POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. MAL VE HİzMET ALIMINA İLİşKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ KısıM Genel Hükümler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. MAL VE HİzMET ALIMINA İLİşKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ KısıM Genel Hükümler"

Transkript

1 POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. MAL VE HİzMET ALIMINA İLİşKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ KısıM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE i - (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında Posta ve Telgraf Teşkilatı A.ş. nin ana faaliyetlerine yönelik mal ve hizmet alımlarında uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre Kamu ihale Kurumunca Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. için uygun görülen mal ve hizmet alımlarını kapsar. (2) Ceza ve ihalelerden yasaklama hakkında, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Dayanak MADDE 3 - (1) 4734 sayılı Kanunun 4964 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - (i) Aşağıda tanımlanan; a)açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklifverebildiği usulü, b)aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, c)belli isteidiler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda PTT tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü, ç)danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini PTrnin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, PTr den danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını, d)doğrudan temin: ihtiyaçların, isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü, e)hizmet: Posta ayırım, dağıtım ve taşıma, bakım ve onarım, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, toplantı, organizasyon, sergileme, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, f)hizmet alımlarında benzer iş: ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhi ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımı ~t<tli b lik taşıyan hizmet ve benzer işleri, " ~c=f'-'~ g)hiz.~'tı.~l et alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişg~i~,_\.13.~~~ veya bunların ljiş ~i O al!>gırışımlerı, /1:'-/;:.;,~ "\<,'"" ~ il t Gl \.",'-- - ; ::o., r~{ \ ", 'it/'} \ ~ J./' 1"",,'1, I. ir...,~ _.. ' " ',1/.. ( \ (/~~"Aft:~.~/ ( ~i \ ",!:,/,A~; /. " "-/ :-C'

2 ğ)ihale: Bu Esas ve Usullerde belirtilen şartlarla mal veya hizmet alımlarının istekliler arasından seçilecek biri veya birkaçı üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri, h)ihale dokümanı: ihale konusuna ilişkin idari şartnameler, teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ile gerekli diğer belge ve bilgileri, I)İhale onay belgesi: ihale konusu işlemlere başlanılmadan önce ihale işlemlerine başlanılması için ihale yetkilisince verilen onayı, i)ihale süreci: ihale yetkilisince ihale onayı verildiği tarihten itibaren başlayan, sözleşmenin taraflarca imzalanmasıyla tamamlanan süreci, j)ihale yetkilisi: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 'nin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri, k)istekli: ihale konusu işe teklif veren gerçek veya tüzel kişileri, I)İş deneyim belgesi: isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği işlere ait belgeleri, m)mal: Her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları, n)mal alımlarında benzer iş: İhaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri, o)ortak girişim: ihaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığını, ö)ödenek: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin yıllık yatırım ve sarf mubayaa bütçesinde yer alan alımlar için tahsis edilen tahmini parasal miktarı, p)pazarlık usulü: idarenin ihale konusu işin gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü, r)ptt: Posta ve TelgrafTeşkilatı Anonim Şirketi merkez ve taşra teşkilatını, s)sözleşme: idare ile yüklenici arasında imzalanan yazılı belgeyi, ş)talep birimi: Mal veya hizmet alımını isteyen birimi, t)tedarikçi: oluşturdukları Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların ortak girişimleri, u)teklif: isteklinin PTT'ye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, ü) Ücret teminatı: Yükleniciden, kesin teminatın dışında; özellikle işçi ücretlerinin zamanında yatırılmaması durumunda kullanılmak üzere işçi sayısına bağlı olarak sözleşme bedelinin % 3'üne kadar alınacak teminatı, v)yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, y)yönetim Kurulu: PTT A.Ş. Yönetim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Yönetim Kurulu bu yetkisini TL dahil ihale kararlarını- ;_, ~('.' /- ~.'.'.,f. :.: /

3 b) Genel Müdür Yardımcıları: Beşmilyon TL dahil ihalelere onay vermeye, ihale kararlarını onaylamaya iptal etmeye ve sözleşme imzalamaya, c) Satınalma Daire Başkanı: Üçmilyon TL dahil ihalelereonay vermeye, ihale kararlarını onaylamaya iptal etmeye ve sözleşme imzalamaya, ç) Denetim Hizmetleri Başkanı, ı. Hukuk Müşaviri ve Kurumsal İletişim Birimi Müşaviri ve Daire Başkanları: PTT AŞ. Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usullerin 22. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde alımlara onay vermeye, alım kararlarını onaylamaya iptal etmeye ve sözleşme imzalamaya d) Başmüdür: Ankara, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa ve İzmir PTT Başmüdürleri; üçmilyon TL dahil, diğer PTT Başmüdürleri; birmilyon TL dahil, ihale onayı vermeye, ihaleye ilişkin İtirazları sonuçlandırmaya, ihale kararlarını onaylamaya, iptal etmeye, sözleşme imzalamaya, Ayrıca PTT AŞ. Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usullerin 22. Maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde alımlara onay vermeye, alım kararlarını onaylamaya iptal etmeye ve sözleşme imzalamaya, Yetkili ve sorumludurlar. Başmüdürlüklerce yapılan ve Genel Müdürlükçe onaylanan ihalelerin parasal limiti gözetilmeksizin sözleşmeleri Başmüdürlükler imzalayacaktır. Ödenek tahsisi MADDE 6 - (i) Mal ve hizmet alımları için bütçeye yeterli ödeneğin konulması, yetkili mercilerden izin alınması, ödeneğin tahsis ve takip işlemleri talep birimlerince sağlanır. (2) Başmüdürlükler, mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödenek taleplerini Satınalma Daire Başkanlığına bildirir. Satınalma Daire Başkanlığı ilgili Dairelerin görüşünü almak suretiyle ödenek tahsis işlemlerini yapar. (3) Genel Müdür!ükçe tahsis edilen ödenekler Satınalma Daire Başkanlığı aracılığıyla Başmüdürlüklere bildirilir. İhale yetkisi MADDE 7 - (i) Yetkisiz ve ödeneksiz alım yapılamaz. Doğrudan verilen ihale yetkisi ve ödenekler kapsamı dışında tüm alımlar için Genel Müdürlükten yetki alınır. İhale işlemleri parasal yetki sınırları içinde yapılır. İhale onay belgesi MADDE 8 - (i) İhale işlemlerine, ihale yetkilisinden onayalınmak suretiyle başlanır. (2) Onay belgesinde; ihale konusunun tanımı, niteliği, miktarı, kullanılabilir ödeneği ve bütçe tertibi, ihale usulü, yapılacaksa ilan şekli ve ihale yetkilisince uygun görülen diğer hususlara yer verilir. (3) Onay belgesine, idari ve teknik şartname, sözleşme taslağı ile gerekli görülen diğer dokümanlar eklenerek ihale yetkilisinin onayına sunulur. (4) İhale onayını müteakip Kamu İhale Kurumundan ihale kayıt numarası alınır.. ',// ii'- I'ı!. )'/ ct komisyonunda.'. /Jv1

4 (3) ihale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Yaklaşık maliyet hesabı ve ihale türünün tespiti MADDE 10 - (i) Kapsamında mal ve hizmet bulunan ihalelerde ihale türünün tespitinde, yaklaşık maliyet içerisinde parasal tutarı en fazla olan esas alınır. (2) Yaklaşık maliyet,, ihale yapılmadan önce katma değer vergisi hariç olmak üzere talep birimlerince oluşturulacak bir komisyon marifetiyle belirlenir. Yaklaşık maliyetin belirlenmesinde 4734 sayılı Kanuna göre çıkarılan mal ve hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmelikleri hükümleri esas alınır. (3) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendi ği ve haftalık çalışma saatinin tamamının PTT' de kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet hesaplamasında asgari işçilik maliyeti esas alınır. (4) Asgari işçilik maliyetini oluşturan unsurlar; a) ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret ve öngörülmesi halinde ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler, b) Öngörülmesi halinde idari şartnamede belirtilen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli, c) işveren sigorta primi tutarı, ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, yaka kartı, posta ve kargo dağıtım ihalelerinde dağıtıcıları dağıtım mahalline götürülüp getirilmesi işine ait giderler, personel takip sistemlerine ilişkin giderler, yuvarlamadan kaynaklı hesaplama farklılıkları ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyetini oluşturan her bir birim fıyat üzerinden % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir. (5) ihale konusu işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır. (6) ihale konusu işte kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi unsurların PTT tarafından verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet, bu unsurların bedeli hariç tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur. (7) Giyim eşyalarının PTT tarafından verileceği ihale dokümanında öngörülen hizmet alımlarında çalıştırılacak personel için giyim giderleri yaklaşık maliyet hesabına dahil edilmez. (8) Asgari işçilik maliyetinin tespitinde Kamu ihale Kurumunun internet sayfasında yayımlanan işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur. Teklif mektubu eki birim fıyat teklif cetvelinde yer alan "teklif edilen birim fıyat" ve "toplam teklif tutarı" hanelerine yazılacak olan tutarlar virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanır, yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmaz. Gerek teklif edilen birim fıyat gerekse tüm toplam tutarlar h"anj:kı:imı~' ülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olan tek,li,fl,er değerlendirme dışc~ ~U ~ / ~ O _.... i:: ~.,.) /~,:\{\ıış4/;.~...~\'&\1 {~-~ejf ~ /~~~~~ /~;.,:,,~} ~?J fif \:(\f,. ',~ AJ,,-,~,! ~ () \ \'<~/Y\/ ~-" \.

5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ihaleye Katılmaya ilişkin Hususlar ihaleye katılabilmek için gereken belgeler MADDE 11 - (I) istekliler, ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerden, istenilenleri teklifleri kapsamında PTT'ye sunarlar. a) ihale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi; i) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, b) Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; i) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdiki i imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, a) Teklif mektubu, b) Geçici teminat, c) ihalenin özelliğine göre PTT tarafından belirlenecek ekonomik, mali ve mesleki yeterliğe ilişkin belgeler, ç) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdiki i imza beyannamesi, d) isteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, e) istenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, (2) isteklinin ortak girişim olması halinde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (3) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler aşağıda belirtilmiştir. a) Bilanço veya eşdeğer belgeler, b) iş hacmini gösteren belgeler, c) Bankalardan temin edilecek belgeler, (4) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler aşağıda belirtilmiştir. a) isteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu kanıtlayan belgeler, b) iş deneyim belgeleri c) isteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesi, hizmet sunumu ile ilgili kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler, ç) ihale konusu işin özelliği gereği isteklinin organizasyon yapısı ile işi yapacak personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler, d) ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, e) ihale ~ ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası. ~ı\ı.uu~" şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tara!\ndaj)' ",:. verılen se ~ -9 \. 0..,>. '...'!I,V :: ~ Gl \ "..... ~ _.~lt ~..:.~:. ~~.' ') sfa\ '.> (' '.:.i'".1. \1'4\ "NKA,,9- /V / ' " ' ':.

6 f) Uygunluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları, İhaleye katılırnda yeterlik kuralları MADDE 12 - (I) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: (2) ihale konusu işin yaklaşık maliyetine bakılmaksızın mal ve hizmet alımlarında; adayın veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yasalolarak yetkili olduğunu gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. (3) Yaklaşık maliyeti, ikiyüzellibin TL ve üzerindeki hizmet alımı ihalelerinde; adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. (4) Yaklaşık maliyeti birmilyonbeşyüzbin TL ve üzerinde olan hizmet alımlarında; a) isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerinden birinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin, b) iş hacmini gösteren toplam cirosu ve hizmet işleri ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin c) Bankalardan temin edilecek, adayın veya isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin istenilmesi zorunludur. (S) Mal alımlarında; ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin istenilmesi PTT' nin takdirindedir. (6) Bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve kabulü yapılan işlerde gerçekleştirilen işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yüklenici iş bitirme belgesi, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen iş kısımları için ise, alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenir. Sözleşme süresinin uzatılması durumlarında uzatılan süre bitmeden iş bitirme belgesi düzenlenmez. (7) ihale konusu işin özelliğine göre i I nci maddenin dördüncü fıkrasının (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen bilgi veya belgelerden gerekli görülenler ve bunların niteliği ile değerlendirilme şekli ihale dokümanında belirtilir. (8) Kısmi teklif verilmesine imkiin tanınan ihalelerde; istenecek belgeler, işin tamamı dikkate alınarak hesaplanan yaklaşık maliyete göre belirlenir. (9) ilk defa gerçekleştirilecek yeni bir hizmet türünün ortaya çıkması durumunda, daha önce bu hizmeti yerine getirmiş yeterli sayıda istekli bulunamaması nedeniyle rekabet koşullarının oluşmayacağı anlaşılan hizmet alımı ihalelerinde iş deneyimi aranmayabilir. (lo) Yukarıda sayılan belgeler dışında işin özelliğine göre ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla farklı belgeler istenebilir. (ll) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin istenilmesi halinde; Kamu ihale Mevzuatında öngörülen değerlendirme kriterleri esas alınır. (l2) ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunamayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. (l3) Açık ihale usulüyle yapılan ihalelerde teklif edilen bedelin %IS ile %SO aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere, fiyat teklifinin daha sonra isteneceği belli istekliler arasında ihale usulünde ve Pazarlık usulünde yaklaşık maliyetin %IS'i ile % SO'si aralığında, id i ecek parasal tutardan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işler 'l,): U.. ~ " ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması istenir. '", (l4) usu. Q Yfpılan ıhalelerde, toplam cıronun; '. :: '---Itt ~:\ " "~,.to i (.0' /"~.ı".: _ r_-l-., i.' c."". "lnkl\."~/:' tk. e

7 Teklif edilen bedelin % 10 - % 25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 6 - % i5'inden, az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir. Fiyat teklifinin daha sonra isteneceği belli istekliler arasında ihale usulünde ve Pazarlık usulünde yeterlik aşamasında, toplam ciro için yaklaşık maliyetin % io'u ile % 25'i aralığında, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı için ise yaklaşık maliyetin % 6'sl ile % 15'i aralığında, idarece belirlenecek parasal tutar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir. İhaleye katılamayacak olanlar MADDE 13 - (i) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre ihaleye katılamayacak olanlar PTT tarafından yapılan ihalelere katılamazlar. Şartnameler MADDE 14 - (i) İhale konusuna ilişkin idari ve teknik şartnamelerde belirlenecek şartların, bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması esastır. (2) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. (3) Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde marka veya model belirtilebilir. (4) İdari şartnameler satınalma birimlerince, teknik şartnameler teknik birimce ve/veya talep birimince hazırlanır. Fiyat dışı unsurlar MADDE 15 - (I)İhale konusunun özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. (2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belge ve/veya numune idari şartnamede açıkça belirtilir. (3) Mal alımlarında; ekonomik ve mali yeterlik kriterleri ile iş deneyim belgesi fiyat dışı unsur olarak öngörülemez. (4) Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti sınırlayıcı şekilde belirlenemez. (5) Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır. asgarı hususlar aşağıda : ~,. Ij i: "'./IV \ v..... '..,

8 b) ihaleyi yapan birimin adı, adresi, varsa faks numarası veya Kayıtlı Elektronik Posta adresi, c) ihale usulü, ç) ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği, d) ihaleye katılmaya ilişkin hususlar, e) Tekliflerin geçerlilik süresi, f) ihale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması, g) ihaleye katılamayacak olanlar, ğ) iş artırımı ve eksiitme şartları, h) Teklif fiyata dahilolan masraflar, i) Teminatlara ilişkin hususlar, i) Tekliflerin sunulmasına ilişkin hususlar, j) Tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin hususlar, k) ihale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, I) iş bitirme belgesinin istenilmesi halinden hangi işlerin benzer iş olarak değerlendirileceği, Ortak girişimler MADDE 17 - (I) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihalelere teklif verebilir. ihale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği anlaşma istenir. ihalenin ortak girişim üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin verilmesi gerekir. iş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir. Sözleşme ortak girişimi oluşturan bütün ortaklar tarafından imzalanır. (2) ihale ile ilgili yazışmalar ortak girişim beyannamesinde belirlenen pilot ortak nezdinde yapılır ve bu yazışmalar ortak girişimin diğer ortaklarıyla da yapılmış sayılır. (3) Konsorsiyumların ihaleye teklif verip veremeyeceği hususlarına ihale dokümanlarında yer verilir. İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi MADDE 18 - (I) idarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engelolan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilir. (2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilrnek suretiyle ihalenin iptal edildiği teklif veren isteklilere duyurulur. ihalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır, teklifler ve varsa geçici teminatı isteklilere iade edilir. ihalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce PTT' den herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. İKİNCİ KıSıM İhale Süreci BİRİNCİ BÖLÜM İhale Usulleri ve Doğrudan Temin

9 Belli isteidiler arasında ihale usulü MADDE ıo - (I) ihale dokümanında belirtilen kriterlere göre, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda ön yeterliği uygun görülenler arasından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. (2) idari ve teknik şartnamede belirtilen değerlendirme kriterlerine göre başvuranların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen yeterlik şartlarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. (3) Yeterli olduğu tespit edilen aday ve/veya adaylar PTT tarafından belirlenecek tarihte fiyat tekliflerini vermek üzere ihaleye davet edilir. (4) ihaleye davet yazısında; teklif mektubu, geçici teminatı ve diğer gerekli belgeleri vermeleri istenir. (5)Verilen teklifler, en düşük fiyat esasına göre veya pazarlık yapılmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. (6) Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu ihaleye davet edilebilecek aday sayısının veya davet sonucu ihaleye teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilecektir. Pazarlık usulü MADDE ıı - (1) Pazarlık usulü ilanlı ve ilansız olarak yapılabilir. (2) Pazarlık, ihale dokümanında belirtilrnek kaydıyla açık eksiitme veya kapalı yazılı teklif alma usullerinden biriyle yapılabilir. ihale sürecinde açık eksiitme ve/veya kapalı yazılı teklif alma usulleri birlikte kullanılabilir. Pazarlık yöntemi ve usulü ihale dokümanında düzenlenir. (3) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir. a) işletme hizmetlerinin sürekliliğini etkileyebilecek özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. b) Piyasa şartlarının bozulması veya istikrarsızlık nedeniyle diğer ihale yöntemleriyle gerçek fiyatın belirlenememesi veya alımın yapılamaması. c) Ani ve beklenmeyen veya önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. ç) Doğal afet, salgın hastalık, savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. d) ihale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenernemesi. e) Yaklaşık maliyeti beşyüzbin-tl'ye kadar olan mal ve hizmet alımları. f)açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması veya alımın yapılamaması. (4) Üçüncü fıkranın (a), (c), (ç), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde ihale konusu işle iştigal eden varsa en az üç istekli davet edilir. Yapılan araştırma sonucunda ihale konusu işle iştigal eden üç firmanın tespit edilememesi halinde tespit edilebilen sayıdaki firmalara davet gönderilir. (5) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tarriamının PTT' de kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde teklifler asgari işçilik maliyeti v Sö. ~artnamede belirtilen teklife dahil malzeme ve diğer maliyet kalemlerinin to ~ ~:O~maz.!~ "'0'. ~ --.:ı tt A ' ~. : :l":..., ~ -' _.- ';,-" ~-"', -ı' '.. '-- "'<f '" /{ AR"... ;;.... 9/ 11 J,V'\..'

10 Doğrudan temin MADDE ıı - (i) Aşağıda belirtilen durumlarda ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişilerce piyasadan fıyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar doğrudan temin edilebilir. a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi, b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması, c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyurnun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden, veya devrettiği gerçek veya tüzel kişiden veya yetkili satıcısı veya servisinden alınmasının zorunlu olması, ç) Ani ve beklenmeyen veya önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine alımın ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması ve bu zorunluluğun alımı talep eden birimce tevsik edilmesi, d) Yaklaşık maliyeti yüzbin TL'ye kadar olan mal ve hizmet alımları, e) Kamu kurum ve kuruluşlarından, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıklarından, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardan, bağımsız bütçeli kuruluşlardan, kamu sermayeli şirketlerden, PTT iştirakleri ile ortaklıklarından, üniversitelerden, üniversite öğretim üyelerinden, bilimsel amaçlı kurulmuş vakıf, demek ve diğer kuruluşlardan alınacak doğrudan mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımları, (2) İlan yapılmaksızın, teminat alınmaksızın ihale komisyonu kurma ve bu usul ve esaslardaki yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, sözleşme yapılmaksızın ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir. (3) Alımın özelliğine göre teminat alınabilir ve sözleşme imzalanabilir. Alımın ivedilik gerektirmesi ve İdarece uygun görülmesi ve sözleşme edimlerinin yerine getirilmemesinin yanı sıra teminatın getirilmemesi hali fesih sebebi olarak belirtilmek kaydıyla, teminat, sözleşme imzalandıktan soma da alınabilir. Bu durumda Teminatın getirilme süresi i aydan fazla olamaz. Teminat getirilmediği sürece malın bedeli veya hizmetin hakedişi ödenmez. (4) İhtiyacın bu maddenin (d) bendi ne göre (mal ve hizmet alımı) temin edilmesi halinde; a) Ankara, İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası ve İzmir PTT Başmüdürlüklerinde bin TL' ye (bin TL dahil) diğer PTT Başmüdürlüklerinde ise beşyüz TL'ye (beşyüz TL dahil) kadar olan alımlar, en az iki personel tarafından tutanağa bağlanmak suretiyle temin edilebilir. b) Ankara, İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası ve İzmir PTT Başmüdürlüklerinde bin TL nin, diğer PTT Başmüdürlüklerinde ise beşyüz TL'nin üzerindeki alımlarda en az üç firmadan yazılı ve kapalı teklif istenir veya internet ilanları üzerinden fiyat araştırması yapılabilir. c) Temin edilecek mal veya hizmeti sunan tedarikçilerin üçten az olması halinde durum tutanak altına alınarak alım gerçekleştirilebilir. ç) Daha önce yapılan alımların fiyatları da yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kullanılabilir. ".~.,.; ~.. i ı. i.' ~

11 İKİNCİ BÖLÜM İhalenin ve Ön Yeterliğin İlanı İlan süreleri ve duyuru şekli MADDE 23 - (1) İhale ve ön yeterlik ilan süresi en az beş, en fazla yirmisekiz gün olarak PTT tarafından belirlenebilir. (2) Yaklaşık Maliyeti beşyüzbin TL ve altındaki ihaleler Kamu İhale Bülteninde ve yerel gazetelerin birinde bir defa, yaklaşık maliyeti beşyüzbin TL'nin üzerindeki ihalelerde ise Kamu İhale Bülteninde ve gerekli görülmesi halinde yerel gazetelerin birinde bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilir. (3)Yukarıda belirtilen haller dışında ayrıca, PTT'nin resmi internet adresinde, ulusal gazetelerde, televizyon, radyo ve benzeri yazılı ve görsel yayın organlarında da ihale duyurusu yapılabilir. (4) Uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen ilan sürelerine oniki gün eklenir. (5) Uluslararası yapılacak ihalelere ilişkin duyurular yerli ve yabancı yayın organlarının birinde veya bir kaçında ilan edilir, İhale ve ön yeterlik ilanlarında bulunması zorunlu hususlar MADDE 24 - (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez, İhale iıanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur. a) İhaleyi yapan birimin adı, adresi, telefon ve varsa faks numarası veya Kayıtlı Elektronik Posta adresi, b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı, c) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler, ç) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde işin yapılacağı yer, d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi, e) İhale dokümanının nerede görülebileceği, f) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı, g) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği, İhale dokümanında değişiklik, açıklama yapılması veya ihalenin ertelenmesi MADDE 25 - (1) İhale yetkilisi; ihale saatine kadar gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi en fazla yirmi güne kadar erteleyebilir. (2) İhalenin ertelenmesi halinde bu durum bütün isteklilere bildirilir. (3) Bu durumda, ertelenme nedeni belirti Imek suretiyle ihalenin ertelendiği teklif veren isteklilere duyurulur. İhalenin ertelenmesi durumunda, teklif zarfı ve varsa geçici teminatları yazılı dilekçeleri alınarak isteklilere iade edilir. İhalenin ertelenmesi nedeniyle isteklilerce PTT'den herhangi bir hak talebinde bulunulamaz ve PTT ihalenin ertelenmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez, (4) İlan yapıldıktan soma ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak; ilan yapıldıktan soma tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde ihale. dokümanı alanların tamamına gönderilir. Yapılan değişiklikler nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulması halin' ihi ihale yetkilisinin onayına istinaden bir defaya mahsus olmak üzere en fazı ~l'j)ij.m ~,ertelenebilir..' ' '" ~...' ::, ~t\ O ]-~~-,o E:';r~.,.7' H.Ş. ~.1-9 " A t\ '" f 11 (1</'..'.,.' LT/ ' {j'j '.' "./.\,..

12 (5) İlanda yer alan hususlarda sonradan yapılan değişiklikler; ihale tarihinden beş gün öncesine kadar düzeltme ilanı yapılarak ihale gerçekleştirilebilir. Bu durumlarda düzeltme ilanı, hatalı ilanın yayımlandığı yayın organında aynı şekilde yayımlanır. (6) Düzeltme ilanının ihale tarihinden beş gün öncesine kadar yayınlanamayacağının anlaşılması durumunda ihale tarihi, ihale yetkilisinin onayına istinaden bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi güne kadar ertelenebilir. (7)Yapllan bu değişikliklere ilişkin zeyilname ve düzeltme ilanı son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. (8) Zeyilname düzenlenmesi veya düzeltme ilanı yapılması hallerinde, önceden teklif vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır. İhale dokümanına itiraz MADDE 26 - (i) İtiraz başvurusu, ihale dokümanı satın alan aday veya istekliler tarafından ihaleyi yapan birime yapılır. itirazın geçerli olabilmesi için başvuranın, yetkili olduğunu gösterir belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin itiraz başvuru dilekçesine eklemesi gerekir. (2) ihale dokümanı ile ilgili itiraz başvuruları ihale gününden en az üç gün öncesine kadar yapılabilir. Yapılan itiraz başvurusunun değerlendirmesi sonucunda, ilana yansıyacak durumun tespit edilmesi veya zeyilname için yeterli sürenin bulurunaması halinde 25 inci maddede yer alan hükümler uygulanır. (3) Başvuru sahibi ihaleye teklif verdi ise; ihale dokümanının içeriğine yönelik itiraz başvurusu değerlendirilmez. (4) Başvurular ihale yetkililerince değerlendirilir. ihale yetkilisi bizzat yapacağı veya yaptıracağı inceleme sonucuna göre kararını verir. Karar, ihale dokümanında değişiklik yapılmasını gerektiriyor ise yapılan değişiklik tüm istekiilere, değişiklik getirmiyor ise sadece başvuru sahibine bildirilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tekliflerin Sunulmasına ilişkin hususlar Teklif mektuplarının şekli MADDE 27 - (i) Teklifmektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur: a) Yazılı olması, b) ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, ç) Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulurunaması, d) isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak veya bu bilgileri içeren kaşe basılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, e) isteklinin, teklif mektubunda bildirime esas açık adresini belirtmesi,. f) Teklif mektubunda, faks numarası, kayıtlı elektronik posta veya elektronik posta adreslerinden en az birinin belirtilmesi ve öncelikle bunlardan hangisine bildirim yapılacağının kabul edilmesi, (2) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalarunası gerekir. \ ",

13 unvanı, açık adresi veya bu bilgileri taşıyan kaşesi, teklifin hangi ihaleye ait olduğu ve ihaleyi yapan birimin açık adresi belirtilir. (3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz. (4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. (5) istekliler teklif mektubunu sunmakla ihale dokümanında belirtilen bütün şartları kabul etmiş sayılır. Belgelerin sunuluş şekli MADDE 29 - (I) istekliler; ihale dokümanında istenen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, 27 Ocak 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Sicili Yönetmeliği çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilir. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. (2) Aday veya istekliler, teklif ve teminat mektubu hariç, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce PTT tarafından "Aslı görülmüştür" veya bu anlama gelecek ibarenin şerh düşüldüğü ve aslının kendilerine iade edildiği belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına ekleyebilir. (3) Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin ait olduğu ülke mevzuatına uygun olarak düzenlendiği, ait olduğu ülkenin Türkiye konsolosluğu veya elçiliğince onaylanmış olması, veya apostille kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin, isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye'de Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olarak verilmesi gerekir. (4) ihale dokümanında istenen ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanarak başvuru veya teklif kapsamında PTT'ye sunulan belgelerin ilgili mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiş ve mevzuatında öngörülen kaşe veya mühürle onaylanmış olması gerekir. (5) Yetkili mercilerin web sayfalarından temin edilen ve Kamu ihale Mevzuatında belge olarak kabul edileceği belirtilen çıktıların isteklilerce sunulması halinde PTT tarafından teyidi sağlanmak suretiyle belge olarak kabul edilir. Tekliflerin geçerlilik süresi MADDE 30 - (I) Tekliflerin asgari geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. ihtiyaç duyulması halinde bu sürenin, teklif ve sözleşme şartları değiştirilmemek kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılması teklif sahiplerinden yazılı olarak istenebilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılmasının isteklice kabul edilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresi teklif geçerlik süresind rı~.9tuz gün fazla olacak şekilde teklifi ile uyumlu hale getirir. Teklif geçerlilik sür ~ı\iz!ı.yl0~ı -- ~,steklice kabul edilmezse teklifi değerlendirme dışı bırakılır. ~ ~. :: ~ O w ftt~ cı:> z _-"---F.. ~ ~ '-~'ı'.~.,":~1:~. ~ "1.. "'IVJ<A~.~_. /

14 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Teminatlara İlişkin Hususlar Teminat olarak kabul edilecek değerler MADDE 31- (i) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: a) Tedavüldeki Türk Parası, b) Mevduat bankaları ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları, c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (2) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların yabancı istekli adına düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. Teminat mektupları MADDE 32 - (1) Teminat mektupları ihaleyi yapan birime muhatap ve Türkçe olmalıdır. Teminat mektuplarında; hangi işe ait oldukları, kimin adına verildiği, muhatabın ve lehtarın adları belirtilmelidir. (2) Yabancı banka ve katılım bankalarının teminat mektuplarının tarihli ve 541 i sayılı Bankacılık Kanununa göre kurulmuş bir bankanın veya katılım bankasının kontrgarantisinde olduğunun belgelenmesi gerekir. (3) Teminat mektupları ile teklifmektupları aynı para biriminden verilir. (4) Geçici teminat mektuplarının süresi teklifin geçerlik süresinden en az otuz gün fazla olmalıdır. (5) Kesin teminat ve ücret teminatı mektupları süreli olacaktır. Ancak teminat mektuplarının süresi hiçbir durumda on yılı aşmayacaktır. (6) Teminat mektuplarının şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilir. Geçici teminat MADDE 33 - (1) Teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınır. (2) ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminatlar dışında diğer isteklilerin talebi halinde geçici teminatları iade edilir. ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, diğer isteklilere ait geçici teminatlar iade edilir. Kesin teminat ve ücret teminatı tutarları MADDE 34 - (I) Sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az yüzde altı oranında kesin teminat alınır. (2) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında ise, ihale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının kar hariç yaklaşık maliyetin altında olması durumunda, birinci fıkrada belirtilen sınırın altında olmamak şartıyla yaklaşık maliyetin % 9'u oranına kadar kesin teminat alınabilir. (3) Personel alı tırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmam. ul fb. ale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve. haftalık çalışma saatı ı~ ıli ede kullanıldığı hızmet alımlarında bırıncı ve ıkıncı fıkra~a belirtilen or ur( ı~lar 18rl,fazla yüzde üç oranında ücret temınatı alınabılır.... Z'" J! m' ' ~. p---,«t.., ~.' f1'j:f '. ~"?:-:-:::~1.\~..]'-) :,< ".-- ~-,'l '1/1(/(.,." \J AR ~..( ',.'. '.i I', 14 i 1\ 'V'Jıj -".i

15 (4) istenecek kesin ve ücret teminatı tutarları oranının toplamı yüzde onikiyi aşamaz. Teminat oran/miktarları işin özelliğine göre PTT tarafından tespit edilerek ihale dokümanında belirtilir. (5) Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için verilen kısmi teklifler yukarıdaki fıkralarda düzenlenen hususlar çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirilir. Ek kesin teminat MADDE 35 - (1) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen ve iş artışı yapılan işlerde, fiyat farkı veya iş artışı olarak ödenecek bedelin o sözleşme için belirlenen kesin teminat yüzdesi oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden veya ilk hak edişten kesinti yapılmak suretiyle ek kesin teminat alınır. Kesin teminat, ek kesin teminat ve ücret teminatlarlom geri verilmesi MADDE 36 - (i) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı PTT'ye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar, ücret teminatları; Sosyal Güvenlik Kurumundan taahhüt konusu işle ilgili olarak ilişiksiz belgesi ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan vergi kesintilerinin ödendiğinin belgelendiği belirlendikten sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde garanti süresi dolduktan sonra yükleniciye iade edilir. (2) işin konusunun piyasadan hazır halde alınıp-satılan malolması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz. Ancak, mal veya hizmetle ilgili değişik süreli kısmi garantiler varsa, süresi daha sonra bitecek garanti kapsamındaki kısmın parasal değerinin kesin teminat yüzdesi oranında teminatı alındıktan sonra garantisi biten kısmın teminatı iade edilir. (3) Yüklenicinin ihale konusu işle ilgili olarak idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin malın kesin kabul tarihine/garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminatlar paraya çevrilir. Varsa borçlarına karşılık mahsup edilir, kalanı Yükleniciye iade edilir. (4) Sözleşmenin feshi ve ihalelerden yasaklama durumlarında, varsa ödenmeyen işçi ücretleri ödendikten sonra kalan meblağa karşılık gelen teminat tutarı gelir kaydedilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Tekliflerin Değerlendirilmesine ilişkin hususlar Tekliflerin alınması ve açılması MADDE 37 - (I) Teklifler ihale dokümanında belirtilen adrese ihale saatine kadar verilir. Teklif zarfları; üzerinde hangi işe ait olduğu yazılı, yapıştırılan yeri kaşeli veya imzalı ise açılır. Ancak Başvuru veya teklif zarfının üzerinde ilgili ihaleye ilişkin ihale Kayıt numarası (ikn) nın bulunması durumunda da zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı ise teklif zarfı açılır. (2) Açılan teklif zarfları içinde, isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. İstekliler ve tekliffiyatları açıkl~. ada hiç bir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. /,..\)RUL{J i ~ 4'0 i.~ ~ ~".. rt "'--- \ z,=: ~O -,-"" ".., -' e.,..,..'~/ d,-7'-' -- A (' i ~. "'Il' A 1\ lll," /

16 Tekliflerin değerlendirilmesi MADDE 38 - (l) ihale komisyonu, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, teklif mektubu ve teminat mektubunun taşıması zorunlu hususlar hariç tekliflerde belge veya bilgi eksikliği bulunması halinde, iki iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilerek isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak ister. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. (2) Belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve teklifleri n ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, istenen belgelerle ilgili olarak PTT tarafından standart form düzenlenmiş ve buna göre belge verilmesi şartnamelerde öngörülmüş ise şekil şartlarına uymamakla birlikte düzenlenen belgelerde istenen bilgilerin yer alması kaydıyla istekli veya düzenleyen yetkili merci'den kaynaklanan eksik veya fazla bilgiler, tekliflerin esasını değiştirmemesi, idareyi bağlayıcı ve/veya ihale şartnamesine aykırı olmamak kaydıyla değerlendirme dışı bırakılmaz, Bunlara ilişkin varsa eksik bilgi ve belgeler tamamlattırılır. (3) isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından düzeltilir. Düzeltilmiş teklif tutarı istekliye yazı ile bildirilir. istekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen üç iş günü içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. isteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. (4) Teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması zorunludur. Teklif mektubunda rakam ve yazı ile belirtilen bedel arasında farklılık veya anlaşılmasında tereddüt bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. (5) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının PTT' de kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde; asgari işçilik maliyeti ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılır. Asgari işçilik maliyeti ile varsa idari şartnamede teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği belirtilen malzeme ve diğer maliyet kalemlerini karşılamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. (6) Geçerli tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde; a) ihale komisyonu; i) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını, 2) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını, 3) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını, sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre değerlendirir. b) Bu fıkranın (a) bendinin birinci, ikinci ve üçüncü alt bentlerden birine veya birkaçına göre [~~!lendirme sonucunda verilen teklifle,rin uygun olması" yeterli ödeneğının u lq>jj1ğ!anacağınıntalep bırımınce teyıt edılmesı ve ıhale yetkılısınce uygun gör" s ~e i r~j0.nuçlandırılabılır. ~.. ",' jj "'\ 'i, y.,

17 (7) ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. (8)Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılıp yapılmayacağı hususuna ihale dokümanında yer verilir. ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla ihale komisyonu aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadan ihaleyi sonuçlandırabilir. Aşırı düşük teklif sorgulama yapılması halinde Kamu ihale mevzuatındaki hükümler uygulanır. Tekliflerin eşit olması MADDE- 39- (I) Hizmet alımlarında, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde; a) Vergi matrahının olması durumunda vergi matrahının net satışlar tutarına oranının büyüklüğü, Mali zarar olması durumunda ise mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü, b) isteklinin ihaleye katılımda sunmuş olduğu iş bitirme belgesindeki belge tutarının düşüklüğü, c) İsteklinin korumalı iş yerine sahip olması, ç) Faaliyet süresinin uzunluğu, kriterleri sırayla dikkate alınır. (2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin birbirine eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifbelirlenir. (3) Birinci fıkrada belirtilen kritere göre sunulan belgeler ile eşitliğin bozulmaması veya bu belgelerin eşit teklif sunan isteklilerin tamamı tarafından sunulmaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif ihale komisyonunca kura çekilmek suretiyle belirlenir. (4) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birinci fıkrada sunulan kriterlere göre belirlendiği ancak diğer istekliler tarafından belge getirilmemesi nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenemediği durumlarda, belge getirmeyen iki veya daha fazla eşit teklif olması durumunda en avantajlı ikinci teklif sahibini belirlemek üzere ihale komisyonunca kura çekilir. (5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birinci fıkrada sunulan kriterlere göre belirlendi ği ancak, belge getirmeyen bir isteklinin kaldığı durumlarda, kura çekilmeksizin bu isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenir. (6) Kura çekimi, isteklilerin katılmaması durumunda ihale komisyonunca gerçekleştirilecektir. (7) Birinci fıkranın (a) bendindeki kriter, işletme hesabı esasına göre defter tutan istekliler için vergi matrahılmali zararın gayrisafi satış hasılatı tutarına oranı şeklinde uygulanacaktır. (8) Eşitliği bozmak için verilen sürede belgeleri getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılmaz ve teminatları gelir kaydedilmez. (9) Kısmi teklife açık olan personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalelerinde; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından teklif edilmesi durumunda idare, tekelleşmeyi önlemek, iş riskini dağıtmak amacıyla fiyat teklifleri eşit olan istekliler arasından en avantajlı teklifin belirlenmesine ilişkin ilave düzenleme yapar~ iste~li uh ~!acak kısım sayısını sın.ırlandırabilir. Bu hususla ilgili ayrıntılar ve degerlendı ~~ıtıib!<j1\l.şartnamede duzenlenır.. ~ ~ '!..~ 0. ' :;. ~Qftlc, i..p P 1 &<; &.-. - ~, i:) A c.;.. (i/ii i.., '1-.' ~- /!T -"/YKA""-.- V lı \ Ji l7.)" \

18 (10) Mal alımlarında; Ekonomik açıdan en avantajlı tekiitin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durwnunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde; a) Fiyat dışı unsur veya unsurlar, istekli tarafından teklif edilen malın yerli malı olması ile iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı, değerlendirme kriteri olarak öngörülebilir. Fiyat dışı unsurlar ile istekli tarafından teklif edilen malın yerli malı olmasının değerlendirme kriteri olarak öngörülmesi idarenin takdirindedir. Ancak, her ihalede, tekliflerin eşitliği durumunda iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarının bir değerlendirme kriteri olarak düzenlenmesi zorunludur. b) Değerlendirme kriterlerinde öncelik, sırasıyla; fiyat dışı unsur veya unsurlara, isteklilerce teklif edilen malın yerli malı olmasına ve iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına verilir. c) ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak iş deneyimini gösteren belgelerin istenilemediği veya istenilmediği ihalelerde de tekliflerin eşitliği durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi için iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına değerlendirme kriteri olarak yer verilir. Bu ihalelerde, benzer işe yönelik düzenleme yapılması idarenin takdirindedir. Benzer iş düzenlemesi yapılmayan ihalelerde, isteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki ihale konusu işe ilişkin iş deneyim tutarı esas alınarak değerlendirme yapılır. ç) iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı daha fazla olan istekli, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. iş ortaklığında, ortakların hisse oranına bakılmaksızın pilot ortağa ait iş deneyim tutarı, konsorsiyumda ise koordinatör ortağa ait iş deneyim tutarı dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. d) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı sağlanmayan ihalelerde de istekli tarafından yerli malı teklif edilmesi, tekliflerin eşitliği durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde bir değerlendirme kriteri olarak öngörülebilir. (11) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Fiyat dışı unsurların da eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, yerli malı teklif eden isteklidir. isteklilerin teklif ettikleri malın yerli malı olmaması veya birden fazla isteklinin teklif ettiği malın yerli malı olması durumunda, iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir. (12) Tekliflerin eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifbelirlenirken idari şartnamedeki kriterlerin öncelik sıralaması esas alınır. Bir sıralama kriterindeki değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenememesi halinde diğer sıralama kriterine geçilir. Üst sırada yer alan kritere göre yapılan değerlendirme sonucunda, birden çok isteklinin tekliflerinin birbirine eşit olması veya ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenememesi durumunda, sadece kriteri sağlayan isteklilerin teklifinin diğer kriter veya kriterler açısından değerlendirilmesine devam edilir. (13) ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenilmeyen belgenin veya belgelerin, tekliflerin eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı tekiitin belirlenmesi için istenildiği ihalelerde, bu belge veya belgeleri sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılamaz. Ancak, tekliflerin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenebilmesi a'i.ı(lnh"'t~nilen belge veya belgeleri, teklifleri kapsamında sunmayan eşit teklif sahibi. ~R-~ ~~lilere bu belge ya da belgeleri sunmaları istenir. Istenilen belge veya belg ~ ~ iç ıqnde sunan isteklilerin belgeleri, idari şartnamede yapılan düzenleme e:.r~en i'll.lerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir. "" ::ı \~...A~~f/ #.ı~',/. -(....-.). /11 -f~/ V. \ 18 : jl vv""

19 Ancak isteklilerce sunulacak yerli malı belgesinin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması; iş deneyimini gösteren belgeye konu işin ise ihale tarihinden önce gerçekleştirilmiş olması zorunludur. (14) iş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. iş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir. Konsorsiyumlarda ise koordinatör ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının teklif verdiği kısma ilişkin asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. Koordinatör ortak tarafından farklı kısımlara farklı teknolojik ürün deneyim belgelerinin sunulması ya da ayrıca iş bitirme belgesi veya Mal Alımı ihaleleri Uygularna Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinde belirtilen belgelerin sunulması durumunda ise tutarı yüksek olan belge dikkate alınır. (15) Mal ve Hizmet alımlarında fiyat eşitliği durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi için istenilecek belgelerin ilan veya ihale dokümanında istenmemiş olması durumunda isteklilere söz konusu belgelerin sunulması için PTT'ce üç günden az olmamak üzere süre verilir. İhalenin iptali MADDE 40 - (i) ihale yetkilisi; ihale süreci içerisinde herhangi bir aşamada gerekçelerini belirtmek suretiyle veya ihale komisyonu kararı üzerine ihaleyi iptal edebilir. (2) ihalenin iptal edilmesi halinde bu durum gerekçeleri belirtilmek suretiyle bütün isteklilere bildirilir. (3) idare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. İhale kararının onaylanması ve isteklilere bildirilmesi MADDE 41 - (i) ihale komisyon kararları, ihale onay belgesini imzalayan ihale yetkilisinin onayına sunulur. Kararda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. (2) ihale kararları ihale yetkilisince onaylarımadan önce, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelerden yasaklı olup olmadığı Kamu ihale Mevzuatına göre sorgulanarak buna ilişkin belge ihale kararına eklenir. (3) Kararın ihale yetkilisine sunulmasından itibaren ihale yetkilisi, on gün içerisinde ihale kararını onaylar veya uygun görmediği takdirde yeniden değerlendirilmek üzere ihale komisyonuna iade edebilir. ihale komisyonu ihale yetkilisinin iade gerekçesini dikkate alarak yeniden değerlendirme yapar. Karar yeniden ihale yetkilisinin onayına sunulur. ihale yetkilisi kararı onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. (4) Başmüdürlüklerce yapılan ve ihale yetkilisinin Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı olduğu ihalelerde tetkik ve arz işlemleri Satınalma Daire Başkanlığınca yapılır. (5) ihale kararları ihale yetkilisi tarafından onaylandıktan soma ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya alma haberli mektup ile tebligat adresine postalanmak veya faks, elektronik posta veya Kayıtlı Elektronik Posta yoluyla bildirilir. Bildirim yazısında değerlendirme dışı kalan isteklinin değerıendirm~'şl- ~a:'.g!,rekçeleri belirtilir. Faks veya elektronik posta veya Kayıtlı Elektronik P st~ fgf;sjltli,rimlerde aynı gün tebliğ tarihi sayılır. Isteklilerden ihale, dokümanın Jt't. ~ek ~l.a faks, elektronik posta veya Kayıtlı Elektronik Posta yolu ile tebliğ ş~~e ı~z ir~i seçmeleri istenebilir.,, (~ ~_-...-A.Ş..~ IPL' 19.ı '\? CV.) Wv\ ~~./.,

20 (6) istekliler, kesinleşen ihale kararına karşı yargı yoluna başvurabilir. Sözleşmeye davet MADDE 42 - (i) ihale üzerinde kalan istekliye beş günden az olmamak kaydıyla on takvim gününe kadar süre verilerek sözleşmeye davet edilir Davet yazısı kapsamında mevzuatı gereği ödenmesi gereken vergilerin ödendiğine dair belgeler ile kesin teminat ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeler istenir. (2) Davet yazısı, alma haberi i mektupla tebligat adresine gönderilir veya elden imza karşılığı, isteklinin kabul etmesi halinde faks elektronik posta veya Kayıtlı Elektronik Posta yoluyla tebliğ edilir. Birinci fıkrada belirtilen süre tebliğ tarihini izleyen gün başlar. Faks veya elektronik posta veya Kayıtlı Elektronik Posta yoluyla bildirimlerde aynı gün tebliğ tarihi sayılır. (3)Yabancı istekliler için yukarıdaki sürelere oniki gün ilave edilir. Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu MADDE 43 - (i) ihale üzerinde kalan istekli kesin teminatı ve ihaleyi yapan birimce istenen belgeleri vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilir. (2) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de sözleşme imzalanabilir. (3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. (4) Bu sorumluluklara uyulmaması halinde ayrıca 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 58 inci maddesinde yer alan hükümler uygulanır. İhalenin sözleşmeye bağlanması MADDE 44 - (i) Sözleşme imzaya sunulmadan önce yüklenicinin yasaklılık teyidi sorgulaması yapılarak sözleşme ekine konulur ve sözleşme imzalamaya yetkili makam ile yüklenici tarafından imzalanu. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. (2) ihale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattınlması zorunlu değildir. (3) Yapılan sözleşmelere ait ihale Sonuç Formları Kamu ihale Kurumunca belirtilen süre içinde Kamu ihale Kurumuna internet üzerinden gönderilir. ÜÇÜNCÜ KıSıM Sözleşme BİRİNCİ BÖLÜM Sözleşmelere İlişkin Hususlar f<

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463 Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI SATINALMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar Karar Sayısı: 2003/6554 ( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ UYARINCA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 2005 (Bu Yönetmelik,

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR GAZİANTEP ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 6 araçla 1 yıllık personel taşımacılığı hizmeti alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT Genel Müdürlük personelinin ve ayında görevli personeli ve diğer nöbetçi personeli için Personel Taşıma Hizmeti HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İTFAİYE HİZMETLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İTFAİYE HİZMETLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İTFAİYE HİZMETLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

: ATATÜRK MAH. HATİCE BEYAZTAŞ CAD. NO:1 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: ATATÜRK MAH. HATİCE BEYAZTAŞ CAD. NO:1 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TUNCELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2015-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI 36 AY SÜRELİ 1(BİR) ADET ŞOFÖRLÜ BİNEK ARACI(YAKIT HARİÇ) KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ TUNCELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ (EHABS) KURULMASI İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANI İHALENİN YAPILACAĞI ADRES Hakkı Turayliç

Detaylı

DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine

Detaylı

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 19 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Görüntüleme Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 22.02.2011 10:00 İhale

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

EK:2 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

EK:2 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME EK:2 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı : TRT

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİNDE KULLANILAN FORD MARKA MOTORLU TAŞITLARIN YEDEK PARÇA DAHİL TAMİR,BAKIM VE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİNDE KULLANILAN FORD MARKA MOTORLU TAŞITLARIN YEDEK PARÇA DAHİL TAMİR,BAKIM VE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİNDE KULLANILAN FORD MARKA MOTORLU TAŞITLARIN YEDEK PARÇA DAHİL TAMİR,BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası)

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2012 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Page 1 of 14. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 14. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 14 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Anadolu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi Uçak Gövde, Yolcu Mali Mesuliyet, Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet

Detaylı

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından:

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından: 18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete Kültür ve Turizm Bakanlığından: Yönetmelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri,

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Personel Destek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 24.01.2011 14:00 İhale Metni

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Temizlik Ve Evrak Taşıma Hizmeti Alınacaktır İhale

Detaylı