ARACI KURULULARIN TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK FAALYETLERNDE DÜZENLEYECEKLER BELGELER VE KAYIT DÜZEN HAKKINDA TEBL / SER: V, NO: 51

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARACI KURULULARIN TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK FAALYETLERNDE DÜZENLEYECEKLER BELGELER VE KAYIT DÜZEN HAKKINDA TEBL / SER: V, NO: 51"

Transkript

1 ARACI KURULULARIN TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK FAALYETLERNDE DÜZENLEYECEKLER BELGELER VE KAYIT DÜZEN HAKKINDA TEBL / SER: V, NO: 51 ARACI KURULULARIN TÜREV ARAÇLARIN ALIM-SATIMINA ARACILIK FAALYETLERNDE DÜZENLEYECEKLER BELGELER LE MUHASEBE LEMLERNDE UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA Resmi Gazete Tarihi: 27 Austos 2001 Resmi Gazete Sayısı: BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Tebliin amacı, aracı kuruluların türev araçların alım-satımına aracılık faaliyetlerinde düzenleyecekleri belgeler ile muhasebe ilemlerinde uyacakları esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Tebli, aracı kuruluların türev araçlara ilikin ilemlerini defter ve kayıtlarında izlemesine ve ilgili belgeleri düzenlemesine ilikin usul ve esasları kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Tebli, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun deiik 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine dayanılarak hazırlanmıtır. Tanımlar Madde 4- Bu Teblide geçen; Kurul : Sermaye Piyasası Kurulunu, Kanun : Sermaye Piyasası Kanununu, Yönetmelik: 23/2/2001 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vadeli lemler ve Opsiyon Borsalarının Kurulu ve Çalıma Esasları Hakkında Yönetmelii, Borsa : Yönetmelik uyarınca kurulmu olan borsalar ile vadeli ilem ve opsiyon sözlemelerinin ilem gördüü borsalar ile tekilatlanmı dier piyasaları, Aracı Kurulu : Vadeli ilem ve opsiyon piyasalarında faaliyet göstermek üzere Kuruldan izin almı olan kurumları, Vadeli lem Sözlemesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyattan standart miktar ve nitelikte sermaye piyasası aracını, ticari malı, kıymetli madeni, dövizi veya endeksi alma veya satma hak ve yükümlülüünü veren ve sözlemenin yapılması esnasında söz konusu varlıkların taraflar arasında deiimine neden olmayan, vade sonunda da sözlemeye konu varlıkların taraflar arasında deiimini, fiziki teslimatın zorunlu olduu durumlar hariç, zorlamayan sözlemelerden vadeli ilem borsalarında veya tekilatlanmı dier piyasalarda ilem görenlerini, Opsiyon Sözlemesi : Belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyattan standart miktar ve nitelikte sermaye piyasası aracını, ticari malı, kıymetli madeni, dövizi veya endeksi lehdara alma (alım opsiyonu) veya satma (satım opsiyonu) hakkı veren, keidecisini bu yükümlülük altına sokan sözlemelerden vadeli ilem borsalarında veya tekilatlanmı dier piyasalarda ilem görenlerini, Türev Araçlar : Bu Teblide tanımlanan vadeli ilem ve opsiyon

2 sözlemelerini, Kullanım Fiyatı : Yönetmelikte tanımlanan kullanım fiyatını, Uzlama Fiyatı : Yönetmelikte tanımlanan uzlama fiyatını, ifade eder. KNC BÖLÜM lemlerin Yapılmasına likin Esaslar Emirlerin alınması ve emir formu Madde 5- Aracı kurulu, müterilerinden vadeli ilemler ve opsiyon borsalarında gerçekletirmek üzere herhangi bir emir aldıında, bir "emir formu" düzenlemekle yükümlüdür. Emirlerin yazılı olarak alınması halinde emir formunda müterinin imzasının bulunması zorunludur. Müterilerden telefon veya benzeri iletiim araçları ile veya sözlü olarak verilmi emirlerin, alındıkları anda müteri imzası aranmaksızın yazılı hale getirilmesi zorunludur. Emir formunda, emrin alındıı tarih ile saat ve dakika olarak zamanı gösteren bir ibarenin damga olarak veya bilgisayar marifetiyle basılması arttır. Emir formunda en az aaıdaki bilgilerin bulunması arttır: a) Sıra numarası, b) Kısa ya da uzun pozisyon olduu, c) Sözlemenin tipi (vadeli ilem sözlemesi veya opsiyon sözlemesi olduu), d) Opsiyon sözlemesi ise alım ya da satım opsiyonu olduu, e) Ters ilem (T) veya yeni bir pozisyon açmak (YP) istendii, f) Sözleme adedi, g) Sözlemenin tanımı, h) Fiyat ve emir türü, i) Emrin geçerlilik süresi, j) Emrin verildii seans, k) Hesap tipi (müteri, global hesap vs.), l) Müteri hesap numarası, m) Tarih ve zaman, n) Müterinin ad-soyadı ya da unvanı ile imzası, o) Emri alan aracı kurulu görevlisinin adı, soyadı ve imzası, p) lem yapılacak borsa, pazar ve takas kurumu, r) lem yapılacak para birimi (Türk lirası, ABD doları ve dier). Emir formu, müteselsil sıra numarası ile yukarıdaki bilgileri taıması artıyla serbestçe düzenlenir. Emir formu en az iki nüsha olarak düzenlenir, bir nüshası emri veren müteriye verilir. Dier nüshası, gerçekleen ilemlerin muhasebede izlenmesine esas tekil etmek üzere, ilgili muhasebe kaydını içeren file birlikte saklanır. Herhangi bir nedenle sıra numarasının atlanması üzerine kullanılmayan emir formları iptal edilerek saklanır. Telefonla emir alınması halinde müterinin imzası emir formunda bulunmadıı durumlarda, telefonla alınan emirlere ilikin bu Teblide belirtilen özel hükümlere uyulur. Telefonla alınan emirlere ilikin özel hükümler Madde 6- Telefonla alınan emirlerde konumaların aracı kurulu tarafından uygun cihazlarla kaydedilmesi ve en az 6 ay saklanması arttır. Müterinin veya yetkili kıldıı kiilerin imzasını taımayan emirler ile ilgili çıkan ihtilafların halinde, bu cihazlardaki kayıtlar ve ilgili dier belgeler Kurul ve borsa tarafından dikkate alınır.

3 Müterinin veya yetkili kıldıı kiilerin imzasının bulunmadıı emirler üzerine müteri ile aracı kurulu arasında çıkan ihtilaflarda, ihtilaf tarihinden sonraki 3 ay içinde ilgili aracı kurulua ve borsaya bildirilmesi artıyla, aksini kanıtlayan önemli bir bilgi ve belge bulunmadıkça ve ikinci fıkradaki hükümler saklı kalmak kaydıyla müterinin iddiasının geçerli olduu Kurulca kabul edilir. Emirlerin borsaya iletilmesi ve emir takip formu Madde 7- Emirler borsaya "zaman öncelii" gözetilerek iletilir. Belirli bir ilem tarihi veya fiyatı için koul taımayan emirler, dier emirlere kıyasla daha önceliklidir. Zaman öncelii ve koullar açısından eitliin söz konusu olduu emirler arasında, müteri emirleri, aracı kuruluun kendi portföyü için verdii emirlerden önce borsaya iletilir. Gerek müteriler gerekse portföy için verilen emirler, aracı kuruluta tutulan "Türev Piyasalar Emir Takip Formu"na alını sırasına göre kaydedilir. Bu formda verilen sıra numarası emrin alınması sırasında müteriye bildirilir. Türev Piyasalar Emir Takip Formu, Ek/1 de yer alan örnee uygun olarak hazırlanır. Aracı kurulularda her emir kabul edilen yerde bir tane Türev Piyasalar Emir Takip Formu tutulur. Emirler alındıkları yerden borsaya dorudan iletilebilirler. Bu ekilde Türev Piyasalar Emir Takip Formu tutulan yerin dier Türev Piyasalar Emir Takip Formu tutulan yerden fiziken baımsız olması arttır. Alındıkları yerden borsaya iletilmeyen emirler, borsaya iletilecek yerde tutulan Türev Piyasalar Emir Takip Formuna ilenmek üzere bildirilir. Gerçekleen ilemler Türev Piyasalar Emir Takip Formundaki ilgili bölüme ilenir. Söz konusu formdaki bilgiler, sıralama ilemine imkan verecek ekilde bilgisayar ortamına aktarılır. Geçerlilik süresi bir günden uzun olan emirlerden verildii gün gerçeklemeyenler, izleyen günlerde Türev Piyasalar Emir Takip Formuna kaydedilir. lemlerin gerçeklemesi ve ilem daıtım listesi Madde 8- Gerçekleen ilemler müteriye en geç gün sonunda bildirilir. Aynı gün, alınan ve satılan sözlemenin cins, miktar, fiyat veya primi ile müteriye tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karılıklarını gösterecek ekilde düzenlenecek "Türev Araçlar Alım Satım Teyit Formu" müteselsil numara taıyacak ekilde düzenlenerek müteriye gönderilir. Türev Araçlar Alım Satım Teyit Formunun Ek/2 de yer alan örnee uygun olarak hazırlanması zorunludur. Faturada bu bilgilerin yer alması halinde söz konusu form düzenlenmeyebilir. Ancak faturanın düzenlenip müteriye gönderilmesinde bu maddede belirtilen süre artına uyulur. Müteri ile yapılacak sözlemede bu fıkrada belirtilen hükümlerin aksi kararlatırılamaz. lemlerin gerçeklemesini takiben, gün sonunda bir örnei Ek/3 te yer alan "Türev Piyasalar lem Daıtım Listesi" düzenlenir. Türev Piyasalar lem Daıtım Listesi, gerçekleen ilemlerin hangi müteri için yapıldıını ve ilem fiyatını izlemek amacıyla, her bir borsa ve piyasa için ayrı ayrı, her i günü sonu itibarıyla düzenlenir. Türev Piyasalar lem Daıtım Listesinde en az; tarih, müteri ismi, sözlemenin tanımı, alım veya satım olduu, ilem miktarı ve fiyatı, ilemin yeni bir pozisyon açmak için yapılıp yapılmadıı, ilemlerin korunma veya spekülatif amaçlı olduu belirtilir. Bu bilgileri taıyan bir belgenin takas kurumu veya borsa tarafından düzenlenmesi halinde, aracı kuruluların Türev Piyasalar lem Daıtım Listesi düzenlemesi zorunlu deildir. Türev Piyasalar lem Daıtım Listesi, belge tarih sırası izleyecek ekilde saklanır; bu listedeki bilgiler, sıralama ilemine imkan verecek ekilde bilgisayar ortamına aktarılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM lemlerin Muhasebede zlenmesine Dair Hükümler Sözleme tutarları

4 Madde 9- Türev araçlar, muhasebe kayıtlarında nazım hesaplarda takas kurumunun rapor etmesine balı olarak sözleme sayısı ya da sözlemenin nominal deeri esas alınmak suretiyle izlenir. Hesapların isimlendirilmesi Madde 10- Bu Tebli uyarınca vadeli ilem ve opsiyon sözlemesini tanımlamak amacıyla açılacak hesaplara ilgili takas kurumu tarafından kullanılan standart isimlerin verilmesi zorunludur. Böyle bir standart tanımlamanın bulunmaması durumunda hesaplara 38 karakter uzunluunda bir isim verilir. Bu tanımlamada sırasıyla; a) Sözlemeye dayanak tekil eden varlıın ismi (12 karakter), b) Vadeli ilem sözlemesi için "F", alım opsiyonu taıyan opsiyon sözlemesi ise (C), satım opsiyonu taıyan opsiyon sözlemesi ise (P), c) Ay ve yıl olarak sözlemenin vadesi (4 karakter), d) Opsiyonun kullanım fiyatı (9 karakter), e) Amerikan tipi opsiyon için "A", Avrupa tipi opsiyon için "E" harfi (1 karakter), f) Sözlemenin ilem gördüü borsa ve ilgili takas kurumunu temsil eden kısaltmalara (3 karakter) yer verilir. Birinci fıkraya göre verilen isimlendirmeden sonra gelmek üzere; a) Hesap müteriye aitse (M), global hesap ise (G); aracı kuruluun kendi portföyüne aitse (R), piyasa yapıcı bir aracı kuruluun kendi portföyüne ait ise (Y), b) Hesap spekülatif ilemler için açılmısa (S), korunma amaçlı ilemler için ise (H), c) Sözlemeye konu varlıkların fiziki teslimatı kararlatırılmı ise (T), aksi takdirde (N), d) Uzun pozisyon ise (U), kısa pozisyon ise (K), e) Portföy teminatlı sözlemeler için (O), dierleri için (I) f) Grup teminatlı sözlemelerde (G), dierlerinde (B), g) Sözlemenin düzenlendii yabancı paranın cinsini belirtmek üzere; Türk Lirası için (TL.) ABD Doları için (US), Alman Markı için (DM), Fransız Frangı için (FF), sviçre Frangı için (SF), Japon Yeni için (JY) harfleri, dier dövizler için uluslararası rumuzları içeren harfler, rumuzlarının hesap isimlerinde son 8 karakter olarak yukarıda belirtilen sırada yer alması zorunludur. Sözlemeler için takas kurumu tarafından standart bir ismin kullanılması durumunda da, 31 inci karakterden balamak üzere bu fıkrada yer alan bilgiler eklenir. Takas kurumu tarafından isimlendirilen sözlemelerin ilk 30 karakterinde bilgi bulunmayan alanlar dahil, birinci ve ikinci fıkra uyarınca yapılan isimlendirme çerçevesinde ilenecek bilgi bulunmayan alanlar bo bırakılır. Aracı kuruluların muhasebe sistemlerinin ilgili hesapları söz konusu rumuzlar çerçevesinde ileme tabi tutacak ekilde düzenlenmesi zorunludur. Kurul, aracı kurululardan söz konusu rumuzlar yerine belli numaraların kullanılmasını isteyebilir. Muhasebede izlemede ilem tarihi Madde 11- Borsalarda alınıp satılan türev araçlar, Teblide belirtilen istisnalar hariç, ilemin borsada gerçekletii tarih itibarıyla kayıtlara yansıtılır. Ancak aracı kuruluların muhasebe ve bilgi salama sistemlerinin, müterilerden alınması ve takas kurumuna tevdi edilmesi gereken teminatları ve dier nakit hareketlerini, alım satım ilemine balı olarak takas kurumu nezdinde hak ve yükümlülüklerin tesis edildii tarih itibarıyla izlemeye imkan verecek ekilde düzenlenmesi zorunludur. Borsada ilem görmeyen sözlemeler Madde 12- Organize bir borsada ilem görme artı hariç dier nitelikler itibarıyla vadeli ilem ve opsiyon sözlemelerine benzeyen sözlemeler, piyasaya göre deerlemeye

5 ilikin hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Teblideki hükümler uyarınca aracı kuruluların muhasebesinde izlenir. Bu sözlemeler, Kurulun muhasebe standartları çerçevesinde deerlemeye tabi tutulur. Piyasaya göre deerleme ve deerleme zamanı Madde 13- Bir borsada ilem gören vadeli ilem ve opsiyon sözlemeleri, Kurulun "Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemelerinin Muhasebesine likin lke ve Kurallar Hakkında Tebli" çerçevesinde piyasaya göre deerlemeye tabi tutulur. Müterilere yapılan bildirimlerde, müteri pozisyonları piyasaya göre deerlenmi haliyle gösterilir. Bu durumu göstermek ve müterileri uyarmak amacıyla müteri kar ve zarar raporunda, "Müterilerin dikkatine: Halen açık olan sözlemeler nedeniyle ortaya çıkan potansiyel kar veya zarar, piyasa fiyatları dikkate alınarak hesaplanmı olup, piyasa fiyatlarındaki deimelere balı olarak artıp azalabilir. Kesin kar ve zarar, sözlemenin kapatılmasından sonra belirlenir." ifadesine yer verilir. Vadeli ilem ve opsiyon sözlemelerinin piyasaya göre deerlemesinin günlük olarak kayıtlara yansıtılmaması halinde, bu deerleme farkları en geç müterilere bildirimde bulunulma tarihleri itibarıyla ve her durumda ay sonlarında veya sözlemelerin kapatılması tarihinde kanuni defterlere toplu olarak ilenir. Bu durumda aracı kuruluların muhasebe bilgi sistemlerinin müterilerinin hesap durumlarını izleme ve gerekli teminatları hesaplama ve tahsil etmeyi salayacak ekilde düzenlenmesi zorunludur. Vadeli ilem ve opsiyon sözlemelerinde verilecek teminatların kaydı Madde 14- Gerek müteri için, gerekse portföy için vadeli ilem ve opsiyon sözlemelerinde açık pozisyon ihdas edilmesi halinde, bu pozisyonlar için ödenmesi gereken teminatlar ile takas kurumlarının teminat tamamlama çarısı yapması neticesinde ödenmesi gereken teminatlar, 9100 Tevdi Edilecek Türev Piyasa Teminatlarından Borçlular hesabına müteri bazında sözlemeler itibarıyla borç, 9600 Tevdi Edilecek Türev Piyasa Teminatlarından Alacaklılar hesabına takas kurumu bazında sözlemeler itibarıyla alacak kaydedilir. Aynı gün içinde açılıp kapanan veya teminatı gün sonuna kadar yatırılan sözlemeler için bu kayıtlar yapılmayabilir. Bu muhasebe kayıtları, ilemlerin borsalarda gerçekletirildii veya teminat tamamlama çarısının yapıldıı tarih itibarıyla yapılır. Döviz üzerinden verilecek teminatlar, bu hesaplarda ödenecek yabancı para cinsinden izlenir. Takas kurumuna tevdi edilecek teminatların müteriden tahsil edilip takas kurumuna verilmesi veya ters ilemle sözlemelerin kapatılması halinde, birinci fıkradaki hesaplar ters kayıtla kapatılır. Vadeli ilemlerde kısa ve uzun pozisyon alınması Madde 15- Müterinin vadeli ilem sözlemesinde uzun pozisyon alması halinde, 8410 Açık Uzun Pozisyon Vadeli lem Sözlemeleri hesabına sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında vadeli ilem sözlemeleri itibarıyla borç, 8910 Açık Pozisyon Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar hesabına müteriler bazında vadeli ilem sözlemeleri itibarıyla alacak kaydedilir. Müterinin vadeli ilem sözlemesinde ilk defa kısa pozisyon alması halinde, 8411 Açık Kısa Pozisyon Vadeli lem Sözlemeleri hesabına sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında, vadeli ilem sözlemeleri itibarıyla borç, 8910 Açık Pozisyon Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar hesabına müteri bazında, vadeli ilem sözlemeleri itibarıyla alacak kaydedilir.

6 Vadeli ilem sözlemesinin ters ilemle kapatılması, açık hesaplara ters kayıt düülmek suretiyle muhasebeletirilir. Global hesaplar hariç, bir hesapta aynı sözleme ve aynı vadeye ait açık uzun ve kısa pozisyon aynı anda tutulmaz. Vadeli ilem sözlemelerinin portföy için alınması, satılması ve ters ilemle kapatılması, ayrı bir alt hesapta izlenmek suretiyle bu maddede belirtilen hükümler çerçevesinde muhasebeletirilir. Vadeli ilem sözlemelerinde verilen teminatlar Madde 16- Vadeli ilem sözlemelerinin açılması esnasında takas kurumuna verilmesi gereken teminatlar, 14 üncü maddede belirtilen ekilde muhasebeletirilir. Teminatların takas kurumuna tevdi edilmesi veya sözlemelerde ters ilem yapılması halinde, bu hesaplar ters kayıtla kapatılır. Açık vadeli ilem pozisyonu nedeniyle müteri için takas kurumuna verilen nakit teminatlar, 1511 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemeleri Takas Merkezleri (Müteri) hesabının borç kısmında sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında söz konusu sözlemeler itibarıyla, 3230 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar (Müteri Teminatları, Primler, Kar ve Zarar) hesabının alacak kısmında müteriler bazında sözlemeler itibarıyla izlenir. Portföyde yer alan sözlemeler için verilen nakit teminatlar, 1510 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemeleri Takas Merkezleri (Portföy) hesabında sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında sözlemeler itibarıyla izlenir. Vadeli ilem sözlemeleri nedeniyle teminat mektubu, menkul kıymet dahil gayrinakdi varlıkların portföy için veya müteriler tarafından teminata verilmesi durumunda, 8440 Türev Piyasa Gayrinakdi Teminatları hesabında, teminatların tevdi edildii yer bazında verilen teminatlar itibarıyla borç ve 8940 Türev Piyasa Gayrinakdi Teminatlardan Alacaklılar hesabına müteriler veya portföy bazında verilen teminatlar itibarıyla alacak verilir. Vadeli ilemler sözlemeleri nedeniyle, müteriler tarafından sözlemenin düzenlendii döviz cinsi üzerinden verilen teminatlar, 8390 Türev Araçlar Takas Merkezleri (Yabancı Para) hesabında teminatın tevdi edildii kurulu bazında alacak, 8890 Türev Araçlar Teminat, Prim, Kar ve Zarar (Yabancı Para) hesabında müteri veya portföy bazında sözlemeler itibarıyla borç olarak izlenir. Vadeli ilem sözlemelerinde deerleme farkları Madde 17- Vadeli ilem sözlemelerinde müteriye ait açık pozisyonların piyasaya göre deerlemeye tabi tutulması sonucunda oluan deerleme farkları, 1511 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemeleri Takas Merkezleri (Müteri) hesabıyla sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında ve sözlemeler itibarıyla kaydedilerek, 3230 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar (Müteri Teminatları, Primler, Kar ve Zarar) hesabıyla müteriler bazında sözlemeler itibarıyla ilikilendirilir. Sözlemelerin vade sonunun gelmesi veya ters ilem sonucu açık pozisyonların kapatılması halinde, bu hesaptaki tutarlar, müteriler hesabı ile ilikilendirilir. Vadeli ilem sözlemelerinde aracı kuruluun kendi portföyüne ait açık pozisyonların piyasaya göre deerlemeye tabi tutulması sonucunda oluan deer artı ve azalıları, 1510 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemeleri Takas Merkezleri (Portföy) hesabıyla sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında sözlemeler itibarıyla ve 5370 Türev Piyasa lemleri Deerleme Farkları hesabıyla sözlemeler bazında ilikilendirilir. Müteri için opsiyon sözlemesi alım-satımı

7 Madde 18- Müteri için alım opsiyonu sözlemesinde uzun pozisyon alınması halinde; 8412 Açık Uzun Pozisyon Alım Opsiyonu Sözlemeleri hesabına sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında sözlemeler itibarıyla borç, 8910 Açık Pozisyon Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar hesabına müteriler bazında sözlemeler itibarıyla alacak verilir. Müteri için alım opsiyonu sözlemesinde kısa pozisyon alınması halinde; 8413 Açık Kısa Pozisyon Alım Opsiyonu Sözlemeleri hesabına sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında sözlemeler itibarıyla borç, 8910 Açık Pozisyon Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar hesabına müteriler bazında sözlemeler itibarıyla alacak kaydedilir. Müteri için satım opsiyonu sözlemesinde uzun pozisyon alınması halinde; 8414 Açık Uzun Pozisyon Satım Opsiyonu Sözlemeleri hesabına sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında sözlemeler itibarıyla borç, 8910 Açık Pozisyon Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar hesabına müteriler bazında sözlemeler itibarıyla alacak kaydedilir. Müteri için satım opsiyonu sözlemesinde kısa pozisyon alınması halinde; 8415 Açık Kısa Pozisyon Satım Opsiyonu Sözlemeleri hesabına sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında sözlemeler itibarıyla borç, 8910 Açık Pozisyon Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar hesabına müteriler bazında sözlemeler itibarıyla alacak kaydedilir. Opsiyon sözlemesinde alınan kısa ya da uzun pozisyonun ters ilemle kapatılması, alım ya da satım opsiyonunun kullanılması veya sözlemenin ihtiva ettii opsiyon kullanılmadan kullanım tarihinin geçmesi durumunda; yukarıdaki hesaplar ters kayıtla kapatılır. Portföy için opsiyon sözlemesi alım-satımı Madde 19- Portföy için yapılan opsiyon sözlemesi ilemleri nazım hesaplarda, ayrı bir alt hesapta izlemek suretiyle 18 inci maddede belirtilen ekilde muhasebeletirilir. a) Müteriler için opsiyon sözlemesinde uzun pozisyon alınması durumunda; müterinin ödeyecei primler, 9110 Uzun Pozisyon Opsiyon Primlerinden Borçlular hesabında müteriler bazında sözlemeler itibarıyla, 9610 Uzun Pozisyon Opsiyon Primlerinden Alacaklılar hesabında sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında sözlemeler itibarıyla izlenir. Opsiyon priminin müteri tarafından aracı kurulua ödenmesi halinde, bu hesaplar ters kayıtla kapatılır. Müteri ödeme yapmadan aracı kurulu tarafından takas kuruluuna ödenen tutarlar, 9610 Uzun Pozisyon Opsiyon Primlerinden Alacaklılar hesabında takas kuruluunun alacak bakiyesini azaltmak ve aracı kuruluun alacak bakiyesini artırmak suretiyle izlenir. Opsiyon sözlemesinde uzun pozisyon alınması nedeniyle müteri tarafından aracı kurulua opsiyon primlerinin ödenmesi halinde; 3230 Vadeli ilem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar (Müteri Teminatları, Primler, Kar ve Zarar) hesabına müteriler bazında sözlemeler itibarıyla alacak olarak kaydedilir. Aracı kurulu tarafından müteriler için takas kurumuna ödenen opsiyon primleri ise, 1511 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemeleri Takas Merkezleri (Müteri) hesabı altında sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında, söz konusu sözlemeler itibarıyla borç olarak izlenir. b) Opsiyon sözlemesinde kısa pozisyon alınması durumunda; tahakkuk eden primler, 9102 Kısa Pozisyon Opsiyon Primlerinden Borçlular hesabına sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında sözlemeler itibarıyla borç, 9602 Kısa Pozisyon Opsiyon Primlerinden Alacaklılar hesabına müteriler

8 bazında sözlemeler itibarıyla alacak olarak izlenir. Bu hesaplar, opsiyon primi müteri tarafından tümüyle tahsil edildiinde, ters kayıtla kapatılır. Aracı kurulu tarafından takas kuruluundan primlerin tahsil edilmesi ancak müteriye verilmemesi durumunda, 9102 Kısa Pozisyon Opsiyon Primlerinden Borçlular hesabında takas kurumunun hesabı azaltılarak, aracı kuruluun hesabı artırılır. Alım veya satım opsiyon sözlemelerinin müteri için satılması (yazılması) neticesinde tahsil edilen primler, 1511 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemeleri Takas Merkezleri (Müteri) hesabına sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında ve söz konusu sözlemeler itibarıyla alacak, müteriye ödenmesi durumunda ise 3230 Vadeli ilem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar (Müteri Teminatları, Primler, Kar ve Zarar) hesabına müteriler bazında sözlemeler itibarıyla borç yazılır. c) Her iki pozisyonda da sözlemelerin piyasaya göre deerlemeye tabi tutulması halinde oluacak farklar, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinin ikinci paragraflarında belirtilen hesaplar ile ilikilendirilir. Vade sonunun gelmesi, opsiyonun kullanılması veya ters ilemle açık pozisyonun kapatılması halinde, bu hesaplardaki tutarlar, müteriler hesabı ile ilikilendirilir. Müterilere ait opsiyon sözlemeleri için teminat verilmesi Madde 21- Müteri için opsiyon sözlemesinde pozisyon alınması esnasında, takas kurumuna verilmesi gereken teminatlar, 14 üncü maddede belirtilen ekilde muhasebeletirilir. Teminatların müteriden tahsil edilip takas kurumuna ya da takas üyesine tevdi edilmesi, vadenin sona ermesi, sözlemenin alım ya da satım opsiyonunun kullanılması veya ters ilemle kapatılması halinde, bu hesaplar ters kayıtla kapatılır. Müteriler tarafından opsiyon sözlemelerinde uzun veya kısa pozisyon alınması durumunda verilen nakit teminatlar, 1511 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemeleri Takas Merkezleri (Müteri) sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında ve söz konusu sözlemeler itibarıyla borç olarak izlenir. Bu sözlemeler için müterilerden alınan teminatlar, 3230 Vadeli ilem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar (Müteri Teminatları, Primler, Kar ve Zarar) hesabında müteriler bazında sözlemeler itibarıyla alacak olarak izlenir. Opsiyon sözlemesinde kısa ya da uzun pozisyon alınması için müteri tarafından gayrinakdi teminat verilmesi durumunda, 8440 Türev Piyasa Gayrinakdi Teminatları hesabında, teminatların tevdi edildii yer bazında verilen teminatlar itibarıyla borç ve 8940 Türev Piyasa Gayrinakdi Teminatlardan Alacaklılar hesabına müteriler bazında verilen teminatlar itibarıyla alacak verilir. Opsiyon sözlemeleri nedeniyle, müteriler tarafından sözlemenin düzenlendii döviz cinsi üzerinden verilen teminatlar, 8390 Türev Araçlar Takas Merkezleri (Yabancı Para) hesabında teminatın tevdi edildii kurulu bazında alacak, 8890 Türev Araçlar Teminat, Prim, Kar ve Zarar (Yabancı Para) hesabında müteri veya portföy bazında sözlemeler itibarıyla borç olarak izlenir. Portföye ait opsiyon primleri, kar ve zararları Madde 22- Aracı kuruluun kendi portföyüne yaptıı opsiyon sözlemelerinin alımsatımında, opsiyon primleri ile ortaya çıkan kar-zararın muhasebeletirilmesinde aaıdaki esaslara uyulur: a) Opsiyon sözlemesinde uzun pozisyon alınması durumunda; ödenen opsiyon primleri 1510 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemeleri Takas Merkezleri (Portföy) hesabına sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında sözlemeler itibarıyla borç verilir. Tahakkuk eden, ancak aracı kurulu tarafından takas kurumuna ya da takas ilemlerinin devredildii takas üyesine henüz ödenmeyen opsiyon

9 primleri 9110 Uzun Pozisyon Opsiyon Primlerinden Borçlular hesabına portföy hesabı bazında sözlemeler itibarıyla borç, 9610 Uzun Pozisyon Opsiyon Primlerinden Alacaklılar hesabında sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında sözlemeler itibarıyla alacak olarak izlenir. b) Opsiyon sözlemelerinde kısa pozisyon alınması durumunda; alınan primler 1510 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemeleri Takas Merkezleri (Portföy) hesabına sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında, sözlemeler itibarıyla alacak olarak izlenir. Tahakkuk eden ancak henüz tahsil edilemeyen opsiyon primleri, 9102 Kısa Pozisyon Opsiyon Primlerinden Borçlular hesabına sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında sözlemeler itibarıyla borç, 9602 Kısa Pozisyon Opsiyon Primlerinden Alacaklılar hesabında portföy bazında sözlemeler itibarıyla alacak olarak izlenir. c) Uzun ya da kısa pozisyon alınması durumunda, söz konusu opsiyon sözlemelerinin piyasaya göre deerlemeye tabi tutulması halinde oluan farklar, 1510 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemeleri Takas Merkezleri (Portföy) hesabına sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında ve sözlemeler itibarıyla kaydedilir. Deerlemede ortaya çıkan deiiklikler 5370 Türev Piyasa lemleri Deerleme Farkları hesabıyla sözlemeler bazında ilikilendirilir. Portföye ait opsiyon sözlemeleri için teminat verilmesi Madde 23- Portföy için opsiyon sözlemelerinde uzun ya da kısa pozisyon alınması durumunda verilen nakit teminatlar, 1510 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemeleri Takas Merkezleri (Portföy) hesabında sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında sözlemeler itibarıyla borç olarak izlenir. Alım veya satım opsiyon sözlemesinde gerek uzun gerekse kısa pozisyon için gayrinakdi teminat verilmesi durumunda; 8440 Türev Piyasa Gayrinakdi Teminatları hesabında, teminatların tevdi edildii yer bazında verilen teminatlar itibarıyla borç ve 8940 Türev Piyasa Gayrinakdi Teminatlardan Alacaklılar hesabına portföy bazında verilen teminatlar itibarıyla alacak verilir. Opsiyon sözlemeleri nedeniyle, sözlemenin düzenlendii döviz cinsi üzerinden verilen teminatlar, 8390 Türev Araçlar Takas Merkezleri (Yabancı Para) hesabında teminatın tevdi edildii kurulu bazında alacak, 8890 Türev Araçlar Teminat, Prim, Kar ve Zarar (Yabancı Para) hesabında portföy bazında sözlemeler itibarıyla borç olarak izlenir. Müteriye ait dier gelir ve giderler Madde 24- Müteriye ait hesaplarda bulunan teminat tutarı üzerinden hesaplanan faiz gelirleri ile gayrinakdi teminatlar üzerinden elde edilen temettü ve benzeri dier gelirler, 3230 Vadeli ilem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar (Müteri Teminatları, Primler, Kar ve Zarar) hesabına alacak kayıt olarak verilir. Müteriye ait hesaplarda, teminat tamamlama çarısı sonrasında tahakkuk eden gecikme faizi ile türev ilemler nedeniyle oluabilecek her türlü komisyon gideri, 3230 Vadeli ilem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar (Müteri Teminatları, Primler, Kar ve Zarar) hesabına, borç kayıt vermek suretiyle muhasebeletirilir. Türev araca konu varlıın Kurul ya da ilgili borsa tarafından uygun görülen bir saklama kuruluu ya da depoda muhafaza edilmesinden doacak depolama gideri ise, müteriler hesabıyla dorudan ilikilendirilir. Portföy teminatlı hesaplar Madde 25- Takas kuruluunun portföy teminatlandırma yoluyla daha düük teminat ayrılmasına imkan verdii hesaplar "portföy teminatlı hesaplar"dır. Teminatların takas kuruluuna bu çerçevede bir grup sözleme için toplu olarak verilmesi durumunda,

10 teminatlar hesapta bulunan sözlemeler itibarıyla, varka takas kuruluunun öngördüü oranlarda, yoksa sözleme tutarlarının aırlıklarıyla orantılı olarak pay edilir. Portföy teminatlı hesaplarda bulunan sözlemeler ayrı ayrı piyasaya göre deerlemeye tabi tutulur. Bu deerleme sonucunda bulunan farklar, gruba dahil sözlemelerde ortaya çıkan teminat eksikliini giderecek ekilde, portföy teminatlı hesabın amacına uygun olarak sözlemeler arasında aktarılabilir. Yabancı para cinsinden düzenlenen sözlemelere ilikin özel hükümler Madde 26- Müterilere ait yabancı para cinsinden düzenlenen türev araçlarla ilgili olarak yabancı para cinsinden tahsil edilen veya ödenen primler, gerçekleen deerleme farkları, alınan faizler, bu ilemler ile ilgili olarak tahakkuk eden komisyon ve benzeri giderler, yabancı para cinsinden ödenen teminatlar 8390 Türev Araçlar Takas Merkezleri (Yabancı Para) hesabında söz konusu varlıkların bulunduu takas kurumu veya takas üyesi aracı kurulu bazında sözlemeler itibarıyla ve 8890 Türev Araçlar Teminat, Prim, Kar ve Zarar (Yabancı Para) hesabında ilgili müteri bazında, sözlemeler itibarıyla yabancı para cinsinden Türk Lirası ilemler için Teblide belirtilen hususlar çerçevesinde izlenir. Yabancı para üzerinden düzenlenmi türev araçların izlenmesinde, Türk Lirası üzerinden düzenlenenlerde kullanılması öngörülen hesaplar kullanılmaz. Portföy için gerçekletirilen yabancı para üzerinden düzenlenmi türev araçlara ilikin hareketler bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hesaplarda yabancı para cinsinden ayrıca izlenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Fiziki Teslimata likin Özel Hükümler Genel esaslar Madde 27- Aracı kurulular tarafından, gerek müteriye gerekse kendi portföylerine ait türev ilemlerde, vadeli ilem sözlemesinin vade sonuna kadar tutulması veya opsiyon sözlemelerinde alım ya da satım opsiyonunun kullanılması ve her iki sözleme için de konu tekil eden varlıın fiziki teslimatının geçerli olması durumunda; karılıklı yükümlülüklerin bildirimi, tahsisi de dahil olmak üzere fiziki teslimat kapsamındaki bütün ilemler, ilgili borsa, piyasa ve/veya takas kurumunun düzenlemeleri çerçevesinde gerçekletirilir. Ancak, her durumda, aracı kuruluların fiziki teslimat ilemleri ile bu ilemlerin muhasebede izlenmesinde, bu Teblide öngörülen asgari hususlara ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulması zorunludur. Teslim taleplerinin müterilere tahsisi Madde 28- Vadeli ilem sözlemesinin vade sonuna kadar tutulması veya opsiyon sözlemelerinde alım ya da satım opsiyonunun kullanılması ve her iki sözlemede de konu tekil eden varlıın fiziki teslimatının geçerli olması durumunda; takas kuruluundan gelen teslim taleplerinin açık pozisyona sahip müterilere daılımı, en eski açık pozisyondan balamak üzere veya hesaplar arasında tesadüfi seçim suretiyle ilgili aracı kurulu tarafından yapılır. Aracı kurulular bu iki yöntemden hangisini kullanacaını takas kuruluuna bildirmek zorundadır. Müterilere tahsis gerçekletikten sonra, aracı kurulu bu durumu müterilerine aynı gün içinde yazılı olarak bildirir. Standart varlıkların izlenmesi Madde 29- Türev araçların dayanaını oluturan ve türev araçlardan doan yükümlülükleri karılamak için teslim edilebilir nitelikte olan, sermaye piyasası araçları hariç aracı kuruluların kendi portföylerine ait altın, kıymetli maden ve dier varlıklar veya bu varlıkları temsil eden belgeler 1750 Türev Araca Konu Standart Varlıklar hesabında varlıkların cinsi itibarıyla izlenir.

11 Birinci fıkrada tanımlanan varlıklardan müteriye ait olup da teminat amacıyla tutulmayanlar ve portföye ait varlıklar nominal bedel veya ölçü birimi üzerinden, 8420 Türev Araçlara Konu Standart Varlıklar hesabında varlıkların bulunduu yer bazında varlıklar itibarıyla borç olarak, 8920 Türev Araçlara Konu Standart Varlıklardan Alacaklılar hesabında, varlıkların ait olduu müteriler bazında varlıklar itibarıyla alacak olarak izlenir. Bu hesaplarda varlıklar takas kurumunun belirledii standart ölçü birimi dikkate alınarak izlenir. Aracı kurulular, söz konusu varlıklardaki hareketleri ayrı bir "stok takip defteri"nde izleyebilirler. Bu durumda ikinci fıkradaki kayıtlar yapılmayabilir. Stok takip defterinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yevmiye defteri için öngörülen ekilde tasdik ettirilmesi ve düzenlenmesi zorunludur. Bu defterde, gerek emanet olarak, gerekse teminat olarak aracı kurulua teslim edilen varlıklar ile aracı kurulua ait olan varlıklar cinsleri itibarıyla, giri ve çıkı tarihi, varlıın miktarı, teslim eden ve alanın kimliine ait bilgiler bulunacak ekilde izlenir. Teslimata ilikin hükümler Madde 30- Vadeli ilemler ve opsiyon sözlemeleri çerçevesinde, sözlemeye konu varlıkların teslim alınması, teslim edilmesi, alınması veya satılması ilemlerinde ilgili takas kurumu tarafından belirlenen prosedürüne uyulur. Gerek emanet, gerekse teminat olarak aracı kurulua müteriler tarafından veya müteriler adına sermaye piyasası araçları hariç dier teslim edilebilir varlık teslim edilmesi durumunda, "standart varlık giri fii", bu varlıkların müteriye veya müteri adına üçüncü kiilere teslim edilmesi halinde ise "standart varlık çıkı fii" düzenlenir. Bu filerde ilgili standart varlıın nitelii, miktarı, alan veya verenin imzası, sıra numarası, varlıın teminat veya emnet olarak alındıı bilgileri bulunur. Filer, aracı kuruluun yetkilileri ve müteri tarafından imzalanır ve bir örnei müteriye verilir. Türev araçlara konu varlıkların müteriler tarafından bu sözlemeler çerçevesinde teslim edilmesi ve teslim alınması nedeniyle oluan nakit hareketleri müteriler hesabı ile ilikilendirilir. BENC BÖLÜM Düzenlenecek Belge ve Raporlar Türev piyasalar teminat durumu raporu Madde 31- Aracı kurulular, müterilerine ve kendi portföylerine ait açık pozisyonlar için ödenmesi gereken teminatları izlemek amacıyla, örnei Ek/4 te yer alan "Türev Piyasalar Teminat Durumu Raporu"nu gün sonlarında düzenlerler. Türev Piyasalar Teminat Durumu Raporunda, açık pozisyonlar için takas kurumları tarafından istenen nakit teminat tutarı dikkate alınarak, müterinin yatırması gereken teminat hesaplanır. Müteri tarafından yatırılan döviz, altın külçe ve menkul kıymet dahil gayrinakdi teminatlar, takas kurumunun belirledii esaslar dahilinde, belli bir oran ya da fiyat üzerinden nakde çevrilir. Takas kurumunun böyle bir oran tespit etmemi olduu durumlarda, borsada ilem gören menkul kıymet ve altın külçe teminatlar ilgili borsalarda son ilem gününde gerçekleen aırlıklı ortalama fiyat üzerinden, dövizler ise Merkez Bankası döviz alı kurundan Türk Lirasına çevrilir. Takas kurumu tarafından kabul edilmeyen teminatlar bu raporda teminat olarak hesaplamaya dahil edilmez. Türev Piyasalar Teminat Durumu Raporu, açık pozisyonun taındıı her gün itibarıyla düzenlenir. Pozisyon limit aımı raporu Madde 32- Aracı kurulular, müteri ve aracı kurulu bazında, taınan açık pozisyonları izlemek amacıyla, örnei Ek/5 te yer alan "Pozisyon Limit Aımı Raporu"nu gün sonlarında düzenlerler.

12 Pozisyon Limit Aımı Raporu, global hesap müterileri hariç her bir müteri hesabı için ayrı ayrı hazırlanır. Bu formda, hesaplarda yer alan vadeli ilem ve opsiyon sözlemelerinin ilem gördüü ilgili borsalarca tespit edilmi limitler referans alınarak, aracı kuruluun ve müterilerin sahip olduu açık pozisyonlar deerlendirilir. Bu deerlendirmede, türev araç türleri ve sözlemeler itibarıyla, hesap sahibinin uzun ve kısa pozisyon aldıı sözleme adedi ile bunların toplam piyasa deerlerinin, ilgili borsaların pozisyon limitlerini aıp amadıı hakkında bilgilere yer verilir. Pozisyon Limit Aımı Raporu, açık pozisyonun taındıı her gün itibarıyla düzenlenir. Türev piyasalar hesap ekstresi Madde 33- Aracı kurulular müterilerine örnei Ek/6 da yer alan ve bir takvim ayı içinde ilgili hesaba yapılan vadeli ilem ve opsiyon sözlemeleri alı ve satıını gösteren "Türev Piyasalar Hesap Ekstresi"ni göndermek zorundadır. Bu ekstre, müterinin o ay içinde yapmı olduu tüm alım satım ilemlerinin nominal deerleri üzerinden izlenmesini salayacak ekilde hazırlanır. Her sözlemeye ait ilemler kendi arasında sıralamaya tabi tutulur. Söz konusu ekstre, en geç takvim ayının bitimini izleyen ikinci i günü sonunda müterilere gönderilir. Sözlemelerde bunun aksi kararlatırılamaz. Türev piyasalar açık pozisyon raporu Madde 34- Aracı kurulular, bir örnei Ek/7 de yer alan "Türev Piyasalar Açık Pozisyon Raporu"nu ay sonları itibarıyla düzenleyip ayın bitimini izleyen ikinci i günü sonunda müterilerine gönderirler. Sözlemelerde bunun aksi kararlatırılamaz. Bu raporda, asgari olarak, ay sonu itibarıyla müteriye ait açık kısa ve uzun pozisyonların tutarı, sözlemenin tanımı, vadeli sözlemelerde alım-satım fiyatı, opsiyon primi, opsiyonun türü ile kullanım fiyatı, teminat durumu ve dier bilgiler her bir sözleme bazında raporlanır. Türev piyasalar müteri kar zarar raporu Madde 35- Aracı kurulular, bir örnei Ek/8 de yer alan "Türev Piyasalar Müteri Kar Zarar Raporu"nu aylık dönemler itibarıyla düzenleyip, en geç ayın bitimini takip eden ikinci i günü sonunda müterilerine gönderirler. Sözlemelerde bunun aksi kararlatırılamaz. Bu raporda, gerek açık, gerekse ay içinde kapanmı olan sözlemeler nedeniyle müterilerin elde ettikleri kar ve zarar ile bu sözlemelerin alım satımından doan giderlere ve teminat olarak tutulan varlıklardan elde edilen faizlere yer verilir. Sözlemeye konu varlıı teslim alma veya teslim etme suretiyle kapatılan sözlemelerde kar ve zararın hesaplanmasında takas kurumunun mahsuplamaya esas aldıı fiyat, böyle bir fiyatın olmaması durumunda ise piyasa fiyatı dikkate alınır. Müterinin gerek sözlemelerin alım satımı, gerekse sözlemeye konu varlıkların teslimi ile ilgili olarak ödemek zorunda olduu komisyon ve dier giderler bir zarar unsuru olarak dikkate alınır. Yabancı para cinsinden ifade edilen gelir ve giderler, hem yabancı para olarak, hem de raporun düzenleme tarihi itibarıyla geçerli kurlar üzerinden Türk Lirasına çevrilmi haliyle gösterilir. Opsiyon sözlemeleri ile ilgili primler, piyasaya göre deerleme hariç, bir kar zarar unsuru olarak dikkate alınmaz. Türev piyasalar gayrinakdi teminatlar raporu Madde 36- Aracı kurulular, bir örnei Ek/9 da yer alan "Türev Piyasalar Gayrinakdi Teminatlar Raporu"nu aylık dönemler itibarıyla düzenleyip, ayın bitimini izleyen ikinci i günü sonunda müterilerine gönderirler. Sözlemelerde bunun aksi kararlatırılamaz.

13 Türev piyasalarda teminat olarak kullanılmak üzere müteriler tarafından aracı kurululara tevdi edilen gayrinakdi teminatların cinsi ile bu teminatlarda dönem içinde meydana gelen hareketlere ilikin bilgiler bu raporda yer alır. Türev araçlara konu standart varlıklar ekstresi Madde 37- Aracı kurulular, bir örnei Ek/10 da yer alan "Türev Araçlara Konu Standart Varlıklar Ekstresi"ni aylık dönemler itibarıyla düzenleyip, ayın bitimini izleyen ikinci i günü sonunda müterilerine gönderirler. Sözlemelerde bunun aksi kararlatırılamaz. Bu ekstrede, türev araca konu tekil eden standart varlıkların spesifikasyonları, fiziki teslimat durumları ile bu varlıklarda yatırıldıkları saklama merkezi ya da depolar itibarıyla dönem içinde meydana gelen hareketlere ilikin bilgilere yer verilir. Türev araçlar nakit hareketleri ektresi Madde 38- Aracı kurulular, bir örnei Ek/11 de yer alan "Türev Araçlar Nakit Hareketleri Ektresi"ni aylık dönemler itibarıyla düzenleyip en geç ayın bitimini takip eden ikinci i günü sonunda müterilerine gönderirler. Sözlemelerde bunun aksi kararlatırılamaz. Bu ekstrede esas itibarıyla 3230 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar (Müteri Teminatları, Primler, Kar ve Zarar) hesabı ile yabancı para üzerinden düzenlenen sözlemelerde 8890 Türev Araçlar Teminat, Prim, Kar ve Zarar (Yabancı Para) hesabındaki hareketlere yer verilir. Bu çerçevede, yatırılan ve çekilen teminatlar, sözlemelerin piyasaya göre deerlemeye tabi tutulması sonucu oluan hareketler, alınan ve ödenen primler, komisyon ve benzeri giderler bu ekstrede yer alır. Bu ekstrenin altına, opsiyon alım ve satımı (yazma) nedeniyle oluan, ancak tahsil veya tediyeye konu olmaması nedeniyle henüz bu hesapla ilikilendirilmemi kısa ve uzun pozisyon opsiyon primleri bilgilerine sözlemeler itibarıyla yer verilir. ALTINCI BÖLÜM Çeitli Hükümler Belgelerin düzenlenmesi, muhafazası ve bildirim Madde 39- Bu Teblide düzenlenmesi öngörülen raporlar, ekstre ve formlar, belirtilen bilgileri taımaları, müteriler tarafından anlaılır olması için gerekli açıklamaların yapılmı olması kaydıyla serbestçe düzenlenebilir. Bu belgelere müteselsil sıra numarası verilir. Herhangi bir nedenle sıra numarası atlanmı belgeler iptal edilerek saklanır. Belgelerin düzenlenmesinde talimatı veren ve alan taraflar belirtilir. Bu belgeler aracı kuruluların yetkilileri tarafından imzalanır. Bu Tebliin ekinde yer alan raporlar, ekstreler ve formlar aksi belirtilmedikçe, tüm açık pozisyon taıyan müterileri kapsayacak ekilde düzenlenir. Bilgi bulunmayan rapor ve ekstreler düzenlenmeyebilir. Müterilere gönderilenler dahil raporların, ekstrelerin ve formların bir örnei, aracı kurulu nezdinde muhafaza edilir. Raporların müteriye elden teslim edilmesi durumunda, ilgili raporun müteri tarafından teslim alındıı tarihi içerecek ekilde imzalanmı bir nüshası, aracı kurulu tarafından dosyalanarak muhafaza edilir. Bu Tebliin ekinde yer alan belgelerin saklanmasında, 31/1/1992 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: V, No: 6 sayılı "Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebli"in 4 üncü maddesindeki hükümlere uyulur. Müterilere gönderilmesi zorunlu tutulan belgeler, en geç ay sonunu takip eden ikinci i günü sonunda gönderilir. Müteri ile yapılacak sözlemelerde bunun aksi kararlatırılamaz. Raporların müterinin adresine gönderilmesi durumunda, iadeli taahhütlü posta servisi kullanılması esastır. Bilgi ihtiva etmeyen raporlar ve ekstreler gönderilmeyebilir. Global hesaplara ilikin özel hükümler

14 Madde 40- Birden çok müteriye ait olan veya baka bir aracı kuruluun birden çok müterisinin ilemlerini takip etmek amacıyla açılan hesaplar global hesaplardır. Bu hesaplarda, müterilerin toplam yükümlülük ve varlıkları ayrı ayrı takip edilir; yükümlülüü bulunan müterilerin yükümlülükleri, dier müterilerin varlıkları ile mahsup edilemez; bir müterinin açık pozisyonu baka bir müterinin ilemi ile kapatılamaz. Global hesap taıyan aracı kurulular gün sonu itibarıyla hesap sahibi aracı kurulu ile hesabın içeriine, varlık ve yükümlülüklere ilikin yazılı ekilde mutabık kalmak zorundadır. Mutabakat belgeleri bu Teblide belirtilen ekilde saklanır. Muhasebe standartlarına uyum Madde 41- Türev araçların deerlemesinde ve mali tablolara yansıtılmasında, Kurulun vadeli ilem ve opsiyon sözlemelerinin deerlemesi ile ilgili muhasebe standartlarının belirtildii düzenlemelere uyulur. Bu çerçevede, izlenen tutarlar, korunma ya da spekülatif amaçla olmalarına balı olarak, deerleme gününde bu Teblide ve Kurulun "Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemelerinin Muhasebesine likin lke ve Kurallar Hakkında Tebli"inde belirtilen esaslar dahilinde ilgili hesaplara aktarılır. Hesap mutabakatları Madde 42- Aracı kurulular, açık pozisyon taıdıkları her gün itibarıyla açık pozisyonların tutarı ve nitelii ile ilgili olarak takas kurumu ile mutabakata varmak ve takas kurumu tarafından üretilen belgeleri düzenli bir ekilde saklamak zorundadır. Türev araçlar nedeniyle müteriler tarafından teminat veya emanet olarak verilmi varlıklardan umumi depo ve saklama kurulularında bulunanların hareket ve tutarlarının her hareket bazında ve periyodik olarak izlenmesi, varlıkların tutulduu kurulular ile mutabakata varılması ve ilgili belgelerin tasnifli bir ekilde saklanması zorunludur. Gerekli muhasebe bilgi sistemleri Madde 43- Aracı kuruluların muhasebe bilgi sistemlerinin, ilemlerin bu Teblide belirtilen ekilde izlenmesini salamanın yanında aaıdaki fonksiyonları yerine getirebilecek ekilde yapılandırılması zorunludur: a) Teblide öngörülen raporlar, ekstreler ve formlar, b) Müteri teminat durumu: açık pozisyon taıyan her hesap için belirli bir günde yatırılması gerekli teminatlar ile takas kurumu tarafından teminat olarak kabul edilen varlıkların toplamı, bunlar arasındaki fark, c) Müteri teslimat durumu: Açık pozisyon taıyan her müteri için teslim edilecek varlıklar ile bunların aracı kurumda mevcudiyeti, d) Müteriler kar zarar durumu: Her ay itibarıyla hesaplanan kar zararı tüm müteriler bazında dökümü, bir müterinin geçmi aylar kar ve zararı e) lem hacmi durumu: Belirli bir sözlemede müterilerin yapmı oldukları ilem hacmine göre sıralanması, f) Açık pozisyon durumu: Belirli bir sözlemede müterilerin açık pozisyon durumuna göre sıralanması. Bankaların muafiyetleri ve yükümlülükleri Madde 44- Özel mevzuatlarında bu Teblide tanımlanan ilemlerin izlenmesine ilikin düzenlemeler bulunan bankalar, türev araçların alım-satımına aracılık faaliyetleri ile ilgili olarak bu Teblide belirtilen ana hesap numaralarını kullanmayabilirler. Ancak, bankalar türev araçların alım-satımına aracılıktan kaynaklanan ilemlerini alt hesaplarda bu Teblide düzenlenen ayrıntıda izlemek, belirtilen rapor, belge ve ekstreleri düzenlemek, bunlardan Kurula, ilgili borsaya ve müterilere gönderilmesi öngörülenleri belirtilen sürede göndermek ve saklanması öngörülen belgeleri belirtilen artlarda muhafaza etmekle yükümlüdürler.

15 Dier hükümler Madde 45- Bu Teblide hüküm bulunmayan hallerde 31/1/1992 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: V, No: 6 sayılı "Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebli" hükümleri uygulanır. Yürürlük Madde 46- Bu Tebli yayımı tarihinde yürürlüe girer. Yürütme Madde 47- Bu Tebli hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür. EK/1 Aracı Kuruluun Unvanı: Düzenleme Tarihi: Belge Sıra No: TÜREV PYASALAR EMR TAKP FORMU Verilen Emirler Gerçekleenler Tarih Sıra Emir Müteri Sözleme Borsa Kısa/ Ters Sözleme lem Opsiyon Sözleme lem Opsiyon No Formu Kodu Tanımı Uzun lem Sayısı Fiyatı Primi Sayısı Fiyatı Primi No Görevlinin Ad-Soyadı ve mzası:... AÇIKLAMALAR: "Türev Piyasalar Emir Takip Formu"nun hazırlanmasında aaıdaki bilgilere yer verilir; (1) Nolu sütunda, emrin alındıı tarih, (2) Nolu sütunda, aracı kurulu tarafından verilen ve müteselsil sıra numarası, (3) Nolu sütunda, emirle ilgili düzenlenen emir formunun numarası, (4) Nolu sütunda, müterinin hesap numarası, (5) Nolu sütunda, alım-satımı yapılmak istenen sözlemenin tanımı, (6) Nolu sütunda, türev aracın alım-satımının yapılması istenen borsa ve/veya piyasa, (7) Nolu sütunda, ilemin kısa pozisyon (satı) ya da uzun pozisyon (alı) olduu, (8) Nolu sütunda, alım-satım emrinin ters ilemle pozisyon kapatmak amacıyla verilip verilmedii, (9) Nolu sütunda, alım ya da satımı yapılmak istenen sözleme adedi (sayısı), (10) Nolu sütunda, vadeli ilem sözlemesinin alım ya da satım fiyatı, (11) Nolu sütunda, kısa pozisyon alınan opsiyon sözlemesi için hesap sahibi tarafından talep edilen, uzun pozisyon alınan opsiyon sözlemesi için hesap sahibi tarafından ödenecek olan opsiyon primi, (12) Nolu sütunda, ilemi gerçekleen sözleme adedi (sayısı), (13) Nolu sütunda, vadeli ilem sözlemesinin alım-satımının gerçekletii ilem fiyatı, (14) Nolu sütunda, opsiyon sözlemeleri için gerçekleen opsiyon primi.

16 Aracı Kuruluun Unvanı: Müteri Ad-Soyadı: Hesap No: Ait Olduu Tarih: Düzenleme Tarihi: Belge Sıra No: EK/2 TÜREV ARAÇLAR ALIM SATIM TEYT FORMU lem Borsa Kısa/ Sözlemenin Para Vade Kullanım Opsiyon Sözleme Sözleme Emir Seans Teminat Komisyon Tarihi Uzun Tanımı ve Birimi Sonu Fiyatı Primi Fiyatı Adedi Türü Tutarı Açıklama (*) Yukarıda açıklanan ilemler sonucunda hesabınıza... TL. (veya döviz cinsi) tutarında komisyon ve... TL. (veya döviz cinsi) tutarında alınan opsiyon sözlemeleri nedeniyle ödenen primler borç kaydedilmi, satılan opsiyon sözlemeleri nedeniyle oluan... TL. (veya döviz cinsi) tutarında prim alacak kaydedilmitir AÇIKLAMALAR: "Türev Araçlar Alım Satım Teyit Formu"nun hazırlanmasında aaıdaki bilgilere yer verilir; (1) Numaralı sütunda ilem tarihi, (2) Numaralı sütunda ilemin gerçekletirildii borsa ve/veya piyasa, (3) Numaralı sütunda ilemin kısa (satım) ya da uzun (alım) pozisyon olduu, (4) Numaralı sütunda alınan veya satılan sözlemenin tanımı ve ilemin nitelii hakkında açıklama (5) Numaralı sütunda türev aracın düzenlendii para birimi, (6) Numaralı sütunda vadeli ilem sözlemesinin vade sonu ya da opsiyon sözlemesinin kullanım tarihi, (7) Numaralı sütunda opsiyon sözlemelerinde kullanım fiyatı, (8) Numaralı sütunda opsiyon sözlemelerinde kısa pozisyon için hesap sahibine ödenen (-), uzun pozisyon için hesap sahibi tarafından ödenen (-) prim, (9) Numaralı sütunda vadeli ilem sözlemelerinde alım-satım fiyatı, (10) Numaralı sütunda alınan veya satılan sözlemenin adedi, (11) Numaralı sütunda emir türü, (12) Numaralı sütunda emrin verildii seans, (13) Numaralı sütunda bu ilem için hesap sahibi tarafından yatırılması

17 gereken teminat tutarı, (14) Numaralı sütunda bu ilem için alınan her türlü vergi dahil komisyon tutarı. (*) Bölümünde Türk Lirası dıında yapılan borç ve alacak kayıtları. Aracı Kuruluun Unvanı: Ait Olduu Dönem: Düzenleme Tarihi: Belge Sıra No: EK/3 TÜREV PYASALAR LEM DAITIM LSTES Tarih Sözleme Müteri Fiyat Opsiyon Sözleme Uzun/Kısa Ters lem/ Korunma/Spekülasyon Tanımı Kodu Primi Sayısı Pozisyon Pozisyon Açma AÇIKLAMALAR: "Türev Piyasalar lem Daıtım Listesi"nin hazırlanmasında aaıdaki bilgilere yer verilir; (1) Nolu sütunda, ilem tarihi, (2) Nolu sütunda, alım-satımı yapılan sözlemenin tanımı, (3) Nolu sütunda, müterinin hesap numarası, (4) Nolu sütunda, vadeli ilem sözlemesinin fiyatı, (5) Nolu sütunda, opsiyon sözlemeleri için gerçekleen opsiyon primi, (6) Nolu sütunda, alım-satımı yapılan sözleme adedi (sayısı), (7) Nolu sütunda, ilemin kısa pozisyon (satı) ya da uzun pozisyon (alı) olduu, (8) Nolu sütunda, alım-satımın ters ilem ya da pozisyon kapatmak amacıyla yapıldıı, (9) Nolu sütunda, ilemin korunma amaçlı ya da spekülatif amaçlı olduu. Aracı Kuruluun Unvanı: Ait Olduu Tarih/Dönem: Düzenleme Tarihi: Belge Sıra No: EK/4 TÜREV PYASALAR TEMNAT DURUMU RAPORU Hesap Sahibi Sözlemenin Sözlemenin Para Gerekli Nakdi Gayrinakdi Döviz Toplam Teminat Teminat Gecikme Faiz lenmi veya Tanımı Büyüklüü Birimi Teminat Teminat Teminat Kuru Teminat Fazlası Tamam. Faizi Geliri Teminat

18 Numarası Tutarı (Eksii) Çarısı AÇIKLAMALAR: "Türev Piyasalar Teminat Durumu Raporu"nun hazırlanmasında aaıdaki bilgilere yer verilir; (1) Numaralı sütunda müterinin ad-soyadı ve hesap numarası, (2) Numaralı sütunda alım-satımı yapılan sözlemenin tanımı, (3) Numaralı sütunda alım-satımı yapılan sözlemenin büyüklüü, (4) Numaralı sütunda, sözlemenin düzenlendii döviz cinsi, (5) Numaralı sütunda, ilgili borsa/piyasa/takas kurumu tarafından hesapta bulunması art koulan asgari teminat tutarı, (6) Numaralı sütunda, hesap sahibinin ilgili sözleme için verdii nakit teminat tutarı, (7) Numaralı sütunda, hesap sahibinin gayrinakdi teminat olarak bıraktıı varlıın tanımı ve tutarı, (8) Numaralı sütunda, gayrinakdi teminatın yabancı para cinsi üzerinden verilmi olması durumunda, Türk Lirasına dönütürmede esas alınan döviz kuru, (9) Numaralı sütunda, toplam teminat tutarı, (10) Numaralı sütunda, 9 numaralı sütunda yer alan toplam teminat tutarından 5 numaralı sütunda yer alan asgari teminat tutarının çıkarılması neticesinde bulunan teminat fazlası (+) ya da teminat eksii (-), (11) Numaralı sütunda, ilemi takiben yapılan toplam teminat tamamlama çarısı sayısı, (12) Numaralı sütunda, teminat açıını gideremeyen hesap sahipleri için iletilen gecikme faiz oranı ve tutarı, (13) Numaralı sütunda, teminat açıı olmayan hesap sahipleri için iletilen faiz oranı ve tutarı, (14) Numaralı sütunda; (A) teminat açıı bulunan müteriler için 10 numaralı sütunda yer alan eksi deerli tutara 12 numaralı sütunda yer alan gecikme faizi tutarının eklenmesi suretiyle bulunan toplam açık tutarı, (B) teminat açıı olmayan hesap sahipleri için 9 numaralı sütunda yer alan toplam teminat tutarına 13 numaralı sütunda yer alan faiz gelirinin eklenmesi neticesinde bulunan pozitif deerli rakam olarak tespit edilen ilenmi teminat tutarı. Aracı Kuruluun Unvanı: Müteri Ad-Soyadı: Hesap No: Ait Olduu Dönem: Düzenleme Tarihi: Belge Sıra No: EK/5

19 POZSYON LMT AIMI RAPORU Sözlemenin Uzun Pozisyon-Sözlemeler Kısa Pozisyon- Net Pozisyon-Sözlemeler Pozisyon Limiti Limit Aımı Tanımı Sözlemeler (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) Adet Tutar Adet Tutar Adet Tutar Limit Kurum A) Vadeli lemler: B) Opsiyon Sözlemeleri: C) Dier Türev Araçlar: AÇIKLAMALAR: "Pozisyon Limit Aımı Raporu"nun düzenlenmesinde aaıdaki bilgilere yer verilir; (1) Numaralı sütunda açık pozisyon tutulan sözlemenin tanımı, (2) Numaralı sütunda açık uzun pozisyon tutulan sözlemelerin her biri için (A) adet ve (B) parasal tutarı, (3) Numaralı sütunda, açık kısa pozisyon tutulan sözlemelerin her biri için (A) adet ve (B) parasal tutarı, (4) Numaralı sütunda, açık pozisyon tutulan sözlemelerin her biri için 3 numaralı sütundaki rakamların 2 numaralı sütundaki rakamlardan çıkarılmasıyla bulunacak pozitif farklar için U, negatif farklar için K rumuzu ile net pozisyonların (A) sözleme adedi ve (B) toplam piyasa deeri, (5) Numaralı sütunda, (A) belli bir sözleme için belli bir tarihte, bir yatırımcının veya aracı kuruluun kendi portföyü için tutabilecei azami pozisyon ve (B) pozisyon limitini (adet ya da tutar, net ya da brüt olarak) tespit etmi olan kurum (ilgili borsa, takas kurumu ya da Kurul), (6) Numaralı sütunda, azami pozisyon limitindeki kıstaslara göre, 5 numaralı sütundaki rakamdan 4 numaralı sütundaki ilgili rakamın çıkarılması ile bulunacak negatif fark. Aracı Kuruluun Unvanı: Müteri Adı: Hesap No: Ait olduu dönem: Düzenleme tarihi: Belge Sıra No: EK/6 TÜREV PYASALAR HESAP EKSTRES

20 lem Hesap Kısa/ Sözlemenin Sözleme Para Vade Kullanım Opsiyon Sözleme Borsa Borç Alacak Bakiye Tarihi No Uzun Tanımı ve nin Adedi Birimi Fiyatı Primi Fiyatı Açıklama (*) AÇIKLAMALAR: "Türev Piyasalar Hesap Ekstresi"nin düzenlenmesinde aaıdaki bilgilere yer verilir; (1) Numaralı sütunda, ilem tarihi, (2) Numaralı sütunda, ilgili sözlemenin izlendii muhasebe hesabının numarası, (3) Numaralı sütunda, ilemin kısa pozisyon (satım) ya da uzun pozisyon (alım) olduu, (4) Numaralı sütunda, alınan veya satılan sözlemenin tanımı ile ilemin nitelii (teminat yatırma, prim ödemesi, deerleme farkları, virman ilemleri dahil olmak üzere hesapla ilikilendirilen tutarlar) hakkında açıklama, (5) Numaralı sütunda, alım-satıma konu sözleme adedi, (6) Numaralı sütunda, sözlemeye konu varlıın ifade edildii dövizin cinsi, (7) Numaralı sütunda, vadeli ilem sözlemesinin vade sonu ya da opsiyon sözlemesinin kullanım tarihi, (8) Numaralı sütunda, opsiyon sözlemelerinde kullanım fiyatı, (9) Numaralı sütunda, uzun pozisyon alınan opsiyon sözlemeleri için tevdi edilen opsiyon primi (-), yazılan opsiyon sözlemeleri için alınan opsiyon primi (+), (10) Numaralı sütunda, vadeli ilem sözlemesinin fiyatı, (11) Numaralı sütunda ilemin yapıldıı borsa ve piyasaya ait kısaltma, (12) Numaralı sütunda hesaba borç verilen tutarı, (13) Numaralı sütunda hesaba alacak verilen tutarı, (14) Numaralı sütunda borç bakiyeler için (B), alacak bakiyeler için (A) rumuzunu içerecek ekilde hesabın bakiyesi. (*) Bölümünde Türk Lirası dıında yapılan borç ve alacak kayıtları için esas alınan döviz kurları. Aracı Kuruluun Unvanı: Müteri Adı: Müteri No: Ait Olduu Tarih: Düzenleme Tarihi: Belge Sıra No: EK/7 TÜREV PYASALAR AÇIK POZSYON RAPORU

4.1.3.8. ARACI KURULUġLARIN TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK FAALĠYETLERĠNDE DÜZENLEYECEKLERĠ BELGELER VE KAYIT DÜZENĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

4.1.3.8. ARACI KURULUġLARIN TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK FAALĠYETLERĠNDE DÜZENLEYECEKLERĠ BELGELER VE KAYIT DÜZENĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 4.1.3.8. ARACI KURULUġLARIN TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK FAALĠYETLERĠNDE DÜZENLEYECEKLERĠ BELGELER VE KAYIT DÜZENĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (Seri: V, No: 51) (27/8/2001 tarihli ve 24506 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni

Detaylı

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni,

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni, TÜREV ARAÇLAR RSK BLDRM FORMU (Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. nezdindeki ilemlere ilikindir) Önemli Açıklama: Vadeli lem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacaınız alım-satım ilemleri sonucunda kar elde

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (29/8/2015 tarihli ve 29460 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/5 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĐKĐDĐTE YETERLĐLĐĞĐNĐN ÖLÇÜLMESĐNE VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135)

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135) 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.1)

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.1) YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.1) (1/8/2015 tarihli ve 29432 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği nde (Seri: V, No:34)

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, Borsa

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (26/11/2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2016/10 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (19/11/2016 tarihli ve 29893 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2016/9 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES Bir taraftan; Tevikiye Caddesi kbal Merkezi No: 103 Kat: 6 Tevikiye / stanbul adresinde mukim DELTA MENKUL DEERLER A.. (bundan böyle kısaca

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu Ek 4 Faaliyet Türleri Formu Sıra Faaliyet Türleri Kurum/Kurulu 1 zin elgesi 2 1 Mevduat kabulü X 2 Katılım fonu kabulü 3 Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme ilemleri X 4 Nakdî ve kaydî ödeme

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

! " ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$!

!  ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$! !! ## $%! # # $ $ &&'#( ## )% %&'()'(*** $ * ##+%!+, -$../.,-$ -$,. $ $$ $., 0 0 1 #! #01, $! $ $ #. 2# $ 2,01 $$ (,..!$ %,. $ $ $... $ $, %&'()'(***, 3!!. $, + $ $...,4$. $ 5# $.... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!..,.

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği (Yeni Yönetmelik) 27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 1 Yeni Yönetmelik

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/8/2004 No:2004/7753 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1999 No :

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Genelge No : 2005/21 Çıkarıldığı Tarih : 05.08.2005 Yürürlük Tarihi : 05.08.2005 Konusu : Üyelerin Pozisyon

Detaylı

! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22)

!  #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' -  ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22) ! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & /!,!, Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii (SeriNo: 22) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile

Detaylı

YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı yatırım fonları tarafından düzenlenecek

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar-Hazır Değerler Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DÖNEN VARLIKLAR Dönen varlıklar; işletmelerin bir yıl veya daha kısa sürede nakde dönüştürmeyi

Detaylı

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI 1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağına ilişkin esaslar Müşteri Emri Gerçekleştirme

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN KALDIRAÇ DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete:3.5.2014-28989 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI Sirküler Rapor Mevzuat 19.09.2016/110-1 YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ÖZET : 7/9/2016 tarihli ve 2016/9153 sayılı BKK ile konutlara ilişkin

Detaylı

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 KONU: Elektronik fatura düzenlemeleri ile elektrik ve gaz dağıtım şirketleri için getirilen, abone ve tüketim bilgilerinin

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

mali açıklamalar 2014/031 03.05.2014 Konu: İş Sağlığı ı Ve Güvenliği i Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı

mali açıklamalar 2014/031 03.05.2014 Konu: İş Sağlığı ı Ve Güvenliği i Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı 2014/031 03.05.2014 Konu: İş Sağlığı ı Ve Güvenliği i Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı Kamu kurum ve kuruluşları ları hariç olmak üzere ondan az çalışanı anı bulunan tehlikeli ve

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Devlet Bakanlıı ve Babakan Yardımcılıından: 27.3.2004 Vadeli lem ve Opsiyon Borsası Yönetmelii

Devlet Bakanlıı ve Babakan Yardımcılıından: 27.3.2004 Vadeli lem ve Opsiyon Borsası Yönetmelii Devlet Bakanlıı ve Babakan Yardımcılıından: 27.3.2004 Vadeli lem ve Opsiyon Borsası Yönetmelii BRNC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliin amacı, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 40 ıncı

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/19 Sirküler Tarihi : 25.02.2013 Konu : Elektronik Fatura Kullanımına İlişkin Usul Ve Esasları Belirleyen 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 21.02.2013

Detaylı

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu )

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20)

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20) Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20) Bu Genelge, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KREDĐ TÜREVLERĐNĐN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YETERLĐLĐĞĐ STANDART ORANI HESAPLAMASINDA DĐKKATE ALINMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (3 Kasım 2006 tarih ve 26335 sayılı

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) R.G. 67 20 Haziran 2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(2)B, (2)Ç ve (5) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI Sonuç Hesapları Gelir ve gider hesapları sonuç hesapları olarak adlandırılır ve özkaynaklara aktarılan kar/zarar kanalıyla özkaynakların değerini değiştirir. Gelir tablosu

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/25) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

MEVDUATI SİGORTA FONU HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MEVDUATI SİGORTA FONU HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKİLMESİNE VE ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 01/11/ 2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmî

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

İÇ KONTROL SİSTEMİ MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI İÇ KONTROL SİSTEMİ MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ ve KAPSAM... 2 2. TANIMLAR... 2 3. YÜKÜMLÜLER... 3 4. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ PİYASALAR... 3 5. MÜŞTERİ EMİRLERİNİN

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ Genelge : 2016/21 24.05.2016 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın

Detaylı

III-37.1 SAYILI YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

III-37.1 SAYILI YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ III-37.1 SAYILI YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-37.1.a) YAYIMLANDI Sermaye Piyasası Kurulu nun ( Kurul ),

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ. Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği. Sermaye Piyasası Kurulundan. Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001

YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ. Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği. Sermaye Piyasası Kurulundan. Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001 YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği Sermaye Piyasası Kurulundan Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001 Resmi Gazete Sayısı : 24439 Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

TEBLİĞ. 2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri,

TEBLİĞ. 2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri, 18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29536 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ve Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 3 Şubat 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29968 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-14.1.a)

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder.

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3. Alım Satım Aracılığı Faaliyeti Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3.1. Emir İletimine Aracılık

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

337 SIRA NO'LU VERG USUL KANUNU GENEL TEBL Resmi Gazete No 25552 Resmi Gazete Tarihi 13/08/2004 Kapsam

337 SIRA NO'LU VERG USUL KANUNU GENEL TEBL Resmi Gazete No 25552 Resmi Gazete Tarihi 13/08/2004 Kapsam Balık 337 SIRA NO'LU VERG USUL KANUNU GENEL TEBL Resmi Gazete No 25552 Resmi Gazete Tarihi 13/08/2004 Kapsam 5228 sayılı Kanun(1) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde düzenlemeler, bir

Detaylı

(SİRKÜLER 2013 19) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:424 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

(SİRKÜLER 2013 19) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:424 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 04.03.2013 (SİRKÜLER 2013 19) Konu: E-Fatura Kullanma İzni, İş Yeri Elektrik ve Doğalgaz Abonelik ve Sarfiyat Bildirimi, Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşların Kıymetli Maden Alım/ Satımında Belge Düzeni,

Detaylı

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli

Detaylı

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (Taslak): SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/65 Ref: 4/65. Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/65 Ref: 4/65. Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 25.02.2013 Sayı: 2013/65 Ref: 4/65 Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 21.02.2013 tarih ve 28566 sayılı Resmi Gazete de 424 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

www.kanunum.com Zorunlu Karşılık Tebliğ Karşılaştırmalı Değişiklik Tablosu

www.kanunum.com Zorunlu Karşılık Tebliğ Karşılaştırmalı Değişiklik Tablosu ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2005/1) ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) KANUNUM BİLGİ NOTU ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2005/1) Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Dayanak Pay Senetleri

Dayanak Pay Senetleri İş Yatırım Tek Hisse Senedine Dayalı Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar İşlem Esasları Aralık 2012 VİOP İşlem Esasları Dayanak Varlıklar Dayanak Pay Senetleri 1 Dayanak Kod Dayanak Şirket 1 ISCTR Türkiye İş

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı