ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3678 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3678 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Grivas, Samson, Yorgacis, Makarios, Kiprianu, Papadopulos öldü... Dr. Küçük, Osman Örek ve Rauf Denktaþ da öldü. Ama Kýbrýs meselesi olduðu yerde duruyor deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3678 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý CENNET VE CEHENNEM, KAHRAMAN VE 'HAÝN'... l 2. sayfada Cumhuriyet Parký na defnedilen Denktaþ için Hürriyet yazarlarýndan Yýlmaz Özdil den öneri var: Anýtkabir e gömün n Kýbrýs Türktür e kefil olmam, ama Denktaþ bizimdir, Anýtkabir e defnedilsin diyen Özdil, Kýbrýs Türkünün Denktaþ a ettiklerini unutmuþuz. Statükocu dediler, faþist dediler, takoz dediler, hatta defol dediler... Ýstemiyorlardý onu diye yazdý... n Denktaþ son yolculuðuna alkýþlarla ve tekbirlerle uðurlandý. Cenaze namazýný Din Ýþleri Baþkaný Atalay kýldýrdý. Atalay cemaata Merhumu nasýl bilirdiniz? diye sormadý, ancak helallýk istedi ve cemaat üç kez helal olsun dedi... n Türkiye den, Hala Sultan Tekkesi nden ve oðlu Raif Denktaþ ýn mezarýndan getirilen toprak da mezara býrakýldý... n Tüm sayfalarýmýzda Çorba çeþmesi Cenaze töreni sýrasýnda 10 bin kiþiye çorba n 6. sayfada

2 ASKERÝ YASAK BÖLGEYÝ ÝHLAL EDEN 3 KÝÞÝ TUTUKLANDI Lefkoþa'da önceki gün saat 17:00 sýralarýnda, E.D(E - 48), yönetimindeki araçla A.D (E - 10) ve M.D (E - 11) ile birlikte birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etti. Polis açýklamasýnda, adý edilenlerin tutuklandýðý, soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. "ARABAYI ÇIKARAYIM" DÝYEREK HIRSIZLIK YAPTI Girne'de, önceki gün, K.T.(E-40) kimlikli kiþi, Oya Gökçek'e ait aracýn anayola çýkýþýna yardýmcý olmak için aracý kullandýðý sýrada, araçta bulunan Gökçek'e ait bayan cüzdaný ve içerisinde muhafaza edilen çeyrek cumhuriyet altýný, 206 TL nakit para ve bir ehliyeti çaldýðý tespit edildi. Polis yaptýðý açýklamada, zanlý K.T'nin tutuklandýðýný bildirdi. SU SAYACINA KONULAN MÜHRÜ KIRAN ÞAHSA YASAL ÝÞLEM Göçeri'de S.B'nin (E - 47) Eylül Ocak 2012 tarihleri arasýnda evi önünde bulunan su sayacýna borcundan dolayý Dikmen Belediyesi tarafýndan konulan kilidi ve mührü kýrdýðýnýn tespit edildiði belirtildi. Polis açýklamasýnda, adý edilen hakkýnda yasal iþlem baþlatýldýðý kaydedildi. GÜMRÜKSÜZ SÝGARAYA TUTUKLAMA Ercan Hava Limanýnda önceki gün saat 14:30 sýralarýnda, KKTC'ye giriþ yapan S.A.(E- 21)'in eþyalarýnda yapýlan kontrolde, gümrüðü ödenmemiþ muhtelif markalarda toplam 31 karton sigara bulunarak emare olarak alýndý. Polis yaptýðý açýklamada bahse konu þahsýn tutuklandýðýný bildirdi. HÜRRÝYET Yýlmaz Özdil "Kýbrýs Türktür'e kefil olmam ama Denktaþ bizimdir, Anýtkabir'e defnedilsin" Rahmetli Denktaþ... Rum'a karþý Türk'ü savundu. Rahmetli Lefter... Rum'du. Türk milli takýmý kaptanýydý. Ýkisini de kalbimize gömdük. Filan. Bunu yazýyor herkes. Papaðan gibi. Þu da var halbuki. Rahmetli Lefter... Büyükada doðumluydu. Büyükada'da defnedildi. Rahmetli Denktaþ... Baf doðumluydu. Baf'a defnedilemiyor. Ayný güne denk gelen iki ölümü ayný paketle ambalajlayýp, Lefter'i baðrýmýza bastýk ayaklarýyla, bu topraklarda doðup büyüyen Rumlara ettiklerimizi unutturamayýz. Ama görünen o ki... Rum'un Türk'e ettiklerini unuttuðumuz gibi, Kýbrýs Türkü'nün Denktaþ'a ettiklerini de unutmuþuz. Statükocu dediler. Takoz dediler. Faþist dediler. Hatta, defol dediler. Ýstemiyorlardý onu. Yatacak yeri yok, ona bu muameleyi reva gören vefasýzlarýn... Ama, onun ilelebet var. Denktaþ... Anýtkabir'e defnedilsin. En azýndan sembolik mozole öneriyorum. Çünkü, üç kuruþ para'yý baðýmsýzlýða tercih eden zihniyet nedeniyle, Denktaþ'ýn defnedileceði yerin de Türk topraðý olarak kalacaðý meçhul. Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Geride býraktýðým, anlatýlarak aktarýlan birkaç noktaya daha deðineyim. Aziz Nesin'in güneyden kuzeye geçerken "Ledra Palace Türk barikatýnda hiç de hoþ olmayan biçimde o gün saatlerce bekletildiðini "yaþlý ve hasta olduðu için sandalye isteyip oturduðunu" yazdý Kutlu Adalý. Karikatürcü Serhan Gazioðlu ise, o gün orada sandalyeye oturan Aziz Nesin'in kendine özgü bir tavýr sergilediðini de fark etti. Sandalyeyi "iner kalkar bariyerin olduðu yere çekip oturdu"ðunu ve "kendisiyle birlikte kuzeye geçmek için gelen tüm Kýbrýslýlarýn geçiþinin tamamlanmasýna kadar olduðu yerden kalkmadýðýný" anlattý Serhan Gazioðlu. (Yýltan Taþçý, "Hastalýðýn Çocuðu Neymiþ" s. 102). Serhan Gazioðlu bu olayý anlatýrken, bir noktaya daha açýklýk getirdi. Aziz Nesin sandalyeyi bariyerin inip kalktýðý yere çekip otururken, bir ayaðý ile çizginin güneyine diðer ayaðý ile de kuzeyine basarak oturdu. Aziz Nesin, güney ile kuzey arasýna çekilen "barrayý" (Lefkoþa'yý býçak gibi orta yerinden ikiye ayýran barikatlarý) iþte böyle, kendine özgü bir biçimde hicvetmiþti. Üstelik, kafilenin en baþýnda olmasýna raðmen ilk geçen olmamýþ, kendisiyle beraber gidenlerin hepsi geçtikten sonra sandalyeden kalkýp geçmiþti! Aziz Nesin'in iþgal altýndaki bölgeye geçmesi konusunda tereddütlü görüþler de oldu. Giderse, baþýna bir kaza gelmesinmiþ, gitmese daha iyi olacakmýþ diyenler oldu. Aziz Nesin'in bu kaygýlara itibar etmesi beklenmezdi. "Gideceðim, cesaretleri varsa bana dokunsunlar. Ben Türkiye'den geliyorum. Orada bana dokunamayanlar burada mý dokunacaklar" demiþti. Kendisine "Ben de sizinle yürümek, gelmek isterim" demiþtim. Benim kuzeye geçmem konusunda "yasaklý" olduðumu öðrenmiþti. "Sizinle ben de geleyim" deyince, durdu, biraz düþündü. "Hayýr" dedi. "Bu defa olmasýn. Bir kaza olmasýn, ziyareti amacýndan saptýrmayalým." Ve herkes gitti geldi. Ben gidip gelenlere hep mahzun mahzun baktým. ADÝSOK Hareketi Politbürosunda üye iken, 1990 yýlýnda kurulmuþtu, ikili temaslar için kuzeye geçen heyete beni de almalarýný istemiþtim. O da olmamýþtý. Nihayet, yýllar sonra, 2011'in Þubat ayýnda "Afrika'nýn ilk kurþunlanmasý üzerine, Þener Levent'le birlikte geçtim ilk kez. Hani ya, Vasiliu Aziz Nesin Kýbrýs'ta (12) Vasiliu Eskimo'ya buz dolabýný satamadý Eskimo'lara buzdolabý satar diye bir laf duyulmuþtu, Vasiliu ile Denktaþ arasýnda yapýlan görüþmelerde. Bunu, baba Denktaþ söylemiþti! "Ýyi bir bizinesmendir. Eskimo'ya buzdolabý bile satar, ancak beni ikna edemedi" demiþti baba Denktaþ. Bu lafýn devamý da var. Ancak Türk tarafýnda söylenmedi ve duyulmadý. Söylendiyse de, söylendiðini ben duymadým. Vasiliu Denktaþ'ýn söylediðini duyunca ona cevap verdi: "Denktaþ'ýn ÝQ'su Eskimo'nunkinden daha düþük olsa ki, onu ikna edemedim" dedi. Söz fýkralara gelmiþ madem, ELAM'cýlar güneyde geçen Pazar günü Enosis için gösteri düzenledi ya. Hatýrlatalým: 15 Ocak 1950'de Kýbrýslý Helenler Enosis talebiyle imza toplama kampanyasý baþlatmýþ, yapýlan açýklamalara göre halkýn %95'i Enosis için imza atmýþtý. Ýþte bu günün yýldönümünde, geçen Pazar günü yapýlan gösteriyi "Politis" yazarlarýndan ikisi þöyle yorumladý: 1."ELAM'ýn Enosis mücadelesi baþlatmak için bulduðu zamana bakýn. Kýbrýs'la Enosis mücadelesi baþlatmak için neden Yunanistan'a gitmezler. Çok daha iyi perspektifleri olacak". 2."Þimdi top sahalarýnda taþ yiyoruz: Bugün unutulmuþ olan bir yýldönümü. 1950'de Enosis için yapýlan oylama tarih oldu. O günden bu güne 60'tan fazla yýl geçti. Saymakla bitmeyen zincirleme hatalardan ders çýkarýlmalý. Yunanistan bugün saygýnlýðýný yitiriyor. "Taþ yiyecek olsak da Yunanistan'ý istiyoruz" sloganý sadece top sahalarý dýþýnda atýlan taþar için geçerlidir. Ki taþ atanlar Yunanistan'da ve Kýbrýs'ta iþlenen hatalardan çok azdýr. Aklýmýzý baþýmýza toplayalým. Tarih geri dönmez ve eðer dönecek olursa ya fars veya kendi kendimize gol atma olacak". Bunlarý da böyle anlatarak "Aziz Nesin Kýbrýs'ta" yazýlarýný burada noktalayalým. Aziz Nesin 1995 yýlýnda, 80 yaþýnda, Kýbrýs'a tekrar gelemeden aramýzdan ayrýldý. "Aziz Nesin kalplerimizde yaþayacaktýr. Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý." ("Yeni Düzen", 7 Temmuz 1995). Kýbrýs'a daha önce Yýlmaz Güney de gelmiþti yýlýnda. Dizinin 7. sayýsýnda Yýlmaz Güney'in Kýbrýs'a 1981 yýlýnda geldiðini yazmýþtýk yýlýnda Lefkoþa Sinema Kulübü tarafýndan filmlerinin gösterimi yapýlmýþ, kendisi 1984 yýlýnda gelmiþti. Dizi yazýlarýna Yýlmaz Güney'in ziyaretiyle devam edeceðiz. Umarýz, geçmiþe ýþýk tutan bir katký olur. Devam edecek Çiziktirdi Þener LEVENT Açý CENNET VE CEHENNEM, KAHRAMAN VE 'HAÝN'... "Mekaný cennet olsun" diyorlar... Bir bildikleri var herhalde... Yoksa durup dururken neden böyle bir dilekte bulunsunlar? Benim hiç aklýma gelmemiþti doðrusu babamla annem öldüklerinde... Dilek tutmadým bunun için... Boþ gözlerle onlarý gömdükleri mezara baktým... Cennete gittiklerinden emin olsam gam yemezdim o kadar... Zaten bu dünyada çektiler çekecekleri kadar... Cennette rahat ederlerdi hiç olmazsa... Jeton þimdi düþtü ancak... Cennet... Ve cehennem jetonu... Þimdi kavramaya baþladým durumu... Denktaþ Makarios için, -Cehennemde kaynar kazanlarda kaynýyor, demiþti oysa... Onu bile umursamadým... Bir bildiði vardý onun da mutlaka... Çok okumuþ... Çok kitap yalamýþ... Þeyh efendimizle haþýr neþir olmuþ... Bilmesin olur mu? Ah da gene ah... Keþke o zaman merak edip araþtýrsaydým... Bu dünyadan o tarafa gidenlerin, hangi mekana gittiklerini ben de bilmek isterim. Mesela bizim Fazýl... Fazýl Önder... Acaba hangi tarafa gitti? Cennete mi? Cehenneme mi? Kimse "Mekaný cennet olsun" dememiþti onun için... Üstelik bu dünyada Azraile býrakmadýlar iþi... Azrailin iþini kendileri gördüler... Ve cehenneme diye kestiler biletini... Göðsüne bir kurþun... Sýrtýna bir hançer... Tanrýya kanlý cesedini teslim ettiler... Sahi... Nerde Fazýl? Bunu da bilir mi acaba "mekaný cennet olsun" diyenler? Bu dünyada Azrailin iþini kendileri görenlerin de ne tarafa gittiklerini çok merak ederim doðrusu... Cennete mi giderler onlar da? Sevap mý sayýlýr Tanrýya kanlý bir ceset teslim etmek? Fazýl'ý bir 'hain' olarak gömdük... Denktaþ'ý ise bir kahraman... Cennet ve cehennem iþlerine benim aklým ermez pek... Kimse 'mekaný cennet olsun' demedi Fazýl için. "Ýdeallerine sonuna dek baðlý kaldýðý için öldürüldü" demedi. Saraçtý, fakirdi, çok çalýþkandý, bir eþi ve bir küçük kýzý var demedi. Cenazesine kimse gitmedi. Gidemedi. Eþi bile gidemedi. Hocayla birlikte kardeþi gitti yalnýz... Fazýl için taziye defteri açýlmadý ve açýlmayan defteri kimse imzalamadý. Çiçek göndermedi. Gazetelerde bir tek baþsaðlýðý ilaný çýkmadý. Ölüm yýldönümünde kimse tarafýndan anýlmadý. Bundan dolayý mezarýnýn yeri bile unutuldu. Mezar taþýnda adý bile kalmadý. Deðil doksanýna, deðil 70'ine 80'ine, 40'ýna bile gelmeden göçüp gitti aramýzdan Fazýl... Cennet cehennem iþlerine benim aklým ermez pek... Ama dedikleri gibi varsa eðer, cennet bahçesindedir yeri mutlaka... Bahtiyar yaþadý bahtiyar öldü Denktaþ... Ömrünün yarýsý sarayda geçti. Her zaman emrini yerine getirmeye hazýr adamlarý oldu. Uþaklarý oldu. Kýbrýslýtürk toplumunu toptan imha planý yapan Yorgacisle iyi geçindi, ama kendisiyle ayný sokakta avukatlýk yapan Ayhan Hikmet ve Ahmet Gürkan'la geçinemedi Nisan'ýnda öldürülen avukatlarýn cenazesi o sokaktan son bir kez geçirilirken, balkona bile çýkýp onlara bakmadý. Dün topraða verildi Denktaþ... Cenazesi toplumumuzdaki en görkemli cenaze oldu. Katýlanlarýn çoðu Türkiyeliydi, ama onun için farketmezdi. Onun için gelen de Türk, giden de Türktü... Girne Caddesi'ne bakan balkona çýktým. Cenazeye baktým... Kalabalýktan tekbir sesleri yükseliyordu...

3 AFRÝKA dan mektup... ÜÇ KURUÞ PARAYA SATILAN TOPLUM MU DEDÝN BRE GAFÝL? Toplumumuz Cuma gününden beri Denktaþ'la soluklanýyor... Yaþama veda ettiði andan beri her yerde, her þeyde Denktaþ var. Hayat durmuþ gibi... Bizim basýnýmýz da, Türkiye basýný da hep Denktaþ'ý yazýyor. Yorumlar hep Denktaþ'la ilgili... Türkiye basýnýnda özellikle çok övücü þeyler var hakkýnda... Ölçü kaçýyor... Ama dünkü 'Hürriyet' gazetesinde daha da kaçmýþ bu ölçü... Gazetenin en çok okunan yazarlarýndan Yýlmaz Özdil neler yazmýþ neler... Denktaþ'ýn ölüsünü bile toplumumuza karþý kullanmaya kalkmýþ... Biz Denktaþ'ý istemiyormuþuz... Statükocu demiþiz ona... Takoz demiþiz... Faþist demiþiz... Defol demiþiz hatta... Biz üç kuruþ parayý baðýmsýzlýða tercih eden bir zihniyete sahipmiþiz çünkü... Denktaþ deðil... Biz... Kýbrýslýtürk toplumu... Öyle mi Bay Özdil? * Hadi biz istemedik O'nu... Senin hükümetin çok mu istedi? Onu 40 yýllýk tahtýndan indiren senin þimdiki hükümetin olmadý mý? Erdoðan'ýn "Yaþýna baþýna saygým var... Hiç deðilse sus" dediðini unuttun mu? Denktaþ, diðer Ergenekoncu arkadaþlarý gibi hapse atýlmaktan kurtulduysa Kýbrýslýtürk olduðu için kurtulmadý mý? Kýbrýslý olmasa, son yýllarýný o da Silivri Cezaevi'nde geçirmez miydi? * Ama mesele bu deðil... Kýbrýslýtürkler uzun yýllar Denktaþ saltanatýndan býkýp usandýysa ve sonunda onun yönetiminden kurtulmak istediyse, bu topluma hakaret etmeye ne hakkýn var? "Üç kuruþ paraya satýlan" mý dedin? Üç kuruþ paraya satýlsaydý, onca yýl ayda 30 liraya talim ederek ve yaþamýný raþona baðlayarak varoluþ mücadelesi verir miydi bu topraklarda? Hem de Türkiye'siz... Hem de Denktaþ'sýz Aralýk'ýnda kanlý çatýþmalar baþlar baþlamaz terketti Denktaþ bu adayý... Bir hafta sonra ailesini gönderdi dýþarý, bir hafta geçmeden de onlarýn ardýndan kendisi gitti... Ve ancak 1968'de döndü aramýza... Ortalýk sakinleþtikten sonra... O yýllar bizim en çileli, ama en çok özgüvene sahip olduðumuz yýllardý Bay Özdil... Senin bunlardan hiç haberin yok deðil mi? Senin için O, Anýtkabir'e gömülecek bir kahraman... Ve Kýbrýslýtürk toplumu da tu-kaka ha... * Bir meselede hak veririz sana ancak... "Denktaþ bizimdir" diyorsun... Doðrudur... Sizindir Denktaþ... O da Türkiye'nin bir kulu olduðunu söylerdi zaten her zaman... Anýtkabir'e mi gömmek istersiniz? Bizim itirazýmýz yok. Alýn gömün... Ama bizim yakamýzdan düþün... Þamar oðlanýnýz mý bu toplum sizin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Rauf Denktaþ'ý son yolculuðuna alkýþlarla ve saygýyla uðurlandý. Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda yer alan törenin ardýndan askerler tarafýndan omuzlarda Girne Kapýsý önünde bulunan top arabasýna taþýnan Denktaþ'ýn naaþý, top arabasý üzerine konularak Selimiye Camii'ne getirildi. Vatandaþlar, Girne Kapýsý'ndan Selimiye Camii'ne kadar uzanan yol güzergahýný doldururken, Denktaþ'ýn naaþýnýn geçiþi sýrasýnda saygý duruþunda bulundu, çiçekler sundu, alkýþlarla sevgisini ortaya koydu ve arkasýndan yürüdü. Tarihi bir güne tanýklýk eden vatandaþlar, Denktaþ'ýn cenaze törenine katýlmak için KKTC'ye gelen Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ve Kýbrýs Ýþlerinden Sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ile Türkiye yetkililerine sevgi gösterisinde bulundu. Havanýn çok soðuk ve zaman zaman yaðmurlu olmasýna raðmen yaþlýsý, genci, çocuðuyla meydaný dolduran vatandaþlar, ellerinde KKTC bayraðý ve Denktaþ posterleri ile "Baba Denktaþ Rahat Uyu Yattýðýn Yerde, Çünkü Emanetin Emin Ellerde", "Baba Türk Denktaþ Seni Asla Unutmayacaðýz Nur Ol", "BabaTürk Denktaþ Mekanýn Cennet Olsun", "BabaTürk Denktaþ Yolundan Ayrýlmayacaðýz" yazýlý dövizler taþýdý. CENAZE NAMAZI Denktaþ için Selimiye Camiinde cenaze namazý kýlýndý. Denktaþ ailesi, KKTC ve Türkiye devlet ve hükümet yetkilileri, yabancý konuklar ile binlerce kiþinin katýldýðý cenaze namazýný, Din Ýþleri Baþkaný Talip Atalay kýldýrdý. Atalay, namazdaki konuþmasýnda, yaþamýný Kýbrýs Türk halkýna adayan Denktaþ'ýn, halkýn temel deðerlerlerini yüceltmek için kendini vakfettiðini söyledi. Atalay, inançlý bir kiþi olan Denktaþ'ýn Cuma günü vefat ettiðine iþaret ederek, vefatýndan öncede halka dua etmeleri çaðrýsýnda bulunduðunu ve hem KKTC'deki hem Türkiye'deki vatandaþlarýn bu ricasýna karþýlýk verdiðini ifade etti. Atalay, merhum Denktaþ için "Allah mekanýný cennet etsin, sevdikleriyle buluþtursun. Hepimizin TUTUKLU GAZETECÝLERE ÖZGÜRLÜK Son yolculuðuna alkýþlarla uðurlandý üzerinde hakkýn çoktur" dedi. Atalay, cenaze namazýnýn sonunda helallik istedi ve üç kez "helal olsun" ve "Allah rahmet" eylesin sesleriyle, Denktaþ'a son görev yerine getirildi. Daha sonra Denktaþ'ýn naaþý "Allahüekber" nidalarýyla musalla taþýndan alýndý ve topraða verileceði Cumhuriyet Parký'na doðru yola çýkarýldý. YAHUDÝ HAHAM BAÞI Türkiye Yahudi Cemaati Hahambaþý Ýsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Baþkaný Sami Herman'ýn Kurucu Cumhurbaþkaný Denktaþ'ýn cenaze törenine katýlmasý da büyük takdirle karþýlandý. CUMHURÝYET PARKI'NDAKÝ TÖREN Denktaþ'ýn naaþý devlet töreninin yapýlacaðý alana saat sýralarýnda getirildi. Alkýþlar ve bandonun çaldýðý cenaze marþý eþliðinde katafalka konuldu. Naaþýn getirilmesi öncesinde, Denktaþ ailesi, KKTC ve Türkiye develet ve hükümet yetkilileri, yabancý konuklar yerini aldý. Denktaþ'ýn eþi Aydýn Denktaþ tekerlekli sandalye ile geldiði tören alanýnda mezarýn baþýna gidip daha sonra tören alanýndaki yerini aldý. Denktaþ'ýn naaþý tören alanýna getirilmeden önce Türkiye'den, Hala Sultan Tekkesi'nden ve oðlu Raif Denktaþ'ýn mezarýndan getirilen toprak da mezarýn baþýna býrakýldý. DEFNEDÝLDÝ Rauf Denktaþ'ýn naaþý Cumhuriyet Parký'nda törenle defnedildi. Denktaþ'ýn naaþý, kýrmýzý büyük bir örtü altýnda mezarýna indirildi, ardýndan dualar eþliðinde defin gerçekleþtirildi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ýþte bölünmüþ bir ada bitmiþ bir toplum Neresinden tutsanýz elinizde kalýyor Neresine baksanýz sanki eriyen bir mum Her cerihasýndan sanki kan fýþkýrýyor Kalay DENKTAÞ ÖLMEDÝ, SAÐIMIZDA VE SOLUMUZDA YAÞIYOR Kýbrýs Sorunu Rauf Denktaþ'tan ibaret deðildi ama Rauf Denktaþ Kýbrýs Sorunu'ndan ibaretti. O, dünyaya bakarken bile sadece Türkiye'yi, Kýbrýs'ý ve Rumlarla Türkleri görüyordu. Çünkü onun dünyasý da, siyaseti de Türklük ekseni üzerinde çakýlmýþ bir Kýbrýs'tý. Kendisi siyasi hayatý boyunca Rumlarla niçin birarada yaþayamayacaðýmýzý anlatmaya çalýþtýðýný iddia etse de, aslýnda O hep Rumlarla neden bir arada yaþamamamýz gerektiðini anlatýyordu. Denktaþ bir tarihti, göçtü ama Denktaþ aslýnda ölmedi. O artýk Kýbrýs'ýn saðýnda da yaþýyor, solunda da Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÖLÜMDE EÞÝTLÝK... Ýnsanoðlu doðduðu günden itibaren ölümü düþünürmüþ... Ölüme hazýrlanýrmýþ, derlerdi eskiler... Ölenler de, geride kalanlar tarafýndan yaptýklarýyla anýlýrlar... Denktaþ da öldü... Bir gazetede, "Denktaþ öldü diyenlere inanmayýn, onlar vatanýn, milletin düþmanýdýrlar" yazdýðýný okudum... Denktaþ öldü diyenler KKTC'yi hazmedemeyenlermiþ... TV'ler, gazeteler... Yerli ve de yabancý basýn, Denktaþ'la ilgili yazýlar ve söyleþilerle doldurdu programlarýný... Herkes birþeyler anlatýp duruyor... Bizim de anlatacak anýlarýmýz var Rauf Bey'le ilgili... Ömrümüz boyunca unutamayacaðýmýz anýlarýmýz hem de... Mesela "casusluk komplosu"nu unutmamýz mümkün mü? Evlerimize düzenlenen baskýnlar, neden tutuklandýðýmýzý bilmeden fare ve hamamböcekleriyle dolu hücrelerde geçirdiðimiz günler... Komplo sonucunda bazý arkadaþlarýmýzýn ve dostlarýmýzýn bizimle birlikte gözükmesinler diye selamý sabahý kesmeleri... Bunlar unutulacak þeyler mi? Gazetemizde yazdýklarýmýza karþý tepki gösterenlerin liderliðini de yaptý. Sadece Türkiye hükümetine, Genelkurmaylýðý'na deðil, Türkiye kamuoyunun "hainleri" görmesi için "Hürriyet" gazetesine de gönderip yayýnlattý yazýlarýmýzý... Tüm bunlarýn sebebi neydi? Biz Kýbrýs Cumhuriyeti'nin savunucusuyduk, o ise düþmaný... Adada korsan bir devlet kurdurdu. Sonsuza dek yaþayacak dedi ama inancý da yoktu... Hukuksuzluktu ayrý devlet ama onun hukuku buydu. Ýnançlarýný hukukun üstüne koymuþtu... Matbaamýzýn bombalanmasýndan sonra, "Delilleri gördüm" dediði gibi matbaamýzý da kendimizin bombaladýðýný söyledi ve görenlere 5000 TL ödül vereceðini açýkladý... Biz kindar insanlar deðiliz... Gerçeði bir gün herkesin göreceði inancýndayýz... Bazýlarý görmeden gider, bazýlarý son zamanlarýnda bunun farkýna varýrlar... Ölüm eþitlikçidir derler... Yapýlan törenlerle bu eþitliði bozan yine biz insanlarýz... Denktaþ'ýn iki tane hedefi vardý... Ýkisini de baþardý... Birincisi Türk askerinin yeniden adaya çýkmasý... Ýkincisi de adanýn taksimiydi... "Ya taksim ya ölüm" diyerek 1948 yýlýnda Þekerzadelerin balkonundan baþlattýðý yürüyüþün neticesini 1974'te gördü... Bu uðurda tükenen sadece Kýbrýslýtürkler oldu... "Giden de Türk gelen de Türk" diyerek yeni Kýbrýslýlarla yoluna devam etmeyi seçti. Denktaþ, ömrünü adayý Türkleþtirmek için tüketti... Denenlere göre Rumca konuþarak da öldü! Birebir anýlarýmýz da var Denktaþ'la... Onlarý da baþka bir yazýda yazarýz belki... Düþündüklerini ve çizgisini deðiþtirmedi hiçbir zaman... Annan Planý döneminin "Mister No"suydu... Denktaþ'ýn elli yýllýk Kýbrýs sorunu birikimi nasýl bir artýsýysa, toplum nezdinde de bu eksiydi. Korku ve baskýydý çünkü... Aksi hareket edenin, resmi görüþün dýþýna çýkanýn baþýna gelecek olan belliydi... Ne isterse olsun ama... Denktaþ öldü... Bir tarihseydi eðer, bir tarih sona erdi. Ve Fransýz filozoflarýndan Renan'ýn dediði gibi, "ölümün insaný kýzdýracak ölçüde eþit olduðu" bir kere daha görüldü... TC BAÞBAKANI ERDOÐAN: Türkiye için de acý bir kayýptýr Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, Rauf Denktaþ'ýn vefatý dolayýsýyla Denktaþ'ýn eþi Aydýn Denktaþ'a baþsaðlýðý dileðinde bulundu. Sabah saatlerinde KKTC'ye gelen Baþbakan Erdoðan ve beraberindeki heyet, Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'na geçti. Baþbakan Erdoðan, burada Rauf Raif Denktaþ'ýn eþi Aydýn Denktaþ'a baþsaðlýðý dileklerini iletti ve açýlan taziye defterini imzaladý. Baþbakan Erdoðan, taziye defterine þunlarý yazdý: ''KKTC Kurucu Cumhurbaþkaný, Kýbrýs davasýnýn abide ismi büyük mücadele insaný Sayýn Rauf Raif Denktaþ'ýn vefatýndan dolayý derin bir teessür içindeyiz. Merhum Denktaþ, bütün hayatýný Kýbrýs'ta barýþ ve istikrarý tesis etmeye adamýþ, gerektiðinde Kýbrýs Türk'ünün baðýmsýzlýk mücadelesine liderlik etmiþ, gerektiðinde de barýþ, diyalog ve uzlaþma için büyük devlet adamlýðý vasfýyla temsil ettiði aziz milletinin hukukunu yýlmadan savunmuþtur. Merhum Denktaþ'ýn vefatý, KKTC halký için olduðu kadar hiç kuþkusuz Türkiye için de acý bir kayýptýr. Ancak merhum Denktaþ'ýn Kýbrýs'ta baþlattýðý ve cesaretle yürüttüðü mücadele KKTC ve Türkiye vatandaþlarý tarafýndan ayný samimiyetle sahiplenilecek, ayný kararlýlýkla yürütülecektir. Türkiye Cumhuriyeti, Kýbrýs Türk'ünün haklý mücadelesini tüm imkanlarýyla desteklemeye, KKTC'nin hukukunu bütün gücüyle savunmaya devam edecek, Ada'da barýþýn, hürriyetin refahýn teminatý olmayý sürdürecektir. Kýbrýs Türk halkýnýn, aziz milletimizin baþý sað olsun diyor, merhum cumhurbaþkanýna Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.'' Sessizliðin Sesi Mehmet Levent DÖNÜLMEZ AKÞAMIN UFKU Türkiye'de Atatürk'ün yaptýklarýný bir bir yýkan ve onun eserlerinin üzerine kara çarþaf örterek Türkiye Cumhuriyeti'ni, tamamen dini kurallarla yönetilen bir Ýslâm devleti haline getirme plânlarýný gerçekleþtirme yolunda olduklarýný açýkça ortaya koymaktan çekinmeyenler... R.R. Denktaþ'ýn cenazesine katýlmak üzere dün 82. vilâyetleri olarak gördükleri Kuzey Kýbrýs'taydýlar. Denktaþ onlara göre tüm Türklük dünyasýnýn kahraman bir lideriydi. "Yüce Türk milletinin yetiþtirdiði en deðerli devlet adamlarýndan biri ve yeri doldurulamayacak bir kayýp"tý... Denktaþ tüm siyasi yaþamý süresince, gerek cumhurbaþkanlýðý dönemlerinde, gerekse ondan önceki yýllarda her zaman Türkiye yönetimlerinin desteðine mazhar olmuþ ve TC hükümetleri nezdinde nüfuzunu kullanabilmiþ tek lideriydi bu toplumun. O kadar ki, bir zamanlar Turgut Özal, onun bu gücünü anlatmak için þu sözleri kullanmaktan çekinmemiþti: "Denktaþ, koskoca Türkiye'yi burnundan tutmuþ, istediði gibi sürüklüyor"! Türkiye'nin desteðine bu denli mazhar olmak, haklý olarak Denktaþ'ta öylesine bir kendine güven duygusu yaratmýþtý ki, bir seçimde, "Türkiye kimi isterse o seçilir, bu seçimde de beni istiyor" diyerek, KKTC'de siyasi iradenin Kýbrýslýtürklerin elinde deðil, Türkiye'nin elinde olduðunu itiraf etmekten çekinmemiþti. Vakta ki AKP hükümeti, artýk sana ihtiyacýmýz kalmadý dercesine desteðini çekti, Denktaþ ilk kez koltuðunun altýndan kaydýðýný hissetti. "Türkiye kimi isterse o seçilir" derken, bu kez AKP iktidarýnýn kendisini istemediðini anladý. Ve aday olmayarak, koltuðu, o zaman AKP'nin desteklediði M.A. Talat'a býraktý. Kuþkusuz bu, Denktaþ'ý görevden alma operasyonuydu. Ve baþarýyla gerçekleþmiþti. Peki, AKP Denktaþ'ý neden görevden aldý? Çünkü Denktaþ, tüm dünyada uzlaþmaz olarak ünlenmiþ ve bu imaj da Türkiye'nin alnýna yapýþarak, ona zarar vermeye baþlamýþtý. Bundan kurtulmak, daha doðrusu bunu kamufle etmek için... AKP gözünü kýrpmadan Denktaþ'ý harcadý! Ve yerine, sözümona uzlaþma yanlýsý olarak görünen ve bilinen Talat'ý oturttu. Bu operasyonla AB yolunda ve uluslararasý arenada Türkiye'nin önü açýldý! Ama ne yazýk ki Kýbrýslýtürk toplumunun da önü kapandý! Ve hâlâ da kapalý! Dünya, Denktaþ'ý "Mr. No" olarak tanýmakla hata ettiðini anladý. Çünkü Talat ve Hristofyas'la da uzlaþma saðlanamayýnca, asýl uzlaþmaz olanýn, "Ben TBMM politikalarýný uyguluyorum" diyen Denktaþ deðil, Kuzey Kýbrýs'ý 37 yýldýr askeri ve sivil iþgal altýnda bulunduran Türkiye olduðu ortaya çýktý. Türkiye bu gerçeði "Biz evet dedik, onlar hayýr dedi" nakaratýyla gözden kaçýrmaya çalýþtýysa da, artýk bu söylem de etkisini ve inandýrýcýlýðýný yitirmiþ bulunuyor. Dün Denktaþ'ýn naaþý önünde "Yeri doldurulamayacak kahraman bir lider" yalakalýðý yapanlar... Bir zamanlar tamamen kendi çýkarlarý için, onu böyle harcadýlar iþte. Ondan sonra da Denktaþ hiç hayýr etmedi zaten. Giderek hýzlanan bir çöküþ sürecine girdi. Ve sonunda saðlýðýný yitirerek, dönülmez akþamýn ufkuna vardý. Ona ihanet edenlerin dünkü cenaze töreninde hangi yüzle Denktaþ'ýn naaþý önünde "saygýyla" eðildiklerini anlamak gerçekten zor.

5 18 Ocak 2012 Çarþamba 5 Þaziye nin Görüþü: * Denktaþ'a görkemli bir cenaze töreni düzenlenmiþ. - Yine de dönüþü yok! * Tahir Gökçebel, Haspolat Meslek Lisesi, Ýmam Hatip Lisesi olmayacak, demiþ. - Kafaya koymuþlarsa olacak..! Ve yanýmýza kalacak! * Denktaþ'ýn ölümünün yankýlarý sürüyormuþ. - Koca bir çýnar devrildi OIlacak o kadar. * Çevreci örgütler Petrol Dolum Tesisi kurulmasýna karþý çýkýyormuþ. - Son bir çaðrýda bulunsunlar ve çevrecilerden Büyükkonuk Eko Günleri'ni boykot etmelerini istesinler.. * Hrisostomos "Taviz vermek yerine binlerce çýkmazý tercih ederiz" demiþ. - Kafaya bak hizaya gel gelebilirsen.. * Ankara tam kadro Denktaþ'ýn cenaze törenine katýlmýþ. - Vefa da bunu da gerektirirdi. * Yýlmaz Özdil; Denktaþ'ýn gömüleceði yerin Türk topraðý olmadýðý için Anýtkabire gömülmesini istemiþ. - Doðru söylemiþ. Ama keþke oralarýn da garantisi olsa! * Eroðlu çözümü zorlamalýymýþ. - Bu iþler zorlamakla olmuyor kardeþ Bir zorlarsýn, iki zorlarsýn, üçüncüde anahtar kilidin içinde kýrýlýrsa ne yaparsýn! Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI Eski Çaðlayan Parký, ya da Kuðulu Park da olabilirdi. Hatta Kuðulu Park ideal olanýydý. MAÐUSA, AHTAPOT, YOL VE SANER... "Sayýn Erdoðan Baybars Köþe yazýlarýnýzý düzenli bir þekilde takip ediyorum. Olaylara yaklaþým tarzýnýz ve olaylarý kendi yorumlarýnýzla okuyuculara seviyeli bir þekilde aktarmanýzý da takdirle karþýlýyorum. Bakanlýðýmýn yetki alanýnýn çok geniþ olmasý bazý konularý atlamamýza sebep olabiliyor. Bunun için 4/4 lük bir seviyede olduðumuzu hiçbir zaman söylemedim, söyleyemem. Bugün kaleme aldýðýnýz ve mizah uslübunuzu da katarak hazýrladýðýnýz "Ahtapot" yazýnýzý okudum. Öncelikle bir Maðusalý olarak ve çocukluk yýllarýný limanda geçiren bir kiþi olarak Ahtapot sezonunun gelmek üzere olduðunu çok iyi biliyorum. Sizin de balýkçýlýkla uðraþan biri olarak bu konuyu çok iyi bildiðinizi söyleyebilirim. Maðusa'daki ahtapot çukurlarýnýn belediyenin yaptýrdýðý kanalizasyon çalýþmalarý ürünü olduðunu da birçok yazýnýzda bahsettiðinize þahit olmuþ bir okuyucu olarak Bakanlýðýmla ilgili her türlü konularý sizlerle paylaþmamak belki de bizim bir hatamýz olarak önümüzde dururken en erken bir zamanda Maðusa'da bir araya gelip bazý konularý sizlerle paylaþabileceðimi açýklýkla ifade eder sizlere çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim. ARKASINDAN NOTLAR *Denktaþ saðlýðýnda 3 þeyi elinden býrakmadý. 1. TC Bayraðý. 2. KKTC Bayraðý. 3. Fotoðraf Makinesi. Tabutunun üzerinde iki bayrak vardý. Keþke bir köþeye de fotoðraf makinesini assaydýlar! Denktaþ'ýn "Birleþtirici" olmadýðý yönünde H.Ersan Saner. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný" Yukarýdaki Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanýmýz Saner'den geldi. Samimi ve içten satýrlarý için teþekkür ederim. Umarým dediði gibi bir gün buluþur, bazý konularý konuþuruz. Mesela ben, tepsi gibi duran Mesarya ovasýndaki 1000 yýllýk Dörtyol-Geçitkale yolunun, neden dam boyu yükseltildiðini çok merak ediyorum. iddialar var. Gerçek dýþýdýr. Denktaþ birleþtirici idi. Þöyle ki: Denktaþ sadece "birbirine benzeyenleri" birleþtirmek meraklýsý idi. Denktaþ'ýn ölümünün ardýndan "zýt kutuplar" bir araya geldi. Manzaraya bakanlar, yeni bir dönemin açýlacaðý yorumlarýnda bulunuyor. Ýyimserlik güzeldir. Ama savaþ baltalarýnýn yakýldýðýný sananlar yanýlýyor. "Denktaþ'ýn ölümünden sonra Kýbrýs konusu nereye gider?" sorusuna uzunca bir yanýt gerekmez. Þöyle söylemek yeterlidir: - Denktaþ ölmeden suyu evleðe sokmuþtu. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Her evden bir cenaze çýkmýþ gibi buruk, hüzünlü, tatsýz ve keyifsiziz.. Keþke birkaç gün durmamacasýna yaðmur yaðsa!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KAR BÝZÝ GAFÝL AVLADI (Ýstanbul)- Son bir haftadýr havalarda, "kýþ geldi" dedirtecek soðuma yaþanýyordu ve dün akþama doðru kar baþladý Meteoroloji de zaten kar yaðacaðýný bildiriyordu son günlerde. Ve buna raðmen insanlar, "gafil" avlandýlar Ýstanbul'da Dün akþam trafik felçti. Sabah araba ile mi gitsem, otobüsle mi diye epeyce kararsýz durdum, çýkmadan.. Sonra þöyle bir etrafa bakayým, kar ne kalýnlýkta dedim. Çýktým. Sabahýn ilk saatleriydi henüz. Çingenelerin mahallesi var eve yakýn. Onlara doðru yürüdüm. Bir yandan, "sabah sabah bu adam deli mi ne" diyecekler diye tedirgindim, diðer taraftan "bacalardan çýkan dumanlarla kar iyi kare verecek, çekmeliyim" telaþýnda. Ayaklar buz tutmuþ, el parmaklarým isyanlardaydý. Bir köpek dokundu o sessizlikte bacaklarýma, önce korktum Meðer o köpeðin huyu öyleymiþ, yanýmdan geçen çingene söyledi. Her gördüðü ona yemek verecek sanýyormuþ, ondan ötürü peþi sýra gidiyormuþ. Köyün sonuna kadar köpeklerle birlikte yürüdüm. Kah onlar beni beklediler kah ben onlarý.. Askeri yasak bölgenin yanýndan geçerken fotoðraf makinemi görmesinler diye sakladým. Sonradan öðrendiðime göre orasý eskiden askeri yasak bölgeymiþ Þimdi þehir, diplerine kadar geldi diye boþaltmýþlar orayý Asker yokmuþ artýk Asker yok ama asker varmýþ gibi alýþkanlýk devam ediyormuþ. Hala kimsenin uðramadýðý bakir bir alan ve doða orada hala korunmuþ. Dönüþte fýrýndan sýcak ekmek kokularý geliyordu, bir an alsam mý diye aklýmdan geçirdim sonra vazgeçtim, evde dünden kalan var, israf olmasýn diyerek. Bir yandan sabahýn doðan güneþi ile karlarý beyaz çekmeye çalýþýyorum diðer yandan Kýbrýs'ta olan bitenleri düþünüyorum. Bugün (dün) Denktaþ'ý gömecekler Önce "Beni oðlumun yanýna gömün" vasiyetine raðmen lideri dinlemediler bu nasýl lidere saygý bu nasýl lidere itaat diye geçirdim içimden. Sonra Denktaþ'ý düþündüm Birden kalksa Tabuttan çýksa Ve "Ben size böyle mi dedim" diye çýkýþsa oradakilere Dönüp Ýrsen Küçük'e, "bu iþi de berbat ettin" dese Mezar yerinde bile onu dinlemeyenler ne cevap vereceklerdi Sonra gerçeklere dönmeli diyerek gerçeklere döndüm. Giden bir daha dönemezdi dünyaya. Beden orada olsa da, ne yaptýrým gücü vardý, ne sözü geçebilirdi kimseye ölüm yýlýydý. Birçok Kýbrýslý öldürülmüþtü hem darbe hem de o savaþ esnasýnda Ölüm yýlý olmasýna raðmen öldürülmeye çalýþýlan Kýbrýs Cumhuriyeti direndi, ölmedi. Ona Rum Cumhuriyeti deseler de Kýbrýslýtürklerin ortak olmasý gereken cumhuriyet hala yaþýyor "Bir tarih göçtü", "atamýzý kaybettik" dedikleri ve büyük bir kalabalýk eþliðinde gömdükleri Denktaþ da cumhuriyetin yaþamasýný istemeyenlerdendi Ki önce KTFD'ni sonra KKTC'ni kurarak baþýna geçti Denktaþ oðlunun yanýna gömülmeyi istediðini biliyorduk hep ama onu baþka yere gömdüler Ve taksim için sonuna kadar direnen Denktaþ, gitti Gittiði yol ise henüz bitmedi. Çünkü Kýbrýs Cumhuriyeti hala ayakta. Þimdi gözler, yeni Denktaþ'larý gözler Ýþte bu da çorba çeþmesi n DENKTAÞ'IN RUHU ÝÇÝN CENAZE TÖRENÝ SIRASINDA 10 BÝN KÝÞÝYE ÇORBA KKTC'de ilk defa çorba çeþmeleri uygulamasý baþlatýldý. Lefkoþa Türk Belediyesi, Din Ýþleri Baþkanlýðý ve Akademi Kýbrýs Geliþim Platformu iþbirliðindeki uygulama çerçevesinde Rauf Denktaþ'ýn cenaze töreni sýrasýnda 10 bin kiþi için çorba çeþmesi kuruldu. BULUTOÐLULARI Lefkoþa Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðullarý yaptýðý açýklamada, "çorba çeþmelerinden ilk olarak, Rauf Denktaþ'ýn ruhuna ithafen cenaze töreni esnasýnda 10 bin kiþiye çorba ikramýnda bulunacaðýz" dedi. Bulutoðullarý, cenazeye yoðun katýlým beklendiðine ve özellikle Türkiye'den çok sayýda misafirin geleceðine dikkat çekerek, "sabah 07:30'dan itibaren insanlarýmýz çorba ikramýmýzdan alabilecekler kalabalýðýn önlenmesi için belediyemizin halkla iliþkiler birimi UBP DP ve TDP gençlik örgütleri Denktaþ'ýn resimlerini daðýttý Denktaþ'ýn cenaze töreni nedeniyle Baþkent Lefkoþa'da ve cenaze töreni güzergahlarýnda tüm önlemler alýndý. Lefkoþa Surlariçi saat 14.00'e kadar trafiðe kapatýldý. Baþkent Lefkoþa'da yas nedeniyle kapatýlan iþyerlerine ve caddelere Denktaþ'ýn posterleri asýldý. BÝNLERCE KÝÞÝ TOPLANDI Rauf Raif Denktaþ'ýn dün gerçekleþtirilen tarihi cenaze törenine tanýklýk etmek için binlerce vatandaþ, cenaze namazýnýn kýlýnacaðý Selimiye Meydaný ile Sarayönü, Ýnönü Caddesi ve Girne Kapýsý önünde meydaný doldurdu. Denktaþ'ýn cenaze törenine Anavatan Türkiye üst düzey yetkilileri ve vatandaþlar yanýnda KKTC'de bulunan Azeri öðrenciler ile Türkiyeli öðrenciler de büyük ilgi gösterdi. tüm gün hizmet verecektir" ifadelerini kullandý. 1 SAATTE 1000 KÝÞÝYE EL DEÐMEDEN ÝKRAM Ýkram Çeþmeleri'nin içyapýsýnda uluslararasý gýda saðlýðý standardý HACCP kriterine uygun 1000 kiþilik özel imalat çelik çorba kazaný yer alýyor. Elektrik - elektronik kýsýmda sensörlü özel ýsýtma sistemi, özel karýþtýrýcý, özel ýsý ölçer bulunuyor. Tesisat kýsmýnda ise hepsi özel tasarým yýkama aparatý, döküm Osmanlý musluklarý ve baðlantý aparatlarý çorbayý çeþmelere kadar taþýyor. Çeþmede çorba bitiminden sonra kazanýn içini 360 derece tazyikli suyla yýkayan aparat da bulunuyor. Ýkram Çeþmeleri'nden isteðe göre çorba, çay, salep, ayran ve þerbet daðýtýmý da yapýlabiliyor. Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik örgütleriyle, Sivil Toplum Örgütlerinden gençler Kurucu Cumhurbaþkaný'nýn posterlerini cenaze ve anma törenlerinin gerçekleþeceði alanlarda daðýttý. Denktaþ için "Tüm Türk Ulusunun ve Halkýmýzýn Baþý Saðolsun. Sizi Asla Unutmayacaðýz" ve "Seni ve Cumhuriyeti Sonsuza Dek Yaþatacaðýz" yazýlý pankartlar açan ve ellerinde KKTC bayraklarý ve Denktaþ posterleriyle çoluk çocuk, genç yaþlý meydanda toplanan vatandaþlara Lefkoþa Türk Belediyesi de kurduðu çorba çeþmesiyle soðuk havada ikramda bulundu. GÜNLÜK F TÝPÝ CEZAEVLERÝNDE BÝR TEK NEFES ALMAK YASAK DEÐÝL Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Ýstanbul Þubesi F tipi cezaevlerindeki yasaklar listesini yayýmladý. Mum, el lambasý gibi her türlü aydýnlatma aracý, daktilo, bilgisayar, dolmakalem, mürekkep, kitaplýk, telli dosya, ýsýnma araçlarý yasak. Ýkiden fazla battaniye, birden fazla çay bardaðý, birden fazla çakmak bulundurmak da yasak, yemek piþirmek de Duvarlara fotoðraf, takvim, elbise asmak da yasak, hücrede çiçek yetiþtirmek de yasak Marþ söylemek ve hatta türkü söylemek yasak. Mahkumlarýn mahkemeye veya hastaneye gidiþ dönüþlerinde yakýnlarýyla tesadüfen karþýlaþmalarý halinde selamlaþmalarý, tokalaþmalarý, kucaklaþmalarý kesinlikle yasak. Üç kez el aramasýndan geçmeden avukat görüþüne, açýk aile ziyaretine, hatta revire gidip gelmek yasak. Cezaevi idaresinin belirlediði yatma saatine uymamak yasak. Cezaevi idaresinin uygun bulmadýðý içerikte þiir, yazý yazmak, karikatür ve resim yapmak, bunlarý dýþarýya göndermeye kalkýþmak yasak Bir tek nefes almak yasak deðil ve herhalde ölmek Geriye kalan herþey yasak. BAÞSAÐLIÐI REKORU Çok sayýda aldýðý ölüm ilanlarý nedeniyle 'cenaze sayfalarý' halkýn özel ilgisini çeken 'Kýbrýs' gazetesinde Denktaþ'ýn ölümü rekor kýrdý. 'Kýbrýs'ýn yalnýz dünkü sayfalarýnda yaklaþýk 70 sayfa Denktaþ için baþsaðlýðý ilaný vardý. Ýlan bolluðunda ikinci sýrada 'Havadis' ve üçüncü sýrada 'Haberdar' yer aldý. Reklamsýz 'Afrika' bile ilk kez bu kadar ilan gördü. HAHAMBAÞI Dünkü cenaze töreninde, Türkiye Yahudi Cemaati Hahambaþý Ýsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Baþkaný Sami Herman'ýn da hazýr bulunmasý vatandaþlarýn ilgisini çekti... Bazýlarý Denktaþ'ýn masonluðuna baðladý bunu... Bir zamanlar bundan çok bahsedilirdi ve muhalefet Denktaþ'a 'mason' diye yüklenirdi. Ancak 'Denktaþ mason' denildikçe, ahali "Denktaþ masum" olarak anlardý bunu. Zaten Denktaþ da bir vakitler mason olduðunu inkar etmedi. Gençliðinde üye yapmýþlar onu. 'Kulüpçülük' gibi bir þeymiþ dedi. Çetinkaya gibi... Sonra da kimse bundan söz etmedi... Týrnak... "Daha dün, Denktaþ adaya 'çözümsüzlüðü getirdi' diyenlerin, bugün, 'bu topraklarda gururla namusumuzla þerefimizle yaþýyorsak bu Sayýn Denktaþ'ýn sayesindedir' diye yazan kalemleri okuyorum. Dün Denktaþ'a 'vatan haini' diyenlerin, bugün 'Denktaþ ölümsüz liderimizdir' deyiþlerine þahit oluyorum. O zaman soralým sizlere. Madem ki böyle düþünüyordunuz... Ve Denktaþ 'ölümsüz liderimizdi'... Neden, saðlýðýnda da bu þekilde konuþmuyor ve de yazmýyordunuz?" Kartal HARMAN (Kýbrýslý) "Þu saatten sonra, her kim Kýbrýslý Türkler'in kendi kendini yönetme iradesine saygýsýzlýk yaparsa, ona söylenmesi gereken þey belli: 'Burasý baðýmsýz bir cumhuriyettir!' Denktaþ, politik bir önder olarak neredeyse yarým asýr boyunca toplumunu etkiledi. Ama toplumunun da onu etkilediði muhakkak..." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Rauf Raif Denktaþ'ýn çok seveni olduðu gibi sevmeyeni de olmuþtu ama her þeye raðmen Denktaþ'ýn takdir edilmesi gereken bir tarafý vardý; O, inançlarý doðrultusunda taviz vermeden yaþadý hayatýný... Bu yaþayýþta çoðu insan olumsuz etkilendi ama O öyle yaþamaya devam etti çünkü 'doðru' O'nun için oydu." Tayfun ÇAÐRA (Yenidüzen) Günün Kahramaný RECEP TAYYÝP ERDOÐAN Recep Tayyip Erdoðan, "Denktaþ ile kavgalýydý, küs idi, bunun için gelmedi" denilmesin diye dün birkaç saatliðine de olsa cenazeye geldi, Selimiye Camii'ndeki törene katýldý ve hemen ardýndan yine özel uçaðýyla geri döndü. Erdoðan, tören sýrasýnda karþýlaþtýðý Kýbrýslýtürklere "Baþýnýz saðolsun" dedi. Türkiye'den gelen üst düzey konuklar nedeniyle, çok sýký güvenlik önlemleri alýndý her yerde. Yüksek damlara keskin niþancýlar yerleþtirildi... Bir tek Erdoðan'ý korumak için bile çok sayýda koruma görevlisi tetikte hazýr bekledi. Erdoðan Denktaþ defterini onunla 'barýþýk' olarak kapattý.

7 18 Ocak 2012 Çarþamba KONUK YAZAR Münür Rahvancýoðlu Baraka Aktivisti Ölüm 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ Ölüm hakkýnda düþünmeyi sevmem... Bunun nedeni, ölümün bana çaðrýþtýrdýðý þeylerden ürküyor olmam olabilir belki... Bahsettiðim sadece kendi ölümüm deðil elbet... Bir baþkasýnýn, hatta hiç sevmediðim veya politik anlamda düþmaným olan birisinin ölümü de dahil buna... Düþünmüþümdür bir çok kez; acaba birisini öldürmek zorunda kalsam ne yapardým diye... Tarihte böylesi bir çok an var... Fransýz Devrimi, Paris Komünü, Ýspanya Ýç Savaþý, çeþitli baðýmsýzlýk savaþlarý, Filistin Direniþi vs. vs. Adý geçen coðrafyalarda, adý geçen tarihlerde yaþasa insan, ölmekten veya öldürmekten nasýl kaçabilir? Veya bizim ülkemiz bir gün o coðrafyalarýn yaþadýðý kýrýlma anlarýný yaþadýðýnda nasýl kaçabiliriz ölmekten veya öldürmekten? Kaçmak mümkün deðil... Ne ölmek isterim ne de öldürmek aslýnda... Böyle bir durumda, ölmek benim kararým olmayacaktýr elbet... Ama birisini öldürmek durumunda kalýrsa insan, hangi gerekçe ile izah ederse etsin gene de onun kararýdýr öldürülen kiþinin ölümü... Bu yüzden de birisini öldüreceksem eðer, göðüs göðüse bir çarpýþmada olsun isterim bu... Hangi sebeple ve hangi durumda olursa olsun, ölüm cezasýna, esirlerin veya "suçlularýn" infaz edilmesine karþýyým... Suikastler ise tamamen kabul edilmez benim için... Denktaþ ile yapýlmýþ bir röportajý dinliyordum geçenlerde... Sunucu soruyor: "Ölümden korkar mýsýnýz?" Denktaþ ise cevap veriyor: "Korkmam, çünkü ölümün hiçlik demek olmadýðýný düþünüyorum" Ölümden sonra bir yaþamýn varlýðýna inanýyordu kýsacasý Denktaþ... Bu herhalde rahatlatýcý bir þeydir... Hem ölürken hem de öldürürken... Bense inanmýyorum ölümden sonraki herhangi bir þeye... Bu yüzden ölmek de zor öldürmek de benim için... Ölümün hiçlik demek olduðunu düþünse, ölümden korkacaktý Denktaþ... Demek ki, bilinç çok önemli onun için... Son ana kadar da açýk kalmýþ bilinci, kendini bilerek ölmüþ diye okudum gazetelerde... Bilinç benim için de önemli çok... Kendini bilen bilincin ölümden sonra yok olacaðýný düþünmesi de elbette korkutucu bir þey... Bir insanýn öldüðüne sevinemem ben... "Sevinç" duygusunu hissetmeye fýrsat bulamadan, onlarca baþka duygu doluþur yüreðime... Elimde deðil, bir türlü ulaþamam o duyguya kadar... Eli kanlý bir katildir belki ölen, belki de birçok insana zarar vermiþ, verebilecek olan tehlikeli birisidir... Gerekliliðine ikna olabilirim, rahatlama hissedebilirim veya derin bir üzüntü ile kahrolmaya bilirim ama sevinemem iþte... Bu böyledir diye, "ölünün arkasýndan konuþulmaz" söylemini benimsediðimi sanmayýn... Konuþulur tabii ki ölünün arkasýndan... Konuþulmalýdýr da... Ýzin verilmemelidir ölüm tarafýndan sünger çekilmesine yaþarken yapýlanlara... Ama yapýlmamasý gereken bir þey daha var bence... Ölenin ölmesi sevinilecek bir þey deðil tabii... Ama üzülecek bir þey de olmayabilir... Üzülmediðinizi bilirken dünya alem, "olgunluk" kisvesi altýnda günlerce manþet yapmamanýz da gerek öleni... Televizyonunuzda, radyonuzda mütemadiyen öleni konuþmamalýsýnýz... Yaþarken tek derdiniz olan ölen, ölünce de tek gündeminiz olmamalý... Kendi iþinize bakmalýsýnýz kýsacasý... Ölen ile ilgili söylecek þeyleri söylemeyi de engellememeli ölüm, söylenmeyecek þeyleri söylemeye de neden olmamalý... Kiþisel olarak bulunmak istemediðiniz bir cenazede sýrf mevkiniz gereði bulunmamalýsýnýz örneðin... Denktaþ öldü... Bir insan olarak sevinemem buna, ama üzülemem de gene bir insan olarak... Onlarca ilerici, devrimci, demokrat, aydýn kiþinin karanlýk ölümleri ile itham edilen... Bu ülkenin ve halklarýnýn bölünmesinde açýk çabasý olan... Ýngiltere'den baþlayarak Türkiye'ye kadar tüm dýþ güçler ile iyi iliþkiyer sahip bir kiþi idi ölen... Yaþarken yargýlayamadý halkýmýz kendisini... Sadece buna üzülürüm ben... GÖNYELÝ BEEDÝYE BAÞKANI RAHATSIZ OLMUYOR MU? "Bir Gönyeli sakini" imzasýyla gazetemize elektronik postayla mektup gönderen bir vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Gönyeli Belediyesi diye bir belediye bu adada var mý? Biliyorum vardýr diyeceksiniz... Doðrudur ancak anlatacaklarýmdan sonra siz de yoktur diyeceksiniz. Ülkemizde en hýzlý geliþip büyüyen yerleþim yerlerimizden biri olan Gönyeli kenti sorunlar yumaðý içinde kývranýyor. Modern bir binaya ve son teknoljik bilgisayar sistemleri ile donatýlmýþ bir aða sahip olsa da çaðdaþ belediyecilik hizmetleri verdiðini iddia eden belediye, çaðdýþý olarak varlýðýný sürdürüyor. Belediye Baþkaný Ahmet Benli geçtiðimiz belediye baþkanlýðý seçimleri kampanyasý sýrasýnda artýk belediye baþkanlýðýna aday olmayacaðýný, yarým kalmýþ iþlerini tamamlamak istediðini açýklayarak Gönyeli sakinlerinden son kez destek talep ederek seçimi çok az bir farkla kazanmayý ancak baþarabilmiþti. CTP adayý olarak katýldýðý seçimde yalnýzca CTP oylarýný alarak deðil, diðer yurtsever güçlerin de destek vermesi sonucu seçimi kazanmýþtý. Ahmet Benli yeniden baþkan seçildikten sonra Gönyeli kentine hizmeti artýracaðýna sýfýr noktasýna kadar indirdiðine tanýk oluyoruz. Gönyeli sakinlerini cezalandýrmak için hiç bir hizmet verilmiyorsa bunun cezasýný önce kendi partili seçmeni ve kendisine seçim kazanmasý için destek veren diðer sol ve yurtsever seçmenin yanýnda tüm Gönyeli halký çekiyor demektir ki, bunu da hiç kimse hak etmiyor. Genel olarak halkýn þikayetleri bir yana kendi vaatlerine de baktýðýmýz zaman halkýna doðruyu söylemediði ortaya çýkýyor. Kesintisiz hizmet dediklerine bakacak olursak çevre temizliðinde sýnýfta kaldýlar. Yollar o kadar bakýmsýz ve çukurlaþmýþ ki araba dayanmýyor. Bu ekonomik kriz içinde borcunu ödemekte geciken bölge sakinlerinin su hatlarý hemen kapatýlýyor. Lefkoþa da UBP'li belediye ile hizmette yarýþtýklarýný iddia ederler ancak onlardan farklý olduklarýný icraatlarý ile ortaya koyamýyorlar. Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli 'biz yatýrýmlarý toprak altýna yapýyoruz' demektedir. Ýyi de bu toprak altýna yapýlan yatýrýmlar bir türlü bitmek bilmiyor... Toprak üstüne çýkarak halka yansýyacak hizmetlere ne zaman baþlanacak? Belediye seçimlerinin yaklaþmasýný bekliyorlarsa çok geç kalmýþ olacaklar. Gönyeli halký bu gidiþattan hiç de memnun deðildir. Bir de þu var: Türkiye'de 1980 askeri darbesinin faþist lideri acýmasýz Orgeneral Kenan Evren'in Türkiye'de yargýlanýp müebbet hapisliðe mahkum olmasý gündemde iken Kýbrýs'ta Gönyeli kentinin en iþlek caddelerinden birinde hala daha onun isminin olmasýnda neden ýsrar edildiði anlaþýlýr gibi deðil. Bu bir Gönyeli sakini olarak beni rahatsýz ediyor. Gönyeli'nin solcu belediye baþkanýný acaba bu durum rahatsýz etmiyor mu? Bir an önce bu iþleri gündemine alýp halletmesini bekliyorum." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR TARÝHÝN ELÝNDE OYUNCAK OLDUK Bizim Mandra Yarým yüzyýlý aþkýn davasýný bir santim dönmeden sürdüren ve adanýn Türkiye tarafýndan iþgal edilip bölündüðünü görmek bahtiyarlýðýný yaþayarak 13 Ocak 2012'de yaþama veda eden R.R. Denktaþ, son derece görkemli bir devlet töreniyle son yolculuðuna uðurlanýr. Vatandaþlar, Türkiye'nin desteðini kaybettikten sonra Ankara üzerindeki nüfuzunu da yitiren Denktaþ'ýn, AKP tarafýndan görevden alýnmasýyla baþlayan çöküþ sürecinin, onu yaþama veda noktasýna taþýdýðýný belirtirken, sokaktaki adam "Doðrusu eðrisiyle, günahý sevabýyla bir tarih de böyle göçtü" diyerek kendi kendine söylenir.

8 8 18 Ocak 2012 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Riya (Ýkiyüzlülük) Eski C.baþkaný Rauf Denktaþ'ýn ardýndan söylenenler ile akýtýlan sahte timsah gözyaþlarýný gördükten sonra insanýn insanlýðýndan utanasý gelir. Bazýlarý diyecek ki ölünün arkasýndan konuþulmaz. Olabilir, ama "Hade be barra, barra" diye meydanlarda baðýranlarýn bugün Denktaþ'ýn niteliklerini övmesi de ölünün arkasýndan konuþulmamasý gibi þýk deðildir. Kaldýki Denktaþ kendi doðrularý uðrunda mücadele verirken, doðrularý yanýnda birçok da yanlýþlýk yapmýþtýr. Bundan dolayýdýr ki bugün ebediyete intikâl eden Denktaþ'ýn sevenleri kadar sevmeyenleri de çoktur. Ben 1958 ile 1963 yýllarý arasýnda Kýbrýs Türklerine yaþatýlanlarý ve bu tarihler arasýndaki olaylarda Denktaþ'ýn rolünü bugünlük irdelemeyeceðim. Ancak bilhassa 1974 Temmuz'undan sonra Kuzey Kýbrýs'ta yaþanan ve halâ daha yaþanmakta olan birçok olumsuzlukta Denktaþ'ýn payý vardýr. Türkiye'den baðýmsýz ve egemen yaþamayý hiçbir zaman düþünmediði için, hep birgün kendi kurduðu söylenen cumhuriyeti Türkiye'nin bir ili yapmak için uðraþ verdi. Türkiye'nin çýkarlarýný, lideri ve temsilcisi olduðu Kýbrýs Türklerinin mevcudiyetleri ile çýkarlarýnýn hep üstünde tuttu. Bu yüzden göç eden Kýbrýslýlar kendisine sorulduðu zaman "Giden Türk, gelen Türk" diye cevap verirdi. Ancak ömrünün son yýllarýnda bunun öyle olmadýðýný bizzat yaþayarak gördü. Özelleþtirme için TC semayesini kastederek "Kýbrýs Türklerinin kurumlarýnýn yabancý sermayeye peþkeþ çekilmesi yanlýþtýr" saptamasýný yaptý. 28 Ocak 2010 tarihinde yapýlan ve bazý örgütlerin taþýdýðý pankartlar bahane edilerek Kýbrýslý Türklere "Beslemeler" denmesinden sonra yapýlan 2 Mart'taki mitinge eþi Aydýn haným da katýlmýþ ve Denktaþ "Olay çýkmayacaðýný bilseydim ben de katýlýrdým" diyerek halkýnýn yanýnda durmasý gerektiðini geç de olsa anlamýþtý. Keþke biraz daha yaþasa ve Kýbrýs Türklerine ne kadar kötü bir miras býrakacaðýný görseydi. Mezar yeri seçiminde de oðlu tarafýndan yönlendirilen aile, yanlýþ bir seçim yaparak Cumhuriyet Parkýný tercih etmiþtir. Halbuki Denktaþ'ýn vasiyeti, acýsýný yüreðinden hiçbir zaman atamadýðý oðlu Raif'in yanýna gömülmekti. Bu maksatla da Raif'in ölümünden sonra Lefkoþa Belediyesinden Raif'in de mezarýnýn bulunduðu geniþ bir alaný aile Kabristanlýðý için ayýrtmýþtý. O zamanki Belediye Baþkaný Mustafa Akýncý'nýn ifadesine göre o alanýn geniþliði anýt mezar yapýlmasý için de uygundu. 90 dönüm bir alaný kapsayan Cumhuriyet Parký'na merkezi parklarý olmayan Lefkoþa ve Gönyeli Belediyeleri sahip çýkmadýðýndan her gelen bir parça týrtýklayarak artýk parký park olmaktan çýkarmýþlardýr. Kýbrýs Türk siyasal tarihine 50 yýldan fazla damgasýný vuran Denktaþ'a Tanrýdan rahmet, yaslý ailesi ile sevenlerine baþ saðlýðý dilerim. Talat Denktaþ için mesaj yayýmladý n TALAT: DENKTAÞ KIBRIS TÜRKÜ'NÜN YETÝÞTÝRDÝÐÝ BÜYÜK BÝR DEÐER VE LÝDER, IÞIKLAR ÝÇÝNDE RAHAT UYUSUN Mehmet Ali Talat, Rauf Denktaþ'ýn Kýbrýs Türkünün yetiþtirdiði büyük bir deðer ve lider olduðu vurguladý ve "Onu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine rahmet, ailesine, sevdiklerine ve tüm Kýbrýs Türk halkýna baþsaðlýðý dilerim. Iþýklar içerisinde, rahat uyusun" dedi. Talat, Denktaþ için mesaj yayýmladý. Mesajýnda, Kýbrýslý Türklerin halk kimliðine kavuþmasýna büyük katkýlarda bulunan, yorulmak bilmez mücadelesiyle Kýbrýs Türkünün gönlünde taht kuran Cumhurbaþkaný Denktaþ'ýn vefatýnýn herkesi üzdüðünü kaydeden Talat, Denktaþ'ýn Kýbrýs Türk mücadele tarihiyle özdeþleþen yaþamý, inandýklarýný elde etmek için ortaya koyduðu kararlýlýk ve ideallerini halkýna anlatmaktaki baþarýsýnýn onun bir lider olarak ortaya çýkýþýnýn temellerini oluþturduðunu belirtti. "Kýbrýs Türk halkýnýn tarihi lideri Dr. Fazýl Küçük, mücadelenin öne çýkan þahsiyetleri Faiz Kaymak, Mustafa Necati Özkan, Osman Örek ve daha saymakla bitiremeyeceðimiz çalýþkan ve özverili insanlarýmýz arasýnda yer alan Denktaþ, ömrünün son demlerine kadar inandýklarý için tavizsiz mücadele ederek ismini Kýbrýs Türk tarihiyle özdeþleþtirmiþtir" diyen Talat, Rauf Denktaþ'ýn halkýyla çok yakýn iliþkiler kurmayý baþarabilen bir lider olduðu vurguladý. Denktaþ'ýn mesaj vermek istediði zamanlarda vesile yarattýðý ve vereceði mesajý býkmadan usanmadan tekrarladýðýný ifade eden Talat, "Mesaj vermekteki bu uzmanlýðý onun Kýbrýs meselesini Türkiye'nin gündemine taþýma baþarýsýnda olduðu gibi 1976'dan 2005 yýlýna kadar halk tarafýndan tam altý kez seçilerek görev yapmasýyla da kanýtlandý. Ünü ülke sýnýrlarýný aþtý, bize geride tartýþýp ilerleyeceðimiz pek çok deðer býraktý" dedi. Talat, mesajýnda þu ifadelere yer verdi: "Sayýn Denktaþ'ýn, ömrünü Kýbrýs Türkünün mücadelesine adarken formüle ettiði siyaset nihai baþarýya ulaþamadý. Özgürlük mücadelesinin önemli ve uzunca bir safhasýnda Kýbrýs Türk halkýnýn hayati ihtiyaçlarýna cevap verebilen söz konusu siyaset, günümüz koþullarýna uygun olmasa da yaþanmýþ ve bir halkýn tarihini ve kaderini en üst düzeyde etkilemiþtir. Bu siyasetin mimarý da kaybettiðimiz Sayýn Denktaþ olmuþtur. Bu nedenle Kýbrýs Türkü gerçek anlamda büyük bir liderini kaybetmiþtir demek son derece doðru bir deðerlendirmedir. Hangi açýdan bakarsanýz bakýn Denktaþ'ýn çok müstesna bir yeri vardýr ve onu hep saygýyla anacaðýz.sayýn Denktaþ'la biz sadece halef ve selef olmadýk. Son on sekiz yýlda çeþitli düzeylerde siyasi iþbirliðini ve rekabeti yaþadýk. Özellikle 1993 sonrasý yarattýðýmýz karþýlýklý anlayýþla bu iliþkimiz son derece düzeyli ve saygýlý oldu. Birçok konuda tartýþtýk, ortak sonuca bazen ulaþtýk bazen ulaþamadýk ama her zaman onun insani yönü ve nüktedanlýðý çeliþkimizi çatýþma noktasýndan uzaklaþtýrdý. Anlaþtýðýmýz ve anlaþamadýðýmýz hususlarý hep açýkça ve doðrudan paylaþtýk. Gün geldi savaþ tamtamlarýndan ciddi endiþe duyulduðu bir dönemde bizim barýþ misyonumuzdan yararlanmasýný istedik. Buna olumlu cevap verdi. Güney - Kuzey geçiþlerinin izne tabi olduðu yýllarda, sýcak bakmadýðý güney ziyaretlerimiz yoluyla gerginliði giderme çabalarýmýza destek oldu. Siyasi iliþkimizin en büyük bölümünde karþýt kulvarlarda olduk. En keskin muhalifi olduðum yýllarda eleþtirilerimi hep yüzüne karþý yaptým. Arkasýndan konuþmadým. Bu nedenle bana hep güvendiðini ifade etti." Kalem Yalçýn Okut Sonsuz Þu sonsuz kelimesini gördükçe, duydukça asablarým bozuluyor. Þu sýralar çok daha sýk duyacaðýmýz bu kavramýn sadece iki gerçek anlamý vardýr: Birincisi uzay boþluðu, sonsuzluðudur; ikincisi de sonsuz olan tek þeyin deðiþimin kendisi olduðudur. Gerisi hep metafizik hurafelerdir Yok KKTC sonsuza kadar yaþatýlacakmýþ, yok Denktaþ sonsuza kadar anýlacakmýþ mýþ, mýþ, mýþ Yahu baylar bayanlar: siz hâlâ öðrenemediniz mi, taþýn bile sonsuz olmadýðýný, deðiþtiðini?.. Taþ bile sonsuza dek taþ olarak kalmaz; ya bir binaya temel olur, ya bir duvara köþe taþý. Hiç bilemediniz, yaðmurun, rüzgârýn, fýrtýnanýn vb vb etkileriyle yýpranýr, deðiþir. Maddi þeyler de, manevi (kültürel) yapýlar da deðiþirler, dönüþürler. Dün Denktaþ'ýn cenazesini çeken fotoðrafçýlar da, tabutunun konduðu o top arabasýný çeken askercikler de belki çocuklarýna ve toruncuklarýna yaþadýklarý önemli bir aný olarak anlatacaklardýr bunu: "Ben askerken Denktaþ'ýn cenazesinde o arabayý çekenlerden biri idim!.." Eee, üç-dört jenerasyon sonra ne olacak?.. Bunu daha önceleri yazdýðýmý anýmsýyorum. Tekrarlamakta zarar yok: Maddeci Diyalektik düþünce metodunun kurucularýndan Engels, can yoldaþý Marx öldüðünde, defin esnasýnda mezarý baþýnda yaptýðý kýsa ve özlü konuþmada Marx için "Adý asýrlarca anýlacaktýr" demiþti. Eserleri Ýncil'den daha çok satan ve diðer dillere Ýncil'den daha çok çevrilen Marx Usta için bile, Engels Usta "sonsuza kadar" ifadesini kullanmamýþtýr, o kýsacýk konuþmasýnda. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az Geri Anaokuluna Bu alfabetik gerçeklikleri bilmeyenleri, ve de öðrenmemekte ýsrar edenleri gerisin geriye anaokullarýna gönderip yeniden eðitmek þart. Yazýk ki, aralarýnda müspet bilimler okumuþ olanlar da var. Týp ya da fizik-kimya-biyoloji ve de inþaat, elektrik vb vb mühendislik bilimlerinin temeli olan maddeciliði okuyanlar nasýl hâlâ hurafelere inanýrlar?.. Bir tek izahý var: Arpa Arpayý verdikçe en inatçý katýrlar bile arpayý verene hizmetlerini sürdürürler Çocukluk yýllarýmda bizim bir eþeðimiz vardý. Genelde uysal bir eþekti, hergün yemini buldukça En aðýr yüklerimizi o eþeðimize taþýtýrdýk. Fakat yemi verilmeyince, isyan eder; fýrlar kaçar gider baþkalarýnýn drifilli (yonca) tarlalarýnda karnýný doyururdu. Hayda!.. Genelde Kýbrýslýrum yurttaþlarýmýzýn sahibi olduðu o trifilli tarlalarýnýn sahipleri gelirler, Bubam'a þikayet ederler ve þu kadar zarar-ziyan ödeyeceksin 'Kirye Veysi! derlerdi. Eþek eþþekmiþ iþte Ceremesini de bizim peder çekerdi Eðitimi yeniden düzenlemek En baþtan söyleyeyim; en baþta, eðitim sisteminin yeniden düzenlenmesi þarttýr. Yoksa metafizikten ve hurafelerden kurtulamayýz. Avrupa'da 1500 yýllarýnda gerçekleþtirilen Kilise'nin mutlak egemenliðinin kýrýlmasý ve din ile devlet iþlerinin ayrýlmasý, 500 sene sonra Türkiye'de (ve dolayýsýyla bizde) maalesef hâlâ tersine iþliyor; imamlar laik öðretmenlerimize galebe kýlýnmaya çalýþýlýyor!.. Eþþekler, eþekliklerini bilmiyorlar CTP döneminde tarih yazýmýndan baþlayarak eðitimin sisteminin yeniden düzenlenmesine baþlanmýþtý, fakat yarým kaldýydý. Ve lakin, "Taþ deðilim, ben de deðiþirim" diyor ise eðer Eðitim Bakanlýðý da yapmýþ olan Ýkinci Cumhurbaþkaný Sayýn Talat; varýn siz o eðitim sisteminin deðiþtirilme çabalarýný tahayyül edin Konumuz ne Sayýn Talat'týr, ne de Sayýn Denktaþ'týr. Sorunumuz: Akýlcýl bir metod ile yeni kuþaklara 'sonsuz' kavramýný bilim temelinde anlatacak bir eðitim sistemine ulaþýp ulaþmayacaðýmýz sorunudur. Umarým ulaþabiliriz

9 18 Ocak 2012 Çarþamba 9 Tünel ALINTI AKP'NÝN AYIPLARINI ÖRTEN ASMA YAPRAÐI Uludere Katliamý AKP'nin foyasýný açýða çýkardý. "Kürt okþanmakla kazanýlmaz, Kürt'ü hizaya getirmek için çeliðin gücünü göstermek gerek" ilkesinin hükmünü yitirdiði bir kez daha kanýtlandý. Kürtler ayaktaydý. Dünya AKP hükümetini sorgulamaya baþlamýþtý. Baþbakan'ýn her kükreyiþi AKP hükümetini biraz daha çamura batýrdý. Komplo çamuruna saplanan AKP'nin iktidar arabasýnýn tekeri fena patlamýþtý. Müthiþ sýkýþan AKP hükümeti kendi 'özel yargý' sistemini harekete geçirdi ve 'arabanýn yedek tekeri' niyetine eski Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð'u cezaevine gönderdi. Mustafa Kemal'e suikast giriþimindeki rolüne raðmen, Ýstiklal Mahkemesi Kazým Karabekir'i tutuklamaya cesaret edememiþti. AKP'nin kendi iktidarý döneminde görevlendirdiði bir eski Genelkurmay Baþkaný'ný ayýplarýnýn üstünü örten asma yapraðý gibi kullanmasý, iktidarýný koruma uðruna neler yapabileceðini ortaya koyuyor. Ali H. YERKAN (Özgür Gündem) DÝPNOT Türkiye'de Grup Yorum konserinde slogan attýklarý gerekçesiyle 10 çocuk 8 aydýr cezaevinde bulunuyor EROÐLU DEMAGOJÝYÝ ÖÐRENEMEDÝ DAHA, DEÐÝL? ARÞÝV TARÝH 13 ARALIK maaþlarý ödeyebilmek için hükümet Türkiye'den 2011 ödeneðinden avans istedi. Ancak 13. maaþlarýn kaldýrýlmasýnda direten Ankara hükümeti buna sýcak bakmýyor ve parayý vermiyor maaþ için para aranýyor... Gözden kaçmayanlar... AKP'NÝN YEDEK LASTÝKLERÝ "Demokrasilerde çare tükenmez" sözü Süleyman Demirel'in en meþhur sözlerinden biridir. Bu sözün gerçekte demokrasiyle alakasý yoktur. Burada anlatýlmak istenen þey, devletin zorda kalýnca baþvuramayacaðý entrikanýn olmadýðýdýr. AKP iktidarý bu entrikalarda adeta uzmanlaþmýþtýr. Kürt sorununda bu entrikalarý açýða çýkmýþtýr, ancak Kýbrýs sorununda henüz tam olarak deþifre olduðu söylenemez. Baksanýza, CTP hâlâ daha Annan Planý döneminde AKP iktidarý tarafýndan yedek lastik olarak kullanýldýklarýný, daha sonra da UBP ile deðiþtirildiðini anlayamýyor ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Cumhurbaþkanýmýzýn ruhlarýna baðýþlanmak üzere 10 bin kiþiye çorba ikramý yapýlacak..." Talip Atalay Din Ýþleri Baþkaný VÝRGÜL... ÖLÜLER RUM TOPRAÐI TÜRK TOPRAÐI BÝLMEZ "Hürriyet" yazarý Yýlmaz Özdil'in þikayeti var. Lefter Büyükadalý imiþ, Büyükada'ya gömülmüþ ama Rauf Denktaþ Baflý olduðu halde Baf'a gömülemiyormuþ. Sanki Denktaþ'ýn Baf'a gömülmek gibi bir arzusu varmýþ gibi atýp atýp gidiyor Özdil. Bir þikayeti daha var ki, acayip Türk. Denktaþ'ýn gömüldüðü yer Türk topraðý deðilmiþ. Bu yüzden "Denktaþ'ý bize verin Anýtkabir'e gömelim" diyor. Ölüler Rum topraðý, Türk topraðý bilmez, toprak sadece topraktýr, Denktaþ için bile öyledir. Keyfine bak sen, dert etme "Denktaþ milliyetçilik üzerinden demagoji yaptý, Talat ise Avrupa Birliði üzerinden demagoji yaptý." Doç. Dr. Mehmet HASGÜLER (Lefke Avrupa Üniversitesi Öðretim Görevlisi) Hrant Dink, "Evet, kendimi bir güvercinin ruh tedirginliði içinde görebilirim, ama biliyorum ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz" satýrlarýyla sona eren yazýsý 19 Ocak 2007'de Agos gazetesinde yayýmlandýktan birkaç saat sonra öldürüldü. "Türklüðü aþaðýladýðý" iddiasýyla yargýlandý, hedef gösterildi, mahkûm edildi ve öldürüldü. Bu vahþetin tek cümlelik özeti budur. Beþ yýl önce iþlenen cinayetten sonrasý, öncesiyle bütünleþip büyük bir utanç hikâyesine dönüþüyor. Cinayet tarihinde sorumlu makamlarda bulunan kamu görevlilerinin önemli bir Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... bölümü, çok kararlý bir iradeyle hâkim karþýsýna çýkarýlmadýlar, terfi ettirilerek ödüllendirildiler. Hrant Dink 19 Ocak 2007'de öldürüldüðünde Ýstanbul Emniyet Müdürü olan Celalettin Cerrah, vali yapýlarak Osmaniye'ye atandý. Hrant Dink öldürüldüðünde Ýstanbul Valisi olan Muammer Güler, hükümet tarafýndan, önce "müsteþarlýk"la ödüllendirildi, 12 Haziran seçimlerinde de Mardin'de AKP'nin birinci sýradaki adayý olarak parlamentoya girdi. Cinayet tarihinde Ýstanbul Ýstihbarat Þube Müdürü olan Ahmet Ýlhan Güler, emniyet müdürlüðüne terfi ettirildi. Varsa bu Memleketimden manzaralar "Devlet sanki 'Hrant, senin ölmen gerekiyordu' diyor " KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu bahiste bir kýymeti, ekleyelim. Kürt siyasetinin oylarýndaki artýþý "Ermeni sýnýrýna dayandýlar" gibi veciz bir ifadeyle tarif eden Cemil Çiçek, TBMM Baþkaný oldu. Cinayetin planlandýðý sýrada Trabzon'da Emniyet Müdürlüðü koltuðunda oturan Ramazan Akyürek, Hrant Dink öldürüldüðünde Ýstihbarat Daire Baþkaný'ydý. Cinayetten sonra üç yýl bu görevde korunan Akyürek, Ekim 2009'da Ýstihbarat Daire Baþkanlýðý'ndan alýndý. Yargýya baþvuran Akyürek, "görevden alýnmasýný haklý gösterecek bilgi ve belge ortaya konulmadýðý" gerekçesiyle göreve iade edildi. ( ) Cinayetten bir yýl önce Trabzon'dan Ýstanbul'a gönderilen istihbarat yazýsýnda, Yasin Hayal'in Ýstanbul'da Hrant Dink'e saldýrýya hazýrlandýðý, Ýstanbul'a geldiði, Ümraniye'deki abisinin fýrýnýnda kaldýðý yazýyordu. Hrant Dink, bu rapora raðmen uyarýlmadý, korunmadý ve öldürüldü! Bu yazýnýn ortaya çýkmasý üzerine Ýstanbul Emniyeti mahkemeye, bu istihbaratýn deðerlendirildiðini, iki polis memurunun verilen adrese gittiðini, ancak adreste söz edilen fýrýnýn bulunmadýðýný rapor ettiklerini öne sürdü. Dink ailesinin avukatlarý, iki polis memurunun sözü edilen gün baþka bir iþle görevlendirildiklerini kanýtlayan belgelere ulaþtýlar. Sonuç? Dink cinayetinde kastý veya kusuru bulunduðu düþünülen emniyet yetkililerinin soruþturulmasý mümkün olamadý! ( ) AÝHM, Hrant Dink cinayeti için yapýlan beþ baþvuruyu birleþtirdi ve Türkiye'yi dört kez mahkûm etti. Gerekçe, cinayetin önlenmemesi ve dava sürecinde devlet yetkililerinin soruþturulmamasýydý. Sonuç? Hiçbir görevli hakkýnda soruþturma açýlamadý.( ) Evet, sona ermenin eþiðine gelen Dink cinayeti davasýnda hâlimiz bu. "Türklüðü aþaðýladýðý" iddiasýyla baþlayan karanlýk bir sürecin sonunda katledilen meslektaþýmýz Hrant Dink'in cinayet öncesinden bugüne uzanan hikâyesi, kanunla korunmaya çalýþýlan Türklüðün adaletsizlikle nasýl aþaðýlandýðýnýn gerçek hikâyesi olarak da karþýmýzda durmuyor mu? "Çünkü" diyor sanki devlet, "Hrant, senin ölmen gerekiyordu!.." (Bu yazý DOÐAN AKIN'ýn t24'te yayýmlanan "Hrant Dink cinayeti ve devletin Türklüðü aþaðýlamasý" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 18 Ocak 2012 Çarþamba GÜNEYDEN... Aydýn Denktaþ'a ve ailesine baþsaðlýðý dilediler Rauf Denktaþ'ýn cenaze töreni için Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'ye gelen Türkiye devlet ve hükümet yetkilileri ile yabancý konuklar, Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda Denktaþ'ýn naþý önünde saygý duruþunda bulundu; Denktaþ'ýn eþi Aydýn Denktaþ ve ailesine baþsaðlýðý diledi; taziye defterini imzaladý. Gül'ün yaný sýra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Cemil Çiçek, Türkiye Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel, Türkiye Anamuhalefet Partisi CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, 1974 Barýþ Harekatý sýrasýnda Türkiye Baþkaný olan Merhum Bülent Ecevit'in Eþi Rahþan Ecevit ve Azerbaycan Milletvekili Ganire Paþayeva da taziye defterine Denktaþ'ýn ölümünden duyduklarý üzüntüyü aktardýlar. GÜL Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, taziye defterine duygularýný þu ifadelerle aktardý: "Kýbrýs Türklerinin yarým asýrdýr devam eden özgürlük ve eþitlik mücadelesinin timsali, milletimizin yetiþtirdiði gerçek kahramanlardan, KKTC'nin kurucusu, Kýbrýs davasýnýn yýlmaz savunucusu Cumhurbaþkaný Rauf Raif Denktaþ'ýn ebediyete intikali tüm Türk dünyasý için büyük bir kayýptýr. Anavatan Türkiye Kýbrýslý Türk kardeþlerinin acýsýný içtenlikle paylaþmakta, yüreðinde hissetmektedir. Kýbrýs adasýndan Türklüðün sökülüp atýlmasýna yönelik hain planlarý akamete uðratan mücahit Denktaþ, baþta Merhum Dr. Fazýl Küçük olmak üzere bu yola baþ koymuþ, bu uðurda canlarýný vermiþ dava arkadaþlarýyla birlikte yüce milletimizin gönlündeki müstesna yerini almýþtýr. Örnek bir kiþiliðe sahip olan merhum Denktaþ, Kýbrýs Türkü'nün davasýna hamilik ederken, yitirdiði üç evladýnýn acýsýný baðrýna gömen kederli bir baba, yaman bir avukat, gözüpek bir direniþçi, çetin bir müzakereci, dirayetli bir toplum lideri ve nihayet Kurucu Cumhurbaþkaný kimliðiyle Kýbrýs Türkü'nün varolma mücadelesinin her aþamasýnda tarihi misyonunu üstün bir fedakarlýk ve baþarýyla yerine getirmiþ seçkin bir devlet adamýdýr. BIRAKTIÐI EN BÜYÜK MÝRAS KKTC Halkýnýn haklý davasýna adanmýþ bir ömrün geriye býraktýðý en büyük miras, þüphesiz Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'dir. Kýbrýs Türk halký bu paha biçilmez mirasa sahip çýkarak adada adil ve kalýcý barýþýn tesisine yönelik mücadelesini baþarýya ulaþtýracak, onun aziz hatýrasýný daima yaþatacaktýr. KKTC bu onurlu mücadelesinde Anavatan Türkiye'yi her zaman yanýnda bulacaktýr. Merhuma Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Ruhu þad, mekaný cennet olsun. Kýbrýslý Türk kardeþlerimizin ve tüm Türk milletinin baþý sað olsun" ÇÝÇEK Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Cemil Çiçek ise, duygularýný taziye defterine þöyle yazdý: "Türk milletinin yetiþtirdiði en deðerli devlet adamlarýndan olan Kýbrýs Türkünün varoluþ mücadelesinin önderi ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Raif Denktaþ'ýn ebediyete intikaliyle büyük üzüntü duymaktayým. Bütün hayatýný adadýðý bir hak, hukuk ve eþitlik mücadelesi olan Kýbrýs davamýzý benzeri görülmemiþ bir dirayet ve özveriyle savunan büyük lider Denktaþ, Kýbrýs Türk halkýna bölgenin örnek demokrasilerinden birini teþhir eden çaðdaþ deðerlere ve hukukun üstünlüðüne dayalý Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ni armaðan etmiþ, Kýbrýs Türkünü, kendi milli iradesini yansýtan bir yönetme kavuþturmuþtur. Milli dava için verilen kararlý mücadeleyi dün olduðu gibi bugün de Kýbrýslý Türk kardeþlerimizle fikir ve elbirliði içinde yürüteceðiz. Merhum Cumhurbaþkanýna Allah'tan rahmet diler Kýbrýs Türk halkýnýn ve büyük Türk milletinin üzüntüsünü yürekten paylaþýyor, milli bir kahraman olan Rauf Denktaþ'ýn aziz hatýrasý önünde minnet ve tazimle eðiliyorum." ORGENERAL ÖZEL Türkiye Genel Kurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel de, taziye defterine þunlarý yazdý: "Ömrünü Kýbrýs Türkü'nün varoluþ mücadelesine adamýþ, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaþkaný Mücahit Rauf Raif Denktaþ, Kýbrýslý Türklerin, baský politikalarýna karþý yürütülen, tarihte benzerine zor rastlanan onurlu mücadelesine önderlik ettiniz. Kýbrýs Türkü'nün bugün barýþ, huzur ve güven ortamýnda yaþamasýna çok önemli katkýlarda bulundunuz. Kaybýnýz sadece Kýbrýs Türklerinin deðil tüm Türk milletinin kaybýdýr. Yaþamýnýz boyunca inançla ve yorulmadan Kýbrýslý soydaþlarýmýzý ve KKTC için verdiðiniz hizmetler her zaman þükran ve minnetle anýlacaktýr. TSK sizin aziz hatýranýzý sonsuza dek yaþatacaktýr. Ruhunuz þad, mekanýnýz cennet olsun." KILIÇDAROÐLU Türkiye Anamuhalefet Partisi CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu da duygularýný þöyle ifade etti: "Rauf Denktaþ, ulusal davaya hizmeti, devlet adamlýðý, önderliði ve insanlýðýyla Türk tarihine mal olmuþ mümtaz bir þahsiyettir. Önünde saygýyla eðiliyoruz." RAHÞAN ECEVÝT 1974 Barýþ Harekatý sýrasýnda Türkiye Baþkaný olan Merhum Bülent Ecevit'in eþi Rahþan Ecevit de, Denktaþ için taziye defterine þunlarý yazdý: "O, Mücahit mücadelelerinden gelen bir liderdi. Mükemmel bir diplomat, baþarýlý bir müzakereciydi. Gönlümüze hep yaþayacaktýr." GÜNEY KIBRIS'TAKÝ KOBÝ'LER "SIFIR NOKTASINDA" Güney Kýbrýs'taki Küçük ve Orta Bütçeli Ýþletmelerin (KOBÝ) neredeyse hepsinin, ekonomik kriz nedeniyle iflas etme noktasýnda olduðu belirtildi. Simerini gazetesi; "Küçük ve Orta Bütçeliler Sýfýr Noktasýnda" baþlýðýyla aktardýðý haberinde, KOBÝ'lerin aðýr yükümlülüðüne likidite yetersizliðinin de eþlik etmesiyle, son 11 ayda Güney Kýbrýs'ta yaklaþýk bin iþletmenin kapýsýna kilit vurduðunu yazdý. Haberde, Güney Kýbrýs'ta yaklaþýk 67 bin KOBÝ bulunduðu da kaydedildi. Gazete, bir diðer haberinde de, Rum Menkul Kýymetler Borsasý'nýn deðer kaybetmeye devam ettiðini ve 265,85 puana gerilediðini yazdý. BANKA MEMURU ZÝMMETÝNE PARA GEÇÝRDÝ Simerini gazetesi, 47 yaþýndaki bir banka memurunun, çalýþtýðý bankada 66 sahte hesap açarak, 482 bin 719 Euro'yu zimmetine geçirdiðini yazdý. Haberde, söz konusu banka memurunun hangi bankada çalýþtýðýna dair detay verilmezken, þahsýn tutuklandýðý ve 6 yýl hapis cezasýna çarptýrýldýðý kaydedildi. 62 YAÞINDAKÝ KADIN SOYGUN YAPTI Simerini gazetesi 62 yaþýndaki bir kadýnýn dün sabaha karþý, Lefkoþa Rum Kesimi'ndeki bir büfeye giderek býçaklý soygun giriþiminde bulunduðunu yazdý. Haberde, sözkonusu kadýnýn büfede çalýþan 34 yaþýndaki kadýn tarafýndan etkisiz hale getirildiði ve polisin olay yerine gelmesinin ardýndan, ninenin tutuklandýðý kaydedildi. AÐROTUR ÜSSÜ ÖNÜNDE MÝTÝNG "Gönüllü Öfkeliler" isimli bir grup Rum, yarýn Aðrotur Ýngiliz Üssü önünde, (dün) saat 16.30'da protesto mitingi düzenleyecek. Simerini; "Yarýn Aðrotur Üssü'nde Anma ve Miting" baþlýklý haberinde, mitingin; üs önünde 17 Ocak 1975'te düzenlenen protesto eylemi sýrasýnda ölen Panikos Dimitriu isimli Rum'un ölüm yýldönümü münasebetiyle düzenleneceðini yazdý. Habere göre, grup tarafýndan yapýlan açýklamada, miting sýrasýnda üs yetkililerine, eylemcilerin taleplerini içeren bir karar sureti verileceði, 1975'de cereyan eden olaylarýn anlatýlacaðý ve ardýndan döneminde Ýngilizler tarafýndan tutuklanan, "iþkence edilen" ve "asýlan" 13 EOKAcý ve Dimitriu için saygý duruþunda bulunulacaðý ve milli marþla eyleme son verileceði kaydedildi. KIBRISLI TÜRK SÝLAHLI SOYGUN ÝDDÝASIYLA TUTUKLANDI 21 yaþýndaki bir Kýbrýslý Türk'ün, 20 yaþýndaki bir Rum ile, önceki gün Lefkoþa Rum Kesimi'ndeki bir kahvehanede silahlý soygun gerçekleþtirdiði iddiasýyla tutuklandýðý bildirildi. Alithia gazetesi, bahsi geçen Kýbrýslý Türk ile Rum'un ellerinde býçaklarla, 66 yaþýndaki kahvehane sorumlusuna saldýrdýklarýný ve önlüðünün içerisinde bulunan 3 bin Euro'yu çaldýklarýný öne sürdü. Gazete, söz konusu iki þahýs aleyhinde cinayete teþebbüs ettikleri gerekçesiyle soruþturma baþlatýldýðýný yazdý. Haberde, þahýslarýn suçu kabul ettikleri iddia edilirken, 7'þer gün süreyle gözaltýnda tutulacaklarý belirtildi. ACEMÝ EÐÝTÝM KAMPINDA KAVGA Larnaka'daki Acemi Eðitim Kampýnda iki grup arasýnda çýkan kavga sonucunda 13 askerin, askeri inzibat tutukevine gönderildiði belirtildi. Fileleftheros gazetesi iki ayrý þehirden gelen iki grubun kavgaya tutuþmasý sonucunda kýþlada kaosun yaþandýðýný, acemi kampýndaki RMMO (Mum Milli Muhafýz Ordusu) yetkilerinin kavga edenleri ayýrmakta yetersiz kaldýðýný belirtti.

11 18 Ocak 2012 Çarþamba 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Hrant Dink davasý karara baðlandý, Dink ailesinin avukatý Fethiye Çetin "Bu dava bitmedi" dedi "Bizimle dalga geçtiler" Ýstanbul Þiþli'de 19 Ocak 2007'de Agos gazetesi önünde öldürülen gazeteci Hrant Dinkcinayeti davasý, beþ yýlýn ardýndan 25. duruþmada karara baðlandý. Örgüt suçundan tüm sanýklar beraat etti. Yasin Hayal müebbet hapis cezasýna çarptýrýldý. Tuncel ise Dink cinayetinden beraat ederken, Mc Donalds bombalamasýndan ceza aldý. Dink ailesinin avukatý Fethiye Çetin, bu karar ile kendileriyle dalga geçildiðini ancak failler yargýlanana kadar bütün yollarý kullanacaklarýný belirtti. Çetin, þöyle devam etti: "Beþ yýl geçti, Arat Dink 'bizimle dalga geçtiler' demiþti. Dalganýn büyüðünü meðersem en sona saklamýþlar; onu da bugün öðrendik. Meðer Dink bütün o planlý eylemlerden deðil, üç beþ kendini bilmez tarafýndan öldürülmüþ; burada örgüt yokmuþ. Bu kadarýný beklemiyorduk. Devletin siyasi cinayetler geleneði bir kýsým vatandaþýný ötekileþtirerek düþmanlaþtýrmaya devam ediyor. Bu kararla bunu tescil ettiler. Halkýný bombalayan, ULUDERE KATLÝAMI "Derdimiz tazminat deðil, sorumlularýn yargýlanmasý" 28 Aralýk'ta Þýrnak'ýn Uludere ilçesinde 34 kiþinin öldürüldüðü Uludere katliamýnda iki kardeþiyle oðlunu kaybeden Mehmet Encü, "Þu an para düþünecek halimiz yok. AÝHM'ye gidebiliriz ama tazminat için deðil, sorumlularýn ortaya çýkarýlmasý için..." dedi. Hükümet, köylülerin "örgüt üyesi sanýlarak öldürüldüðünü" açýklarken, Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýlýðý olayla ilgili soruþturma baþlattý. Savcýlýk, olaydan önce bölgede çekilmiþ olan dört saatlik Heron (insansýz hava aracý) görüntüsünü Genelkurmay Baþkanlýðý'ndan istedi. Ancak görüntüler hâlâ gönderilmedi. Baþbakan Yardýmcý Bülent Arýnç, dün yaptýðý açýklamada, ölenlerin birinci derecede yakýnlarýna kanun uyarýnca tazminat verileceðini söyledi. Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay da "tazminatýn ölenlerin yakýnlarýyla görüþülerek belirleneceðini" söylemiþti. Terör ve Terörle Mücadeleden Doðan Zararlarýn Karþýlanmasý Hakkýnda Kanun suikastçý, katliamcý, kundakçý sýfatlarýyla yan yana anýlmasýndan ve bunlarla telaffuz edilmesinden rahatsýz olanlar, devleti bu sýfatlardan arýndýrmak için hiçbir çaba safa etmedi. Bu fýrsatý da ellerinin tersiyle ittiler. Bu dava tarihle yüzleþmek, arýnmak, yeni cinayetlere asla diyebilmek, demokratikleþmek için eþsiz bir fýrsattý ama onlar bunu kullanmadýlar; bunu istemediler. Dünün ötekileþtirilenleri bugünün egemenleri kendilerin ötekileþtiren gelenekle ittifak kurdu. Bu gelenek önce geçici müttefiklerini yiyerek yoluna devam etmiþtir. Cinayet tetikçilerinin yargýlandýðý dosyanýn ilk safhasý kapandý. Bu dava bitmedi, biten bir komedi dosyasýdýr. Bizim için bu dava yeni baþlýyor. Gideceðimiz pek çok yol var. Her birini büyük bir kararlýlýkla kullanacaðýz. Biz bitti diyene kadar bu dava bitmeyecek." (bianet.org) kapsamýndaki tazminatlarda üst sýnýr 22,5 bin lira. "ÇOCUKARINIZI SÝZ MÝ GÖNDERDÝNÝZ?" Bombardýmanda iki kardeþi ile oðlunu kaybeden Encü, "Sorumlularýn yargý önüne çýkarýlmasýný istiyoruz. Belki böylece biraz olsun rahatlarýz... Tazminatla ilgili bir konu gündemimizde yok, önce katillerin ortaya çýkarýlmasýný talep ediyoruz. Þu an para düþünecek halimiz yok" dedi. Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýlýðý'nda ifade verdiðini söyleyen Encü, kendilerine "Oðlunuzu, kardeþinizi neden kaçakçýlýk yapmaya gönderdiniz?" diye sorulduðunu söyledi. Encü þöyle devam etti: "Kimi okul parasýný çýkarmak için, kimi bilgisayar parasý biriktirmek için oradaydý. Köylülerin çoðunun tek geçim kaynaðý bu.. Zaten kazandýklarý 50 lira..." GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. DENKTAÞ'IN VEFATININ YANKILARI SÜRÜYOR Mezardan bile mesajlar Rum gazeteleri, dünkü haberlerinde, Rauf Raif Denktaþ'ýn vefatýyla ilgili geliþmelere yer vermeye devam ediyor. Gazeteler, Denktaþ için düzenlenen törenlerle ilgili detaylarý geniþ þekilde aktarýrken, bazý gazeteler de Denktaþ ile olan anýlara yer verdi. Denktaþ ile ilgili haberine 2 sayfasýný ayýran Alithia gazetesi; "Denktaþ'ýn Iþýltýlý Zamanlarýný Nasýl Yaþadým... Ben 1963 Olaylarýndan Sonra Kendisiyle Ankara'da Görüþen Ýlk Gazeteciydim" baþlýklarýyla, fotoðraflý olarak aktardýðý haberinde, Glafkos Ksenos isimli muhabirinin, Denktaþ ile olan anýlarýný aktardý. Habere göre Ksenos, kendisinin Denktaþ ile 1963 olaylarýnýn ardýndan Ankara'da görüþen ilk gazeteci olduðunu ve kendisiyle röportaj yaptýðýný anlatýrken, Denktaþ'ýn "haksýz olduðunu söyleyemeyeceðini" ve bazý olumlu eylemleriyle saçtýðý ýþýltýlarýn deðerlendirilmediðini söyledi. Haberde, Ksenos'un Rauf Denktaþ ve eþi Aydýn Denktaþ ile Ankara'da çekilmiþ fotoðrafý ve Simerini gazetesinin Denktaþ ile görüþmesinden bir kare ile, Ksenos'un Denktaþ ile yaptýðý röportajýn, "Eleftheria" gazetesindeki görüntüsüyle ilgili bir fotoðraf da yer aldý. Gazete, "Denktaþ'ýn Uðurlanmasý" baþlýklý diðer haberinde de, Derviþ Eroðlu'nun Denktaþ ile ilgili açýklamalarýna ve önceki gün Cumhurbaþkanlýðý'nda Denktaþ için yapýlan törene yer verdi. Gazete, Eroðlu'nun Denktaþ'ý "kahraman" olarak nitelendirmesini ve Denktaþ'a, iki bölgelilik ve garantiler konusunda söz veriþini öne çýkardý. Haberde, Denktaþ'ýn cenaze törenine Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Türkiye siyasi parti liderleri ve diðer önemli isimlerin katýlacaðý da vurgulanýrken, Denktaþ'ýn Cumhuriyet Parký'na defnedileceði de belirtildi. Gazete, Cumhurbaþkanlýðý'nda yapýlan törenden bazý karelere ve Rum Yönetimi eski baþkanlarýndan Glafkos Kleridis ile Tasos Papadopulos ile çekilen fotoðraflarýna da yer verdi. Fileleftheros gazetesi ise; "Mezardan Bile Mesajlar... Rauf Denktaþ TMT Mücadelesini Baþlattýðý Yere Gömülecek" baþlýklý haberinde, Denktaþ'ýn, Türk Mukavemet Teþkilatý'nýn (TMT) mücadele etmeye baþladýðý bölgede bulunan Cumhuriyet Parký'na gömülecek oluþunu öne çýkardý. Gazete, Denktaþ için dün yapýlan törenlere yer verdi ve Eroðlu'nun Denktaþ ile ilgili yaptýðý RUM MERKEZÎ CEZAEVÝNDE DAYAK VE ÝÞKENCE ÝTÝRAFI Rum Merkezî Cezaevi Müdür Vekili Yorgos Trifonidis, cezaevinde, cinsel suç veya baþka iðrenç suç iþleyen diðer mahkûmlarý "cezalandýran özel bir mahkûm grubu" bulunduðu bilgilerini doðruladý. Politis "Evet, Merkezî Cezaevinde Dövülüyorlar... Müdürlükten; Ýðrenç Suçlar Ýþleyenlerin Dövüldüðü Resmi Ýtirafý" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, "bu özel cezalandýrýcý mahkûm grubunun, cinsel ve veya diðer iðrenç suç iþleyen mahkûmlarý cezaevi yetkililerinin müsamaha ve teþvikiyle dövdüðü yolunda bilgiler bulunduðunu" yazdý. Gazete Baf'ta iþlenen üçlü cinayet (hamile kadýn ve küçük kýzý) zanlýsý olarak cezaevinde tutulan 29 yaþýndaki kuaförün aðýr þekilde dövüldüðüne iliþkin dünkü haberi üzerine cezaevi Güney Kýbrýs genelinde su taþkýný tehlikesinde 19 bölge Rum Su Ýþleri Dairesi, derelerden akan sularýn, barajlar dolaysýyla þu anda kontrol altýnda bulunduðunu, ancak olasý bir fýrtýna sýrasýnda barajlarýn yetersiz kalmasý tehlikesinden dolayý bir inceleme yaparak, olasý bir fýrtýna sýrasýnda su taþkýný yaþanmasý muhtemel 19 bölge saptadý. Politis; "19 Bölge Ýçin Tehlike Sinyali... Geçmiþte Sular Altýnda Kaldýlar, Yeniden Kalabilirler" baþlýklý haberinde, yapýlan incelemede sel felaketi ihtimallerinin düþük, orta ve yüksek olarak derecelendirildiðini yazdý ve bir tehlike altýndaki 19 bölge arasýnda Lefkoþa konuþmasýný aktardý. Haravgi gazetesi de; "Türk Liderliði Denktaþ'ýn Cenazesinde Birleþti... Rauf Denktaþ Bugün Ýþgal Bölgelerinde Defnedilecek" baþlýklarýyla aktardýðý haberinde, Denktaþ'ýn bugünkü cenazesine Türkiye'den katýlacak olan isimleri öne çýkardý ve cenaze töreniyle ilgili ayrýntýlarý aktardý. Öte yandan Politis gazetesi ise, "Rauf Green Tree'ye... 'Cumhurbaþkanlýðý' Böylesine Bir Kalabalýðý Ýlk Defa Gördü" baþlýklý haberinde, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun Green Tree zirvesi için adadan ayrýlmasýna çok kýsa bir süre kala, Denktaþ'ýn býraktýðý siyasi mirasa atýfta bulunarak, Kýbrýs sorunuyla ilgili hem içe hem de dýþa dönük mesajlar gönderdiðini yazdý. Gazete, Türkiye eski Genelkurmay Baþkaný Iþýk Koþaner'in, Pazar günü itibarýyla adaya gelerek Denktaþ ailesine yaptýðý taziye ziyaretini de öne çýkardý ve taziye defterine yazmýþ olduðu yazýnýn, "Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'a Kýbrýs sorunuyla ilgili mesaj gönderdiði" þeklinde yorumlandýðýný öne sürdü. Ýlgili haber, Simerini gazetesinde de; "Gül ve Erdoðan R.Denktaþ'ýn Cenazesinde" baþlýðýyla aktarýldý. müdür vekili Yorgos Trifonidis'in cezaevinde böyle bir dayak geleneði bulunduðunu söyleyerek bunu cezaevinin yazýsýz kanunu olarak nitelediðini aktardý. Habere göre Trifonidis dün RÝK'e yaptýðý açýklamada 29 yaþýndaki sanýðýn dövüldüðünü yalanlamak veya doðrulamaktan kaçýndý. Söz konusu sanýðýn kendi güvenliði için, az sayýda mahkumun bulunduðu bir koðuþa yerleþtirildiðini, ancak dayak yediði þikayetinde bulunmadýðýný söyledi. Gazete cinsel suçlardan dolayý mahkemeye çýkartýlan sanýklarýn yüzleri gözleri mosmor ve vücutlarýnýn çeþitli yerlerinde iþkence izleriyle görüldüðünü belirttiði haberinde þikayet etmelerinin söz konusu olmadýðýný çünkü bunu yapmalarý halinde baþlarýna çok daha kötüsünün geldiðini kaydetti. bölgesinin de bulunduðuna dikkat çekti, Lefkoþa'daki bu bölgeleri þöyle sýraladý: "Kanlýdere: Politiko'dan Lefkoþa Rum Belediyesi'ne kadar olan bölge; Klimos Deresi: Engomi ve Ay Demet; Parapotamos Merika: Kokkinotrimithia; Kalogeros: Strovolo ve Latsia Sanayi Bölgesi". Haravgi, Güney Kýbrýs genelindeki barajlarýn toplam doluluk oranýnýn dün itibarýyla yüzde 51,2'ye ulaþtýðýný; Kurri Barajý'nda 115 milyon, Asprokremmo Barajý'nda 52 milyon 375 bin, Evretu Barajý'nda ise 24 milyon metreküp su toplandýðýný yazdý.

12 12 18 Ocak 2012 Çarþamba KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Ovalarda lapsana Sevdiðim sözüm sana Agþama geleceðim Yere döþek yazsana DAÐINIK GAZEL Erkan Tunç Mitos Boyut Yayýnlarý sayfa "Basýn hürriyeti, öteki hürriyetlerin emniyet sübabýdýr; diktatör hükümetlerden baþka hiçbir kuvvet onu kýsamaz." George Mason Daðlarý anlatýrdýn ve dostluðu bir ceylan gibi sekerdi kelimeler Sesini duymasam çölleþirdi dünya daðlar yarýlýr ýrmaklar kururdu bulutlar çökerdi yüreðime Hâlâ koynumda resmin Ahmet Telli "Hâlâ koynumda resmin" adlý þiirinden BAFTA'da 2 film çekiþecek n 12 Þubat'ta sahiplerini bulacak BAFTA'da yýlýn iki iyi filmi 'The Artist' 12 dalda, 'Tinker Tailor Soldier Spy' ise 11 dalda adaylýk kazandý. LONDRA - Ýngiliz Film ve Televizyon Sanatlarý Akademisi (BAFTA) ödüllerinin bu yýlki adaylarý belli oldu. "The Artist" aralarýnda en iyi film ve en iyi yönetmen kategorilerinin de bulunduðu toplam 12 dalda BAFTA ödüllerine aday oldu. Filmin iki oyuncusu Jean Dujardin ve Berenice Bejo da en iyi erkek ve en iyi kadýn oyuncu kategorilerinde aday gösterildi. BAFTA 2012 ödülleri için bazý kategoriler ve adaylar þöyle: En Ýyi Film: The Artist, The Descendants, Drive, The Help, Tinker Tailor Soldier Spy. En Ýyi Yönetmen: The Artist- Michel Hazanavicious, Drive-Nicolas Winding Refn, Hugo-Martin Scorsese, Tinker Tailor Soldier Spy-Tomes Alfredson, We Need To Talk About Kevin- Lynne Ramsay. En Ýyi Erkek Oyuncu: Brad Pitt- Moneyball, Gary Oldman-Tinker Tailor Soldier Spy, George Clooney-The Descendants, Jean Dujardin- The Artist, Michael Fassbender-Shame. En Ýyi Kadýn Oyuncu: Berenice Bejo- The Artist, Meryl Streep-The Iron Lady, Michelle Williams-My Week with Marilyn, Tilda Swinton-We Need to Talk About Kevin, Viola Davis- The Help. En Ýyi Yardýmcý Erkek Oyuncu: Christopher Plummer-Beginners, Jim Broadbent-The Iron Lady, Jonah Hill- Moneyball, Kenneth Branagh-My Week with Marilyn, Philip Seymour Hoffman, The Ides of March. En Ýyi Yardýmcý Kadýn Oyuncu: Carey Mulligan-Drive, Jessice Chastain, The Help, Judi Dench-My Week with Marilyn, Melissa McCarthy-Bridesmaids, Octaivia Spencer-The Help. En Ýyi Ýngiliz Filmi: My Week With Marilyn, Senna, Shame, Tinker Tailor Soldier Spy, We Need To Talk About Kevin. BAFTA ödüllerini kazananlar 12 Þubat'ta yapýlacak törenle belli olacak. Alper Susuzlu Stand - Up Komedi'si Güzelyurt ve Girne'de Alper Susuzlu 19 Ocak Perþembe akþamý Lefkoþa'daki son gösterisinin ardýndan, 20 Ocak Cuma akþamý Güzelyurt'ta ve Ocak'ta Girne'de gösterilerini gerçekleþtirecek. Tek baþýna seyirciyle bir yolculuða çýkacaðýný belirten Alper Susuzlu, vefa, sevgi, hasretlik gibi temalarýn temel olarak irdelendiði gösteride 1950'lerden günümüze Kýbrýs'ta yaþamý anýlarla paylaþacaðýný dile getirdi. Çocukluk ve gençlik anýlarýný, büyüklerinden öðrendiklerini ne zamandýr izleyici ile paylaþmak istediðini belirten Susuzlu, bir ailenin hikayesini deðil, aile kurumunun önemini anlatmak istediðini söyledi. Alper Susuzlu Çakulet Kutusunda Fotoðraflar gösterisini rahmetli babasý Kemal Recep Susuzlu'ya ayrýca makale ve Nigose Baba romanýndan alýntýlar yapma izni veren Arif Hasan Tahsin'e adadýðýný belirtti. Tek baþýna sahnede yalnýz olduðunu ama seyirci ile kalabalýklaþtýðýný belirten Alper Susuzlu yer ayýrtmak isteyen izleyicilerin ve numaralý telefonlarý arayabileceklerini belirtti. SÝYAD'ýn en iyisi: Bir Zamanlar Anadolu'da n SÝYAD'da 'En Ýyi Film' seçilen 'Bir Zamanlar Anadolu'da' En Ýyi Yönetmen de dahil aday olduðu 8 daldan 6'sýný kazandý. 'En Ýyi Erkek Oyuncu' ödülü Ayberk Pekcan'a, En Ýyi Kadýn Oyuncu ödülü ise Nazan Kesal'a verildi. ÝSTANBUL - Sinema Yazarlarý Derneði (SÝYAD) 44. Türk Sinemasý Ödülleri Harbiye Cemal Reþit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede, SÝYAD üyelerinin oylarýyla, 2011'de gösterime giren 70 Türkiye yapýmý film arasýnda yapýlan deðerlendirme sonucu kazananlara ödülleri verildi. Þevval Sam'ýn da mini bir caz konseri verdiði gecede, yapýlan deðerlendirmeye göre, En Ýyi Erkek Oyuncu Ödülünü ''Saç'' adlý filmdeki rolüyle Ayberk Pekcan, Cahide Sonku En Ýyi Kadýn Oyuncu ödülü ayný filmdeki rolüyle Nazan Kesal alýrken, ''Bir Zamanlar Anadolu'da'' En Ýyi Film, yönetmeni Nuri Bilge Ceylan da En Ýyi Yönetmen ödülünü aldý. Buna göre ödül kategorileri ve bu kategorilerde ödüle deðer bulunanlar þöyle: En Ýyi Yabancý Film: Bir Ayrýlýk En iyi Film: Bir Zamanlar Anadolu'da En Ýyi Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan (Bir Zamanlar Anadolu'da) Mahmut Tali Öngören En Ýyi Senaryo ödülü: Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan, Ercan Kesal (Bir Zamanlar Anadolu'da) Cahide Sonku En iyi Kadýn Oyuncu Performansý: Nazan Kesal (Saç) En Ýyi Erkek Oyuncu Performansý: Ayberk Pekcan (Saç) En Ýyi Yardýmcý Kadýn Oyuncu Performansý: Asiye Dinçsoy(Press) En Ýyi Yardýmcý Erkek Oyuncu Performansý:Ercan Kesal (Bir Zamanlar Anadolu'da) En Ýyi Görüntü Yönetimi: Gökhan Tiryaki (Bir Zamanlar Anadolu'da) En Ýyi Müzik: Mircan Kaya (Kar Beyaz) En iyi kurgu: Bora Gökþingöl, Nuri Bilge Ceylan (Bir Zamanlar Anadolu'da) En Ýyi Sanat Yönetimi:Haluk Ünlü (Dedemin Ýnsanlarý) Ahmet Uluçay Umut Veren Oyuncu Ödülü: Zeynep Oral (Atlýkarýnca) Öte yandan, SÝYAD'ýn bu yýlki ''Onur Ödülleri'' de yönetmen Erden Kýral, sinema oyuncusu Perihan Savaþ ve yazar ve senarist Osman Þahin'e verildi. Berlin Bienali'nde sansasyon Berlin Bienali daha baþlamadan sansasyona neden oldu. Nisan ayýnda yedincisi düzenlenecek Berlin Bienaline davet edilen Çek sanatçý Martin Zet'in projesi þimdiden merak uyandýrýyor ve eleþtirilere yol açýyor. Martin Zet, Almanya'nýn en çok satan tartýþmalý "Almanya kendini yok ediyor" adlý kitabýn okuyucularýna, kitaplarýný baþkent Berlin ve Almanya'nýn baþka kentlerinde belirlenen "toplama noktalarý" ne teslim etme çaðrýsýnda bulundu. Bienal baþladýðýnda toplanan kitaplardan bir enstalasyon oluþturacak olan Zet, Bienal bittikten sonra da bu kitaplarýn geri dönüþümünü saðlayacak. Zet, Almanya merkez bankasý eski yönetim kurulu üyesi Thilo Sarazzin'in yazdýðý Müslüman karþýtý kitaptan en az 60 bin adet toplanmasýný bekliyor. Thilo Sarazzin, kitaptaki ýrkçý söylemleri nedeniyle, çalýþtýðý kurumun saygýnlýðýna zarar verdiði gerekçesi ile emekli olmaya zorlanmýþtý. 1 Milyon 300 bin adet satýlan kitap, ikinci dünya savaþýndan sonra Almanya'nýn en çok satýlan kitabý olmuþ, Sarazzin'e servet kazandýrmýþtý. Çek sanatçý Martin Zet'in bu projesi bazýlarý tarafýndan Almanya'da Nazi, eski Sovyetler Birliði'nde Stalin dönemini hatýrlattýðý için eleþtirildi. Hatta bazý kuruluþlar, kitaplarýn toplanacaðý merkezlerden biri olmayý bu nedenle reddettiler. Nazi döneminde rejimin sakýncalý bulduðu bazý kitaplar bu þekilde toplanýp yakýlmýþtý. Zet'in sanat projesinde bilinçli olarak kullandýðý "toplama noktalarý", "arýndýrma eylemi" gibi kavramlarýn da nasyonal sosyalizmi ve üçüncü Reich'ý anýmsattýðý için sakýncalý bulunuyor. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Puss in Boots ( Cuma- Cumartesi 23.00) 1. salon Sherlock Holms 2 ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Alvin ve Sincaplar 3 ( Cuma- Cumartesi 23.00) Labirent ( Cuma- Cumartesi 23.15) 2. salon Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Kurtuluþ Son Durak ( Cuma-Cumartesi) 1. salon Puss in Boots ( Cuma- Cumartesi 23.30) 2. salon

13 18 Ocak 2012 Çarþamba KARA HABER Kötü haber alacaðýmý baþ aðrýlarýmdan hissederim. Nedendir bilmem. Pek de sürmez bu aðrýlar, çünkü kara haber tez gelir. Geçtiðimiz Perþembe günü eþimin dayýsýnýn ölüm haberini aldým. Cuma günü de cenazesine katýlmak içini Lefkoþa mezarlýðýna gittim. Eþimin dayýsý çok hasta idi. Ciðerler iflas etmiþ, böbrekler artýk çalýþmaz hale gelmiþti. Devlet Hastanesinde gerekli týbbi müdahaleler yapýlmýþ ancak kurtarýlamamýþtý eþimin dayýsý.. Yani vatandaþ Ahmet. Sýradan bir yurttaþ deðil de, KKTC'ye göre önemli bir þahsiyet olmuþ olsaydý hemen YDÜ Hastanesine, olmadý Türkiye'deki askeri hastaneye nakledilirdi Fakirler yani parasý olmayanlar ölümle daha erken buluþurlar.., Para ve etiket sahibi olanlar için geçerli deðil bu. Bütün imkanlar seferber edilir. Ýnsanlar arasýndaki eþitsizlik burada da kendini gösteriyor. Mezarlýkta cenaze namazýný beklerken sevenleri de yavaþ yavaþ gelmeye baþlamýþtý. Derken CTP döneminde birlikte olduðumuz bir dostumu da cenazede gördüm. -Hayýrdýr, cenaze tanýdýk mý diye sordu. - Evet, hanýmýn dayýsýdýr, dedim. -Allah rahmet eylesin iyi bir insandý, dedi. Uzun zamandýr görüþmediðimiz tanýdýk, dost ve akrabalarla artýk cenazelerde karþýlaþýr olduk. Eski dostuma hal hatýr sorduktan sonra sýra siyasete de geldi. -CTP'ye gider misin, diye sorduðum zaman, -Neden gideyim be gardaþ, partiyi de ülkeyi de ne hale soktular görmüyor musun? Halkýn periþan olmasýný saðladýlar. Ve Ankara'nýn emir eri oldular, yazýk oldu verdiðimiz emeklere, harcadýðýmýz yýllara, diyerek þikayetlerini sýralamaya baþladý. Hanýmýn dayýsýnýn cenaze töreni sýrasýnda CTP li dostumun son sözü aklýma geldi birden, henüz Denktaþ ölmemiþti, ama her an ölüm haberini bekler gibiydi. Adamýzýn bölünmesinin en büyük sorumlusu olarak onu gösteriyordu ve onun yokluðunda ortadan bir engelin kalkarak adanýn birleþeceðine inandýðýný söylüyordu. Ben bu düþüncesine katýlmadýðýmý çünkü Talat 5 yýl gibi uzun bir süre toplum liderliði koltuðunda oturduðunu ve adayý birleþtirmek için neler yaptýðýnýn ortada olduðunu hatýrlattým. Zor ve çetin yýllar yaþadýk Yýllarca ama kimileri bu yýllarda hep kendini düþünerek partiyi sermayeye ve düzene pazarlayýp sýradan bir düzen partisi yarattýlar. Yarattýklarý o parti artýk beni ilgilendirmiyor. Ýnandýðým idealler ve doðrular içinde mücadeleye bir yerlerde devam ediyorum. Cuma akþam saat sýralarýnda Denktaþ beyin öldüðünü öðrendik. Ölüm haberini tüm yerli TV kanallarý canlý olarak yayýnladýklarý haberlerle duyurdular. Çok geçmeden TC medyasý da normal yayýnlarýna ara vererek ölüm haberini onlar da vermeye baþladýlar. Denktaþ ailesine ve sevenlerine baþsaðlýðý dilerim. Her insan yaþadýðý süre içinde yaptýklarý ile anýlýr. Kendi doðrularý ile 88 yýl yaþayarak ömrünü tamamladý ve öldü. Türk dünyasý ona yaraþýr bir cenaze töreni yaptý. Yabancý devlet yetkilileri ve konuklar eþliðinde binlerce vatandaþ katýldý cenazeye. Musalla taþýnda son duasý okunurken hoca efendi son sorusunu sordu.. -Denktaþ beyi nasýl bilirsiniz dedi. Oradakilerin hepsi iyi insan olduðunu söylediler. Alah taksiratýný affetsin de diyecekler mi bilmem ama o günah ve sevaplarýný 2 metre kumaþ içine sarýlý olarak birlikte götürdü. Denktaþ son yýllarýnda özel ofisinde siyasi çalýþmalarýna hiç ara vermedi. Son 8 aydan beri saðlýðý ciddi olarak bozulmuþtu. Ama bana göre gözü açýk gitmedi. Hayatýný adanýn taksimine ve Türkiye'ye baðlanmasýna adamýþtý. Son sözlerinde Hristofyas'a kýzdýðý söyleniyor. Doðru mu bilemeyiz. Keþke baðýmsýz olmayý baþarabilseydik... Denktaþ baþardý ve gitti. Bundan sonraki yaþamýmýzda o yok Ülkemizi birleþtirmek için mücadele verenler þimdi ne yapacaklar?... Tarih 17 Ocak Denktaþ ýn cenaze töreni 13 KALYONCU: DÝRENMEYE KARARLIYIZ Türk Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (El - Sen) Baþkaný Tuluy Kalyoncu, Cumhuriyet Meclisi'ne sevk edilen özelleþtirmeye iliþkin yasa tasarýsýnýn El-Sen için meþru haklarýný kullanma gerekçesi olacaðýný söylediklerini belirterek, "direnmeye kararlý olduklarýný" kaydetti. Kalyoncu, tüm Kýbrýs Türk halkýný "haklý" mücadelelerine destek vermeye davet etti. Kalyoncu yaptýðý yazýlý açýklamada, KIB - TEK'in tamamen veya kýsmen özelleþtirilmesine dönük adým atýlmasý, ya da Özelleþtirme Yasa Tasarýsý'nýn Meclis'e sevk edilmesi halinde meþru her yolla "direniþe" geçeceklerini defalarca açýkladýklarýný kaydederek, amaçlarýnýn; grev yapmak için grev yapmak olmadýðýný, ancak kaçýnýlmaz olursa, bunu yapmaktan da çekinmeyecekleri konusunda yetkilileri uyardýklarýný ifade etti. "KIB - TEK'i bilerek ve isteyerek zarara sokan hükümetin hedefinin, halkýn son ciddi varlýðýný da yok etmeye koyulmasýnýn halka yansýyacak olumsuzluklarý hakkýnda kamuoyumuza defalarca açýklamalarda bulunduk" diyen Kalyoncu, "Avrupa Birliði ülkelerinde Polonya ve Macaristan'daki uygulamalarla ilgili olarak belgelerle 'garantili alým sözleþmeleri' ile özel sektöre ayrýcalýklar tanýnmasýnýn sonunda halkýmýzý milyonlarca Euro tazminat ödemekle yüz yüze býrakacaðýný belgeledik" dedi. Devletin milyonlarca lira borcunu ödemediðini savunan Kalyoncu, buna karþýn "AKSA isimli özel kuruluþa, parasýnýn, ufak tefek aksamalarla düzenli ödendiðini" kaydetti. "Hükümet kullandýðý enerjinin parasýný hem ödememekte hem de KIB - TEK'i yok etmeye kararlý olduðunu bir kez daha ortaya koymuþtur" diyen Kalyoncu, "Biz direnmeye kararlýyýz. Bu uðurda gireceðimiz mücadelede Kýbrýs Türk halkýnýn toplumsal varoluþumuza duyarlý her kiþi ve kuruluþunu, haklý mücadelemizde bizimle olmaya davet ediyoruz" dedi. DENKTAÞ ÝÇÝN TÜRKÝYE'DEKÝ TÜM CAMÝLERDE SALA VERÝLDÝ Rauf Denktaþ için Türkiye'de tüm camilerde sala verildi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Basýn Müþavirliði'nden alýnan bilgiye göre, baþkanlýkca, Denktaþ'ýn son yolculuðu öncesinde mütfülüklere talimat verildi. Talimata göre, yurttaki tüm camilerde KKTC'nin kurucu Cumhurbaþkaný için öðle namazýndan önce sala verildi. SAMSUN'DA GIYABÝ CENAZE NAMAZI Rauf Denktaþ için Samsun'da gýyabi cenaze namazý kýlýndý. Büyük Cami'de öðle namazýna müteakip kýlýnan gýyabi cenaze namazýna, Ýlkadým Belediye Baþkaný Necattin Demirtaþ, Türk Ocaklarý Samsun Þubesi Baþkaný Prof. Dr. Tuncer Çaðlayan, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaþlar katýldý. Namaz sonrasý açýklama yapan Ýlkadým Belediye Baþkaný Necattin Demirtaþ, Denktaþ'ý kaybetmekten dolayý büyük üzüntü yaþadýklarýný belirterek, Türk halkýnýn Denktaþ'ý asla unutmayacaðýný söyledi. TBMM GENEL KURULUNDA SAYGI DURUÞU TBMM Genel Kurulu'nda Rauf Denktaþ için saygý duruþunda bulunuldu. Genel Kurul, Baþkanvekili Sadýk Yakut baþkanlýðýnda toplandý. Yakut, birleþimi açtýktan sonra TBMM Baþkanlýk Divanýnca alýnan karar gereðiyle, milletvekillerini Denktaþ için 1 dakikalýk saygý duruþuna davet etti. Saygý duruþunun ardýndan gruplar adýna birer temsilci, Denktaþ ile ilgili görüþlerini ifade etti. ÜNVERDÝ ANKARA'YA GÝDÝYOR Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi bu sabah Ankara'ya gidiyor. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre Ünverdi Ankara'da Türkiye Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin ile görüþecek. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ünverdi'ye Bakanlýk Müsteþarý Nilgün Þefik, Özel kalem Müdürü Aytaç Çaluda ve Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Erçin Tekakpýnar eþlik edecek. Ünverdi, perþembe günü adaya dönecek.

14 14 18 Ocak 2012 Çarþamba BULMACA Soldan Saða: 1-Herhangi bir sebeple bilinci ve duygularýnýn zayýflamýþ olmasý neticesinde ne yaptýðýný farkýnda olmayacak duruma gelmek. 2-Etrafý su ile çevrili kara parçasý. Din iþlerini devlet iþlerine karýþtýrmayan. Lityum'un kýsaltmasý. 3-"Herkese, her canlýya merhamet eden tanrý" anlamýnda kullanýlýr. Gözü görmeyen, kör. 4-Tanrýnýn sevgi ve ilgisinden mahrum olmuþ kimse için kullanýlýr. 5-Otelcilik ve Turizm Eðitim Merkezi'nin kýsa yazýlýþý. Yanardað. 6-Harf okunuþu. Ansýzýn, birdenbire. Geri verme. 7-Evin bölmelerinden her biri. Ters okunuþu "Yürüyerek giden kimse". Amerikyum'un kýsaltmasý. 8-Beyaz cila boya. Kadýnlarýn gebelikte bazý yemeklerden tiksinip bazý þeyleri yemek için aþýrý istek duymasý durumu. 9-Bomba ve þarapnellerin içinde bulunan kurþun veya demir tanelerinin adý. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 10-Bir þeyin yere bakan yaný. Harf okunuþu. 11-Koyun, köpek, at gibi hayvanlarýn veya insanlarýn derisinde asalak olarak yaþayan, bulaþýcý hastalýklara sebep olan böceklerin genel adý. Genellikle tek parçalý kadýn giyeceði. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Birgün Eczanesi: 36 Kemal Aksay Cad. Taþkýnköy Tel: Sonuç Eczanesi: Atatürk Cad. No:7/D (Askeri Ýnzibat Karþýsý, Binbir Çeþit Maðazasý ve Gomþu Rest. Arasýnda) Yeniþehir Tel: Maðusa Umut Eczanesi: Salamis Yolu Çetin Alkan Apt. No:2 Dumlupýnar Spor Kulübü Yaný Sulu Çember- Zafer Anýtý Arasý Tel: Ece Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Yaþam Hastanesi Yaný Lefkoþa Yolu Tel: Girne Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No:5/C Astsubay Orduevi ve Bandabuliya Karþýsý Tel: Emin Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. HASEM Ýþhaný No:1 Alsancak Tel: Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk Kliniði Önü) Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek duruma gelmek (iki kelime). 2-Naz, iþve. Eski dilde "Çaðrýþým". 3-Üzerinde kitap okunan, yazý yazýlan, bazýlarý açýlýp kapanabilen alçak, küçük masa. Bir ülkenin insanlarýna veya bir çevreye özgü söyleyiþ özelliði, þive. 4-Bebek için hazýrlanan yiyeceklerin genel adý. "Ýlave et" anlamýnda bir emir. 5-Þimdi, þu anda. Sodyum'un kýsaltmasý. Bir gýda maddesi. 6-Maddi olmayan, manevi þeyler. 7-Lityum'un kýsaltmasý. Ters okunuþu "Çayýr". Piþirilerek hazýrlanan yemek. En kýsa zaman. 8-Azýnlýk. 9-Püskürük ve baþkalaþmýþ kayalar içinde bulunan, yapraklar durumunda ayrýlabilen parlak bir mineral. Yakýþýr, yerinde, uygun. 10-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Ýyi yetiþmiþ deðerli kimse, erkek kiþi. Rütbesiz asker. 11-Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlar. Erkekliðini gidermek, hadým etmek. TV'DE BU AKÞAM Cehennem Silahý 3 KANALTÜRK / Saat: 19:50 Orijinal Ýsmi: LETHAL WEAPON 3 Türkçe Ýsmi: CEHENNEM SÝLAHI 3 Yapým Yýlý: 1992 Tür: AKSÝYON/POLÝSÝYE Yönetmen: RICHARD DONNER Oyuncular: MEL GIBSON, DANNY GLOVER, JOE PESCI Eski Polis, yeni suçlu Jack Travis, polis yeleklerini delebilecek bir kurþun bulunca, bu soruþturmayý yürüten Lorna Cole, soruþturmanýn tehlikeli hal almasý üzerine Çýlgýn ikilimizden yardým isterler. Ýkili polis ölümlerini durdurmak için büyük bir mücadeleye giriþir. Kuzey Sahili CINE 5 / Saat: 20:30 30 yaþýndaki Tyler, uzun süredir birlikte olduðu Paige'i, 19 yaþýnda New Orleanslý bir striptizciyle aldatýr. Ertesi gün, her zaman gittiði kafelerdeki günlük turuna çýkýnca, olaydan herkesin haberi olduðunu görür. Bu kiþilere Paige de dahildir. Bildik çevreden çýkýp hayatýnda bir yenilik ararken baþýný belaya soktuðunu anlar ve ümitsizce Paige'in gönlünü almaya çalýþýr. Zamaný Durduranlar TV ( Saat: 20:45 Orijinal Adý : Clockstoppers Yönetmen : Jonathan Frakes Oyuncular : Jesse Bradford, French Stewart Zak, babasýnýn icatlarý arasýnda bulduðu bir saati takýnca, etrafýndaki her þey ve herkes aniden durur. Zak saati nasýl kullanmasý gerektiðini öðrenerek arkadaþý Francesca ile eðlenir, ancak bir süre sonra yalnýz olmadýklarýný fark eder. Yeni Dünya CNBC-E / Saat: 22:00 Orijinal adý: THE NEW WORLD Yönetmen: TERRENCE MALICK Oyuncular: COLIN FARRELL, Q'ORIANKA KILCHER, CHRISTO- PHER PLUMMER Yapým Yýlý: 2005 Terrence Malick The New World'de Pocahontas'ýn hayatýndaki olaylara ve yeni kýtadaki deðiþimlere ayna tutuyor. Terrence Malick, The Thin Red Line'dan yedi yýl sonra The New World'de Amerika'nýn oluþumunu popüler Pocahontas efsanesinin izini sürerek anlatýyor. Yerli Powhatan kabilesi 17. yüzyýl Virginia'sýnda yeni gelen Ýngiliz yerleþimcilerle mücadele ederken, þefin kýzý Pocahontas (Q'Orianka Kilcher) ile John Smith (Colin Farrell) birbirlerine aþýk olur. Çok geçmeden Pocahontas Ýngilizler'e tutsak düþer, Smith'i de kralý geri çaðýrýr. Yalnýz kalan Pocahontas, bu kez de yeni gelen çiftçi John Rolfe (Christian Bale) ile bir araya gelir. Malick, Pocahontas'ýn hayatýndaki belli baþlý olaylarla, Amerika'da onun çevresinde yaþanan deðiþimlere ayna tutuyor. Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank ÝTALYA'DAKÝ GEMÝ KAZASINDA 29 KAYIP Ýtalya'nýn batýsýndaki Toskana Bölgesi sahillerinde karaya oturarak kaza yapan ''Costa Concordia'' isimli gemide, önceki akþamdan beri 16 olduðu söylenen kayýp sayýsý 29 olarak deðiþtirildi. Akdeniz'i dolaþan kruvaziyerlerden olan ve geçen Cuma akþamý kaza yapan ve þu anda yarýsý su altýnda bulunan ''Costa Concordia''daki kayýp sayýsý, akþam saatlerinde gelen haberle bir anda arttý. Sahil Güvenlik Komutaný Marco Brusco, kýsa süre önce Grosetto Valiliðinden bilgi aldýðýný belirterek, kayýplarý 24 yolcu, 5 mürettebat olmak üzere 29 kiþi olarak revize etti. Brusco, kayýp olduðu düþünülen 10 Alman'ýn da 29 kiþinin arasýnda olduðunu söyledi. VÝETNAM SAVAÞ GEMÝSÝ ÝNÞA ETTÝ Vietnam kendi savaþ gemisini inþa etti. Resmi basýn, savaþ gemisinin füze sistemi ve aðýr silahlarla donandýðýný bildirdi. Ýnternet gazetesi VnExpress'in haberinde ordunun idaresindeki bir þirketin gemiyi inþa etmesinin iki yýl sürdüðü belirtildi. Donanmaya dün teslim edilen geminin ebadý açýklanmadý, ancak modern aðýr silahlar ve füze sistemine sahip olduðu kaydedildi. TALÝBAN KARÞITI AÞÝRET LÝDERÝ CAMÝDE ÖLDÜRÜLDÜ Afganistan'da Taliban karþýtý bir aþiret liderinin camide öldürüldüðü bildirildi. Yetkililer, güneydeki Kandahar kentinde silahlý militanlarýn bu sabah camiye girip namaz kýlan Muhammed Nahim Aga Mama'yý vurarak öldürdüklerini söyledi. Kandahar valiliðinden yapýlan açýklamada, Mama'nýn öldürülmesi kýnanarak, camide iþlenen cinayetin insanlýk dýþý ve Ýslam'a aykýrý bir eylem olduðu belirtildi. Açýklamada, Peþtun aþireti lideri ve Dand bölgesi yerel meclis üyesi Mama'nýn barýþý destekleyen ve takipçilerine Taliban'a katýlmamalarýný tembih eden bir kiþi olarak tanýndýðý kaydedildi. SUDAN'DA 51 ÖLÜ Güney Sudan'ýn Jonglei eyaletinde kabileler arasýnda devam eden çatýþmalarda ölü sayýsý 51'e yükseldi. Eyalet valisi, Duk Padiet köyüne dün düzenlenen saldýrýda 51 kiþinin öldüðünü, yaralanan 22 kiþinin Cuba'ya nakledildiðini belirtti. Vali, yaralý sayýsýnýn artmasýný beklediklerini, çünkü buradaki köylülerin baþka köylere kaçtýðýný kaydetti. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 18 Ocak 2012 Çarþamba 15

16 16 18 Ocak 2012 Çarþamba

17 18 Ocak 2012 Çarþamba 17

18 18 18 Ocak 2012 Çarþamba

19 18 Ocak 2012 Çarþamba 19 AYZER EMLAK KÝRALIK Hamitköy'de 3+1 lüks eþyalý daire Yenikent'te 2+1 ve 4+1 apartman dairesi Devpa arkasý 3+1 full eþyalý zemin kat daire Gönyeli Yenikent'te ofis olabilecek dükkan SATILIK K. Kaymaklý'da 1+1 daire Lemar arkasýnda 3+1 Türk malý daire Hamitköy'de kat lüks daire Tel: KÝRALIK ÖÐRENCÝ + AÝLEYE Eþyalý + eþyasýz daireler 1. K.K ay peþin 3 adet daire full eþyalý 2. K.K. 2+1 eþyalý daireler 6 ay peþin Stg. 3. Din Sitesi yanýnda ay 220 full eþyalý 4. Hamitköy'de 2+1 eþyalý 750 TL 5. K.K. aileye 3+1 full eþyalý ay peþin 6. K.K. aileye 2+1 boþ veya eþyalý daireler 7. Gönyeli'de daireler boþ veya eþyalý Belki de aranan ''O'' yetenek sizsiniz Kýbrýs'ta yeni baþlayacak dizi projesi için; oyuncu ve oyuncu adaylarýna yepyeni deneyimler kazandýrmak istiyoruz. Baþvuru : 21, 23 ve 24 Ocak tarihleri Yer: Yakýn Doðu Üniversitesi/Ýletiþim Fakültesi (Turuncu Salon) Saat: 12:00-15:00 Ýletiþim Hattý: *Detaylý bilgi için bize ulaþýn. DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... Koeman, 1 yýl daha Feyenoord'un baþýnda Hollanda'nýn Feyenoord takýmý, teknik direktör Ronald Koeman'un sözleþmesini bir yýl daha uzattý. Kulübün internet sitesindeki haberde, Koeman'ýn bu sezon sonunda sona erecek sözleþmesinin 2013'ün Temmuz ayýna kadar uzatýldýðý belirtildi. Koeman, geçen temmuz ayýnda Mario Been'in görevine son verilmesinin ardýndan Feyenoord'da teknik direktör olmuþtu. Feyenoord, ligde 5. sýrada bulunuyor. "Bir þey kanýtlamak zorunda deðilim'' Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, ''Büyük bir maç ama ben bir þey kanýtlamak zorunda deðilim'' diye konuþtu. Mourinho, bugün basýna kapalý olarak yaptýðý antremandan sonra düzenlediði basýn toplantýsýnda, Barcelona karþýsýnda sahaya süreceði ilk 11'i söylemek istemedi. Mourinho, ''Barcelona maçýný kazanmayý kariyeriniz açýsýndan önemli bir artý olarak görüyor musunuz?'' þeklindeki bir soruya, ''Bundan sonra daha kaç tane kupa kazanmam lazým? Benim için artýk maç kazanmak sadece kiþisel bir memnuniyettir. Çarþamba da aynýsý olacak'' cevabýný verdi. Mourinho, Barcelona karþýsýnda alýnacak en iyi sonuç ne olur? sorusunu ise ''turu atlamak'' diye yanýtladý. Mourinho, son iki yýldýr Barcelona kulübü ile yaþanan polemiklerin hatýrlatýlmasý üzerine de, kendisi açýsýndan deðiþen birþeyin olmadýðýný, Barcelona ve Guardiola ile her zamanki iliþkiler içinde olduðunu söyledi. Portekizli teknik adam, diðer bir soru üzerine de geçtiðimiz pazar günü televizyonda Barcelona-Real Betis maçýný deðil Milan-Ýnter maçýný izlediðini ifade etti. Bu arada Ýspanyol basýný tarafýndan son haftalarda gol atamamasýndan dolayý eleþtirilen ve Real Madrid taraftarlarýnca da ýslýklanan Cristiano Ronaldo'ya yine destek veren bir açýklama yapan Mourinho, ''Mallorca maçýnýn ikinci yarýsýndaki Ronaldo, benim için en iyi oyuncuydu. Ýnsanüstü çalýþtý. Bu þekilde çalýþýyorsa elbette takýmda en önemli futbolcu olur, böyle bir futbolcuya kim dokunur'' yorumunda bulundu. Ukrayna'da þampiyona kapýsý açýlacak 2012 Avrupa Futbol Þampiyonasý'na Polonya ile birlikte ev sahipliði yapacak olan Ukrayna, þampiyonayý izlemeye gelen yabancý taraftarlarýn ülkeye giriþlerini kolaylaþtýrmak için harekete geçti. Ukrayna Gümrükler Dairesi, 2012 Avrupa Futbol Þampiyonasý'ný izlemek için Ukrayna'ya gelecek olan taraftarlarýn ülkeye, sýnýr kapýlarýnda açacaklarý þampiyona kapýsýndan gireceklerini, bu kapýlarda yabancý ülke taraftarlarýna birkaç dil bilen Ukraynalý memurlarýn yardým edeceklerini açýkladý. Ukrayna Futbol Federasyonu'nun talebiyle böyle bir uygulamaya gideceklerini açýklayan Ukraynalý yetkililer, amaçlarýnýn ülkeye giriþ yapan yabancý taraftarlarý rahat ettirmek olduðunu kaydettiler. Arsenal'in gözü Van Persie'nin oðlunda Bu sezon kaydettiði gollerle Arsenal'i hem ligde hem de Þampiyonlar Ligi'nde taþýyan Robin Van Persie, Londra kulübünden oðluna transfer teklifi yapýldýðýný açýkladý. 5 yaþýndaki oðlunun Arsenal akademisine katýlmasý yönünde kýrmýzýbeyazlý kulüpten talep geldiðini belirten Hollandalý futbolcu, buna karþýn oðlunun futbol yerine golfü tercih etmeye daha yakýn olduðunu kaydetti. "Dürüstçe söylemek gerekirse Shaqueel'in futbola büyük bir yatkýnlýðýnýn olduðunu düþünüyorum. Onda kendimden birçok özellik görüyorum. Arsenal ona birkaç kez altyapýsýna katýlmasý yönünde çaðrýda bulundu, ama o bunu sürekli reddetti" ifadelerini kullanan Robin Van Persie, oðlunun kendisinden daha iyi golf oynadýðýný dile getirdi. Hollandalý futbolcu oðlu için, "Shaqueel, golf oynamayý daha çok seviyor. Hatta bazen golfte benden daha iyi vuruþlar yapabiliyor" dedi. Arsenal'deki futbol hayatýndan memnun olduðunu kaydeden Robin Van Persie, Barcelona'nýn futbol anlayýþýný çok beðendiðini dile getirdi. Tecrübeli forvet, "Eþsiz futbol oynuyorlar. Ýzlemeye doyamýyorsunuz. Ancak sadece güzel futbol oynayarak maçlarý kazanacaðýnýzý düþünüyorsanýz yanýlýrsýnýz. Arsenal'deki takým arkadaþlarýma da bu noktada uyarýlarda bulunuyorum" dedi. FIFA Baþkaný Sepp Blatter halefini belirledi Haziran 2011'de yapýlan seçimde 4. kez FIFA baþkanlýðýna seçilen Sepp Blatter, UEFA Baþkaný Michel Platini'nin kendisinden sonra bu koltuða oturabilecek özelliklere sahip olduðunu söyledi. France Football dergisine verdiði röportajda halefinin Platini olabileceðini dile getiren Blatter, 2015 yýlýnda yapýlacak FIFA baþkanlýk seçiminde Platini'nin doðal bir aday olduðunu ifade etti yýlýndan bu yana FIFA'nýn baþkaný olan Blatter, fransýz futbol adamýnýn bu koltukta baþarýyla görev yapabileceðini kaydetti. Blatter, "Michel Platini bence hazýr. Þu an 'henüz bilmiyorum' diyor ama aslýna bakarsanýz, o da istiyor. Onun çok iyi bir baþkan olacaðýna inanýyorum. Baþkanlýkta benim gibi bir yol izlemeyebilir ama Platini'nin iyi bir FIFA baþkaný olabileceðini düþünüyorum" dedi yýlýnda FIFA baþkanlýðýndan ayrýlacaðýný dile getiren Blatter, buna karþýn yeni yönetimin altyapýsýný oluþturmak istediðini söyledi. Baþsaðlýðý Kurucu Cumhurbaþkaný, derneðimiz üyesi RAUF RAÝF DENKTAÞ ýn vefatý bizleri üzmüþtür. Merhuma Allah tan rahmet, yaslý ailesine baþsaðlýðý dileriz. Kýbrýs Türk Diyabet Derneði Yönetim Kurulu SATILIK ZEYTÝNYAÐI Litresi 12 TL den satýlýk yeni zeytinyaðý... Tel: KÝRALIK EV Demirhan da Erülkü market yaný 200 metrekare 4+1 eþyalý ev Tel: Otobüs Turu Trodos alýþveriþ merkezi, teleferikte kar keyfi, Kakopetria köyünde kahve molasý. Tarih: 22 Ocak Pazar Fiyatý: 30 TL Mür.: ARANIYOR Çiftlikte çalýþacak bayan eleman aranýyor. Tel:

20 Nihat Kahveci futbolu noktaladý Geçen sezon Beþiktaþ formasýný giyen Nihat Kahveci, faal futbol hayatýný noktaladýðýný açýkladý. Nihat Kahveci, futbol hayatýna son noktayý koyduðunu belirterek, ''Bugün faal profesyonel futbolculuk kariyerimi noktalama kararýmý deðerli kamuoyuyla paylaþmak isterim'' dedi. Nihat, Esenler, Beþiktaþ, Real Sociedad, Villareal ve en son yine Beþiktaþ formasý giymiþti. Futbolda transfer dosyasý kapandý n Rauf Raif Denktaþ'ýn cenaze töreni nedeniyle, futbolda daha önce saat 18.00'de tamamlanacaðý açýklanan ara transfer akþam saat 22.00'ye kadar devam etti n Ceyhun Eriþ'in Türkiye'ye geri dönmesinin ardýndan arayýþa giren Doðan Türk Birliði, aradýðý oyuncuyu yine Ceyhun Eriþ'in yardýmlarýyla buldu. 28 Yaþýndaki Kemal Ýnan dün DTB için imzayý attý Futbolda ara transfer dönemi sona erdi. Ýleriye dönük orta saha ve forvet mevkilerinde görev yapabilen bir futbolcu arayan sarý lacivertliler dün Kemal Ýnan'a imza attýrdýlar. Daha önce Ankara Gücü ve Gençlerbirliði'nde de futbol oynayan Kemal Ýnan en son Keçiören'de forma giydi. 28 yaþýnda olan ve forvet - orta saha bölgelerinde etkili olabilen tecrübeli golcünün ikinci yarýdan itibaren sezon sonuna kadar Doðan Türk Birliði'nde görev yapacaðý açýklandý TRANSFER DOSYASI KAPANDI Telsim Süper Lig ve Telsim 1. Lig ara transfer dönemi dün akþam tamamlandý. 25 Aralýk 2011 tarihinde Telsim Süper Lig ve Telsim 1. Lig'de 13. hafta müsabakalarýnýn tamamlanmasýyla 26 Aralýk 2011 tarihinde baþlayan ara transfer dönemi dün akþam geç saatlere kadar devam etti. Resmi dairelerde dün idari izin verilmesi ve Rauf Raif Denktaþ'ýn cenaze töreni yapýlmasý nedeniyle daha önce saat 18.00'de tamamlanacaðý açýklanan ara transfer akþam saat 22.00'ye kadar devam etti. 49 kiþilik satranç kafilesi belirlendi n KKTC Küçükler Satranç Kafilesi 36, KKTC Erkekler Satranç Kafilesi 11 ve KKTC Kadýnlar Satranç Kafilesi 2 kiþiden oluþtu KKTC Satranç Federasyonu, Türkiye Satranç Þampiyonasý'na katýlacak KKTC Satranç Kafilelerini açýkladý. KKTC Satranç Federasyonu, Türkiye Satranç Þampiyonasý'na 49 kiþi gönderiyor. Yaþ Grubu Satranç Birincilikleri'nde baþarýlý olan minik ve küçük satranççýlardan oluþan KKTC Küçükler Satranç Kafilesi, 36 kiþilik kafile halinde 21 Ocak 2012, Cuma günü Türkiye'ye gidecek. 28 Ocak 2012 Cuma günü Antalya'ya gidecek olan KKTC Erkek Satranç Milli Takýmý Kafilesi'nde 11 kiþi yer alacak. KKTC Kadýn Satranç Milli Takýmý ise 2 sporcudan oluþuyor. Türkiye Yaþ Grubu karþýlaþmalarý bir hafta, Türkiye Satranç þampiyonasý 8-9 gün sürerken; Türkiye Kadýnlar Satranç Þampiyonasý 3 gün sürecek. Genç dartsçýlar yarýþtý Kuzey Kýbrýs Darts Federasyonu Ferdi Gençler Puanlý Darts turnuvalarýnýn 2'nci ayaðý tamamlandý. Küçük Kaymaklý Spor Kulübünde oynanan karþýlaþmalarda Mesarya bölgesi sporcularýndan Kerim Güven birinciliði elde etti. Finalde karþýlaþtýðý Tahir Çaltinoðlu'nu 3-1 maðlup eden Kerim Güven'in birinci olduðu turnuvada, üçüncülük maçýnda ilk haftanýn þampiyon sporcusu Güner Özyay ve Ferdi Gamar karþý karþýya geldi. Karþýlaþmada Güner Özyaya rakibi Ferdi Gamar'ý 3-1 maðlup etti ve üçüncülüðün sahibi oldu. Turnuvada En üksek Sayý Atma ödülünü 140 sayý atan ve en Az Dartsta Bitirme ödülünü 19 dartsta bitirdiði oyunla Kerim Güven kazanýrken, Güner Özyay 74 sayýdan bitirdiði oyunla En Yüksek Sayýdan Bitirme ödülünü kazandý. Baþarýlý sporculara ödülleri KKDF Baþkaný Uður Barani, Lefkoþa Darts Birliði Baþkaný Avþýn Kanatlý ve Federasyon Merkez Hakem Komitesi Baþkaný Musa Altuntaþ tarafýndan verildi. Hakem Eðitim Kampý baþlýyor Hakem Eðitim Kampý Girne-Malpas Hotel'de bugün, "Üst" ve "A" Klasman Hakemlerin katýlýmý ile baþlýyor. Perþembe sabahý ise; "B, Uzman Yardýmcý ve C" Klasman Hakemlerin katýlýmý ile Cuma akþamýna kadar kamp devam edecek. Hakem Eðitimi'ne konuk olarak TFF- MHK Üyesi Yavuz Karaozan ve EPAK Bölge Eðitim Sorumlusu Mehmet Doðan katýlacak. Hakem Eðitimi'nin ilk günü saat 15.30'da, MHK Baþkaný Sadýk Özbilgehan'ýn "Ýlk Yarýnýn Deðerlendirmesi ve Görüntülerle Tartýþma" dersleri ile baþlayacak. Ardýndan "Maç Analizi" ve "Hakemlerle Özel Görüþme" yapýlacak. Perþembe gün ise, sabah bölümünde TFF-MHK Eðitimcisi Mehmet Doðan'ýn dersleri ve EPAK Baþkaný Derviþ Atakan'ýn dersleri ile devam edecek. Öðleden sonraki bölümde ise EPAK Üyesi Arif Sunisi'nin dersi, Saat 15.00'de Dr. H. Ulaþ Yavuz'un "Futbol Hakemlerinin Yaralanmalarý ve Kas Þikâyetleri" sunumunun ardýndan Saat 16.00'da ise Songuç Kürþat, Þükrü Buraðan, Hüseyin Kýral ve Kamil Kolcu'nun katýlacaðý "Medya Gözüyle Hakem" konulu panel gerçekleþecek. Cuma gün sabah bölümünde ise dersler ve Saat 11.15'de Yrd. Doç. Dr. Nazým Burgul, "Futbolda Ýnsan Kaynaðýnýn Yönetimi" konulu sunumu olacak. Öðleden sonraki bölümde dersler ve "Talimatlar" ile sona erecek. Futbol camiasý cenazedeydi n K.T. Futbol Federasyonu, Londra Türk Futbol Federasyonu Baþkanlarýnýn yaný sýra MTG, Gençlik Gücü, K Kaymaklý gibi bir çok kulüp baþkanlarý Rauf Denktaþ'ýn cenaza törenine birlikte katýldýlar Rauf Raif Denktaþ'ýn dün düzenlenen cenaze törenine Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Baþkaný Hasan Sertoðlu ve Yönetim Kurulu üyeleri de katýldý. Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu yetkilileri ile birlikte törene katýlan KTFF yetkilileri Denktaþ için son görevlerini yerine getirdiler. Bunun yanýnda cenaze törenine Maðusa Türk Gücü, Küçük Kaymaklý ve Gençlik Gücü kulüpleri de baþkan ve yönetim kurullarý ile birlikte törene katýldýlar. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta

Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta Şubat 27, 2012-12:21:43 Başbakan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Gazetemiz önünde 24 saat nöbet tutan polis güvenlik önlemlerini artýrdý

Gazetemiz önünde 24 saat nöbet tutan polis güvenlik önlemlerini artýrdý Sendikal Platform nihayet Rauf Denktaþ'a da beðendirebileceði bir miting yapmayý baþardý. Denktaþ "Böyle olacaðýný bilseydim, ben de giderdim" diyor. Yollarý Denktaþ'la buluþanlara ne mutlu! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler

Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler Bir cinayetin altı elemanı vardır: Öldürülen kimdir, öldüren kimdir, cinayetin yeri, cinayet günü, nasıl öldürüldü, neden öldürüldü?

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman Talat, "Ankara'nýn gönlünde yatan benim" diyor. Amma da raðbete binmiþ Ankara'nýn gönlünü kazanmak! Eski solcular olsa "Ankara'nýn uþaðý" derlerdi ona. Þimdikiler ise alkýþ tutuyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3326 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NELER OLDU?.. DAHA NELER OLACAK!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3326 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NELER OLDU?.. DAHA NELER OLACAK! Ýþte bir miting pankartý: Ayþe nin parasý bitti, tatilde hýrsýz oldu. Herkesin malýna kondu. Tatil bitti, Ayþe evine dön! Bilet bizden... One way ticket! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Bekir Sýtký Erdoðan ELLÝNCÝ YIL MARÞI. Þiir : Bekir Sýtký Erdoðan. Müzik : Necil Kâzým Akses. Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna;

Bekir Sýtký Erdoðan ELLÝNCÝ YIL MARÞI. Þiir : Bekir Sýtký Erdoðan. Müzik : Necil Kâzým Akses. Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna; Onaylayan Administrator Cumartesi, 09 Haziran 2007 Besteciler.org ELLÝNCÝ YIL MARÞI Þiir : Müzik : Necil Kâzým Akses Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna; Erdi Cumhuriyetim elli þeref yaþýna! Bu rüzgârla

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı