Yazý Dizisi 4 DE 7 DE 3 DE 3 DE 6 DA 2 DE 8 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yazý Dizisi 4 DE 7 DE 3 DE 3 DE 6 DA 2 DE 8 DE"

Transkript

1 Yazý Dizisi 4 DE Danýþtay 12. Dairesi, 4 Þubat 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararý'nýn, TEKEL iþçilerinin de aralarýnda bulunduðu geçici personelin 4/C'ye geçiþ için 30 günlük süre içinde ilgili kurumlara baþvurmasýný öngören hükmünün yürütmesini durdurdu. Daire kararýnýn gerekçesinde, temel hak ve çalýþma hayatýna iliþkin bir konuda Bakanlar Kurulu'nun baþka bir kararýna atýfla süre zorunluluðunun getirilmesinin hukuka aykýrý olduðu kaydedildi. Tek Gýda-Ýþ Sendikasý, Bakanlar Kurulu'nun, "Kamu Kurum ve Kuruluþlarýndaki Geçici Mahiyetteki Ýþleri Yürütmek Üzere Geçici Personel Ýstihdamý ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkýnda Karar"ýn 2. maddesi (1/a) bendinde yer alan "30 günlük süre içinde" ibaresi, bunun dayanaðý Bakanlar Kurulu Kararýnýn 1. maddesinin 1. fýkrasýnda yer alan "30 gün içerisinde" ibaresinin iptali ile davacý sendika üyeleri açýsýndan... 3 DE 2 DE 7 DE YÖK'ün kurucusu Prof. Dr. Ýhsan Doðramacý'nýn cenazesinde devletin zirvesi buluþurken, Baþbakan Erdoðan ve Genelkurmay Baþkaný Baþbuð'un ayaküstü yaptýklarý sohbet ile dikkat çekti. Cenaze töreninde Baþbakan Erdoðan ile konuþan Genelkurmay Baþkaný Baþbuð, kameralar önündeki bu görüþmede elini aðzýyla kapattý. 1 saat 15 dakika devam eden görüþme sürerken, Baþbakanlýk kaynaklarý herhangi olaðanüstü bir krizin söz konusu olmadýðý yönünde açýklama yaptý. Tatbikat Nedeniyle öne Çekilmiþ! Görüþmeden sonra yapýlan açýklamada ise, Baþbakan ve Genelkurmay Baþkaný nýn haftalýk olaðan görüþmelerini 4 Mart tarihindeki tatbikat nedeniyle öne çektikleri belirtildi. Baþbakanlýk taki sürpriz görüþmede... 2 DE 3 DE 6 DA Gazete ilanlarý ile Kayseri Þeker Fabrikasý ve yöneticileri hakkýnda asýlsýz iddialar yayýnlatarak þirketi yýpratmaya çalýþan kiþilere tepki gösteren yüzlerce çiftçi, Kayseri Þeker Fabrikasý'na gelerek Yönetim Kurulu Baþkaný Vedat Ali Özýþýk ve yönetimine destek olduklarýný ifade etti. Bugün sabah saatlerinde Kayseri Þeker Fabrikasý'na gelerek Baþkan Özýþýk ve yönetimine destek vermek isteyen yaklaþýk 300 kiþilik çiftçi gurubu, gazetelerde 80 bin çiftçinin adý kullanýlarak yapýlan açýklamaya tepki gösterdi. 3 DE KÜRT kültür ve inancýyla ilgili çalýþmalarla tanýdýðýmýz Munzur Çem, yeni kitabý ile tekrar okur karþýsýna çýktý. Dêrsim Merkezli Kürt Aleviliði (Etnisite, Dini Ýnanç, Kültür ve Direniþ) baþlýðý ile kaleme aldýðý kitap, Vate Yayýnevi tarafýndan yayýmlandý. Dersim merkezli, Kürt Alevilerin inanç ve kültürlerine iliþkin önemli bilgiler yer alýyor kitapta. Tarihe dair de bilgiler veren Yazar Çem in daha önce 1995 de Ýsveç te yayýmlanan Alevilik Sorunu ve Dersim Ayaklanmasý ve Peri Yayýnlarý tarafýndan 1999 da yayýmlanan Dersim de Alevilik kitaplarý da bulunuyor. 5 DE 8 DE 7 DE

2 2 Hacý Bektaþ Veli'nin Makalat'ýnda tasnif edilmiþ olan DÖRT KAPI KIRK MAKAM yaklaþýmý çoðu tasavvuf ekollerinin de omurgasýný oluþturmuþtur. Ýnsanýn olgunlaþmasý daha açýkçasý, insanýn insan olmasý için bir toplumsal deðiþim projesidir DÖRT KAPI KIRK MAKAM. Deðiþimin ana muhatabý olarak bireyi görmekle birlikte, bunun mutlaka toplumsal bir süreç olarak ele alýnmasýný esas olan bu proje, aslýnda depolitize edici, bireysel kurtuluþ arayýþlarýna de önemli bir reddiye niteliðindedir. Bireyin sosyal sorumluluklarýndan uzak durmasýný salýk veren, huzurun bireysel tatminde aranmasýný telkin eden din anlayýþýna karþý alternatif bir inanç formasyonu esas alýnmýþtýr. Dört kapý olarak sayýlan þeriat, tarikat, marifet ve hakikat, nihai hedefi insanýn hakký özünde yakalamasý olan bir eðitim disiplinidir. Ýlk kapý olan þeriat, bireyin çevresi ile iliþkilerindeki asgari hukuku inþa çabasýdýr. Bu hukuk inþasýnýn köklü ve kararlý inanç altyapýsý üzerine oturtulmasý, ayný zamanda kaba pozitivist anlayýþlarýn baþtan mahkum edilmesidir. Þeriat kapýsý içinde iman eksenli makam belirlemelerini tersinden okuduðunuzda insanýn özgürlük mücadelesinde ilk adýmýný bulursunuz. Özgür olmak için beþeri güçlere yönelik mutlak inanç taþýmamayý önemli bir felsefi tercih olarak ele almak gerekir. Tarikat kapýsý, büyük yürüyüþün ahlaka yönelik yol arkadaþlýðý kurallarýný içerir. Þeriat bütün topluma yönelik asgari birlikte yaþama sýnýrlarýný çizerken, tarikat daha özel bir tercihin ortaya çýkarttýðý olgunlaþmayý esas alýr. Marifet kapýsý, insanýn hakikati arama sürecinde irfan boyutunu öne çýkarýr. Basiret, ileri görüþlülük gibi yetenekler ayný zamanda zihinsel bilgi kirlenmesinden korunma üzerine oturtulmuþtur. Hikmete dayanan bir dünya görüþünün ayný zamanda bir uygarlýk tasavvuru taþýmasý kaçýnýlmaz bir durumdur. Son kapý olarak tanýmlanan hakikat, aslýnda insanýn nihai yüzleþmesidir. Gerçeðe ulaþmanýn hem vazgeçilemez bir yöntem hem de insanýn nihai hedefi olarak tanýmlanmasý dikkat çekmektedir. Hakikatle yüzleþtiði ölçüde kamil insan olma, olgunlaþma derecesinin ölçütünü de belirlemektedir aslýnda. Daha önceki kapýlar ve bu kapýlar içinde sayýlan makamlar aslýnda son kapý olan hakikate ulaþtýrdýðý ölçüde iþlevseldir, anlamlýdýr. Dört kapý, kýrk makam öðretisinin güncelleþtirilerek yeniden ele alýnmasý sadece alevi inanç çevreleri için deðil bütün bir insanlýk için deðerli bir kazaným olacaktýr. Günlük Gazetesi Olaðanüstü bir kriz yokmuþ! YÖK'ün kurucusu Prof. Dr. Ýhsan Doðramacý'nýn cenazesinde devletin zirvesi buluþurken, Baþbakan Erdoðan ve Genelkurmay Baþkaný Baþbuð'un ayaküstü yaptýklarý sohbet ile dikkat çekti. Cenaze töreninde Baþbakan Erdoðan ile konuþan Genelkurmay Baþkaný Baþbuð, kameralar önündeki bu görüþmede elini aðzýyla kapattý. 1 saat 15 dakika devam eden görüþme sürerken, Baþbakanlýk kaynaklarý herhangi olaðanüstü bir krizin söz konusu olmadýðý yönünde açýklama yaptý. Tatbikat Nedeniyle öne Çekilmiþ! Görüþmeden sonra yapýlan açýklamada ise, Baþbakan ve Genelkurmay Baþkaný nýn haftalýk olaðan görüþmelerini 4 Mart tarihindeki tatbikat nedeniyle öne çektikleri belirtildi. Baþbakanlýk taki sürpriz görüþmede, 'Balyoz' soruþturmasý, tutuklamalar, yeni gözaltýlarýn konuþulduðu tahmin ediliyor. Sürpriz zirvede ayrýca önümüzdeki günlerde gündeme getirilecek anayasa deðiþikliðinde askere sivil yargý yolunun açýlýp açýlmamasýnýn da masaya yatýrýldýðý belirtiliyor. Baþbakan Erdoðan ve Genelkurmay Baþkaný Baþbuð, dün sürpriz bir þekilde Baþbakanlýk'ta bir araya geldi. YÖK'ün kurucusu Prof. Dr. Ýhsan Doðramacý'nýn cenaze töreninde devletin zirvesi buluþurken, Baþbakan Tayyip Erdoðan ve Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð'un ayaküstü yaptýklarý sohbet dikkat çekmiþti. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün törene gelmesi beklenirken Erdoðan'la konuþan Baþbuð, kameralar önündeki bu görüþmede elini aðzýyla kapatmýþtý. Bu görüþmeden hemen sonra Baþbuð, Baþbakanlýk'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Gözaltýlar Konuþuldu Baþbakan Erdoðan ve Genelkurmay Baþkaný Baþbuð'un görüþmede 'Balyoz' soruþturmasýný, 1. Ordu eski Komutaný Emekli Orgeneral Çetin Doðan'ýn tutuklanmasý ve cuma günü gerçekleþen yeni gözaltýlarýn konuþtuðu bildirildi. Sürpriz zirvede ayrýca önümüzdeki günlerde gündeme getirilecek olan anayasa deðiþikliðinde askere sivil yargý yolunun açýlýp açýlmamasýnýn da masaya yatýrýldýðý tahminleri yapýldý. Baþbakanlýk: kriz yok Baþbakanlýk kaynaklarýndan, bir anda ilgi odaðý olan görüþme için "Olaðanüstü bir durum ya da herhangi bir kriz sözkonusu deðil" bilgisi alýndý. Ayný kaynaklar Baþbakanlýk taki buluþmanýn cenazede baþlayan görüþmenin devamý niteliðinde olduðunu ifade etti. Çarþamba günü Çankaya Köþkü'nde Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün ev sahipliðinde Baþbakan Erdoðan ve Genelkurmay Baþkaný Baþbuð'un katýldýðý 3'lü zirve gerçekleþtirilmiþ, Erdoðan ve Baþbuð zirveye ellerinde çantayla gelmiþti. Zirveden sonra güven mesajý verilmiþti. BirGün Balýkesir /13 iþçinin öldüðü grizu patlamasýnýn gerçekleþtiði Balýkesir Dursunbey'deki Þentaþ Madencilik, Maden Mühendisleri Odasý'nýn raporuna göre, "çok riskli" dokuz bölgeden biri. Maden Mühendisleri Odasý'nýn sýnýflandýrmasýna göre, "çok riskli bölge", önlem alýnmadýðý taktirde ölümcül risk taþýyan, "patlama, yangýn, göçük, boðulma, zehirlenme" sonucu çoklu ölüm olasýlýðýna sahip bölge demek. Oda yetkilileri, bu raporu 2009 baþýnda daha önce Enerji Bakanlýðý'na elden verdiklerini, 2008'de de hem Enerji Bakanlýðý'na hem Çalýþma Bakanlýðý'na, kaza risklerini ve önlem önerilerini içeren raporlarýný yolladýðýný daha önce bianet'e anlatmýþlardý. 31 binden fazla maden iþçisi ölümcül riskli bölgelerde çalýþýyor Rapor, özellikle yeraltý kömür madenciliðinin yapýldýðý bölgeleri "çok riskli" ve "riskli" olarak sýnýflandýrýyor. Oda, dokuz çok riskli bölgede, mevcut çalýþma koþullarýyla "patlama, yangýn, göçük, boðulma, zehirlenme" sonucu çoklu ölümlerle sonuçlanabilecek gerçekleþebileceðini öngörüyor. Bu bölgelerde çalýþan maden iþçilerinin yaklaþýk sayýsý toplamda 31 bin 200. Ankara ve Tekirdað/Edirne bölgelerindeki özel linyit madenleri ayrýca "riskli" kategorisinde. Bu da "yangýn, boðulma, zehirlenme, göçük" sonucu, ölümler veya yaralanmalar anlamýna geliyor. Çok riskli bölgeler ve burada çalýþan iþçilerin yaklaþýk sayýsý þöyle: 1 - Zonguldak / Bolu Bölgesi: Ankara Bölgesi: Kütahya Bölgesi: Manisa Bölgesi: Karaman Bölgesi: Balýkesir Bölgesi: Tekirdað / Edirne Bölgesi: Erzurum Bölgesi: Amasya / Çorum / Yozgat Bölgesi: 850 (TK) BÝA Haber Merkezi

3 Sevgili okurlarým epeydir Hacýbektaþ gazetesine yazý veremedim. Bazý nedenlerden dolayý. Bugünlerde televizyon kanallarýnda benim çocukluðumda ana dediðim ninemden dinlediðim masallar yok. Ninem çok güzel masal anlatýrdý. Nineme ne olur bir masal anlatýrýmsýn derdim. Baþlardý anlatmaya, bazen masalýn yarýsýnda uyurmuþum. Yarýsýný ertesi akþam anlatýrdý. Ben ninemle yatardým. Ben üstümü açar da hasta olurum diye; ayrý yatmazdý. Akþamlarý dinlediðim masallarý bende arkadaþlarýma anlatýrdým. Masallarý sevdiðim için midir? Nedir. Ben tarih kitaplarýný okumayý çok severim. Þimdi sizlere o masallardan birini anlatacaðým. Aklýn Gücü Bir varmýþ bir yokmuþ çook çok eskilerde uzun yýllar önce bir padiþah varmýþ. Çok iyi yürekli halkýna iyi davranan devletini iyi yöneten bir padiþahmýþ. Bir gün halk kýyafeti giyinip birkaç adamý ile halkýn arasýnda dolaþmaya baþlamýþ. Halký yakýndan görmek, yaþantýlarýný gözü ile görmek istemiþ. Gezip dururken, iki tane kýz el ele tutuþup gidiyorlarmýþ. Birisi çok çok güzelmiþ. Güldükçe yanaklarýnda güller açýyormuþ. Kývrým kývrým top kirpikleri sanki hilal gibi kaþlarýna deðiyormuþ. Ýncecik beli, sütun gibi vücudu varmýþ. Padiþah kýzý görünce âþýk olmuþ. Yanýndaki adamlarýna, þu kýzlarý takip edin. Neyin nesi kimin kýzlarý öðrenin bana haber getirin demiþ. Ýki adamý kýzlarýn peþine düþmüþler, kýzlarýn evini öðrenmiþler. Kýzlarýn anne ve babalarý ölmüþ. Ýki kýz kardeþ yalýnýz yaþýyorlarmýþ. Padiþah kýzlarý saraya getirtmiþ. Aþýk olduðu küçük kýza, benimle evlenirimsin? Diye sormuþ. Kýzýn cevabý, hayýr ablam yalýnýz kalýr. Onu yalnýz býrakamam demiþ. Padiþah da ablaný da saraya yanýmýza alýrýz. Bizimle yaþar. Kýsmeti çýkýnca onu da evlendiririz demiþ. Kýrk gece kýrk gündüz düðün etmiþler. Bunlar çok mutlu yaþarken, ablasý küçük kýzýn mutluluðunu kýskanmaya baþlamýþ. Ben varken padiþah onu sevdi. Ben büyüktüm diye günden güne kýskançlýðý artmaya baþlamýþ. Kardeþini ortadan kaldýrma planlarý yapmaya baþlamýþ. Kardeþini ortadan kaldýrýp padiþah ile kendi evlenmek istiyormuþ. Bu arada periler kadar güzel küçük kýz, hamile olmuþ. Padiþah sevincinden sanki dünya ya sýðmýyormuþ. Günler aylar geçmiþ, dokuz ay dokuz gün bitmiþ. Küçük kýzýn doðum sancýlarý baþlamýþ. Ablasý korkunç planlar hazýrlamaya baþlamýþ. Parayla kendine baðlý birkaç adam ayarlamýþ. Tez çabuk bana bir köpek eniði bulup getirin demiþ. Adamlarý köpek yavrusunu getirmiþler. Padiþahýn güzel karýsý nur topu gibi bir kýz doðurmuþ. Hain ablasý, önceden hazýrladýðý planý uygulamaya baþlýyor. Hemen kýz çocuðunu alýp köpek eniðini kardeþinin bacaklarýnýn arasýna koymuþ. Aman Allahlým kardeþim sen köpek doðurdun demiþ. Padiþahýn canýndan çok sevdiði karýsý hemen orada bayýlmýþ. Ayýldýðýnda yanýnda bir köpek yavrusundan baþka kimse yokmuþ. O baygýn iken, padiþaha haber ulaþmýþ. Padiþah þaþkýnlýk içinde ne diyeceðini ne yapacaðýný bilemez halde, sarayda bir o yana bir bu yana dolaþmýþ ve hemen karar vermiþ. Doðurduðu köpek ile birlikte zindana atýn. Köpeðini orada büyütsün demiþ. Ölmeyecek kadar da yiyecek verin demiþ. O çok iyi çok dürüst padiþah, sanki bir canavar olmuþ. Güzel kýz zindan da yata dursun. Biz gelelim annesi gibi çok güzel olan bebeðe. Devam Edecek Danýþtay 12. Dairesi, 4 Þubat 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararý'nýn, TEKEL iþçilerinin de aralarýnda bulunduðu geçici personelin 4/C'ye geçiþ için 30 günlük süre içinde ilgili kurumlara baþvurmasýný öngören hükmünün yürütmesini durdurdu. Daire kararýnýn gerekçesinde, temel hak ve çalýþma hayatýna iliþkin bir konuda Bakanlar Kurulu'nun baþka bir kararýna atýfla süre zorunluluðunun getirilmesinin hukuka aykýrý olduðu kaydedildi. Tek Gýda-Ýþ Sendikasý, Bakanlar Kurulu'nun, "Kamu Kurum ve Kuruluþlarýndaki Geçici Mahiyetteki Ýþleri Yürütmek Üzere Geçici Personel Ýstihdamý ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkýnda Karar"ýn 2. maddesi (1/a) bendinde yer alan "30 günlük süre içinde" ibaresi, bunun dayanaðý Bakanlar Kurulu Kararýnýn 1. maddesinin 1. fýkrasýnda yer alan "30 gün içerisinde" ibaresinin iptali ile davacý sendika üyeleri açýsýndan, 31 Ocak 2010 itibariyle iþ akitleri kamu tarafýndan feshedilmiþ ve 30 günlük sürenin 2 Mart 2010'da doluyor olmasý da gözetilerek, öncelikle idarenin savunmasý alýnýncaya kadar yürütmenin durdurulmasýna karar verilmesi istemiyle Danýþtay'da dava açmýþtý. Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danýþtay 12. Dairesi, geçici personelin 4/c'ye geçiþ için 30 günlük süre içinde ilgili kurumlara baþvurmasýný öngören hükmünün yürütmesini durdurdu. 31 Ocak 2010 itibariyle iþ akitleri kamu tarafýndan feshedilen TEKEL iþçilerine 4/c'ye geçiþ için tanýnan 30 günlük süre yarýn doluyordu. Daire Sulucakarahöyük/ KAYSERÝ Gazete ilanlarý ile Kayseri Þeker Fabrikasý ve yöneticileri hakkýnda asýlsýz iddialar yayýnlatarak þirketi yýpratmaya çalýþan kiþilere tepki gösteren yüzlerce çiftçi, Kayseri Þeker Fabrikasý'na gelerek Yönetim Kurulu Baþkaný Vedat Ali Özýþýk ve yönetimine destek olduklarýný ifade etti. Bugün sabah saatlerinde Kayseri Þeker Fabrikasý'na gelerek Baþkan Özýþýk ve yönetimine destek vermek isteyen yaklaþýk 300 kiþilik çiftçi gurubu, gazetelerde 80 bin çiftçinin adý kullanýlarak yapýlan açýklamaya tepki gösterdi. Kayseri Þeker Fabrikasý'nda Genel Müdür Mustafa Matur ve idareciler tarafýndan karþýlanan çiftçilere hitaben bir konuþma yapan Genel Müdür Mustafa Matur, çiftçinin kendi öz sermayesi ile kurulan bu þirketin son yýllarda yaptýðý yatýrým ataðýna dikkat çekerek, Bu þirkete zarar vermek isteyen herkes ayný zamanda Türk çiftçisine de zarar vermektedir. Gördüðünüz üzere böyle hýzlý büyüyen bu fabrikanýn asýlsýz iddialar ve 80 bin çiftçinin adý kullanýlarak yýpratýlmaya çalýþýlmasý elem vericidir" dedi. Matur buradan çiftçilere bir de müjde vererek, mazot avansýný ton baþýna 1 litre olarak açýkladý. Toplanan çiftçiler adýna bir açýklama yapan Yeþilhisar Ziraat Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Ýnce ise Kayseri Þeker Fabrikasý aleyhine, gazete ilanlarý ile karalama kampanyasý baþlatan ve bu iþlerini de 80 bin çiftçinin ortak açýklamasý gibi yansýtan kiþi ve kiþilerden hukuk önünde kararýnýn gerekçesinde, temel hak ve çalýþma hayatýna iliþkin bir konuda Bakanlar Kurulu'nun baþka bir kararýna atýfla süre zorunluluðunun getirilmesinin hukuka aykýrý olduðu kaydedildi. Tekgýda-Ýþ Baþkaný Mustafa Türkel ise, "Çadýrlarýn durumuyla ilgili açýklama yarýn yapýlacak" dedi. Baþbakan'dan açýklama TEKEL iþçilerinin 4-C'ye geçmesi konusunda sürenin dolmasýnýn ardýndan bir sonuç elde edilmemesi halinde "hükümetin nasýl bir adým atacaðýnýn" sorulmasý üzerine Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan dün yaptýðý açýklamada, "Þimdi bizim atacaðýmýz adým, yasalara ve hukuka uygun olan adým olacaktýr. Bunun dýþýnda bir adým asla olmaz. Þu ana kadar biz, daha önce de söylediðim gibi sabrettik ve elimizden gelen her þeyi yaptýk... Dün akþam itibarýyla 4/C'ye þikayetçi olmak adýna toplandýklarýný belirterek þunlarý söyledi: Buradan, 80 bin çiftçi adýna açýklama yaptýðýný iddia eden ve bu þekilde kamuoyunu yanýltan kiþilere, 80 bin çiftçinin adýna seslenmek istiyoruz. Kimse bizim adýmýza sözcülük yapmaya ve bizim üzerimizden pirim elde etmeye çalýþmasýn. Tek gayesi rant elde etmek olan koltuk sevdalýlarýna verilecek en büyük cevap, bugün burada toplanan kalabalýðýn hukuk önünde verdiði mücadeledir. Bizlerin adý kullanýlarak gazetelerde yayýnlanan beyanatlarýn tamamý koca bir yalan ve iftiradan ibarettir. Þunu iyi biliniz ki; biz kimseye iftira etmeyiz. Bu sebeple bu açýklamayý 80 bin çiftçinin ortak açýklamasý gibi göstermek, çiftçiye ihanet etmektir. Sorunlarýmýz olduðu elbette doðrudur. Beklide bizim adýmýzla yayýnlanan gazete ilanlarýndaki tek doðru sözde budur. Ama bu sorunlarýn sebebi ne Kayseri Þeker Fabrikasý ne de Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'dir. Aksine, bu kurum ve yöneticileri, ekonomik, siyasi ve doðal þartlar nedeniyle yaþadýðýmýz tüm sorunlarýn çözümü için büyük bir mücadele etmektedir. Ve yine iyi biliniz ki, Kayseri Þeker Fabrikasý yöneticileri, bu sorunlarýn çözümü için harcadýðý büyük çaba ile bizlerden birileri olduklarýný açýkça göstermiþlerdir. Biz 80 bin çiftçi adýna, bizden olan herkese sahip çýkmakta vicdanen yükümlüyüz. tarihe, saçma ve mantýksýz açýklamalar yayýnlatarak çiftçinin adýný kullanan kuru kalabalýk olarak baþvuranlarýn sayýsý 3 bin 200'e ulaþtý. Salý akþamý tabloyu görüp ondan sonra yasalara ters, hukuka ters herhangi bir duruma ülkemizde artýk daha fazla tahammül edemeyiz. Çünkü bu istismar edeliyor. Bu suistimal ediliyor. Bunun istismarýna, suistimaline fýrsat veremeyiz" demiþti. Ýþçiler ise müdahale ihtimaline hazýrlýklý. Tek-Gýda-Ýþ Baþkaný Mustafa Türkel, "Böyle bir müdahale yapýlmasý durumunda biz çadýrlarýmýzý yeniden kuracaðýmýzý da söyledik. Bu sefer daha düzgün daha anlamlý çadýrlar kurarýz. Biz burada hukukumuzu korumak için buradayýz" demiþti. Ýþçiler de ayný görüþte, baþka çadýrda ya da baþka bir sokakta eylemlerine devam edeceklerini söylüyor. (cnntürk) geçecek olan bu kiþiler, hem yargýyý hem de siyasetçileri töhmet altýnda býrakýp, yine bu kurumlardan yardým talep etmektedirler. Bu durum onlarýn çaresizliklerinin ve cahilliklerinin açýk bir göstergesidir. Zira biz yaþanan tüm sorunlarýn Kayseri Þeker Fabrikasý ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi yöneticilerinden kaynaklandýðýna inansaydýk, 9 yýl boyunca onlarý görevleri baþýnda bulundurmazdýk. Bizleri hiçbir zaman paraya muhtaç etmeyen ve geleceðimiz için yaptýklarý yatýrýmlar ile bizlerin güvenini kazanan bu insanlara iftira atmak, 80 bin çiftçiye karþý savaþ açmak demektir. Bize savaþ açan herkes hukuk ve çiftçi önünde kaybetmeye mahkumdur. Bu savaþýn sorumlularýndan þikayetçiyiz. Bu sebeple buraya gelen tüm çiftçilerin, menfaat guruplarýna karþý açtýðý hukuk savaþýnýn takipçisi olacaðýný bilmenizi istiyoruz. Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Vedat Ali Özýþýk ve þirketimize karþý menfaat elde etmek isteyen çýkarcýlara bu þirketi teslim etmeyeceðimizi bildirip, zaman ayýrýp bizlere kulak veren herkese sonsuz teþekkür ediyoruz." Yapýlan bu açýklamanýn ardýndan çiftçiler, Kayseri Adliyesi'ne giderek, gazete ilanlarý ve çeþitli medya kuruluþlarý vasýtasýyla Kayseri Þeker Fabrikasý ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi aleyhine onur ve haysiyetlerini küçük düþürücü, iftira ve hakaret ettikleri gerekçesiyle ilgili iddia sahipleri hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Kent Haber

4 GÖRÜÞLER Açýk Birlik Çaðrýsý Hacý Bektaþ Veli Dergâhý Postniþini Veliyettin Ulusoy ile Söyleþtik * Sayýn Ulusoy, yoðunlaþan siyasal gündemde Alevilik de yer alýyor. Önce yýlan hikâyesine dönen AKP nin Alevi Açýlýmý ve çalýþtaylar zinciri hakkýndaki düþüncelerinizi öðrenmek isteriz. Biliyorsunuz ilk çalýþtay toplantýsýna katýlmýþtým. Ýlk toplantýya katýldýðýmda çok da umutlu deðildim. Yine de Bakanýn bir buçuk gün yanýmýzda olmasý ve kapanýþ konuþmasýnda deðindiði konular beni biraz umutlandýrdý. Ancak daha sonraki toplantýlara Alevi- Bektaþi inancý dýþýndaki kuruluþlarýn ve mensuplarýnýn davet edilmesi beni umutsuzluða düþürdü. Yoksa bu bir oyalama mý diye kafamda soru iþaretleri oluþtu. Bir yýla yakýn olmasýna raðmen henüz bir adým atýlmadý. Adým atmak çok mu zor? Örneðin, Sivas ta Madýmak Oteli nin müze yapýlmasý çok mu zor? Þimdi gül bahçesine dönüþtürülmek isteniyormuþ Zorunlu din dersleri konusu da öyle... Ýstediðimiz þeylerin hepsi eþit haklar; onun dýþýnda bir þey deðil. Ne fazlasý, ne eksiði! Sadece öbür inanç gruplarýyla eþit haklar istiyoruz. Somut bir adým atmak bu hükümet için neden zor merak ediyorum. Onun için hala kafamda pek çok soru iþareti var. Alevi-Bektaþiler isteklerimize hükümetin birkaç adýmla yaklaþmasýný umuyor ve bekliyor. Ancak bugüne kadar herhangi bir adým atýlmadý. Bu durum bizi üzüyor tabii. * AKP Hükümetinin, Ökkeþ (Kenger) Þendiller gibi Maraþ Katliamý nda rol almýþ birini son Alevi çalýþtayýna davet etmeye kalkýþmasý, açýlýmýn nereye gittiði konusunda bir ipucu sayýlabilir mi? Bizim inanç tarzýmýzda þöyle bir þey vardýr: Alevi-Bektaþi inancýnda, birinin þeriat mahkemesinden aklansa bile bizim vicdan mahkememiz, halk mahkememiz, yani halkýn vicdanýnda aklanmadýðý pek çok olaylara rastlanmýþtýr. Þeriat mahkemesinden, bir takým nedenlerle, farklý sonuçlar çýkabilir. Hukuksal kurallarýn, yasalarýn arsýndan sýyrýlabilinir. Ancak Alevi Bektaþi tarikatýnda olan halk mahkemesinde böyle bir sýyrýlma söz konusu olamaz. Vicdanlarýn rahat olmasý lazým! Bu þahýsla ilgili Alevi-Bektaþi inananlarýnýn düþünceleri çok farklý. Böyle bir insanýn, böyle þüpheler altýnda olan bir insanýn davet edilmesi tabii ki bizi çok yaraladý. Bizimle ilgili kararlar oluþturmaya yönelik bir toplantýya onun da davet edilmesi tüm toplumumuzu üzdü tabii. Böyle birisinin orada yeri yoktu ve gelmemesi de büyük isabet oldu. Toplumun vicdaný kesinlikle rahat deðil. Sýrf o þahýs deðil, onun dýþýnda da bazý þahýs ve kurumlarýn, mesela Diyanet in, bizimle ilgili bir kararý nasýl olabilir? Cemevlerini tanýmayan, cemevlerini bir ibadet yeri olarak görmeyen bu kuruluþun mensuplarý da bizimle ilgili karar oluþturulmasýnda etken oluyor. Bunu da biz kabul edemiyoruz. Bizim muhatabýmýz hükümet. Hükümetin bizimle ilgili olarak öbür inanç mensuplarýyla ayný haklara sahip olmamýzý saðlayan kararlar almasýný istiyoruz. * Hükümet gerçek muhataplarýyla deðil de muhataplarýnýn dýþýnda birçok insanla görüþüyor. Aynen öyle. Bu iþle iliþiði, ilgisi olmayan pek çok insanla toplantý yaparak karar almayý erteliyorlar, zamaný uzatýyorlar gibi geliyor bana. Bu alýnacak kararlar, bir haksýzlýk deðil, sadece eþit haklar ortamýna yönelik olmalý. Aslýnda istediklerimiz bizim Anayasal haklarýmýz. Bizim isteklerimiz, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi nde alýnan kararlarýn uygulanmasý. Yani meþru olmayan herhangi bir þeyi kesinlikle istemiyoruz. Bakýn, en önemli þeylerden birisi, tüm konuþmalarýmda dile getirdiðim gibi, bugün Alevi-Bektaþi dergâhlarý Vakýflar Genel Müdürlüðü nün malý olarak bize kiraya veriliyor. Dünyanýn parasýný ödüyoruz Þahkulu Sultan Dergâhý nda. Sütlüce deki Karaaðaç Dergâhý na yeni bir çözüm bulundu galiba, ancak hala kira ödüyoruz. Bunlarýn mülkiyetini bize iade etmeleri lazým! Azýnlýklarýn vakýflarý iade ediliyor, ama bize ait olan yerler, baþta Hacý Bektaþ Dergâhý olmak üzere Ýstanbul ve diðer yörelerdeki öbür Alevi-Bektaþi dergâhlarý da iade edilmeli. Bir formül bulunarak en azýndan bunlarýn gelirinin bizim örgütlerimize verilmesi gerekiyor. * En azýndan kiradan kurtulmasý lazým! Alevi örgütleri bu yerlere kira veriyor. Kendi yerimize kira veriyoruz! Bu çok acý bir þey. Diðer taraftan, öbür ibadet yerleri, camilerin birçok imkânlarý var. Altýnda dükkânlarý var, kiralýk pek çok yerleri var, ama bizimkilere ne yazýk ki kira ödüyoruz. Elektrik-su parasýnýn benim için hiçbir önemi yok. Hep söylediðim gibi: Devlet elini inançtan çeksin ve bize ait olan yerleri bize versin, ama inançtan da elini çeksin. Ne bize ne de öbür inanç gruplarýna herhangi bir maddi destekte bulunmasýn. * Bu durumda burada, devletin inançtan elini çekmesi ayný zamanda Diyanet in kaldýrýlmasý demek oluyor. Tabii, ayný þeyi kastediyorum. Diyanet in kalkmasý lazým * Zaten sýkýntý da Diyanet konusunda çýkýyor. Ondan hiç þüphe yok, Diyanet konusunda Var mý Avrupa da böyle ya da benzeri bir kuruluþ? Bütçesi beþ-altý bakanlýðýn bütçesine eþit bir kuruluþ var mý hiç? Yok, böyle bir kambur yok! Devlet inancý ailelere býrakmalý, þahýslara býrakmalý. Onlar kendi örgütlerini kursun; herkes kendi örgütünü kursun. Devletin görevi orada hakemlik yapmaktýr. Devlet hakemlik görevini yapsýn ve inançtan elini çeksin. Herhangi bir grup öbür gruba bir takým zorlamalar veya farklý bir uygulama isterse o zaman devlet devletliðini göstersin, hakemliðini yapsýn. * Çalýþtaylarda süreci uzatmalarýnýn nedeni de herhalde Alevilerin Diyanet meselesinde ýsrarlý olmalarý Tabii, ýsrarlý olmalarý! CEM Vakfý ve çevresindeki bir baþka grup Diyanet te temsil edilmek istiyor. Temsil edilmek bence çok daha vahim sonuçlar doðurur, çünkü temsil edildiðimizde biz bir devlet memuruna döneriz. Yani orada temsil edilmek demek, laiklik konusunda tenkit ettiðimiz bir kuruluþa, Biz de sizinle birlikteyiz mesajý vermek olur. Bu çok yanlýþ bir þey olur. Bizim inancýmýza ve geleneklerimize kesinlikle uymaz. Diyanet te temsil edilmek istemiyoruz biz. * 14 Ocak ta Devlet Bakaný Faruk Çelik Alevi Dedelerine bir yemek düzenledi. Bu toplantýya davetli olmanýza raðmen katýlmadýnýz. Katýlmamanýz basýnda spekülasyonlara neden oldu. Radikal gazetesinde çýkan bir haberde, Alevi çalýþtaylarýný yürüten Devlet Bakaný Faruk Çelik in düzenlediði yemekli toplantýya Hacýbektaþ postniþini Veliyettin Ulusoy katýlmadý. Ulusoy uçak biletinin alýnmasý ve otelde yer ayrýlmasýna raðmen gelmedi. Ulusoy, telefonunu kapatýrken, yakýn çevresi protesto etmek için katýlmadýðýný ileri sürdü. diyordu. Bu konu da neler söylemek istersiniz? Kesinlikle protesto etmiyorum. Ne olursa olsun o bizim devletimiz ve bakanýmýz. Katýlmama nedenim Ýstanbul da olmam ve saðlýk kontrollerimin o günlere ve saatlere rastlamasýydý. Çok kýsa bir sürede Ankara ya gidip gelmem de mümkün deðildi. O yüzden katýlamadým. Hatta sekreter bayana, ismini bilmiyorum, telefonda katýlamayacaðýmý, Ýstanbul da saðlýkla ilgili randevularým olduðunu belirttim. Hatta Necdet Subaþý Hocaya da selamlarýmý ilettim onun kanalýyla. Böyle bir protesto söz konusu deðil. Sýrf saðlýk kontrollerim nedeniyle katýlamadým. Çok kýsa sürede gidip gelmek de tabii bu yaþta benim için zor oluyor. Bilet alýndýðý ve otelde yer ayrýldýðý konularýnda bir bilgim yok. Onun için üzüldüm, ama bir protesto söz konusu kesinlikle deðil, yok. * Demokratik açýlýmýn görüþüldüðü ilk ve tek Meclis oturumunda CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen in Dersim Katliamýna yönelik sözlerine karþý Aleviler, Dersimliler ve demokrat insanlar protestolarýný yükseltti. Bu konu hakkýnda sizin düþünce ve yorumlarýnýz nelerdir? Ben bu konuya da Hünkâr ýn bir sözü ile baþlayacaðým: Düþmanýnýn da bir insan olduðunu unutma. Öldürme, kýyým, kýyam Bunlar, kim ne söylerse söylesin, hiçbir haklýlýk arz etmez. Öldürmek Alevi-Bektaþi inancýnda kesinlikle yoktur. Hünkâr ýn baþlangýçta söylediðim sözünün bir devamýdýr bu. Baþka bir canlýyý, baþka bir insaný öldürme hakkýna sahip deðiliz. Dersim le ilgili olarak devleti haklý görmek, abesle iþtigaldir. Devletin, orada ne olursa olsun, eþkýya da olsa, vergi de verilmese, askerliðe de gidilmese, her ne sebep olursa olsun öldürmeye hakký yoktur. Orayý düzeltebilir, tedbirler alýr, yasal tedbirler alýr, ama uçaktan çocuklarý, kadýnlarý, gebeleri bomba atarak öldürmek bir katliamdýr. Bu, Türkiye Cumhuriyeti nin bir yüz karasýdýr. Bunu apaçýk söylemem gerekir. Devletin, Dersim den bir özür dilemesi lazým; hata olduðunu kabul etmesi lazým. Bu bir gerçek! Bu konuda, kim ne derse desin, Dersim in aleyhinde konuþan, bu katliamýn yerli yerinde olduðu iddiasýnda bulunan herkesin yanlýþ yolda olduðunu düþünüyorum. * Demokratik Alevi derneklerinin üst örgütü ABF nin 2009 Nisan ayýnda kamuoyuna sunduðu Nasýl bir Türkiye istiyoruz belgesi ve ardýndan yaptýklarý bir dizi toplantýyla yürütülen partileþme projesi hakkýndaki düþünceleriniz nelerdir? Þimdiye kadarki söylediklerimizin, yazdýklarýmýzýn arkasýndayýz. Ýnançsal temelde bir partiyi tenkit edip, ayný þeyi bizim yapmamýz bir defa çok yanlýþ olur. Ýnanca dayalý bir partiye hep, baþlangýçtan beri karþý olduk ve tenkit ettik. Ayný þeyi bizim yapmamýz, tenkit ettiðimiz þeyleri yapmakla, yani tükürdüðümüzü yalamakla eþ deðer. Bu bir. Devam Edecek

5 KÜRT kültür ve inancýyla ilgili çalýþmalarla tanýdýðýmýz Munzur Çem, yeni kitabý ile tekrar okur karþýsýna çýktý. Dêrsim Merkezli Kürt Aleviliði (Etnisite, Dini Ýnanç, Kültür ve Direniþ) baþlýðý ile kaleme aldýðý kitap, Vate Yayýnevi tarafýndan yayýmlandý. Dersim merkezli, Kürt Alevilerin inanç ve kültürlerine iliþkin önemli bilgiler yer alýyor kitapta. Tarihe dair de bilgiler veren Yazar Çem in daha önce 1995 de Ýsveç te yayýmlanan Alevilik Sorunu ve Dersim Ayaklanmasý ve Peri Yayýnlarý tarafýndan 1999 da yayýmlanan Dersim de Alevilik kitaplarý da bulunuyor. Son yaptýðý çalýþmada ilk önce, Dersim de Alevilik kitabýnýn gözden geçirip yeniden yayýnlamayý düþünen Çem, daha sonra yepyeni bir çalýþma yapma gereði duymuþ. Çem, Dersim de Alevilik te yer alan bir çok yazý, daha önceki dönemlerde hazýrlanmýþ polemik yazýlarýydý ve günümüze göre, güncellikleri bir hayli geride kalmýþtý. Beri taraftan yeni çalýþmanýn içerdiði konularýn çoðu, o çalýþmada yer almýyordu. Bu kitap, Dersim de Alevilik ten bazý bölümler içerse de esas itibariyle yeni bir çalýþmadýr. (s.14) Çem, çalýþmasýnda, Kürt Alevilerin inançlarýna ve kültürlerine iliþkin ayrýntýlý bilgileri de okuruna sunuyor. Kürtler arasýnda yaratýlmak istenen Sünni-Alevi gerilimine de deðinen Çem, bu gerilimin yapay olduðunun üzerinde durarak, Kürtleri bölmeye yönelik bir adým olduðunu belirtiyor. Ayrým Yaratýlmak Ýsteniyor Son zamanlarda ortaya çýkan ve çokça tartýþýlan Kýrmanclarýn (Zazalarýn) Kürt olmadýðýna dair tartýþmalara da dikkat çeken Çem, bu iddianýn 1980 den sonra gündeme geldiðini belirterek þöyle açýklamýþ: Kuþku yok ki bu dönemde böyle bir tartýþmanýn baþlatýlmasý Kýrmanclarýn (Zazalarýn) etnik kökeni ile ilgili olarak yeni verilerin ortaya çýkmasýnýn bir sonucu deðildi. Nitekim söz konusu görüþü savunanlar, bugün hâlâ iddialarýna dayanak teþkil edecek ciddiye alýnýr bir inceleme, araþtýrma çalýþmasý yapabilmiþ deðiller. Bunu yapamýyorlar, çünkü Kýrmancca konuþan Kürtlerin tarihi, kimliði ve mücadelesi, onlara bu þansý tanýmayacak kadar açýktýr. (s.557) Çem, yaratýlmak istenen bu ayrýma karþý, Almanya da kendi alanýnda ciddi bir otorite olan Leipzig Max- Blanc Enstitüsü, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Londra HGI DNA Refernece Laboratory, National Blood Service (HGI DNA Araþtýrma Laboratuvarý, Ulusal Kan Merkezi) tarafýndan, ortaklaþa yapýlan ve farklý Kürt gruplarý üzerinden yaptýðý genetik araþtýrmalarýn sonuçlarýný hatýrlatýyor. Yapýlan bu çalýþmanýn uluslararasý genetik üne sahip bilimsel bir yayýn organý Annals of Human Genetics te yayýnladýðýný belirten Çem, Kýrmanc (Zaza) Kürtlerin öteki Kürt gruplarýyla farklý olmadýðýnýn ortaya çýktýðýný tekrar hatýrlatýyor. Zazalar Kürt deðil tezini ilk olarak Türkiye de devletin ortaya attýðýný söyleyen Çem, Resim görev gereði Kürtlere kimlik bulmaya çalýþan çevrelerin, Kýrmanclara (Zazalara) kimlik bulma bakýmýndan iki kola ayrýldýklarýný görüyoruz. Bunlardan bir tanesi, Zazalarý Kürt kabul etmemekle birlikte onlarý Türk de saymaz, kendi baþýna ayrý bir halk olarak görür. Diðer kesim ise þu veya bu þekilde onlarý götürüp Türklere baðlamaya çalýþýr (s.577) þeklinde açýklamýþ. Dersim in tarihi geçmiþine iliþkinde bilgilerini okura sunan Çem, Dersim e yönelik yapýlan seferler ve yok etme anlayýþýný bir kez daha hatýrlatýyor okura. Evrensel Aslý Tohumcu Çoðu sorusuna karþýlýk enseye tokadý ya da kýça tekmeyi yiyen bir milletin çocuklarý olarak felsefeci ya da bilim adamý yetiþtirmek anlamýnda pek de coþkulu olmayýþýmýzý ya da hayatýn insanda üzerinden týr geçmiþ etkisi uyandýran sýkýntýlarý karþýsýnda sadece magazinel meraklara yönelme kolaylýðýný göstermemizi istemesem de anlýyorum. Anlamadýðým, hayatýnýn bir vaktinde (söylemeye gerek var mý, çocukluk döneminde iþte) her þeye delicesine bir merakla yaklaþan, nesneleri merakla mýncýklayan, sorularýný ebeveynini delirtme pahasýna makineli tüfek kararlýlýðýnda soran ayný kiþiden bahsediyor olmamýz! Çocukluk soru sormaksa, yetiþkinlik neden dönüp sýrtýný gitmek demektir; merak etmemek, sorgulamamak, bildiðini sanmak demektir. Pek acayip þey gerçekten, ama yanýtýný kim bilir! Neyse ki kitaplarýn insana umut veren dünyasý var. Olmayacak þey mi; kitaplar sayesinde insanlar deðiþebilir ya da farklý nesiller yetiþebilir. Her Güne Bir Soru adlý kitap, okuyucusunu dünyada öðrenecek þeylerin çokluðu konusunda ezmeden peþinden sürüklemeyi baþaran 365 soru ve 365 yanýtla dolu matrak bir baþvuru kitabý. Sorular çeþitli; coðrafya, týp, botanik, zooloji, biyoloji, din, uzay, ünlü kiþiler ve daha neler neler hakkýnda. Her biri esprili, renkli çizimlerle desteklenen sorular okul çaðýndaki çocuklara yardýmcý bir hayat kýlavuzu niteliðinde. Ders kitaplarýnýn sýkýcý, insaný okuduðu konudan soðutan dili ve görselliði karþýsýnda merak etmeye özendirecek dili ve çizimleriyle, kendini gerçekten de yýlýn her günü kurcalatacak bir baþvuru kaynaðý Her Güne Bir Soru. 365 gün neden soru sorulmaz?sorularýn yalýnlýðý ve doðrudanlýðý (yaþlýlar neden iki büklüm olur, meyve suyu içecek kamýþýndan yukarý nasýl çýkar?) yaþarken zaten dile getirdiðimiz þeyler de içermesi (neden yemek yemeliyiz, ayaklar neden karýncalanýr), gündelik hayatýn içinden olabilmeleri (üþüdüðümüzde tüylerimiz neden diken diken olur, neden deniz kabuklarýnýn içinde deniz sesi duyulur), bildiðimizi sandýðýmýz þeyleri sorgulamalarý (küvetteki su boþalýrken neden girdap olur, peribacalarý nedir) açýsýndan her zevke, her meraka göre ayrý bir etkileþim yaratýyor kitap. (Bahis, Her Güne Bir Soru dan açýlmýþken yine Yapý Kredi Yayýnlarý nca yayýmlanan, Tarýk Demirkan ýn hazýrlayýp Feridun Oral ýn desenlediði Her Güne Bir Masal ý da hatýrlatmak gerekir belki. Ayný þekilde, Sabri Koz un hazýrladýðý, Türk kültürünün ortak deðerlerini yansýtan ve yöresel deyiþleri de içeren, cd li ninni kitabý Her Güne Bir Ninni de serinin kardeþ kitaplarýndan. Okul çaðýnda çocuðu olan ailelerin kitaplýðýnda olmazsa olmaz kitaplar bunlar bence!) Fransýzlara az biraz kýyak geçilse de, tarihin farklý dönemlerinden ve farklý kültürlerden kiþilere yer verilen kitapta, memleketimiz için yakýndan tanýdýk iki isim var; biri Nasreddin Hoca, diðeri Hz. Muhammed. Kitapta bahsi edilen tek peygamber ve tek halk bilgesi olmalarý açýsýndan dikkatimi çekti benim. Sýrayla ya da karýþýk, baþýndan ya da ortasýndan karýþtýrmak, bilme nin ne keyifli þey olduðunun farkýna varmak için Her Güne Bir Soru dan daha güzel bir kitap düþünemiyorum. Her gün sadece bir sorunun yanýtýný okuyup kitabý kenara kaldýrabilecek çocuk var mýdýr, onu da merak ediyorum! Çünkü kitap, özellikle içerik açýsýndan gerçekten çok cezbedici, sürükleyici. Bu da çoðunluðu bilimsel içerikli bir kitap için büyük baþarý bence. Her neyse... Kitabýn en sýký sorusu herhalde üç yüz altmýþ beþinci soru gün neden soru sorulmaz? sorusunun yanýtý yetiþkinlere bir izin kâðýdý niteliðinde! Bu sorunun matrak yanýtýný kitabý okuyacaklara býrakayým ve sýrasýyla matrak bulduðum, benim de merak ettiðim ve cümle âlemin merak etmesini istediðim üç soruyu ve yanýtlarýný paylaþarak noktayý koyayým. Dünya dönüyorsa geceleri neden düþmüyoruz? Düþmeyiz çünkü yeryüzü büyük bir mýknatýs gibi her þeyi kendine doðru çeker. Ýnsan yerçekimi sayesinde kendi aðýrlýðý ile durur ve gökyüzü her zaman yukarýdadýr, yer de her zaman ayaklarýnýn altýndadýr. Geceleri Dünya dan düþemeyiz. Dünyanýn bütün çevresi yerçekimi denilen büyük bir kuvvetle yeryüzünün merkezine doðru çekilir. Yerçekimi cisimlerin aðýrlýðýný belirler. Yeryüzünün merkezinden uzaklaþtýkça yerçekimi azalýr, ancak gece ya da gündüz deðiþmez, hep aynýdýr. Kitaptan Ýlk oy vermek isteyen kadýnlar kimdi? Uzun bir süre kadýnlarýn oy kullanma hakký yoktu. Ýngiltere de 20. yüzyýlýn baþýnda oy kullanmak isteyen kadýnlar çoðalmaya baþladý yýlýnýn Haziran ayýnda Ýngiliz kadýnlar belli þartlarda oy kullanma hakký kazandý. Kadýnlarýn oy kullanmasý için verilen mücadele Mill in 1865 yýlýnda Parlamento ya girmesiyle baþlar. Onun sayesinde çok sayýda kadýn 1905 yýlýnda biraraya gelir. Oy hakký isteyen bu kadýnlar gösteriler yapar ve tutuklanýrlar de 30 yaþýndaki kadýnlar oy kullanma hakkýný kazanýrlar, ancak oy kullanma yaþýnýn 21 e indirilmesi 1928 yýlýnda gerçekleþir. Kadýnlar Fransa da 1944 ten; Türkiye de ise 1934 ten itibaren oy kullanabilmiþlerdir. Kitaptan Neden göbek deliðimiz vardýr? Annenin karnýnda bebeðe dönüþen küçük tohum, anneye göbek kordonu ile baðlýdýr. Doðumda bu kordon kesilir. Göbek deliði bu kesiðin yara izidir. Anne karnýndaki bebek, annenin karnýndaki maddelerle beslenir. Bu kan, rahmin içindeki, plasenta denilen bir organ vasýtasýyla bebeðe ulaþýr. Bebek plasentaya göbek kordonuyla baðlýdýr, doðarken de annesinin karnýndan bu kordon ve plasentayla beraber çýkar. Doktor, bebeðin serbest kalmasý için kordonu keser. Bebeðin göbeðinde kalan kordon parçasý yaklaþýk bir hafta sonra kendiliðinden düþer ama izi kalýr. Bu ize de göbek deliði deriz. Kitaptan Her Güne Bir Soru Alexandra Pasteris Resimleyen: Remi Sailard, Laurent Richard, Sylvie Bessard Mehmet Demirtaþ, Yapý Kredi Yayýnlarý, 2010, 192 sayfa, 35 TL. Radikal Kitap

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Diyarbakýr Ýçkale de restorasyon çalýþmalarý sýrasýnda bulunan kafataslarý ve kemiklere iliþkin Adli Týp Kurumu uzmanlarýnýn yaptýðý Ýlk izlenimimize göre, en az 50 yýllýk ve mezarlýk kemikleri þeklindeki

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol Ragýp Zarakolu, Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi nde verdiði ifadesinde, Türkiye Yayýmcýlar Birliði Baþkaný olduðunu anýmsatarak, bu þekilde kimliði olan birinin silahlý terör örgütüne üye olmakla suçlanmasýnýn

Detaylı

hedef yine çocuklar oldu. Ýnsan Haklarý Derneði Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2010 Yýlý Hak Ýhlalleri Raporu na

hedef yine çocuklar oldu. Ýnsan Haklarý Derneði Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2010 Yýlý Hak Ýhlalleri Raporu na 22 YILDA 428 ÇOCUK YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Doðu ve Güneydoðu da yoðun yaþam hakký ihlallerinin yaþandýðý 2010 yýlýnda hedef yine çocuklar oldu. Ýnsan Haklarý Derneði Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2010 Yýlý

Detaylı

6 ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti

6 ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti Almanya nýn Patriotlarla birlikte ihtiyacýn çok üzerinde askeri Türkiye ye gönderme kararý almasý, NATO nun Suriye ye karþý hava saldýrýsý hazýrlýðý içinde olduðu mesajýný içeriyor. NATO yöneticilerinin

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül...

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül... 8 Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn Siyasi Baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan dün yazdýðý bir yazýyla ANAR þirketinin anketini yayýnladý. Ankete göre Türkiye de çok az bir kesim ayrýmcýlýða uðradýðýný düþünüyor. ANAR

Detaylı

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE 25 Kasým Dünya Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü Kadýnlar alanlarý mora boyamýþ ellerinde öldürülen kadýn arkadaþlarýnýn resimleri, dillerinde erkeklerden alacaklýyýz, kadýna þiddete son, erkek egemenliðine

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE Ýþçi sýnýfýnýn uluslararasý Birlik Mücadele ve Dayanýþma Günü 1 Mayýs çalýþmalarý Ýstanbul da günlerdir sürerken Ankara da bugün start verildi. DÝSK, TÜRK ÝÞ, KESK, TMMOB ve TTB

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi.

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi. TARÝH 14-15 KASIM 2009 YER: HACIBEKTAÞ 4 DE 14 Kasým 2009 Cumartesi günü saat 10.00 da Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde baþlayacak olan etkinlik; Bilgi Þöleni, Semah ve Deyiþ Gecesi, Alevi-Bektaþi Kuruluþlarý

Detaylı

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI Sulucakarahöyük/ANKARA Dersim Katliamý tartýþmasý sürüyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda bir dizi belge açýklayarak CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu'nu

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ,

Detaylı