Yönetmenlik T.C. ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı Merkez Ġtfaiye Müdürlüğü. BAġKANLIK MAKAMINA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönetmenlik T.C. ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı Merkez Ġtfaiye Müdürlüğü. BAġKANLIK MAKAMINA"

Transkript

1 Yönetmenlik T.C. ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı Merkez Ġtfaiye Müdürlüğü SAYI : / Mart 2003 KONU : Baca Temizleme Denetim Yönergesi BAġKANLIK MAKAMINA Ġtfaiye TeĢkillerinin KuruluĢ, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmelik in 4 ncü maddesinin 11 nci bendine göre, zamanın da temizlenmeyen bacalar potansiyel bir yangın tehlikesi oluģturduğundan ġehirde bacaları Belediye Encümenince tespit edilecek ücret karģılığında temizlemek, temizlenmesine yardımcı olmak veya temizlettirmek yetki ve sorumluluğu itfaiye teģkillerine verilmiģtir. Ancak çok sayıda bina ve baca bulunan Ģehrimizde doğrudan Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı kanalı ile yapılmasına imkan bulunmayan bu görev halen özel Ģirketler kanalı ile yerine getirilmektedir yılında Ġstanbul da 2247 baca yangını meydana gelmiģtir. Ancak kayıtlarımıza baca yangını olarak geçmemiģ olmakla birlikte bina dahiline ve geliģerek çevreye yayılan bir çok yangının da baģlangıcının temizlenmeyen ve çatlak bacalar olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bir yılda bacadan çıkan yangın sayısı çok daha fazla olup soba ve kaloriferlerin yakıldığı kıģ ayları yangın mevsimi olarak nitelendirilmektedir. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve daha sonrada hissedilen artçı depremler esnasında özenle ve mevzuata uygun olarak yapılmamıģ ve içi sıvanmamıģ çok sayıda bacanın çatlamıģ olduğu, farkına varılmayan ve önem verilmeyen bu durumun alınan önlemlere, denetimlere ve doğalgaz kullanımının yaygınlaģmıģ olmasına rağmen yangın sayısının artmasına neden olduğu gözlenmektedir. Ayrıca temizlenmemiģ ve çatıdan yüksekliği yeterli olmayan bacaların da gerekli hava sirkülasyonunu sağlayamaması ve lodos rüzgarının estiği zamanlarda zehirli gazların geri basması nedeniyle birçok ölüm olaylarının meydana geldiği de bilinmektedir. Yukarıda belirtilen durum ve nedenlerle bacaların ve ısıtma sistemlerinin zamanında ve tekniğine uygun olarak özel sektör kuruluģları tarafından temizlenmesi ve bu çalıģmaların Ġtfaiye Daire BaĢkanlğınca denetlenebilmesi esasına göre 1. Hukuk MüĢavirliği, Çevre Koruma Daire BaĢkanlığı ve ĠĞDAġ Genel Müdürlüğü nün görüģ ve katkılarıyla düzenlenen ekli BACA TEMĠZLEME VE DENETĠM YÖNERGESĠ ni onayınıza arz ederim. EK: Yönerge Taslağı Ġmza Sabri YALIN Ġtfaiye Daire BaĢkanı

2 Ġmza Uygun GörüĢle Arz ederim. 11/03/ 2003 Mesut PEKTAġ Genel Sekreter Yardımcısı Ġmza Uygun GörüĢle Arzedirim. 14/03/ 2003 Altan RaĢit CĠVAN Genel Sekreter Ġmza O N A Y 21/ 03/ 2003 Ali Müfit GÜRTUNA Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanı BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Sobalar ve Bacalar Madde 58 - Baca tesisatı, TS 2165 ve TS 1481 deki esaslara uygun olmalıdır. Her kazan için tercihen ayrı bir baca kullanılacak, soba ve Ģofben boruları kazan bacalarına bağlanmayacaktır. Kazan dairesi için ayrıca havalandırma bacası yapılacaktır. Bacalar komģu yüksek binanın etkisiyle baca çekiģini azaltmamak için mümkünse bu binalardan en az 6 m uzaklıkta bulunacak ve ait olduğu bina mahyasının en az 0.8 m üzerine kadar çıkarılacaktır. Kazan baca duvarları 500 C sıcaklığa dayanıklı olan malzemeden yapılacak, delikli tuğla ve briket kullanılmayacaktır.sıcak baca gazlarının yaladığı baca iç yüzeylerinin sıvanmaması halinde projelendirmede en uygun derzlendirme biçiminin seçimi gibi önlemler alınacaktır. Baca duvarlarının dıģ yüzeyleri uygun biçimde sıvanacaktır. Sıvı ve katı yakıtlı kazanların bacalarının altında bir kurum temizleme menfezi bulunacak, yılda en az 2 kez yetkili kiģilere temizletilecektir. Bacaların temizliğinden bina sahip ve yöneticisi sorumludur. Isıtma aracı olarak soba kullanılan yerlerde, soba tahta ve boyalı kısımlara zarar vermeyecek Ģekilde altına metal kaplı tabla, mermer veya benzeri malzeme konularak kurulur. Taban beton ise, bu önlem zaruri değildir. Bağdadi duvardan boru geçirmek mecburiyeti hasıl olursa, duvarın yağlı boya ve ahģap gibi çabuk yanıcı kısmına künk veya büz yerleģtirilir ve boru bu delikten geçirilir. Odada baca yoksa soba borusu, sac konan pencereden çıkarılıp, saçaktan 25 cm açıkta ve 50 cm yüksekte, ucunda Ģapka kullanılarak kurulur. Boruların birleģtiği yerler çemberle kapatılıp, bu çemberden duvar ve tavana bağlamak suretiyle birbirinden ayrılması ve devrilmesi önlenir.kullanım esnasında sabo kapakları açık bırakılmaz, altında ve yanlarında odun, çıra, kömür, kibrit,

3 benzin, gaz ve benzeri yanıcı parlayıcı madde bulundurulmaz. Ġçindeki ateģ gerektiğinde kapaklı mangala alınır. Sobanın, kullanılmadığı mevsimde kaldırılması gerekir. Sobanın kaldırılmadığı yerlerde, kapaklar açılmayacak Ģekilde telle bağlanır. Odun ve kömür gibi yüksek oranda ısı bırakan yakıt kullanıldığı takdirde borular ayda bir, bacalar 2 ayda bir; diğer yakıtlar kullanıldığında borular 2 ayda bir, bacalar 3 ayda bir temizlenir. Baca temizliği, mahallin itfaiye teģkilatı tarafından yapılır. Ancak, bu konuda itfaiye teģkilatından aldığı izinle ve belediye encümeninin belirlediği fiyat tarifesi üzerinden faaliyet gösteren özel firmalar varsa, temizlik onlara da yaptırılabilir BACA TEMĠZLEME VE DENETĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 1.0 AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Sınırları içindeki tüm binaların ısıtma sistemlerinin (kalorifer kazanları, yakıt depoları ve bacaların) periyodik temizlik ve denetimlerinin yapılmasını sağlamaktır. KAPSAM : Bu Yönetmelik Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Sınırları içindeki kamuya, özel ve tüzel kiģilere ait binalarla, her çeģit ve derecedeki iģyerlerine ait kalorifer kazanlarının, yakıt depolarının ve bacaların yıllık temizliklerinin,mevzuata uymayanların bakım ve onarımların yapılması, çevre kirliliği yapanlarla yangına neden olabileceklerin belirlenmesi ve bu çalıģmaların denetlenmesi esaslarını kapsar. HUKUKĠ DAYANAK : Bu yönerge ĠTFAĠYE TEġKĠLLERĠNĠN KURULUġ, GÖREV, EĞĠTĠM VE DENETĠM ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK ve BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMA HAKKINDA YÖNETMELĠK in Ġstanbul Ġtfaiye Daire BaĢkanlığına (Ġtfaiye Müdürlüklerine) verdiği sorumluluk ve yetkiye dayanılarak hazırlanmıģtır. TANIMLAR : Bu yönetmelik ve eklerinde geçen bir kısım kavramların tanımları aģağıda belirtilmiģtir: Yakıt :Gaz, sıvı, yada katı halde bulunan ve yakılarak enerjiye dönüģtürülebilen maddelerin tümüdür Yakıt deposu : Yakıtların pazarlandıkları yada kullanılacakları yerde stok edildiği yerdir Kalorifer kazanı : Yakıtların yakılarak enerjiye dönüģtürüldüğü yerdir Brülör : Sıvı ve gaz yakıtları kazana ( yanma odasına ) pompalayarak ve ateģleyerek sürekli ısı (enerji) üretilmesini sağlayan araçtır Baca : Yakıtların yanarken açığa çıkardığı zehirli gazların ve su buharının atmosfere taģınmasını sağlayan ulaģım yoludur Adi Baca : Tek kolon halinde zeminden çatıya kadar yükselen, birden fazla birimin kullanabileceği Ģekilde tasarlanmıģ tek bir ağızla çatı dıģına ulaģan bacalardır Bağımsız Baca : Her katı, her birimi ve her dairesi bağımsız olarak ısıtılan tüm binaların bu bölümlerinden hiçbir ek yapılmadan çatıya kadar uzanan bacadır ġönt (ortak ) Baca : Her kat, her birim veya her daireden ekler yapılabilen ve tek bir boģaltım ağzı ile çatı üstüne çıkarılan bacadır.( Ġmar yönetmeliğine göre ġönt baca yapılması yasaktır.) Baca temizleme ağzı: Metal, beton ve tuğla bacalarının iç yüzeylerinde zamanla birikerek tabaka oluģturan kurum ve yağ tabakalarının temizlenmesi için

4 yapılan metal ağızdır. Bütün bacalarda temizleme ağzı bulundurulması zorunludur Hermetik (Denge) Baca : Doğalgaz Kombilerinin ağzı camlardan veya duvardan yere paralel olarak dıģarıya çıkarılan ve temiz havayı emip kirli havayı atan bacalardır Paratoner : Çatı ile atmosfer arasında elektrik dengesini sağlayan cihazdır.( Kamuya ait, topluma açık, çok katlı ve rakım bakımından yüksek yerlerde bulunan tüm binalarla, çatıları metalle bakır, kurģun, çelik levha, trapez çatı kaplı veya metal bacalı ve bacalarına metal kılıf geçirilmiģ tüm binalarda paratoner bulunması ve bunların özel topraklama kablosu ile topraklanması zorunludur.) Gülle : Baca içinde mekanik bir Ģekilde hareket ettirilip baca duvarındaki her türlü birikintiyi dökerek temizlemeye yarayan metalden yapılan özel ağırlıktır Vargel : Baca temizlik fırçalarını baca içinde hareket ettirmeye yarayan ağaç, metal veya plastik saptır Karabinalı Can Kurtarma Ġpi : Açılıp kapanabilen kilit sistemine bağlı yeterli uzunluk ve mukavemetteki ip ( halat ) dir Maske : Isı, zehirli gaz ve tozlardan korunmak için baģa takılan cihazdır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM 2.0 YÜRÜTME2.1 Bu yönetmelik Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı adına Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı ile bağlı Ġtfaiye Bölge Müdürlükleri ve Grup Amirliklerince yürütülür. Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı, ısıtma sistemlerinin ve bacaların temizlenmesi ve denetimi hakkındaki yetki ve sorumluluğunu özel kuruluģlara yetki vererek kullanır. Özel kuruluģların denetim yetkisi ise Ġtfaiye Daire BaĢkanlığına ait YÜRÜTME KURULU Ġtfaiye Daire BaĢkanının ( görevlendirdiği bir itfaiye bölge müdürü) baģkanlığında üç itfaiye müdüründen ( veya görevlendirilen üç itfaiye müdür yardımcısı) kurulur YÜRÜTME KURULUNUN GÖREV VE YETKĠLERĠ : Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri Ģunlardır: Her yıl haziran ayında toplanarak bir önceki yıla ait çalıģmaları değerlendirmek ve aksayan konularda yeni önlemler almak; Her yıl en geç ekim ayının baģına kadar bir sonraki yıl için ısıtma sistemleri ve bacaların temizleme ücretlerini belirleyerek Belediye Meclisinin onayına sunmak; Her yıl en geç eylül ayının baģına kadar Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi sınırları içinde ısıtma sistemlerinin ve bacaların temizlenmesi ve denetlenmesine talip olan özel kuruluģlardan gerekli Ģartları taģıyanlara yetki belgesi vermek; Yetki Belgesi alan özel kuruluģların o yıl için BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına ödeyecekleri Baca Kontrol Bandrolü ücreti ni belirleyerek tahsillerini denetlemek; Yetkili olarak baca temizliği yapan özel kuruluģlar ( ġirketler ) hakkında yapılan Ģikayetleri inceleyerek değerlendirmek, gerekli gördüklerinin belgelerini iptal etmek; Ücret tarifesinde belirtilmeyen ve Belediye Meclisince özel tarife uygulanmasına yetki verilen yerlerin o yıl için baca temizleme ücretlerini belirlemek; Yönergede belirtilen sürelerde bacasını temizletmeyen ve bacaları TSE, Ġmar Yönetmeliği ve bu yönetmelikte belirtilen esaslara uymayan, çatıdan yeteri kadar yüksek olmayan, çatlamıģ, delinmiģ, deforme olmuģ bacalarını onartmayan kamu kurumlarını, özel ve tüzel kiģileri Ġlçe Belediye ve BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı

5 Kontrol Daire BaĢkanlığı ve Çevre Koruma ve GeliĢtirme Daire BaĢkanlıklarına bildirilmesini sağlamaktadır 2.4 ĠTFAĠYE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERĠNĠN YETKĠ VE SORUMLULUKLARIBu Yönetmelik sorumluluk alanlarının tamamında Ġtfaiye Bölge Müdürlüklerince uygulanır. 2.5 BACA TEMĠZLEME VE DENETĠM KURULUġLARININ (ġġrketlerġn) BELĠRLENMESĠ Baca Temizleme ve Denetim Yetki Belgesi almayan kiģi ve kuruluģların ısıtma sistemleri ve bacaların temizliğini yapmaları yasaktır. Baca Temizleme ve Denetim Yetki Belgesi almak isteyen kuruluģlara aģağıdaki Ģekilde belirlenir O yıl bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre ısıtma sistemleri ve bacaların temizliğini yapmak isteyen özel kuruluģlar en geç Temmuz ayının sonuna kadar Ġtfaiye Daire BaĢkanlığına baģvururlar. Uygun görülen firmalara (Ģirketlere),büro, haberleģme, eleman, araç ve ekipman durumları değerlendirilerek düzenlenen komisyon raporuna göre hangi ilçelerde faaliyet gösterebileceklerini belirten bir Baca Temizleme ve Denetim Yetki Belgesi verilir Yetki belgesi bir yıl süreli olup her yılın 1 Eylül tarihinde sona erer. Bu faaliyetini sürdürmek isteyen kuruluģların aynı esaslar dahilinde her yıl için yeniden yetki belgesi alması gerekir Yetki belgesi verilen kuruluģların çalıģmaları devamlı Ģekilde izlenir ve denetlenir. Belediye Meclisince belirlenenden fazla ücret alan, yönetmelik esaslarına uymayan firmaların yetki belgeleri her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi almadan çalıģtığı belirlenenler hakkında yasal iģlem yapılır. 3.0 BACALARIN TEMĠZLENMESĠ VE DENETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ESASLAR Sıvı (mazot.fuel-oil ) ve katı yakıt (odun, kömür v.s.) ile ısıtılan binaların yakıt depoları kurum ve kiģilerce istenildiğinde, mazotlu kalorifer kazanlarının yılda bir,kömür ve fuel oil ile ısıtılan kazan ve bacaların ise iki defa temizlenmesi zorunludur. 3.2 Odun ve kömür gibi yüksek oranda is bırakan yakıt kullanıldığı takdirde borular ayda bir, bacalar 2 ayda bir;diğer yakıtlar kullanıldığında borular 2 ayda bir, bacalar 3 ayda bir temizlenir. 3.3 Merkezi sistemli doğalgaz ve LPG ile ısınan binaların bacalarının ise yılda en az bir defa temizlenerek denetlenmesi gerekir. 3.4 Baca, kalorifer kazanı ve yakıt depolarının belirtilen yıllık periyodik temizliklerinin yapılması isteğe bağlı olmayıp zorunludur. Yaptırmayanlar hakkında ilgili mevzuata göre yasal iģlem yapılması sağlanır. Temizleme iģlemiyle denetim aynı anda yapılır. Baca, kazan ve depolarında yapılması gereken zorunlu bakım ve zorunlu tadilatlar denetim esnasında ilgililere bildirilir. Denetim ve bilgilendirme için ayrıca ücret alınmaz. Ġkinci denetimde zorunlu tadilatı yaptırmadığı anlaģılanlar yasal iģlem yapmak üzere ilgili birimlere bildirilir. 3.6 LPG ve doğalgaz kullanılmıģ olsa bile otel, lokanta, restourant, yemek fabrikası gibi topluma açık yerlerle ocaklarında yemek piģirilip kızartma yapılan tüm yerlerin bacalarının yılda üç defa temizlenmesi zorunludur. 3.7 Aynı bölgede baca temizliği ve denetim yapmak üzere birden fazla kuruluģa yetki verilmiģ ise bu firmaların kendi aralarında anlaģarak vatandaģın rahatsız

6 edilmemelerini sağlayacak düzenlemeler yapılır. 3.8 Baca temizliği ve denetimlerde öncelik sırası aģağıda belirtildiği gibidir Meskûn olan ve tarihi eser statüsündeki tüm ahģap ve kagir binalar; KreĢler; Huzurevleri; Hastaneler, oteller, lokanta ve restoranlar; YetiĢtirme yurtları, resmi ve özel öğrenci yurtları; Resmi ve özel ilköğretim okulları;3.7.6 Resmi ve özel lise ve dengi okullar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm dersane ve kurslar, üniversiteler; Sinemalar, toplantı ve konferans salonları; Resmi kurum ve kuruluģlar; Kapalı çarģılar, toplu alıģ-veriģ merkezleri; ve daha fazla katlı binalar; ĠĢhanları; Siteler; Çok daireli konutlar; Konutlar; Fabrika ve iģyerleri; Ceza ve Tutukevleri; Diğer meskûn tüm binalar. 4.0 BACA TEMĠZLĠĞĠ VE DENETĠM UYGULAMASI4.1 Yetki belgesi bulunan özel kuruluģların fiilen baca temizleyecek elemanların Ġtfaiye Eğitim ve AraĢtırma Müdürlüğünce belirlenen süre içinde konuları ile ilgili eğitim görmeleri ve belge almaları, temizlik ve denetim için gittikleri yerde özel kimlik belgelerini göstermeleri zorunludur. 4.2 Kalorifer kazanı, yakıt deposu ve baca temizliği için telefon yada baģka Ģekillerde yapılan baģvurular değerlendirilmekle beraber 3.7 maddesinde belirtilen öncelik sırasına göre firmalar baca temizliği hakkındaki mevzuatı bildirerek ve yetki belgelerini göstererek bölgelerindeki yerlerin yetkili ve sorumlularına temizlik ve baca denetimi için baģvururlar. Uygulamadan sonra faturayı kesip temizlik yapıldığına dair Kontrol Bandrolü imzalayarak ikametgahın cümle kapısının, yönetici veya güvenlik görevlisinin kapısının sağ üst köģesine yapıģtırırlar. 4.3 Bacasını, kalorifer kazanı ve yakıt deposunu belirlenen sayı ve zamanlarda hiç temizletmediği ve temizletmeyeceği, gerekli bakım- onarım ve tadilatları yapmayacağı anlaģılanların adresleri geciktirilmeden ilgili Ġtfaiye Bölge Müdürlüğüne bildirilir. 4.4 Her yıl 31 Aralık tarihine kadar birinci, 15 Mart tarihine kadar da ikinci defa baca temizliklerinin yapılması zorunludur. Her temizlikten sonra önce yapıģtırılan Kontrol Bandrolü ne tarih yazılarak imzalanır. Kalorifer kazanı, yakıt deposu ve fabrikaların bacalarının daha çok yaz aylarında temizlenmesine özen gösterilir maddesinin (b) bendinde belirtilen yerlerin üçüncü temizlikleri ise Mayıs ve Haziran aylarında yapılır. 4.5 Yetkili firmalar Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları için Haziran ve Ekim aylarının 15 ine (hafta tatiline rastlaması halinde devamındaki ilk iģ gününde), Kasım, Aralık, Ocak, ġubat ve Mart ayları için en geç her ayın 15 ine kadar: Temizlenen bacalara ait fatura örneklerini; Gerektiği halde bacasını temizletmeyen kamu kuruluģları, özel kurum, kuruluģların ve bina sahiplerinin adres, telefon ve isim listelerini; Deforme olmuģ, çatlamıģ, delinmiģ, maksada uymadığı için tadil edilmesi ve bakım yapılması gereken bacaların durumlarını, binaların ve sorumluların adres ve telefonlarını belirten listelerini o bölgenin bağlı bulunduğu Ġtfaiye Bölge Müdürlüğüne

7 teslim ederler Ġtfaiye Bölge Müdürlükleri KDV hariç fatura bedeli üzerinden Kontrol Bandrolü ücretini tahakkuk ettirerek ilgili yerlere yatırılmasını sağladıktan sonra Ģirketin talep ettiği miktardaki boģ Baca Kontrol Bandrolü nü tutanakla teslim eder. BACA TEMĠZLĠĞĠ VE DENETĠM BELGESĠ ALAN FĠRMALARIN SORUMLULUĞU, ĠTFAĠYE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERĠ ĠLE ĠġBĠRLĠĞĠ ESASLARI 5.1 Baca temizlikleri yapılmıģ olan yerlerde baca yangını çıkması, yada geliģerek binanın çatısına, diğer kat ve binalara sirayet eden yangının temizlenmiģ olan bacadan çıkmıģ olması halinde ilgili firma hakkında soruģturma açılarak duruma göre yetki belgesi iptal edilir. 5.2 Baca Temizliği Ve Denetimi Yetki Belgesi alan özel firmalar bu yönetmeliğin uygulanmasında Ġtfaiye Bölge Müdürlükleri ile iģbirliği halinde bulunurlar. Buna göre iģ ve iģlemlerini: Adalar, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar ve Beykoz ilçelerinde faaliyet gösterenler Anadolu Bölgesi Ġtfaiye Müdürlüğü ile; Eyüp, GaziosmanpaĢa, Kağıthane, Beyoğlu, ġiģli, BeĢiktaĢ ve Sarıyer ilçelerinde faaliyet gösterenler Boğaziçi Bölgesi Ġtfaiye Müdürlüğü ile;eminönü, Fatih, Zeytinburnu, BayrampaĢa, Esenler, Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Küçükçekmece ve Avcılar ilçelerinde faaliyet gösterenler Ġstanbul Bölgesi Ġtfaiye Müdürlüğü ile yürütürler.firmaların Ġtfaiye Bölge Müdürlüklerine bağlı ilçelerin en az birisinde ve ilçelerin tamamında baca temizliği ve denetim yapmaları zorunludur. Bölge ve ilçeler arasında boģluk kalmayacak Ģekilde firmalar arasında düzenleme yapma yetkisi YÜRÜTME KURULU na aittir. Baca Temizleme ve Denetim Yetki Belgesi alan firmaların sonbahar ve kıģ mevsiminde daha çok olmak üzere bacalar ve temizlik konusunda halkımızı bilgilendirecek ve uyaracak Ģekilde reklam yapmalarına yardımcı olunur. 6.0 TEMĠZLENEN VE DENETLENEN YERLERE KONTROL BANDROLÜ YAPIġTIRILMASI Baca Temizleme Ve Denetim Yetki Belgesi alan firmalar ( özel kuruluģlar) aģağıda belirtilen Ģekil ve ölçülerde yapıģtırılabilen Kontrol Bandrolleri bastırarak sağ alt köģelerini itfaiye mühürü ile mühürlettikten sonra istedikleri kadarını tutanak karģılığında teslim alırlar. Baca temizliği ve denetim yapılan her yere 4.2 maddesinde belirtildiği Ģekilde Kontrol Bandrolü yapıģtırılması zorunludur Ġtfaiye Bölge Müdürlüğü adına denetim yapacak elemanlar Ġtfaiye Bölge Müdürlüklerince tespit edilir Bir önceki aya ait listeler esas alınarak Baca Temizleme ve Denetim Yetki Belgesi alan firmaların çalıģmaları listede belirtilen yerlere gidilerek ve Kontrol Bandrolleri bizzat görülerek denetlenir ve sonucu Ġtfaiye Bölge Müdürlüğüne bildirilir Ġtfaiye denetim elemanları bölgeleri içinde 3.7 maddesindeki önceliklere göre gerektiği halde süresi içinde baca temizliği yapılmayan yerlerle, temizlendiği halde Kontrol bandrolü yapıģtırılmamıģ, fatura kesilmemiģ ve çalıģma sonuç listelerinde belirtilmemiģ yerleri de en kısa zamanda bildirmek zorundadır. Ġncelemeler sonucunda yukarıda belirtilen durumların kesinlik kazanması halinde 2.0 ve maddelerinde belirtilen esaslar dahilinde iģlem yapılır.

8 7.0 KONTROL BANDROLÜ ÜCRETĠNĠN TAHSĠSĠ VE DENETĠM ELEMANLARINA ÜCRET ÖDENMESĠ 7.1. Yetkili firma tarafından 4.5. maddesinde belirtilen çalıģmalara ait liste ve fatura örnekleri itfaiye denetim elemanlarınca teslim edilen listelerle karģılaģtırılır. KDV hariç toplam baca temizleme ve denetim ücretinin %5 nin Kontrol Bandrol Ücreti olarak BüyükĢehir Belediye veznesine yatırılması sağlanır. 8.0 BACA TEMĠZLEME VE DENETĠM YETKĠ BELGESĠ ALAN KURULUġLARDA BULUNMASI GEREKEN PERSONEL ARAÇ- GEREÇ VE EKĠPMANLAR (HER EKĠP ĠÇĠN) 8.1 PERSONEL Bir çalıģma ekibi en az iki kiģiden oluģacaktır.ġģyeri dahilinde en az bir ekip bulunacaktır.çalıģanların Ġtfaiye okulunda bir haftalık baca temizleme ve denetim kursu görmeleri ve belge almaları zorunludur. ÇalıĢanların yüksek yerlerde ve olumsuz Ģartlarda hizmet verebilecek fiziki ve sıhhi Ģartları taģımaları ve 6 ayda bir sağlık denetiminden geçirilmeleri gereklidir. 8.2 ARAÇ, GEREÇ VE MALZEMELER Bir adet personel ve malzeme taģımaya müsait servis aracı ( üzerinde firmanın yaptığı iģi, adresini, telefonlarını belirten yazılar ve amblemler bulunur.)en az üç metrelik açılabilir merdiven ;Akülü el lambası; 6 kg lık kuru tozlu yangın söndürme cihazı ; Vargel ( Küskü);Gülle ( Muhtelif );Vakumlu SüpürgeĠp ( En az 30 metrelik );Muhtelif temizleme fırçaları ve bunlara ait uzatma kollarıdiğer malzemeler; 8.3 KĠġĠSEL KORUYUCU MALZEMELER ( Bir KiĢi Ġçin) Baret ;Tulum tipi iģ elbisesi ( Gri renkli, üzerinde kırmızı renkli tanıtıcı yazılar bulunur.)yağmurluk ;ĠĢ eldiveni ;Çizme ( Lastik, Deri ) ;Emniyet kemeri ;Karabinalı can kurtarma ipi ;Partikül tutucu maske (kartuģlu) ; Toz Maskesi 8.4 Teknolojinin yakından izlenmesi ile 8.0, 8.1,8.2 ve 8.3 maddelerinde değiģiklik ve ilaveler yapma yetki ve sorumluluğu Ġtfaiye Daire BaĢkanlığına aittir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 9.0 YÜRÜRLÜK 9.1 Bu yönetmelik Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanının onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

9

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Sobalar ve Bacalar

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Sobalar ve Bacalar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez İtfaiye Müdürlüğü SAYI : 12734.28/ 36 27 Mart 2003 KONU : Baca Temizleme Denetim Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA İtfaiye Teşkillerinin

Detaylı

BACA TEMİZLEME VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BACA TEMİZLEME VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BACA TEMİZLEME VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM 1.0 AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR 1.1 Amaç: Bu yönetmeliğin amacı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sınırları içindeki tüm binaların ısıtma sistemlerine

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BACA TEMİZLEME VE DENETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BACA TEMİZLEME VE DENETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BACA TEMİZLEME VE DENETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI BACA TEMİZLEME VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI BACA TEMİZLEME VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI BACA TEMİZLEME VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki tüm binaların

Detaylı

DÖRDÜNCÜ KISIM Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Düzenlemeler

DÖRDÜNCÜ KISIM Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Düzenlemeler DÖRDÜNCÜ KISIM Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Düzenlemeler BİRİNCİ BÖLÜM Bina Bölümleri ve Tesisler Bina bölümleri ve tesisler MADDE 53- (1) Binaların yangın bakımından kritik özellikler gösteren

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Bu Yönergenin

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AĢağıdaki yönerge 2005 yılında yapılmıģ olup kitap halinde yayınlanmıģtır ve 30.01.2009 tarihinden geçerli olarak güncellenmiģtir. ONAY hanesindeki isimler değiģmeyeceği için aynı Ģekilde korunmuģtur.

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ / /.. YÖNERGE İdari ve Mali İşler Daire Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Namık Kemal Üniversitesi'nin,

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE ANKARA 2013 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR) II T.C MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 gün ve 2007/12937 sayılı kararı ile resmi gazetenin 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı sayısında yayınlanan Binaların

Detaylı

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım Ve Tehlike Sınıfları BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi ANKARA 2009 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009 DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Savunma Sekreterliği DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009 DEVLET HAVA EYDANLARI

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

aralca.com.tr YÖNETMELĠK MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ

aralca.com.tr YÖNETMELĠK MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ aralca.com.tr 19 Eylül 2013 PERġEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ NĠSAN 2013 1 BĠRĠNCĠ KISIM AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572 10/7/2004

Detaylı

HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA USÜL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Halk Sağlığı Alanında HaĢerelere KarĢı Ġlaçlama Usul Ve

HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA USÜL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Halk Sağlığı Alanında HaĢerelere KarĢı Ġlaçlama Usul Ve HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA USÜL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Halk Sağlığı Alanında HaĢerelere KarĢı Ġlaçlama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığından Resmi Gazete

Detaylı

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 13.03.2014 Tarih ve 2014/6072

Detaylı

Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 14.10.1999 tarih ve 23846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 27.02.2001 - Sayı : 24331 (Değişiklik)

Detaylı

AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI HĠZMETĠ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI HĠZMETĠ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI HĠZMETĠ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Ağız Ve DiĢ Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ BĠNA VE TESĠS YANGIN GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ.

BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. BĠNALAR ĠÇĠN DOĞALGAZ TESĠSATI TEKNĠK ESASLARI 1 BAġKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. KASIM 2009 Tüm yayın hakkı BAġKENTDOĞALGAZ a aittir. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699

Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699 Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27344 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması;

Detaylı

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; a) Çevreye ve insan sağlığına zarar

Detaylı