ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ GÝRÝÞÝMÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ GÝRÝÞÝMÝ"

Transkript

1 CUMHURÝYET REJÝMÝNE YÖNELÝK SÝSTEMLÝ SALDIRILARI NEFRETLE KINIYORUZ. TEHLÝKENÝN FARKINDAYIZ, KARÞISINDAYIZ!.. 18 Mayýs 2006 Cumhuriyet'in temel nitelikleri olan laik-demokratik-sosyal hukuk devleti ilkeleri, yýllardýr yaþanan kötü yönetimlerin býraktýðý derin izlere karþýn Türkiye'nin, içinde bulunduðu coðrafyada, bilimin ve aydýnlanmanýn ýþýðýný izleyen tek ülke olmasýnýn güvencesini oluþturmaktadýr. Sözü edilen ilkeler, ayný zamanda, özgürlük ve kardeþlik ortamýnýn kurulmasý ve sürdürülmesi için vazgeçilmez ön koþullardýr. Son yýllarda, rejime yönelik sistemli saldýrýlar, cüretini artýrarak devam etmektedir. Demokrasiyi araç olarak gören zihniyetler, Anayasal düzene karþý baþkaldýrý ortamýnýn yol taþlarýný döþemektedirler. Anti emperyalist, baðýmsýzlýkçý, aydýnlanmacý, bireyi özgürleþtirici bir süreç, Türkiye'nin içeride ve dýþarýda yaþadýðý sorunlarýn aþýlmasý için gerekli zemini saðlayacaktýr. Ziraat Mühendisleri ODASI, Cumhuriyet'in Anayasa'da ifadesini bulan temel niteliklerinin korunarak geliþtirilmesi konusunda, Anayasal bir meslek ODASI olmasýnýn sorumluluðunu yerine getirmeye kararlý olup, yurtsever toplum kesimlerini, örgütleri ve tüm yurttaþlarýmýzý ülkeleri için daha fazla sorumluluk almaya çaðýrmaktadýr 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý KUTLU OLSUN! Baþkan (Yönetim Kurulu Adýna) ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ GÝRÝÞÝMÝ 2 Haziran yýlýnda Ankara'nýn bozkýrýnda Mustafa Kemal Atatürk tarafýndan kurulan ve 11 Haziran 1937 tarihinde kendi el yazýsýyla Baþbakan'lýða yazdýðý bir yazý ile Ulus'a emaneti vasiyet edilen Atatürk Orman Çiftliði, TBMM'de bulunan bir kanun teklifi ile rant ve beton alanýna dönüþtürülmeye çalýþýlýyor. Koruma Kanunu'na karþýn 22 bin dekarý yok edilen AOÇ, tümüyle yok edilme tehlikesiyle karþý karþýyadýr Ata'nýn emaneti üzerindeki kirli oyunlara izin vermeme bilinç ve kararlýlýðýnda olan ve aþaðýda imzasý bulunan demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, 1 Haziran 2006 günü Ziraat Mühendisleri ODASI'nda bir araya gelerek, aþaðýdaki kararlarý almýþlardýr; 1 - AOÇ'ye yönelik sistemli saldýrýlarý savuþturma ve Çiftliðin, vasiyet uyarýnca ve kamu yararýna uygun olarak kullanýmý yönünde her türlü giriþimde bulunmak üzere, ilkeli katýlýmlara açýk bir yapýda, Atatürk Orman Çiftliði Giriþimi kurulmuþtur. 2 - AOÇ'yi sistemli bir þekilde yok etmeye yönelik olarak hazýrlanan ve TBMM Komisyonlarýndan aceleyle geçirilen Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'na gelme süreci göz önüne alýnarak, kamuoyunun konu ile ilgili olarak aydýnlatýlmasýna yönelik ivedi çabalarýn gerektiði karar altýna alýnmýþtýr. Bu çerçevede; a) 3 Haziran 2006 Cumartesi günü, saat 12:00'de, Atatürk Orman Çiftliði'nde, Atatürk'ün evinin önünde bir Basýn Açýklamasý yapýlacaktýr. b) 6 Haziran 2006 Salý günü, saat 12:00'de, Konur Sokak'ta, Mülkiyeliler Birliði önünde toplanýlarak, TBMM Dikmen kapýsýna doðru yürüyüþe geçilecektir. c) Evlerimize, ODA'larýmýza, sendikalarýmýza, derneklerimize, vakýflarýmýza ve diðer mekanlara asýlmasýný saðlamak üzere, tek tip, yalýn ve açýk bir mesaj ileten afiþ tasarýmý ivedilikle yapýlacak ve Ankara kentinin bu afiþlerle donanmasý saðlanacaktýr. ç) Ývedilikle bir imza kampanyasý metni oluþturularak, kentte açýlacak "halkla buluþma noktalarýnda", Ankara halkýnýn imzalarý toplanacaktýr. d) Hazýrlanacak el ilanlarý ile kamuoyunun konu hakkýndaki algýlamasýnýn saðlam bir temele oturtulmasý saðlanacaktýr. 3 - Söz konusu çalýþmalarýn geçici sekreteryasýný yürütmek üzere; TMMOB Mimarlar Odasý - Þehir Plancýlarý Odasý - Ziraat Mühendisleri Odasý, Tema Vakfý, Tarým Ýþ Sendikasý, Tarým Orkam Sen, Devlet Denetim Elemanlarý Derneði, Koruma ve Restorasyon Uzmanlarý Derneði ve Tüketici Haklarý Derneði seçilmiþlerdir. 4 - Geçici sekreterya, Giriþim çalýþmalarýnýn eþgüdüm içinde yürütülmesine yönelik çalýþmalarý gerçekleþtirecek, Basýn Açýklamasý - Yürüyüþ ve TBMM içinde yürütülecek faaliyetlerin basýnýn, halkýn ve duyarlý tüm siyasal partilerin etkin katýlýmý ile yapýlmasý konusunda sorumluluk üstlenecektir. Bunun yanýnda, Basýn Açýklamasý, el ilaný ve imza kampanyasý metinlerinin hazýrlanmasý, afiþ tasarýmý, Sekreterya tarafýndan Giriþim adýna yapýlacaktýr. 5 - Giriþim, geliþmeleri deðerlendirerek, Atatürk Orman Çiftliði konusundaki duyarlýlýðýmýzý paylaþmak üzere, Sayýn Cumhurbaþkaný ile görüþme yapýlmasý konusunda karar almýþtýr. Atatürk Orman Çiftliði'nin rant alanýna dönüþtürülmesinin önüne geçme konusunda kararlý olan bizler, Meclis içi ve Meclis dýþý çalýþmalarýn eþgüdüm içinde gerçekleþtirilmesine yönelik olarak, ilkeli katýlýmlara açýk bir yapý içinde mücadelemizi sürdüreceðiz. Ankaralýlar Vakfý,Atatürkçü Düþünce Derneði, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Denetim Elemanlarý Derneði, Doða ve Çevre Derneði, Kamu Yönetimi Uzmanlarý Derneði, Kavaklýderem, Kýrsal Çevre ve Ormanclýk Sorunlarýný Araþtýrma Derneði, Koruma Ve Restorasyon Uzmanlarý Derneði, Tarým Ýþ Sendikasý, Tarým Orkam Sen, Tema Vakfý, Tüketici Dernekleri Federasyonu, Tüketici Haklarý Derneði, Türk Ýþ, Türkiye Ormancýlar Derneði, TMMOB Çevre Mühendisleri ODASI, TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri ODASI, TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI, TMMOB Mimarlar ODASI, TMMOB Peyzaj Mimarlarý ODASI, TMMOB Þehir Plancýlarý ODASI, TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI, Veteriner Hekimler Derneði, Yerel Yönetim Araþtýrma Yardým ve Eðitim Derneði, Yüksek Denetim Elemanlarý Derneði 17

2 18 ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ'NÝ RANT AMAÇLI TALANA TESLÝM ETMEYECEÐÝZ!.. 06 Haziran 2006 Demokratik kitle örgütleri olarak bizler; kamuoyunu, yazýlý-görsel medyayý, Ankara halkýný ve tüm Türkiye'yi Ulu Önderin ulusa armaðaný, Cumhuriyet kazanýmýnýn anlamlý simgesi ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝNE yönelik yaðmalamacý saldýrýyý geriletmeye ve ÇÝFTLÝÐÝ sahiplenmeye çaðýrýyoruz. Hiçbir demokratik katýlým ve tartýþma ortamý yaratýlmadan, bir oldu bitti ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçirilen yasa teklifi ile Baþkentin tek açýk ve yeþil alanýný oluþturan Ata yadigarý Çiftlik, rant hýrsýndan gözü dönmüþ iktidar tarafýndan gasp edilmek istenmektedir. Yasa teklifi ile; "imar uygulamalarýnda bütünlük saðlamak" gibi masum gösterilen yapay bir gerekçe ile herhangi koruma amaçlý imar planýna dayanmaksýzýn, aslýnda Çiftliðin tümünün rant alanýna dönüþtürülmesi öngörülmektedir. Hukuksal uyuþmazlýk sorunlarýnýn çözümü türünden bir baþka gerçek saptýrýcý gerekçeyle, "arazi takasý" tuzaðý tezgahlanmakta, Çiftliðin Büyükþehir Belediyesinin denetiminde bulunan ve Polatlý'dan-Kýzýlcahamam'a uzanan bir eksende, Ankara dýþýna atýlmasý mümkün hale getirilmektedir. Hiçbir üst ölçekli plana dayanmadan, nerelerde geçerli olacaðý ve ne kadar alaný kapsayacaðý bilinemeyen bir altyapý gerekçesiyle, bir baþka talan mekanizmasý tezgahlanmaktadýr. Bu amaçlar için kullanýlacak alanlarýn dýþýnda kalan tüm arazinin kullaným hakkýnýn Belediyeye devri öngörülerek, fabrikalarý, tesisleri ve kültürel varlýklarý ile Çiftlik açýkça belediye arsasý haline getirilmek istenmektedir. Üstelik kullaným hakký alýnacak alanlarýn kiralanmasý tasarlanarak, Ulu Önderin armaðaný çýkar ortaklarýnýn, siyasal yandaþlarýn denetlenemez iþtahlarýna peþkeþ çekilmektedir. Yanýltýcý bir kurnazlýkla Çiftliðin Belediyeye on yýllýðýna devri belirtiliyor ise de aslýnda Çiftlik bütünüyle kýsa vadede Belediyenin, uzun dönemde ise yandaþlarýn mülkü haline getirilmek istenmektedir. Kanun teklifinde yapýlacak kapalý tesislerin taban alanýnýn, kullaným hakký alanýnýn %5'ini geçmeyeceði belirtilmesine karþýn, imar kurallarý nedeniyle aslýnda tüm Çiftlik alanýnýn en az üçte biri betonlaþacaktýr. Geçirilen yarým yüzyýllýk süreçte özel yasalar çýkarýlarak 22 bin dekarý yaðmalanan Çiftliðin esasen çok daralmýþ bulunan alanlarý da yok edilmek istenmektedir. Bütünüyle yaðma ve rant amaçlý bu vahim giriþim, destansý Cumhuriyet kazanýmýný tümden yok etmeye yönelik olduðu kadar, Ulu Önderin anýsýna saygýsýzlýktan öte açýk bir saldýrýdýr. Bu saldýrý giriþimi; kiþi vasiyetlerinin hukuksal düzenlemelerle geçersiz kýlýnamayacaðý genel hukuk ilkesi açýsýndan, açýkça hukuka da aykýrýdýr. Atatürk'ün bilim-teknik doðrultusunda tarým, tarýmsal ürünün katma deðerini artýran sanayi, tarladan-sofraya gýda güvenliði, kýrsal kalkýnma için yol gösterici bir örnek ve saðlýklý bir kent çevresi temel amacý; kamu yararýný gözeten rasyonel bir geliþim yöngörüsü ile Çiftliðin hukuki statüsü yok edilmeden günümüzde de gerçekleþebilir. Tarýmdan-sanayiye tüm sektörlerin eklemleþmesinin öðreti örneðini oluþturan Çiftlik "eþanlý kalkýnma ilkesi" doðrultusunda bir bütünlükle geliþtirilebilir. Atanýn amaçlarýyla çaðdaþ gerekleri bütünleyecek bir yaklaþýmla ve oluþturulacak bir Koruma Amaçlý Ýmar Planý temelinde, Çiftlik sorunlarýnýn aþýlmasý da çaðdaþ yaþam doðrultusunda bir geliþim saðlanmasý da mümkündür. Kent halkýnýn ve çocuklarýmýzýn bir tarýmsal gösteri ortamý ölçeðinde, bitkisel ve hayvansal üretim süreciyle tanýþmasý buluþmasý saðlanabilir, çocuklarýmýza ve gelecek kuþaklarýmýza Ata armaðanýnýn ne kadar önemli ve anlamlý olduðu yansýtýlabilir. Genetik kaynaklarýmýzla biyoçeþitliliðimizin tanýtýmý bir botanik bahçesi ve doðal yetiþme ortamýnda sergilenebilir. Yaþanan tarým devrimini topluma yansýtan bir müze anlayýþý yaþama geçirilebilir. Baþkent halkýnýn açýk ve yeþil alan gereksinimini karþýlayacak nitelik ve ölçekte ve ülke geneline örneklik edecek yeþil alan ve orman alanlarý oluþturulabilir. Doðal yaþamla uyumlu bir hayvanat bahçesi yaklaþýmý geliþtirilebilir. Çiftliðin tarihsel ve kültürel kazanýmlarýyla uyumlu, çaðdaþ kültür ortamlarý yaratýlabilir. Çiftliðin bu tür rasyonel doðrultularda geliþtirilmesi için destek olmasý ve kaynak saðlamasý gereken kamu yönetiminin, bu Cumhuriyet kazanýmýný gözünü rant hýrsý bürümüþ yerel baronlara peþkeþ çekmesi niyetlerine teslim etmeyeceðiz. Bütün bu amaçlarla önceki Tarým ve Köyiþleri döneminde baþlatýlmýþ olan üst ölçekli geliþim tasarýmlarýnýn katýlýmcý yaklaþýmlarla olgunlaþtýrýlmasý ve uluslararasý bir yarýþma ile yaþama geçirilmesi mümkündür. Kamuoyunu, medyayý, sivil halk, demokratik kuruluþlarý, tüm Ankara halkýný ve Ulusumuzu Ata armaðanýnýn talanýna karþý durmaya, çabalarýmýza omuz vermeye ve demokratik söylem ve eylem birliðine, ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝNÝ yok etmeye dönük karanlýk niyetli giriþimleri tümüyle geriletmeye çaðýrýyoruz. Çiftliðin ilgili kuruluþu olduðu Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn bu talan giriþimine karþý durmasýný bekliyor ve istiyoruz. TBMM'de görev yapan milletin vekillerini, sözü edilen Kanun Teklifi'ne ret oyu vermeye ve milletten aldýklarý vekaleti doðru yolda kullanmaya davet ediyoruz. 6 Haziran 2006 AOÇ HALKINDIR. BU ÜLKE, BU TOPRAK SATILIK DEÐÝL!.. AOÇ SAHÝPSÝZ DEÐÝL. YEÞÝL BETONA TESLÝM OLMAYACAK!..

3 HAVADAN ÝLAÇLAMA YASAKLANDI, SORUN ORTADAN KALKTI MI? 21 Haziran 2006 Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, zeytin sineðine karþý yapýlacak ilaçlamalar dýþýnda havadan yapýlan kimyasal ilaç ve gübre uygulamalarýnýn tümünü, 25 Mayýs 2006 tarihili Bakan Olur'u ile yasaklamýþtýr. Türkiye'de havadan ilaçlama uygulamalarý geniþ alanlarda tek tip ürün deseninin yer aldýðý üretim bölgelerinde, epidemi yaratma olasýlýðý bulunan pamukta yeþil kurt, yaprak kurdu, beyaz sinek ve kýrmýzý örümcek, mýsýrda koçan kurdu ve mýsýr sap kurdu, hububatta süne ve zeytinde zeytin sineðine yönelik olarak, 35 yýlý aþkýn süredir kullanýlan bir ilaçlama tekniðidir. Sözü edilen Bakan Olur'unda, her ne kadar, süne, zeytin sineði, mýsýr kurdu, mýsýr koçan kurdu, pamukta yeþilkurt ve pamuk yaprak kurduna karþý önerilen havadan ilaçlamalarýn Bakanlýk Tarýmsal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü'nün 2001 yýlýnda aldýðý grup ile kaldýrýldýðý belirtilmekte ise de, bir devlet mücadelesi olarak yürütülen süne ilaçlamalarýnýn 2004 yýlýna kadar havadan yapýldýðý, üretici ilaçlamasýna konu olan diðer tüm alanlarda ise 2005 dahil olmak üzere havadan ilaçlamanýn sürdürüldüðü bilinmektedir. Avrupa Birliði'ne üye 25 ülkeden 22'sinde havadan ilaçlama, sýnýrlý alanlarda kontrollü olarak yapýlmaktadýr. Buna karþýlýk Belçika ve Avusturya'da tümüyle, Ýskoçya'da ise duyarlý alanlarda yasaklama söz konusudur. Sözü edilen ülkelerin bitkisel üretim deseni ise, havadan ilaçlamayý gerektirir bir yapý sergilememektedir. Havadan ilaçlama, ilaçlama tekniðine uygun ilacýn doðru yöntem ve doz ile uygulanmamasý halinde, çevre-insan ve hayvan saðlýðý ile doðal denge üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadýr. Bu baðlamda, sözü edilen uygulamanýn düzenlenmesi ve denetlenmesi büyük önem taþýmaktadýr. Buna karþýn, herhangi bir geçiþ süreci tanýnmadan alýnan yasaklama kararý, Türkiye'de sýklýkla görülen kolaycý kamu yönetimi anlayýþýna bir örnek oluþturmuþ ve üretici açýsýndan ciddi sýkýntýlar doðurmuþtur. Halen boyu 4 metreyi aþmýþ olan mýsýr, tarlasýna girilemeyen pamuk ve karpuz alanlarýnda, yerden mücadele olanaðý bulunmamaktadýr. Havadan ilaçlamanýn yapýlamamasý durumunda, sözü edilen ürünlerde hastalýk, zararlý ve yabancý ot geliþiminden dolayý, % 40'a yakýn verim ve üretim kayýplarý ortaya çýkacaktýr yýlý da dahil olmak üzere bizzat devlet tarafýndan yapýlan süne mücadelesinde kullanýlan, 2005 yýlý dahil olmak üzere 35 yýldýr üretici tarafýndan kullanýlan havadan ilaçlamanýn, herhangi bir geçiþ süreci tanýnmadan yasaklanmasý doðru deðildir. Çünkü mücadele þeklinin deðiþimi, üretimden baþlayarak bir dizi alanda yapýlacak yapýsal deðiþiklikler ile mümkün olabilecektir. Sözü edilen ürünlerin, zirai mücadele aletleri ile yerden ilaçlamaya uygun olacak þekilde sýra aralýðý býrakýlarak ekiminin yapýlmasý, ince tekerlekli - yükseltilmiþ traktör ve zirai mücadele aletlerinin üretilerek tarým bölgelerine gönderilmesi, sözü edilen ve çoðu pahalý olan aletlerin satýn alýnabilmesi için bir devlet desteðinin organize edilmesi kapsamýnda sayýlabilecek iþ ve iþlemler, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, traktör-tarým alet ve makinalarý üreten, zirai mücadele ilaçlarýný üreten ve daðýtan özel sektör, meslek odalarý, üretici örgütleri ve ilgili tüm kesimlerin katýlýmýyla görüþülüp organize edilmesi gereken geniþ bir çalýþma alanýný oluþturmaktadýr. Çevre - doða duyarlýlýðý, Ziraat Mühendisleri ODASI'nýn önerdiði Baðýmsýz Tarým Modeli'nin ön koþulu olarak belirtilmiþtir. Bu baðlamda koruma - kullanma dengesi gözetilirken, subjektif deðer yargýlarý yerine bilimsel temelli yaklaþýmlarýn öne çýkarýlmasýnda yarar bulunmaktadýr. Bu yaklaþým, havadan ilaçlama tekniðine uygun tarým ilaçlarýnýn üretilmesi konusunda kurallar konularak ilaç üreten ve havadan uygulama yapan sektörün buna uygun davranmasýnýn saðlanmasý, uygulamanýn korunmasý gereken duyarlý alanlardan uzak bölgelerde gerçekleþtirilmesi, uygulamanýn ve sonuçlarýnýn izlenip denetlenmesi konularýnda etkin çalýþma üretilmesi gerektiðini ortaya koymaktadýr. AB'ne üye ülkelerden 22'sinde yapýlan uygulama da bu doðrultuda geliþmektedir. Bu kapsamda, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'ný, havadan ilaçlama yasaðýný kaldýrarak konu ile ilgili gerekli hazýrlýklarý yapmak üzere bir geçiþ süresi tanýmaya; havadan ilaçlamaya yönelik etkin düzenlemeleri gerçekleþtirmeye ve tüm bunlarý katýlýmcý bir yaklaþýmla yaþama geçirmek üzere taraflarla ortak çalýþmaya davet ediyoruz. Baþkan TMMOB, SÝYASAL ÝKTÝDARA "DUR!" DÝYOR! TMMOB BASIN AÇIKLAMASI Siyasal iktidarýn yasamýzda yapacaðý deðiþiklikle ülkemiz kapýlarý akademik ve mesleki yeterliliði kanýtlanmamýþ yabancý mühendis, mimar ve þehir plancýsýna sonuna kadar açýlmaktadýr! Oysa, ülkemizde mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn %25'i iþsizdir ya da meslek dýþý iþte çalýþmaktadýr. Egemen devlet olgusu, uluslar arasý hukukta karþýlýlýk ilkesi üzerinden iliþki kurar. Hiç bir ülke tek taraflý olarak kendi vatandaþý aleyhine taviz vermez. Ancak, siyasal iktidar, tek bir ülke lehine deðil, dünyadaki 191 ülkenin sermayesi lehine kendi vatandaþý aleyhine yasa hazýrlamýþtýr. Kimsenin gitmek istemediði Suudi Arabistan bile, ülkemiz mühendis, mimar ve þehir plancýlarýna ülkelerine giriþte sýnav uygularken, Türkiye'de Suudi mühendis, mimar ve þehir plancýlarý diploma denkliðine ve mesleki yeterliliðe tabi olmayacaktýr. Suudi Arabistan sadece bir örnektir. Ülke vatandaþý olan mühendis ve mimarlarý uluslar arasý sermayeye teslim etmeye çalýþan siyasal iktidar anayasal suç iþlemeye hazýrlanmaktadýr. Hazýrladýklarý yasayla akademik ve mesleki yeterliliði olmayan mühendis, mimar ve þehir plancýlarý ülkemizde meslek icra edecekler ve bu meslek mensuplarý denetimden muaf olacaktýr! Yabancý bir üniversiteden mezun yurttaþýmýz ülkemizde çalýþacaðý zaman her türlü denetimden geçecekken, ayný üniversiteden mezun yabancý ülke vatandaþý ülkemize hiçbir denetimden geçmeden girecektir. Biz yabancýlarýn çalýþma izni konusunda deðiþiklik yapan yasanýn meclis gündeminden çekilmesini istiyoruz. Kendi ülkesinde yabancý konumuna getirilen mühendis ve mimar ve þehir plancýlarý, yurttaþlýk haklarýný elinden almak isteyenlere "dur!" demektedir. Mühendisini, mimarýný, þehir plancýsýný gözden çýkaran siyasal iktidarý biz de gözden çýkarýyoruz. Mehmet Soðancý TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný 19

4 20 "YENÝ" KAPÝTÜLASYON DÖNEMÝNE HAYIR!...6 Temmuz 2006 Türkiye, TBMM'nin tatile girmesi öncesinde, yine "15 Günde 15 Yasa" "telaþýný yaþadý" Toplumsal istemler doðrultusunda deðil, küresel sisteme eklemlenme adýna gündeme getirilen çok sayýda tasarýlarla, ülke insaný gerçek gündemden uzaklaþtýrýldý ve yaratýlan yeni sorunlarla birlikte sömürü çarklarýna terk edildi Artýk Türkiye Cumhuriyeti bir dönüm noktasýnda. Ya küresel sömürüye tümüyle evet diyerek sömürgeleþecek; ya da "Tam Baðýmsýz Türkiye" diyerek onurlu ve dik duracak, direnecek, kurtulacak. Kapitalist küresel sömürü düzeninin ilgi alanýnda; doðal kaynaklar, enerji, sanayi, çevre, tarým, gýda, madenler yanýnda çalýþma yaþamý ve insanlýk onuru bulunuyor. Kapitalist küresel sömürü yönteminde; ikna var, iþgal var. Türkiye'de "ikna" yöntemi kullanýlýyor, Irak'ta iþgal. Ülkemizde siyasal iktidarlar, ayrýmsýz, gereðini yapýyorlar. "Ev ödevinden" az bir sapma olursa önce ekonomik, sonra siyasal ve sonra da sosyal kriz ortamý devreye sokuluyor. Bizler, mühendisleriz. Yaþamýn her alanýyla, her aþamada, her düzeyde ilgiliyiz. Üreteniz, üretimi yönlendireniz. Geleceði planlayan, bugünü gerçekleþtirenleriz. Gören, gördüðünü açýkça söyleyenleriz. Halkla iç içe, halka, topluma hizmet edenler, kamu yararýný önde tutanlarýz. "Üreterek Büyüyen Paylaþarak Geliþen Bir Türkiye" peþinde özveriyle koþanlarýz. Yanlýþlarý yargýya götürerek engelleyenleriz. Sömürüye dur diyenleriz. Ýþte bu gerçekler, bizleri de artýk "açýk hedef" haline getirmektedir, getirmiþtir. Bu baðlamda; IMF Baþkaný, Dünya Bankasý Baþkan Yardýmcýsý, Avrupa Yatýrým Bankasý Baþkaný, TÜSÝAD Baþkaný, TOBB Baþkaný, YASED Baþkaný, TÝM Baþkaný ve dünyanýn önde gelen bazý ulusötesi tekellerinin üst düzey yetkililerinin katýlýmýyla 29 Nisan 2005 tarihinde Ýstanbul'da düzenlenen 2. Yatýrým Danýþma Konseyi Toplantýsý Sonuç Bildirgesi'nde yer alan; "Yatýrýmlarýn önündeki idari ve bürokratik engellerin yabancý personel çalýþma izinlerine iliþkin sorunlarý da kapsayacak þekilde ortadan kaldýrýlmasýna yönelik çalýþmalarýn sürdürülmesi, yatýrýmlar açýsýndan yargý sürecinin KARADENÝZ'DE FINDIK ÇUKUROVA'DA PAMUK 12 Aðustos 2006 Pamuk; ülkemizin en önemli tarým ürünlerinin arasýnda yer almaktadýr. Ülke ihracatýmýzýn % 40'ýný oluþturan ve yaklaþýk 20 milyar $'lýk bir ihracata sahip olan tekstil ve konfeksiyon sanayisinin hammaddesi olan pamukta son yýllarda durum pek parlak deðil. Ülke ihtiyacýmýz olan ton lif pamuk üretimimizde açýk her geçen gün büyümüþtür yýlý öncesine kadar yaklaþýk ton pamuk ithalatý yaparken 2005 yýlýnda ton pamuk ithal edip bunun karþýlýðýnda 900 milyon $ para ödendi. Ham yað ile birlikte yaklaþýk 1.8 milyar $ olarak; petrolden sonra en büyük döviz ödediðimiz kalem haline geldi. Ancak 2006 yýlýna gelindiðinde, ülke çapýnda pamuk ekim sahalarýnda ciddi bir artýþ söz konusudur. Örneðin; 2005 yýlýnda Adana'da hektar olan ekim sahasý hektara yükselerek %60 oranýnda artmýþtýr. Bu örnek ülkemizin diðer pamuk ekimi yapýlan yerlerinde de çeþitli oranlarda artarak görülmektedir. Ýþte tam bu anlamda Karadenizli için fýndýk ne ise güney bölgeleri için de pamuk aynýdýr ve daha fazla alanda ekilmekte, daha fazla nüfusu barýndýrmaktadýr. ZMO'ya baðlý þubelerimizin teknik elemanlarýnýn yapmýþ olduðu araþtýrmalarda 2006 yýlý için Adana'da 1kg kütlü pamuk maliyeti YTL'yi bulmaktadýr. Satýþ fiyatýnýn ise 1,25 YTL'yi bulmasý gerekir. Bu fiyatlar ülkemizin diðer bölgelerinde Þanlýurfa, Ýzmir ve Antalya'da daha yüksek görülmektedir. ZMO Genel Merkezi olarak 26 þubemiz ve onlarýn baþkanlarý ile birlikte beyaz altýn diyarý olarak bilinen Adana'da toplanmýþ bulunuyoruz. Bu vesile ile pamuk ve fýndýk hususunda bu ülkenin doðru bir politika geliþtirmesi gereðini katkýda bulunmak üzere sesleniyoruz; Fýndýk, son yýlda 2 milyar $'a ulaþan ihracat geliri ile bu ülkenin en önemli etkinliðinin artýrýlmasý, Türkiye'deki yatýrým ortamýnýn yatýrýmcýlar tarafýndan daha iyi algýlanabilmesini teminen ülkenin yatýrým yeri olarak tanýtýmýna yönelik çabalarýn artýrýlmasý" önermeleri doðrultusunda, bizzat Baþbakan'ýn giriþimiyle önümüze yeni yasal düzenlemeler getirdiler. Bunlardan biri; 4817 sayýlý "Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Kanun Tasarýsý"dýr. Ýlgili idare olan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, TMMOB'nin mevcut yasal yetkilerini koruyan bir deðiþiklik teklifi hazýrlamýþ olmasýna karþýn, Baþbakanlýk'ta teklif deðiþtirilmiþ, küresel sermaye odaklarýnýn istedikleri, verilen sözlere uygun bir tasarý haline getirilmiþtir. TBMM'deki ilgili komisyonlarda üst örgütümüz TMMOB'nin hiçbir önerisi dikkate alýnmaksýzýn tasarý Genel Kurul'a sevk edilmiþtir. Týpký, "Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarýsý" gibi. Týpký, 5403 sayýlý "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Yasasýnda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý" gibi. Týpký, yabancýlarýn taþýnmaz edinimine izin veren tasarýlarda ve yasalarda olduðu gibi. Týpký, "AB'ye Uyum" aldatmacasýyla kabul edilen bir çok yasada olduðu gibi. Açýkça söylüyoruz: Yabancýlarýn ülkemizde koþulsuz her alanda çalýþmasýnýn önünü açmak, yurttaþlarýmýzýn geleceðini karartmak anlamýna gelir. Yabancýlarýn, yargý kararlarýna karþýn, ülkemizde koþulsuz her yerde sýnýrsýz taþýnmaz ediniminin önünü açmak, vatan kavramýnýn sorgulanmasýný gerektirir. Yargý kararlarýna karþýn, yýkýlmasý gereken fabrikalar için anayasal sistemi zorlamak, hukuk devletini daha da aþýndýrýr. Eðitim sisteminin çöküþ nedenlerini sorgulamadan, çýktýlarý yani biz yurttaþlarý, uluslararasý standartlar doðrultusunda yetersiz görmek ve niteliksiz konumuna düþürmek, ülkemizin ve insanlarýmýzýn geleceðini tartýþmayý gerektirir. Bu ülkede, eleþtirilecek bir çok yönü ve maddesi olsa da, Anayasa var. Bu ülkede, 6235 sayýlý Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Kanunu, 3458 sayýlý Mühendislik ve Mimarlýk Hakkýnda Kanun var. Bu ülkede, eleþtirilecek bir çok yönü ve maddesi olsa da, 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu var. Bu ülkede, yabancýlarýn çalýþma izinlerine yönelik TMMOB Yönetmeliði, ilgili diðer TMMOB ve Oda Mevzuatý var. Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý (GATS) kapsamýnda getirilen sýnýrlamalar var. Bu ülkede halký temsil etmek için seçilmiþ milletvekilleri, Anayasa'nýn çizdiði sýnýrlar içinde görevini titizlikle yürüten Cumhurbaþkaný var. Bu ülkede, müzakere salonlarý kurþunlansa da, doðru kararlar veren yargýçlar var. Ve bu ülkede, mühendisler, mimarlar ve þehir plancýlarý var, onlarýn Odalarý var, üst örgütleri TMMOB var. Ýnanmak istiyoruz ki; bu ülkenin yurttaþlarýnýn, mühendislerinin ve örgütlerinin sesi, TBMM'de duyulacak, küresel dayatmalara, aynen "Irak Teskeresi"nde olduðu gibi, "dur" denilecektir. Ýnanmak istiyoruz ki; 4817 sayýlý "Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Kanun Tasarýsý" ya geri çekilecek ya da tam baðýmsýzlýðýn ön koþulu olan karþýlýklýlýk ilkesi korunacak, akademik ve mesleki yeterlilik aranmaya devam edilecek, meslek Odalarý alaný düzenleyen konumda yer alacaklardýr. Türkiye, yabancýlarýn haksýz rekabet koþullarýnda denetimsiz olarak hizmet sunabilecekleri bir "iç pazar" olamaz Mühendisler, mimarlar ve þehir plancýlarý "Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanun Tasarýsý" dýþýnda tutulmalýdýrlar Cargill ya da diðer þirketlerin nitelikli tarým topraklarýný yok eden uygulamalarý için yeni aflar getirilmemeli, ve yargý kararlarý uygulanmalýdýr. Yargý kararlarýna direnen kamu yöneticileri hakkýnda gerekli iþlemler daha fazla gecikmeksizin yapýlmalýdýr. "Vatan" denilen bu ülke topraklarýnýn yabancýlara satýþýna olanak tanýyan yasalar derhal ortadan kaldýrýlmalýdýr. Kýsacasý, "yeni kapitülasyonlara" geçit verilmemelidir Bu ülke, bu vatan, bu halk satýlýk deðil. Yönetim Kurulu Baþkaný ürünlerinden birisidir. Karadeniz'de 400 bin ailenin, 5-8 milyon insanýn geçimini ilgilendiren fýndýk, Fiskobirlik aracýlýðýyla geçen yýlki fiyat düzeyinde olan 7.4 YTL'ye yakýn fiyatlarla üreticiden alýnmalýdýr. Tersine geliþmeler, üretici zararýna ve aracý lehine sonuçlar doðuracaktýr. Çukobirlik, Fiskobirlik, Tariþ gibi tarým satýþ kooperatifleri üretici örgütleri, özerk yapýlarý içinde iþ ve iþlemlerini sürdürmeli; tüm dünyada olduðu gibi desteklenmelidir. Üretici kuruluþlarý, üreticiden yana piyasa yapýcý rollerini yerine getirmeli; üretim maliyetleri ve üretici karý toplamýnýn üzerinde bir piyasa fiyatý oluþmasý saðlanmalýdýr. Tarým sektörü, bu ülkenin can damarýdýr. Türkiye bu gerçekten hareketle, bir an evvel tarýma gereken önemi vermeli, doðru tarým politikalarýný uygun kaynak büyüklükleri ile birlikte yaþama geçirerek sektörü dünya ile yarýþabilir bir konuma taþýmalýdýr. Kamuoyuna saygýlarýmýzla duyurulur. ZMO GENEL BAÞKANI ZMO ADANA ÞUBESÝ/ZMO ESKÝÞEHÝR ÞUBESÝ/ZMO ANTALYA ÞUBESÝ/ZMO ÝSTANBUL ÞUBESÝ/ZMO AYDIN ÞUBESÝ/ZMO ÝZMÝR ÞUBESÝ/ZMO BALIKESÝR ÞUBESÝ/ZMO KAHRAMANMARAÞ ÞUBESÝ/ZMO BURSA ÞUBESÝ/ ZMO KAYSERÝ ÞUBESÝ/ZMO ÇANAKKALE ÞUBESÝ/ZMO KONYA ÞUBESÝ/ZMO DENÝZLÝ ÞUBESÝ/ZMO MANÝSA ÞUBESÝ/ZMO DÝYARBAKIR ÞUBESÝ /ZMO MUÐLA ÞUBESÝ/ZMO ERZURUM ÞUBESÝ/ZMO RÝZE ÞUBESÝ/ZMO ESKÝÞEHÝR ÞUBESÝ/ZMO SAMSUN ÞUBESÝ/ZMO GAZÝANTEP ÞUBESÝ/ZMO TEKÝRDAÐ ÞUBESÝ/ZMO HATAY ÞUBESÝ/ZMO TRABZOM ÞUBESÝ/ZMO MERSÝN ÞUBESÝ/ ZMO ÞANLIURFA ÞUBESÝ/ZMO VAN ÞUBESÝ

5 TARIM BAKANLIÐI, SERBEST ÇALIÞAN ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝNE TOPRAK KORUMA EÐÝTÝMÝ VEREMEZ! sayýlý yasa uyarýnca hazýrlanmasý gereken "toprak koruma projelerine" yönelik eðitim verme yetkisi, geçerli mevzuat uyarýnca, yalnýzca Ziraat Mühendisleri Odasý'na aittir. Buna karþýlýk, yapýlan tüm yazýlý ve sözlü uyarýlara karþýn, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Tarýmsal Üretim ve Geliþtirme Genel Müdürlüðü, Temmuz 2006 tarihleri arasýnda Toprak Koruma Projesi Eðitimi yapacaðýný duyurmaktadýr Ziraat Mühendisleri ODASI, bir hukuk devletinde asla gerçekleþemeyecek bir biçimde, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn yetki gaspý ile açtýðý eðitimin temelsizliði ve geçersizliði konusunda kamuoyunu aydýnlatmanýn yararlý olacaðýna inanmaktadýr ; 1 - Toprak Koruma Projeleri, ancak serbest çalýþan ziraat mühendisleri tarafýndan hazýrlanabilir. Anayasa, TMMOB Yasasý (RG gün, 8625 sayý) ve Ziraat Mühendisleri Odasý Ana Yönetmeliði (RG gün, sayý) hükümleri uyarýnca, serbest çalýþan ziraat mühendisleri, ODA'ya üye olmak zorundadýrlar. 2 - Toprak Koruma Projesi yapabilecek "uzman" ziraat mühendisleri, Ziraat Mühendisleri'nin Görev ve Yetkilerine Ýliþkin Tüzük'te (RG gün, sayý) tanýmlanmýþlardýr. 3 - ODA'nýn "Ana Yönetmeliði", "Meslek Ýçi Eðitim, Uzmanlýk ve Belgelendirme Yönetmeliði" (RG gün, sayý) ve "Serbest Müþavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Belgelendirme Yönetmeliði" (RG gün, sayý) hükümleri uyarýnca Ziraat Mühendisleri ODASI uzmanlýk alanlarýný belirleme, üyelerine eðitim verme ve yetki belgesi düzenleme konusunda tek yetkili merciidir. 4 - Buna karþýlýk 441 sayýlý KHK ile yönetilen Bakanlýðýn ve sözü edilen Genel Müdürlüðün, toprak koruma projesi verme konusunda herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadýr. Bütün bu gerçekler ortada iken; yerine getirmekle görevli olduðu iþleri yapmakta yetersiz kalan Bakanlýk; yetki gaspý ile eðitim programý açmakta, buna yönelik olarak piyasadan para toplamakta ve nihayet kendisinin yetkili olmadýðý bir alanda yetki belgesi düzenlemektedir. Konu hakkýnda ODA'mýzca bizzat sayýn Bakan'a, Müsteþar Vekili'ne ve Genel Müdür'e yazý yazýlarak gerekli açýklamalar yapýlmasýna raðmen, Bakanlýk, hukuk dýþý tutumunu ýsrarla sürdürmektedir. Bu baðlamda Ziraat Mühendisleri ODASI, Bakanlýðýn açmaya hazýrlandýðý eðitime karþý, yürütmenin durdurulmasý istemini de içeren bir iptal davasý açmýþ bulunmaktadýr. Bütün dünyada kamu yönetimlerinin görev ve yetkilerinin bir bölümünü meslek kuruluþlarýna ve ilgili kamu dýþý örgütlere devretme süreci yaþanýrken; Türkiye gibi büyük bir ülkenin tarým sektörünü yönetme ve geliþtirme konusunda sýkýntýlar yaþadýðý bilinen Bakanlýðýn; kendi görev ve yetki alaný dýþýndaki bir konuda hukuk dýþý bir yetki kullanmaya çalýþmasýnýn anlaþýlýr bir tarafý yoktur. Bakanlýk, serbest çalýþan ziraat mühendislerine eðitim vermek yerine, öncelikle ve ivedilikle kendi personeline yönelik hizmet içi eðitim düzeyini olmasý gereken noktaya çýkarmalýdýr Böylesine açýk bir hukuka aykýrý iþlemi yürüten Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'ný acilen yanlýþýndan dönmeye, yetkili olmadýðý bir alanda geçersiz yetki belgesi vererek meslektaþlarýmýzý maðdur etmekten vazgeçmeye ve hukuk düzeni içinde idari iþlem tesis etmeye davet ediyoruz. Kamuoyuna saygý ile duyurulur. Baþkan (Yönetim Kurulu Adýna) TARIM VE KÖYÝÞLERÝ BAKANLIÐI TARIMSAL ÜRETÝM VE GELÝÞTÝRME GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TOPRAK KORUMA PROJESÝ Ýlgi: a) 11/07/2006 tarih ve 4237 sayýlý yazýnýz, b) 11/07/2006 tarih ve 4239 sayýlý yazýnýz. Ýlgi yazýlarýnýz incelenmiþ olup; Yasalarýmýz ülkemizin topraklarýnýn korunmasýnda birinci derecede Bakanlýðýmýzý sorumlu kýlmaktadýr.bu sorumluluðun bilinci ile Bakanlýðýmýz tarafýndan hazýrlanan, 5403 sayýlý Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanununu 19 Temmuz 2005 tarih sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþ ve bu kanuna baðlý olarak hazýrlanan Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu Uygulama Yönetmeliði de 15 Aralýk 2005 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanmýþtýr. Söz konusu Kanun ve Yönetmeliði hazýrlayan ve uygulayan, bu kapsamda nasýl bir projeye ihtiyaç olduðunu belirleyen ve hazýrlanan projeleri inceleyen Bakanlýðýmýzýn, gerekli kriterleri ortaya koyarak tarýmsal üretimin en önemli kaynaklarýndan biri olan topraðýn korunmasý konusunda uzman yetiþtirmesinin de doðal olduðu düþünülmektedir. Kaldý ki ülkemizin dört bir yanýnda yatýrýmlar hýzla devam etmekte iken Oda'nýz tarafýndan eðitim verilen 45 kiþi ile ülkenin tamamýnýn toprak koruma projesi hazýrlama talebinin karþýlanmasý mümkün olmayacaðý gerçeðinden hareketle hem yatýrýmlarýn önünün týkanmasýna hem de meslek mensuplarý arasýnda haksýz rekabete yol açabileceði bir gerçektir.bakanlýðýmýz düzenlemiþ olduðu eðitimlerle bu açýðý kapatmayý amaçlamaktadýr. Bunun yanýnda Bakanýðýmýzca sadece toprak koruma projesi hazýrlanmasý konusunda eðitim verilmekte olup, iþyeri açma izni veya serbest çalýþma izni verilmesi söz konusu deðildir.dolayýsýyla serbest çalýþabilmesi için Oda'nýza üye olma zorunluluðuna bir müdahale de bulunulmamaktadýr. Ayrýca, Bakanlýðýmýz Oda'nýzýn eðitim düzenlenmesini engelleyici bir çalýþma yapmadýðý gibi Odanýz tarafýndan bu konuda yapýlacak her türlü çalýþmaya destek verilecektir. Bakanlýðýmýz meslek örgütümüz olan Oda'nýz ile yakýn diyaloða ve iþbirliðine her zaman açýk olup; bu konuda Oda'nýzca da uygun olmasý halinde Eylül ayýnýn ilk haftasýnda toplantý düzenlenmesi uygun görülmektedir. Bilgilerinizi ve gereðini rica ederim. 21 Dr. Hüseyin VELÝOÐLU Bakan a. Genel Müdür

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN CARGILL UÐRUNA ANAYASA ÇÝÐNENÝYOR 16 CUMHURBAÞKANI'NDAN CARGILL YASASI'NA VETO 18 TOPRAK TALANI SÜRÜYOR 20 CARGILL'Ý KURTARMA CEPHESÝ

Detaylı

TMMOB Ücretli ve Ýþsiz Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý

TMMOB Ücretli ve Ýþsiz Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý TMMOB Ücretli ve Ýþsiz Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý Sonuç Bildirgesi Yayýnlandý TMMOB ÜCRETLÝ VE ÝÞSÝZ MÜHENDÝS, MÝMAR V E Þ E H Ý R P L A N C I L A R I KU R U LTAY I SONUÇ BÝLDÝRGESÝ

Detaylı

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU ODA'mýzýn Tarým Danýþmaný Meslektaþlarýmýzla ilgili sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarý sürüyor. 2004 yýlýnda baþlayan ve bu yýl sonunda sona erecek olan "1000 Tarým Gönüllüsü"

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 73-74 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN

Detaylı

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý 2010 2010 Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý? 2010 ÝÇÝNDEKÝLER 1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi - KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü)

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda Özelleþme! Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) Giriþ Bu yazýnýn ana temasý meslek örgütleri için bir örnek oluþturan Türk Mühendis ve

Detaylı

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II-

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II- tmmob makina mühendisleri odasý Makina Endüstri Ýþletme Üretim Uçak Havacýlýk Uzay Mühendisliði Bölüm Baþkanlarý Makina Mühendisleri Odasý Buluþmasý -II- 20 Kasým 2004 - Ankara YAYIN NO:... E/2004/366

Detaylı

229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar

229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar 229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar Hammurabi Kanunlarý (M.Ö.18.yy.) FARKETTINIZ MI? Artýk, bülteninizi, mimarlýk

Detaylı

BÜ RO E MEKÇÝLERÝ 1998 SENDÝKASI BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Özel Sayý- 51 Mart 2007 HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ÖRGÜTLENELÝM! HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ý Sayfa 2 SOSYAL

Detaylı

AKP HÜKÜMETÝ ile Adým Adým SAÐLIKTA YIKIM GÝRÝÞ 5 yýla yaklaþan AKP Hükümeti dönemi birçok alanda yapýsal deðiþimlerin gerçekleþtirildiði bir dönem olarak yaþandý. Bu deðiþimlerin ortak özelliði ise Türkiye

Detaylı

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI TARIM VE MÜHENDÝSLÝK TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI YAYIM ORGANI ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI BÝLÝM KURULU

Detaylı

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!!

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34 EMEKÇÝLER Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! ÝÇÝNDEKÝLER Odalarýmýzýn Genel Kurullarý 3 Kamu Yönetimi

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

TTB de görev deðiþimi

TTB de görev deðiþimi dýþarýdan göz......türk Tabipleri Birliði nin ve Tabip Odalarýnýn son yýllardaki çýðlýklarý bu uygulamalarý en güzel þekilde anlatýyor. Evet, bu yaþananlar, bu yapýlmak istenenler, týbba, etiðe ve bilime

Detaylı

35. BÜYÜK KONGREYE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLER TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI 2005 ARALIK ADANA TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI 35. Yayýna Hazýrlayanlar: Adana Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Kongre Delegeleri Mevzuat

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T.C. Baþbakanlýk Ankara, Ekim 2003 Kamu Yönetiminde Yeniden Yapýlanma: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T. C.

Detaylı

Mart: Çocuk ve Mimarlýk Nisan: Kamuda Mimarlýk..

Mart: Çocuk ve Mimarlýk Nisan: Kamuda Mimarlýk.. ANKARA... MÝMARLIK... TAKVÝM Mimarlar Odasý Ankara Þubesi bülteninin bu sayýsý, bazý aksaklýklar nedeniyle, iki aylýk (Aralýk-Ocak) bir bülten olarak derlendi. Gecikme için ve bir aylýk etkinliklerimiz

Detaylı

TÜRK-ÝÞ SUNUÞ. Ýtirazlarýmýz ve Sayýn Cumhurbaþkanýnýn duyarlý tavrý sonucu kiralýk iþçilik düzenlemesi yasalaþmadý.

TÜRK-ÝÞ SUNUÞ. Ýtirazlarýmýz ve Sayýn Cumhurbaþkanýnýn duyarlý tavrý sonucu kiralýk iþçilik düzenlemesi yasalaþmadý. TÜRK - ÝÞ Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu Bayýndýr Sokak No: 10 06410 Kýzýlay - Ankara Tel : (0.312) 433 31 25 (4 Hat) Faks : (0.312) 433 68 09-433 85 80 http://www.turkis.org.tr e-posta: turkis@turkis.org.tr

Detaylı

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI T.C. KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ 11 NEYÝ KORUYORUZ? 15

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler Samsun Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Adýna Sahibi Kadir GÜVEN Ýl Müdürü Yazý Ýþleri Müdürü Erol BAÞ Yayýn Kurulu Erol BAÞ Gürsel BALCI Fikret SÖNMEZ Dr. Habip MURUZ Recep KIRBAÞ Cihan

Detaylı

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü dýþarýdan göz... 1 Haziran 2009 Sayý: 165...Sanatýn birçok alaný týp konularýndan beslendi, beslenmeye de devam ediyor. Özellikle sinemacýlar bazý rahatsýzlýklarý konu alarak hem güzel filmler çekiyorlar,

Detaylı

Bir gasp hikayesi. Yaklaþýk 4.5 katrilyon lira (4.5 milyar YTL) ek ilaç maliyeti bekliyoruz.

Bir gasp hikayesi. Yaklaþýk 4.5 katrilyon lira (4.5 milyar YTL) ek ilaç maliyeti bekliyoruz. Nisan 2006 SSK Özel Devr(ed)ilen SSK Bir gasp hikayesi SSK saðlýk kurumlarýnýn Saðlýk Bakanlýðý na devredilmesi, AKP Hükümeti nin Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn en önemli ayaklarýndan birini oluþturuyordu.

Detaylı

tmmob mimarlar odasý ANKARA ÞUBESÝ 90 Haziran 2011

tmmob mimarlar odasý ANKARA ÞUBESÝ 90 Haziran 2011 tmmob mimarlar odasý ANKARA ÞUBESÝ 90 Haziran 2011 Merhaba, Bir kez daha politikanýn çok gündemde olduðu bir dönemin, bir seçim sürecinin içindeyiz. 12 Haziran seçimlerine gidilirken, kitlelerin gündeminde

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007)

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI 1954 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ 8. OLAÐAN GENEL KURUL 7. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) boþ olacak 2 özlem ne ayrýlýk ne yokluk

Detaylı