POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. MAL VE HİzMET ALIMINA İLİşKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ KısıM Genel Hükümler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. MAL VE HİzMET ALIMINA İLİşKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ KısıM Genel Hükümler"

Transkript

1 POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. MAL VE HİzMET ALIMINA İLİşKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ KısıM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE i - (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında Posta ve Telgraf Teşkilatı A.ş. nin ana faaliyetlerine yönelik mal ve hizmet alımlarında uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre Kamu ihale Kurumunca Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. için uygun görülen mal ve hizmet alımlarını kapsar. (2) Ceza ve ihalelerden yasaklama hakkında, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Dayanak MADDE 3 - (1) 4734 sayılı Kanunun 4964 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - (i) Aşağıda tanımlanan; a)açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklifverebildiği usulü, b)aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, c)belli isteidiler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda PTT tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü, ç)danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini PTrnin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, PTr den danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını, d)doğrudan temin: ihtiyaçların, isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü, e)hizmet: Posta ayırım, dağıtım ve taşıma, bakım ve onarım, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, toplantı, organizasyon, sergileme, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, f)hizmet alımlarında benzer iş: ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhi ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımı ~t<tli b lik taşıyan hizmet ve benzer işleri, " ~c=f'-'~ g)hiz.~'tı.~l et alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişg~i~,_\.13.~~~ veya bunların ljiş ~i O al!>gırışımlerı, /1:'-/;:.;,~ "\<,'"" ~ il t Gl \.",'-- - ; ::o., r~{ \ ", 'it/'} \ ~ J./' 1"",,'1, I. ir...,~ _.. ' " ',1/.. ( \ (/~~"Aft:~.~/ ( ~i \ ",!:,/,A~; /. " "-/ :-C'

2 ğ)ihale: Bu Esas ve Usullerde belirtilen şartlarla mal veya hizmet alımlarının istekliler arasından seçilecek biri veya birkaçı üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri, h)ihale dokümanı: ihale konusuna ilişkin idari şartnameler, teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ile gerekli diğer belge ve bilgileri, I)İhale onay belgesi: ihale konusu işlemlere başlanılmadan önce ihale işlemlerine başlanılması için ihale yetkilisince verilen onayı, i)ihale süreci: ihale yetkilisince ihale onayı verildiği tarihten itibaren başlayan, sözleşmenin taraflarca imzalanmasıyla tamamlanan süreci, j)ihale yetkilisi: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 'nin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri, k)istekli: ihale konusu işe teklif veren gerçek veya tüzel kişileri, I)İş deneyim belgesi: isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği işlere ait belgeleri, m)mal: Her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları, n)mal alımlarında benzer iş: İhaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri, o)ortak girişim: ihaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığını, ö)ödenek: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin yıllık yatırım ve sarf mubayaa bütçesinde yer alan alımlar için tahsis edilen tahmini parasal miktarı, p)pazarlık usulü: idarenin ihale konusu işin gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü, r)ptt: Posta ve TelgrafTeşkilatı Anonim Şirketi merkez ve taşra teşkilatını, s)sözleşme: idare ile yüklenici arasında imzalanan yazılı belgeyi, ş)talep birimi: Mal veya hizmet alımını isteyen birimi, t)tedarikçi: oluşturdukları Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların ortak girişimleri, u)teklif: isteklinin PTT'ye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, ü) Ücret teminatı: Yükleniciden, kesin teminatın dışında; özellikle işçi ücretlerinin zamanında yatırılmaması durumunda kullanılmak üzere işçi sayısına bağlı olarak sözleşme bedelinin % 3'üne kadar alınacak teminatı, v)yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, y)yönetim Kurulu: PTT A.Ş. Yönetim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Yönetim Kurulu bu yetkisini TL dahil ihale kararlarını- ;_, ~('.' /- ~.'.'.,f. :.: /

3 b) Genel Müdür Yardımcıları: Beşmilyon TL dahil ihalelere onay vermeye, ihale kararlarını onaylamaya iptal etmeye ve sözleşme imzalamaya, c) Satınalma Daire Başkanı: Üçmilyon TL dahil ihalelereonay vermeye, ihale kararlarını onaylamaya iptal etmeye ve sözleşme imzalamaya, ç) Denetim Hizmetleri Başkanı, ı. Hukuk Müşaviri ve Kurumsal İletişim Birimi Müşaviri ve Daire Başkanları: PTT AŞ. Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usullerin 22. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde alımlara onay vermeye, alım kararlarını onaylamaya iptal etmeye ve sözleşme imzalamaya d) Başmüdür: Ankara, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa ve İzmir PTT Başmüdürleri; üçmilyon TL dahil, diğer PTT Başmüdürleri; birmilyon TL dahil, ihale onayı vermeye, ihaleye ilişkin İtirazları sonuçlandırmaya, ihale kararlarını onaylamaya, iptal etmeye, sözleşme imzalamaya, Ayrıca PTT AŞ. Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usullerin 22. Maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde alımlara onay vermeye, alım kararlarını onaylamaya iptal etmeye ve sözleşme imzalamaya, Yetkili ve sorumludurlar. Başmüdürlüklerce yapılan ve Genel Müdürlükçe onaylanan ihalelerin parasal limiti gözetilmeksizin sözleşmeleri Başmüdürlükler imzalayacaktır. Ödenek tahsisi MADDE 6 - (i) Mal ve hizmet alımları için bütçeye yeterli ödeneğin konulması, yetkili mercilerden izin alınması, ödeneğin tahsis ve takip işlemleri talep birimlerince sağlanır. (2) Başmüdürlükler, mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödenek taleplerini Satınalma Daire Başkanlığına bildirir. Satınalma Daire Başkanlığı ilgili Dairelerin görüşünü almak suretiyle ödenek tahsis işlemlerini yapar. (3) Genel Müdür!ükçe tahsis edilen ödenekler Satınalma Daire Başkanlığı aracılığıyla Başmüdürlüklere bildirilir. İhale yetkisi MADDE 7 - (i) Yetkisiz ve ödeneksiz alım yapılamaz. Doğrudan verilen ihale yetkisi ve ödenekler kapsamı dışında tüm alımlar için Genel Müdürlükten yetki alınır. İhale işlemleri parasal yetki sınırları içinde yapılır. İhale onay belgesi MADDE 8 - (i) İhale işlemlerine, ihale yetkilisinden onayalınmak suretiyle başlanır. (2) Onay belgesinde; ihale konusunun tanımı, niteliği, miktarı, kullanılabilir ödeneği ve bütçe tertibi, ihale usulü, yapılacaksa ilan şekli ve ihale yetkilisince uygun görülen diğer hususlara yer verilir. (3) Onay belgesine, idari ve teknik şartname, sözleşme taslağı ile gerekli görülen diğer dokümanlar eklenerek ihale yetkilisinin onayına sunulur. (4) İhale onayını müteakip Kamu İhale Kurumundan ihale kayıt numarası alınır.. ',// ii'- I'ı!. )'/ ct komisyonunda.'. /Jv1

4 (3) ihale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Yaklaşık maliyet hesabı ve ihale türünün tespiti MADDE 10 - (i) Kapsamında mal ve hizmet bulunan ihalelerde ihale türünün tespitinde, yaklaşık maliyet içerisinde parasal tutarı en fazla olan esas alınır. (2) Yaklaşık maliyet,, ihale yapılmadan önce katma değer vergisi hariç olmak üzere talep birimlerince oluşturulacak bir komisyon marifetiyle belirlenir. Yaklaşık maliyetin belirlenmesinde 4734 sayılı Kanuna göre çıkarılan mal ve hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmelikleri hükümleri esas alınır. (3) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendi ği ve haftalık çalışma saatinin tamamının PTT' de kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet hesaplamasında asgari işçilik maliyeti esas alınır. (4) Asgari işçilik maliyetini oluşturan unsurlar; a) ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret ve öngörülmesi halinde ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler, b) Öngörülmesi halinde idari şartnamede belirtilen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli, c) işveren sigorta primi tutarı, ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, yaka kartı, posta ve kargo dağıtım ihalelerinde dağıtıcıları dağıtım mahalline götürülüp getirilmesi işine ait giderler, personel takip sistemlerine ilişkin giderler, yuvarlamadan kaynaklı hesaplama farklılıkları ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyetini oluşturan her bir birim fıyat üzerinden % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir. (5) ihale konusu işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır. (6) ihale konusu işte kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi unsurların PTT tarafından verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet, bu unsurların bedeli hariç tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur. (7) Giyim eşyalarının PTT tarafından verileceği ihale dokümanında öngörülen hizmet alımlarında çalıştırılacak personel için giyim giderleri yaklaşık maliyet hesabına dahil edilmez. (8) Asgari işçilik maliyetinin tespitinde Kamu ihale Kurumunun internet sayfasında yayımlanan işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur. Teklif mektubu eki birim fıyat teklif cetvelinde yer alan "teklif edilen birim fıyat" ve "toplam teklif tutarı" hanelerine yazılacak olan tutarlar virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanır, yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmaz. Gerek teklif edilen birim fıyat gerekse tüm toplam tutarlar h"anj:kı:imı~' ülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olan tek,li,fl,er değerlendirme dışc~ ~U ~ / ~ O _.... i:: ~.,.) /~,:\{\ıış4/;.~...~\'&\1 {~-~ejf ~ /~~~~~ /~;.,:,,~} ~?J fif \:(\f,. ',~ AJ,,-,~,! ~ () \ \'<~/Y\/ ~-" \.

5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ihaleye Katılmaya ilişkin Hususlar ihaleye katılabilmek için gereken belgeler MADDE 11 - (I) istekliler, ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerden, istenilenleri teklifleri kapsamında PTT'ye sunarlar. a) ihale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi; i) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, b) Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; i) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdiki i imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, a) Teklif mektubu, b) Geçici teminat, c) ihalenin özelliğine göre PTT tarafından belirlenecek ekonomik, mali ve mesleki yeterliğe ilişkin belgeler, ç) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdiki i imza beyannamesi, d) isteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, e) istenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, (2) isteklinin ortak girişim olması halinde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (3) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler aşağıda belirtilmiştir. a) Bilanço veya eşdeğer belgeler, b) iş hacmini gösteren belgeler, c) Bankalardan temin edilecek belgeler, (4) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler aşağıda belirtilmiştir. a) isteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu kanıtlayan belgeler, b) iş deneyim belgeleri c) isteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesi, hizmet sunumu ile ilgili kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler, ç) ihale konusu işin özelliği gereği isteklinin organizasyon yapısı ile işi yapacak personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler, d) ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, e) ihale ~ ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası. ~ı\ı.uu~" şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tara!\ndaj)' ",:. verılen se ~ -9 \. 0..,>. '...'!I,V :: ~ Gl \ "..... ~ _.~lt ~..:.~:. ~~.' ') sfa\ '.> (' '.:.i'".1. \1'4\ "NKA,,9- /V / ' " ' ':.

6 f) Uygunluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları, İhaleye katılırnda yeterlik kuralları MADDE 12 - (I) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: (2) ihale konusu işin yaklaşık maliyetine bakılmaksızın mal ve hizmet alımlarında; adayın veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yasalolarak yetkili olduğunu gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. (3) Yaklaşık maliyeti, ikiyüzellibin TL ve üzerindeki hizmet alımı ihalelerinde; adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. (4) Yaklaşık maliyeti birmilyonbeşyüzbin TL ve üzerinde olan hizmet alımlarında; a) isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerinden birinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin, b) iş hacmini gösteren toplam cirosu ve hizmet işleri ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin c) Bankalardan temin edilecek, adayın veya isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin istenilmesi zorunludur. (S) Mal alımlarında; ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin istenilmesi PTT' nin takdirindedir. (6) Bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve kabulü yapılan işlerde gerçekleştirilen işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yüklenici iş bitirme belgesi, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen iş kısımları için ise, alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenir. Sözleşme süresinin uzatılması durumlarında uzatılan süre bitmeden iş bitirme belgesi düzenlenmez. (7) ihale konusu işin özelliğine göre i I nci maddenin dördüncü fıkrasının (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen bilgi veya belgelerden gerekli görülenler ve bunların niteliği ile değerlendirilme şekli ihale dokümanında belirtilir. (8) Kısmi teklif verilmesine imkiin tanınan ihalelerde; istenecek belgeler, işin tamamı dikkate alınarak hesaplanan yaklaşık maliyete göre belirlenir. (9) ilk defa gerçekleştirilecek yeni bir hizmet türünün ortaya çıkması durumunda, daha önce bu hizmeti yerine getirmiş yeterli sayıda istekli bulunamaması nedeniyle rekabet koşullarının oluşmayacağı anlaşılan hizmet alımı ihalelerinde iş deneyimi aranmayabilir. (lo) Yukarıda sayılan belgeler dışında işin özelliğine göre ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla farklı belgeler istenebilir. (ll) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin istenilmesi halinde; Kamu ihale Mevzuatında öngörülen değerlendirme kriterleri esas alınır. (l2) ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunamayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. (l3) Açık ihale usulüyle yapılan ihalelerde teklif edilen bedelin %IS ile %SO aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere, fiyat teklifinin daha sonra isteneceği belli istekliler arasında ihale usulünde ve Pazarlık usulünde yaklaşık maliyetin %IS'i ile % SO'si aralığında, id i ecek parasal tutardan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işler 'l,): U.. ~ " ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması istenir. '", (l4) usu. Q Yfpılan ıhalelerde, toplam cıronun; '. :: '---Itt ~:\ " "~,.to i (.0' /"~.ı".: _ r_-l-., i.' c."". "lnkl\."~/:' tk. e

7 Teklif edilen bedelin % 10 - % 25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 6 - % i5'inden, az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir. Fiyat teklifinin daha sonra isteneceği belli istekliler arasında ihale usulünde ve Pazarlık usulünde yeterlik aşamasında, toplam ciro için yaklaşık maliyetin % io'u ile % 25'i aralığında, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı için ise yaklaşık maliyetin % 6'sl ile % 15'i aralığında, idarece belirlenecek parasal tutar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir. İhaleye katılamayacak olanlar MADDE 13 - (i) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre ihaleye katılamayacak olanlar PTT tarafından yapılan ihalelere katılamazlar. Şartnameler MADDE 14 - (i) İhale konusuna ilişkin idari ve teknik şartnamelerde belirlenecek şartların, bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması esastır. (2) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. (3) Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde marka veya model belirtilebilir. (4) İdari şartnameler satınalma birimlerince, teknik şartnameler teknik birimce ve/veya talep birimince hazırlanır. Fiyat dışı unsurlar MADDE 15 - (I)İhale konusunun özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. (2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belge ve/veya numune idari şartnamede açıkça belirtilir. (3) Mal alımlarında; ekonomik ve mali yeterlik kriterleri ile iş deneyim belgesi fiyat dışı unsur olarak öngörülemez. (4) Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti sınırlayıcı şekilde belirlenemez. (5) Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır. asgarı hususlar aşağıda : ~,. Ij i: "'./IV \ v..... '..,

8 b) ihaleyi yapan birimin adı, adresi, varsa faks numarası veya Kayıtlı Elektronik Posta adresi, c) ihale usulü, ç) ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği, d) ihaleye katılmaya ilişkin hususlar, e) Tekliflerin geçerlilik süresi, f) ihale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması, g) ihaleye katılamayacak olanlar, ğ) iş artırımı ve eksiitme şartları, h) Teklif fiyata dahilolan masraflar, i) Teminatlara ilişkin hususlar, i) Tekliflerin sunulmasına ilişkin hususlar, j) Tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin hususlar, k) ihale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, I) iş bitirme belgesinin istenilmesi halinden hangi işlerin benzer iş olarak değerlendirileceği, Ortak girişimler MADDE 17 - (I) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihalelere teklif verebilir. ihale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği anlaşma istenir. ihalenin ortak girişim üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin verilmesi gerekir. iş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir. Sözleşme ortak girişimi oluşturan bütün ortaklar tarafından imzalanır. (2) ihale ile ilgili yazışmalar ortak girişim beyannamesinde belirlenen pilot ortak nezdinde yapılır ve bu yazışmalar ortak girişimin diğer ortaklarıyla da yapılmış sayılır. (3) Konsorsiyumların ihaleye teklif verip veremeyeceği hususlarına ihale dokümanlarında yer verilir. İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi MADDE 18 - (I) idarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engelolan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilir. (2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilrnek suretiyle ihalenin iptal edildiği teklif veren isteklilere duyurulur. ihalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır, teklifler ve varsa geçici teminatı isteklilere iade edilir. ihalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce PTT' den herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. İKİNCİ KıSıM İhale Süreci BİRİNCİ BÖLÜM İhale Usulleri ve Doğrudan Temin

9 Belli isteidiler arasında ihale usulü MADDE ıo - (I) ihale dokümanında belirtilen kriterlere göre, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda ön yeterliği uygun görülenler arasından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. (2) idari ve teknik şartnamede belirtilen değerlendirme kriterlerine göre başvuranların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen yeterlik şartlarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. (3) Yeterli olduğu tespit edilen aday ve/veya adaylar PTT tarafından belirlenecek tarihte fiyat tekliflerini vermek üzere ihaleye davet edilir. (4) ihaleye davet yazısında; teklif mektubu, geçici teminatı ve diğer gerekli belgeleri vermeleri istenir. (5)Verilen teklifler, en düşük fiyat esasına göre veya pazarlık yapılmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. (6) Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu ihaleye davet edilebilecek aday sayısının veya davet sonucu ihaleye teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilecektir. Pazarlık usulü MADDE ıı - (1) Pazarlık usulü ilanlı ve ilansız olarak yapılabilir. (2) Pazarlık, ihale dokümanında belirtilrnek kaydıyla açık eksiitme veya kapalı yazılı teklif alma usullerinden biriyle yapılabilir. ihale sürecinde açık eksiitme ve/veya kapalı yazılı teklif alma usulleri birlikte kullanılabilir. Pazarlık yöntemi ve usulü ihale dokümanında düzenlenir. (3) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir. a) işletme hizmetlerinin sürekliliğini etkileyebilecek özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. b) Piyasa şartlarının bozulması veya istikrarsızlık nedeniyle diğer ihale yöntemleriyle gerçek fiyatın belirlenememesi veya alımın yapılamaması. c) Ani ve beklenmeyen veya önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. ç) Doğal afet, salgın hastalık, savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. d) ihale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenernemesi. e) Yaklaşık maliyeti beşyüzbin-tl'ye kadar olan mal ve hizmet alımları. f)açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması veya alımın yapılamaması. (4) Üçüncü fıkranın (a), (c), (ç), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde ihale konusu işle iştigal eden varsa en az üç istekli davet edilir. Yapılan araştırma sonucunda ihale konusu işle iştigal eden üç firmanın tespit edilememesi halinde tespit edilebilen sayıdaki firmalara davet gönderilir. (5) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tarriamının PTT' de kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde teklifler asgari işçilik maliyeti v Sö. ~artnamede belirtilen teklife dahil malzeme ve diğer maliyet kalemlerinin to ~ ~:O~maz.!~ "'0'. ~ --.:ı tt A ' ~. : :l":..., ~ -' _.- ';,-" ~-"', -ı' '.. '-- "'<f '" /{ AR"... ;;.... 9/ 11 J,V'\..'

10 Doğrudan temin MADDE ıı - (i) Aşağıda belirtilen durumlarda ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişilerce piyasadan fıyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar doğrudan temin edilebilir. a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi, b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması, c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyurnun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden, veya devrettiği gerçek veya tüzel kişiden veya yetkili satıcısı veya servisinden alınmasının zorunlu olması, ç) Ani ve beklenmeyen veya önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine alımın ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması ve bu zorunluluğun alımı talep eden birimce tevsik edilmesi, d) Yaklaşık maliyeti yüzbin TL'ye kadar olan mal ve hizmet alımları, e) Kamu kurum ve kuruluşlarından, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıklarından, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardan, bağımsız bütçeli kuruluşlardan, kamu sermayeli şirketlerden, PTT iştirakleri ile ortaklıklarından, üniversitelerden, üniversite öğretim üyelerinden, bilimsel amaçlı kurulmuş vakıf, demek ve diğer kuruluşlardan alınacak doğrudan mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımları, (2) İlan yapılmaksızın, teminat alınmaksızın ihale komisyonu kurma ve bu usul ve esaslardaki yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, sözleşme yapılmaksızın ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir. (3) Alımın özelliğine göre teminat alınabilir ve sözleşme imzalanabilir. Alımın ivedilik gerektirmesi ve İdarece uygun görülmesi ve sözleşme edimlerinin yerine getirilmemesinin yanı sıra teminatın getirilmemesi hali fesih sebebi olarak belirtilmek kaydıyla, teminat, sözleşme imzalandıktan soma da alınabilir. Bu durumda Teminatın getirilme süresi i aydan fazla olamaz. Teminat getirilmediği sürece malın bedeli veya hizmetin hakedişi ödenmez. (4) İhtiyacın bu maddenin (d) bendi ne göre (mal ve hizmet alımı) temin edilmesi halinde; a) Ankara, İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası ve İzmir PTT Başmüdürlüklerinde bin TL' ye (bin TL dahil) diğer PTT Başmüdürlüklerinde ise beşyüz TL'ye (beşyüz TL dahil) kadar olan alımlar, en az iki personel tarafından tutanağa bağlanmak suretiyle temin edilebilir. b) Ankara, İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası ve İzmir PTT Başmüdürlüklerinde bin TL nin, diğer PTT Başmüdürlüklerinde ise beşyüz TL'nin üzerindeki alımlarda en az üç firmadan yazılı ve kapalı teklif istenir veya internet ilanları üzerinden fiyat araştırması yapılabilir. c) Temin edilecek mal veya hizmeti sunan tedarikçilerin üçten az olması halinde durum tutanak altına alınarak alım gerçekleştirilebilir. ç) Daha önce yapılan alımların fiyatları da yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kullanılabilir. ".~.,.; ~.. i ı. i.' ~

11 İKİNCİ BÖLÜM İhalenin ve Ön Yeterliğin İlanı İlan süreleri ve duyuru şekli MADDE 23 - (1) İhale ve ön yeterlik ilan süresi en az beş, en fazla yirmisekiz gün olarak PTT tarafından belirlenebilir. (2) Yaklaşık Maliyeti beşyüzbin TL ve altındaki ihaleler Kamu İhale Bülteninde ve yerel gazetelerin birinde bir defa, yaklaşık maliyeti beşyüzbin TL'nin üzerindeki ihalelerde ise Kamu İhale Bülteninde ve gerekli görülmesi halinde yerel gazetelerin birinde bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilir. (3)Yukarıda belirtilen haller dışında ayrıca, PTT'nin resmi internet adresinde, ulusal gazetelerde, televizyon, radyo ve benzeri yazılı ve görsel yayın organlarında da ihale duyurusu yapılabilir. (4) Uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen ilan sürelerine oniki gün eklenir. (5) Uluslararası yapılacak ihalelere ilişkin duyurular yerli ve yabancı yayın organlarının birinde veya bir kaçında ilan edilir, İhale ve ön yeterlik ilanlarında bulunması zorunlu hususlar MADDE 24 - (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez, İhale iıanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur. a) İhaleyi yapan birimin adı, adresi, telefon ve varsa faks numarası veya Kayıtlı Elektronik Posta adresi, b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı, c) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler, ç) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde işin yapılacağı yer, d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi, e) İhale dokümanının nerede görülebileceği, f) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı, g) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği, İhale dokümanında değişiklik, açıklama yapılması veya ihalenin ertelenmesi MADDE 25 - (1) İhale yetkilisi; ihale saatine kadar gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi en fazla yirmi güne kadar erteleyebilir. (2) İhalenin ertelenmesi halinde bu durum bütün isteklilere bildirilir. (3) Bu durumda, ertelenme nedeni belirti Imek suretiyle ihalenin ertelendiği teklif veren isteklilere duyurulur. İhalenin ertelenmesi durumunda, teklif zarfı ve varsa geçici teminatları yazılı dilekçeleri alınarak isteklilere iade edilir. İhalenin ertelenmesi nedeniyle isteklilerce PTT'den herhangi bir hak talebinde bulunulamaz ve PTT ihalenin ertelenmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez, (4) İlan yapıldıktan soma ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak; ilan yapıldıktan soma tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde ihale. dokümanı alanların tamamına gönderilir. Yapılan değişiklikler nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulması halin' ihi ihale yetkilisinin onayına istinaden bir defaya mahsus olmak üzere en fazı ~l'j)ij.m ~,ertelenebilir..' ' '" ~...' ::, ~t\ O ]-~~-,o E:';r~.,.7' H.Ş. ~.1-9 " A t\ '" f 11 (1</'..'.,.' LT/ ' {j'j '.' "./.\,..

12 (5) İlanda yer alan hususlarda sonradan yapılan değişiklikler; ihale tarihinden beş gün öncesine kadar düzeltme ilanı yapılarak ihale gerçekleştirilebilir. Bu durumlarda düzeltme ilanı, hatalı ilanın yayımlandığı yayın organında aynı şekilde yayımlanır. (6) Düzeltme ilanının ihale tarihinden beş gün öncesine kadar yayınlanamayacağının anlaşılması durumunda ihale tarihi, ihale yetkilisinin onayına istinaden bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi güne kadar ertelenebilir. (7)Yapllan bu değişikliklere ilişkin zeyilname ve düzeltme ilanı son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. (8) Zeyilname düzenlenmesi veya düzeltme ilanı yapılması hallerinde, önceden teklif vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır. İhale dokümanına itiraz MADDE 26 - (i) İtiraz başvurusu, ihale dokümanı satın alan aday veya istekliler tarafından ihaleyi yapan birime yapılır. itirazın geçerli olabilmesi için başvuranın, yetkili olduğunu gösterir belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin itiraz başvuru dilekçesine eklemesi gerekir. (2) ihale dokümanı ile ilgili itiraz başvuruları ihale gününden en az üç gün öncesine kadar yapılabilir. Yapılan itiraz başvurusunun değerlendirmesi sonucunda, ilana yansıyacak durumun tespit edilmesi veya zeyilname için yeterli sürenin bulurunaması halinde 25 inci maddede yer alan hükümler uygulanır. (3) Başvuru sahibi ihaleye teklif verdi ise; ihale dokümanının içeriğine yönelik itiraz başvurusu değerlendirilmez. (4) Başvurular ihale yetkililerince değerlendirilir. ihale yetkilisi bizzat yapacağı veya yaptıracağı inceleme sonucuna göre kararını verir. Karar, ihale dokümanında değişiklik yapılmasını gerektiriyor ise yapılan değişiklik tüm istekiilere, değişiklik getirmiyor ise sadece başvuru sahibine bildirilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tekliflerin Sunulmasına ilişkin hususlar Teklif mektuplarının şekli MADDE 27 - (i) Teklifmektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur: a) Yazılı olması, b) ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, ç) Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulurunaması, d) isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak veya bu bilgileri içeren kaşe basılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, e) isteklinin, teklif mektubunda bildirime esas açık adresini belirtmesi,. f) Teklif mektubunda, faks numarası, kayıtlı elektronik posta veya elektronik posta adreslerinden en az birinin belirtilmesi ve öncelikle bunlardan hangisine bildirim yapılacağının kabul edilmesi, (2) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalarunası gerekir. \ ",

13 unvanı, açık adresi veya bu bilgileri taşıyan kaşesi, teklifin hangi ihaleye ait olduğu ve ihaleyi yapan birimin açık adresi belirtilir. (3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz. (4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. (5) istekliler teklif mektubunu sunmakla ihale dokümanında belirtilen bütün şartları kabul etmiş sayılır. Belgelerin sunuluş şekli MADDE 29 - (I) istekliler; ihale dokümanında istenen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, 27 Ocak 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Sicili Yönetmeliği çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilir. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. (2) Aday veya istekliler, teklif ve teminat mektubu hariç, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce PTT tarafından "Aslı görülmüştür" veya bu anlama gelecek ibarenin şerh düşüldüğü ve aslının kendilerine iade edildiği belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına ekleyebilir. (3) Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin ait olduğu ülke mevzuatına uygun olarak düzenlendiği, ait olduğu ülkenin Türkiye konsolosluğu veya elçiliğince onaylanmış olması, veya apostille kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin, isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye'de Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olarak verilmesi gerekir. (4) ihale dokümanında istenen ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanarak başvuru veya teklif kapsamında PTT'ye sunulan belgelerin ilgili mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiş ve mevzuatında öngörülen kaşe veya mühürle onaylanmış olması gerekir. (5) Yetkili mercilerin web sayfalarından temin edilen ve Kamu ihale Mevzuatında belge olarak kabul edileceği belirtilen çıktıların isteklilerce sunulması halinde PTT tarafından teyidi sağlanmak suretiyle belge olarak kabul edilir. Tekliflerin geçerlilik süresi MADDE 30 - (I) Tekliflerin asgari geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. ihtiyaç duyulması halinde bu sürenin, teklif ve sözleşme şartları değiştirilmemek kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılması teklif sahiplerinden yazılı olarak istenebilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılmasının isteklice kabul edilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresi teklif geçerlik süresind rı~.9tuz gün fazla olacak şekilde teklifi ile uyumlu hale getirir. Teklif geçerlilik sür ~ı\iz!ı.yl0~ı -- ~,steklice kabul edilmezse teklifi değerlendirme dışı bırakılır. ~ ~. :: ~ O w ftt~ cı:> z _-"---F.. ~ ~ '-~'ı'.~.,":~1:~. ~ "1.. "'IVJ<A~.~_. /

14 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Teminatlara İlişkin Hususlar Teminat olarak kabul edilecek değerler MADDE 31- (i) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: a) Tedavüldeki Türk Parası, b) Mevduat bankaları ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları, c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (2) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların yabancı istekli adına düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. Teminat mektupları MADDE 32 - (1) Teminat mektupları ihaleyi yapan birime muhatap ve Türkçe olmalıdır. Teminat mektuplarında; hangi işe ait oldukları, kimin adına verildiği, muhatabın ve lehtarın adları belirtilmelidir. (2) Yabancı banka ve katılım bankalarının teminat mektuplarının tarihli ve 541 i sayılı Bankacılık Kanununa göre kurulmuş bir bankanın veya katılım bankasının kontrgarantisinde olduğunun belgelenmesi gerekir. (3) Teminat mektupları ile teklifmektupları aynı para biriminden verilir. (4) Geçici teminat mektuplarının süresi teklifin geçerlik süresinden en az otuz gün fazla olmalıdır. (5) Kesin teminat ve ücret teminatı mektupları süreli olacaktır. Ancak teminat mektuplarının süresi hiçbir durumda on yılı aşmayacaktır. (6) Teminat mektuplarının şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilir. Geçici teminat MADDE 33 - (1) Teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınır. (2) ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminatlar dışında diğer isteklilerin talebi halinde geçici teminatları iade edilir. ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, diğer isteklilere ait geçici teminatlar iade edilir. Kesin teminat ve ücret teminatı tutarları MADDE 34 - (I) Sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az yüzde altı oranında kesin teminat alınır. (2) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında ise, ihale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının kar hariç yaklaşık maliyetin altında olması durumunda, birinci fıkrada belirtilen sınırın altında olmamak şartıyla yaklaşık maliyetin % 9'u oranına kadar kesin teminat alınabilir. (3) Personel alı tırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmam. ul fb. ale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve. haftalık çalışma saatı ı~ ıli ede kullanıldığı hızmet alımlarında bırıncı ve ıkıncı fıkra~a belirtilen or ur( ı~lar 18rl,fazla yüzde üç oranında ücret temınatı alınabılır.... Z'" J! m' ' ~. p---,«t.., ~.' f1'j:f '. ~"?:-:-:::~1.\~..]'-) :,< ".-- ~-,'l '1/1(/(.,." \J AR ~..( ',.'. '.i I', 14 i 1\ 'V'Jıj -".i

15 (4) istenecek kesin ve ücret teminatı tutarları oranının toplamı yüzde onikiyi aşamaz. Teminat oran/miktarları işin özelliğine göre PTT tarafından tespit edilerek ihale dokümanında belirtilir. (5) Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için verilen kısmi teklifler yukarıdaki fıkralarda düzenlenen hususlar çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirilir. Ek kesin teminat MADDE 35 - (1) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen ve iş artışı yapılan işlerde, fiyat farkı veya iş artışı olarak ödenecek bedelin o sözleşme için belirlenen kesin teminat yüzdesi oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden veya ilk hak edişten kesinti yapılmak suretiyle ek kesin teminat alınır. Kesin teminat, ek kesin teminat ve ücret teminatlarlom geri verilmesi MADDE 36 - (i) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı PTT'ye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar, ücret teminatları; Sosyal Güvenlik Kurumundan taahhüt konusu işle ilgili olarak ilişiksiz belgesi ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan vergi kesintilerinin ödendiğinin belgelendiği belirlendikten sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde garanti süresi dolduktan sonra yükleniciye iade edilir. (2) işin konusunun piyasadan hazır halde alınıp-satılan malolması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz. Ancak, mal veya hizmetle ilgili değişik süreli kısmi garantiler varsa, süresi daha sonra bitecek garanti kapsamındaki kısmın parasal değerinin kesin teminat yüzdesi oranında teminatı alındıktan sonra garantisi biten kısmın teminatı iade edilir. (3) Yüklenicinin ihale konusu işle ilgili olarak idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin malın kesin kabul tarihine/garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminatlar paraya çevrilir. Varsa borçlarına karşılık mahsup edilir, kalanı Yükleniciye iade edilir. (4) Sözleşmenin feshi ve ihalelerden yasaklama durumlarında, varsa ödenmeyen işçi ücretleri ödendikten sonra kalan meblağa karşılık gelen teminat tutarı gelir kaydedilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Tekliflerin Değerlendirilmesine ilişkin hususlar Tekliflerin alınması ve açılması MADDE 37 - (I) Teklifler ihale dokümanında belirtilen adrese ihale saatine kadar verilir. Teklif zarfları; üzerinde hangi işe ait olduğu yazılı, yapıştırılan yeri kaşeli veya imzalı ise açılır. Ancak Başvuru veya teklif zarfının üzerinde ilgili ihaleye ilişkin ihale Kayıt numarası (ikn) nın bulunması durumunda da zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı ise teklif zarfı açılır. (2) Açılan teklif zarfları içinde, isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. İstekliler ve tekliffiyatları açıkl~. ada hiç bir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. /,..\)RUL{J i ~ 4'0 i.~ ~ ~".. rt "'--- \ z,=: ~O -,-"" ".., -' e.,..,..'~/ d,-7'-' -- A (' i ~. "'Il' A 1\ lll," /

16 Tekliflerin değerlendirilmesi MADDE 38 - (l) ihale komisyonu, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, teklif mektubu ve teminat mektubunun taşıması zorunlu hususlar hariç tekliflerde belge veya bilgi eksikliği bulunması halinde, iki iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilerek isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak ister. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. (2) Belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve teklifleri n ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, istenen belgelerle ilgili olarak PTT tarafından standart form düzenlenmiş ve buna göre belge verilmesi şartnamelerde öngörülmüş ise şekil şartlarına uymamakla birlikte düzenlenen belgelerde istenen bilgilerin yer alması kaydıyla istekli veya düzenleyen yetkili merci'den kaynaklanan eksik veya fazla bilgiler, tekliflerin esasını değiştirmemesi, idareyi bağlayıcı ve/veya ihale şartnamesine aykırı olmamak kaydıyla değerlendirme dışı bırakılmaz, Bunlara ilişkin varsa eksik bilgi ve belgeler tamamlattırılır. (3) isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından düzeltilir. Düzeltilmiş teklif tutarı istekliye yazı ile bildirilir. istekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen üç iş günü içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. isteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. (4) Teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması zorunludur. Teklif mektubunda rakam ve yazı ile belirtilen bedel arasında farklılık veya anlaşılmasında tereddüt bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. (5) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının PTT' de kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde; asgari işçilik maliyeti ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılır. Asgari işçilik maliyeti ile varsa idari şartnamede teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği belirtilen malzeme ve diğer maliyet kalemlerini karşılamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. (6) Geçerli tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde; a) ihale komisyonu; i) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını, 2) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını, 3) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını, sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre değerlendirir. b) Bu fıkranın (a) bendinin birinci, ikinci ve üçüncü alt bentlerden birine veya birkaçına göre [~~!lendirme sonucunda verilen teklifle,rin uygun olması" yeterli ödeneğının u lq>jj1ğ!anacağınıntalep bırımınce teyıt edılmesı ve ıhale yetkılısınce uygun gör" s ~e i r~j0.nuçlandırılabılır. ~.. ",' jj "'\ 'i, y.,

17 (7) ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. (8)Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılıp yapılmayacağı hususuna ihale dokümanında yer verilir. ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla ihale komisyonu aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadan ihaleyi sonuçlandırabilir. Aşırı düşük teklif sorgulama yapılması halinde Kamu ihale mevzuatındaki hükümler uygulanır. Tekliflerin eşit olması MADDE- 39- (I) Hizmet alımlarında, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde; a) Vergi matrahının olması durumunda vergi matrahının net satışlar tutarına oranının büyüklüğü, Mali zarar olması durumunda ise mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü, b) isteklinin ihaleye katılımda sunmuş olduğu iş bitirme belgesindeki belge tutarının düşüklüğü, c) İsteklinin korumalı iş yerine sahip olması, ç) Faaliyet süresinin uzunluğu, kriterleri sırayla dikkate alınır. (2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin birbirine eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifbelirlenir. (3) Birinci fıkrada belirtilen kritere göre sunulan belgeler ile eşitliğin bozulmaması veya bu belgelerin eşit teklif sunan isteklilerin tamamı tarafından sunulmaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif ihale komisyonunca kura çekilmek suretiyle belirlenir. (4) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birinci fıkrada sunulan kriterlere göre belirlendiği ancak diğer istekliler tarafından belge getirilmemesi nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenemediği durumlarda, belge getirmeyen iki veya daha fazla eşit teklif olması durumunda en avantajlı ikinci teklif sahibini belirlemek üzere ihale komisyonunca kura çekilir. (5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birinci fıkrada sunulan kriterlere göre belirlendi ği ancak, belge getirmeyen bir isteklinin kaldığı durumlarda, kura çekilmeksizin bu isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenir. (6) Kura çekimi, isteklilerin katılmaması durumunda ihale komisyonunca gerçekleştirilecektir. (7) Birinci fıkranın (a) bendindeki kriter, işletme hesabı esasına göre defter tutan istekliler için vergi matrahılmali zararın gayrisafi satış hasılatı tutarına oranı şeklinde uygulanacaktır. (8) Eşitliği bozmak için verilen sürede belgeleri getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılmaz ve teminatları gelir kaydedilmez. (9) Kısmi teklife açık olan personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalelerinde; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından teklif edilmesi durumunda idare, tekelleşmeyi önlemek, iş riskini dağıtmak amacıyla fiyat teklifleri eşit olan istekliler arasından en avantajlı teklifin belirlenmesine ilişkin ilave düzenleme yapar~ iste~li uh ~!acak kısım sayısını sın.ırlandırabilir. Bu hususla ilgili ayrıntılar ve degerlendı ~~ıtıib!<j1\l.şartnamede duzenlenır.. ~ ~ '!..~ 0. ' :;. ~Qftlc, i..p P 1 &<; &.-. - ~, i:) A c.;.. (i/ii i.., '1-.' ~- /!T -"/YKA""-.- V lı \ Ji l7.)" \

18 (10) Mal alımlarında; Ekonomik açıdan en avantajlı tekiitin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durwnunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde; a) Fiyat dışı unsur veya unsurlar, istekli tarafından teklif edilen malın yerli malı olması ile iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı, değerlendirme kriteri olarak öngörülebilir. Fiyat dışı unsurlar ile istekli tarafından teklif edilen malın yerli malı olmasının değerlendirme kriteri olarak öngörülmesi idarenin takdirindedir. Ancak, her ihalede, tekliflerin eşitliği durumunda iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarının bir değerlendirme kriteri olarak düzenlenmesi zorunludur. b) Değerlendirme kriterlerinde öncelik, sırasıyla; fiyat dışı unsur veya unsurlara, isteklilerce teklif edilen malın yerli malı olmasına ve iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına verilir. c) ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak iş deneyimini gösteren belgelerin istenilemediği veya istenilmediği ihalelerde de tekliflerin eşitliği durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi için iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına değerlendirme kriteri olarak yer verilir. Bu ihalelerde, benzer işe yönelik düzenleme yapılması idarenin takdirindedir. Benzer iş düzenlemesi yapılmayan ihalelerde, isteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki ihale konusu işe ilişkin iş deneyim tutarı esas alınarak değerlendirme yapılır. ç) iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı daha fazla olan istekli, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. iş ortaklığında, ortakların hisse oranına bakılmaksızın pilot ortağa ait iş deneyim tutarı, konsorsiyumda ise koordinatör ortağa ait iş deneyim tutarı dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. d) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı sağlanmayan ihalelerde de istekli tarafından yerli malı teklif edilmesi, tekliflerin eşitliği durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde bir değerlendirme kriteri olarak öngörülebilir. (11) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Fiyat dışı unsurların da eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, yerli malı teklif eden isteklidir. isteklilerin teklif ettikleri malın yerli malı olmaması veya birden fazla isteklinin teklif ettiği malın yerli malı olması durumunda, iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir. (12) Tekliflerin eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifbelirlenirken idari şartnamedeki kriterlerin öncelik sıralaması esas alınır. Bir sıralama kriterindeki değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenememesi halinde diğer sıralama kriterine geçilir. Üst sırada yer alan kritere göre yapılan değerlendirme sonucunda, birden çok isteklinin tekliflerinin birbirine eşit olması veya ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenememesi durumunda, sadece kriteri sağlayan isteklilerin teklifinin diğer kriter veya kriterler açısından değerlendirilmesine devam edilir. (13) ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenilmeyen belgenin veya belgelerin, tekliflerin eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı tekiitin belirlenmesi için istenildiği ihalelerde, bu belge veya belgeleri sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılamaz. Ancak, tekliflerin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenebilmesi a'i.ı(lnh"'t~nilen belge veya belgeleri, teklifleri kapsamında sunmayan eşit teklif sahibi. ~R-~ ~~lilere bu belge ya da belgeleri sunmaları istenir. Istenilen belge veya belg ~ ~ iç ıqnde sunan isteklilerin belgeleri, idari şartnamede yapılan düzenleme e:.r~en i'll.lerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir. "" ::ı \~...A~~f/ #.ı~',/. -(....-.). /11 -f~/ V. \ 18 : jl vv""

19 Ancak isteklilerce sunulacak yerli malı belgesinin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması; iş deneyimini gösteren belgeye konu işin ise ihale tarihinden önce gerçekleştirilmiş olması zorunludur. (14) iş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. iş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir. Konsorsiyumlarda ise koordinatör ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının teklif verdiği kısma ilişkin asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. Koordinatör ortak tarafından farklı kısımlara farklı teknolojik ürün deneyim belgelerinin sunulması ya da ayrıca iş bitirme belgesi veya Mal Alımı ihaleleri Uygularna Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinde belirtilen belgelerin sunulması durumunda ise tutarı yüksek olan belge dikkate alınır. (15) Mal ve Hizmet alımlarında fiyat eşitliği durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi için istenilecek belgelerin ilan veya ihale dokümanında istenmemiş olması durumunda isteklilere söz konusu belgelerin sunulması için PTT'ce üç günden az olmamak üzere süre verilir. İhalenin iptali MADDE 40 - (i) ihale yetkilisi; ihale süreci içerisinde herhangi bir aşamada gerekçelerini belirtmek suretiyle veya ihale komisyonu kararı üzerine ihaleyi iptal edebilir. (2) ihalenin iptal edilmesi halinde bu durum gerekçeleri belirtilmek suretiyle bütün isteklilere bildirilir. (3) idare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. İhale kararının onaylanması ve isteklilere bildirilmesi MADDE 41 - (i) ihale komisyon kararları, ihale onay belgesini imzalayan ihale yetkilisinin onayına sunulur. Kararda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. (2) ihale kararları ihale yetkilisince onaylarımadan önce, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelerden yasaklı olup olmadığı Kamu ihale Mevzuatına göre sorgulanarak buna ilişkin belge ihale kararına eklenir. (3) Kararın ihale yetkilisine sunulmasından itibaren ihale yetkilisi, on gün içerisinde ihale kararını onaylar veya uygun görmediği takdirde yeniden değerlendirilmek üzere ihale komisyonuna iade edebilir. ihale komisyonu ihale yetkilisinin iade gerekçesini dikkate alarak yeniden değerlendirme yapar. Karar yeniden ihale yetkilisinin onayına sunulur. ihale yetkilisi kararı onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. (4) Başmüdürlüklerce yapılan ve ihale yetkilisinin Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı olduğu ihalelerde tetkik ve arz işlemleri Satınalma Daire Başkanlığınca yapılır. (5) ihale kararları ihale yetkilisi tarafından onaylandıktan soma ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya alma haberli mektup ile tebligat adresine postalanmak veya faks, elektronik posta veya Kayıtlı Elektronik Posta yoluyla bildirilir. Bildirim yazısında değerlendirme dışı kalan isteklinin değerıendirm~'şl- ~a:'.g!,rekçeleri belirtilir. Faks veya elektronik posta veya Kayıtlı Elektronik P st~ fgf;sjltli,rimlerde aynı gün tebliğ tarihi sayılır. Isteklilerden ihale, dokümanın Jt't. ~ek ~l.a faks, elektronik posta veya Kayıtlı Elektronik Posta yolu ile tebliğ ş~~e ı~z ir~i seçmeleri istenebilir.,, (~ ~_-...-A.Ş..~ IPL' 19.ı '\? CV.) Wv\ ~~./.,

20 (6) istekliler, kesinleşen ihale kararına karşı yargı yoluna başvurabilir. Sözleşmeye davet MADDE 42 - (i) ihale üzerinde kalan istekliye beş günden az olmamak kaydıyla on takvim gününe kadar süre verilerek sözleşmeye davet edilir Davet yazısı kapsamında mevzuatı gereği ödenmesi gereken vergilerin ödendiğine dair belgeler ile kesin teminat ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeler istenir. (2) Davet yazısı, alma haberi i mektupla tebligat adresine gönderilir veya elden imza karşılığı, isteklinin kabul etmesi halinde faks elektronik posta veya Kayıtlı Elektronik Posta yoluyla tebliğ edilir. Birinci fıkrada belirtilen süre tebliğ tarihini izleyen gün başlar. Faks veya elektronik posta veya Kayıtlı Elektronik Posta yoluyla bildirimlerde aynı gün tebliğ tarihi sayılır. (3)Yabancı istekliler için yukarıdaki sürelere oniki gün ilave edilir. Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu MADDE 43 - (i) ihale üzerinde kalan istekli kesin teminatı ve ihaleyi yapan birimce istenen belgeleri vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilir. (2) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de sözleşme imzalanabilir. (3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. (4) Bu sorumluluklara uyulmaması halinde ayrıca 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 58 inci maddesinde yer alan hükümler uygulanır. İhalenin sözleşmeye bağlanması MADDE 44 - (i) Sözleşme imzaya sunulmadan önce yüklenicinin yasaklılık teyidi sorgulaması yapılarak sözleşme ekine konulur ve sözleşme imzalamaya yetkili makam ile yüklenici tarafından imzalanu. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. (2) ihale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattınlması zorunlu değildir. (3) Yapılan sözleşmelere ait ihale Sonuç Formları Kamu ihale Kurumunca belirtilen süre içinde Kamu ihale Kurumuna internet üzerinden gönderilir. ÜÇÜNCÜ KıSıM Sözleşme BİRİNCİ BÖLÜM Sözleşmelere İlişkin Hususlar f<

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. MAL VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. MAL VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. MAL VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. MAL VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. MAL VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. MAL VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM TAŞIMALI ÖĞRENCİLERİNE ÖĞLE

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

Biosidal Ürün Alım Süreci

Biosidal Ürün Alım Süreci Biosidal Ürün Alım Süreci 21.03.2014 Yavuz ATEŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Türk İhale Sisteminin Gelişimi 2886 sayılı Kanunun uygulamasında ortaya çıkan problemler, Türkiye deki Kamu ihaleleri alanındaki

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ AMAÇ VE KAPSAM Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştireceği yapım, mal ve hizmet alımı ile varlık ve hizmet satışı işlerine esas yapılacak

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK

İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK EKONOMİK VE MALİ YETERLİK İhaleye girecek firmaların mali olarak, üstlendiği işi gerçekleştirecek mali yeterliğe

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06530 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası : Telefon:

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Bu Yönetmeliğin 9 uncu Maddesi

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ, ONARILMASI VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 (BİR) YIL SÜRE İLE ÇAMAŞIRLARIN

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ 2 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28726 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOL YAPIM VE BÜYÜK ONARIM ÇALIġMALARINDA ARAġTIRMA, KALĠTE KONTROL, YAPIM PROJE KONTROL ĠZLEME VE ETÜT PROJE KONTROLLÜK DANIġMANLIK HĠZMETĠ ALINACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bölge Müdürlüğü-3.Bölge

Detaylı

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya Çevre Yolu Etüt Proje Danışmanlık Hizmetleri danışmanlık

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 017.MLZ.İŞL.19 İLETKEN, NYY KABLO, AER KABLO ve XLPE KABLO ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI ADANA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 - İdarenin a) Adresi Abidinpaşa

Detaylı

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI İHALE İLANI İHALEYİ YAPACAK KURUM VE ADRESİ Türkiye Judo Federasyonu, Spor Genel Müdürlüğü Ek hizmet binası Süleyman Sırrı Sok. No: 3 Kat: 7 YENİŞEHİR / ANKARA Tel:0.312.309 10 71 Fax: 0.312.311 62 08

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TABLET BİLGİSAYAR SETİ ALIMI İHALESİ İLANI. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TABLET BİLGİSAYAR SETİ ALIMI İHALESİ İLANI. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TABLET BİLGİSAYAR SETİ ALIMI İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI

40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI 40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Geçici teminat Madde 33- (Değişik: 30/7/2003-4964/20 md.) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA EK-3 (Değişik: 3/7/2009 27277 R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA İKN (İhale Kayıt Numarası):. Madde 1- Anlaşmanın tarafları 1,2 1.1. Bu anlaşma, bir tarafta...

Detaylı

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete 28467 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı

Detaylı