SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10]"

Transkript

1 SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, x x = x 40 = x = olur. [10] (5 5 ) = = 5 5 = 15 5 = 100 = 10 Cevap A 3[6] 1 den 49 a kadar olan numaralandýrma iþleminde (5, 15, 5, 35, 45) 5 tane 5 rakamý kullanýlýr. 50 den 59 a kadar olan numaralandýrma iþleminde (50, 51, 5, 53, 54, 55,..., 59) 11 tane 5 rakamý kullanýlýr. 60 dan 149 a kadar olan numaralandýrma iþleminde (65, 75, 85, 95,...,145) 9 tane 5 rakamý kullanýlýr. 150 dan 164 e kadar olan numaralandýrma iþleminde (150, 151,..., 159) 11 tane 5 rakamý kullanýlýr. Böylece, 36 tane 5 rakamý kullanýlmýþ olur. 18

2 4[13] E.k.o.k.(0, 30, 40) = 10 olduðuna göre, üç otomatik zil birlikte çaldýktan 10 dakika sonra ilk kez, 40 dakika (4 saat) sonra ikinci kez birlikte çalar. 5[19] a a = a a a (1 ) = 1 4 = 3 6[15] Bir sayýnýn birler basamaðýndaki rakam 10 ile bölümünden kalana eþittir. 1 (13 ) 3 (mod 10 ) (13 ) 9 (mod 10 ) 3 (13 ) 7 (mod 10 ) 4 (13 ) 1 (mod 10 )... ( ) (13 ) = (13 ) (13 ) = ((13 ) ) (13 ) (mod 10) 3(mod10) 19

3 7[18] Güvender ÖSS Deneme Sýnavý 1 in Çözümleri b + c = 0 ise b = c dir.... (1) a + 4b = 6 ise a 4 c = 6 dýr.... ( ) a + c = 3... ( 3 ) () ve (3) denklemlerinin ortak çözümünden a ve c; (1) denkleminden de b bulunur. 6 a = 5 9 c = 5 9 b = 5 Buna göre, c < a < b dir. Cevap A 8[5] x + x + 1 x x + 1 x x 3 3 x 1 x x + x + 1 x x + 1 x (x 1) = (x 1)(x x 1) (x 1)(x x 1) x(x 1) = x 1 x + 1 x(x 1) = (x 1)(x+ 1) x = x+ 1

4 9[6] x 4 + x = x 4 ise, x 4 + x = x 4+ x = x = 3 Bu deðer x 4 koþuluna uymaz. Yani kök deðildir. x < 4 ise, x 4 + x = x+ 4+ x = 4 = Bu bir çeliþkidir. Yani kök yoktur. Cevap E 10[3] III. soruyu Eda doðru cevapladýðýna göre, III. sorunun cevabý D dir. II. sorunun cevabý D seçeneði olamaz. II. soruyu üçü de yanlýþ cevapladýðýna göre, II. sorunun cevabý B, A, C seçenekleri olamaz. Buna göre, II. sorunun doðru cevabý E seçeneðidir. Cevap E 11[4] y nin en büyük deðerini almasý için, x + 8x + 0 nin en küçük pozitif deðerini almasý gerekir. 1 y = x + 8x+ 0 1 = (x+ 4) x = 4 alýnýrsa, y = 4 olur. 1

5 1[7] Güvender ÖSS Deneme Sýnavý 1 in Çözümleri 1 14 x+ = 1 ise x = = = 1000 = 0,99 olur. Cevap D 13[16] 0 < x < y olmak üzere, x 0 < x < y ise 0 < < 1... (1) olur. y x+ 4y z = y x 4y = + y y x = ( ) olur. y (1) ve () den 4 < z < 5 olur. Cevap E 14[7] = 1 = 1 = , = 1 = 1 = 1 = = = 0,

6 15[] Boþ þiþenin kütlesi x gram, þiþedeki suyun kütlesi y gram olsun. Verilenlere göre, x + y = y x + = olur. Bu iki denklemin ortak çözümünden x = 00 bulunur. Cevap A 16[4] Büyük sayý x, küçük sayý y olsun. Verilenlere göre, x y ise x = 14 y (1) ve 14 5 x + y = ( ) olur. Bu iki denklemin ortak çözümünden y = 15 bulunur. Cevap D 17[8] A B ise, f(ab) = 15 A B 1= 15 A B = ( ) AB; 44 veya 8 olabilir. A < B ise, f(ab) = 15 A+ B+ 1= 15 A + B = ( ) AB; 59 veya 68 olabilir. Þu hâlde, AB sayýsý 7 ye eþit olamaz. 3

7 18[1] ( 3333 ) x ( 6666 ) = ( 9999 ) ( 3333 ) ( x ) = ( 3333 ) 3 x = 3 x 4 = 9 x = 13 Cevap E 19[5] Çürükleri ayýrýnca kalan limon x gram olsun. Ýçindeki çürükleri ayýrýnca kalan limonun kilogramý TL ye geldiðine göre, 1 gramý 1000 TL olur. Þu hâlde, 1000 x = x = 1800 olur. Buna göre çürük limon, = 00 gramdýr. Cevap E 0[3] ( ) y = + 1 x ( ) = ( ) 10 = 9 10 = 3 1 x ( ) ( = 3 5 1) ( ) 5 = 3 1 x 1 x 1 x x... ( ) 4 x ve y birer sayma sayýsý olduðuna göre, x en çok olabilir.

8 1[0] Maliyet fiyatý x TL olsun. Verilenlere göre, 1 x = x = x = ( ) = ( ) Buna göre, ayakkabýnýn indirimli satýþýndaki kâr oraný maliyet fiyatý üzerinden 50 de 4; yüzde 8 dir. Cevap E [] f(x) 3 f(x) = x x f(x) = f(x) 3 x f(x) f(x) = 3 (x ) f(x) = 3 3 f(x) = x 3 f(x) = x Cevap D 3[14] 1 kez dönen çarkýn diþ sayýsý x, 5 kez dönen çarkýn diþ sayýsý y, 10 kez dönen çarkýn diþ sayýsý z olsun. Diþ sayýsý ile dönme sayýsý ters orantýlýdýr. k, ters orantý sabiti olsun. 1 x = 5 y = 10 z = k k k k x =, y = ve z = k x + y + z =... ( ) 60 k = 60 alýnýrsa, diþ sayýsý en az 3 olur. Cevap A 5

9 4[8] Güvender ÖSS Deneme Sýnavý 1 in Çözümleri ABC CBA = K (100 A + 10 B + C ) (100 C + 10 B + A ) = K 99 ( A C ) = K... ( ) Rakamlarý sýfýrdan ve birbirinden farklý olduðu için, A C; 8, 7, 6, 5, 4, 3,, 1 deðerlerini alabilir. Buna baðlý olarak, K sekiz farklý deðer alabilir. 5[1] A sayýsý 1 den baþlayarak 30 a kadar olan pozitif tam sayýlarýn yazýlmasýyla oluþturulduðuna göre, rakamlarýnýn toplamýný bulalým: 1 den 9 a kadar olan rakamlarla oluþan kýsmýn rakamlarý toplamý, = = 45 olur.... (1) 10 dan 19 a kadar olan sayýlarla oluþan kýsmýn rakamlarý toplamý, = ( ) 910 = 10 + = = 55 olur.... () 0 den 9 a kadar olan sayýlarla oluþan kýsmýn rakamlarý toplamý, = 10 + ( ) 910 = 0 + = = 65 olur.... (3) 30 un rakamlarý toplamý = 3 tür.... (4) Buna göre, A nýn rakamlarý toplamý: = 168 dir. Buna göre, A sayýsýnýn 9 ile bölümünden kalan 168 in 9 ile bölümünden kalana eþittir = 15 = olduðuna göre, A sayýsýnýn 9 ile bölümünden kalan 6 dýr. Cevap D

10 6[11] x = ( ) y = = = 3( ) = 3 x olduðuna göre, x 1 y = 3 x ise = olur. y 3 7[17] Barýþ bir iþin tamamýný t saatte yapsýn. 1 ini yaptýktan sonra, çalýþma hýzýný iki katýna çýkararak iþin tamamýný 9 saatte bitirdiðine 5 göre, 4t t 5 + = 9 5 t t + = t = 15 olur. Cevap D 8[1] Sadece Almanca bilenlerin sayýsýnýn x ise, sadece Ýngilizce bilenlerin sayýsý, 3x tir. Verilenlere uygun þema ile sonuca gidelim: Ý A 3x 18 x 3x x = 4 ise x = 6 olur. Buna göre, Almanca bilenlerin sayýsý: = 4 tür. Cevap A 7

11 9[3] A AEB üçgeninde 40 m(béae) = 40 0 D olacaðýndan 60 AE = BE olur. a F 60 Soruda verilenlerden dolayý AE = AC = DC = EB B E C olacaktýr. Buradan AEC üçgeni ikizkenar olur. Dolayýsýyla m(aébc) = m(aécb) = 80 olacaðýndan m(eéac) = 0 olur. Buradan m(déac) = 60 olacaðýndan ACD üçgeni eþkenar üçgen olur. AFC üçgeninde iç açýlar toplamý yazýlýrsa; α = 180 α = 100 bulunur. 30[36] A [TE] // [BC] ve AE = EB olduðundan [ET] orta taban ve 4 5 BD = ET 3 BD = E T F = 3 cm olur. 4 K [AD] kenarortay olduðundan 5 BC = 6 cm olur. x ABC dik üçgeninde pisagordan B 3 D 3 C AC = 10 cm bulunur. [AD] ve [CE] kenarortaylarý K noktasýnda kesiliyorlar ise, K aðýrlýk merkezidir. O halde, [BF] de kenarortaydýr. BF = AF = FC = 5 cm olacaðýndan 8 10 BK = BF BK = 5 = cm bulunur

12 31[39] A O; iç açýortaylarýn kesim noktasý, iç teðet çemberin merkezidir. 6 x Yarýçap r = 4 cm olduðundan r 3 r O Alan(ABC) = u r den bulunabilir. r B 11 C (6+ x+ 11) Alan( ABC ) = r (17 + x) = x = cm bulunur. 3 Cevap A 3[34] A [DE] // [BC] ise D 6 B ñ E P S C m(aéps) = m(aésp) = 60 ve dýþ açý özelliðinden m(aées) = 30 olacaðýndan AS = SE = 6 cm olur. Ayný mantýkla AP = PD = 6 cm olur. SEC üçgeni ikizkenar ve m(cése) = 60 ise SEC eþkenar üçgen olur. Ayný mantýkla AEC ve ADB eþ, dik üçgen olurlar. Alan(ADBCE) = Alan(ABC) +. Alan(AEC) = + 4 = 36ñ3 + 36ñ3 = 7ñ3 cm bulunur. 9

13 33[9] D Düzgün beþgenin bir iç açýsý 108 olduðundan 108 K F x m(déek) = x ise a E b C m(eékc) = x = α olur x AHFE dörtgeninde iç açýlar toplamý x + β = 360 A H B β = 54 + x olur... 1 ve yi taraf tarafa çýkartýrsak; α β = x (54 + x) = 54 bulunur. Cevap D 34[30] D 8 C [CH] açýortay olduðundan m(déch) = m(hécb) ve 5 4 x iç terst açýlarýn eþitliðinden 5 m(hécb) = m(déch) = m(céhb) olur. A 3 H 5 B Buradan HBC ikizkenar üçgen olacaðýndan HB = BC = 5 cm ve paralelkenar özelliðinden AD = BC = 5 cm olur. AHD dik üçgeninde pisagordan HD = 4 cm ve AB = DC = 8 cm olduðundan HDC dik üçgeninde HC = DH + DC x = 4ñ5 cm bulunur. Cevap E 30

14 35[41] D L E C AEB eþkenar üçgeninde [EH] [AB] çizilirse AH = HB = DE = EC 3ñ3 K olur. L, K ve P uzatýlýrsa, LP = EH olur. DÿEK ~ BÿAK (Kelebek benzerliði) A P H B olduðundan DE AB LK = KP 1 3 = KP KP = ñ3 cm ve EH = LP = BC = 3ñ3 cm olur. ABE eþkenar üçgeninde a 3 AB 3 h= 3 3 = AB = 6 cm olur. Buradan; Alan(ABCD) = AB. BC = 6. 3ñ3 = 18ñ3 cm bulunur. 36[31] D 6 C [DH] [AB] ve [CK] [AB] çizilirse, 5ñ6 15 x A H h DH = CK = h [DC] ile [AB] arasýndaki en kýsa uzaklýktýr. AB = 1 cm olduðundan HK = 6 cm ve KB = x ise AH = 15 x olur. AHD ve BKC dik üçgenlerinde h için pisagor baðýntýsý yazýlýr ve eþitlenirse, h = (5ñ6) (15 x) = 15 x x x = 5 x h 30x = 300 ve x = 10 cm olur. CKB dik üçgende KB = x = 10 cm olduðundan 15 6 x=10 K B Pisagordan h = = 5 5 cm bulunur. 31

15 37[33] E Kiriþ - teðet açý olduklarýndan 140 C O 60 A B 100 a P m(céae) = 70 ise, m(aïc) = 140 ve m(cébt) = 60 ise, m(bïc) = 10 olur. Çemberin tamamý 360 olduðundan m(aïb) = 360 ( ) = 100 T olur. [PE ve [PT teðetleri arasýndaki açý ile, arada kalan AïB yayý bütünler olduðundan, α + m(aïb) = 180 α = 180 α = 80 bulunur. Cevap A 38[37] E O T r r K 8 4 P [OT] [PE çizilirse OK = OT = r olduðundan OTP dik üçgeninde pisagor baðýntýsý yazýlarak (4 + r) = r + 8 r + 8r + 16 = r = 64 8r = 48 r = 6 cm bulunur. Dairenin alaný; πr olduðundan Ýstenen alan = π.6 =36π cm bulunur. Cevap D 3

16 39[44] O 1 P 3 T A E K B C S O 1 ve O merkezli çemberin ortak iç teðet uzunluðu olan [TK] yý bulmalýyýz. Þekildeki gibi ilgili çizimler yapýlýnca O 1 PO dik üçgeninde pisagor baðýntýsý yardýmýyla, O 1 O = O 1 P + O P O 13 = 5 + O 1 P O P = TK = 1 cm bulunur. AK = TK AT AK = 1 1 AK = 11 cm bulunur. 40[35] B Silindirin taban alaný = πr = 9π r = 3 cm olur. AK = 6 cm olduðundan ve silindirin içine konulacak kürelerin herbirinin çapý 6 cm verildiðinden toplam altý (6) adet küre konulabilir. 36 A 3 K 33

17 41[4] H G K ve L noktalarý tabanlarýn aðýrlýk merkezleri ise K KL = 4 cm dir. E F [AC] yüzey köþegeni olduðundan 4 D C AC = AL = 4ñ cm ise, L A 4 B AK = AL + LK AL = ñ cm olur. KLA dik üçgeninde pisagor baðýntýsý yazýlýrsa; AK = AK = ñ6 cm bulunur. Cevap A 4[45] B A ve D köþeleri y = x doðrusuna göre simetrik iseler y=x AK = KD olacaktýr. A( 3, 4) A( 3, 4) noktasýnýn y = x doðrusuna göre simetriði C D(4, 3) olur. K [AD] karenin bir kenar uzunluðu olduðundan D(4, 3) AD = ( ) + ( 3 4 ) = 98 birim Alan(ABCD) = AD = 98 birimkare bulunur. Cevap E 34

18 43[38] y A(0, y) BC = 3 BD ise BC = 3t, BD = t olur. [DH] [OA] çizilirse H 5 D(, 8) t OH = 8 birim ve HD = birim dir. DÿHB ~ BÿOC (A.A.A) olur. B 3t 3 O 15 C d x Buradan, OB = 3 birim, BH = 5 birim ve OC = HD OB 15 = t 3t ise birim olur. AÿHD ~ AÿOC (temel benzerlik) olduðundan AH HD y 8 = = AO OC y y 10 = 4 y 10 y = bulunur. 11 Cevap A 44[43] y x = 0 doðrusunun A(1, 4) noktasýna göre simetriði, yine kendisine paralel y x + n = 0 tipinde bir doðrudur. d 3 d A(1,4) d 1 d 1 // d olacaðýndan A(1, 4) noktasýndan geçen ve d 3 doðrusuna paralel olacak yeni bir d doðrusu vardýr. Bu doðru A noktasýndan geçtiðinden bu noktayý saðlar m = 0 m = 3 olur. y x =0 y x+m=0 y x+n=0 d 3 :y x = 0 ise sabit d :y x 3 = 0 terimler ayný oranda deðiþim göstereceðinden d 1 : y x 4 = 0 olacaktýr. Ýstenen doðru denklemi y x 4 = 0 olur. Cevap E 35

19 45[40] y K y E 3 a O F D A 1 C y B L x D(x, ) ise karenin bir kenarý AD = AB = birim olur. K noktasýnýn ordinatýný bulmalýyýz. ABCD karesinde [AC] köþegeni, açýortay olduðundan AOF ve KLC ikizkenar dik üçgen olurlar. KL = CL = y ve DL = y olur. DÿAE ~ KÿLD olur. (A.A.A) DA KL y = = AE DL 4 y y = 4 birim ve y = birim olur. KL DC Alan(DCK ) = = = birimkare bulunur. Cevap D 46[53] A) X in uzama katsayýsý Y ninkinden büyük ise, sýcaklýklar T kadar azaltýldýðýnda boylar eþitlenebilir. B) Y nin uzama katsayýsý X inkinden büyük ve sýcaklýk artýrýldýðýnda boylar eþitlenebilir. C) A da açýklandýðý gibi, X in uzama katsayýsý Y ninkinden büyük olabilir. D) B de açýklandýðý gibi, X in uzama katsayýsý Y ninkinden küçük olabilir. E) Boylarýn eþitlenmesi halinde kesinlikle X in boyundaki deðiþme miktarý Y ninkine eþit olamaz. Çünkü ilk boylarý farklýdýr. Cevap E 36

20 47[63] K L M I 1 I F I I 3 F I 3 Ortak asal eksen I 1 I 1 ýþýk ýþýný K merceðinin optik merkezine geldiði için kýrýlmadan L merceðine ulaþýr. K nin optik merkezi L nin F noktasý olduðundan F den gelen ýþýn F den geçecek þekilde kýrýlýr. M merceðine gelen I 1 ýþýný asal eksene yaklaþacak biçimde þekildeki gibi kýrýlýr. M merceði kalýn kenarlý olsa idi asal eksene paralel kýrýlýrdý. (I yanlýþ) I ýþýk ýþýný odaktan geldiði için önce asal eksene paralel sonra L merceðinin odaðýndan geçecek þekilde kýrýlýr ve M merceðinin optik merkezinden kýrýlmadan yani doðrultu deðiþtirmeden gider. (II doðru) I 3 ýþýk ýþýný K nin F noktasýndan geldiði için F den geçecek þekilde kýrýlarak L ye gelir. L nin optik merkezine geldiði için kýrýlmadan yoluna devam eder. (III doðru) Cevap D 48[50] Makaradan geçen ve çubuklarýn uçlarýna baðlanan ipin her noktasýnda gerilme kuvvetleri eþit olur. Çubuklar düzgün ve türdeþ olduðundan, yani aðýrlýk merkezleri orta noktada olduðundan diðer uçlara baðlý olan ip gerilmeleri de T kadar olur. Dengenin þartýndan, m X g = T m Y g = T olur. Buradan, çubuklarýn kütlelerinin ve S 1, S iplerindeki gerilme kuvvetlerinin eþit olduðu anlaþýlýr. Cevap D 37 T T m X g m Y g T T

21 49[58] Ýlave edilen sývý X sývýsýna karýþmaz ise, K cismine uygulanan kaldýrma kuvveti deðiþmez. Eðer ilave edilen sývý X sývýsýna karýþýr ise, karýþýmýn öz kütlesi X sývýsýnýnkinden küçük olur. Bu durumda, F K = V. ρ Karýþým baðýntýsýna göre, kaldýrma kuvveti küçülür. Cismin yüzme ya da askýda kalma ihtimali olmadýðý için kaldýrma kuvvetinin büyüme ihtimali de yoktur. 50[54] I II III h X h Z h X h Y h Y h Z K L Birbirine karýþmayan sývýlarýn tabanýna uygulanan toplam sývý basýncý, sývýlarýn ayrý ayrý basýnçlarý toplamýna eþittir. Baþlangýçta hangi sývýnýn öz kütlesinin daha büyük olduðu bilinmiyor. Fakat X in ya da Y nin üstte olmasý kap tabanýndaki toplam basýncý etkilemez. Ýlk iki kap kýyaslandýðýnda Y sývýsýnýn katkýsý eþittir. P K < P L olduðundan d X < d Z dir. II. ve III. kaplar kýyaslandýðýnda Z sývýsýnýn katkýsý eþittir. P M < P L olduðundan d X < d Y dir. I. ve III. kaplar kýyaslandýðýnda, X sývýsýnýn katkýsý eþittir. P M < P K olduðundan d Z < d Y dir. Buna göre, sývýlarýn öz kütlesi arasýnda d X < d Z < d Y iliþkisi vardýr. M 38

22 51[46] Engelle birlikte ÁF 1 kuvveti kaldýrýldýðýnda cisim x yönünde harekete +y baþlýyorsa ÁF 3 kuvveti þekildeki gibi olur. Burada kuvvetlerin büyüklüklerinin eþit verildiðine dikkat ediniz. ÁF +ÁF 3 +x Yalnýz engel kaldýrýlýrsa cisim üç kuvvetin bileþkesi yönünde hareket eder. ÁF 3 ÁF Bileþke kuvvet ise þekildeki gibi uç uca ekleme metodundan +y yönünde olduðu bulunur. +y Dolayýsýyla yalnýz engel kaldýrýldýðýnda +y yönünde harekete geçer. ÁF 1 ÁR +x ÁF 3 ÁF 5[5] Ayný sürede K aracý L den, L ise M den daha fazla yol aldýðýna göre, K nin hýzý en fazla, M ninki ise en azdýr. Buna göre, X aracý önce M, sonra L, en son K aracý ile karþýlaþýr. K aracý en son X ile karþýlaþmasýna raðmen arkadan hýzlý gelerek OO' düzeyine diðerleri ile ayný anda ulaþýyor. 53[59] I ýþýk ýþýný camdan kýrýlýp düzlem aynaya geldiðinde, ayna- I N da eþit açý yapacak þekilde tekrar cam ortamýna gelir. Gelen ýþýn merkezden geçen ek- O sene göre simetriktir. Bu nedenle aynadan yansýyan ýþýk 3 için, kendi üzerinden geri yansýma ve ayný yolu takip etme özelliði düþünülebilir. Dolayýsýyla ýþýn yalnýzca 3 ýþýný gibi çýkar. 1 ve nolu ýþýnlar gibi çýkamaz. Cevap D 39

23 54[47] K parçasý L nin üzerine katlanýrsa, kütle merkezi katlanma yönünde kayar. Buna göre, I. ve II. yargýlar doðrudur. Levha ve parçalar eþkenar üçgen þeklinde olduðundan K, M, N parçalarý L üzerine katlanarak küçük üçgen haline getirildiðinde ortak kütle merkezinin yeri deðiþmez. Levhanýn kütle merkezi katlanmadan önce ve katlandýktan sonra yine O noktasýdýr. (III doðru) G Cevap E 55[55] F kuvveti daima yola paralel uygulandýðýndan, yaptýðý iþ, W = F. x kadardýr. Buna göre, W1 = F l W = F l W1 = W3 < W dir. W3 = F l Eðer soruda yer çekimine karþý yapýlan iþ sorulsa idi, iþler arasýnda W 1 < W = W 3 iliþkisi olurdu. 56[6] K ve L yarým kürelerinin perde üzerinde oluþan gölgeleri de yarým daire þeklinde olur. K nin yarý çapý L ninkinden büyük fakat L de ýþýk kaynaðýna daha yakýndýr. Burada net bir ölçü verilmediði için gölgenin þekli üçündeki gibi de olabilir. Cevap E 40

24 57[51] Denge sýcaklýðý T Y den küçük, baþlangýçta T Y < T Z olduðuna göre, Y nin sýcaklýk deðiþimi Z nin sýcaklýk deðiþiminden daha azdýr. Y ve Z nin ýsý enerji deðiþimleri eþit olduðuna göre, Q = m. c. T baðýntýsýndan, Q lar eþit olduðundan T sýcaklýk deðiþimi küçük olanýn ýsý sýðasý daha büyüktür. T Y < T Z olduðundan, Y nin ýsý sýðasý Z ninkinden büyüktür. (I kesin doðru) X in sýcaklýk deðiþimi belli olmadýðý için, II. ve III. yargýlar için kesin bir þey söylenemez. Cevap A 58[48] X, Y, Z nin kütle merkezinin O noktasý olabilmesi için Y ve Z nin kütleleri eþit olmalýdýr. Bunlara m dersek ikisinin ortak kütlesi m dolayýsýyla X inki de m olmalýdýr. Bu cisimlerin yere göre potansiyel enerjileri, E X = mg. h = 4mgh E Y = mg. 5h = 5mgh E Z = mg. 3h = 3mgh olur. Buradan, E Z < E X < E Y iliþkisi vardýr. m X Y m O m m Z h yer Cevap A 59[61] K ve L deki +q yüklü cisimlerin P cismine uyguladýðý kuvvet eþittir. Bu kuvvete F diyelim. q M negatif ise, miktarý ne olursa olsun ok yönünde harekete geçer. Eðer q M = +q olursa M nin uyguladýðý kuvvet F den küçük olur ve cisim yine ok yönünde harekete geçer. +q q M = +q olursa F M = F olur ve bileþke kuvvet sýfýr olacaðýndan hareket etmez. 41 F M +q F +q q M F

25 60[56] Cisimler arasý uzaklýk sürekli arttýðýna göre iki ihtimal vardýr. X cismi yukarý çýkýyorsa Y aþaðý iner. X cismi aþaðý iniyorsa, Y yukarý çýkar. Bu iki durumun gerçekleþmesi için kütleler arasýndaki iliþki verilen üç yargýdaki gibi olabilir. Cevap E 61[64] Anahtarlar açýk iken birer uçlarý baþta olan iki lamba yanmaz. Diðer 5 lamba seri baðlý olduðundan 5 i de eþit parlaklýkta yanar. Anahtarlar kapatýldýðýnda devrenin yeni hali aþaðýdaki þekil gibi olur. i i i 3i i i + Bu þekle göre, 5 lambanýn üzerinden geçen akým þiddetleri eþit olduðundan parlaklýklarý da eþit olur. 6[49] Eþit hacimde karýþtýrýlan sývýlarýn türdeþ karýþýmýnýn öz kütlesi dk d + = 1 d den bulunur. Alttaki karýþýmýn öz kütlesi daha büyük olduðundan, dm + dn dk + dl < dm + dn < dk + dl olur. d K < d M olduðuna göre, d N < d L dir. d K ile d N ve d M ile d L arasýnda kesin bir iliþki kurulamaz. Eðer sývý karýþýmlarýnýn öz kütleleri eþit olsa bile sonuç deðiþmez. Cevap A 4

26 63[57] Ýnce kýlcal borularýn üst kýsmý kapalý ise, alt ucu açýkta olsa sývýnýn tamamý akmaz. Açýk hava basýncý sývýnýn tamamýnýn akmasýný engeller. (Pipette olduðu gibi) K, L ve N vanalarý açýlýrsa sývýnýn tamamý boþalýr. L, M ve N vanalarý açýlýrsa, K vanasýnýn hemen altýndaki, yatay düzlemin üzerindeki sývý kalýr. Yani tamamý boþalmaz. Cevap D 64[60] Lambanýn ýþýk verebilmesi için lambanýn üzerinden akým geçmesi gerekir. Yani üreteç ve lamba arasýnda kapalý bir devre oluþmalýdýr. Bunun içinde L anahtarý kapatýlmalýdýr. 65[69] Çekirdekte proton ve nötron vardýr. Proton pozitif yüklü ve nötron yüksüz olduðundan çekirdek pozitif yüklüdür. A seçeneði doðrudur. Kimyasal özellik proton sayýsý ve elektron sayýsýna baðlýdýr. Bunlardan birisi deðiþtiðinde kimyasal özellik deðiþir. B, D ve E seçeneklerinde kesinlik yoktur. Nötron sayýsý farklý olan atomlar izotop atomlar da olabilir, farklý atomlar da olabilir. C seçeneðinde kesinlik yoktur. Cevap A 66[73] Demirin paslanmasý için havadaki oksijen gazý ile tepkimeye girmesi gerekir. Demir bileþik oluþturup kütlesini artýrýrken havanýn kütlesinin azalmasýna neden olur. Cevap D 67[77] Çözünürlük maddenin her hâli için ayýrt edicidir. Genleþme maddenin katý ve sývý hâlleri için ayýrt edicidir. Cevap E 43

27 68[67] Ýkinci manometredeki sývý He gazý tarafýna doðru yükseldiðinden ikinci kaptaki He gazýnýn basýncý P 0 dan 35 cmhg daha küçüktür ve deðeri 40 cmhg dýr. A seçeneði doðrudur. Kaplarda eþit kütlede He gazý bulunduðuna göre mol sayýlarý eþittir. Ayný sýcaklýkta mol sayýlarý eþit iken hacmi diðerinin yarýsý olan birinci kaptaki gazýn basýncý, ikinci kaptaki gazýn basýncýnýn iki katý deðeri olan 80 cmhg dýr. E seçeneði yanlýþtýr. Birinci kaptaki gazýn basýncý, ikinci kaptaki gazýn basýncýndan 40 cmhg daha büyüktür. Birinci manometrede kýlcal boruda cýva olsaydý sývý seviyeleri arasýnda 40 cm fark olmasý gerekirdi. Fark 35 cm olduðuna göre X sývýsýnýn yoðunluðu, cývanýn yoðunluðundan daha büyüktür. B seçeneði doðrudur. Gazlarýn sýcaklýklarý ayný olduðundan ortalama kinetik enerjileri eþittir. C seçeneði doðrudur. Kaplarda eþit kütlede gaz vardýr. Hacmi büyük olan ikinci kabýn yoðunluðu daha küçüktür. D seçeneði doðrudur. Cevap E 69[75] I. öncüldeki iþlemde katý kütlesinin azalmasý, sabit sýcaklýkta su eklenmesinden kaynaklanýr. Bu olayda çözünen madde miktarý azalýr ancak çözünürlük deðiþmez. I. öncül yanlýþtýr. II. öncüldeki iþlemde katý kütlesinin artmasý, sabit sýcaklýkta su buharlaþmasýndan kaynaklanýr. Bu olayda çözünen madde miktarý azalýr ancak çözünürlük deðiþmez. II. öncül yanlýþtýr. III. öncüldeki iþlemde katý kütlesinin artmasý, Y maddesinin X in çözünürlüðünü azaltmasýndan kaynaklanýr. Bu olayda çözünürlük azalýr. III. öncül doðrudur. Cevap A 44

28 70[78] X maddesi saf olduðundan kaynama noktasý 54 C ve donma noktasý 18 C týr. Gaz hâldeki madde soðutulmaya baþlandýðýnda kaynama sýcaklýðýna yani soðurken yoðunlaþma sýcaklýðýna geldiðinde sývý hâle geçmeye baþlar. Bu arada geçen süre t 1 dakikadýr. A seçeneði doðrudur. t 3 - t 4 zaman aralýðýnda madde donmaktadýr. Donma olduðundan maddenin potansiyel enerjisi azalýr. B seçeneði doðrudur. Madde t 4. dakikadan sonra tamamen katý hâldedir. Katý hâlde iken esneklik ayýrt edici özelliktir. C seçeneði doðrudur. Madde t 3 - t 4 zaman aralýðýnda donmaktadýr. D seçeneði yanlýþtýr. t - t 3 zaman aralýðýnda madde soðumaktadýr. Sýcaklýk küçüldüðünden maddenin ortalama kinetik enerjisi azalýr. E seçeneði doðrudur. Cevap D 71[66] Musluklar açýldýðýnda toplam hacim 9 L olmaktadýr. Ýki farklý kaptaki He gazlarý karýþtýðýndan He gazýnýn yeni basýncý, P 1 V 1 + P V = P s. V s = P s 9 P s 3 = 9 atm olarak bulunur. H gazýnýn son basýncý ise, P 1 V 1 = P V 6 4 = P 9 P = 8 3 atm olarak bulunur. 45

29 7[68] Y ve Z atomlarýnýn kütle numarasý 4 olduðundan I. öncül doðrudur. 15X atomunun 3 yüklü iyonunda 18 elektron olacaðýndan elektron daðýlýmýnda son yörüngede 8 elektron olur. 1 Z atomunun + yüklü iyonunda 10 elektron olacaðýndan elektron daðýlýmýnda son yörüngede 8 elektron olur. II. öncül doðrudur. T ve K nýn proton sayýlarý farklý olduðundan kimyasal özellikleri farklýdýr. III. öncül yanlýþtýr. 73[76] Reaksiyon denklemi, 11 B + 4 α X + 1 n 5 0 olduðundan X in proton sayýsý nükleon denkliðinden bulunur. X in proton sayýsý, 5 + = X + 0 X = 7 dir. 7 X atomunun temel elektron daðýlýmý 1s s p 3 olur ve kararlý bileþiklerinde 3 deðerlik alýr. 1 Mg atomu ise 1s s p 6 3s elektron daðýlýmýna sahip olduðundan + deðerlik alýr. Yapacaklarý bileþiðin formülü, Mg + + X 3 Mg 3 X dir. Cevap D 74[65] X ve Y nin mol kütleleri eþit olduðundan eþit kütlelerinin mol sayýlarý eþittir. X (g) + Y (g) XY (g) tepkimesi artansýz gerçekleþir. X gazý ile Y sývýsýnýn eþit hacimlerinin mol sayýlarýnýn eþit olmasý mümkün deðildir. Bunun için, X (g) + Y (s) XY (s) tepkimesinde artan madde bulunur. I. öncül yanlýþtýr. Kimyasal özellik maddenin fiziksel hâline baðlý deðildir. II. öncül doðrudur. Tepkimenin homojen olmasý için bütün maddelerin ayný fiziksel hâlde olmasý gerekir. III. öncül yanlýþtýr. 46

30 75[74] 50 C taki çözeltinin çözünürlüðü bulunmalýdýr. Kütlece % 37,5 lik çözeltiden 100 gram alýnýrsa 37,5 g çözünen 6,5 g su bulunur. Buradan çözünürlüðü bulunabilir. 6,5 g su 37,5 g tuz çözerse 100 g su x g tuz çözer x = 60 g Tuzun 50 C taki çözünürlüðü 60 g/100 sudur. 50 C taki 00 g su 10 g tuz çözer. 5 C taki 00 g su 60 g tuz çözer. 50 C taki 00 g su doyurulup, 5 C ta soðutulursa 60 g X tuzu çöker. 76[70] As O 3 + HNO 3 + H O X + N O 3 denklemdeki X in formülü bulunmalýdýr. Girenler Çýkanlar tane As tane O 3 tane O 6 tane H... tane N tane N içermektedir. Buna göre, X in formülü H 3 AsO 4 olmalýdýr. As O 3 + HNO 3 + H O H 3 AsO 4 + N O 3 As O 3 bileþiðindeki As +3 deðerliklidir. H 3 AsO 4 bileþiðindeki As +5 deðerliklidir. As +3 deðerliðinden +5 deðerliðine yükseltgenirken elektron vermiþtir. I. öncül doðru, III. öncül yanlýþtýr. HNO 3 deki azot +5 deðerliðinden, N O 3 deki +3 deðerliðine elektron alarak indirgenmiþtir. 1 mol HNO 3 de 1 mol azot olduðundan mol elektron alarak indirgenmiþtir. II. öncül doðrudur. 47

31 77[7] Bileþiklerde en az iki farklý element olmasý gerektiðinden 1 mol bileþikte Avogadro sayýsýnýn en az iki katý kadar atom bulunur. I. öncül yanlýþtýr. Kütle baðýmsýz bir niceliktir. Sabit basýnç ya da sýcaklýkta öz kütleye baðlý deðildir. II. öncül yanlýþtýr. Sabit basýnç ve sýcaklýkta hacim artýnca kütle artmak zorundadýr. III. öncül doðrudur. Cevap A 78[71] 1 C atomunda proton sayýsý ile nötron sayýsýnýn toplamý 1 olduðundan bir tane C atomunun kütlesi 1 a.k.b olacaktýr. I. öncül doðrudur. Bütün atomlarda proton olmak zorundadýr. Bu durumda 1 H atomunun kütle numarasýnýn 1 olmasý atomun nötron içermemesinden kaynaklanýr. II. öncül doðrudur. 1 H atomunun kütle numarasý 1 olduðundan bir tane 1 H atomunun kütlesi 1 a.k.b dir. Buna göre 1 C ile 1 H atomlarýnýn birer tanelerinin kütleleri eþit olamaz. III. öncül yanlýþtýr. 79[83] Bitkiler, diðer canlýlarda olduðu gibi, oksijeni hücresl solunumda kullanarak enerji üretebilirler. Ancak yeþil bitkiler, bazý durumlarda(yeterli ýsý ve ýþýðýn olduðu ortamda), fotosentezle ürettikleri oksijenin bir kýsmýný dýþ ortama atarlar. Çünkü, fotosentezle üretilen oksijen, solunumda kullanýlan oksijenden fazla olur. Ýþte bu durumda bitkinin metabolizmasý sonucu oluþan oksijen, artýk bir madde gibi dýþ ortama atýlýr. Oksijenin dýþ ortamdan alýnmasý veya hücresel solunum için gerekli olmasý, onun artýk madde olduðunu göstermez. Aksine bu durum, oksijenin gerekli bir madde olduðunu gösterir 48

32 80[84] Bu su yosununda, eþeyli üremeyi saðlayan gametler, ayný þekil ve büyüklüktedir. Bu þekildeki eþeyli üreme izogami olarak adlandýrýlýr. Btikinin hayat devrinde, gametofitler haploid (n) kromozomlu, sporofit ise diploid (n) kromozomludur. Buna göre, bitkinin hayat devrinde hem haploit hem de diploit bireylerin görüldüðü söylenebilir. Türün çoðalmasýnda, eþeyli üreme ve eþeysiz üreme olaylarý birbirini takip etmektedir. Tohumsuz bitkilerde görülen, bu þekildeki üreme metagenez (döl almaþý) olarak adlandýrýlýr. Spordan meydana gelen gametofit bitki ile gametlerden meydana gelen sporofit bitki þekil ve yapý olarak birbirine çok benzemektedir. Sadece kromozom sayýlarý biribirinden farklýdýr. Bu bitki türünde, diþi ve erkek gametler, n kromozomlu gametofit bitkilerden mitoz bölünmeyle oluþurlar. Mitoz bölünme kalýtsal yapýsý ayný olan hücrelerin oluþmasýna neden olduðundan, tür içi çeþitliliðin saðlanmasýnda etkili deðildir. Eþeyli üremede kalýtsal çeþitliliðin saðlanmasýndaki temel faktör, mayoz bölünme ve döllenme olaylarýyla saðlanýr. 81[90] Doðadaki azot döngüsü, atmosferden canlý organizmalara ve organizmalardan atmosfere doðru olmak üzere iki þekilde gerçekleþir. Baklagillerin köklerinde yaþayan bakteriler, havadaki azotu yakalayarak bitkilerin kullanabileceði azot tuzlarýna çevirir. Bu olay atmosfer azotunun azalmasýna neden olur. Benzer þekilde, mavi yeþil algler de azot gazýný kendilerine baðlayarak, atmosfer azotunu azaltýcý yönde etkili olurlar. Organik azotlu bileþiklerin yakýt olarak kullanýlmasý sonucunda, açýða çýkan gazlar dýþ ortama verildiklerinden, atmosfer azotunun artmasýna neden olur. Bazý bakteri türleri (denitrifikasyon bakterileri) nitratlý bileþikleri ayrýþtýrýp, serbest azotu havaya verdiklerinden atmosfer azotunu artýrýcý etki yaparlar. 49

33 8[85] AB0 kan karakterinde, kan grubunu belirleyen üç gen vardýr. Bunlardan A ve B genleri kendi aralarýnda eþ baskýn, 0 genine karþý ise baskýndýrlar. Buna göre, A kan gruplu bir insan AA veya A0 genotipli, B kan gruplu insan ise BB veya B0 genotipli olur. Bir insanýn 0 kan gruplu olmasý, ancak 00 genotipli olmasýyla saðlanýr. Bunun için, 0 kan gruplu bireyin anne ve babasýnda mutlaka 0 geni bulunmalýdýr. A ile B geninin bir bireyde birlikte bulunmasý ise, AB kan grubunun oluþmasýna neden olur. Bu açýklamlara göre, sorunun þýklarýndaki bireyleri inceleyelim: A) Çocuk A0, anne 00, diðer çocuk B0 genotipli olursa baba B0 genotipli olabilir. B) Anne A0 ve baba B0 genotipli olursa, bunlarýn 00 kan genotipli çocuklarý oluþabilir. C) Baba B0 genotipli ve anne B0 genotipli olursa çocuklarý 00 veya B0 kan grubundan olabilirler. D) Anne A0 ve baba 00 kan gruplu olursa, bu aileden B kan gruplu çocuk oluþamaz. Çünkü, aileyi oluþturan anne ve babada B geni bulunmamaktadýr. E) Anne B0, baba A0 kan grubundan olursa, 0 kan grubundan çocuklarý dünyaya gelebilir. Cevap D 83[88] DNA yý oluþturan nükleotitlerden Guanin ile Sitozin arasýnda üçlü hidrojen baðý, Adenin ile Timin arasýnda ise ikili hidrojen baðý kurulur. Bu nedenle, guanin ve sitozin içeren nükleotit sayýsý fazla olan DNA, adenin ve timin saysý fazla olan DNA ya oranla, daha yüksek erime sýcaklýðýna sahip olacaktýr. Soruda verilen DNA lardan I. sinde 6000 guanin ve 6000 sitozin, II. sinde 5000 guanin ve 5000 sitozin, III. sünde ise 4000 guanin ve 4000 sitozin nükleotit bulunmaktadýr. Buna göre verilen DNA lar erime sýcaklýðýna göre düþükten yükseðe doðru III-II-I þeklinde sýralanabilir. Cevap E 50

34 84[87] Sorunun öncüllerinde verilen bilgilerden, çýkarýlabilecek en genel sonuç, bitkilerde yaprak dökülmesinde, kalýtsal özelliklerin ve çevresel þartlarýn birlikte etkili olduðudur. Diðer þýklarda verilen bilgileri tek tek ele alalým; A) Türkiyede yaþayan ve kýþýn yapraðýný dökmeyen bitkilerin, ayný sýnýfta olduðunu söylemek için, bu bitkilerin tür ve cins adlarýný ve diðer sýnýflandýrma kademelerindeki yerlerini bilmemiz gerekir. B) Türkiye deki meþe türlerinin, yaprak dökme durumuna bakarak ekvatordaki meþeler hakkýnda yargýya varmak yanlýþ olur. D) Ekvator kuþaðýnda yaþayan kavak ve söðütleirn kýsmi olarak yapraklarýný dökmesi, bütün kavak türlerinin yapraklarýný döktüðünü söylemek için yeterli olmaz. E) Türkiyede yetiþen çam aðaçlarýna bakýlarak, Dünya daki bütün çamlarýn, yapraklarýný dökmediðini söylemek için yeterli bir delil olamaz. Ancak bu bilgi gerçek olabilir. 85[80] Soyaðacýnda verilen özellik, çekinik genlerle aktarýlan ( Rh _ kan grubu veya farelerde beyaz tüylülük özellikleri gibi) bir özellik olabilir. Çünkü, çekinik özelliðin ortaya çýkabilmesi için, anne veya babadan birinde görülmesi yeterlidir. Hatta hiçbirinde görülmese bile, heterozigot durumda olmalarý, çocuklarýnda bu özelliðin ortaya çýkmasýna neden olabilir. Bu özellik, kedilerde X kromozomu üzerinde kalýtýlan ve heterozigot durumda ortaya çýkan bir özellik olamaz. Çünkü, erkek kediler bir tane X kromozomu taþýdýklarýndan, alacalý olmalarý mümkün olamaz. Taralý olan bireyler, MN kan grubundan olabilir. Diðer bireyler NN veya MM olarak alýrsak, taralý olan bireylerin oluþmasý mümkün olur. Soyaðacýndaki taralý bireyler renk körü olabilirler. Erkek bireylerin renk körü olabilmesi için, annenin taþýyýcý veya renk körü olmasý gerekir. Bu durum soyaðacýnda bulunmaktadýr. Ayný þekilde, kýz çocuðunun renk körü olabilmesi için, babanýn renk körü, annenin ise renk körü veya taþýyýcý olmasý gerekir. Bu durum soyaðacýndaki bireylerde saðlanmýþtýr. 51

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR.

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. SAYISAL ÖLÜ DÝAT! U ÖLÜDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLA SORU SAYISI 90 DIR. Ýlk 45 Soru Son 45 Soru atematiksel Ýliþkilerden Yararlanma Gücü, Fen ilimlerindeki Temel avram ve Ýlkelerle Düþünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ 2 TESTÝ (Fen 2)

FEN BÝLÝMLERÝ 2 TESTÝ (Fen 2) FEN BÝÝMERÝ TESTÝ (Fen ) Dershanede doðru þýkkýnýz Bu testte sýrasýyla, Fizik ( ) imya (4 ) Biyoloji ( 0) ile ilgili 0 soru vardýr.. Ývme (m/s ). m= kg F Þekil yatay a 0 4 8 Þekil Uygulanan kuvvet (N)

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ LYS - 1 GMTRÝ TSTÝ ÝKKT : 1. u testte toplam 3 soru vardýr. 2. evaplamaa istediðiniz sorudan baþlaabilirsiniz. 3. evaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Geometri Testi için arýlan kýsmýna iþaretleiniz.. Safalar

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir?

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir? 8. SINI ÜÇGN YRII NR TTi YÜSÝ üçgenin köþesinden kenarýna ait dikme inþa ediniz. yný iþlemi köþesinden kenarýna ve köþesinden kenarýna da uygulayýnýz. areli kaðýda çizilmiþ olan üçgenin kenarýna ait yüksekliði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR.

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. SAYISAL BÖLÜM DÝAT! BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Ýlk 45 Soru Son 45 Soru Matematiksel Ýliþkilerden Yararlanma Gücü, Fen Bilimlerindeki Temel avram ve Ýlkelerle Düþünme Gücü ile

Detaylı

Vektörler - Kuvvetler

Vektörler - Kuvvetler Vektörler - uvvetler 1. esiþen üç kuvvet dengede ise, herhangi iki kuvvetin bileþkesi ters yöndeki T T üçüncü kuvvete büyüklükçe eþittir. G Ýplerde oluþan gerilme kuvvetleri arasýndaki açý büyüdükçe bileþkesi

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

KÝMYASAL TEPKÝMELER UYARI UYARI. Kimyasal Olay Kimyasal Tepkime. Fiziksel Deðiþme. Kimyasal Deðiþme ) 3. teki element atomlarý sayýsýný bulalým:

KÝMYASAL TEPKÝMELER UYARI UYARI. Kimyasal Olay Kimyasal Tepkime. Fiziksel Deðiþme. Kimyasal Deðiþme ) 3. teki element atomlarý sayýsýný bulalým: KÝMYASAL TEPKÝMELER Daha önce bileþiklerin formüllerle gösterildiðini ve bu þekilde bir gösterimin bilimsel anlamda kolaylýk saðladýðýný öðrenmiþtik. Formüllerin bizlere saðladýðý baþka faydalarda vardýr.

Detaylı

tarafından hazırlanmıştır. 11.SINIF FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı

tarafından hazırlanmıştır. 11.SINIF FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. 11.SINIF FİZİ SORU BANASI ISBN-978-605-5631-18-5 Sertifika No: 11748 onu avrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula ardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları

Detaylı

= =

= = a 0 için a 1 = 1 a dır. 1 2 2 1 4 + 1 1 m = = 1 4. 4 1+4m = 1 1+4m = 1 13 1 4 1+4m=13, 4m=12, m=3 = 1 4 + m 1 4 1 + 4m 4 0,2= 2 10, 0,4 = 4 10 a3 = a.a.a 2.(0,2) 3 + (0,4) 3 = 2.( 2 10 )3 + ( 4 10 )3 8

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir.

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir. Maddeler tanecikli yapýdadýrlar. Bu tanecikler görülmeyecek kadar küçüktür. Fakat maddeyi oluþturan tüm taneciklerin hareketli olduðunu görmüþtük. Aþaðýda katý, sývý ve gaz hâllerinde bulunan maddelerin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 17. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM...

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 17. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM... ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12 Ölçme ve Deðerlendirme... 17 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM... 21 Ölçme ve Deðerlendirme... 27 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2...

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya çýlar ÇI aþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. ir açýsý, ë veya þeklinde gösterilir. [ [ Isýn, köþe [ [= é ukarýdaki açý, açýsý, açýsý veya açýsý þeklinde

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ A) ÜÇGENLER...8 1. Üçgende açılar...8. Üçgen eşitsizliği...11 3. Teoremler, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Öklid, Menaleus, Ceva Teoremleri...14 4. Açıortay, Kenarortay

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ 1 [ 8 ] 5 [7] 1 [8] 2 [6] 6 [2] 3 [5] 7 [4] 4 [3] 8 [1]

TÜRKÇE TESTÝ 1 [ 8 ] 5 [7] 1 [8] 2 [6] 6 [2] 3 [5] 7 [4] 4 [3] 8 [1] TÜRKÇE TESTÝ 1 [ 8 ] 1 [8] A kitapçýðý soru numarasý Heykeltýraþ taþa biçim verdiðine göre, heykeltýraþlýk etmek de biçim vermek anlamýna gelir. 2 [6] Olduðundan fazla görünme tutkusu kibirlilik, kendini

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 DİKKAT: 1.Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

LYS KÝMYA. Madde Bilgisi. Atomun Yapýsý ve Özellikleri

LYS KÝMYA. Madde Bilgisi. Atomun Yapýsý ve Özellikleri LYS KÝMYA Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF) Madde Bilgisi Atomun Yapýsý ve Özellikleri Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de olsa

Detaylı

Madde Bilgisi Atomun Yapýsý ve Özellikleri

Madde Bilgisi Atomun Yapýsý ve Özellikleri Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS KİMYA Ödev Kitapçığı 1 (MF) Madde Bilgisi Atomun Yapýsý ve Özellikleri Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ KÝMYA ÖDEV KÝTAPÇIÐI Bu kitapçýðýn

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

tarafından hazırlanmıştır. FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula Yardımcı

tarafından hazırlanmıştır. FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula Yardımcı Bu kitap tarafından azırlanmıştır. İİ SOU BANASI ISBN-978-605-5631-08-6 Sertifika No: 11748 Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula ardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın akları na ait olup, tüm akları saklıdır.

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

18. Amonyum (NH 4 ÖRNEK

18. Amonyum (NH 4 ÖRNEK 18. Amonyum (NH 4 + ) ve nitrat (NO3 ) iyonlarýndaki azot atomlarýnýn yükseltgenme basamaklarý sýrasýyla aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak verilmiþtir? ( 1 H, 7 N, 8 O) A) +3, 5 B) 3, +5 C) 3, 5 D)

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran 008 Matematik I Soruları ve Çözümleri 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 = 7 ( 1).( ) = 1 7 1 = 7 ( ).

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji MİTOZ -. Ünite 6. Deniz yıldızının kopan parçasının yenilenmesi (onarım), ağaç gövdesinin büyümesi (büyüme) ve zigotun embriyoya dönüşmesi mitoz bölünme ile gerçekleşirken insanlarda yumurta hücresinin

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Etkilemek sözcüðü; 1. ve 3. cümlede bir kimsenin davranýþýný, düþüncesini, duygularýný deðiþtirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

Tam Sayılarda Çarpma. Korsanın verdiği şiiri, Cemile matematik diline aşağıdaki şekilde çevirmiştir. Acaba nasıl yapmıştır

Tam Sayılarda Çarpma. Korsanın verdiği şiiri, Cemile matematik diline aşağıdaki şekilde çevirmiştir. Acaba nasıl yapmıştır Korsanın verdiği şiiri, Cemile matematik diline aşağıdaki şekilde çevirmiştir. Dostumun dostu dostumdur. Dostumun düşmanı düşmanımdır. Düşmanımın dostu düşmanımdır. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Acaba

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 996 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Bir sınıftaki örencilerin nin fazlası kız örencidir. Sınıfta erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır? A) B) 8 C) 6 D) E) Çözüm Toplam öğrenci

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

FEN BİLİMLERİ 1 TESTİ (Fen 1)

FEN BİLİMLERİ 1 TESTİ (Fen 1) FEN BİLİMLERİ 1 TESTİ (Fen 1) 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1 1) Kimya (14 ) Biyoloji ( 0) ile ilgili 0 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri 1 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Detaylı

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer?

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer? PARABOL TEST /. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði parabl belirtir? 5. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði A(0,) nktalarýndan geçer? A) f()=5 f()=+ C) f()= D) f()= f()= 4 + + A) f()= f()=

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI /. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Bir sözün benzetme amacý olmaksýzýn baþka bir söz yerine kullanýlmasýna ad aktarmasý denir. D seçeneðindeki kulak sözcüðü,

Detaylı

Maddenin Tanecikli Yapýsý

Maddenin Tanecikli Yapýsý 161 Maddenin Tanecikli Yapýsý Madde Nedir? Çevremizde gördüðümüz ya da hissettiðimiz kütlesi olan boþlukta yer kaplayan yani hacmi olan her þeye madde denir. Maddeler katý, sývý ve gaz hâlde olabilir.

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

= 8 olduğuna göre, a kaçtır?

= 8 olduğuna göre, a kaçtır? Ö.S.S. 006 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere, a.b b a a b olduğunu göre a+b toplamı kaçtır? A) B) C) 0 D) E) Çözüm a.b b a b b b² b b ± b için a a- a

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Þemsiyemin üzerinde saðdaki þekilde de görüldüðü gibi KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyeme ait bir resimdir? A) B) C) D) 2. Dört eþ dikdörtgen daha büyük bir dikdörtgen

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.S.S. 008 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 7 ( 1).( ) 1 7 1 7 ( ). -7 1. 4,9 0,49 0,1 + işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI . a 6 b a b 8 ifadesinin açılımında b çarpanının bulunmadığı terim aşağıdakilerden hangisidir?. Bir toplulukta en az iki kişinin yılın aynı ayı ve haftanın aynı gününde doğduğu kesin bilindiğine göre,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI 10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI KONULAR HACİM VE HACİM ÖLÇÜLERİ KAVRAMI HACİM ÖLÇÜLERİ BİRİMLERİ 1. Metreküpün Katları As Katları 2. Birimlerin

Detaylı

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET 4 uvvet ve Hareket Bu ünitede, alýnan yol ve yer deðiþtirmenin ne anlama geldiðini, konum - zaman grafiklerinden hýzýn nasýl bulunacaðýný, sabit hýzla hareket eden cisim ya da sisteme etki eden kuvvetlerin

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 14 Haziran 2009. Matematik I Soruları ve Çözümleri E) 6 ). 6 5 = 25 6 =

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 14 Haziran 2009. Matematik I Soruları ve Çözümleri E) 6 ). 6 5 = 25 6 = Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 4 Haziran 009 Matematik I Soruları ve Çözümleri. ( ).( + ) işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 6 C) D) 6 E) 6 Çözüm ( ).( + ) 0 ( ).( ) + ( 4 9 ). 6 36 6 36. 6 6. 0, 0,0 0,0 işleminin

Detaylı

BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI

BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI ~ Türevin Tanýmý ~ Saðdan ve Soldan Türev ~ Türevin Süreklilikle Ýliþkisi ~ Türev Alma Kurallarý ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Türevi ~ Alýþtýrmalar ~ Test ~ Türevde Zincir

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi.

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi. seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18.

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18. TEOG SINAV SORUSU-1 ANABİLİM HAFTA SONU ÖDEVİ 26.09.2014 2. Aşağıdaki tabloyu ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) oluşuna göre doldurunuz. İFADELER D Y Kromozomlar kalıtım birimi olan genleri taşırlar.

Detaylı

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür) BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 1. Seçeneklerde evrensellik, bütün insanlýðý ilgilendirmek; özgün, kendi olmayý baþarabilmek; nesnellik, kendi görüþlerini katmamak; doðal, kendini deðiþtirmeden vermek

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR

UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR Cisimlerin kapladığı yer ve içinde bulundukları mekan uzaydır. Doğruda sadece uzunluk, düzlemde uzunluk ve genişlik söz konusudur. Uzayda ise uzunluk ve genişliğin yanında

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı