ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3678 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3678 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Grivas, Samson, Yorgacis, Makarios, Kiprianu, Papadopulos öldü... Dr. Küçük, Osman Örek ve Rauf Denktaþ da öldü. Ama Kýbrýs meselesi olduðu yerde duruyor deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3678 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý CENNET VE CEHENNEM, KAHRAMAN VE 'HAÝN'... l 2. sayfada Cumhuriyet Parký na defnedilen Denktaþ için Hürriyet yazarlarýndan Yýlmaz Özdil den öneri var: Anýtkabir e gömün n Kýbrýs Türktür e kefil olmam, ama Denktaþ bizimdir, Anýtkabir e defnedilsin diyen Özdil, Kýbrýs Türkünün Denktaþ a ettiklerini unutmuþuz. Statükocu dediler, faþist dediler, takoz dediler, hatta defol dediler... Ýstemiyorlardý onu diye yazdý... n Denktaþ son yolculuðuna alkýþlarla ve tekbirlerle uðurlandý. Cenaze namazýný Din Ýþleri Baþkaný Atalay kýldýrdý. Atalay cemaata Merhumu nasýl bilirdiniz? diye sormadý, ancak helallýk istedi ve cemaat üç kez helal olsun dedi... n Türkiye den, Hala Sultan Tekkesi nden ve oðlu Raif Denktaþ ýn mezarýndan getirilen toprak da mezara býrakýldý... n Tüm sayfalarýmýzda Çorba çeþmesi Cenaze töreni sýrasýnda 10 bin kiþiye çorba n 6. sayfada

2 ASKERÝ YASAK BÖLGEYÝ ÝHLAL EDEN 3 KÝÞÝ TUTUKLANDI Lefkoþa'da önceki gün saat 17:00 sýralarýnda, E.D(E - 48), yönetimindeki araçla A.D (E - 10) ve M.D (E - 11) ile birlikte birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etti. Polis açýklamasýnda, adý edilenlerin tutuklandýðý, soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. "ARABAYI ÇIKARAYIM" DÝYEREK HIRSIZLIK YAPTI Girne'de, önceki gün, K.T.(E-40) kimlikli kiþi, Oya Gökçek'e ait aracýn anayola çýkýþýna yardýmcý olmak için aracý kullandýðý sýrada, araçta bulunan Gökçek'e ait bayan cüzdaný ve içerisinde muhafaza edilen çeyrek cumhuriyet altýný, 206 TL nakit para ve bir ehliyeti çaldýðý tespit edildi. Polis yaptýðý açýklamada, zanlý K.T'nin tutuklandýðýný bildirdi. SU SAYACINA KONULAN MÜHRÜ KIRAN ÞAHSA YASAL ÝÞLEM Göçeri'de S.B'nin (E - 47) Eylül Ocak 2012 tarihleri arasýnda evi önünde bulunan su sayacýna borcundan dolayý Dikmen Belediyesi tarafýndan konulan kilidi ve mührü kýrdýðýnýn tespit edildiði belirtildi. Polis açýklamasýnda, adý edilen hakkýnda yasal iþlem baþlatýldýðý kaydedildi. GÜMRÜKSÜZ SÝGARAYA TUTUKLAMA Ercan Hava Limanýnda önceki gün saat 14:30 sýralarýnda, KKTC'ye giriþ yapan S.A.(E- 21)'in eþyalarýnda yapýlan kontrolde, gümrüðü ödenmemiþ muhtelif markalarda toplam 31 karton sigara bulunarak emare olarak alýndý. Polis yaptýðý açýklamada bahse konu þahsýn tutuklandýðýný bildirdi. HÜRRÝYET Yýlmaz Özdil "Kýbrýs Türktür'e kefil olmam ama Denktaþ bizimdir, Anýtkabir'e defnedilsin" Rahmetli Denktaþ... Rum'a karþý Türk'ü savundu. Rahmetli Lefter... Rum'du. Türk milli takýmý kaptanýydý. Ýkisini de kalbimize gömdük. Filan. Bunu yazýyor herkes. Papaðan gibi. Þu da var halbuki. Rahmetli Lefter... Büyükada doðumluydu. Büyükada'da defnedildi. Rahmetli Denktaþ... Baf doðumluydu. Baf'a defnedilemiyor. Ayný güne denk gelen iki ölümü ayný paketle ambalajlayýp, Lefter'i baðrýmýza bastýk ayaklarýyla, bu topraklarda doðup büyüyen Rumlara ettiklerimizi unutturamayýz. Ama görünen o ki... Rum'un Türk'e ettiklerini unuttuðumuz gibi, Kýbrýs Türkü'nün Denktaþ'a ettiklerini de unutmuþuz. Statükocu dediler. Takoz dediler. Faþist dediler. Hatta, defol dediler. Ýstemiyorlardý onu. Yatacak yeri yok, ona bu muameleyi reva gören vefasýzlarýn... Ama, onun ilelebet var. Denktaþ... Anýtkabir'e defnedilsin. En azýndan sembolik mozole öneriyorum. Çünkü, üç kuruþ para'yý baðýmsýzlýða tercih eden zihniyet nedeniyle, Denktaþ'ýn defnedileceði yerin de Türk topraðý olarak kalacaðý meçhul. Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Geride býraktýðým, anlatýlarak aktarýlan birkaç noktaya daha deðineyim. Aziz Nesin'in güneyden kuzeye geçerken "Ledra Palace Türk barikatýnda hiç de hoþ olmayan biçimde o gün saatlerce bekletildiðini "yaþlý ve hasta olduðu için sandalye isteyip oturduðunu" yazdý Kutlu Adalý. Karikatürcü Serhan Gazioðlu ise, o gün orada sandalyeye oturan Aziz Nesin'in kendine özgü bir tavýr sergilediðini de fark etti. Sandalyeyi "iner kalkar bariyerin olduðu yere çekip oturdu"ðunu ve "kendisiyle birlikte kuzeye geçmek için gelen tüm Kýbrýslýlarýn geçiþinin tamamlanmasýna kadar olduðu yerden kalkmadýðýný" anlattý Serhan Gazioðlu. (Yýltan Taþçý, "Hastalýðýn Çocuðu Neymiþ" s. 102). Serhan Gazioðlu bu olayý anlatýrken, bir noktaya daha açýklýk getirdi. Aziz Nesin sandalyeyi bariyerin inip kalktýðý yere çekip otururken, bir ayaðý ile çizginin güneyine diðer ayaðý ile de kuzeyine basarak oturdu. Aziz Nesin, güney ile kuzey arasýna çekilen "barrayý" (Lefkoþa'yý býçak gibi orta yerinden ikiye ayýran barikatlarý) iþte böyle, kendine özgü bir biçimde hicvetmiþti. Üstelik, kafilenin en baþýnda olmasýna raðmen ilk geçen olmamýþ, kendisiyle beraber gidenlerin hepsi geçtikten sonra sandalyeden kalkýp geçmiþti! Aziz Nesin'in iþgal altýndaki bölgeye geçmesi konusunda tereddütlü görüþler de oldu. Giderse, baþýna bir kaza gelmesinmiþ, gitmese daha iyi olacakmýþ diyenler oldu. Aziz Nesin'in bu kaygýlara itibar etmesi beklenmezdi. "Gideceðim, cesaretleri varsa bana dokunsunlar. Ben Türkiye'den geliyorum. Orada bana dokunamayanlar burada mý dokunacaklar" demiþti. Kendisine "Ben de sizinle yürümek, gelmek isterim" demiþtim. Benim kuzeye geçmem konusunda "yasaklý" olduðumu öðrenmiþti. "Sizinle ben de geleyim" deyince, durdu, biraz düþündü. "Hayýr" dedi. "Bu defa olmasýn. Bir kaza olmasýn, ziyareti amacýndan saptýrmayalým." Ve herkes gitti geldi. Ben gidip gelenlere hep mahzun mahzun baktým. ADÝSOK Hareketi Politbürosunda üye iken, 1990 yýlýnda kurulmuþtu, ikili temaslar için kuzeye geçen heyete beni de almalarýný istemiþtim. O da olmamýþtý. Nihayet, yýllar sonra, 2011'in Þubat ayýnda "Afrika'nýn ilk kurþunlanmasý üzerine, Þener Levent'le birlikte geçtim ilk kez. Hani ya, Vasiliu Aziz Nesin Kýbrýs'ta (12) Vasiliu Eskimo'ya buz dolabýný satamadý Eskimo'lara buzdolabý satar diye bir laf duyulmuþtu, Vasiliu ile Denktaþ arasýnda yapýlan görüþmelerde. Bunu, baba Denktaþ söylemiþti! "Ýyi bir bizinesmendir. Eskimo'ya buzdolabý bile satar, ancak beni ikna edemedi" demiþti baba Denktaþ. Bu lafýn devamý da var. Ancak Türk tarafýnda söylenmedi ve duyulmadý. Söylendiyse de, söylendiðini ben duymadým. Vasiliu Denktaþ'ýn söylediðini duyunca ona cevap verdi: "Denktaþ'ýn ÝQ'su Eskimo'nunkinden daha düþük olsa ki, onu ikna edemedim" dedi. Söz fýkralara gelmiþ madem, ELAM'cýlar güneyde geçen Pazar günü Enosis için gösteri düzenledi ya. Hatýrlatalým: 15 Ocak 1950'de Kýbrýslý Helenler Enosis talebiyle imza toplama kampanyasý baþlatmýþ, yapýlan açýklamalara göre halkýn %95'i Enosis için imza atmýþtý. Ýþte bu günün yýldönümünde, geçen Pazar günü yapýlan gösteriyi "Politis" yazarlarýndan ikisi þöyle yorumladý: 1."ELAM'ýn Enosis mücadelesi baþlatmak için bulduðu zamana bakýn. Kýbrýs'la Enosis mücadelesi baþlatmak için neden Yunanistan'a gitmezler. Çok daha iyi perspektifleri olacak". 2."Þimdi top sahalarýnda taþ yiyoruz: Bugün unutulmuþ olan bir yýldönümü. 1950'de Enosis için yapýlan oylama tarih oldu. O günden bu güne 60'tan fazla yýl geçti. Saymakla bitmeyen zincirleme hatalardan ders çýkarýlmalý. Yunanistan bugün saygýnlýðýný yitiriyor. "Taþ yiyecek olsak da Yunanistan'ý istiyoruz" sloganý sadece top sahalarý dýþýnda atýlan taþar için geçerlidir. Ki taþ atanlar Yunanistan'da ve Kýbrýs'ta iþlenen hatalardan çok azdýr. Aklýmýzý baþýmýza toplayalým. Tarih geri dönmez ve eðer dönecek olursa ya fars veya kendi kendimize gol atma olacak". Bunlarý da böyle anlatarak "Aziz Nesin Kýbrýs'ta" yazýlarýný burada noktalayalým. Aziz Nesin 1995 yýlýnda, 80 yaþýnda, Kýbrýs'a tekrar gelemeden aramýzdan ayrýldý. "Aziz Nesin kalplerimizde yaþayacaktýr. Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý." ("Yeni Düzen", 7 Temmuz 1995). Kýbrýs'a daha önce Yýlmaz Güney de gelmiþti yýlýnda. Dizinin 7. sayýsýnda Yýlmaz Güney'in Kýbrýs'a 1981 yýlýnda geldiðini yazmýþtýk yýlýnda Lefkoþa Sinema Kulübü tarafýndan filmlerinin gösterimi yapýlmýþ, kendisi 1984 yýlýnda gelmiþti. Dizi yazýlarýna Yýlmaz Güney'in ziyaretiyle devam edeceðiz. Umarýz, geçmiþe ýþýk tutan bir katký olur. Devam edecek Çiziktirdi Þener LEVENT Açý CENNET VE CEHENNEM, KAHRAMAN VE 'HAÝN'... "Mekaný cennet olsun" diyorlar... Bir bildikleri var herhalde... Yoksa durup dururken neden böyle bir dilekte bulunsunlar? Benim hiç aklýma gelmemiþti doðrusu babamla annem öldüklerinde... Dilek tutmadým bunun için... Boþ gözlerle onlarý gömdükleri mezara baktým... Cennete gittiklerinden emin olsam gam yemezdim o kadar... Zaten bu dünyada çektiler çekecekleri kadar... Cennette rahat ederlerdi hiç olmazsa... Jeton þimdi düþtü ancak... Cennet... Ve cehennem jetonu... Þimdi kavramaya baþladým durumu... Denktaþ Makarios için, -Cehennemde kaynar kazanlarda kaynýyor, demiþti oysa... Onu bile umursamadým... Bir bildiði vardý onun da mutlaka... Çok okumuþ... Çok kitap yalamýþ... Þeyh efendimizle haþýr neþir olmuþ... Bilmesin olur mu? Ah da gene ah... Keþke o zaman merak edip araþtýrsaydým... Bu dünyadan o tarafa gidenlerin, hangi mekana gittiklerini ben de bilmek isterim. Mesela bizim Fazýl... Fazýl Önder... Acaba hangi tarafa gitti? Cennete mi? Cehenneme mi? Kimse "Mekaný cennet olsun" dememiþti onun için... Üstelik bu dünyada Azraile býrakmadýlar iþi... Azrailin iþini kendileri gördüler... Ve cehenneme diye kestiler biletini... Göðsüne bir kurþun... Sýrtýna bir hançer... Tanrýya kanlý cesedini teslim ettiler... Sahi... Nerde Fazýl? Bunu da bilir mi acaba "mekaný cennet olsun" diyenler? Bu dünyada Azrailin iþini kendileri görenlerin de ne tarafa gittiklerini çok merak ederim doðrusu... Cennete mi giderler onlar da? Sevap mý sayýlýr Tanrýya kanlý bir ceset teslim etmek? Fazýl'ý bir 'hain' olarak gömdük... Denktaþ'ý ise bir kahraman... Cennet ve cehennem iþlerine benim aklým ermez pek... Kimse 'mekaný cennet olsun' demedi Fazýl için. "Ýdeallerine sonuna dek baðlý kaldýðý için öldürüldü" demedi. Saraçtý, fakirdi, çok çalýþkandý, bir eþi ve bir küçük kýzý var demedi. Cenazesine kimse gitmedi. Gidemedi. Eþi bile gidemedi. Hocayla birlikte kardeþi gitti yalnýz... Fazýl için taziye defteri açýlmadý ve açýlmayan defteri kimse imzalamadý. Çiçek göndermedi. Gazetelerde bir tek baþsaðlýðý ilaný çýkmadý. Ölüm yýldönümünde kimse tarafýndan anýlmadý. Bundan dolayý mezarýnýn yeri bile unutuldu. Mezar taþýnda adý bile kalmadý. Deðil doksanýna, deðil 70'ine 80'ine, 40'ýna bile gelmeden göçüp gitti aramýzdan Fazýl... Cennet cehennem iþlerine benim aklým ermez pek... Ama dedikleri gibi varsa eðer, cennet bahçesindedir yeri mutlaka... Bahtiyar yaþadý bahtiyar öldü Denktaþ... Ömrünün yarýsý sarayda geçti. Her zaman emrini yerine getirmeye hazýr adamlarý oldu. Uþaklarý oldu. Kýbrýslýtürk toplumunu toptan imha planý yapan Yorgacisle iyi geçindi, ama kendisiyle ayný sokakta avukatlýk yapan Ayhan Hikmet ve Ahmet Gürkan'la geçinemedi Nisan'ýnda öldürülen avukatlarýn cenazesi o sokaktan son bir kez geçirilirken, balkona bile çýkýp onlara bakmadý. Dün topraða verildi Denktaþ... Cenazesi toplumumuzdaki en görkemli cenaze oldu. Katýlanlarýn çoðu Türkiyeliydi, ama onun için farketmezdi. Onun için gelen de Türk, giden de Türktü... Girne Caddesi'ne bakan balkona çýktým. Cenazeye baktým... Kalabalýktan tekbir sesleri yükseliyordu...

3 AFRÝKA dan mektup... ÜÇ KURUÞ PARAYA SATILAN TOPLUM MU DEDÝN BRE GAFÝL? Toplumumuz Cuma gününden beri Denktaþ'la soluklanýyor... Yaþama veda ettiði andan beri her yerde, her þeyde Denktaþ var. Hayat durmuþ gibi... Bizim basýnýmýz da, Türkiye basýný da hep Denktaþ'ý yazýyor. Yorumlar hep Denktaþ'la ilgili... Türkiye basýnýnda özellikle çok övücü þeyler var hakkýnda... Ölçü kaçýyor... Ama dünkü 'Hürriyet' gazetesinde daha da kaçmýþ bu ölçü... Gazetenin en çok okunan yazarlarýndan Yýlmaz Özdil neler yazmýþ neler... Denktaþ'ýn ölüsünü bile toplumumuza karþý kullanmaya kalkmýþ... Biz Denktaþ'ý istemiyormuþuz... Statükocu demiþiz ona... Takoz demiþiz... Faþist demiþiz... Defol demiþiz hatta... Biz üç kuruþ parayý baðýmsýzlýða tercih eden bir zihniyete sahipmiþiz çünkü... Denktaþ deðil... Biz... Kýbrýslýtürk toplumu... Öyle mi Bay Özdil? * Hadi biz istemedik O'nu... Senin hükümetin çok mu istedi? Onu 40 yýllýk tahtýndan indiren senin þimdiki hükümetin olmadý mý? Erdoðan'ýn "Yaþýna baþýna saygým var... Hiç deðilse sus" dediðini unuttun mu? Denktaþ, diðer Ergenekoncu arkadaþlarý gibi hapse atýlmaktan kurtulduysa Kýbrýslýtürk olduðu için kurtulmadý mý? Kýbrýslý olmasa, son yýllarýný o da Silivri Cezaevi'nde geçirmez miydi? * Ama mesele bu deðil... Kýbrýslýtürkler uzun yýllar Denktaþ saltanatýndan býkýp usandýysa ve sonunda onun yönetiminden kurtulmak istediyse, bu topluma hakaret etmeye ne hakkýn var? "Üç kuruþ paraya satýlan" mý dedin? Üç kuruþ paraya satýlsaydý, onca yýl ayda 30 liraya talim ederek ve yaþamýný raþona baðlayarak varoluþ mücadelesi verir miydi bu topraklarda? Hem de Türkiye'siz... Hem de Denktaþ'sýz Aralýk'ýnda kanlý çatýþmalar baþlar baþlamaz terketti Denktaþ bu adayý... Bir hafta sonra ailesini gönderdi dýþarý, bir hafta geçmeden de onlarýn ardýndan kendisi gitti... Ve ancak 1968'de döndü aramýza... Ortalýk sakinleþtikten sonra... O yýllar bizim en çileli, ama en çok özgüvene sahip olduðumuz yýllardý Bay Özdil... Senin bunlardan hiç haberin yok deðil mi? Senin için O, Anýtkabir'e gömülecek bir kahraman... Ve Kýbrýslýtürk toplumu da tu-kaka ha... * Bir meselede hak veririz sana ancak... "Denktaþ bizimdir" diyorsun... Doðrudur... Sizindir Denktaþ... O da Türkiye'nin bir kulu olduðunu söylerdi zaten her zaman... Anýtkabir'e mi gömmek istersiniz? Bizim itirazýmýz yok. Alýn gömün... Ama bizim yakamýzdan düþün... Þamar oðlanýnýz mý bu toplum sizin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Rauf Denktaþ'ý son yolculuðuna alkýþlarla ve saygýyla uðurlandý. Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda yer alan törenin ardýndan askerler tarafýndan omuzlarda Girne Kapýsý önünde bulunan top arabasýna taþýnan Denktaþ'ýn naaþý, top arabasý üzerine konularak Selimiye Camii'ne getirildi. Vatandaþlar, Girne Kapýsý'ndan Selimiye Camii'ne kadar uzanan yol güzergahýný doldururken, Denktaþ'ýn naaþýnýn geçiþi sýrasýnda saygý duruþunda bulundu, çiçekler sundu, alkýþlarla sevgisini ortaya koydu ve arkasýndan yürüdü. Tarihi bir güne tanýklýk eden vatandaþlar, Denktaþ'ýn cenaze törenine katýlmak için KKTC'ye gelen Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ve Kýbrýs Ýþlerinden Sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ile Türkiye yetkililerine sevgi gösterisinde bulundu. Havanýn çok soðuk ve zaman zaman yaðmurlu olmasýna raðmen yaþlýsý, genci, çocuðuyla meydaný dolduran vatandaþlar, ellerinde KKTC bayraðý ve Denktaþ posterleri ile "Baba Denktaþ Rahat Uyu Yattýðýn Yerde, Çünkü Emanetin Emin Ellerde", "Baba Türk Denktaþ Seni Asla Unutmayacaðýz Nur Ol", "BabaTürk Denktaþ Mekanýn Cennet Olsun", "BabaTürk Denktaþ Yolundan Ayrýlmayacaðýz" yazýlý dövizler taþýdý. CENAZE NAMAZI Denktaþ için Selimiye Camiinde cenaze namazý kýlýndý. Denktaþ ailesi, KKTC ve Türkiye devlet ve hükümet yetkilileri, yabancý konuklar ile binlerce kiþinin katýldýðý cenaze namazýný, Din Ýþleri Baþkaný Talip Atalay kýldýrdý. Atalay, namazdaki konuþmasýnda, yaþamýný Kýbrýs Türk halkýna adayan Denktaþ'ýn, halkýn temel deðerlerlerini yüceltmek için kendini vakfettiðini söyledi. Atalay, inançlý bir kiþi olan Denktaþ'ýn Cuma günü vefat ettiðine iþaret ederek, vefatýndan öncede halka dua etmeleri çaðrýsýnda bulunduðunu ve hem KKTC'deki hem Türkiye'deki vatandaþlarýn bu ricasýna karþýlýk verdiðini ifade etti. Atalay, merhum Denktaþ için "Allah mekanýný cennet etsin, sevdikleriyle buluþtursun. Hepimizin TUTUKLU GAZETECÝLERE ÖZGÜRLÜK Son yolculuðuna alkýþlarla uðurlandý üzerinde hakkýn çoktur" dedi. Atalay, cenaze namazýnýn sonunda helallik istedi ve üç kez "helal olsun" ve "Allah rahmet" eylesin sesleriyle, Denktaþ'a son görev yerine getirildi. Daha sonra Denktaþ'ýn naaþý "Allahüekber" nidalarýyla musalla taþýndan alýndý ve topraða verileceði Cumhuriyet Parký'na doðru yola çýkarýldý. YAHUDÝ HAHAM BAÞI Türkiye Yahudi Cemaati Hahambaþý Ýsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Baþkaný Sami Herman'ýn Kurucu Cumhurbaþkaný Denktaþ'ýn cenaze törenine katýlmasý da büyük takdirle karþýlandý. CUMHURÝYET PARKI'NDAKÝ TÖREN Denktaþ'ýn naaþý devlet töreninin yapýlacaðý alana saat sýralarýnda getirildi. Alkýþlar ve bandonun çaldýðý cenaze marþý eþliðinde katafalka konuldu. Naaþýn getirilmesi öncesinde, Denktaþ ailesi, KKTC ve Türkiye develet ve hükümet yetkilileri, yabancý konuklar yerini aldý. Denktaþ'ýn eþi Aydýn Denktaþ tekerlekli sandalye ile geldiði tören alanýnda mezarýn baþýna gidip daha sonra tören alanýndaki yerini aldý. Denktaþ'ýn naaþý tören alanýna getirilmeden önce Türkiye'den, Hala Sultan Tekkesi'nden ve oðlu Raif Denktaþ'ýn mezarýndan getirilen toprak da mezarýn baþýna býrakýldý. DEFNEDÝLDÝ Rauf Denktaþ'ýn naaþý Cumhuriyet Parký'nda törenle defnedildi. Denktaþ'ýn naaþý, kýrmýzý büyük bir örtü altýnda mezarýna indirildi, ardýndan dualar eþliðinde defin gerçekleþtirildi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ýþte bölünmüþ bir ada bitmiþ bir toplum Neresinden tutsanýz elinizde kalýyor Neresine baksanýz sanki eriyen bir mum Her cerihasýndan sanki kan fýþkýrýyor Kalay DENKTAÞ ÖLMEDÝ, SAÐIMIZDA VE SOLUMUZDA YAÞIYOR Kýbrýs Sorunu Rauf Denktaþ'tan ibaret deðildi ama Rauf Denktaþ Kýbrýs Sorunu'ndan ibaretti. O, dünyaya bakarken bile sadece Türkiye'yi, Kýbrýs'ý ve Rumlarla Türkleri görüyordu. Çünkü onun dünyasý da, siyaseti de Türklük ekseni üzerinde çakýlmýþ bir Kýbrýs'tý. Kendisi siyasi hayatý boyunca Rumlarla niçin birarada yaþayamayacaðýmýzý anlatmaya çalýþtýðýný iddia etse de, aslýnda O hep Rumlarla neden bir arada yaþamamamýz gerektiðini anlatýyordu. Denktaþ bir tarihti, göçtü ama Denktaþ aslýnda ölmedi. O artýk Kýbrýs'ýn saðýnda da yaþýyor, solunda da Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÖLÜMDE EÞÝTLÝK... Ýnsanoðlu doðduðu günden itibaren ölümü düþünürmüþ... Ölüme hazýrlanýrmýþ, derlerdi eskiler... Ölenler de, geride kalanlar tarafýndan yaptýklarýyla anýlýrlar... Denktaþ da öldü... Bir gazetede, "Denktaþ öldü diyenlere inanmayýn, onlar vatanýn, milletin düþmanýdýrlar" yazdýðýný okudum... Denktaþ öldü diyenler KKTC'yi hazmedemeyenlermiþ... TV'ler, gazeteler... Yerli ve de yabancý basýn, Denktaþ'la ilgili yazýlar ve söyleþilerle doldurdu programlarýný... Herkes birþeyler anlatýp duruyor... Bizim de anlatacak anýlarýmýz var Rauf Bey'le ilgili... Ömrümüz boyunca unutamayacaðýmýz anýlarýmýz hem de... Mesela "casusluk komplosu"nu unutmamýz mümkün mü? Evlerimize düzenlenen baskýnlar, neden tutuklandýðýmýzý bilmeden fare ve hamamböcekleriyle dolu hücrelerde geçirdiðimiz günler... Komplo sonucunda bazý arkadaþlarýmýzýn ve dostlarýmýzýn bizimle birlikte gözükmesinler diye selamý sabahý kesmeleri... Bunlar unutulacak þeyler mi? Gazetemizde yazdýklarýmýza karþý tepki gösterenlerin liderliðini de yaptý. Sadece Türkiye hükümetine, Genelkurmaylýðý'na deðil, Türkiye kamuoyunun "hainleri" görmesi için "Hürriyet" gazetesine de gönderip yayýnlattý yazýlarýmýzý... Tüm bunlarýn sebebi neydi? Biz Kýbrýs Cumhuriyeti'nin savunucusuyduk, o ise düþmaný... Adada korsan bir devlet kurdurdu. Sonsuza dek yaþayacak dedi ama inancý da yoktu... Hukuksuzluktu ayrý devlet ama onun hukuku buydu. Ýnançlarýný hukukun üstüne koymuþtu... Matbaamýzýn bombalanmasýndan sonra, "Delilleri gördüm" dediði gibi matbaamýzý da kendimizin bombaladýðýný söyledi ve görenlere 5000 TL ödül vereceðini açýkladý... Biz kindar insanlar deðiliz... Gerçeði bir gün herkesin göreceði inancýndayýz... Bazýlarý görmeden gider, bazýlarý son zamanlarýnda bunun farkýna varýrlar... Ölüm eþitlikçidir derler... Yapýlan törenlerle bu eþitliði bozan yine biz insanlarýz... Denktaþ'ýn iki tane hedefi vardý... Ýkisini de baþardý... Birincisi Türk askerinin yeniden adaya çýkmasý... Ýkincisi de adanýn taksimiydi... "Ya taksim ya ölüm" diyerek 1948 yýlýnda Þekerzadelerin balkonundan baþlattýðý yürüyüþün neticesini 1974'te gördü... Bu uðurda tükenen sadece Kýbrýslýtürkler oldu... "Giden de Türk gelen de Türk" diyerek yeni Kýbrýslýlarla yoluna devam etmeyi seçti. Denktaþ, ömrünü adayý Türkleþtirmek için tüketti... Denenlere göre Rumca konuþarak da öldü! Birebir anýlarýmýz da var Denktaþ'la... Onlarý da baþka bir yazýda yazarýz belki... Düþündüklerini ve çizgisini deðiþtirmedi hiçbir zaman... Annan Planý döneminin "Mister No"suydu... Denktaþ'ýn elli yýllýk Kýbrýs sorunu birikimi nasýl bir artýsýysa, toplum nezdinde de bu eksiydi. Korku ve baskýydý çünkü... Aksi hareket edenin, resmi görüþün dýþýna çýkanýn baþýna gelecek olan belliydi... Ne isterse olsun ama... Denktaþ öldü... Bir tarihseydi eðer, bir tarih sona erdi. Ve Fransýz filozoflarýndan Renan'ýn dediði gibi, "ölümün insaný kýzdýracak ölçüde eþit olduðu" bir kere daha görüldü... TC BAÞBAKANI ERDOÐAN: Türkiye için de acý bir kayýptýr Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, Rauf Denktaþ'ýn vefatý dolayýsýyla Denktaþ'ýn eþi Aydýn Denktaþ'a baþsaðlýðý dileðinde bulundu. Sabah saatlerinde KKTC'ye gelen Baþbakan Erdoðan ve beraberindeki heyet, Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'na geçti. Baþbakan Erdoðan, burada Rauf Raif Denktaþ'ýn eþi Aydýn Denktaþ'a baþsaðlýðý dileklerini iletti ve açýlan taziye defterini imzaladý. Baþbakan Erdoðan, taziye defterine þunlarý yazdý: ''KKTC Kurucu Cumhurbaþkaný, Kýbrýs davasýnýn abide ismi büyük mücadele insaný Sayýn Rauf Raif Denktaþ'ýn vefatýndan dolayý derin bir teessür içindeyiz. Merhum Denktaþ, bütün hayatýný Kýbrýs'ta barýþ ve istikrarý tesis etmeye adamýþ, gerektiðinde Kýbrýs Türk'ünün baðýmsýzlýk mücadelesine liderlik etmiþ, gerektiðinde de barýþ, diyalog ve uzlaþma için büyük devlet adamlýðý vasfýyla temsil ettiði aziz milletinin hukukunu yýlmadan savunmuþtur. Merhum Denktaþ'ýn vefatý, KKTC halký için olduðu kadar hiç kuþkusuz Türkiye için de acý bir kayýptýr. Ancak merhum Denktaþ'ýn Kýbrýs'ta baþlattýðý ve cesaretle yürüttüðü mücadele KKTC ve Türkiye vatandaþlarý tarafýndan ayný samimiyetle sahiplenilecek, ayný kararlýlýkla yürütülecektir. Türkiye Cumhuriyeti, Kýbrýs Türk'ünün haklý mücadelesini tüm imkanlarýyla desteklemeye, KKTC'nin hukukunu bütün gücüyle savunmaya devam edecek, Ada'da barýþýn, hürriyetin refahýn teminatý olmayý sürdürecektir. Kýbrýs Türk halkýnýn, aziz milletimizin baþý sað olsun diyor, merhum cumhurbaþkanýna Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.'' Sessizliðin Sesi Mehmet Levent DÖNÜLMEZ AKÞAMIN UFKU Türkiye'de Atatürk'ün yaptýklarýný bir bir yýkan ve onun eserlerinin üzerine kara çarþaf örterek Türkiye Cumhuriyeti'ni, tamamen dini kurallarla yönetilen bir Ýslâm devleti haline getirme plânlarýný gerçekleþtirme yolunda olduklarýný açýkça ortaya koymaktan çekinmeyenler... R.R. Denktaþ'ýn cenazesine katýlmak üzere dün 82. vilâyetleri olarak gördükleri Kuzey Kýbrýs'taydýlar. Denktaþ onlara göre tüm Türklük dünyasýnýn kahraman bir lideriydi. "Yüce Türk milletinin yetiþtirdiði en deðerli devlet adamlarýndan biri ve yeri doldurulamayacak bir kayýp"tý... Denktaþ tüm siyasi yaþamý süresince, gerek cumhurbaþkanlýðý dönemlerinde, gerekse ondan önceki yýllarda her zaman Türkiye yönetimlerinin desteðine mazhar olmuþ ve TC hükümetleri nezdinde nüfuzunu kullanabilmiþ tek lideriydi bu toplumun. O kadar ki, bir zamanlar Turgut Özal, onun bu gücünü anlatmak için þu sözleri kullanmaktan çekinmemiþti: "Denktaþ, koskoca Türkiye'yi burnundan tutmuþ, istediði gibi sürüklüyor"! Türkiye'nin desteðine bu denli mazhar olmak, haklý olarak Denktaþ'ta öylesine bir kendine güven duygusu yaratmýþtý ki, bir seçimde, "Türkiye kimi isterse o seçilir, bu seçimde de beni istiyor" diyerek, KKTC'de siyasi iradenin Kýbrýslýtürklerin elinde deðil, Türkiye'nin elinde olduðunu itiraf etmekten çekinmemiþti. Vakta ki AKP hükümeti, artýk sana ihtiyacýmýz kalmadý dercesine desteðini çekti, Denktaþ ilk kez koltuðunun altýndan kaydýðýný hissetti. "Türkiye kimi isterse o seçilir" derken, bu kez AKP iktidarýnýn kendisini istemediðini anladý. Ve aday olmayarak, koltuðu, o zaman AKP'nin desteklediði M.A. Talat'a býraktý. Kuþkusuz bu, Denktaþ'ý görevden alma operasyonuydu. Ve baþarýyla gerçekleþmiþti. Peki, AKP Denktaþ'ý neden görevden aldý? Çünkü Denktaþ, tüm dünyada uzlaþmaz olarak ünlenmiþ ve bu imaj da Türkiye'nin alnýna yapýþarak, ona zarar vermeye baþlamýþtý. Bundan kurtulmak, daha doðrusu bunu kamufle etmek için... AKP gözünü kýrpmadan Denktaþ'ý harcadý! Ve yerine, sözümona uzlaþma yanlýsý olarak görünen ve bilinen Talat'ý oturttu. Bu operasyonla AB yolunda ve uluslararasý arenada Türkiye'nin önü açýldý! Ama ne yazýk ki Kýbrýslýtürk toplumunun da önü kapandý! Ve hâlâ da kapalý! Dünya, Denktaþ'ý "Mr. No" olarak tanýmakla hata ettiðini anladý. Çünkü Talat ve Hristofyas'la da uzlaþma saðlanamayýnca, asýl uzlaþmaz olanýn, "Ben TBMM politikalarýný uyguluyorum" diyen Denktaþ deðil, Kuzey Kýbrýs'ý 37 yýldýr askeri ve sivil iþgal altýnda bulunduran Türkiye olduðu ortaya çýktý. Türkiye bu gerçeði "Biz evet dedik, onlar hayýr dedi" nakaratýyla gözden kaçýrmaya çalýþtýysa da, artýk bu söylem de etkisini ve inandýrýcýlýðýný yitirmiþ bulunuyor. Dün Denktaþ'ýn naaþý önünde "Yeri doldurulamayacak kahraman bir lider" yalakalýðý yapanlar... Bir zamanlar tamamen kendi çýkarlarý için, onu böyle harcadýlar iþte. Ondan sonra da Denktaþ hiç hayýr etmedi zaten. Giderek hýzlanan bir çöküþ sürecine girdi. Ve sonunda saðlýðýný yitirerek, dönülmez akþamýn ufkuna vardý. Ona ihanet edenlerin dünkü cenaze töreninde hangi yüzle Denktaþ'ýn naaþý önünde "saygýyla" eðildiklerini anlamak gerçekten zor.

5 18 Ocak 2012 Çarþamba 5 Þaziye nin Görüþü: * Denktaþ'a görkemli bir cenaze töreni düzenlenmiþ. - Yine de dönüþü yok! * Tahir Gökçebel, Haspolat Meslek Lisesi, Ýmam Hatip Lisesi olmayacak, demiþ. - Kafaya koymuþlarsa olacak..! Ve yanýmýza kalacak! * Denktaþ'ýn ölümünün yankýlarý sürüyormuþ. - Koca bir çýnar devrildi OIlacak o kadar. * Çevreci örgütler Petrol Dolum Tesisi kurulmasýna karþý çýkýyormuþ. - Son bir çaðrýda bulunsunlar ve çevrecilerden Büyükkonuk Eko Günleri'ni boykot etmelerini istesinler.. * Hrisostomos "Taviz vermek yerine binlerce çýkmazý tercih ederiz" demiþ. - Kafaya bak hizaya gel gelebilirsen.. * Ankara tam kadro Denktaþ'ýn cenaze törenine katýlmýþ. - Vefa da bunu da gerektirirdi. * Yýlmaz Özdil; Denktaþ'ýn gömüleceði yerin Türk topraðý olmadýðý için Anýtkabire gömülmesini istemiþ. - Doðru söylemiþ. Ama keþke oralarýn da garantisi olsa! * Eroðlu çözümü zorlamalýymýþ. - Bu iþler zorlamakla olmuyor kardeþ Bir zorlarsýn, iki zorlarsýn, üçüncüde anahtar kilidin içinde kýrýlýrsa ne yaparsýn! Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI Eski Çaðlayan Parký, ya da Kuðulu Park da olabilirdi. Hatta Kuðulu Park ideal olanýydý. MAÐUSA, AHTAPOT, YOL VE SANER... "Sayýn Erdoðan Baybars Köþe yazýlarýnýzý düzenli bir þekilde takip ediyorum. Olaylara yaklaþým tarzýnýz ve olaylarý kendi yorumlarýnýzla okuyuculara seviyeli bir þekilde aktarmanýzý da takdirle karþýlýyorum. Bakanlýðýmýn yetki alanýnýn çok geniþ olmasý bazý konularý atlamamýza sebep olabiliyor. Bunun için 4/4 lük bir seviyede olduðumuzu hiçbir zaman söylemedim, söyleyemem. Bugün kaleme aldýðýnýz ve mizah uslübunuzu da katarak hazýrladýðýnýz "Ahtapot" yazýnýzý okudum. Öncelikle bir Maðusalý olarak ve çocukluk yýllarýný limanda geçiren bir kiþi olarak Ahtapot sezonunun gelmek üzere olduðunu çok iyi biliyorum. Sizin de balýkçýlýkla uðraþan biri olarak bu konuyu çok iyi bildiðinizi söyleyebilirim. Maðusa'daki ahtapot çukurlarýnýn belediyenin yaptýrdýðý kanalizasyon çalýþmalarý ürünü olduðunu da birçok yazýnýzda bahsettiðinize þahit olmuþ bir okuyucu olarak Bakanlýðýmla ilgili her türlü konularý sizlerle paylaþmamak belki de bizim bir hatamýz olarak önümüzde dururken en erken bir zamanda Maðusa'da bir araya gelip bazý konularý sizlerle paylaþabileceðimi açýklýkla ifade eder sizlere çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim. ARKASINDAN NOTLAR *Denktaþ saðlýðýnda 3 þeyi elinden býrakmadý. 1. TC Bayraðý. 2. KKTC Bayraðý. 3. Fotoðraf Makinesi. Tabutunun üzerinde iki bayrak vardý. Keþke bir köþeye de fotoðraf makinesini assaydýlar! Denktaþ'ýn "Birleþtirici" olmadýðý yönünde H.Ersan Saner. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný" Yukarýdaki Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanýmýz Saner'den geldi. Samimi ve içten satýrlarý için teþekkür ederim. Umarým dediði gibi bir gün buluþur, bazý konularý konuþuruz. Mesela ben, tepsi gibi duran Mesarya ovasýndaki 1000 yýllýk Dörtyol-Geçitkale yolunun, neden dam boyu yükseltildiðini çok merak ediyorum. iddialar var. Gerçek dýþýdýr. Denktaþ birleþtirici idi. Þöyle ki: Denktaþ sadece "birbirine benzeyenleri" birleþtirmek meraklýsý idi. Denktaþ'ýn ölümünün ardýndan "zýt kutuplar" bir araya geldi. Manzaraya bakanlar, yeni bir dönemin açýlacaðý yorumlarýnda bulunuyor. Ýyimserlik güzeldir. Ama savaþ baltalarýnýn yakýldýðýný sananlar yanýlýyor. "Denktaþ'ýn ölümünden sonra Kýbrýs konusu nereye gider?" sorusuna uzunca bir yanýt gerekmez. Þöyle söylemek yeterlidir: - Denktaþ ölmeden suyu evleðe sokmuþtu. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Her evden bir cenaze çýkmýþ gibi buruk, hüzünlü, tatsýz ve keyifsiziz.. Keþke birkaç gün durmamacasýna yaðmur yaðsa!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KAR BÝZÝ GAFÝL AVLADI (Ýstanbul)- Son bir haftadýr havalarda, "kýþ geldi" dedirtecek soðuma yaþanýyordu ve dün akþama doðru kar baþladý Meteoroloji de zaten kar yaðacaðýný bildiriyordu son günlerde. Ve buna raðmen insanlar, "gafil" avlandýlar Ýstanbul'da Dün akþam trafik felçti. Sabah araba ile mi gitsem, otobüsle mi diye epeyce kararsýz durdum, çýkmadan.. Sonra þöyle bir etrafa bakayým, kar ne kalýnlýkta dedim. Çýktým. Sabahýn ilk saatleriydi henüz. Çingenelerin mahallesi var eve yakýn. Onlara doðru yürüdüm. Bir yandan, "sabah sabah bu adam deli mi ne" diyecekler diye tedirgindim, diðer taraftan "bacalardan çýkan dumanlarla kar iyi kare verecek, çekmeliyim" telaþýnda. Ayaklar buz tutmuþ, el parmaklarým isyanlardaydý. Bir köpek dokundu o sessizlikte bacaklarýma, önce korktum Meðer o köpeðin huyu öyleymiþ, yanýmdan geçen çingene söyledi. Her gördüðü ona yemek verecek sanýyormuþ, ondan ötürü peþi sýra gidiyormuþ. Köyün sonuna kadar köpeklerle birlikte yürüdüm. Kah onlar beni beklediler kah ben onlarý.. Askeri yasak bölgenin yanýndan geçerken fotoðraf makinemi görmesinler diye sakladým. Sonradan öðrendiðime göre orasý eskiden askeri yasak bölgeymiþ Þimdi þehir, diplerine kadar geldi diye boþaltmýþlar orayý Asker yokmuþ artýk Asker yok ama asker varmýþ gibi alýþkanlýk devam ediyormuþ. Hala kimsenin uðramadýðý bakir bir alan ve doða orada hala korunmuþ. Dönüþte fýrýndan sýcak ekmek kokularý geliyordu, bir an alsam mý diye aklýmdan geçirdim sonra vazgeçtim, evde dünden kalan var, israf olmasýn diyerek. Bir yandan sabahýn doðan güneþi ile karlarý beyaz çekmeye çalýþýyorum diðer yandan Kýbrýs'ta olan bitenleri düþünüyorum. Bugün (dün) Denktaþ'ý gömecekler Önce "Beni oðlumun yanýna gömün" vasiyetine raðmen lideri dinlemediler bu nasýl lidere saygý bu nasýl lidere itaat diye geçirdim içimden. Sonra Denktaþ'ý düþündüm Birden kalksa Tabuttan çýksa Ve "Ben size böyle mi dedim" diye çýkýþsa oradakilere Dönüp Ýrsen Küçük'e, "bu iþi de berbat ettin" dese Mezar yerinde bile onu dinlemeyenler ne cevap vereceklerdi Sonra gerçeklere dönmeli diyerek gerçeklere döndüm. Giden bir daha dönemezdi dünyaya. Beden orada olsa da, ne yaptýrým gücü vardý, ne sözü geçebilirdi kimseye ölüm yýlýydý. Birçok Kýbrýslý öldürülmüþtü hem darbe hem de o savaþ esnasýnda Ölüm yýlý olmasýna raðmen öldürülmeye çalýþýlan Kýbrýs Cumhuriyeti direndi, ölmedi. Ona Rum Cumhuriyeti deseler de Kýbrýslýtürklerin ortak olmasý gereken cumhuriyet hala yaþýyor "Bir tarih göçtü", "atamýzý kaybettik" dedikleri ve büyük bir kalabalýk eþliðinde gömdükleri Denktaþ da cumhuriyetin yaþamasýný istemeyenlerdendi Ki önce KTFD'ni sonra KKTC'ni kurarak baþýna geçti Denktaþ oðlunun yanýna gömülmeyi istediðini biliyorduk hep ama onu baþka yere gömdüler Ve taksim için sonuna kadar direnen Denktaþ, gitti Gittiði yol ise henüz bitmedi. Çünkü Kýbrýs Cumhuriyeti hala ayakta. Þimdi gözler, yeni Denktaþ'larý gözler Ýþte bu da çorba çeþmesi n DENKTAÞ'IN RUHU ÝÇÝN CENAZE TÖRENÝ SIRASINDA 10 BÝN KÝÞÝYE ÇORBA KKTC'de ilk defa çorba çeþmeleri uygulamasý baþlatýldý. Lefkoþa Türk Belediyesi, Din Ýþleri Baþkanlýðý ve Akademi Kýbrýs Geliþim Platformu iþbirliðindeki uygulama çerçevesinde Rauf Denktaþ'ýn cenaze töreni sýrasýnda 10 bin kiþi için çorba çeþmesi kuruldu. BULUTOÐLULARI Lefkoþa Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðullarý yaptýðý açýklamada, "çorba çeþmelerinden ilk olarak, Rauf Denktaþ'ýn ruhuna ithafen cenaze töreni esnasýnda 10 bin kiþiye çorba ikramýnda bulunacaðýz" dedi. Bulutoðullarý, cenazeye yoðun katýlým beklendiðine ve özellikle Türkiye'den çok sayýda misafirin geleceðine dikkat çekerek, "sabah 07:30'dan itibaren insanlarýmýz çorba ikramýmýzdan alabilecekler kalabalýðýn önlenmesi için belediyemizin halkla iliþkiler birimi UBP DP ve TDP gençlik örgütleri Denktaþ'ýn resimlerini daðýttý Denktaþ'ýn cenaze töreni nedeniyle Baþkent Lefkoþa'da ve cenaze töreni güzergahlarýnda tüm önlemler alýndý. Lefkoþa Surlariçi saat 14.00'e kadar trafiðe kapatýldý. Baþkent Lefkoþa'da yas nedeniyle kapatýlan iþyerlerine ve caddelere Denktaþ'ýn posterleri asýldý. BÝNLERCE KÝÞÝ TOPLANDI Rauf Raif Denktaþ'ýn dün gerçekleþtirilen tarihi cenaze törenine tanýklýk etmek için binlerce vatandaþ, cenaze namazýnýn kýlýnacaðý Selimiye Meydaný ile Sarayönü, Ýnönü Caddesi ve Girne Kapýsý önünde meydaný doldurdu. Denktaþ'ýn cenaze törenine Anavatan Türkiye üst düzey yetkilileri ve vatandaþlar yanýnda KKTC'de bulunan Azeri öðrenciler ile Türkiyeli öðrenciler de büyük ilgi gösterdi. tüm gün hizmet verecektir" ifadelerini kullandý. 1 SAATTE 1000 KÝÞÝYE EL DEÐMEDEN ÝKRAM Ýkram Çeþmeleri'nin içyapýsýnda uluslararasý gýda saðlýðý standardý HACCP kriterine uygun 1000 kiþilik özel imalat çelik çorba kazaný yer alýyor. Elektrik - elektronik kýsýmda sensörlü özel ýsýtma sistemi, özel karýþtýrýcý, özel ýsý ölçer bulunuyor. Tesisat kýsmýnda ise hepsi özel tasarým yýkama aparatý, döküm Osmanlý musluklarý ve baðlantý aparatlarý çorbayý çeþmelere kadar taþýyor. Çeþmede çorba bitiminden sonra kazanýn içini 360 derece tazyikli suyla yýkayan aparat da bulunuyor. Ýkram Çeþmeleri'nden isteðe göre çorba, çay, salep, ayran ve þerbet daðýtýmý da yapýlabiliyor. Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik örgütleriyle, Sivil Toplum Örgütlerinden gençler Kurucu Cumhurbaþkaný'nýn posterlerini cenaze ve anma törenlerinin gerçekleþeceði alanlarda daðýttý. Denktaþ için "Tüm Türk Ulusunun ve Halkýmýzýn Baþý Saðolsun. Sizi Asla Unutmayacaðýz" ve "Seni ve Cumhuriyeti Sonsuza Dek Yaþatacaðýz" yazýlý pankartlar açan ve ellerinde KKTC bayraklarý ve Denktaþ posterleriyle çoluk çocuk, genç yaþlý meydanda toplanan vatandaþlara Lefkoþa Türk Belediyesi de kurduðu çorba çeþmesiyle soðuk havada ikramda bulundu. GÜNLÜK F TÝPÝ CEZAEVLERÝNDE BÝR TEK NEFES ALMAK YASAK DEÐÝL Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Ýstanbul Þubesi F tipi cezaevlerindeki yasaklar listesini yayýmladý. Mum, el lambasý gibi her türlü aydýnlatma aracý, daktilo, bilgisayar, dolmakalem, mürekkep, kitaplýk, telli dosya, ýsýnma araçlarý yasak. Ýkiden fazla battaniye, birden fazla çay bardaðý, birden fazla çakmak bulundurmak da yasak, yemek piþirmek de Duvarlara fotoðraf, takvim, elbise asmak da yasak, hücrede çiçek yetiþtirmek de yasak Marþ söylemek ve hatta türkü söylemek yasak. Mahkumlarýn mahkemeye veya hastaneye gidiþ dönüþlerinde yakýnlarýyla tesadüfen karþýlaþmalarý halinde selamlaþmalarý, tokalaþmalarý, kucaklaþmalarý kesinlikle yasak. Üç kez el aramasýndan geçmeden avukat görüþüne, açýk aile ziyaretine, hatta revire gidip gelmek yasak. Cezaevi idaresinin belirlediði yatma saatine uymamak yasak. Cezaevi idaresinin uygun bulmadýðý içerikte þiir, yazý yazmak, karikatür ve resim yapmak, bunlarý dýþarýya göndermeye kalkýþmak yasak Bir tek nefes almak yasak deðil ve herhalde ölmek Geriye kalan herþey yasak. BAÞSAÐLIÐI REKORU Çok sayýda aldýðý ölüm ilanlarý nedeniyle 'cenaze sayfalarý' halkýn özel ilgisini çeken 'Kýbrýs' gazetesinde Denktaþ'ýn ölümü rekor kýrdý. 'Kýbrýs'ýn yalnýz dünkü sayfalarýnda yaklaþýk 70 sayfa Denktaþ için baþsaðlýðý ilaný vardý. Ýlan bolluðunda ikinci sýrada 'Havadis' ve üçüncü sýrada 'Haberdar' yer aldý. Reklamsýz 'Afrika' bile ilk kez bu kadar ilan gördü. HAHAMBAÞI Dünkü cenaze töreninde, Türkiye Yahudi Cemaati Hahambaþý Ýsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Baþkaný Sami Herman'ýn da hazýr bulunmasý vatandaþlarýn ilgisini çekti... Bazýlarý Denktaþ'ýn masonluðuna baðladý bunu... Bir zamanlar bundan çok bahsedilirdi ve muhalefet Denktaþ'a 'mason' diye yüklenirdi. Ancak 'Denktaþ mason' denildikçe, ahali "Denktaþ masum" olarak anlardý bunu. Zaten Denktaþ da bir vakitler mason olduðunu inkar etmedi. Gençliðinde üye yapmýþlar onu. 'Kulüpçülük' gibi bir þeymiþ dedi. Çetinkaya gibi... Sonra da kimse bundan söz etmedi... Týrnak... "Daha dün, Denktaþ adaya 'çözümsüzlüðü getirdi' diyenlerin, bugün, 'bu topraklarda gururla namusumuzla þerefimizle yaþýyorsak bu Sayýn Denktaþ'ýn sayesindedir' diye yazan kalemleri okuyorum. Dün Denktaþ'a 'vatan haini' diyenlerin, bugün 'Denktaþ ölümsüz liderimizdir' deyiþlerine þahit oluyorum. O zaman soralým sizlere. Madem ki böyle düþünüyordunuz... Ve Denktaþ 'ölümsüz liderimizdi'... Neden, saðlýðýnda da bu þekilde konuþmuyor ve de yazmýyordunuz?" Kartal HARMAN (Kýbrýslý) "Þu saatten sonra, her kim Kýbrýslý Türkler'in kendi kendini yönetme iradesine saygýsýzlýk yaparsa, ona söylenmesi gereken þey belli: 'Burasý baðýmsýz bir cumhuriyettir!' Denktaþ, politik bir önder olarak neredeyse yarým asýr boyunca toplumunu etkiledi. Ama toplumunun da onu etkilediði muhakkak..." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Rauf Raif Denktaþ'ýn çok seveni olduðu gibi sevmeyeni de olmuþtu ama her þeye raðmen Denktaþ'ýn takdir edilmesi gereken bir tarafý vardý; O, inançlarý doðrultusunda taviz vermeden yaþadý hayatýný... Bu yaþayýþta çoðu insan olumsuz etkilendi ama O öyle yaþamaya devam etti çünkü 'doðru' O'nun için oydu." Tayfun ÇAÐRA (Yenidüzen) Günün Kahramaný RECEP TAYYÝP ERDOÐAN Recep Tayyip Erdoðan, "Denktaþ ile kavgalýydý, küs idi, bunun için gelmedi" denilmesin diye dün birkaç saatliðine de olsa cenazeye geldi, Selimiye Camii'ndeki törene katýldý ve hemen ardýndan yine özel uçaðýyla geri döndü. Erdoðan, tören sýrasýnda karþýlaþtýðý Kýbrýslýtürklere "Baþýnýz saðolsun" dedi. Türkiye'den gelen üst düzey konuklar nedeniyle, çok sýký güvenlik önlemleri alýndý her yerde. Yüksek damlara keskin niþancýlar yerleþtirildi... Bir tek Erdoðan'ý korumak için bile çok sayýda koruma görevlisi tetikte hazýr bekledi. Erdoðan Denktaþ defterini onunla 'barýþýk' olarak kapattý.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Gazetemiz önünde 24 saat nöbet tutan polis güvenlik önlemlerini artýrdý

Gazetemiz önünde 24 saat nöbet tutan polis güvenlik önlemlerini artýrdý Sendikal Platform nihayet Rauf Denktaþ'a da beðendirebileceði bir miting yapmayý baþardý. Denktaþ "Böyle olacaðýný bilseydim, ben de giderdim" diyor. Yollarý Denktaþ'la buluþanlara ne mutlu! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman Talat, "Ankara'nýn gönlünde yatan benim" diyor. Amma da raðbete binmiþ Ankara'nýn gönlünü kazanmak! Eski solcular olsa "Ankara'nýn uþaðý" derlerdi ona. Þimdikiler ise alkýþ tutuyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler

Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler Bir cinayetin altı elemanı vardır: Öldürülen kimdir, öldüren kimdir, cinayetin yeri, cinayet günü, nasıl öldürüldü, neden öldürüldü?

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3326 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NELER OLDU?.. DAHA NELER OLACAK!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3326 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NELER OLDU?.. DAHA NELER OLACAK! Ýþte bir miting pankartý: Ayþe nin parasý bitti, tatilde hýrsýz oldu. Herkesin malýna kondu. Tatil bitti, Ayþe evine dön! Bilet bizden... One way ticket! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu! Hadi o çekip o tarafa gitti diyelim... Arkasýndaki o yüzde altmýþý ne yapacak? 67 bin mühür... 67 bin kiþi... Onlar da mý hep o tarafa? Vay be Kuzu... Bizim anamýz tilki... Seninki de koyun mu? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Aralýk 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 4008 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Aralýk 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 4008 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Sade tahta bir tabutu ile gömdük Arif Hoca'yý. Turgut Afþaroðlu, "Bir Arif ölürken, bin Arif yaþatmalý, her birimiz birer Arif Hoca olmalýyýz" dedi... Yapacak daha çok iþi vardý, kalbine yenik düþmeseydi!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Haziran 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3465 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AMA DÜNYAYA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Haziran 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3465 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AMA DÜNYAYA. Kiliseden dönme camiler hükümetin bir ayýbýymýþ Zorlu Töre'ye göre... Anlaþýlan Zorlu, Selimiye ile Lala Mustafa Paþa'yý kiliseden camiye kimin çevirdiðini unuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Haziran

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Temmuz 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4941 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Temmuz 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4941 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ýlk göz aðrýsý kolay kolay terkedilir mi? Ama yine de CTP'nin DP'den boþanýp UBP ile nikah kýymaya hazýrlandýðýný söyleyenler var. Þahitliðini de Derviþ Eroðlu yapar mutlaka! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp.

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp. Sezen Aksu 2 Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org Çok Ayýp Söz - Müzik: Sezen Aksu Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Hazmettiyseniz Mesele yok

Hazmettiyseniz Mesele yok Mehmet Çakýcý gittiyse, sanmayýn ki TDP nin çakýsý da kýnýna girdi!.. Alçaktan uçtuðu için insafsýz avcýlar tarafýndan vurulan beyaz güvercin yüksekten uçacak þimdi!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

AKSA YA RET Bakanlar Kurulu AKSA ile ek protokol yapýlarak garantili. Girne de cinayet. Bu baþka bir vahþet. Gazetemizin yayýný etkili oldu...

AKSA YA RET Bakanlar Kurulu AKSA ile ek protokol yapýlarak garantili. Girne de cinayet. Bu baþka bir vahþet. Gazetemizin yayýný etkili oldu... Karþýyaka köyünü Somalili korsanlar mý bastý? Kulaksýz sitesinin elektrikleri kesik... Bunu yapsa yapsa Somalili korsanlar yapar, bizim hükümet yapmaz deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Mart 2012

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ALT TARAFI BÝR "PAZARLIKÇI"DIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ALT TARAFI BÝR PAZARLIKÇIDIR Bahar geldi, davullar çaldý, 18 Nisan'a çok kalmadý. Propaganda dönemi baþladý... Ah Özker Hoca ah... Davul yine bizim boynumuzda, tokmak yine onlarda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Toplumumuzun baþýnýn Türkiye tarafýndan nasýl ezilmek istendiði dün bir kere daha belgelendi...

Toplumumuzun baþýnýn Türkiye tarafýndan nasýl ezilmek istendiði dün bir kere daha belgelendi... Toplumumuzun baþýnýn Türkiye tarafýndan nasýl ezilmek istendiði dün bir kere daha belgelendi... Vur bre ölmem Ýþgal rejiminin tüm güvenlik güçleri dün Erdoðan'ýn geliþini protesto etmek isteyen eylemcilere

Detaylı

AKLIMA TAKILANLAR... ATILIM. Niyazi Ökten

AKLIMA TAKILANLAR... ATILIM. Niyazi Ökten Marþ dinlemek iyi gelmiþ Denktaþ'a... Kendisine 'Dað baþýný duman almýþ' marþý dinletilince tepki vermeye baþlamýþ... Bir de Ýstiklal Marþý'ný çalarlarsa, ayaða da kalkar mutlaka! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TARÝH: 2 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4755 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Kýbrýs'ta ve dünya basýnýnda ilk kez 'Afrika' yayýnlýyor.

TARÝH: 2 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4755 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Kýbrýs'ta ve dünya basýnýnda ilk kez 'Afrika' yayýnlýyor. Kuzeydeki Taþýnmaz Mal Komisyonu'na mal satan Rumlarýn mallarý Türkiye'nin tapusuna geçiyor... 13 kilometrekarelik alan Türkiye'nin eline geçmiþ... Maþallah! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2015

Detaylı