ARACI KURULULARIN TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK FAALYETLERNDE DÜZENLEYECEKLER BELGELER VE KAYIT DÜZEN HAKKINDA TEBL / SER: V, NO: 51

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARACI KURULULARIN TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK FAALYETLERNDE DÜZENLEYECEKLER BELGELER VE KAYIT DÜZEN HAKKINDA TEBL / SER: V, NO: 51"

Transkript

1 ARACI KURULULARIN TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK FAALYETLERNDE DÜZENLEYECEKLER BELGELER VE KAYIT DÜZEN HAKKINDA TEBL / SER: V, NO: 51 ARACI KURULULARIN TÜREV ARAÇLARIN ALIM-SATIMINA ARACILIK FAALYETLERNDE DÜZENLEYECEKLER BELGELER LE MUHASEBE LEMLERNDE UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA Resmi Gazete Tarihi: 27 Austos 2001 Resmi Gazete Sayısı: BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Tebliin amacı, aracı kuruluların türev araçların alım-satımına aracılık faaliyetlerinde düzenleyecekleri belgeler ile muhasebe ilemlerinde uyacakları esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Tebli, aracı kuruluların türev araçlara ilikin ilemlerini defter ve kayıtlarında izlemesine ve ilgili belgeleri düzenlemesine ilikin usul ve esasları kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Tebli, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun deiik 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine dayanılarak hazırlanmıtır. Tanımlar Madde 4- Bu Teblide geçen; Kurul : Sermaye Piyasası Kurulunu, Kanun : Sermaye Piyasası Kanununu, Yönetmelik: 23/2/2001 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vadeli lemler ve Opsiyon Borsalarının Kurulu ve Çalıma Esasları Hakkında Yönetmelii, Borsa : Yönetmelik uyarınca kurulmu olan borsalar ile vadeli ilem ve opsiyon sözlemelerinin ilem gördüü borsalar ile tekilatlanmı dier piyasaları, Aracı Kurulu : Vadeli ilem ve opsiyon piyasalarında faaliyet göstermek üzere Kuruldan izin almı olan kurumları, Vadeli lem Sözlemesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyattan standart miktar ve nitelikte sermaye piyasası aracını, ticari malı, kıymetli madeni, dövizi veya endeksi alma veya satma hak ve yükümlülüünü veren ve sözlemenin yapılması esnasında söz konusu varlıkların taraflar arasında deiimine neden olmayan, vade sonunda da sözlemeye konu varlıkların taraflar arasında deiimini, fiziki teslimatın zorunlu olduu durumlar hariç, zorlamayan sözlemelerden vadeli ilem borsalarında veya tekilatlanmı dier piyasalarda ilem görenlerini, Opsiyon Sözlemesi : Belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyattan standart miktar ve nitelikte sermaye piyasası aracını, ticari malı, kıymetli madeni, dövizi veya endeksi lehdara alma (alım opsiyonu) veya satma (satım opsiyonu) hakkı veren, keidecisini bu yükümlülük altına sokan sözlemelerden vadeli ilem borsalarında veya tekilatlanmı dier piyasalarda ilem görenlerini, Türev Araçlar : Bu Teblide tanımlanan vadeli ilem ve opsiyon

2 sözlemelerini, Kullanım Fiyatı : Yönetmelikte tanımlanan kullanım fiyatını, Uzlama Fiyatı : Yönetmelikte tanımlanan uzlama fiyatını, ifade eder. KNC BÖLÜM lemlerin Yapılmasına likin Esaslar Emirlerin alınması ve emir formu Madde 5- Aracı kurulu, müterilerinden vadeli ilemler ve opsiyon borsalarında gerçekletirmek üzere herhangi bir emir aldıında, bir "emir formu" düzenlemekle yükümlüdür. Emirlerin yazılı olarak alınması halinde emir formunda müterinin imzasının bulunması zorunludur. Müterilerden telefon veya benzeri iletiim araçları ile veya sözlü olarak verilmi emirlerin, alındıkları anda müteri imzası aranmaksızın yazılı hale getirilmesi zorunludur. Emir formunda, emrin alındıı tarih ile saat ve dakika olarak zamanı gösteren bir ibarenin damga olarak veya bilgisayar marifetiyle basılması arttır. Emir formunda en az aaıdaki bilgilerin bulunması arttır: a) Sıra numarası, b) Kısa ya da uzun pozisyon olduu, c) Sözlemenin tipi (vadeli ilem sözlemesi veya opsiyon sözlemesi olduu), d) Opsiyon sözlemesi ise alım ya da satım opsiyonu olduu, e) Ters ilem (T) veya yeni bir pozisyon açmak (YP) istendii, f) Sözleme adedi, g) Sözlemenin tanımı, h) Fiyat ve emir türü, i) Emrin geçerlilik süresi, j) Emrin verildii seans, k) Hesap tipi (müteri, global hesap vs.), l) Müteri hesap numarası, m) Tarih ve zaman, n) Müterinin ad-soyadı ya da unvanı ile imzası, o) Emri alan aracı kurulu görevlisinin adı, soyadı ve imzası, p) lem yapılacak borsa, pazar ve takas kurumu, r) lem yapılacak para birimi (Türk lirası, ABD doları ve dier). Emir formu, müteselsil sıra numarası ile yukarıdaki bilgileri taıması artıyla serbestçe düzenlenir. Emir formu en az iki nüsha olarak düzenlenir, bir nüshası emri veren müteriye verilir. Dier nüshası, gerçekleen ilemlerin muhasebede izlenmesine esas tekil etmek üzere, ilgili muhasebe kaydını içeren file birlikte saklanır. Herhangi bir nedenle sıra numarasının atlanması üzerine kullanılmayan emir formları iptal edilerek saklanır. Telefonla emir alınması halinde müterinin imzası emir formunda bulunmadıı durumlarda, telefonla alınan emirlere ilikin bu Teblide belirtilen özel hükümlere uyulur. Telefonla alınan emirlere ilikin özel hükümler Madde 6- Telefonla alınan emirlerde konumaların aracı kurulu tarafından uygun cihazlarla kaydedilmesi ve en az 6 ay saklanması arttır. Müterinin veya yetkili kıldıı kiilerin imzasını taımayan emirler ile ilgili çıkan ihtilafların halinde, bu cihazlardaki kayıtlar ve ilgili dier belgeler Kurul ve borsa tarafından dikkate alınır.

3 Müterinin veya yetkili kıldıı kiilerin imzasının bulunmadıı emirler üzerine müteri ile aracı kurulu arasında çıkan ihtilaflarda, ihtilaf tarihinden sonraki 3 ay içinde ilgili aracı kurulua ve borsaya bildirilmesi artıyla, aksini kanıtlayan önemli bir bilgi ve belge bulunmadıkça ve ikinci fıkradaki hükümler saklı kalmak kaydıyla müterinin iddiasının geçerli olduu Kurulca kabul edilir. Emirlerin borsaya iletilmesi ve emir takip formu Madde 7- Emirler borsaya "zaman öncelii" gözetilerek iletilir. Belirli bir ilem tarihi veya fiyatı için koul taımayan emirler, dier emirlere kıyasla daha önceliklidir. Zaman öncelii ve koullar açısından eitliin söz konusu olduu emirler arasında, müteri emirleri, aracı kuruluun kendi portföyü için verdii emirlerden önce borsaya iletilir. Gerek müteriler gerekse portföy için verilen emirler, aracı kuruluta tutulan "Türev Piyasalar Emir Takip Formu"na alını sırasına göre kaydedilir. Bu formda verilen sıra numarası emrin alınması sırasında müteriye bildirilir. Türev Piyasalar Emir Takip Formu, Ek/1 de yer alan örnee uygun olarak hazırlanır. Aracı kurulularda her emir kabul edilen yerde bir tane Türev Piyasalar Emir Takip Formu tutulur. Emirler alındıkları yerden borsaya dorudan iletilebilirler. Bu ekilde Türev Piyasalar Emir Takip Formu tutulan yerin dier Türev Piyasalar Emir Takip Formu tutulan yerden fiziken baımsız olması arttır. Alındıkları yerden borsaya iletilmeyen emirler, borsaya iletilecek yerde tutulan Türev Piyasalar Emir Takip Formuna ilenmek üzere bildirilir. Gerçekleen ilemler Türev Piyasalar Emir Takip Formundaki ilgili bölüme ilenir. Söz konusu formdaki bilgiler, sıralama ilemine imkan verecek ekilde bilgisayar ortamına aktarılır. Geçerlilik süresi bir günden uzun olan emirlerden verildii gün gerçeklemeyenler, izleyen günlerde Türev Piyasalar Emir Takip Formuna kaydedilir. lemlerin gerçeklemesi ve ilem daıtım listesi Madde 8- Gerçekleen ilemler müteriye en geç gün sonunda bildirilir. Aynı gün, alınan ve satılan sözlemenin cins, miktar, fiyat veya primi ile müteriye tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karılıklarını gösterecek ekilde düzenlenecek "Türev Araçlar Alım Satım Teyit Formu" müteselsil numara taıyacak ekilde düzenlenerek müteriye gönderilir. Türev Araçlar Alım Satım Teyit Formunun Ek/2 de yer alan örnee uygun olarak hazırlanması zorunludur. Faturada bu bilgilerin yer alması halinde söz konusu form düzenlenmeyebilir. Ancak faturanın düzenlenip müteriye gönderilmesinde bu maddede belirtilen süre artına uyulur. Müteri ile yapılacak sözlemede bu fıkrada belirtilen hükümlerin aksi kararlatırılamaz. lemlerin gerçeklemesini takiben, gün sonunda bir örnei Ek/3 te yer alan "Türev Piyasalar lem Daıtım Listesi" düzenlenir. Türev Piyasalar lem Daıtım Listesi, gerçekleen ilemlerin hangi müteri için yapıldıını ve ilem fiyatını izlemek amacıyla, her bir borsa ve piyasa için ayrı ayrı, her i günü sonu itibarıyla düzenlenir. Türev Piyasalar lem Daıtım Listesinde en az; tarih, müteri ismi, sözlemenin tanımı, alım veya satım olduu, ilem miktarı ve fiyatı, ilemin yeni bir pozisyon açmak için yapılıp yapılmadıı, ilemlerin korunma veya spekülatif amaçlı olduu belirtilir. Bu bilgileri taıyan bir belgenin takas kurumu veya borsa tarafından düzenlenmesi halinde, aracı kuruluların Türev Piyasalar lem Daıtım Listesi düzenlemesi zorunlu deildir. Türev Piyasalar lem Daıtım Listesi, belge tarih sırası izleyecek ekilde saklanır; bu listedeki bilgiler, sıralama ilemine imkan verecek ekilde bilgisayar ortamına aktarılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM lemlerin Muhasebede zlenmesine Dair Hükümler Sözleme tutarları

4 Madde 9- Türev araçlar, muhasebe kayıtlarında nazım hesaplarda takas kurumunun rapor etmesine balı olarak sözleme sayısı ya da sözlemenin nominal deeri esas alınmak suretiyle izlenir. Hesapların isimlendirilmesi Madde 10- Bu Tebli uyarınca vadeli ilem ve opsiyon sözlemesini tanımlamak amacıyla açılacak hesaplara ilgili takas kurumu tarafından kullanılan standart isimlerin verilmesi zorunludur. Böyle bir standart tanımlamanın bulunmaması durumunda hesaplara 38 karakter uzunluunda bir isim verilir. Bu tanımlamada sırasıyla; a) Sözlemeye dayanak tekil eden varlıın ismi (12 karakter), b) Vadeli ilem sözlemesi için "F", alım opsiyonu taıyan opsiyon sözlemesi ise (C), satım opsiyonu taıyan opsiyon sözlemesi ise (P), c) Ay ve yıl olarak sözlemenin vadesi (4 karakter), d) Opsiyonun kullanım fiyatı (9 karakter), e) Amerikan tipi opsiyon için "A", Avrupa tipi opsiyon için "E" harfi (1 karakter), f) Sözlemenin ilem gördüü borsa ve ilgili takas kurumunu temsil eden kısaltmalara (3 karakter) yer verilir. Birinci fıkraya göre verilen isimlendirmeden sonra gelmek üzere; a) Hesap müteriye aitse (M), global hesap ise (G); aracı kuruluun kendi portföyüne aitse (R), piyasa yapıcı bir aracı kuruluun kendi portföyüne ait ise (Y), b) Hesap spekülatif ilemler için açılmısa (S), korunma amaçlı ilemler için ise (H), c) Sözlemeye konu varlıkların fiziki teslimatı kararlatırılmı ise (T), aksi takdirde (N), d) Uzun pozisyon ise (U), kısa pozisyon ise (K), e) Portföy teminatlı sözlemeler için (O), dierleri için (I) f) Grup teminatlı sözlemelerde (G), dierlerinde (B), g) Sözlemenin düzenlendii yabancı paranın cinsini belirtmek üzere; Türk Lirası için (TL.) ABD Doları için (US), Alman Markı için (DM), Fransız Frangı için (FF), sviçre Frangı için (SF), Japon Yeni için (JY) harfleri, dier dövizler için uluslararası rumuzları içeren harfler, rumuzlarının hesap isimlerinde son 8 karakter olarak yukarıda belirtilen sırada yer alması zorunludur. Sözlemeler için takas kurumu tarafından standart bir ismin kullanılması durumunda da, 31 inci karakterden balamak üzere bu fıkrada yer alan bilgiler eklenir. Takas kurumu tarafından isimlendirilen sözlemelerin ilk 30 karakterinde bilgi bulunmayan alanlar dahil, birinci ve ikinci fıkra uyarınca yapılan isimlendirme çerçevesinde ilenecek bilgi bulunmayan alanlar bo bırakılır. Aracı kuruluların muhasebe sistemlerinin ilgili hesapları söz konusu rumuzlar çerçevesinde ileme tabi tutacak ekilde düzenlenmesi zorunludur. Kurul, aracı kurululardan söz konusu rumuzlar yerine belli numaraların kullanılmasını isteyebilir. Muhasebede izlemede ilem tarihi Madde 11- Borsalarda alınıp satılan türev araçlar, Teblide belirtilen istisnalar hariç, ilemin borsada gerçekletii tarih itibarıyla kayıtlara yansıtılır. Ancak aracı kuruluların muhasebe ve bilgi salama sistemlerinin, müterilerden alınması ve takas kurumuna tevdi edilmesi gereken teminatları ve dier nakit hareketlerini, alım satım ilemine balı olarak takas kurumu nezdinde hak ve yükümlülüklerin tesis edildii tarih itibarıyla izlemeye imkan verecek ekilde düzenlenmesi zorunludur. Borsada ilem görmeyen sözlemeler Madde 12- Organize bir borsada ilem görme artı hariç dier nitelikler itibarıyla vadeli ilem ve opsiyon sözlemelerine benzeyen sözlemeler, piyasaya göre deerlemeye

5 ilikin hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Teblideki hükümler uyarınca aracı kuruluların muhasebesinde izlenir. Bu sözlemeler, Kurulun muhasebe standartları çerçevesinde deerlemeye tabi tutulur. Piyasaya göre deerleme ve deerleme zamanı Madde 13- Bir borsada ilem gören vadeli ilem ve opsiyon sözlemeleri, Kurulun "Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemelerinin Muhasebesine likin lke ve Kurallar Hakkında Tebli" çerçevesinde piyasaya göre deerlemeye tabi tutulur. Müterilere yapılan bildirimlerde, müteri pozisyonları piyasaya göre deerlenmi haliyle gösterilir. Bu durumu göstermek ve müterileri uyarmak amacıyla müteri kar ve zarar raporunda, "Müterilerin dikkatine: Halen açık olan sözlemeler nedeniyle ortaya çıkan potansiyel kar veya zarar, piyasa fiyatları dikkate alınarak hesaplanmı olup, piyasa fiyatlarındaki deimelere balı olarak artıp azalabilir. Kesin kar ve zarar, sözlemenin kapatılmasından sonra belirlenir." ifadesine yer verilir. Vadeli ilem ve opsiyon sözlemelerinin piyasaya göre deerlemesinin günlük olarak kayıtlara yansıtılmaması halinde, bu deerleme farkları en geç müterilere bildirimde bulunulma tarihleri itibarıyla ve her durumda ay sonlarında veya sözlemelerin kapatılması tarihinde kanuni defterlere toplu olarak ilenir. Bu durumda aracı kuruluların muhasebe bilgi sistemlerinin müterilerinin hesap durumlarını izleme ve gerekli teminatları hesaplama ve tahsil etmeyi salayacak ekilde düzenlenmesi zorunludur. Vadeli ilem ve opsiyon sözlemelerinde verilecek teminatların kaydı Madde 14- Gerek müteri için, gerekse portföy için vadeli ilem ve opsiyon sözlemelerinde açık pozisyon ihdas edilmesi halinde, bu pozisyonlar için ödenmesi gereken teminatlar ile takas kurumlarının teminat tamamlama çarısı yapması neticesinde ödenmesi gereken teminatlar, 9100 Tevdi Edilecek Türev Piyasa Teminatlarından Borçlular hesabına müteri bazında sözlemeler itibarıyla borç, 9600 Tevdi Edilecek Türev Piyasa Teminatlarından Alacaklılar hesabına takas kurumu bazında sözlemeler itibarıyla alacak kaydedilir. Aynı gün içinde açılıp kapanan veya teminatı gün sonuna kadar yatırılan sözlemeler için bu kayıtlar yapılmayabilir. Bu muhasebe kayıtları, ilemlerin borsalarda gerçekletirildii veya teminat tamamlama çarısının yapıldıı tarih itibarıyla yapılır. Döviz üzerinden verilecek teminatlar, bu hesaplarda ödenecek yabancı para cinsinden izlenir. Takas kurumuna tevdi edilecek teminatların müteriden tahsil edilip takas kurumuna verilmesi veya ters ilemle sözlemelerin kapatılması halinde, birinci fıkradaki hesaplar ters kayıtla kapatılır. Vadeli ilemlerde kısa ve uzun pozisyon alınması Madde 15- Müterinin vadeli ilem sözlemesinde uzun pozisyon alması halinde, 8410 Açık Uzun Pozisyon Vadeli lem Sözlemeleri hesabına sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında vadeli ilem sözlemeleri itibarıyla borç, 8910 Açık Pozisyon Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar hesabına müteriler bazında vadeli ilem sözlemeleri itibarıyla alacak kaydedilir. Müterinin vadeli ilem sözlemesinde ilk defa kısa pozisyon alması halinde, 8411 Açık Kısa Pozisyon Vadeli lem Sözlemeleri hesabına sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında, vadeli ilem sözlemeleri itibarıyla borç, 8910 Açık Pozisyon Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar hesabına müteri bazında, vadeli ilem sözlemeleri itibarıyla alacak kaydedilir.

6 Vadeli ilem sözlemesinin ters ilemle kapatılması, açık hesaplara ters kayıt düülmek suretiyle muhasebeletirilir. Global hesaplar hariç, bir hesapta aynı sözleme ve aynı vadeye ait açık uzun ve kısa pozisyon aynı anda tutulmaz. Vadeli ilem sözlemelerinin portföy için alınması, satılması ve ters ilemle kapatılması, ayrı bir alt hesapta izlenmek suretiyle bu maddede belirtilen hükümler çerçevesinde muhasebeletirilir. Vadeli ilem sözlemelerinde verilen teminatlar Madde 16- Vadeli ilem sözlemelerinin açılması esnasında takas kurumuna verilmesi gereken teminatlar, 14 üncü maddede belirtilen ekilde muhasebeletirilir. Teminatların takas kurumuna tevdi edilmesi veya sözlemelerde ters ilem yapılması halinde, bu hesaplar ters kayıtla kapatılır. Açık vadeli ilem pozisyonu nedeniyle müteri için takas kurumuna verilen nakit teminatlar, 1511 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemeleri Takas Merkezleri (Müteri) hesabının borç kısmında sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında söz konusu sözlemeler itibarıyla, 3230 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar (Müteri Teminatları, Primler, Kar ve Zarar) hesabının alacak kısmında müteriler bazında sözlemeler itibarıyla izlenir. Portföyde yer alan sözlemeler için verilen nakit teminatlar, 1510 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemeleri Takas Merkezleri (Portföy) hesabında sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında sözlemeler itibarıyla izlenir. Vadeli ilem sözlemeleri nedeniyle teminat mektubu, menkul kıymet dahil gayrinakdi varlıkların portföy için veya müteriler tarafından teminata verilmesi durumunda, 8440 Türev Piyasa Gayrinakdi Teminatları hesabında, teminatların tevdi edildii yer bazında verilen teminatlar itibarıyla borç ve 8940 Türev Piyasa Gayrinakdi Teminatlardan Alacaklılar hesabına müteriler veya portföy bazında verilen teminatlar itibarıyla alacak verilir. Vadeli ilemler sözlemeleri nedeniyle, müteriler tarafından sözlemenin düzenlendii döviz cinsi üzerinden verilen teminatlar, 8390 Türev Araçlar Takas Merkezleri (Yabancı Para) hesabında teminatın tevdi edildii kurulu bazında alacak, 8890 Türev Araçlar Teminat, Prim, Kar ve Zarar (Yabancı Para) hesabında müteri veya portföy bazında sözlemeler itibarıyla borç olarak izlenir. Vadeli ilem sözlemelerinde deerleme farkları Madde 17- Vadeli ilem sözlemelerinde müteriye ait açık pozisyonların piyasaya göre deerlemeye tabi tutulması sonucunda oluan deerleme farkları, 1511 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemeleri Takas Merkezleri (Müteri) hesabıyla sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında ve sözlemeler itibarıyla kaydedilerek, 3230 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar (Müteri Teminatları, Primler, Kar ve Zarar) hesabıyla müteriler bazında sözlemeler itibarıyla ilikilendirilir. Sözlemelerin vade sonunun gelmesi veya ters ilem sonucu açık pozisyonların kapatılması halinde, bu hesaptaki tutarlar, müteriler hesabı ile ilikilendirilir. Vadeli ilem sözlemelerinde aracı kuruluun kendi portföyüne ait açık pozisyonların piyasaya göre deerlemeye tabi tutulması sonucunda oluan deer artı ve azalıları, 1510 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemeleri Takas Merkezleri (Portföy) hesabıyla sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında sözlemeler itibarıyla ve 5370 Türev Piyasa lemleri Deerleme Farkları hesabıyla sözlemeler bazında ilikilendirilir. Müteri için opsiyon sözlemesi alım-satımı

7 Madde 18- Müteri için alım opsiyonu sözlemesinde uzun pozisyon alınması halinde; 8412 Açık Uzun Pozisyon Alım Opsiyonu Sözlemeleri hesabına sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında sözlemeler itibarıyla borç, 8910 Açık Pozisyon Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar hesabına müteriler bazında sözlemeler itibarıyla alacak verilir. Müteri için alım opsiyonu sözlemesinde kısa pozisyon alınması halinde; 8413 Açık Kısa Pozisyon Alım Opsiyonu Sözlemeleri hesabına sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında sözlemeler itibarıyla borç, 8910 Açık Pozisyon Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar hesabına müteriler bazında sözlemeler itibarıyla alacak kaydedilir. Müteri için satım opsiyonu sözlemesinde uzun pozisyon alınması halinde; 8414 Açık Uzun Pozisyon Satım Opsiyonu Sözlemeleri hesabına sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında sözlemeler itibarıyla borç, 8910 Açık Pozisyon Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar hesabına müteriler bazında sözlemeler itibarıyla alacak kaydedilir. Müteri için satım opsiyonu sözlemesinde kısa pozisyon alınması halinde; 8415 Açık Kısa Pozisyon Satım Opsiyonu Sözlemeleri hesabına sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında sözlemeler itibarıyla borç, 8910 Açık Pozisyon Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar hesabına müteriler bazında sözlemeler itibarıyla alacak kaydedilir. Opsiyon sözlemesinde alınan kısa ya da uzun pozisyonun ters ilemle kapatılması, alım ya da satım opsiyonunun kullanılması veya sözlemenin ihtiva ettii opsiyon kullanılmadan kullanım tarihinin geçmesi durumunda; yukarıdaki hesaplar ters kayıtla kapatılır. Portföy için opsiyon sözlemesi alım-satımı Madde 19- Portföy için yapılan opsiyon sözlemesi ilemleri nazım hesaplarda, ayrı bir alt hesapta izlemek suretiyle 18 inci maddede belirtilen ekilde muhasebeletirilir. a) Müteriler için opsiyon sözlemesinde uzun pozisyon alınması durumunda; müterinin ödeyecei primler, 9110 Uzun Pozisyon Opsiyon Primlerinden Borçlular hesabında müteriler bazında sözlemeler itibarıyla, 9610 Uzun Pozisyon Opsiyon Primlerinden Alacaklılar hesabında sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında sözlemeler itibarıyla izlenir. Opsiyon priminin müteri tarafından aracı kurulua ödenmesi halinde, bu hesaplar ters kayıtla kapatılır. Müteri ödeme yapmadan aracı kurulu tarafından takas kuruluuna ödenen tutarlar, 9610 Uzun Pozisyon Opsiyon Primlerinden Alacaklılar hesabında takas kuruluunun alacak bakiyesini azaltmak ve aracı kuruluun alacak bakiyesini artırmak suretiyle izlenir. Opsiyon sözlemesinde uzun pozisyon alınması nedeniyle müteri tarafından aracı kurulua opsiyon primlerinin ödenmesi halinde; 3230 Vadeli ilem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar (Müteri Teminatları, Primler, Kar ve Zarar) hesabına müteriler bazında sözlemeler itibarıyla alacak olarak kaydedilir. Aracı kurulu tarafından müteriler için takas kurumuna ödenen opsiyon primleri ise, 1511 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemeleri Takas Merkezleri (Müteri) hesabı altında sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında, söz konusu sözlemeler itibarıyla borç olarak izlenir. b) Opsiyon sözlemesinde kısa pozisyon alınması durumunda; tahakkuk eden primler, 9102 Kısa Pozisyon Opsiyon Primlerinden Borçlular hesabına sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında sözlemeler itibarıyla borç, 9602 Kısa Pozisyon Opsiyon Primlerinden Alacaklılar hesabına müteriler

8 bazında sözlemeler itibarıyla alacak olarak izlenir. Bu hesaplar, opsiyon primi müteri tarafından tümüyle tahsil edildiinde, ters kayıtla kapatılır. Aracı kurulu tarafından takas kuruluundan primlerin tahsil edilmesi ancak müteriye verilmemesi durumunda, 9102 Kısa Pozisyon Opsiyon Primlerinden Borçlular hesabında takas kurumunun hesabı azaltılarak, aracı kuruluun hesabı artırılır. Alım veya satım opsiyon sözlemelerinin müteri için satılması (yazılması) neticesinde tahsil edilen primler, 1511 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemeleri Takas Merkezleri (Müteri) hesabına sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında ve söz konusu sözlemeler itibarıyla alacak, müteriye ödenmesi durumunda ise 3230 Vadeli ilem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar (Müteri Teminatları, Primler, Kar ve Zarar) hesabına müteriler bazında sözlemeler itibarıyla borç yazılır. c) Her iki pozisyonda da sözlemelerin piyasaya göre deerlemeye tabi tutulması halinde oluacak farklar, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinin ikinci paragraflarında belirtilen hesaplar ile ilikilendirilir. Vade sonunun gelmesi, opsiyonun kullanılması veya ters ilemle açık pozisyonun kapatılması halinde, bu hesaplardaki tutarlar, müteriler hesabı ile ilikilendirilir. Müterilere ait opsiyon sözlemeleri için teminat verilmesi Madde 21- Müteri için opsiyon sözlemesinde pozisyon alınması esnasında, takas kurumuna verilmesi gereken teminatlar, 14 üncü maddede belirtilen ekilde muhasebeletirilir. Teminatların müteriden tahsil edilip takas kurumuna ya da takas üyesine tevdi edilmesi, vadenin sona ermesi, sözlemenin alım ya da satım opsiyonunun kullanılması veya ters ilemle kapatılması halinde, bu hesaplar ters kayıtla kapatılır. Müteriler tarafından opsiyon sözlemelerinde uzun veya kısa pozisyon alınması durumunda verilen nakit teminatlar, 1511 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemeleri Takas Merkezleri (Müteri) sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında ve söz konusu sözlemeler itibarıyla borç olarak izlenir. Bu sözlemeler için müterilerden alınan teminatlar, 3230 Vadeli ilem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar (Müteri Teminatları, Primler, Kar ve Zarar) hesabında müteriler bazında sözlemeler itibarıyla alacak olarak izlenir. Opsiyon sözlemesinde kısa ya da uzun pozisyon alınması için müteri tarafından gayrinakdi teminat verilmesi durumunda, 8440 Türev Piyasa Gayrinakdi Teminatları hesabında, teminatların tevdi edildii yer bazında verilen teminatlar itibarıyla borç ve 8940 Türev Piyasa Gayrinakdi Teminatlardan Alacaklılar hesabına müteriler bazında verilen teminatlar itibarıyla alacak verilir. Opsiyon sözlemeleri nedeniyle, müteriler tarafından sözlemenin düzenlendii döviz cinsi üzerinden verilen teminatlar, 8390 Türev Araçlar Takas Merkezleri (Yabancı Para) hesabında teminatın tevdi edildii kurulu bazında alacak, 8890 Türev Araçlar Teminat, Prim, Kar ve Zarar (Yabancı Para) hesabında müteri veya portföy bazında sözlemeler itibarıyla borç olarak izlenir. Portföye ait opsiyon primleri, kar ve zararları Madde 22- Aracı kuruluun kendi portföyüne yaptıı opsiyon sözlemelerinin alımsatımında, opsiyon primleri ile ortaya çıkan kar-zararın muhasebeletirilmesinde aaıdaki esaslara uyulur: a) Opsiyon sözlemesinde uzun pozisyon alınması durumunda; ödenen opsiyon primleri 1510 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemeleri Takas Merkezleri (Portföy) hesabına sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında sözlemeler itibarıyla borç verilir. Tahakkuk eden, ancak aracı kurulu tarafından takas kurumuna ya da takas ilemlerinin devredildii takas üyesine henüz ödenmeyen opsiyon

9 primleri 9110 Uzun Pozisyon Opsiyon Primlerinden Borçlular hesabına portföy hesabı bazında sözlemeler itibarıyla borç, 9610 Uzun Pozisyon Opsiyon Primlerinden Alacaklılar hesabında sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında sözlemeler itibarıyla alacak olarak izlenir. b) Opsiyon sözlemelerinde kısa pozisyon alınması durumunda; alınan primler 1510 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemeleri Takas Merkezleri (Portföy) hesabına sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında, sözlemeler itibarıyla alacak olarak izlenir. Tahakkuk eden ancak henüz tahsil edilemeyen opsiyon primleri, 9102 Kısa Pozisyon Opsiyon Primlerinden Borçlular hesabına sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında sözlemeler itibarıyla borç, 9602 Kısa Pozisyon Opsiyon Primlerinden Alacaklılar hesabında portföy bazında sözlemeler itibarıyla alacak olarak izlenir. c) Uzun ya da kısa pozisyon alınması durumunda, söz konusu opsiyon sözlemelerinin piyasaya göre deerlemeye tabi tutulması halinde oluan farklar, 1510 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemeleri Takas Merkezleri (Portföy) hesabına sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında ve sözlemeler itibarıyla kaydedilir. Deerlemede ortaya çıkan deiiklikler 5370 Türev Piyasa lemleri Deerleme Farkları hesabıyla sözlemeler bazında ilikilendirilir. Portföye ait opsiyon sözlemeleri için teminat verilmesi Madde 23- Portföy için opsiyon sözlemelerinde uzun ya da kısa pozisyon alınması durumunda verilen nakit teminatlar, 1510 Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemeleri Takas Merkezleri (Portföy) hesabında sözlemelerin takasını gerçekletiren kurumlar veya takas üyesi aracı kurulu bazında sözlemeler itibarıyla borç olarak izlenir. Alım veya satım opsiyon sözlemesinde gerek uzun gerekse kısa pozisyon için gayrinakdi teminat verilmesi durumunda; 8440 Türev Piyasa Gayrinakdi Teminatları hesabında, teminatların tevdi edildii yer bazında verilen teminatlar itibarıyla borç ve 8940 Türev Piyasa Gayrinakdi Teminatlardan Alacaklılar hesabına portföy bazında verilen teminatlar itibarıyla alacak verilir. Opsiyon sözlemeleri nedeniyle, sözlemenin düzenlendii döviz cinsi üzerinden verilen teminatlar, 8390 Türev Araçlar Takas Merkezleri (Yabancı Para) hesabında teminatın tevdi edildii kurulu bazında alacak, 8890 Türev Araçlar Teminat, Prim, Kar ve Zarar (Yabancı Para) hesabında portföy bazında sözlemeler itibarıyla borç olarak izlenir. Müteriye ait dier gelir ve giderler Madde 24- Müteriye ait hesaplarda bulunan teminat tutarı üzerinden hesaplanan faiz gelirleri ile gayrinakdi teminatlar üzerinden elde edilen temettü ve benzeri dier gelirler, 3230 Vadeli ilem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar (Müteri Teminatları, Primler, Kar ve Zarar) hesabına alacak kayıt olarak verilir. Müteriye ait hesaplarda, teminat tamamlama çarısı sonrasında tahakkuk eden gecikme faizi ile türev ilemler nedeniyle oluabilecek her türlü komisyon gideri, 3230 Vadeli ilem ve Opsiyon Sözlemelerinden Alacaklılar (Müteri Teminatları, Primler, Kar ve Zarar) hesabına, borç kayıt vermek suretiyle muhasebeletirilir. Türev araca konu varlıın Kurul ya da ilgili borsa tarafından uygun görülen bir saklama kuruluu ya da depoda muhafaza edilmesinden doacak depolama gideri ise, müteriler hesabıyla dorudan ilikilendirilir. Portföy teminatlı hesaplar Madde 25- Takas kuruluunun portföy teminatlandırma yoluyla daha düük teminat ayrılmasına imkan verdii hesaplar "portföy teminatlı hesaplar"dır. Teminatların takas kuruluuna bu çerçevede bir grup sözleme için toplu olarak verilmesi durumunda,

10 teminatlar hesapta bulunan sözlemeler itibarıyla, varka takas kuruluunun öngördüü oranlarda, yoksa sözleme tutarlarının aırlıklarıyla orantılı olarak pay edilir. Portföy teminatlı hesaplarda bulunan sözlemeler ayrı ayrı piyasaya göre deerlemeye tabi tutulur. Bu deerleme sonucunda bulunan farklar, gruba dahil sözlemelerde ortaya çıkan teminat eksikliini giderecek ekilde, portföy teminatlı hesabın amacına uygun olarak sözlemeler arasında aktarılabilir. Yabancı para cinsinden düzenlenen sözlemelere ilikin özel hükümler Madde 26- Müterilere ait yabancı para cinsinden düzenlenen türev araçlarla ilgili olarak yabancı para cinsinden tahsil edilen veya ödenen primler, gerçekleen deerleme farkları, alınan faizler, bu ilemler ile ilgili olarak tahakkuk eden komisyon ve benzeri giderler, yabancı para cinsinden ödenen teminatlar 8390 Türev Araçlar Takas Merkezleri (Yabancı Para) hesabında söz konusu varlıkların bulunduu takas kurumu veya takas üyesi aracı kurulu bazında sözlemeler itibarıyla ve 8890 Türev Araçlar Teminat, Prim, Kar ve Zarar (Yabancı Para) hesabında ilgili müteri bazında, sözlemeler itibarıyla yabancı para cinsinden Türk Lirası ilemler için Teblide belirtilen hususlar çerçevesinde izlenir. Yabancı para üzerinden düzenlenmi türev araçların izlenmesinde, Türk Lirası üzerinden düzenlenenlerde kullanılması öngörülen hesaplar kullanılmaz. Portföy için gerçekletirilen yabancı para üzerinden düzenlenmi türev araçlara ilikin hareketler bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hesaplarda yabancı para cinsinden ayrıca izlenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Fiziki Teslimata likin Özel Hükümler Genel esaslar Madde 27- Aracı kurulular tarafından, gerek müteriye gerekse kendi portföylerine ait türev ilemlerde, vadeli ilem sözlemesinin vade sonuna kadar tutulması veya opsiyon sözlemelerinde alım ya da satım opsiyonunun kullanılması ve her iki sözleme için de konu tekil eden varlıın fiziki teslimatının geçerli olması durumunda; karılıklı yükümlülüklerin bildirimi, tahsisi de dahil olmak üzere fiziki teslimat kapsamındaki bütün ilemler, ilgili borsa, piyasa ve/veya takas kurumunun düzenlemeleri çerçevesinde gerçekletirilir. Ancak, her durumda, aracı kuruluların fiziki teslimat ilemleri ile bu ilemlerin muhasebede izlenmesinde, bu Teblide öngörülen asgari hususlara ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulması zorunludur. Teslim taleplerinin müterilere tahsisi Madde 28- Vadeli ilem sözlemesinin vade sonuna kadar tutulması veya opsiyon sözlemelerinde alım ya da satım opsiyonunun kullanılması ve her iki sözlemede de konu tekil eden varlıın fiziki teslimatının geçerli olması durumunda; takas kuruluundan gelen teslim taleplerinin açık pozisyona sahip müterilere daılımı, en eski açık pozisyondan balamak üzere veya hesaplar arasında tesadüfi seçim suretiyle ilgili aracı kurulu tarafından yapılır. Aracı kurulular bu iki yöntemden hangisini kullanacaını takas kuruluuna bildirmek zorundadır. Müterilere tahsis gerçekletikten sonra, aracı kurulu bu durumu müterilerine aynı gün içinde yazılı olarak bildirir. Standart varlıkların izlenmesi Madde 29- Türev araçların dayanaını oluturan ve türev araçlardan doan yükümlülükleri karılamak için teslim edilebilir nitelikte olan, sermaye piyasası araçları hariç aracı kuruluların kendi portföylerine ait altın, kıymetli maden ve dier varlıklar veya bu varlıkları temsil eden belgeler 1750 Türev Araca Konu Standart Varlıklar hesabında varlıkların cinsi itibarıyla izlenir.

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES Bir taraftan; Tevikiye Caddesi kbal Merkezi No: 103 Kat: 6 Tevikiye / stanbul adresinde mukim DELTA MENKUL DEERLER A.. (bundan böyle kısaca

Detaylı

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1 - FONUN KURULU AMACI 1.1. Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

MÜTER HESAP AÇILI FORMU

MÜTER HESAP AÇILI FORMU MÜTER HESAP AÇILI FORMU Müteri Hesap No :... Müteri Tipi :Bireysel (...) Müterek (...) Kurumsal (...) Adı Ve Soyadı / Ünvanı :... Anne Adı :... Baba Adı :... Doum Yeri Ve Tarihi :... Nüfusa Kayıtlı Olduu

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1 Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLAR ALIM-SATIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME TARİHİ : /.. / SÖZLEŞME SERİ NO : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Madde 1. İş bu sözleşme tarafları; a) İstanbul, Esentepe,

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 BZM MENKUL DEERLER A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES Seri No.: B TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES Müflteri Ad Soyad : Müflteri No.: Müflteri Temsilcisinin Ad Soyad : Tarih:.../.../... Tarih :. /../.. Sıra No : B Hesap No : ETİ YATIRIM ANONİM

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP NAAT SEKTÖR FONU ÇTÜZÜÜ

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP NAAT SEKTÖR FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: BZM MENKUL DEERLER A.. A TP NAAT SEKTÖR FONU ÇTÜZÜÜ 1.1 BZM MENKUL DEERLER A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

(TL DEN) 22.05.2009 KB510/316 1.TERTP - 1.000.000.000 16.06.2011 KB510-2/554 2.TERTP 1.000.000.000 2.000.000.000

(TL DEN) 22.05.2009 KB510/316 1.TERTP - 1.000.000.000 16.06.2011 KB510-2/554 2.TERTP 1.000.000.000 2.000.000.000 BU ZAHNAME YAPI VE KRED BANKASI A.. GARANTL EMSYE FONU ÇTÜZÜÜ KAPSAMINDA PAYLARI HRAÇ EDLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE EMSYE FON ÇTÜZÜÜ LE BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

I. FON HAKKINDA BLGLER:

I. FON HAKKINDA BLGLER: BU ZAHNAME FON KATILMA PAYLARININ HALKA ARZI SIRASINDA VE HALKA ARZ SONRASINDA FON KURUCUSU, FON YÖNETCS VE FON YETKLENDRLM KATILIMCISINDA, FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN MÜŞTERİ TANIMA FORMU Adı / Soyadı / (Şirket Ünvanı) : Doğum Yeri ve Tarihi : T.C. Kimlik No : Ev Adresi : Mesleği : Çalıştığı Kurum ve İş Adresi : Tebligat Adresi : Ev İş

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ TARAFLAR Madde 1- İşbu Sözleşme nin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar tablosu

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri:

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Taraflar 1.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum olarak adlandırılacaktır.) Adres:

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES

SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES Sözleme Sıra No: SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES Bir taraftan; DELTA MENKUL DEERLER A.. (bundan böyle kısaca Aracı Kurum olarak anılacaktır) ile dier taraftan;... (bundan

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI BORSA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ VE TANIMLAR

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI BORSA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ VE TANIMLAR VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI BORSA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ VE TANIMLAR Amaç ve dayanak Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, 15/12/1999 tarih ve 4487 sayılı Kanunla değişik 28/07/1981 tarih ve 2499

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Ortaklıımızın halka arz edilecek 100.000.000.-TL nominal deerli tahvillerinin satıına ilikin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.. den

YAPI ve KRED BANKASI A.. den YAPI ve KRED BANKASI A.. den Ortaklıımızın kayda alınmı olan 3.500.000.000 TL toplam nominal deerli borçlanma aracının halka arz edilecek 1.000.000.000 TL lik bölümünün satıına ilikin duyurudur. Söz konusu

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.3) BİRİNCİ BÖLÜM

VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.3) BİRİNCİ BÖLÜM 10 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı