1. PATERNALİSTLER 2. OTORİTENİN TEKNİSYENLERİ; 3. HÜMANİSTLER 4. SOSYALİSTLER 5. ÜTOPYACILAR SANAYİ KENTİNİN SORUNLARI KARŞISINDA FARKLI TAVIRLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. PATERNALİSTLER 2. OTORİTENİN TEKNİSYENLERİ; 3. HÜMANİSTLER 4. SOSYALİSTLER 5. ÜTOPYACILAR SANAYİ KENTİNİN SORUNLARI KARŞISINDA FARKLI TAVIRLAR"

Transkript

1 SANAYİ KENTİNİN SORUNLARI KARŞISINDA FARKLI TAVIRLAR 1. PATERNALİSTLER 2. OTORİTENİN TEKNİSYENLERİ; TEKNOKRATLAR; KOMFORMĠSTLER 3. HÜMANİSTLER 4. SOSYALİSTLER 5. ÜTOPYACILAR

2 PLANLAMANIN ANARŞİK KÖKENİ Ġlk planlama hareketleri toplumsal sorunları ele alıģları açısından iki kümede toplanabilir: Ġlk planlama hareketlerinin çoğu (Ebenezer Howard, Anthony Geddes, Regional Planning Association of America vb..) XIX. yüzyılın sonunda ve XX. yüzyılın baģlarında büyüyen anarģist hareketlerden esinlenmiģtir. Buna karģılık, City Beautiful hareketi içinde yer alan plancıların pek çoğu (Hausman, Burnham) ve Le Corbusier finans sermayesinin mekanını yaratmak üzere görev almıģlar, merkeziyetçi otoriter rejimi savunmuģlardır. (Peter HALL: Cities of Tomorrow, 1990)

3 Güzel kentin çirkin yüzüne karģı Hümanistler Sosyalistler Ütopistler

4 HÜMANĠZM İlgi odağı -Tanrı ya da doğa değil- insan olan düşünce akımı. Hümanist Marxist sosyoloji: Toplumsal yapı yerine insanlar (insan özellikleri) üzerine yoğunlaşan toplumbilim. İlk hümanistler bir tür gerçekçiliği de paylaşırlar. Örneğin dinsel yaşam tasarımındaki gibi ülküsel durumlar yerine, gerçekten yaşanmış deneyimlere, gerçekleştirilmiş yaşam biçimlerine önem verirler. İnsan dünyasını bütün gerçek özellikleriyle, hatta hoşa gitmeyen ve yakışıksız sayılan yanlarıyla birlikte bir bütün olarak onaylarlar. (Petrarca& Boccacio, XIV.yy İtalya; Sir T.More, Erasmus, XV-XVI.yy, K.Avrupa; Leibniz, Schiller, Goethe, XVII-XIX.yy Almanya)

5 Yoksulluk ve Varsıllık_WPFrith_1888

6 Hümanist düģüncenin kültür ve sanat alanlarında da yansımaları oldu. Charles Dickens Victor Hugo

7 Manet_Yaşlı Müzisyen_1862

8 HÜMANİSTLER Yoksul mahallelerdeki sağlık sorunlarını çözmeye çalıştılar; Konutların niteliğini iyileştirmek için toplumsal eylemler yaptılar. Barınma evleri kurdular; Yoksul mahallelerde, mahallelinin örgütlenerek kendi kendine yardımlaşması, dayanışması için çalıştılar. Göçmen işçilerin Amerikan düzenini öğrenmesi, uyum sağlaması için çalıştılar. Toplumsal barışı sağlamak, farklı kesimler/sınıflar arasında diyalog kurmak için çalıştılar.

9 HÜMANİSTLER William Booth ( ) Methodist din adamı de yoksul insanlara yardım etmek, yiyecek, barınak sağlamak ve dini telkinde bulunmak üzere Salvation Army yi kurdu.

10 HÜMANİSTLER Zengin beyaz Hristiyanlar kadınlar için Yahudilerin ve İtalyanların sorunlarını ve farklı kültürlerini anlamak zordu. Carola Woerishoffer Ama Carola Woerishoffer kişisel kaynaklarıyla evler satın aldı. Sonra, bu evlerin tapularını mahkemeye, tutuklanan grevci kadınların salıverilmesi için kefalet olarak verdi.

11 HÜMANİSTLER Elizabeth Garrett Anderson ( ) İngiltere deki ilk kadın doktor.. Londra da, yoksul kadınlar ve çocuklar için bir hastane kurdu.

12 Ida Wells-Barnett Önceleri bir köle; sonra öğretmen, gazeteci ve adalet savaģçısı. Tüm yaģamı boyunca ırkçı haksızlıklarla savaģıyor. Bir gazeteci olarak LĠNÇ eyleminin, eğiliminin altında yatan ekonomik nedenlere dikkat çekiyor. YaĢadıkları kentlerde linç giriģimlerine destek veren Afro- Amerikalıları o kentleri terketmeye çağırıyor de toplanan Afro-Amerikalı editörler Ģurasına katılan ilk kadın oldu. Ġlk siyah kadınlar dayanıģma grubu nu [black women s suffrage group] kuruyor. Bu dayanıģma grubu binlerce Afro-Amerikan kadının seçmen kütüğüne kaydolmasını sağlıyor.

13 Jane Adams,1915 Jane Adams, 1893

14 HÜMANİSTLER Charles Hull adlı bir iş adamı evini Jane Addams ve Ellen Gates Starr a bağışladı. Bir zamanlar güzel bir konak olan yapı, zamanla göçle gelen sanayi iģçilerinin kiralık evlerde oturduğu yoksul bir mahallenin ortasında kalmıģtı. Orta sınıftan bir kiģi olan Jane Addams ve Ellen Gates Starr, Hull House olarak anılan bu yapıya taģındılar ve kapılarını mahalleliye (komģularına) açtılar.

15 HÜMANİSTLER HULL HOUSE, bir halkevi ya da mahalle konağı gibi çalıştı: Mahalleliye yaygın eğitim verildi; Mahallenin sorunlarının tartışıldığı toplantılar yapıldı; Kütüphane hizmeti verildi Yardımlaşmalar örgütlendi.

16 HÜMANİSTLER Yoksul mahallelerde Mahallelinin örgütlenerek dayanışması Sağlık hizmeti sunulması Konutların niteliğinin iyileģtirilmesi Yoksunluğun azaltılması (Barınma evleri) TOPLUMSAL SERMAYE YARATMAK ARABULUCULUK; ĠLETĠġĠMĠ SAĞLAMAK TOPLUMSALLAġTIRMA YAġAM KALĠTESĠ KENTSEL ÇEVRE KALĠTESĠ Toplumsal barıģı sağlamak, farklı alt kültürler ve sınıflar arasında diyalog kurmak için; Göçmen iģçilerin Amerikan düzenini öğrenmesi, uyum sağlaması için;

17 SANAYİ KENTİNİN SORUNLARI KARŞISINDA FARKLI TAVIRLAR 1. PATERNALİSTLER 2. OTORİTENİN TEKNİSYENLERİ; TEKNOKRATLAR; KOMFORMĠSTLER 3. HÜMANİSTLER 4. SOSYALİSTLER 5. ÜTOPYACILAR

18 ÜTOPYA POLĠTĠK DURUġ TOPLUMSAL & KĠġĠSEL ETMENLER BAHÇE ŞEHİR Küçük ölçekli, düģük yoğunluklu kentsel yer Birincil küme iliģkileri GeçmiĢle bağlantılar, süreklilik BROADACRE CITY Altkent modeli: Doğa ile bütünleģme; KULELER KENTİ Büyük ölçek, yüksek yoğunluk GeçmiĢin reddi Ebenezer HOWARD Frank Loyd WRIGHT Le CORBUSIER

19 ÜTOPYACILAR BAHÇE ŞEHİR (The Garden City) Ebenezer Howard ( )

20 Bahçe Şehir, çok merkezli bir sosyal kent vizyonudur (E. Howard) TEMEL DÜŞÜNCE: Kentlerde yaşanan sorunların nedeni sanayi öncesi yaşamın iyi yönlerinin kaybedilmesi: Üretim sürecinde ve kent mekanında insanların doğadan kopması; Büyük nüfus yoğunluğu nedeniyle birincil küme ilişkilerinin azalması; Bireyin yabancılaşması: yarattığı ürüne, konutuna, kente toplumsal değerlere, ortak kültüre

21 ÜÇ MIKNATIS Ġnsanlar hangisine gidecek? KENT ve KIR Ġkisinin de olumlu ve olumsuz yanları var.

22 Bahçe Şehir, çok merkezli bir sosyal kent vizyonudur (E. Howard) HEDEF: EKONOMİK DURGUNLUK VE İŞSİZLİK SORUNUNUN AŞILMASI Howard a göre bu model, Viktorya Dönemi nin [vahşi] kapitalizminden de, merkezileşmiş bürokratik sosyalizmden de üstündü. Ekonomik canlılık büyük ölçekli devlet müdahaleleriyle değil, binlerce küçük ölçekli girişimle sağlanmalıydı. Oysa, 40 yıl sonra J.M.Keynes ve E.D. Roosevelt ekonomik durgunluktan çıkış yolunu devletin inşaat sektöründe yatırım yapmasında gördüler.

23 Bahçe Şehir, çok merkezli bir sosyal kent vizyonudur (E. Howard) Howard fizik mekandaki düzenlemeden çok toplumsal süreç üzerinde duruyordu: Toprağın mülkiyeti sonsuza dek orada yaģayan insanların olacak; kiracılık kalmayacak. Giderek daha çok insan Bahçe ġehir de yaģamak isteyecek, kentin plan sınırlarına ulaģıldığında bölgede yeni bir bahçe kent kurulacak. Ġnsanlar kendi evlerini kendileri yapacak. Onlara dayanıģma dernekleri, örgütlü iģbirlikleri, kooperatifler destek verecek. Bu eylemler, ekonomiyi canlandıracak.

24 BÜTÜNCÜL ve BÖLGESEL YAKLAġIM

25 KIR ĠLE KENTĠN OLUMLU YÖNLERĠNĠ BĠRLEġTĠREN BĠR MODEL ARAYIġI Yabancılaşma sorununun aşılması Yüz yüze ilişkiler (Birincil küme) Yeterli, kaliteli altyapı ve konut Tarımın sürdürülmesi

26 GardenCity_Letchworth-BurnellWalk_1913

27 Welwyn bahçe kenti için yapılmıģ cul-desac (kül-dö-sak) planları KOMġULUK BĠRĠMLERĠ

28 Garden City Welwyn, 1920 de yapılmıģ konut alanının planı TOPLUMA VE MEKANA YABANCILAġMANIN OLMADIĞI BĠR KENT s/howard6.htm

29 GardenCity_Letchworth BurnellWalk_1913 GÜÇLÜ BĠRĠNCĠL KÜME ĠLĠġKĠLERĠ GardenCity_Welwyn Kiralık konutlar 1945

30 Bahçe Kent modelinden esinlenilerek 1956 da yapılmıģ Glenroth

31 Günümüzde Letchworth bahçe kentinin Müzesi

32 GardenCity_Welwyn 1946 sonrası GardenCity_Welwyn_1945

33 BAHÇEġEHĠR _ ĠSTANBUL Ġstanbul Ġli Büyükçekmece Ġlçesi sınırları içerisinde, Ġstanbul un 40 km. kuzeybatısında, Büyükçekmece Gölü nün 18 km. kuzeyinde.

34 BAHÇEġEHĠR _ ĠSTANBUL Bahçeşehir Toplu Konut alanı Boğazköy yerleşim birimi, Eston Ardıçlı Evler ve Hoşdere Mevkiini de içerisine almaktadır. Yaklaşık hektar alan üzerine kurulu bir beldedir. TEM Otoyolu ile İstanbul'un her semtine kesintisiz yollar ile bağlanmaktadır. Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan İstanbul-Edirne demiryolunun yaklaşık 3 km'lik kısmı bu alanın içinden geçmektedir. Ispartakule tren istasyonu burada bulunmaktadır.

35 BAHÇEġEHĠR _ ĠSTANBUL 2005 yılı itibariyle i aşmaktadır. Bahçeşehir de (kaynak belirsiz, 2003) yaşayanların; Ev sahibi olanlar %68. Bir veya daha çok araç sahibi olanlar %87. Internet kullananlar: Erkeklerde %75, kadınlarda %46. İşsizlik oranı %1. Tam zamanlı bir işte çalışanlar %42. Lise mezunu olanların oranı %40.4; Yüksekokul ve üstü eğitimi olanlar %45. Toplu ulaşım, İ.E.T.T. araçları ile sağlanmaktadır. Taksim, Mecidiyeköy, Bakırköy, Yenikapı, Avcılar ve Yenibosna ya otobüsler bulunmaktadır. Taksim, Mecidiyeköy ve Bakırköy gibi merkezlere ayrıca expres servisler mevcuttur.

36 BAHÇEġEHĠR _ ĠSTANBUL

37 BAHÇEġEHĠR _ ĠSTANBUL PROJELER

38 ÜTOPYACILAR The Broadacre City Frank Lloyd Wright Altkent olgusuna övgü

39 FrankLloydWright_Ennis- Brownhouse_LA,Calif._1923 KaufmannHouse- Fallingwater, Bear Run, Pennsylvania Frank Lloyd Wright_

40 Broadacre City ve USONIA Frank Lloyd Wright ın geliģtirdiği (1924) bir alt kent kavramı. Hem bir fiziksel planlama modeli hem de sosyopolitik bir ütopya. Bu model yalnızca arazi kullanımını değiģtirmiyordu. Broadacre City nin fizik mekan özellikleri, USONIA adını verdiği ideal demokrasinin kilit taşı niteliğindeki bir ekonomik reform programını da içeriyordu.

41 Broadacre City ve USONIA MODELİ Her Amerikan ailesine devletin mülkiyetinde olan yerlerden c.a.4000 m2 arazi verilecekti. Bu insanlar, bu topraklar üzerinde yepyeni bir topluluk, yepyeni bir toplumsal düzen kuracaklardı.

42 Broadacre City ve USONIA MODELİ Bir tren istasyonu, birkaç büro yapısı ve apartmanlar da vardı. Ama büyük çoğunluk tek ailelik konutlarda oturacaktı. UlaĢım büyük ölçüde otomobille sağlanacaktı

43 Broadacre City ve USONIA MODELİ Broadacre City bir yatakhane yerleşme değildi. Burada hem her ailenin erişebileceği ve yararlanabileceği küçük çiftlikler/ekim alanları, sera ve rekreasyon alanları vardı, hem de hafif sanayi. Hafif sanayi ve diğer kentsel donatılar konutlardan km uzaklıktaydı.

44 Broadacre City ve USONIA USONIA, anti-marxist sosyalizmin kalesi olacaktı. USONIA nın temel özellikleri XIX.yüzyıl ütopistlerinin yazılarından izler taşımaktaydı: Aileler bankerlerin ve toprak ağalarının boyunduruğundan kurtulacaktı. Üretim araçları (özellikle toprak) halkın ortak mülkiyetinde (kamu mülkiyetinde) olmayacak, bireylere bölüştürülmüş olacaktı. Toprak önce kamu mülkiyetine geçirilecek, sonra ailelere verimlilikle işledikleri sürece onların denetiminde kalmak üzere- bedava dağıtılacaktı. ipo/2000/ii0004tc.html

45 Broadacre City modeli günümüzde, kentsel saçaklanma yı yücelttiği için eleģtirilmektedir. Aslında Wright, yeni bir altkent değil yeni bir kent türü önermiģtir. Güçlenmekte olan altkentleģme eğilimini üzüntüyle karģılamıģ, XIX.yüzyıl sanayi kentinin kırsal alanları ele geçirmesinden nefret etmiģtir. Chicago kenti bu eğilimin Amerika daki en tipik örneğiydi.

46 BAHÇEŞEHİR, kırsal alanda kurulmuş bir kentti. Kırsal yerleģmelerin ölçekten kaynaklanan bazı toplumsal avantajlarını kent yaģamına katmayı amaçlıyordu. BROADACRE CITY, kırsal bir yerleşmeydi; ancak, kırsal yaģamın kentselleģtirilmesinin amaçlıyordu. Hem kent yaģamını hem de kır yaģamını olumlu yönde geliģtirmeyi amaçlıyordu. ipo/2000/ii0004tc.html

47 ÜTOPYACILAR KULELER KENTİ Le Corbusier ( )

48 Peter HALL (Cities of Tomorrow, 1990, ): Le Corbusier nin yaptığı kötülük hala yaşıyor. (Düşüncelerinin) iyi olanları belki kitaplarının içinde saklıdır. Ama, onlar da pek ender okunur; çünkü, pek çoğu okunamayacak kadar kötüdür. Ne var ki, yine de Le Corbusier yi incelemek için çaba göstermeye değer; çünkü, yirminci yüzyıl şehir plancılığı üzerindeki etkisi ölçülemeyecek boyutta olmuştur.

49 (P. Hall) Le Corbusier nin Ütopyasının Arka Planı Le Corbusier, İsviçreliydi; asıl adı Charles-Eduard Jeanneret idi; saat yapımcısı bir aileden geliyordu. İsviçreliler düzen tutkunu insanlardır. İsviçre kentlerinde her şey planlandığı gibi, yerli yerindedir. Yanlış bir yerde çıkmış bir tek ot, yanlış bir yere savrulmuş bir tek saç teli göremezsiniz. Saat yapımcılığı olağanüstü titizlik ve dikkat gerektiren bir iştir. Binlerce minik parça, en küçük ayrıntısına kadar planlanmış bir düzen içinde, uyumla çalışmak üzere, hiç hata yapmadan bir araya getirilir. Böyle bir geleneğin içinde yetişmiş Corbusier nin en küçük ayrıntısına kadar tasarlanmış kent ütopyası anlaşılabilir.

50 Corbusier nin düzen arayışındaki bir başka etmen de Paris kentinin koşullarıydı. Paris deki Haussman operasyonları yeni düzgün cepheler yaratmıştı; ama, güzel cephelerin arkasındaki yoksul mahallelerde günlük yaşam çatışmalarla, çelişen güçlerin gelgitleriyle kaotik bir biçimde akıyordu. Kentlerin tasarlanması, kentlilerin eline bırakılamayacak kadar önemli bir iştir.

51 Chandigarh planı Sokaklarla yapılar arasındaki ilişki tümüyle Avrupalı ydı. Kentin dokusu tasarlanırken Kuzey Hindistan ın iklim koşulları hiç düşünülmemişti. Hintlilerin yaşam biçimi hiç göz önüne alınmamıştı.

52 Teknoloji ve çağdaş bilimin yüceltilmesi Aşırı bir düzen arayışı Bir saat gibi işleyen kent ütopyası ÜTOPYACILAR Le CORBUSIER Pırıltılı kentler

53 Le Corbusier, "Contemporary City for 3 Million Inhabitants" 1922 source: Modern Architecture, p.247 (2003) Yatay eksende geniş boş ve yeşil alanlar Le Corbusier e göre, siyasal erk tarafından desteklenen usta bir plancı mevcut kenti tümüyle yıkmalı ve yerine büyük bir park (yeşil alan) içinde yapılmış kulelerden oluşan bir kent kurmalıdır.

54 Bahçe Şehir ve Anıtsal Şehir yaklaşımlarının karışımı bir söylem: Modern kentteki kötülükler büyük nüfus yoğunluğundan kaynaklanmaktadır. Çözüm, yoğunluğu daha da arttırarak ortak açık alanlar bırakmaktır.

55 Le Corbusier nin bu projesi savaģ sonrası Fransasının gereksinme ve gerçeklerine göre yapılmıģtı. Bu 12 katlı bu yapı bir dikey köydü. Dikey yoğunlaşmaya olanak veren yapım teknolojisi tasarım Unité d'habitation Marsilya, 1952

56 Bu 12 katlı yapı bir dikey köydü kiģi için planlanmıģtır. Yapıyı geniģ bir park alanı çevreliyordu. Ġçinde bir alıģ-veriģ caddesi, kamusal buluģma alanları, sosyal klüpler, spor salonu, bir otel, yüzme havuzu, teras katında rekreasyon alanı ve bir kreģ vardı. Yapıyı geniģ bir park alanı çevreliyordu. Dikey yoğunlaşmaya olanak veren yapım teknolojisi tasarım Unité d'habitation Marsilya, 1952

57 Unité d'habitation Marsilya, 1952 Le Corbusier nin fikirlerinin mükemmel olarak yansıttığı yegane projedir. Sonuç olarak, Fransa nın çalışan kesimi için tasarlanan bu bina o derece başarılı oldu ki, şu an üst-orta tabakanın yaşadığı ve komplekste bulunan dükkan çalışanlarının başka yerlerden gelmek durumunda kaldığı bir yerleşke halini aldı. 13 Ağustos 2007 Kaynak: Theglobeandmail.com Yazan: Trevor Boddy Çeviren: Gül Keskin - Arkitera.com

58 Unité d'habitation Marsilya, 1952 "İdeal Ev Evidea İstanbul, 2007

59 "İdeal Ev Evidea"

60 BİR TASARIM ÜTOPYASI BİR SOSYAL KONUT PROJESİ Hundertwasser Evi, Viyana

61

62

63

64

65 ÇOK FARKLI BİR SOSYAL KONUT PROJESİ Hundertwasser Evi, Viyana

66 reine Wohnfläche HUNDERTWASSERHAUS Eröffnung 1. März 1986 verbaute Grundfläche m² Anzahl der Wohnungen Wohnungsgröße n Gemeinschaftsräume Anzahl der Dachterrassen 2 Kinderspielräume, 1 Wintergarten Gesamtfläche der Terrassen ca. 920 m² nicht zugängliche Grünflächen ca. 440 m² Erde auf den Terrassen Anzahl der Bäume und Sträucher m² (ca. 24 m² pro Person) zwischen 30 m² und 150 m² Wohnungsmiete ca. 5 Euro pro m² 50 Wohnungen, 4 Geschäftslokale, 1 Arztpraxis 16 privat, 3 gemeinschaftlich ca. 900 Tonnen ca. 250 Stück

67 Açılış 1. Mart.1986 Kapalı alan m² Birim sayısı HUNDERTWASSERHAUS 50 konut, 4 işyeri (lokal), 1 doktor muayenehanesi Net konut alanı Birim konut büyüklüğü Konut kiraları m² (ca. 24 m²/kişi) 30 m² ile 150 m² arasında ca. 5 Euro/m² Ortak/sosyal mekanlar Çatı rerasları sayısı Toplam teras alanı ca. 920 m² nicht zugängliche Grünflächen ca. 440 m² Teraslardaki topl. toprak Teralardaki ağaç ve çalı 2 KÇocuk oyun odası, 1 Kış bahçesi 16 özel, 3 ortak kullanıma açık ca. 900 Ton ca. 250 adet

68 Hundertwasser Sanat Evi

69 Friedensreich Hundertwasser Sonne über Tibet

70 Umgestaltung der St.-Barbara-Kirche in Bärnbach ( ) Der

71 Hundertwasser Evi, Magdeburg Die grüne Zitadelle ( )

72 Hundertwasser Evi, Darmstadt Die Waldspirale En yüksek noktasında 12 katlı bir yapı. 105 konut içeriyor. Bir kapalı otoparkı, spiralin en yüksek noktasında bir kafe ve bar, iç avluda bir gölet ve çocuklar için bir oyun alanı var. Eğimli çatı ağaçlandırılmış; U-biçimi yapının üzerinde bir rampa gibi yükseliyor.

73 Hundertwasser Evi, Darmstadt Die Waldspirale Pencere sayısı 1000 den çok. Birbirinin eşi olan pencere yok. Tüm pencerelerdeki ispanyoletler ve kapı kulpları farklı ve özgün. İç mekanlarda keskin köşeler yok.

74 Hundertwasser Evi, Darmstadt_Die Waldspirale (2000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1980'LI YILLARDA İNGİLİZ PLANLAMA DENEYİMLERİ 1

1980'LI YILLARDA İNGİLİZ PLANLAMA DENEYİMLERİ 1 ODTU MFD 1990 (10:1-2) 75-101 1980'LI YILLARDA İNGİLİZ PLANLAMA DENEYİMLERİ 1 Ozcan ALTABAN GİRİŞ Alındı : 3.8.1992 Anahtar Sözcükler: Planlama Pratiği, Yeni Sağ Politika, Planlama Yaklaşımları, İngiliz

Detaylı

1945 1960 DÖNEMİ ESKİŞEHİR MODERN KENT MERKEZİNİN OLUŞUMUNDA ÖNE ÇIKAN YAPILAR

1945 1960 DÖNEMİ ESKİŞEHİR MODERN KENT MERKEZİNİN OLUŞUMUNDA ÖNE ÇIKAN YAPILAR ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol. : 10 - S ayı/no: 3 : 191 211 (2010) 1945 1960 DÖNEMİ ESKİŞEHİR MODERN KENT MERKEZİNİN OLUŞUMUNDA

Detaylı

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cilt:2, No/Sayı:3, 2015 20. YÜZYIL KENT KURAMLARI

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cilt:2, No/Sayı:3, 2015 20. YÜZYIL KENT KURAMLARI 20. YÜZYIL KENT KURAMLARI Seçil Mine TÜRK Gazi Üniversitesi, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı. e-posta: secilozden@gmail.com Özet Yirminci yüzyılın en öne çıkan özelliklerinden biri, kentleşme sürecinin hızlanmasıdır.

Detaylı

METROPOL KENT MERKEZLERİNDE ÇÖKÜNTÜLEŞME EĞİLİMLERİ: İSTANBUL EMİNÖNÜ-SÜLEYMANİYE BÖLGESİ ÖRNEĞİ

METROPOL KENT MERKEZLERİNDE ÇÖKÜNTÜLEŞME EĞİLİMLERİ: İSTANBUL EMİNÖNÜ-SÜLEYMANİYE BÖLGESİ ÖRNEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.2, s.293-323. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2012,

Detaylı

5. Bölüm. Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) Dünden Bugüne Antalya

5. Bölüm. Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) Dünden Bugüne Antalya 5. Bölüm Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) 187 188 B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M T A R İ H III (C U M H U R İ Y E T D Ö N E M İ) V. CUMHURİYET DÖNEMİ ANTALYASI 1- CUMHURİYET DÖNEMİNDE KENTLEŞME A- ANTALYA KENTİ

Detaylı

Dosya Koordinatörü Esin Boyacıoğlu. Dosya Editörü Ahmet Müfit Bayram. Yayına Hazırlayan Z. Ebru Aksoy. Kapak Tasarım ve Uygulama Songül Düzgün

Dosya Koordinatörü Esin Boyacıoğlu. Dosya Editörü Ahmet Müfit Bayram. Yayına Hazırlayan Z. Ebru Aksoy. Kapak Tasarım ve Uygulama Songül Düzgün KENT VE KONUT Esin Boyacıoğlu, Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Kent ve konut başlıkları kuşkusuz mimarlık pratiğinin ve kuramının en yaşamsal, en temel, bir o kadar da karmaşık alanını işgal ediyor. Bu kadar

Detaylı

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ ATELYE70 Planlama ve Tasarım Grubu Hüseyin KAPTAN Oda Sicil: 1746

Detaylı

TÜRKİYE DE DÖNÜŞÜM MEKÂNI OLARAK KENTLER: KENTSEL DÖNÜŞÜM CITIES AS PLACE OF TRANSFORMATION IN TURKEY: URBAN TRANSFORMATION İrfan MUKUL* Saffet SARI**

TÜRKİYE DE DÖNÜŞÜM MEKÂNI OLARAK KENTLER: KENTSEL DÖNÜŞÜM CITIES AS PLACE OF TRANSFORMATION IN TURKEY: URBAN TRANSFORMATION İrfan MUKUL* Saffet SARI** Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Ağustos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKİYE DE

Detaylı

Birinci Oturum 15 Kasım 2012, Perşembe. Tematik Sunuş Arazi Yönetimi. Prof. Dr. Holger MAGEL

Birinci Oturum 15 Kasım 2012, Perşembe. Tematik Sunuş Arazi Yönetimi. Prof. Dr. Holger MAGEL Birinci Oturum 15 Kasım 2012, Perşembe Tematik Sunuş Arazi Yönetimi Prof. Dr. Holger MAGEL 25 ARAZİ YÖNETİMİ Prof. Dr. Holger MAGEL FIG (Uluslararası Harita Mühendisleri Federasyonu) Onursal Başkanı Bu

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA BİR ÖNERİ YÖNETİCİ ÖZETİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA BİR ÖNERİ YÖNETİCİ ÖZETİ KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA BİR ÖNERİ YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmanın dayanak noktası, Kentsel Dönüşüm Projeleri, başta İzmir olmak üzere göç etkisinde ezilen kentlerimiz için nasıl çok yönlü bir fırsata nasıl

Detaylı

10 Eylül-19 Kasım tarihleri arasında onuncusu

10 Eylül-19 Kasım tarihleri arasında onuncusu 10. Venedik Mimarlık Bienali İle Kentler, Mimarlık ve Toplum a Toplu Bakış Funda ATUN* - Gediz DOĞAY** 10 Eylül-19 Kasım tarihleri arasında onuncusu gerçekleşen Venedik Mimarlık Bienali, gerek ismi, gerekse

Detaylı

TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜME BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ: ELAZIĞ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜME BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ: ELAZIĞ ÖRNEĞİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 25, Sayı: 1, Sayfa: 185-201, ELAZIĞ-2015 TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜME BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ: ELAZIĞ ÖRNEĞİ A Holıstıc

Detaylı

MODERN KENT YÖNETİMİ-I

MODERN KENT YÖNETİMİ-I MODERN KENT YÖNETİMİ-I FİHRİST 1.BÖLÜM KENT KENTLEŞME VE KENT YÖNETİMİ Kent-Şehir Kentleşme Kentlileşme Ve Kentlilik Bilinci İdeal Kent Kent Yönetimi Kent Yönetimlerinin Sorumluluk Alanları 2.BÖLÜM KENT

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Nükhet AK (502031038) Doç.Dr. Gülçin Pulat Gökmen (İ.T.Ü.) Doç.Dr. Seda Tönük (Y.T.Ü.)

YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Nükhet AK (502031038) Doç.Dr. Gülçin Pulat Gökmen (İ.T.Ü.) Doç.Dr. Seda Tönük (Y.T.Ü.) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GELECEĞİN KONUTU TASARIMINDA ORTAYA ÇIKAN KAVRAMLARIN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Nükhet AK (502031038) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih :

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007 Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Đsmail BAŞARAN Özet Sağlıklı kent kavramı birçok farklı

Detaylı

YENİ LİBERAL POLİTİKALAR, KENT ve MEKAN Çankaya da (Ankara) Yapılaşmanın Çözümlemesi, 1985-2000

YENİ LİBERAL POLİTİKALAR, KENT ve MEKAN Çankaya da (Ankara) Yapılaşmanın Çözümlemesi, 1985-2000 YENİ LİBERAL POLİTİKALAR, KENT ve MEKAN Çankaya da (Ankara) Yapılaşmanın Çözümlemesi, 1985-2000 Kübra CİHANGİR ÇAMUR * Yirminci yüzyılın son yirmi yılını oluşturan ve 80 Sonrası olarak belleklere yerleşen

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜME İLİŞKİN SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME- DENİZLİ ÖRNEĞİ

KENTSEL DÖNÜŞÜME İLİŞKİN SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME- DENİZLİ ÖRNEĞİ KENTSEL DÖNÜŞÜME İLİŞKİN SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME- DENİZLİ ÖRNEĞİ Gönül İÇLİ Pamukkale Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kınıklı Kampüsü /Denizli E-posta: gicli@pamukkale.edu.tr

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ. 1980 Sonrası İstanbul un Tarihi Kent Merkezinde Sosyo-Ekonomik ve Mekansal Dönüşüm: Talimhane, Beyoğlu Örneği HAZIRLAYAN:

YÜKSEK LİSANS TEZİ. 1980 Sonrası İstanbul un Tarihi Kent Merkezinde Sosyo-Ekonomik ve Mekansal Dönüşüm: Talimhane, Beyoğlu Örneği HAZIRLAYAN: YÜKSEK LİSANS TEZİ 1980 Sonrası İstanbul un Tarihi Kent Merkezinde Sosyo-Ekonomik ve Mekansal Dönüşüm: Talimhane, Beyoğlu Örneği HAZIRLAYAN: Dicle KIZILDERE TEZ DANIŞMANI: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dilek ÖZDEMİR

Detaylı

YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE FRANSA İSPANYA İTALYA POLONYA ÇEK CUMHURİYETİ

YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE FRANSA İSPANYA İTALYA POLONYA ÇEK CUMHURİYETİ YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE FRANSA İSPANYA İTALYA POLONYA ÇEK CUMHURİYETİ YAZARLAR FİKRET TOKSÖZ ALİ ERCAN ÖZGÜR ÖYKÜ ULUÇAY LEVENT KOÇ GÜLAY ATAR NİLÜFER AKALIN YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE

Detaylı

CAN EMRAH ÖZORAL. Hayallerinin peşinde bir iş adamı İMAR HAKLARI TRANSFERİ HAKKINDA HER ŞEY... 3. İNŞAAT VE KONUT KONFERANSI

CAN EMRAH ÖZORAL. Hayallerinin peşinde bir iş adamı İMAR HAKLARI TRANSFERİ HAKKINDA HER ŞEY... 3. İNŞAAT VE KONUT KONFERANSI ŞUBAT 2015 SAYI 6 www.yeniprojeler.com İNTERAKTİF PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM DEKORASYON YAPI DERGİSİ SEKTÖR TEMSİLCİLERİ, YÜZDE 15 KONUT DESTEĞİNİ NASIL YORUMLADI? 3. İNŞAAT VE KONUT KONFERANSI SOCAR, VADİSTANBUL

Detaylı

BİZ NEREDE YANLIŞ YAPTIK?

BİZ NEREDE YANLIŞ YAPTIK? aşan, hayatı sanatsallaştıran, mimarlığı şiirselleştiren bir mimar...-> S 3 Uğur Dağlı...Bu Surlar dünyanın başka yerinde olsa kim bilir nasıl üzerine titrenirdi. Üzerine çarşaf gibi ilanlar, posterler

Detaylı

KENT MODELLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ

KENT MODELLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 1053-1065, ANKARA-TURKEY KENT MODELLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ Hüseyin DURGUTER

Detaylı

ÇÖZÜM BULMA SANATI KÜRESEL PAZARIN EN BAŞ ARILI UYGULAMALARI. 1. Edinburgh Festivali: Dünyanın en büyük sanat festivali

ÇÖZÜM BULMA SANATI KÜRESEL PAZARIN EN BAŞ ARILI UYGULAMALARI. 1. Edinburgh Festivali: Dünyanın en büyük sanat festivali KÜRESEL PAZARIN EN BAŞ ARILI UYGULAMALARI H A M I S H M c R A E Dünyayı gezip gördükçe, başarılı kuruluşların ne kadar farklı görünümler aldığını fark etmeye başladım. Daha işin başında açıkça görünmeye

Detaylı

Son dönemin sihirli kavramı Kentsel. büyümeyeceği ve hatta geleceği bile bu kavram ile açıklanmaya çalışılıyor. Kentsel

Son dönemin sihirli kavramı Kentsel. büyümeyeceği ve hatta geleceği bile bu kavram ile açıklanmaya çalışılıyor. Kentsel Siyasi seçkinlerin, küreselleşme tasavvurlarını hayata geçirmek için buldozerlerle giriştikleri temizlik operasyonları bunun en çarpıcı ve görünür örneği. Ancak Metropolde yer alan tüm sosyal gruplar için

Detaylı

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu Yazım ve Derleme: Çare Olgun ÇALIŞKAN Basın Taraması : Akif Burak ATLAR Kapak Tasarımı: Çare Olgun ÇALIŞKAN Kitap Tasarımı

Detaylı

Kentsel Mekanlarda Kamusal Alan

Kentsel Mekanlarda Kamusal Alan Kentsel Mekanlarda Kamusal Alan Serap Fırat Bu çalışma, kentsel mekanlarda şekillenen kamusal hayatı, tarihsel bir perspektifle incelemek ve bu mekanlarda yaşanan değişimle, kamusal yaşamın sönüşü arasında

Detaylı

The Need for Analyzing the Urban Regeneration Processes Based on the Right to the City

The Need for Analyzing the Urban Regeneration Processes Based on the Right to the City KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 33-41, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Kentsel Dönüşüm Süreçlerinin Kentsel Haklar Temelinde Değerlendirilmesi Gerekliliği Hakan Arslan

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

İNTERAKTİF PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM DEKORASYON YAPI DERGİSİ. nef ten Yatırımcı Riskini Sıfırlayan Garantili Projeler...

İNTERAKTİF PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM DEKORASYON YAPI DERGİSİ. nef ten Yatırımcı Riskini Sıfırlayan Garantili Projeler... KASIM 2013 SAYI 1 FİYAT 4,5 TL w w w. y e n i p r o j e l e r. c o m İNTERAKTİF PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM DEKORASYON YAPI DERGİSİ nef ten Yatırımcı Riskini Sıfırlayan Garantili Projeler... YENİ PROJELER

Detaylı