SERMAYE PİYASASI KURULU TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ (1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ (1)"

Transkript

1 1199 SERMAYE PİYASASI KURULU TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : , No: 8/4644 Dayandığı Kanunun Tarihi : , No: 2499 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : , No: Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 21, S I. BÖLÜM YÖNETMELİĞE VE KURUL'A İLİŞKİN GENEL ESASLAR 1. KISIM Genel Hükümler Yönetmeliğin Kapsamı: Madde 1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun görev, yetki ve sorumlulukları, iç teşkilatı, yönetim ve çalışma kural ve yöntemleri bu Yönetmelikte düzenlenmiştir. Kurul'un Teşkilat şeması bu Yönetmeliğe eklidir. Yönetmeliğin Amacı: Madde 2 Bu Yönetmelik; a) Kurul için sevk ve idare aracıdır. Çeşitli sevk ve idare kademelerinde bulunanlar arasında işbirliği olanaklarının artmasını ve Kurul'un kanun, kararname, tebliğ ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri daha kısa zamanda ve kolaylıkla yerine getirmesini, b) Kurul'a verilmiş olan görevlerin çeşitli yönetim kademeleri arasında bölünüşünün ve bu görevlerin yerine getirilmesinde ilgililerin yetki ve sorumluluklarının belirgin hale gelmesini, c) Birimler arasında koordinasyonunu en verimli bir şekilde işlemesini ve bu Yönetmelikle belirlenen görevlerin yerine getirilmesini,verilmiş olan yetkilerin kullanılmasını ve yetkilerin kullanılmasında karşılaşılabilecek tereddütlerin giderilmesini, d) Tüm sevk ve idare mensuplarının kendi birimlerini ve Kurul'un organizasyonunu, çeşitli çalışma birimlerinin görev ve yetki alanlarını, kendi birimleri ile diğer birimler arasındaki iş ilişkilerini, iş ilişkisi kuracakları birim ve kuruluşları bilmelerini, sağlamayı amaçlar. Saklı Hükümler: Madde 3 Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de gözönünde bulundurarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Kurul'un karar organı yetkilidir. Dayanak: Madde 4 Bu Yönetmelik, 28/7/1981 gün ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. (1) Bu Yönetmelikte yeralan "Maliye Bakanlığı" ibaresi Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığı ifade etmek üzere "İlgili Bakanlık", "Genel Sekreter" ibaresi" İlgili Başkan Yardımcısı", "Genel Sekreterlik" ibaresi ise "İlgili Başkan Yardımcılığı" olarak değiştirilmiştir. (Bkz: 14/11/1991 tarih ve sayılı R.G.' de yayımlanan 25/10/1991 tarih ve 91/2355 sayılı Bak. Kur. Kararı Yönetmeliğine)

2 1200 Yönetmeliğin Bütünlüğü: Madde 5 Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29 uncu maddesinde öngörülen konuları düzenlemek amacıyla çıkarılan, Sermaye Piyasası Kurulu "Personel Yönetmeliği" ile "Fon, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği" bu Yönetmeliğin ayrılmaz birer parçası olup, anılan maddede öngörülen konuları düzenleyen Yönetmelikler bir bütün oluştururlar. Kavramlar: Madde 6 Bu Yönetmelikte geçen kavram ve kısaltmaların anlamları aşağıda gösterilmiştir: a) S.P.: Sermaye Piyasası b) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu c) Başkan: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı d) Üye: Sermaye Piyasası Kurulu üyesi 2. KISIM Sermaye Piyasası Kurulu Kuruluş Amacı: Madde 7 Sermaye Piyasası Kurulu; sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlık içinde çalışmasını, menkul kıymetler ve sermaye piyasasıyla ilgili kuruluşlar hakkında kamunun aydınlatılmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını, ortaklıklarda mülkiyetin yaygınlaştırılmasını, menkul kıymetler borsalarının çalışmasına, gelişmesine ve yaygınlaşmasına elverişli bir ortamın hazırlanmasını sağlayıcı düzenleme, denetleme, inceleme, araştırma ve açıklamalar yaparak, başta sanayi kuruluşlarının hisse senetleri olmak üzere tasarrufların menkul kıymetlere yatırılmasını özendirmek, sermaye piyasasındaki sağlıksız gelişme eğilimlerini önlemek, tasarruf sahipleri ve sermaye piyasasıyla ilgili kuruluşları yurt ekonomisinin yararına yönlendirmek suretiyle, halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını gerçekleştirmek, amaçlarıyla kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Hukuki Yapısı: Madde 8 Sermaye Piyasası Kurulu, 2499 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kanunla kurulmuş, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan bir kamu tüzel kişisidir. Kurul'un merkezi Ankara'dadır, Kurul gerekli gördüğü yerlerde büro açabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Görev ve Yetkileri: Madde 9 Sermaye Piyasası Kurulu'nun başlıca görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: 1 Sermaye Piyasası alanında aşağıdaki mesleki faaliyetleri yürütmek; a) Denetleme: Menkul kıymetleri halka arzedilen ve sermaye piyasasında faaliyet gösteren kuruluşlar nezdinde ya da bu kuruluşlardan gelen periyodik bildirimler üzerinden merkezde, bu kuruluşların faaliyetlerini mevzuat ve mali bünye açısından denetlemek, b) İzleme: Sermaye piyasasında izinli ya da izinsiz faaliyet gösteren kuruluşları, bu piyasada işlem gören menkul değerleri ve sermaye piyasasını ilgilendiren her türlü yayın, duyuru ve reklamları izlemek, bu amaçla arşiv oluşturmak, c) Kayıt tutma: Sermaye Piyasası Kanununa tabi kuruluşların ve halka arzedilen her türlü menkul değerlerin kaydını tutmak, d) Araştırma yapma: Yurt ve Dünya ekonomisinin gidişi ve eğilimlerinin sermaye piyasası üzerine etkileri, sermaye piyasası uygulamasında ortaya çıkan sorunlar ve Maliye Bakanlığı'nca istenecek diğer konularda araştırma yaparak, alın-

3 1201 ması gereken ekonomik ve mali önlemler ile mevzuatta yapılması gereken değişiklikler konusunda Maliye Bakanlığı'na öneride bulunmak, 2 Sermaye Piyasası alanında uygulamaya dönük hukuki sonuç doğuran özel nitelikte idari kararlar almak; a) İnceleme: Kurula yapılan başvuruları incelemek, izin vermek, başvuruyu reddetmek, özel kural ve koşullar koymak, ek bilgi ve belgeler istemek, süre vermek, süre uzatmak, b) Değerlendirme: Alınan, derlenen ve kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerden, denetim ve izlemelerden elde edilen sonuçları inceleyip değerlendirmek, yapılacak işlemleri, alınacak önlemleri kararlaştırmak, izinsiz halka arz ve satışı durdurmak, yanıltıcı ilan ve reklamları yasaklamak, daha önce verilmiş izin ve belgeleri iptal etmek, finansman durumu zayıflayan ortaklıkları uyarmak, bu konularda yetkili mercilere yapılacak önerileri saptamak, ve özel idari nitelikli bu tür kararlarını ilgililere, yetkili kamu kuruluşlarına, gerekirse yargı organlarına ve kamuya duyurmak, 3 Sermaye Piyasası alanında genel hukuki nitelikli idari karar ve düzenlemeler çıkarmak; a) Menkul kıymetlerin halka arz ve satışını düzenlemek, denetlemek ve yönlendirmek amacıyla; Menkul kıymetleri halka arzolunan anonim ortaklıkların ve aracı kuruluşların uyacakları esasları, bunların Kurul'a başvurularının ve bildirimlerinin kural, yöntem, biçim ve koşullarını belirlemek, b) Kamunun aydınlatılmasını sağlamak amacıyla; Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi kuruluşlar tarafından halka açıklanacak bilanço, kar ve zarar tablosu, yıllık rapor, denetim raporu ve diğer bilgiler için standart tablolar saptamak, kamuya yapılacak her türlü davet ve duyuruların biçim, kapsam ve içeriğini belirlemek, ve genel nitelikli bu tür kararlarını yönetmelik ve tebliğlerle ilgililere ve kamuya duyurmak, ile görevli ve yetkilidir. Maliye Bakanlığı İle İlişkiler: Madde 10 Yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan Kurul'un ilgili olduğu bakanlık, Maliye Bakanlığı'dır. Maliye Bakanlığı, Kurul'dan her türlü bilgiyi ve belge örneklerini istemeye, Kurul'un yıllık gelir ve giderleri ile her türlü işlemlerini denetlemeye ve gerekli gördüğü önlemleri almaya yetkilidir. Kurul; 1 Mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak: a) Maliye Bakanlığı'nca istenecek inceleme ve araştırmaları yapmak, b) Sermaye piyasası ile ilgili mevzuatta yapılması gerekli değişiklikler konusunda Maliye Bakanlığı'na öneride bulunmak, c) Kamu yararının gerektirdiği hallerde menkul değerlerin halka arzının geçici olarak durdurulmasını Maliye Bakanlığı'na önermek, d) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47. maddesinde yazılı suçlardan dolayı ilgililer hakkında kovuşturma yapılması, borsa bankerliği belgesi iptal edilen aracı kuruluşun tedricen tasfiyesine karar verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum sağlayamayan menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hakkında fesih davası açılması konularında Maliye Bakanlığı'na, öneride bulunmak, 2 İdari faaliyetleri ile ilgili olarak: a) Kurul personelinin kadroları ve ücretleri ile Kurul'un gider bütçesi ve Maliye Bakanlığı bütçesinden verilmesi gereken yardım tutarı hakkında Maliye Bakanlığı'na öneride bulunmak,

4 1202 b) Kurul bütçesini, Kurul'un yıllık gelir ve giderlerine ilişkin kesin hesabını, Kurul faaliyet raporunu Maliye Bakanlığı'na sunmak, ile görevli ve yükümlüdür. Diğer Kuruluşlarla İşbirliği: Madde 11 Kurul, görevlerinin yerine getirilmesinde bakanlıklardan, ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerden, özellikle Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsalarından, T.C. Merkez Bankasından ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumundan görüş ve bilgi isteyebilir. Kurul, kanunen başka merciler tarafından takibi ve sonuçlandırılması gereken hususları ilgili mercilere intikal ettirir. Kurul, tahviller için verilen halka arz izinleri ve bunların satış sonuçları hakkında üçer aylık dönemler itibariyle T.C. Merkez Bankasına bilgi vermekle yükümlüdür. Kurul'un Teşkilat ve Organları: Madde 12 (Değişik birinci fıkra: 25/10/ /2355 K.) Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Başkanı ve Üyeleri ile Başkana bağlı olarak Kurul faaliyetlerini yürüten teşkilattan oluşur. Başkan ve Üyeler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun karar organını oluştururlar. Kurul Başkanı, karar organının ve yürütme teşkilatının başıdır. (Dördüncü fıkra mülga: 25/10/ /2355 K.) II. BÖLÜM KARAR ORGANININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. KISIM Görev, Yetki ve Sorumluluklar Karar Organının Görev ve Yetkileri: Madde 13 Kurul Başkan ve üyelerinden oluşan karar organı, kanunlarla Kurul'un görev ve yetkisine verilmiş konuların tümünde en üst düzeyde görüşme ve karar alma yetkisine sahiptir. Karar organının başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 1) Mesleki nitelikli; a) Sermaye Piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla hazırlanacak, uygulamaya ilişkin genel hukuki yapıyı oluşturacak yönetmelik ve tebliğleri, b) Başvuru dosyalarını, inceleme, izleme, denetleme ve araştırma raporlarını, c) Kurul mensuplarınca hazırlanan görüş-öneri nitelikli etüd, inceleme, araştırma ve diğer çalışmaları, Kurul'ca derlenen istatistik verileri, en üst düzeyde değerlendirerek, gerekli görülenlerin yayımlanmasını, görüşüp karara bağlamak, 2) İdari nitelikli; a) Kendi çalışma kural ve yöntemlerini saptamak, b) Sicil Raporu yönetmeliği ve hizmet birimlerinin iç yönetmeliklerini yürürlüğe koymak, c) Kurul'da saklanacak bilgi ve belgeleri, tutulacak defter ve kayıtları, muhasebe kural ve yöntemlerini, harcama ve tahsilat belge ve usullerini; Kurul hizmetlerinde ve işlemlerinde kullanılacak antetli kağıt, form, karton ve benzeri basılı kağıtların adlarını, boyutlarını, içeriklerini ve diğer özelliklerini, kullanma şekil ve yöntemlerini belirlemek,

5 1203 d) Ana hizmet birimlerinin yıllık ya da belli süreli çalışma programlarını görüşüp kesinleştirmek, e) Kurul'un bütçesini, gelir ve giderlere ilişkin kesin hesabını ve yıllık çalışma raporunu görüşüp karara bağlamak, f) Personele ilişkin kadro, atama, yükseltme, disiplin, ek ücret, tazminat, ikramiye ve diğer sosyal yardımlar gibi konularda, Personel Yönetmeliği'nin kendi yetkisine bıraktığı hususları görüşüp karara bağlamak, g) Fon Yönetmeliği'nde kendi yetkisine bırakılan satınalma, satma ve kiralama konularındaki dosyaları, sözleşme önerilerini görüşüp karara bağlamak, h) Kurul'un üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkında her türlü işleme, gerektiğinde sulha, ibraya ve tahkime karar vermek, ı) Kurul merkezi dışında büro açılmasına, açılmış büroların kapatılmasına karar vermek, j) Kurul Başkanı adına temsil ve imzaya yetkili üst yönetim personelinin bu yetkilerinin kapsamını belirlemek, imza örneklerini tescil ile ilan etmek, k) Kurul'un hizmet birimlerinin çalışmaları hakkında Kurul Başkanından bilgi istemek, çalışma sonuçlarını değerlendirmek, özel denetim yapılmasını istemek, ile görevli ve yetkilidir. Üyelerin Görev ve Yetkileri: Madde 14 Kurul Üyelerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 1 Kurul Üyeleri aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler; a) Kurul'un toplantı, görüşme ve kararlarına katılmak, b) Kurul'ca verilen görevleri yerine getirmek, c) Kurul çalışmalarının uyumlu, verimli ve düzenli yürümesini sağlamak konusunda Kurul Başkanı'na yardımcı olmak. 2 Kurul Üyeleri; a) Kurul işleri hakkındaki görüş, düşünce ve önerilerini Kurul Başkanlığı'na bildirirler. b) Kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanması veya Kurul'ca verilen kararların uygulanması ile ilgili olarak Başkanlığa önerge verebilirler. c) Kurul'un hizmet birimlerinin çalışmalarını aksatmamak ve Başkanlığa bilgi vermek koşuluyla, Kurul'daki her türlü defter, kayıt ve belgeler üzerinde incelemede bulunabilirler. Üyelerin Hizmet Birimleri ile İlişkileri: Madde 15 Üyeler, ana ve yardımcı hizmet birimlerinin çalışmalarına müdahale edemiyecekleri gibi Kurul'da çalışanlara emir ve talimat da veremezler. Kurul Üyelerinin ana ve yardımcı hizmet birimleri ile ilişkileri Başkanlık ve Kurul özel bürosu aracılığıyla sağlanır. Yasaklar: Madde 16 Kurul Başkan ve Üyeleri: a) Özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev alamaz, ticaretle uğraşamaz, ortaklıklarda pay sahibi olamazlar. Hayır dernekleri ile amacı sosyal yardım ve eğitim işlerine yönelmiş vakıflardaki görevler ve kar amacı gütmeyen kooperatif ortaklığı bu hükmün dışındadır.

6 1204 b) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 inci maddesinin 3 üncü bendinde yazılı derecelerde karabeti bulunan kimselerle ilgili konularda görüşmelere ve oylamalara katılamazlar. Kurul Başkan ve Üyelerinin Sorumluluğu: Madde 17 Kurul Başkan ve üyeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer kanunların Kurul'u yetkili kıldığı görev ve hizmetlerin zamanında ve tam olarak yerine getirilmemesinden Bakanlar Kurulu'na karşı sorumludurlar. Kurul Başkan ve üyeleri, kendi işleri için göstermeleri gerekli ve mutad olan dikkat, basiret ve çalışmayı Kurul işlerinde de göstermek zorundadırlar. 2. KISIM Karar Organının Çalışma Esasları Gündem ve Toplantılar: Madde 18 Kurul Başkanı tarafından belirlenen gündem ve toplantı günü ile saati Kurul özel bürosu tarafından en az 24 saat önce üyelere dağıtılır. Başkanın teklifi ve üyelerin kararı ile olağan toplantıların gündeminde değişiklik yapılabilir. Gündem dışı olarak üyeler tarafından yapılacak önerilerin aynı toplantıda görüşülmesi toplantıya katılanların oy birliği ile olur. Üyeler tarafından verilecek önergelerin gelecek ilk olağan toplantının gündemine alınması zorunludur. Toplantılar, esas olarak Kurul merkezinde yapılır. Kararlaştırılması halinde toplantıların, Kurul'un büro teşkilatının bulunduğu yerlerde yapılması da mümkündür. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıları Başkan Vekili yönetir. Toplantıya Katılamama Halleri: Madde 19 Kurul Başkan ve üyelerinin bütün toplantılarda bulunmaları asıldır. Kurul Başkanı, yönetim ve temsil görevinin zorunlu kıldığı hallerde ve toplantı yeter sayısı bakımından sakınca yaratmamak koşuluyla toplantının yönetimini Başkan Vekiline bırakabilir. Kurul üyelerinden özürlü olanların, özürlerini yazılı olarak Başkanlığa bildirmeleri, hasta olanların hastalıklarını Kurul'da görevli veya resmi bir tabibin raporu ile belgelendirmeleri gereklidir. Kurul Başkan ve üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı görev gezileri ile izinleri ve kullanma, tarihleri, toplantı yeter sayısı bakımından sakınca yaratmamak koşuluyla Kurul kararı ile düzenlenir. Yurtdışı görev gezileri Maliye Bakanının Onayı alındıktan sonra uygulanır. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: Madde 20 Kurul, Başkan dahil en az beş üyenin hazır bulunması ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Toplantılara katılamayan Başkan ve üyeler, yazılı olarak oy kullanamıyacakları gibi, oyunu kullanmak üzere üyelerden birine ya da Başkana vekalet de veremezler. Toplantıya altı üyenin katılması veya toplantıda çeşitli görüşlerin belirlemesi gibi nedenlerle olumlu ya da olumsuz bir çoğunluk kararına bağlanamayan konular, bir sonraki toplantıya bırakılır.

7 1205 Sonraki toplantıya bütün üyelerin katılması için Başkanlıkça gerekli önlem alınır. İkinci toplantıda oylar olumlu yada olumsuz olarak kullanılır. Çekimser oy red hükmündedir. Bu toplantıda da oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Alınan karara aykırı görüşü olanlar, dayandıkları nedenleri toplantıda açıklamak zorundadırlar. Tutanak ve Kararlar : Madde 21 Toplantılarda alınan kararlar, toplantı sırasında tutanağa geçirilerek, tutanağın her sayfası katılan Başkan ve üyelerce imzalanır. Kurul, önemine göre, hangi konularla ilgili olan konuşmaların tutanağa geçireleceğini önceden bir ilke kararına bağlıyabiliceği gibi, bunu toplantı sırasında da kararlaştırabilir. Ancak Başkan ve üyelerden birinin tutanağa geçirilmesini istediği görüşmeler de karar defterine yazılır. Karara aykırı görüşte olanlar, farklı görüşlerinin nedenlerini yazmak zorundadırlar. Öneri veya önergenin aynen benimsenmesi halinde "öneri veya önergenin aynen kabul edildiğini" belirten açıklama, önerge veya öneri yazısı ile birlikte karar kapsamına girer. Kararların en geç bir ay içinde karar defterine yazılıp toplantıya katılmış olan Başkan ve üyeler tarafından imzalanması zorunludur. Karar Defteri : Madde 22 Kurul'un görüşme tutanakları ve kararları, aralarında açık bırakılmamak ve satır aralıklarında çıkıntı olmamak kaydiyle, noterden onaylanmış birbirini izleyen sayfa numaralı bir deftere, metnin sağlığından hiç bir şekilde şüpheyi gerektirmiyecek bir biçimde tarih ve numara sırasıyla yazılır. Karar defteri ciltli veya yıl sonlarında ciltlettirilmek kaydiyle, yaprakları onaylı ve birbirini izleyen sıra numaralı kalamoza şeklinde de olabilir. Karar defterine her toplantıya ait tutanak ve kararların yazılmasında aşağıdaki sıra gözetilir. a) Toplantıya katılanlarla katılmayanların adları ve katılamama nedenleri, b) Gündem sırasına göre konu ile ilgili öneri yazısı veya önerge, c) Görüşme tutanağı, d) Karar metni, e) Ayrı görüş açıklaması. Karar defterinin her sayfası Başkan ve üyelerce paraf edilir. Son sayfa Başkan ve üyelerin adları yazılarak ilgililer tarafından imzalanır. Tutanağın Saklanması ve Karar Örnekleri : Madde 23 Tutanağın imzalı aslı, Kurul özel bürosunda saklanır ve kararların onaylı örnekleri derhal gerekli yerlere gönderilir. Maliye Bakanlığı'na gönderilecek kararlarda, farklı görüş açıklamalarının da belirtilmesi gereklidir. Uygulama kademelerine gönderilecek onaylı karar örneklerinde farklı görüş açıklamaları bulunmaz. Karar örneklerinin aslına uygunluğu, Kurul Başkanı veya Başkan Vekili tarafından onaylanır. Görüşmelerin Gizliliği ve Toplantılara Katılabilecek Olanlar: Madde 24 Kurul'un toplantıları gizlidir. Kurul Başkanı ve üyeler tarafından görüşlerini bildirmeleri istenen Genel Sekreter, Başhukuk Danışmanı, daire başkan ları ve meslek personeli ile görüşme tutanaklarını düzenlemekle görevi özel büro personeli dışında hiç kimse toplantılara katılamaz.

8 1206 Sermaye Piyasası Kanunu'nun 45 inci maddesinin 2 inci fıkrası uyarınca Maliye Bakanı tarafından geçici olarak görevlendirilmiş Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ve Bankalar Yeminli Murakkıpları, inceledikleri konularla sınırlı olmak üzere Maliye Bakanı'nın izni alınarak Kurul'da dinlenebilirler. Kurul'ca belirli bir konuda görüşlerini bildirmeleri yada belli dosyaların raportörlüğünü yapmaları istenen uzman kişiler de ilgili oldukları konuların görüşüldüğü Kurul toplantılarına davet edilebilirler. Ancak, Kurul kararları toplantıya dışardan katılanların yanında alınmaz. III. BÖLÜM İDARİ TEŞKİLAT VE GENEL YÖNETİM İLKELERİ 1. KISIM Teşkilatlanma ve Üst Yönetim Görev ve Yetkileri Kurul'un İdari Teşkilatı: Madde 25 (Değişik: 25/10/ /2355 K.) Kurul faaliyetlerinin yönetimine ilişkin teşkilatı aşağıda gösterilmiştir : a) Başkanlık, b) Başkan yardımcılıkları, c) Hizmet Birimleri, Kurul Başkanının Görev ve Yetkileri: Madde 26 Kurul Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun en üst amiri olup, Kurul'un genel yönetim ve temsilinden sorumludur. Bu sorumluluk, Kurul'un çalışmalarının genel çerçevede düzenlenmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuya yansıtılması görev ve yetkilerini kapsar. Başkan özellikle; a) Kurul'un karar organı ve hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışılmasının en üst düzeyde organizasyonu ve koordinasyonunu sağlamak, b) Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatlerini belirlemek ve toplantıları yönetmek, c) Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini sağlamak, bu kararların uygulanmasını izlemek ve uygulama sonuçları hakkında üyelere bilgi vermek, d) Genel Sekreterlikten intikal eden önerilere son şeklini vererek ya da mütalaasını ekleyerek karar organına sunmak, e) Kurul bütçesinin uygulanmasını, gelirlerinin toplanmasını, giderlerin yapılmasını sağlamak, f) Kurul çalışanlarının özlük haklarına, hakedişlerine ve personel hukukuna ilişkin olarak Yönetmeliklerle kendi yetkisine bırakılan işlemleri yürütmek, g) Sermaye piyasası ile ilgili olarak alınacak kararlar ve ilgili mevzuat hakkında görüş bildirmek, h) Kurul'un Maliye Bakanlığı ve diğer kurululuşlarla ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek, ı) Kurul'u resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek, j) Kurul adına basın ve yayın organlarına beyan ve açıklamalarda bulunmak, ile yetkili ve görevlidir.

9 1207 Başkan Vekili: Madde 27 Kurul Başkanının görevinde bulunmadığı izin, hastalık, yolculuk ve diğer hallerde kanun, kararname ve yönetmelikler çerçevesinde Kurul Başkanına verilmiş olan görev ve yetkilerin kesintisiz olarak yürütülmesini sağlar. Kurul Başkan Yardımcıları: (1) Madde 28 (Değişik: 25/10/ / 2355 K.) Kurul başkan yardımcıları, Kurul Başkanı tarafından verilen görevleri yapmak, talimatları yerine getirmek, teşkilat kademeleri ve ilgili hizmet birimleri arasında uyum ve işbirliğini, çalışmanın organizasyon ve koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdür. Kurul başkan yardımcılıklarına bağlı hizmet birimlerini belirlemek Kurul Başkanı'nın yetkisindedir. Kurul Çalışma Komiteleri: (1) Madde 29 (Değişik: 25/10/ /2355 K.) Kurul karar organı, aşağıda görev ve yetkileri gösterilen komiteleri kurmaya, üyelerini ve çalışma esaslarını belirlemeye yetkilidir. a) Değerlendirme Komitesi: Kurul'un görev alanına giren ve ilgili birimlerde yürütülen faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, hizmet birimlerinden gelen görüş ve önerileri değerlendirmek, alınan kararları Kurul'un ilgili merciilerine sunmakla görevlidir. b) Mevzuatı Geliştirme ve Planlama Komitesi: Kurul'un görev alanına giren mevzuatla ilgili değişiklik önerilerini ve ilgili birimlerde hazırlanan düzenlemeleri değerlendirmek, uygunluğunu incelemek, sonuçlarını rapora bağlamak, Kurul'un faaliyet alanına giren konularda temel hedef ve stratejileri belirlemek, planlama yapmak ve yapılan planların yürütülmesini takip etmekle görevlidir. c) İcra Komitesi: Değerlendirme Komitesi ile Mevzuatı Geliştirme ve Planlama Komitesinden gelen önerileri değerlendirmek, karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak üzere aldığı kararları Kurul Başkanına sunmakla görevlidir. İstanbul Temsilciliği: (1) Madde 30 (Değişik: 25/10/ /2355 K.) İstanbul Temsilciliği, ilgili Kurul birimleri ile koordineli bir biçimde, İstanbul ili ve çevresinde faaliyet gösteren Sermaye Piyasası Kanununa tabi ortaklıklar ile sermaye piyasası kurum ve kuruluşlarıyla ilişki kurmak, Kurul'da yürütülen faaliyetler hakkında ilgili kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak, İstanbul ili ve çevresinde faaliyet gösteren sermaye piyasası kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini ve gelişmelerle ilgili değerlendirmelerini Kurul'a ve Kurul'un ilgili birimlerine aktarmak, Kurul Başkanlığını bulunduğu bölgede temsil etmek ile görevlidir. İstanbul Temsilciliği, yönetim ve hizmet bakımından daire başkanlığı statüsündedir. İstanbul Temsilciliğinin teşkilatı ile çalışma esasları Kurul karar organı tarafından tesbit edilir. Kurul'un Hizmet Birimleri: Madde 31 (Değişik: 25/10/ /2355 K.) Kurul'un hizmet birimleri, daire başkanlıkları ile bunlara bağlı olarak çalışan daire başkan yardımcılıkları, grup başkanlıkları, müdürlükler ve müdürlükler ve müdürlükler bünyesindeki servislerden oluşur. Kurul'un hizmet birimleri aşağıda gösterilmiştir: a) Denetleme Dairesi Başkanlığı, (1) Bu madde başlıkları, Bakanlar Kurulunun 25/10/1991 tarih ve 91/2355 sayılı Kararı ile değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.

10 1208 b) Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı, c) Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı, d) Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı, e)(değişik: 30/10/ /15634 K.) Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanlığı, f) Araştırma Dairesi Başkanlığı, g) Muhasebe Standartları Dairesi Başkanlığı, h) Bilgi İşlem İstatistik ve Enformasyon Dairesi Başkanlığı, i) Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı, j) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, k) (Ek: 30/10/ /15634 K.) Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı, 1) (Ek: 30/10/ /15634 K.) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Daire Başkanı: Madde 32 (Değişik: 25/10/ /2355 K.) Daire başkanı, kendi biriminin Kurul Başkanı adına genel yönetimi ve temsilinden sorumlu olup, birimin yıllık çalışma programlarını, bütçe önerisini, çalışma raporunu hazırlamak ve Kurul'un yetkili mercilerine sunmakla yükümlüdür. Daire başkanı, görevli olduğu daireye, kanun, kararname, tebliğ ve Kurul kararları ile verilmiş görevlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini, birimin alt kademeleri arasında uyum ve işbirliğini, çalışmanın organizasyon ve koordinasyonunu, bağlı olduğu merciin talimatları çerçevesinde sağlamakla görevlidir. Daire başkanının bağlı olacağı mercii belirleme yetkisi Kurul Başkanına aittir. Daire Başkan Yardımcısı: Madde 33 Bir dairedeki iş hacminin gerektirmesi halinde, daire başkanının talimatı çerçevesinde çalışmak ve görevlerinde ona yardımcı olmak amacıyla, gereği kadar daire başkan yardımcısı atanabilir. Yönetimde Görev ve Yetki Kademeleri: Madde 34 (Değişik: 25/10/ /2355 K.) Kurul'un yönetiminde esas alınacak genel görev ve yetki kademeleri aşağıda gösterilmiştir. a) Kurul Başkanı, b) Kurul başkan yardımcısı, c) Daire başkanı, d) Daire başkan yardımcısı, e) Grup başkanı, f) Müdür, g) Müdür yardımcısı, h) Şef, i) Şef yardımcısı. 2. KISIM Kurul'da Sevk ve İdarenin Genel Kuralları Yönetimde Uygulanacak Temel İlkeler: Madde 35 Her birim amiri, planlama, uygulama ilkelerinin belirlenmesi, işin organizasyonu, Kurul'da eğitim ve geliştirme konularında görev ve sorumluluk taşır. Amirler, bu yükümlülüklerini yerine getirmek için; a) Yönetimleri altındaki faaliyetlerin nitelik ve amaçlarını belirler, planlar ve düzenler. b) Mevcut uygulamanın doğruluk ve yeterliliğini diğer görevlilerle işbirliği anlayışı içinde sürekli olarak izler.

11 1209 c) Çeşitli önerileri değerlendirip ilgili makama sunar. d) Yönettikleri faaliyetleri organize eder ve amiri bulundukları birim görevlilerine işleri dağıtarak yetki ve sorumlulukların sınırlarını belirler. e) Hizmete uygun personelin seçiminde, idareye yardımcı olur ve personelin birim içindeki tüm seksiyonların faaliyetleri ve işlemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar. f) Kendi biriminin görev çalışma yönetmeliği önerisini düzenler. g) Verimliliği sağlamak amacıyla, yerleşme ortamının uygunluğunu ve gerekli araç ve gereçlerin sağlanması girişimlerinde bulunur. h) İşlerin süresinde, doğru ve tam olarak yürütülmesini sağlamak üzere tüm faaliyetleri kontrolu altında tutar. i) Diğer birimlerle ilgili işlem ve kararlarda koordinasyonu sağlar ve kırtasiyeciliği azaltıcı önlemler alır. j) Faaliyetleri hakkında periyodik istatistik ve diğer bilgilerin ilgili makama ulaşmasını sağlar. k) İş yeteneklerini dikkate alarak, uyumlu iş dağıtımı yaparken, personele daha iyi yetişme olanağı yaratmaya çaba gösterir. l) Kanun, kararname ve tebliğlerle Kurul'a verilmiş bulunan görevlerden, kendi birimlerini ilgilendirenlerin zamanında ve en iyi bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli çabayı gösterir ve önlemleri alır. Görev ve Yetki İlişkisi: Madde 36 Bir görevin yerine getirilmesi bu göreve ilişkin yetkilerin de ilgiliye tanınmasını gerektirir. Her personel, ilgili mevzuat ve yetkili amirlerince kendine verilen görevlerin yapılmasında gerekli dikkat ve özeni göstermek zorundadır. Görev ve Yetkilerin Kullanılışı: Madde 37 Görev ve yetkiler etkin bir biçimde sürat, güven içerisinde Ülke ekonomisi ve toplum yararları gözetilerek yerine getirilir ve kullanılır. Görevler, Kurul topluluğunda iş ahengini yaratacak ve personelin sorumluluk payını belirtecek bir iş bölümüne göre ve verimlilik ilkesine bağlı olarak verilir ve yerine getirilir. Yetki Devri: Madde 38 Her amir yetkilerinden uygun gördüklerini astlarına devredebilir. Devredilen yetkilerin kapsam ve sınırları, işin gereğine göre, yetkiyi devreden amir tarafından belirlenir. Amirler tarafından devredilmiş olan yetkiler, amirin değişmesi halinde, yeni amirce aksine bir talimat verilmediği sürece aynen devam eder. Bir göreve vekaleten atananlar, o görev için verilmiş olan yetkiyi tam olarak kullanır ve buna göre de o görevden sorumlu tutulurlar. Ancak, yürürlükteki mevzuat uyarınca, doğrudan doğruya Başkanlık'ça emir ve yetki verilmesini, genel uygulamaya ilişkin karar alınmasını gerektiken hallerde, yetki sahipleri yetkilerini kendiliklerinden alt kademelere devredemezler. Başkan, devredeceği yetkileri ve bunların kullanılışını kanun ve yönetmelikler uyarınca kendi takdirine göre düzenler. Sorumluluk: Madde 39 Tüm personelin sorumluluğu görevlerinden doğan yetkileri ile orantılıdır. Görevlerin yerine getirilmesinde iş gereklerine, çalışma esaslarına; gizlilik ilkelerine, mevzuata ve verimlilik ölçülerine aykırı hareket ve kakarları ile kasıt, hata ve ihmallerinden meydana gelen olumsuz sonuçlardan görevli amir ve memurlar sorumludurlar. Personel, Kurul'a verdikleri zararları Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca tazminle yükümlüdür.

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ 15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 2 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28960 Karar Sayısı : 2014/5934 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU 9755 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU 9755 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Kanun No: 5502 Kabul Tarihi: 16.05.2006 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Amaç ve kuruluş MADDE 1 Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü,

g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kanun Kabul Tarihi : 16/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 20/05/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26173 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, TANIMLAR, KURULUŞ VE GÖREVLER AMAÇ

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: YÖNETMELİK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU Geçtiğimiz günlerde muhasebe ve denetim sistemi ile ilgili olarak düzenleme ve denetim yapmak üzere yeni, güçlü ve özerk bir kurul oluşturuldu. Bu

Detaylı

ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ

ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ KURULUŞ VE HUKUKİ YAPI: Madde 1 - Antalya Su ve Atık su İdaresi Genel Müdürlüğü 21.11.1988 tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3305 Sayılı Kanunla eklenerek

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. 31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 19 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28712 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KANUNU (1)

SERMAYE PİYASASI KANUNU (1) 5291 SERMAYE PİYASASI KANUNU (1) Kanun Numarası : 2499 Kabul Tarihi : 28/7/1981 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 30/7/1981 Sayı : 17416 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 356 Bu Kanun ile

Detaylı

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Amaç BİRİNCİ

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003

Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003 Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Tanımlar Kuruluş MADDE 1.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2 İÇİNDEKİLER SERMAYE PİYASASI KURULU.....2 SERMAYE PİYASASININ TEMEL KURUMLARI....3 KURULUN İŞLEYİŞİ VE ORGANİZASYON YAPISI...4 HİZMET BİRİMLERİ...5 DENETLEME DAİRESİ...5 ORTAKLIKLAR

Detaylı

2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28103 (Mükerrer)

2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28103 (Mükerrer) 2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28103 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/663

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Belediye Teftiş Kurulunun kuruluş, görev, yetki

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN TÜRKİYE DE FİNANSAL PİYASALAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN TÜRKİYE DE FİNANSAL PİYASALAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN TÜRKİYE DE FİNANSAL PİYASALAR ANKARA 2010 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 7441 REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Bu Kanun

Detaylı

8.1 : AMAÇ, KAPSAM,YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

8.1 : AMAÇ, KAPSAM,YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 8 : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 8.1 : AMAÇ, KAPSAM,YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Mali hizmetler Müdürlüğü organizasyon

Detaylı

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER KISIM I - İÇ YÖNETMELİĞİN AMACI ve KAPSAMI Madde 1.Yönetmeliğin Amacı Madde 2.Yönetmeliğin Kapsamı KISIM II UYGULANACAK

Detaylı