içindekiler içindekiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler içindekiler"

Transkript

1

2 odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 156 Ekim 2006 Dernek Adýna Sahibi Himmet Þahin (EDS'83) 4 6 içindekiler içindekiler 83. yýlýnda cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti Mesut, Muvaffak ve Muzaffer Olacaktýr ayýn konusu Anadolu bozkýrýndan ormana: Deneyimli ve Genç ODTÜ ODTÜ neden tercih ediliyor? ÖSS birincileri ODTÜ de ODTÜ lülere sorduk: Neden ODTÜ? Yazýiþleri Müdürü M. Nilgün EGEMEN (CHE 89) Yayýn Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY'83) Nermin FENMEN (CHE'80) Çiðdem Berdi GÖKHAN (ARCH'71) Ümit ÇAÐLAR (EE'93) Tuna KOLAT (EE'76) Eren AKDUR (METE'97) H. Nafi ÝPEK (PETE'82) Özcan YALIÇINKAYA (MÝNE 82) Tanju ERYILMAZ (ME 83) Þule ÞAHÝN ((PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Reklam Sorumlusu Kemal BULUT Grafik Tasarým Onur DURSUN Renk Ayrýmý ve Baský Nurol Matbaacýlýk ve Ambalaj Sanayi A.Þ. 1. Organize Sanayi Bölgesi Göktürk Caddesi No: Sincan - Ankara Telefon: (312) Fax: (312) Baský Tarihi: 17 Ekim 2006 Ýmzalý yazýlardaki görüþ ve düþünceler yazarlarýna ait olup, ODTÜ Mezunlarý Derneði'ni ve odtülüler bülteni ni sorumlu kýlmaz. Yayýnlanan yazýlar ve fotoðraflar Derneðin ve yazarlarýn izni olmadan, kullanýlamaz. ODTÜ Mezunlarý Derneði Yönetim Kurulu Himmet ÞAHÝN (EDS'83), Baþkan Bayraktar BAYRAKTAR (CE'87), II. Baþkan M. Nilgün EGEMEN (CHE 89), Yazman Nevres DABIL (CH 98), Sayman Cem YAÞIN (CP'89) Sedef SOMALTIN (EE'92) Taner ÖZDEMÝR (EE 88) Ödentileriniz Ýçin T. Ýþ Bankasý, ODTÜ Þubesi 4229/ Garanti Bankasý, Maltepe Þubesi Burs ve Yardýmlar Fonu T. Ýþ Bankasý, ODTÜ Þubesi 4229/ (YTL) 4229/ (EUR) 4229/ (USD) Garanti Bankasý, Maltepe Þubesi (YTL) Yönetim Yeri: ODTÜ Mezunlarý Derneði 428. Sokak 100. Yýl ANKARA Tel: (312) Faks: (312) e-posta: 16 ankara dan Cumhuriyetin 83 ncü yýlýnda bir ulusa tanýklýk eden ULUS Kuðulu Park direniþinin bit(e)meyen öyküsü etkinlik izlencesi hocam inecek var Trabzon kültür sanat Her resim birisiyle konuþmak ister odtü den bir köþe Yalýncak ve Koçumbeli kazýlarý anýlarla odtü Yalýncak ve Kocumbeli kazýlarý takvim yapraklarý 35 anma Attila Ýlhan: Bir aykýrý þair 36 üyelerden Dünya Standartlar Günü 14 Ekim de tüm dünyada kutlanýyor 39 dernekten Duatepe... Ulusal Kurtuluþ Savaþýmýzýn dönüm noktasý... Rüþtü Yüce yi andýk Dernek-Üye arasýnda yeni bir iletiþim kanalý: uye-list 42 etkinlik Terry Fox Koþusu 44 konsey Ýstanbul ODTÜ Mezunlarý Derneði tarafýndan gerçekleþtirilen geleneksel bir etkinlik: FORUM 45 etkinlik Yazma seminerleri kasým da baþlýyor Wine Hour Sonbaharda da þarap ve sohbet keyfine devam Mavi Siyah Flamenko Topluluðu: Mavi Siyah bir konser... Eymir de bisiklet turu Kapak Konusu Cumhuriyetimiz 83 Yaþýnda Yerel Süreli Yayýn ISSN odtülüler bülteni 156 ekim

3 bizden size bizden size 10 YTL KAMPANYASI 10 YTL KAMPANYASI 10 YTL KAMPANYASI 10 YTL KAMPANYASI Burs 10 YTL fonuna KAMPANYASI yapacaðýnýz ayda 10 YTL ve üzeri yardýmlar bir araya geldiðinde, kaynak yetersizliði yüzünden burs 10 YTL KAMPANYASI veremediðimiz bir çok ODTÜ lü öðrencimizin yüzünü 10 YTL KAMPANYASI güldürecek... Dileriz, bu kampanyada bizi 10 YTL yalnýz KAMPANYASI býrakmazsýnýz 10 YTL KAMPANYASI ONLARI UNUTMAYINIZ 10 YTL Fonu KAMPANYASI 10 YTL KAMPANYASI 10 YTL KAMPANYASI 10 YTL KAMPANYASI Burs ve Yardýmlar T. Ýþ Bankasý, ODTÜ Þubesi (YTL) (EUR) (USD) Garanti Bankasý, Maltepe Þubesi (YTL) 50. Kuruluþ yýldönümünü kutladýðýmýz Üniversitemizin neden ilk sýralarda tercih edildiði bu sayýmýzýn önemli konularýndan birisidir. Bu kapsamda Türkiye'nin eðitim sisteminin üniversitelere nasýl yansýdýðýna göz atmakta fayda vardýr. Yurttaþlardan büyük bir uyum bekleyen devlet, onlara karþý olan sosyal ödevlerine gereken önemi vermemekte ve bu sosyal ödevler, devletin önemsiz bir yan iþlevi gibi gösterilmektedir. Sosyal sorunlarý çözmenin sorumluluðu, yardýmsever yurttaþlarýn gönüllü katkýlarýndan ve kuracaklarý dernek ve vakýflardan beklenmektedir. Bölgeler ve sýnýflar arasýndaki ekonomik-sosyal dengesizlikler ele alýnmamakta, tam tersine, çalýþan ve zeki olan herkesin toplumda yükseleceði imajýný veren '' Þans eþitliði '' izlenimi yaratýlmaktadýr. Siyasal kurumlarla ilgili bilgiler de gerçekçilikten uzaktýr. Siyasal düzenin, biçimsel ve mekanik iþleyiþi idealize edilmiþ bir tablo içinde sunulmakta, toplumsal sýnýflarýn ve çýkar gruplarýnýn siyasal düzende oynadýklarý roller ve bunlarýn doðurduðu sonuçlar hiç ele alýnmamaktadýr. Eleþtirici-gerçekçi nitelikleri olmayan bu toplumsallaþma çabasý, genç kuþaklarda sistemle ilgili olumlu bir imge geliþtirmemekte ve Ýlköðretim düzeyinde baþlayan toplumsallaþma, burada sona ermemektedir. Yaþý ilerleyen, toplumsal olaylara ve okul dýþý çevreyle iliþkisi ve etkileþimi artan çocuk, siyasal sistemle ilgili olumlu bir imge geliþtirse bile, çok kýsa bir zamanda kendisine gerçek dýþý bilgiler verildiðini öðrenerek, okul düzeninden ve siyasal düzenden yabancýlaþma eðilimine girmektedir. Bütünüyle toplumsallaþmanýn en önemli iki kaynaðý olarak görülen geleneksel deðerlerin taþýyýcýsý olan aile ile, çaðdaþlaþtýrýcý (bu günkü koþullarla deðil) etkisi olmasý gereken okul arasýndaki çeliþki ön plana çýkmaktadýr. Bu çeliþki, kendi içinde, önemli kiþilik tanýmý ve yabancýlaþma bunalýmlarýna yol açacak niteliktedir. Ülkemizdeki siyasal toplumsallaþma olgusunun bölüntülü niteliðinin belirleyiciliði, diðer unsur olan çocuk- aile-okul çeliþkisinden doðan etkilerin çözümlenmesi gerektiðini vurgulamaktadýr. Okulda verilen gerçek dýþý siyasal toplumsallaþma ile gerçek toplumsal olgular arasýndaki çeliþkilerle çocuk karþý karþýya gelmektedir. Toplumsal olaylarýn, siyasi bilincin geliþmesinde ne kadar önemli olduðu hepimizin bildiði bir gerçektir. Ülkemizdeki siyasal toplumsallaþmada, üç kademeli bir bölüntü ve çeliþki dizisi göze çarpmaktadýr. Aile - okul - toplumsal ve siyasi çevre. Her etmen, bir öncekinin verdiði siyasal bilinci kýsmen de olsa geçersiz kýlmakta veya gerçek dýþýlýðýný vurgulamaktadýr. Çocuðun bireysel düzeyde veya toplumsal-siyasi düzeyde yabancýlaþmasý, kendisinin; çevre ve birey-toplum arasýndaki iliþkiler açýsýndan yeni tanýmlara ihtiyaç duymasý ve arayýþlara girmesine sebep olmaktadýr. Bu arayýþ süreci, genç aydýn için çeþitli köktenci ideolojilerin gireceði açýk bir kapý býrakmaktadýr. Yanlýþ bir anlamaya yer vermemek için þu noktalarýn önemle belirtilmesi gerekir: Öðrenci davranýþlarýnýn tek ve en önemli nedeni sadece yukarýda sayýlan unsurlar deðildir. Bu olgu, genç kuþaklarý ideolojik arayýþa iten hazýrlayýcý etmenlerden sadece birisidir. Üzerinde durulmasý gereken pek çok etmenin varlýðý yadsýnamaz. Bu çeliþki ve yabancýlaþmanýn ortadan kaldýrýlmasýnýn en önemli yollarýndan biri, Ýlköðretim düzeyinde okutulan yurttaþlýk bilgisi derslerinin ve siyasal-toplumsal konularýn anlatýldýðý ders kitaplarýnýn, yaklaþým ve içerik yönünden yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli deðiþikliklerin yapýlmasýdýr. Bu sayede toplumsal ve evrensel kültüre yabancýlaþmadan, sistem içinde doðru karar süreçlerinin içinde bulunabilecek yeni bir gençlik yaratýlabilir. Bu deðiþikliklerin yapýlabilmesi ise siyasi karar verme gücünü elinde tutanlara baðlý bir olgu olarak kalmaktadýr. Ülkemizdeki eðitim sisteminin geliþerek daha kaliteli hale gelmesi, daha araþtýrmacý, analiz ve sentez yapma becerisine sahip, sosyal duyarlýlýðý geliþmiþ, donanýmlý gençlerin yetiþerek ODTÜ'ye girmesine ve Üniversitenin, Uluslararasý platformda daha çok sesinin duyulmasýna sebep olacaktýr. odtülüler bülteni 156 ekim

4 83. yýlýnda cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti Mesut, Muvaffak ve Muzaffer Olacaktýr 83 yýl önce gerçekleþtirilen baðýmsýzlýk savaþýnýn yýkýntýlarý ve Osmanlý'nýn yok olma sürecinin getirdiði azgýn yoksulluk ve sefalet ortamýnda çaðdaþ bir ulus yaratabilmek için yüce önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaþlarý tarafýndan Cumhuriyet ilan edilmiþti. Çaðdaþ bir toplumsal yaþam ve demokrasi adýna, insan haklarý ve hukukun üstünlüðü adýna, adalet adýna, sanayileþme ve geliþme adýna kýsacasý iyi ve güzel adýna ülkemizde bugün ne varsa borçlu olduðumuz Cumhuriyetimiz kýsa bir süre sonra bir yýlý daha devirecek. Bu destansý baþarýya yol açan Cumhuriyet ilanýnýn 83. yýlýný kutlayacaðýz. Türk ulusu olarak ilerici ve devrimci adýmlarla uygar toplumlar arasýna girmemizi saðlayan Cumhuriyetin ülkemize özgü anlamý çok büyüktür. Cumhuriyet ülkemiz için sadece bir yönetim biçimi deðil, ayný zamanda bir çaðdaþlaþma ve 20. yüzyýlýn en baþarýlý toplumsal ve siyasal deðiþim ve geliþim projesidir. Ayný zamanda bir büyük hukuk devrimi olan Cumhuriyet sayesinde Türkiye, hukukun evrensel ilkelerini ve çaðdaþ demokrasiyi yaþama geçirebilmiþ ekonomik, siyasal ve toplumsal anlamda büyük atýlýmlar gerçekleþtirmiþtir. Bu nedenle her yýl bu denli önemli bir olayýn kutlanmasýnýn ulusca büyük bir coþkuya, sevince ve gurura yol açmasý çok doðaldýr. Son yýllara kadar da 29 Ekim Cumhuriyet bayramlarý hep bir büyük çoþku, mutluluk ve heyecanla kutlanmýþtýr. Ancak ne yazýk ki özellikle son yýldýr laik ve demokratik Cumhuriyetimizin ilanýnýn kutlamalarýna coþku, heyecan ve gurur yerine, boyutu her yýl daha da artan bir kaygý ve huzursuzluk egemen olmaya baþlamýþtýr. Kuþkusuz kaygý ve huzursuzluk nedensiz deðildir. Kaygý ve huzursuzluðun kaynaðýnda 1980 sonrasýnda Atatürkçü, laik aydýn ve yazarlara yapýlan saldýrýlar ve cinayetler ile özellikle son yýllarda gittikçe artan bir þekilde Cumhuriyetin temel ilkelerine ve kurumlarýna yapýlan sistemli ve planlý saldýrýlar yatmaktadýr. Ne yazýk ki bir süredir bilinçli ve planlý bir þekilde Cumhuriyetin temel ilkeleri tartýþmaya açýlmýþ, yargý, üniversiteler, eðitim gibi laik demokratik sistemin ana kurumlarý yýpratýlmaya baþlanmýþtýr. "Türkiye Cumhuriyeti'nin 4 odtülüler bülteni 156 ekim 2006

5 83. yýlýnda cumhuriyet baþlangýçta ortaya koyduðu Laiklik, Cumhuriyet ve Milliyetçilik gibi bir çok temel ilkenin yerini daha çok katýlýmcý, daha ademi merkeziyetçi, daha Müslüman bir yapýya devretmesi sorumluluðunu ve artýk bunun zamanýnýn geldiði düþüncesini taþýyorum" diyebilen birisi devletin bir numaralý bürokratý olarak görevlendirilmiþ ve tüm eleþtirilere ve toplumsal, demokratik baskýlara raðmen görevde býrakýlmýþtýr. Öte yandan buna benzer görüþlerin Baþbakan, Meclis Baþkaný ve diðer Hükümet yetkilileri tarafýndan sýklýkla dile getirilmesi, laik ve demokratik cumhuriyetimizin geleceði konusunda kaygýlarý ve huzursuzluðu daha da arttýrmaktadýr. Son iki yýlda hýzlý bir þekilde artan bölücü terör ve þehit cenazelerinin tüm ülkeye yayýlmasý, Danýþtaya silahlý saldýrý ve bir yüksek yargý mensubunun öldürülmesi, turistik bölgelerde ve birçok ilimizde patlayan bombalar, çýkarýlan orman yangýnlarý geleceðe dönük olarak ekonomik, toplumsal ve siyasal büyük belirsizliklere yol açmaktadýr. Son olarak uzun süreden beri tarikatlarýn cirit atmaya baþladýðý ülkemizde Ýsmailaða tarikatý camisinde yaþanan cinayetler ile ortaya çýkan tarikatçý yapýlanmalarýn topluma egemen olma kavgasý kaygý ve huzursuzluklarýn tuzu biberi olmuþtur yýlýndan beri yürürlükte olan 677 sayýlý Devrim Kanununa raðmen tarikatlar açýkca faaliyet göstermekte ve gittikce yayýlarak toplumsal tabanlarýný geniþletmektedirler. Tarikat ve cemaat türü örgütlenmeler o denli yaygýn ve devlet kurumlarýnda etkin bir hale gelmiþtir ki, Ýsmailaða tarikatýnýn camisinde iþlenen cinayet ve linç olaylarý doðru dürüst kovuþturulamamýþtýr bile. Kýsacasý 83 yýl önce büyük bir onur, gurur ve heyecanla kuruduðumuz laik, demokratik ve hukukun egemen olduðu Cumhuriyetimiz bugün daha önce hiç görülmedik ölçüde saldýrýya uðramakta ve tahrip edilmeye çalýþýlmaktadýr. Ýþte böyle bir ortamda Cumhuriyetimizin 83. yýlýný kutluyoruz. Çizmeye çalýþtýðým tablo Cumhuriyetimiz adýna gerçekten üzücü ve ürkütücüdür. Daha önce de dediðim gibi kaygý ve huzursuzluk vericidir. Ancak belirttiðim tüm bu olumsuzluklara ve yaþanan kötü olaylara karþýn yine de Cumhuriyetimizin 83. yýlýný çoþku, heyecan ve büyük umutlarla kutlamamýz için yeterli nedenlerimiz vardýr. Çünkü, Mustafa Kemal önderliðinde gerçekleþtirilen Kemalist devrim ve kurulan cumhuriyet rejimi yine Önderin ifadesiyle "Türk ulusunun ve onun kahraman evlâtlarýndan oluþan büyük ordumuzun vicdanýnda akýl ve bilincinde kurulmuþ ve diðer tüm devrim ilkeleri bu ulusun ruhundan esinlenmiþtir". Bu nedenle Cumhuriyeti kuranlar, onu korumaya da muktedirdirler. Gerçekten de cumhuriyet rejimi bu ülkenin evlatlarýnýn kan dökerek, canýný vererek, bilinçle kabullenerek, bedel ödeyerek kurduðu bir rejimdir. Bu nedenle Kemalist düþüncenin ve cumhuriyet rejiminin kökleri saðlamdýr. Kemalist ilkeler ve cumhuriyet rejimi bu topraklarýn binlerce yýllýk insan sevgisiyle dolu, insaný temel alan, birleþtiren, seven, üreten ve büyüten anlayýþýnýn doðal sonucudur. Laik ve demokratik Cumhuriyet rejimimiz bütün aymaz saldýrýlara raðmen dimdik ve ilelebet ayakta kalacaktýr. Bu saldýrýlar sadece insanlarýmýzýn ve bir bütün olarak ülkemizin canýný yakmak, sýkýntýya sokmaktan baþka bir sonuç alamaz. Cumhuriyeti ortadan kaldýrmaya çalýþan bedbahtlarýn Mustafa Kemal'in 1926 yýlýnda söylediði gibi "Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyýk olduklarý muameleye maruz kalmaktan baþka nasipleri olamaz. Türk ulusu emniyet ve mutluluðunun kefili olan ilkelerle uygarlýk yolunda, tereddütsüz yürümeðe devam edecektir." Kýsacasý yine Atamýzýn 1923 yýlýnda vurguladýðý gibi "Türkiye Cumhuriyeti Mesut, Muvaffak ve Muzaffer" olacaktýr. Mehmet TOMANBAY (ECON'76) odtülüler bülteni 156 ekim

6 ayýn konusu Anadolu bozkýrýndan ormana: "Deneyimli ve Genç ODTÜ" Orta Doðu Teknik Üniversitesi eðitim öðretim yýlý açýlýþý, Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer, Rektör Prof. Dr. Ural Akbulut, öðretim üyeleri ve öðrencilerin katýlýmýyla 20 Eylül'de ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaþ Salonu'nda gerçekleþti. Derneðimizin de hazýr bulunduðu bu yýlki açýlýþ töreni, üniversitemizin 50. eðitimöðretim yýlýna girmesi nedeniyle farklý bir coþkuya sahne oldu. Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer'in alkýþlarla karþýlandýðý açýlýþ, 50. Yýl Bildirgesi metninin okunmasýyla baþladý. "Anadolu bozkýrýný ormana çeviren" ODTÜ için nice elli yýllara dileklerinin ardýndan gerçekleþen piyano dinletisini, ODTÜ GÝSAM tarafýndan hazýrlanan belgesel izledi. Kurulduðu 1956 yýlýndan bu yana üniversite yerleþkesindeki deðiþiklikler üzerinden ODTÜ tarihinin yeniden yazýldýðý belgeselde, ilk yýllarýnda "Baraka Üniversitesi" olarak anýlan bölgenin bugünkü haline hangi çabalarla geldiði anlatýldý. "Deneyimli ve Genç ODTÜ" sloganýyla son bulan belgesel gösteriminin ardýndan Rektör Prof. Dr. Ural Akbulut, ODTÜ'nün elli yýlýný özetleyen konuþmasýný gerçekleþtirdi. Konuþmasýnda ODTÜ'nün elli yýlda katettiði aþamalar sonucunda Türkiye'nin sayýlý üniversiteleri arasýna girdiðini belirten Ural Akbulut, ODTÜ gibi bir üniversitenin ülkenin geliþmesi ve kalkýnmasý için akýl ve bilimin yol göstericiliðini hakim kýlmayý da görev edinmesi gerektiðinin üzerinde önemle durdu. Akbulut, özellikle devlet üniversitelerinin Cumhuriyet ideolojisini aktarma aþamasýndaki kurumsal rolünün sürdürülmesi gerektiðine iþaret ederek, "Cumhuriyetimizi yýpratma ve baþta laiklik olmak üzere temel ilkelerini deðiþtirmeye yönelik giriþimleri görmekten büyük üzüntü duyuyor ve bu çabalarý þiddetle kýnýyoruz" dedi. "Baþta ODTÜ olmak üzere Cumhuriyetin tüm kurumlarýnýn Atatürkçü düþünce sisteminden sapmadan ülkemizi aydýnlýða ve geliþmiþ ülkelerin seviyesine çýkarmaya kararlý" olduðunu ifade eden Rektör Akbulut, "Cumhuriyet üniversitelerinin bilimin ýþýðýnda toplumu aydýnlatmaya ve Cumhuriyetin temel ilkelerini koruyacak ve onu yüceltecek gençleri yetiþtirmeye devam edeceðini" belirtti. Bu doðrultuda üniversite mensup, öðrenci ve mezunlarýnýn geniþ katýlýmýyla hazýrlanan ODTÜ Stratejik Planý'nda yer alan ODTÜ Vizyonu'na da deðinen Akbulut, "ODTÜ Vizyonu'nda, geleceðin liderlerini yetiþtiren, toplumsal geliþme sürecinde önderlik rolü üstlenen, uluslararasý düzeyde tanýnan, araþtýrma aðýrlýklý bir üniversite" olmanýn büyük önem taþýdýðýný da sözlerine ekledi. 6 odtülüler bülteni 156 ekim 2006

7 ayýn konusu Prof. Dr. Ural Akbulut'un ardýndan yaptýðý konuþmada, Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer de "Atatürk ilkeleri ve laiklik" konusundaki hassasiyetin ve "Cumhuriyet ruhu"nun önemine deðindi. Ahmet Necdet Sezer, Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olan Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nin bu ruhu taþýmasýndan ötürü duyduðu memnuniyeti de dile getirdi. Yükseköðretim kurumlarýnýn ekonomik, siyasal ve yönetimsel sorunlarýnýn maalesef hala var olduðunu ifade eden Sezer, buna yönelik olarak ortaya atýlacak çözüm önerilerinin de mutlaka Cumhuriyet felsefesiyle örtüþmesi gerektiðinin altýný çizdi. Cumhuriyetin ilaný öncesindeki Ankara için üretilen "bozkýr kasabasý söylencesi"nden ilhamla oluþturulan "Anadolu bozkýrýný ormana çeviren ODTÜ" deyimi, 20 Eylül'de gerçekleþtirilen Eðitim Öðretim Yýlý Açýlýþý'nýn en yalýn özetiydi. 50. YIL BÝLDÝRGESÝ 50 YILLIK ODTÜ ETKÝSÝ 1956'da büyük hedeflerle kuruldu. Elli yýldýr ülkenin umudu onunla yükseldi, hep kendi ile yarýþtý ve baþarýlara koþtu ODTÜ. Anadolu bozkýrýný ormana çevirirken, ülkenin de orman gibi zenginleþeceðine inandý. Gün geldi, ülkenin gündemini belirledi ODTÜ'lü. Görevden kaçmadý. Bilgi ve becerileri ile her zaman yenilikçi ve öncü oldu, ODTÜ'lü ülke yararýna çaðýn gereðini ve inandýðýný yaptý. Ýnsanýmýz da inandý ODTÜ'ye ve bu inanç ülkenin geleceðine olan güveni hep taze tuttu. Toplumda yaþananlar, iniþlerçýkýþlar ODTÜ'lüleri güçlendirdi, ODTÜ kimliðini pekiþtirdi. Kampusta yeþeren ODTÜ deðerleri zamanla ODTÜ geleneðine dönüþtü. Atatürk ilkelerinden, devrimci ruhundan hiç ödün vermedi ODTÜ. Ýþinde her zaman en iyi oldu, ileri düzeyde bilgi üretti ve küresel eðitim standartlarýndan vaz geçmedi. Eðitim sistemi ile örnek oldu. Kampus ortamýnýn çok sesliliðini, üretme heyecanýný yaþadý nesiller. Aydýn ve yaratýcý mezunu ile kurumlara lider, üniversitelere öðretim üyesi yetiþtirdi, ülkenin geleceðini þekillendirdi ODTÜ. Gün geldi, teknolojik yetkinlik uluslarýn kaderini belirledi; ODTÜ yine önde idi. Ülkeyi önce bilgisayar, sonra internet ile tanýþtýrdý. Ýlk teknoparký kurdu. Ankara'da yeþerdi, bu topraklarýn deðerlerini bünyesinde topladý ve yaptýklarý ile toplum üzerindeki etkisini aksatmadan sürdürdü ODTÜ. Toplumsal sorumluluk bilincini hep canlý tuttu. Elli yýl boyunca ülke gündemini etkiledi, topluma güven verdi.. Cumhuriyetimizin en önemli projelerinden biri olarak tarihte yerini aldý. Ülkemiz seninle güçlenecek, toplumumuz seninle aydýnlanacak. Deneyimli ve genç ODTÜ; nice elli yýllara... odtülüler bülteni 156 ekim

8 ayýn konusu ODTÜ neden tercih ediliyor? Bu yýl 50.Yýlýný büyük coþku ile kutladýðýmýz Orta Doðu Teknik Üniversitesi, kuruluþundan günümüze, Türkiye'de öncü bir üniversite olma özelliðini sürdürmektedir. Bunun sonucu olarak, Üniversitemiz Türkiye'nin en baþarýlý öðrencileri tarafýndan tercih edilmekte, Üniversite Giriþ Sýnavýnda ilk 1.000'e giren öðrencilerin yaklaþýk dörtte biri ODTÜ'yü seçmektedir. ODTÜ'nün kuruluþunun 50. yýlýnda en çok tercih edilen üniversite olmasýný saðlayan etkenler nelerdir? Bu soruyu, lise öðrencilerinin beklentilerini düþünerek cevaplamak doðru olacaktýr. Görevim gereði pek çok lise gezdim ve gençler ile sohbet ettim. Bana yöneltilen sorularý göz önüne aldýðýmda, öðrencilerin üniversite eðitiminden beklentilerini aþaðýdaki gibi özetleyebiliriz: 1) Kaliteli ve uluslararasý düzeyde kabul görecek bir eðitim almak. 2) Mezun olduðunda kolay iþ bulabilmek. 3) Üniversite eðitimi boyunca, mesleki eðitimin yaný sýra, kendilerini sosyal ve kültürel açýdan geliþtirebilmek. Üniversitemizin elli yýl boyunca eðitimdeki baþarýsý ve toplum üzerindeki etkisi yadsýnamaz bir gerçek. ODTÜ'nün yüksek eðitim kalitesinin yýllar boyu deðiþmemesinin pek çok nedeni var. Ancak, bunlarýn sadece çok belirgin olanlarýný sýralamaya çalýþacaðým. Üniversitemizin elli yýl boyunca koruduðu kurum içi kurallarý ve hiç bir yerde yazýlý olmayan, ancak büyük bir titizlikle uygulanan etik deðerler, eðitim kalitesinin sürdürülmesinde önemli etkenlerdir. Üniversitenin kurulduðu yýllardan günümüze kadar, derslerin içerikleri ve öðrenciye kazandýrdýðý ögeler, eðitim komisyonlarýnda ayrýntýlý olarak tartýþýlýr ve uygulama daima bir disiplin içinde gerçekleþtirilir. Sýnavlarda, geçme notu sabit bir deðer deðildir. Bunun yerine 'çan eðrisi sistemi' uygulanýr ve sýnýfta en baþarýlý öðrencilerin yaný sýra, göreceli olarak mutlaka baþarýsýz öðrenciler de olur. Böylece, sýnýf içi rekabet ortamý tetiklenir. Diðer yönden, geliþmiþ ülkelerdeki baþarýlý üniversitelerin kullandýðý kitaplarýn ders kitabý olarak kullanýlmasý, öðrencinin mesleki geliþiminde önemli bir rol oynar. Üniversitemizin zengin kütüphanesi eðitimi destekleyen ana unsurdur. Ancak, eðitim kalitesinin ana ögesi Öðretim Üyesidir. Üniversitemizde, öðretim üyesi seçimi ve atanmasý yýllar boyu sýký kurallar çerçevesinde gerçekleþtirilmektedir. Atama kriterlerinde, öðretim üyesi adayýnýn özgeçmiþi ve bilimsel altyapýsý ön plandadýr. Bu seçim modeli yýllar sonra, Yükseköðretim Kurumu yönetmeliklerine girmiþ ve diðer üniversitelerde de uygulanmasý zorunlu hale getirilmiþtir. Diðer yandan, Türkiye'de tüm üniversitelerin eðitim kalitesi, son yýllarda olumsuz geliþmeler nedeni ile düþmektedir. Yýllar boyunca ihmal edilen üniversiteler, idari, mali hatta akademik özerkliðini kýsýtlayan mevzuat deðiþiklikleri ile boðuþmaya itilmiþ, kendi kontenjanlarýný dahi belirleyemez duruma düþmüþlerdir. Üniversitelerin aldýðý ödeneklerin her yýl biraz daha düþmesi, buna karþýlýk kontenjanlarýn artmasý, eðitim kalitesini tehdit eden önemli unsurlar olmuþtur. Bir devlet üniversitesi olan ODTÜ'nün, bu tür geliþmelerden fazla etkilenmemesinin en önemli nedeni, öðretim üyelerimizin taþýdýðý ODTÜ'lü Ruhudur. Öðretim üyelerimizin gösterdiði fedakarlýklar ve Üniversitemizin çýkarlarýný kendi çýkarlarýnýn önünde görmeleri, eðitim kalitesinin olumsuz etkilenmesini engellemiþtir. Eðitim düzeyi yüksek mezunlar vermesinin doðal bir sonucu olarak, ODTÜ mezunlarý iþ çevreleri tarafýndan aranan ve öncelikli olarak iþe alýnan bireyler olmaktadýrlar. ODTÜ'nün eðitim kalitesinin sürmesinin bir diðer nedeni ise yönetim gelenekleridir. Üniversitemizde, gençlerin yönetici olmalarý desteklenmektedir. ODTÜ yöneticileri ve öðretim üyelerinin demokrat yapýlarý, tüm kararlarýn þeffaf bir ortamda alýnmasýný saðlamaktadýr. Böylece, bütçe daðýlýmlarý ve yatýrýmlar tartýþýlabilmekte, harcamalar gerçekten yatýrým yapýlmasý gereken alanlara yönelebilmektedir. Sonuç olarak, eðitim kalitesini belirleyen altyapý, yatýrýmlarýn doðru 8 odtülüler bülteni 156 ekim 2006

9 ayýn konusu yapýlmasý nedeni ile geliþtirilebilmektedir. Bir yerleþke üniversitesi olarak, öðrenci topluluklarý ve etkinlikleri daima desteklenmiþ ve öðrencilerinin mesleki geliþiminin yaný sýra, kültürel ve kiþilik geliþimine de önem verilmiþtir. Bugün, Yerleþkemizde 90 öðrenci topluluðu faaliyet göstermektedir. Bu sayý dahi, Yerleþke içindeki kültürel etkinliklerin yoðunluðu hakkýnda bir fikir verebilir. Üniversitemizin toplum içindeki saygýnlýðý üzerinde, ODTÜ Ruhu'nun önemli bir etkisinin olduðunu düþünüyorum. ODTÜ, sadece iyi bir eðitim vermekle kalmýyor, öðrencilerine ve bu Yerleþke'de yaþamýþ ve bu havayý solumuþ tüm insanlara benzer ortak deðerler de kazandýrýyor. Tüm mensuplarýmýz ve mezunumuz tarafýndan paylaþýlan "ODTÜ'lü Ruhu", topluma öncülük etmek, toplum sorunlarýna sahip çýkmak ile özdeþleþmiþtir. Bu ortak deðerler, mezuniyet sonrasý belirli konular çevresinde ortak davranmayý ve dayanýþmayý mümkün kýlarken, toplumda saygý uyandýrmaktadýr. 'Toplum için, toplumla beraber' ilkesinden yola çýkarak, Üniversitemiz Türkiye'de pek çok ilk uygulamaya imza atmýþ ve Ülkemizde yüksek öðretim sistemine devrim niteliðinde yenilikler getirmiþtir yýlýnda merkezi bilgisayar sistemi (IBM 1620) kuran ilk üniversite olmasý, 1968 yýlýnda kampus içi kazý bulgularýný sergileyen arkeoloji müzesini açmasý, mezunlar için 1980'de ilk Ýþ Bulma Merkezini, 1991'de ilk Sürekli Eðitim Merkezini kurmasý, önderlik ettiði uygulamalara birer örnek olarak verilebilir. 1987'de Türkiye'de teknopark giriþimini baþlatýrken, ilk internet baðlantýsýný 1993'de saðlarken ve 2003'de ODTÜ Internet TV yayýnýný baþlatýrken, ODTÜ hep toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket etti. Üniversitemizin toplumsal sorumluluðu, kamuoyunu tarafýndan duyulan güvenin yüksek olmasýnda önemli bir etken oldu. Sonuç olarak, ODTÜ 50 yýl boyunca mesleki bilgisi yüksek, aykýrý düþünebilen, soru soran, eleþtiren, Atatürkçü mezunlar vermiþ, bilimin ýþýðý ile toplumu aydýnlatmýþ ve bunun sonucu olarak toplum içinde sarsýlmaz bir güven oluþturmuþtur. 50 yýl sonra dahi en baþarýlý öðrenciler tarafýndan tercih edilen bir üniversite olabilmesini, mezun, mensup ve öðrencilerimizden oluþan ve ortak deðerleri savunan ODTÜ Ailesine borçludur. Prof. Dr. Bilgehan ÖGEL (METE'82) Rektör Danýþmaný Fotoðraflar: Aydýn TÝRYAKÝ (CHE 81) odtülüler bülteni 156 ekim

10 ayýn konusu ÖSS birincileri ODTÜ'de Bu yýl Öðrenci Seçme Sýnavýnda çeþitli kategorilerde birinci olan 4 arkadaþýmýzýn ODTÜ'yü tercih etmeleri biz ODTÜ'lüleri çok sevindirdi. Bu arkadaþlarýmýzdan Hüseyin Yýldýz ve Server Çimen le, Viþnelik'te görüþtük, ODTÜ'yü tercih nedenlerini ve gelecek için planlarýný öðrenmeye çalýþtýk. Hüseyin YILDIZ, Sayýsal1 Birincisi ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliðini seçti. Sevgili Hüseyin, bize öncelikle kendinizi tanýtýr mýsýnýz? ÖSS'de bu baþarýnýzý tahmin etmiþ miydiniz? Ankara doðumluyum. Yýldýrým Beyazýt Anadolu Lisesi mezunuyum. Annem ev hanýmý, Babam ASKÝ'de çalýþýyor, 13 yaþýnda bir kardeþim var. ÖSS'ye hazýrlanýrken deneme sýnavlarýnda istediðim bölümü kazanabileceðimi görüyordum ama birinci olacaðýmý düþünmemiþtim. Birinciliðinizle birlikte hayatýnýz oldukça deðiþti herhalde. Bu dönem neler yaþadýnýz, üniversitelerden nasýl davetler geldi? Gerçekten çok deðiþik bir dönem geçirdim. Gazetelerde yer almak, söyleþiler, üniversitelerden gelen davetler hem çok güzel, hem de biraz yorucuydu. Özellikle Ankara ve Ýstanbul'da çeþitli üniversitelerin tanýtým programlarýna katýldým, ayrýca hemen hemen tüm üniversitelerden çeþitli burs teklifleri geldi, bazýlarý arasýnda da oldukça büyük farklar vardý. ODTÜ'nün bursu bunlar arasýnda hangi büyüklükteydi? Üniversite seçiminde ailenin baskýsý oldu mu? Size þimdiye kadar mutlaka çok sorulmuþ olan, ancak bizim için çok önemli olan sorumuzda sýra: ODTÜ'yü neden seçtiniz? ODTÜ'nün bursu en düþüklerden biriydi. Tüm ailem de benim týp okumamý çok istiyordu. Ancak ben týp dalýnýn bana uygun olmadýðýný düþündüðüm için seçmedim. Ben elektroniðe büyük ilgi duyuyorum, ODTÜ'nün de mühendislik eðitiminde Türkiye'de 1 numara olduðunu düþünüyorum. Ailemin Ankara'da olmasý ve tanýdýðým ODTÜ'lü büyüklerden aldýðým bilgiler de bu kararýmda etkili oldu. ODTÜ'yü daha önceden tanýmýþ mýydýnýz? Uzun yýllardýr baþta okul ve dershane hocalarým olmak üzere çevremdeki deðerli insanlardan ODTÜ'yü hep dinledim, ODTÜ'de okumak benim için hep güzel bir hedef oldu. Lise 2. sýnýfta okulumuzun üniversiteleri tanýtma programý çerçevesinde ODTÜ'ye gelmiþ ve çok etkilenmiþtim. ODTÜ' nün eðitiminin yaný sýra kampus yaþamý da beni etkiledi. Seçmiþ olduðunuz meslekle ilgili þu anda nasýl bir hedefiniz var? Mezun olunca yurt dýþýna gitme düþünceniz var mý? Benim idealim iyi bir mühendis olmak ve mesleðimi kullanabileceðim bir iþim olmasý. Türkiye'de çalýþmak ilk tercihim olacaktýr, ancak burada koþullar çok kötü olursa ve mesleðimi yapamayacaðýmý görürsem yurtdýþý olanaklarý araþtýrmaya baþlayabilirim. Öðrenim hayatýnýzýn baþarýlarla dolu olmasýný ve Türkiye'de idealinizdeki gibi bir iþinizin olmasýný içtenlikle diliyoruz. Bizimle bu söyleþiyi yaptýðýnýz için çok teþekkürler Ben de bu ortamda þimdiden ODTÜ ailesine katýldýðýmý hissettim. Çok teþekkür ederim. Söyleþi: Tuna KOLAT (EE'76) 10 odtülüler bülteni 156 ekim 2006

11 ayýn konusu Eþit aðýrlýk-1 ve sözel-1 testlerinde ÖSS 2006 birincilerinden Server Çimen, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliði'ni tercih etti. Bize kendini tanýtýr mýsýn? Adýnda Server Tanilli'nin etkisi var mý? (Gülerek) Evet olmuþ gerçekten. Babam çok sever Tanilli'yi Ben 1988 Balýkesir Gönen doðumluyum. Gönen Þehit Rahmi Ýlköðretim Okulu ve Çanakkale Fen Lisesi mezunuyum. Bu okullar da mý birincilikle? Evet, Çanakkale Fen Lisesi'ni de birincilikle bitirdim. Ýlköðretim'de derece açýklanmadý ama birinci deðildim. Bu baþarýlarýnla ailenin mutluluk kaynaðýsýn sanýrým. Annem emekli hemþire, babam lise matematik öðretmeni. Tek yumurta ikizi olduðumuz bir kardeþim, bir de abim var. Ýnsanýn sevdiklerini mutlu edebilmesi çok güzel bir duygu. Özellikle anne ve babamýn emeklerinin karþýlýðýný veriyor olabilmem bana gurur veriyor. Biraz ikizinden bahsedelim mi? O nerede? Cihan da ODTÜ'de, o da bilgisayar mühendisliði bölümünü kazandý bu yýl. ÖSS'de oldu. Ýlköðretimi de, liseyi de birlikte, ayný sýnýflarda okuduk. Lisede benim ardýmdan 2. oldu. Ancak, (gülerek) ODTÜ ayýrdý bizi; o artýk 1 yýl geriden gelecek, ben Hazýrlýk'ý geçtim, o geçemedi. Geçmeme raðmen Hazýrlýk okumayý ben de düþündüm. Oldu olacak abini de soralým. O da ÖSS'de ilk 1000'e girmiþti. ÝTÜ Ýþletme Mühendisliði'ni seçti. 4'ncü sýnýfta bu yýl. Ne yapmak gerek birinci olabilmek için? Düzenli ve anlayarak, sindirerek çalýþmak elbette önemli ama býrakýn birinciliði ilk 100'e girmek bile sýnav anýndaki duruma baðlý. Örneðin? En önemli etken heyecan elbette. Sýnav salonundaki yeriniz, masanýz (sýranýz), çevredeki kiþilerin hareketleri ve gürültüyü diðer etkenler arasýnda sayabilirim. Öyle ki, sýnav gözetmeninin yürüyüþü dahi dikkati etkileyen bir etmen olabiliyor. Sen bu "sýnav aný"na nasýl hazýrlandýn? Babam bir gün önce sýnava gireceðim salona götürerek sýnavda oturacaðým sýrada 1 saat süren bir test çözdürdü. Deplasman korkusunu yenmen için herhalde! (Gülerek) Evet, faydasý olduðunu söyleyebilirim. Ertesi gün "bildiðim" bir yerdeydim zira. Sýnav günü, gürültüyü azaltmak için sýnava girdiðim okulun önündeki caddenin trafiðe kapatýldýðýný da özellikle belirtmeliyim ama (gülerek) bu babamýn "iþi" deðil. En önemli etmene gelelim, heyecan var mýydý heyecan? Birinci bölümde yoktu; ama ikinci bölümde "acaba soru baþýna çok mu zaman ayýrýyorum" duygusuna kapýldým. 3 yanlýþ, 1 de "boþ"a mal oldu bu gereksiz panik. Þimdi beklediðin soruyu soruyorum, neden ODTÜ? Sýnav sonuçlarý açýklandýðýnda ODTÜ Rektörü Sn. Ural Akbulut'un beni telefonla aramasý ve ODTÜ'ye davet etmesi beni mutlu etti öncelikle. Bu arada ODTÜ'yü tanýtýcý broþürler de gönderildi ev adresime. Ülkemizde ilk teknoparkýn ODTÜ'de kurulmuþ olmasý, bunun bugün Türkiye'nin en geliþmiþ teknoparký olmasý da kararýmda etkili oldu. Bir de, üniversite eðitiminde çok önemli olduðunu düþündüðüm yerleþke yaþamý var tabii ODTÜ'nün. Bu ortamý Türkiye'nin bir baþka üniversitesinde bulmak mümkün deðil. Çok sayýda bölüm, çok çeþitli alanlarda eðitim gören kiþilerle tanýþma, arkadaþ olma, bilgi alýþveriþinde bulunma olanaðý; harika bir doða, çok geniþ spor alanlarý... Bütün bunlarýn üniversite yaþamýnda önemli olduðunu düþünüyorum. Peki neden bilgisayar mühendisliði? Tercihim ya elektronik, ya da bilgisayar olacaktý. Rektör Bey tarafýndan tanýtým amacýyla ODTÜ'ye davet edildiðimizde bize bölümler de gezdirildi. Bilgisayar bölümü Elektronik'ten önceydi. Burada öylesine güzel bir tanýtým yapýldý ki, çok etkilendim. Yeri gelmiþken, özellikle bu bölümün hocalarýndan Göktürk Üçoluk'a teþekkür ediyorum. Ayrýca, Teknokent'te bulunan Milsoft Yazýlým Teknolojileri AÞ'de oldukça etkiledi beni. Bu iki ziyaretten sonra kararýmý vermiþtim, tanýtým için Elektronik bölümüne gitmedim bile Çok teþekkürler Server. Umarým gerek öðrenciyken gerekse mezun olduktan sonra sýk sýk görürüz seni Derneðimizde. Sana her yönüyle iyi bir üniversite eðitimi ve tüm yaþamýnda baþarýlar diliyoruz. Ben de bana göstermiþ olduðunuz ilgi ve bu söyleþi için çok teþekkür ediyorum. Söyleþi: H. Nafi ÝPEK (PETE'82) odtülüler bülteni 156 ekim

12 ayýn konusu ODTÜ'lülere sorduk: Neden ODTÜ? Geçtiðimiz yýl Yayýn Kurulu tarafýndan geliþtirilen bir anket ile mezunlara olduðu kadar halen öðrenci olan ODTÜ'lülere ulaþarak ODTÜ ile ilgili görüþ ve düþüncelerini, tercih aþamasýndan öðrencilik süreçlerine ve mezuniyet sonrasýndaki iþ yaþamlarýna kadar ODTÜ'lü olmaktan nasýl etkilendiklerini araþtýrmýþtýk. Oldukça kapsamlý olan bu ankete 205'i öðrenci, 2192 ODTÜ'lü yanýt vermiþti. Anketi yanýtlayanlarýn ODTÜ mezun ve öðrencilerini ne ölçüde temsil ettiði Þekil 1'de verilmektedir. Anketi yanýtlayanlarýn sayýsýyla yýllara göre mezun ve halen öðrenci olanlarýn sayýlarý karþýlaþtýrýldýðýnda ortalama %2,5 oranýnda bir temsiliyet yakalandýðýna, anketi yanýtlayanlar arasýnda arasý mezunlarýn çoðunlukta olmasýna ve tersine, 2000 sonrasý mezunlarýn azýnlýkta kalmasýna karþýn bu oranlarýn ortalamadan, anketin deðerlendirmesini istatistik olarak etkileyecek ölçüde sapmadýðý görülmektedir. Anketi yanýtlayan öðrenciler arasýnda halen 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1970 ve öncesi Þekil 1. Mezuniyet yýllarýna göre temsiliyet Halen öðrenci Ýngilizce Hazýrlýk Programý'nda olan az sayýda öðrenci dýþýnda 1. sýnýftan 4. sýnýfa kadar her düzeyde öðrencinin ankete katýlmýþ olduðu ortalama Þekil 3. Fakülteye göre temsiliyet %17 (%15) %6 (%7) %56 (%52) %5 (%9) görülmektedir (Þekil 2). %16 (%18) Mühendislik Fen-Edebiyat Eðitim Mimarlýk Ýdari Ýlimler Anketi yanýtlayanlarýn Fakültelere göre daðýlýmýnýn ise (Þekil 3) parantez içinde verilen gerçek daðýlýmý büyük oranda temsil ettiiði görülmektedir. Oldukça kapsamlý bir çalýþma olan bu anketin deðerlendirmesini, yorumlarýyla birlikte Bültenimizin bu sayýsýndan baþlayarak bölümler halinde yayýnlayacaðýz. Bu sayýmýzda, ankete katýlanlarýn "Neden ODTÜ?" sorusuna verdikleri yanýtlarý, ve "ODTÜ'lü olmak" konusundaki görüþlerinin bir derlemesini sunuyoruz. Neden ODTÜ? Anketimizin bu ilk sorusu, ODTÜ'nün tercihlerde hangi yönüyle öne çýktýðýný saptamayý amaçlýyordu. Anketi yanýtlayanlarýn, sunulan 6 seçenek arasýnda kendileri için belirleyici olan üçünü, ve bu üçü arasýndan önem sýrasýna göre birinci, ikinci ve üçüncüyü belirlemeleri istenmiþti. Ankete katýlan 2192 kiþi arasýnda yapýlan genel deðerlendirmeye göre seçeneklerin, biri hariç oldukça yakýn bir daðýlým gösterdiðine tanýk oluyoruz. ODTÜ'yü yalnýzca ismi için seçtiðini söyleyenler, aðýrlýklý ortalamalarda oldukça geride kalýrken çoðunluðun ODTÜ'yü, Devlet üniversiteleri arasýnda en iyisi Þekil 2. Öðrencilerde sýnýfa göre temsiliyet Þekil 4. Neden ODTÜ? (Genel deðerlendirme) 19% 8% 20% 22% 10 0 Hazýrlýk 1. sýnýf 2. sýnýf 3. sýnýf 4. sýnýf 15% Ýsmi için Ýstediðim bölüm ODTÜ'de en iyi Bilimsel altyapýsý çok iyi 16% Devlet Üniv. arasýnda en iyisi ODTÜ mezunlarý kolay iþ buluyor Sosyal altyapýsý çok iyi 12 odtülüler bülteni 156 ekim 2006

13 ayýn konusu olduðundan seçtiðini belirtmiþtir. "Neden ODTÜ?" sorusunun yanýtýnýn yýllara göre deðiþimi ise Þekil 5'de görülmektedir. x eksenindeki yýllar, anketi yanýtlayanlarýn mezuniyet yýlýný göstermektedir. Görüldüðü gibi ana eðilim fazlaca deðiþmemekle birlikte ODTÜ'nün ilk yýllarýndan baþlayarak 1980'lere kadar üniversitenin bilimsel altyapýsýnýn seçimde daha etkin olduðu, 1990'lý yýllardan sonra üniversitenin sosyal altyapýsýnýn görece önem kazandýðýný, keza, "kolay iþ bulmanýn" da üniversite seçiminde bu yýllarda aðýrlýk kazandýðýna tanýk oluyoruz. Bu grafikler, üniversitemizin altyapýsýndaki deðiþiklikten çok, gençler arasýnda üniversite seçiminde gözönüne alýnan kriterlerdeki deðiþimi 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Þekil 5. Neden ODTÜ? (Yýllara göre deðiþim) 1970 ve öncesi Mezuniyet yýlý sonrasý halen öðrenci yansýtmaktadýr. Yukarýda, þekil 4 ve 5'deki daðýlýmlar, anketi yanýtlayanlarýn önemli gördüðü ilk üç seçeneðin aðýrlýklandýrmasýyla ortaya çýkan tabloyu yansýtmaktadýr. Ankete katýlanlarýn, ODTÜ'yü tercih etmekte en önemli gördüðü seçenek, mezuniyet yýllarý dikkate alýndýðýnda Þekil 6'daki eðilimi vermektedir. y ekseni, o yýllar arasýnda mezun olup da anketi yanýtlayanlar arasýnda bu seçeneði birinci neden olarak belirlemiþ olanlarýn yüzdesini vermektedir. Yüzde ve öncesi Ýsmi için Ýstediðim bölüm ODTÜ'de en iyi Bilimsel altyapýsý çok iyi Devlet üniv. arasýnda en iyi ODTÜ mezunlarý kolay iþ buluyor Sosyal altyapýsý çok iyi Þekil 6. "Birinci neden" in yýllara göre daðýlýmý Mezuniyet yýlý Ýsmi için Devlet üniv. arasýnda en iyi Ýstediðim bölüm ODTÜ'de en iyi ODTÜ mezunlarý kolay iþ buluyor Bilimsel altyapýsý çok iyi Sosyal altyapýsý çok iyi sonrasý halen öðrenci Eðilim, ilk üç seçeneðin aðýrlýklandýrýlmýþ olduðu Þekil 5 ile paralellik göstermekte, gençler arasýnda bilimsel altyapý kaygýlarýnýn yerini sosyal altyapýya býraktýðýný, iþ bulma faktörünün giderek önem kazandýðýný, ancak ODTÜ'nün, Devlet Üniversiteleri arasýnda en iyisi olduðu görüþünün yýllardan baðýmsýz olarak birinci planda yer aldýðý görülmektedir. Mezunlardan ve halen öðrenci olanlardan "Neden ODTÜ?"yü anlatan bazý cümleler ODTÜ' lü olmanýn bir ayrýcalýk oldugunu düsünüyorum. ODTÜ yü tercih etmem belki de hayatýmda verdigim en dogru karardý.(adm 4.sýnýf) ODTÜ bambaþka bir yer, bunu sadece yaþayan bilir. (AEE'00) Ýnsanlýk ve ülke sevgisine sahip her iyi insanýn bir gün ODTÜ'lü olmasý, sonuçta da ODTÜ mezunu olmasýný diliyorum. (ARCH'85) "Neden ODTÜ?" sorusunun cevabý sanýrým en iyi mezun olduktan sonra anlaþýlýyor.(biol'00) Öðrenciliðim sýrasýnda ODTÜ'nün bana kazandýrdýklarýný, mezuniyetimden on yýl sonra diðer iþ arkadaþlarým neden benim yaptýklarýmý baþaramýyor diye düþünürken farkettim. (CE'65) Þu an ABD'de University of Wyoming'de Ýnþaat Mühendisliði Bölümü'nde hem bir projede çalýþýyorum hem de Yüksek Lisans yapýyorum. Bir ODTÜ'lü olmanýn farkýný yalnýzca ben deðil, birlikte çalýþtýðým insanlar fazlasýyla hissediyorlar. Çünkü ben yaptýðým iþi iyi biliyorum ve ürettiklerimden gurur duyuyorum. Bu da performansýmý hep yukarýda tutuyor.(ce'05) Okula ilk kayýt olduðumuzda bir konuþma esnasýnda "Diðer üniversitelerin ayný bölüm mezunlarýyla aramýzda nasýl bir fark olacak?" diye sormuþtum. Cevap þöyleydi: "Ýkinize de bilmediðiniz bir konu sorulacak. Diðer üniversiteden mezun olan, 'ben bilmiyorum' diyecek. Siz ise 'ben bilmiyorum ama öðrenip yapabilirim' diyeceksiniz." Kesinlikle böyle oldu ve çevremde her an bu örneði görebiliyorum. Ýyi ki ODTÜ'lüyüm. (CED'99) ODTÜ'lü olma ayrýcalýðýný sadece iþ ortamýnda deðil katýldýðým tüm sosyal ortamlarda hissetim. Üniversiteyi üniversite yapan verilen bilgilerin yanýnda kiþinin bunlarý nasýl hayata geçirdiðidir. Biz bunlarý hayata geçirebilen insanlar olarak hayata baþlýyoruz. Bu yüzden hangi bölümü olursa olsun ODTÜ diyorum. (CEIT'00) ODTÜ ve ODTÜ'lü olmak yaþayarak öðrendim bir ayrýcalýk. (CENG'88) "Neden ODTÜ?" nün esas cevabý; "çünkü ODTÜ, iþini kendi iþi kabul edip, her konuda, her þart altýnda sonuca gidebilen kiþiler yetiþtiriyor." (CHE'69) ODTÜ mezunu olmanýn bilgi sahibi olmanýn odtülüler bülteni 156 ekim

14 ayýn konusu yanýsýra vizyon sahibi olmayý saðladýðýný, asýl kazandýrdýðý yetinin de mesleki kimlik ve hayat görüþü olduðunu düþünüyorum. Bilgiye ulaþmak da zor ama ODTÜ'de bu bilginin üstüne geniþ bir de vizyon katýyorsunuz.(cp'00) ODTÜ sadece bir üniversite deðildir, "ÝNSAN" fabrikasýdýr. Onun tezgahýndan çýkan insan bence her yönüyle ömür boyu garantilidir. (ECON'83) ODTÜ'den mezun olduktan ve baþka üniversitelerde çalýþmaya baþladýktan sonra ODTÜ'nün bizi deðiþtirdiðinidönüþtürdüðünü gördüm. Diðer üniversitelerin yapamadýðý þey de bu. Ben de çalýþtýðým yerlerde öðrencilere ODTÜ'nün bize verdiði þeyi vermeye çalýþýyorum ama bu kurumsal olmadýðý sürece olanaksýz oluyor. (EDS'91) Neden ODTÜ... Öðrenim yýllarýmda düþünce yapýmýza kýsýtlama getirmemeyi aþýlayan, beynimizi bir araþtýrmacý olarak yeniden þekillendiren tüm hocalarýmýzý minnetle anýyorum. (MAN'65) ODTÜ'nün sosyal ve bilimsel ortamýný baþka hiçbir yerde (master yaptýðým üniversite, çalýþtýðým ülkeler, yanýmda çalýþan yeni mezunlardan izlenimlerim) göremedim. Öðenci arkadaþlarýmýn ellerindeki fýrsatýn deðerini bilmelerini isterim. Türkiye'de yaþamýþ yabancý arkadaþlarýn birçoðunun "ODTÜ mezununu konuþmasýndan tanýrým, siz farklýsýnýz" demesi bana gurur veriyor. Bu çok ilginç bir nokta! (MATH'92) ODTÜ, mezunu ile de bir buzdaðýdýr: Görünen kýsmý bile ortalamanýn üstünde! (ME'79) ODTÜ'lü olmanýn farkýný her zaman ve her yerde hissetim. ODTÜ bana sadece iyi bir üniversite eðitimi deðil, saðlam bir karakter ve sosyalleþebilme kabiliyeti de vermiþtir. (ME'91) Türkiye'nýn en iyi üniversitesi olan ODTÜ'de okumaktan gurur duydum ve her zaman duymaya devam edeceðim. ODTÜ'deki eðitim hayata bakýþýmý deðiþtirdi. (METE'00) ODTÜ, insanlara araþtýrma yapmasýný, bir konu hakkýnda en iyiyi öðrenmeyi ve analitik düþünmeyi öðretiyor. Bir ODTÜ'lü, bulunduðu en zor koþullarda bile problemin bir çözümünün olduðunu düþünür ve ona göre düþünmeye baþlar. Onun için imkansýz diye bir þey yoktur. (MINE'00) ODTÜ'de okuduðum çalkantýlý yýllar, yaþadýklarým, kurduðum arkadaþlýklar, aldýðým eðitim, yaþamýmýn temel taþlarý oldu. ODTÜ'lülük bir yaþam tarzýdýr. (PSY'83) Ülkemizin insan profilini zenginleþtiren böylesine köklü ve kendisi de sürekli geliþen bir geleneðin üyesi olmaktan mutluyum.yaþasýn ODTÜ ve ODTÜ'lülük. (SOC'78) Peki, olumsuz düþünenler de var mý? Eleþtiri hiç mi yok? Elbette var. Bültenimizin bu sayýsýnda anketteki sorulardan yalnýzca birini kapsadýk. Bu kapsamlý anketi önümüzdeki aylarda deðerlendirmeye devam edeceðiz. ODTÜ'nün 50. yýlýna armaðan olmasý dileklerimizle. Derleyen: Nermin FENMEN (CHE'80) 14 odtülüler bülteni 156 ekim 2006

15 ankara'dan Cumhuriyetin 83'ncü yýlýnda bir ulusun tarihine tanýklýk eden 'ULUS' ULUS' 'Oysa, biz kendimize özgüyüzdür. Genelliklere uymayýz. Kentlerimiz de böyledir, baþkentimiz de...' Prof. Dr. Raci Bademli 26 Mart 2001 'Bazý insanlar her þeyi olduðu gibi görürler ve neden diye sorarlar. Ben ise her þeyi asla olmadýðý biçimde hayal ederim ve neden olmasýn diye sorarým' demiþ Bernard Shaw. Ýþte Ulus'a bir ömür veren, onun dilinden en iyi anlayan, olasý çözümlerle geleceðine ýþýk tutan Prof. Dr. Raci Bademli hazýrlanan Ulus planýnýn vizyonunu bu cümlelerle dile getirmiþti. Ancak son günlerde o planýn iptali söz konusu ve Ulus'un geleceði günbegün kararmakta. Pek çok Ulus sevdalýsý da bu gidiþata dur demeye, Ulus'u kurtarmaya çalýþýyor. Peki neden bu kadar önem veriliyor acaba Ulus'a? Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik yönetim temeli bundan tam 83 yýl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafýndan atýldý. 23 Nisan 1920'de baþlayan serüvenin kalbi Ankara'da atýyordu; baþkent Ankara Ulus, 1950'lere kadar baþkent Ankara da Cumhuriyet'in simgesiydi. Cumhuriyet dönemi yapýlarý, heykelleri, meydanlarý ve daha pek çok tarihi ve kültürel deðeriyle Ankara'nýn göz bebeðiydi. Ancak zaman geçtikçe bebek büyümeye, yaþlanmaya ve yýllarýn yýpranmýþlýðýyla kaderine terk edilmeye baþlandý. 1940'lardan itibaren Ankara'nýn kalbinin attýðý yer olma özelliðini kaybeden Ulus, bugün eski ihtiþamýný ve merkez niteliðini yeniden kazandýrma yolunda yapýlan çalýþmalarla anýmsanýr oldu. Bu çalýþmalar neyi mi amaçlýyordu? 2008'den itibaren Ulus, Ankara'nýn yeni ticaret merkezi olacak (!!!) odtülüler bülteni 156 ekim 2006

16 ankara'dan Ancak bu yeni merkez oluþturulurken Ulus'a neler olacak, tarihinden, özgünlüðünden neler kaybolacak? Böylesi bir geliþim Ulus'un tarihi ve kültürel karakteriyle ne kadar baðdaþacak? Dahasý bu çalýþmalar hangi mimarlýk, þehircilik ve koruma anlayýþýyla yapýlacak Tüm bu sorulara karþýlýk hatýrlanmasý gereken en anlamlý ve önemli yaklaþýmlar 1900'lü yýllardan Ulus'un talihsiz geleceðini gören ve bu tarihi ve kültürel envanterin korunmasýna yönelik çalýþmalarda bulunan Prof. Hermann Jansen tarafýndan dile getirilmiþtir: 'Yeni þehircilikte yeni þehir kýsýmlarýnýn kurulmasýný eski kýsmýn yayýlýþýndan tamamen ayýrmak lazýmdýr. Hatta nazari olarak eski þehir üzerine hattý zatýnda bir cam levhasý kapamalýdýr. Bu suretle kolaylýkla bütün gidiþat takip edilerek þehri fenalýklardan korumak kabul olur. Eski þehre mümkün olduðu kadar fazla el sürmemek gerekir. Yeni kýsmýn imarýnýn tekemmül ve terakkisinden sonra eski kýsma münasip bir þekilde dikkatle baðlamak kabul olur. Yeni ihtiyaçlara göre mesela seyrüseferin hissi bakýmdan icadýna göre uydurulur. En mühim nokta eski kýsmýn karakterinin bozulmamasýdýr. Bizim vazifemiz onun hususiyetini istikbal için saklamaktýr ' Jansen planýndan sonra 1980'lere kadar plansýz kalan, Ulus bölgesinde 1980'de Anýtlar Yüksek Kurulu'nun kararý ile kimi tarihi ve kültürel deðeri olduðu tespit edilen alanlar sit alaný ilan edilmiþ ve alana ait koruma planlarýnýn hazýrlanmasý için yarýþma açýlmýþtý. 1/1000 ölçekli ULUS TARÝHÝ KENT MERKEZÝ KORUMA ISLAH ÝMAR PLANI'nýn hazýrlanýþý birinci gelen Prof. Dr. Raci BADEMLÝ baþkanlýðýndaki ODTÜ Proje Ekibi tarafýndan yüklenilmiþ ve 1989 yýlýnda Ankara Koruma Kurulu'nun, 1990'da Büyükþehir Belediye Meclisi'nin kararlarý ile hazýrlanan plan onaylanmýþtý. 1990'da yürürlüðe giren koruma ýslah imar planý kapsamýnda uygulamaya geçirilmesi amacý ile sýnýrlý sayýda projelendirme yapýlmýþtý. Bu süreçte her türlü düzenleme Ankara Büyükþehir Belediyesi ve Altýndað Belediyesince oluþturulan ortak bir komisyonda incelendikten sonra karara baðlanmakta ve gerekli durumlarda Koruma Kurulu'na gönderilmekteydi. Planlama alaný içerisinde on üç yýl içinde çoðu onarým ve tadilattan öteye geçemeyen 50 civarýnda uygulama yapýlmýþtý. Ankara Büyükþehir Belediyesi tarafýndan 1990'da yürürlüðe giren plan kapsamýndaki Hacýbayram Meydaný dýþýndaki 12 kamu proje alanýna yönelik projeler uygulanmamýþtý. Bu alanlara yönelik planlarýn uygulanmamasý da Ulus'un vahim sonunu hazýrlayanlarý teþvik etmiþtir. Eðer o günkü Ulus'ta mevcut planlar iptal edilmek yerine uygulansaydý, yayalaþtýrmalar ve trafik düzenlemelerine iliþkin kararlar hayata geçirilseydi Ulus bugün Türkiye'nin hatta dünyanýn sayýlý tarihi kent merkezlerinde biri olacaktý. Sonuçta, Belediye yönetimlerinin plana karþý ilgisizliði nedeniyle Ankara'nýn halihazýrda onaylý tek koruma planýn hakký verilerek uygulanamamýþtýr. Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Yasasý gereðince iptal edilen planlar yerine yenisi konmadan uygulanmasý durdurulamazken iptal edilen planýn yerine yeni bir planýn onanmamasý odtülüler bülteni 156 ekim

17 ankara'dan hukuki boþluklar doðurmuþtur. Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah Ýmar Planý'nýn temelini oluþturan, tamamen bilimsel tespit ve deðerlendirme çalýþmalarý doðrultusunda belirlenmiþ tarihi ve kültürel miras niteliðinin ve diðer koþullarýn bugün de geçerli olmasý planýn iptalini deðil, devamlýlýðýný gerektirmektedir. Meclis'in planýn iptal edilmesine gerekçe olarak yaptýðý açýklamalar da aslýnda Ulus'un nasýl kasýtlý ve planlý bir ihmale kurban gittiðini açýkça göstermektedir: 'ilk sit alaný olmasýna karar alýndýðý 1980 yýlýndan itibaren Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde köklü deðiþimdönüþüm saðlanamadýðýndan mevcut dokudaki yapýlarýn yýkýlmaya, yýpranmaya yüz tuttuðu, alanýn mezbelelik bir görünüm kazandýðý ' Aslýnda bu gerekçe de Ulus'un bugünkü vaziyetinin planýn içerik ve öngörü eksikliðinden deðil, uygulama eksikliðinden ortaya çýktýðýný açýkça göstermektedir. Bunun yaný sýra mevcut tüm planlarýn iptaliyle hazýrlanan 'Ulus Tarihi ve Kültürel Kentsel Dönüþüm ve Geliþim Projesi' adýna kentsel dönüþüm ve geliþim denilen ancak Ulus'u parça parça yok etmekten baþka bir amacý olmayan yüzeysel ve parçacý bir plandýr. Bu dönüþümün nedenleri olarak gösterilen kentin ticaret merkezinin 1950'lerde Kýzýlay'a kaymasý; bunun yaný sýra Tunalý Hilmi ve Atakule, Karum gibi alýþveriþ merkezlerine kaymasý, daha sonralarý konut kullanýmýnýn da merkezle birlikte ayný kayýþý izlemesiyle eski alanlarý hizmet ve küçük üretime terk etmesi; 1962'de Meclis'in yeni TBMM binasýna geçmesiyle iliþkili kullanýmlarýnda yer deðiþtirmesi gibi alt ölçek, birbiriyle ve kent makroformunun bütünüyle baðlantýlarý düþünülmeden uygulamaya geçirilen bu uygulamalar da Ulus'un sinsice sonunu hazýrlamýþtýr. Bu baðlamda baþkent Ankara'da üst ölçekten gelen, bütüncül ve katýlýmcý bir planlama yaklaþýmýnýn olmadýðý da çok açýktýr. Dünya kentlerinin demokratik, çaðdaþ, akýlcý süreçler tasarladýðý bir dönemde, cumhuriyetimizde hala tepeden inme, bilimsellikten uzak planlarýn hazýrlanmasý oldukça üzücüdür. Planlarýn uygulanabilmesi için öncelikli ihtiyaç duyulan þey; bilinçli katýlýmdýr. Tarihi mekanlarda uygulanacak dönüþüm, katýlýmcý bir planlamanýn katýlýmlý uygulama modelleri ile gerçekleþebilir. Diðer bir deyiþle, tüm insanlarýn kendini yönetmesi ve karar verici durumda olmasý, yani demokrasinin özü katýlýmcý planlama uygulanabilir. Bu aþamada Ulus'ta yaþayanlar Ankara halký ve Ulus'la ilgilenen herkesin öncelikli görevi, nelerden vazgeçilemeyeceðinin farkýna varmak ve sürece katýlmak olmalýdýr. Bu sayede ait olduklarý Ulus'u da yaþatma þansý bulabileceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik yönetim temeli Ulus'ta atýldý, Ulus'ta devam ettirilmelidir. Ulus'un geliþimi Ulus'ta Ulus'u yaþayarak anlayabilecek 'Alan Yönetim Birimi' kurularak saðlanmalýdýr. Mekana aidiyet duygusu, tarihi yaþanmýþlýklarýn sürekliliðinin saðlanmasýyla mümkün olabilecektir. Tarihi ve kültürel mirasý yok etmek, toplumu yok etmek demektir. Geleceðimizi yaratacak olan dünden bugüne taþýdýklarýmýzdýr. 'Tarihi mirasýn izlerini sürmeliyiz.' 1937 tarihli Robert Orley tasarýmý hal binasý sadece fiziki deðil ayný zamanda sosyal ve ekonomik de bir deðerdir. Ulus hal esnafý, haklarýnýn elinden alýnmasý ile iþsizlik ve yoksulluk 18 odtülüler bülteni 156 ekim 2006

18 ankara'dan ile mücadele etmek zorunda býrakýlacaktýr. Bu sebeple hak sahiplerinin; mekaný için düþünülen projelerde etkin katýlýmla söz hakkýna sahip olmalarý gereklidir. 'Hatýralarýmýzý unutmamalýyýz.' Anafartalar çarþýsý sahipsiz deðildir. Yýkýmýn yaratacaðý her türlü sonuç göz önünde bulundurulmalýdýr. 'Hak sahiplerinin mekanlarýndan dýþlanmalarýný kabullenmemeli ve haklarýný göz ardý etmemeliyiz.' 1930'larýn "Taþhan Meydaný" köhneleþmesi, varlýðýný koruyamamasý vs. gibi nedenlerle yýkýlarak yerine Sümerbank binasý yapýlmýþtý. Bugün ise söz konusu binanýn yine ayný gerekçelerle yýkýlarak yerine gökdelen þeklindeki alýþveriþ merkezinin yapýlmasý gündemde. 'Deðerlerimizi gözden çýkarmamalýyýz.' Modern çarþýdaki yangýn, çarþýnýn rant aracý haline getirilmesi için bir gerekçe deðildir. Bu yapý hayata döndürülerek Ulus'a geri kazandýrýlmalýdýr. 'Modern çarþýnýn rant kapýsý haline getirilmesine izin vermemeliyiz.' 50 yýldýr Ulus Meydaný'nýn kimliðini oluþturan Ulus Meydaný Ýþhaný Ulus'a can veren en önemli yapýlardandýr, Ulus'ta pek çok hatýranýn saklandýðý hayattýr. Akman, bu hayatta kýsacýk bir mola verilen duraktýr. 'Alýþkanlýklarýmýzý kaybetmemeliyiz.' Suluhan çevresiyle iliþkisi saðlanamadýðý için algýlanamamaktadýr; her gün yeni mimari anlayýþlarýyla inþa edilen pek çok bina hanýn çevresini sarmaktadýr. Suluhan'ýn geleceðe taþýnabilmesi için çevresel faktörlerin olumsuz etkileri ortadan kaldýrýlmalýdýr. 'Kültürümüzü yaþatmalýyýz.' Cumhuriyetimizin 83 yýlýnda bir ulusun tarihine tanýklýk etmiþ, alýþkanlýklarýyla þekillenmiþ fakat unutulmaya yüz tutmuþ Ulus' un parça parça dönüþümüne, yok olmasýna izin vermeyelim. Sahip olduðumuz miras kaybolmasýn ve bu mirasta söz sahibi olduðumuzun farkýna varalým. Biz bu deðerleri henüz görüp, büyüklerimizden dinleyebiliyorken ve onlara dokunabiliyorken korumazsak, gelecek nesillere ne býrakacaðýmýzý durup düþünmeliyiz. Melda TANRIKULU (CP'06) (Ulus atölyesi gönüllülerine katkýlarýndan dolayý teþekkürler.) Kaynaklar Ulus atölyesi çalýþma grubu poster ve rapor çalýþmalarý, 2006 Bademli R., 2006, 'Kentsel Tasarým Öðrencilerine Notlar' ankara.spo.org.tr/haber odtülüler bülteni 156 ekim

19 ankara'dan Kuðulu Park direniþinin bit(e)meyen öyküsü Aðustos ayýnýn ortalarýnda, genellikle hayatý Ýstanbul'dan baþka yüzü yokmuþ gibi resmeden televizyonlarýn ana haber bültenleri Ankara'daki bir direniþin öyküsü ile renklendi. Bir grup Ankaralý Kuðulu Park'a yapýlacak "minimum tecavüz"ü önleyebilmek için meslek odalarýnýn ve sivil toplum örgütlerinin öncülüðünde bir araya gelmiþ hatýrý sayýlýr bir kalabalýk oluþturarak Kuðulu Park'ýn bir avuç içi yorgunluðundaki yüzeyini sarýp sarmalamaya çalýþýyorlardý. Belediye yetkililerine göre yýllardýr yapýlan onca katlý kavþaða ve harcanan milyonlarca dolara raðmen bir türlü "akýþkan" hale getirilemeyen trafiðin çözülemeyen sorunlarýnýn ortadan kaldýrýlabilmesi için Hz. Ýbrahim'in oðlunu kurban etmesi gibi Kuðulu Park'ýn bir kýsmýnýn gözden çýkarýlmasý gerekiyordu. Buna karþý çýkanlarsa "siyasi" davranýyorlardý. Ne de olsa yapýlan her þey kentin iyiliði için yapýlýyordu ama bu Ankaralýlar nedense bir türlü bunu anlamak istemiyorlardý(!). Hatta meseleyi "provokasyona" kadar vardýrmýþlardý ve "Bu Park Ankaralýlarýn Korumasý Altýndadýr" þeklinde bir slogan uydurarak Parký iþgal edip ve Büyükþehir Belediyesi ile Koruma Kurulunu protesto etmeye baþlamýþlardý. Yapýlan protestolar Türkiye'nin ilgisini bir anda Kuðulu Park'ýn üzerine odakladý. Bir anda önce yakýn çevrede yaþayanlar, ardýndan da üniversite öðrencileri, meslek odalarý, sivil toplum örgütü temsilcileri Kuðulu Parký üzerinde ayak basacak yer kalmayacak þekilde sahiplendiler. Belki de son yýllarýn en önemli kentsel eylemlerinden birisi gerçekleþtirilerek Ankara'nýn, Ankaralýlarýn yaþadýklarý mekaný yalnýz býrakmadýklarý, yok olmasýna göz yummayacaklarý ispatlanmýþ oldu. Bu sahiplenme yazýlý ve görsel basýn organlarýna çoðunlukla "bazý" Ankaralýlarla Ankara Büyükþehir Belediyesi arasýnda ortaya çýkan bir anlaþmazlýk olarak yansýtýldý. Oysa ki Kuðulu Park Ankaralýlarýn yeþil bir uðrak noktasý, Kavaklýdere semtine adýný veren beyaz kavaklarý ve kuðularý ile simgeleþmiþ bir aný mekaný ve bir nefes alma yeri. Ankara dýþýndan gelenlerin de mutlaka uðradýklarý Kuðulu Park her anlamda Ankara ile özdeþleþmiþ, küçücük havuzundaki kuðularýnýn kývrýk boynunda Ankara'nýn duygusal yönünü resimleyen en önemli simge mekanlarýndan birisiydi. Kuðulu Park, bölgede halka açýk tek ve son yeþil alandýr. Parktaki mevcut aðaçlarý korumak insani bir görevin de üstünde kentli olmanýn zorunluluðudur. Tarihsel bir dokusu olan Kuðulu Park özenle korunmalý ve geleceðe bozulmadan taþýnmalýydý. Aralarýnda Derneðimizin de bulunduðu Kuðulu Park'ý sahiplenen Ankaralýlardan oluþan Ankaram Platformu, hassasiyetlerini þu þekilde ifade ettiler: "Kavaklýdere'nin biricik nefes alma noktasý ve dinlenme odaðý olan Park'ýn tarihsel deðerinin farkýna varýlmasý gerekir. Ýçindeki asýrlýk aðaçlarýn korunmasý, anýlarýn yaþatýlmasý yerine, aðaçlarýn önemli bir bölümü taþýt trafiði adýna yok edilecektir. Ancak, Ankara Kültür ve Tabiat varlýklarýnýn Koruma Bölge Kurulu tasarlanan kavþak ile ilgili gerekliliði tartýþmamýþtýr. Büyükþehir ile Park'a tecavüz miktarýnýn pazarlýðýna giriþmiþtir. Aldýðý karar son derece belirsizdir. Kararýn metni aynen þu þe kildedir: "Kuðulu Park'ýn Bulvar tarafýna bakan kýsmýna tecavüzün minimum müdahale gerektirecek þekilde refüj 20 odtülüler bülteni 156 ekim 2006

20 ankara'dan ve yolun düzenlenmesine.." Kurul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan parka yapýlacak tecavüze karþý çýkmasý gerekirken onay vermiþtir. Karar bu yönü ile son derece sakýncalý ve hatalýdýr. Koruma Kurulu'nun meslek ilkeleri dýþýnda karar verdiði açýktýr. Aðustos baþýnda Kuðulu Kavþaðýna açýlan yollarda yapýlan tek yön uygulamalarý bazý sakýncalarýna raðmen kavþakta belli bir rahatlama saðlamýþtýr. Kavþak mevcut haline ek olarak bilimsel faz ayarlamalarý ve trafik sinyalizasyonu ile etkili ve sorunsuz bir biçimde iþleyebilecektir. Dolayýsýyla Kuðulu kavþaðýnda altüst geçit projesine hiç bir biçimde gerek yoktur. Aksine böyle bir katlý kavþak projesi yolun trafik yükünü artýracaktýr. Yayalarýn karþýdan karþýya geçiþleri zorlaþacak ve daha tehlikeli bir hal alacaktýr. Bu kavþak için harcanacak kamu kaynaklarý iþin diðer önemli bir ekonomik yönüdür. Kavþaða gereksiz yere harcanacak kaynak, Kuðulu Park'ýn doðal dokusun korunmasý yer altý sularýnýn iyileþtirilmesine harcanabilir. Öte yandan yapýlmasý tasarlanan kavþaðýn gerekliliðini gösteren bilimsel kapasite hesaplarý ve sayýmlar mevcut deðildir. Ankara Ulaþým Planýna aykýrý; Kuðulu katlý kavþak düþüncesi, Ankara kent planlamasýnýn genel stratejisi ile çeliþkilidir. Ankara Ulaþým Planý; Kent merkezi ve yakýn çevresinden özel oto kullanýmýnýn özendirilmemesini ister. Toplu taþýma öncelik verilmesini vurgular. Yaya alanlarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý talep eder. Bu kavþak projesi tüm ulaþým planýna ters düþmekte, yaya alanlarýný taþýt trafiðine katmakta, trafik hýzýný riskli bir biçimde arttýrmaktadýr. Antidemokratik kent yönetimi: Büyükþehir Belediye Baþkaný, azýnlýðýn çoðunluða diktasý biçimde kenti yönetmektedir. Kentlilerin istek ve taleplerini görmezden gelmektedir. Bu proje için çevrede yaþanlardan görüþ alýnmýþ mýdýr? Burada gerçekten bir alt geçide ihtiyaç var mýdýr? Yoksa kavþak projesi yandaþ þirketlere nema olmasý için mi yaratýlmýþtýr? Büyükþehir'in 12 yýldýr uyguladýðý "plansýz projeler" sonucunda Ankara yapboz tahtasýna dönmüþtür. Kamu kaynaklarý, bu yapboz süreci içinde keyfi uygulamalar ile israf edilmektedir. Bizlerden toplanan vergiler ile kent yaþamý çekilmez hale sokulmuþtur. Bu þehir bizimdir. Yerel yönetimler "ben yaptým oldu" düþüncesinden uzaklaþmalýdýr. Kente ve kentliye saygý duymalýdýr. Büyükþehir Belediye Baþkanýný; Kent merkezinin bir oto yol olmadýðýný anlamaya; Ýnsansýz bir kent merkezinin olmayacaðýný görmeye; Taþýt odaklý trafik düzenlemesinden vazgeçmeye; Ýnsan odaklý düzenlemelerin önünü açmaya davet ediyoruz! Kuðulu Park'ýn yok olmasýný istemeyen tüm Ankaralýlarý seslerini yükseltmeye, baþlattýðýmýz mücadeleyi desteklemeye çaðýrýyoruz." Tüm bu çabalar sonucunda önce açýlan bir dava sonucunda Kuðulu Park'taki uygulamada yürütmeyi durdurma kararý alýndý, ardýndan da Ankara Büyükþehir Belediyesi projede deðiþikliðe gitmek zorunda kaldý. Kuðulu Park'taki protestolar ise farklý biçimlere bürünerek haftalardýr devam etmekte. Bando geçitleri, dia gösterileri, konserler ve film gösterimleri ile protestolara katký veren tüm Ankaralýlar Kuðulu Park direniþinin sadece bir grup Ankaralýnýn deðil, tüm Ankara'nýn bir ürünü olduðunu gösterdiler. Ancak gelinen noktada mücadele görünmeyen bir düþmana karþý verilmeye baþlandý. Kuðulu Parký cepheden bir saldýrý ile elde edemeyen Büyükþehir Belediyesi, gece yarýsý operasyonlarýyla Cinnah Caddesindeki ve Atatürk Bulvarýndaki akasyalarý ve aðaçlarý birer birer kesmeye, yerlerine asfalt dökmeye baþladý. Bu yanlýþlýklara karþý da mücadele tüm hýzýyla devam ediyor. Kuðulu Park direniþi, yeri geldiði zaman Ankaralýlarýn genciyle yaþlýsýyla biraraya gelip kenti daha yaþanabilir ve insanca kýlan mekanlarý sahiplenebildiðinin, sahiplenebildiði için direnebildiðinin kýsa ama anlamlý öyküsü oluverdi. "Bu Park Ankaralýlar Tarafýndan Koruma Altýna Alýnmýþtýr" sloganý ile harekete geçen Ankaralýlar bir gün tüm Ankara'yý rant iþtahýna, bilim ve tekniðe aykýrý popülist uygulamalara karþý koruma altýna alacaklarýnýn iþaretini verdiler. Darýsý diðer çarpýk kentleþme örneklerine S. Zafer ÞAHÝN (CP'96) odtülüler bülteni 156 ekim

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

öðrenci danýþmanlýðý temel süreçlerin tanýmlanmasý çalýþma gruplarýna teþekkür internet çaðýnda veli olmak... etkinlik izlencesi

öðrenci danýþmanlýðý temel süreçlerin tanýmlanmasý çalýþma gruplarýna teþekkür internet çaðýnda veli olmak... etkinlik izlencesi içindekiler 1965 odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 152 Mayýs 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü Ýlkem

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ.

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. YURTTA SULH, CÝHANDA SULH Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. Sayýn Meslektaþým, Ýþ yerlerimizde ürettiðimiz

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı