ANKARA, (Şeker Kurulu nun 07/05/2013 tarih, 276 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA, 07.05.2013. (Şeker Kurulu nun 07/05/2013 tarih, 276 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.)"

Transkript

1 ANKARA, (Şeker Kurulu nun 07/05/2013 tarih, 276 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.)

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...I KISALTMALAR...II TABLOLAR...III 2012 YILINDA GÖREVDE BULUNAN ŞEKER KURULU BAŞKANI VE ÜYELERİ... IV BİRİNCİ BÖLÜM KURUMSAL YAPI, KURULUŞ VE İŞLEYİŞ 1.1. YASAL STATÜ AMAÇ VE GÖREVLER Amaç Görev ve Yetkiler İDARİ YAPI Kurul Hizmet Birimleri...3 İKİNCİ BÖLÜM ŞEKER SEKTÖRÜNÜN DÜNYADA VE TÜRKİYE DEKİ DURUMU 2.1. DÜNYADA ŞEKER VE NİŞASTA KÖKENLİ TATLANDIRICILARIN DURUMU Dünya Şeker Durumu Dünyada Nişasta Kökenli Tatlandırıcılar AVRUPA BİRLİĞİ NDE ŞEKER DURUMU TÜRKİYE DE ŞEKER POLİTİKALARI VE ŞEKER REJİMİ Politikalar Pancar Şekeri Nişasta Bazlı Şeker Pancar Şekeri ve Nişasta Bazlı Şeker İhracatı Pancar Şekeri ve Nişasta Bazlı Şeker İthalatı...23 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KURUM FAALİYETLERİ 3.1. MEVZUAT ÇALIŞMALARI DÜZENLEME FAALİYETLERİ Kota Tahsisleri Şeker Depolama Kesintisi ve Prim Ödemeleri Pancar Ekim Alanları ile İlgili Çalışmalar Dış Ticaret ile İlgili Uygulamalar İhraç Ön İzni Şekerli Mamul İhracatı Karşılığı C Şekeri Tahsis İşlemleri YYT İthalatı İzleme Çalışmaları Kaçak ve Kayıtdışı Şeker Arzı İle Mücadele Çalışmaları İşletme Kayıt Belgesi /Üretim İzinleri İle İlgili Görüş Bildirilmesi Şeker Sektörü Stratejik Planı ( ) İZLEME VE DENETİM FAALİYETLERİ İzleme Çalışmaları Denetim Çalışmaları İzleme ve Denetim Faaliyetlerinin Modernizasyonu İDARİ PARA CEZALARI HUKUK İŞLERİ...32 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GENEL MALİ DURUM 4.1. BÜTÇE BİLANÇO VE GELİR TABLOSU...34 EKLER Şeker Kurumu Organizasyon Şeması Şeker Kurulu 2012 Yılı Bilançosu 2012 Yılı Gelir Tablosu I

3 KISALTMALAR ABD : Amerika Birleşik Devletleri ACP : Afrika, Karayip, Pasifik Ülkeleri BŞE : Beyaz Şeker Eşdeğeri CXL Avustralya, Brezilya, Küba DİİB : Dahilde İşleme İzin Belgesi DİR : Dahilde İşleme Rejimi DTM : Dış Ticaret Müsteşarlığı DTÖ : Dünya Ticaret Örgütü EAGÜ : En Az Gelişmiş Ülkeler EBA : Everything But Arms (Silah Dışındaki Tüm Ürünler) HFCS : High Fructose Corn Syrup (Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu) NBŞ : Nişasta Bazlı Şeker PY : Pazarlama Yılı Q : Quarter (Yılın Dörtte Biri) TAIEX : Technical Assistance Information Exchange Unit (Teknik Destek Bilgi Değişim Birimi) TMO : Toprak Mahsulleri Ofisi TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu YYT : Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı II

4 TABLOLAR 1.1. Personel Eğitim Durumu Personelin Ünvanlar Bazında Cinsiyet Dağılımı Dünya Şeker (Sakaroz) Dengesi Dünyanın En Büyük 10 Şeker (Sakaroz) Üreticisi En Büyük İhracatçı ve İthalatçı Ülkeler En Büyük Şeker Tüketicisi Ülkeler Londra Beyaz Şeker Borsa Fiyatları Dünya HFCS Üretimi Dünya HFCS Fiyatları /11 Pazarlama Yılı Sonrası Ülkeler Bazında AB Şeker Kotaları Pancar Şekeri Üretim ve Satış Durumu Pancar Şekeri Fiyatları Türkiye Şeker Pancarı Ekim Üretim ve Verim Miktarları ile Pancar Fiyatları NBŞ Üretim ve Satış Durumu NBŞ Fiyatları Mısır Alım Fiyatı ve Üretimi Şeker İhracatı Şeker İthalatı Tahsis Edilen Şeker Kotaları YYT İthalatı Yılı İdari Para Cezaları Yılı Kurum Bütçesi Sayfa No III

5 2012 YILINDA GÖREVDE BULUNAN ŞEKER KURULU BAŞKANI VE ÜYELERİ (Üçüncü Beş Yıllık Dönem Şeker Kurulu Başkan ve Üyeleri) Adı ve Soyadı Dr. Hüsnü TEKİN Dr. Ferhat ŞELLİ Görevi Kurul Başkanı Üye Temsil Ettiği Bakanlık veya Kuruluş / Aday Gösteren Kurum Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Göreve Atanma Tarihi Görevden Ayrılma Tarihi Mustafa SEVER Üye Ekonomi Bakanlığı Hasan ALKAN Üye T. Şeker Fabrikaları A.Ş Yusuf YAZIR Hamdi BAĞCI Mustafa Muzaffer SAYINATAÇ Üye Üye Üye Pankobirlik S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği Sakaroz Kökenli Şeker Üreten Özel Şirket/Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. Nişasta Kökenli Şeker Üreten Şirket/ Cargill Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş IV

6 BİRİNCİ BÖLÜM KURUMSAL YAPI, KURULUŞ VE İŞLEYİŞ 1.1. YASAL STATÜ Şeker Kurumu, 19 Nisan 2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4634 sayılı Şeker Kanunu ile kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurulmuştur. Şeker Kurumu nun ilişkili olduğu Bakanlık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. Kurumun karar organı olan Şeker Kurulu nun Başkan ve Üyeleri, Bakanlar Kurulu Kararı ile atanmaktadır. Kanun un yürürlüğe girmesinden sonra, Şeker Kurumu hizmet birimleri 2004 yılı başında faaliyete başlamıştır AMAÇ VE GÖREVLER Amaç 4634 sayılı Şeker Kanununun amacı; yurt içi talebin yurt içi üretimle karşılanmasına ve gerektiğinde ihracata yönelik olarak Türkiye de şeker rejimini, şeker üretimindeki usul ve esaslar ile fiyatlandırma, pazarlama şart ve yöntemlerini düzenlemektir. Bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanmasını sağlamak, uygulamayı denetlemek, sonuçlandırmak, Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler yapmak, Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Şeker Kurumu kurulmuştur. Şeker Kurumu nun misyonu; Şeker Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, düzenleyici ve denetleyici kurum kimliği ile iç ve dış gelişmeleri dikkate alarak, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, ülke ve sektör menfaatlerini ön planda tutacak politika ve stratejiler üretmek, uygulanmasına yönelik kararlar almak, uygulamayı izlemek ve denetlemek suretiyle, kendine yeterlik ilkesi doğrultusunda sektördeki şirketlerin şeker üretim ve arzına yönelik faaliyetlerini yönlendirmektir Görev ve Yetkiler Kurulun Görev ve Yetkileri; Kotaların tespiti, iptali ve transferleri hakkında karar almak ve uygulamak, Şirketlerin katılım paylarını belirlemek, bu konuda karar almak ve uygulamak, Şeker için depolama kesintisi yapılıp yapılmaması, depolama prim miktarlarının tayini ve depolama prim kesintisi için bütçe oluşturulması hakkında karar almak ve uygulamak, 1

7 İç fiyat, arz talep dengesi ve spekülatif etkileri dikkate alarak, şeker ticaretinde yapılması istenen düzenlemeler konusunda Ekonomi Bakanlığına görüş bildirmek, Kanunda öngörülen idari para cezalarını uygulamak, Sektörle ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yönlendirmek, organize etmek, gerekli hallerde kaynak tahsis etmek, Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bilgiyi, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden veya bunların her türlü birliklerinden istemek, Şirket ve bünyesindeki fabrikalarda, görevleri ile ilgili konularda araştırma ve denetimde bulunmak, bu amaçla gerektiğinde bağımsız denetim kuruluşlarından yararlanmak, Kanunun amaçlarına uygun olarak, sektörle ilgili diğer hususlarda karar almak ve uygulamak, Yurt içinde ve dışında konusu ile ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kuruluşlara üye olmak, Ticari sırlar ve gizli rekabet bilgileri de dahil olmak üzere, ticari açıdan hassas olan her türlü bilginin açıklanmasını engelleyecek usul ve esasları belirlemek ve uygulamak, Kurul Başkanvekilini seçmek, Kurumun personel politikasını, çalışma usul ve esaslarını saptamak, uygulamasını izlemek, Kurumun yıllık bütçesi, gelir-gider kesin hesabı ve yıllık çalışma programlarını hazırlatmak ve onamak, Menkul ve gayrimenkul satın alma, satış, kiralama gibi konularda gerekli düzenlemeleri yapmak, Kanun ve Kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle ilgili olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek, Kurul üyeleri ve hizmet birimi personelinin yurt dışı görevlendirmeleri hakkında karar almak, Kurul üyeleri ve hizmet birimlerinde istihdam edilen personelin yurt içi ve yurt dışı yol giderleri ve gündeliklerini kanunlarla getirilen sınırlamalar dahilinde belirlemektir. Kurul Başkanının Görev ve Yetkileri; Kurul Başkanı, aynı zamanda Kurumun da başkanıdır. Kurumu, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı Başkan temsil eder. Bu sorumluluk; Şeker Kurulu nun işleri ile ilgili olarak kamuya bilgi verilmesi görevini de kapsar. Başkanvekili, Başkanın yokluğunda Başkanın tüm görevlerini ve yetkilerini üstlenir. 2

8 1.3. İDARİ YAPI Kurul 4634 sayılı Şeker Kanunu ile kurulan Şeker Kurumu nun karar organı niteliğinde olan ve biri Başkan, biri Başkanvekili olmak üzere 7 üyeden oluşan Şeker Kurulu, Bakanlar Kurulu tarafından atanmakta olup, görev süresi 5 yıldır. Bakanlar Kurulu nun 29/08/2011 tarih ve sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete de yayımlanan 2011/2152 sayılı Kararı ile Kurul Başkanlığına Dr. Hüsnü Tekin, üyeliklere Dr. Ferhat Şelli, Mustafa Sever, Hasan Alkan, Yusuf Yazır, Hamdi Bağcı, Mustafa Muzaffer Sayınataç olmak üzere, Şeker Kurulu nun üçüncü dönem üyeleri atanmışlardır Hizmet Birimleri Kurumun asli ve sürekli hizmetlerini yürütecek kadro unvanları ile sayılarına, Kanuna ekli (I) sayılı listede yer verilmiştir. Buna göre, Kurumun çeşitli unvanlara ait toplam 57 adet kadrosu bulunmaktadır sayılı Şeker Kanununun 10 uncu maddesi ile Şeker Kanunu na ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolardaki toplam sayı aşılmamak üzere, personel kadrolarında unvan ve statü değişikliği yapmaya, söz konusu sayının altında personel istihdam etmeye Şeker Kurulu nun yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. Şeker Kurumu organizasyon şeması ekte sunulmuş olup, Kurumun hizmet birimleri aşağıda gösterilmiştir. Planlama ve Değerlendirme Grup Başkanlığı İzleme ve Denetleme Grup Başkanlığı Sektörel Araştırmalar Grup Başkanlığı Personel, İdari ve Mali İşler Grup Başkanlığı Hukuk Müşavirliği 2012 yılı sonu itibariyle, Kurumda istihdam edilen personelin eğitim durumu Tablo 1.1 de verilmiştir. 3

9 TABLO 1.1. PERSONEL EĞİTİM DURUMU KADRO UNVANLARI SAYISI LİSE VE DENGİ LİSANS YÜKSEK LİSANS GENEL SEKRETER 1 1 DOKTORA GRUP BAŞKANI Y. 2 2 UZMAN UZMAN YARDIMCISI ŞEF İDARİ PERSONEL TOPLAM Kurum hizmet birimlerinde görev yapan personelin unvanlar bazında cinsiyet dağılımları Tablo 1.2 de verilmiş olup, Kurumumuzca kadın istihdamının artırılmasına ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına önem verilmektedir. TABLO 1.2. PERSONELİN UNVANLAR BAZINDA CİNSİYET DAĞILIMI KADRO UNVANLARI KADIN ERKEK GENEL SEKRETER 1 GRUP BAŞKANI Y. 1 1 UZMAN 1 4 UZMAN YARDIMCISI 9 14 ŞEF 1 1 İDARİ PERSONEL 11 5 TOPLAM

10 İKİNCİ BÖLÜM ŞEKER SEKTÖRÜNÜN DÜNYADA VE TÜRKİYE DEKİ DURUMU 2.1. DÜNYADA ŞEKER VE NİŞASTA KÖKENLİ TATLANDIRICILARIN DURUMU Ülkemizde şeker terimi, genel olarak pancar şekeri ve nişasta bazlı şeker için, tatlandırıcı ifadesi ise kalori değeri olmayan alternatif tatlandırıcılar için kullanılsa da dünyada tatlandırıcı denildiğinde tatlılık veren her çeşit madde, şeker denildiğinde ise sadece pancar ya da kamıştan elde edilen kristal beyaz şeker (sakaroz) akıllara gelmektedir Dünya Şeker Durumu Dünyada 2011/12 pazarlama yılı itibariyle şekerin % 78 i kamıştan, % 22 si pancardan üretilmiş olup, dünya şeker borsa fiyatlarını, ticarete hâkim pozisyonda olan düşük maliyetli kamış şekeri belirlemektedir. Kamış ve pancardan elde edilen şekerler arasında kalite bakımından bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak, sadece tropik ve alt tropik bölgelerde yetiştirilebilen şeker kamışının şeker pancarına kıyasla daha düşük maliyetle üretilmesi, işleme maliyetlerinin düşüklüğü gibi nedenlerle pancar şekeri maliyetine göre kamıştan elde edilen şekerin maliyeti daha düşük olmaktadır. Üzerinde bulunulan coğrafya gereği ülkemizde olduğu gibi Avrupa Birliği, Rusya, Ukrayna gibi ülkeler şekeri pancardan; ABD, Japonya, Çin gibi ülkeler hem pancardan hem kamıştan; Brezilya, Hindistan, Meksika, Pakistan, Tayland, Avustralya başta olmak üzere birçok ülke kamıştan üretmektedir. Şeker, beyaz şeker ve ham şeker olarak iki değişik formda üretilmektedir. Pancardan beyaz şeker, kamıştan ham ve beyaz şeker üretilmektedir. Ham şeker doğrudan tüketilmemekte, rafinasyon adı verilen işlemle beyaz şekere dönüştürülmektedir. Bazı ülkelerde rafinasyon tesislerinde ithal ham şekerden beyaz şeker üretilmektedir. Geleneksel olarak rafinasyon tesislerine sahip ülkelerin başlıcaları; Rusya, AB, Japonya, ABD, Kore, Kanada ve Malezya olup, 1990 lı yıllardan sonra bu ülkelere Dubai, Suudi Arabistan, Cezayir, Mısır gibi Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere diğer bazı ülkeler de eklenmiştir. Avrupa Birliği nin beyaz şeker ihracatının eski önemini yitirmesi de özellikle Afrika ve Ortadoğu da rafinasyon tesislerinin kurulmasını teşvik etmiştir. Dünyadaki rafineri tesislerinin ham şeker ihtiyacı ağırlıklı olarak Brezilya tarafından karşılanmaktadır. 2006/ /13 pazarlama yılları arasındaki dünya şeker dengesi Tablo 2.1 de verilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi, 2008/09 döneminde, elverişsiz iklim koşulları nedeniyle dünya şeker üretiminde çarpıcı bir düşüş meydana gelmiştir. 2009/10 döneminde 5

11 şeker üretim düzeyinde bir önceki yıla göre % 6,7 lik bir artış olmasına rağmen, bu artışın dünya tüketimini karşılamaya yetmediği, ancak 2010/11 ve 2011/12 döneminde bir toparlanma ile birlikte üretim ve tüketim arasındaki farkın kapanarak fazlalık durumuna geçildiği görülmekte, 2012/13 te de bu farkın üretim lehine yine benzer düzeyde devam edeceği tahmin edilmektedir. TABLO 2.1. DÜNYA ŞEKER (SAKAROZ) DENGESİ EKİM / EYLÜL DÖNEMİ (Bin Ton, Beyaz Şeker Eşdeğeri - BŞE) Üretim Tüketim İthalat İhracat Dönem Sonu Stok 2006/ / / / / / / Kaynak: ISO, World Sugar Balances, 1999/ /13, Kasım 2012 Dünyanın en büyük şeker üreticisi Brezilya olup, 2009/10 da 37,6 milyon ton luk rekor seviyede üretim ile dünya üretiminin dörtte birini karşılıyorken, üretim, olumsuz hava koşullarının yanı sıra kamışın yenilenmesi faaliyetleri sebebiyle 2010/11 de 35 milyon ton a ve 2011/12 de 32 milyon ton a düşmüştür. Brezilya halen tek başına dünya üretiminin yaklaşık beşte birini gerçekleştirmektedir. Hindistan da ise kamış ekim alanlarındaki artışa paralel olarak muson yağmurlarının yeterli düzeyde olması sebebiyle üretim 2011/12 de bir önceki döneme göre 1,7 milyon ton artışla yaklaşık 26 milyon ton a yükselmiştir. Dünyanın dördüncü büyük üreticisi olan Çin de ise 2011/12 de üretim geçen yıla göre 1 milyon ton artarak 11,5 milyon ton a ulaşmıştır. Tayland da, geçen yıl 9 milyon ton u aşan rekor şeker üretimi 2011/12 de de küçük bir artışla aynı seviyeyi korumuştur. Dünyanın en büyük 10 üretici ülke sıralaması ve ürettikleri şeker miktarı Tablo 2.2 de verilmiştir. 6

12 TABLO 2.2. DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 ŞEKER (SAKAROZ) ÜRETİCİSİ (2011/12) (Bin Ton, BŞE) Ülke Üretim BREZİLYA HİNDİSTAN AB ÇİN TAYLAND ABD RUSYA MEKSİKA PAKİSTAN AVUSTRALYA Kaynak: ISO, World Sugar Balances, 1999/ /13, Kasım 2012 Ülkemiz, dünya pancar şekeri üretiminde 2011/12 döneminde % 6 lık pay ile Rusya, Fransa, Almanya ve ABD nin ardından 5 inci sırada yer almıştır. Dünyada halen beyaz şeker eşdeğeri olarak yaklaşık 50 milyon ton şeker dış ticarete konu olmaktadır. Üretimde olduğu gibi ihracatta da lider ülke Brezilya dır. 2011/12 döneminin en büyük 10 ihracatçı ve ithalatçı ülkesi ile ihracat/ithalat miktarları Tablo 2.3 te verilmiştir. TABLO 2.3. EN BÜYÜK İHRACATÇI VE İTHALATÇI ÜLKELER, 2011/2012 (Bin Ton, BŞE) İHRACATÇI ÜLKELER Kaynak: ISO, World Sugar Balances, 1999/ /13, Kasım 2012 İTHALATÇI ÜLKELER Ülke İhracat Ülke İthalat Brezilya Çin Tayland AB Hindistan ABD Avustralya Endonezya AB Birleşik Arap Emirlikleri Guatemala Güney Kore Birleşik Arap Emirlikleri İran Meksika Cezayir Kolombiya 819 Malezya Küba 676 Japonya Brezilya da beyaz şeker eşdeğeri olarak 2008/2009 da 22,2 milyon ton olan ihracat, dünya fiyatlarının yüksekliği nedeniyle rekor kırarak, stokların da ihracat amaçlı kullanılmasıyla 2009/2010 ve 2010/11 de 25 milyon ton civarına ulaşılmış, 2011/2012 döneminde ise, bir 7

13 önceki döneme göre 4,5 milyon ton düşerek 20,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Dünyanın ikinci büyük ihracatçısı olan Tayland da 2010/11 ve 2011/12 deki rekor üretim ile birlikte 2009/10 da 5,3 milyon ton olan ihracat sırasıyla 5,8 ve 6,9 milyon ton a çıkarak rekor kırmıştır. Hindistan 2009/10 döneminde 4,2 milyon ton ile en büyük şeker ithalatçısı olmuş, ancak daha sonra üretim koşullarındaki iyileşme sebebiyle ihracatçı konumuna geri dönmüştür. Dünyanın 4. büyük üreticisi olmakla birlikte yurt içi talebi tamamen kendi üretimiyle karşılayamayan Çin in ithalatı, 2007/08 yılından 2011/12 yılına kadar sürekli artış göstermiş ve 2011/12 de yaklaşık 4 milyon ton a çıkarak Çin i dünyanın en büyük ithalatçısı konumuna getirmiştir. Dünya şeker ekonomisinin lokomotifi tüketimdir. Dünyanın en büyük şeker tüketicisi Hindistan dır. Nüfus artış hızı ve kişi başına gelir, tüketimi belirleyen en önemli unsurlardır. Genel bir ifadeyle gelişmiş ülkelerde kişi başına şeker tüketimi durağan seyretmekte, gelişmekte olan ülkelerde ve şeker ekonomisi güçlü ülkelerde artmaktadır. Ülke TABLO 2.4. EN BÜYÜK ŞEKER TÜKETİCİSİ ÜLKELER, 2011/2012 (BŞE) Tüketim (Bin Ton) Kişi Başına Tüketim (Kg/yıl) Hindistan ,5 AB ,4 Çin ,5 Brezilya ,4 ABD ,3 Rusya ,1 Endonezya ,9 Pakistan ,1 Meksika ,4 Mısır ,6 Kaynak: ISO, World Sugar Balances, 1999/ /13, Kasım 2012, F.O.Licht s World Sugar Balance-Kasım 2012 Tablo 2.4 te verilen ülkeler bazında yer alan kişi başına tüketim miktarı, kıtalar bazında, beyaz şeker eşdeğeri olarak sırasıyla Güney Amerika da 47,7 kg, Okyanusya da 44,1 kg, Avrupa da 35,1 kg, Kuzey-Orta Amerika da 33,1 kg, Asya da 16,6 kg, Afrika da 14,3 kg olup dünya ortalaması 21,6 kg dır. Büyük açık veren iki yıldan (2008/ /10) sonra 2010/11 yılı, dünya şeker piyasasında üretim ve tüketiminin hemen hemen dengelendiği bir yıl olmuştur. 2011/12 de dünya şeker üretimindeki % 5,7 lik artış sebebiyle dünya şeker fazlalığı 6,4 milyon ton olarak 8

14 gerçekleşmiştir. 2012/13 pazarlama yılında da 5,7 milyon ton luk küresel şeker fazlalığı olacağına ilişkin tahminler, dünya şeker fiyatlarını baskı altına almaya devam etmektedir. 2011/12 de Brezilya da şeker üretimine ayrılan kamışın payı artmış olmasına rağmen, yaşlanan kamış mahsulü sebebiyle kamışın düşük tarla verimi ve düşük şeker içeriği, üretimde yaklaşık 2,7 milyon ton luk önemli bir düşüşe yol açmış olup, 2012/13 yılı üretiminin tekrar 35 milyon ton a yükseleceği tahmin edilmektedir. Brezilya nın etanol üretimi; etanole ayrılan kamış payının azalması ve daha kârlı uluslararası piyasalar için şeker üretimlerini artırma konusundaki fabrika tercihlerinin devam etmesi sebebiyle geçen yıldaki 27,6 milyar litre lik düzeyinin beşte dördüne inerek 2011/12 de 22,7 milyar litre olmuştur. Ancak toplamda etanole ayrılan kamış oranının azalmasına rağmen, 2012/13 te etanol üretiminin 23,9 milyar litreye çıkması beklenmektedir. Dünyanın önde gelen ithalatçılarından Rusya nın; ekim alanlarının genişletilmesi ile şeker fabrikaları ve rafinerilere yapılan yatırımlar sonucunda üretimini önemli ölçüde artırma planı, kavurucu sıcaklar nedeniyle 2010/11 de gerçekleşememiş olmakla birlikte, olumlu hava koşulları nedeniyle 2011/12 de gerçekleşmiş ve üretim 5 milyon ton u aşmıştır. Rusya da arz ile tüketim arasındaki geleneksel açık 2011/12 de büyük oranda kapatılmış ve dolayısıyla ithalat % 78 azalarak 552 bin ton a inmiştir. 2011/12 de Brezilya nın üretimindeki azalma, belli ölçüde diğer kamış üreticisi ülkeler ile hava koşullarının oldukça elverişli geçtiği Avrupa kıtası ülkeleri tarafından telafi edilmiş ve toplamda dünya şeker üretimi bir önceki seneye kıyasla artış göstermiştir. 2012/13 döneminde de Brezilya başta olmak üzere Çin, Meksika, ABD, Endonezya, İran, Güney Afrika ve Filipinler gibi üreticilerin şeker üretiminde artışlar öngörülmekte ve bunun sonucunda üretim ve tüketim arasındaki fazlalık miktar 5,7 milyon ton olacak şekilde üretimin 163 milyon ton a çıkacağı tahmin edilmektedir. Dünya Şeker Fiyatlarındaki Değişim Uluslararası şeker ticareti dünya borsa fiyatları esas alınmak suretiyle yapılmaktadır. Beyaz şeker için uluslararası borsa Londra, ham şeker için New York borsalarıdır. Dünya şeker fiyatlarının oluşumunda, belirleyici rolü, üretimin yaklaşık beşte dördünü ihracatın tamamına yakın kısmını oluşturan kamış şekeri oynamaktadır. Dünya şeker fiyatlarının oluşumunda başlıca belirleyici, arz/talep durumudur. Spekülasyon, petrol ve emtia fiyatları, enerji politikaları, navlun bedelleri, döviz kuru değişimleri, faiz oranları, ticaret politikaları ve tercih anlaşmaları, enflasyon, politik ve finansal çalkantılar, ülkelerin ekonomik durumları gibi dış faktörler de fiyatlar üzerinde giderek artan 9

15 ölçüde rol oynamakla birlikte üretilen şekerin talebin altında olması stokların azalmasına, dolayısıyla da fiyatların artmasına, tersi ise fiyatların düşmesine sebep olmaktadır. 2008/09 ve 2009/10 dönemlerinde dünya şeker dengesinde arka arkaya ortaya çıkan açık nedeniyle, 2010 yılının son aylarında yükselmeye başlayan fiyatlar 2011 Temmuz ayında gün bazında 876 $/ton ile tarihi rekor kırmış, ancak bu tarihten sonra fiyatların yükselişine tepki olarak artan ekim alanları ve olumlu hava koşulları sebebiyle yükselen üretim ile birlikte 2012 yılı boyunca düşme eğilimine devam etmiş ve 2012 yılının sonunda 520 $/ton seviyelerine kadar inmiştir. Bununla birlikte, dünya şeker piyasasında 2011/12 de oluşan şeker arz fazlalığı durumunun 2012/13 te de yaklaşık aynı seviyelerde olacağına ilişkin öngörüler sebebiyle dünya şeker fiyatlarının, öngörülmeyen koşulların oluşmaması halinde 500 $/ton seviyesini koruyacağı ve Brezilya nın şeker üretim maliyet düzeyi olan 440 $/ton un altına düşmeyeceği tahmin edilmektedir yılları arasında beyaz şeker borsa fiyatları Tablo 2.5 te gösterilmiştir. TABLO 2.5. LONDRA BEYAZ ŞEKER BORSA FİYATLARI* YILLAR ABD $/TON , , , , , , , ,5 Kaynak: LMC Sugar & Sweetener Quarterly Report, Q (*)30 Haziran 2006 tarihine kadar fiyatlar spot fiyat olup, bu tarihte spot fiyat uygulamasına son verilmiştir. 30 Haziran 2006 tarihinden sonraki fiyatlar ise en yakın vadeli fiyatlardır. Beyaz Şeker Borsa Fiyatları Fiyatlar (ABD $/ton) Yıllar LIFFE NO 5 LONDRA SPOT 10

16 Dünyada Nişasta Kökenli Tatlandırıcılar Dünyada sakarozdan sonra ikinci büyük paya sahip tatlandırıcı türü, nişasta bazlı şekerler olarak bilinen; mısır, patates, buğday, kasava (tapioka) gibi bitkilerden izole edilen nişastadan elde edilen ve genel olarak glukoz şurubu ve izoglukoz olmak üzere iki ana türü bulunan karbonhidrat türü şekerlerdir. Ülkemizde glukoz şurubu ve izoglukoz (fruktoz içeren şurup) olmak üzere iki ana grup NBŞ, sadece mısırdan üretilmektedir. Dünyada sadece mısırdan üretilen nişasta kökenli tüm şuruplara, mısır şurubu, glukozla birlikte fruktoz içeren şuruplara HFCS (high fructose corn syrup - yüksek fruktozlu mısır şurubu) denilmektedir. Nişasta kökenli fruktoz içeren şuruplardan yaklaşık % 42 fruktoz ve % 53 glukoz içerenler HFCS-42; yaklaşık % 55 fruktoz ve % 41 glukoz içerenler HFCS-55 olarak adlandırılmakta olup, bunlardan HFCS-55, pancardan elde edilen sakarozun ikamesi olarak kabul edilmektedir yılları arasındaki dünya HFCS üretimleri Tablo 2.6 da verilmiştir. TABLO 2.6. DÜNYA HFCS ÜRETİMİ Milyon Ton, Kuru Madde Ülke ABD 8,4 8,5 8,4 8,2 7,7 8,2 8,2 Kanada 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Meksika 0,3 0,5 0,4 0,4 0,2 0,5 0,6 Kuzey Amerika Toplamı 9,1 9,4 9,3 9,1 8,4 9,2 9,3 Çin 0,2 0,3 0,6 0,5 0,9 1,1 1,3 Japonya 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 Güney Kore 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 Tayvan 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Diğer (Asya/Okyanusya) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Asya/Okyanusya Toplamı 1,7 1,8 2,1 2,0 2,3 2,6 2,9 AB-27 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 Diğer(Avrupa) 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Avrupa Toplamı 0,8 0,8 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 Arjantin 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 Diğer (Latin Amerika/ Afrika) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Latin Amerika/Afrika Toplamı 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 DÜNYA TOPLAMI 12,0 12,5 12,8 12,6 12,1 13,3 13,6 Kaynak: LMC Sugar & Sweetener Quarterly Report, Q

17 dönemi itibariyle nişasta bazlı şekerlerin yaygın olarak kullanılan türleri olan HFCS-55 ve HFCS-42 fiyatları Tablo 2.7 ve aşağıdaki grafikte verilmiştir. TABLO 2.7. DÜNYA HFCS FİYATLARI ABD $/TON, Kuru madde YILLAR HFCS-55 HFCS ,4 396, ,6 410, ,5 424, ,9 514, ,9 606, ,8 694, ,0 586, ,7 663, ,5 724,5 Kaynak: LMC Sugar & Sweetener Quarterly Report, Q Not: 2012 yılı fiyat ortalamasında dikkate alınan yılın son çeyrek fiyatı tahminidir. HFCS Fiyatları Fiyat ($/Ton) HFCS 55 HFCS YILLAR Kaynak: LMC Sugar & Sweetener Quarterly Report, Q

18 2.2. AVRUPA BİRLİĞİ NDE ŞEKER DURUMU Avrupa Birliği, ihracat sübvansiyonlarını düşürmesi yönündeki Dünya Ticaret Örgütü panel kararı ve EBA (Silah dışındaki tüm ürünlerin ticareti) Anlaşması kapsamında en az gelişmiş ülkelerden (EAGÜ) yapılacak ithalatların aşırı miktarda artacağı endişesi ve 2003 yılında gerçekleştirilen Ortak Tarım Politikası Reformu na uyum başta olmak üzere çeşitli nedenlerle 40 yıldır sürdürdüğü şeker rejiminde 2006 yılında önemli bir reform gerçekleştirmiştir. 2014/15 pazarlama yılı sonuna kadar devam edecek olan reform kapsamında AB, 2006/ /10 pazarlama yılları arasındaki 4 yılda kademeli olarak, beyaz şeker referans fiyatını % 36 düşürerek 631,9 /ton dan 404,4 /ton a ve pancar minimum fiyatı ise % 40 düşürerek 43,63 /ton dan 26,29 /ton a indirmiştir. Reformun diğer önemli bir unsuru olan ve yine 2006/ /10 dönemini kapsayan dört yıllık gönüllü yeniden yapılandırma ile yüksek maliyetli üretim tesislerinin kapatılarak kotalarının iptal edilmesi sonucunda, AB toplam şeker, izoglukoz ve inülin şurubu kotasının 6 milyon ton düşürülmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda kotasından vazgeçen işletmelere, vazgeçilen kotanın tonu başına yapılan yeniden yapılandırma yardımı ile çeşitlendirme yardımı verilmiş, bu uygulama sonucunda da toplam kotalarda 5,8 milyon ton düşüş sağlanmıştır. Yeniden yapılandırma programı kapsamında Bulgaristan, İrlanda, Letonya, Portekiz (anakara) ve Slovenya pancar şekeri üretiminden; Fransa, Hollanda, İngiltere, Yunanistan, Romanya ve Finlandiya ise izoglukoz üretiminden çekilmişlerdir. Şeker reformu sonucunda AB, şekerde net ihracatçı konumundan net ithalatçı konumuna geçmiştir. Bu çerçevede; reform öncesinin son pazarlama yılı olan 2005/06 döneminde 5,2 milyon ton (beyaz şek er) net ihracat yapan AB, reformun dördüncü yılı olan 2009/10 döneminde 522 bin ton net ithalat yapmıştır. 2010/11 de net ithalat 3 milyon ton ve tüketim 17,7 milyon ton iken; 2011/12 de net ithalat 1,4 milyon ton ve tüketim 17,7 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, 2012/13 te ise net ithalatın 2,7 milyon ton ve tüketimin de 17,8 milyon ton olması beklenmektedir. Öte yandan AB, işlenmiş ürünler içerisindeki şeker ihracatı hariç olmak üzere, doğrudan şeker ihracatındaki sübvansiyonları 2008/09 pazarlama yılı itibariyle fiilen kaldırmıştır. 13

19 TABLO /11 PAZARLAMA YILI VE SONRASI ÜLKELER BAZINDA AB ŞEKER KOTALARI* (Ton) Üye Ülke/Bölge Şeker İzoglukoz (Kuru Madde Bazında) Belçika , ,2 Bulgaristan ,0 Çek Cum ,3 - Danimarka ,0 - Almanya , ,2 İrlanda 0 - Yunanistan ,0 0 İspanya , ,2 Fransa (Kıta) ,15 - Fransa (Denizaşırı) ,05 - İtalya , ,5 Letonya 0 - Litvanya ,0 - Macaristan , ,8 Hollanda ,0 0 Avusturya ,4 - Polonya , ,4 Portekiz (Anakara) ,0 Azor Otonom Bölgesi 9.953,0 - Romanya ,8 0 Slovenya 0 - Slovakya , ,5 Finlandiya ,0 0 İsveç ,0 - İngiltere ,0 0 TOPLAM , ,8 Kaynak: 15 Haziran 2010 tarih, 513/2010 sayılı Komisyon Tüzüğü (*) İnülin şurubu kotası, 2006/07 pazarlama yılından itibaren tahsis edilmemektedir. AB şeker üretiminin, 2011/12 deki 17,4 milyon ton a göre 2012/13 te % 10 a yakın bir düşüşle 15,7 milyon ton a ineceği tahmin edilmektedir şeker reformundan sonra yaşanan 17,4 milyon ton luk rekor seviyedeki üretimin ardından 2012/13 tahminlerindeki bu düşüş, özellikle büyük üreticiler olan Almanya ve Polonya da geçen yıla göre hem pancar verimi hem de şeker içeriğinin yüksek olmasına rağmen, Fransa ve İngiltere de meydana gelen aşırı yağışlardan kaynaklanan ciddi hava olayları sebebiyledir. Ekimin erken tamamlanmasını müteakip pancarın büyümesinin erken olduğu Fransa ve Almanya gibi ülkeler, soğuk ve yağışlı hava koşullarına maruz kalmıştır. 14

20 Fransa nın pancar veriminin 2011/12 deki 97 ton/hektar dan % 11 lik bir düşüşle 86 ton/hektar a inmesi söz konusudur. Ülkenin şeker üretiminin ise, 2012/13 te bir yıl öncesine göre yaklaşık yarım milyon ton düşerek 3,9 milyon ton olması beklenmektedir. Almanya nın üretiminin, 2012/13 te bir önceki yılın 3,9 milyon ton undan 3,7 milyon ton a düşeceği tahmin edilmektedir. 2012/13 te Birliğin üçüncü büyük üreticisi olan Polonya nın şeker üretiminin, 1,8 milyon ton ile bir önceki yılın üretimiyle aynı seviyede kalacağı tahmin edilmektedir. Sonuç olarak; başta en büyük üç şeker üreticisinin (Fransa, Almanya ve Polonya) bulunduğu orta bölgedeki iklim koşullarının olumsuz olması sebebiyle, AB nin beyaz şeker olarak 2012/13 üretiminin, bir yıl öncesine göre 1,7 milyon ton kadar düşeceği öngörülmektedir. Bu üretim seviyesi, 13,3 milyon ton luk AB kotasının üzerinde, ancak 17,7 milyon ton luk toplam tüketimin altındadır. AB nin çeşitli tercihli şeker ithalatı anlaşmaları olup, bunların temeli 1975 yılında imzalanan Lome Anlaşması na dayanmaktadır. Anlaşma, ACP (Afrika, Karayip, Pasifik) ülkelerinden gümrüksüz olarak ve Topluluğun garanti edilmiş fiyatlarından toplam 1,3 milyon ton kamış ham şekeri ithalatını içermektedir. AB nin, CXL (Avustralya, Brezilya, Küba, Hindistan ve bazı üçüncü ülkeler) ve Balkan şekeri kapsamında yıllık 1 milyon tonun üzerinde ithalat kotası daha bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Moldova ile de 2012 yılı itibariyle 34 bin tonluk tercihli ithalat anlaşması bulunmaktadır. AB ayrıca, sayıları 50 olan EAGÜ ler (en az gelişmiş ülkeler) ile 2001 yılında imzaladığı EBA (silah dışında her şey) Anlaşması çerçevesinde, 2009/10 pazarlama yıl ı başına kadar söz konusu ülkelerden giderek artan bir kota dâhilinde gümrük tarifelerini kademeli olarak düşürerek Topluluğun garanti edilmiş fiyatlarından ithalat yapmış, 2009/10 pazarlama yılından itibaren de bu ülkelere gümrük tarife oranlarını ve miktar kotalarını tamamen kaldırmıştır. AB nin söz konusu geleneksel tedarikçileri için dünya fiyatları daha cazip olduğunda, AB nin bu ülkelerden şeker ihtiyacını karşılaması zorlaşmaktadır. İhtiyacın karşılanması için Komisyon, kota dışı şekeri iç piyasada kullanma ve diğer ülkelerden ithalatta gümrük vergilerini indirme, vb. önlemler uygulamaktadır. AB Komisyonu, ihraç edilmesi ya da gıda dışında çeşitli sanayilerde kullanılması gereken ve normalde Topluluk içerisine pazarlandığında 500 /ton vergiye tabi olan kota dışı şekerin, arz açığı nedeniyle 2010/11 de 500 bin ton ve 2011/12 de 650 bin ton Birlik içerisinde indirilmiş vergi ile satışına izin vermiştir. Yine bu 15

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ Sayfa No DÜNYA ŞEKER DURUMU 1-3 SUNUŞ 4 DÜNYA DURUMU 4-9 ÜRETİM 10-11 TÜKETİM 12-14 FİYATLAR 15 TİCARET 15-16 İHRACAT 16-17 İTHALAT 18-21 AVRUPA BİRLİĞİ 22-23 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 24 HFCS ÜRETİMİ TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunlar uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

DOĞAL PİYASASI YILI SEKTÖR RAPORU. Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı

DOĞAL PİYASASI YILI SEKTÖR RAPORU. Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı YILI 2011 PİYASASI Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı PİYASASI Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı ANKARA, 2012 Bu raporda

Detaylı

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Mayıs 2005 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 2 2. BUĞDAY ÜRETİM VE TÜKETİMİ... 2 2.1. Dünya Buğday üretimi... 2 2.3. Dünya Buğday Tüketimi... 4 2.4. Türkiye Buğday Üretimi...

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim.

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim. ÖNSÖZ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak piyasaya ilişkin tüm düzenleme ve denetim faaliyetlerimizde, etkinlik ve verimliliğin sağlanması, isabetli ve sağlıklı kararlar alınması temel amacımızdır.

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz.

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz. ÖNSÖZ Ülkemiz talep artışı açısından bakıldığında dünyada en hızlı gelişen doğal gaz piyasalarından birine sahiptir. Özellikle elektrik üretiminde başat kaynak olması, alternatif enerji kaynaklarına göre

Detaylı

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu Faaliyet Raporu SPK SERMAYE PİYASASI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... İV GRAFİKLER... Vİ KISALTMALAR...Vİİ KURUL BAŞKANININ MESAJI... Vİİİ 1. SERMAYE PİYASASI KURULU... 1 1.1. MİSYON,

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

>> Faaliyet Raporu 2010. büyük hedefe güçlü destek. 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar

>> Faaliyet Raporu 2010. büyük hedefe güçlü destek. 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar >> Faaliyet Raporu 2010 büyük hedefe güçlü destek 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar >> İçindekiler 1. Sunuş 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Kurumsal Profil 4 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca alınan

Detaylı

Ocak - Şubat 2015 İZMİR BANKACILIK SİSTEMİNDEN NE KADAR PAY ALIYOR? YENİLENEBİLİR ENERJİ TEŞVİKLERİ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

Ocak - Şubat 2015 İZMİR BANKACILIK SİSTEMİNDEN NE KADAR PAY ALIYOR? YENİLENEBİLİR ENERJİ TEŞVİKLERİ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Ocak - Şubat 2015 İZMİR BANKACILIK SİSTEMİNDEN NE KADAR PAY ALIYOR? YENİLENEBİLİR ENERJİ TEŞVİKLERİ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM 1 IÇINDEKILER 4 Sunuş 6 Ekonomik Büyüme, Faiz, Kur Dalgalanmaları ve Özel Sektörün

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA İLERLEME KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA RAPORU İLERLEME RAPORU 2013KONSEYİ 2013 İLERLEME RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 3 GRAFİKLER... 4 HARİTALAR...

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM...

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM... TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2015 (TASLAK) HAZİRAN 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. 5 2. 7 3. 9 4. 9 5. 11 6. 11 7. 13 8. 14 9. 15 10. 16 11. 17 12. 19 13. 19 14. 19 15. 22 16. 28 17. 28 18. 31 19. 34 20. 42 21.

İÇİNDEKİLER 1. 5 2. 7 3. 9 4. 9 5. 11 6. 11 7. 13 8. 14 9. 15 10. 16 11. 17 12. 19 13. 19 14. 19 15. 22 16. 28 17. 28 18. 31 19. 34 20. 42 21. 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 5 2. Dünya ve Türkiye de Kanatlı Ürünleri Üretiminin Seyri 7 3. Türkiye Yem Maliyetleri 9 4. Kanatlı Yeminde Kullanılan Hammaddeler Ağırlıklı Olarak İthal Edilmektedir 9 5. Türkiye

Detaylı

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-429-1 TOBB Yayın No : 2014/239 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR YEM SEKTÖRÜ SA/99-2-8 HAZIRLAYAN FULYA BAYRAKTAR KIDEMLİ UZMAN ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 1999 ANKARA TKB MATBAASI İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. SEKTÖRÜN VE

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011

FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU 2011 Türk Eximbank, kurulduğundan beri ihracat sektörünün finansman gereksinimlerini karşılayarak Türkiye nin sürdürülebilir büyümesine artı değer sağlamaya odaklanmıştır. bu raporun pdf

Detaylı

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2005 TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yatırım Danışma

Detaylı

geri sayım... Şeker kotalarında Beslenme ve Sağlık Haber Röportaj Sayı 2 Ocak-Şubat-Mart 2015 ISSN: 2148-807X

geri sayım... Şeker kotalarında Beslenme ve Sağlık Haber Röportaj Sayı 2 Ocak-Şubat-Mart 2015 ISSN: 2148-807X Sayı 2 Ocak-Şubat-Mart 2015 ISSN: 2148-807X Şeker kotalarında geri sayım... Haber Şekerin kalbi Londra da attı Röportaj Adana Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri Oana Çorat Beslenme ve Sağlık Gıda teknolojileri,

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-96-3 YAYIN NO: KB: 2896 - ÖİK: 736 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

THE ROLE OF AGRICULTURAL SALES COOPERATIVES AND UNIONS IN THE FORMATION OF BUDGET DEFICITS IN TURKEY AND THE MARMARABIRLIK EXAMPLE

THE ROLE OF AGRICULTURAL SALES COOPERATIVES AND UNIONS IN THE FORMATION OF BUDGET DEFICITS IN TURKEY AND THE MARMARABIRLIK EXAMPLE Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 11, Sayı:3, Yıl: 2009, Sayfa: 31-52 ISSN: 1302-3284 TÜRKİYE DE KAMU AÇIKLARININ OLUŞUMUNDA TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNİN ROLÜ

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İ A. Kısaca Grup ve Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 1971 yılında Söke, Aydın da kurulmuş olup 19 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı