MMO Güçlüklere Gö üs Gererek Direnmesini Bilecektir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MMO Güçlüklere Gö üs Gererek Direnmesini Bilecektir"

Transkript

1 BULTEN 100 2/2/09 3:38 PM Page 57 MMO DANIfiMA KURULU MMO Güçlüklere Gö üs Gererek Direnmesini Bilecektir Yaflanan küresel ekonomik krizin Türkiye ye yans malar n n de erlendirildi i Dan flma Kurulu toplant s nda, Odan n örgütü ve üyelerinden ald güçle tüm güçlüklere gö üs gererek direnmesini bilece i vurguland Dönem ikinci Dan flma Kurulu toplant s 30 Kas m 2008 tarihinde, 78 kiflinin kat l m yla Oda Merkezi nde yap ld. Makina Mühendisleri Odas (MMO) Yönetim Kurulu Baflkan Emin Koramaz' n aç l fl konuflmas ile bafllayan toplant da, TMMOB Baflkan Mehmet So anc dünyada ve Türkiye de yaflanan geliflmeleri ve Oda çal flmalar n de erlendiren bir konuflma yapt. Toplant da söz alan Dan flma Kurulu Üyeleri, yaflanmakta olan küresel ekonomik krizi, krizin Türkiye ye yans malar n, Oda n n yapmas gerekenleri ve yedi ayl k Oda çal flmalar n de erlendirdiler. MMO Baflkan Emin Koramaz, daha çok çal flmay gerektiren geliflmelerin ve örgütlü gücün kendileri için hep yol gösterici oldu unu iflaret ederek, TMMOB Makina Mühendisleri Odas, örgütü ve üyelerinden ald güçle karamsarl a kap lmadan, tüm güçlüklere gö üs gererek direnmesini bilecektir dedi. Emin Koramaz: Örgütlü gücümüz bizim için hep yol gösterici oldu Konuflmas na toplant n n farkl koflullarda yap ld na dikkat çekerek bafllayan MMO Baflkan Emin Koramaz, bugün Türkiye yi ve bütün sektörleri içine alan bir krizin söz konusu oldu unu belirtti. Amerikan finans piyasalar ndaki altüst oluflla bafllayan ekonomik krizin dalga dalga tüm dünyaya yay ld n ifade eden Koramaz, Emperyalist kapitalist sistem, her kriz ve bunal m döneminde oldu u gibi bu krizin maliyetini de emekçi kesimlere ve geri b - rakt r lm fl ülke halklar na yüklemeye çal flmaktad r. Düne kadar serbest piyasa ekonomisini kutsayanlar, devletlerin ekonomik ve sosyal alandan elini çekmesi gerekti ini söyleyenler, krizin sorumlusu olan dev tekelleri, çok uluslu flirketleri ve bankalar kurtarmak için kamu kaynaklar - n seferber etmektedir diye konufltu. Y llard r özellefltirmelerin erdeminden dem vuranlar n zarar eden finans kurulufllar n devletlefltirdi ini, borçlar n sahiplendi ini, krizin faturas n n ise iflten ç - karmalar ve düflük ücretler olarak çal flanlara kesildi ini söyleyen Koramaz, krize karfl dünyada aç klanan kurtarma paketlerinin bugün 10 trilyon dolar aflt n dile getirdi krizinde Türkiye de nas l 60 milyar dolar civar nda para asalak, rantiyeci bankalar kurtarmaya harcand ise flimdi de dünya çap nda çok daha devasa boyutlarda kurtarma paketleri gündemdedir diyen Koramaz, dünyan n ve ülkelerin mali kaynaklar n n çok dar bir zümrenin ve büyüklerin kurtar lmas için harcand - n, harcanaca n aç klad. 57 Durum Gerçekten Vahim Ülke kaynaklar üretken yat r mlar yerine

2 BULTEN 100 2/2/09 3:39 PM Page 58 MMO Başkanı Emin Koramaz TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı Kürt sorununun çözümünde demokratik aç l mlar yerine fliddet ortam n n egemen k l nmas, toplumun dinsel yaflam biçimleri ve etnik kökenleri üzerinden birbirine düflman edilmesi de eklendi inde, ülkemiz siyasal ve toplumsal aç dan çok daha olumsuz noktalara sürüklenecektir. Bu noktada ülke halk ve kaynaklar n, kalk nmay ve toplumsal bar fl esas alan bir program n oluflturulmas n n ve yaflamda karfl l n bulmas n n sa lanmas zorunludur. Yerel Seçimler Önemli Bir F rsat 58 hizmet ve finans sektörleri ile borç faizlerine aktar lmaktad r. Özellefltirme ve serbestlefltirme ad alt nda tar m alanlar m z, ormanlar, araziler ve entegre sanayi tesislerimiz elden ç kar lmaktad r. Üretim ve yat r mdan kopuk politikalarla Türkiye s - cak paran n boyunduru u alt na sokulmufltur. Ülkemiz kaynaklar spekülatörlere, Türkçe karfl l ile vurgunculara aktar lmaktad r. K sacas Türkiye ekonomisi cari aç n d fl borçla kapatan, s cak para ak - fl na mahkûm, yüksek cari aç k, yüksek d fl borç ve süreklileflmifl iflsizli e dayal k r lgan ve sürekli kriz tehdidi alt nda bir yap - ya büründürülmüfltür. Bu durum ile sanayi ve ekonomimize iliflkin birikmifl olumsuzluklar n çak flmas, Türkiye nin önemli zorluklarla karfl laflaca n n iflaretleridir. Son y llarda yerel yönetimler, valilikler ve çeflitli vak flar kanal yla sadaka türü sosyal yard mlarla yoksul kesimleri yedekleyen iktidar, dünya konjonktürü ve mevcut cari aç k itibar yla önümüzdeki dönemde daha fazla zorlanacakt r. Ekonomi flaklabanlar - n n benimsetmek istediklerinin aksine durum gerçekten vahimdir. Dolay s yla AKP veya benzer ekonomik program benimseyen herhangi bir siyasi güç, bu kriz faktörlerini yönetemeyecektir. Sermaye flsizlik Fonundaki 37 Milyar TL ye Gözünü Dikti Devlet kaynaklar yla özel bir fon oluflturularak, sonradan geri ödenmek kofluluyla, iflten ç karmalarda tazminatlar için iflverenlere destek olunmas planlanmakta, bir anlamda iflten ç karmalar kolaylaflt r lmaktad r. Yaln zca son iki ay içinde, baflta tekstil ve otomotiv olmak üzere hemen her sektörde on binlerce çal flan iflten ç kar lm flken, sermaye çevreleri bu kez de iflsizlik fonundaki yaklafl k 37 milyar TL ye gözünü dikmifltir. flsizlik fonunu büyütmek ve iflsizlik ödene ini art rmak yerine, bu fon TOK yat r mlar nda ve iflverenlere verilecek kredilerde kaynak olarak kullan lmak istenmektedir. Özel Sektörün D fl Borçlar na Örtülü Devlet Deste i Getiriliyor Hâlâ özellefltirmelerden medet umuldu unu, 2B projesinin tekrar gündeme tafl narak ormanlar n ve kamu arazilerinin kaynak yaratma ad na talan edildi ini savunan Emin Koramaz, Di er yandan Baflbakan ve Hükümet ilk bafllarda IMF konusunda TÜS AD la gölge boksu yaparken bugün IMF ile anlaflma yolundad r dedi. IMF den al nacak kredilerin d fl borcu bulunan özel sektöre iç borçlanma olarak aktar laca n ve emperyalist merkezlerin kredi faizlerinin güvence alt na al naca n vurgulad. Yani özel sektörün d fl borcu azal rken devletin d fl borcu artacakt r diyen Koramaz flöyle konufltu: Bütün bu sorunlara, demokrasi alan ndaki temel eksiklikler, TMMOB, KESK, D SK, TTB ve Çiftçi-Sen baflkanlar n n 28 Ekim de Krizden Ç k fl çin Sosyal Dayan flma ve Demokratikleflme bafll alt nda yapt klar bas n aç klamas n n yeni dönemde de izlenecek emek eksenli politikay kamuoyuna deklare etti ini belirtti. Sanayi Kongresi nde Bir Sanayi Plan n n Ana Çerçevesini Çizece iz Dönem, dostluklar m z, birlikteliklerimizi geniflletme; ama ilkeli, ülkemiz ve halk m - z n ç karlar na uygun bir flekilde geniflletme dönemidir diyen Emin Koramaz, Türkiye nin bütün emek, eflitlik ve demokrasi güçlerinin birlikteli inin önümüzdeki y llarda en acil istem ve özlemi olaca n belirtti. Koramaz; TMMOB, KESK, D SK, TTB ve Çiftçi-Sen in ortak bas n aç klamas yapt gün, ayn salonda iktisatç Mustafa Sönmez in de Küresel Kriz, Türkiye ve Sosyal Dayan flma Program adl bir sunum yapt n kaydetti. D SK, KESK, TMMOB nin aç klamalar d fl nda geride b rakt m z hafta bafl nda Türk fl in de Ekonomik Krize Karfl Önlemler Raporu aç klad n an msatan Koramaz, flöyle konufltu: Ancak eme e iliflkin talepler bir flekilde ortada olmas na karfl n, sanayiye iliflkin, bizim hep söylediklerimizin d fl nda, kapsaml bir önerme veya program henüz bulunmamaktad r. flte biz bu noktada önemli bir rol üstlenece iz. De erli bilim insanlar m z Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Hayri Kozano lu, Prof. Dr. Oktar Türel, Prof. Dr. Aziz Konukman, Prof. Dr. flaya Üflür ün de kat l-

3 BULTEN 100 2/2/09 3:39 PM Page 59 d TMMOB Sanayi Kongresi 2009 un bir haz rl k toplant s nda, krizin sanayi sektörlerine iliflkin etkisinin saptanmas ve çözüm önerilerinin ç kar lmas amac yla 2009 un ilk aylar nda Sanayi Kongresinin bir ön sempozyumunun yap lmas için görüfl birli ine vard k. Bu sempozyumdan elde edilecek veriler fl nda, Aral k 2009 da yapaca m z TMMOB Sanayi Kongresi nde, Türkiye nin gereksindi i bir sanayi plan - n n ana çerçevesi çizilmeye, sanayi sektörlerimizin her birine iliflkin temel hedefler ve yol haritalar oluflturulmaya çal fl lacakt r. Amac m z, bunal m sonras kapsaml bir s nai plan n kendisini ya da en temel unsurlar n ülkemizin sanayi gelece ine fl k tutacak bir biçimde ortaya ç karmakt r. Say n Boratav, o toplant da bize, bu ifli, Türkiye de sizden iyi yapabilecek kurum yok demifltir. TMMOB Sanayi Kongresi dolay s yla Odam z n böylesi onurlu bir görevi üstlendi ini burada sizlerle paylaflmak isterim. dedi. Mevcut Kurumsallaflma Düzeyini Korumak Göreviyle Yüz Yüzeyiz Odam z n birinci derecede yo unlaflmas gereken mesleki denetim ve teknik ölçümlerin tamam n n çok önüne geçmifl olmas, kurumsallaflmada yapmam z gereken ayarlara da iflaret tutmaktad r. Bu nedenle Odam z belirli alanlarda art k ciddi bir iç tahkimat, baz konularda ise tutuculuk yapmak ve mevcut kurumsallaflma düzeyini korumak görevi ile karfl karfl yad r diye konufltu. Oda Uzmanl k Alanlar n n Tan mlanmas nda Önemli Mesafeler Ald Yaflad m z onca s k nt aras nda, ileriye bakma ve daha çok çal flma gereklili i yaratan geliflmeler ve örgütlü gücümüz bizler için hep yol gösterici olmufltur. MMO, örgütü ve üyelerinden ald güçle, tüm güçlüklere gö üs gererek direnmesini bilecektir. Mesleki denetimin gere inin kamu kurulufllar na benimsetilerek sürekli yeni ifl olanaklar yarat ld n, mesleki denetimin ulusal ve uluslararas tan n rl do rultusunda önemli ad mlar at ld n dile getiren Koramaz, özellikle mekanik tesisat, A TM projeleri, asansör, LPG, do al gaz uygulamalar gibi alanlarda yürütülen SMM hizmetleriyle baz kanun, yönetmelik ve ikincil mevzuat haz rlama süreçleri, ifl güvenli i, yap denetiminde çal flanlar n e itimi gibi alanlarda 2000 y l sonras nda 10 bini aflk n üyeye yeni ifl alanlar yarat lmas n n baflar lar aras nda yer ald n ifade etti. Oda Gelirlerinin D flsal Etkenlere Ba l Oluflunu Gözetmeliyiz Bugün Odada 315 i teknik görevli olmak üzere, toplam 539 çal flan bulundu unu aç klayan Emin Koramaz, çal flanlar n ücret, sosyal hak ve tazminatlar n gününde ödeyebilmenin, ifl güvencesini sa laman n, Oda çal flmalar n n ve TMMOB ye katk paylar n n süreklili ini sa laman n çok ciddi bir sorumluluk oldu unu ifade etti. Burada macerac l k veya günü birlikçili e asla yer olmad n n alt n çizen Koramaz, Üyelerimize ifl alanlar açmak, meslek alanlar m z korumak ve gelifltirmek temel yükümlülüklerimiz olmakla birlikte, Odam z söz konusu alanlarda organize bir flekilde yaflamas n ve direnmesini bilmek durumundad r diye konufltu. Örgütümüzün Bugüne Kadar Yapt klar, Yapabileceklerimizin puçlar n Sunuyor Emin Koramaz, yap lmas gerekenler konusunda flunlar söyledi: Zira kimi olumsuzluklar boy vermeye bafllam flt r. Aidatlar, meslek içi e itim, ifl makinalar, araç proje, belgelendirme, LPG gibi gelirlerimizde 2008 y l nda önemli düflüfller yaflanmaktad r. fiubeler baz nda gelir kalemlerini inceledi imizde bu gerçe i aç k bir biçimde gördük. Üstelik bu verilerin kriz ile henüz bir ilgisi bulunmamaktad r. Krize karfl haz rl k kapsam nda bu konular ve LPG piyasas personel e itimi ve di er bütün kalemlerde gelirleri art r c özel önlemler almal, çal flma tempomuzu yeniden düzenlemeli, özel yarat c l klar gelifltirmeliyiz. Örgütün bütününe yönelik yay nlanacak olan tasarruf tedbirleri uygulama genelgesi ve gelir art r c önlemlere iliflkin hususlar n tam bir ciddiyetle uygulanmas, teknik görevlilerimizle yap lacak özel toplant larla bu konular n kolektif bir flekilde ele al n p, yeni dönemde neler yapmam z gerekti i hep birlikte planlanmal d r. Ülkemizin içinde bulundu u konjonktür ile mesleki, sosyal, örgütsel sorumluluklar m z aras ndaki ba lar bugün ve önümüzdeki zorlu süreç için daha özel bir önem tafl maktad r. Gerekliliklerin mutlak bir flekilde kavranmas, gerekli çal flma düzeninin oluflturulmas nda anahtar rolünü üstlenir. Bir fleyi yapma iradesinin oluflturulmas ise yap lmas gerekenler için belki de yolun yar - s n n afl lmas anlam na gelir. Örgütümüzün bugüne kadar yapt klar, bence yapabileceklerinin yaln zca ipuçlar n sunmaktad r. Bu aç dan kendimize güvenmeli ve yapaca m z iflleri tek tek s ralayarak önümüze koymal y z. Dünkü Sekreter Saymanlar Toplant s ile bu toplant m z, bu aç dan büyük önem tafl maktad r. Yaflad m z onca s k nt aras nda, ileriye bakma ve daha çok çal flma gereklili i yaratan geliflmeler ve örgütlü gücümüz bizler için hep yol gösterici olmufltur. TMMOB Makina Mühendisleri Odas, örgütü ve üyelerinden ald güçle karamsarl a kap lmadan, tüm güçlüklere gö üs gererek direnmesini bilecektir. Bu nedenle meslek ve uygulama alanlar n geniflletme mücadelesini titizlikle sürdürmeliyiz. K sacas Odam z önümüzdeki dönemde çal flmalar n sürekli k lma ve bunu Oda çal flma ilkeleri ve programlar ndan taviz vermeksizin, birli ini pekifltirerek yapmal d r. Dan flma Kurulumuzun bu konularda anlay fl ve yaklafl m birli i gelifltirmesi dile iyle hepinizi sevgi ve sayg yla kucakl yorum. 59

4 BULTEN 100 2/2/09 3:39 PM Page 60 MMO dan MMO dan Baflbakan a Yan t: ktidar n Noteri De iliz AKP Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Pazar günü yerel seçim çal flmalar n n start n verdi i partisinin stiflare ve De erlendirme Toplant s nda yapt konuflmada, meslek odalar n n açt klar davalarla belediye çal flmalar na engel olduklar gerekçesiyle Odalar suçlam flt r. AKP Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Pazar günü yerel seçim çal flmalar n n start n verdi i partisi- yapmas gereken bu de il mi? Bu. Ama bunu yapmazlar. Tam aksine hemen Dan fltay a dava açarlar, bilmem nereye dava meksizin belirlerler. Baflbakan n gerçekte bizlerle birlikte elefltirdi i Dan fltay da esasen bu nedenle Odalar m z n yanl fl uy- nin stiflare ve De erlendirme Toplant - açarlar. Bunlar yap lmas n derler. Bir de gulamalara karfl baflvurular n dikkate al- s nda yapt konuflmada, meslek odalar - belediyelerimiz bunlarla u rafl r. Yap lacak maktad r. n n belediye çal flmalar n açt klar dava- olan birçok fleyi flu anda yapam yorsak larla engelledi inden yak n p, rahats zl - inan n bu Odalar sebebiyle yapam yoruz. Di er yandan Baflbakan, Moskova, Tokyo, 60 n dile getirmifltir. Bunu da burada halk m n özellikle duymas n istiyorum. Yapam yoruz. stemiyorlar. ABD katl kavflak çal flmalar n örnek vermektedir. Oysa Paris katl kavflak sistemi, Baflbakan, bas nda ç kan haberlere flöyle Çünkü halka çok uzaklar ve her fleye yak- Moskova katl kavflak ve yol geniflletme konuflmufltur: Modern flehirlerde katl lafl mlar ideolojik. çal flmalar sistemi, Tokyo da befl y l içinde köprülü kavflak olmaz diyorlar. Hâlâ bu yap lacak kaz lar, katl kavflak ve yol ge- sol zihniyet katl köprülü kavflak fikrine Ülkem bir fley kazans n. Yok böyle bir niflletme çal flmalar sistemi, bu ülkelerde- karfl. ( ) Yani bu iflin içinden gelmesem dertleri. ki dev metro sistemlerinin bir parças d r. ben de hakikaten yani do ru söylüyorlar diyece im. Dünyada böyle fley yok diyor- Her fleyden önce, herkesin bilmesi gere- Biz Meslek Odalar, Baflbakan n iddia etti i lar. Demek ki bunlar herhalde Rusya ya gi- ken bir nokta bulunmaktad r: TMMOB ve gibi, Modern flehirlerde katl köprülü kav- dip dolaflmam fllar. Moskova ya bile gitse- ba l Odalar keyfi yorumlara tabi ideolo- flak olmaz demiyoruz. Önermelerimiz ler orada var. ABD ye git var. Tokyo da b - jik, siyasal organizasyonlar de ildir. Odala- Baflbakan n dedi i gibi s de il, çok kap- rak tek katl y, befl katl yollar var. Niye? r m z, tüm çal flmalar nda meslek ve uz- saml d r. Örne in Odam z, Ulafl m ve Tra- Ulafl m s k nt s var da onun için. Onu afl- manl k alanlar ndan hareketle bilim ve fik Politikalar nda Planlama Gereklili i mak için bunu yapm fl. Art k bunlar mima- tekni i referans alan, yasa ve yönetmelik- bafll kl Oda Raporunda, tüm ulafl m mod- rinin literatürü içerisinde yerini ald. Ama leri bulunan birer kamu kurumu niteli in- bunlar tabii inat olsun, AK Parti belediyecili i böyle bir fley mi yapt, öyleyse bizim buna karfl olmam z laz m. ( ) Efendim, ama iflte Mimarlar Odas ne der? Mimarlar Odas n n böyle bir derdi yok ki! Varsa bafl m z, gözümüz üstünde. Ama bir deseler bize Ya flöyle, flöyle yapsan z çok güzel olacak. Asl nda sivil toplum örgütlerinin de meslek kurulufllar d r. Odalar m z, yanl fl kentsel uygulamalar elefltirirken gerçekler ve do rular n dayana n bilim ve tekni in ö retilerinden almaktad r. Mühendis, mimar ve flehir planc lar n n örgütleri olan Odalar, toplumsal yaflam n biçimlenifline dair görüfl, öneri ve çözümlerini tamamen bu temelde ve siyasal kayg gözet- Baflbakan meslek odalar n elefltiriyor, ancak bilinmeli ki meslek odalar kentlere dair yanl fl planlar n onay makam de il, ça dafl yaflam n güvencesi olan kamusal kurumlard r

5 BULTEN 100 2/2/09 3:39 PM Page 61 lar n n tek bir tafl ma zinciri oluflturacak flekilde entegre edilmesine yönelik kombine (seri, ekonomik, çevreci, güvenli ve h zl ) tafl mac l n esas al nmas n ve bütün ulafl m politikalar n n ülke geneli ve yerel düzeyde birbirleri ile entegre ve bütünlüklü olarak planlanmas n, tarihsel, kültürel doku, çevre ve ekonomik boyutlar n dikkate al nmas n ; kentsel ulafl m aç s ndan ise kent merkezlerine trafik ak fl n n cayd r c hale getirilmesi ve kent içi ulafl mda toplu tafl mac l k ve rayl sistemlerin tercih edilmesini savunmaktad r. Bu kapsamda elbette ki katl kavflak, köprüler, alt-üst geçitler yap labilir. Ancak AKP belediyecili i yanl fl uygulamalar ifrada vard rm flt r. Kent merkezlerine otomobillerin giriflini kolaylaflt - ran katl kavflak, alt-üst geçit ve köprülerin inflas yoluyla motorlu tafl tlar n birkaç noktadan durmadan geçmelerini sa layarak trafik sorununun çözülece ini sanmak, gerçekte ulafl m ve trafik gerekliliklerini anlamaktan uzakt r. AKP belediyeleri bu politikalar ile petrole ba ml l ve otomotiv endüstrisinin ç karlar n gelifltirmifltir. Gerçek flu ki, AKP nin ve Baflbakan n kendisine onay vermeyen herhangi bir kuruma, yasal süreçlerin belirleyicili ine, hukukun güvenilirli ine, g da, ulafl m, s nma, kent planlamas gibi konularda bilimsel tespit ve önerilere tahammülü yoktur. TMMOB Üyesi Gülseren Yurttafl Cinayetinin Takipçisiyiz! Kentin tüm sokaklar n birbiriyle kesiflmeyecek flekilde katl kavflaklarla donatmak ve yayalar n tüm yaflant lar n alt ve üst geçitlerde sürdürmelerini önerecek kadar büyük yanl fllar n yap lmad bir ça da yafl yoruz. Yayalara ve çevrede yaflayanlara olumsuz etkiler yaratacak katl kavflaklar n çoklu u, kamu kaynaklar n ve kentsel mekânlar savurganca tüketmekten baflka bir anlam yoktur. Kentlerde ortaya ç kan ulafl m sorunlar n sadece trafik s k fl kl boyutunda görmek ve bu sorunu birkaç katl kavflak yap m ile çözmeye çal flmak konuyla ilgili uzmanlar n ve bilim insanlar n n y llar önce terk etti i bir çözümdür. Bugün Avrupa n n birçok kentinde ve özellikle metropol kentlerde merkeze yönelen yollardaki tafl t trafi i yo unlu unu kontrol edebilmek için var olan otopark alanlar azalt lmakta ve kent merkezlerine art k katl otopark ve katl kavflak gibi sorunu göreceli olarak çözmeye yönelik yat r mlardan vazgeçilmekte, araçlar n kent merkezine y lmas önlenmektedir. Gerçek flu ki, AKP nin ve Baflbakan n kendisine onay vermeyen herhangi bir kuruma, yasal süreçlerin belirleyicili ine, hukukun güvenilirli ine, g da, ulafl m, s nma, kent planlamas gibi konularda bilimsel tespit ve önerilere tahammülü yoktur. Ancak biz meslek odalar, ülkemizin ve kentlerimizin kaynaklar n n özellefltirilmesine, kamu yönetimi, imar, çevre, kültür ve turizmin rant alanlar na dönüfltürülmesine karfl ç kmaya; g da, su, elektrik, akaryak t, do al gaz, ulafl m ve kentsel uygulamalar n soygun kap s olmamas na, belediyeler eliyle ruhsats z inflaatlar yap lmas n durdurmaya devam edece iz. Odam z ve Birli imiz TMMOB, bu Hükümetten önce oldu u gibi, toplumsal yaflam n olmas gereken normlar içermesine dönük kal c çözümleri savunmada halk n yan nda taraf olmaya bu Hükümet dönemi ve ondan sonra da devam edecek, tüm yanl fl uygulamalar ve kentlerin tüketilmesinin karfl s nda olacak, ülkenin gelece ine sahip ç kacakt r. Emin Koramaz TMMOB Makina Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Baflkan tarihinde gerekli ifl güvenli i önlemlerinin al nmamas nedeniyle gerçekleflen bir ifl kazas sonucu yaflam n yitiren HKMO üyesi mühendis Gülseren Yurttafl n 24 Ekim 2008 günü yap lan duruflmas - na destek veren TMMOB KK bir de bas n aç klamas yapt. KK ad na bas n aç klamas - n okuyan KK Sekreteri Tores Dinçöz, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas n n hem etkin bir üyesi olan hem de uzun y llar fiube Müdürlü ü görevini özveriyle yerine getiren Gülseren Yurttafl ifl cinayeti sonucu kaybetmemizin ard ndan ifl güvenli i önlemlerinin al nmamas nedeniyle ölümlerin süreklileflti ini söyledi. Gülseren Yurttafl için aç lan kamu davas n n takipçisi olaca m z bas na ve kamuoyuna duyurmufltuk. Davan n her duruflmas nda burada olaca z diyen Dinçöz yetkililere de seslenerek; fl güvenli i ve iflçi sa l için mevcut bulunan yasal düzenlemelerin uygulanmas sa lans n, bu konuda kamusal denetim ve kontrol mekanizmalar sa l kl bir flekilde iflletilsin, insan yaflam n n de il, yap lacak kâr n ön planda oldu u ve bu nedenle yeterli ifl güvenli i önlemlerinin al nmamas na zemin haz rlayan tafleronlaflt rma uygulamalar na derhal son verilsin. TMMOB ye ba l mühendis, mimar, flehir planc lar odalar n n yöneticileri ve üyeleri olarak, ifl güvenli i ve iflçi sa l konusunda kamuoyunu ayd nlatmaya, ifl güvenli i konusunda gereken önlemlerin al nmas konusunda gerekli ad mlar n at lmas için üzerimize düflen sorumluluklar yerine getirmeye devam edece iz dedi. 61

6 BULTEN 100 2/2/09 3:39 PM Page 62 MMO dan VII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi ve Kalite Fuar zmir de Düzenlendi... Türkiye de Ölçü Aletlerinin Güvenilirli i 500 Kifliye Emanet! Ölçümbilim Kongresi ve Kalite Fuar ; Makina Mühendisleri Odas (MMO) ad na zmir ve Eskiflehir fiubelerinin sekreteryas nda 30 Ekim-1 Kas m 2008 tarihlerinde zmir de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi nde gerçeklefltirildi. 62 II. Ulusal Ölçümbilim Kongresi ve Kalite Fua- yap lan konuflmalara nitelikli perso- Vr nda nel yetersizli i ve e itimdeki eksiklikler damgas n vurdu. Türkiye de ölçü aletlerinin denkli ini ve güvenilirli ini sa layacak nitelikli kadro eksikli inin çok ciddi düzeyde oldu unu savunan MMO Baflkan Emin Koramaz ise ülke genelindeki 3 bin 225 belediyeden yaln zca 167 sinde ölçü ve ayar memuru bulundu una dikkat çekerek, Sanayi ve Ticaret Bakanl m z n Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlü ü ne ba l il müdürlüklerimizdeki çal flanlarla birlikte bu konudaki hizmetler Türkiye genelinde toplam 500 civar ndaki personelce yürütülmektedir. Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlü ü ne ba l il müdürlüklerimizdeki çal flanlarla birlikte bu konudaki hizmetler Türkiye genelinde toplam 500 civar ndaki personelce yürütülmektedir. Bu say n n yetersizli i ve denetim eksikli inden kaynakl tüketicilerimizin u rad maddi kay plar, haks z rekabet ve yaflanan bir dizi s k nt Sanayi ve Ticaret Bakanl m z taraf ndan da ifade edilmektedir. Bu noktada ba ms z, tarafs z kamu yarar n esas alan, ifllevsel bir denetim mekanizmas oluflturulmas gerekti i aç kt r. Ölçü aletlerinin ilk muayene ve periyodik muayenelerinin ülke genelinde düzenli, sürekli, etkin ve yayg n olarak gerçeklefltirilmesi böylesi bir düzenlemeyi zorunlu k lmaktad r. dedi. Ege KALMEM 10 Y ld r Bölgedeki Sanayi Kurulufllar na Hizmet Üretiyor Bu nedenle Oda n n yürüttü ü çal flmalar n büyük önem tafl d n ve ülke lehine kazan mlar hanesine yaz ld n vurgulayan Koramaz, Oda n n yürüttü ü çal flmalar konusunda flu bilgileri verdi: Meslek çi E itim Merkezi (M EM) bünyesinde kuruldu u günden bu yana 17 konuda iki bine yak n kurs aç lm fl, bu kurslara 40 bini aflk n üyemiz kat lm fl ve 39 bin belge verilmifltir. M EM taraf ndan verilen belgelerin ulusal ve uluslararas tan n rl, hizmetin niteli inin yükseltilmesi için Oda Merkezi nde bir Personel Belgelendirme Kuruluflu (PBK) kurulmufl ve Ocak 2007 y l nda kuruluflumuz Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) taraf ndan akredite edilmifltir. E itim ve belgelendirme çal flmalar m - z n yan s ra zmir de kurulu bulunan Ege Kalibrasyon Laboratuvar ve Metroloji E itim Merkezimiz (Ege KALMEM) ile 1998 y l ndan bu yana bölgedeki sanayi kurulufllar na hizmet üretiyoruz. Ege KALMEM de elektrik, bas nç, kütle, boyut ve s cakl k ölçüm ve kalibrasyon hizmetleri yan s ra çeflitli konularda e itimler de gerçeklefltirilmektedir. Odam z CE uygulamalar na iliflkin olarak da üzerine düflen görevleri yapmaktad r. Ülke genelinde CE uygulamalar konusunda üyelerimize ve sanayicimize e itimler, seminerler verilmektedir. fiubelerimizde CE dan flma merkezleri oluflturulmufl, konu hakk nda Oda teknik görevlilerine yönelik e itimler düzenlenmifl, gerekli altyap oluflturulmufltur. Odam z Ülke Sanayisine Hizmet Üretiyor Oda n n uygunluk de- erlendirme alan nda da somut ad mlar att - n bildiren Koramaz, bu konuda zmir de oluflturulan Asansör Kontrol Merkezi nin ilgili direktif kapsam nda

7 BULTEN 100 2/2/09 3:39 PM Page 63 Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Melih Şahin MMO Yönetim Kurulu Başkanı Avrupa Birli i ve Türkiye de Onaylanm fl Kurulufl olarak atand n, Asansör AT Tip ncelemesi, Asansör Son Muayene, Modül Birim Do rulamas ve Tam Kalite Güvence modüllerinde ürün belgelendirmesi yapt n kaydetti ve 2007 y llar nda Sanayi ve Ticaret Bakanl Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlü ü ile Oda aras nda Otomatik Olmayan Tart Aletleri, Taksimetreler ile Akaryak t, Gaz ve Su Sayaçlar n n Periyodik Muayeneleri nin Odalar taraf ndan e itilerek belgelendirilen, yeterli altyap ya sahip mühendislik kurulufllar eliyle verilmesi do rultusunda bir dizi çal flma yürütüldü ünü aç klayan Koramaz, bu alanlara iliflkin Bakanl k ile ifl birli i içerisinde yönetmelik taslaklar da haz rland n belirterek, Bu noktada 2006 y l nda haz rl klar Sanayi ve Ticaret Bakanl ve Odam z taraf ndan yap lan yönetmeliklere Baflbakanl k taraf ndan yay mlanacak bir tebli ile yürürlük kazand r lmas bu alandaki denetim bofllu unu büyük ölçüde giderecektir diye konufltu. Türkiye Bu Krizi Tüm Toplumda Yaflayacak Kongrenin uluslararas bir kriz ortam nda topland n, bugün uluslararas sistemin büyük çapl bir finansal kriz ile çalkaland n an msatan Koramaz, Baflta otomotiv olmak üzere, birçok sektörde üretimin k s lmas ve iflten ç karma uygulamalar na flimdiden bafllanm flt r. Dolay s yla Türkiye bu krizi yaln zca finans, bankac l k ve borsa alanlar nda de il; bizzat üretici sektörlerde, artan stoklarda, dolay s yla hizmet sektörlerinde ve tüm toplumda yaflayacakt r. dedi. Do ru Politikalarla Direnmek ve Ayakta Kalmak Mümkün Bu koflullarda bile direnmenin ve ayakta kalman n olanakl oldu unu iflaret eden Koramaz, ülkenin kaynaklar küresel güçlerin bask s ndan ba ms z bir flekilde de erlendirildi inde, bilimi ve teknolojiyi esas alan, AR-GE ve inovasyona a rl k veren, yerli yat r mc y özendiren ve koruyan, özellefltirme saplant s ndan vazgeçen, devletin ekonomideki yönlendiricili ini art ran, d fl girdilere ba ml olmayan, öznesine sosyal devlet anlay fl n oturtan, istihdam odakl ve planl bir kalk nmay öngören politikalar uyguland nda durumun de iflece ini söyledi. Mehmet So anc : Piyasa gözetim ve denetimi mutlaka sa lanmal Kongre aç l fl nda konuflan TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet So anc, bir yandan insana ve insanl a karfl ifllenen suçlara karfl ç kt klar n, öte yandan da insana ve insanl a karfl sorumluluklar n bildiklerini ve bunun gereklerini yerine getirmeye çal flt klar n vurgulad. TMMOB nin üyelerinin haklar n n elde edilmesine, taleplerinin gerçekleflmesine yönelik çabalarda bulunduklar n ifade eden So anc, sorunlar n toplumun ve halk n sorunlar ndan ayr tutulamayaca n da bildiklerini dile getirdi. S k nt l, sanc l, sorunlu bir ülkede yafl yor olman n tüm sonuçlar mühendis kimli imizle birlikte, yurttafl kimliklerimiz dolay s yla yine bizi buluyor diyen So anc, flöyle konufltu: flte kapitalist küreselleflmenin yaflamakta oldu umuz küresel krizi! Neoliberal de iflim süreci dünyada ve Türkiye'de her geçen gün etkisini daha fazla hissettiriyor. Yoksullar n daha fazla yoksullaflt, siyasal yap da pek çok de iflimin gerçekleflti i süreç, kapitalist küreselleflmenin küresel kriziyle karanl k yüzünü bir kez daha gösterdi. Neoliberalizmin kurallar n n de iflmez oldu u öngörüsü sars l rken, krizden kurtulmak için sistemin taleplerine cevap vermenin de do ru olmad ortaya ç kt. Piyasan n inisiyatifine b rak lm fl bir ekonomi sürekli kriz üretmekte, faturas da emekçi halka kesilmektedir. MMO Ölçümbilimi Türkiye Gündemine Soktu TMMOB nin sorumluluklar ndan birinin de meslek alanlar üzerine gerçeklefltirilen sempozyum ve kongre gibi etkinliklerde bu alandaki sorunlar n ortaya koyularak çözüm önerilerinin dile getirilmesi oldu unu söyleyen So anc, VII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi nde Türkiye de yasal metroloji alan ndaki uygulamalar üzerine bilgi ve birikimlerini bilim insanlar ile buluflturduklar n ifade etti. Ölçümbilimin Türkiye de Makina Mühendisleri Odas n n 13 y ld r düzenledi i bu kongrelerle gündeme sokuldu unu kaydeden So anc, Sa l k, sanayi, ticaret, turizm, spor, telekomünikasyon, tafl mac l k, teknoloji gibi yaflam n her alan nda ifllevselli i bulunan ölçümbilim; ekonomi ve gündelik yaflamda, planlama, tasar m, üretim ve denetim aflamalar nda birer ölçü aletinde somutlanarak karfl m - za ç kmaktad r dedi. Muayeneler Ülke Genelinde Etkin Bir fiekilde Gerçeklefltirilmeli Ölçümbilim kapsam ndaki ölçü aletlerinin do ru, ayarl ve uluslararas birimler sistemine uygun olarak kullan lmas n n yasal bir zorunluluk olmas na karfl n; kamu yarar na, kullan c ve tüketici ç karlar na, ilgili birimler ve standartlar sistemine uygun olarak kullan lmas n n Türkiye de henüz sa lanamad n belirten Mehmet So anc, Bugün bu noktada söz konusu olan, ölçüm aletlerinin kullan lmas de il, aletlerin nas l kullan ld, ayar ve denetimlerinin yap l p yap lmad d r. Bu konuda piyasa gözetim ve denetiminin mutlaka sa lanmas gerekmektedir dedi. Kongrelerin ve MMO Baflkan Emin Koramaz n konuflmas n n ölçü aletlerinin ilk muayene ve periyodik muayenelerinin ülke genelinde etkin bir flekilde gerçeklefltirilmesi gereklili ini gösterdi ini dile getiren So anc flöyle konufltu: Gözümüzde canland ral m; otomatik olmayan tart aletleri, taksimetreler, akaryak t, gaz ve su sayaçlar, elektrik sayaçlar, kuyumculardan sanayi tesislerine, hastanelerdeki bebekler için kullan lan t bbi cihazlara kadar ölçüm aletlerinin birçok kullan m alan vard r ve bunlar n denetim ve periyodik kontrolleri yap - lamamaktad r. Oda Baflkan m z n bu alanda görevli Bakanl k ve belediyelerin personel say s - na iliflkin verdi i rakam trajik düzeyde azd r, ülkemizin bu alanda yakalamas gereken standartlar karfl lamaktan uzakt r. Kalibrasyon, izlenebilirlik, kamu yarar na organize olmufl bir ölçme sistemi ve ölçümbilim alan nda belgeli ve e itimli personel gereksinimi ve buradan hareketle kamu ad na piyasa gözetim ve denetimi flte as l sorun buradad r ve baflta Makina Mühendisleri Odam z olmak üzere TMMOB ye ba l Odalar m z n bu konuda kendilerinden istenecek ve talip olunan görevleri yerine getirebilecek yetkinlik ve organizasyona sahip oldu unu Birlik Baflkan olarak belirtmek istiyorum. 63

8 BULTEN 100 2/2/09 3:39 PM Page 64 TMMOB den Kamu hale Kanunu nda De ifliklik Yapan Yasa Tasar s Yeni Yolsuzluklar n Önünü Açmaktad r TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet So anc, TBMM'de görüflülmekte olan Kamu hale Kanunu'nda De ifliklik Yapan Yasa Tasar s üzerine 14 Kas m 2008 tarihinde bir bas n aç klamas yapt. 64 BMM'de görüflülmekte olan Kamu hale TKanunu'nda De ifliklik Yapan Yasa Tasar - s, ihalelerde kamu denetimini ortadan kald rmakta, Kamu hale Kurumu'nu baypas etmekte ve mühendis-mimarlar aç s ndan önemli hak kay plar na yol açmaktad r. Haz rlan fl sürecinden itibaren tart flmal olan bu Tasar, devletin kendi kurumlar ndan dahi görüfl al nmadan Meclis'e sevk edilmifltir. Hükümet in sermaye çevrelerinin haz rlad taslak metni kabul etmesi ve tasar n n yaln zca bu çevrelerin istekleriyle s n rl kalmas demokratik yöntem aç s ndan kabul edilebilir bir durum de ildir. Sermaye çevrelerinin iste i ile haz rlanan Yasa Tasar s ile bir anlaflma m sa lanm flt r? Hakl olarak ak llara tak lan sorulara siyasal iktidar n yan t vermesi gerekmektedir. Bu Yasa sadece iktidar ile sermaye çevrelerini mi ilgilendirmektedir? Hizmeti sunan mühendis ve mimarlar n örgütü olan TMMOB'den niçin görüfl sorulmam fl, sürece dahil edilmemifltir? K sacas, Yasa n n haz rlan fl süreci kat l mdan ve saydaml ktan yoksundur y l nda kabul edilen 4734 say l Kamu hale Yasas ile ihale süreçlerinin saydam ve denetlenebilir hale getirildi i dönemin siyasal iktidar taraf ndan deklare edilmiflti Marmara depreminde ihale usulü ile yap lan kamu yap lar n n ayakta kalmamas, hatta en fazla yolsuzlu un bu alanda yaflanmas bu yeni yasal düzenlemeyi güdüleyen en temel nedenlerden biriydi. Di er bir neden de AB'ye entegrasyon sürecinin yaratt bask lanmayd. Örne in, müteahhitlik hizmeti sunabilmek için hiçbir kriterin aranmamas, paras olan herkesin kolayca elde etti i müteahhitlik karnesi ile her ifli yapabilmesi Marmara depremi sonras nda a r elefltirilere konu olmufl, bu da mühendis ve mimarlar n yap m ihalelerine kat lmalar n olanakl k lan yeni düzenlemelerin yolunu açm flt. Mühendis ve mimarlar n sürece aktif biçimde kat lmalar, yukar da k saca de indi imiz kamu ihalelerinin kamuoyu denetimine aç k olmas n kolaylaflt ran yollardan biridir. Ayn zamanda kaliteli hizmetin üretimi anlam na gelmektedir. Ancak, Yasa n n kabul edildi i tarihten bu yana Yasa ve yönetmeliklerde yap lan bir dizi de ifliklik sonucunda hem Kanun kapsam na giren ifller daralt lm fl, hem de mimar ve mühendisler d fllanarak süreç tersine döndürülmüfltür. Hatta TBMM'de flu anda görüflülmekte olan Yasa Tasar s kabul edilirse 2002 flartlar ndan daha da geriye gidilmifl olunacakt r. Tasar n n en çarp c noktas, Kamu hale Kurumu'nun görev ve yetkilerinin baypas edilmesidir. Görev ve yetkileri k s tlanan Kurul üyelerine çok bofl zaman kalaca düflünülmüfl olmal ki, bilimsel yay n ve ücretli ders verebilmelerinin önündeki engeller kald r lm flt r. dareye flikayet ve Kurul'a itirazen flikayet baflvurular cayd r c hale dönüfltürülmüfltür. Gerek flikayet hakk n kullanacak kiflilerdeki daralma, gerekse flikayet baflvuru harçlar n n yüksekli i, flikayet ve itiraz yolunu kapatmaktad r. Tasar n n yasalaflmas halinde Kamu hale Kurumu ve Kurulu'nun varl tart flmal hale gelecektir. Çünkü, kamu ad na ihaleleri re'sen inceleme yetkisi ve görevi art k yoktur. Bas nda ç kan bir yolsuzluk haberi, iddialar n incelenmesi kapsam nda de erlendirilemeyecektir, çünkü Kurul yetkili ve görevli de ildir. Ama Kurul üyeleri ihaleye girmifl isteklilere Kamu hale Hukuku konusunda ders verebilecektir. Tasar tüm kamu hizmetlerinin ihaleye ç kar lmas n öngörmektedir. Bir kamu idaresinde yeterli donan mda ve say da personel olmas na karfl n hizmet al mlar nda ihaleye ç k lmas abesle ifltigaldir. O zaman sormak laz m, istihdam edilen personel niçin istihdam edilmektedir? Kendi personelini at l b rakarak ve d flar dan hizmet sat n alarak kamu kaynaklar n n heba olmas na hangi kamu yönetimi icazet vermektedir? Bugün belediyeler, bakanl klar, ller Bankas, DS gibi kurumlarda çal flan teknik personelin at l b rak ld -, projelerin piyasadaki yerli, yabanc firmalara yapt r ld ve kendi personeline projeleri denetleme görevi dahi verilmeyen bir kamu yönetimi ile karfl karfl yay z. Tasar, kamu kurumlar nda çal flan mühendis ve mimarlar n teknik yeterliliklerini ve say lar n devre d fl b rakt gibi serbest çal flan mühendis ve mimarlar da d fllamaktad r. Kanun kapsam nda say lan bütün yap m iflleri ve dan flmanl k hizmetleri, mühendislik ve mimarl k hizmeti olmas na karfl n, Yasa bu meslek grubunu görmezden gelmektedir. Bu meslek grubu ve örgütlerinin görüflü al nmaks z n, sermaye çevreleri ve Kurul üyelerinin istekleri ile s n rl kalan bir tasar n n kamu yarar na yap ld n söylemek mümkün de ildir. Kamu hale Yasas 'n n ç kar l fl gerekçesi, yap m iflleri ve dan flmanl k hizmetlerine daha çok mühendis ve mimar n kat lmas amaçlanm fl iken, bu de ifliklik ile Yasa'n n amac ortadan kald r lmaktad r. Yerel yönetim seçimlerine giderken ihalelerde Kamu hale Kurulu'nun ve kamuoyunun denetiminin ortadan kald r lmas ve ihaleyi yapacak idarelere çok fazla takdir hakk tan nmas, yeni yolsuzluklar n önünü açmaktan baflka bir anlama gelmemektedir. Mehmet So anc TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan

9 BULTEN 100 2/2/09 3:39 PM Page 65 Krize, AKP ye, Gericili e, Neoliberalizme, Irkç l a Karfl ; TMMOB Sokaktayd! TMMOB den Kas m 2008 Cumartesi günü 12:30 da 22Taksim Gezi Park nda TMMOB nin ça r s yla krize, AKP'ye, gericili e, neoliberalizme, rkç l a karfl 1000 e yak n kiflinin kat - l m yla bas n aç klamas gerçeklefltirildi. Bas n aç klamas na, sendikalar, siyasi partiler, siyasi yap lar ve sivil toplum örgütleri de kat larak destek verdi. TMMOB l Koordinasyon Kurullar n n oldu u tüm illerde ayn bas n aç klamas okundu. stanbul daki aç klama TMMOB stanbul l Koordinasyon Kurulu Sekreteri Tores Dinçöz taraf ndan yap ld. Dinçöz, konuflmas na önümüzdeki günlerde yap lmak üzere stanbul da AKP ye, Gericili e ve Krize karfl miting ça r s yaparak bafllad. Bas n aç klamas nda, Bu ülkenin mühendisleri, mimarlar, flehir planc lar bugün Türkiyenin her yerinde yaflananlara itiraz m z var demek için sokaklarda, kapitalist küreselleflmenin krizi bizim krizimiz de- ildir. Bugüne kadar Türkiye'yi yönetenler, halk m za karfl büyük bir bunal m, çözümsüzlük ve alacakaranl k d fl nda hiçbir fley yaratamam flt r. Daha çok yoksulluk, IMF'ye ve emperyalizme daha çok ba ml l k, bask, fliddet, çeteler ve yolsuzluklar, bu düzenin ve ülkeyi yöneten siyasi iktidarlar n marifetleridir. Hamdolsun, kriz bize te et geçer diyenler krizin faturas n bizlere ödetmeye çoktan niyet ettiler. Biz, kapitalist küreselleflmenin krizinin faturas n n bize, emekçilere, ücretiyle geçinenlere, yoksullara, alttakilere ç kar lmas na asla kabul etmeyece iz. denildi. Kapitalist küreselleflme sürecine eklemlenme Biz, kapitalist küreselleflmenin krizinin faturas n n bize, emekçilere, ücretiyle geçinenlere, yoksullara, alttakilere ç kar lmas na asla kabul etmeyece iz. Ülkemizdeki emekten ve halktan yana güçlerin "daha demokratik, daha bar flç, gelirini adaletli paylaflan" bir dünya için mücadelesinin yükseltilmesi zaman d r. do rultusunda ülkede, bu gün e itim ve sa l k baflta olmak üzere kamu hizmetlerinin paral hale getirildi i, enerji ve iletiflim gibi stratejik temel altyap hizmetleri ile birlikte tüm kamusal de erlerin özellefltirme ad alt nda tasfiye edildi ini, ülkemizin do as n n korunarak sanayileflme ve üretim yerine, ranta dayal bir ekonominin yarat ld n, tar m arazilerinin yok edilmesi, kirletilmesi, genetik tohum ve g dalar n ülkemize sokulmas, çiftçimizi üretimden, tarlas ndan koparan iflsiz, yoksul b rakan politikalar n sistemin sonucu oldu u ev kentsel dönüflüm ad alt nda kentlerin ya maland n belirten Dinçöz, AKP ye seslenerek, Yüzünüzü IMF ye Dünya Bankas - na de il, halk m za çevirin, her türlü emperyalist ba ml l k iliflkilerini terk edin, derhal iflten ç karmalar yasaklay n, insan m z n temel ihtiyaçlar na yapt n z her türlü zamm geri al n, özellefltirmeleri durdurun, kapitalist küreselleflmenin krizinin faturas n bu halk ödemeyecektir, bunu bilin. dedi. Tores Dinçöz aç klamas n flöyle sürdürdü; Biz, baflta düflünce ve örgütlenme özgürlü ü olmak üzere tüm demokratik hak ve özgürlüklerin, sözün özü demokrasinin önündeki engellerin kald r lmas için bugün sokaktay z. Biz, tutuklu ve hükümlülerin tecridine dayal F tipi cezaevi uygulamalar na son verilmesi, cezaevlerinde insani yaflam koflullar n n hakim k l nmas için bugün sokaktay z. Biz, bu ülkenin gerçe i olan iflkencelere son verilmesi için bu gün sokaktay z. Biz, bütün çal flanlara grevli, toplu sözleflmeli sendikalaflma haklar n n önündeki engellerin kald r lmas için bu gün sokaktay z. Bir sözümüz de emek meslek örgütlerine, emekten ve halktan yana olan siyasi partilere, yap lara, demokratik kitle örgütlerine: Ülkemizdeki emekten ve halktan yana güçlerin "daha demokratik, daha bar flç, gelirini adaletli paylaflan" bir dünya için mücadelesinin yükseltilmesi zaman d r. Gelin bir olal m, birlik olal m, farkl l klar m z zenginli imiz olarak görelim. Yaflananlara karfl ortaklaflt - m z konularda programlar m z olufltural m. Yapaca m z eylemliliklerimizi ortaklaflt ral m. Omuzlar m z birbirine yaslayal m. Dost örgütlere buradan ça r da bulunuyorum: Gelin gere ini yapal m. Sevgili arkadafllar, TMMOB bugüne dek söylediklerini bir kez daha burada, sokakta söylüyor. fiimdi tam da; kapitalist küreselleflmenin krizinin faturas n halka kesmek isteyenlere karfl topluca mücadele etme zaman d r. fiimdi tam da, karanl a karfl ayd nl ; bask c, otoriter yönetim anlay fl na karfl, özgürlük ve demokrasiyi; rkç ve milliyetçi anlay fl n besledi i linç kültürüne karfl, bir arada kardeflçe ve bar fl içinde yaflamay ; her fleyin para- kâr oldu u piyasa anlay fl na karfl eflitli i savunma zaman d r. fiimdi tam da, eflit, özgür, demokratik bir Türkiye taleplerini yükseltme ve bunun için mücadele etme zaman d r. fiimdi geri ad m atmadan temel hak ve özgürlüklere sahip ç kma zaman d r. fiimdi hep beraber, bir kez daha ve inanarak söyleme zaman d r: Kurtulufl yok tek bafl na, ya hep beraber ya hiç birimiz. TÜRK MÜHEND S ve M MAR ODALARI B RL STANBUL L KOORD NASYON KURULU 65

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

OTOMATİK TARTI ALETLERİNİN KALİBRASYONUNDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

OTOMATİK TARTI ALETLERİNİN KALİBRASYONUNDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER 1 OTOMATİK TARTI ALETLERİNİN KALİBRASYONUNDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER Burcu BİLİR ESİT Elektronik Sistemler İmalat ve Tic. Ltd. Şti. Nişantepe Mah. Handegül Sk. No:6 Alemdağ Çekmeköy/İSTANBUL Tel: 0216 585

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü nde Bodrum da bir basın açıklaması yapıldı. İMO Bodrum Temsilciliği nde yapılan basın açıklaması Bodrum İKK Genel Sekreteri Şahabettin

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı