Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Güncel ve Sondakika Haberleri Sitemizden Takip Edebilirsiniz. YEÞÝLPINAR GAZETESÝ TARIM - GIDA - UN - ÜRETÝM PAZ. SAN. VE TÝC.LTD.ÞTÝ. Fevzipaþa Mh. Nurpet Küme Evleri Özel Ýþyeri No : Karapýnar/KONYA Tel. : +(90) (2 Hat) Faks : +(90) Karapýnar ýn Haftalýk Süreli Yerel Baðýmsýz Siyasi Gazetesi GAZETEMÝZÝ 11 Mart 2015 Sayý : TL. (KDV. Dahil) BULABÝLECEÐÝNÝZ Deðiþim Önce Gönüllerde Baþlar... BAYÝLER HAKiMiYET KAYITSIZ ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR. Karapýnar ýn Haftalýk Süreli Yerel Baðýmsýz Siyasi Gazetesi Konya Ekonomisi Ýçerisinde, Karapýnar'ýn Yeri Önemi ve Geleceði Konulu Toplantý Konya'da ki Karapýnarlýlar Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðinden "Konya Ekonomisi içerisinde, Karapýnar'ýn Yeri Önemi ve Geleceði" konulu toplantýsý, Konya'da Japon parkýnda yapýldý. Devame 2 de Ýþte! Ýnsana Verilen Deðer Ne Kadar Güzel Atatürk Stadyumunda hizmetli olarak çalýþan Zafer Þencanlý'nýn eþi Ümit Þencanlý'nýn Karapýnar Devlet Hastanesinde Kadýn Doðum Uzmaný Op.Dr. Erdal Bilen tarafýndan gerçekleþtirilen bir operasyonla bir kýz bebekleri dünyaya geldi. Fakat hastalanan bebek, Konya'dan gelen Ambulans Helikopterle Faruk Sükan Kadýn Doðum ve Çocuk Hastanesine götürüldü. Bebeðin babasý Zafer Þencanlý, Karapýnar Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr.Eser Þenkul, Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Op. Dr. Erdal Bilen'e, bütün saðlýk çalýþanlarýna, ayrýca ambulans helikopter'in Karapýnar'a gelerek çocuðumuzu Konya'ya acilen yetiþtirmelerinden dolayý emeði geçen tüm yetkililere ve saðlýk alanýnda çok ileri bir seviyeye gelmemizde payý olan devlet büyüklerimize de þükranlarýmý sunuyorum."dedi AVM Hankapý Mh. Belediye Altý No: 45 KARAPINAR GÖKKUÞAÐI HASTANE BÜFE Hastane Karþýsý - KARAPINAR KOMEK Çok Yakýnda Karapýnar da Ýlçemizde açýlacak olan Konya Meslek Edindirme Kurslarý (KOMEK) için, Konya Büyükþehir Belediyesi Basýn- Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Sultaniye Anaokulu 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü Nedeniyle Öðrenci Velilerine Eðlence Düzenledi. Karapýnar Belediyesi Düðün Salonunda gerçekleþen etkinliðe okul öðretmenleri ve çok sayýda öðrenci velisi katýldý. Öðrenci velilerinin keyifli anlar yaþadýðý programda birçok veli de yarýþmalardan çeþitli hediyeler kazanmanýn sevincine vardýlar. Sultaniye Anaokulu Müdürü Berrin BAÞBUÐU, bu tür etkinliklerin öðrenci velileriyle olan baðlarýný kuvvetlendirdiðini söyledi. Berrin BAÞBUÐUayrýca, etkinlik için Belediye Düðün Salonunu kendilerine tahsis eden Belediye Baþkaný Mehmet YAKA'ya da teþekkür ettiklerini sözlerine ekledi. Dairesi Baþkaný Ahmet Köseoðlu, Mümine Hatun Hanýmlar Lokali Yöneticisi Gülaydýn Bayraktar, Bakým Onarým Þube Müdürü Mustafa Yaylacý ve beraberindeki heyet Belediye Baþkaný Mehmet Yaka'yý makamýnda ziyaret ettiler. Devame 2 de Kan Baðýþýna Yoðun Ýlgi Türk Kýzýlayý Konya Þubesi tarafýndan Karapýnar'da gerçekleþtirilen kan baðýþý kampanyasýnda vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Cumhuriyet Meydaný'nda düzenlenen kampanyaya, öðretmenler, daire amirleri, din görevlileri, öðrenciler ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri de destek verdi. 2 gün süren kampanyaya kurum ve kuruluþ temsilcileri de büyük destek verdi. Düzenlenen kampanya kapsamýnda 2 günde toplam 146 ünite kan baðýþýnda bulunuldu. Kýzýlay yetkilileri, Karapýnar lýlarýn kan baðýþýna duyarlý olduklarýný belirttiler. "Madde Baðýmlýlýðý" Semineri Karapýnar Ýlçe Emniyet Müdürlüðü, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliði tarafýndan Kaymakam Ramazan Yýldýrým'ýn olurlarý ile baþlatýlan " Sizlerin Yanýndayýz Projesi" kapsamýnda Madde Baðýmlýlýðý ile ilgili seminer Perþembe günü saat 10.00'da Kültür Merkezi sosyal faaliyetler toplantý salonunda gerçekleþtirildi.seminer'e, Garnizon Komutaný Albay Oðuz Osman Cantürk, Belediye Baþkaný Mehmet Yaka, Ýlçe Emniyet Müdürü Harun Yaldýz, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sami Saðdýç, Daire Amirleri, Polis Merkezi Amiri Fatih Iþýk, Asayiþ Büro Amiri Hasan Erdoðan, Trafik Tescil Büro Amiri Adem Yelek, Sivil Toplum Kuruluþ ve Oda Baþkanlarý, Muhtarlar Derneði Baþkaný Fahri Saðlýk, Lise Müdürleri, METEM Anadolu Lisesi, Þ.O.A. Kýz Meslek Anadolu lisesi, Duran Sezer Ticaret Meslek Anadolu Lisesi Öðrenciler ile Konuþmacý Doðanhisar Karaaða Yatýlý Bölge Ortaokulu Rehber Öðretmeni Mehmet Kemal Acar katýldý. Devame 4 de

2 2 11 Mart 2015 GÜNCEL Konya Ekonomisi Ýçerisinde, Karapýnar'ýn Yeri Önemi ve Geleceði Konulu Toplantý KOMEK Çok Yakýnda Karapýnar da Toplantýya, Konya Valisi Muammer Erol, Konya AK Parti Milletvekili Mustafa Kabakçý, Karapýnar Kaymakamý Ramazan Yýldýrým, Karapýnar Belediye Baþkaný Mehmet Yaka, Belediye Baþkan Yrd. Emre Özsoy, AK Parti Ýlçe Baþkaný Nadi Tartan, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Op.Dr. Gökhan Darýlmaz, Kamu Hastaneleri Daire Baþkaný Dr. Ahmet Ergin, Konya CHP Ýl Baþkaný Bekir Yetiþtirici, Karapýnar CHP Belediye Meclis Üyesi Ayhan Karaaslan, Konya Önder Çiftçiler Derneði Baþkaný M.Erol Sözen, Ticaret Borsasý Baþkaný Nazým Sezer, Esnaf Kefalet Koop. Baþkaný Ahmet Kocatürk, Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný Mustafa Zengin, Ziraat Odasý Baþkaný Durmuþ Üner, Tic. Sanayi Odasý Baþkan V. Doðan Yarýmoðlu, Meram Ýlçe Milli Eðitim Md. Yrd. Nadi Soylu, B.Þehir Belediye Fen Ýþ.Md. Mustafa Yaylacý, Konya'da ki Karapýnarlý SAHiBi Himmet TÜRKMEN Gsm : SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Hakan TÜRKMEN SAYFA EDÝTÖRÜ Nuh Harun Türkmen MUHABÝR Hikmet TÜRKMEN FAHRÝ MUHABÝR Musa CEYHAN Gsm. : YAYIN TÜRÜ Haftalýk Siyasi Gazete DÝZGÝ - MÝZANPAJ - BASIM Nuh Harun TÜRKMEN YÖNETÝM VE BASIM YERÝ PINAR MATBAASI - YEÞÝLPINAR GAZETESÝ Kale Mh. Ýnönü Cd. Iþýk Sk.No. 8 - KARAPINAR Tel. : Fax : Gsm. : RESMÝ ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar Ýcra Mahkeme Ýlanlarý GAZETESi YIL : 9 11 Mart 2015 SAYI : 422 St.Sn. : 9.63 TL + KDV St.Sn. : 9,63 TL + KDV ZAYÝÝ ÝLAN TARÝFESÝ Nüfus Cüzdaný,Öðrenci Kimlik Kartý, Ehliyet, Paso, Kurum Kimlik Kartý : 10.oo TL + KDV K,K2 Sürücü Belgesi : 15.oo TL + KDV Ruhsat ( Araç ve Ýþyeri ) : 20.oo TL + KDV Diploma : 25.oo TL + KDV Fatura Ýrsaliye Vs. : 25.oo TL + KDV BU GAZETE BASIM ÝLKELERÝNE UYAR Gazetemizde yayýnlanan yazýlar hukuki sorumluluðu yazarýn kendisine aittir. iþadamlarý, Karapýnar'dan AK Parti Milletvekili Aday Adayý Feramuz Ertan, Konya'da ki Karapýnarlýlar Yardýmlaþma ve Dayanýþma Dernek Baþkaný Fikret Danýþ ve Yönetim Kurulu Üyeleri katýldý. Dernek Baþkaný Fikret Danýþ konuþmasýnda "Karapýnar, tarým ve hayvancýlýk baþta olmak üzere yeraltý ve yerüstü zenginliði ile Türkiye'nin gündemine oturmuþtur. Konya, Karaman, Karapýnar, Ereðli, Niðde, Aksaray'ý güzergah seçerek tren yolu güzergahý olmasý ve hava alaný olarak Karapýnar'ýn düþünülmesi, ayrýca siyasette de Karapýnar'ýn yer almasýný düþünüyoruz."dedi Belediye Baþkaný Mehmet Yaka, "Türkiye'nin en az yaðýþ alan yerler arasýnda olmasýna raðmen tarým ve hayvancýlýkta teknolojinin son sistemini kullanarak mucizeler yaratan ilçe halkýmýzýn refah seviyesi devamlý yükselmektedir. Ayrýca Karapýnar Enerji Ýhtisas Endüstri bölgesi ilan edilmesiyle, 60 milyon metre karelik güneþ panelleri kurulacak alanýn 30 milyon metre karelilik kýsmýnýn hâlihazýr haritasý yapýlmýþ ve Karapýnar'da çok yakýn bir gelecekte müthiþ bir geliþme olacaðýna inanýyorum."dedi. AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Kabakçý, "Karapýnar'a güneþ panelleri kurulacak, ayrýca termik santral kurulduðu zaman kiþiye iþ kapýsý olacaktýr. Bunun yaný sýra bize emanet olarak býrakýlan doðayý, çevreyi de ACÝL SATILIK TARLA Eþekkýran Mevki Ömerbey Aðýlýnda 55 Dönüm Kýraç Tarla Acil Satýlýktýr. Müracaat koruyarak yatýrým yapýlacaktýr."dedi Karapýnar Ticaret Borsasý Baþkaný Nazým Sezer, Karapýnar'ýn tarým ve hayvancýlýk alanýnda geliþtiðini, geliþtikçe de ticarete alýþtýðýný, dýþarýya ürün gönderdiðini, buðday haricinde mýsýr'da, pancar'da, Ayçiçeði, yonca ve diðer yem bitki üretimlerinde baþarý elde etti"dedi YAÞAR ORGANÝZASYON Gsm : Belediye Baþkan Yardýmcýsý Emre Özsoy, Belediye Meclis Üyelerinden Mustafa Aþýroðlu, Yusuf Zengin bulundu. Belediye Baþkaný Mehmet Yaka, Konya Büyükþehir Belediyesi Basýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Baþkaný Ahmet Köseoðlu ve beraberindeki Komek yetkililerini Ýlçemiz Hacý Ýsa Mahallesinde bulunan Aþkarlar iþhanýndaki Belediyemize ait olan binayý gezdirerek, binamýzda daha önceden Özel Hastane ve Dershane olarak kullanlmaktaydý. Allah Nasip ederse binamýzda kýsa sürecek bir tadilatýmýz olacak. Daha sonra ilçemizde açýlacak olan Komek'te el becerilerini geliþtirmeye yönelik el sanatlarý, spor, sosyal kültürel eðitimler ve seminerler düzenlenecektir. Baþkan Yaka Komek þimdiden ilçemize hayýrlý olsun dileklerinde bulundu. Düðün, Niþan, Sünnet, ve Özel Günlerinizde Çay Garson Hizmetleri Belediye Karþýsý Esnaf Çayocaðý - Karapýnar Karapýnar dan Haberdar Olun

3 3 11 Mart 2015 GÜNCEL Raziye Yýlmaz MHP"den Milletvekili Aday Adayý Raziye Yýlmaz, 7 Haziran Milletvekili Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. Raziye Yýlmaz, yaptýðý basýn açýklamasýnda,"7 Haziran seçimleri ülkemiz için bir demokrasi sýnavý olacaktýr. Ülkemizin baþlýca sorunlarý arasýnda bulunan eðitim, saðlýk, terör, iþsizlik, ekonomik istikrarsýzlýk ve kadýn haklarý konusunda hiçbir ilerleme kaydedilemediði gibi, eðitim sistemindeki belirsizlikler yüzünden evlatlarýmýz ve öðretmenlerimiz günlük deðiþen sistemin kurbaný olmuþlardýr. Çözüleceði iddia edilen terör konusu Ýmralý ile pazarlýk aracý haline getirilmiþtir. Alt gelir grubundaki vatandaþlarýmýz ve emeklilerimiz kuru ekmeðe muhtaç býrakýlmýþ, asgari ücret açlýk sýnýrýnýn altýnda kalmýþtýr. Milliyetçi Hareket Partisinin göreve hazýr bir mensubu olarak; bu gidiþe dur demek için, istikrar için, insan haklarý için, ülkem, milletim, bayraðým ve inandýðým ahlaki deðerler için 25.Dönem Milletvekili Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili aday adaylýðýmý ilan ediyorum. Konya il merkezi ve ilçelerinde gerek teþkilatýmýz gerekse diðer aday arkadaþlarýmla birlik ve beraberlik ruhu içerisinde kapý kapý dolaþýp her vatandaþýmýza ulaþarak sorunlarýný dinleyip not alarak partimizi bu seçimden kesin bir zaferle çýkacaðýmýza olan inancým tamdýr. Bu yolda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen aileme, il baþkanýma, il ve ilçe teþkilatlarýmýza, Ülkü Ocaklarýmýza, deðerli Konya halkýna, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneðinin saygýdeðer üyelerine ve siz deðerli basýn mensuplarýna þükranlarýmý sunarým."dedi. Raziye Yýlmaz, Aksaray doðumlu olup, Anadolu Üniversitesi Halkla Ýliþkiler mezunu, evli ve iki çocuk annesidir yýlýndan beri, eþinin astsubay olarak görev yaptýðý Karapýnar"da yaþamaktadýr. Raziye YILMAZ ayrýca aile eðitimi ve çocuk geliþimi konularýnda eðitimler aldýðý gibi birçok sosyal sorumluluk projelerinde de görev almýþtýr. Anne babalar, kendi çocuklarýnýn iyi bir gelecek sahibi olabilmesi için onlarýn baþarýlý olmasýný ister. Aileler bunun için elindeki tüm imkanlarý kullanarak onlarýn eðitimi için gerekli imkanlarý oluþtururken her türlü sýkýntýya katlanýrlar. Burada aile çocuðunun ileride hayatýný rahat devam ettirsin diye uðraþýrken iyi niyet taþýr. Fakat öyle aileler vardýr ki, çoðu zaman neyi fark edemediklerinin, neyi ýskaladýklarýnýn bilincinde deðildir. Anne baba olarak çocuðun eðitiminde ele alýnmasý gereken ilk iþ onlarýn saðlýklý bir kiþilik kazanmasý için onlara gereken önemi göstermektir. Bir çocuk hangi aile ortamýnda bulunuyorsa o ailenin kiþilik yapýsý çocuðun da kiþiliðini oluþturur. Ailedeki bireyler birbiriyle uyum saðlamak için iletiþim becerilerinden ne kadar yararlanýrsa, çocuðun kiþiliðinin geliþmesine de o kadar katký saðlamýþ olacaktýr. Ýletiþim becerilerini kullanmaktan yoksun aileler uyum saðlamada zorluk çekeceklerinden çocuðun kiþiliðine yansýmasý da olumsuz olacaktýr. Anne babalar, çocuklarýný yetiþtirmeye çalýþýrken her zaman iyi niyetle gayretlerini devam ettirirler. Fakat bazý anne babalar iyi niyetle de olsa yanlýþ yöntemler uygulayarak çocuklarýna nasýl zarar verdiklerinin farkýnda deðildir. Evliliklerin hemen hepsinde amaç, birlikte yaþarken mutlu olmaktýr. Ne yazýk ki birçok çiftin yaþantýsý kýsa bir süre sonra sýradan mutsuz bir hayata döner. Bu durumdaki çiftler böyle bir yaþantýya kendilerini öyle kaptýrmýþlardýr ki, hayat Nihat BAÞBUÐU Eðitimci - Sosyolog GEÇ KALMADAN sahnesinde hangi güzellikleri ýskaladýklarýnýn farkýnda olamazlar. Farkýnda olunmayan bu ruhsal yaþantý bir süre sonra da içinden çýkýlmaz durumlarýn ortaya çýkmasýna neden olabilir. Anne babalar kendi didiþmeleriyle uðraþýrken çocuklar da kendi iç dünyalarýna kendilerini kapatarak bu durumdan paylarýný alýrlar. Mutsuz bir hayattan hiç kimse zevk almaz. Sizler de mutlu bir hayat yaþamak istiyorsunuz. O halde yarýný beklemeden harekete geçelim. Her þeyden önce kendimizin farkýna varalým. Hayat sahnesinde þimdiye kadar neleri nasýl ýskaladýðýmýzý ve bundan sonra da mutluluðu nasýl yakalayacaðýmýzý düþünmeye baþlayalým, mutluluðun resmini hayalimizde canlandýralým. Eþimizle ve çocuklarýmýzla iletiþim kurarken onlara nasýl hitap ediyoruz, düþünelim. Kendimizde hatalý davranýþlar tesbit ettiðimizde bunlarý deðiþtirmek için harekete geçelim. "SOLO TÜRK" EMÝRGAZÝLÝ ÖÐRENCÝLER ÝÇÝN UÇTU Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz Nizamettin TEZCAN ve Ýlçe Emniyet Amiri Ömer ÖZARSLAN'ýn birlikte kaleme aldýklarý ve Hava Kuvvetleri Komutanlýðý Hava Orgeneral Akýn ÖZTÜRK'e hitaben yazdýklarý mektup ile baþlayan görüþme trafiði neticesinde Ankara gezisi gerçekleþti. Emirgazi ilçesinde ikamet eden maddi imkânlardan yoksun, yetim ve çalýþkan 40 öðrenci Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Nizamettin TEZCAN nezaretinde Hava Kuvvetleri Komutanlýðýnýn misafiri olarak Ankara'ya hareket etmiþlerdir. Anýtkabirde Üsteðmen Barýþ DEMÝR tarafýndan karþýlanmýþlar, mihmandarlar eþliðinde Anýtkabir ziyaret edilmiþ müzenin bölümleri detaylý bir þekilde gezilmiþtir. Daha sonra 4. Ana Jet Üssüne geçilerek öðle yemeði yenilmiþ, Solo Türk pilotlarýyla söyleþi imkâný saðlanmýþtýr. Söyleþiden sonra Solo Türk pilotu Yüzbaþý Yusuf KURT tarafýndan öðrencilerimiz için 15 gündür hazýrlýðý yapýlan akrobasi gösterileri gerçekleþtirilmiþtir. Daha sonra Hava Kuvvetleri Müzesine Sultaniye Anaokulundan Yangýn Tatbikatý geçilerek havacýlýk tarihimiz çerçevesinde sergilenen eserler incelenmiþtir. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Nizamettin Tezcan tarafýndan Hava Kuvvetleri Komutaný Hava Orgeneral Akýn ÖZTÜRK'e takdim edilmek üzere Emirgazili öðrencilerin anneleri tarafýndan dokunan bayrak desenli halý ilgililere teslim edilmiþtir. Emirgazi Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünün düzenlediði organizasyon ile Emirgazi ilçesinden 40 öðrenci Meslekleri Tanýyalým" faaliyetleri kapsamýnda yapýlan etkinlik ile Hava Kuvvetleri Komutanlýðýna misafir oldular. Üsteðmen Barýþ Demir tarafýndan karþýlanan öðrenciler ilk olarak Anýtkabiri ziyaret ederek müze bölümlerini gezdiler. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Nizamettin Tezcan," Ýlçe Emniyet Amiri Ömer Özarslan ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlýðý Hava Orgeneral Akýn Öztürk'e hitaben yazdýðýmýz mektup ile baþlayan görüþme trafiði neticesinde Ankara gezisi gerçekleþti" dedi. Birçok öðrencinin hayalinin gerçekleþtiðini söyleyen Ýlçe Milli Sivil Savunma Haftasý nedeniyle Sultaniye Anaokulunda öðretmenler öðrencileriyle birlikte yangýn tatbikatý yaptýlar. Karapýnar Belediyesi Ýtfaiye ekibi ve saðlýk ekiplerinin de katýldýðý tatbikatta, Sultaniye Anaokulu öðrencileri olasý yangýn anýnda olabilecek olumsuzluklar karþýsýnda neler yapýlabileceði konusunda yerinde bilgilendirildi. Sultaniye Anaokulu Müdür Vekili Berrin BAÞBUÐU, "Yapýlan yangýn tatbikatýyla olasý bir yangýn anýnda öðrencilerimiz can güvenliklerini korumak için neler yapabilecekleri ve nasýl davranmalarý gerektiði konusunda bilgilendirildi."dedi. Eðitim Müdürü Tezcan þunlarý ifade etti: "4. Ana Jet Üssünde öðrencilerimiz misafir edildiler. Komutanlar kafilemiz ile yakýndan ilgilenerek öðrencilerimizi bilgilendirdiler. Solo Türk pilotu Yüzbaþý Yusuf KURT tarafýndan öðrencilerimiz için 15 gündür hazýrlýðý yapýlan akrobasi gösterileri gerçekleþtirilmiþtir. Daha sonra Hava Kuvvetleri Müzesine geçilerek havacýlýk tarihimiz çerçevesinde sergilenen eserler incelenmiþtir. Hava Kuvvetleri komutanýmýza ulaþtýrýlmak üzere bayrak desenli halý ilgililere teslim edildi. Bizleri aðýrlayan ve yakýn ilgi gösteren Türk Hava Kuvvetleri Komutanlýðý'na teþekkür ediyoruz"dediler. Gösterinin ardýndan hangara giderek, uçaðý daha yakýndan tanýma fýrsatý bulan çocuklar, Yüzbaþý Kurt ve Solo Türk ekibine uçaðýn tasarýmý ve uçmanýn nasýl bir duygu olduðuna iliþkin sorular yönelttiler ve çocuklara anlayacaklarý þekilde cevaplar verildi. Öðrenciler geziden çok memnun oldular.

4 4 11 Mart 2015 GÜNDEM Karapýnar ýn Haftalýk Süreli Yerel Baðýmsýz Siyasi Gazetesi "Madde Baðýmlýlýðý" Semineri Polis Merkezi Amiri Fatih Iþýk'ýn sunuculuðunda baþlayan Madde Baðýmlýlýðý Seminerinde Açýlýþ konuþmasý Karapýnar Ýlçe Emniyet Müdürü Harun Yaldýz tarafýndan yapýldý ve konuþmasýnda þunlarý söyledi." Sizlerin Yanýndayýz Projesi kapsamýnda Madde Baðýmlýlýðý ile ilgili seminere hoþ geldiniz. Katýlýmlarýnýzdan dolayý teþekkür ediyorum diyen Yaldýz, Seminerimizi müspet ilimlerle süslemek için buradayýz. Türkiye'mizin daha geliþmiþ ve kalkýnmasý yolunda ilerlemesi bizlerin ve sizlerin daha müreffeh bir ortamda yaþamlarýný devam ettirebilmesi gayretli çalýþmalarýmýz sayesinde olacaktýr. Siz deðerli öðrencilerimiz anne ve babalarýnýz için ne kadar deðerliyseniz. Bizler içinde sizler çok deðerlisiniz. Her zaman sizlerin yanýndayýz. Sizlerden isteðim özellikle kötü alýþkanlýklardan uzak durmanýzý, topluma cemiyete örnek birer fert Saadet Partisi Karapýnar Ýlçe Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ziyaretlerde Bulunuyor Saadet Partisi Karapýnar Ýlçe Baþkaný Kemal Kor ve beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Karapýnar'a yeni atanan Ýlçe Emniyet Müdürü Harun Yaldýz'ý makamýnda ziyaret ettikten sonra, Ýlçe Jandarma Komutanlýðý, Ziraat Odasý Baþkanlýðýna yeni seçilen Durmuþ Üner'i ve daha sonra Karapýnar Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürlüðünü ziyaret ettiler. Ýlçe Emniyet Müdürü Harun Yaldýz, Ýlçe Jandarma Komutanlýðý, Ziraat Odasý Baþkaný Durmuþ Üner, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. Ziraat Odasý Baþkaný Durmuþ Üner'in makamýnda ziyareti esnasýnda Konya Toprak Su ve Çölleþme Ýle Mücadele Araþtýrma Karapýnar Meke Anadolu Lisesi Müdürlüðünce " Herkesin Bir Þiiri Olmalý" projesi kapsamýnda töre cinayeti, kadýna þiddet, çocuk gelinler, çocuk istismarý üzerine eserler veren kitap yazarlarý Ali Bayram ve Cihan Erdem, Meke Anadolu Lisesi öðrencileri ile buluþtu. Meke Anadolu Lisesi Müdürü Celalettin Aktürk, öðretmenler ve öðrencileriyle buluþan kitap yazarlarý Ali Bayram ve Cihan ÜNLÜ T A Þ I M A C I L I K Karapýnar-Karaman arasý yolcu taþýmacýlýðý ve özel günlerinizde servis ile hizmetinizdeyiz. Karapýnar-Karaman Arasý seferlerimiz Karapýnar'da hareket 08:00 Karamadan dönüþ Recep ÜNLÜ Hacý Ömerli Mahallesi Hacý Ömerli Cami Yaný Karapýnar/KONYA olmanýzý ve çok kitap okumanýzý ve zamanýnýzý faydalý iþlere harcamanýzý arzu ediyorum diyen Müdür Yaldýz, kendi mesleðinde karþýlaþtýðý bazý olaylarý öðrencilere anlatarak, Anlattýðý durumlarýn vahametini gözler önüne sererek öðrencilerin pür dikkat dinlemesine vesile oldu.konuþmacý Rehber Öðretmen Mehmet Kemal Acar, katýlýmcýlara Slayt eþliðinde Dumansýz bir hayat için neler yapýlmasý gerektiðini, tütün ürünlerinin 4000'den fazla kimyasal madde içerdiðini,. Sigara nedir ve insan vücudunda neler yapar, sigarayý içer içmez ortaya çýkacak etkileri, sigaranýn tetiklediði hastalýk çeþitleri, sigara içilen ortamlara hayýr demesini bilmeliyiz, sigara kullanan arkadaþlara hayýr diyebilmeliyiz, sigara kullananlarýn uyduruk gerekçeleri, alkol nedir, alkol çeþitleri, alkolün kýsa sürede vücuda verdiði zarar çeþitleri, kronik alkolizmin olasý sonuçlarý, Ýstasyon Müdürü Dr. Durmuþ Ali Çarkacý ile de görüþme fýrsatý bulan ziyaret ekibinden Saadet Partisi Karapýnar Ýlçe Teþkilatý Baþkaný Kemal Kor," Karapýnar'ýn erozyonla mücadelesini ve 1960 yýllarýndaki erozyon felaketini çok acý bir þekilde yaþadýklarýný ancak yýllarca devletin verdiði mücadeleler sonunda dünyaya örnek bir erozyonla mücadelenin baþarýldýðýný belirterek, Konya Erdem, Türk Dili ve Edebiyat Öðretmeni Dilek Ateþ'in sunuculuðuyla gerçekleþen programda yazarlar, öðrencilerin sorularýný cevaplandýrdý. Programdan sonra Okul Müdürü Celalettin Aktürk günün anýsýna kitap yazarlarýna günün anýsýna onurluk takdim etti. Daha sonra kitap yazarlarý Ali Bayram ve Cihan Erdem kendi kitaplarýný imzalayarak öðrencilere verdi. Öðrenciler " Karapýnar Meke alkol ve araç kullanýmýnýn verdiði ve vereceði zararlarý, alkole davet yalanlarý ve gerekçeleri, Madde baðýmlýlýðý nedir ve etkileri nelerdir?, baðýmlýlýk yapýcý maddeler nelerdir?, baðýmlýlýk kiþilerde neleri deðiþtiriyor, madde baðýmlýsýna ve çevresine ne gibi zararlar veriyor, baðýmlýlýk nasýl geliþiyor ve nasýl içinden çýkýlmaz bir kusur döngü halini alýyor, madde kullanmaya arkadaþ çevresinden davet þekilleri, gerekçeleri, kandýrýlan gençler, madde baðýmlýlýðý aðýna düþmemek için neler yapýlmalý gibi konularda geniþ açýklamalarda bulundu. 600'e yakýn öðrencinin katýldýðý seminerde verilen bilgiler özellikle öðrenciler tarafýndan takdirle karþýlandýðýný ve seminerde verilen bilgilerin kendileri için çok faydalý olduðunu söyleyen öðrenciler bu tür seminerlerin devamýný bekliyoruz."dediler Karapýnar Saadet Partisi Ýlçe Teþkilatýndan Ziyaretler Toprak Su ve Çölleþme Ýle Mücadele Araþtýrma Ýstasyon Müdürlüðünün baþarýlý çalýþmalarýný takdir etmekteyiz diyen Kor, ayrýca Ziraat Odasý Baþkanlýðýna yeni seçilen Durmuþ Üner'e ve Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne yeni atanan Ýlçe Emniyet Müdürü Harun Yaldýz'a yeni görevinde baþarýlar diliyorum."dedi Karapýnar Meke Anadolu Lisesi Öðrencileri Yazarlarla Ýle Buluþtu - Cep telefonu ve bilgisayar ar satýþý tamiri - Güvenlik sistemleri satýþý - Koski-Medaþ-Turkcell-Vadofone adofoneone Avea Fatura ödemeleri - Kontör Yükleme - Bilgisayar, ar, Cep Telefonu aksesuar ve malzemeleri satýþý M.Akif IÞIKLI Anadolu Lisesinin " Herkesin Bir Þiiri Olmalý" projesi kapsamýnda biz öðrencilerle kitap yazarlarýný buluþturan okul müdürlüðüne ve öðretmenlerimize teþekkür ediyoruz. Kitap yazarlarý bizlerin yöneltmiþ olduðu sorulara içtenlikle ve bizlerin anlayacaðý bir þekilde cevap vermeleri ve bizlerin kitap okumamýzý istemeleri son derece dikkat çekiciydi. Yazarlarýmýza da þükranlarýmýzý sunuyoruz."dediler BÝLÝÞÝM HÝZMETLERÝ Onur KORKUTAN Turgut Özal Parký Civarý Kýbrýs Bakkaliyesi Yaný Karapýnar/KONYA EÐÝTÝM EN ÖNEMLÝ SORUN Dostlar, içinde bulunduðumuz zaman diliminde dünya devletlerinin hem ekonomik hem de siyasi alanda acýmasýz rekabetine tanýk oluyoruz. Küresel güçler baþta kendi coðrafyalarýnda yaþayan kitleler öncelikli olmak üzere algý operasyonlarý planlayarak dünya siyasetine kendilerince balans ayarý yapmaya çalýþtýklarýna tanýk oluyoruz. Ancak size bütün bu geliþmeleri yakýndan takip etmeye çalýþan bir kardeþiniz olarak bir þeyi ifade etmek isterim ki içinde bulunduðumuz süreci salimen atlatabilmek, özlemini duyduðumuz küresel güce eriþebilmek için güncel olaylarýn meydana getirdiði çalkantýlý zeminden kendimizi kurtarmak ve mutlaka eðitim anlayýþýmýzý kökten yeniden yapýlandýrmak zorundayýz. Çünkü mevcut zaman diliminin acýmasýz rekabetçi anlayýþýndan galip çýkabilmenin tek ve en önemli gerekçesini eðitim oluþturmaktadýr. Kapitalist devletlerin ürettiði haz ve zevke dayalý yaþam kültürü bütün dünyada olduðu gibi ülkemizde de ne acýdýr ki insan kaynaklarýmýzý hýzla tüketmektedir. Ýnsanlar kiþisel çýkar ve menfaatleri için binlerce yýllýk geleneksel birikimlerini, deðerlerlerini ayaklar altýna alabilmektedir. Kendisinin bu sorumsuz tavrýný da bireysel hak ve özgürlüðü olarak tanýmlayarak yasal zýrhýn arkasýna sýðýnma Kaybolmaya Yüz Tutan Meslek Dallarýna Sýfýr Faizli Kredi S.S. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genelge gereðince çeþitli meslek dallarýna kendi kefaletleriyle sýfýr faizli kredi saðlýyor. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Ahmet Kocatürk,"Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerin kefaletiyle T. Halk Bankasý kaynaklarýndan 2015 yýlýnda kullandýrýlacak kredilere iliþkin usul ve esaslarý 01/03/2015 Pazar günü takýmýmýz Ýhsaniye GB spor'la karþýlaþmýþ ve seyrinde giden karþýlaþmaya Ýhsaniye GB genel kaptaný Recep CARI'nýn fütursuzca sergilemiþ olduðu davranýþlar aðzýndan futbolcularýmýza ve Baþkanýmýz Zekeriye COÞAR'a ettiði küfürler damgasýný vurmuþtur. Bu durum futbolun centilmenlik, dostluk ve rakibe saygý yönünü hiçe sayarak Konya amatör sorumsuzluðunu gösterebilmektedir. Sonuç olarak her gün binlerce yýllýk tarihi geçmiþimizin mirasýný katleden eli kanlý caniler olarak bu ülkenin sokaklarýnda, caddelerinde umarsýzca yaþmaya devam etme vurdumduymazlýðýna tanýk oluyoruz. Aslýnda her gün ekranlardan tanýk olduðumuz þiddet ve cinayetler içimde bulunduðumuz toplumsal yozlaþmanýn çok doðal bir sonucu niteliðinde. Ama biz hala bataklýðý kurutmak yerine sinek ilacý üreticilerini sorguluyoruz. Dostlar, iþte içinde bulunduðumuz bu þartlar çerçevesinde günümüz dünyasýnda insan kaynaklarýný korumayý ve geliþtirmeyi baþaran devletler süreci baþarýyla ve zaferle tamamlamaya adaydýrlar. Bunun dýþýnda kalan, süreci sadece siyasi ve ekonomik bir rekabet olarak algýlayan devletler ise tarihin kara deliðine doðru yolculuklarý kaçýnýlmaz gözükmektedir. Biz, ne acýdýr ki batý özentisi ile oluþturduðumuz, kendi gelenek ve deðerler dünyamýzdan kopuk eðitim anlayýþýmýzla bu gün dünyanýn insan kaynaklarýný en çok israf eden ülkelerinden birisi, olmaya devam ediyoruz. Genç ve dinamik nüfus yapýmýza raðmen insan yaþlanmýþ toplumlarýn refleksine ve üretkenliðine sahibiz. Eðitim kurumlarýmýzda gençlerimize yüz yýllýk bin yýllýk milli projeksiyonlar kazandýrmak yerine en kýsa zamanda en fazla neti üreterek kendi geleceðini kurtarma çabasý içerisinde olan bencil, kaygýlý ve asla milli kimliði oluþmamýþ bir nesil üretiyoruz. Sevmeyi, merhamet etmeyi, sadakat göstermeyi, vefa sahibi olmayý, saygýlý olmayý, paylaþmayý belirleyen tarih ve 2015/ 7183 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre, kooperatifimiz kefaletiyle kullandýrýlan kredilere uygulanan faiz indirim oranýnda herhangi bir deðiþikliðe gidilmeden, önceki yýllarda kullandýrýlan ve bakiyesi 2015 yýlýnda devreden krediler ile 2015 yýlýnda kullandýrýlacak kredilere uygulanacak faiz indirim oraný yine % 50 olarak belirlenmiþtir. futbolumuza kara leke olarak geçmiþtir.karapýnarda oynanan karþýlaþmada misafirperverliðimizi sergileyerek çiçeklerle karþýlayýp yemek ikramýnda bulunarak gönderdiðimiz bir takýmýn yöneticisinin bu denli anlamsýz tavýrlarý bizleriüzdü.hakemleriz in ise bu olaylara kayýtsýz kalmasý son haftalara yaklaþýrken akýllara soru iþaretlerinigetirdi.kara pýnar Belediyespor 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununun 9'ncu maddesinde belirtilen geleneksel, kültürel, sanatsal deðeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarýnda faaliyet gösteren ve " Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkârlar ile 3308 sayýlý Mesleki Eðitim Kanunu kapsamýnda, kredi baþvuru tarihi itibariyle en az 3 yýllýk ustalýk belgesine sahip olan ve ustalýk belgesiyle ilgili meslek kolunda son bir olarak katýldýðýmýz sportif alanlarda önceliðimiz centilmenlik ve saygýdan ibarettir bu duruþumuz baþarýdan daha önemlidir.sonuç ne olursa olsun centilmenlik ön plana getirilmesi, bunu yapar ve yaþarkende yönetici,teknik heyet, futbolcu,seyirci hiyararþisine uyulmasý gerekliliði futbolumuzu daha güzel ve ileriye götüreceðinin kanaati içerisindeyiz.kulüp bilmeyen ama matematikte, fizikte, kimyada, tarihte edebiyatta her gün daha çok net çýkarabilme becerisine, heyecanýna sahip bir nesil. Toplum ve dünya gerçeklerinde kopmuþ daracýk kendi dünyasý ve çevresi içerisinde boðulmuþ, hazlarýný ve zevklerini tatmin etmekten baþka kaygýsý olmayan, kendisini ifade edebilmek ve gerçekleþtirebilmek adýna logolara, futbol takýmlarýnýn renk ve logolarýna, marka kavramlarýna ihtiyaç duyan bir gençlik Öðretmenlerimiz bütün iyi niyetlerine karþýn mevcut yetersiz ve çarpýk eðitim anlayýþýnýn kýskaçlarý içerisinde kývrým kývrým kývranmakta ve çaresizlik içerisinde vicdan azabý çekmektedirler. Ama ne var ki mevcut sorunlarýn birinci derce de muhatabý olan bu insanlarý sorunun çözümü adýna kimse muhatap almamaktadýr. Dostlar, içine girdiðimiz seçim süreci içerisinde iktidar adaylarýndan en büyük talebimiz içine düþtüðümüz bu cehalet girdabýndan insanlarýmýzý kurtarmak adýna köklü bir eðitim reformu olmalýdýr. Emin olun bu ülkenin insanlarýnýn bundan daha acil ve gerekli bir baþka ihtiyacý daha yoktur. NOT: 18/02/2014 tarihinde babam Cavit ACAR'ý kaybettik. Bu acýlý günlerimizde bizleri yalnýz býrakmayan, üzüntümüzü paylaþma duyarlýlýðýný gösteren tüm dost, akraba yakýnlarýmýza ailece teþekkür ediyor, Allah onlardan razý olsun temennisinde bulunuyorum. yýl içinde kendi adýna iþletme kurduðunu belgeleyen giriþimci esnaf ve sanatkârlara % 100 oranýnda faiz desteði (sýfýr faizle kredi) saðlanacaktýr."dedi. S.S. Karapýnar Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Ahmet Kocatürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Halk Bankasý Müdürü Mevlüt Ulutaþ ile birlikte faizsiz kredi almaya hak kazanan þahýslarýn iþlemlerinin baþlatýldýðý belirtti. KARAPINAR BELEDÝYESPOR'DAN KINAMA olarak maðlubiyete bahene bulmuyoruz ama yeþil sahalarda çirkin sözler duymak istemiyoruz. Karapýnar Belediyespor camiasý olarak Ýhsaniye GB yöneticisi Recep CARI'yý ahlaka ve centilmenliðe aykýrý davranýþlarýndan dolayý KINIYORUZ. KARAPINAR BELEDÝYESPOR YÖNETÝM KURULU

5 1 11 Mart Mart Dünya Kadýnlar Günü Karapýnar da da Kutlandý YEÞÝLPINAR GAZETESÝ EKÝ CHP Konya Milletvekili Aday Adayý Veteriner Hekim Cemal Cömert Ýlçemizi Ziyaret Etti 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü Karapýnar'da da Kutlandý Karapýnar Ak Parti Kadýnlar Kolu Baþkanlýðý tarafýndan 8 Mart Dünya Kadýnlar gününe özel program yapýldý. Karapýnar Belediyesine ait Atatürk stadyumu Kapalý Spor Salonunda gerçekleþtirilen programa, Karapýnar Belediye Baþkaný Mehmet Yaka ve eþi, Karapýnar Ýlçe Emniyet Müdürü Harun Yaldýz, Ak Parti Karapýnar Ýlçe Teþkilat Baþkaný Nadi Tartan ve eþi, Ak Parti Konya Milletvekili aday adayý Fahriye Uðurlu, Karapýnar Ak Parti Ýlçe teþkilatý üyeleri, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Dudu Saðlamer ve yönetim kurulu üyeleri ile salonu dolduran bayan vatandaþlarýn katýldýðý programýn konuk sanatçýsý Grup Vuslat oldu. Açýlýþ Konuþmasýný Karapýnar Ak Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Dudu Saðlamer yaptý." Alemlerin Efendisi Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cennet Analarýn ayaðýnýn altýndadýr diyen Saðlamer, söylenebilecek sözlerin en güzelini söylemiþ, Hayat mücadelesinde kadýnlarýn konumunun ne denli büyük olduðu anlaþýlmaktadýr. Bizim kadýnýmýz dünya'nýn herhangi bir yerinden gelen mazlumun sesine kulak verecek kadar duyarlý, kucak açacak kadar fedakardýr. ZAYÝ Bizim kadýnýmýz yaþamýn zorlu anlarýnda üstad Necip Fazýl'ýn ifadesiyle "Titrek kalplerini bahtýn yeline ince bir tüy gibi salacak kadar merhametlidir." Dinimizin de kadýna verdiði önemden bahseden Saðlamer, AK Parti kadýn Kollarý olarak ilçemizde sýk sýk etkinlik yapmaya çalýþtýklarýný ve kadýnlarýn sorunlarýna rehber olmaya çalýþtýklarýný söyleyen Saðlamer, "Kadýnlarýmýz için yapýlacak olan hizmetler Ak Partinin kadýnlara verdiði önemin göstergesidir. Bu duygu ve düþüncelerle doðumdan ölüme kadar hayatýn her anýnda fedakârlýk abidesi tüm kadýnlarýmýzýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününü kutlarken, herkese saðlýk ve mutluluklar diliyorum."dedi Ak Parti Karapýnar Ýlçe Teþkilat Baþkaný Nadi Tartan ise, "Biz annelerimize, kadýnlarýmýza saygý ve sevgide kusur etmemeye çalýþýyoruz. Biz biliyoruz ki, Yüce dinimiz Ýslam Cennet, analarýn ayaklarýnýn altýndadýr demektedir. Bizlerde kadýnlarýmýza ve analarýmýza hürmet ettiðimiz takdirde cennetin anahtarýný elimize almýþ olacaðýz" dedi. Kadýnlar için ilçemizde yapýlmakta olan Kadýnlar Lokalinin ihalesinin yapýldýðýný ve KOMEK kurslarýnýn mülkiyeti belediyemize ait Hacýisa Camii güneyindeki binada ilçemizde de açýlacaðýnýn müjdesini veren Karapýnar Belediye Baþkaný Mehmet Yaka ise, "Kadýnlarýmýzýn sosyal etkinlikler düzenleyebilmesi için sosyal faaliyet salonlarý inþa etmeye çalýþýyoruz. Yakýn bir gelecekte artýk kadýnlarýmýzýn kendi aralarýnda kaynaþabilecekleri ortam oluþturacaðýz. Þimdiden tüm kadýnlarýmýza hayýrlý olsun derken 8 Mart Dünya Kadýnlar gününüzü kutlar, herkese saðlýk, sýhhat içerisinde mutluluklar diliyorum" dedi. Açýlýþ programýndan sonra erkeklerin dýþarýya alýnmasý ile kadýnlar kendi hallerinde eðlendiler. Grup Vuslat ve ekibi tarafýndan söylenen ilahiler ve ezgiler katýlýmcýlar tarafýndan ayakta alkýþlandý. Programa katýlan kadýnlarýmýz ise, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü etkinliði nedeniyle düzenlenen programdan çok memnun olduklarýný, Böylesine anlamlý bir programý düzenlemelerinden ve biz kadýnlara gösterilen ilgi ve alakadan dolayý,.belediye Baþkaný Mehmet Yaka'ya ve ekibine, AK Parti Ýlçe Teþkilatý Baþkaný Nadi Tartan ve AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Dudu Saðlamer ve ekibine teþekkür ediyoruz."dediler Karapýnar Belediyespor 5 Ilgýn Belediyespor 1 Hafta sonu Pazar günü karþýlaþmadan önce Karapýnar Bld.Spor 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününe özel anlamlý ve sosyal mesaj verdi..sahaya ''Kadýna Þiddete Hayýr '' Pankartýyla çýkan takýmýmýz evinde Ilgýn Bld.Spor'la karþýlaþtý. Karapýnar Belediyespor Baþkaný Zekeriya Coþar, "Havanýn çok güzel olmasý tribünleri de hareketlendirdi.oyun hakimiyetini elinden býrakmayan K.pýnar Bld.spor ilk yarýya dk.rafet,40'dk'da SERHAT'ýn golleriyle 3-0 önde girdi.ikinci yarýya da atak futbolunu devam ettiren temsilcimiz 70'dk ALÝ KEMAL ve 83'dk da SALÝH'ÝN golleriyle rakibini 5-1 yenerek þampiyonluk yolunda bir engeli daha aþmýþ oldu.puanýný 47'ye çýkartan K.Pýnar Bld.Spor Ereðli sporun ardýndan ikinci sýradaki yerini korudu.lig bitimine 3 hafta kalýrken þampiyonluk yarýþý hayli heyecan kazanmaya baþladý.taraftar ve halkýmýzýn son dönemece yaklaþýrken takýmýmýza daha çok sahip ve destek olarak bu yarýþý önde bitirip hak edilen noktaya varmamýz gerektiðini belirten Coþar, ZAMAN HEP DESTEK,TAM DESTEK ZAMANI."Dedi 8 Mart Pazar günü U-16 liginde Karapýnrýmýzýn iki güzüde takýmýnýn gençleri karþýlaþtý.genç yeteneklerimizin oynadýðý karþýlaþmada skordan çok gençlerimizin verdiði sosyal msj ve sporun dostluk ve birleþtirici yönü konuþuldu.k.pýnar bld.spor ve Esnafspor karþýlaþmaya ''KADINA ÞÝDDETE HAYIR''8 MART KADINLAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN pankartýyla çýktý.dostane geçen maçý Karapýnar Belediyespor 2-1 kazandý. ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim. Hükümsüzdür.Saadet AYKAÇ ( ) ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim. Hükümsüzdür.Dönüþ BÝÇERLÝ ( ) T Seri No lu Yivsiz Tüfek Ruhsatýný Kaybettim. Hükümsüzdür. Þaban TAN ( ) ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim. Hükümsüzdür.Nurdoðan DURMUÞ ( ) Cumhuriyet Halk Partisi'nden Konya Milletvekili Aday Adayý olduðunu açýklayan Veteriner Hekim Cemal Cömert, Karapýnar'da esnaf ziyaretlerinde bulundu ve CHP Ýlçe Teþkilat binasýnda CHP ilçe örgütünü ziyaret etti. Karapýnar Ýlçe Trafik Ekipleri Denetimlerine Devam Ediyorlar Karapýnar Ýlçesi Trafik ekipleri trafik kontrollerinde sürücülerin emniyet kemeri takmalarý hususunda uyarýldýklarý ve emniyet kemeri takýlmadýðý takdirde cezai iþlem yapýlacaðý sürücüler ikaz edilmekte olduðu görüldü. Ýlçe Emniyet Müdürü Harun Yaldýz emniyet kemeri hakkýnda þunlarý söyledi." Araç sürücülerinin ve yolcularýn trafikte emniyet kemeri takmalarý yasalar gereðince zorunlu olsa da sürücülerin birçoðu ve özellikle araç içerisindeki yolcular emniyet kemeri kullanmamayý tercih ediyorlar. Trafikte meydana gelen kazalarda emniyet kemeri kullanmanýn önemi oldukça büyüktür. Emniyet kemerleri küçük çaplý kazalarýn yaný sýra ölüm ve aðýr yaralanmalarýn olduðu kazalarda da büyük bir önem taþýr. Kaza anýnda çarpmanýn etkisiyle beraber araç içinde bulunan kiþiler emniyet kemerleri takýlý olmadýðýnda araç içerisinde savrulup, birbirlerine vurabilecekleri gibi, aracýn dýþýna da savrulabilirler. Bunun yaný sýra sürücüler direksiyona, ön koltukta oturan diðer kiþi ise aracýn konsoluna çarparak aðýr þekilde yaralanabilirler. Emniyet kemerinin faydalarý o Çarpma etkisiyle vücutta Aday adayý Cömert," Ülkemizin içinde bulunduðu zor koþullarda demokrasinin, adaletin ve demokratik siyasetin yeniden tesisine katkýda bulunmak, ülkenin bu karanlýk döneminde sizlerle aydýnlýða çýkmak adýna kol kola, omuz omuza, gönül meydana gelen sarsýntýlarýn kademe kademe azalmasýný saðlar, o Çarpma etkisinin vücutta tek bir noktaya deðil, farklý noktalara daðýlmasýný saðlar, o Çarpma anýnda araç içindeki kiþilerin koltuktan fýrlamasýný engeller, o Baþ, göðüs ve omurilik gibi hassas organlarýn araç içinde bir yere çarpmasýný önler, o Hafif kazalardaki ciddi yaralanmalarýn önüne geçer. Üç noktalý emniyet kemerleri otomobillerde aðýr yaralanma risklerini yüzde 45'e kadar azaltýrken, bu oran kamyonetlerde yüzde 60'a çýkmaktadýr. Ölümlü kazalarda ise emniyet kemeri kullananlarýn yüzde 24,8'i hiç zarar görmeden kazayý atlatýrken, emniyet kemeri kullanmayanlarýn sadece yüzde Baharda Koyun Kuzu Buluþmasý Karapýnar ilçesinde bahar mevsimine girilmesi ile birlikte ahýrlarda annelerinden ayrý tutulan kuzularýn serbest býrakýlarak anneleriyle buluþmasý renkli görüntüler oluþturdu. Kuzular, anneleri emmeye baþlamasý güzel görüntüler meydana getirdi. Kýþ mevsiminde yoðun kar yaðýþý ardýndan bahar mevsiminin gelmesi üzerine Karapýnar ilçesindeki, ahýrlardaki hayvanlarý dýþarý çýkmaya ve doðada otlanmaya baþladý. Kuzular anneleri ile birlikte hareket ederek doðada farklýlýk oluþturdular. Besiciler, yoðun kýþ günlerinde ahýrlarda ayrý tuttuklarý koyun ve kuzularýný baharýn gelmesiyle birlikte buluþturdu. Ahýrlardan koþarak çýkan kuzular arayýp bulduklarý annelerinin yanýna giderek, onlarý emmeye baþlamalarý farklý bir güzellik kattý. Ali Ocakçý Çiftçi, Kýþ þartlarýnýn aðýr geçtiðini belirterek" Kapalý gönüle mücadele etmeyi kaçýnýlmaz bir görev gördüðüm için CHP'den Milletvekili aday adayý oldum. Köylünün topraklarýna, iþçilerin emeklerine göz koyanlara sömürü düzenine karþý olduðum için aday adayý oldum" dedi. 6,3'lük bir bölümü kazadan yara almadan kurtulmuþtur. Arka koltukta emniyet kemeri kullanmak ise aðýr yaralanmalarý yüzde 50'ye kadar azaltmaktadýr. Birçok sürücü kýsa mesafelerde emniyet kemeri kullanmamaktadýr; ancak yapýlan araþtýrmalar ölümlü kazalarýn yüzde 80'lik bir bölümünün km'lik mesafelerde km/s hýzla yolculuk yaparken yaþandýðýný gösteriyor ve rafik kazalarýnýn yüzde 35'lik bir bölümü þehir içinde günlük rotalar üzerindeyken yaþanýyor. Vatandaþlarýmýzýn kurallara uymasý kendi menfaatleri icabýdýr. Ayrýca trafik denetimlerinde sürücülere uyarý mahiyetinde "Her Zaman Her Yerde Emniyet Kemeri Takýnýz" broþürü verildi."dedi kalan koyun ve kuzular adeta yeniden özgürlüðe kavuþtular. Havalarýn ýsýnmasý üreticilerinde yem masrafýný azaltacak" dedi.

6 2 11 Mart 2015 Öðretmenlere Anlamlý Tören Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu Okul Müdürü Umut KARA ve Müdür Yardýmcýsý Erdem BÜYÜKKARAKURT, okullarýnda görev yapan bayan öðretmenlerin 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününü kutladýlar. Okul Müdürü Umut KARA, okullarýnda görev yapan tüm bayan öðretmenlerin özveriyle çalýþtýklarýný, bu anlamlý günde de onlarý yalnýz býrakmadýklarýný söyledi. Umut KARA ayrýca okul olarak da özel günlere önem verdiklerini sözlerine ekledi. Müdür yardýmcýsý Erdem BÜYÜKKARAKURT da, böyle bir etkinliði düzenlemekle okul personelinin birbirleriyle olan YEÞÝLPINAR GAZETESÝ EKÝ iliþkilerini daha da saðlamlaþtýrdýklarýný söyledi. Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu öðretmenleri de bu anlamlý günde kendilerini yalnýz býrakmayan ve kendilerine hediye veren Okul Müdürü Umut KARA'ya ve Erdem BÜYÜKKARAKURT'a teþekkür ettiklerini söyledi. Deðerimiz: Hoþgörü Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu öðrencileri "Deðerler Eðitimi"yle her ay yeni bir etkinlikle olumlu davranýþlar kazanmaya devam ediyor. Deðerler eðitiminin bu ayki konusunun "Hoþgörü" olmasý nedeniyle Sýnýf Öðretmenleri Ferdað Seyrani Karabacak ve Seda Demirtaþ'ýn öðrencileriyle birlikte hazýrladýklarý etkinlikler öðrenciler ve veliler tarafýndan büyük ilgi gördü. Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu Müdürü Umut KARA, "Deðerler Eðitimi"nin birbirinden önemli konularýnýn okul öðretmenleri ve öðrenciler tarafýndan etkinliklerle yapýlmasýnýn büyük ilgi gördüðünü söyledi. Umut KARA ayrýca öðrencilere olumlu davranýþlar kazandýrýlmasýnda yapýlan etkinliklerin büyük rol oynadýðýný sözlerine ekledi. Amil Önal Ýlkokulunda Erkek Veliler Akþam Çayýnda Bir Araya Geldi Karapýnar Amil Önal Ýlkokulu "Akþam Çayýna Bekleriz" projesi kapsamýnda Okul Müdürü Fatih Keleþ, Öðretmenler, Fatih Mahallesi Muhtarý Esvet Taþpýnar ve Hankapý Mah. Muhtarý Fuat Parlak'ýn da bulunduðu bir ortamda erkek öðrenci velileri ile okul binasýnda Pazartesi günü saat 19.30'da toplantý yapýldý. Çok sayýda velinin katýldýðý programda Okul Müdürü Fatih Keleþ tarafýndan, okulda uygulanan projeler hakkýnda bilgiler verildi. Okul Müdürü Fatih Keleþ uygulamakta olduðumuz projenin amacý okul çalýþmalarýnýn daha verimli ve veliler ile daha iyi iletiþim kurabilmek için özellikle babalar için "Akþam Çayýna Bekleriz" faaliyetini düzenledik. Okul aile iliþkilerinde görülen ve özellikle erkek velilerin okula gelmelerinin saðlanmasý, velilerin okula bakýþ açýlarýnýn olumlu yönde deðiþtirmeyi, karþýlýklý bilgi ve görüþ alýþveriþin de bulunulmasý hedeflenmektedir. Okul aile iliþkisinin daha samimi ve sýcak ortamda pekiþtirilmesi veli-öðretmen ve idarenin birbirini daha iyi tanýmasý, okula önyargý ile bakan ve okula iþleri dolayýsý ile gelemeyen velilere okula gelmelerinin saðlanmasý amaçlarýmýz arasýndadýr. Bu tür etkinlikler karþýlýklý iletiþim sayesinde birçok problemin daha kolay yollarla çözülebileceðini düþünmekteyiz" dedi. Okul Müdürü Keleþ, ayrýca okul binasýnýn yetersiz olduðunu kaydederek yeni okul binasý yapýlmasý konusuna birlikte hareket etmeliyiz. Okulumuz Fatih ve Hankapu Mahallesi ortasýnda kalmaktadýr. Bu konuda mahalle sakinleri ve öðrenci velileri ile görüþülerek dernek kurulmasý gerekmektedir" dedi. Fatih Mahallesi Muhtarý Esvet Taþpýnar, Okulumuzun yetersiz olmasý nedeniyle ve ihtiyaç duyulan okula ek bina yapýlabilmesi için her iki mahalle ortasýnda kalmasý nedeniyle hem Fatih Mahallesi, hem de Hankapý Mahallesi sakinleri ve Amil Önal Ýlkokulu öðrenci velileri ile görüþerek destek istenmesi ve dernek kurulmasý yolunda adým atýlmasý için çalýþma baþlatýlmasýnýn faydalý olacaðýný ve inþaata baþlandýðý takdirde Karapýnar Belediye Baþkanlýðýnýn da yardýmcý olacaðý görüþündeyim."dedi Çanakkale Þehitlerine Saygý Bisiklet Turu Adana'da seyyar tezgâhta simit satan lisanslý sporcu 38 yaþýndaki Orhan Kotluk, Adana'dan þehitlerimiz için pedal parolasýyla çýktýðý "Çanakkale þehitlerine saygý" bisiklet turu kapsamýnda Karapýnar'a ulaþtý. Geceyi Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünün katkýlarý ile Öðretmen evi müdürlüðünde geçiren Orhan Kotluk, þehitlerimize vefa borcumu ödemek ve yeni nesile genç kuþaklara Çanakkale'nin önemini anlatmak için mesaj vermek" Dedi. Profesyonel bir sporcu olarak 2005 yýlýndan bu yana belli dönemlerde bireysel olarak þehirler arasý turlara çýktýðýný belirten Kotluk Þunlarý kaydetti: "Gittiðim yerler þehitlikler ve tarihi önemi olan yerlerdir. Atalarýmýzýn bize emanet ettiði bu topraklarda o hazzý yaþamak istiyorum. Yollarda vatandaþlar sevgi gösterilerinde bulunuyorlar. Þu ana kadar her þey çok güzel. günde 130 km pedal çevirip 100.Yýl kutlamalarýna katýlacak olmak bana ayrý bir mutluluk veriyor. Konya, Afyon Çay, Eskiþehir,B ursa,bandýrma güzergâhýndan 15 Mart tarihinde Çanakkale'ye ulaþmak hedefindeyim. Adana'dan teslim aldýðým Bayraðýmýzý Çanakkale'de Çanakkale Gençlik Platformu üyelerine teslim edeceðim" Güzelkýþla Ýlk/Ortaokulu Öðrenci Velilerine Seminer Güzelkýþla Ýlk/Ortaokulu öðrenci velilerine "Saðlýklý Aile Baþarýlý Çocuk" konulu Aile Ýçi Ýletiþim Semineri verildi. Güzelkýþla Ýlk/Ortaokulu velilerinin de dramalara eþlik etmesiyle gerçekleþen seminerin sunumunu Nihat BAÞBUÐU yaptý. Nihat BAÞBUÐU, çocuklardan saðlýklý davranýþlar beklemek için öncelikli olarak saðlýklý aile olmamýz gerektiðini, çocuklarýmýzý dinleyerek onlarý anlayarak onlarla saðlýklý iletiþim kurabileceðimizi, kimsenin sevgisine ihtiyacýna gerek olmadan onlara sevgimizi göstermemiz gerektiðini söyledi. Öðrenci velileri, yapýlan dramalarla hem eðlendiklerini hem de çocuklarýyla daha saðlýklý iletiþim kurabilmek için neler yapmalarý gerektiðini öðrendiklerini söylediler. Öðrenci velileri ayrýca bu seminerin düzenleyen Okul Müdürü Akif ÖZENLÝ'ye ve sunumu yapan Nihat BAÞBUÐU'ya da teþekkür ettiklerini sözlerine eklediler. Okul Müdürü Akif ÖZENLÝ de anne babalarýn çocuklarýyla daha saðlýklý iliþkiler geliþtirebilmeleri için böyle bir etkinliði düzenlediklerini söyledi. Akif ÖZENLÝ, ayrýca böyle bir etkinliðe destek olan Nihat BAÞBUÐU'ya da teþekkür ettiðini sözlerine ekledi. Güzelkýþla Ýlk/Ortaokulu Öðrenci Velilerine Seminer Güzelkýþla Ýlk/Ortaokulu öðrenci velilerine "Saðlýklý Aile Baþarýlý Çocuk" konulu Aile Ýçi Ýletiþim Semineri verildi. Güzelkýþla Ýlk/Ortaokulu velilerinin de dramalara eþlik etmesiyle gerçekleþen seminerin sunumunu Nihat BAÞBUÐU yaptý. Nihat BAÞBUÐU, çocuklardan saðlýklý davranýþlar beklemek Karapýnar Kaymakamlýðý, ÝÞ- KUR; Belediye Baþkanlýðý desteðiyle Halk Eðitim Merkezi ve Akþam Sanat Okulu tarafýndan açýlan Boya Çini Ýþlemeciliði (Çini Dekorlama) kursu devam etmektedir. Ýlçenin Sandýklý Mahallesi, Sultaniye Anaokulu bahçesinde bulunan mevcut tek katlý okul binasýnda 21 kursiyer'in katýldýðý çini iþlemeciliði (Çini Dekorlama) kursu 23 Þubat 2015 tarihinde baþlamýþ olup, Ýstanbul Üniversitesi, Çini Ýþlemeciliði mezunu olan kurs öðretmeni Hatice Akýn öðreticiliðinde devam eden kurs hafta içi her gün 8 saat olup, toplam 224 saatlik kursun 01 Nisan'da tamamlanacaðý, Ýkinci kursun ise 2 Nisan'da tekrar baþlatýlmasý düþünülmektedir için öncelikli olarak saðlýklý aile olmamýz gerektiðini, çocuklarýmýzý dinleyerek onlarý anlayarak onlarla saðlýklý iletiþim kurabileceðimizi, kimsenin sevgisine ihtiyacýna gerek olmadan onlara sevgimizi göstermemiz gerektiðini söyledi. Öðrenci velileri, yapýlan dramalarla hem eðlendiklerini hem de çocuklarýyla daha saðlýklý iletiþim kurabilmek için neler yapmalarý gerektiðini öðrendiklerini söylediler. Öðrenci velileri ayrýca bu seminerin düzenleyen Okul Müdürü Akif ÖZENLÝ'ye ve sunumu yapan Nihat BAÞBUÐU'ya da teþekkür ettiklerini dendi. Boya Çini Ýþlemeciliði (Çini Dekorlama) ve 2. Modül Ýþleme kursunun baþarý bir þekilde devam etmekte olduðu görüldü. Kurs öðrencilerinden Saime Sayman, Latife Köklü, Zehra Karadeniz, Ela Saracoðlu, Tuba Arýkan, Meral Saðlamer, Betül ve Esma Emekli, Heybetullah Bekaroðlu, Zehra Özkan ve diðer kursa devam eden arkadaþlarý adýna þunlarý söylediler " Boya Çini Ýþlemeceliði (Çini Dekorlama) ile 2. Modül Ýþleme kursuna katýlmaktan dolayý son derece memnunuz. Bu kursta çini iþlemeciliði, 2. modül iþlemeciliði, çini üretim aþamalarýnda yeni bilgiler öðrenmekteyiz. Ýlçemizde çiniciliðin yaygýnlaþmasý sözlerine eklediler. Okul Müdürü Akif ÖZENLÝ de anne babalarýn çocuklarýyla daha saðlýklý iliþkiler geliþtirebilmeleri için böyle bir etkinliði düzenlediklerini söyledi. Akif ÖZENLÝ, ayrýca böyle bir etkinliðe destek olan Nihat BAÞBUÐU'ya da teþekkür ettiðini sözlerine ekledi. Halk Eðitim Müdürlüðü ASO'dan Boya Çini Ýþlemeciliði Kursu dileðimizdir diyen Kursiyerler, Çinicilikle ilgili Bisküvi fýrýnlama, iþleme dekorlama, sýrlama, sýrlý fýrýnlama gibi çeþitli iþleri öðrenmekteyiz. Kurs arkadaþlarýmýzla birlik, beraberlik, paylaþma ve dayanýþma içerisinde kursumuz baþarýlý bir þekilde devam etmektedir. Burada bizlere baþarýlý bir þekilde öðretmenlik yapan Hatice Akýn'a teþekkür ediyoruz. Ayrýca bu kursun açýlmasýna destek veren Ýlçe Kaymakamýmýz Ramazan Yýldýrým'a, Belediye Baþkaný Mehmet Yaka'ya, ÝÞ-KUR yetkililerine, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sami Saðdýç ile Halk Eðitim Merkezi ASO Müdürü Ahmet Aydýnbelge'ye þükranlarýmýzý sunuyoruz."dediler

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz. Kutlu Olsun 5 www..com www.yerelgrup.com www.yerelajans.net ÖDEMİŞ TİCARET ODASI ı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve www.odemisto.org.tr Üçeylül Mah. Gençlik Cad. No:2 Ödemiş İZMİR 35760

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ Bodrum Ak Parti İlçe Başkanı Çiğdem Demiral, önümüzdeki Belediye Başkanlığı seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanlığını almak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti H A B E R B Ü L T E N İ Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti Hollanda Türkevi Topluluğu, geçtiğimiz hafta Ankara da hem yeni görevleri dolayısıyla dostları tebrik etmek, hem de gerek mevcut işbirliğinin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

*** TOSYA KENT REHBERİ ***

*** TOSYA KENT REHBERİ *** *** TOSYA KENT REHBERİ *** ACİL EĞİTİM KURUMLARI SİYASİ PARTİLER Yangın 110 Milli Eğitim Müd. 313 18 84 Adalet ve Kalkınma Partisi 313 51 50 Acil Servis 112 Halk Kütüphanesi 313 10 46 Büyük Birlik Partisi

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Çamdibi mahallesi meydanı çevre düzenlemesi

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 27-30 Nisan tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açtı. Üreticinin yeni teknolojilerle buluştuğu fuarı ilk gün

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

DÜZCE. T a r ı m B ü l t e n i. Kırsal Kalkınma Hibe Projeleri Yerinde İncelendi. Düzce de Uluslararası Katılımlı Çeltik Çalıştayı Düzenlendi

DÜZCE. T a r ı m B ü l t e n i. Kırsal Kalkınma Hibe Projeleri Yerinde İncelendi. Düzce de Uluslararası Katılımlı Çeltik Çalıştayı Düzenlendi DÜZCE T a r ı m B ü l t e n i İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD.YAYIN ORGANIDIR - ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL:2016 - SAYI:4 - EKİM / KASIM / ARALIK Düzce de Uluslararası Katılımlı Çeltik Çalıştayı Düzenlendi

Detaylı

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ AK PARTİ TBMM GRUP BAŞKANLIĞI MİLLETVEK EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORLARI Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ TBMM 24. 25. ve 26. Dönem Manisa Milletvekili AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi 15 Temmuz Darbe Girişimi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLKOKULU/ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.No FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK

Detaylı

SAYFA 15 21 ARALIK 2017 Spor Lisesi kýz takýmý 374 puanla birinci oldu Puanlý atletizm yarýþlarýnda Spor Lisesi hem kýzlarda hemde erkeklerde þampiyon olmayý baþardý. Spor Lisesi erkek takýmý 638 puanla

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı