ABGUIUENTUM. DEtrGISI. kalkarlarr' (An.y.rnd.9li9). GolulclriALi trzc'r'e. Anayats:r ko.ytrctr, KHK'lerirt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABGUIUENTUM. DEtrGISI. kalkarlarr' (An.y.rnd.9li9). GolulclriALi trzc'r'e. Anayats:r ko.ytrctr, KHK'lerirt"

Transkript

1 ABGUIUENTUM AYLII( HUI(UI( DEtrGISI TEMMTJ Z-AGIJSTO S-trYrr-Ir 1995 YIL: 5-6 SAYI :48 ISSN X mamrelarsa hemen o giin geger:siz hale gelip ytirtirltrkten kalkarlarr' (An.y.rnd.9li9). GolulclriALi trzc'r'e iqirvnnt<itnn Ka n u n, H li h nr, ii, n,cl t: Kar e t' n cl r n (: l.e r i. n, P cl r l, a n n: r t t o d. n G6rilsii,lnt,esi Yrd. Dog. Dr. Murat SEZGiXnn lst: ig re FecleruL M uh k e m esi. tti. rt 2 1. I 2. 19t)3 Tari lt/.i, B i.r Ko,ru r r 119. Band, II. Ktsrrn,5. Ki.tap (s.47il-477) NIar-lio,rrrrt. Koru nnl.clst. Araq. Gtir. Murat Yusuf AIilN Paris Kenti "Sos1tcil. Hi.znrct, ()orrrh ue Snllr/t" (]anel. Mtidurltifiii,ne Ba{lt "Ail,e If iztrtetl,ari. ur: Egiti.r:i. rliznletltr" Mti,dti rlti {ti TeSh il,otr t;c C}al,L$ nt esr Av. Bettil ONURSAL KAI{UNHUXMUNDE I{ARARNA]VTE LE ttin PAR,LAME NT O DA cor,u$ulmesi Yrd. Dog. f)r. Murat SF.ZCINER, (,',) I. GENEL OLARAK Kanun htikmiinde kararnameler' (KHK) Resrni Gazete'de yayrnlandrklarr gun vtirtirltig-e girerler'. Aynr gtn TBMM'ne sunulmerlan cla Ana.yasa ger.e$'idir. (Arry.md.9I/6-7 ). Bu htiktimlerden de zrnlagrlacag'r iizere, KHK'ler: iizerinde ilk denetirn TBMM tarafindan yaprlacaktrr. Anayats:r ko.ytrctr, KHK'lerirt TBIVINI'ne slrntrlrnasrnir yakrn ilgi gdstelmirs vg Arrayarsal nre.cburi.r'ete, u.-vulmei- Inast dut'nnttrrrclzr olcluliqa serrt. bir nrtic'.vvicle ong'oriilrnliqttil'( 1 ). IJurtrdrr Anavasa ko\u uctulull.vrrsllnla.yertkisitre k:u'"*1 du.ydu['r-r krskaneftgr arg:rli ltir',seliil cle gorrnek mtinrktinclrir'. Anavasa kovucn, bu tiir bir cltizenlemc ile, KHK'ler rizerinde yiirrirltige gilclikle.r'i giin parlarnento denetirnini gerqekleetirrneli i stenr iqtir'. llu cltizenlerne KHK lizerrirrdeki pilrlamento clenetirnini olclukga ertkin bir hale getirrner.i arniiglarnaktarchr'. I{HK'}" \rayrttler.r.alak.}.i.irtrrlrigc ko.van htiliiimetin. btr KHK'yr TIIN'IlVI'nin denetimirrden lia- Ell'mak iqin bir- ttirlii onava sulrr]ramarsr -va da g'r.q sunnrasr volu kapatrlmrqtr( 2 l. Ilr)v[e',ce KI-IK, \,il.\'llrlar]ll' yzryrnlanmaz TBN'Iil,I'nin denetinrine tabi olrrcak ve lltr- I<uh dr=$l u.ygulamarlarlrn ontine krsrnen clc <llsa geg:ilmiq ollrcaktu'. Getiriliq il- KANUN HUXTUUXNN KARARNAME- LERIN T'uRKiyn n0vux uirrnr MECLISi'XNE ONCELIKLE VE ivroilikr,e conu$urme si A. Anayasal Dtizenleme ve ilkenin Sebebi Ana.yasalnlzrn 91. maclciesinjn,s. fikrasr, "\''etlii l<anunletn v r br,rnlal'ul clir.yernnn kannn hril<nrtincle l<irrarrlillnelel'. 'l'rir[<iver I]tiyrik N'lillc't N'lc:clisi Krlnris.yonlarl \''e (lcrrel Kurtrlurrcler tincerlilile vr) ivcdj- Iikle gbriiqiil rir"' [rlikrntin ti gcrtirnrektcclir'. KHK'ler yayrnlandrklan gun ll'bmm'ne suntrl- ::: S.U. Hukuk. Irak. Iclare I{uktrku ()['r'etinr Li.ycsi (1) O.-vtan, l\{: "filansa'da Alnranva'cla r.er Turki.ye'tler Ylrsanrr Yert.kisinin pglrlerdilnresi ve Ytirritnrer Organ In rn Iiantrr-r I{rikmunde l(arrrrnanre qrkarnra Yetkisi", Onar Arnrrrgrur. istanbul s (2t O.ytan. s. 60fl-610.

2 SAYF-A: I68 YIL: 5-6 SAYI: 48 AITGTJMEN'I-'T]M Oncelikle ve ivedilikle goriiqme mecburiyeti, KHK'lerin gtindemdeki titeki kanun tasan ve tekliflerinden oncelikie ve ivedilikle gdrtiqtilup karara bag-. lanmasr anlamrnr taqrr. Anayasa Mahkemesi de bir kararrnda bu hususa isaret etmistit(3). Meclis gtindeminde yer alan diier tasan ve tekliflerden once gortiqi.ilmesi anlamrna gelen "tincelikle gdriiqme" usulii, ig tiiztiklerde genellikle "takdimen miizakere", "oncelik verilerek yaprlacak gciriiqme" ve "dncelikle goriiqme" deyimleri ile ifade edilir. Oncelikle gortiqme, bir tasan ya da teklifrn, Meclis giindeminde yer alan dteki kanunlardan daha dnce gdriiqiilmesi anlamrna gelir( 4 ). Normal prosedtir iginde oncelikle goruqmenin yaprlabilmesi igin hiiki.imet veya ilgili komisyonlann yazth gerekge gostermeleri ve Genel Kurulun iqaret oyuyla karar vermesi gerekir. Ancak KHK'ler igin bdyle bir uygulamaya gerek kalmayacaktrr(5 ). TBMM'nin giindemini diizenlemek durumunda bulunan baqkanhk divanr tarafindan KHK'lerin gi.indemdeki ijteki kanun tasan ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diier: iqlerin en baqlna konulmasr gerekir. Bu mekanizma Anayasa geregi kendiliiinden iqleyecektir. Aynca yaz/r bir gerekge gostermeye ve oylamay a gerek kalmayacaktrr( 6 ). Anayasamrzda KHK'lerin "ivedilikle" gtirtiqiileceii ilkesi de yer almaktadrr. ivedilikle gdrtiqtilecegine karar verilen tasarl veya teklifler, bir defa gdrtiqii- ",liirler. Aynca igtiiziik hiiktlmleri gereii, bir tasart veya teklifin ivedilikle gdrtiqtilmesi isteniyorsa, Genel Kurula sunulurken veya ilk gdriigmeden evvel htlku- metge, ilgili komisyonlarca veya teklif sahibi tarafindan yazrlt olarak esash sebep gdsterilmesi gerekmektedir(7). Ancak KHK'ler igin Anayasada yer almrq ivedilikle g6riiqme prensibi, yazrh olarak esash bir sebebin gdsterilmesi mecburiyetini ortadan kaldu'- makta6tt(b ). Hemen belirtelim ki, bir tasan veya tehlifrn ijncelikle gdriiqtllmesine karar verilmesi, ivedilikle goruqme karan sayrlm az(g). Oncelikle gdriiqiilrnesine karar verilen igler, bir defadan fazla gortltstilebilir. Ancak KHK'ler igin bu konuda da bir problem yoktur. Anayasamlz geref'ince KHK'lerin irncelikle hern de ivedilikle olacaktu.. gortiqtilmesi hem Anayasarnrzda oncelik ve ivedilik qartrnur kabul edilmesiyle KHK'lerin gecikmeden grkartrlabilmesi ve grkartrldrktan sonra da mtimkiin olan hrzla TBMM'nin kesin karanna bailanmasr istenrniqtir'( 10). Bdylece yasama organrun yurtitme organlnca bu tiir' iqlemler tizerinde iradesinin bir an iince gergekleqmesi sa['lanmrqtrr(11). Komisyonlarln ve Genel Kurulun KHK'leri gor:rqtiiken, isterlerse dncelik ve ivedilih karan alabilmeleri elbette mtimkiindiir. Ancak Anayasanln izlenecek trsulii bunlann ihtiyarlna brrakmayarak brzzat dtizenleme.yoluna gitrnesi, konuya verdig'i onemi orta-.\za kovmakta4tt(12 ). B. Uyfgulamadaki Durrrn ve Yasama Yetkisinin Devredilmezligi ilkesi Anayasa Koyuctullln KHK'lerin bir an once meclis denetimine sunulmasr ve KHK tizerinde meclis (3) Anayasa Mahkemesi, KT , /145, K.1975/198, AMKD, sy. 13, s.565. (4) Tezig, E: Ttirk Parlamento Hukukunun Kaynaklat't, Ist. 1980, s. L77. (5) Tan, T: "Kanun Hukmtinde Kararnallle lj.vgulamasl", AiD, c.lt, sy.4, s.39. (6) Kuzu, B: Ttirk Anayasa Hukukundal Kanun Hi.ikrniinde Kararnameler, istanbul 1985,, s (7 Teziq. s (8) Kuzu, s.388. (9) Teziq. s 178. ( 10 ) Ozbudtrn, E: Trirk Anayasa Hukuku, Ankara 1993, s. 208: Ayrrca Bk. Ozbudun, E: "Ana;raserl Aqrdarn Kanurt Hi-iknriincle l(ararnanle", AnaYaSa Yarglsr II, Ana.yasil Mahkernesi Yaryrnltrt't. Ankara 1986 s.234. (11t Kuzu, s. 3BB. (12) Ovtan. s.609.

3 Att(;uMEi\T'UlvI YIL:5-6 SAYI: 48 S:\\'F.'\: (r() denetiminin gecikmeden gergekleqmesi igin getirmiq olduiu dtizenlemenin aksine, KHK'lerin bu giine kadarki uygulamasrnda meclis, gereken hassasiyeti ve titizligi gdstermemiqtir. Gortiqtilmeyi bekleyen KHK'ler, komisyon ve Genel Kurul gtindemler.inde uzun siire bekletilmiqler6ir(13). Htktimetler de gergekten gerekli olan acil konularla srnu'h olarak KHK yoluna baqvurmayarak, hemen her konuda KHK qrkartmak suretiyle sorunu airrlaqtrrmaklu4tt'(14). KHK'lerin komisyon ve Genel Kurul giindemlerinde uzun stire bekletilmeleri, uygulamada birgok rneselenin doimasrna yol agmaktadrr. Duran'rn da belirttiii gibi(l5 )' "yiirtirliiie girmelerinden itibaren uzun zaman gegtikten sonra yasama organlnca ele ahnan KHK'lerin ya ttimtintin ya da bazt maddelerinin bu stire iginde deiiqmiq veya yiirtirltrkten kalkmrq olduiu gortilmektedir ki, bu durunrda yaprlacak iqlem konusunda da duraksama ortaya grkmaktadrr. Ashnda bu mesele, yasama organlnda gortiqillmekteki gecikmeden kaynaklanmaktadrr". meclisin bu konuda tittz davranrnadrir, Bu marrzara karqrsrnda, demokratik rejimlerde normal olarak gegmesi hoq giiriilebilecek ve uygun karqrlanabilecek stirede iqlevin yerine getirme- (13) Oytan, s (14) 6 Kasrm 1991 tarihinde fiilen gahgmaya baqlarnrq bulunan 19 ocinemde 2. yasama yrlr sonllcunda, gegmiq ddnernlerden intikal eden 2L2., bu ddnenrden de 17 olmak iizere toplam 229 adet KHK, meclise ulaqmrqtrr. Bu KHK'lerden 24 adedi L4 kanun haline drintiqmte, 16 adedi ise gtindemde kalmrqtrr. Kalan 1Bg adet KHK ise ilgili komisyonla kalmrqtrr. Bk. TBMM Baqkanr Hrisamettin Cindoruk'un 19 uncu Dcinem 2nci Yasama Yrhnrn Sona Ermesi Dolayrsryla TBMM'nin Yasama ve Denetim, Yrinetim ve Dtizenleme ile Drq iliqkiler Qalrgmalarrna iligkin Agrklamalarr,24 Temmuz 1993 Ankara, s.5; iiqtincti yasama yrlrnda ise Meclise 43 etdet KHK verilmiq, bunlardan sadece 2 adedi kanun halini alnrrq 4 adedi meclis 37 adedi ise komisyonlarda kalmrgtrr'. Bk. TBMM Baqkan Vekili Kamer Genq'in 19'uncu Diinem 3'tincti Yasama Yrlrnrn Sona Ermesi Dolayrsrl,la TBMM'nin Yasama ve Denetim Qalrgmalarrna Iligkin Basrn Toplantrsr, 2SYlazrran 1994 Ankara, s.2. (15) Duran, L: "Kanun Htikmrinde Kararname", AiD, c.13, sy.2, s.3 dig-t sdylene6ilit( 16 ). Btr durum Anayasa'nln 7. maddesinde ifade edilen "Yasama yetkisi Turkiye Buyuk Millet Meclisi'nindir', bu.yetki devredilemez" ilkesi ile de geliqir gcirtinmektedir. Doktrinde farkh goriiqler olmakla beraber hakim olan kanaat, KHK usuliinlin "yasama yetkisinin devredilmezliii" ilkesini ihlal etmedi[i yontind"4ir(17). Ozbudun ise farkh bir goriiq ortaya koyarak KHK uygulamasrnln yasama yetkisinin devri anlamlna geldiiini, 1961 Anayasasr'nda yer alan yasama yetkisinin devredilmeyecegini dngoren 5. madde ile KHK uygulamasula yer veren 64. rnadde arasrnda genel hiiktim -ozel htiktim iliqkisinin var olduiuntr iddia etmiq; 1982 Anayasasr'nrn ise getirmiq bulundultr bazt degiqiklikler dolayrsryla bu tezt daha da giiglendirdigi gortrqtine yer vermiqlir(1e). Ozbudun bu gorti- Sii igin iki dayanak noktasr gostermektedir'. Bunlardan ilki 1961 Anayasasr nur aksine 1982 Anayasasl'nrn.yetki kanununda, KHK ile ytiriirlukten kaldrrrlabilecek kanun hiikrimlerinin belirtihnesi zorunluluiunu kaldrrmrq olmasrdrr. Duran, 1961 Anayasasl doneminde KHK uygulamasrnln yasama yetkisinin devri anlamrna gelmedigi yonundeki gdrtiqiine dayanak olarak, rzetki kanununda, KHK'nitl ktrldrrabileceii kanunlann belirtildiiini gostermiq,yetki devri ancak, yetki kanununda KHK'nin kaldu'abilecegi kanunlann belirtilmemesi durumundar olabilir demiqtir'(19). 5Simdi boyle bir d.urum bulundufuna gore, KHK'ler yetki devrine dayanan, maddi anlamda bir yasarna tasarrufudur. Ozbudun ikinci olarak da, (16) Onbilgin, G - Oytan, M: Ogretide - liygulamalcla TC. Anayasasr'nrn Ilke ve Kurallar:r ile Arra.yasa ivlahkenresi Kararlar Dizini, Ankara s. I24. 17) Bk. Durern, s. 3-5; Oytan, s.593; Eroiul. C: Anzrvarsetvt Degiqtirme Sorunu, Ankaa I97 4, s. L55-156; Tezrq, tr: "Yasanla Yetkisi ve Kanun Huknri.inde Kat'arname'let"', AID. c.5, sybl, s.l2 Yrlmaz. M: "Tiirk Hukukunda I{anun Hukmunde Kat'arname', B. Ntrri Esen'e Armzrfan, Ankara 1977, s (18) Ozbudun, Ttirk Anayasa Hukuku, s. t7l-i72. (19) Duran, s. 3-5.

4 SAYF ;\ zl7 0 Danrqrna meclisince habul edilen Anil-yasa taszrlrsrnln yasama yetkisine iliqkin 7. lnadclersincle.yasamer yetkisinin clevrediienrivecergi [re]irtildil<ten sonra, "Anayasa ile Curnhurbaqkanula \r'e Bakanlau' Kuruluna verilen kanun hirkmiinde karanlarne grkarma yetkisi sakhclu'" ciimlesinin eklenrniq olmaslnl gostennekteclit'( 20 ). KHK usultintin vasarnar yet,kisi anlamrna gelmedisni iddi.r edenler ise, KHK grkarma yetkisinin hiikiimete.yasama orgarnr tarerfindarn verilmesini, grkartrlan KHK'Ierin 5ztirtirltikte k:rlal:ilmelerinin meclis karanna baih olmasl ve Erkanlan KHK'J"erin meclis denetimine sunulmaslrlr gdrtiqler"inin gerekgesi olarak gostermektedirl er'. Gergektende kamu hukuhunda yerleqnriq olan "yetki devri" kavramlnrn. KHK igin geeerli olmamasr gerekir'. Qunkti kamu hukuktrnda "yetki devri" katr bir anlamr ifade eder'. Grirev devrinde ya da irnza devrinde bulunan kiqi veva organ, bu gdrev veya irnza\ra iliqkin yetkisini.yine btzzat kullanabildigi hzrlde, vetki devrinde bulunan kiqi veva orflan, belirlediii stire dolmadrkga bu yetkivi artrk kendisi btzzat kullanamaz (2L). Oysa KHK'ler igirr boyle bir durum sozkonusu olamaz TBMM'nin belli bir konuda, belli bir siire htiktimete dilzenleme yetkisi verince, b.r konuda kanun grkartrnak hak ve yetkisinden mahrum kalmasr dtiqiiniilemez. Ancak, yayrnlanarak ytirur:ltige giren KHK'ler Meclis gtindeminde uzlrnca bir stire bekletildiklerinde, izah gtic bir durum ortaya grkmaktadrr. Hele KHK, yetki kanununa a.ykrn olarak qrkartrlmrqsa ve bu haliyle Meclis gtindeminde uzunca bir srire bekletiliyorsa, kanun gtiq ve kuvvetinde olduir-lna gore, yasae0) Ozbudun, 'Iurk Anayzrsa Hukuku. s 'leziq der 1982 Anayasasr ile birlikter. KHI{'lerle ilgili olarak Bakanlar Kurulu'nun bir yasanra faaliyetinder bulundufunu bildirmektedir. Bk. Teziq, E: Ana.yaser Yargrsr 5. Ankara s.62. (.2D Oytan, s mrl yetkisi devrerclilmemiqtir diyebilir rni.yiz'l Karrerartimizce bu son del'ece gtigttir'. Ztra bu dururnda. meclisin hiq iqe.liar'rgr]larnastna raf'men, hiil<timet tarr:afindan kanunlar deiiqtirilebilmekte, kanun giictinde trygulamalar verprlabilmektedir. KHK ustiltiniin bir yetki devri olnradrirnr s?lvunan Yrlrn az da, uya-ulamada.yetki saprnalalr ile karqrlarsrlabilecegirri trelirtnrektcdir.(22). Anayasarnrzdaki dtizenlenle esas ahndrirncltr KHK trstrltintin, yasama yetkisinin flsvri anlarnrrla gelip eelrneyeceii tartrernahdrr'. Anczrli rr.vgularna clikkate arhnacak olduiunda, rnevctrt hali.vle I(HK r-rygulamasr bir yetki devr:i,seklinde ortayet grhrnaktardu'. Zr:tr meclis yetki hanrlnunn grkarttrktan sonrir l(hi( ile bafl-lar:rnr kopilrmaktadu'. Anavasa kovuctr. vasarna yetkisini lnskanehlila korumerya qahqrnrq, KHK'lerin yayrnlandrklarr giin TBMM'ne sunulmalannr ve btrnlrn oncelikle ve ivedilikle giiruquhnesini dngormtiettir'. uygulamacla ise bu dtrzenleme fiilen etkisiz hale getirilmils. Meclisin KHK tizerindeki denelinr rretj<isi tarnalnen iglevini ka.yltetmigtir. KHK \rolunar geresirrden I'azla rntiracaat etmek sureti.yle, bunlarrn rneclis gtindeminde vrirhnasrna yolagacak, gdrtrqiilrne slrasl gok Lrzlur stireli bir bekleyi.,sten sonra gelmie brrlunan KHK'rri deiiqtirrnek veva vtiriirltihten kerldrrmak gibi koti-i nivetli trygulamalara baqvurrnak ve ilerider incelenece{i gibi, KHK'lerin goriiqiilme srrasrna;l iliqliin herhangi bir dtizenlemenin bulunmarnasr Meclisi KHK prosedtirtintin drqrna itmiqtir. Anayasamrzrn dtizenlemesinin aksine, KHK tizerinde meclis iradesinin gerqekleqmesi oldukga gtigleqrni"stir'. Ortava grkan problemler', KHK ;/oluna ger'gekten gerekli olduf u zanaralarda barsvurmak ve Ana.yasa htiktirnlerine srkrcer Lr.ynlrnak suretiyle halledilebilir. KHK'lerin yasama orgarlr giincleminde yrgrlarak bekletilmesi, genellikle htiktimetin etkisi ile ol- QZ) Yrlm az, s.535.

5 ARGUMEI\TTIM YIL:5-6 SAYI: 48 SAYFA: I 7 maktadrr. Bu durum elbetteki meclis denetiminden beklenen yaralan da azaltmakhflll(23). Meclis denetiminin etkili olabilmesi ve KHK'lerden beklenen faydalann saslanabilmesi igin, Anayasa diizenlemesine uygun olarak, meclisin konuyu "dncelikle ve ivedilikle" inceleyip sonuglandrrmasr geleneginin yerleqtirilmesi uygun olnr(24) III- MECLISII{ BIRDEN F'AZLA KANUN HUKMUNnn KARARNAMEvI conu$mesinde SIRA MESELtrSi Uygulamada ortaya grkan dnemli bir problem de, bakanlar kurulunun birden fazla KHK grkartrp TBMM'ne sunmasr halinde, meclisin bunlan hangi srraya gore goriiqeceiidir. Diier kanun tasan ve teklifleri ile karqrlaqtrgrnda KHK'ye oncelik verilecegi agrk bir qekilde Anayasada ifade edildigi halde, KHK'ler' arasrnda nasrl bir srra takip edileceii hususunda kanuni bir dtizenlemeye rastlanrlmamaktadrr. KHK'lerin mecliste gortigtilmesi srrasrna iliqkin olarak doktrinde iig ihtimal tizerinde durulmaktadrr (25) Bunlar, meclisin istediginden baqlamasr, KHK'nin grkrq tarihinin esas ahnarak ilk tarihliden sona dogru gidilmesi ve nihayet son tarihliden baqlanarak baqa dogru gidilmesi. Burada hemen belirtilmesi gereken huslrs, yasama organrnln KHK'lerin bir kriter kullanmadrirdrr. gtirtiqlilmesinde herhangi Uygnlamada meclis istedigi KHK'yi goriiqmektedir. Meclisin bu tuturnu, Anayasaya aykrnhk iddiasr ile Anayasa Mahkemesi'ne gcitiirtilmiiqttir'. 657 sayrh Devlet Memurlan Kanunu'nda degiqiklik yapan 11 sayrh KHK, 2-10 sayrh KHK'ler mecliste beklerken gtindeme ahnarak gdriiqulmtiqttir. Bu durumun 11 sayrh KHK'nin reddini igeren kanunun iptali igin Anayasa Mahkemesi'nde agrlan davada, konunun gekil ydnrinden Anayasaya aykrnhk nedenlerinden birini oluqtur'- dufu iddia edilmiqtir. Bu konuda barsvuru dilekgesinde sevk tarihi itibariyle meclise daha once sunulmtrg KHK'ler r,'arken 11 sayrh KHK'nin incelenmesine gegilmekle, "dncelisn 6nceliS" denilebilecek yeni bir usul benimsendiii ve boylelikle Anayasa ile igtiiztik htiktimlerinin giinendigi ileri stirtilmtiqttir(26 ). Anayasa Mahkemesi ise bu iddiayt hakh bulmamrqtrr'. Anayasa Mahkemesi'ne gore, "Burada onenrli olan btr ttir kararnamelerin giindemdeki oteki kanun tasan ve tekliflerinden dncelik ve ivedilikle gortiqiiltip karara bailanmasrdrr. Qiinkii Anayasa emri budur'. Bu husus sailandrfrna gdre, Anayasa emri yerine getirilmiq o1- maktadrr'. Aynr srrada bulunan kararnamelerden birinin otekilerden daha 6nce gori.iqtilmesi meselesi bundan sonra bir Anayasa meslesi olmaktan grkmrrs ve) Yasama Meclisleri komisyonlannrn genel gori.iqme usulleri igerisinde ytirtitiilmesi gereken bir durumzr dontiqmtietiil"(27 t Anayasasr d,oneminde verilen bu kararrn, 1982 Anayasasr'nrn 91. maddesinin 8. fikrasr igin de gegerli olduiu kugkusuzdur. Anayasa Mahkemesi vermig bulunduiu btr karar ile, uygulamada tartrqmalara meydan brrakmayacak qekilde meseleyi halletmiqtir. Yani meclisin istedigi KHK'den iqe baqlamasr Anayasaya aykrn olmayacaktrr. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararrna rairnen doktrinde, meclisin KHK'leri goriiqme ustrltine iliqkin olarak birtakrm gdriiqler ortaya atrlmrqtrr. Bazt yazarlara gore(28), meclisin ilk KHK'den Q3) Gciztibtiyrik, S - Tutum, C: "Yasa Griciinde Kararnameler". AiD, c.8, sy.1, s6. (24) Goziibtiyiik - Tutum, s.6. Q5) Yrlmaz, s ; Kibar, N: "Ttirk Hukukunda Kararname", idare Hukuku ve idari Yargr ile ilgili incelemeler III. Ankara 1980, s. 300; Kuzu, s.396; Ozbudun, Ttirk Anayasa Hukuku, s.208; Tan, s (26) Anayasaya aykrnlrk iddialan iqin Bk. AMKD, s.537 vd QT) Anayasa Mahkemesi, I(t , E.19751L.+5. K,1975/198. (28) Gciztibtiyuk - Tutum,, s.7.

6 SAYFA.L72 YIL: 5-6 SAYI: 48 ARGTJMENT'IIIVI baqlamasr veyahut ortadan baqlamasr bazr mahzurlar doiurur. Burada, sondan baqlayarak gerive dofru gitme, hukuk gtivenligi ve kararhhk ydniinden yararh olabilir. Aksi bir uygulama, meclisce yaprlan inceleme iqlemleri arasrnda uyum sailanmasrnr gugleqtirir ve geliqkilere yol agar. Buzr yazarlal" 1."(29), bu gdriigti kabul etmeyerek, gdri.iqmeye ilk tarihli KHK'den baqlanmasr taraftandrr. Bu yazarlara gdre, ashnda dncelikle ve ivedilikle gdrtigme mecburiyeti hernekadar giindemdeki diier iqlere giire dncelik ifade ediyorsada, bunun yasama orgamna sunuluq slrasrna gdre yaprlmasr da iqin mantr$ gere$d;(30). Aynca htiktimete KHK grkarma yetkisinin verilme nedenlerinden biri, meclisin yavaq iqleyen mekanizmasrndan kurtularak bazt konularda acele tedbir almak olduiuna gore, meclisin kendisine sunulan ilk KHK'den itibaren gdrtiqmeye baqlamasr hukuken ve mantrken daha isabetli olur. Meclisin ilk tarihli KHK'den itibaren gdriiqmeye baqlamasr fikrini doktrinde afrrhkla savunulduiu gdriilmektedir. Ancak boyle bir uygulamanln da bir takrm mahzurlar dostrrabilecegini gdzden uzak tutrnak gerekir. Yetki kanunllna dayanrlarak birden gok KHK grkarmak irnkanl mevcuttur. Uygulamada da gdrtildiiiti iizere ayrl konuda krsa arahklarla KHK'ler grkanlmaktadrr. Son tarihli KHK'nin daha onceki KHK'lerde deg,iqiklik yapabilece$ni de dtiqtintirsek, ilk tarihli KHK'den gonigiilmeye baqlanmaslntn anlamsrzhfr or'- taya grkar. ileri siiriilen her iki gdriiqtin de dayandrklan doglu noktalar olmakla bir'likte, mahzurlarrnrn da bu- Iunduiu gdrtilmektedir. Bu dtrrumda kanaatimizce, meclisin uygulamada oldu$u grbi istedigi KHK'den ise baqlamasr en akrlcr yoldur. Anayasa Mahkemesi'nin karannda da ifade edildigr gibi, bu usiiltin Anayasaya aykrnhgr da sirzkonuslr deiildir. Ancak meclis giindemi belirtrenirken daha 6nce grkartrlmrq KHK'ler iizerinde degiqiklik dngoren ve geciktirilmesinde hayati birtakrm mahzurlar bultrnan KHK'Ier dikkate alrnmahdrr. isviqnn FEDERAL MAHKEMESiwiN ee3 teniur,i r19. BAND. rr. KrsrM. g. KiTAP (s ) MINKORUNMASI sin KARARI Arg. Gcir. Murat Yusuf AKIN (*) Sunlight A.$. bir gamaqrr deterjanr igin ilk kez 6 Nisan 1935 yrhnda kullanrlan "Radion" markasrnrn sahibidir. 13 Mart 1987 yrhnda yaprlan tescille "Sunlight A.$." tinvanl "Lever A.$."ye gevrilmiqtir. Rtisch Temizlik Deterjanlarr A.$ de isvigre'de "Radomat" markasr altrnda 8 Temmuz 1988 yrlrndarr beri bir temizlik deterjanr iiretip satmaktadrr. 2I Temmuz 1989 yrhnda Sunlight A,$, Rdsch (z}kuzu, s. 396; Yrlmaz, s. 537; Tan, s-40. (30) Tan, s. 40. (':') M.IJ. Hukuk Faktiltesi Ticaret I{ukuku Anabilim Dalr Temizlik Deterjanlan A.$'ne bir ya gondererek "Radomat" markasrnrn "Radion" markasrna gok berrzedigindel] ve bir iltibas tehlikesinin ytiksek oldu$undan bahisle gelecekte kullanrlmamasrnr istemiqtir'. Rosch Temizlik Deterjanlan A.$. 8 Temmuz 1989 tarihli cevabmda btr gortiqti pavlaqmadr[rnl ve "Radomat" mal'- kasrnrn kullanrlmarnasr istemini yerine getinneveceiini beyan etmiqtir'. 1 $ubat 1991'de Lever A.$, Rtisch Temizlik Deterjanlan A.$'nin talep edildigi tlzere Inarkayt sicilderr terkin ettirmedigini saptamrq ilk talebinde direnerek bunu yinelemiqtir. Aynr,sehilde Rcjsch Temizlik Deterjanlan A.$. de kendi goriiqtinde direnmiqtir'.

7 ARCT]MEN'ftINI YI[.:5-6 SAYI: 48 Lever A.$'nin agtrgr miidahalenin men'i ve terkin davalan St. Gallen Kantonu Ticaret Mahkemesi'nin 6 Nisan 1993 tarihli karan ile kabul edilmiqtir. I)avahnln temyrz rttrazt ise Federal Mahkeme tarafrndan verirrde btrlunarak karar aqairdaki miilah azalarla bozulmuqtur. 2- Davah, Ticaret Mahkernesi'nin F ederal Hukuku iki noktadan ihlal etti{ini iddia etmektedir. Buna gdre, ilk olarak mahkemece kendisinin iler.i stirdtigrl hak diigiimti defi haksrz bir qekilde reddedilmiqtir. ikinci olarak da itk derece mahkemesi Markalann Korunrnasrna Dair Kanun'un 3. maddesinin 1. frkrasrnrn c bendi ile 13. maddesini uygulayarak "Radomat" ve "Radion" markalannrn kanqtrnlabilir, yani gok az a)n'rcr kuweti haiz olduiuna karar vermiqtir. itt< iddia uyarrnca bazr noktalar agrk kalabilmekte ise de birazdan ortaya konaca& iizere ikinci ttiraz miisbit kabul olunmakta ve dava bu nedenle kabul edilerek temvuze geri gdnderilmek gerekmektedir'. il 28 Aitrstos 1992 tarihli Markalann ve Menqe $ahadetnamelerinin Korunmasrna Iliqkin Federal Kanun (MSchG) 36. maddesi rntistesna olarak 1 Nisan 1993 tarihinde ytiriirliig'e girmiqtir'. Markalann ve Menqe $ehadetnamelerinin Korunmasrna itiqt<in Federal Kanun'un 76. maddesine gore bu kanurlun ytlriirliiie girdifi srrada tescil edilmiq bulurlan markalar - konu ile ilgisi olmayan istisnalar drqrnda- bu tarihten itibaren yeni kanuna tabidir. Bu durumda Ticaret Mahkemesi yeni kanunu uygulamak zorundadrr. Kanunun 3. maddesinin 1. frkrasrnrn c bendi uyannca eski bir markaya benzeyen ve a.ynr veya benzeri mallar' veya hizmetler igin tehlikesi yaratacak iqaretler rnarka korunmasrndan yararlanamazlar. ilk derece rnahkemesinin hakh olarak tesbit ettigi gtbi bu saptama marka hukukunun bir temel prensibini ortaya ko.ymaktadrr ki, bu eski yasada da daha baqka qekilde formiile edilmiq olmakla beraber vardr. Buna g6re, bir iqaretin eski bir marka ile halk nezdinde iltibas tehlikesi yaratmasr durumunda, bu iqaret rnarkalann hirnayesine iliqkin hiiktmlerden yararlanamazdr. Aynr dtrrurn yeni kanuna hakim genel \re rlesnel olgtitler rqrfrnda bir iltibas tehlihesinin varh$ ya da yokltriu konusunda karar verme.yukiimti getirerek girmiq bulunmaktadrr (Botschaft des Bundesrates zum MSchG, BBI 1991 I2T). Kanun bu noktada esasa iliqkin yeni bir dtizenleme getirmedi$nden eski kanun zamanrnda verilen kararl ardan yararl anrl abilir. b) Bu iki iqaret ile tanrmlanmlrs tirtinler" arasurda bir rnal benzeqmesinin soz konusu oldugrr, hem "Radomat" hem de "Radion" un gamaqu'da kullanrlan temizlik rnalzemesi olmalan dolayrsryla tartrqrnasrzdu'. Awrca ticaret mahkemesinin yeterli derece rnarkalann birbirindeu aynlmasr soruna iliqkin olarak markalann diger tiim iliqkili krsrmlanndan ayn olarak tescil edildikleri gibi karqrlaqtrrrlarak karar verihnesi huslrslrndaki gdrtiqti de Federal Mahkemece bozulmamrqtrr'. cl iltibas tehlikesi Federal Mahkeme tarafindan huktrki sorun olarak serbestge deierlendirilmietir. Aynr durtrm nizah bulunan mallan satrn alacak olan halkrn genel anlayrqr agrsrndan da gegerlidir'. Iltibas tehlikesi kavramr bu noktada ttim iqaret hukuku aqrsrrrdan yeknesaktrr'(rgtr 117 II 199 tr. 2a S.20\,116 II 365 e. 4a S. 370). Markanrn temel iqlevi, bununla bailantrh olarak amacl, marka ile belirlenmiq mah benzer ve.va aynl nitelikteki mallardan, ttiketici tarafrndan malm veya iireticinin ferdileqtirilmesini satilayarak bir defa ttzerinde karar krhnmrrs bir urtintin ttiketici tarafindan aynr tirtinlerirr bulunduiu ktirneden o qeyl tekrar bulabilme suretiyle a)nnmrnr sailarnaktrr (CARI-,- STEPHAN SCHWFIER, Die erste Markenrechtsrichtlinie der Europdischen Gemeinschaft und der' Rechtschutz der bekannter Marken, Diss. Freiburg irn Breisgau, L992, S.31). Bu durumda davaya balian hakim iki markanrn birbirinden ayrrlma kabrliyeti hzrkkrnda kdkleqmiq iqtihat Lryannca satrn alan halk kesiminde brrakrlan genel izlenime gore -ki bu markalan oluqturan tek bir yaprsal unsurdan dahi onernli olgtide

8 SAYITA:L7 4 YIL: 5-6 SAYI: 48 ATTGTJMENTTIM etkilenebilir- karar verecektir (BGtr LLz II 362 E. 2 S. 364; KAMEN TROLLER, Manuel du droit suisse des biens immat6riels, Band I, S. I47 vd.). Mallann identik ve kitle ti.iketimine yiinelik olduiu durumlarda daha srkr bir dlgiit uygulanmak zorundadrr (BGE L77 II 321 E. 4 S. 326). Sadece bir tek kelimeden olugan markalarda genel izlenim yazrhmlanna ve okunuqlannda ver'- dikleri ses goz dniine ahnarak saptantr. Bu ses ise vezne, telaffuz kadanslna, ve sesli harflerin srraslna ba[t olup, yaztlwn ise kelime uzunluiu ve kullanrlan harflerin benzeemesi veya ayniyetine gore de{'erlendirilir (BGE 102 II 122 tr. 2 S. 126, 90 II 43 tr. 5 S. 48, 88 II 3?88.2). d) ikinci derece mahkemesinin yerinde bir qekilde saptadr$ tizere sesli harflerin slrasr agrsrndan bir farkhhk vardrr, zlra "Radion"a bakrldr{.rnda "A-I-O", "Radomak"a balaldrgfnda ise "A-O-A" dizileri goze garpmaktadrr. Aynr qekilde her iki markanrn da tig heceli olduklan mahkemece doglu olarak saptanmakla beraber ellbette ki "Radion"daki son iki hece ("dion") "i"nin "o" ile olan ulamast sonucunda ahqrlageldigi izere tek bir heceyrnig gibi algrlanmaktadrr. Her iki markada da sadece ilk hece olan "Ra" aynrdrr. ikinci heceler "di" ve "do" agrkga ayr.rlabilir durumdadtr; "Radion"un "di" hecesinde ince sesli olan "i.","radomat"rn ikinci hecesinde ise diierinde agrkga aynlabilen kahn sesli "o" vardrr' Ayrrca Son heceler olan "on" ile "mat" da tamamiyle birbirlerinden farkhdrrlar. Davah hakh olarak tig heceli bir kelimenin bir hecesinin a.ynl olmasrnrn bu iki mar'- ka igin benzer bir genel izlenim doiurabileceftni kabul etmemektedir. Bunun teyidi de ticaret mahkemesince sadece "Radion"da degil "Radomat"ta der vurgunun Son degil ilk hece olduiunun kabulii ile verilmiq bulunmakbadrr. ikinci derece mahkemesince paylaqrlan goriiq olan her iki markadaki yapl taqr olan "Rad-ion" ve "Rad-omat"ta "Rad" hecesini ortak olmasr da bu durumu degiqtirmemektedir. Gergekte ilk tig harf benzeqse d.e ("Rad"), kalan harfler bir.birinden agrkga aynlabilmektedirler: iig harfe "I-O-N" karerhk dcirt harf "O-MA- T". Yaprsal unsurlar olan "i.on" ve "(o)mat" Son hecelerinin benzer olmasr Sorlrnunu bir tarafa brrakrrsak, gene de genel izlenirnin etkili bir qekilde "Rad" tarafindan clomine edildigi soylenemez. ikinci derece mahkemesince belirtildigi g-tbi "Radion" ve "Radomat"tn ses yaprlarlnln da belli dlgiide benzemesi, genel izlenime gdre verilecek bir kararda iltibas tehlikesinin varhirnrn kabultinti gerektirmez. iltibas tehlikesi sadece uzak bir benzeme olasrh- Smn varhs anlamrna gehnez, bilakis bu tehlikenin qartr ortalama tiiketicinin biiyuk bir olasrhkla iltibasa maruz kalmasrdrr (BRUNNER/HUNZIKER, Die Verwechslungsgefahr von Marken und das erhtjhte Rechtsschutzbedtirfnis des Markeninhabers im Marketing, in Marke trnd Marketing, Bern 1990, S. 330 ). Soz konusu durumda ise btr tehlikenin varhsndan Ticaret Mahkemesinin gdriiqiiniin aksine gerek mallann identiklifi gerekse giinliik kullamma ydnelik kitle tiiketim i.iri.inlerinde kullanrlan ve diierine gore daha srkr olan dlgtit agrsrndan bahsedilemez. Qtinkii bir yandan ortalama isvigreli tiiketici, gamagrr deterjanrua yirnelik olarak iyi sayrlabilecek bir hafizaya sahip olmakla beraber, uzun zamandan beri tamnart "Radion" ve yeni grkan marka "Radomat" arasrnda a)nrrm yapabilecek d,urumdadrr. Diier yandan ilk tig harfin ("Rad" ) ortak olmasr "Radion" ve "Radomat" markalannln seri markalar oldufu, dolayrsr ile ahcrlan ikinci marka ile miicehhez mahn birincisi ile aynl i.ireticinin iiriinii oldu['unu kabule sevkedece$ anlamrna gelmez. Bu ar]- cak ahcrlamn genel izlenim gergevesinde yeni markada orjinal iqareti fark etmeleri veva her: iki iqarette de aym kelime kokleri kullanrclnrn anlayrqrna gore aynr ticari iqletmeyi gostermesi durumunda vardu' (BRUNNER/HUNZIKtrR, A. A, O. S. 332 Vd). HET iki hal de stjzkonusu olayda karqrrnrza grkmamrqtu'. Madde 3 frkra 1 bend c (MSchG) ve madde 6 frkra 1 (amschg) uyannca karqrlaqrlabilecek olan iltibas tehlikesi hem yazrhm hem de dzellihle okuntrqlannda vel:- dikleri ses agrsrnd.an bir karqrlaqtrrma durumtrnda "Radion ve "radomat" igin bahis konusu degildir (karq. BGE rrzlt 362 E. 2 S. 364).

9 ARGT]MENTI]M YIL:5-6 SAYI: 48 panis xnnri "sosyal HizMEt, SocuK vn saclrx " cenel vrtjptinr.uctrnn gacr,r'aile rriznnnrr,nni vn rcirici uizrytntlnr" nnuounlucu re$kilatr \re QALT9MAST Av. Bettil ONURSAL ('r) Paris kenti "Sosyal Hizmet, Qocuk ve Saihk" Btr Miidtirl{iitin ana boltimleri qunlardrr: Genel Mildi.irliigii, Paris Belediye Baqkanr ve Paris it Genel Meclisi Baqkanl'na baih bir teqkilattrr. F ransa'da yalnrz Paris'te, VilAyet ve Belediye tek bir teqkilat altrnda toplanmrqtrr ve Paris Belediye Baqkanl aynr zamanda Paris il Genel Meclisi'nin de baqkanrdrr; bu tek meclis yerine gdre Belediye Meclisi, - Qocuklara Sos.yal Yardrm Boliimii - Hukuki Iqler Boltimii - Yerleqtirme Biirolan Boltimti - Egitici Hizmetler Bdltimti - Genel Toplumsal Koruma Qahqmalan Bdliimti :::"" g6re il Genel Meclisi srfatr ve yetkileri ile topla- - il Mtiesseseleri Boliimti - Mali Ydnetim Boliimii Bu durumda Paris Kerrti, sosyal konularda, 7 Ocak 1983 tarihli "\'etkilerin Yerel Ytinetimler, il Yilnetimleri, Bdlgeler ve Devlet Arasrndaki I)a[r,hmr" Kanunu ile yerel yonetimler ve il ydnetimine verilen yetkilerin tamamrnr aynr merci tarafindan kr-rllanrr. Devletin )'etkileri ise, "Sosyal Hizmetler, Saglk ve $ehir BakanhSr" aracrhsr ile kullanrlrr. I3u bakanh$rn bu kentteki rolii, konusuyla ilg:ili genel politikayr ve ana hedefleri,belirlemek, bunlarr teqvik ve koordine etmektir. Bu iqlemlerin gergekleqtirilmesi gdrevi, 14 Mart 1986 kararnamesine g6re Saihk ve Sosyal iqler Bdlgesi ve il TeqkilAtlan ydnetimlerine verilmiqtir. Bu genel yaprlanma ve gahqma gergevesi iginde, "Sosyal Hizmet, Qocuk ve Saihk" Genel Miidilrli.illine baih olarak gahean "Aile Hizmetler:i ve trgitici Hizmetler" Mtidiirlii$i Paris tegkilatrna ana hatlan ile bir gtrz atahm (Ek 1.). - Programlar Boliimti Buniardan ilki ve en kapsamhsr olart "Qocuklara Sosyal Yardrm Bciliimii", Paris'te 14 Cogfafi Sektor'e aynlmrqtrr'. Her Cografi Sektor, genelde bir ilgeye tekabiil eden lrelirli bir co{rafi bolgedeki tegkilat birinridir. Ddrt yerde, kiiqiik ilgeler bir araya toplanarak tek bir Cogyafi Sektdr'e baglanmrs, en kalabahk ilge olan 18.ci ilge ise ni.ifusundan tlttirti 2 Cografi Sektdr'e aynlnligtrr. Her sektdrde sekretatyd, idari memurlar gl'ubu kadrosu, sosyal hizmet uzmanlan gfubu kadrosu ve.]'4.- rtm zamanh bir: psikolog veya psikiyatrist kadrostr mevcuttur. Sektor gahqanlarr, iqin gere$ne gdre, "Aile' Hizmetleri ve Egitici Hizrnetler" Mtidurltigtintin rligei' bdliimlerinde gahgan kimselerle doirudan iqbirligl )'t1- pabilirler. "Aile Hizmetleri ve tr[itici Hizrnetier'' Miicltirhguntin gorevleri ve gahqrnasr ana hatlan ile aqagrda anlatrlmaktadrr : (';') istanbul Barosu Qocuk Hnklan Komisyonu BaEkanr

10 SAYF'A I 176 YIL: 5-6 SAYI: 48 AltcU N,IltNT'U ll I- GENEL PRENSIPLER - Yaqam dengelerini agrr bigirnd e bozacak derecede sosyal guqltiklerle karqr karqrya kalan kiigiiklere ve ailelerine, 27 va.;rndan ktiguk geng yetiqkinler.e, maddi, egitici ve psikoloiik bir destek sa['layarak gocu- Eun korumasrnr gergekleqtirmek. - Kotii muameleyi onleyici faaliyetler:i hizmete sokrnak ve adli mercilerin kovuqtlrrma haklan sakh kalmak tizere kdtti muameleye maruz kalmrq kiigiikler hakhnda bilgr toplamak ve onlann korunmasrna katkrda bulunmak. - Sosyal uyumsuzluk olaylan gcirtilen yer.lerde toplum drgr kalmayr onleyici ve genglerle ailelerinin toplumsallaqmalanna ydnelik toplumsal faaliyetleri hizmeti sokmak. - Sosyal hizmet birimlerine teslim edilen kiigiiklerin ihtivaglarrnr gidermek ve aile drerna yerleqtirilmiq ktigtiklerin gdzetimini saglamak. Evlat edinmek isteyenler hakkrnda sorusturma yapmak Devletin vesayeti altrndaki gocuklarla itgili evlat edinme projeleri yapmak. Ozel evlat edinme miiesseselerini kontrol etmek ' Evlat edinilmek tizere teslim edilen gocuklarrn denetimini yapmak bu mtidiirltigi.in gdrevlerinin genel hatlandrr.. SosJral yardrm talebi,. "Qocuklara Soslral Yardrm Bdliimti" tarafindan karara baflanrr. Bu bdltime yoneltilen her para talebi ayrrntrlan ile incelenir. Servis yetkililerinden olugan "Qocuk, deierlendirme ve tetkik komisyonu"na bu araqtrrma srrasrnda gerekirse baqvurulabilir. Kabul ya da red karan, Bdltim sorumlusunun otoritesi altrnda Sektdr sorumlusu tarafindan alrnrr ve Il Genel Meclisi Baqlianr adrna tmzalanlr'. ikametgahta rnaddi vardrm karau'r, "Q'cnklara Sosval Yardnn Komitesi"nin Yardrm Boltirnti Seksiyon Mtidiirti gdrtiqti ahnarali Sosyal tarafinclan ahnrr'. Ilge bazrnda oluqturularn ve Sektor. Mtidtirtintin baqkanhirnda her hafta toplanan bu Konrite, Sektor Miidiirii, koordinasyon delegesi ve ilgili yar.drm birirnleri sorumlularrndan, giindemdeki yardrm taleplerine gcire degiqen kiqilerden oluqur. Sosyal yardrm parasr talep eden ya da ahnakta olan herkes, bu yardrmrn baglanma qartlan ve E:ocufun ve orlun kanuni temsilcisinin hak ve sorllmluluklanna etkisi hakkrnda bilgilendirilir. Bilgi, aqagrdaki hususlan igerir: - Qocuk ve aileyi kortrmak igin kanunlarda cing6- rtilmtiq ttim 'rardrmlar ve bunlan veren kuruluqlar'; Veldyete bag'h hak ve gorevler ve bunlann sonuglan ile btr.yardrmrn baslanmasrnrn ethileri Idari dosya ve belgelere nasrl eriqilecegi Bu hizmet birirninde iq takibedebilmek igin bir dernegi temsil eden ya da etmeyen kendi segtigi bir kimse ile birlikte ie yapabihne hakhr. Bu kimsenin, talep sahibi lehine kiqisel bir gortiqme dnerme hakkr da vardrr. Kendini ilgilendiren kararlar igin kiigtiitin katrhm hakkr. Onun gortiqtl ve bu gdriieiin ahndrir qartlar gdrevli vetkili tarafindan bir raporla bildirilmekte dir. Karar almaya yetkili kiqinin ad ve gcirevi. Qocuk, sosyal hizmet birimine Hakim kararr ile giirlds'r'i f llrprf i*i f,nkttlt"dr" hl gerli olup aynr qartlarla yenilenebilir'. de f*ht,r'rf..t't f f yf tt ts'r

11 ARCTIMEI\'I]TJNI YIL:5-6 SAYI: 48 SAYI.'A z l7 T yrh gegemez. Gerekgeli kararla tedbir yenilenebilir. - Hakim tarafrndan gdnderilen gocuklarda servis yrlda 1 kez Hakime rapor yollar ve Qocuk Hakimlerince verilen tedbir kararrnrn stiresi 2 Tiim yardrm bailama, red, deg,ietirme l<ararlan gerekgeli olmahdrr. Btrnlara karqr baqvuru yer ve stireleri de bildirilmelidir. Uzlaqma amagh itiraz masrafsrz olup it Genel Meclisi Baqkanrna yaprhr. Dava volu ile ttiraz Paris idare Mahkemesi'ne vaprlrr. Mali katrhmla ilgili idare ile olan anlagrnazhklar bcilge Asliye Mahkemelerinde halledilir'. Qocuiun aile drqrna yerleqtirilmesi durumunda hizmet birimi ile gocuiun ailesi arasrnda grkabilecek anlaqmazhklara Qocuk Hakimi bakar. Veldyetle ilgili grkabilecek anlaqmazhklar Ust Asliye Mahkemesinde karara bailanrr. Bu durumda bir Avukatrn btrlunmasr zorunludtrr. Yetkili Mahkeme de Paris Ust Aslive Mahkemesidir'. II-. u AILELER NEZDINDE ONLEYICI TEDBinr-,nn ve KUQUKLERIN KORUMA H.TZMiETLERi Bu hizmetler iki geqittir: - ikametgaha g6ttiriilen yardrmlar - Yalnrz anneler'le cocuklannln banndrnlmalarr. A) ikametgaha giittiriilen yardrmlar': Bu yardrmlar ana-baba, bakrp gdzetrneyi fiilen tistlenen kimsenin talebi tizerine. gocufiun sailt$t, giivenlifi, bakrmr ya da e$timi zorunlu krldrgr takdirde yaprhr ve talebi yapan kimsenin yeterli gelir kaynas yoksa ayni yardrm da s6z konusu olabilir'. IkametgAhta yardrm, srhhi, mali giiqluklerle karqr karqrya olan hamile kadrnlarla kendilerinin ya da gocufun sagtk ya da sosyal durumlarr btrnu zorunltt krldrgr zarnandar verilir'. Sosval gtigltikler'le karrsr karqrya olau 2L.yaEnl altrndaki geng yetiqkinlere de bu yardrm sailanu'. Btr yardrm ug,sekilde olabilir ve birlikte de yaprlabilir: - Eve bir yardrmcr kadrn hizmetli gdnderilir'. - Qocul{ ve aile igin bir egitici hizrnet verilir. - Mali yerrdrm yaprlrr'. a) Eve )zardrmcr kadrn hizrnetli: - Aile desteii veren.yardrmct: Bu yardrmcr. eviu annesitrin olmadrfi.ya da iqleri yapamayacak durumda olduiu zarrtart onun ev ielerirri gormek ver da oua btr iqlerde yardrmcr olmak tizere gonderilir. Ailenin sosval dengesini koruma\rr ya da yeniden sailamayr arnaglar'. Ozellikle de gocusun aile dr- Srna yerlegtirilmesini engellemek igin gaherr'. Bu somut i"sleri yaparken de aileye sosyal, sorunlart onleyici ve egitici hizmet verir'. - Temizlik isleri vardrmclsr: Annenin fiziki bir. olanaksrzhfr nedeni ile yapamadrfr ev iglerini yaparak ona fiili bir destek sailar. Hizmet birimi, aqagrdaki hallerde bu.yardrmcr hizmetlinin mali vtiktinti tistlerrir:. Hastahk, doium ve ozel nedenlerden iitiirti bu durum herhangi bir sosyal gtivenlik kuruluqunun odemeleri arasrna girmiyorsa; ' Aile gok zor qartlar altrndaysa ve bu yardrm gocuklann aile drqrnda yerleqtirilmelerini onleyecekse ya da iqleri drqrnda.yagayan gocuklann aile.yanrna d6- ntiqiinti saf'layacaksa.

12 SAYF'A z l7 {l YIL: 5-6 SAYI: 48 Bve yardrmcr kadrn hizmetli yollama karan, aileyr izleyen sosyal hizmet Lrzmanurm onerisi ve r:aporu iizerine sektcir sorumlusu tarafindan ahnrr. Ailenin mali katkrsr da duruma gore istenebilir.. b) Qoc.,k ve aile igin,ret'ilen e$tici hir*etlet Agrk ortamda egitici gahqma, gocuklan geqitli tehlikelere mar,rz kalan ve bu nedenle dengeleri tehlikede olan ailelere yaprhr. Ana hedefi, qocuiun ailesi iginde kalabilmesine olanak tanrmak ya da ailesine dcintiqe hazwlamaktrr. Normal yaqam ortamlar.rnda gocuia ve aileye verilir. Bu yardrm hamile kadrnlar ve geng yetiqkinlere de yaprlabilir. Bu yardrm karan: r Sosyal Hizmet birimi tarafindan ahnrrsa idar.i,. Qoctrk Hakimi tarafindan ahnrrsa aclli niteliklidir. aa ) idari efitici -vardrnr tedbir! ya da egitimi tehlikede olursa uygulanrr. Saghk ve sosyal tehlikelere maruz hamile kadrnlara da verilebilir. 21 yagrndan kriguk gerlg yetiqkinler de kargrlaqtrklan gtig koqullardan kurtulmak igin bu yard.rmdan yararlandrnlrrlar. Egitici yardrm hizmetleri, sosyal uyumsuzluk, okul uyumsuzlusu ya da ktirttirel yabancrhk geken aynr tip gocuklara grup halinde de uvgulanabilir. Bu tedbir, ola.ydan yara' olan herkes ve mediko-sosyal hizmet birimleri tarafindan talep edilebilir. Velayet hakkrnr elinde tutanlann veya geng.yetiqkin ya da hamile kadrnlann talebi halincle de kenclilerinirr onajn ile gergekleqtirilir. idari egitici yar.drm tedbir.leri Faris vilayeti ile anlaqmah ve ona.yli dernekler tarafindan 1901 Kanunu gergevesinde yerine getirilir. ilgili clernefe verilen izin prensipte altr ayhktrr ve kontr.ol altrnda yenilenir. Her talep, aileyi izleyen sosyal hizmet uzmanrnrn ba6h olduiu hizmet birimi ile mediko-sosyal bir.irnler arasruda dtizenlenen ve diger ilgili olabilecek kimselerin de katkrsrnrn istendifi bir raporler incelenir.. Btr araqtrrma, sektordelii "()ocuiu deierlendir.rne ve ycinlendirme teknik Kornisvonu" qahqrnalan mevanrncla cla yaprlabilir. Rapor', ilglli sosyal hizmet birirnine verilir. Kararl sektor sorumllrsu verir ve tedbir.i uvg'larnakltr gorevlendirilen derneie bildirir. Aile cle tedbirden herberdar edilir'. onavr azamr iki a.y iginde alr'rr.. bb ) Adlii egitici yardrm tedbiri Agrk ortamda bir egitici teclbir uygulamasrna, Qocuk Hakimi tarafindan egitici clesteli teclbir.leri r]reyanrnda karar verilebilir. Bu tedbir, bir ktgtigtin sa$tg:, giivenligi ya da ahlakr tehlikede ise.ya da egitiminin gergekleqtirilmesi qartlan airr bigimcle tehlikeye clti\smuqse uygulanlr'. Reqit olan bir ktigtik ya dar 21 yarsurdi-rn ktigtik bir geng yetiqkin de, agrr sosyal uylrmsuzltrk koeullan iginde olursa, Qocuk Hakiminclen kendisi igin btr tedbirin uygulanmasrnr ya da uzatrlmasrnl talep Bu tedbir, bir qocuiun sashsr, gii'enlifr, bakrm edebilir'. Qocuk Hakimine ilgili herkes veya savcrhk bu konuda baqvuru vapabilir. Qocuk Hakimi re'sen de karar verebilir. Qocuk Hakimi aileriin ya cla reqit olma durumunda gocu$un kendisinin onajnnr alma.ya gayret eder. Tedbir, aile igin zorunludur, kabul etmedigi takdirde istinaf Mahkemesine baqvurrr"ya mecburdur. Karar, tedbirin stiresini belirler, bu silre iki yrh asamaz. Gerekqeli olarak yenilenebilir.. Tedbir', aqairdaki merciler tarafindan uygulalur: ' Gengliffn Adli Korunmasr Tegkilatrnrn bir Hizrnet birimi ta'afindan; bu du'urnda nrasraflar Gengligin Adli Korunrnasr il Mtidiirliig'ti tarafindan odenir.. o 1901 tarihli kanuna gdre il genel rneclisi baekanrnrn onajn ile il valisi tarafindan yethilendirilen dernekler tarafindan; bu dur.unlda masraflar tedbire karar veren

13 ARGT]ilIENTT]ryI YIL:5-6 SAYI: 48 mahkemenin bagh olduiu il tarafinda'karqrlanrr'. Qocuk Hakimi ta'afinda' rb-21 yae; arasl ge'gler igin verilen bu tedbir kararlannln masrafi Gengli[in Adli Korunmasr it Mitdtirttigii tarafinclan karqrlanrr. Bir hizmet biriminden savcrhfa yaprlacak bir e$itici tedbir uygulanmasl talebi, miiracaattan cince ilgili birimler ve mediko-sosyal yetkilileri tarafindan incelenir Bu inceleme de yukarda zikredilen komisyon gahqmalan srrasrnda yaprlabilir. Btr baqvurunun bir. sureti Sosyal Hizmet ilgili birimirre gcinderilir. c) Mali yardrmlar ikametgahta.yardrm usulti iginde. a.y'i veya nakdi geeitli ozei, (istisnai ) siireli yardrrnlar yer almalitadrr, bunlar, gocu*a gerekli olan efiitici ve sosyal gahqma projelerinin kapsamrna gore iler.ide geri odemeli yardrmlar qeklinde de olabilir. Mali yardrmlar, il Genel Meclisi Baqkanr tarafindan aqagrdaki kimselere tahsis edilir.:. Qocuiun saihirnr, giivenli$ini, bakrmr ya da egitimini saglayacak gelir"i olrna.yan ana-baba veya gocusun bakrmtnr fiilen itstlenen kimseye.. 21 yaqrndan kiigtlk geng yetiqkinlere ve 18 yaqrndan kiiguk reqitler.e. Hamile kadrnlara Bu mali yardrmlar aqagrdaki kimselere odenir.:. Aile.ye veya gocuiun kanuni ternsilcisine. Ailenin veya gocuiun kanuni temsilcisinin talebi tizerine gocu$a gegici olarak bakan kimse veya kuruluqa. Qocuk Hakimi tarafindan atanan sosyal yardrmlan tahsil ile yiikitrnlti vasiye. Ru durumda odeme kanuni hak olarak mevcuttur. ' Ilgrli sosyarl hizmet birirni goleylisiue (br-r gorevli parayr aile ile birlikte idar.er eder') ' Ailenrn yazth onaln ile ve istisnai cltrnrmlarcla bir tigtincti qahrser (ornegin kira ddcrnesi, okul taksitleri vs ) Bu ozel (istisneri ) ve gegici odenerkler haczeclilernez, devredilemezler ve vergiderl nlraftu'. Ozel (istisn:ti ) odenreler acil gerelisinimlcrini kar'rsrlayamayacak kadar yoksul ailelere ozel olartrk destek sa['ltunak antacnlel.y6neliktir'. Sosvarl Yardrm Biirosu mticliir'leri taralinclan tahsis eclilir'. Lltr mi.icliir'- ler her hafter bu qekilde baqlarunr$ lzardunlar korluslrnda "goctt$'a sosyal.yardrm komite"sine hesirp verirler'. Bu ozel odemeler nakdi olarak ve'y'a ayni olarali avans iclaresi btirolan tarafinclan acilen temin erdilir'. Siireli odemelerin amacl: o En krser zamanda aileve yeniden bir kerndi ayaklan iisttinde durnra olanafr yaratrnak.aile q:ekirde$nin par'galantnasul ve gocug'tur aile drqrna.yerleqtirihnesini onlemek o QocuStrn e$timini daha ivi sailamahtu'. Bu amaca eriqebilmek igin, yaprlan odemeler.in yarunda talep eden kimse ile hirlikte bir faali.vet projesi geliqtirilir. Siireli odeme talebi aile.yi izle.yern sosyarl hizmet birimine yaprlu'. Bu bilim gerekli incelerney a.)'l'uttrh bigimde r/apar ve ailenin ikarnetgahma gore.yetkili Sosyal Yarchrn Boltirnti sekreterligine aqagrdaki belge.- lerri verir':. Talep ' Dahzr once sosyrtl serwisler kool'clinas-von seiireterligine kavdl.yaptrrrlmrq sos.yetl r-erpor. l)urnrnr-r ispatlayalt belgeler Kabul ve.ya red kararr Sosyirl Yardrnr Bolun-rii mticliir'leri tarafinclern ilgili Komitenin clc' giirtiqri alrn-

14 SAYFA3 I tlo YIL: 5-6 SAYI: uls drktan sonra verilir. Stireli tjderneler Sosyal Yardrm Boltimii tarafindan yaprhr. istisnai durumlarda Qocuklara Sosyal Yardrm btirostr sorumlusu tarafindan da tahsil yaprlabilir. Bu durumda ddeme, bu btironun avans idaresi tarafindan ger'gekleetirilir. B ; Yalnrz annelerle pocuklarrnur bannchnlmalar"r il yi;netimi, harnile kadurlar ile tig yaqurdan ki"igiik gocuklan olan yalmz annelerin barrnmalnn igirr gerekli olanaklarr sailar. Ilu gdrevin layrkr ile yerine getirilmesi igirr de gocu['a sosyal yardrm birirni kabr-rl merkezlerine sahiptir ve bu amagla da baqka yerel kuruluqlarla anlaqmalar imzalayabilir veya yetkilendirilmiq miiesseseler ve hizmet birimler{ ile iebirligi yapabi- I ir'. Uq yrqrndan kiiguk gocuklan ile 5ralnrz kalan atrneler ve kadrnlar banndrnlmalarlnl gerektiren ve ihtiyaglan olan maddi ve psikoloiik destegi bu tsekilde saglarlar. Bu kimselerin banndrrllma kararr deierlendirmeyi yapalt sektor sorumlusu tarafrndan aftnrr. Anneler ve hamile kadrnlar, olanaklan cilgiistinde barlnma masraflanna katrlrrlar. Bu banndrrma kararr tlg ile altr ay igin ahnrr ve Yenilenebilir. Doium igin anlaqmah mtiesseselerden birine yatarr hamile kadrn, kimliginin grzlr kalmasrur talep ederse, mtiessesenin baih oldufu il sosyal hizmet birimi bannma ve doium masraflarlnl karqrlar'. Bu masraf iistlenilmesinin kanun geregi (kendiliginden, talep edilrneksizin ) olmasr ancak baba veya ananrn adr doium beyannamesinde yer almazsa mtimkiindiir:. Kimliginin g1zli kalmasrnr isteven doium yapacak kadrn higbir qekilde soruqturma konusu yaprlamaz, higbir kimlik belgesi kendisinden talep edilmez. Doiumun vuktt buldtrgu mtiessese, durumdan derhal sosyal hizmet birimini haberdar eder'; bu birirn de, dogumunlln glz1r tutulinasr talep edilen her gocuiu tistlenir. III- KUQUKLtrRE KOTU MUANITIJENIN ON. LENMtrSi HiZMtrTLtrRi Qocuklara sosyal yardrm hizmet birimi sorumlusu nezdinde olugturulan kotii mllamele gciren gocuklar' birimi, kotti mlramele goren gocuklarla itgili ttim bilgileri toplarnakla.yiiktirnlticltir'. Bu srfatrn, kiiti.i rnuarnele giiren gocuklar igin u}usal teleforr rnerkezinin hururnlarrn ve ki,5ilerin teli muhatabrdrr. Bir qaflr'r gelir gehnez, yetkili koordintts-.yorl delegesi kotti rnuarnele gdren goclrklar birimi terrafindan arann'. Bu koordinasyon delegesi ile yaprlarn telefon gtirtiqmesinde gzrfl'ryr yapallln, gocuiun kimlikleri, ga$n nedeni, gocuk daha iince sos.\ral hizmet;- te kayrth ise gerekli bilgi ona verilir. Bu delege:. Kool'dinasyon fiqlerinde araqtu'ma yaptu'rp durlrmun claha once de bilinip bilinmediiini renir'. o Ilgisine gore olav Aile Sosyal hizrnet birimi, Ana-gocuk kortrnma birimleri, o[- Ohul safhfr, Sosyal Yardrrn Btirosu ve sair her ttirlil ihtisalaqmrq birime, olay hakkrrrda anket yapmak ve degerlendirrnek tizere bildirir. Aile daha 6nce bir sosyal hizrnet gdrevlisi tarafildarr izlelmiyor ise sektdrden bir sos.yal hizmet uzmanrnr izleme igin gtirevlendirir I Gerekirse bir hekim muayenesini talep eder o ljurum deierlendirmesi yaprnali olanaksrzsa ve aile kesin bigimde sosyal hizmet birirnlerinin iqe kansmasrnr engelliyorsa Savcrhia haber verir. Koordinasyan delegesi azami bir av iginde vaptt- [r araqtu'manrn sonuqlannl ve ahnan tedbirleri kdtii muamele gdren gocuklar birimine bildirir.

15 ARGI]MENT'IiilI YIL:5-6 SAYI: 48 Kotii muamele goren gocuklar birirni: o ulusal telefon bi'iminden gelen ga{r'rlar igin bu makamr, yaprla' iqlern ve ahnan tedbi'ler konusunda azami bir ay iginde haberda' etmek ' Kotti muamele gdren gocuklan mesleki gahqmalan nedeni ile ogrenip bildiren kirnselere yaprlan muamele hakkrnda bilgi vermek ' Baqvuruda bulunarak k6tu muamele gorel] gocuklan bildiren kimselere talepleri iizerine bilgt vermek ile ytiktimliidtir. Paris'teki tiim mediko-sosyal birimler Savcrhga bildirdikleri kotti muamele goren goclrklarla ilgili olaylann dilekgelerinin bir suretini bu birime gdndermekle ytikiimliidtir. Boylece bu birimde tiim bu ttir olaylar toplanmrq olmaktadrr. savcrhk da, bu birime, baqvurular tizerine yaptrgr iqlemleri bildirir. Birim, bu bilgileri ilg:ili yerlere iletir. Kotti muamele gciren gocuklar birirninin faaliyetleri periyodik olarak deierlendirilir. Bu birim, kcitii rnuamele gdren gocuklarla ilgili herkese ve ttim'memurlara bilgilendirme ve duyarh krlma amacrnr taqryan her tiirlti onlemi 6nerir. Bu alanda her tiirlii faaliyet, il ana-gocuk korumasr teqkilatr, sosyal hizmet teqkilatr, diier ilgili resmi birimler, dernekler ya da ilgili meslek sahiplerinin igbirligi ile yiiriittiltir. IV- TOPLUMSAL ONLEME TEDBIRLERI HiZMETLERI sosyal uyumsuzluk tehlikesi olan yerlerde, il y6- netimi, toplum drgr kalmayr engelleyici, gengleri ve ailelerini yararh olmaya ve topluma uyum sailamaya yonlendirici faaliyetler dtizenler. o Gtig durumdet olan ilgili kimseler.in kendi sorurnluluklannr tistlenmelerine \re toplurnsalletqrnalarllta yonelik hizmetler o Gtig durumder olan ve.ya ortamlau.rndan kopan genqlerr ve aileleri iqin ihtisaslaqrnrq onlc.rne hizrnetleri ' Sosyal-egitici animasyon hizrnetleri A) Ilgililerin kendi sorumluluklannr iistlenrnelerine ve toplumsallaqrnalarlna olanak verecek hizrnetler Bu hizmetlerin organizasyonunun genel koeullan incelendikten sonra, toplumsal.yarar sag'layacark olanlarlna il vonetimi mali katkrda bulunur'. Orne$n bu faaliyetler, yaz donemleri-onleyici tedbirler ulusal grriqimleri, hassas bolgelerde yiiriitulen sosval qah$rnalar, il bazrnda gtigltikte olan gengleri kabul ve onlara yardrm (evden kagma-baqrboq geznre durumlarrnda) faaliyetleri, genglerin sos.yal ve mesleki toplurnsallaqtu'rlma gahqmalarr, okul baeansrzh$ ile savarg, ger]glerin ve ailelerinin bilgilendirme ve yonlendirilme gahqmalan iginde yer alarbilir. B ) Giig durumda olan veya ortarnlanndan kopan gengler ve aileleri igin ihtisasladmrq trnlerne hizmetleri Ihtisaslaqmrq dnleme hizmetleri, sos.yal uyurnsuzluk faktorlerinin gok dnemli oldusr ortamlarda genglerin sosyal, e$tsel daha geniq bir faali.yet vaprnak amacryla gergekleqtirilir'. Bu faaliyetler herhangi bir idari ya da adli karara bagh olmadrklarr iqin bunlara katrlmak ve kimlik bildirmemek serbesttir.. ihtisaslaqmrq 6nleme, bir semt veya qehirde cltrvulan gereksinirn tizerine gergekleqtirilir'. Irse baqlanradan, rnevcut striikttirlerin ar'rntrh bir analizi.yaprhr' ve toplum drqr kalan ola.ylannrn geliqmesi ve gevrenin potansiyelleri etiit edilir. Bu gahqrnalara ilgili birirnlerin yetkilileri katrlu'.

16 SAI'FA: ttfz YIL: 5-6 SAYI: 48 AITGTJMtrI'{TTJVT ihtisaslaqmre 6nleme, 1901 kanunu ile yetkilendirilen derneklerce kurulan kultip ve ekiplerce gergekleqtirilir. Bu iq igin dernekler bir profesyonel efitici. (ekip egitimi ihtisasr yapmrq bir e$timci) ytinetiminde gdntillti kiqileri kullanrrlar'. Bu ekipler ytlrede rnevcut sosyal, trbbi sportif, ekonomik birimlerle iqbirligi yaparak gahqrrlar. Dernekler talep iizerine, Ozellikle sugun onlenmesine yonelik diiqtincelerin oluqturulmasrna katkrda bulunurlar. Eiitici ekipler, gerrglerin yaglanna, iginde bulunduklan giigliiklere, kapasitelerine gdre ve ailelerine de destek vererek gahqrrlar (bilgilendirme, okul yardrmr, iq butmayayardrm idari iqlere ahqtrrma vs)- C) Sosya-e#tici animasvon hizmetleri il yonetimi, anlaqmalar'la, bu tiir galrsmalar yapan sosyal hizmet gahqanlanna, kuliip ve ekiplere, iginde gahqtrklan sosyal urerkezlerin ve sosyo-ktiltiirel animasyon kadrolanmn finansmanulda yardrm eder" v- xuqurlnnix vpnln $lrinilur: si I- Paris Qocuklara sosjal-yardrm te$kildhna emanet edilen ktigtikler it Genel Meclisi Baqkanrnrn karan ile aqagrda sayrlan gruplara giren ktigtikler Qocuklara Sosyal Yardrm teqkilatr tarafindan tistlenilirler:. Gegici olarak doial ortamlannda tuttrlamayacak olan ktigtikler. Devlet vesayetindeki ktiqiikler o Qocuk Mahkentesi, Ust Asliye Mahkemesi veya vesavet Mahkemesi tarafindan haklannda bu teqkilata emanet edilmeleri karan verilen kiigtikler o Kaynak ve aile destei'i yoksunluiundan toplumsal gtigtrtiklerle karqrlaean reqit olmtrq ktlgiikler ve 21 yaqrna kadar genq vetiqkinler. A) Gegici olarak do*al ortamlannda tutulamayacak olan kiigiikler Talep, gegici olarak, sosyal, ekonomik, psikolojik, iliqkisel giigliiklerle karqr karqrya olup sorumluluklannr yerine getirmeyecek olan aileler tarafindan yaprlrr'. Yerlegtirme, gocufiun yaran do$rultustrnda olmahdrr. Koqullar aile ve gocukla birlikte kararlaqtrnhr. Qocuklarrn aile drqura yerleqtirildigi bu diinemde sosyal birimler aileye, gocuklann aileye d6ntiqtinli kolaylaqtrracak ve sa$la.yacak hizmetler verirler. Bu yer- Ieqtirme srr:asrnda ktigiiiun ana-baba ve kanuni temsilcileri her tiirlti hak ve sorumluluklannr korurlar. Yerles;time, aile ile sosyal htztnet sektiir sorllmlusunun imzaladrklan bir gegici habul anlaqmasrna dayanarak gergekleqtirilir. Bu anlaqmada: yer alrr. ' Tedbirin cinsi ve suresr ' Tedbiri izleyecek kiqilerin ad ve gdrevleri. Bu sortrmluluklarlnln koqullan ' izleme kogullarr ' Tedbirlerin giizden gegirilme koqullan. Qocuk igin di,izenlenen yerleqtirrne projesi Acil durumlarda, ana-baba ya da kanuni temsilcinin onay vermeleri olanaksrz ise (kaza, hastahk, bulunrnama vb.) gocuk gegici olarak kabul edilir. Bu durumda ktigiiklerle ilg:ili Savcr derhal haberdar edilir. Sosyal hizmet birimlerince dtrrumun agrkhsa kavuqmasr igirr gerekli inceleme hemen baqlatrhr. Qocul< 5 glin iginde ailesine geri verilmemiq olursa durum aynntrlan ile Savcrhga bildirilir. Kabul, qocuklara sosyal yarchm birimi tarafrndan iistlenilir. Ailenin ve kanuni temsilcinin, gocuf'a harqr iaqe ibate sorumltrluiu devam eder. Qocuiun verlegtirilme gider'lerine Danrqta)i'ca tesbit edilen bir ta-

17 ARGT]ME]\TT]M YIL:5-6 SAYI: 48 van iginde katrhrlar. Bu gegici stire iginde ttim kararlar ailenin ya da kantrni temsilcinin onayl ile alrnrr. Gegici yerleqtirme talebinde bulunan kimse, her zaman iliqkide olduiu sosyal hizmet birimi yetkilisine baqvurur. Sosyal Lrzman cincelikle, kerrdisi ile birlikte gocusun ailesinde tutulabilmesinin ttim yollannl araqtrrrr. Higbir grkar yol bulunm azsa ya da bu yollara daha once zaten baqvurulmuqsa, olay, teknik komisyona da haber verilerek sektdr sorumlusuna bildirilir. Qocuklara sosyal yardrm sektdr sorumltrsu kabul karannr verir. B) Devlet vesayetindeki ktigtikler Aqagldaki durumlarda bir resmi tutanak ile: o Nesebi belli de[1lse. Nesebi belli olmakla birlikte, evlat edinilmesine onay verecek kimselerin sarih beyanr ile devlet vesayeti altrna ahnrnaslnr isterlerse nan gocukla ilgrli bu tutanak, anne-baba ya da gocugu teslim eden kiqinin aqagrdaki htrsuslarda bilgrlendirilmiq olduklarulr sarih olarak zikretmelidir': a) Devletin, yerel yonetimlerin, sosyal hizmet birimler:inin, ailenin gocufu kendi yanrnda yetiqtirebilmesi igin sailadr{r yardrm ve kaynaklarrn mevcudiyeti: anne ve gocuiun bir merkezde banndrnhna imkanr, ola['antistii yardrm va cla ayhk nakdi vardrrn imkanlan. b ) Devlet vesa.yeti altrna stirekli ahnmanrn doiurdug'u sonuglann aynntrlan: vela'/et hakkrnrn nezi, bu gocuklann evlat edinmek isteyen kimselere veriliq koqullan (bu durumda higbir bigimde nesep tashihi, nesebin kabulti ya da diizeltilmesi talebi yaprlmayacagl ). c) Qocu6un anne veya babasr tarafrndan geri ahnabilmesinin stireleri ve koqullan. Gegici olarak Devlet vesayetine ahnan g<-rcuk, onu veren anne veya babasr tarafinda hernen ve hiqbir ile: o Ana ve babasr olmtiqse ve Medeni Hukuk hriktimlerine gdre vesayeti sailanmamrqsa Aqagrdaki durumlarda ise bir Mahkeme karan. Velayetin n.ez'l formaliteye gerek olmaks rzrrr geri ahnabilir. Devlet vesayeti altrna surekli ahnan gocuk, ontt geri almayr talep eden ailesine ancak vasisinin aile konseyr ile birlikte alaca{r kararla geli verilebilir'. Bu talep red de edilebilir'.. Resmi terk beyam durumlannda ahnrrlar. Tutanakla Devlet vesayeti altrna ahnan kiiguk 6nce gegici vesayet altrndadu'; 3 ay sonra durum stirekli olur. Eger gocuiun nesebi ana ve baba tarafrndan belirli ise ve sadece bunlardan biri vesayet altrna ahnmasrnr istemiqse bu siire bir yrldrr. Mahkeme kararr ile gergekleqen vesayette kiigtik, karardan hemen sonra stirekli vesayet altrna girer. Devlet vesayeti altrna bir resmi tutanakla ah- Ancak, gocuk bir aileye evlat olarak verilmiqse, geri alma talebi gegersi zd:u. Geri almi: talebi reddedilirse aile Paris Ust Asliye Mahkemesine baqvurabilir. d) Evlat edinmeye izin verme olana$rlu) rrre\rclldiyeti ki bu iqlem, gocusun medeni durtrmtr konusunda glzliligi gerektirmektedir'. Ailesi tarafindan Devlet vesayeti altrna koyulan gocukla ilgili tutanak, bu kieilerin gocuklannr evlat olarak verrneye davet edildiklerini zikretmelidir. Btr aileler gocuklarr hakkrnda clogttmu.vla ilgrli kayrtlann gizli tutulmasrnr isteyebilirler'. IJu talep de sarih olarak tutanakta yer almahdrr'.

18 SAYFA: I [f4 YIL: 5-5 SAYI: 48 AIIGTiMF]NTUVI Devlet vesayeti altrndaki kiiguklerin vasisi Vali'dir ve medeni hukuk htiktimleri gergevesinde (1) Devlet vesayeti altrndaki kiiqiikler Aile Konseyleri organlanna tanrnan yetkilerle bu konseylerle birlikte vesayet hakkrnr kullanrr. Bu ktiguklerin fiili iistlenilmeleri, il Genel Meclisi Baqkanrnrn sorlrmlulugu altrnda Qocuklara sosyal yardrm il hizmet birimleri tarafindan gergekleetirilir'. Il Genel Meclisi baqkanr, her yeni yerleqtirme ve bunun koqullan hakkrnda karar vermeden ijnce vasinin ve ilgili Aile Konseyinin, aynca da ilgili kiiguitin ona)nnr almaya mecburdur. Bu konumdaki ktigtiklerin durumu yrlda en, az bir kere Aile konseyi tarafrndan gcizden gegirilmelidir. Aile Konseylerinin toplantrlan Veli tarafurdan dtizenlenen ve Aile Konseylerinin baqkanlan tarafindan da imzalanan tutanaklarla belgelenir. Bu tutanaklar, Qocuklara sosyal yardrm hizmet birimi sorumlusuna verilir. 15 gi.inliik bir stire iqinde bu kararlara karqr Paris Ust Asliye Mahkernesine bagvurtrlabilir'. Devlet vesayeti altrna stirekli ahnma karanna kargr otuz giin iginde Ust Asliye Mahkemesine bagvtrrulabilir. Bu baqvrlru, velayetin nezi veya terk karart yoksa ana-baba tarafrndan ya da gocuiu hukuken ve fiilen tistlenrniq olan kiqi tarafindan yaprlabilir. Hakim, bu talebi gocufun yaranna gorcliiiii takdirde vesayet karannr iptal eder ve gocuiu talep edenin yanrna verir (bu durumda bu kimsenin vesayetin veya velayetin organizasyonll ile ilgili talebi yapma zorunlu- (1) Aile Konseyleri, Medeni Kanun htiktimlerine grire kttrulnrue bir teqkilat olup: - il Genel Meclisi Bagkanr'nrn teklifi i.izerine bu Meclis tarafindan kendi iiyeleri at'astndan seqilen temsilciler, - Aile konulan ile ufragan derneklet'in ti.yeleri al'asrndan', bu clerneklerce bildirilen listelerden Devletin I1 Ycinetimindeki yetkilisi tarafinclan seqilen tenrsilciler', - Devletin il yrinetim yetkilisi tar"afindan il srnrrlan iginde bu konularda sivrilmiq gahsiyetler arastndan seqilen temsilciler tarafindan oluqturulur. Aynntrlr gdrev ve itsleyig kogullan bir ydnetmelikle Lrelirlenmiqtir. luiu var"drr). Talebi reddederse, gocuiun yaranna olaca$ diiqtlntiltirse, Hakim talep sahibinin belirli zamanlarda gocuiu zryaret edebilece# karannr verir ve koqullannr belirler. C ) Bir Mahkeme karan ile tevdi edilin kiigilkler 1) Qocuk Hakimi karan Eier: gocuiun iginde bulunduiu koqullar onun sa['h[rnr, giivenlifini, ahlakrnr asr surette tehdit ediyor ya da egitimine agrr br zarar veriyorsa adli merci onun ailesinde yaqamasrnr olanaksrz bulduiu takdirde baqka bir yere yerleqtirmek igin tedbir karan verir. Savcr, acil durumlarda bir yerleqtirme emri verebilir', ancak 8 giin iginde yetkili Qocuk Hakiminden bu karan onaylayan degiqtiren ya da kaldrran bir karar almahdrr'. Qocuk Hakimine herkes, ya da bir kiqiden veya bir sosyal hizmet birimirrden ihbar alan Savcrhk barsvuruda bulunabilir'. Olagantistii bir dururnda Qocuk Hakimi re'sen de hareket edebilir. Bir hizmet biriminden Savcrhf'a gtinderilece]< tehlikeye maruz durumdaki bir gocuk hakkrndaki ihbar hakkrnda daha iince mulki bdliirndeki ilgili gersitli sosyal hizmet ve mediko-sosyal birimler tarafindan incelemeler yaprlu'. Bu konsiiltasyon sektdrdeki Teknik Komisyon toplantrsr srrasrnda da yaprlabilir'. Bir kiiqtik kdtti Inlrameleye marltz kalmakta ise ya da kaldrfr tahmin ediliyorsa ve durum def'erlendir'- mesi yaprlarnryorsa veya aile sarih bigimde sosval yar'- drm hizmet biriminin iee el koymaslnr reddediyorsar, il Genel Mecliisi Baqkanr derhal adli mer:cie haber verir ve o giine kadar gocuk ve aile igin yaprlan iq;lemleri de bildirir'. Velayet agrsrndan vetkili rnahallin Qocuk Hakimi kiigtiiti :

19 ARGTJMEI\TTJIII YIL:5-5 SAYI: 48. Giivenilir bir tigtincii qahrs yanrna ' Bir hizmet birimine, bir saihk kurultura, normal ya da ihtisaslaqmrq bir egitici kuruma I Qocuklara sosyal yardrm il teqkilatrna teslim etmeye karar ver:ebilir. Hakkrnda bu tiir: bir tedbir ahnan ktigtiiiin anababasr velayet haklannr korurlar ve tedbir.e aykrn diiqmeyen her tiirlti hak ve gdrevlerini kullanrrlar. Qocuk Hakimi aileni' yerleqtirme kar"a'nr onaylamasrnr temin etmeye gahqu.. Kararda yerleetirme siiresi belirtilir. Bu stire iki yrldan fazla olamaz. Karar, gerekgeli bigimde yenilenebilir. Paris Qocuk Mahkemesi Hakimleri tarafindan ahnan tedbirlerle ilg'ili giderleri mali agrdan Paris il Ytinetimi iistlenir. Genglerin Adli Korunmasr TeqkilAtrna ait kurumlara yaprlan yerleqtirilmelerin drqrnda ktiguklerin bakrm, e$tim ve yol giderleri bu Ydnetim tarafrndan karqrlanrr. Yerle=stirme stiresince ana-babanrn gocuklarrna karqr iaqe ibade sorumluluklan devam eder', Gtrcti yetiyorsa, aile, Hakimin tesbit ettigi oranda bu giderlere katrlrr. Qocuk Hakiminin verdi$ yerleqtirme kararr aile igin zorunludur ancak aile bu karara Paris istinaf Mahkemesi'nde itiraz edebilir. 2) Vesayet Hakimi Kararr Kuguiiin vesa.yeti hig kimse tarafindan iistlenilmemiqse ve ailede de bu goreve uygun kimse bulunamlyorsa, ikametgah bakrmrndan.yetkili vesayet Mahkemesi Hakimi kiigtiiii Qocuklara Sosyal Yardrm Hizmet birimine sevkeder. il Genel Meclisi Baqkanr ktigtiitin bakrm masraflannr tistlenir. Aile meclisi bu durumda dngciriilmemiqtir. Kugiiiti ilgilendiren tinemli kararlarda Vesayet Hakimi gdriig bildirir ve kararlara katrlu'. Ktigtif'iin yaranna olan durumlarda "ad hoc" bir aile meclisi toplanabilir' (evlat edinilmesine ona.y verme, kazai rtigt, evlenme vs ). 3 ) Ust Asliye Mahkemesi Karan Ust Asliye Mahkernesi tarafindan verilen bir liararla ktigtigiin velayet hakkr tamanlen veya krsrnerr Qocuklara Sosyal Yardrrn birimlerine devredilebilir. Ktigiigtin ana-baba veya varisi bu kararclan once bu tedbire onaylat'lnl venniq veya yetkilerinden krsrner] ya da tamamen feragat etmiq olabilirler. Eier ana-babar bir yrldlr gocuklan ile ilgilenrnerniqlerse. saclece vetkili kimse de bu yetki devrini talep edebilir. Eger. Mahkeme, velayet yetkisini krsmen rtez'etmiqse, goclrfun bakrm ve giizetimini Qocuklara sos]ral.yardrnt htzmet birimlerine verebilir'. Yeni koqtrllar olu$ursrl, yetki devri ve velayetin krsmen nez'i kararlan.yeni bir yargrlama sonlrclr kalclrnlabilir. Eski hale dontig talebi recldedilirse, btt son red karannrn kesinleqrnesinden bir yrl sonra ancak.yeni bir talepte bulunulabilir. D ) Geng.veti$kinlere yardrm Yeterli kaynak ve aile deste[inclen yoksun olduklan igin agrr toplumsallaqma gugltikleri geken 2L yaqrndan ktigtik yetiqkinler ve reqit olmu*s ktigtrkler', Il Genel Meclisi Baqkanrnln karan ile Sosyal yardun kapsamrna ahnabilirler. Orrcelikli olarak, bu genglerin tek baqlanna ayakta durabilmelerini sailayacak tedbirler gozden gegirilir. Bununla beraber, koqullau' gerektiriyorsa, bu yaqtaki gengler igin bir yerleqtirme sozleqmesi tmzalanabilir. Geng ile tmzalanan bu sdzleqmede, yardrm tedbiri ile hedeflenen amaglar, yardrmrn qekli ve igeris, yerleqtirme yeri, tistlenilme koqullan, stiresi ve gencin tefekkiil etmesi gereken sorumluluklar yer' ahr. Gence yardrm tedbiri bir yrh gegemez. A.vnr koqullar.yenilenebilir. Yerleqtirme tedbirinden.yararlanarl geng her zaman igin bu duruma son verebilir'. Buna karqrn, eier geng, tistlendiii sorumluluklan yerine getirmezse gocuklara sosyal yardrm hizrnet birimi bu ver'- leqtirmeye derhal sor] verebilir. Bu durum gellce.lzarzrh

20 SAYFA: I 86 YIL: 5-6 SAYI: 48 AltGtIMtiN,-f[ jlll olarak bildirilir alrnrr. ve onun da tzlenimlerr nazan dikkate olanlar Yardrmlagma I)erne$'ne ddenen rnlhk stibvansyon. Tedbir, sozlegmede yazrlr olan tarihte ve her ha- ItikArda geng 2L yaqrna gelince sona erer. Bu genglerden yerleqtirme tedbirlerine mali katkrda bulunmalarr talep edilebilir. Talebin deierlendirme Bu dernef'e, eskiden gocuklara sosyal yardrrn hizrnetinden geqitli bigimlerde yararlanmrs olanlar igin (geqitli yardrrn odemeleri, primler', baflrqlar vs. den oltrqan) yrlhh bir stibvansiyon, bu kirnselerin toplumsallaqtrnlma gahemalanna destek verrnek amacryla oclenir'. prosedtirti, gegici yerle-stirme igin uygulananrn aynrdrr. - Yarchmlar II) il srnrrlar:r iginde yerle$tirilmi$ ktigiiklerin Ozel olarak giie bir ekonomik durumda olan eski denetimi sosyal hizmet yararlananlarlna, karqrhksrz veya geri Aile drqrnda yerleqtirilmiq ve il srnrrlan iginde bulunan ktiqiiklerirr denetimi il Genel Meclisi Baqkanlnrn sorumluluiu altrndadrr. Diier illerden gelen yerleqtirme olaylarrnda, ktigtiiii getirerr birim, yerleqtirmenin gergekleqtirildigi ildeki hizmet birimlerini durumdan haberdar etmelidir ve ktigtiitin takibini (kendileri bunu ger'gekleetiremeyecekleri takdirde) istemelidir. Denetim, bu ktigtiklerin gi.ivenligini, sa$h$nr, ahlakrnr kollayacak bigimde yerleqtirilmelerinin ve mauevi koqullarrnr kapsayacak bigimde yaprlmahdrr. Bu hiiktimler, Eiler ya da kurumlar maddi egrtici yardrm kapsamr iginde de ki- nezdinde yerleqtirilmiq kiigtikleri de kapsar. Bu durumcla kiigtikler, hem Qocuk Hakiminin korumasr altrndadrrl ar. hem de Il Genel Meclisi Baqkanrnur ortak Bu denetim gorevi gereff, Il Genel Meclisi Baqkanr, yanlannda yerleqtirilmiq ktigtik bulunan kiei ve kurumlara emirler verebilir ve dur:umdan ktigtliiln geldigl yerin yetkili birimlerini de haberdar eder'. III ) Qocuklara sos)'al yardrm hizmet birimleri nin eski )zararlananlanna ]rardrm: Aqagrdahi tedbirler', Qocuklara Sosyal vardrrn hizmet birimlerinden eskiden yararlanmrq olernlar igirr ongdriilmiiqtiir': Devlet vesayetinde ve eskiden vesayet altrnda odeme koqulu ile bir yardrm yaprlabilir. Aynca, Paris kentinde, aqagrdaki ek odemeler dngortilmtiqttir: - Eshiden Devlet vesayeti altrnda planlara mahsus e[-itim burslan - Bu burslar, sosyal hizrnet biriminin sorumlulugu altrrrda iken baqlanrhnrq olan tahsilin tamamlanrnasr igin verilir. - Evlenme bagqlan. Reqit olmalanndan once en elz beq yrl sosval hizmet birimi sorumluluiu altrnda olan gocuklara evlenme yardrmr.yaprhr. - Odtiug velrne Sosyal hizmet biriminden eskiclen yararlartan gocuklar ig sahibi o.lunca mesleki yerlegrnelerini sa$'lamak iqin kendilerine fanzstz ve 10 yrl iginde geri dde.yecekleri bir yardrm yaprhr'. izin. Yardrmr alan 50 yaqrndan aqaft ohna]rdrr. VI) trvlat trdinme A ) li)vui1, pr,lirrrrtr-'lr inl,rrjrr:rrlrlrif + erltllf+f tll't HFrl'tsh'rrtl Devletvesayetialtrndakibirgoctritrveyabirvzrbanclyr evlat edipmek isteyen kimseler, Il Gelel

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI

HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI Marmara lletisim Dergisi, Sayt:9, Ocak 1995 Marmara Joumal of Communicatiotts, Number:9, Janrcry 1995 HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI Arq.Giir. ntrru 6ZCBN MARMARA UMVERSITESi Iletigim

Detaylı

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u OKULLARDA cuvnnri onramrn sagranmasr KoRUYUCU vn ONrnyici rnnninrnnin ALTNMAsTNA iri$rin igninrici pnororor,u Haziran 2015 AMAC Madde 1. Bu protokoliin amacr; igiqleri Bakanhlr ve Milli Elitim Bakanltlt

Detaylı

. Bu talimatta yazanlara aynen ulunuz. ilag hakktnda size dnerilen dozun drymda yftksek

. Bu talimatta yazanlara aynen ulunuz. ilag hakktnda size dnerilen dozun drymda yftksek KULLANMA TALiMATI TERKUR krem,30 g Cilt iizerine uygulanrr.. Ethin madde: 1g kem 190 mg aliiminyum hidroksiklorit igerir. o Yardrmcr maddeler: Beyaz yumugak vazelin, setostearil alkol, izopropilmiristat,

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil li TIJRKKHH$tAYil 1868 EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK SAffTNAMESf i-^^^ - rz I r lnsan Kal,naklan Direktcirlii[U ii _,"*.: ""J i,.l,',-,r urt LJ\Lvr

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM.

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. IIAKSTZ ETKi Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. I. GEI{EL OLARAK Anglo-Amerikan hukukunun gok tipik bir kurumu olan "haksrz etkil" hukuk sistemimizdeki "irade sakathklarr" ile ilging paralellikler gdstermektedir.

Detaylı

l- Ba;r'uru dilekgesi

l- Ba;r'uru dilekgesi KAMERA ir,r su altl sdnt'nvi vapacar n'irnaalar.in vsrrilrnoinnryb rrirnnlpn i Gemilerin Teknik Ydnetmeligi kapsamrnda kamera ile su alti scirveyi yapacak firrnalann Ycinetrneligrn 8 inci maddesinin 3

Detaylı

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns"*n rdrr" Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii)

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns*n rdrr Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii) T.C. SAGLIK BAKANLIGI Yonetim Hizmetleri Genel Miidtirhi[il IGI Ri GENEI- NIUDURLUcU - urr,a.-c6xcnlna E,ciriN,l vt ninr.r,nvn rn'sisr,rni, yarov.q,. TERMAL K-{pLrcALARr islr. inlnesi 06.04.2013 20:36-57955685/813.01.01/16060

Detaylı

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu PA$AM SULTAN TURBESI nouove - REsrirUsYoN VE a T-!.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu RESTO ROJESI oin ': i.-:..::::., :,::r:aeil::: :i 1,ij1'.r{iil : i u$ak idostc lio PA$AM SULTAN

Detaylı

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+ TACIR YARDIMCII,ARI Prof. Dr. Omer TEOMAN+ 7. Tac ir Yard,tmcilaruu'rl Varolu g N ede nleri Bir ticari iqletmeyi kendi adrna ve hesabrna iqletti$ igin tacir srfatrm kazarlrrnbir kimsl (TK i4a), faaliyetini

Detaylı

T.C. EDiRNE ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195. yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl. istnvnn (olvlcr): culcan izci. vnxir,i: av.

T.C. EDiRNE ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195. yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl. istnvnn (olvlcr): culcan izci. vnxir,i: av. ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195 yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl istnvnn (olvlcr): culcan izci vnxir,i: av. Halit eui-pnr or Qrnarh Mah.6l007 Sk. Qrnarlr igh. No:3Asma Kat. 102 - Seyhar/AqANA @EDIRNEVALiLiGi

Detaylı

Prof. Dr. Samim UNAJV*

Prof. Dr. Samim UNAJV* KARAYOLU TASIMA IqNT]NU'NDAKi E$YA TASIMASINA, TA$rMAcr AcEr{TEsiNE, TASrn{A igr,nni ytrxr nmcisinp ve zorunlu siconreya iligxin BAzryANLrg DUZENLEMELER Prof. Dr. Samim UNAJV* Tiirkiye cumhuriyeti 2003

Detaylı

iligrin 6znr FRANSA ioane MAHKEMELERi'wiN Cnr,iginniNE YAT{S[II4[A[,AR* Qeu: Ar. Gdr. Veysel COnUCU.

iligrin 6znr FRANSA ioane MAHKEMELERi'wiN Cnr,iginniNE YAT{S[II4[A[,AR* Qeu: Ar. Gdr. Veysel COnUCU. FRANSA ioane MAHKEMELERi'wiN Cnr,iginniNE YAT{S[II4[A[,AR* iligrin Qeu: Ar. Gdr. Veysel COnUCU. 6znr Fransa idare Mahkemeleri on yrldan beri gahqmalarrm siirdtirmektedir. Damgtay, giderek hukuksal konulara

Detaylı

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da DEVLET HAVA MEYDANLARI i;rervesi GENEL N,TUPUNTUGU Destek Hizmetleri Dairesi Bagkanlt[t Konu :Sosyal Tesislerin Ucret ve Prensipleri 0710312013 ilgi : Maliye Bakanh[rnrn (2013-3) Sayrh Kamu Sosyal Tesislerine

Detaylı

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls icindekii,bn J x /r. Koy, rovlu vb ivrpnratorluk...... I V. Milletleraran Ttirkiye Sosyal ve iktisat Tarihi Kongresi. Teblidler, U.U. Tiirkiyat Arasttrmave Uygulama Merkezi, istanbul 2l-25, Adustos 1989.

Detaylı

tunx HUKUKUNDA A\ruJr{ATt"aRrN TABI or,nugu REKI,AMYASAdI-

tunx HUKUKUNDA A\ruJr{ATtaRrN TABI or,nugu REKI,AMYASAdI- tunx HUKUKUNDA A\ruJr{ATt"aRrN TABI or,nugu REKI,AMYASAdI- Prof. Dn Selguk OZTEK** Ashnda avukatlann tabi oldu[u, daha do$rusu tabi krhndrfl reklam yasalr konusunda sdylenecek pek fazla qey bulunmamaktadrr.

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik"

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik :FC:S $/\6LlK ve SOSYAL HIZMET EMEKqI LERI SeNOilXaet Isran s u l.-al(safray gu e esl I1IE T*ADE UNION OF fubtic TMPLOOYES }N HEflT ANO SOCIAL $Ef,hACEs HASEKi cd. FASEKi CD, FIASFK SULTA.}.I MAH OZKAYA

Detaylı

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile

Detaylı

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 25 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27035 TEBLÝÐ Taþpýnar Muhasebe Devlet Bakanlýðý, Milli Eðitim

Detaylı

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04. yargýtay kararlarý ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.2002 : ÝÞVERENÝN HÝZMET AKDÝNÝ HAKLI NEDENLE FESHÝ Grev devam ettiði sýrada davacýnýn iþyerine gelen servis aracýna girerek,

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

TASARRUF MEVDUATT SiGORTAFONU'NUN TAKiP \TE TAHSir, yprxisi

TASARRUF MEVDUATT SiGORTAFONU'NUN TAKiP \TE TAHSir, yprxisi TASARRUF MEVDUATT SiGORTAFONU'NUN TAKiP \TE TAHSir, yprxisi P r of. D r.tfu.r an Y I LD I R I M * I- Yrirtirli.ikten kaldrrrlan Bankalar Kanununun ls.maddesinde diizenlenen TMSF, 5020 sayrh Kanunla yaprlan

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

lebilecek bu husus fiiliyatta mricadele ile Anadolu'daki Kurtuluq Savaqr igin de cinemli katkrlar saflamalanna

lebilecek bu husus fiiliyatta mricadele ile Anadolu'daki Kurtuluq Savaqr igin de cinemli katkrlar saflamalanna ABGUIIIDNTUIII AYLIK HUKUI( DERGiSi OCAK-$UBAT-MART LeeT YIL: 7 SAYI: 51 ISSN 1017 625X iqinnnxinnn Milletlerarasr, Andlagmalarr,n lgr,fir.nda Ahr.ska (Mesket) Tiirkleri'nin Hukuki Statiisil ue Tilrkiye

Detaylı

qagrtda B ulunma yr.ikumlur,u cuntin ihr,atind E AXtiF HUSUMET EHT,iWTi

qagrtda B ulunma yr.ikumlur,u cuntin ihr,atind E AXtiF HUSUMET EHT,iWTi qagrtda B ulunma yr.ikumlur,u cuntin ihr,atind E AXtiF HUSUMET EHT,iWTi Prof. Dr Abuzer KENDIGELEI' I. GENEL OI"ANAK Bilindi!,iiizereSermayePiyasasrKanununun(=SerPK)22.nad. desinin (i) Lendi htikmti ile

Detaylı

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR ab'*@"' T.C. istanbul 3.IS MAHKDMf,Si f,srs-karrr No: 201 3/492 Esas - 2014/ll T.C. istanbul 3. ig MAHKEMESi ESAS NO: 2013/492 Esas KARAR NO: 2014/13 TiJRK MiLLETi ADINA GEREKCELi KARAR HArdM: M.zEKi AYHAN

Detaylı

FERD I r,.nt ASiCORTASINDA nizixo \IE runx ticannt M ir,n por,iqe GENEL $ARTI..ARI rryarrnca FERD I r'aza sicortasr rnnninau

FERD I r,.nt ASiCORTASINDA nizixo \IE runx ticannt M ir,n por,iqe GENEL $ARTI..ARI rryarrnca FERD I r'aza sicortasr rnnninau FERD I r,.nt ASiCORTASINDA nizixo \IE runx ticannt M ir,n por,iqe GENEL $ARTI..ARI rryarrnca FERD I r'aza sicortasr rnnninau Ar. Giir. irem ARAL* cini$ Ferdi kaza sigortasr, sigorta hukukunun dtirt ana

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

!) Ust meslek kuruluqu: Ttirkiye Odalar ve Borsalar Birlili ile Tiirkiye Esnaf ve. BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler

!) Ust meslek kuruluqu: Ttirkiye Odalar ve Borsalar Birlili ile Tiirkiye Esnaf ve. BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler ALI$VERi$ MERI(EZLERi IIAKKINDA YONETMELiK TASLAGI BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler Amaq ve kapsam MADDE I - (l) Bu Y0netmeli[in amact, allgverig merkezlerinin nitelikleri ile a9rh5, faaliyet ve denetimlerine

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye

b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye TATKOY TuRizM YATIRTMLARI ve TiCARET ANoNiM $irr(eti ANA SOZLESMESi Kuruluq Madde 1 Agafrda adlarr, soyadlarr ve agrk adresleri yazh kurucular arasrnda Turk Ticaret Kanunun Rnonim girketlerin ani qekilde

Detaylı

lo"t* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni:

lot* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni: ilahiyat FAKULTESi BURoLARINA AiT GOREV TANIMI PERSONEL BTIROSU 1. Fakiiltemizin akademik ve idari personelinin atama ve emeklilik gibi buna benzer cizliik ielemlerini kanun ti.iziik ve ydnetmelikler gergevesinde

Detaylı

V SADIKOGLU SHIBI,AQ. ingitiz yiiksek Mahkemesi, Queen's Bench Bdliimti' Ticaret Mahkemesi 30 Temmuz2OO4. Tebligat; TtirkiYe.

V SADIKOGLU SHIBI,AQ. ingitiz yiiksek Mahkemesi, Queen's Bench Bdliimti' Ticaret Mahkemesi 30 Temmuz2OO4. Tebligat; TtirkiYe. ingiliz Mahkemesi tarafrndan Ttrkiye'deki davahya yaprlan uluslararasr tef,iigata iliqkin mahkeme karanmn terctimesidir' (Qeuiren: Ar' Gan Deniz Ktrh AYDEMLR). SHIBI,AQ V SADIKOGLU ingitiz yiiksek Mahkemesi,

Detaylı

cinig A\TRUPA sinr,igi ir,nnleme RAPoRU (6 Ekim 2004) Dog. Dr. Selarni XUndttf

cinig A\TRUPA sinr,igi ir,nnleme RAPoRU (6 Ekim 2004) Dog. Dr. Selarni XUndttf A\TRUPA sinr,igi ir,nnleme RAPoRU (6 Ekim 2004) Dog. Dr. Selarni XUndttf cinig Avmpa Birlifi Komisyonu 6 Ekim 2004 tarihinde Tiirkiye AB iliqkilerinin gelecekteki geliqimi hakkrnda iinemli rol oynayacak

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici A\IRUPA T O P LUL U GU'NU KURAN AI{TI,A $II,IA' NIN 81(1). IVIADDESiNE GORE REKABETI olqulebir",in gnxilde Krsrrffi mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici (de minimis*) (200L/c 368/07) (EEA

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

T.C. DENIZLI ADLi YARGI ir,r nnnncn vmnxnvrnsi ADALET xovrisvonu BASKANr,rcr. gorev yapmak isteyen Personelin en geg 30

T.C. DENIZLI ADLi YARGI ir,r nnnncn vmnxnvrnsi ADALET xovrisvonu BASKANr,rcr. gorev yapmak isteyen Personelin en geg 30 T.C. DENIZLI ADLi YARGI ir,r nnnncn vmnxnvrnsi ADALET xovrisvonu BASKANr,rcr Sayl Konu z 201511097 : Bilirkiqi ilanr 02n0t20t5 DENiZLi BAROSU BAS.ANLIGI'NA 2016 Yrh Denizli Merkez ve Miilhakat Adliveleri

Detaylı

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr TERKUR krem, 30 g KISA URUN BiLGiSi 2. KALiTATiF ve KANTiTATiT niln$iu Etkin madde: I g krem igerisinde; Altiminlum hidroksiklorit 190 mg Yardrmcr maddeler: 1 g kem igerisinde;

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yadım Bürosu 8 ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yardım Bürosu Adli Yadım Bürosu 8. BÖLÜM ADLİ YARDIM BÜROSU Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımda

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru

ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru nizn ir,nun ynxi ACILAN VEnmYA ImRIIANCi nin SEBEPLE BO$ALAN ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru METI\I A5l0ll200g tarihinde ilimizde baglanan Aile sebeplerle bogalan 4 (dd yapriacaktuiniil

Detaylı

EMNIYET TE$KILATINDA ZAMAN VE TOPLANTI yonnriui

EMNIYET TE$KILATINDA ZAMAN VE TOPLANTI yonnriui Polis Bilimleri Dergisi Cilt: 6 (3-4) Turkish Journal of Police Studies Vot 6 (3-4) EMNIYET TE$KILATINDA ZAMAN VE TOPLANTI yonnriui Time and Meeting Management in Turkish Police Organisation Ssef Hasan

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

Sayr t (?? Konu :Teklif. """""""""'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr.

Sayr t (?? Konu :Teklif. 'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr. Sayr t (?? Konu :Teklif T.C. ADANA VALiLiGi Halk Saghfir Miidrirliigii ADANA...t...t2014 TEKLiF FORMU Miidtirli.igiimiizi.in ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktarr ve

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

3. Kigi yatakh tedavi kurumunda yatarak tedavi gdriiyor ise varsa hastanede yattrlrna dair belge yoksa kiginin/ailenin durumu belirtir tutanak

3. Kigi yatakh tedavi kurumunda yatarak tedavi gdriiyor ise varsa hastanede yattrlrna dair belge yoksa kiginin/ailenin durumu belirtir tutanak Ek-1 AiLE HEKiMLiGi uyculatvr,csr performans nndnnr,nnninnrnsi irinqz xbnnxl,nni VE SI]NULMASI GEREKEN EVRAKLAR Aile hekimligi uygulamasurda gahqan personele yaprlacak olan ddemelere ittrazlart delerlendirme

Detaylı

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 28 Ekim 2008 SALI Resmî Gazete Sayý : 27038 YÖNETMELÝK Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýndan: Taþpýnar Muhasebe BALIKÇI

Detaylı

KANUNA HIZLI BAKIŞ. - İş yerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor.

KANUNA HIZLI BAKIŞ. - İş yerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor. 1 KANUNA HIZLI BAKIŞ - İş sağlığı ve güvenliği konusu ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. - Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı. - İş yerleri, yapılan işin

Detaylı

T.C YARGITAY 9.HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2006/1894 Karar No : 2006/20663 Tarihi : 12.07.2006 KARA ÖZETÝ : NAKÝL HALÝNDE KIDEM TAZMÝNATI

T.C YARGITAY 9.HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2006/1894 Karar No : 2006/20663 Tarihi : 12.07.2006 KARA ÖZETÝ : NAKÝL HALÝNDE KIDEM TAZMÝNATI Yargýtay Kararlarý vereni ibra ettiðini bildirdiðinden, izin ücreti yönünden davacý davalý þirketi ibra etmiþ bulunmaktadýr. Bu ibraname sebebi ile izin ücreti alacaðýnýn reddi gerekirken yazýlý þekilde

Detaylı

cinig patent HAKL,ARTNTN KoRUNI\{AsINA it igxin I{AI{UN HUXmUWOE I{ARARNAYInXiN 6. I\{ADnnSi qerqe\re Siwnn PATENT rrnnilemnw CEK KONUVE BULUSLAR

cinig patent HAKL,ARTNTN KoRUNI\{AsINA it igxin I{AI{UN HUXmUWOE I{ARARNAYInXiN 6. I\{ADnnSi qerqe\re Siwnn PATENT rrnnilemnw CEK KONUVE BULUSLAR patent HAKL,ARTNTN KoRUNI\{AsINA it igxin I{AI{UN HUXmUWOE I{ARARNAYInXiN 6. I\{ADnnSi qerqe\re Siwnn PATENT rrnnilemnw CEK KONUVE BULUSLAR Ar. Giin Miljgan TLt'nq YUCEL" - An GAn Serdar KALE"* cinig Patentin

Detaylı

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M DENETiM RAPORU DENiz YAKASI ratilsitesi or.oz.zor 4qr.ot.zors renihuninnnsl DENET M RApoRU Sitemizin ot'ol.zotq/31'0l.2015 tarihleri arasr igleyici ve hesaplarr,kat Mtilkiyeti Kanunu ve Geneg kararlart

Detaylı

2008 YILI ÜRÜNÜ KÜTLÜ PAMUK, YAÐLIK AYÇÝÇEÐÝ, SOYA FASULYESÝ, KANOLA DANE MISIR, ASPÝR VE ZEYTÝNYAÐ Perþembe, 30 Ekim 2008

2008 YILI ÜRÜNÜ KÜTLÜ PAMUK, YAÐLIK AYÇÝÇEÐÝ, SOYA FASULYESÝ, KANOLA DANE MISIR, ASPÝR VE ZEYTÝNYAÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 2008 YILI ÜRÜNÜ KÜTLÜ PAMUK, YAÐLIK AYÇÝÇEÐÝ, SOYA FASULYESÝ, KANOLA DANE MISIR, ASPÝR VE ZEYTÝNYAÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 25 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27035 TEBLÝÐ Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýndan:

Detaylı

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü.

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. MEVZUAT Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. NORMLAR HİYERARŞİSİ ANAYASALAR Dünya daki ilk Anayasa: 1787 ABD Anayasası İkincisi: 1791 Fransız Anayasası Türkiye'de anayasal hareketler

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18

STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18 STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18 Konu: Staj Yönetmeliði Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 09:41 TÜRKÝYE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER VE YEMÝNLÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODALARI BÝRLÝÐÝ

Detaylı

Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden:

Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden: 6136 Sayh kanun Silah Tagrma Ruhsatlan 2. Saghk raporu, Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden: 2. Silah tasrmaya qerekce qcisterilen

Detaylı

-7- Qevre izin ve Lisans Belgesi'nde sahip oldutu atrk kodlarr gegerlidir, ancak, daha iincc aldr$r Geqici Faaliyet Belgesindeki

-7- Qevre izin ve Lisans Belgesi'nde sahip oldutu atrk kodlarr gegerlidir, ancak, daha iincc aldr$r Geqici Faaliyet Belgesindeki T.C. SAELIK BAKANLICI TURKiYE HALK SAELIEI KURUMU Bursa ili Halk Salhgr MiidiirliiEii Banyo Fikser Atrk Soliisyonu Satrq Ihale Ilanr l- Halk Saghgr Mildiirliigiimiize bagh depolarrndan grkan a;alrda belirtilen

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi.

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi. Marmara lletisim Dergisi, Sayt:7, TemmuT 1994 PROGRAMLAMA DiLLERi Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi itetiqim Fakiiltesi Bilgisayar bilimi bilgi iglemin araglannr ve geli$im stirecini igerir.

Detaylı

n..t..?.+.otz a\r.o.kzon e.!ro6aor: rivryasal, nivoto.lir,nauyol,o.rix vn Ntjxr,Bnn rnnlirnt,ere nninconnv yonnncnsi rnnin ivtze UNvaNr UYGUN conug

n..t..?.+.otz a\r.o.kzon e.!ro6aor: rivryasal, nivoto.lir,nauyol,o.rix vn Ntjxr,Bnn rnnlirnt,ere nninconnv yonnncnsi rnnin ivtze UNvaNr UYGUN conug AYDIN il,i rivryasal, nivoto.lir,nauyol,o.rix vn Ntjxr,Bnn rnnlirnt,ere nninconnv yonnncnsi ONAY SAYFASI HAZIRLAYAN MAKAM ADI - SOYADT UNvaNr ivtze rnnin Il Afet ve Acil Durum MiidtirliiEii Recep CO$KUN

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi Davaları idare lehine sonuçlandığı zaman davacı aleyhine

Detaylı

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl KAMU i$letmeleri igvenexlerl seuoixasl KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU ve BAGLT igvenleni iglerme roplu lg sdzlegruesl vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 inaza renixi 05 / 08 t2013

Detaylı

ricerr arorir'r ginxeri

ricerr arorir'r ginxeri AToENTA9 AKSARAv rarrm ENDUSTRi ricerr arorir'r ginxeri Yiinetim Kurulu Bagkanhfr'ndan Olalan Genel Kurul Toplantrsr'na Davet $irketimiz 2012 yrhna ait Ola$an Genel Kurul toplantsrnrn 25.06.2013 tarihinde

Detaylı

I Hayailn ilk qeyregi t}iodtilti

I Hayailn ilk qeyregi t}iodtilti egirinl procramlarr, Arr MoDulrrni vn ruonur iqrnixle ni A. svririx rincnsi rcirina procramr. TfriTiM ALANLARI : 1. Evlilikte iletipim ve Yagam Becerileri Modtilti 2. Aile Hukuku Modiilii 3. Evlilik ve

Detaylı

r. cinig SicoRTA r{ukuku \re \mrgi HUKUKU QERQE\rEsiNnp sicorta rnxxik r{arg rlrkr,arr Au. Giilsen Cnni(

r. cinig SicoRTA r{ukuku \re \mrgi HUKUKU QERQE\rEsiNnp sicorta rnxxik r{arg rlrkr,arr Au. Giilsen Cnni( SicoRTA r{ukuku \re \mrgi HUKUKU QERQE\rEsiNnp sicorta rnxxik r{arg rlrkr,arr Au. Giilsen Cnni( r. cinig Sigorta teknik karqrhklarr, sigortacrhk ve vergi mevzuatrnda tammlanmrq olup, diizenlemelerin temel

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET T.C. SAdLIK BAKANLIdI TtrRKiyE KAMU HASTANELERI BiRLidi BATMAN solco DEVLET HmrnNpsi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 14.10.2014 Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Hasan KILICASLAN

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

Prof.f)r, Omer Faruk BATIREL** cinig. Ttirkiye Cumhuriyeti Anayasast'nttt 163. maddesinde. "Genel ve Katma Biitqelerle verilecek odenek,

Prof.f)r, Omer Faruk BATIREL** cinig. Ttirkiye Cumhuriyeti Anayasast'nttt 163. maddesinde. Genel ve Katma Biitqelerle verilecek odenek, ANGUMENTUM AYTIK HUKUK DERGIST OCAK.ARALIK 1996 YIL;6,7 SAYI:50 ISSN 1017-625 X iqir'nnxitnn Biitqe Yasast, Talimat ue Genelgeler Prof.Dr. Orner Faruk BATIREL Deuletin Utkesin,deh,i Yetkisinin Agtk Deniz.Iere

Detaylı

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm Somut olayda Mahkememiz önündeki uyuşmazlığa uygulanması söz konusu olan ve fakat Anayasa ya aykırı olduğu değerlendirilen hüküm 556 sayılı KHK

Detaylı

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN peinr negxenugr AerK Enigil,r ve KURUMSAL engiv poririxesl tsilgi palaqrldrk ga artar. lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis Bitlis Ercn Universilesi Kiit

Detaylı

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu'nun hangi yenilikleri getirdiðini biliyormuyuz 1- KANUNUN AMAÇ VE KAPSAM Çek kanununun amaç ve kapsamý 1. maddesinde Bu Kanunun

Detaylı