Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Güncel ve Sondakika Haberleri Sitemizden Takip Edebilirsiniz. YEÞÝLPINAR GAZETESÝ TARIM - GIDA - UN - ÜRETÝM PAZ. SAN. VE TÝC.LTD.ÞTÝ. Fevzipaþa Mh. Nurpet Küme Evleri Özel Ýþyeri No : Karapýnar/KONYA Tel. : +(90) (2 Hat) Faks : +(90) Karapýnar ýn Haftalýk Süreli Yerel Baðýmsýz Siyasi Gazetesi GAZETEMÝZÝ 11 Mart 2015 Sayý : TL. (KDV. Dahil) BULABÝLECEÐÝNÝZ Deðiþim Önce Gönüllerde Baþlar... BAYÝLER HAKiMiYET KAYITSIZ ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR. Karapýnar ýn Haftalýk Süreli Yerel Baðýmsýz Siyasi Gazetesi Konya Ekonomisi Ýçerisinde, Karapýnar'ýn Yeri Önemi ve Geleceði Konulu Toplantý Konya'da ki Karapýnarlýlar Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðinden "Konya Ekonomisi içerisinde, Karapýnar'ýn Yeri Önemi ve Geleceði" konulu toplantýsý, Konya'da Japon parkýnda yapýldý. Devame 2 de Ýþte! Ýnsana Verilen Deðer Ne Kadar Güzel Atatürk Stadyumunda hizmetli olarak çalýþan Zafer Þencanlý'nýn eþi Ümit Þencanlý'nýn Karapýnar Devlet Hastanesinde Kadýn Doðum Uzmaný Op.Dr. Erdal Bilen tarafýndan gerçekleþtirilen bir operasyonla bir kýz bebekleri dünyaya geldi. Fakat hastalanan bebek, Konya'dan gelen Ambulans Helikopterle Faruk Sükan Kadýn Doðum ve Çocuk Hastanesine götürüldü. Bebeðin babasý Zafer Þencanlý, Karapýnar Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr.Eser Þenkul, Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Op. Dr. Erdal Bilen'e, bütün saðlýk çalýþanlarýna, ayrýca ambulans helikopter'in Karapýnar'a gelerek çocuðumuzu Konya'ya acilen yetiþtirmelerinden dolayý emeði geçen tüm yetkililere ve saðlýk alanýnda çok ileri bir seviyeye gelmemizde payý olan devlet büyüklerimize de þükranlarýmý sunuyorum."dedi AVM Hankapý Mh. Belediye Altý No: 45 KARAPINAR GÖKKUÞAÐI HASTANE BÜFE Hastane Karþýsý - KARAPINAR KOMEK Çok Yakýnda Karapýnar da Ýlçemizde açýlacak olan Konya Meslek Edindirme Kurslarý (KOMEK) için, Konya Büyükþehir Belediyesi Basýn- Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Sultaniye Anaokulu 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü Nedeniyle Öðrenci Velilerine Eðlence Düzenledi. Karapýnar Belediyesi Düðün Salonunda gerçekleþen etkinliðe okul öðretmenleri ve çok sayýda öðrenci velisi katýldý. Öðrenci velilerinin keyifli anlar yaþadýðý programda birçok veli de yarýþmalardan çeþitli hediyeler kazanmanýn sevincine vardýlar. Sultaniye Anaokulu Müdürü Berrin BAÞBUÐU, bu tür etkinliklerin öðrenci velileriyle olan baðlarýný kuvvetlendirdiðini söyledi. Berrin BAÞBUÐUayrýca, etkinlik için Belediye Düðün Salonunu kendilerine tahsis eden Belediye Baþkaný Mehmet YAKA'ya da teþekkür ettiklerini sözlerine ekledi. Dairesi Baþkaný Ahmet Köseoðlu, Mümine Hatun Hanýmlar Lokali Yöneticisi Gülaydýn Bayraktar, Bakým Onarým Þube Müdürü Mustafa Yaylacý ve beraberindeki heyet Belediye Baþkaný Mehmet Yaka'yý makamýnda ziyaret ettiler. Devame 2 de Kan Baðýþýna Yoðun Ýlgi Türk Kýzýlayý Konya Þubesi tarafýndan Karapýnar'da gerçekleþtirilen kan baðýþý kampanyasýnda vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Cumhuriyet Meydaný'nda düzenlenen kampanyaya, öðretmenler, daire amirleri, din görevlileri, öðrenciler ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri de destek verdi. 2 gün süren kampanyaya kurum ve kuruluþ temsilcileri de büyük destek verdi. Düzenlenen kampanya kapsamýnda 2 günde toplam 146 ünite kan baðýþýnda bulunuldu. Kýzýlay yetkilileri, Karapýnar lýlarýn kan baðýþýna duyarlý olduklarýný belirttiler. "Madde Baðýmlýlýðý" Semineri Karapýnar Ýlçe Emniyet Müdürlüðü, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliði tarafýndan Kaymakam Ramazan Yýldýrým'ýn olurlarý ile baþlatýlan " Sizlerin Yanýndayýz Projesi" kapsamýnda Madde Baðýmlýlýðý ile ilgili seminer Perþembe günü saat 10.00'da Kültür Merkezi sosyal faaliyetler toplantý salonunda gerçekleþtirildi.seminer'e, Garnizon Komutaný Albay Oðuz Osman Cantürk, Belediye Baþkaný Mehmet Yaka, Ýlçe Emniyet Müdürü Harun Yaldýz, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sami Saðdýç, Daire Amirleri, Polis Merkezi Amiri Fatih Iþýk, Asayiþ Büro Amiri Hasan Erdoðan, Trafik Tescil Büro Amiri Adem Yelek, Sivil Toplum Kuruluþ ve Oda Baþkanlarý, Muhtarlar Derneði Baþkaný Fahri Saðlýk, Lise Müdürleri, METEM Anadolu Lisesi, Þ.O.A. Kýz Meslek Anadolu lisesi, Duran Sezer Ticaret Meslek Anadolu Lisesi Öðrenciler ile Konuþmacý Doðanhisar Karaaða Yatýlý Bölge Ortaokulu Rehber Öðretmeni Mehmet Kemal Acar katýldý. Devame 4 de

2 2 11 Mart 2015 GÜNCEL Konya Ekonomisi Ýçerisinde, Karapýnar'ýn Yeri Önemi ve Geleceði Konulu Toplantý KOMEK Çok Yakýnda Karapýnar da Toplantýya, Konya Valisi Muammer Erol, Konya AK Parti Milletvekili Mustafa Kabakçý, Karapýnar Kaymakamý Ramazan Yýldýrým, Karapýnar Belediye Baþkaný Mehmet Yaka, Belediye Baþkan Yrd. Emre Özsoy, AK Parti Ýlçe Baþkaný Nadi Tartan, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Op.Dr. Gökhan Darýlmaz, Kamu Hastaneleri Daire Baþkaný Dr. Ahmet Ergin, Konya CHP Ýl Baþkaný Bekir Yetiþtirici, Karapýnar CHP Belediye Meclis Üyesi Ayhan Karaaslan, Konya Önder Çiftçiler Derneði Baþkaný M.Erol Sözen, Ticaret Borsasý Baþkaný Nazým Sezer, Esnaf Kefalet Koop. Baþkaný Ahmet Kocatürk, Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný Mustafa Zengin, Ziraat Odasý Baþkaný Durmuþ Üner, Tic. Sanayi Odasý Baþkan V. Doðan Yarýmoðlu, Meram Ýlçe Milli Eðitim Md. Yrd. Nadi Soylu, B.Þehir Belediye Fen Ýþ.Md. Mustafa Yaylacý, Konya'da ki Karapýnarlý SAHiBi Himmet TÜRKMEN Gsm : SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Hakan TÜRKMEN SAYFA EDÝTÖRÜ Nuh Harun Türkmen MUHABÝR Hikmet TÜRKMEN FAHRÝ MUHABÝR Musa CEYHAN Gsm. : YAYIN TÜRÜ Haftalýk Siyasi Gazete DÝZGÝ - MÝZANPAJ - BASIM Nuh Harun TÜRKMEN YÖNETÝM VE BASIM YERÝ PINAR MATBAASI - YEÞÝLPINAR GAZETESÝ Kale Mh. Ýnönü Cd. Iþýk Sk.No. 8 - KARAPINAR Tel. : Fax : Gsm. : RESMÝ ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar Ýcra Mahkeme Ýlanlarý GAZETESi YIL : 9 11 Mart 2015 SAYI : 422 St.Sn. : 9.63 TL + KDV St.Sn. : 9,63 TL + KDV ZAYÝÝ ÝLAN TARÝFESÝ Nüfus Cüzdaný,Öðrenci Kimlik Kartý, Ehliyet, Paso, Kurum Kimlik Kartý : 10.oo TL + KDV K,K2 Sürücü Belgesi : 15.oo TL + KDV Ruhsat ( Araç ve Ýþyeri ) : 20.oo TL + KDV Diploma : 25.oo TL + KDV Fatura Ýrsaliye Vs. : 25.oo TL + KDV BU GAZETE BASIM ÝLKELERÝNE UYAR Gazetemizde yayýnlanan yazýlar hukuki sorumluluðu yazarýn kendisine aittir. iþadamlarý, Karapýnar'dan AK Parti Milletvekili Aday Adayý Feramuz Ertan, Konya'da ki Karapýnarlýlar Yardýmlaþma ve Dayanýþma Dernek Baþkaný Fikret Danýþ ve Yönetim Kurulu Üyeleri katýldý. Dernek Baþkaný Fikret Danýþ konuþmasýnda "Karapýnar, tarým ve hayvancýlýk baþta olmak üzere yeraltý ve yerüstü zenginliði ile Türkiye'nin gündemine oturmuþtur. Konya, Karaman, Karapýnar, Ereðli, Niðde, Aksaray'ý güzergah seçerek tren yolu güzergahý olmasý ve hava alaný olarak Karapýnar'ýn düþünülmesi, ayrýca siyasette de Karapýnar'ýn yer almasýný düþünüyoruz."dedi Belediye Baþkaný Mehmet Yaka, "Türkiye'nin en az yaðýþ alan yerler arasýnda olmasýna raðmen tarým ve hayvancýlýkta teknolojinin son sistemini kullanarak mucizeler yaratan ilçe halkýmýzýn refah seviyesi devamlý yükselmektedir. Ayrýca Karapýnar Enerji Ýhtisas Endüstri bölgesi ilan edilmesiyle, 60 milyon metre karelik güneþ panelleri kurulacak alanýn 30 milyon metre karelilik kýsmýnýn hâlihazýr haritasý yapýlmýþ ve Karapýnar'da çok yakýn bir gelecekte müthiþ bir geliþme olacaðýna inanýyorum."dedi. AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Kabakçý, "Karapýnar'a güneþ panelleri kurulacak, ayrýca termik santral kurulduðu zaman kiþiye iþ kapýsý olacaktýr. Bunun yaný sýra bize emanet olarak býrakýlan doðayý, çevreyi de ACÝL SATILIK TARLA Eþekkýran Mevki Ömerbey Aðýlýnda 55 Dönüm Kýraç Tarla Acil Satýlýktýr. Müracaat koruyarak yatýrým yapýlacaktýr."dedi Karapýnar Ticaret Borsasý Baþkaný Nazým Sezer, Karapýnar'ýn tarým ve hayvancýlýk alanýnda geliþtiðini, geliþtikçe de ticarete alýþtýðýný, dýþarýya ürün gönderdiðini, buðday haricinde mýsýr'da, pancar'da, Ayçiçeði, yonca ve diðer yem bitki üretimlerinde baþarý elde etti"dedi YAÞAR ORGANÝZASYON Gsm : Belediye Baþkan Yardýmcýsý Emre Özsoy, Belediye Meclis Üyelerinden Mustafa Aþýroðlu, Yusuf Zengin bulundu. Belediye Baþkaný Mehmet Yaka, Konya Büyükþehir Belediyesi Basýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Baþkaný Ahmet Köseoðlu ve beraberindeki Komek yetkililerini Ýlçemiz Hacý Ýsa Mahallesinde bulunan Aþkarlar iþhanýndaki Belediyemize ait olan binayý gezdirerek, binamýzda daha önceden Özel Hastane ve Dershane olarak kullanlmaktaydý. Allah Nasip ederse binamýzda kýsa sürecek bir tadilatýmýz olacak. Daha sonra ilçemizde açýlacak olan Komek'te el becerilerini geliþtirmeye yönelik el sanatlarý, spor, sosyal kültürel eðitimler ve seminerler düzenlenecektir. Baþkan Yaka Komek þimdiden ilçemize hayýrlý olsun dileklerinde bulundu. Düðün, Niþan, Sünnet, ve Özel Günlerinizde Çay Garson Hizmetleri Belediye Karþýsý Esnaf Çayocaðý - Karapýnar Karapýnar dan Haberdar Olun

3 3 11 Mart 2015 GÜNCEL Raziye Yýlmaz MHP"den Milletvekili Aday Adayý Raziye Yýlmaz, 7 Haziran Milletvekili Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. Raziye Yýlmaz, yaptýðý basýn açýklamasýnda,"7 Haziran seçimleri ülkemiz için bir demokrasi sýnavý olacaktýr. Ülkemizin baþlýca sorunlarý arasýnda bulunan eðitim, saðlýk, terör, iþsizlik, ekonomik istikrarsýzlýk ve kadýn haklarý konusunda hiçbir ilerleme kaydedilemediði gibi, eðitim sistemindeki belirsizlikler yüzünden evlatlarýmýz ve öðretmenlerimiz günlük deðiþen sistemin kurbaný olmuþlardýr. Çözüleceði iddia edilen terör konusu Ýmralý ile pazarlýk aracý haline getirilmiþtir. Alt gelir grubundaki vatandaþlarýmýz ve emeklilerimiz kuru ekmeðe muhtaç býrakýlmýþ, asgari ücret açlýk sýnýrýnýn altýnda kalmýþtýr. Milliyetçi Hareket Partisinin göreve hazýr bir mensubu olarak; bu gidiþe dur demek için, istikrar için, insan haklarý için, ülkem, milletim, bayraðým ve inandýðým ahlaki deðerler için 25.Dönem Milletvekili Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili aday adaylýðýmý ilan ediyorum. Konya il merkezi ve ilçelerinde gerek teþkilatýmýz gerekse diðer aday arkadaþlarýmla birlik ve beraberlik ruhu içerisinde kapý kapý dolaþýp her vatandaþýmýza ulaþarak sorunlarýný dinleyip not alarak partimizi bu seçimden kesin bir zaferle çýkacaðýmýza olan inancým tamdýr. Bu yolda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen aileme, il baþkanýma, il ve ilçe teþkilatlarýmýza, Ülkü Ocaklarýmýza, deðerli Konya halkýna, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneðinin saygýdeðer üyelerine ve siz deðerli basýn mensuplarýna þükranlarýmý sunarým."dedi. Raziye Yýlmaz, Aksaray doðumlu olup, Anadolu Üniversitesi Halkla Ýliþkiler mezunu, evli ve iki çocuk annesidir yýlýndan beri, eþinin astsubay olarak görev yaptýðý Karapýnar"da yaþamaktadýr. Raziye YILMAZ ayrýca aile eðitimi ve çocuk geliþimi konularýnda eðitimler aldýðý gibi birçok sosyal sorumluluk projelerinde de görev almýþtýr. Anne babalar, kendi çocuklarýnýn iyi bir gelecek sahibi olabilmesi için onlarýn baþarýlý olmasýný ister. Aileler bunun için elindeki tüm imkanlarý kullanarak onlarýn eðitimi için gerekli imkanlarý oluþtururken her türlü sýkýntýya katlanýrlar. Burada aile çocuðunun ileride hayatýný rahat devam ettirsin diye uðraþýrken iyi niyet taþýr. Fakat öyle aileler vardýr ki, çoðu zaman neyi fark edemediklerinin, neyi ýskaladýklarýnýn bilincinde deðildir. Anne baba olarak çocuðun eðitiminde ele alýnmasý gereken ilk iþ onlarýn saðlýklý bir kiþilik kazanmasý için onlara gereken önemi göstermektir. Bir çocuk hangi aile ortamýnda bulunuyorsa o ailenin kiþilik yapýsý çocuðun da kiþiliðini oluþturur. Ailedeki bireyler birbiriyle uyum saðlamak için iletiþim becerilerinden ne kadar yararlanýrsa, çocuðun kiþiliðinin geliþmesine de o kadar katký saðlamýþ olacaktýr. Ýletiþim becerilerini kullanmaktan yoksun aileler uyum saðlamada zorluk çekeceklerinden çocuðun kiþiliðine yansýmasý da olumsuz olacaktýr. Anne babalar, çocuklarýný yetiþtirmeye çalýþýrken her zaman iyi niyetle gayretlerini devam ettirirler. Fakat bazý anne babalar iyi niyetle de olsa yanlýþ yöntemler uygulayarak çocuklarýna nasýl zarar verdiklerinin farkýnda deðildir. Evliliklerin hemen hepsinde amaç, birlikte yaþarken mutlu olmaktýr. Ne yazýk ki birçok çiftin yaþantýsý kýsa bir süre sonra sýradan mutsuz bir hayata döner. Bu durumdaki çiftler böyle bir yaþantýya kendilerini öyle kaptýrmýþlardýr ki, hayat Nihat BAÞBUÐU Eðitimci - Sosyolog GEÇ KALMADAN sahnesinde hangi güzellikleri ýskaladýklarýnýn farkýnda olamazlar. Farkýnda olunmayan bu ruhsal yaþantý bir süre sonra da içinden çýkýlmaz durumlarýn ortaya çýkmasýna neden olabilir. Anne babalar kendi didiþmeleriyle uðraþýrken çocuklar da kendi iç dünyalarýna kendilerini kapatarak bu durumdan paylarýný alýrlar. Mutsuz bir hayattan hiç kimse zevk almaz. Sizler de mutlu bir hayat yaþamak istiyorsunuz. O halde yarýný beklemeden harekete geçelim. Her þeyden önce kendimizin farkýna varalým. Hayat sahnesinde þimdiye kadar neleri nasýl ýskaladýðýmýzý ve bundan sonra da mutluluðu nasýl yakalayacaðýmýzý düþünmeye baþlayalým, mutluluðun resmini hayalimizde canlandýralým. Eþimizle ve çocuklarýmýzla iletiþim kurarken onlara nasýl hitap ediyoruz, düþünelim. Kendimizde hatalý davranýþlar tesbit ettiðimizde bunlarý deðiþtirmek için harekete geçelim. "SOLO TÜRK" EMÝRGAZÝLÝ ÖÐRENCÝLER ÝÇÝN UÇTU Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz Nizamettin TEZCAN ve Ýlçe Emniyet Amiri Ömer ÖZARSLAN'ýn birlikte kaleme aldýklarý ve Hava Kuvvetleri Komutanlýðý Hava Orgeneral Akýn ÖZTÜRK'e hitaben yazdýklarý mektup ile baþlayan görüþme trafiði neticesinde Ankara gezisi gerçekleþti. Emirgazi ilçesinde ikamet eden maddi imkânlardan yoksun, yetim ve çalýþkan 40 öðrenci Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Nizamettin TEZCAN nezaretinde Hava Kuvvetleri Komutanlýðýnýn misafiri olarak Ankara'ya hareket etmiþlerdir. Anýtkabirde Üsteðmen Barýþ DEMÝR tarafýndan karþýlanmýþlar, mihmandarlar eþliðinde Anýtkabir ziyaret edilmiþ müzenin bölümleri detaylý bir þekilde gezilmiþtir. Daha sonra 4. Ana Jet Üssüne geçilerek öðle yemeði yenilmiþ, Solo Türk pilotlarýyla söyleþi imkâný saðlanmýþtýr. Söyleþiden sonra Solo Türk pilotu Yüzbaþý Yusuf KURT tarafýndan öðrencilerimiz için 15 gündür hazýrlýðý yapýlan akrobasi gösterileri gerçekleþtirilmiþtir. Daha sonra Hava Kuvvetleri Müzesine Sultaniye Anaokulundan Yangýn Tatbikatý geçilerek havacýlýk tarihimiz çerçevesinde sergilenen eserler incelenmiþtir. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Nizamettin Tezcan tarafýndan Hava Kuvvetleri Komutaný Hava Orgeneral Akýn ÖZTÜRK'e takdim edilmek üzere Emirgazili öðrencilerin anneleri tarafýndan dokunan bayrak desenli halý ilgililere teslim edilmiþtir. Emirgazi Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünün düzenlediði organizasyon ile Emirgazi ilçesinden 40 öðrenci Meslekleri Tanýyalým" faaliyetleri kapsamýnda yapýlan etkinlik ile Hava Kuvvetleri Komutanlýðýna misafir oldular. Üsteðmen Barýþ Demir tarafýndan karþýlanan öðrenciler ilk olarak Anýtkabiri ziyaret ederek müze bölümlerini gezdiler. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Nizamettin Tezcan," Ýlçe Emniyet Amiri Ömer Özarslan ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlýðý Hava Orgeneral Akýn Öztürk'e hitaben yazdýðýmýz mektup ile baþlayan görüþme trafiði neticesinde Ankara gezisi gerçekleþti" dedi. Birçok öðrencinin hayalinin gerçekleþtiðini söyleyen Ýlçe Milli Sivil Savunma Haftasý nedeniyle Sultaniye Anaokulunda öðretmenler öðrencileriyle birlikte yangýn tatbikatý yaptýlar. Karapýnar Belediyesi Ýtfaiye ekibi ve saðlýk ekiplerinin de katýldýðý tatbikatta, Sultaniye Anaokulu öðrencileri olasý yangýn anýnda olabilecek olumsuzluklar karþýsýnda neler yapýlabileceði konusunda yerinde bilgilendirildi. Sultaniye Anaokulu Müdür Vekili Berrin BAÞBUÐU, "Yapýlan yangýn tatbikatýyla olasý bir yangýn anýnda öðrencilerimiz can güvenliklerini korumak için neler yapabilecekleri ve nasýl davranmalarý gerektiði konusunda bilgilendirildi."dedi. Eðitim Müdürü Tezcan þunlarý ifade etti: "4. Ana Jet Üssünde öðrencilerimiz misafir edildiler. Komutanlar kafilemiz ile yakýndan ilgilenerek öðrencilerimizi bilgilendirdiler. Solo Türk pilotu Yüzbaþý Yusuf KURT tarafýndan öðrencilerimiz için 15 gündür hazýrlýðý yapýlan akrobasi gösterileri gerçekleþtirilmiþtir. Daha sonra Hava Kuvvetleri Müzesine geçilerek havacýlýk tarihimiz çerçevesinde sergilenen eserler incelenmiþtir. Hava Kuvvetleri komutanýmýza ulaþtýrýlmak üzere bayrak desenli halý ilgililere teslim edildi. Bizleri aðýrlayan ve yakýn ilgi gösteren Türk Hava Kuvvetleri Komutanlýðý'na teþekkür ediyoruz"dediler. Gösterinin ardýndan hangara giderek, uçaðý daha yakýndan tanýma fýrsatý bulan çocuklar, Yüzbaþý Kurt ve Solo Türk ekibine uçaðýn tasarýmý ve uçmanýn nasýl bir duygu olduðuna iliþkin sorular yönelttiler ve çocuklara anlayacaklarý þekilde cevaplar verildi. Öðrenciler geziden çok memnun oldular.

4 4 11 Mart 2015 GÜNDEM Karapýnar ýn Haftalýk Süreli Yerel Baðýmsýz Siyasi Gazetesi "Madde Baðýmlýlýðý" Semineri Polis Merkezi Amiri Fatih Iþýk'ýn sunuculuðunda baþlayan Madde Baðýmlýlýðý Seminerinde Açýlýþ konuþmasý Karapýnar Ýlçe Emniyet Müdürü Harun Yaldýz tarafýndan yapýldý ve konuþmasýnda þunlarý söyledi." Sizlerin Yanýndayýz Projesi kapsamýnda Madde Baðýmlýlýðý ile ilgili seminere hoþ geldiniz. Katýlýmlarýnýzdan dolayý teþekkür ediyorum diyen Yaldýz, Seminerimizi müspet ilimlerle süslemek için buradayýz. Türkiye'mizin daha geliþmiþ ve kalkýnmasý yolunda ilerlemesi bizlerin ve sizlerin daha müreffeh bir ortamda yaþamlarýný devam ettirebilmesi gayretli çalýþmalarýmýz sayesinde olacaktýr. Siz deðerli öðrencilerimiz anne ve babalarýnýz için ne kadar deðerliyseniz. Bizler içinde sizler çok deðerlisiniz. Her zaman sizlerin yanýndayýz. Sizlerden isteðim özellikle kötü alýþkanlýklardan uzak durmanýzý, topluma cemiyete örnek birer fert Saadet Partisi Karapýnar Ýlçe Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ziyaretlerde Bulunuyor Saadet Partisi Karapýnar Ýlçe Baþkaný Kemal Kor ve beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Karapýnar'a yeni atanan Ýlçe Emniyet Müdürü Harun Yaldýz'ý makamýnda ziyaret ettikten sonra, Ýlçe Jandarma Komutanlýðý, Ziraat Odasý Baþkanlýðýna yeni seçilen Durmuþ Üner'i ve daha sonra Karapýnar Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürlüðünü ziyaret ettiler. Ýlçe Emniyet Müdürü Harun Yaldýz, Ýlçe Jandarma Komutanlýðý, Ziraat Odasý Baþkaný Durmuþ Üner, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. Ziraat Odasý Baþkaný Durmuþ Üner'in makamýnda ziyareti esnasýnda Konya Toprak Su ve Çölleþme Ýle Mücadele Araþtýrma Karapýnar Meke Anadolu Lisesi Müdürlüðünce " Herkesin Bir Þiiri Olmalý" projesi kapsamýnda töre cinayeti, kadýna þiddet, çocuk gelinler, çocuk istismarý üzerine eserler veren kitap yazarlarý Ali Bayram ve Cihan Erdem, Meke Anadolu Lisesi öðrencileri ile buluþtu. Meke Anadolu Lisesi Müdürü Celalettin Aktürk, öðretmenler ve öðrencileriyle buluþan kitap yazarlarý Ali Bayram ve Cihan ÜNLÜ T A Þ I M A C I L I K Karapýnar-Karaman arasý yolcu taþýmacýlýðý ve özel günlerinizde servis ile hizmetinizdeyiz. Karapýnar-Karaman Arasý seferlerimiz Karapýnar'da hareket 08:00 Karamadan dönüþ Recep ÜNLÜ Hacý Ömerli Mahallesi Hacý Ömerli Cami Yaný Karapýnar/KONYA olmanýzý ve çok kitap okumanýzý ve zamanýnýzý faydalý iþlere harcamanýzý arzu ediyorum diyen Müdür Yaldýz, kendi mesleðinde karþýlaþtýðý bazý olaylarý öðrencilere anlatarak, Anlattýðý durumlarýn vahametini gözler önüne sererek öðrencilerin pür dikkat dinlemesine vesile oldu.konuþmacý Rehber Öðretmen Mehmet Kemal Acar, katýlýmcýlara Slayt eþliðinde Dumansýz bir hayat için neler yapýlmasý gerektiðini, tütün ürünlerinin 4000'den fazla kimyasal madde içerdiðini,. Sigara nedir ve insan vücudunda neler yapar, sigarayý içer içmez ortaya çýkacak etkileri, sigaranýn tetiklediði hastalýk çeþitleri, sigara içilen ortamlara hayýr demesini bilmeliyiz, sigara kullanan arkadaþlara hayýr diyebilmeliyiz, sigara kullananlarýn uyduruk gerekçeleri, alkol nedir, alkol çeþitleri, alkolün kýsa sürede vücuda verdiði zarar çeþitleri, kronik alkolizmin olasý sonuçlarý, Ýstasyon Müdürü Dr. Durmuþ Ali Çarkacý ile de görüþme fýrsatý bulan ziyaret ekibinden Saadet Partisi Karapýnar Ýlçe Teþkilatý Baþkaný Kemal Kor," Karapýnar'ýn erozyonla mücadelesini ve 1960 yýllarýndaki erozyon felaketini çok acý bir þekilde yaþadýklarýný ancak yýllarca devletin verdiði mücadeleler sonunda dünyaya örnek bir erozyonla mücadelenin baþarýldýðýný belirterek, Konya Erdem, Türk Dili ve Edebiyat Öðretmeni Dilek Ateþ'in sunuculuðuyla gerçekleþen programda yazarlar, öðrencilerin sorularýný cevaplandýrdý. Programdan sonra Okul Müdürü Celalettin Aktürk günün anýsýna kitap yazarlarýna günün anýsýna onurluk takdim etti. Daha sonra kitap yazarlarý Ali Bayram ve Cihan Erdem kendi kitaplarýný imzalayarak öðrencilere verdi. Öðrenciler " Karapýnar Meke alkol ve araç kullanýmýnýn verdiði ve vereceði zararlarý, alkole davet yalanlarý ve gerekçeleri, Madde baðýmlýlýðý nedir ve etkileri nelerdir?, baðýmlýlýk yapýcý maddeler nelerdir?, baðýmlýlýk kiþilerde neleri deðiþtiriyor, madde baðýmlýsýna ve çevresine ne gibi zararlar veriyor, baðýmlýlýk nasýl geliþiyor ve nasýl içinden çýkýlmaz bir kusur döngü halini alýyor, madde kullanmaya arkadaþ çevresinden davet þekilleri, gerekçeleri, kandýrýlan gençler, madde baðýmlýlýðý aðýna düþmemek için neler yapýlmalý gibi konularda geniþ açýklamalarda bulundu. 600'e yakýn öðrencinin katýldýðý seminerde verilen bilgiler özellikle öðrenciler tarafýndan takdirle karþýlandýðýný ve seminerde verilen bilgilerin kendileri için çok faydalý olduðunu söyleyen öðrenciler bu tür seminerlerin devamýný bekliyoruz."dediler Karapýnar Saadet Partisi Ýlçe Teþkilatýndan Ziyaretler Toprak Su ve Çölleþme Ýle Mücadele Araþtýrma Ýstasyon Müdürlüðünün baþarýlý çalýþmalarýný takdir etmekteyiz diyen Kor, ayrýca Ziraat Odasý Baþkanlýðýna yeni seçilen Durmuþ Üner'e ve Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne yeni atanan Ýlçe Emniyet Müdürü Harun Yaldýz'a yeni görevinde baþarýlar diliyorum."dedi Karapýnar Meke Anadolu Lisesi Öðrencileri Yazarlarla Ýle Buluþtu - Cep telefonu ve bilgisayar ar satýþý tamiri - Güvenlik sistemleri satýþý - Koski-Medaþ-Turkcell-Vadofone adofoneone Avea Fatura ödemeleri - Kontör Yükleme - Bilgisayar, ar, Cep Telefonu aksesuar ve malzemeleri satýþý M.Akif IÞIKLI Anadolu Lisesinin " Herkesin Bir Þiiri Olmalý" projesi kapsamýnda biz öðrencilerle kitap yazarlarýný buluþturan okul müdürlüðüne ve öðretmenlerimize teþekkür ediyoruz. Kitap yazarlarý bizlerin yöneltmiþ olduðu sorulara içtenlikle ve bizlerin anlayacaðý bir þekilde cevap vermeleri ve bizlerin kitap okumamýzý istemeleri son derece dikkat çekiciydi. Yazarlarýmýza da þükranlarýmýzý sunuyoruz."dediler BÝLÝÞÝM HÝZMETLERÝ Onur KORKUTAN Turgut Özal Parký Civarý Kýbrýs Bakkaliyesi Yaný Karapýnar/KONYA EÐÝTÝM EN ÖNEMLÝ SORUN Dostlar, içinde bulunduðumuz zaman diliminde dünya devletlerinin hem ekonomik hem de siyasi alanda acýmasýz rekabetine tanýk oluyoruz. Küresel güçler baþta kendi coðrafyalarýnda yaþayan kitleler öncelikli olmak üzere algý operasyonlarý planlayarak dünya siyasetine kendilerince balans ayarý yapmaya çalýþtýklarýna tanýk oluyoruz. Ancak size bütün bu geliþmeleri yakýndan takip etmeye çalýþan bir kardeþiniz olarak bir þeyi ifade etmek isterim ki içinde bulunduðumuz süreci salimen atlatabilmek, özlemini duyduðumuz küresel güce eriþebilmek için güncel olaylarýn meydana getirdiði çalkantýlý zeminden kendimizi kurtarmak ve mutlaka eðitim anlayýþýmýzý kökten yeniden yapýlandýrmak zorundayýz. Çünkü mevcut zaman diliminin acýmasýz rekabetçi anlayýþýndan galip çýkabilmenin tek ve en önemli gerekçesini eðitim oluþturmaktadýr. Kapitalist devletlerin ürettiði haz ve zevke dayalý yaþam kültürü bütün dünyada olduðu gibi ülkemizde de ne acýdýr ki insan kaynaklarýmýzý hýzla tüketmektedir. Ýnsanlar kiþisel çýkar ve menfaatleri için binlerce yýllýk geleneksel birikimlerini, deðerlerlerini ayaklar altýna alabilmektedir. Kendisinin bu sorumsuz tavrýný da bireysel hak ve özgürlüðü olarak tanýmlayarak yasal zýrhýn arkasýna sýðýnma Kaybolmaya Yüz Tutan Meslek Dallarýna Sýfýr Faizli Kredi S.S. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genelge gereðince çeþitli meslek dallarýna kendi kefaletleriyle sýfýr faizli kredi saðlýyor. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Ahmet Kocatürk,"Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerin kefaletiyle T. Halk Bankasý kaynaklarýndan 2015 yýlýnda kullandýrýlacak kredilere iliþkin usul ve esaslarý 01/03/2015 Pazar günü takýmýmýz Ýhsaniye GB spor'la karþýlaþmýþ ve seyrinde giden karþýlaþmaya Ýhsaniye GB genel kaptaný Recep CARI'nýn fütursuzca sergilemiþ olduðu davranýþlar aðzýndan futbolcularýmýza ve Baþkanýmýz Zekeriye COÞAR'a ettiði küfürler damgasýný vurmuþtur. Bu durum futbolun centilmenlik, dostluk ve rakibe saygý yönünü hiçe sayarak Konya amatör sorumsuzluðunu gösterebilmektedir. Sonuç olarak her gün binlerce yýllýk tarihi geçmiþimizin mirasýný katleden eli kanlý caniler olarak bu ülkenin sokaklarýnda, caddelerinde umarsýzca yaþmaya devam etme vurdumduymazlýðýna tanýk oluyoruz. Aslýnda her gün ekranlardan tanýk olduðumuz þiddet ve cinayetler içimde bulunduðumuz toplumsal yozlaþmanýn çok doðal bir sonucu niteliðinde. Ama biz hala bataklýðý kurutmak yerine sinek ilacý üreticilerini sorguluyoruz. Dostlar, iþte içinde bulunduðumuz bu þartlar çerçevesinde günümüz dünyasýnda insan kaynaklarýný korumayý ve geliþtirmeyi baþaran devletler süreci baþarýyla ve zaferle tamamlamaya adaydýrlar. Bunun dýþýnda kalan, süreci sadece siyasi ve ekonomik bir rekabet olarak algýlayan devletler ise tarihin kara deliðine doðru yolculuklarý kaçýnýlmaz gözükmektedir. Biz, ne acýdýr ki batý özentisi ile oluþturduðumuz, kendi gelenek ve deðerler dünyamýzdan kopuk eðitim anlayýþýmýzla bu gün dünyanýn insan kaynaklarýný en çok israf eden ülkelerinden birisi, olmaya devam ediyoruz. Genç ve dinamik nüfus yapýmýza raðmen insan yaþlanmýþ toplumlarýn refleksine ve üretkenliðine sahibiz. Eðitim kurumlarýmýzda gençlerimize yüz yýllýk bin yýllýk milli projeksiyonlar kazandýrmak yerine en kýsa zamanda en fazla neti üreterek kendi geleceðini kurtarma çabasý içerisinde olan bencil, kaygýlý ve asla milli kimliði oluþmamýþ bir nesil üretiyoruz. Sevmeyi, merhamet etmeyi, sadakat göstermeyi, vefa sahibi olmayý, saygýlý olmayý, paylaþmayý belirleyen tarih ve 2015/ 7183 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre, kooperatifimiz kefaletiyle kullandýrýlan kredilere uygulanan faiz indirim oranýnda herhangi bir deðiþikliðe gidilmeden, önceki yýllarda kullandýrýlan ve bakiyesi 2015 yýlýnda devreden krediler ile 2015 yýlýnda kullandýrýlacak kredilere uygulanacak faiz indirim oraný yine % 50 olarak belirlenmiþtir. futbolumuza kara leke olarak geçmiþtir.karapýnarda oynanan karþýlaþmada misafirperverliðimizi sergileyerek çiçeklerle karþýlayýp yemek ikramýnda bulunarak gönderdiðimiz bir takýmýn yöneticisinin bu denli anlamsýz tavýrlarý bizleriüzdü.hakemleriz in ise bu olaylara kayýtsýz kalmasý son haftalara yaklaþýrken akýllara soru iþaretlerinigetirdi.kara pýnar Belediyespor 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununun 9'ncu maddesinde belirtilen geleneksel, kültürel, sanatsal deðeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarýnda faaliyet gösteren ve " Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkârlar ile 3308 sayýlý Mesleki Eðitim Kanunu kapsamýnda, kredi baþvuru tarihi itibariyle en az 3 yýllýk ustalýk belgesine sahip olan ve ustalýk belgesiyle ilgili meslek kolunda son bir olarak katýldýðýmýz sportif alanlarda önceliðimiz centilmenlik ve saygýdan ibarettir bu duruþumuz baþarýdan daha önemlidir.sonuç ne olursa olsun centilmenlik ön plana getirilmesi, bunu yapar ve yaþarkende yönetici,teknik heyet, futbolcu,seyirci hiyararþisine uyulmasý gerekliliði futbolumuzu daha güzel ve ileriye götüreceðinin kanaati içerisindeyiz.kulüp bilmeyen ama matematikte, fizikte, kimyada, tarihte edebiyatta her gün daha çok net çýkarabilme becerisine, heyecanýna sahip bir nesil. Toplum ve dünya gerçeklerinde kopmuþ daracýk kendi dünyasý ve çevresi içerisinde boðulmuþ, hazlarýný ve zevklerini tatmin etmekten baþka kaygýsý olmayan, kendisini ifade edebilmek ve gerçekleþtirebilmek adýna logolara, futbol takýmlarýnýn renk ve logolarýna, marka kavramlarýna ihtiyaç duyan bir gençlik Öðretmenlerimiz bütün iyi niyetlerine karþýn mevcut yetersiz ve çarpýk eðitim anlayýþýnýn kýskaçlarý içerisinde kývrým kývrým kývranmakta ve çaresizlik içerisinde vicdan azabý çekmektedirler. Ama ne var ki mevcut sorunlarýn birinci derce de muhatabý olan bu insanlarý sorunun çözümü adýna kimse muhatap almamaktadýr. Dostlar, içine girdiðimiz seçim süreci içerisinde iktidar adaylarýndan en büyük talebimiz içine düþtüðümüz bu cehalet girdabýndan insanlarýmýzý kurtarmak adýna köklü bir eðitim reformu olmalýdýr. Emin olun bu ülkenin insanlarýnýn bundan daha acil ve gerekli bir baþka ihtiyacý daha yoktur. NOT: 18/02/2014 tarihinde babam Cavit ACAR'ý kaybettik. Bu acýlý günlerimizde bizleri yalnýz býrakmayan, üzüntümüzü paylaþma duyarlýlýðýný gösteren tüm dost, akraba yakýnlarýmýza ailece teþekkür ediyor, Allah onlardan razý olsun temennisinde bulunuyorum. yýl içinde kendi adýna iþletme kurduðunu belgeleyen giriþimci esnaf ve sanatkârlara % 100 oranýnda faiz desteði (sýfýr faizle kredi) saðlanacaktýr."dedi. S.S. Karapýnar Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Ahmet Kocatürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Halk Bankasý Müdürü Mevlüt Ulutaþ ile birlikte faizsiz kredi almaya hak kazanan þahýslarýn iþlemlerinin baþlatýldýðý belirtti. KARAPINAR BELEDÝYESPOR'DAN KINAMA olarak maðlubiyete bahene bulmuyoruz ama yeþil sahalarda çirkin sözler duymak istemiyoruz. Karapýnar Belediyespor camiasý olarak Ýhsaniye GB yöneticisi Recep CARI'yý ahlaka ve centilmenliðe aykýrý davranýþlarýndan dolayý KINIYORUZ. KARAPINAR BELEDÝYESPOR YÖNETÝM KURULU

5 1 11 Mart Mart Dünya Kadýnlar Günü Karapýnar da da Kutlandý YEÞÝLPINAR GAZETESÝ EKÝ CHP Konya Milletvekili Aday Adayý Veteriner Hekim Cemal Cömert Ýlçemizi Ziyaret Etti 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü Karapýnar'da da Kutlandý Karapýnar Ak Parti Kadýnlar Kolu Baþkanlýðý tarafýndan 8 Mart Dünya Kadýnlar gününe özel program yapýldý. Karapýnar Belediyesine ait Atatürk stadyumu Kapalý Spor Salonunda gerçekleþtirilen programa, Karapýnar Belediye Baþkaný Mehmet Yaka ve eþi, Karapýnar Ýlçe Emniyet Müdürü Harun Yaldýz, Ak Parti Karapýnar Ýlçe Teþkilat Baþkaný Nadi Tartan ve eþi, Ak Parti Konya Milletvekili aday adayý Fahriye Uðurlu, Karapýnar Ak Parti Ýlçe teþkilatý üyeleri, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Dudu Saðlamer ve yönetim kurulu üyeleri ile salonu dolduran bayan vatandaþlarýn katýldýðý programýn konuk sanatçýsý Grup Vuslat oldu. Açýlýþ Konuþmasýný Karapýnar Ak Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Dudu Saðlamer yaptý." Alemlerin Efendisi Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cennet Analarýn ayaðýnýn altýndadýr diyen Saðlamer, söylenebilecek sözlerin en güzelini söylemiþ, Hayat mücadelesinde kadýnlarýn konumunun ne denli büyük olduðu anlaþýlmaktadýr. Bizim kadýnýmýz dünya'nýn herhangi bir yerinden gelen mazlumun sesine kulak verecek kadar duyarlý, kucak açacak kadar fedakardýr. ZAYÝ Bizim kadýnýmýz yaþamýn zorlu anlarýnda üstad Necip Fazýl'ýn ifadesiyle "Titrek kalplerini bahtýn yeline ince bir tüy gibi salacak kadar merhametlidir." Dinimizin de kadýna verdiði önemden bahseden Saðlamer, AK Parti kadýn Kollarý olarak ilçemizde sýk sýk etkinlik yapmaya çalýþtýklarýný ve kadýnlarýn sorunlarýna rehber olmaya çalýþtýklarýný söyleyen Saðlamer, "Kadýnlarýmýz için yapýlacak olan hizmetler Ak Partinin kadýnlara verdiði önemin göstergesidir. Bu duygu ve düþüncelerle doðumdan ölüme kadar hayatýn her anýnda fedakârlýk abidesi tüm kadýnlarýmýzýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününü kutlarken, herkese saðlýk ve mutluluklar diliyorum."dedi Ak Parti Karapýnar Ýlçe Teþkilat Baþkaný Nadi Tartan ise, "Biz annelerimize, kadýnlarýmýza saygý ve sevgide kusur etmemeye çalýþýyoruz. Biz biliyoruz ki, Yüce dinimiz Ýslam Cennet, analarýn ayaklarýnýn altýndadýr demektedir. Bizlerde kadýnlarýmýza ve analarýmýza hürmet ettiðimiz takdirde cennetin anahtarýný elimize almýþ olacaðýz" dedi. Kadýnlar için ilçemizde yapýlmakta olan Kadýnlar Lokalinin ihalesinin yapýldýðýný ve KOMEK kurslarýnýn mülkiyeti belediyemize ait Hacýisa Camii güneyindeki binada ilçemizde de açýlacaðýnýn müjdesini veren Karapýnar Belediye Baþkaný Mehmet Yaka ise, "Kadýnlarýmýzýn sosyal etkinlikler düzenleyebilmesi için sosyal faaliyet salonlarý inþa etmeye çalýþýyoruz. Yakýn bir gelecekte artýk kadýnlarýmýzýn kendi aralarýnda kaynaþabilecekleri ortam oluþturacaðýz. Þimdiden tüm kadýnlarýmýza hayýrlý olsun derken 8 Mart Dünya Kadýnlar gününüzü kutlar, herkese saðlýk, sýhhat içerisinde mutluluklar diliyorum" dedi. Açýlýþ programýndan sonra erkeklerin dýþarýya alýnmasý ile kadýnlar kendi hallerinde eðlendiler. Grup Vuslat ve ekibi tarafýndan söylenen ilahiler ve ezgiler katýlýmcýlar tarafýndan ayakta alkýþlandý. Programa katýlan kadýnlarýmýz ise, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü etkinliði nedeniyle düzenlenen programdan çok memnun olduklarýný, Böylesine anlamlý bir programý düzenlemelerinden ve biz kadýnlara gösterilen ilgi ve alakadan dolayý,.belediye Baþkaný Mehmet Yaka'ya ve ekibine, AK Parti Ýlçe Teþkilatý Baþkaný Nadi Tartan ve AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Dudu Saðlamer ve ekibine teþekkür ediyoruz."dediler Karapýnar Belediyespor 5 Ilgýn Belediyespor 1 Hafta sonu Pazar günü karþýlaþmadan önce Karapýnar Bld.Spor 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününe özel anlamlý ve sosyal mesaj verdi..sahaya ''Kadýna Þiddete Hayýr '' Pankartýyla çýkan takýmýmýz evinde Ilgýn Bld.Spor'la karþýlaþtý. Karapýnar Belediyespor Baþkaný Zekeriya Coþar, "Havanýn çok güzel olmasý tribünleri de hareketlendirdi.oyun hakimiyetini elinden býrakmayan K.pýnar Bld.spor ilk yarýya dk.rafet,40'dk'da SERHAT'ýn golleriyle 3-0 önde girdi.ikinci yarýya da atak futbolunu devam ettiren temsilcimiz 70'dk ALÝ KEMAL ve 83'dk da SALÝH'ÝN golleriyle rakibini 5-1 yenerek þampiyonluk yolunda bir engeli daha aþmýþ oldu.puanýný 47'ye çýkartan K.Pýnar Bld.Spor Ereðli sporun ardýndan ikinci sýradaki yerini korudu.lig bitimine 3 hafta kalýrken þampiyonluk yarýþý hayli heyecan kazanmaya baþladý.taraftar ve halkýmýzýn son dönemece yaklaþýrken takýmýmýza daha çok sahip ve destek olarak bu yarýþý önde bitirip hak edilen noktaya varmamýz gerektiðini belirten Coþar, ZAMAN HEP DESTEK,TAM DESTEK ZAMANI."Dedi 8 Mart Pazar günü U-16 liginde Karapýnrýmýzýn iki güzüde takýmýnýn gençleri karþýlaþtý.genç yeteneklerimizin oynadýðý karþýlaþmada skordan çok gençlerimizin verdiði sosyal msj ve sporun dostluk ve birleþtirici yönü konuþuldu.k.pýnar bld.spor ve Esnafspor karþýlaþmaya ''KADINA ÞÝDDETE HAYIR''8 MART KADINLAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN pankartýyla çýktý.dostane geçen maçý Karapýnar Belediyespor 2-1 kazandý. ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim. Hükümsüzdür.Saadet AYKAÇ ( ) ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim. Hükümsüzdür.Dönüþ BÝÇERLÝ ( ) T Seri No lu Yivsiz Tüfek Ruhsatýný Kaybettim. Hükümsüzdür. Þaban TAN ( ) ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim. Hükümsüzdür.Nurdoðan DURMUÞ ( ) Cumhuriyet Halk Partisi'nden Konya Milletvekili Aday Adayý olduðunu açýklayan Veteriner Hekim Cemal Cömert, Karapýnar'da esnaf ziyaretlerinde bulundu ve CHP Ýlçe Teþkilat binasýnda CHP ilçe örgütünü ziyaret etti. Karapýnar Ýlçe Trafik Ekipleri Denetimlerine Devam Ediyorlar Karapýnar Ýlçesi Trafik ekipleri trafik kontrollerinde sürücülerin emniyet kemeri takmalarý hususunda uyarýldýklarý ve emniyet kemeri takýlmadýðý takdirde cezai iþlem yapýlacaðý sürücüler ikaz edilmekte olduðu görüldü. Ýlçe Emniyet Müdürü Harun Yaldýz emniyet kemeri hakkýnda þunlarý söyledi." Araç sürücülerinin ve yolcularýn trafikte emniyet kemeri takmalarý yasalar gereðince zorunlu olsa da sürücülerin birçoðu ve özellikle araç içerisindeki yolcular emniyet kemeri kullanmamayý tercih ediyorlar. Trafikte meydana gelen kazalarda emniyet kemeri kullanmanýn önemi oldukça büyüktür. Emniyet kemerleri küçük çaplý kazalarýn yaný sýra ölüm ve aðýr yaralanmalarýn olduðu kazalarda da büyük bir önem taþýr. Kaza anýnda çarpmanýn etkisiyle beraber araç içinde bulunan kiþiler emniyet kemerleri takýlý olmadýðýnda araç içerisinde savrulup, birbirlerine vurabilecekleri gibi, aracýn dýþýna da savrulabilirler. Bunun yaný sýra sürücüler direksiyona, ön koltukta oturan diðer kiþi ise aracýn konsoluna çarparak aðýr þekilde yaralanabilirler. Emniyet kemerinin faydalarý o Çarpma etkisiyle vücutta Aday adayý Cömert," Ülkemizin içinde bulunduðu zor koþullarda demokrasinin, adaletin ve demokratik siyasetin yeniden tesisine katkýda bulunmak, ülkenin bu karanlýk döneminde sizlerle aydýnlýða çýkmak adýna kol kola, omuz omuza, gönül meydana gelen sarsýntýlarýn kademe kademe azalmasýný saðlar, o Çarpma etkisinin vücutta tek bir noktaya deðil, farklý noktalara daðýlmasýný saðlar, o Çarpma anýnda araç içindeki kiþilerin koltuktan fýrlamasýný engeller, o Baþ, göðüs ve omurilik gibi hassas organlarýn araç içinde bir yere çarpmasýný önler, o Hafif kazalardaki ciddi yaralanmalarýn önüne geçer. Üç noktalý emniyet kemerleri otomobillerde aðýr yaralanma risklerini yüzde 45'e kadar azaltýrken, bu oran kamyonetlerde yüzde 60'a çýkmaktadýr. Ölümlü kazalarda ise emniyet kemeri kullananlarýn yüzde 24,8'i hiç zarar görmeden kazayý atlatýrken, emniyet kemeri kullanmayanlarýn sadece yüzde Baharda Koyun Kuzu Buluþmasý Karapýnar ilçesinde bahar mevsimine girilmesi ile birlikte ahýrlarda annelerinden ayrý tutulan kuzularýn serbest býrakýlarak anneleriyle buluþmasý renkli görüntüler oluþturdu. Kuzular, anneleri emmeye baþlamasý güzel görüntüler meydana getirdi. Kýþ mevsiminde yoðun kar yaðýþý ardýndan bahar mevsiminin gelmesi üzerine Karapýnar ilçesindeki, ahýrlardaki hayvanlarý dýþarý çýkmaya ve doðada otlanmaya baþladý. Kuzular anneleri ile birlikte hareket ederek doðada farklýlýk oluþturdular. Besiciler, yoðun kýþ günlerinde ahýrlarda ayrý tuttuklarý koyun ve kuzularýný baharýn gelmesiyle birlikte buluþturdu. Ahýrlardan koþarak çýkan kuzular arayýp bulduklarý annelerinin yanýna giderek, onlarý emmeye baþlamalarý farklý bir güzellik kattý. Ali Ocakçý Çiftçi, Kýþ þartlarýnýn aðýr geçtiðini belirterek" Kapalý gönüle mücadele etmeyi kaçýnýlmaz bir görev gördüðüm için CHP'den Milletvekili aday adayý oldum. Köylünün topraklarýna, iþçilerin emeklerine göz koyanlara sömürü düzenine karþý olduðum için aday adayý oldum" dedi. 6,3'lük bir bölümü kazadan yara almadan kurtulmuþtur. Arka koltukta emniyet kemeri kullanmak ise aðýr yaralanmalarý yüzde 50'ye kadar azaltmaktadýr. Birçok sürücü kýsa mesafelerde emniyet kemeri kullanmamaktadýr; ancak yapýlan araþtýrmalar ölümlü kazalarýn yüzde 80'lik bir bölümünün km'lik mesafelerde km/s hýzla yolculuk yaparken yaþandýðýný gösteriyor ve rafik kazalarýnýn yüzde 35'lik bir bölümü þehir içinde günlük rotalar üzerindeyken yaþanýyor. Vatandaþlarýmýzýn kurallara uymasý kendi menfaatleri icabýdýr. Ayrýca trafik denetimlerinde sürücülere uyarý mahiyetinde "Her Zaman Her Yerde Emniyet Kemeri Takýnýz" broþürü verildi."dedi kalan koyun ve kuzular adeta yeniden özgürlüðe kavuþtular. Havalarýn ýsýnmasý üreticilerinde yem masrafýný azaltacak" dedi.

ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR. 15 Temmuz 2015 Sayý : 440 1.00 TL. (KDV. Dahil) Deðiþim Önce Gönüllerde Baþlar... HAKiMiYET KAYITSIZ Kaymakam Ramazan Yýldýrým'a Veda Yemeði Ekili Tarla Yangýný Vatandaþlarý Korkuttu

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

"Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli"

Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi.

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

MUTSUZ SON. Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz

MUTSUZ SON. Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz MUTSUZ SON Çorum Belediyespor. lig için dün Eskiþehir de Ýstanbulspor a - maðlup olarak umutlarýný önümüzdeki sezona býraktý. Kýrmýzý Siyahlýlar ilk yarýnýn son dakikalýk bölümünde rakibi önünde etkili

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim (Ç.HAK:313) 317 proje ile dördüncüyüz 14 KASIM 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Ýsmail Daðdelen Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim Yaðmaksan Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

"Baþkanlýk diktatörlük kapýsýdýr"

Baþkanlýk diktatörlük kapýsýdýr BÝZÝMLE YÜRÜ çorum mazot 1.75 tl olacak Çiftçimizin yüzü gülecek MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI YEDAÞ'ýn Avrupa'da ilk 10 hedefine sadece 1 adým kaldý Amerika'nýn New York kentinde

Detaylı

Huzur Pikniði'nde buluþtular

Huzur Pikniði'nde buluþtular Trafik tedbirleri meyvelerini veriyor Çorum Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan trafik denetimleri ve alýnan tedbirler meyvelerini veriyor. *HABERÝ 9 DA Huzur Pikniði'nde buluþtular Çorum Emniyet Müdürlüðü

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

Ýstiklâli kolay kazanmadýk

Ýstiklâli kolay kazanmadýk Valilik önünde yürüyüþe geçen mevsimlik þeker iþçileri kadro taleplerini bir kez daha dile getirdi. Þeker iþçisi hak arayýþýnda Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, Þeker Fabrikasý çalýþanlarý ve aileleri

Detaylı

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör

Detaylı

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi.

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi. Metropol de Kaptanlar Grup dönemi Çorum markasý Türkiye ye açýlýyor Metropol Alýþveriþ Merkezleri, Sivas merkezli Kaptanlar Grup a devredildi. Devir töreninde konuþan Kaptanlar Grup Yönetim Kurulu Baþkan

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

Büyükþehir için ortak çalýþma

Büyükþehir için ortak çalýþma Kardeþ kavgasý devletin sonu olur Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Çorum a geldi. ÇORUM Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Türkiye'nin birlik

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı