içindekiler içindekiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler içindekiler"

Transkript

1

2 odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 156 Ekim 2006 Dernek Adýna Sahibi Himmet Þahin (EDS'83) 4 6 içindekiler içindekiler 83. yýlýnda cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti Mesut, Muvaffak ve Muzaffer Olacaktýr ayýn konusu Anadolu bozkýrýndan ormana: Deneyimli ve Genç ODTÜ ODTÜ neden tercih ediliyor? ÖSS birincileri ODTÜ de ODTÜ lülere sorduk: Neden ODTÜ? Yazýiþleri Müdürü M. Nilgün EGEMEN (CHE 89) Yayýn Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY'83) Nermin FENMEN (CHE'80) Çiðdem Berdi GÖKHAN (ARCH'71) Ümit ÇAÐLAR (EE'93) Tuna KOLAT (EE'76) Eren AKDUR (METE'97) H. Nafi ÝPEK (PETE'82) Özcan YALIÇINKAYA (MÝNE 82) Tanju ERYILMAZ (ME 83) Þule ÞAHÝN ((PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Reklam Sorumlusu Kemal BULUT Grafik Tasarým Onur DURSUN Renk Ayrýmý ve Baský Nurol Matbaacýlýk ve Ambalaj Sanayi A.Þ. 1. Organize Sanayi Bölgesi Göktürk Caddesi No: Sincan - Ankara Telefon: (312) Fax: (312) Baský Tarihi: 17 Ekim 2006 Ýmzalý yazýlardaki görüþ ve düþünceler yazarlarýna ait olup, ODTÜ Mezunlarý Derneði'ni ve odtülüler bülteni ni sorumlu kýlmaz. Yayýnlanan yazýlar ve fotoðraflar Derneðin ve yazarlarýn izni olmadan, kullanýlamaz. ODTÜ Mezunlarý Derneði Yönetim Kurulu Himmet ÞAHÝN (EDS'83), Baþkan Bayraktar BAYRAKTAR (CE'87), II. Baþkan M. Nilgün EGEMEN (CHE 89), Yazman Nevres DABIL (CH 98), Sayman Cem YAÞIN (CP'89) Sedef SOMALTIN (EE'92) Taner ÖZDEMÝR (EE 88) Ödentileriniz Ýçin T. Ýþ Bankasý, ODTÜ Þubesi 4229/ Garanti Bankasý, Maltepe Þubesi Burs ve Yardýmlar Fonu T. Ýþ Bankasý, ODTÜ Þubesi 4229/ (YTL) 4229/ (EUR) 4229/ (USD) Garanti Bankasý, Maltepe Þubesi (YTL) Yönetim Yeri: ODTÜ Mezunlarý Derneði 428. Sokak 100. Yýl ANKARA Tel: (312) Faks: (312) e-posta: 16 ankara dan Cumhuriyetin 83 ncü yýlýnda bir ulusa tanýklýk eden ULUS Kuðulu Park direniþinin bit(e)meyen öyküsü etkinlik izlencesi hocam inecek var Trabzon kültür sanat Her resim birisiyle konuþmak ister odtü den bir köþe Yalýncak ve Koçumbeli kazýlarý anýlarla odtü Yalýncak ve Kocumbeli kazýlarý takvim yapraklarý 35 anma Attila Ýlhan: Bir aykýrý þair 36 üyelerden Dünya Standartlar Günü 14 Ekim de tüm dünyada kutlanýyor 39 dernekten Duatepe... Ulusal Kurtuluþ Savaþýmýzýn dönüm noktasý... Rüþtü Yüce yi andýk Dernek-Üye arasýnda yeni bir iletiþim kanalý: uye-list 42 etkinlik Terry Fox Koþusu 44 konsey Ýstanbul ODTÜ Mezunlarý Derneði tarafýndan gerçekleþtirilen geleneksel bir etkinlik: FORUM 45 etkinlik Yazma seminerleri kasým da baþlýyor Wine Hour Sonbaharda da þarap ve sohbet keyfine devam Mavi Siyah Flamenko Topluluðu: Mavi Siyah bir konser... Eymir de bisiklet turu Kapak Konusu Cumhuriyetimiz 83 Yaþýnda Yerel Süreli Yayýn ISSN odtülüler bülteni 156 ekim

3 bizden size bizden size 10 YTL KAMPANYASI 10 YTL KAMPANYASI 10 YTL KAMPANYASI 10 YTL KAMPANYASI Burs 10 YTL fonuna KAMPANYASI yapacaðýnýz ayda 10 YTL ve üzeri yardýmlar bir araya geldiðinde, kaynak yetersizliði yüzünden burs 10 YTL KAMPANYASI veremediðimiz bir çok ODTÜ lü öðrencimizin yüzünü 10 YTL KAMPANYASI güldürecek... Dileriz, bu kampanyada bizi 10 YTL yalnýz KAMPANYASI býrakmazsýnýz 10 YTL KAMPANYASI ONLARI UNUTMAYINIZ 10 YTL Fonu KAMPANYASI 10 YTL KAMPANYASI 10 YTL KAMPANYASI 10 YTL KAMPANYASI Burs ve Yardýmlar T. Ýþ Bankasý, ODTÜ Þubesi (YTL) (EUR) (USD) Garanti Bankasý, Maltepe Þubesi (YTL) 50. Kuruluþ yýldönümünü kutladýðýmýz Üniversitemizin neden ilk sýralarda tercih edildiði bu sayýmýzýn önemli konularýndan birisidir. Bu kapsamda Türkiye'nin eðitim sisteminin üniversitelere nasýl yansýdýðýna göz atmakta fayda vardýr. Yurttaþlardan büyük bir uyum bekleyen devlet, onlara karþý olan sosyal ödevlerine gereken önemi vermemekte ve bu sosyal ödevler, devletin önemsiz bir yan iþlevi gibi gösterilmektedir. Sosyal sorunlarý çözmenin sorumluluðu, yardýmsever yurttaþlarýn gönüllü katkýlarýndan ve kuracaklarý dernek ve vakýflardan beklenmektedir. Bölgeler ve sýnýflar arasýndaki ekonomik-sosyal dengesizlikler ele alýnmamakta, tam tersine, çalýþan ve zeki olan herkesin toplumda yükseleceði imajýný veren '' Þans eþitliði '' izlenimi yaratýlmaktadýr. Siyasal kurumlarla ilgili bilgiler de gerçekçilikten uzaktýr. Siyasal düzenin, biçimsel ve mekanik iþleyiþi idealize edilmiþ bir tablo içinde sunulmakta, toplumsal sýnýflarýn ve çýkar gruplarýnýn siyasal düzende oynadýklarý roller ve bunlarýn doðurduðu sonuçlar hiç ele alýnmamaktadýr. Eleþtirici-gerçekçi nitelikleri olmayan bu toplumsallaþma çabasý, genç kuþaklarda sistemle ilgili olumlu bir imge geliþtirmemekte ve Ýlköðretim düzeyinde baþlayan toplumsallaþma, burada sona ermemektedir. Yaþý ilerleyen, toplumsal olaylara ve okul dýþý çevreyle iliþkisi ve etkileþimi artan çocuk, siyasal sistemle ilgili olumlu bir imge geliþtirse bile, çok kýsa bir zamanda kendisine gerçek dýþý bilgiler verildiðini öðrenerek, okul düzeninden ve siyasal düzenden yabancýlaþma eðilimine girmektedir. Bütünüyle toplumsallaþmanýn en önemli iki kaynaðý olarak görülen geleneksel deðerlerin taþýyýcýsý olan aile ile, çaðdaþlaþtýrýcý (bu günkü koþullarla deðil) etkisi olmasý gereken okul arasýndaki çeliþki ön plana çýkmaktadýr. Bu çeliþki, kendi içinde, önemli kiþilik tanýmý ve yabancýlaþma bunalýmlarýna yol açacak niteliktedir. Ülkemizdeki siyasal toplumsallaþma olgusunun bölüntülü niteliðinin belirleyiciliði, diðer unsur olan çocuk- aile-okul çeliþkisinden doðan etkilerin çözümlenmesi gerektiðini vurgulamaktadýr. Okulda verilen gerçek dýþý siyasal toplumsallaþma ile gerçek toplumsal olgular arasýndaki çeliþkilerle çocuk karþý karþýya gelmektedir. Toplumsal olaylarýn, siyasi bilincin geliþmesinde ne kadar önemli olduðu hepimizin bildiði bir gerçektir. Ülkemizdeki siyasal toplumsallaþmada, üç kademeli bir bölüntü ve çeliþki dizisi göze çarpmaktadýr. Aile - okul - toplumsal ve siyasi çevre. Her etmen, bir öncekinin verdiði siyasal bilinci kýsmen de olsa geçersiz kýlmakta veya gerçek dýþýlýðýný vurgulamaktadýr. Çocuðun bireysel düzeyde veya toplumsal-siyasi düzeyde yabancýlaþmasý, kendisinin; çevre ve birey-toplum arasýndaki iliþkiler açýsýndan yeni tanýmlara ihtiyaç duymasý ve arayýþlara girmesine sebep olmaktadýr. Bu arayýþ süreci, genç aydýn için çeþitli köktenci ideolojilerin gireceði açýk bir kapý býrakmaktadýr. Yanlýþ bir anlamaya yer vermemek için þu noktalarýn önemle belirtilmesi gerekir: Öðrenci davranýþlarýnýn tek ve en önemli nedeni sadece yukarýda sayýlan unsurlar deðildir. Bu olgu, genç kuþaklarý ideolojik arayýþa iten hazýrlayýcý etmenlerden sadece birisidir. Üzerinde durulmasý gereken pek çok etmenin varlýðý yadsýnamaz. Bu çeliþki ve yabancýlaþmanýn ortadan kaldýrýlmasýnýn en önemli yollarýndan biri, Ýlköðretim düzeyinde okutulan yurttaþlýk bilgisi derslerinin ve siyasal-toplumsal konularýn anlatýldýðý ders kitaplarýnýn, yaklaþým ve içerik yönünden yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli deðiþikliklerin yapýlmasýdýr. Bu sayede toplumsal ve evrensel kültüre yabancýlaþmadan, sistem içinde doðru karar süreçlerinin içinde bulunabilecek yeni bir gençlik yaratýlabilir. Bu deðiþikliklerin yapýlabilmesi ise siyasi karar verme gücünü elinde tutanlara baðlý bir olgu olarak kalmaktadýr. Ülkemizdeki eðitim sisteminin geliþerek daha kaliteli hale gelmesi, daha araþtýrmacý, analiz ve sentez yapma becerisine sahip, sosyal duyarlýlýðý geliþmiþ, donanýmlý gençlerin yetiþerek ODTÜ'ye girmesine ve Üniversitenin, Uluslararasý platformda daha çok sesinin duyulmasýna sebep olacaktýr. odtülüler bülteni 156 ekim

4 83. yýlýnda cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti Mesut, Muvaffak ve Muzaffer Olacaktýr 83 yýl önce gerçekleþtirilen baðýmsýzlýk savaþýnýn yýkýntýlarý ve Osmanlý'nýn yok olma sürecinin getirdiði azgýn yoksulluk ve sefalet ortamýnda çaðdaþ bir ulus yaratabilmek için yüce önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaþlarý tarafýndan Cumhuriyet ilan edilmiþti. Çaðdaþ bir toplumsal yaþam ve demokrasi adýna, insan haklarý ve hukukun üstünlüðü adýna, adalet adýna, sanayileþme ve geliþme adýna kýsacasý iyi ve güzel adýna ülkemizde bugün ne varsa borçlu olduðumuz Cumhuriyetimiz kýsa bir süre sonra bir yýlý daha devirecek. Bu destansý baþarýya yol açan Cumhuriyet ilanýnýn 83. yýlýný kutlayacaðýz. Türk ulusu olarak ilerici ve devrimci adýmlarla uygar toplumlar arasýna girmemizi saðlayan Cumhuriyetin ülkemize özgü anlamý çok büyüktür. Cumhuriyet ülkemiz için sadece bir yönetim biçimi deðil, ayný zamanda bir çaðdaþlaþma ve 20. yüzyýlýn en baþarýlý toplumsal ve siyasal deðiþim ve geliþim projesidir. Ayný zamanda bir büyük hukuk devrimi olan Cumhuriyet sayesinde Türkiye, hukukun evrensel ilkelerini ve çaðdaþ demokrasiyi yaþama geçirebilmiþ ekonomik, siyasal ve toplumsal anlamda büyük atýlýmlar gerçekleþtirmiþtir. Bu nedenle her yýl bu denli önemli bir olayýn kutlanmasýnýn ulusca büyük bir coþkuya, sevince ve gurura yol açmasý çok doðaldýr. Son yýllara kadar da 29 Ekim Cumhuriyet bayramlarý hep bir büyük çoþku, mutluluk ve heyecanla kutlanmýþtýr. Ancak ne yazýk ki özellikle son yýldýr laik ve demokratik Cumhuriyetimizin ilanýnýn kutlamalarýna coþku, heyecan ve gurur yerine, boyutu her yýl daha da artan bir kaygý ve huzursuzluk egemen olmaya baþlamýþtýr. Kuþkusuz kaygý ve huzursuzluk nedensiz deðildir. Kaygý ve huzursuzluðun kaynaðýnda 1980 sonrasýnda Atatürkçü, laik aydýn ve yazarlara yapýlan saldýrýlar ve cinayetler ile özellikle son yýllarda gittikçe artan bir þekilde Cumhuriyetin temel ilkelerine ve kurumlarýna yapýlan sistemli ve planlý saldýrýlar yatmaktadýr. Ne yazýk ki bir süredir bilinçli ve planlý bir þekilde Cumhuriyetin temel ilkeleri tartýþmaya açýlmýþ, yargý, üniversiteler, eðitim gibi laik demokratik sistemin ana kurumlarý yýpratýlmaya baþlanmýþtýr. "Türkiye Cumhuriyeti'nin 4 odtülüler bülteni 156 ekim 2006

5 83. yýlýnda cumhuriyet baþlangýçta ortaya koyduðu Laiklik, Cumhuriyet ve Milliyetçilik gibi bir çok temel ilkenin yerini daha çok katýlýmcý, daha ademi merkeziyetçi, daha Müslüman bir yapýya devretmesi sorumluluðunu ve artýk bunun zamanýnýn geldiði düþüncesini taþýyorum" diyebilen birisi devletin bir numaralý bürokratý olarak görevlendirilmiþ ve tüm eleþtirilere ve toplumsal, demokratik baskýlara raðmen görevde býrakýlmýþtýr. Öte yandan buna benzer görüþlerin Baþbakan, Meclis Baþkaný ve diðer Hükümet yetkilileri tarafýndan sýklýkla dile getirilmesi, laik ve demokratik cumhuriyetimizin geleceði konusunda kaygýlarý ve huzursuzluðu daha da arttýrmaktadýr. Son iki yýlda hýzlý bir þekilde artan bölücü terör ve þehit cenazelerinin tüm ülkeye yayýlmasý, Danýþtaya silahlý saldýrý ve bir yüksek yargý mensubunun öldürülmesi, turistik bölgelerde ve birçok ilimizde patlayan bombalar, çýkarýlan orman yangýnlarý geleceðe dönük olarak ekonomik, toplumsal ve siyasal büyük belirsizliklere yol açmaktadýr. Son olarak uzun süreden beri tarikatlarýn cirit atmaya baþladýðý ülkemizde Ýsmailaða tarikatý camisinde yaþanan cinayetler ile ortaya çýkan tarikatçý yapýlanmalarýn topluma egemen olma kavgasý kaygý ve huzursuzluklarýn tuzu biberi olmuþtur yýlýndan beri yürürlükte olan 677 sayýlý Devrim Kanununa raðmen tarikatlar açýkca faaliyet göstermekte ve gittikce yayýlarak toplumsal tabanlarýný geniþletmektedirler. Tarikat ve cemaat türü örgütlenmeler o denli yaygýn ve devlet kurumlarýnda etkin bir hale gelmiþtir ki, Ýsmailaða tarikatýnýn camisinde iþlenen cinayet ve linç olaylarý doðru dürüst kovuþturulamamýþtýr bile. Kýsacasý 83 yýl önce büyük bir onur, gurur ve heyecanla kuruduðumuz laik, demokratik ve hukukun egemen olduðu Cumhuriyetimiz bugün daha önce hiç görülmedik ölçüde saldýrýya uðramakta ve tahrip edilmeye çalýþýlmaktadýr. Ýþte böyle bir ortamda Cumhuriyetimizin 83. yýlýný kutluyoruz. Çizmeye çalýþtýðým tablo Cumhuriyetimiz adýna gerçekten üzücü ve ürkütücüdür. Daha önce de dediðim gibi kaygý ve huzursuzluk vericidir. Ancak belirttiðim tüm bu olumsuzluklara ve yaþanan kötü olaylara karþýn yine de Cumhuriyetimizin 83. yýlýný çoþku, heyecan ve büyük umutlarla kutlamamýz için yeterli nedenlerimiz vardýr. Çünkü, Mustafa Kemal önderliðinde gerçekleþtirilen Kemalist devrim ve kurulan cumhuriyet rejimi yine Önderin ifadesiyle "Türk ulusunun ve onun kahraman evlâtlarýndan oluþan büyük ordumuzun vicdanýnda akýl ve bilincinde kurulmuþ ve diðer tüm devrim ilkeleri bu ulusun ruhundan esinlenmiþtir". Bu nedenle Cumhuriyeti kuranlar, onu korumaya da muktedirdirler. Gerçekten de cumhuriyet rejimi bu ülkenin evlatlarýnýn kan dökerek, canýný vererek, bilinçle kabullenerek, bedel ödeyerek kurduðu bir rejimdir. Bu nedenle Kemalist düþüncenin ve cumhuriyet rejiminin kökleri saðlamdýr. Kemalist ilkeler ve cumhuriyet rejimi bu topraklarýn binlerce yýllýk insan sevgisiyle dolu, insaný temel alan, birleþtiren, seven, üreten ve büyüten anlayýþýnýn doðal sonucudur. Laik ve demokratik Cumhuriyet rejimimiz bütün aymaz saldýrýlara raðmen dimdik ve ilelebet ayakta kalacaktýr. Bu saldýrýlar sadece insanlarýmýzýn ve bir bütün olarak ülkemizin canýný yakmak, sýkýntýya sokmaktan baþka bir sonuç alamaz. Cumhuriyeti ortadan kaldýrmaya çalýþan bedbahtlarýn Mustafa Kemal'in 1926 yýlýnda söylediði gibi "Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyýk olduklarý muameleye maruz kalmaktan baþka nasipleri olamaz. Türk ulusu emniyet ve mutluluðunun kefili olan ilkelerle uygarlýk yolunda, tereddütsüz yürümeðe devam edecektir." Kýsacasý yine Atamýzýn 1923 yýlýnda vurguladýðý gibi "Türkiye Cumhuriyeti Mesut, Muvaffak ve Muzaffer" olacaktýr. Mehmet TOMANBAY (ECON'76) odtülüler bülteni 156 ekim

6 ayýn konusu Anadolu bozkýrýndan ormana: "Deneyimli ve Genç ODTÜ" Orta Doðu Teknik Üniversitesi eðitim öðretim yýlý açýlýþý, Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer, Rektör Prof. Dr. Ural Akbulut, öðretim üyeleri ve öðrencilerin katýlýmýyla 20 Eylül'de ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaþ Salonu'nda gerçekleþti. Derneðimizin de hazýr bulunduðu bu yýlki açýlýþ töreni, üniversitemizin 50. eðitimöðretim yýlýna girmesi nedeniyle farklý bir coþkuya sahne oldu. Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer'in alkýþlarla karþýlandýðý açýlýþ, 50. Yýl Bildirgesi metninin okunmasýyla baþladý. "Anadolu bozkýrýný ormana çeviren" ODTÜ için nice elli yýllara dileklerinin ardýndan gerçekleþen piyano dinletisini, ODTÜ GÝSAM tarafýndan hazýrlanan belgesel izledi. Kurulduðu 1956 yýlýndan bu yana üniversite yerleþkesindeki deðiþiklikler üzerinden ODTÜ tarihinin yeniden yazýldýðý belgeselde, ilk yýllarýnda "Baraka Üniversitesi" olarak anýlan bölgenin bugünkü haline hangi çabalarla geldiði anlatýldý. "Deneyimli ve Genç ODTÜ" sloganýyla son bulan belgesel gösteriminin ardýndan Rektör Prof. Dr. Ural Akbulut, ODTÜ'nün elli yýlýný özetleyen konuþmasýný gerçekleþtirdi. Konuþmasýnda ODTÜ'nün elli yýlda katettiði aþamalar sonucunda Türkiye'nin sayýlý üniversiteleri arasýna girdiðini belirten Ural Akbulut, ODTÜ gibi bir üniversitenin ülkenin geliþmesi ve kalkýnmasý için akýl ve bilimin yol göstericiliðini hakim kýlmayý da görev edinmesi gerektiðinin üzerinde önemle durdu. Akbulut, özellikle devlet üniversitelerinin Cumhuriyet ideolojisini aktarma aþamasýndaki kurumsal rolünün sürdürülmesi gerektiðine iþaret ederek, "Cumhuriyetimizi yýpratma ve baþta laiklik olmak üzere temel ilkelerini deðiþtirmeye yönelik giriþimleri görmekten büyük üzüntü duyuyor ve bu çabalarý þiddetle kýnýyoruz" dedi. "Baþta ODTÜ olmak üzere Cumhuriyetin tüm kurumlarýnýn Atatürkçü düþünce sisteminden sapmadan ülkemizi aydýnlýða ve geliþmiþ ülkelerin seviyesine çýkarmaya kararlý" olduðunu ifade eden Rektör Akbulut, "Cumhuriyet üniversitelerinin bilimin ýþýðýnda toplumu aydýnlatmaya ve Cumhuriyetin temel ilkelerini koruyacak ve onu yüceltecek gençleri yetiþtirmeye devam edeceðini" belirtti. Bu doðrultuda üniversite mensup, öðrenci ve mezunlarýnýn geniþ katýlýmýyla hazýrlanan ODTÜ Stratejik Planý'nda yer alan ODTÜ Vizyonu'na da deðinen Akbulut, "ODTÜ Vizyonu'nda, geleceðin liderlerini yetiþtiren, toplumsal geliþme sürecinde önderlik rolü üstlenen, uluslararasý düzeyde tanýnan, araþtýrma aðýrlýklý bir üniversite" olmanýn büyük önem taþýdýðýný da sözlerine ekledi. 6 odtülüler bülteni 156 ekim 2006

7 ayýn konusu Prof. Dr. Ural Akbulut'un ardýndan yaptýðý konuþmada, Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer de "Atatürk ilkeleri ve laiklik" konusundaki hassasiyetin ve "Cumhuriyet ruhu"nun önemine deðindi. Ahmet Necdet Sezer, Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olan Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nin bu ruhu taþýmasýndan ötürü duyduðu memnuniyeti de dile getirdi. Yükseköðretim kurumlarýnýn ekonomik, siyasal ve yönetimsel sorunlarýnýn maalesef hala var olduðunu ifade eden Sezer, buna yönelik olarak ortaya atýlacak çözüm önerilerinin de mutlaka Cumhuriyet felsefesiyle örtüþmesi gerektiðinin altýný çizdi. Cumhuriyetin ilaný öncesindeki Ankara için üretilen "bozkýr kasabasý söylencesi"nden ilhamla oluþturulan "Anadolu bozkýrýný ormana çeviren ODTÜ" deyimi, 20 Eylül'de gerçekleþtirilen Eðitim Öðretim Yýlý Açýlýþý'nýn en yalýn özetiydi. 50. YIL BÝLDÝRGESÝ 50 YILLIK ODTÜ ETKÝSÝ 1956'da büyük hedeflerle kuruldu. Elli yýldýr ülkenin umudu onunla yükseldi, hep kendi ile yarýþtý ve baþarýlara koþtu ODTÜ. Anadolu bozkýrýný ormana çevirirken, ülkenin de orman gibi zenginleþeceðine inandý. Gün geldi, ülkenin gündemini belirledi ODTÜ'lü. Görevden kaçmadý. Bilgi ve becerileri ile her zaman yenilikçi ve öncü oldu, ODTÜ'lü ülke yararýna çaðýn gereðini ve inandýðýný yaptý. Ýnsanýmýz da inandý ODTÜ'ye ve bu inanç ülkenin geleceðine olan güveni hep taze tuttu. Toplumda yaþananlar, iniþlerçýkýþlar ODTÜ'lüleri güçlendirdi, ODTÜ kimliðini pekiþtirdi. Kampusta yeþeren ODTÜ deðerleri zamanla ODTÜ geleneðine dönüþtü. Atatürk ilkelerinden, devrimci ruhundan hiç ödün vermedi ODTÜ. Ýþinde her zaman en iyi oldu, ileri düzeyde bilgi üretti ve küresel eðitim standartlarýndan vaz geçmedi. Eðitim sistemi ile örnek oldu. Kampus ortamýnýn çok sesliliðini, üretme heyecanýný yaþadý nesiller. Aydýn ve yaratýcý mezunu ile kurumlara lider, üniversitelere öðretim üyesi yetiþtirdi, ülkenin geleceðini þekillendirdi ODTÜ. Gün geldi, teknolojik yetkinlik uluslarýn kaderini belirledi; ODTÜ yine önde idi. Ülkeyi önce bilgisayar, sonra internet ile tanýþtýrdý. Ýlk teknoparký kurdu. Ankara'da yeþerdi, bu topraklarýn deðerlerini bünyesinde topladý ve yaptýklarý ile toplum üzerindeki etkisini aksatmadan sürdürdü ODTÜ. Toplumsal sorumluluk bilincini hep canlý tuttu. Elli yýl boyunca ülke gündemini etkiledi, topluma güven verdi.. Cumhuriyetimizin en önemli projelerinden biri olarak tarihte yerini aldý. Ülkemiz seninle güçlenecek, toplumumuz seninle aydýnlanacak. Deneyimli ve genç ODTÜ; nice elli yýllara... odtülüler bülteni 156 ekim

8 ayýn konusu ODTÜ neden tercih ediliyor? Bu yýl 50.Yýlýný büyük coþku ile kutladýðýmýz Orta Doðu Teknik Üniversitesi, kuruluþundan günümüze, Türkiye'de öncü bir üniversite olma özelliðini sürdürmektedir. Bunun sonucu olarak, Üniversitemiz Türkiye'nin en baþarýlý öðrencileri tarafýndan tercih edilmekte, Üniversite Giriþ Sýnavýnda ilk 1.000'e giren öðrencilerin yaklaþýk dörtte biri ODTÜ'yü seçmektedir. ODTÜ'nün kuruluþunun 50. yýlýnda en çok tercih edilen üniversite olmasýný saðlayan etkenler nelerdir? Bu soruyu, lise öðrencilerinin beklentilerini düþünerek cevaplamak doðru olacaktýr. Görevim gereði pek çok lise gezdim ve gençler ile sohbet ettim. Bana yöneltilen sorularý göz önüne aldýðýmda, öðrencilerin üniversite eðitiminden beklentilerini aþaðýdaki gibi özetleyebiliriz: 1) Kaliteli ve uluslararasý düzeyde kabul görecek bir eðitim almak. 2) Mezun olduðunda kolay iþ bulabilmek. 3) Üniversite eðitimi boyunca, mesleki eðitimin yaný sýra, kendilerini sosyal ve kültürel açýdan geliþtirebilmek. Üniversitemizin elli yýl boyunca eðitimdeki baþarýsý ve toplum üzerindeki etkisi yadsýnamaz bir gerçek. ODTÜ'nün yüksek eðitim kalitesinin yýllar boyu deðiþmemesinin pek çok nedeni var. Ancak, bunlarýn sadece çok belirgin olanlarýný sýralamaya çalýþacaðým. Üniversitemizin elli yýl boyunca koruduðu kurum içi kurallarý ve hiç bir yerde yazýlý olmayan, ancak büyük bir titizlikle uygulanan etik deðerler, eðitim kalitesinin sürdürülmesinde önemli etkenlerdir. Üniversitenin kurulduðu yýllardan günümüze kadar, derslerin içerikleri ve öðrenciye kazandýrdýðý ögeler, eðitim komisyonlarýnda ayrýntýlý olarak tartýþýlýr ve uygulama daima bir disiplin içinde gerçekleþtirilir. Sýnavlarda, geçme notu sabit bir deðer deðildir. Bunun yerine 'çan eðrisi sistemi' uygulanýr ve sýnýfta en baþarýlý öðrencilerin yaný sýra, göreceli olarak mutlaka baþarýsýz öðrenciler de olur. Böylece, sýnýf içi rekabet ortamý tetiklenir. Diðer yönden, geliþmiþ ülkelerdeki baþarýlý üniversitelerin kullandýðý kitaplarýn ders kitabý olarak kullanýlmasý, öðrencinin mesleki geliþiminde önemli bir rol oynar. Üniversitemizin zengin kütüphanesi eðitimi destekleyen ana unsurdur. Ancak, eðitim kalitesinin ana ögesi Öðretim Üyesidir. Üniversitemizde, öðretim üyesi seçimi ve atanmasý yýllar boyu sýký kurallar çerçevesinde gerçekleþtirilmektedir. Atama kriterlerinde, öðretim üyesi adayýnýn özgeçmiþi ve bilimsel altyapýsý ön plandadýr. Bu seçim modeli yýllar sonra, Yükseköðretim Kurumu yönetmeliklerine girmiþ ve diðer üniversitelerde de uygulanmasý zorunlu hale getirilmiþtir. Diðer yandan, Türkiye'de tüm üniversitelerin eðitim kalitesi, son yýllarda olumsuz geliþmeler nedeni ile düþmektedir. Yýllar boyunca ihmal edilen üniversiteler, idari, mali hatta akademik özerkliðini kýsýtlayan mevzuat deðiþiklikleri ile boðuþmaya itilmiþ, kendi kontenjanlarýný dahi belirleyemez duruma düþmüþlerdir. Üniversitelerin aldýðý ödeneklerin her yýl biraz daha düþmesi, buna karþýlýk kontenjanlarýn artmasý, eðitim kalitesini tehdit eden önemli unsurlar olmuþtur. Bir devlet üniversitesi olan ODTÜ'nün, bu tür geliþmelerden fazla etkilenmemesinin en önemli nedeni, öðretim üyelerimizin taþýdýðý ODTÜ'lü Ruhudur. Öðretim üyelerimizin gösterdiði fedakarlýklar ve Üniversitemizin çýkarlarýný kendi çýkarlarýnýn önünde görmeleri, eðitim kalitesinin olumsuz etkilenmesini engellemiþtir. Eðitim düzeyi yüksek mezunlar vermesinin doðal bir sonucu olarak, ODTÜ mezunlarý iþ çevreleri tarafýndan aranan ve öncelikli olarak iþe alýnan bireyler olmaktadýrlar. ODTÜ'nün eðitim kalitesinin sürmesinin bir diðer nedeni ise yönetim gelenekleridir. Üniversitemizde, gençlerin yönetici olmalarý desteklenmektedir. ODTÜ yöneticileri ve öðretim üyelerinin demokrat yapýlarý, tüm kararlarýn þeffaf bir ortamda alýnmasýný saðlamaktadýr. Böylece, bütçe daðýlýmlarý ve yatýrýmlar tartýþýlabilmekte, harcamalar gerçekten yatýrým yapýlmasý gereken alanlara yönelebilmektedir. Sonuç olarak, eðitim kalitesini belirleyen altyapý, yatýrýmlarýn doðru 8 odtülüler bülteni 156 ekim 2006

9 ayýn konusu yapýlmasý nedeni ile geliþtirilebilmektedir. Bir yerleþke üniversitesi olarak, öðrenci topluluklarý ve etkinlikleri daima desteklenmiþ ve öðrencilerinin mesleki geliþiminin yaný sýra, kültürel ve kiþilik geliþimine de önem verilmiþtir. Bugün, Yerleþkemizde 90 öðrenci topluluðu faaliyet göstermektedir. Bu sayý dahi, Yerleþke içindeki kültürel etkinliklerin yoðunluðu hakkýnda bir fikir verebilir. Üniversitemizin toplum içindeki saygýnlýðý üzerinde, ODTÜ Ruhu'nun önemli bir etkisinin olduðunu düþünüyorum. ODTÜ, sadece iyi bir eðitim vermekle kalmýyor, öðrencilerine ve bu Yerleþke'de yaþamýþ ve bu havayý solumuþ tüm insanlara benzer ortak deðerler de kazandýrýyor. Tüm mensuplarýmýz ve mezunumuz tarafýndan paylaþýlan "ODTÜ'lü Ruhu", topluma öncülük etmek, toplum sorunlarýna sahip çýkmak ile özdeþleþmiþtir. Bu ortak deðerler, mezuniyet sonrasý belirli konular çevresinde ortak davranmayý ve dayanýþmayý mümkün kýlarken, toplumda saygý uyandýrmaktadýr. 'Toplum için, toplumla beraber' ilkesinden yola çýkarak, Üniversitemiz Türkiye'de pek çok ilk uygulamaya imza atmýþ ve Ülkemizde yüksek öðretim sistemine devrim niteliðinde yenilikler getirmiþtir yýlýnda merkezi bilgisayar sistemi (IBM 1620) kuran ilk üniversite olmasý, 1968 yýlýnda kampus içi kazý bulgularýný sergileyen arkeoloji müzesini açmasý, mezunlar için 1980'de ilk Ýþ Bulma Merkezini, 1991'de ilk Sürekli Eðitim Merkezini kurmasý, önderlik ettiði uygulamalara birer örnek olarak verilebilir. 1987'de Türkiye'de teknopark giriþimini baþlatýrken, ilk internet baðlantýsýný 1993'de saðlarken ve 2003'de ODTÜ Internet TV yayýnýný baþlatýrken, ODTÜ hep toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket etti. Üniversitemizin toplumsal sorumluluðu, kamuoyunu tarafýndan duyulan güvenin yüksek olmasýnda önemli bir etken oldu. Sonuç olarak, ODTÜ 50 yýl boyunca mesleki bilgisi yüksek, aykýrý düþünebilen, soru soran, eleþtiren, Atatürkçü mezunlar vermiþ, bilimin ýþýðý ile toplumu aydýnlatmýþ ve bunun sonucu olarak toplum içinde sarsýlmaz bir güven oluþturmuþtur. 50 yýl sonra dahi en baþarýlý öðrenciler tarafýndan tercih edilen bir üniversite olabilmesini, mezun, mensup ve öðrencilerimizden oluþan ve ortak deðerleri savunan ODTÜ Ailesine borçludur. Prof. Dr. Bilgehan ÖGEL (METE'82) Rektör Danýþmaný Fotoðraflar: Aydýn TÝRYAKÝ (CHE 81) odtülüler bülteni 156 ekim

10 ayýn konusu ÖSS birincileri ODTÜ'de Bu yýl Öðrenci Seçme Sýnavýnda çeþitli kategorilerde birinci olan 4 arkadaþýmýzýn ODTÜ'yü tercih etmeleri biz ODTÜ'lüleri çok sevindirdi. Bu arkadaþlarýmýzdan Hüseyin Yýldýz ve Server Çimen le, Viþnelik'te görüþtük, ODTÜ'yü tercih nedenlerini ve gelecek için planlarýný öðrenmeye çalýþtýk. Hüseyin YILDIZ, Sayýsal1 Birincisi ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliðini seçti. Sevgili Hüseyin, bize öncelikle kendinizi tanýtýr mýsýnýz? ÖSS'de bu baþarýnýzý tahmin etmiþ miydiniz? Ankara doðumluyum. Yýldýrým Beyazýt Anadolu Lisesi mezunuyum. Annem ev hanýmý, Babam ASKÝ'de çalýþýyor, 13 yaþýnda bir kardeþim var. ÖSS'ye hazýrlanýrken deneme sýnavlarýnda istediðim bölümü kazanabileceðimi görüyordum ama birinci olacaðýmý düþünmemiþtim. Birinciliðinizle birlikte hayatýnýz oldukça deðiþti herhalde. Bu dönem neler yaþadýnýz, üniversitelerden nasýl davetler geldi? Gerçekten çok deðiþik bir dönem geçirdim. Gazetelerde yer almak, söyleþiler, üniversitelerden gelen davetler hem çok güzel, hem de biraz yorucuydu. Özellikle Ankara ve Ýstanbul'da çeþitli üniversitelerin tanýtým programlarýna katýldým, ayrýca hemen hemen tüm üniversitelerden çeþitli burs teklifleri geldi, bazýlarý arasýnda da oldukça büyük farklar vardý. ODTÜ'nün bursu bunlar arasýnda hangi büyüklükteydi? Üniversite seçiminde ailenin baskýsý oldu mu? Size þimdiye kadar mutlaka çok sorulmuþ olan, ancak bizim için çok önemli olan sorumuzda sýra: ODTÜ'yü neden seçtiniz? ODTÜ'nün bursu en düþüklerden biriydi. Tüm ailem de benim týp okumamý çok istiyordu. Ancak ben týp dalýnýn bana uygun olmadýðýný düþündüðüm için seçmedim. Ben elektroniðe büyük ilgi duyuyorum, ODTÜ'nün de mühendislik eðitiminde Türkiye'de 1 numara olduðunu düþünüyorum. Ailemin Ankara'da olmasý ve tanýdýðým ODTÜ'lü büyüklerden aldýðým bilgiler de bu kararýmda etkili oldu. ODTÜ'yü daha önceden tanýmýþ mýydýnýz? Uzun yýllardýr baþta okul ve dershane hocalarým olmak üzere çevremdeki deðerli insanlardan ODTÜ'yü hep dinledim, ODTÜ'de okumak benim için hep güzel bir hedef oldu. Lise 2. sýnýfta okulumuzun üniversiteleri tanýtma programý çerçevesinde ODTÜ'ye gelmiþ ve çok etkilenmiþtim. ODTÜ' nün eðitiminin yaný sýra kampus yaþamý da beni etkiledi. Seçmiþ olduðunuz meslekle ilgili þu anda nasýl bir hedefiniz var? Mezun olunca yurt dýþýna gitme düþünceniz var mý? Benim idealim iyi bir mühendis olmak ve mesleðimi kullanabileceðim bir iþim olmasý. Türkiye'de çalýþmak ilk tercihim olacaktýr, ancak burada koþullar çok kötü olursa ve mesleðimi yapamayacaðýmý görürsem yurtdýþý olanaklarý araþtýrmaya baþlayabilirim. Öðrenim hayatýnýzýn baþarýlarla dolu olmasýný ve Türkiye'de idealinizdeki gibi bir iþinizin olmasýný içtenlikle diliyoruz. Bizimle bu söyleþiyi yaptýðýnýz için çok teþekkürler Ben de bu ortamda þimdiden ODTÜ ailesine katýldýðýmý hissettim. Çok teþekkür ederim. Söyleþi: Tuna KOLAT (EE'76) 10 odtülüler bülteni 156 ekim 2006

11 ayýn konusu Eþit aðýrlýk-1 ve sözel-1 testlerinde ÖSS 2006 birincilerinden Server Çimen, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliði'ni tercih etti. Bize kendini tanýtýr mýsýn? Adýnda Server Tanilli'nin etkisi var mý? (Gülerek) Evet olmuþ gerçekten. Babam çok sever Tanilli'yi Ben 1988 Balýkesir Gönen doðumluyum. Gönen Þehit Rahmi Ýlköðretim Okulu ve Çanakkale Fen Lisesi mezunuyum. Bu okullar da mý birincilikle? Evet, Çanakkale Fen Lisesi'ni de birincilikle bitirdim. Ýlköðretim'de derece açýklanmadý ama birinci deðildim. Bu baþarýlarýnla ailenin mutluluk kaynaðýsýn sanýrým. Annem emekli hemþire, babam lise matematik öðretmeni. Tek yumurta ikizi olduðumuz bir kardeþim, bir de abim var. Ýnsanýn sevdiklerini mutlu edebilmesi çok güzel bir duygu. Özellikle anne ve babamýn emeklerinin karþýlýðýný veriyor olabilmem bana gurur veriyor. Biraz ikizinden bahsedelim mi? O nerede? Cihan da ODTÜ'de, o da bilgisayar mühendisliði bölümünü kazandý bu yýl. ÖSS'de oldu. Ýlköðretimi de, liseyi de birlikte, ayný sýnýflarda okuduk. Lisede benim ardýmdan 2. oldu. Ancak, (gülerek) ODTÜ ayýrdý bizi; o artýk 1 yýl geriden gelecek, ben Hazýrlýk'ý geçtim, o geçemedi. Geçmeme raðmen Hazýrlýk okumayý ben de düþündüm. Oldu olacak abini de soralým. O da ÖSS'de ilk 1000'e girmiþti. ÝTÜ Ýþletme Mühendisliði'ni seçti. 4'ncü sýnýfta bu yýl. Ne yapmak gerek birinci olabilmek için? Düzenli ve anlayarak, sindirerek çalýþmak elbette önemli ama býrakýn birinciliði ilk 100'e girmek bile sýnav anýndaki duruma baðlý. Örneðin? En önemli etken heyecan elbette. Sýnav salonundaki yeriniz, masanýz (sýranýz), çevredeki kiþilerin hareketleri ve gürültüyü diðer etkenler arasýnda sayabilirim. Öyle ki, sýnav gözetmeninin yürüyüþü dahi dikkati etkileyen bir etmen olabiliyor. Sen bu "sýnav aný"na nasýl hazýrlandýn? Babam bir gün önce sýnava gireceðim salona götürerek sýnavda oturacaðým sýrada 1 saat süren bir test çözdürdü. Deplasman korkusunu yenmen için herhalde! (Gülerek) Evet, faydasý olduðunu söyleyebilirim. Ertesi gün "bildiðim" bir yerdeydim zira. Sýnav günü, gürültüyü azaltmak için sýnava girdiðim okulun önündeki caddenin trafiðe kapatýldýðýný da özellikle belirtmeliyim ama (gülerek) bu babamýn "iþi" deðil. En önemli etmene gelelim, heyecan var mýydý heyecan? Birinci bölümde yoktu; ama ikinci bölümde "acaba soru baþýna çok mu zaman ayýrýyorum" duygusuna kapýldým. 3 yanlýþ, 1 de "boþ"a mal oldu bu gereksiz panik. Þimdi beklediðin soruyu soruyorum, neden ODTÜ? Sýnav sonuçlarý açýklandýðýnda ODTÜ Rektörü Sn. Ural Akbulut'un beni telefonla aramasý ve ODTÜ'ye davet etmesi beni mutlu etti öncelikle. Bu arada ODTÜ'yü tanýtýcý broþürler de gönderildi ev adresime. Ülkemizde ilk teknoparkýn ODTÜ'de kurulmuþ olmasý, bunun bugün Türkiye'nin en geliþmiþ teknoparký olmasý da kararýmda etkili oldu. Bir de, üniversite eðitiminde çok önemli olduðunu düþündüðüm yerleþke yaþamý var tabii ODTÜ'nün. Bu ortamý Türkiye'nin bir baþka üniversitesinde bulmak mümkün deðil. Çok sayýda bölüm, çok çeþitli alanlarda eðitim gören kiþilerle tanýþma, arkadaþ olma, bilgi alýþveriþinde bulunma olanaðý; harika bir doða, çok geniþ spor alanlarý... Bütün bunlarýn üniversite yaþamýnda önemli olduðunu düþünüyorum. Peki neden bilgisayar mühendisliði? Tercihim ya elektronik, ya da bilgisayar olacaktý. Rektör Bey tarafýndan tanýtým amacýyla ODTÜ'ye davet edildiðimizde bize bölümler de gezdirildi. Bilgisayar bölümü Elektronik'ten önceydi. Burada öylesine güzel bir tanýtým yapýldý ki, çok etkilendim. Yeri gelmiþken, özellikle bu bölümün hocalarýndan Göktürk Üçoluk'a teþekkür ediyorum. Ayrýca, Teknokent'te bulunan Milsoft Yazýlým Teknolojileri AÞ'de oldukça etkiledi beni. Bu iki ziyaretten sonra kararýmý vermiþtim, tanýtým için Elektronik bölümüne gitmedim bile Çok teþekkürler Server. Umarým gerek öðrenciyken gerekse mezun olduktan sonra sýk sýk görürüz seni Derneðimizde. Sana her yönüyle iyi bir üniversite eðitimi ve tüm yaþamýnda baþarýlar diliyoruz. Ben de bana göstermiþ olduðunuz ilgi ve bu söyleþi için çok teþekkür ediyorum. Söyleþi: H. Nafi ÝPEK (PETE'82) odtülüler bülteni 156 ekim

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr. ocak 2009. odtülüler bülteni

ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr. ocak 2009. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 181 ocak 2009 odtülüler bülteni ÝÇÝNDEKÝLER ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Ocak 2009 Dernek Adýna

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

içindekiler odtü lüler bülteni-113-kasým2002 3 113 Kasým 2002 KÖPRÜYÜ KÝM KURACAK

içindekiler odtü lüler bülteni-113-kasým2002 3 113 Kasým 2002 KÖPRÜYÜ KÝM KURACAK 1965 ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr Odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek Üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý : 113 Kasým 2002 Dernek Adýna Sahip Levent TOSUN (ME 70)

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu M. Uður Giriþken Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Adres 19 Mayýs Mahallesi Samanyolu Sok. Onur Apt. No:106 Kat:2 34360 Þiþli -

Detaylı

MUÐLA'MIZIN 7'nci MÝLLETVEKÝLÝ AKYAKA'DAN

MUÐLA'MIZIN 7'nci MÝLLETVEKÝLÝ AKYAKA'DAN GÖKOVALI OLMAK!... Selçuk ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Gökova Bilmem ki o, daha çok hangisi? Deniz mi, kara mý, gök mü, yeþil mi?.. Hangisi?.. Elbette, önce deniz, sonra kara, ama, bana göre, daha da önemlisi

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý - TOHAV HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Hukuk, Demokrasi ve Sivil Toplum Sempozyumu 28-29 Þubat 2004 Diyarbakýr Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý (5) ISBN

Detaylı

Merhabalar, Aylýk Bölgesel Süreli Yayýn. Yayýna Hazýrlayan Esin Soydemir

Merhabalar, Aylýk Bölgesel Süreli Yayýn. Yayýna Hazýrlayan Esin Soydemir Merhabalar, Hiç kuþkusuz geçtiðimiz ayýn gündemini; ulusal ve uluslararasý medyayý aylarca meþgul eden, sonucun nasýl olacaðýna dair bir çok senaryonun tartýþýldýðý, yazýlýp çizildiði, 40 küsur yýllýk

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

Mart: Çocuk ve Mimarlýk Nisan: Kamuda Mimarlýk..

Mart: Çocuk ve Mimarlýk Nisan: Kamuda Mimarlýk.. ANKARA... MÝMARLIK... TAKVÝM Mimarlar Odasý Ankara Þubesi bülteninin bu sayýsý, bazý aksaklýklar nedeniyle, iki aylýk (Aralýk-Ocak) bir bülten olarak derlendi. Gecikme için ve bir aylýk etkinliklerimiz

Detaylı

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik 2 arýyorum Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik Antalya daki Efendilik Keyifli bir geziydi Antalya'daki. Hoþ kent. Keþfedilmeye açýk pek çok yeri var. Gitmeyenlerin düþünebileceði kadar pahalý

Detaylı

Kapak fotoðrafý: Kanada ALSA (Alberta Land Surveyors' Association) arþeivi - Carl Lester

Kapak fotoðrafý: Kanada ALSA (Alberta Land Surveyors' Association) arþeivi - Carl Lester Kapak fotoðrafý: Kanada ALSA (Alberta Land Surveyors' Association) arþeivi - Carl Lester içindekiler 3 Baþyazý 4 Celal Beþiktepe Kullanim Deðeri ve Deðiþim Deðerinin Mekansal Boyutu 8 Günseli Bayram Akçapýnar

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II-

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II- tmmob makina mühendisleri odasý Makina Endüstri Ýþletme Üretim Uçak Havacýlýk Uzay Mühendisliði Bölüm Baþkanlarý Makina Mühendisleri Odasý Buluþmasý -II- 20 Kasým 2004 - Ankara YAYIN NO:... E/2004/366

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2015 Sayý: 186 1 Ýçindekiler 9 53 74 18 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak-Haziran 2015 Yýl :13 Sayý : 186 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

EVRENSEL KiMLiK VURGULANDI

EVRENSEL KiMLiK VURGULANDI CMYK Sorunlarýmýzýn kaynaðý Batý mý Sorunlarýmýzýn Esas Kaynaðý Batý mýdýr? konulu konferans veren Prof. Dr. Necef: "Türkiye'nin sorunlarýnýn kaynaðý aslýnda kendi eksiklikleridir, çözüm de kendi içimizdedir"

Detaylı

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri TEMMUZ2011 BÜLTENÝ Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adýna Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa GÜDEN Rektör Editör - Genel Yayýn Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU Rektör Yardýmcýsý Yazý Ýþleri Sorumlusu Prof.Dr.

Detaylı

SUdergi sayý: 02 / ekim / 2007 Bienal, Yönetim Yoko Ono, Mezuniyet Liberya, Seçim Ýkinci sayýmýzý, aðýrlýklý olarak portrelere, bireylere ve geçtiðimiz yazýn belli baþlý geliþmelerine, projelerine ayýrdýk

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ Sahibi: KTMMOB MÝMARLAR ODASI Genel Yayýn Yönetmeni: Tarkan DAVULCU Genel Koordinatör: Ekrem BODAMYALIZADE Yayýn Ekibi: Azmi Öge, Cem KARA,Fatma ÝLKÝN, Burak TÜRSOY, Fatma TERLÝK, Pýnar ULUÇAY, Aysel ALÝHAN,

Detaylı

Koordinasyon Kurulu LÝDERLÝK SEMÝNERÝ 30 Ekim 2008 tarihinde Sirkeci Erboy Otel de Ýlçeler arasý Koordinasyon Kurulu tarafýndan düzenlenen organizasyonda Sayýn Fatma Betül Gemalmaz tarafýndan liderlik

Detaylı