz olmaktadýr. Bütün bu anlamsýzlýðýn temel nedeni çiftçiyi kâr amacý ile süreçten dýþlayarak az sayýda çeþide baðlanmaktýr. Yeni bir çeþit bulununcaya kadar tarým ilaçlarý uygulamasý þiddetlendirilmektedir. Bunlar ise doðal dengeyi bozarak sorunlarý iþin içinden çýkýlmaz bir hale getirmektedir. Aþýrý ilaç kullanýmýna tohum firmalarýnýn bir itirazý olamaz, çünkü çoðu zaten ayný zamanda ilaç firmasýdýr. Son elli yýlda FAO ya göre dünyadaki tohum çeþitlerinin %75 i yok olmuþtur. Büyük tohum þirketleri her ne kadar yerel tohumlarý dýþlasalar da bunlardan ýslah amacýyla yararlanmak istemektedirler. Bu yüzden 1971 yýlýnda Dünya Bankasý ve FAO tarafýndan Rockefeller ve Ford Vakýflarýnýn desteði ile kýsa adý CGIAR (Consultative Group for International Agricultural Research) (Uluslar arasý Tarým Araþtýrmalarý Danýþma Grubu) adlý bir kuruluþ oluþturmuþlardýr. CGIAR ý destekleyen 58 kamu ve özel sektör kuruluþu ve çoðunluðu kuzey ülkelerinden 50 devlet vardýr. CGIAR 16 uluslar arasý tarýmsal araþtýrma enstitüsünü desteklemektedir. Dünya Bankasý, FAO ve Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý (UNDP) CGIAR ý ortaklaþa finanse ederler. CIAR ýn baþkaný Dünya Bankasýnýn baþkan yardýmcýsýdýr. Türkiye ye en yakýn uluslar arasý araþtýrma enstitüsü Halep teki ICARDA dýr. CGIAR ýn en önemli görevlerinden biri de bütün dünyadan genleri toplamak ve güya insanlýk için saklamaktýr. Ýsteyen kuruluþlar bunlardan örnekleri isteyebilmektedir. Toplanan genlerin %91 i Asya, Afrika ve Latin Amerika dan saðlanmakla birlikte, bunlarýn ancak %15 inden geliþmekte olan ülkeler yararlanmaktadýr. Diðer yandan örneklerin %85 i kuzey ülkelerindeki araþtýrma enstitülerine veya doðrudan kuzey ülkelerine daðýtýlýr. ABD %25 i aþan oranda aldýðý gen ile aslan payýný almaktadýr. Bu kaynaklar sonuç olarak büyük tohum þirketleri tarafýndan alýnmakta ve kullanýlmakta, daha sonra patentlenmektedir. (C. Fowler ve P. Money, The Threatened Gene: Food, Politics, and the Loss of Genetic Diversity, Cambridge: Lutterworth, 1990,s.189 dan aktaran Hungry Corporations. s.112) CGIAR 300 ürüne ait tohum vb. materyale sahiptir. Ancak bu kaynaklarýn bir kýsmýnýn öldüðü de tartýþma konusudur. Çiftçilerin önderliðinde kurulan tohum bankalarýnýn iþlevleri bu gen bankalarýndan büyük ölçüde farklýdýr. Filipinlerde kurulan kýsa adý MASIPAG olan kalkýnma için çiftçi-bilim insaný ortaklýðý denilen kuruluþ katýlýmcý araþtýrma yaklaþýmýný takip eden kuruluþlar arasýnda dikkati çekenlerden biridir. (www.masipag.org) Ne zaman ülkemizdeki bazý bilim insanlarý büyük çok uluslu þirketlerden baþkasýna çalýþmayan uluslar arasý kuruluþlarýn izinde gitmeyi býrakabilecek? Karasaban

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı