ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3678 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3678 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Grivas, Samson, Yorgacis, Makarios, Kiprianu, Papadopulos öldü... Dr. Küçük, Osman Örek ve Rauf Denktaþ da öldü. Ama Kýbrýs meselesi olduðu yerde duruyor deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3678 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý CENNET VE CEHENNEM, KAHRAMAN VE 'HAÝN'... l 2. sayfada Cumhuriyet Parký na defnedilen Denktaþ için Hürriyet yazarlarýndan Yýlmaz Özdil den öneri var: Anýtkabir e gömün n Kýbrýs Türktür e kefil olmam, ama Denktaþ bizimdir, Anýtkabir e defnedilsin diyen Özdil, Kýbrýs Türkünün Denktaþ a ettiklerini unutmuþuz. Statükocu dediler, faþist dediler, takoz dediler, hatta defol dediler... Ýstemiyorlardý onu diye yazdý... n Denktaþ son yolculuðuna alkýþlarla ve tekbirlerle uðurlandý. Cenaze namazýný Din Ýþleri Baþkaný Atalay kýldýrdý. Atalay cemaata Merhumu nasýl bilirdiniz? diye sormadý, ancak helallýk istedi ve cemaat üç kez helal olsun dedi... n Türkiye den, Hala Sultan Tekkesi nden ve oðlu Raif Denktaþ ýn mezarýndan getirilen toprak da mezara býrakýldý... n Tüm sayfalarýmýzda Çorba çeþmesi Cenaze töreni sýrasýnda 10 bin kiþiye çorba n 6. sayfada

2 ASKERÝ YASAK BÖLGEYÝ ÝHLAL EDEN 3 KÝÞÝ TUTUKLANDI Lefkoþa'da önceki gün saat 17:00 sýralarýnda, E.D(E - 48), yönetimindeki araçla A.D (E - 10) ve M.D (E - 11) ile birlikte birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etti. Polis açýklamasýnda, adý edilenlerin tutuklandýðý, soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. "ARABAYI ÇIKARAYIM" DÝYEREK HIRSIZLIK YAPTI Girne'de, önceki gün, K.T.(E-40) kimlikli kiþi, Oya Gökçek'e ait aracýn anayola çýkýþýna yardýmcý olmak için aracý kullandýðý sýrada, araçta bulunan Gökçek'e ait bayan cüzdaný ve içerisinde muhafaza edilen çeyrek cumhuriyet altýný, 206 TL nakit para ve bir ehliyeti çaldýðý tespit edildi. Polis yaptýðý açýklamada, zanlý K.T'nin tutuklandýðýný bildirdi. SU SAYACINA KONULAN MÜHRÜ KIRAN ÞAHSA YASAL ÝÞLEM Göçeri'de S.B'nin (E - 47) Eylül Ocak 2012 tarihleri arasýnda evi önünde bulunan su sayacýna borcundan dolayý Dikmen Belediyesi tarafýndan konulan kilidi ve mührü kýrdýðýnýn tespit edildiði belirtildi. Polis açýklamasýnda, adý edilen hakkýnda yasal iþlem baþlatýldýðý kaydedildi. GÜMRÜKSÜZ SÝGARAYA TUTUKLAMA Ercan Hava Limanýnda önceki gün saat 14:30 sýralarýnda, KKTC'ye giriþ yapan S.A.(E- 21)'in eþyalarýnda yapýlan kontrolde, gümrüðü ödenmemiþ muhtelif markalarda toplam 31 karton sigara bulunarak emare olarak alýndý. Polis yaptýðý açýklamada bahse konu þahsýn tutuklandýðýný bildirdi. HÜRRÝYET Yýlmaz Özdil "Kýbrýs Türktür'e kefil olmam ama Denktaþ bizimdir, Anýtkabir'e defnedilsin" Rahmetli Denktaþ... Rum'a karþý Türk'ü savundu. Rahmetli Lefter... Rum'du. Türk milli takýmý kaptanýydý. Ýkisini de kalbimize gömdük. Filan. Bunu yazýyor herkes. Papaðan gibi. Þu da var halbuki. Rahmetli Lefter... Büyükada doðumluydu. Büyükada'da defnedildi. Rahmetli Denktaþ... Baf doðumluydu. Baf'a defnedilemiyor. Ayný güne denk gelen iki ölümü ayný paketle ambalajlayýp, Lefter'i baðrýmýza bastýk ayaklarýyla, bu topraklarda doðup büyüyen Rumlara ettiklerimizi unutturamayýz. Ama görünen o ki... Rum'un Türk'e ettiklerini unuttuðumuz gibi, Kýbrýs Türkü'nün Denktaþ'a ettiklerini de unutmuþuz. Statükocu dediler. Takoz dediler. Faþist dediler. Hatta, defol dediler. Ýstemiyorlardý onu. Yatacak yeri yok, ona bu muameleyi reva gören vefasýzlarýn... Ama, onun ilelebet var. Denktaþ... Anýtkabir'e defnedilsin. En azýndan sembolik mozole öneriyorum. Çünkü, üç kuruþ para'yý baðýmsýzlýða tercih eden zihniyet nedeniyle, Denktaþ'ýn defnedileceði yerin de Türk topraðý olarak kalacaðý meçhul. Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Geride býraktýðým, anlatýlarak aktarýlan birkaç noktaya daha deðineyim. Aziz Nesin'in güneyden kuzeye geçerken "Ledra Palace Türk barikatýnda hiç de hoþ olmayan biçimde o gün saatlerce bekletildiðini "yaþlý ve hasta olduðu için sandalye isteyip oturduðunu" yazdý Kutlu Adalý. Karikatürcü Serhan Gazioðlu ise, o gün orada sandalyeye oturan Aziz Nesin'in kendine özgü bir tavýr sergilediðini de fark etti. Sandalyeyi "iner kalkar bariyerin olduðu yere çekip oturdu"ðunu ve "kendisiyle birlikte kuzeye geçmek için gelen tüm Kýbrýslýlarýn geçiþinin tamamlanmasýna kadar olduðu yerden kalkmadýðýný" anlattý Serhan Gazioðlu. (Yýltan Taþçý, "Hastalýðýn Çocuðu Neymiþ" s. 102). Serhan Gazioðlu bu olayý anlatýrken, bir noktaya daha açýklýk getirdi. Aziz Nesin sandalyeyi bariyerin inip kalktýðý yere çekip otururken, bir ayaðý ile çizginin güneyine diðer ayaðý ile de kuzeyine basarak oturdu. Aziz Nesin, güney ile kuzey arasýna çekilen "barrayý" (Lefkoþa'yý býçak gibi orta yerinden ikiye ayýran barikatlarý) iþte böyle, kendine özgü bir biçimde hicvetmiþti. Üstelik, kafilenin en baþýnda olmasýna raðmen ilk geçen olmamýþ, kendisiyle beraber gidenlerin hepsi geçtikten sonra sandalyeden kalkýp geçmiþti! Aziz Nesin'in iþgal altýndaki bölgeye geçmesi konusunda tereddütlü görüþler de oldu. Giderse, baþýna bir kaza gelmesinmiþ, gitmese daha iyi olacakmýþ diyenler oldu. Aziz Nesin'in bu kaygýlara itibar etmesi beklenmezdi. "Gideceðim, cesaretleri varsa bana dokunsunlar. Ben Türkiye'den geliyorum. Orada bana dokunamayanlar burada mý dokunacaklar" demiþti. Kendisine "Ben de sizinle yürümek, gelmek isterim" demiþtim. Benim kuzeye geçmem konusunda "yasaklý" olduðumu öðrenmiþti. "Sizinle ben de geleyim" deyince, durdu, biraz düþündü. "Hayýr" dedi. "Bu defa olmasýn. Bir kaza olmasýn, ziyareti amacýndan saptýrmayalým." Ve herkes gitti geldi. Ben gidip gelenlere hep mahzun mahzun baktým. ADÝSOK Hareketi Politbürosunda üye iken, 1990 yýlýnda kurulmuþtu, ikili temaslar için kuzeye geçen heyete beni de almalarýný istemiþtim. O da olmamýþtý. Nihayet, yýllar sonra, 2011'in Þubat ayýnda "Afrika'nýn ilk kurþunlanmasý üzerine, Þener Levent'le birlikte geçtim ilk kez. Hani ya, Vasiliu Aziz Nesin Kýbrýs'ta (12) Vasiliu Eskimo'ya buz dolabýný satamadý Eskimo'lara buzdolabý satar diye bir laf duyulmuþtu, Vasiliu ile Denktaþ arasýnda yapýlan görüþmelerde. Bunu, baba Denktaþ söylemiþti! "Ýyi bir bizinesmendir. Eskimo'ya buzdolabý bile satar, ancak beni ikna edemedi" demiþti baba Denktaþ. Bu lafýn devamý da var. Ancak Türk tarafýnda söylenmedi ve duyulmadý. Söylendiyse de, söylendiðini ben duymadým. Vasiliu Denktaþ'ýn söylediðini duyunca ona cevap verdi: "Denktaþ'ýn ÝQ'su Eskimo'nunkinden daha düþük olsa ki, onu ikna edemedim" dedi. Söz fýkralara gelmiþ madem, ELAM'cýlar güneyde geçen Pazar günü Enosis için gösteri düzenledi ya. Hatýrlatalým: 15 Ocak 1950'de Kýbrýslý Helenler Enosis talebiyle imza toplama kampanyasý baþlatmýþ, yapýlan açýklamalara göre halkýn %95'i Enosis için imza atmýþtý. Ýþte bu günün yýldönümünde, geçen Pazar günü yapýlan gösteriyi "Politis" yazarlarýndan ikisi þöyle yorumladý: 1."ELAM'ýn Enosis mücadelesi baþlatmak için bulduðu zamana bakýn. Kýbrýs'la Enosis mücadelesi baþlatmak için neden Yunanistan'a gitmezler. Çok daha iyi perspektifleri olacak". 2."Þimdi top sahalarýnda taþ yiyoruz: Bugün unutulmuþ olan bir yýldönümü. 1950'de Enosis için yapýlan oylama tarih oldu. O günden bu güne 60'tan fazla yýl geçti. Saymakla bitmeyen zincirleme hatalardan ders çýkarýlmalý. Yunanistan bugün saygýnlýðýný yitiriyor. "Taþ yiyecek olsak da Yunanistan'ý istiyoruz" sloganý sadece top sahalarý dýþýnda atýlan taþar için geçerlidir. Ki taþ atanlar Yunanistan'da ve Kýbrýs'ta iþlenen hatalardan çok azdýr. Aklýmýzý baþýmýza toplayalým. Tarih geri dönmez ve eðer dönecek olursa ya fars veya kendi kendimize gol atma olacak". Bunlarý da böyle anlatarak "Aziz Nesin Kýbrýs'ta" yazýlarýný burada noktalayalým. Aziz Nesin 1995 yýlýnda, 80 yaþýnda, Kýbrýs'a tekrar gelemeden aramýzdan ayrýldý. "Aziz Nesin kalplerimizde yaþayacaktýr. Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý." ("Yeni Düzen", 7 Temmuz 1995). Kýbrýs'a daha önce Yýlmaz Güney de gelmiþti yýlýnda. Dizinin 7. sayýsýnda Yýlmaz Güney'in Kýbrýs'a 1981 yýlýnda geldiðini yazmýþtýk yýlýnda Lefkoþa Sinema Kulübü tarafýndan filmlerinin gösterimi yapýlmýþ, kendisi 1984 yýlýnda gelmiþti. Dizi yazýlarýna Yýlmaz Güney'in ziyaretiyle devam edeceðiz. Umarýz, geçmiþe ýþýk tutan bir katký olur. Devam edecek Çiziktirdi Þener LEVENT Açý CENNET VE CEHENNEM, KAHRAMAN VE 'HAÝN'... "Mekaný cennet olsun" diyorlar... Bir bildikleri var herhalde... Yoksa durup dururken neden böyle bir dilekte bulunsunlar? Benim hiç aklýma gelmemiþti doðrusu babamla annem öldüklerinde... Dilek tutmadým bunun için... Boþ gözlerle onlarý gömdükleri mezara baktým... Cennete gittiklerinden emin olsam gam yemezdim o kadar... Zaten bu dünyada çektiler çekecekleri kadar... Cennette rahat ederlerdi hiç olmazsa... Jeton þimdi düþtü ancak... Cennet... Ve cehennem jetonu... Þimdi kavramaya baþladým durumu... Denktaþ Makarios için, -Cehennemde kaynar kazanlarda kaynýyor, demiþti oysa... Onu bile umursamadým... Bir bildiði vardý onun da mutlaka... Çok okumuþ... Çok kitap yalamýþ... Þeyh efendimizle haþýr neþir olmuþ... Bilmesin olur mu? Ah da gene ah... Keþke o zaman merak edip araþtýrsaydým... Bu dünyadan o tarafa gidenlerin, hangi mekana gittiklerini ben de bilmek isterim. Mesela bizim Fazýl... Fazýl Önder... Acaba hangi tarafa gitti? Cennete mi? Cehenneme mi? Kimse "Mekaný cennet olsun" dememiþti onun için... Üstelik bu dünyada Azraile býrakmadýlar iþi... Azrailin iþini kendileri gördüler... Ve cehenneme diye kestiler biletini... Göðsüne bir kurþun... Sýrtýna bir hançer... Tanrýya kanlý cesedini teslim ettiler... Sahi... Nerde Fazýl? Bunu da bilir mi acaba "mekaný cennet olsun" diyenler? Bu dünyada Azrailin iþini kendileri görenlerin de ne tarafa gittiklerini çok merak ederim doðrusu... Cennete mi giderler onlar da? Sevap mý sayýlýr Tanrýya kanlý bir ceset teslim etmek? Fazýl'ý bir 'hain' olarak gömdük... Denktaþ'ý ise bir kahraman... Cennet ve cehennem iþlerine benim aklým ermez pek... Kimse 'mekaný cennet olsun' demedi Fazýl için. "Ýdeallerine sonuna dek baðlý kaldýðý için öldürüldü" demedi. Saraçtý, fakirdi, çok çalýþkandý, bir eþi ve bir küçük kýzý var demedi. Cenazesine kimse gitmedi. Gidemedi. Eþi bile gidemedi. Hocayla birlikte kardeþi gitti yalnýz... Fazýl için taziye defteri açýlmadý ve açýlmayan defteri kimse imzalamadý. Çiçek göndermedi. Gazetelerde bir tek baþsaðlýðý ilaný çýkmadý. Ölüm yýldönümünde kimse tarafýndan anýlmadý. Bundan dolayý mezarýnýn yeri bile unutuldu. Mezar taþýnda adý bile kalmadý. Deðil doksanýna, deðil 70'ine 80'ine, 40'ýna bile gelmeden göçüp gitti aramýzdan Fazýl... Cennet cehennem iþlerine benim aklým ermez pek... Ama dedikleri gibi varsa eðer, cennet bahçesindedir yeri mutlaka... Bahtiyar yaþadý bahtiyar öldü Denktaþ... Ömrünün yarýsý sarayda geçti. Her zaman emrini yerine getirmeye hazýr adamlarý oldu. Uþaklarý oldu. Kýbrýslýtürk toplumunu toptan imha planý yapan Yorgacisle iyi geçindi, ama kendisiyle ayný sokakta avukatlýk yapan Ayhan Hikmet ve Ahmet Gürkan'la geçinemedi Nisan'ýnda öldürülen avukatlarýn cenazesi o sokaktan son bir kez geçirilirken, balkona bile çýkýp onlara bakmadý. Dün topraða verildi Denktaþ... Cenazesi toplumumuzdaki en görkemli cenaze oldu. Katýlanlarýn çoðu Türkiyeliydi, ama onun için farketmezdi. Onun için gelen de Türk, giden de Türktü... Girne Caddesi'ne bakan balkona çýktým. Cenazeye baktým... Kalabalýktan tekbir sesleri yükseliyordu...

3 AFRÝKA dan mektup... ÜÇ KURUÞ PARAYA SATILAN TOPLUM MU DEDÝN BRE GAFÝL? Toplumumuz Cuma gününden beri Denktaþ'la soluklanýyor... Yaþama veda ettiði andan beri her yerde, her þeyde Denktaþ var. Hayat durmuþ gibi... Bizim basýnýmýz da, Türkiye basýný da hep Denktaþ'ý yazýyor. Yorumlar hep Denktaþ'la ilgili... Türkiye basýnýnda özellikle çok övücü þeyler var hakkýnda... Ölçü kaçýyor... Ama dünkü 'Hürriyet' gazetesinde daha da kaçmýþ bu ölçü... Gazetenin en çok okunan yazarlarýndan Yýlmaz Özdil neler yazmýþ neler... Denktaþ'ýn ölüsünü bile toplumumuza karþý kullanmaya kalkmýþ... Biz Denktaþ'ý istemiyormuþuz... Statükocu demiþiz ona... Takoz demiþiz... Faþist demiþiz... Defol demiþiz hatta... Biz üç kuruþ parayý baðýmsýzlýða tercih eden bir zihniyete sahipmiþiz çünkü... Denktaþ deðil... Biz... Kýbrýslýtürk toplumu... Öyle mi Bay Özdil? * Hadi biz istemedik O'nu... Senin hükümetin çok mu istedi? Onu 40 yýllýk tahtýndan indiren senin þimdiki hükümetin olmadý mý? Erdoðan'ýn "Yaþýna baþýna saygým var... Hiç deðilse sus" dediðini unuttun mu? Denktaþ, diðer Ergenekoncu arkadaþlarý gibi hapse atýlmaktan kurtulduysa Kýbrýslýtürk olduðu için kurtulmadý mý? Kýbrýslý olmasa, son yýllarýný o da Silivri Cezaevi'nde geçirmez miydi? * Ama mesele bu deðil... Kýbrýslýtürkler uzun yýllar Denktaþ saltanatýndan býkýp usandýysa ve sonunda onun yönetiminden kurtulmak istediyse, bu topluma hakaret etmeye ne hakkýn var? "Üç kuruþ paraya satýlan" mý dedin? Üç kuruþ paraya satýlsaydý, onca yýl ayda 30 liraya talim ederek ve yaþamýný raþona baðlayarak varoluþ mücadelesi verir miydi bu topraklarda? Hem de Türkiye'siz... Hem de Denktaþ'sýz Aralýk'ýnda kanlý çatýþmalar baþlar baþlamaz terketti Denktaþ bu adayý... Bir hafta sonra ailesini gönderdi dýþarý, bir hafta geçmeden de onlarýn ardýndan kendisi gitti... Ve ancak 1968'de döndü aramýza... Ortalýk sakinleþtikten sonra... O yýllar bizim en çileli, ama en çok özgüvene sahip olduðumuz yýllardý Bay Özdil... Senin bunlardan hiç haberin yok deðil mi? Senin için O, Anýtkabir'e gömülecek bir kahraman... Ve Kýbrýslýtürk toplumu da tu-kaka ha... * Bir meselede hak veririz sana ancak... "Denktaþ bizimdir" diyorsun... Doðrudur... Sizindir Denktaþ... O da Türkiye'nin bir kulu olduðunu söylerdi zaten her zaman... Anýtkabir'e mi gömmek istersiniz? Bizim itirazýmýz yok. Alýn gömün... Ama bizim yakamýzdan düþün... Þamar oðlanýnýz mý bu toplum sizin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Rauf Denktaþ'ý son yolculuðuna alkýþlarla ve saygýyla uðurlandý. Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda yer alan törenin ardýndan askerler tarafýndan omuzlarda Girne Kapýsý önünde bulunan top arabasýna taþýnan Denktaþ'ýn naaþý, top arabasý üzerine konularak Selimiye Camii'ne getirildi. Vatandaþlar, Girne Kapýsý'ndan Selimiye Camii'ne kadar uzanan yol güzergahýný doldururken, Denktaþ'ýn naaþýnýn geçiþi sýrasýnda saygý duruþunda bulundu, çiçekler sundu, alkýþlarla sevgisini ortaya koydu ve arkasýndan yürüdü. Tarihi bir güne tanýklýk eden vatandaþlar, Denktaþ'ýn cenaze törenine katýlmak için KKTC'ye gelen Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ve Kýbrýs Ýþlerinden Sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ile Türkiye yetkililerine sevgi gösterisinde bulundu. Havanýn çok soðuk ve zaman zaman yaðmurlu olmasýna raðmen yaþlýsý, genci, çocuðuyla meydaný dolduran vatandaþlar, ellerinde KKTC bayraðý ve Denktaþ posterleri ile "Baba Denktaþ Rahat Uyu Yattýðýn Yerde, Çünkü Emanetin Emin Ellerde", "Baba Türk Denktaþ Seni Asla Unutmayacaðýz Nur Ol", "BabaTürk Denktaþ Mekanýn Cennet Olsun", "BabaTürk Denktaþ Yolundan Ayrýlmayacaðýz" yazýlý dövizler taþýdý. CENAZE NAMAZI Denktaþ için Selimiye Camiinde cenaze namazý kýlýndý. Denktaþ ailesi, KKTC ve Türkiye devlet ve hükümet yetkilileri, yabancý konuklar ile binlerce kiþinin katýldýðý cenaze namazýný, Din Ýþleri Baþkaný Talip Atalay kýldýrdý. Atalay, namazdaki konuþmasýnda, yaþamýný Kýbrýs Türk halkýna adayan Denktaþ'ýn, halkýn temel deðerlerlerini yüceltmek için kendini vakfettiðini söyledi. Atalay, inançlý bir kiþi olan Denktaþ'ýn Cuma günü vefat ettiðine iþaret ederek, vefatýndan öncede halka dua etmeleri çaðrýsýnda bulunduðunu ve hem KKTC'deki hem Türkiye'deki vatandaþlarýn bu ricasýna karþýlýk verdiðini ifade etti. Atalay, merhum Denktaþ için "Allah mekanýný cennet etsin, sevdikleriyle buluþtursun. Hepimizin TUTUKLU GAZETECÝLERE ÖZGÜRLÜK Son yolculuðuna alkýþlarla uðurlandý üzerinde hakkýn çoktur" dedi. Atalay, cenaze namazýnýn sonunda helallik istedi ve üç kez "helal olsun" ve "Allah rahmet" eylesin sesleriyle, Denktaþ'a son görev yerine getirildi. Daha sonra Denktaþ'ýn naaþý "Allahüekber" nidalarýyla musalla taþýndan alýndý ve topraða verileceði Cumhuriyet Parký'na doðru yola çýkarýldý. YAHUDÝ HAHAM BAÞI Türkiye Yahudi Cemaati Hahambaþý Ýsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Baþkaný Sami Herman'ýn Kurucu Cumhurbaþkaný Denktaþ'ýn cenaze törenine katýlmasý da büyük takdirle karþýlandý. CUMHURÝYET PARKI'NDAKÝ TÖREN Denktaþ'ýn naaþý devlet töreninin yapýlacaðý alana saat sýralarýnda getirildi. Alkýþlar ve bandonun çaldýðý cenaze marþý eþliðinde katafalka konuldu. Naaþýn getirilmesi öncesinde, Denktaþ ailesi, KKTC ve Türkiye develet ve hükümet yetkilileri, yabancý konuklar yerini aldý. Denktaþ'ýn eþi Aydýn Denktaþ tekerlekli sandalye ile geldiði tören alanýnda mezarýn baþýna gidip daha sonra tören alanýndaki yerini aldý. Denktaþ'ýn naaþý tören alanýna getirilmeden önce Türkiye'den, Hala Sultan Tekkesi'nden ve oðlu Raif Denktaþ'ýn mezarýndan getirilen toprak da mezarýn baþýna býrakýldý. DEFNEDÝLDÝ Rauf Denktaþ'ýn naaþý Cumhuriyet Parký'nda törenle defnedildi. Denktaþ'ýn naaþý, kýrmýzý büyük bir örtü altýnda mezarýna indirildi, ardýndan dualar eþliðinde defin gerçekleþtirildi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ýþte bölünmüþ bir ada bitmiþ bir toplum Neresinden tutsanýz elinizde kalýyor Neresine baksanýz sanki eriyen bir mum Her cerihasýndan sanki kan fýþkýrýyor Kalay DENKTAÞ ÖLMEDÝ, SAÐIMIZDA VE SOLUMUZDA YAÞIYOR Kýbrýs Sorunu Rauf Denktaþ'tan ibaret deðildi ama Rauf Denktaþ Kýbrýs Sorunu'ndan ibaretti. O, dünyaya bakarken bile sadece Türkiye'yi, Kýbrýs'ý ve Rumlarla Türkleri görüyordu. Çünkü onun dünyasý da, siyaseti de Türklük ekseni üzerinde çakýlmýþ bir Kýbrýs'tý. Kendisi siyasi hayatý boyunca Rumlarla niçin birarada yaþayamayacaðýmýzý anlatmaya çalýþtýðýný iddia etse de, aslýnda O hep Rumlarla neden bir arada yaþamamamýz gerektiðini anlatýyordu. Denktaþ bir tarihti, göçtü ama Denktaþ aslýnda ölmedi. O artýk Kýbrýs'ýn saðýnda da yaþýyor, solunda da Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÖLÜMDE EÞÝTLÝK... Ýnsanoðlu doðduðu günden itibaren ölümü düþünürmüþ... Ölüme hazýrlanýrmýþ, derlerdi eskiler... Ölenler de, geride kalanlar tarafýndan yaptýklarýyla anýlýrlar... Denktaþ da öldü... Bir gazetede, "Denktaþ öldü diyenlere inanmayýn, onlar vatanýn, milletin düþmanýdýrlar" yazdýðýný okudum... Denktaþ öldü diyenler KKTC'yi hazmedemeyenlermiþ... TV'ler, gazeteler... Yerli ve de yabancý basýn, Denktaþ'la ilgili yazýlar ve söyleþilerle doldurdu programlarýný... Herkes birþeyler anlatýp duruyor... Bizim de anlatacak anýlarýmýz var Rauf Bey'le ilgili... Ömrümüz boyunca unutamayacaðýmýz anýlarýmýz hem de... Mesela "casusluk komplosu"nu unutmamýz mümkün mü? Evlerimize düzenlenen baskýnlar, neden tutuklandýðýmýzý bilmeden fare ve hamamböcekleriyle dolu hücrelerde geçirdiðimiz günler... Komplo sonucunda bazý arkadaþlarýmýzýn ve dostlarýmýzýn bizimle birlikte gözükmesinler diye selamý sabahý kesmeleri... Bunlar unutulacak þeyler mi? Gazetemizde yazdýklarýmýza karþý tepki gösterenlerin liderliðini de yaptý. Sadece Türkiye hükümetine, Genelkurmaylýðý'na deðil, Türkiye kamuoyunun "hainleri" görmesi için "Hürriyet" gazetesine de gönderip yayýnlattý yazýlarýmýzý... Tüm bunlarýn sebebi neydi? Biz Kýbrýs Cumhuriyeti'nin savunucusuyduk, o ise düþmaný... Adada korsan bir devlet kurdurdu. Sonsuza dek yaþayacak dedi ama inancý da yoktu... Hukuksuzluktu ayrý devlet ama onun hukuku buydu. Ýnançlarýný hukukun üstüne koymuþtu... Matbaamýzýn bombalanmasýndan sonra, "Delilleri gördüm" dediði gibi matbaamýzý da kendimizin bombaladýðýný söyledi ve görenlere 5000 TL ödül vereceðini açýkladý... Biz kindar insanlar deðiliz... Gerçeði bir gün herkesin göreceði inancýndayýz... Bazýlarý görmeden gider, bazýlarý son zamanlarýnda bunun farkýna varýrlar... Ölüm eþitlikçidir derler... Yapýlan törenlerle bu eþitliði bozan yine biz insanlarýz... Denktaþ'ýn iki tane hedefi vardý... Ýkisini de baþardý... Birincisi Türk askerinin yeniden adaya çýkmasý... Ýkincisi de adanýn taksimiydi... "Ya taksim ya ölüm" diyerek 1948 yýlýnda Þekerzadelerin balkonundan baþlattýðý yürüyüþün neticesini 1974'te gördü... Bu uðurda tükenen sadece Kýbrýslýtürkler oldu... "Giden de Türk gelen de Türk" diyerek yeni Kýbrýslýlarla yoluna devam etmeyi seçti. Denktaþ, ömrünü adayý Türkleþtirmek için tüketti... Denenlere göre Rumca konuþarak da öldü! Birebir anýlarýmýz da var Denktaþ'la... Onlarý da baþka bir yazýda yazarýz belki... Düþündüklerini ve çizgisini deðiþtirmedi hiçbir zaman... Annan Planý döneminin "Mister No"suydu... Denktaþ'ýn elli yýllýk Kýbrýs sorunu birikimi nasýl bir artýsýysa, toplum nezdinde de bu eksiydi. Korku ve baskýydý çünkü... Aksi hareket edenin, resmi görüþün dýþýna çýkanýn baþýna gelecek olan belliydi... Ne isterse olsun ama... Denktaþ öldü... Bir tarihseydi eðer, bir tarih sona erdi. Ve Fransýz filozoflarýndan Renan'ýn dediði gibi, "ölümün insaný kýzdýracak ölçüde eþit olduðu" bir kere daha görüldü... TC BAÞBAKANI ERDOÐAN: Türkiye için de acý bir kayýptýr Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, Rauf Denktaþ'ýn vefatý dolayýsýyla Denktaþ'ýn eþi Aydýn Denktaþ'a baþsaðlýðý dileðinde bulundu. Sabah saatlerinde KKTC'ye gelen Baþbakan Erdoðan ve beraberindeki heyet, Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'na geçti. Baþbakan Erdoðan, burada Rauf Raif Denktaþ'ýn eþi Aydýn Denktaþ'a baþsaðlýðý dileklerini iletti ve açýlan taziye defterini imzaladý. Baþbakan Erdoðan, taziye defterine þunlarý yazdý: ''KKTC Kurucu Cumhurbaþkaný, Kýbrýs davasýnýn abide ismi büyük mücadele insaný Sayýn Rauf Raif Denktaþ'ýn vefatýndan dolayý derin bir teessür içindeyiz. Merhum Denktaþ, bütün hayatýný Kýbrýs'ta barýþ ve istikrarý tesis etmeye adamýþ, gerektiðinde Kýbrýs Türk'ünün baðýmsýzlýk mücadelesine liderlik etmiþ, gerektiðinde de barýþ, diyalog ve uzlaþma için büyük devlet adamlýðý vasfýyla temsil ettiði aziz milletinin hukukunu yýlmadan savunmuþtur. Merhum Denktaþ'ýn vefatý, KKTC halký için olduðu kadar hiç kuþkusuz Türkiye için de acý bir kayýptýr. Ancak merhum Denktaþ'ýn Kýbrýs'ta baþlattýðý ve cesaretle yürüttüðü mücadele KKTC ve Türkiye vatandaþlarý tarafýndan ayný samimiyetle sahiplenilecek, ayný kararlýlýkla yürütülecektir. Türkiye Cumhuriyeti, Kýbrýs Türk'ünün haklý mücadelesini tüm imkanlarýyla desteklemeye, KKTC'nin hukukunu bütün gücüyle savunmaya devam edecek, Ada'da barýþýn, hürriyetin refahýn teminatý olmayý sürdürecektir. Kýbrýs Türk halkýnýn, aziz milletimizin baþý sað olsun diyor, merhum cumhurbaþkanýna Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.'' Sessizliðin Sesi Mehmet Levent DÖNÜLMEZ AKÞAMIN UFKU Türkiye'de Atatürk'ün yaptýklarýný bir bir yýkan ve onun eserlerinin üzerine kara çarþaf örterek Türkiye Cumhuriyeti'ni, tamamen dini kurallarla yönetilen bir Ýslâm devleti haline getirme plânlarýný gerçekleþtirme yolunda olduklarýný açýkça ortaya koymaktan çekinmeyenler... R.R. Denktaþ'ýn cenazesine katýlmak üzere dün 82. vilâyetleri olarak gördükleri Kuzey Kýbrýs'taydýlar. Denktaþ onlara göre tüm Türklük dünyasýnýn kahraman bir lideriydi. "Yüce Türk milletinin yetiþtirdiði en deðerli devlet adamlarýndan biri ve yeri doldurulamayacak bir kayýp"tý... Denktaþ tüm siyasi yaþamý süresince, gerek cumhurbaþkanlýðý dönemlerinde, gerekse ondan önceki yýllarda her zaman Türkiye yönetimlerinin desteðine mazhar olmuþ ve TC hükümetleri nezdinde nüfuzunu kullanabilmiþ tek lideriydi bu toplumun. O kadar ki, bir zamanlar Turgut Özal, onun bu gücünü anlatmak için þu sözleri kullanmaktan çekinmemiþti: "Denktaþ, koskoca Türkiye'yi burnundan tutmuþ, istediði gibi sürüklüyor"! Türkiye'nin desteðine bu denli mazhar olmak, haklý olarak Denktaþ'ta öylesine bir kendine güven duygusu yaratmýþtý ki, bir seçimde, "Türkiye kimi isterse o seçilir, bu seçimde de beni istiyor" diyerek, KKTC'de siyasi iradenin Kýbrýslýtürklerin elinde deðil, Türkiye'nin elinde olduðunu itiraf etmekten çekinmemiþti. Vakta ki AKP hükümeti, artýk sana ihtiyacýmýz kalmadý dercesine desteðini çekti, Denktaþ ilk kez koltuðunun altýndan kaydýðýný hissetti. "Türkiye kimi isterse o seçilir" derken, bu kez AKP iktidarýnýn kendisini istemediðini anladý. Ve aday olmayarak, koltuðu, o zaman AKP'nin desteklediði M.A. Talat'a býraktý. Kuþkusuz bu, Denktaþ'ý görevden alma operasyonuydu. Ve baþarýyla gerçekleþmiþti. Peki, AKP Denktaþ'ý neden görevden aldý? Çünkü Denktaþ, tüm dünyada uzlaþmaz olarak ünlenmiþ ve bu imaj da Türkiye'nin alnýna yapýþarak, ona zarar vermeye baþlamýþtý. Bundan kurtulmak, daha doðrusu bunu kamufle etmek için... AKP gözünü kýrpmadan Denktaþ'ý harcadý! Ve yerine, sözümona uzlaþma yanlýsý olarak görünen ve bilinen Talat'ý oturttu. Bu operasyonla AB yolunda ve uluslararasý arenada Türkiye'nin önü açýldý! Ama ne yazýk ki Kýbrýslýtürk toplumunun da önü kapandý! Ve hâlâ da kapalý! Dünya, Denktaþ'ý "Mr. No" olarak tanýmakla hata ettiðini anladý. Çünkü Talat ve Hristofyas'la da uzlaþma saðlanamayýnca, asýl uzlaþmaz olanýn, "Ben TBMM politikalarýný uyguluyorum" diyen Denktaþ deðil, Kuzey Kýbrýs'ý 37 yýldýr askeri ve sivil iþgal altýnda bulunduran Türkiye olduðu ortaya çýktý. Türkiye bu gerçeði "Biz evet dedik, onlar hayýr dedi" nakaratýyla gözden kaçýrmaya çalýþtýysa da, artýk bu söylem de etkisini ve inandýrýcýlýðýný yitirmiþ bulunuyor. Dün Denktaþ'ýn naaþý önünde "Yeri doldurulamayacak kahraman bir lider" yalakalýðý yapanlar... Bir zamanlar tamamen kendi çýkarlarý için, onu böyle harcadýlar iþte. Ondan sonra da Denktaþ hiç hayýr etmedi zaten. Giderek hýzlanan bir çöküþ sürecine girdi. Ve sonunda saðlýðýný yitirerek, dönülmez akþamýn ufkuna vardý. Ona ihanet edenlerin dünkü cenaze töreninde hangi yüzle Denktaþ'ýn naaþý önünde "saygýyla" eðildiklerini anlamak gerçekten zor.

5 18 Ocak 2012 Çarþamba 5 Þaziye nin Görüþü: * Denktaþ'a görkemli bir cenaze töreni düzenlenmiþ. - Yine de dönüþü yok! * Tahir Gökçebel, Haspolat Meslek Lisesi, Ýmam Hatip Lisesi olmayacak, demiþ. - Kafaya koymuþlarsa olacak..! Ve yanýmýza kalacak! * Denktaþ'ýn ölümünün yankýlarý sürüyormuþ. - Koca bir çýnar devrildi OIlacak o kadar. * Çevreci örgütler Petrol Dolum Tesisi kurulmasýna karþý çýkýyormuþ. - Son bir çaðrýda bulunsunlar ve çevrecilerden Büyükkonuk Eko Günleri'ni boykot etmelerini istesinler.. * Hrisostomos "Taviz vermek yerine binlerce çýkmazý tercih ederiz" demiþ. - Kafaya bak hizaya gel gelebilirsen.. * Ankara tam kadro Denktaþ'ýn cenaze törenine katýlmýþ. - Vefa da bunu da gerektirirdi. * Yýlmaz Özdil; Denktaþ'ýn gömüleceði yerin Türk topraðý olmadýðý için Anýtkabire gömülmesini istemiþ. - Doðru söylemiþ. Ama keþke oralarýn da garantisi olsa! * Eroðlu çözümü zorlamalýymýþ. - Bu iþler zorlamakla olmuyor kardeþ Bir zorlarsýn, iki zorlarsýn, üçüncüde anahtar kilidin içinde kýrýlýrsa ne yaparsýn! Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI Eski Çaðlayan Parký, ya da Kuðulu Park da olabilirdi. Hatta Kuðulu Park ideal olanýydý. MAÐUSA, AHTAPOT, YOL VE SANER... "Sayýn Erdoðan Baybars Köþe yazýlarýnýzý düzenli bir þekilde takip ediyorum. Olaylara yaklaþým tarzýnýz ve olaylarý kendi yorumlarýnýzla okuyuculara seviyeli bir þekilde aktarmanýzý da takdirle karþýlýyorum. Bakanlýðýmýn yetki alanýnýn çok geniþ olmasý bazý konularý atlamamýza sebep olabiliyor. Bunun için 4/4 lük bir seviyede olduðumuzu hiçbir zaman söylemedim, söyleyemem. Bugün kaleme aldýðýnýz ve mizah uslübunuzu da katarak hazýrladýðýnýz "Ahtapot" yazýnýzý okudum. Öncelikle bir Maðusalý olarak ve çocukluk yýllarýný limanda geçiren bir kiþi olarak Ahtapot sezonunun gelmek üzere olduðunu çok iyi biliyorum. Sizin de balýkçýlýkla uðraþan biri olarak bu konuyu çok iyi bildiðinizi söyleyebilirim. Maðusa'daki ahtapot çukurlarýnýn belediyenin yaptýrdýðý kanalizasyon çalýþmalarý ürünü olduðunu da birçok yazýnýzda bahsettiðinize þahit olmuþ bir okuyucu olarak Bakanlýðýmla ilgili her türlü konularý sizlerle paylaþmamak belki de bizim bir hatamýz olarak önümüzde dururken en erken bir zamanda Maðusa'da bir araya gelip bazý konularý sizlerle paylaþabileceðimi açýklýkla ifade eder sizlere çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim. ARKASINDAN NOTLAR *Denktaþ saðlýðýnda 3 þeyi elinden býrakmadý. 1. TC Bayraðý. 2. KKTC Bayraðý. 3. Fotoðraf Makinesi. Tabutunun üzerinde iki bayrak vardý. Keþke bir köþeye de fotoðraf makinesini assaydýlar! Denktaþ'ýn "Birleþtirici" olmadýðý yönünde H.Ersan Saner. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný" Yukarýdaki Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanýmýz Saner'den geldi. Samimi ve içten satýrlarý için teþekkür ederim. Umarým dediði gibi bir gün buluþur, bazý konularý konuþuruz. Mesela ben, tepsi gibi duran Mesarya ovasýndaki 1000 yýllýk Dörtyol-Geçitkale yolunun, neden dam boyu yükseltildiðini çok merak ediyorum. iddialar var. Gerçek dýþýdýr. Denktaþ birleþtirici idi. Þöyle ki: Denktaþ sadece "birbirine benzeyenleri" birleþtirmek meraklýsý idi. Denktaþ'ýn ölümünün ardýndan "zýt kutuplar" bir araya geldi. Manzaraya bakanlar, yeni bir dönemin açýlacaðý yorumlarýnda bulunuyor. Ýyimserlik güzeldir. Ama savaþ baltalarýnýn yakýldýðýný sananlar yanýlýyor. "Denktaþ'ýn ölümünden sonra Kýbrýs konusu nereye gider?" sorusuna uzunca bir yanýt gerekmez. Þöyle söylemek yeterlidir: - Denktaþ ölmeden suyu evleðe sokmuþtu. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Her evden bir cenaze çýkmýþ gibi buruk, hüzünlü, tatsýz ve keyifsiziz.. Keþke birkaç gün durmamacasýna yaðmur yaðsa!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KAR BÝZÝ GAFÝL AVLADI (Ýstanbul)- Son bir haftadýr havalarda, "kýþ geldi" dedirtecek soðuma yaþanýyordu ve dün akþama doðru kar baþladý Meteoroloji de zaten kar yaðacaðýný bildiriyordu son günlerde. Ve buna raðmen insanlar, "gafil" avlandýlar Ýstanbul'da Dün akþam trafik felçti. Sabah araba ile mi gitsem, otobüsle mi diye epeyce kararsýz durdum, çýkmadan.. Sonra þöyle bir etrafa bakayým, kar ne kalýnlýkta dedim. Çýktým. Sabahýn ilk saatleriydi henüz. Çingenelerin mahallesi var eve yakýn. Onlara doðru yürüdüm. Bir yandan, "sabah sabah bu adam deli mi ne" diyecekler diye tedirgindim, diðer taraftan "bacalardan çýkan dumanlarla kar iyi kare verecek, çekmeliyim" telaþýnda. Ayaklar buz tutmuþ, el parmaklarým isyanlardaydý. Bir köpek dokundu o sessizlikte bacaklarýma, önce korktum Meðer o köpeðin huyu öyleymiþ, yanýmdan geçen çingene söyledi. Her gördüðü ona yemek verecek sanýyormuþ, ondan ötürü peþi sýra gidiyormuþ. Köyün sonuna kadar köpeklerle birlikte yürüdüm. Kah onlar beni beklediler kah ben onlarý.. Askeri yasak bölgenin yanýndan geçerken fotoðraf makinemi görmesinler diye sakladým. Sonradan öðrendiðime göre orasý eskiden askeri yasak bölgeymiþ Þimdi þehir, diplerine kadar geldi diye boþaltmýþlar orayý Asker yokmuþ artýk Asker yok ama asker varmýþ gibi alýþkanlýk devam ediyormuþ. Hala kimsenin uðramadýðý bakir bir alan ve doða orada hala korunmuþ. Dönüþte fýrýndan sýcak ekmek kokularý geliyordu, bir an alsam mý diye aklýmdan geçirdim sonra vazgeçtim, evde dünden kalan var, israf olmasýn diyerek. Bir yandan sabahýn doðan güneþi ile karlarý beyaz çekmeye çalýþýyorum diðer yandan Kýbrýs'ta olan bitenleri düþünüyorum. Bugün (dün) Denktaþ'ý gömecekler Önce "Beni oðlumun yanýna gömün" vasiyetine raðmen lideri dinlemediler bu nasýl lidere saygý bu nasýl lidere itaat diye geçirdim içimden. Sonra Denktaþ'ý düþündüm Birden kalksa Tabuttan çýksa Ve "Ben size böyle mi dedim" diye çýkýþsa oradakilere Dönüp Ýrsen Küçük'e, "bu iþi de berbat ettin" dese Mezar yerinde bile onu dinlemeyenler ne cevap vereceklerdi Sonra gerçeklere dönmeli diyerek gerçeklere döndüm. Giden bir daha dönemezdi dünyaya. Beden orada olsa da, ne yaptýrým gücü vardý, ne sözü geçebilirdi kimseye ölüm yýlýydý. Birçok Kýbrýslý öldürülmüþtü hem darbe hem de o savaþ esnasýnda Ölüm yýlý olmasýna raðmen öldürülmeye çalýþýlan Kýbrýs Cumhuriyeti direndi, ölmedi. Ona Rum Cumhuriyeti deseler de Kýbrýslýtürklerin ortak olmasý gereken cumhuriyet hala yaþýyor "Bir tarih göçtü", "atamýzý kaybettik" dedikleri ve büyük bir kalabalýk eþliðinde gömdükleri Denktaþ da cumhuriyetin yaþamasýný istemeyenlerdendi Ki önce KTFD'ni sonra KKTC'ni kurarak baþýna geçti Denktaþ oðlunun yanýna gömülmeyi istediðini biliyorduk hep ama onu baþka yere gömdüler Ve taksim için sonuna kadar direnen Denktaþ, gitti Gittiði yol ise henüz bitmedi. Çünkü Kýbrýs Cumhuriyeti hala ayakta. Þimdi gözler, yeni Denktaþ'larý gözler Ýþte bu da çorba çeþmesi n DENKTAÞ'IN RUHU ÝÇÝN CENAZE TÖRENÝ SIRASINDA 10 BÝN KÝÞÝYE ÇORBA KKTC'de ilk defa çorba çeþmeleri uygulamasý baþlatýldý. Lefkoþa Türk Belediyesi, Din Ýþleri Baþkanlýðý ve Akademi Kýbrýs Geliþim Platformu iþbirliðindeki uygulama çerçevesinde Rauf Denktaþ'ýn cenaze töreni sýrasýnda 10 bin kiþi için çorba çeþmesi kuruldu. BULUTOÐLULARI Lefkoþa Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðullarý yaptýðý açýklamada, "çorba çeþmelerinden ilk olarak, Rauf Denktaþ'ýn ruhuna ithafen cenaze töreni esnasýnda 10 bin kiþiye çorba ikramýnda bulunacaðýz" dedi. Bulutoðullarý, cenazeye yoðun katýlým beklendiðine ve özellikle Türkiye'den çok sayýda misafirin geleceðine dikkat çekerek, "sabah 07:30'dan itibaren insanlarýmýz çorba ikramýmýzdan alabilecekler kalabalýðýn önlenmesi için belediyemizin halkla iliþkiler birimi UBP DP ve TDP gençlik örgütleri Denktaþ'ýn resimlerini daðýttý Denktaþ'ýn cenaze töreni nedeniyle Baþkent Lefkoþa'da ve cenaze töreni güzergahlarýnda tüm önlemler alýndý. Lefkoþa Surlariçi saat 14.00'e kadar trafiðe kapatýldý. Baþkent Lefkoþa'da yas nedeniyle kapatýlan iþyerlerine ve caddelere Denktaþ'ýn posterleri asýldý. BÝNLERCE KÝÞÝ TOPLANDI Rauf Raif Denktaþ'ýn dün gerçekleþtirilen tarihi cenaze törenine tanýklýk etmek için binlerce vatandaþ, cenaze namazýnýn kýlýnacaðý Selimiye Meydaný ile Sarayönü, Ýnönü Caddesi ve Girne Kapýsý önünde meydaný doldurdu. Denktaþ'ýn cenaze törenine Anavatan Türkiye üst düzey yetkilileri ve vatandaþlar yanýnda KKTC'de bulunan Azeri öðrenciler ile Türkiyeli öðrenciler de büyük ilgi gösterdi. tüm gün hizmet verecektir" ifadelerini kullandý. 1 SAATTE 1000 KÝÞÝYE EL DEÐMEDEN ÝKRAM Ýkram Çeþmeleri'nin içyapýsýnda uluslararasý gýda saðlýðý standardý HACCP kriterine uygun 1000 kiþilik özel imalat çelik çorba kazaný yer alýyor. Elektrik - elektronik kýsýmda sensörlü özel ýsýtma sistemi, özel karýþtýrýcý, özel ýsý ölçer bulunuyor. Tesisat kýsmýnda ise hepsi özel tasarým yýkama aparatý, döküm Osmanlý musluklarý ve baðlantý aparatlarý çorbayý çeþmelere kadar taþýyor. Çeþmede çorba bitiminden sonra kazanýn içini 360 derece tazyikli suyla yýkayan aparat da bulunuyor. Ýkram Çeþmeleri'nden isteðe göre çorba, çay, salep, ayran ve þerbet daðýtýmý da yapýlabiliyor. Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik örgütleriyle, Sivil Toplum Örgütlerinden gençler Kurucu Cumhurbaþkaný'nýn posterlerini cenaze ve anma törenlerinin gerçekleþeceði alanlarda daðýttý. Denktaþ için "Tüm Türk Ulusunun ve Halkýmýzýn Baþý Saðolsun. Sizi Asla Unutmayacaðýz" ve "Seni ve Cumhuriyeti Sonsuza Dek Yaþatacaðýz" yazýlý pankartlar açan ve ellerinde KKTC bayraklarý ve Denktaþ posterleriyle çoluk çocuk, genç yaþlý meydanda toplanan vatandaþlara Lefkoþa Türk Belediyesi de kurduðu çorba çeþmesiyle soðuk havada ikramda bulundu. GÜNLÜK F TÝPÝ CEZAEVLERÝNDE BÝR TEK NEFES ALMAK YASAK DEÐÝL Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Ýstanbul Þubesi F tipi cezaevlerindeki yasaklar listesini yayýmladý. Mum, el lambasý gibi her türlü aydýnlatma aracý, daktilo, bilgisayar, dolmakalem, mürekkep, kitaplýk, telli dosya, ýsýnma araçlarý yasak. Ýkiden fazla battaniye, birden fazla çay bardaðý, birden fazla çakmak bulundurmak da yasak, yemek piþirmek de Duvarlara fotoðraf, takvim, elbise asmak da yasak, hücrede çiçek yetiþtirmek de yasak Marþ söylemek ve hatta türkü söylemek yasak. Mahkumlarýn mahkemeye veya hastaneye gidiþ dönüþlerinde yakýnlarýyla tesadüfen karþýlaþmalarý halinde selamlaþmalarý, tokalaþmalarý, kucaklaþmalarý kesinlikle yasak. Üç kez el aramasýndan geçmeden avukat görüþüne, açýk aile ziyaretine, hatta revire gidip gelmek yasak. Cezaevi idaresinin belirlediði yatma saatine uymamak yasak. Cezaevi idaresinin uygun bulmadýðý içerikte þiir, yazý yazmak, karikatür ve resim yapmak, bunlarý dýþarýya göndermeye kalkýþmak yasak Bir tek nefes almak yasak deðil ve herhalde ölmek Geriye kalan herþey yasak. BAÞSAÐLIÐI REKORU Çok sayýda aldýðý ölüm ilanlarý nedeniyle 'cenaze sayfalarý' halkýn özel ilgisini çeken 'Kýbrýs' gazetesinde Denktaþ'ýn ölümü rekor kýrdý. 'Kýbrýs'ýn yalnýz dünkü sayfalarýnda yaklaþýk 70 sayfa Denktaþ için baþsaðlýðý ilaný vardý. Ýlan bolluðunda ikinci sýrada 'Havadis' ve üçüncü sýrada 'Haberdar' yer aldý. Reklamsýz 'Afrika' bile ilk kez bu kadar ilan gördü. HAHAMBAÞI Dünkü cenaze töreninde, Türkiye Yahudi Cemaati Hahambaþý Ýsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Baþkaný Sami Herman'ýn da hazýr bulunmasý vatandaþlarýn ilgisini çekti... Bazýlarý Denktaþ'ýn masonluðuna baðladý bunu... Bir zamanlar bundan çok bahsedilirdi ve muhalefet Denktaþ'a 'mason' diye yüklenirdi. Ancak 'Denktaþ mason' denildikçe, ahali "Denktaþ masum" olarak anlardý bunu. Zaten Denktaþ da bir vakitler mason olduðunu inkar etmedi. Gençliðinde üye yapmýþlar onu. 'Kulüpçülük' gibi bir þeymiþ dedi. Çetinkaya gibi... Sonra da kimse bundan söz etmedi... Týrnak... "Daha dün, Denktaþ adaya 'çözümsüzlüðü getirdi' diyenlerin, bugün, 'bu topraklarda gururla namusumuzla þerefimizle yaþýyorsak bu Sayýn Denktaþ'ýn sayesindedir' diye yazan kalemleri okuyorum. Dün Denktaþ'a 'vatan haini' diyenlerin, bugün 'Denktaþ ölümsüz liderimizdir' deyiþlerine þahit oluyorum. O zaman soralým sizlere. Madem ki böyle düþünüyordunuz... Ve Denktaþ 'ölümsüz liderimizdi'... Neden, saðlýðýnda da bu þekilde konuþmuyor ve de yazmýyordunuz?" Kartal HARMAN (Kýbrýslý) "Þu saatten sonra, her kim Kýbrýslý Türkler'in kendi kendini yönetme iradesine saygýsýzlýk yaparsa, ona söylenmesi gereken þey belli: 'Burasý baðýmsýz bir cumhuriyettir!' Denktaþ, politik bir önder olarak neredeyse yarým asýr boyunca toplumunu etkiledi. Ama toplumunun da onu etkilediði muhakkak..." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Rauf Raif Denktaþ'ýn çok seveni olduðu gibi sevmeyeni de olmuþtu ama her þeye raðmen Denktaþ'ýn takdir edilmesi gereken bir tarafý vardý; O, inançlarý doðrultusunda taviz vermeden yaþadý hayatýný... Bu yaþayýþta çoðu insan olumsuz etkilendi ama O öyle yaþamaya devam etti çünkü 'doðru' O'nun için oydu." Tayfun ÇAÐRA (Yenidüzen) Günün Kahramaný RECEP TAYYÝP ERDOÐAN Recep Tayyip Erdoðan, "Denktaþ ile kavgalýydý, küs idi, bunun için gelmedi" denilmesin diye dün birkaç saatliðine de olsa cenazeye geldi, Selimiye Camii'ndeki törene katýldý ve hemen ardýndan yine özel uçaðýyla geri döndü. Erdoðan, tören sýrasýnda karþýlaþtýðý Kýbrýslýtürklere "Baþýnýz saðolsun" dedi. Türkiye'den gelen üst düzey konuklar nedeniyle, çok sýký güvenlik önlemleri alýndý her yerde. Yüksek damlara keskin niþancýlar yerleþtirildi... Bir tek Erdoðan'ý korumak için bile çok sayýda koruma görevlisi tetikte hazýr bekledi. Erdoðan Denktaþ defterini onunla 'barýþýk' olarak kapattý.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ. Ferdi Sabit Soyer 2 Mart mitinginde mutlaka TC ve KKTC bayraklarý da olsun istiyor. Onu bundan vazgeçirmek için uðraþmayýn boþuna. Türklük damarý kabardý mý uçar dangalabiþdada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Yaseminlerimizi geri alacaðýz Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu Kýlýçlar çekildi, aslanlar er meydanýna çýktýlar, ama þimdilik ýsýnma turlarý atýyorlar... Ýrsen Küçük dün Ahmet Kaþif'e 'taþralý' yani 'köylü' dedi. Kendisi Paris'te mi doðdu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Daha önce 7 Mart'ta akacaðý söylenen su için Büyükelçi Akça þimdi yeni bir tarih verdi: 20 Temmuz! Çok isabetli... Kýrk yýl önce 20 Temmuz'da kan akmýþtý, þimdi varsýn su aksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3461 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR OKUYUCU MEKTUBU.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3461 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR OKUYUCU MEKTUBU. Eski baþbakanlardan Hakký Atun'un evi de hýrsýzlar tarafýndan soyuldu. Hýrsýzlar, adaya nüfus taþýyan anavatancýlara bile iltimas yapmýyorlar demek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL. Sigara kaçakçýlýðý sanki burada yeni birþeymiþ gibi basýnýmýzda patladý. Oysa yýllardýr bu iþi yapanlar ceplerini çoktan doldurdu. Acaba þimdi haracýný tamam vermeyen mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Önce Özdil Nami gidip geldi ABD'ye, ardýndan da Kudret Özersay uçtu... Ne oluyoruz? Özersay Nami'nin eksiklerini tamamlamaya mý gitti, yoksa onu yalanlamaya mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2014

Detaylı

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý!

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý! Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn aslýnda vali olduðunu bilenler dün söylediklerine hayret etmediler. Ama KKTC'yi hala baðýmsýz ve egemen bir devlet zannedenler buna çok þaþtýlar deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ONUR HAVAYOLLARI'YLA. Dolgun Dalgýçoðlu. Kendilerine ve hükümete 15 Aralýk'a kadar süre tanýdýlar... Yeniden idam istiyor

ONUR HAVAYOLLARI'YLA. Dolgun Dalgýçoðlu. Kendilerine ve hükümete 15 Aralýk'a kadar süre tanýdýlar... Yeniden idam istiyor Siyasi partilerimiz þimdiden seçim hazýrlýðýna baþladýlar. "Fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynisi" demeyesiniz diye canla baþla uðraþýyorlar. Ýnanmayýn, mevzinizde kalýn siz. Kum torbalarý arkasýnda!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3491 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKLIN VARSA. Baybars.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3491 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKLIN VARSA. Baybars. Cenevre zirvesini olumlu bulan Mehmet Ali Talat'a göre, Eroðlu'nun bunu sabote etme ihtimali varmýþ! Ýlahi Talat, týpký senin gibi Eroðlu'nun da Ankara'sýz bir þey yapmadýðýný bilmez misin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA. New York'taki üçlü görüþmeden ne anladýnýz siz? Biz bir þey anlamadýk. Her iki taraf da memnunmuþ üstelik bu görüþmeden. BM Genel Sekreteri Nasreddin Hoca'yý da geçti anlaþýlan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk Ýngiliz piçi dediler, yetmedi... Rum piçi dediler, yetmedi... Þimdi de 'Or... çocuklarý' diyorlar... Bugünleri de gördük iþte... Ve daha neler göreceðiz kimbilir... Bunlara 'hassiktir' çekmek az bile!

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güneyde olasý terör eylemlerine karþý çok sýký önlemler alýndý... Kuzeyde durum ne? Yoksa Türkiye IÞÝD'in yanýnda diye burada herkes kendini emniyette mi sanýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak

Detaylı

CTP CTP'ye karþý. Açý senerlevent@yahoo.com

CTP CTP'ye karþý. Açý senerlevent@yahoo.com Yapýlan açýklamalara bakýlýrsa, CTP kurultayýndaki yarýþ ölüm-kalým meselesine döndü... UBP bugüne kadar çok yavru doðurdu... Bir yavru da CTP mi doðuracak acaba kurultaydan sonra? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

Akýncý, Newroz için adada bulunan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yýldýrým'la sohbet etti... TANIÞIYOR MUYUZ? KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLMELÝDÝR (2)

Akýncý, Newroz için adada bulunan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yýldýrým'la sohbet etti... TANIÞIYOR MUYUZ? KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLMELÝDÝR (2) Kadýnlar polis tarafýndan fena halde dövüldü Tremeþe'deki evde... Kadýna karþý þiddete hayýr diyen kahramanlarýmýz nerde? Kocasý döverse hayýr da, polis döverse tamam mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3972 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MEMLEKETÝN DURUMUNU MU SORDUNUZ?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3972 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MEMLEKETÝN DURUMUNU MU SORDUNUZ? Derviþ Eroðlu Amerika'da ikinci kez baþkan seçilen Barack Obama'yý kutlamakta gecikmedi. Ýrsen Küçük ise Obama'yý kutlamak için Lefkoþa'daki mahkeme sonucunu bekleyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4836 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4836 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kýbrýs'ý ziyaret eden Yunanistan Meclis Baþkaný, Kavazoðlu ile Miþaulis'in mezarlarýna çelenk koydu... Þimdiye dek bu mezarlara hiç çelenk koymayan Kýbrýslý Türk yetkililere örnek olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı