SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10]"

Transkript

1 SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, x x = x 40 = x = olur. [10] (5 5 ) = = 5 5 = 15 5 = 100 = 10 Cevap A 3[6] 1 den 49 a kadar olan numaralandýrma iþleminde (5, 15, 5, 35, 45) 5 tane 5 rakamý kullanýlýr. 50 den 59 a kadar olan numaralandýrma iþleminde (50, 51, 5, 53, 54, 55,..., 59) 11 tane 5 rakamý kullanýlýr. 60 dan 149 a kadar olan numaralandýrma iþleminde (65, 75, 85, 95,...,145) 9 tane 5 rakamý kullanýlýr. 150 dan 164 e kadar olan numaralandýrma iþleminde (150, 151,..., 159) 11 tane 5 rakamý kullanýlýr. Böylece, 36 tane 5 rakamý kullanýlmýþ olur. 18

2 4[13] E.k.o.k.(0, 30, 40) = 10 olduðuna göre, üç otomatik zil birlikte çaldýktan 10 dakika sonra ilk kez, 40 dakika (4 saat) sonra ikinci kez birlikte çalar. 5[19] a a = a a a (1 ) = 1 4 = 3 6[15] Bir sayýnýn birler basamaðýndaki rakam 10 ile bölümünden kalana eþittir. 1 (13 ) 3 (mod 10 ) (13 ) 9 (mod 10 ) 3 (13 ) 7 (mod 10 ) 4 (13 ) 1 (mod 10 )... ( ) (13 ) = (13 ) (13 ) = ((13 ) ) (13 ) (mod 10) 3(mod10) 19

3 7[18] Güvender ÖSS Deneme Sýnavý 1 in Çözümleri b + c = 0 ise b = c dir.... (1) a + 4b = 6 ise a 4 c = 6 dýr.... ( ) a + c = 3... ( 3 ) () ve (3) denklemlerinin ortak çözümünden a ve c; (1) denkleminden de b bulunur. 6 a = 5 9 c = 5 9 b = 5 Buna göre, c < a < b dir. Cevap A 8[5] x + x + 1 x x + 1 x x 3 3 x 1 x x + x + 1 x x + 1 x (x 1) = (x 1)(x x 1) (x 1)(x x 1) x(x 1) = x 1 x + 1 x(x 1) = (x 1)(x+ 1) x = x+ 1

4 9[6] x 4 + x = x 4 ise, x 4 + x = x 4+ x = x = 3 Bu deðer x 4 koþuluna uymaz. Yani kök deðildir. x < 4 ise, x 4 + x = x+ 4+ x = 4 = Bu bir çeliþkidir. Yani kök yoktur. Cevap E 10[3] III. soruyu Eda doðru cevapladýðýna göre, III. sorunun cevabý D dir. II. sorunun cevabý D seçeneði olamaz. II. soruyu üçü de yanlýþ cevapladýðýna göre, II. sorunun cevabý B, A, C seçenekleri olamaz. Buna göre, II. sorunun doðru cevabý E seçeneðidir. Cevap E 11[4] y nin en büyük deðerini almasý için, x + 8x + 0 nin en küçük pozitif deðerini almasý gerekir. 1 y = x + 8x+ 0 1 = (x+ 4) x = 4 alýnýrsa, y = 4 olur. 1

5 1[7] Güvender ÖSS Deneme Sýnavý 1 in Çözümleri 1 14 x+ = 1 ise x = = = 1000 = 0,99 olur. Cevap D 13[16] 0 < x < y olmak üzere, x 0 < x < y ise 0 < < 1... (1) olur. y x+ 4y z = y x 4y = + y y x = ( ) olur. y (1) ve () den 4 < z < 5 olur. Cevap E 14[7] = 1 = 1 = , = 1 = 1 = 1 = = = 0,

6 15[] Boþ þiþenin kütlesi x gram, þiþedeki suyun kütlesi y gram olsun. Verilenlere göre, x + y = y x + = olur. Bu iki denklemin ortak çözümünden x = 00 bulunur. Cevap A 16[4] Büyük sayý x, küçük sayý y olsun. Verilenlere göre, x y ise x = 14 y (1) ve 14 5 x + y = ( ) olur. Bu iki denklemin ortak çözümünden y = 15 bulunur. Cevap D 17[8] A B ise, f(ab) = 15 A B 1= 15 A B = ( ) AB; 44 veya 8 olabilir. A < B ise, f(ab) = 15 A+ B+ 1= 15 A + B = ( ) AB; 59 veya 68 olabilir. Þu hâlde, AB sayýsý 7 ye eþit olamaz. 3

7 18[1] ( 3333 ) x ( 6666 ) = ( 9999 ) ( 3333 ) ( x ) = ( 3333 ) 3 x = 3 x 4 = 9 x = 13 Cevap E 19[5] Çürükleri ayýrýnca kalan limon x gram olsun. Ýçindeki çürükleri ayýrýnca kalan limonun kilogramý TL ye geldiðine göre, 1 gramý 1000 TL olur. Þu hâlde, 1000 x = x = 1800 olur. Buna göre çürük limon, = 00 gramdýr. Cevap E 0[3] ( ) y = + 1 x ( ) = ( ) 10 = 9 10 = 3 1 x ( ) ( = 3 5 1) ( ) 5 = 3 1 x 1 x 1 x x... ( ) 4 x ve y birer sayma sayýsý olduðuna göre, x en çok olabilir.

8 1[0] Maliyet fiyatý x TL olsun. Verilenlere göre, 1 x = x = x = ( ) = ( ) Buna göre, ayakkabýnýn indirimli satýþýndaki kâr oraný maliyet fiyatý üzerinden 50 de 4; yüzde 8 dir. Cevap E [] f(x) 3 f(x) = x x f(x) = f(x) 3 x f(x) f(x) = 3 (x ) f(x) = 3 3 f(x) = x 3 f(x) = x Cevap D 3[14] 1 kez dönen çarkýn diþ sayýsý x, 5 kez dönen çarkýn diþ sayýsý y, 10 kez dönen çarkýn diþ sayýsý z olsun. Diþ sayýsý ile dönme sayýsý ters orantýlýdýr. k, ters orantý sabiti olsun. 1 x = 5 y = 10 z = k k k k x =, y = ve z = k x + y + z =... ( ) 60 k = 60 alýnýrsa, diþ sayýsý en az 3 olur. Cevap A 5

9 4[8] Güvender ÖSS Deneme Sýnavý 1 in Çözümleri ABC CBA = K (100 A + 10 B + C ) (100 C + 10 B + A ) = K 99 ( A C ) = K... ( ) Rakamlarý sýfýrdan ve birbirinden farklý olduðu için, A C; 8, 7, 6, 5, 4, 3,, 1 deðerlerini alabilir. Buna baðlý olarak, K sekiz farklý deðer alabilir. 5[1] A sayýsý 1 den baþlayarak 30 a kadar olan pozitif tam sayýlarýn yazýlmasýyla oluþturulduðuna göre, rakamlarýnýn toplamýný bulalým: 1 den 9 a kadar olan rakamlarla oluþan kýsmýn rakamlarý toplamý, = = 45 olur.... (1) 10 dan 19 a kadar olan sayýlarla oluþan kýsmýn rakamlarý toplamý, = ( ) 910 = 10 + = = 55 olur.... () 0 den 9 a kadar olan sayýlarla oluþan kýsmýn rakamlarý toplamý, = 10 + ( ) 910 = 0 + = = 65 olur.... (3) 30 un rakamlarý toplamý = 3 tür.... (4) Buna göre, A nýn rakamlarý toplamý: = 168 dir. Buna göre, A sayýsýnýn 9 ile bölümünden kalan 168 in 9 ile bölümünden kalana eþittir = 15 = olduðuna göre, A sayýsýnýn 9 ile bölümünden kalan 6 dýr. Cevap D

10 6[11] x = ( ) y = = = 3( ) = 3 x olduðuna göre, x 1 y = 3 x ise = olur. y 3 7[17] Barýþ bir iþin tamamýný t saatte yapsýn. 1 ini yaptýktan sonra, çalýþma hýzýný iki katýna çýkararak iþin tamamýný 9 saatte bitirdiðine 5 göre, 4t t 5 + = 9 5 t t + = t = 15 olur. Cevap D 8[1] Sadece Almanca bilenlerin sayýsýnýn x ise, sadece Ýngilizce bilenlerin sayýsý, 3x tir. Verilenlere uygun þema ile sonuca gidelim: Ý A 3x 18 x 3x x = 4 ise x = 6 olur. Buna göre, Almanca bilenlerin sayýsý: = 4 tür. Cevap A 7

11 9[3] A AEB üçgeninde 40 m(béae) = 40 0 D olacaðýndan 60 AE = BE olur. a F 60 Soruda verilenlerden dolayý AE = AC = DC = EB B E C olacaktýr. Buradan AEC üçgeni ikizkenar olur. Dolayýsýyla m(aébc) = m(aécb) = 80 olacaðýndan m(eéac) = 0 olur. Buradan m(déac) = 60 olacaðýndan ACD üçgeni eþkenar üçgen olur. AFC üçgeninde iç açýlar toplamý yazýlýrsa; α = 180 α = 100 bulunur. 30[36] A [TE] // [BC] ve AE = EB olduðundan [ET] orta taban ve 4 5 BD = ET 3 BD = E T F = 3 cm olur. 4 K [AD] kenarortay olduðundan 5 BC = 6 cm olur. x ABC dik üçgeninde pisagordan B 3 D 3 C AC = 10 cm bulunur. [AD] ve [CE] kenarortaylarý K noktasýnda kesiliyorlar ise, K aðýrlýk merkezidir. O halde, [BF] de kenarortaydýr. BF = AF = FC = 5 cm olacaðýndan 8 10 BK = BF BK = 5 = cm bulunur

12 31[39] A O; iç açýortaylarýn kesim noktasý, iç teðet çemberin merkezidir. 6 x Yarýçap r = 4 cm olduðundan r 3 r O Alan(ABC) = u r den bulunabilir. r B 11 C (6+ x+ 11) Alan( ABC ) = r (17 + x) = x = cm bulunur. 3 Cevap A 3[34] A [DE] // [BC] ise D 6 B ñ E P S C m(aéps) = m(aésp) = 60 ve dýþ açý özelliðinden m(aées) = 30 olacaðýndan AS = SE = 6 cm olur. Ayný mantýkla AP = PD = 6 cm olur. SEC üçgeni ikizkenar ve m(cése) = 60 ise SEC eþkenar üçgen olur. Ayný mantýkla AEC ve ADB eþ, dik üçgen olurlar. Alan(ADBCE) = Alan(ABC) +. Alan(AEC) = + 4 = 36ñ3 + 36ñ3 = 7ñ3 cm bulunur. 9

13 33[9] D Düzgün beþgenin bir iç açýsý 108 olduðundan 108 K F x m(déek) = x ise a E b C m(eékc) = x = α olur x AHFE dörtgeninde iç açýlar toplamý x + β = 360 A H B β = 54 + x olur... 1 ve yi taraf tarafa çýkartýrsak; α β = x (54 + x) = 54 bulunur. Cevap D 34[30] D 8 C [CH] açýortay olduðundan m(déch) = m(hécb) ve 5 4 x iç terst açýlarýn eþitliðinden 5 m(hécb) = m(déch) = m(céhb) olur. A 3 H 5 B Buradan HBC ikizkenar üçgen olacaðýndan HB = BC = 5 cm ve paralelkenar özelliðinden AD = BC = 5 cm olur. AHD dik üçgeninde pisagordan HD = 4 cm ve AB = DC = 8 cm olduðundan HDC dik üçgeninde HC = DH + DC x = 4ñ5 cm bulunur. Cevap E 30

14 35[41] D L E C AEB eþkenar üçgeninde [EH] [AB] çizilirse AH = HB = DE = EC 3ñ3 K olur. L, K ve P uzatýlýrsa, LP = EH olur. DÿEK ~ BÿAK (Kelebek benzerliði) A P H B olduðundan DE AB LK = KP 1 3 = KP KP = ñ3 cm ve EH = LP = BC = 3ñ3 cm olur. ABE eþkenar üçgeninde a 3 AB 3 h= 3 3 = AB = 6 cm olur. Buradan; Alan(ABCD) = AB. BC = 6. 3ñ3 = 18ñ3 cm bulunur. 36[31] D 6 C [DH] [AB] ve [CK] [AB] çizilirse, 5ñ6 15 x A H h DH = CK = h [DC] ile [AB] arasýndaki en kýsa uzaklýktýr. AB = 1 cm olduðundan HK = 6 cm ve KB = x ise AH = 15 x olur. AHD ve BKC dik üçgenlerinde h için pisagor baðýntýsý yazýlýr ve eþitlenirse, h = (5ñ6) (15 x) = 15 x x x = 5 x h 30x = 300 ve x = 10 cm olur. CKB dik üçgende KB = x = 10 cm olduðundan 15 6 x=10 K B Pisagordan h = = 5 5 cm bulunur. 31

15 37[33] E Kiriþ - teðet açý olduklarýndan 140 C O 60 A B 100 a P m(céae) = 70 ise, m(aïc) = 140 ve m(cébt) = 60 ise, m(bïc) = 10 olur. Çemberin tamamý 360 olduðundan m(aïb) = 360 ( ) = 100 T olur. [PE ve [PT teðetleri arasýndaki açý ile, arada kalan AïB yayý bütünler olduðundan, α + m(aïb) = 180 α = 180 α = 80 bulunur. Cevap A 38[37] E O T r r K 8 4 P [OT] [PE çizilirse OK = OT = r olduðundan OTP dik üçgeninde pisagor baðýntýsý yazýlarak (4 + r) = r + 8 r + 8r + 16 = r = 64 8r = 48 r = 6 cm bulunur. Dairenin alaný; πr olduðundan Ýstenen alan = π.6 =36π cm bulunur. Cevap D 3

16 39[44] O 1 P 3 T A E K B C S O 1 ve O merkezli çemberin ortak iç teðet uzunluðu olan [TK] yý bulmalýyýz. Þekildeki gibi ilgili çizimler yapýlýnca O 1 PO dik üçgeninde pisagor baðýntýsý yardýmýyla, O 1 O = O 1 P + O P O 13 = 5 + O 1 P O P = TK = 1 cm bulunur. AK = TK AT AK = 1 1 AK = 11 cm bulunur. 40[35] B Silindirin taban alaný = πr = 9π r = 3 cm olur. AK = 6 cm olduðundan ve silindirin içine konulacak kürelerin herbirinin çapý 6 cm verildiðinden toplam altý (6) adet küre konulabilir. 36 A 3 K 33

17 41[4] H G K ve L noktalarý tabanlarýn aðýrlýk merkezleri ise K KL = 4 cm dir. E F [AC] yüzey köþegeni olduðundan 4 D C AC = AL = 4ñ cm ise, L A 4 B AK = AL + LK AL = ñ cm olur. KLA dik üçgeninde pisagor baðýntýsý yazýlýrsa; AK = AK = ñ6 cm bulunur. Cevap A 4[45] B A ve D köþeleri y = x doðrusuna göre simetrik iseler y=x AK = KD olacaktýr. A( 3, 4) A( 3, 4) noktasýnýn y = x doðrusuna göre simetriði C D(4, 3) olur. K [AD] karenin bir kenar uzunluðu olduðundan D(4, 3) AD = ( ) + ( 3 4 ) = 98 birim Alan(ABCD) = AD = 98 birimkare bulunur. Cevap E 34

18 43[38] y A(0, y) BC = 3 BD ise BC = 3t, BD = t olur. [DH] [OA] çizilirse H 5 D(, 8) t OH = 8 birim ve HD = birim dir. DÿHB ~ BÿOC (A.A.A) olur. B 3t 3 O 15 C d x Buradan, OB = 3 birim, BH = 5 birim ve OC = HD OB 15 = t 3t ise birim olur. AÿHD ~ AÿOC (temel benzerlik) olduðundan AH HD y 8 = = AO OC y y 10 = 4 y 10 y = bulunur. 11 Cevap A 44[43] y x = 0 doðrusunun A(1, 4) noktasýna göre simetriði, yine kendisine paralel y x + n = 0 tipinde bir doðrudur. d 3 d A(1,4) d 1 d 1 // d olacaðýndan A(1, 4) noktasýndan geçen ve d 3 doðrusuna paralel olacak yeni bir d doðrusu vardýr. Bu doðru A noktasýndan geçtiðinden bu noktayý saðlar m = 0 m = 3 olur. y x =0 y x+m=0 y x+n=0 d 3 :y x = 0 ise sabit d :y x 3 = 0 terimler ayný oranda deðiþim göstereceðinden d 1 : y x 4 = 0 olacaktýr. Ýstenen doðru denklemi y x 4 = 0 olur. Cevap E 35

19 45[40] y K y E 3 a O F D A 1 C y B L x D(x, ) ise karenin bir kenarý AD = AB = birim olur. K noktasýnýn ordinatýný bulmalýyýz. ABCD karesinde [AC] köþegeni, açýortay olduðundan AOF ve KLC ikizkenar dik üçgen olurlar. KL = CL = y ve DL = y olur. DÿAE ~ KÿLD olur. (A.A.A) DA KL y = = AE DL 4 y y = 4 birim ve y = birim olur. KL DC Alan(DCK ) = = = birimkare bulunur. Cevap D 46[53] A) X in uzama katsayýsý Y ninkinden büyük ise, sýcaklýklar T kadar azaltýldýðýnda boylar eþitlenebilir. B) Y nin uzama katsayýsý X inkinden büyük ve sýcaklýk artýrýldýðýnda boylar eþitlenebilir. C) A da açýklandýðý gibi, X in uzama katsayýsý Y ninkinden büyük olabilir. D) B de açýklandýðý gibi, X in uzama katsayýsý Y ninkinden küçük olabilir. E) Boylarýn eþitlenmesi halinde kesinlikle X in boyundaki deðiþme miktarý Y ninkine eþit olamaz. Çünkü ilk boylarý farklýdýr. Cevap E 36

20 47[63] K L M I 1 I F I I 3 F I 3 Ortak asal eksen I 1 I 1 ýþýk ýþýný K merceðinin optik merkezine geldiði için kýrýlmadan L merceðine ulaþýr. K nin optik merkezi L nin F noktasý olduðundan F den gelen ýþýn F den geçecek þekilde kýrýlýr. M merceðine gelen I 1 ýþýný asal eksene yaklaþacak biçimde þekildeki gibi kýrýlýr. M merceði kalýn kenarlý olsa idi asal eksene paralel kýrýlýrdý. (I yanlýþ) I ýþýk ýþýný odaktan geldiði için önce asal eksene paralel sonra L merceðinin odaðýndan geçecek þekilde kýrýlýr ve M merceðinin optik merkezinden kýrýlmadan yani doðrultu deðiþtirmeden gider. (II doðru) I 3 ýþýk ýþýný K nin F noktasýndan geldiði için F den geçecek þekilde kýrýlarak L ye gelir. L nin optik merkezine geldiði için kýrýlmadan yoluna devam eder. (III doðru) Cevap D 48[50] Makaradan geçen ve çubuklarýn uçlarýna baðlanan ipin her noktasýnda gerilme kuvvetleri eþit olur. Çubuklar düzgün ve türdeþ olduðundan, yani aðýrlýk merkezleri orta noktada olduðundan diðer uçlara baðlý olan ip gerilmeleri de T kadar olur. Dengenin þartýndan, m X g = T m Y g = T olur. Buradan, çubuklarýn kütlelerinin ve S 1, S iplerindeki gerilme kuvvetlerinin eþit olduðu anlaþýlýr. Cevap D 37 T T m X g m Y g T T

21 49[58] Ýlave edilen sývý X sývýsýna karýþmaz ise, K cismine uygulanan kaldýrma kuvveti deðiþmez. Eðer ilave edilen sývý X sývýsýna karýþýr ise, karýþýmýn öz kütlesi X sývýsýnýnkinden küçük olur. Bu durumda, F K = V. ρ Karýþým baðýntýsýna göre, kaldýrma kuvveti küçülür. Cismin yüzme ya da askýda kalma ihtimali olmadýðý için kaldýrma kuvvetinin büyüme ihtimali de yoktur. 50[54] I II III h X h Z h X h Y h Y h Z K L Birbirine karýþmayan sývýlarýn tabanýna uygulanan toplam sývý basýncý, sývýlarýn ayrý ayrý basýnçlarý toplamýna eþittir. Baþlangýçta hangi sývýnýn öz kütlesinin daha büyük olduðu bilinmiyor. Fakat X in ya da Y nin üstte olmasý kap tabanýndaki toplam basýncý etkilemez. Ýlk iki kap kýyaslandýðýnda Y sývýsýnýn katkýsý eþittir. P K < P L olduðundan d X < d Z dir. II. ve III. kaplar kýyaslandýðýnda Z sývýsýnýn katkýsý eþittir. P M < P L olduðundan d X < d Y dir. I. ve III. kaplar kýyaslandýðýnda, X sývýsýnýn katkýsý eþittir. P M < P K olduðundan d Z < d Y dir. Buna göre, sývýlarýn öz kütlesi arasýnda d X < d Z < d Y iliþkisi vardýr. M 38

22 51[46] Engelle birlikte ÁF 1 kuvveti kaldýrýldýðýnda cisim x yönünde harekete +y baþlýyorsa ÁF 3 kuvveti þekildeki gibi olur. Burada kuvvetlerin büyüklüklerinin eþit verildiðine dikkat ediniz. ÁF +ÁF 3 +x Yalnýz engel kaldýrýlýrsa cisim üç kuvvetin bileþkesi yönünde hareket eder. ÁF 3 ÁF Bileþke kuvvet ise þekildeki gibi uç uca ekleme metodundan +y yönünde olduðu bulunur. +y Dolayýsýyla yalnýz engel kaldýrýldýðýnda +y yönünde harekete geçer. ÁF 1 ÁR +x ÁF 3 ÁF 5[5] Ayný sürede K aracý L den, L ise M den daha fazla yol aldýðýna göre, K nin hýzý en fazla, M ninki ise en azdýr. Buna göre, X aracý önce M, sonra L, en son K aracý ile karþýlaþýr. K aracý en son X ile karþýlaþmasýna raðmen arkadan hýzlý gelerek OO' düzeyine diðerleri ile ayný anda ulaþýyor. 53[59] I ýþýk ýþýný camdan kýrýlýp düzlem aynaya geldiðinde, ayna- I N da eþit açý yapacak þekilde tekrar cam ortamýna gelir. Gelen ýþýn merkezden geçen ek- O sene göre simetriktir. Bu nedenle aynadan yansýyan ýþýk 3 için, kendi üzerinden geri yansýma ve ayný yolu takip etme özelliði düþünülebilir. Dolayýsýyla ýþýn yalnýzca 3 ýþýný gibi çýkar. 1 ve nolu ýþýnlar gibi çýkamaz. Cevap D 39

23 54[47] K parçasý L nin üzerine katlanýrsa, kütle merkezi katlanma yönünde kayar. Buna göre, I. ve II. yargýlar doðrudur. Levha ve parçalar eþkenar üçgen þeklinde olduðundan K, M, N parçalarý L üzerine katlanarak küçük üçgen haline getirildiðinde ortak kütle merkezinin yeri deðiþmez. Levhanýn kütle merkezi katlanmadan önce ve katlandýktan sonra yine O noktasýdýr. (III doðru) G Cevap E 55[55] F kuvveti daima yola paralel uygulandýðýndan, yaptýðý iþ, W = F. x kadardýr. Buna göre, W1 = F l W = F l W1 = W3 < W dir. W3 = F l Eðer soruda yer çekimine karþý yapýlan iþ sorulsa idi, iþler arasýnda W 1 < W = W 3 iliþkisi olurdu. 56[6] K ve L yarým kürelerinin perde üzerinde oluþan gölgeleri de yarým daire þeklinde olur. K nin yarý çapý L ninkinden büyük fakat L de ýþýk kaynaðýna daha yakýndýr. Burada net bir ölçü verilmediði için gölgenin þekli üçündeki gibi de olabilir. Cevap E 40

24 57[51] Denge sýcaklýðý T Y den küçük, baþlangýçta T Y < T Z olduðuna göre, Y nin sýcaklýk deðiþimi Z nin sýcaklýk deðiþiminden daha azdýr. Y ve Z nin ýsý enerji deðiþimleri eþit olduðuna göre, Q = m. c. T baðýntýsýndan, Q lar eþit olduðundan T sýcaklýk deðiþimi küçük olanýn ýsý sýðasý daha büyüktür. T Y < T Z olduðundan, Y nin ýsý sýðasý Z ninkinden büyüktür. (I kesin doðru) X in sýcaklýk deðiþimi belli olmadýðý için, II. ve III. yargýlar için kesin bir þey söylenemez. Cevap A 58[48] X, Y, Z nin kütle merkezinin O noktasý olabilmesi için Y ve Z nin kütleleri eþit olmalýdýr. Bunlara m dersek ikisinin ortak kütlesi m dolayýsýyla X inki de m olmalýdýr. Bu cisimlerin yere göre potansiyel enerjileri, E X = mg. h = 4mgh E Y = mg. 5h = 5mgh E Z = mg. 3h = 3mgh olur. Buradan, E Z < E X < E Y iliþkisi vardýr. m X Y m O m m Z h yer Cevap A 59[61] K ve L deki +q yüklü cisimlerin P cismine uyguladýðý kuvvet eþittir. Bu kuvvete F diyelim. q M negatif ise, miktarý ne olursa olsun ok yönünde harekete geçer. Eðer q M = +q olursa M nin uyguladýðý kuvvet F den küçük olur ve cisim yine ok yönünde harekete geçer. +q q M = +q olursa F M = F olur ve bileþke kuvvet sýfýr olacaðýndan hareket etmez. 41 F M +q F +q q M F

25 60[56] Cisimler arasý uzaklýk sürekli arttýðýna göre iki ihtimal vardýr. X cismi yukarý çýkýyorsa Y aþaðý iner. X cismi aþaðý iniyorsa, Y yukarý çýkar. Bu iki durumun gerçekleþmesi için kütleler arasýndaki iliþki verilen üç yargýdaki gibi olabilir. Cevap E 61[64] Anahtarlar açýk iken birer uçlarý baþta olan iki lamba yanmaz. Diðer 5 lamba seri baðlý olduðundan 5 i de eþit parlaklýkta yanar. Anahtarlar kapatýldýðýnda devrenin yeni hali aþaðýdaki þekil gibi olur. i i i 3i i i + Bu þekle göre, 5 lambanýn üzerinden geçen akým þiddetleri eþit olduðundan parlaklýklarý da eþit olur. 6[49] Eþit hacimde karýþtýrýlan sývýlarýn türdeþ karýþýmýnýn öz kütlesi dk d + = 1 d den bulunur. Alttaki karýþýmýn öz kütlesi daha büyük olduðundan, dm + dn dk + dl < dm + dn < dk + dl olur. d K < d M olduðuna göre, d N < d L dir. d K ile d N ve d M ile d L arasýnda kesin bir iliþki kurulamaz. Eðer sývý karýþýmlarýnýn öz kütleleri eþit olsa bile sonuç deðiþmez. Cevap A 4

26 63[57] Ýnce kýlcal borularýn üst kýsmý kapalý ise, alt ucu açýkta olsa sývýnýn tamamý akmaz. Açýk hava basýncý sývýnýn tamamýnýn akmasýný engeller. (Pipette olduðu gibi) K, L ve N vanalarý açýlýrsa sývýnýn tamamý boþalýr. L, M ve N vanalarý açýlýrsa, K vanasýnýn hemen altýndaki, yatay düzlemin üzerindeki sývý kalýr. Yani tamamý boþalmaz. Cevap D 64[60] Lambanýn ýþýk verebilmesi için lambanýn üzerinden akým geçmesi gerekir. Yani üreteç ve lamba arasýnda kapalý bir devre oluþmalýdýr. Bunun içinde L anahtarý kapatýlmalýdýr. 65[69] Çekirdekte proton ve nötron vardýr. Proton pozitif yüklü ve nötron yüksüz olduðundan çekirdek pozitif yüklüdür. A seçeneði doðrudur. Kimyasal özellik proton sayýsý ve elektron sayýsýna baðlýdýr. Bunlardan birisi deðiþtiðinde kimyasal özellik deðiþir. B, D ve E seçeneklerinde kesinlik yoktur. Nötron sayýsý farklý olan atomlar izotop atomlar da olabilir, farklý atomlar da olabilir. C seçeneðinde kesinlik yoktur. Cevap A 66[73] Demirin paslanmasý için havadaki oksijen gazý ile tepkimeye girmesi gerekir. Demir bileþik oluþturup kütlesini artýrýrken havanýn kütlesinin azalmasýna neden olur. Cevap D 67[77] Çözünürlük maddenin her hâli için ayýrt edicidir. Genleþme maddenin katý ve sývý hâlleri için ayýrt edicidir. Cevap E 43

27 68[67] Ýkinci manometredeki sývý He gazý tarafýna doðru yükseldiðinden ikinci kaptaki He gazýnýn basýncý P 0 dan 35 cmhg daha küçüktür ve deðeri 40 cmhg dýr. A seçeneði doðrudur. Kaplarda eþit kütlede He gazý bulunduðuna göre mol sayýlarý eþittir. Ayný sýcaklýkta mol sayýlarý eþit iken hacmi diðerinin yarýsý olan birinci kaptaki gazýn basýncý, ikinci kaptaki gazýn basýncýnýn iki katý deðeri olan 80 cmhg dýr. E seçeneði yanlýþtýr. Birinci kaptaki gazýn basýncý, ikinci kaptaki gazýn basýncýndan 40 cmhg daha büyüktür. Birinci manometrede kýlcal boruda cýva olsaydý sývý seviyeleri arasýnda 40 cm fark olmasý gerekirdi. Fark 35 cm olduðuna göre X sývýsýnýn yoðunluðu, cývanýn yoðunluðundan daha büyüktür. B seçeneði doðrudur. Gazlarýn sýcaklýklarý ayný olduðundan ortalama kinetik enerjileri eþittir. C seçeneði doðrudur. Kaplarda eþit kütlede gaz vardýr. Hacmi büyük olan ikinci kabýn yoðunluðu daha küçüktür. D seçeneði doðrudur. Cevap E 69[75] I. öncüldeki iþlemde katý kütlesinin azalmasý, sabit sýcaklýkta su eklenmesinden kaynaklanýr. Bu olayda çözünen madde miktarý azalýr ancak çözünürlük deðiþmez. I. öncül yanlýþtýr. II. öncüldeki iþlemde katý kütlesinin artmasý, sabit sýcaklýkta su buharlaþmasýndan kaynaklanýr. Bu olayda çözünen madde miktarý azalýr ancak çözünürlük deðiþmez. II. öncül yanlýþtýr. III. öncüldeki iþlemde katý kütlesinin artmasý, Y maddesinin X in çözünürlüðünü azaltmasýndan kaynaklanýr. Bu olayda çözünürlük azalýr. III. öncül doðrudur. Cevap A 44

28 70[78] X maddesi saf olduðundan kaynama noktasý 54 C ve donma noktasý 18 C týr. Gaz hâldeki madde soðutulmaya baþlandýðýnda kaynama sýcaklýðýna yani soðurken yoðunlaþma sýcaklýðýna geldiðinde sývý hâle geçmeye baþlar. Bu arada geçen süre t 1 dakikadýr. A seçeneði doðrudur. t 3 - t 4 zaman aralýðýnda madde donmaktadýr. Donma olduðundan maddenin potansiyel enerjisi azalýr. B seçeneði doðrudur. Madde t 4. dakikadan sonra tamamen katý hâldedir. Katý hâlde iken esneklik ayýrt edici özelliktir. C seçeneði doðrudur. Madde t 3 - t 4 zaman aralýðýnda donmaktadýr. D seçeneði yanlýþtýr. t - t 3 zaman aralýðýnda madde soðumaktadýr. Sýcaklýk küçüldüðünden maddenin ortalama kinetik enerjisi azalýr. E seçeneði doðrudur. Cevap D 71[66] Musluklar açýldýðýnda toplam hacim 9 L olmaktadýr. Ýki farklý kaptaki He gazlarý karýþtýðýndan He gazýnýn yeni basýncý, P 1 V 1 + P V = P s. V s = P s 9 P s 3 = 9 atm olarak bulunur. H gazýnýn son basýncý ise, P 1 V 1 = P V 6 4 = P 9 P = 8 3 atm olarak bulunur. 45

29 7[68] Y ve Z atomlarýnýn kütle numarasý 4 olduðundan I. öncül doðrudur. 15X atomunun 3 yüklü iyonunda 18 elektron olacaðýndan elektron daðýlýmýnda son yörüngede 8 elektron olur. 1 Z atomunun + yüklü iyonunda 10 elektron olacaðýndan elektron daðýlýmýnda son yörüngede 8 elektron olur. II. öncül doðrudur. T ve K nýn proton sayýlarý farklý olduðundan kimyasal özellikleri farklýdýr. III. öncül yanlýþtýr. 73[76] Reaksiyon denklemi, 11 B + 4 α X + 1 n 5 0 olduðundan X in proton sayýsý nükleon denkliðinden bulunur. X in proton sayýsý, 5 + = X + 0 X = 7 dir. 7 X atomunun temel elektron daðýlýmý 1s s p 3 olur ve kararlý bileþiklerinde 3 deðerlik alýr. 1 Mg atomu ise 1s s p 6 3s elektron daðýlýmýna sahip olduðundan + deðerlik alýr. Yapacaklarý bileþiðin formülü, Mg + + X 3 Mg 3 X dir. Cevap D 74[65] X ve Y nin mol kütleleri eþit olduðundan eþit kütlelerinin mol sayýlarý eþittir. X (g) + Y (g) XY (g) tepkimesi artansýz gerçekleþir. X gazý ile Y sývýsýnýn eþit hacimlerinin mol sayýlarýnýn eþit olmasý mümkün deðildir. Bunun için, X (g) + Y (s) XY (s) tepkimesinde artan madde bulunur. I. öncül yanlýþtýr. Kimyasal özellik maddenin fiziksel hâline baðlý deðildir. II. öncül doðrudur. Tepkimenin homojen olmasý için bütün maddelerin ayný fiziksel hâlde olmasý gerekir. III. öncül yanlýþtýr. 46

30 75[74] 50 C taki çözeltinin çözünürlüðü bulunmalýdýr. Kütlece % 37,5 lik çözeltiden 100 gram alýnýrsa 37,5 g çözünen 6,5 g su bulunur. Buradan çözünürlüðü bulunabilir. 6,5 g su 37,5 g tuz çözerse 100 g su x g tuz çözer x = 60 g Tuzun 50 C taki çözünürlüðü 60 g/100 sudur. 50 C taki 00 g su 10 g tuz çözer. 5 C taki 00 g su 60 g tuz çözer. 50 C taki 00 g su doyurulup, 5 C ta soðutulursa 60 g X tuzu çöker. 76[70] As O 3 + HNO 3 + H O X + N O 3 denklemdeki X in formülü bulunmalýdýr. Girenler Çýkanlar tane As tane O 3 tane O 6 tane H... tane N tane N içermektedir. Buna göre, X in formülü H 3 AsO 4 olmalýdýr. As O 3 + HNO 3 + H O H 3 AsO 4 + N O 3 As O 3 bileþiðindeki As +3 deðerliklidir. H 3 AsO 4 bileþiðindeki As +5 deðerliklidir. As +3 deðerliðinden +5 deðerliðine yükseltgenirken elektron vermiþtir. I. öncül doðru, III. öncül yanlýþtýr. HNO 3 deki azot +5 deðerliðinden, N O 3 deki +3 deðerliðine elektron alarak indirgenmiþtir. 1 mol HNO 3 de 1 mol azot olduðundan mol elektron alarak indirgenmiþtir. II. öncül doðrudur. 47

31 77[7] Bileþiklerde en az iki farklý element olmasý gerektiðinden 1 mol bileþikte Avogadro sayýsýnýn en az iki katý kadar atom bulunur. I. öncül yanlýþtýr. Kütle baðýmsýz bir niceliktir. Sabit basýnç ya da sýcaklýkta öz kütleye baðlý deðildir. II. öncül yanlýþtýr. Sabit basýnç ve sýcaklýkta hacim artýnca kütle artmak zorundadýr. III. öncül doðrudur. Cevap A 78[71] 1 C atomunda proton sayýsý ile nötron sayýsýnýn toplamý 1 olduðundan bir tane C atomunun kütlesi 1 a.k.b olacaktýr. I. öncül doðrudur. Bütün atomlarda proton olmak zorundadýr. Bu durumda 1 H atomunun kütle numarasýnýn 1 olmasý atomun nötron içermemesinden kaynaklanýr. II. öncül doðrudur. 1 H atomunun kütle numarasý 1 olduðundan bir tane 1 H atomunun kütlesi 1 a.k.b dir. Buna göre 1 C ile 1 H atomlarýnýn birer tanelerinin kütleleri eþit olamaz. III. öncül yanlýþtýr. 79[83] Bitkiler, diðer canlýlarda olduðu gibi, oksijeni hücresl solunumda kullanarak enerji üretebilirler. Ancak yeþil bitkiler, bazý durumlarda(yeterli ýsý ve ýþýðýn olduðu ortamda), fotosentezle ürettikleri oksijenin bir kýsmýný dýþ ortama atarlar. Çünkü, fotosentezle üretilen oksijen, solunumda kullanýlan oksijenden fazla olur. Ýþte bu durumda bitkinin metabolizmasý sonucu oluþan oksijen, artýk bir madde gibi dýþ ortama atýlýr. Oksijenin dýþ ortamdan alýnmasý veya hücresel solunum için gerekli olmasý, onun artýk madde olduðunu göstermez. Aksine bu durum, oksijenin gerekli bir madde olduðunu gösterir 48

32 80[84] Bu su yosununda, eþeyli üremeyi saðlayan gametler, ayný þekil ve büyüklüktedir. Bu þekildeki eþeyli üreme izogami olarak adlandýrýlýr. Btikinin hayat devrinde, gametofitler haploid (n) kromozomlu, sporofit ise diploid (n) kromozomludur. Buna göre, bitkinin hayat devrinde hem haploit hem de diploit bireylerin görüldüðü söylenebilir. Türün çoðalmasýnda, eþeyli üreme ve eþeysiz üreme olaylarý birbirini takip etmektedir. Tohumsuz bitkilerde görülen, bu þekildeki üreme metagenez (döl almaþý) olarak adlandýrýlýr. Spordan meydana gelen gametofit bitki ile gametlerden meydana gelen sporofit bitki þekil ve yapý olarak birbirine çok benzemektedir. Sadece kromozom sayýlarý biribirinden farklýdýr. Bu bitki türünde, diþi ve erkek gametler, n kromozomlu gametofit bitkilerden mitoz bölünmeyle oluþurlar. Mitoz bölünme kalýtsal yapýsý ayný olan hücrelerin oluþmasýna neden olduðundan, tür içi çeþitliliðin saðlanmasýnda etkili deðildir. Eþeyli üremede kalýtsal çeþitliliðin saðlanmasýndaki temel faktör, mayoz bölünme ve döllenme olaylarýyla saðlanýr. 81[90] Doðadaki azot döngüsü, atmosferden canlý organizmalara ve organizmalardan atmosfere doðru olmak üzere iki þekilde gerçekleþir. Baklagillerin köklerinde yaþayan bakteriler, havadaki azotu yakalayarak bitkilerin kullanabileceði azot tuzlarýna çevirir. Bu olay atmosfer azotunun azalmasýna neden olur. Benzer þekilde, mavi yeþil algler de azot gazýný kendilerine baðlayarak, atmosfer azotunu azaltýcý yönde etkili olurlar. Organik azotlu bileþiklerin yakýt olarak kullanýlmasý sonucunda, açýða çýkan gazlar dýþ ortama verildiklerinden, atmosfer azotunun artmasýna neden olur. Bazý bakteri türleri (denitrifikasyon bakterileri) nitratlý bileþikleri ayrýþtýrýp, serbest azotu havaya verdiklerinden atmosfer azotunu artýrýcý etki yaparlar. 49

33 8[85] AB0 kan karakterinde, kan grubunu belirleyen üç gen vardýr. Bunlardan A ve B genleri kendi aralarýnda eþ baskýn, 0 genine karþý ise baskýndýrlar. Buna göre, A kan gruplu bir insan AA veya A0 genotipli, B kan gruplu insan ise BB veya B0 genotipli olur. Bir insanýn 0 kan gruplu olmasý, ancak 00 genotipli olmasýyla saðlanýr. Bunun için, 0 kan gruplu bireyin anne ve babasýnda mutlaka 0 geni bulunmalýdýr. A ile B geninin bir bireyde birlikte bulunmasý ise, AB kan grubunun oluþmasýna neden olur. Bu açýklamlara göre, sorunun þýklarýndaki bireyleri inceleyelim: A) Çocuk A0, anne 00, diðer çocuk B0 genotipli olursa baba B0 genotipli olabilir. B) Anne A0 ve baba B0 genotipli olursa, bunlarýn 00 kan genotipli çocuklarý oluþabilir. C) Baba B0 genotipli ve anne B0 genotipli olursa çocuklarý 00 veya B0 kan grubundan olabilirler. D) Anne A0 ve baba 00 kan gruplu olursa, bu aileden B kan gruplu çocuk oluþamaz. Çünkü, aileyi oluþturan anne ve babada B geni bulunmamaktadýr. E) Anne B0, baba A0 kan grubundan olursa, 0 kan grubundan çocuklarý dünyaya gelebilir. Cevap D 83[88] DNA yý oluþturan nükleotitlerden Guanin ile Sitozin arasýnda üçlü hidrojen baðý, Adenin ile Timin arasýnda ise ikili hidrojen baðý kurulur. Bu nedenle, guanin ve sitozin içeren nükleotit sayýsý fazla olan DNA, adenin ve timin saysý fazla olan DNA ya oranla, daha yüksek erime sýcaklýðýna sahip olacaktýr. Soruda verilen DNA lardan I. sinde 6000 guanin ve 6000 sitozin, II. sinde 5000 guanin ve 5000 sitozin, III. sünde ise 4000 guanin ve 4000 sitozin nükleotit bulunmaktadýr. Buna göre verilen DNA lar erime sýcaklýðýna göre düþükten yükseðe doðru III-II-I þeklinde sýralanabilir. Cevap E 50

34 84[87] Sorunun öncüllerinde verilen bilgilerden, çýkarýlabilecek en genel sonuç, bitkilerde yaprak dökülmesinde, kalýtsal özelliklerin ve çevresel þartlarýn birlikte etkili olduðudur. Diðer þýklarda verilen bilgileri tek tek ele alalým; A) Türkiyede yaþayan ve kýþýn yapraðýný dökmeyen bitkilerin, ayný sýnýfta olduðunu söylemek için, bu bitkilerin tür ve cins adlarýný ve diðer sýnýflandýrma kademelerindeki yerlerini bilmemiz gerekir. B) Türkiye deki meþe türlerinin, yaprak dökme durumuna bakarak ekvatordaki meþeler hakkýnda yargýya varmak yanlýþ olur. D) Ekvator kuþaðýnda yaþayan kavak ve söðütleirn kýsmi olarak yapraklarýný dökmesi, bütün kavak türlerinin yapraklarýný döktüðünü söylemek için yeterli olmaz. E) Türkiyede yetiþen çam aðaçlarýna bakýlarak, Dünya daki bütün çamlarýn, yapraklarýný dökmediðini söylemek için yeterli bir delil olamaz. Ancak bu bilgi gerçek olabilir. 85[80] Soyaðacýnda verilen özellik, çekinik genlerle aktarýlan ( Rh _ kan grubu veya farelerde beyaz tüylülük özellikleri gibi) bir özellik olabilir. Çünkü, çekinik özelliðin ortaya çýkabilmesi için, anne veya babadan birinde görülmesi yeterlidir. Hatta hiçbirinde görülmese bile, heterozigot durumda olmalarý, çocuklarýnda bu özelliðin ortaya çýkmasýna neden olabilir. Bu özellik, kedilerde X kromozomu üzerinde kalýtýlan ve heterozigot durumda ortaya çýkan bir özellik olamaz. Çünkü, erkek kediler bir tane X kromozomu taþýdýklarýndan, alacalý olmalarý mümkün olamaz. Taralý olan bireyler, MN kan grubundan olabilir. Diðer bireyler NN veya MM olarak alýrsak, taralý olan bireylerin oluþmasý mümkün olur. Soyaðacýndaki taralý bireyler renk körü olabilirler. Erkek bireylerin renk körü olabilmesi için, annenin taþýyýcý veya renk körü olmasý gerekir. Bu durum soyaðacýnda bulunmaktadýr. Ayný þekilde, kýz çocuðunun renk körü olabilmesi için, babanýn renk körü, annenin ise renk körü veya taþýyýcý olmasý gerekir. Bu durum soyaðacýndaki bireylerde saðlanmýþtýr. 51

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR.

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. SAYISAL ÖLÜ DÝAT! U ÖLÜDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLA SORU SAYISI 90 DIR. Ýlk 45 Soru Son 45 Soru atematiksel Ýliþkilerden Yararlanma Gücü, Fen ilimlerindeki Temel avram ve Ýlkelerle Düþünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ 2 TESTÝ (Fen 2)

FEN BÝLÝMLERÝ 2 TESTÝ (Fen 2) FEN BÝÝMERÝ TESTÝ (Fen ) Dershanede doðru þýkkýnýz Bu testte sýrasýyla, Fizik ( ) imya (4 ) Biyoloji ( 0) ile ilgili 0 soru vardýr.. Ývme (m/s ). m= kg F Þekil yatay a 0 4 8 Þekil Uygulanan kuvvet (N)

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

Vektörler - Kuvvetler

Vektörler - Kuvvetler Vektörler - uvvetler 1. esiþen üç kuvvet dengede ise, herhangi iki kuvvetin bileþkesi ters yöndeki T T üçüncü kuvvete büyüklükçe eþittir. G Ýplerde oluþan gerilme kuvvetleri arasýndaki açý büyüdükçe bileþkesi

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR.

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. SAYISAL BÖLÜM DÝAT! BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Ýlk 45 Soru Son 45 Soru Matematiksel Ýliþkilerden Yararlanma Gücü, Fen Bilimlerindeki Temel avram ve Ýlkelerle Düþünme Gücü ile

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

KÝMYASAL TEPKÝMELER UYARI UYARI. Kimyasal Olay Kimyasal Tepkime. Fiziksel Deðiþme. Kimyasal Deðiþme ) 3. teki element atomlarý sayýsýný bulalým:

KÝMYASAL TEPKÝMELER UYARI UYARI. Kimyasal Olay Kimyasal Tepkime. Fiziksel Deðiþme. Kimyasal Deðiþme ) 3. teki element atomlarý sayýsýný bulalým: KÝMYASAL TEPKÝMELER Daha önce bileþiklerin formüllerle gösterildiðini ve bu þekilde bir gösterimin bilimsel anlamda kolaylýk saðladýðýný öðrenmiþtik. Formüllerin bizlere saðladýðý baþka faydalarda vardýr.

Detaylı

tarafından hazırlanmıştır. 11.SINIF FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı

tarafından hazırlanmıştır. 11.SINIF FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. 11.SINIF FİZİ SORU BANASI ISBN-978-605-5631-18-5 Sertifika No: 11748 onu avrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula ardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir.

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir. Maddeler tanecikli yapýdadýrlar. Bu tanecikler görülmeyecek kadar küçüktür. Fakat maddeyi oluþturan tüm taneciklerin hareketli olduðunu görmüþtük. Aþaðýda katý, sývý ve gaz hâllerinde bulunan maddelerin

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 17. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM...

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 17. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM... ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12 Ölçme ve Deðerlendirme... 17 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM... 21 Ölçme ve Deðerlendirme... 27 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2...

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ 1 [ 8 ] 5 [7] 1 [8] 2 [6] 6 [2] 3 [5] 7 [4] 4 [3] 8 [1]

TÜRKÇE TESTÝ 1 [ 8 ] 5 [7] 1 [8] 2 [6] 6 [2] 3 [5] 7 [4] 4 [3] 8 [1] TÜRKÇE TESTÝ 1 [ 8 ] 1 [8] A kitapçýðý soru numarasý Heykeltýraþ taþa biçim verdiðine göre, heykeltýraþlýk etmek de biçim vermek anlamýna gelir. 2 [6] Olduðundan fazla görünme tutkusu kibirlilik, kendini

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ A) ÜÇGENLER...8 1. Üçgende açılar...8. Üçgen eşitsizliği...11 3. Teoremler, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Öklid, Menaleus, Ceva Teoremleri...14 4. Açıortay, Kenarortay

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji MİTOZ -. Ünite 6. Deniz yıldızının kopan parçasının yenilenmesi (onarım), ağaç gövdesinin büyümesi (büyüme) ve zigotun embriyoya dönüşmesi mitoz bölünme ile gerçekleşirken insanlarda yumurta hücresinin

Detaylı

tarafından hazırlanmıştır. FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula Yardımcı

tarafından hazırlanmıştır. FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula Yardımcı Bu kitap tarafından azırlanmıştır. İİ SOU BANASI ISBN-978-605-5631-08-6 Sertifika No: 11748 Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula ardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın akları na ait olup, tüm akları saklıdır.

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Etkilemek sözcüðü; 1. ve 3. cümlede bir kimsenin davranýþýný, düþüncesini, duygularýný deðiþtirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

FEN BİLİMLERİ 1 TESTİ (Fen 1)

FEN BİLİMLERİ 1 TESTİ (Fen 1) FEN BİLİMLERİ 1 TESTİ (Fen 1) 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1 1) Kimya (14 ) Biyoloji ( 0) ile ilgili 0 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri 1 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer?

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer? PARABOL TEST /. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði parabl belirtir? 5. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði A(0,) nktalarýndan geçer? A) f()=5 f()=+ C) f()= D) f()= f()= 4 + + A) f()= f()=

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 14 Haziran 2009. Matematik I Soruları ve Çözümleri E) 6 ). 6 5 = 25 6 =

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 14 Haziran 2009. Matematik I Soruları ve Çözümleri E) 6 ). 6 5 = 25 6 = Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 4 Haziran 009 Matematik I Soruları ve Çözümleri. ( ).( + ) işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 6 C) D) 6 E) 6 Çözüm ( ).( + ) 0 ( ).( ) + ( 4 9 ). 6 36 6 36. 6 6. 0, 0,0 0,0 işleminin

Detaylı

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET 4 uvvet ve Hareket Bu ünitede, alýnan yol ve yer deðiþtirmenin ne anlama geldiðini, konum - zaman grafiklerinden hýzýn nasýl bulunacaðýný, sabit hýzla hareket eden cisim ya da sisteme etki eden kuvvetlerin

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI

BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI ~ Türevin Tanýmý ~ Saðdan ve Soldan Türev ~ Türevin Süreklilikle Ýliþkisi ~ Türev Alma Kurallarý ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Türevi ~ Alýþtýrmalar ~ Test ~ Türevde Zincir

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI /. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Bir sözün benzetme amacý olmaksýzýn baþka bir söz yerine kullanýlmasýna ad aktarmasý denir. D seçeneðindeki kulak sözcüðü,

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi.

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi. seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür) BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 1. Seçeneklerde evrensellik, bütün insanlýðý ilgilendirmek; özgün, kendi olmayý baþarabilmek; nesnellik, kendi görüþlerini katmamak; doðal, kendini deðiþtirmeden vermek

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte

www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte atomu ile ilgili şu bilgiler veriliyor; Kütle numarası

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ (Tür) ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ (Tür) ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ (Tür) ÇÖZÜMLERÝ 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[8] Numaralanmýþ sözleri incelediðimizde gýpta etmek, imrenmek, hayranlýk duymak, özenmek sözlerinin ayný anlama

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Soru 1. A cismi, mercek Λ ve asal eksene dik olan Z düzlem aynası arasında bulunmaktadır. Ayna, mercek ve cisim ışığı geçiren bir kap içinde bulunmaktadır (şekildeki gibi). Bu sistem cismin iki tane görüntüsünü

Detaylı

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2.

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2. YGS PİANALİTİK KONU LERİ COĞRAFYA 1. Doða ve Ýnsan 27 Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri 2. Harita ve Ölçek 28 Göçlerin Mekânsal Etkileri 3. Haritalarda Yüzey Þekillerinin Gösterilmesi 29 Geçmiþten Günümüze

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012 YGS Seti www.pianalitikyayinlari.om YGS Matematik Soru Bankası Copyright Sürat Basým Reklamýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Ti. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin ön eden

Detaylı

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. 3. Þekildeki devreyi kuran Ceren yaptýðý de- neyde aþaðýdaki aþamalarý

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. 3. Þekildeki devreyi kuran Ceren yaptýðý de- neyde aþaðýdaki aþamalarý FEN BÝGÝSÝ TESTÝ 1. alýkan zemin üzerindeki ile küreleri, nör ve ilekendir. ürelere yüklü, ileken T cismi þekildeki gibi ayný anda dokundurulup çekiliyor. Bundan sonra özdeþ kürelerin yük durumlarý ve

Detaylı

A) R B) 2R C) 3R D) 4R A) 8 B) 5 C) 4 D) 2. 2) Çukur aynada cisim merkezde ise aşağıdakilerden hangisi görüntünün özelliklerinden biri değildir?

A) R B) 2R C) 3R D) 4R A) 8 B) 5 C) 4 D) 2. 2) Çukur aynada cisim merkezde ise aşağıdakilerden hangisi görüntünün özelliklerinden biri değildir? 1) Bir iletken telin boyu L, kesit alanı S, direnci R dir. Aynı iletken telin boyu iki kat arttırılıp kesit alanı yarıya indirilirse drenci kaç R olur? A) R B) 2R C) 3R D) 4R 5) Bir kabın ¼ ü 4 gr/cm 3,

Detaylı

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ BURAYA YAPIÞTIR DEVLET OLGUNLUK SINAVI DEVLET SINAV MERKEZÝ MATEMATÝK - TEMEL SEVÝYE MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE Testin Çözme Süresi: 180 dakika Haziran, 2009 yýlý BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin þifresi

Detaylı

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ DÖNEM ÖDEVİ

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ DÖNEM ÖDEVİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ DÖNEM ÖDEVİ Öğrencinin: Adı Soyadı : Ekrem Selçuk OYMAK Numarası : 1215 Sınıfı : 10 Fen A Öğretmenin: Adı Soyadı : Fahrettin KALE Konu : KÜTLE

Detaylı

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. cam balon içindeki. X gazý ve borularda- ki cývalar þekildeki gibi dengededir.

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. cam balon içindeki. X gazý ve borularda- ki cývalar þekildeki gibi dengededir. FEN BÝGÝSÝ TESTÝ 1. Þekil - I Þekil - II Bir ucu duara menteþelenmiþ çubuðunun diðer ucuna cismi Þekil - l deki gibi iple baðlanýyor. çubuðu serbest býrakýldýktan bir süre sonra cisminin aðýrlýðýnýn etkisiyle

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1 . Alanı 36 5 olan bir ABC ikizkenar üçgeninde ==2 ise bu üçgende B den AC ye inilen dikmenin ayağının C noktasına olan uzaklığı nedir? ) 2,8) 3) 3,2 ) 3,7 ) 4, 2. Ayrıt uzunlukları 4, 0 ve 4 5 olan dikdörtgenler

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Verilen cümledeki kafayla okunan sözü; þiire ancak akýl yoluyla yani duygularý katmadan varýldýðý anlamýný taþýmaktadýr. Bu sözle düz yazýya benzemesi, gerçeklere bilimsel açýdan

Detaylı

Madde ve Özellikleri. I. ÜNÝTE Fizik / 10. Sýnýf KATILARDA BOYUTLAR ARASI ÝLÝÞKÝLER VE DAYANIKLILIK

Madde ve Özellikleri. I. ÜNÝTE Fizik / 10. Sýnýf KATILARDA BOYUTLAR ARASI ÝLÝÞKÝLER VE DAYANIKLILIK 1 Madde ve Özellikleri Bu ünitede, varlýklarýn enlerinin ve boylarýnýn deðiþtirilmesi durumunda kesit alanlarýnýn, yüzey alanlarýnýn, hacimlerinin ve kütlelerinin deðiþip deðiþmeyeceðini, canlýlarýn çeþitli

Detaylı

+. = (12 - ).12 = 12.12 -.12 = 144 1 = 143. b a b. a - = 3 ab 1 = 3b. b - = 12 ab 1 = 12a. Đşleminin sonucu kaçtır? + = 230 23 + = 10 + 23 = 33 : 3

+. = (12 - ).12 = 12.12 -.12 = 144 1 = 143. b a b. a - = 3 ab 1 = 3b. b - = 12 ab 1 = 12a. Đşleminin sonucu kaçtır? + = 230 23 + = 10 + 23 = 33 : 3 Ö.S.S. 000 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ., 0,, + Đşleminin sonucu kaçtır? 0, A) B) C) D) E) Çözüm, 0,, + 0, 0 + 0 +. + : Đşleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) E) Çözüm + : ( ) +. ( - ).. -. b a. a - ve

Detaylı

Cevap: A. Cevap: E. Cevap: A. 8. a b. Cevap: D

Cevap: A. Cevap: E. Cevap: A. 8. a b. Cevap: D . 0,5, 0,5 0, 0,75 5 5. () 5 5 Verilenler arasında 0 a en yakın olan 0,5 yani.. 8 8 8 6 8 0,0006 0,08 0000 00 0,08 8 000 8 6 0 8 0 0 0 6 8 0 8 0 6 6. Not : a b a b a b 65 65 65 65 65 65 0 00 65 65 00 00

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS BİYOLOJİ Ödev Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Adý

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 19 Haziran 2010. Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD. m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80.

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 19 Haziran 2010. Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD. m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80. Lisans Yerleştirme Sınavı (Lys ) / 9 Haziran 00 Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80 m(abc) = x Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? A) 40 B) 45 C) 50

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ 8. İLKÖĞRETİM MATEMATİK YARIŞMASI 31 MART 2012 A KİTAPÇIĞI Bu sınav çoktan seçmeli 40 Test sorusundan oluşmaktadır. Süresi 150 dakikadır. Sınavla İlgili Uyarılar Cevap kağıdınıza,

Detaylı

Bölüm 2: Yarý iletkenler

Bölüm 2: Yarý iletkenler Bölüm 2: Yarý iletkenler Temel kavramlar Elektroniðin temelini oluþturan yarý iletkenleri açýklamadan önce madde ile ilgili temel bilgileri öðrenmek gerekir. Bilindiði gibi bütün maddeler atomlardan oluþmuþtur.

Detaylı

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖRLER HAKKINDA Komparatör saatleri parçalarýn yükseklik ve derinlik ölçümlerinde, komparatör takýmlarý ile iç çap ölçümlerinde,

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta) AĞIRLIK MERKEZİ STATİK (2. Hafta) Ağırlık merkezi: Bir cismi oluşturan herbir parçaya etki eden yerçeki kuvvetlerinin bileşkesinin cismin üzerinden geçtiği noktaya Ağırlık Merkezi denir. Şekil. Ağırlık

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 Kanguru Matematik Türkiye 015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki sayýlardan hangisi 0.15 x 51.0 sayýsýna en yakýndýr? A) 100 B) 1000 C) 10000 D) 100000 E) 1000000. Anne, çamaþýrlarý yýkayýp gömlekleri yan

Detaylı

LYS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI BİYOLOJİ KONU TESTİ. Hayvansal Dokular. 1 Oksijenli ve Oksijensiz Solunum

LYS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI BİYOLOJİ KONU TESTİ. Hayvansal Dokular. 1 Oksijenli ve Oksijensiz Solunum PİANALİTİK KONU LERİ KONU BAŞLIKLARI BİYOLOJİ 2011 KONU İ 1 Oksijenli ve Oksijensiz Solunum 21 2 Fotosentez ve Kemosentez Reaksiyonlarý 22 3 Fotosentezi Etkileyen Faktörler 23 4 Hücrede Enerji Dönüþüm

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. "Görmek" sözcüðü; A seçeneðinde "birinden ders görmek", B seçeneðinde "belirli bir zamanda bir olay yaþamak" ve C seçeneðinde

Detaylı