MMO Güçlüklere Gö üs Gererek Direnmesini Bilecektir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MMO Güçlüklere Gö üs Gererek Direnmesini Bilecektir"

Transkript

1 BULTEN 100 2/2/09 3:38 PM Page 57 MMO DANIfiMA KURULU MMO Güçlüklere Gö üs Gererek Direnmesini Bilecektir Yaflanan küresel ekonomik krizin Türkiye ye yans malar n n de erlendirildi i Dan flma Kurulu toplant s nda, Odan n örgütü ve üyelerinden ald güçle tüm güçlüklere gö üs gererek direnmesini bilece i vurguland Dönem ikinci Dan flma Kurulu toplant s 30 Kas m 2008 tarihinde, 78 kiflinin kat l m yla Oda Merkezi nde yap ld. Makina Mühendisleri Odas (MMO) Yönetim Kurulu Baflkan Emin Koramaz' n aç l fl konuflmas ile bafllayan toplant da, TMMOB Baflkan Mehmet So anc dünyada ve Türkiye de yaflanan geliflmeleri ve Oda çal flmalar n de erlendiren bir konuflma yapt. Toplant da söz alan Dan flma Kurulu Üyeleri, yaflanmakta olan küresel ekonomik krizi, krizin Türkiye ye yans malar n, Oda n n yapmas gerekenleri ve yedi ayl k Oda çal flmalar n de erlendirdiler. MMO Baflkan Emin Koramaz, daha çok çal flmay gerektiren geliflmelerin ve örgütlü gücün kendileri için hep yol gösterici oldu unu iflaret ederek, TMMOB Makina Mühendisleri Odas, örgütü ve üyelerinden ald güçle karamsarl a kap lmadan, tüm güçlüklere gö üs gererek direnmesini bilecektir dedi. Emin Koramaz: Örgütlü gücümüz bizim için hep yol gösterici oldu Konuflmas na toplant n n farkl koflullarda yap ld na dikkat çekerek bafllayan MMO Baflkan Emin Koramaz, bugün Türkiye yi ve bütün sektörleri içine alan bir krizin söz konusu oldu unu belirtti. Amerikan finans piyasalar ndaki altüst oluflla bafllayan ekonomik krizin dalga dalga tüm dünyaya yay ld n ifade eden Koramaz, Emperyalist kapitalist sistem, her kriz ve bunal m döneminde oldu u gibi bu krizin maliyetini de emekçi kesimlere ve geri b - rakt r lm fl ülke halklar na yüklemeye çal flmaktad r. Düne kadar serbest piyasa ekonomisini kutsayanlar, devletlerin ekonomik ve sosyal alandan elini çekmesi gerekti ini söyleyenler, krizin sorumlusu olan dev tekelleri, çok uluslu flirketleri ve bankalar kurtarmak için kamu kaynaklar - n seferber etmektedir diye konufltu. Y llard r özellefltirmelerin erdeminden dem vuranlar n zarar eden finans kurulufllar n devletlefltirdi ini, borçlar n sahiplendi ini, krizin faturas n n ise iflten ç - karmalar ve düflük ücretler olarak çal flanlara kesildi ini söyleyen Koramaz, krize karfl dünyada aç klanan kurtarma paketlerinin bugün 10 trilyon dolar aflt n dile getirdi krizinde Türkiye de nas l 60 milyar dolar civar nda para asalak, rantiyeci bankalar kurtarmaya harcand ise flimdi de dünya çap nda çok daha devasa boyutlarda kurtarma paketleri gündemdedir diyen Koramaz, dünyan n ve ülkelerin mali kaynaklar n n çok dar bir zümrenin ve büyüklerin kurtar lmas için harcand - n, harcanaca n aç klad. 57 Durum Gerçekten Vahim Ülke kaynaklar üretken yat r mlar yerine

2 BULTEN 100 2/2/09 3:39 PM Page 58 MMO Başkanı Emin Koramaz TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı Kürt sorununun çözümünde demokratik aç l mlar yerine fliddet ortam n n egemen k l nmas, toplumun dinsel yaflam biçimleri ve etnik kökenleri üzerinden birbirine düflman edilmesi de eklendi inde, ülkemiz siyasal ve toplumsal aç dan çok daha olumsuz noktalara sürüklenecektir. Bu noktada ülke halk ve kaynaklar n, kalk nmay ve toplumsal bar fl esas alan bir program n oluflturulmas n n ve yaflamda karfl l n bulmas n n sa lanmas zorunludur. Yerel Seçimler Önemli Bir F rsat 58 hizmet ve finans sektörleri ile borç faizlerine aktar lmaktad r. Özellefltirme ve serbestlefltirme ad alt nda tar m alanlar m z, ormanlar, araziler ve entegre sanayi tesislerimiz elden ç kar lmaktad r. Üretim ve yat r mdan kopuk politikalarla Türkiye s - cak paran n boyunduru u alt na sokulmufltur. Ülkemiz kaynaklar spekülatörlere, Türkçe karfl l ile vurgunculara aktar lmaktad r. K sacas Türkiye ekonomisi cari aç n d fl borçla kapatan, s cak para ak - fl na mahkûm, yüksek cari aç k, yüksek d fl borç ve süreklileflmifl iflsizli e dayal k r lgan ve sürekli kriz tehdidi alt nda bir yap - ya büründürülmüfltür. Bu durum ile sanayi ve ekonomimize iliflkin birikmifl olumsuzluklar n çak flmas, Türkiye nin önemli zorluklarla karfl laflaca n n iflaretleridir. Son y llarda yerel yönetimler, valilikler ve çeflitli vak flar kanal yla sadaka türü sosyal yard mlarla yoksul kesimleri yedekleyen iktidar, dünya konjonktürü ve mevcut cari aç k itibar yla önümüzdeki dönemde daha fazla zorlanacakt r. Ekonomi flaklabanlar - n n benimsetmek istediklerinin aksine durum gerçekten vahimdir. Dolay s yla AKP veya benzer ekonomik program benimseyen herhangi bir siyasi güç, bu kriz faktörlerini yönetemeyecektir. Sermaye flsizlik Fonundaki 37 Milyar TL ye Gözünü Dikti Devlet kaynaklar yla özel bir fon oluflturularak, sonradan geri ödenmek kofluluyla, iflten ç karmalarda tazminatlar için iflverenlere destek olunmas planlanmakta, bir anlamda iflten ç karmalar kolaylaflt r lmaktad r. Yaln zca son iki ay içinde, baflta tekstil ve otomotiv olmak üzere hemen her sektörde on binlerce çal flan iflten ç kar lm flken, sermaye çevreleri bu kez de iflsizlik fonundaki yaklafl k 37 milyar TL ye gözünü dikmifltir. flsizlik fonunu büyütmek ve iflsizlik ödene ini art rmak yerine, bu fon TOK yat r mlar nda ve iflverenlere verilecek kredilerde kaynak olarak kullan lmak istenmektedir. Özel Sektörün D fl Borçlar na Örtülü Devlet Deste i Getiriliyor Hâlâ özellefltirmelerden medet umuldu unu, 2B projesinin tekrar gündeme tafl narak ormanlar n ve kamu arazilerinin kaynak yaratma ad na talan edildi ini savunan Emin Koramaz, Di er yandan Baflbakan ve Hükümet ilk bafllarda IMF konusunda TÜS AD la gölge boksu yaparken bugün IMF ile anlaflma yolundad r dedi. IMF den al nacak kredilerin d fl borcu bulunan özel sektöre iç borçlanma olarak aktar laca n ve emperyalist merkezlerin kredi faizlerinin güvence alt na al naca n vurgulad. Yani özel sektörün d fl borcu azal rken devletin d fl borcu artacakt r diyen Koramaz flöyle konufltu: Bütün bu sorunlara, demokrasi alan ndaki temel eksiklikler, TMMOB, KESK, D SK, TTB ve Çiftçi-Sen baflkanlar n n 28 Ekim de Krizden Ç k fl çin Sosyal Dayan flma ve Demokratikleflme bafll alt nda yapt klar bas n aç klamas n n yeni dönemde de izlenecek emek eksenli politikay kamuoyuna deklare etti ini belirtti. Sanayi Kongresi nde Bir Sanayi Plan n n Ana Çerçevesini Çizece iz Dönem, dostluklar m z, birlikteliklerimizi geniflletme; ama ilkeli, ülkemiz ve halk m - z n ç karlar na uygun bir flekilde geniflletme dönemidir diyen Emin Koramaz, Türkiye nin bütün emek, eflitlik ve demokrasi güçlerinin birlikteli inin önümüzdeki y llarda en acil istem ve özlemi olaca n belirtti. Koramaz; TMMOB, KESK, D SK, TTB ve Çiftçi-Sen in ortak bas n aç klamas yapt gün, ayn salonda iktisatç Mustafa Sönmez in de Küresel Kriz, Türkiye ve Sosyal Dayan flma Program adl bir sunum yapt n kaydetti. D SK, KESK, TMMOB nin aç klamalar d fl nda geride b rakt m z hafta bafl nda Türk fl in de Ekonomik Krize Karfl Önlemler Raporu aç klad n an msatan Koramaz, flöyle konufltu: Ancak eme e iliflkin talepler bir flekilde ortada olmas na karfl n, sanayiye iliflkin, bizim hep söylediklerimizin d fl nda, kapsaml bir önerme veya program henüz bulunmamaktad r. flte biz bu noktada önemli bir rol üstlenece iz. De erli bilim insanlar m z Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Hayri Kozano lu, Prof. Dr. Oktar Türel, Prof. Dr. Aziz Konukman, Prof. Dr. flaya Üflür ün de kat l-

3 BULTEN 100 2/2/09 3:39 PM Page 59 d TMMOB Sanayi Kongresi 2009 un bir haz rl k toplant s nda, krizin sanayi sektörlerine iliflkin etkisinin saptanmas ve çözüm önerilerinin ç kar lmas amac yla 2009 un ilk aylar nda Sanayi Kongresinin bir ön sempozyumunun yap lmas için görüfl birli ine vard k. Bu sempozyumdan elde edilecek veriler fl nda, Aral k 2009 da yapaca m z TMMOB Sanayi Kongresi nde, Türkiye nin gereksindi i bir sanayi plan - n n ana çerçevesi çizilmeye, sanayi sektörlerimizin her birine iliflkin temel hedefler ve yol haritalar oluflturulmaya çal fl lacakt r. Amac m z, bunal m sonras kapsaml bir s nai plan n kendisini ya da en temel unsurlar n ülkemizin sanayi gelece ine fl k tutacak bir biçimde ortaya ç karmakt r. Say n Boratav, o toplant da bize, bu ifli, Türkiye de sizden iyi yapabilecek kurum yok demifltir. TMMOB Sanayi Kongresi dolay s yla Odam z n böylesi onurlu bir görevi üstlendi ini burada sizlerle paylaflmak isterim. dedi. Mevcut Kurumsallaflma Düzeyini Korumak Göreviyle Yüz Yüzeyiz Odam z n birinci derecede yo unlaflmas gereken mesleki denetim ve teknik ölçümlerin tamam n n çok önüne geçmifl olmas, kurumsallaflmada yapmam z gereken ayarlara da iflaret tutmaktad r. Bu nedenle Odam z belirli alanlarda art k ciddi bir iç tahkimat, baz konularda ise tutuculuk yapmak ve mevcut kurumsallaflma düzeyini korumak görevi ile karfl karfl yad r diye konufltu. Oda Uzmanl k Alanlar n n Tan mlanmas nda Önemli Mesafeler Ald Yaflad m z onca s k nt aras nda, ileriye bakma ve daha çok çal flma gereklili i yaratan geliflmeler ve örgütlü gücümüz bizler için hep yol gösterici olmufltur. MMO, örgütü ve üyelerinden ald güçle, tüm güçlüklere gö üs gererek direnmesini bilecektir. Mesleki denetimin gere inin kamu kurulufllar na benimsetilerek sürekli yeni ifl olanaklar yarat ld n, mesleki denetimin ulusal ve uluslararas tan n rl do rultusunda önemli ad mlar at ld n dile getiren Koramaz, özellikle mekanik tesisat, A TM projeleri, asansör, LPG, do al gaz uygulamalar gibi alanlarda yürütülen SMM hizmetleriyle baz kanun, yönetmelik ve ikincil mevzuat haz rlama süreçleri, ifl güvenli i, yap denetiminde çal flanlar n e itimi gibi alanlarda 2000 y l sonras nda 10 bini aflk n üyeye yeni ifl alanlar yarat lmas n n baflar lar aras nda yer ald n ifade etti. Oda Gelirlerinin D flsal Etkenlere Ba l Oluflunu Gözetmeliyiz Bugün Odada 315 i teknik görevli olmak üzere, toplam 539 çal flan bulundu unu aç klayan Emin Koramaz, çal flanlar n ücret, sosyal hak ve tazminatlar n gününde ödeyebilmenin, ifl güvencesini sa laman n, Oda çal flmalar n n ve TMMOB ye katk paylar n n süreklili ini sa laman n çok ciddi bir sorumluluk oldu unu ifade etti. Burada macerac l k veya günü birlikçili e asla yer olmad n n alt n çizen Koramaz, Üyelerimize ifl alanlar açmak, meslek alanlar m z korumak ve gelifltirmek temel yükümlülüklerimiz olmakla birlikte, Odam z söz konusu alanlarda organize bir flekilde yaflamas n ve direnmesini bilmek durumundad r diye konufltu. Örgütümüzün Bugüne Kadar Yapt klar, Yapabileceklerimizin puçlar n Sunuyor Emin Koramaz, yap lmas gerekenler konusunda flunlar söyledi: Zira kimi olumsuzluklar boy vermeye bafllam flt r. Aidatlar, meslek içi e itim, ifl makinalar, araç proje, belgelendirme, LPG gibi gelirlerimizde 2008 y l nda önemli düflüfller yaflanmaktad r. fiubeler baz nda gelir kalemlerini inceledi imizde bu gerçe i aç k bir biçimde gördük. Üstelik bu verilerin kriz ile henüz bir ilgisi bulunmamaktad r. Krize karfl haz rl k kapsam nda bu konular ve LPG piyasas personel e itimi ve di er bütün kalemlerde gelirleri art r c özel önlemler almal, çal flma tempomuzu yeniden düzenlemeli, özel yarat c l klar gelifltirmeliyiz. Örgütün bütününe yönelik yay nlanacak olan tasarruf tedbirleri uygulama genelgesi ve gelir art r c önlemlere iliflkin hususlar n tam bir ciddiyetle uygulanmas, teknik görevlilerimizle yap lacak özel toplant larla bu konular n kolektif bir flekilde ele al n p, yeni dönemde neler yapmam z gerekti i hep birlikte planlanmal d r. Ülkemizin içinde bulundu u konjonktür ile mesleki, sosyal, örgütsel sorumluluklar m z aras ndaki ba lar bugün ve önümüzdeki zorlu süreç için daha özel bir önem tafl maktad r. Gerekliliklerin mutlak bir flekilde kavranmas, gerekli çal flma düzeninin oluflturulmas nda anahtar rolünü üstlenir. Bir fleyi yapma iradesinin oluflturulmas ise yap lmas gerekenler için belki de yolun yar - s n n afl lmas anlam na gelir. Örgütümüzün bugüne kadar yapt klar, bence yapabileceklerinin yaln zca ipuçlar n sunmaktad r. Bu aç dan kendimize güvenmeli ve yapaca m z iflleri tek tek s ralayarak önümüze koymal y z. Dünkü Sekreter Saymanlar Toplant s ile bu toplant m z, bu aç dan büyük önem tafl maktad r. Yaflad m z onca s k nt aras nda, ileriye bakma ve daha çok çal flma gereklili i yaratan geliflmeler ve örgütlü gücümüz bizler için hep yol gösterici olmufltur. TMMOB Makina Mühendisleri Odas, örgütü ve üyelerinden ald güçle karamsarl a kap lmadan, tüm güçlüklere gö üs gererek direnmesini bilecektir. Bu nedenle meslek ve uygulama alanlar n geniflletme mücadelesini titizlikle sürdürmeliyiz. K sacas Odam z önümüzdeki dönemde çal flmalar n sürekli k lma ve bunu Oda çal flma ilkeleri ve programlar ndan taviz vermeksizin, birli ini pekifltirerek yapmal d r. Dan flma Kurulumuzun bu konularda anlay fl ve yaklafl m birli i gelifltirmesi dile iyle hepinizi sevgi ve sayg yla kucakl yorum. 59

4 BULTEN 100 2/2/09 3:39 PM Page 60 MMO dan MMO dan Baflbakan a Yan t: ktidar n Noteri De iliz AKP Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Pazar günü yerel seçim çal flmalar n n start n verdi i partisinin stiflare ve De erlendirme Toplant s nda yapt konuflmada, meslek odalar n n açt klar davalarla belediye çal flmalar na engel olduklar gerekçesiyle Odalar suçlam flt r. AKP Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Pazar günü yerel seçim çal flmalar n n start n verdi i partisi- yapmas gereken bu de il mi? Bu. Ama bunu yapmazlar. Tam aksine hemen Dan fltay a dava açarlar, bilmem nereye dava meksizin belirlerler. Baflbakan n gerçekte bizlerle birlikte elefltirdi i Dan fltay da esasen bu nedenle Odalar m z n yanl fl uy- nin stiflare ve De erlendirme Toplant - açarlar. Bunlar yap lmas n derler. Bir de gulamalara karfl baflvurular n dikkate al- s nda yapt konuflmada, meslek odalar - belediyelerimiz bunlarla u rafl r. Yap lacak maktad r. n n belediye çal flmalar n açt klar dava- olan birçok fleyi flu anda yapam yorsak larla engelledi inden yak n p, rahats zl - inan n bu Odalar sebebiyle yapam yoruz. Di er yandan Baflbakan, Moskova, Tokyo, 60 n dile getirmifltir. Bunu da burada halk m n özellikle duymas n istiyorum. Yapam yoruz. stemiyorlar. ABD katl kavflak çal flmalar n örnek vermektedir. Oysa Paris katl kavflak sistemi, Baflbakan, bas nda ç kan haberlere flöyle Çünkü halka çok uzaklar ve her fleye yak- Moskova katl kavflak ve yol geniflletme konuflmufltur: Modern flehirlerde katl lafl mlar ideolojik. çal flmalar sistemi, Tokyo da befl y l içinde köprülü kavflak olmaz diyorlar. Hâlâ bu yap lacak kaz lar, katl kavflak ve yol ge- sol zihniyet katl köprülü kavflak fikrine Ülkem bir fley kazans n. Yok böyle bir niflletme çal flmalar sistemi, bu ülkelerde- karfl. ( ) Yani bu iflin içinden gelmesem dertleri. ki dev metro sistemlerinin bir parças d r. ben de hakikaten yani do ru söylüyorlar diyece im. Dünyada böyle fley yok diyor- Her fleyden önce, herkesin bilmesi gere- Biz Meslek Odalar, Baflbakan n iddia etti i lar. Demek ki bunlar herhalde Rusya ya gi- ken bir nokta bulunmaktad r: TMMOB ve gibi, Modern flehirlerde katl köprülü kav- dip dolaflmam fllar. Moskova ya bile gitse- ba l Odalar keyfi yorumlara tabi ideolo- flak olmaz demiyoruz. Önermelerimiz ler orada var. ABD ye git var. Tokyo da b - jik, siyasal organizasyonlar de ildir. Odala- Baflbakan n dedi i gibi s de il, çok kap- rak tek katl y, befl katl yollar var. Niye? r m z, tüm çal flmalar nda meslek ve uz- saml d r. Örne in Odam z, Ulafl m ve Tra- Ulafl m s k nt s var da onun için. Onu afl- manl k alanlar ndan hareketle bilim ve fik Politikalar nda Planlama Gereklili i mak için bunu yapm fl. Art k bunlar mima- tekni i referans alan, yasa ve yönetmelik- bafll kl Oda Raporunda, tüm ulafl m mod- rinin literatürü içerisinde yerini ald. Ama leri bulunan birer kamu kurumu niteli in- bunlar tabii inat olsun, AK Parti belediyecili i böyle bir fley mi yapt, öyleyse bizim buna karfl olmam z laz m. ( ) Efendim, ama iflte Mimarlar Odas ne der? Mimarlar Odas n n böyle bir derdi yok ki! Varsa bafl m z, gözümüz üstünde. Ama bir deseler bize Ya flöyle, flöyle yapsan z çok güzel olacak. Asl nda sivil toplum örgütlerinin de meslek kurulufllar d r. Odalar m z, yanl fl kentsel uygulamalar elefltirirken gerçekler ve do rular n dayana n bilim ve tekni in ö retilerinden almaktad r. Mühendis, mimar ve flehir planc lar n n örgütleri olan Odalar, toplumsal yaflam n biçimlenifline dair görüfl, öneri ve çözümlerini tamamen bu temelde ve siyasal kayg gözet- Baflbakan meslek odalar n elefltiriyor, ancak bilinmeli ki meslek odalar kentlere dair yanl fl planlar n onay makam de il, ça dafl yaflam n güvencesi olan kamusal kurumlard r

5 BULTEN 100 2/2/09 3:39 PM Page 61 lar n n tek bir tafl ma zinciri oluflturacak flekilde entegre edilmesine yönelik kombine (seri, ekonomik, çevreci, güvenli ve h zl ) tafl mac l n esas al nmas n ve bütün ulafl m politikalar n n ülke geneli ve yerel düzeyde birbirleri ile entegre ve bütünlüklü olarak planlanmas n, tarihsel, kültürel doku, çevre ve ekonomik boyutlar n dikkate al nmas n ; kentsel ulafl m aç s ndan ise kent merkezlerine trafik ak fl n n cayd r c hale getirilmesi ve kent içi ulafl mda toplu tafl mac l k ve rayl sistemlerin tercih edilmesini savunmaktad r. Bu kapsamda elbette ki katl kavflak, köprüler, alt-üst geçitler yap labilir. Ancak AKP belediyecili i yanl fl uygulamalar ifrada vard rm flt r. Kent merkezlerine otomobillerin giriflini kolaylaflt - ran katl kavflak, alt-üst geçit ve köprülerin inflas yoluyla motorlu tafl tlar n birkaç noktadan durmadan geçmelerini sa layarak trafik sorununun çözülece ini sanmak, gerçekte ulafl m ve trafik gerekliliklerini anlamaktan uzakt r. AKP belediyeleri bu politikalar ile petrole ba ml l ve otomotiv endüstrisinin ç karlar n gelifltirmifltir. Gerçek flu ki, AKP nin ve Baflbakan n kendisine onay vermeyen herhangi bir kuruma, yasal süreçlerin belirleyicili ine, hukukun güvenilirli ine, g da, ulafl m, s nma, kent planlamas gibi konularda bilimsel tespit ve önerilere tahammülü yoktur. TMMOB Üyesi Gülseren Yurttafl Cinayetinin Takipçisiyiz! Kentin tüm sokaklar n birbiriyle kesiflmeyecek flekilde katl kavflaklarla donatmak ve yayalar n tüm yaflant lar n alt ve üst geçitlerde sürdürmelerini önerecek kadar büyük yanl fllar n yap lmad bir ça da yafl yoruz. Yayalara ve çevrede yaflayanlara olumsuz etkiler yaratacak katl kavflaklar n çoklu u, kamu kaynaklar n ve kentsel mekânlar savurganca tüketmekten baflka bir anlam yoktur. Kentlerde ortaya ç kan ulafl m sorunlar n sadece trafik s k fl kl boyutunda görmek ve bu sorunu birkaç katl kavflak yap m ile çözmeye çal flmak konuyla ilgili uzmanlar n ve bilim insanlar n n y llar önce terk etti i bir çözümdür. Bugün Avrupa n n birçok kentinde ve özellikle metropol kentlerde merkeze yönelen yollardaki tafl t trafi i yo unlu unu kontrol edebilmek için var olan otopark alanlar azalt lmakta ve kent merkezlerine art k katl otopark ve katl kavflak gibi sorunu göreceli olarak çözmeye yönelik yat r mlardan vazgeçilmekte, araçlar n kent merkezine y lmas önlenmektedir. Gerçek flu ki, AKP nin ve Baflbakan n kendisine onay vermeyen herhangi bir kuruma, yasal süreçlerin belirleyicili ine, hukukun güvenilirli ine, g da, ulafl m, s nma, kent planlamas gibi konularda bilimsel tespit ve önerilere tahammülü yoktur. Ancak biz meslek odalar, ülkemizin ve kentlerimizin kaynaklar n n özellefltirilmesine, kamu yönetimi, imar, çevre, kültür ve turizmin rant alanlar na dönüfltürülmesine karfl ç kmaya; g da, su, elektrik, akaryak t, do al gaz, ulafl m ve kentsel uygulamalar n soygun kap s olmamas na, belediyeler eliyle ruhsats z inflaatlar yap lmas n durdurmaya devam edece iz. Odam z ve Birli imiz TMMOB, bu Hükümetten önce oldu u gibi, toplumsal yaflam n olmas gereken normlar içermesine dönük kal c çözümleri savunmada halk n yan nda taraf olmaya bu Hükümet dönemi ve ondan sonra da devam edecek, tüm yanl fl uygulamalar ve kentlerin tüketilmesinin karfl s nda olacak, ülkenin gelece ine sahip ç kacakt r. Emin Koramaz TMMOB Makina Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Baflkan tarihinde gerekli ifl güvenli i önlemlerinin al nmamas nedeniyle gerçekleflen bir ifl kazas sonucu yaflam n yitiren HKMO üyesi mühendis Gülseren Yurttafl n 24 Ekim 2008 günü yap lan duruflmas - na destek veren TMMOB KK bir de bas n aç klamas yapt. KK ad na bas n aç klamas - n okuyan KK Sekreteri Tores Dinçöz, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas n n hem etkin bir üyesi olan hem de uzun y llar fiube Müdürlü ü görevini özveriyle yerine getiren Gülseren Yurttafl ifl cinayeti sonucu kaybetmemizin ard ndan ifl güvenli i önlemlerinin al nmamas nedeniyle ölümlerin süreklileflti ini söyledi. Gülseren Yurttafl için aç lan kamu davas n n takipçisi olaca m z bas na ve kamuoyuna duyurmufltuk. Davan n her duruflmas nda burada olaca z diyen Dinçöz yetkililere de seslenerek; fl güvenli i ve iflçi sa l için mevcut bulunan yasal düzenlemelerin uygulanmas sa lans n, bu konuda kamusal denetim ve kontrol mekanizmalar sa l kl bir flekilde iflletilsin, insan yaflam n n de il, yap lacak kâr n ön planda oldu u ve bu nedenle yeterli ifl güvenli i önlemlerinin al nmamas na zemin haz rlayan tafleronlaflt rma uygulamalar na derhal son verilsin. TMMOB ye ba l mühendis, mimar, flehir planc lar odalar n n yöneticileri ve üyeleri olarak, ifl güvenli i ve iflçi sa l konusunda kamuoyunu ayd nlatmaya, ifl güvenli i konusunda gereken önlemlerin al nmas konusunda gerekli ad mlar n at lmas için üzerimize düflen sorumluluklar yerine getirmeye devam edece iz dedi. 61

6 BULTEN 100 2/2/09 3:39 PM Page 62 MMO dan VII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi ve Kalite Fuar zmir de Düzenlendi... Türkiye de Ölçü Aletlerinin Güvenilirli i 500 Kifliye Emanet! Ölçümbilim Kongresi ve Kalite Fuar ; Makina Mühendisleri Odas (MMO) ad na zmir ve Eskiflehir fiubelerinin sekreteryas nda 30 Ekim-1 Kas m 2008 tarihlerinde zmir de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi nde gerçeklefltirildi. 62 II. Ulusal Ölçümbilim Kongresi ve Kalite Fua- yap lan konuflmalara nitelikli perso- Vr nda nel yetersizli i ve e itimdeki eksiklikler damgas n vurdu. Türkiye de ölçü aletlerinin denkli ini ve güvenilirli ini sa layacak nitelikli kadro eksikli inin çok ciddi düzeyde oldu unu savunan MMO Baflkan Emin Koramaz ise ülke genelindeki 3 bin 225 belediyeden yaln zca 167 sinde ölçü ve ayar memuru bulundu una dikkat çekerek, Sanayi ve Ticaret Bakanl m z n Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlü ü ne ba l il müdürlüklerimizdeki çal flanlarla birlikte bu konudaki hizmetler Türkiye genelinde toplam 500 civar ndaki personelce yürütülmektedir. Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlü ü ne ba l il müdürlüklerimizdeki çal flanlarla birlikte bu konudaki hizmetler Türkiye genelinde toplam 500 civar ndaki personelce yürütülmektedir. Bu say n n yetersizli i ve denetim eksikli inden kaynakl tüketicilerimizin u rad maddi kay plar, haks z rekabet ve yaflanan bir dizi s k nt Sanayi ve Ticaret Bakanl m z taraf ndan da ifade edilmektedir. Bu noktada ba ms z, tarafs z kamu yarar n esas alan, ifllevsel bir denetim mekanizmas oluflturulmas gerekti i aç kt r. Ölçü aletlerinin ilk muayene ve periyodik muayenelerinin ülke genelinde düzenli, sürekli, etkin ve yayg n olarak gerçeklefltirilmesi böylesi bir düzenlemeyi zorunlu k lmaktad r. dedi. Ege KALMEM 10 Y ld r Bölgedeki Sanayi Kurulufllar na Hizmet Üretiyor Bu nedenle Oda n n yürüttü ü çal flmalar n büyük önem tafl d n ve ülke lehine kazan mlar hanesine yaz ld n vurgulayan Koramaz, Oda n n yürüttü ü çal flmalar konusunda flu bilgileri verdi: Meslek çi E itim Merkezi (M EM) bünyesinde kuruldu u günden bu yana 17 konuda iki bine yak n kurs aç lm fl, bu kurslara 40 bini aflk n üyemiz kat lm fl ve 39 bin belge verilmifltir. M EM taraf ndan verilen belgelerin ulusal ve uluslararas tan n rl, hizmetin niteli inin yükseltilmesi için Oda Merkezi nde bir Personel Belgelendirme Kuruluflu (PBK) kurulmufl ve Ocak 2007 y l nda kuruluflumuz Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) taraf ndan akredite edilmifltir. E itim ve belgelendirme çal flmalar m - z n yan s ra zmir de kurulu bulunan Ege Kalibrasyon Laboratuvar ve Metroloji E itim Merkezimiz (Ege KALMEM) ile 1998 y l ndan bu yana bölgedeki sanayi kurulufllar na hizmet üretiyoruz. Ege KALMEM de elektrik, bas nç, kütle, boyut ve s cakl k ölçüm ve kalibrasyon hizmetleri yan s ra çeflitli konularda e itimler de gerçeklefltirilmektedir. Odam z CE uygulamalar na iliflkin olarak da üzerine düflen görevleri yapmaktad r. Ülke genelinde CE uygulamalar konusunda üyelerimize ve sanayicimize e itimler, seminerler verilmektedir. fiubelerimizde CE dan flma merkezleri oluflturulmufl, konu hakk nda Oda teknik görevlilerine yönelik e itimler düzenlenmifl, gerekli altyap oluflturulmufltur. Odam z Ülke Sanayisine Hizmet Üretiyor Oda n n uygunluk de- erlendirme alan nda da somut ad mlar att - n bildiren Koramaz, bu konuda zmir de oluflturulan Asansör Kontrol Merkezi nin ilgili direktif kapsam nda

7 BULTEN 100 2/2/09 3:39 PM Page 63 Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Melih Şahin MMO Yönetim Kurulu Başkanı Avrupa Birli i ve Türkiye de Onaylanm fl Kurulufl olarak atand n, Asansör AT Tip ncelemesi, Asansör Son Muayene, Modül Birim Do rulamas ve Tam Kalite Güvence modüllerinde ürün belgelendirmesi yapt n kaydetti ve 2007 y llar nda Sanayi ve Ticaret Bakanl Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlü ü ile Oda aras nda Otomatik Olmayan Tart Aletleri, Taksimetreler ile Akaryak t, Gaz ve Su Sayaçlar n n Periyodik Muayeneleri nin Odalar taraf ndan e itilerek belgelendirilen, yeterli altyap ya sahip mühendislik kurulufllar eliyle verilmesi do rultusunda bir dizi çal flma yürütüldü ünü aç klayan Koramaz, bu alanlara iliflkin Bakanl k ile ifl birli i içerisinde yönetmelik taslaklar da haz rland n belirterek, Bu noktada 2006 y l nda haz rl klar Sanayi ve Ticaret Bakanl ve Odam z taraf ndan yap lan yönetmeliklere Baflbakanl k taraf ndan yay mlanacak bir tebli ile yürürlük kazand r lmas bu alandaki denetim bofllu unu büyük ölçüde giderecektir diye konufltu. Türkiye Bu Krizi Tüm Toplumda Yaflayacak Kongrenin uluslararas bir kriz ortam nda topland n, bugün uluslararas sistemin büyük çapl bir finansal kriz ile çalkaland n an msatan Koramaz, Baflta otomotiv olmak üzere, birçok sektörde üretimin k s lmas ve iflten ç karma uygulamalar na flimdiden bafllanm flt r. Dolay s yla Türkiye bu krizi yaln zca finans, bankac l k ve borsa alanlar nda de il; bizzat üretici sektörlerde, artan stoklarda, dolay s yla hizmet sektörlerinde ve tüm toplumda yaflayacakt r. dedi. Do ru Politikalarla Direnmek ve Ayakta Kalmak Mümkün Bu koflullarda bile direnmenin ve ayakta kalman n olanakl oldu unu iflaret eden Koramaz, ülkenin kaynaklar küresel güçlerin bask s ndan ba ms z bir flekilde de erlendirildi inde, bilimi ve teknolojiyi esas alan, AR-GE ve inovasyona a rl k veren, yerli yat r mc y özendiren ve koruyan, özellefltirme saplant s ndan vazgeçen, devletin ekonomideki yönlendiricili ini art ran, d fl girdilere ba ml olmayan, öznesine sosyal devlet anlay fl n oturtan, istihdam odakl ve planl bir kalk nmay öngören politikalar uyguland nda durumun de iflece ini söyledi. Mehmet So anc : Piyasa gözetim ve denetimi mutlaka sa lanmal Kongre aç l fl nda konuflan TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet So anc, bir yandan insana ve insanl a karfl ifllenen suçlara karfl ç kt klar n, öte yandan da insana ve insanl a karfl sorumluluklar n bildiklerini ve bunun gereklerini yerine getirmeye çal flt klar n vurgulad. TMMOB nin üyelerinin haklar n n elde edilmesine, taleplerinin gerçekleflmesine yönelik çabalarda bulunduklar n ifade eden So anc, sorunlar n toplumun ve halk n sorunlar ndan ayr tutulamayaca n da bildiklerini dile getirdi. S k nt l, sanc l, sorunlu bir ülkede yafl yor olman n tüm sonuçlar mühendis kimli imizle birlikte, yurttafl kimliklerimiz dolay s yla yine bizi buluyor diyen So anc, flöyle konufltu: flte kapitalist küreselleflmenin yaflamakta oldu umuz küresel krizi! Neoliberal de iflim süreci dünyada ve Türkiye'de her geçen gün etkisini daha fazla hissettiriyor. Yoksullar n daha fazla yoksullaflt, siyasal yap da pek çok de iflimin gerçekleflti i süreç, kapitalist küreselleflmenin küresel kriziyle karanl k yüzünü bir kez daha gösterdi. Neoliberalizmin kurallar n n de iflmez oldu u öngörüsü sars l rken, krizden kurtulmak için sistemin taleplerine cevap vermenin de do ru olmad ortaya ç kt. Piyasan n inisiyatifine b rak lm fl bir ekonomi sürekli kriz üretmekte, faturas da emekçi halka kesilmektedir. MMO Ölçümbilimi Türkiye Gündemine Soktu TMMOB nin sorumluluklar ndan birinin de meslek alanlar üzerine gerçeklefltirilen sempozyum ve kongre gibi etkinliklerde bu alandaki sorunlar n ortaya koyularak çözüm önerilerinin dile getirilmesi oldu unu söyleyen So anc, VII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi nde Türkiye de yasal metroloji alan ndaki uygulamalar üzerine bilgi ve birikimlerini bilim insanlar ile buluflturduklar n ifade etti. Ölçümbilimin Türkiye de Makina Mühendisleri Odas n n 13 y ld r düzenledi i bu kongrelerle gündeme sokuldu unu kaydeden So anc, Sa l k, sanayi, ticaret, turizm, spor, telekomünikasyon, tafl mac l k, teknoloji gibi yaflam n her alan nda ifllevselli i bulunan ölçümbilim; ekonomi ve gündelik yaflamda, planlama, tasar m, üretim ve denetim aflamalar nda birer ölçü aletinde somutlanarak karfl m - za ç kmaktad r dedi. Muayeneler Ülke Genelinde Etkin Bir fiekilde Gerçeklefltirilmeli Ölçümbilim kapsam ndaki ölçü aletlerinin do ru, ayarl ve uluslararas birimler sistemine uygun olarak kullan lmas n n yasal bir zorunluluk olmas na karfl n; kamu yarar na, kullan c ve tüketici ç karlar na, ilgili birimler ve standartlar sistemine uygun olarak kullan lmas n n Türkiye de henüz sa lanamad n belirten Mehmet So anc, Bugün bu noktada söz konusu olan, ölçüm aletlerinin kullan lmas de il, aletlerin nas l kullan ld, ayar ve denetimlerinin yap l p yap lmad d r. Bu konuda piyasa gözetim ve denetiminin mutlaka sa lanmas gerekmektedir dedi. Kongrelerin ve MMO Baflkan Emin Koramaz n konuflmas n n ölçü aletlerinin ilk muayene ve periyodik muayenelerinin ülke genelinde etkin bir flekilde gerçeklefltirilmesi gereklili ini gösterdi ini dile getiren So anc flöyle konufltu: Gözümüzde canland ral m; otomatik olmayan tart aletleri, taksimetreler, akaryak t, gaz ve su sayaçlar, elektrik sayaçlar, kuyumculardan sanayi tesislerine, hastanelerdeki bebekler için kullan lan t bbi cihazlara kadar ölçüm aletlerinin birçok kullan m alan vard r ve bunlar n denetim ve periyodik kontrolleri yap - lamamaktad r. Oda Baflkan m z n bu alanda görevli Bakanl k ve belediyelerin personel say s - na iliflkin verdi i rakam trajik düzeyde azd r, ülkemizin bu alanda yakalamas gereken standartlar karfl lamaktan uzakt r. Kalibrasyon, izlenebilirlik, kamu yarar na organize olmufl bir ölçme sistemi ve ölçümbilim alan nda belgeli ve e itimli personel gereksinimi ve buradan hareketle kamu ad na piyasa gözetim ve denetimi flte as l sorun buradad r ve baflta Makina Mühendisleri Odam z olmak üzere TMMOB ye ba l Odalar m z n bu konuda kendilerinden istenecek ve talip olunan görevleri yerine getirebilecek yetkinlik ve organizasyona sahip oldu unu Birlik Baflkan olarak belirtmek istiyorum. 63

Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz

Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s 2008 Y l: 18 Say : 81 HKMO 41. Ola an Genel Kurulu yap ld Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz Yaz s 3. sayfada

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. "TMMOB M T NG " için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. TMMOB M T NG  için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur. BASIN AÇIKLAMALARI MO ANKARA fiube BÜLTEN EYLÜL 2005 [ ] 8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan "TMMOB M T NG " için TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

Detaylı

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r.

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r. ller Bankas gibi bir kurumun tasfiyesi, salt bir örgütlenmenin son bulmas anlam na gelmemekte; yerel yönetim mali sisteminin dönüflümüne, yerel yönetim hizmetlerinin merkezi planlama d fl na ç kar larak

Detaylı

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI NfiAAT MÜHEND SLER ODASI D YARBAKIR fiubes MO D YARBAKIR BÜLTEN { Ç NDEK LER } MO Diyarbak r Bülteni Y l: 1 Say :1 nflaat Mühendisleri Odas Diyarbak r fiubesi Yay n Organ d r. TMMOB nflaat Mühendisleri

Detaylı

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 1 May s Alanlarda Coflkuyla Kutlad k 7 '2008 Küresel Kriz' Konulu Seminerimiz Gerçekleflti 9 MMO 43.

Detaylı

7. Dönem 2. Dan flma Kurulu Toplant m z Gerçekleflti

7. Dönem 2. Dan flma Kurulu Toplant m z Gerçekleflti Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 7. Dönem 2. Dan flma Kurulu Toplant m z Gerçekleflti 5. Geleneksel Deniz Buluflmam z Gerçekleflti 3 Do algaz Bilgilendirme Toplant s Gerçeklefltirildi 4 30

Detaylı

Ç NDEK LER MERHABA...3 KAPAK KONUSU IV. GENÇ HAR TACILAR GÜNLER...5. ULUSLARARASI ETK NL KLER FIG 2007 ÇALIfiMA HAFTASI...10

Ç NDEK LER MERHABA...3 KAPAK KONUSU IV. GENÇ HAR TACILAR GÜNLER...5. ULUSLARARASI ETK NL KLER FIG 2007 ÇALIfiMA HAFTASI...10 Ç NDEK LER MERHABA...........................3 KAPAK KONUSU IV. GENÇ HAR TACILAR GÜNLER............5 ULUSLARARASI ETK NL KLER FIG 2007 ÇALIfiMA HAFTASI..............10 HKMO DAN HABERLER TMMOB HAR TA VE

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU

2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU TMMOB M MARLAR ODASI 2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU POL T KALAR / DE ERLEND RMELER RAPOR 15 Ocak 2009 TMMOB Mimarlar Odas, küresel kriz koflullar nda yerel niteli inin ötesine geçerek genel seçim niteli

Detaylı

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI TMMOB M MARLAR ODASI ULUSAL M MARLIK POL T KALARI Yay nlayan Derleyen Tasar m Bask TMMOB Mimarlar Odas Tu çe Selin Ta mat Nilgün Kara Babacan Yalç n Matbaac l k Ltd. fiti,

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

BUS AD DAHA KAL TEL B R fi HAYATI Ç N GENÇ MÜHEND SLERLE EL ELE!

BUS AD DAHA KAL TEL B R fi HAYATI Ç N GENÇ MÜHEND SLERLE EL ELE! fiubat - N SAN 2014 129 Türkiye yi küstürmek, gelece i çok tart flmal olan AB nin ifline gelmiyor Y l n ilk YDK toplant s nda Bursa ve Türkiye nin gelece i masaya yat r ld Düzen, fleffaf piyasa ve ba ms

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

Türkiye de son birkaç y lda köklü bir ekonomik yeniden

Türkiye de son birkaç y lda köklü bir ekonomik yeniden Praksis 9 Sayfa: 221-246 Enerji Sektöründe Özellefltirme: Rekabetçi Bir Piyasada Yönetiflim mi? Faruk Ataay Türkiye de son birkaç y lda köklü bir ekonomik yeniden yap land rma program yürürlü e konmufl

Detaylı

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel dengesizli in giderilmesi konusunda büyük öneme sahip oldu unu belirterek, stanbul daki fabrikas

Detaylı

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen Praksis 9 Sayfa: 301-319 1980 den Günümüze Sa l k Politikalar Ata Soyer Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen de ifliklikler, dönem boyunca yürürlükte olan neoliberal politikalar n önemli

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 4 MAR 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... ürk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Denktafl, AO da düzenlenen

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı