ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ GÝRÝÞÝMÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ GÝRÝÞÝMÝ"

Transkript

1 CUMHURÝYET REJÝMÝNE YÖNELÝK SÝSTEMLÝ SALDIRILARI NEFRETLE KINIYORUZ. TEHLÝKENÝN FARKINDAYIZ, KARÞISINDAYIZ!.. 18 Mayýs 2006 Cumhuriyet'in temel nitelikleri olan laik-demokratik-sosyal hukuk devleti ilkeleri, yýllardýr yaþanan kötü yönetimlerin býraktýðý derin izlere karþýn Türkiye'nin, içinde bulunduðu coðrafyada, bilimin ve aydýnlanmanýn ýþýðýný izleyen tek ülke olmasýnýn güvencesini oluþturmaktadýr. Sözü edilen ilkeler, ayný zamanda, özgürlük ve kardeþlik ortamýnýn kurulmasý ve sürdürülmesi için vazgeçilmez ön koþullardýr. Son yýllarda, rejime yönelik sistemli saldýrýlar, cüretini artýrarak devam etmektedir. Demokrasiyi araç olarak gören zihniyetler, Anayasal düzene karþý baþkaldýrý ortamýnýn yol taþlarýný döþemektedirler. Anti emperyalist, baðýmsýzlýkçý, aydýnlanmacý, bireyi özgürleþtirici bir süreç, Türkiye'nin içeride ve dýþarýda yaþadýðý sorunlarýn aþýlmasý için gerekli zemini saðlayacaktýr. Ziraat Mühendisleri ODASI, Cumhuriyet'in Anayasa'da ifadesini bulan temel niteliklerinin korunarak geliþtirilmesi konusunda, Anayasal bir meslek ODASI olmasýnýn sorumluluðunu yerine getirmeye kararlý olup, yurtsever toplum kesimlerini, örgütleri ve tüm yurttaþlarýmýzý ülkeleri için daha fazla sorumluluk almaya çaðýrmaktadýr 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý KUTLU OLSUN! Baþkan (Yönetim Kurulu Adýna) ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ GÝRÝÞÝMÝ 2 Haziran yýlýnda Ankara'nýn bozkýrýnda Mustafa Kemal Atatürk tarafýndan kurulan ve 11 Haziran 1937 tarihinde kendi el yazýsýyla Baþbakan'lýða yazdýðý bir yazý ile Ulus'a emaneti vasiyet edilen Atatürk Orman Çiftliði, TBMM'de bulunan bir kanun teklifi ile rant ve beton alanýna dönüþtürülmeye çalýþýlýyor. Koruma Kanunu'na karþýn 22 bin dekarý yok edilen AOÇ, tümüyle yok edilme tehlikesiyle karþý karþýyadýr Ata'nýn emaneti üzerindeki kirli oyunlara izin vermeme bilinç ve kararlýlýðýnda olan ve aþaðýda imzasý bulunan demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, 1 Haziran 2006 günü Ziraat Mühendisleri ODASI'nda bir araya gelerek, aþaðýdaki kararlarý almýþlardýr; 1 - AOÇ'ye yönelik sistemli saldýrýlarý savuþturma ve Çiftliðin, vasiyet uyarýnca ve kamu yararýna uygun olarak kullanýmý yönünde her türlü giriþimde bulunmak üzere, ilkeli katýlýmlara açýk bir yapýda, Atatürk Orman Çiftliði Giriþimi kurulmuþtur. 2 - AOÇ'yi sistemli bir þekilde yok etmeye yönelik olarak hazýrlanan ve TBMM Komisyonlarýndan aceleyle geçirilen Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'na gelme süreci göz önüne alýnarak, kamuoyunun konu ile ilgili olarak aydýnlatýlmasýna yönelik ivedi çabalarýn gerektiði karar altýna alýnmýþtýr. Bu çerçevede; a) 3 Haziran 2006 Cumartesi günü, saat 12:00'de, Atatürk Orman Çiftliði'nde, Atatürk'ün evinin önünde bir Basýn Açýklamasý yapýlacaktýr. b) 6 Haziran 2006 Salý günü, saat 12:00'de, Konur Sokak'ta, Mülkiyeliler Birliði önünde toplanýlarak, TBMM Dikmen kapýsýna doðru yürüyüþe geçilecektir. c) Evlerimize, ODA'larýmýza, sendikalarýmýza, derneklerimize, vakýflarýmýza ve diðer mekanlara asýlmasýný saðlamak üzere, tek tip, yalýn ve açýk bir mesaj ileten afiþ tasarýmý ivedilikle yapýlacak ve Ankara kentinin bu afiþlerle donanmasý saðlanacaktýr. ç) Ývedilikle bir imza kampanyasý metni oluþturularak, kentte açýlacak "halkla buluþma noktalarýnda", Ankara halkýnýn imzalarý toplanacaktýr. d) Hazýrlanacak el ilanlarý ile kamuoyunun konu hakkýndaki algýlamasýnýn saðlam bir temele oturtulmasý saðlanacaktýr. 3 - Söz konusu çalýþmalarýn geçici sekreteryasýný yürütmek üzere; TMMOB Mimarlar Odasý - Þehir Plancýlarý Odasý - Ziraat Mühendisleri Odasý, Tema Vakfý, Tarým Ýþ Sendikasý, Tarým Orkam Sen, Devlet Denetim Elemanlarý Derneði, Koruma ve Restorasyon Uzmanlarý Derneði ve Tüketici Haklarý Derneði seçilmiþlerdir. 4 - Geçici sekreterya, Giriþim çalýþmalarýnýn eþgüdüm içinde yürütülmesine yönelik çalýþmalarý gerçekleþtirecek, Basýn Açýklamasý - Yürüyüþ ve TBMM içinde yürütülecek faaliyetlerin basýnýn, halkýn ve duyarlý tüm siyasal partilerin etkin katýlýmý ile yapýlmasý konusunda sorumluluk üstlenecektir. Bunun yanýnda, Basýn Açýklamasý, el ilaný ve imza kampanyasý metinlerinin hazýrlanmasý, afiþ tasarýmý, Sekreterya tarafýndan Giriþim adýna yapýlacaktýr. 5 - Giriþim, geliþmeleri deðerlendirerek, Atatürk Orman Çiftliði konusundaki duyarlýlýðýmýzý paylaþmak üzere, Sayýn Cumhurbaþkaný ile görüþme yapýlmasý konusunda karar almýþtýr. Atatürk Orman Çiftliði'nin rant alanýna dönüþtürülmesinin önüne geçme konusunda kararlý olan bizler, Meclis içi ve Meclis dýþý çalýþmalarýn eþgüdüm içinde gerçekleþtirilmesine yönelik olarak, ilkeli katýlýmlara açýk bir yapý içinde mücadelemizi sürdüreceðiz. Ankaralýlar Vakfý,Atatürkçü Düþünce Derneði, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Denetim Elemanlarý Derneði, Doða ve Çevre Derneði, Kamu Yönetimi Uzmanlarý Derneði, Kavaklýderem, Kýrsal Çevre ve Ormanclýk Sorunlarýný Araþtýrma Derneði, Koruma Ve Restorasyon Uzmanlarý Derneði, Tarým Ýþ Sendikasý, Tarým Orkam Sen, Tema Vakfý, Tüketici Dernekleri Federasyonu, Tüketici Haklarý Derneði, Türk Ýþ, Türkiye Ormancýlar Derneði, TMMOB Çevre Mühendisleri ODASI, TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri ODASI, TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI, TMMOB Mimarlar ODASI, TMMOB Peyzaj Mimarlarý ODASI, TMMOB Þehir Plancýlarý ODASI, TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI, Veteriner Hekimler Derneði, Yerel Yönetim Araþtýrma Yardým ve Eðitim Derneði, Yüksek Denetim Elemanlarý Derneði 17

2 18 ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ'NÝ RANT AMAÇLI TALANA TESLÝM ETMEYECEÐÝZ!.. 06 Haziran 2006 Demokratik kitle örgütleri olarak bizler; kamuoyunu, yazýlý-görsel medyayý, Ankara halkýný ve tüm Türkiye'yi Ulu Önderin ulusa armaðaný, Cumhuriyet kazanýmýnýn anlamlý simgesi ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝNE yönelik yaðmalamacý saldýrýyý geriletmeye ve ÇÝFTLÝÐÝ sahiplenmeye çaðýrýyoruz. Hiçbir demokratik katýlým ve tartýþma ortamý yaratýlmadan, bir oldu bitti ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçirilen yasa teklifi ile Baþkentin tek açýk ve yeþil alanýný oluþturan Ata yadigarý Çiftlik, rant hýrsýndan gözü dönmüþ iktidar tarafýndan gasp edilmek istenmektedir. Yasa teklifi ile; "imar uygulamalarýnda bütünlük saðlamak" gibi masum gösterilen yapay bir gerekçe ile herhangi koruma amaçlý imar planýna dayanmaksýzýn, aslýnda Çiftliðin tümünün rant alanýna dönüþtürülmesi öngörülmektedir. Hukuksal uyuþmazlýk sorunlarýnýn çözümü türünden bir baþka gerçek saptýrýcý gerekçeyle, "arazi takasý" tuzaðý tezgahlanmakta, Çiftliðin Büyükþehir Belediyesinin denetiminde bulunan ve Polatlý'dan-Kýzýlcahamam'a uzanan bir eksende, Ankara dýþýna atýlmasý mümkün hale getirilmektedir. Hiçbir üst ölçekli plana dayanmadan, nerelerde geçerli olacaðý ve ne kadar alaný kapsayacaðý bilinemeyen bir altyapý gerekçesiyle, bir baþka talan mekanizmasý tezgahlanmaktadýr. Bu amaçlar için kullanýlacak alanlarýn dýþýnda kalan tüm arazinin kullaným hakkýnýn Belediyeye devri öngörülerek, fabrikalarý, tesisleri ve kültürel varlýklarý ile Çiftlik açýkça belediye arsasý haline getirilmek istenmektedir. Üstelik kullaným hakký alýnacak alanlarýn kiralanmasý tasarlanarak, Ulu Önderin armaðaný çýkar ortaklarýnýn, siyasal yandaþlarýn denetlenemez iþtahlarýna peþkeþ çekilmektedir. Yanýltýcý bir kurnazlýkla Çiftliðin Belediyeye on yýllýðýna devri belirtiliyor ise de aslýnda Çiftlik bütünüyle kýsa vadede Belediyenin, uzun dönemde ise yandaþlarýn mülkü haline getirilmek istenmektedir. Kanun teklifinde yapýlacak kapalý tesislerin taban alanýnýn, kullaným hakký alanýnýn %5'ini geçmeyeceði belirtilmesine karþýn, imar kurallarý nedeniyle aslýnda tüm Çiftlik alanýnýn en az üçte biri betonlaþacaktýr. Geçirilen yarým yüzyýllýk süreçte özel yasalar çýkarýlarak 22 bin dekarý yaðmalanan Çiftliðin esasen çok daralmýþ bulunan alanlarý da yok edilmek istenmektedir. Bütünüyle yaðma ve rant amaçlý bu vahim giriþim, destansý Cumhuriyet kazanýmýný tümden yok etmeye yönelik olduðu kadar, Ulu Önderin anýsýna saygýsýzlýktan öte açýk bir saldýrýdýr. Bu saldýrý giriþimi; kiþi vasiyetlerinin hukuksal düzenlemelerle geçersiz kýlýnamayacaðý genel hukuk ilkesi açýsýndan, açýkça hukuka da aykýrýdýr. Atatürk'ün bilim-teknik doðrultusunda tarým, tarýmsal ürünün katma deðerini artýran sanayi, tarladan-sofraya gýda güvenliði, kýrsal kalkýnma için yol gösterici bir örnek ve saðlýklý bir kent çevresi temel amacý; kamu yararýný gözeten rasyonel bir geliþim yöngörüsü ile Çiftliðin hukuki statüsü yok edilmeden günümüzde de gerçekleþebilir. Tarýmdan-sanayiye tüm sektörlerin eklemleþmesinin öðreti örneðini oluþturan Çiftlik "eþanlý kalkýnma ilkesi" doðrultusunda bir bütünlükle geliþtirilebilir. Atanýn amaçlarýyla çaðdaþ gerekleri bütünleyecek bir yaklaþýmla ve oluþturulacak bir Koruma Amaçlý Ýmar Planý temelinde, Çiftlik sorunlarýnýn aþýlmasý da çaðdaþ yaþam doðrultusunda bir geliþim saðlanmasý da mümkündür. Kent halkýnýn ve çocuklarýmýzýn bir tarýmsal gösteri ortamý ölçeðinde, bitkisel ve hayvansal üretim süreciyle tanýþmasý buluþmasý saðlanabilir, çocuklarýmýza ve gelecek kuþaklarýmýza Ata armaðanýnýn ne kadar önemli ve anlamlý olduðu yansýtýlabilir. Genetik kaynaklarýmýzla biyoçeþitliliðimizin tanýtýmý bir botanik bahçesi ve doðal yetiþme ortamýnda sergilenebilir. Yaþanan tarým devrimini topluma yansýtan bir müze anlayýþý yaþama geçirilebilir. Baþkent halkýnýn açýk ve yeþil alan gereksinimini karþýlayacak nitelik ve ölçekte ve ülke geneline örneklik edecek yeþil alan ve orman alanlarý oluþturulabilir. Doðal yaþamla uyumlu bir hayvanat bahçesi yaklaþýmý geliþtirilebilir. Çiftliðin tarihsel ve kültürel kazanýmlarýyla uyumlu, çaðdaþ kültür ortamlarý yaratýlabilir. Çiftliðin bu tür rasyonel doðrultularda geliþtirilmesi için destek olmasý ve kaynak saðlamasý gereken kamu yönetiminin, bu Cumhuriyet kazanýmýný gözünü rant hýrsý bürümüþ yerel baronlara peþkeþ çekmesi niyetlerine teslim etmeyeceðiz. Bütün bu amaçlarla önceki Tarým ve Köyiþleri döneminde baþlatýlmýþ olan üst ölçekli geliþim tasarýmlarýnýn katýlýmcý yaklaþýmlarla olgunlaþtýrýlmasý ve uluslararasý bir yarýþma ile yaþama geçirilmesi mümkündür. Kamuoyunu, medyayý, sivil halk, demokratik kuruluþlarý, tüm Ankara halkýný ve Ulusumuzu Ata armaðanýnýn talanýna karþý durmaya, çabalarýmýza omuz vermeye ve demokratik söylem ve eylem birliðine, ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝNÝ yok etmeye dönük karanlýk niyetli giriþimleri tümüyle geriletmeye çaðýrýyoruz. Çiftliðin ilgili kuruluþu olduðu Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn bu talan giriþimine karþý durmasýný bekliyor ve istiyoruz. TBMM'de görev yapan milletin vekillerini, sözü edilen Kanun Teklifi'ne ret oyu vermeye ve milletten aldýklarý vekaleti doðru yolda kullanmaya davet ediyoruz. 6 Haziran 2006 AOÇ HALKINDIR. BU ÜLKE, BU TOPRAK SATILIK DEÐÝL!.. AOÇ SAHÝPSÝZ DEÐÝL. YEÞÝL BETONA TESLÝM OLMAYACAK!..

3 HAVADAN ÝLAÇLAMA YASAKLANDI, SORUN ORTADAN KALKTI MI? 21 Haziran 2006 Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, zeytin sineðine karþý yapýlacak ilaçlamalar dýþýnda havadan yapýlan kimyasal ilaç ve gübre uygulamalarýnýn tümünü, 25 Mayýs 2006 tarihili Bakan Olur'u ile yasaklamýþtýr. Türkiye'de havadan ilaçlama uygulamalarý geniþ alanlarda tek tip ürün deseninin yer aldýðý üretim bölgelerinde, epidemi yaratma olasýlýðý bulunan pamukta yeþil kurt, yaprak kurdu, beyaz sinek ve kýrmýzý örümcek, mýsýrda koçan kurdu ve mýsýr sap kurdu, hububatta süne ve zeytinde zeytin sineðine yönelik olarak, 35 yýlý aþkýn süredir kullanýlan bir ilaçlama tekniðidir. Sözü edilen Bakan Olur'unda, her ne kadar, süne, zeytin sineði, mýsýr kurdu, mýsýr koçan kurdu, pamukta yeþilkurt ve pamuk yaprak kurduna karþý önerilen havadan ilaçlamalarýn Bakanlýk Tarýmsal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü'nün 2001 yýlýnda aldýðý grup ile kaldýrýldýðý belirtilmekte ise de, bir devlet mücadelesi olarak yürütülen süne ilaçlamalarýnýn 2004 yýlýna kadar havadan yapýldýðý, üretici ilaçlamasýna konu olan diðer tüm alanlarda ise 2005 dahil olmak üzere havadan ilaçlamanýn sürdürüldüðü bilinmektedir. Avrupa Birliði'ne üye 25 ülkeden 22'sinde havadan ilaçlama, sýnýrlý alanlarda kontrollü olarak yapýlmaktadýr. Buna karþýlýk Belçika ve Avusturya'da tümüyle, Ýskoçya'da ise duyarlý alanlarda yasaklama söz konusudur. Sözü edilen ülkelerin bitkisel üretim deseni ise, havadan ilaçlamayý gerektirir bir yapý sergilememektedir. Havadan ilaçlama, ilaçlama tekniðine uygun ilacýn doðru yöntem ve doz ile uygulanmamasý halinde, çevre-insan ve hayvan saðlýðý ile doðal denge üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadýr. Bu baðlamda, sözü edilen uygulamanýn düzenlenmesi ve denetlenmesi büyük önem taþýmaktadýr. Buna karþýn, herhangi bir geçiþ süreci tanýnmadan alýnan yasaklama kararý, Türkiye'de sýklýkla görülen kolaycý kamu yönetimi anlayýþýna bir örnek oluþturmuþ ve üretici açýsýndan ciddi sýkýntýlar doðurmuþtur. Halen boyu 4 metreyi aþmýþ olan mýsýr, tarlasýna girilemeyen pamuk ve karpuz alanlarýnda, yerden mücadele olanaðý bulunmamaktadýr. Havadan ilaçlamanýn yapýlamamasý durumunda, sözü edilen ürünlerde hastalýk, zararlý ve yabancý ot geliþiminden dolayý, % 40'a yakýn verim ve üretim kayýplarý ortaya çýkacaktýr yýlý da dahil olmak üzere bizzat devlet tarafýndan yapýlan süne mücadelesinde kullanýlan, 2005 yýlý dahil olmak üzere 35 yýldýr üretici tarafýndan kullanýlan havadan ilaçlamanýn, herhangi bir geçiþ süreci tanýnmadan yasaklanmasý doðru deðildir. Çünkü mücadele þeklinin deðiþimi, üretimden baþlayarak bir dizi alanda yapýlacak yapýsal deðiþiklikler ile mümkün olabilecektir. Sözü edilen ürünlerin, zirai mücadele aletleri ile yerden ilaçlamaya uygun olacak þekilde sýra aralýðý býrakýlarak ekiminin yapýlmasý, ince tekerlekli - yükseltilmiþ traktör ve zirai mücadele aletlerinin üretilerek tarým bölgelerine gönderilmesi, sözü edilen ve çoðu pahalý olan aletlerin satýn alýnabilmesi için bir devlet desteðinin organize edilmesi kapsamýnda sayýlabilecek iþ ve iþlemler, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, traktör-tarým alet ve makinalarý üreten, zirai mücadele ilaçlarýný üreten ve daðýtan özel sektör, meslek odalarý, üretici örgütleri ve ilgili tüm kesimlerin katýlýmýyla görüþülüp organize edilmesi gereken geniþ bir çalýþma alanýný oluþturmaktadýr. Çevre - doða duyarlýlýðý, Ziraat Mühendisleri ODASI'nýn önerdiði Baðýmsýz Tarým Modeli'nin ön koþulu olarak belirtilmiþtir. Bu baðlamda koruma - kullanma dengesi gözetilirken, subjektif deðer yargýlarý yerine bilimsel temelli yaklaþýmlarýn öne çýkarýlmasýnda yarar bulunmaktadýr. Bu yaklaþým, havadan ilaçlama tekniðine uygun tarým ilaçlarýnýn üretilmesi konusunda kurallar konularak ilaç üreten ve havadan uygulama yapan sektörün buna uygun davranmasýnýn saðlanmasý, uygulamanýn korunmasý gereken duyarlý alanlardan uzak bölgelerde gerçekleþtirilmesi, uygulamanýn ve sonuçlarýnýn izlenip denetlenmesi konularýnda etkin çalýþma üretilmesi gerektiðini ortaya koymaktadýr. AB'ne üye ülkelerden 22'sinde yapýlan uygulama da bu doðrultuda geliþmektedir. Bu kapsamda, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'ný, havadan ilaçlama yasaðýný kaldýrarak konu ile ilgili gerekli hazýrlýklarý yapmak üzere bir geçiþ süresi tanýmaya; havadan ilaçlamaya yönelik etkin düzenlemeleri gerçekleþtirmeye ve tüm bunlarý katýlýmcý bir yaklaþýmla yaþama geçirmek üzere taraflarla ortak çalýþmaya davet ediyoruz. Baþkan TMMOB, SÝYASAL ÝKTÝDARA "DUR!" DÝYOR! TMMOB BASIN AÇIKLAMASI Siyasal iktidarýn yasamýzda yapacaðý deðiþiklikle ülkemiz kapýlarý akademik ve mesleki yeterliliði kanýtlanmamýþ yabancý mühendis, mimar ve þehir plancýsýna sonuna kadar açýlmaktadýr! Oysa, ülkemizde mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn %25'i iþsizdir ya da meslek dýþý iþte çalýþmaktadýr. Egemen devlet olgusu, uluslar arasý hukukta karþýlýlýk ilkesi üzerinden iliþki kurar. Hiç bir ülke tek taraflý olarak kendi vatandaþý aleyhine taviz vermez. Ancak, siyasal iktidar, tek bir ülke lehine deðil, dünyadaki 191 ülkenin sermayesi lehine kendi vatandaþý aleyhine yasa hazýrlamýþtýr. Kimsenin gitmek istemediði Suudi Arabistan bile, ülkemiz mühendis, mimar ve þehir plancýlarýna ülkelerine giriþte sýnav uygularken, Türkiye'de Suudi mühendis, mimar ve þehir plancýlarý diploma denkliðine ve mesleki yeterliliðe tabi olmayacaktýr. Suudi Arabistan sadece bir örnektir. Ülke vatandaþý olan mühendis ve mimarlarý uluslar arasý sermayeye teslim etmeye çalýþan siyasal iktidar anayasal suç iþlemeye hazýrlanmaktadýr. Hazýrladýklarý yasayla akademik ve mesleki yeterliliði olmayan mühendis, mimar ve þehir plancýlarý ülkemizde meslek icra edecekler ve bu meslek mensuplarý denetimden muaf olacaktýr! Yabancý bir üniversiteden mezun yurttaþýmýz ülkemizde çalýþacaðý zaman her türlü denetimden geçecekken, ayný üniversiteden mezun yabancý ülke vatandaþý ülkemize hiçbir denetimden geçmeden girecektir. Biz yabancýlarýn çalýþma izni konusunda deðiþiklik yapan yasanýn meclis gündeminden çekilmesini istiyoruz. Kendi ülkesinde yabancý konumuna getirilen mühendis ve mimar ve þehir plancýlarý, yurttaþlýk haklarýný elinden almak isteyenlere "dur!" demektedir. Mühendisini, mimarýný, þehir plancýsýný gözden çýkaran siyasal iktidarý biz de gözden çýkarýyoruz. Mehmet Soðancý TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný 19

4 20 "YENÝ" KAPÝTÜLASYON DÖNEMÝNE HAYIR!...6 Temmuz 2006 Türkiye, TBMM'nin tatile girmesi öncesinde, yine "15 Günde 15 Yasa" "telaþýný yaþadý" Toplumsal istemler doðrultusunda deðil, küresel sisteme eklemlenme adýna gündeme getirilen çok sayýda tasarýlarla, ülke insaný gerçek gündemden uzaklaþtýrýldý ve yaratýlan yeni sorunlarla birlikte sömürü çarklarýna terk edildi Artýk Türkiye Cumhuriyeti bir dönüm noktasýnda. Ya küresel sömürüye tümüyle evet diyerek sömürgeleþecek; ya da "Tam Baðýmsýz Türkiye" diyerek onurlu ve dik duracak, direnecek, kurtulacak. Kapitalist küresel sömürü düzeninin ilgi alanýnda; doðal kaynaklar, enerji, sanayi, çevre, tarým, gýda, madenler yanýnda çalýþma yaþamý ve insanlýk onuru bulunuyor. Kapitalist küresel sömürü yönteminde; ikna var, iþgal var. Türkiye'de "ikna" yöntemi kullanýlýyor, Irak'ta iþgal. Ülkemizde siyasal iktidarlar, ayrýmsýz, gereðini yapýyorlar. "Ev ödevinden" az bir sapma olursa önce ekonomik, sonra siyasal ve sonra da sosyal kriz ortamý devreye sokuluyor. Bizler, mühendisleriz. Yaþamýn her alanýyla, her aþamada, her düzeyde ilgiliyiz. Üreteniz, üretimi yönlendireniz. Geleceði planlayan, bugünü gerçekleþtirenleriz. Gören, gördüðünü açýkça söyleyenleriz. Halkla iç içe, halka, topluma hizmet edenler, kamu yararýný önde tutanlarýz. "Üreterek Büyüyen Paylaþarak Geliþen Bir Türkiye" peþinde özveriyle koþanlarýz. Yanlýþlarý yargýya götürerek engelleyenleriz. Sömürüye dur diyenleriz. Ýþte bu gerçekler, bizleri de artýk "açýk hedef" haline getirmektedir, getirmiþtir. Bu baðlamda; IMF Baþkaný, Dünya Bankasý Baþkan Yardýmcýsý, Avrupa Yatýrým Bankasý Baþkaný, TÜSÝAD Baþkaný, TOBB Baþkaný, YASED Baþkaný, TÝM Baþkaný ve dünyanýn önde gelen bazý ulusötesi tekellerinin üst düzey yetkililerinin katýlýmýyla 29 Nisan 2005 tarihinde Ýstanbul'da düzenlenen 2. Yatýrým Danýþma Konseyi Toplantýsý Sonuç Bildirgesi'nde yer alan; "Yatýrýmlarýn önündeki idari ve bürokratik engellerin yabancý personel çalýþma izinlerine iliþkin sorunlarý da kapsayacak þekilde ortadan kaldýrýlmasýna yönelik çalýþmalarýn sürdürülmesi, yatýrýmlar açýsýndan yargý sürecinin KARADENÝZ'DE FINDIK ÇUKUROVA'DA PAMUK 12 Aðustos 2006 Pamuk; ülkemizin en önemli tarým ürünlerinin arasýnda yer almaktadýr. Ülke ihracatýmýzýn % 40'ýný oluþturan ve yaklaþýk 20 milyar $'lýk bir ihracata sahip olan tekstil ve konfeksiyon sanayisinin hammaddesi olan pamukta son yýllarda durum pek parlak deðil. Ülke ihtiyacýmýz olan ton lif pamuk üretimimizde açýk her geçen gün büyümüþtür yýlý öncesine kadar yaklaþýk ton pamuk ithalatý yaparken 2005 yýlýnda ton pamuk ithal edip bunun karþýlýðýnda 900 milyon $ para ödendi. Ham yað ile birlikte yaklaþýk 1.8 milyar $ olarak; petrolden sonra en büyük döviz ödediðimiz kalem haline geldi. Ancak 2006 yýlýna gelindiðinde, ülke çapýnda pamuk ekim sahalarýnda ciddi bir artýþ söz konusudur. Örneðin; 2005 yýlýnda Adana'da hektar olan ekim sahasý hektara yükselerek %60 oranýnda artmýþtýr. Bu örnek ülkemizin diðer pamuk ekimi yapýlan yerlerinde de çeþitli oranlarda artarak görülmektedir. Ýþte tam bu anlamda Karadenizli için fýndýk ne ise güney bölgeleri için de pamuk aynýdýr ve daha fazla alanda ekilmekte, daha fazla nüfusu barýndýrmaktadýr. ZMO'ya baðlý þubelerimizin teknik elemanlarýnýn yapmýþ olduðu araþtýrmalarda 2006 yýlý için Adana'da 1kg kütlü pamuk maliyeti YTL'yi bulmaktadýr. Satýþ fiyatýnýn ise 1,25 YTL'yi bulmasý gerekir. Bu fiyatlar ülkemizin diðer bölgelerinde Þanlýurfa, Ýzmir ve Antalya'da daha yüksek görülmektedir. ZMO Genel Merkezi olarak 26 þubemiz ve onlarýn baþkanlarý ile birlikte beyaz altýn diyarý olarak bilinen Adana'da toplanmýþ bulunuyoruz. Bu vesile ile pamuk ve fýndýk hususunda bu ülkenin doðru bir politika geliþtirmesi gereðini katkýda bulunmak üzere sesleniyoruz; Fýndýk, son yýlda 2 milyar $'a ulaþan ihracat geliri ile bu ülkenin en önemli etkinliðinin artýrýlmasý, Türkiye'deki yatýrým ortamýnýn yatýrýmcýlar tarafýndan daha iyi algýlanabilmesini teminen ülkenin yatýrým yeri olarak tanýtýmýna yönelik çabalarýn artýrýlmasý" önermeleri doðrultusunda, bizzat Baþbakan'ýn giriþimiyle önümüze yeni yasal düzenlemeler getirdiler. Bunlardan biri; 4817 sayýlý "Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Kanun Tasarýsý"dýr. Ýlgili idare olan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, TMMOB'nin mevcut yasal yetkilerini koruyan bir deðiþiklik teklifi hazýrlamýþ olmasýna karþýn, Baþbakanlýk'ta teklif deðiþtirilmiþ, küresel sermaye odaklarýnýn istedikleri, verilen sözlere uygun bir tasarý haline getirilmiþtir. TBMM'deki ilgili komisyonlarda üst örgütümüz TMMOB'nin hiçbir önerisi dikkate alýnmaksýzýn tasarý Genel Kurul'a sevk edilmiþtir. Týpký, "Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarýsý" gibi. Týpký, 5403 sayýlý "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Yasasýnda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý" gibi. Týpký, yabancýlarýn taþýnmaz edinimine izin veren tasarýlarda ve yasalarda olduðu gibi. Týpký, "AB'ye Uyum" aldatmacasýyla kabul edilen bir çok yasada olduðu gibi. Açýkça söylüyoruz: Yabancýlarýn ülkemizde koþulsuz her alanda çalýþmasýnýn önünü açmak, yurttaþlarýmýzýn geleceðini karartmak anlamýna gelir. Yabancýlarýn, yargý kararlarýna karþýn, ülkemizde koþulsuz her yerde sýnýrsýz taþýnmaz ediniminin önünü açmak, vatan kavramýnýn sorgulanmasýný gerektirir. Yargý kararlarýna karþýn, yýkýlmasý gereken fabrikalar için anayasal sistemi zorlamak, hukuk devletini daha da aþýndýrýr. Eðitim sisteminin çöküþ nedenlerini sorgulamadan, çýktýlarý yani biz yurttaþlarý, uluslararasý standartlar doðrultusunda yetersiz görmek ve niteliksiz konumuna düþürmek, ülkemizin ve insanlarýmýzýn geleceðini tartýþmayý gerektirir. Bu ülkede, eleþtirilecek bir çok yönü ve maddesi olsa da, Anayasa var. Bu ülkede, 6235 sayýlý Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Kanunu, 3458 sayýlý Mühendislik ve Mimarlýk Hakkýnda Kanun var. Bu ülkede, eleþtirilecek bir çok yönü ve maddesi olsa da, 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu var. Bu ülkede, yabancýlarýn çalýþma izinlerine yönelik TMMOB Yönetmeliði, ilgili diðer TMMOB ve Oda Mevzuatý var. Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý (GATS) kapsamýnda getirilen sýnýrlamalar var. Bu ülkede halký temsil etmek için seçilmiþ milletvekilleri, Anayasa'nýn çizdiði sýnýrlar içinde görevini titizlikle yürüten Cumhurbaþkaný var. Bu ülkede, müzakere salonlarý kurþunlansa da, doðru kararlar veren yargýçlar var. Ve bu ülkede, mühendisler, mimarlar ve þehir plancýlarý var, onlarýn Odalarý var, üst örgütleri TMMOB var. Ýnanmak istiyoruz ki; bu ülkenin yurttaþlarýnýn, mühendislerinin ve örgütlerinin sesi, TBMM'de duyulacak, küresel dayatmalara, aynen "Irak Teskeresi"nde olduðu gibi, "dur" denilecektir. Ýnanmak istiyoruz ki; 4817 sayýlý "Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Kanun Tasarýsý" ya geri çekilecek ya da tam baðýmsýzlýðýn ön koþulu olan karþýlýklýlýk ilkesi korunacak, akademik ve mesleki yeterlilik aranmaya devam edilecek, meslek Odalarý alaný düzenleyen konumda yer alacaklardýr. Türkiye, yabancýlarýn haksýz rekabet koþullarýnda denetimsiz olarak hizmet sunabilecekleri bir "iç pazar" olamaz Mühendisler, mimarlar ve þehir plancýlarý "Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanun Tasarýsý" dýþýnda tutulmalýdýrlar Cargill ya da diðer þirketlerin nitelikli tarým topraklarýný yok eden uygulamalarý için yeni aflar getirilmemeli, ve yargý kararlarý uygulanmalýdýr. Yargý kararlarýna direnen kamu yöneticileri hakkýnda gerekli iþlemler daha fazla gecikmeksizin yapýlmalýdýr. "Vatan" denilen bu ülke topraklarýnýn yabancýlara satýþýna olanak tanýyan yasalar derhal ortadan kaldýrýlmalýdýr. Kýsacasý, "yeni kapitülasyonlara" geçit verilmemelidir Bu ülke, bu vatan, bu halk satýlýk deðil. Yönetim Kurulu Baþkaný ürünlerinden birisidir. Karadeniz'de 400 bin ailenin, 5-8 milyon insanýn geçimini ilgilendiren fýndýk, Fiskobirlik aracýlýðýyla geçen yýlki fiyat düzeyinde olan 7.4 YTL'ye yakýn fiyatlarla üreticiden alýnmalýdýr. Tersine geliþmeler, üretici zararýna ve aracý lehine sonuçlar doðuracaktýr. Çukobirlik, Fiskobirlik, Tariþ gibi tarým satýþ kooperatifleri üretici örgütleri, özerk yapýlarý içinde iþ ve iþlemlerini sürdürmeli; tüm dünyada olduðu gibi desteklenmelidir. Üretici kuruluþlarý, üreticiden yana piyasa yapýcý rollerini yerine getirmeli; üretim maliyetleri ve üretici karý toplamýnýn üzerinde bir piyasa fiyatý oluþmasý saðlanmalýdýr. Tarým sektörü, bu ülkenin can damarýdýr. Türkiye bu gerçekten hareketle, bir an evvel tarýma gereken önemi vermeli, doðru tarým politikalarýný uygun kaynak büyüklükleri ile birlikte yaþama geçirerek sektörü dünya ile yarýþabilir bir konuma taþýmalýdýr. Kamuoyuna saygýlarýmýzla duyurulur. ZMO GENEL BAÞKANI ZMO ADANA ÞUBESÝ/ZMO ESKÝÞEHÝR ÞUBESÝ/ZMO ANTALYA ÞUBESÝ/ZMO ÝSTANBUL ÞUBESÝ/ZMO AYDIN ÞUBESÝ/ZMO ÝZMÝR ÞUBESÝ/ZMO BALIKESÝR ÞUBESÝ/ZMO KAHRAMANMARAÞ ÞUBESÝ/ZMO BURSA ÞUBESÝ/ ZMO KAYSERÝ ÞUBESÝ/ZMO ÇANAKKALE ÞUBESÝ/ZMO KONYA ÞUBESÝ/ZMO DENÝZLÝ ÞUBESÝ/ZMO MANÝSA ÞUBESÝ/ZMO DÝYARBAKIR ÞUBESÝ /ZMO MUÐLA ÞUBESÝ/ZMO ERZURUM ÞUBESÝ/ZMO RÝZE ÞUBESÝ/ZMO ESKÝÞEHÝR ÞUBESÝ/ZMO SAMSUN ÞUBESÝ/ZMO GAZÝANTEP ÞUBESÝ/ZMO TEKÝRDAÐ ÞUBESÝ/ZMO HATAY ÞUBESÝ/ZMO TRABZOM ÞUBESÝ/ZMO MERSÝN ÞUBESÝ/ ZMO ÞANLIURFA ÞUBESÝ/ZMO VAN ÞUBESÝ

5 TARIM BAKANLIÐI, SERBEST ÇALIÞAN ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝNE TOPRAK KORUMA EÐÝTÝMÝ VEREMEZ! sayýlý yasa uyarýnca hazýrlanmasý gereken "toprak koruma projelerine" yönelik eðitim verme yetkisi, geçerli mevzuat uyarýnca, yalnýzca Ziraat Mühendisleri Odasý'na aittir. Buna karþýlýk, yapýlan tüm yazýlý ve sözlü uyarýlara karþýn, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Tarýmsal Üretim ve Geliþtirme Genel Müdürlüðü, Temmuz 2006 tarihleri arasýnda Toprak Koruma Projesi Eðitimi yapacaðýný duyurmaktadýr Ziraat Mühendisleri ODASI, bir hukuk devletinde asla gerçekleþemeyecek bir biçimde, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn yetki gaspý ile açtýðý eðitimin temelsizliði ve geçersizliði konusunda kamuoyunu aydýnlatmanýn yararlý olacaðýna inanmaktadýr ; 1 - Toprak Koruma Projeleri, ancak serbest çalýþan ziraat mühendisleri tarafýndan hazýrlanabilir. Anayasa, TMMOB Yasasý (RG gün, 8625 sayý) ve Ziraat Mühendisleri Odasý Ana Yönetmeliði (RG gün, sayý) hükümleri uyarýnca, serbest çalýþan ziraat mühendisleri, ODA'ya üye olmak zorundadýrlar. 2 - Toprak Koruma Projesi yapabilecek "uzman" ziraat mühendisleri, Ziraat Mühendisleri'nin Görev ve Yetkilerine Ýliþkin Tüzük'te (RG gün, sayý) tanýmlanmýþlardýr. 3 - ODA'nýn "Ana Yönetmeliði", "Meslek Ýçi Eðitim, Uzmanlýk ve Belgelendirme Yönetmeliði" (RG gün, sayý) ve "Serbest Müþavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Belgelendirme Yönetmeliði" (RG gün, sayý) hükümleri uyarýnca Ziraat Mühendisleri ODASI uzmanlýk alanlarýný belirleme, üyelerine eðitim verme ve yetki belgesi düzenleme konusunda tek yetkili merciidir. 4 - Buna karþýlýk 441 sayýlý KHK ile yönetilen Bakanlýðýn ve sözü edilen Genel Müdürlüðün, toprak koruma projesi verme konusunda herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadýr. Bütün bu gerçekler ortada iken; yerine getirmekle görevli olduðu iþleri yapmakta yetersiz kalan Bakanlýk; yetki gaspý ile eðitim programý açmakta, buna yönelik olarak piyasadan para toplamakta ve nihayet kendisinin yetkili olmadýðý bir alanda yetki belgesi düzenlemektedir. Konu hakkýnda ODA'mýzca bizzat sayýn Bakan'a, Müsteþar Vekili'ne ve Genel Müdür'e yazý yazýlarak gerekli açýklamalar yapýlmasýna raðmen, Bakanlýk, hukuk dýþý tutumunu ýsrarla sürdürmektedir. Bu baðlamda Ziraat Mühendisleri ODASI, Bakanlýðýn açmaya hazýrlandýðý eðitime karþý, yürütmenin durdurulmasý istemini de içeren bir iptal davasý açmýþ bulunmaktadýr. Bütün dünyada kamu yönetimlerinin görev ve yetkilerinin bir bölümünü meslek kuruluþlarýna ve ilgili kamu dýþý örgütlere devretme süreci yaþanýrken; Türkiye gibi büyük bir ülkenin tarým sektörünü yönetme ve geliþtirme konusunda sýkýntýlar yaþadýðý bilinen Bakanlýðýn; kendi görev ve yetki alaný dýþýndaki bir konuda hukuk dýþý bir yetki kullanmaya çalýþmasýnýn anlaþýlýr bir tarafý yoktur. Bakanlýk, serbest çalýþan ziraat mühendislerine eðitim vermek yerine, öncelikle ve ivedilikle kendi personeline yönelik hizmet içi eðitim düzeyini olmasý gereken noktaya çýkarmalýdýr Böylesine açýk bir hukuka aykýrý iþlemi yürüten Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'ný acilen yanlýþýndan dönmeye, yetkili olmadýðý bir alanda geçersiz yetki belgesi vererek meslektaþlarýmýzý maðdur etmekten vazgeçmeye ve hukuk düzeni içinde idari iþlem tesis etmeye davet ediyoruz. Kamuoyuna saygý ile duyurulur. Baþkan (Yönetim Kurulu Adýna) TARIM VE KÖYÝÞLERÝ BAKANLIÐI TARIMSAL ÜRETÝM VE GELÝÞTÝRME GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TOPRAK KORUMA PROJESÝ Ýlgi: a) 11/07/2006 tarih ve 4237 sayýlý yazýnýz, b) 11/07/2006 tarih ve 4239 sayýlý yazýnýz. Ýlgi yazýlarýnýz incelenmiþ olup; Yasalarýmýz ülkemizin topraklarýnýn korunmasýnda birinci derecede Bakanlýðýmýzý sorumlu kýlmaktadýr.bu sorumluluðun bilinci ile Bakanlýðýmýz tarafýndan hazýrlanan, 5403 sayýlý Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanununu 19 Temmuz 2005 tarih sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþ ve bu kanuna baðlý olarak hazýrlanan Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu Uygulama Yönetmeliði de 15 Aralýk 2005 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanmýþtýr. Söz konusu Kanun ve Yönetmeliði hazýrlayan ve uygulayan, bu kapsamda nasýl bir projeye ihtiyaç olduðunu belirleyen ve hazýrlanan projeleri inceleyen Bakanlýðýmýzýn, gerekli kriterleri ortaya koyarak tarýmsal üretimin en önemli kaynaklarýndan biri olan topraðýn korunmasý konusunda uzman yetiþtirmesinin de doðal olduðu düþünülmektedir. Kaldý ki ülkemizin dört bir yanýnda yatýrýmlar hýzla devam etmekte iken Oda'nýz tarafýndan eðitim verilen 45 kiþi ile ülkenin tamamýnýn toprak koruma projesi hazýrlama talebinin karþýlanmasý mümkün olmayacaðý gerçeðinden hareketle hem yatýrýmlarýn önünün týkanmasýna hem de meslek mensuplarý arasýnda haksýz rekabete yol açabileceði bir gerçektir.bakanlýðýmýz düzenlemiþ olduðu eðitimlerle bu açýðý kapatmayý amaçlamaktadýr. Bunun yanýnda Bakanýðýmýzca sadece toprak koruma projesi hazýrlanmasý konusunda eðitim verilmekte olup, iþyeri açma izni veya serbest çalýþma izni verilmesi söz konusu deðildir.dolayýsýyla serbest çalýþabilmesi için Oda'nýza üye olma zorunluluðuna bir müdahale de bulunulmamaktadýr. Ayrýca, Bakanlýðýmýz Oda'nýzýn eðitim düzenlenmesini engelleyici bir çalýþma yapmadýðý gibi Odanýz tarafýndan bu konuda yapýlacak her türlü çalýþmaya destek verilecektir. Bakanlýðýmýz meslek örgütümüz olan Oda'nýz ile yakýn diyaloða ve iþbirliðine her zaman açýk olup; bu konuda Oda'nýzca da uygun olmasý halinde Eylül ayýnýn ilk haftasýnda toplantý düzenlenmesi uygun görülmektedir. Bilgilerinizi ve gereðini rica ederim. 21 Dr. Hüseyin VELÝOÐLU Bakan a. Genel Müdür

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ KURULU DENÝZLÝ 39. Dönem III. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 25 Þubemiz ile çevre illerdeki temsilcilerimizin katýlýmýyla, 22-24 Nisan 2005 tarihleri arasýnda Denizli'de yapýldý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI Merhaba Sevgili Meslektaþlarým, "Tarým ve Mühendislik" Dergimizin 77. sayýsý ile sizlerle yeniden beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize, þahsým ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarým adýna,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

mmo bülteni TMMOB den haziran 2005/sayý 85 TMMOB tarafýndan sekreteryalýðý yürütülen ve

mmo bülteni TMMOB den haziran 2005/sayý 85 TMMOB tarafýndan sekreteryalýðý yürütülen ve 20. YILINDA TÜRKÝYE'DE ÖZELLEÞTÝRME GERÇEÐÝ SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ TMMOB tarafýndan sekreteryalýðý yürütülen ve TÜRK-ÝÞ, HAK-ÝÞ, DÝSK, KESK, TTB, KÝGEM tarafýndan düzenlenen "20. Yýlýnda Türkiye'de

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝSTANBUL GEZÝSÝ AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK. e-zmo EÐÝTÝMÝ MEZUNLAR GÜNÜNDE BULUÞTUK UÞTUK

ÝSTANBUL GEZÝSÝ AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK. e-zmo EÐÝTÝMÝ MEZUNLAR GÜNÜNDE BULUÞTUK UÞTUK 1 MAYIS - 30 AÐUSTOS 2006 SAYI : 80 AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK REKTÖR BÜYÜKBURÇ VE ZÝRAAT FAKÜLTESÝ DEKANLARI ÝLE BÝRLÝKTE TARIM BAKANI'NI ZÝYARET ETTÝK e-zmo EÐÝTÝMÝ

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANKARA Tel: (0 312) 231 31

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

mmo bülteni TMMOB den þubat 2006/sayý 93 T.C. Bu durumda üst hukuk normuna aykýrý olmayan edilemeyeceði gerekçesiyle davanýn reddi gerektiði

mmo bülteni TMMOB den þubat 2006/sayý 93 T.C. Bu durumda üst hukuk normuna aykýrý olmayan edilemeyeceði gerekçesiyle davanýn reddi gerektiði YARGIDAN TMMOB GENEL KURUL DELEGELÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN KARAR ÇIKTI Danýþtaya TMMOB delege sistemine iliþkin açýlan davada "TMMOB Genel Kurul Delegeliði" ne iliþkin karar çýktý. T.C. DANIÞTAY SEKÝZÝNCi DAÝRE Esas

Detaylı

ODA GÖRÜÞÜMÜZ TOPRAK KORUMA K UYGUL AMA YÖNETMELÝÐÝ HAKKINDA TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI'NIN GÖRÜÞÜ

ODA GÖRÜÞÜMÜZ TOPRAK KORUMA K UYGUL AMA YÖNETMELÝÐÝ HAKKINDA TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI'NIN GÖRÜÞÜ TOPRAK KORUMA K VE ARAZI KULLK ULLANIMI KANUNU K UYGUL AMA YÖNETMELÝÐÝ HAKKINDA TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI'NIN GÖRÜÞÜ 21.09.2005 18 Temmuz 2005 tarihli ve 25880 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı