ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Nisan 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3041 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝTMEYEN YAZI... SINAVDA KOPYA SERBEST

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Nisan 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3041 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝTMEYEN YAZI... SINAVDA KOPYA SERBEST"

Transkript

1 Bugün ne piþirelim diye düþünmeyin sakýn. Mangalý yakýn... Ve saat 19.00'dan önce piknikten eve dönmeye bakýn... Paydos saatinde trafikte sýkýþmayýn!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Nisan 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3041 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý SANKÝ BÝR MASAL BÜTÜN BUNLAR DA... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... HAYIRLISI NEYSE O OLACAK... Zübeyir Aðaoðlu BÝTMEYEN YAZI... Ali Osman BUGÜNKÜ SINAVDA KOPYA SERBEST Erdoðan Baybars ÝÇTENLÝK MESELESÝ Elvan Levent TALÝHÝ BENZEMESÝN Mehmet Levent Yarýn bugündür n Kuzey Kýbrýs seçmenleri cumhurbaþkanýný seçmek için bugün bir kez daha sandýk baþýna gidiyor. Seçimde 164 bin 72 seçmen oy kullanma hakkýna sahip... Sandýklar saat 18.00'de kapanacak... Saat 19.00'dan itibaren sonuçlarýn belirlenmesi bekleniyor... n Bir adayýn seçilebilmesi için geçerli oylarýn en az %50'den bir fazlasýný almasý gerekiyor. Bunun gerçekleþmemesi halinde seçim 2. tura kalacak ve önümüzdeki Pazar günü en çok oyu alan iki aday arasýnda yapýlacak... n Lefkoþa'da 189 sandýkta 567 kiþi görev yapacak... Maðusa'da 161, Ýskele'de 74, Girne'de 122 ve Güzelyurt'ta da 83 sandýk bulunuyor... n Enformasyon Dairesi Saray Otel'de basýn merkezi oluþturdu... Uluslararasý medya kuruluþlarý ile Kýbrýslý Rum gazetecilerin seçimlerimize ilgisi büyük... l 3. sayfada Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Biraz Dr. Küçük... n2. sayfada

2 KTHY AVRUPA UÇUÞLARINI YAPAMIYOR Ýzlanda'daki Eyfyallayöküll buzulundaki yanardaðýn püskürttüðü kül bulutu nedeniyle önceki gün Avrupa genelindeki her 3 uçuþtan 2'si iptal edilirken, Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn (KTHY) da Avrupa uçuþlarý yapýlamýyor. TAK Muhabiri'nin edindiði bilgiye göre, tüm Türkiye uçuþlarý yapýlabilirken, Avrupa uçuþlarýna baðlantýlý seferlerde de aksamalar yaþanýyor. KTHY, baðlantýlý seferler dolayýsýyla yaþanan aksaklýklarýn giderilebilmesi için Antalya ve Ýzmir yolcularý için dün ek sefer koydu. ÝSTANBUL'DAN SEFERLER ÝPTAL Ýzlanda'daki yanardað patlamasý nedeniyle kül bulutlarýnýn yayýlmasý sonucu Ýstanbul Atatürk Havalimaný'ndan kuzey ve orta Avrupa ülkelerine yapýlan uçak seferindeki iptaller 3. gün de artarak devam ediyor. Alýnan bilgiye göre, Atatürk Havalimaný'ndan Avrupa ülkelerine yapýlmasý planlanan uçuþ iptallerine yenileri eklendi. Avrupa'da hava sahasý kapalý olan Ýngiltere, Ýrlanda, Norveç, Ýzlanda, Ýskoçya, Finlandiya, Ýsveç, Letonya, Danimarka, Hollanda, Belçika, Polonya, Almanya ve Fransa gibi ülkelere, bugün hava sahalarý kýsmen kapatýlan Ýtalya, Ýsviçre, Slovenya, Moldova, Çek Cumhuriyeti de eklendi. Atatürk Havalimaný'ndan Londra, Frankfurt, Varþova, Birmingham, Göteburg, Kopenhag, Helsinki, Paris, Berlin, Stockholm, Hamburg, Düsseldorf, Amsterdam, Stuttgart, Brüksel, Münih, Riga, Nürnberg, Oslo, Köln, Manchester, Hannover, Varþova ve Viyana'ya yapýlacak sefer iptallerine, dün Zürih, Milano, Cenevre, Prag, Kiþinev, Lyon ve Lubyana da dahil oldu. SERDAR DENKTAÞ: POLÝSE BASKI YOK Demokrat Parti Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, " Serdar Denktaþ ve oðlu, polise baský yaparak afiþ yýrtma zanlýsý olarak tutuklanmýþ gençleri serbest býraktýrdýlar" söylem ve haberlerinin tamamen asýlsýz, gerçekle uzaktan yakýndan hiçbir alakasý olmayan bir iddia olduðunu söyledi. Denktaþ yaptýðý yazýlý açýklamada, "ne ben þahsen, ne de oðlum Rauf Denktaþ, böylesi, benzeri veya herhangi bir konuda polise talepte bulunmamýþtýr" dedi. MAZOT ÇALMAYA ÇALIÞAN GENÇ SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI Gazimaðusa'da M.K (E-23), bir iþ yerinin önünde park halinde bulunan kamyonun mazot tankýndan mazot çalmaya çalýþtýðý sýrada polis tarafýndan suçüstü tespit edilerek tutuklandý. Polis Basýn subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat sýralarýnda meydana gelen olay hakkýndaki soruþturma devam ediyor. GÝRNE'DE BÝNALARA HASAR Girne'de bazý CTP Ýrtibat Büro'larýna kimliði meçhul/ þahýslar tarafýndan zarar verildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, Nisan saatleri arasýnda meydana gelen olaylarda Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde CTP Ýrtibat Bürosu olarak kullanýlan binanýn kuzey ve batý cepheleri meçhul þahýs/ lar tarafýndan boyanarak hasara uðratýldý, ayný binanýn damýnda bulunan Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'a ait seçim posteri kesildi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Yýlýný hatýrlamam. Ama okullarýn kapalý olduðu bir zamandý. Ve bir hayli sýcak bir gün olduðuna göre mevsim, yazdý. Köylü daða adam yolladý, mersin dalý kestirdi ve Dillirga'nýn Ayatotoro köyünden Poli-Lefkoþa asfalt yolunun üstünde ve deniz sahilindeki Mansura köyüne kadar olan toprak yola, baþtan sona serpti. Tabellaya baktýðýmýzda, asfalt yoldan Ayatotoro'ya mesafeyi 2 mil gösterirdi. Oysa Ayatotoro'ya bir mil kadardý mesafe... Geriye kalaný Piyi'ye kadardý. Piyi, Ýngiliz Ýdaresi tarafýndan ayný köy sayýlmadýðý için haritalarda yer almazdý. Ama aslýnda, ayrý bir köy idi yýlýndan önce basýlan Venedik haritalarýnda ise Piyi, Halleri olarak yer almaktadýr. Aslýnda Halleri sözcüðü bize kadar geldi de insanlarýmýzca, Piyi ile Pienya köyleri arasýndaki bir tepeyle bir dönemecin adý olarak geldi. Ýngiliz askerlerinin kullandýklarý haritalarda da vardý hatýrladýðým kadarýyla Halleri. Þundan bilirim: Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýndaydý. Ýlkokuldaydýk. Öðretmen bizi kýra çýkardý. Mezarlýktan köye doðru biraz önde, daha sonra Fayýk Dayý'nýn kahvehane inþa ettiði yerde, birkaç Ýngiliz tanký çýktý önümüze ansýzýn. Durdular. Ve öðretmene, haritayý göstererek, "Halleri, Halleri" diye diye yerini sordular herhalde. Öðretmen ne dedi bilmem. Geri döndüler. Halleri'ye gitmediler her nedense. Öðretmen "Halleri yok" mu dedi? Bilemezdi çünkü... Korkumdan ne kadar çok aðladýmdý o gün... Ondan mý ne, hiç unutamadým o günü... Her neyse... Mersin dallarý, öðretmen evinin karþýsýnda, hemen köprünün yanýnda, havuzun karþýsýndaki kahvehaneden baþlayarak serpildi Mansura'ya kadar. Çünkü köylü, Dr. Küçük'ü o kahvehanede karþýlayacaktý. Yani bu hazýrlýk, Dr. Küçük içindi. Hayatýmda Dr. Küçük'ü o gün gördüm ilk kez... Köye öðleden sonra geldi. Sýcaðýn belinin kýrýlmaya yüz tuttuðu bir zamanda. BÝRAZ DR. KÜÇÜK Yalnýzdý. Arabayý kendisi kullanýrdý. Üzerinde beyaz, kýsa kollu bir gömlek vardý. Köylü kahvehaneyi doldurduydu. Köylüye ne dediðini hatýrlamam. Ama, makbuz karþýlýðýnda para topladýðýný iyi hatýrlarým. Ýki tane makbuz 'e kadar, köyümüz iþgale uðrayana kadar, babamýn her nedense boþ olarak sakladýðý bir defterin arasýnda, durdu. KATAK içindi... Dr. Küçük adý, hýzla yayýldý. Köylüler Ada genelinde, baþka bir isim duymadýlar yýllarca... Her nutkunda, köylünün, "ýrgat"ýn mutlaka yeri vardý! "Ýþçi" deðil, "ýrgat" derdi. Dr. Küçük'ten önce birisi, toplum tarafýndan bu denli tutuldu mu, bilmem. Ve kendi uðraþýyla kendini kabul ettiren oldu mu topluma bu þekilde? Kitaplarda görmedim. Yaþamýmda da Dr. Küçük'le ilk kez 1963'te yüz yüze geldim. Daha doðrusu konuþtum. Yalnýz deðildim. Bir arkadaþla beraberdik. Onu görünce yanýmýza geldi zaten. "Aziz dostum, hem aðzýma sýçtýlar, hem kafama. Beni Ýstiklal Mahkemesine çýkardýlar" dedi. Ve, bu minval üzere yakýnmayý sürdürdü. Dr. Küçük kendini topluma kabul ettirdi ama, Türkiye'ye 1950'ye kadar kabul ettiremedi. görmedim. Dr. Küçük'le ilk kez 1963'te yüz yüze geldim. Daha doðrusu konuþtum. Yalnýz deðildim. Bir arkadaþla beraberdik. Onu görünce yanýmýza geldi zaten. "Aziz dostum, hem aðzýma sýçtýlar, hem kafama. Beni Ýstiklal Mahkemesine çýkardýlar" dedi. Ve, bu minval üzere yakýnmayý sürdürdü. Dr. Küçük kendini topluma kabul ettirdi ama, Türkiye'ye 1950'ye kadar kabul ettiremedi. Türkiye'nin mühürüne Menderes zamanýnda kavuþtu. En parlak dönemi 'dir bana göre. Denktaþ ile Burhan Nalbantoðlu'nun sahneye çýkýþýna kadar. Sonra, TMT ile TMT'nin asker yetkilileri ile yýldýzý barýþmadý. Ne onlar Dr. Küçük'ü, ne Dr. Küçük onlarý kabullenebildi. Yine de idare etmeðe çalýþtý. Sivil idareyi öne çýkarmak en büyük arzusuydu ama, gereken cesareti gösteremedi. Bir Makarios olamadý... Oysa düþünce olarak hep, toplumun kendi kendini yönetmesinden yanaydý. Bazý riskleri alamadý. O nedenle birtakým hatalara düþürüldü. Ve düþünceleri doðrultusunda savaþamadan bir kenara itildi... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý SANKÝ BÝR MASAL BÜTÜN BUNLAR DA... Ölen annemin fotoðrafýna baktým uzun uzun yýllar sonra... Sanki bir ful ve yasemin kokusu deðdi burnuma... Sonra biraz küllü suyu... Biraz da islimdeki lambasuyu kokusu karýþtý buna... Ve akþam olurken sokaktan beni çaðýran bir ses... Eski bir sandýkta yaldýzlý birkaç fes... Fanuslu lambanýn mum ýþýðý gibi aydýnlattýðý yarý karanlýk bir oda... Egzemalý ellerine tuzlu deniz suyunun iyi geldiðine inanan annem, inanýrdý dualara ve beddualara da... Yurdunu kaybetmiþ gibiydim onu kaybettikten sonra... Ve biliyordum, hiçbir zaman rastlayamayacaðýmý bir daha onun gibi kusursuz bir kadýna... Yalnýz çocukluðumun deðil, yaþlýlýðýmýn da annesi olsun isterdim. Baþýmý dizlerine koyduðum gibi koymak... Ful kokan göðsüne yaslandýðým gibi yaslanmak... Ve ona koþmak her seferinde, karanlýk bir yaðmur gibi canýmý sýktýðýnda yaþamak... Çok geç bir vakitteyse, pencereye býraktýðý anahtarý alýp usulca kapýyý açmak... Ölen annemin fotoðrafýna baktým uzun uzun yýllar sonra... Bir sokaktan diðer sokaða taþýndýðýmýz gün geldi aklýma bir at arabasýnda... Ve Lefke'den portokal çantalarý ile gelen dayým... Ýlk çocuk Mustafa... Ýkinci çocuk Kemal... Merak ettiðim ne çok þey varmýþ meðer... Annem ölünce anladým bunu da... Baf'taki o güzel köyü neden býrakýp evlenince Lefkoþa'ya taþýndýklarýný bile soramadým... Neden hiç okula gitmediklerini... Kendi aralarýnda neden hep Rumca konuþtuklarýný... Cemal Mida ile hiç karþýlaþýp karþýlaþmadýklarýný... Ve Tera'da geçen çocukluklarýný... Neden þimdi aðýr basýyor bunlarý öðrenme meraký? Ve neden yýllar sonra rüyalarýma giriyor çarþaflý hali... Dar bir sokak... Ellerinde boþ tabaklarla uzun bir insan kuyruðu... Baþýný mevlitçi bir kadýn gibi baðlamýþ olan annem kuyruðun baþýnda... Ve önünde kocaman bir kazan... Ýçinden dumanlar çýkan çorba dolu bir kazan... Sýrasý gelen uzatýyor boþ tabaðýný... Ve kepçeyle çorba dolduruyor annem tabaða... Gözgöze geliyoruz birdenbire... Gülümsüyor bana bakarak... Derken saçlarýmý okþuyor usulca... -Sen de aç mýsýn, diye soruyor bana... Uyanýyorum kan-ter içinde... Nerdeyim... Annem nerde... Ne biçim bir rüya bu... Ölen annemin fotoðrafýna baktým uzun uzun yýllar sonra... Pazar sabahlarý geldi yazlarý aklýma... Radyodaki þarkýlar... Eski yazlýk sinemalar... Bayanlara meccani seanslar... "Kanun Namýna" filmi... Karanlýk dar sokaklardan sinema dönüþlerimiz... Sonra bir þarký: "Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni"... Pazar sabahlarý çanlar çalardý kiliselerde... Kaðýttan uçurtmam telgraf tellerine takýlýrdý... Hep böyle sürecek sanýrdým günler... Bilmezdim ki bir gün ölüm herkesi ayýrýrdý... Ölen annemin fotoðrafýna baktým uzun uzun yýllar sonra... Baþka bir Lefkoþa... Baþka bir hayattý yaþadýðýmýz mutlaka... Yoksa o gülen gözler, o konuþan dudaklar bir gün nasýl böyle yok olurdu... Mezarlýktan deðil, oturduðumuz sokaklardan geçiyorum... Ne varsa, yerli yerine koyarak herþeyi... Eski komþularýmýzý... Eski kahve fallarýný... Yeniden kahvehaneye çeviriyorum pansiyonlarý... Eski haline getiriyorum Yenicami Sokaðýný... Bakýþýyoruz fotoðraftaki gözlerle... O bana gülümsüyor, ben ona... Mahsustan geçmiþ yýllar... Sanki bir masal bütün bunlar da...

3 AFRÝKA dan mektup... KIBRIS GÖZYAÞLARINA ÝNANMIYOR KKTC ilan edilirken, alkýþlayanlar olduðu gibi aðlayanlar da olmuþ olabilir. Acý duyan insan aðlar... Ve aðlamak ayýp deðil... Ünlü Rus yazarý Dostoyevski'nin çocuðu ölmüþtü Ýsviçre'de bulunduðu sýrada... Ve hüngür hüngür aðlamaya baþlamýþ yazar. Aðlama sesinden rahatsýz olan Ýsviçreli komþusu ise uyarmýþ onu... Çok yüksek sesle aðlýyormuþ... Sessiz olsunmuþ biraz... Dostoyevski bu yüzden hiç sevmemiþ Ýsviçrelileri... * Gözyaþlarý sizi ilgilendirirse, neden KKTC için aðlayanlarý merak edersiniz yalnýz? Kimbilir kimlerin ne gözyaþlarý var daha seçimlerini, partisi kýlpayý kaybeden Ýsmet Kotak da kahrýndan aðlamýþtýr belki o gece... O yenilgiyi hak etmeyen Kotak çok hüzünlenmiþ... Evine dönmüþ... Ve bir kaset takmýþ videoya... Bir film: "Mahatma Gandi!" Sabaha dek bu müthiþ filmi seyretmiþ... Gandi'nin dramatik hikayesini... Yeni bir güne, yeni bir mücadeleye böyle bilenmiþ iþte... * Peki, Özker Özgür'ün yirmi yýllýk baþkanlýktan sonra, partisinden ihraç edildiði zaman, o geceyi nasýl geçirdiðini hiç merak etmediniz mi? Çok duygulu bir insandý Hoca... O akþam aðlamýþ mý acaba? Bu gibi anlarda derin bir yalnýzlýða gömülür insan... Ve eðer büyük bir haksýzlýða uðradýðýna inanmýþsa, bir sýzý duyar kalbinin derinliklerinde... Yirmi yýl... Dile kolay... Çocuðu gibi sevdiði bir parti... Ve sonra... Bu çocuðu tarafýndan kovulmak... Hoca'nýn o mendebur illete yakalanmasýnýn sebeplerinden biriydi belki... Dehþetli keder... Dehþetli acý... Ýnsan vücudundaki pek çok hastalýðýn tetikleyicisi... Hiç düþündünüz mü, nasýl geçirmiþ Hoca o geceyi?.. * 13 yýldýr çýkarýyoruz biz bu gazeteyi... Karþýlaþmadýðýmýz bela ve rezalet kalmamýþ... Ama bize sorarsanýz, bizim baþýmýza gelenlerin hiçbiri Özker Hoca'nýn partisinden kovulmasý kadar acý deðil... Daha da acýsý, ölüm döþeðinde yatarken bile bir iyilik yapýlmamýþ Hoca'ya... Öleceðini bile bile geri almamýþlar o kararý... Býrakmýþlar ve öyle ölmüþ... * Gazetecilik hatýralarýmýzýn en acý hatýralarýndan biri de budur iþte... Erguvanlar her çiçek açtýðýnda sevinçle birlikte gözyaþlarý da gelir aklýmýza... Sessizce aðlayanlar var her zaman bir köþede... Belki bu akþam da olacak... Birileri sevinç çýðlýðý atarken, birileri de gözyaþý dökecek... Ama ne ilk, ne de son olacak onlar da... * Hayat böyle iþte... Rulet de döner, tekerlek de... Herkes aðlar bir gün... Sýrasý gelince... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE KKTC sandýk baþýnda KKTC Cumhurbaþkanlýðý seçimi bugün halk sandýða gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun 7 adayýn yarýþacaðý Cumhurbaþkanlýðý seçimi için açýkladýðý takvim uyarýnca, resmi propaganda dün saat 18.00'de sona erdi. Bugün yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçiminde Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayý Derviþ Eroðlu, baðýmsýz adaylar Mehmet Ali Talat, Tahsin Ertuðruloðlu, Mustafa Kemal Tümkan, Arif Salih Kýrdað, Zeki Beþiktepeli ve Ayhan Kaymak yarýþacak. Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen partilerden CTP, TDP ve ÖRP Talat'ý; DP ise Eroðlu'nu destekliyor. Meclis dýþý partilerden BKP Talat'a; MAP ve HÝS ise Eroðlu'na destek açýklamýþtý. YKP seçimi boykot ediyor; KSP ise "alternatif yok" diyerek baðýmsýz çalýþma yaptýðýný bildirmiþti. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve ilçe seçim kurullarý, 18 Nisan Cumhurbaþkanlýðý seçimi için hazýrlýklarýný tamamladý. Lefkoþa ilçesinde 189 sandýkta 567 kiþi görev alacak. Gazimaðusa'da 161, Ýskele'de ise 74 sandýk kurulacak ve toplam 705 kiþi görev yapacak. Girne ilçesinde 122 sandýkta 366 sandýk görevlisi, Güzelyurt'ta da 83 sandýkta 249 kiþi görev alacak. 164 BÝN 72 SEÇMEN Cumhurbaþkanlýðý seçiminde Lefkoþa ilçesinde 51 bin 381, Gazimaðusa ilçesinde 43 bin 4, Girne ilçesinde 31 bin 233, Güzelyurt ilçesinde 21 bin 214 ve Ýskele ilçesinde 17 bin 240 olmak üzere toplam 164 bin 72 seçmen oy kullanabilecek. Bir adayýn seçilebilmesi için geçerli oylarýn en az yüzde 50'sinden bir fazlasýný almasý gerekiyor. Hiçbir aday bu orana ulaþamazsa, seçim ikinci tura kalacak ve 25 Nisan Pazar günü en çok oyu alan iki aday arasýnda yapýlacak. BASIN MERKEZÝ Bu arada, Enformasyon Dairesi, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine yönelik "Basýn merkezi" kuruyor. Özellikle yabancý medya mensuplarýnýn hizmetine yönelik olarak Saray Otel'de oluþturulacak merkez, bugünden itibaren iki gün faaliyette olacak. Uluslararasý ve Rum medya kuruluþlarýnýn merkeze yoðun ilgi gösterdiði, 15'in üzerinde uluslararasý medya kurumunun 60'ýn üzerinde çalýþanýyla Enformasyon Dairesi'ne akredite olduðu bildirildi. Merkezde bilgisayarlar, hýzlý internet, faks, telefon gibi iletiþim araçlarý medya mensuplarýnýn hizmetine sunulacak. Seçim sonuçlarýnýn anýnda merkeze aktarýlmasý yönünde düzenleme yapýlýrken, siyasilerin açýklamalarýnýn merkeze aktarýlmasýna da imkan saðlanacak. Enformasyon Dairesi'nin ayrýca, baþta üniversite öðrencileri olmak üzere ülkedeki yabancýlarý bilgilendirmek amacýyla seçimlere yönelik Türkçe ve Ýngilizce seçim broþürü hazýrladýðý da kaydedildi. YASAKLAR Seçim gününe iliþkin bazý yasaklar þöyle: "Oy verme günü, her ne surette olursa olsun alkollü içki satýlmasý, umumi yerlerle umumi mahallerde her çeþit alkollü içki satýlmasý, verilmesi ve içilmesi yasaktýr; bütün umumi eðlence yerleri oy verme süresince kapalý kalýr. Eðlence yeri niteliðine haiz lokantalarda yalnýz yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayiþi korumakla görevli olanlardan baþka hiçbir kimse, köy, kasaba ve þehirlerde silah taþýyamaz." KÝMLÝÐÝ KANITLAYACAK RESMÝ BELGE ÞART YSK 18 numaralý duyurusunda ise seçmenin oyunu kullanabilmesi için, üzerinde fotoðrafý bulunan ve kimliðini kanýtlamaya yarayan resmi bir belge sunmak zorunda olduðunu hatýrlattý. YSK duyurusuna göre "Resmi belge, Kýbrýs Türk Federe Devleti (KTFD) döneminde veya KKTC döneminde yurttaþ olanlara verilen kimlik kartýný veya polis kimlik kartýný veya KTFD veya KKTC pasaportunu veya KKTC sürüþ ehliyetini anlatýr." Bu belgelerden birini sunmayan oy kullanamaz. FOTOÐRAF MAKÝNESÝ, TELEFON YASAK... Oyunu kullanmak üzere sandýða giden ve sandýk baþkanýndan oy pusulasýný ve "evet" mührünü alan seçmen, varsa yanýnda getirdiði fotoðraf makinesi, telsiz veya cep telefonu ve benzeri cihazlarýný kurul baþkanýna teslim ederek doðruca kapalý oy verme yerine gider ve oyunu kullanmadan baþka yere gidemez. Cumhurbaþkanlýðý seçiminde seçmen kartý kullanmanýn zorunlu olmadýðý belirtilen duyuruda, ancak sandýk kurullarýnda görevli polisler ile görevli olduðu sandýkta kayýtlý seçmen olmayan görevlilerin oylarýný kullanmak için seçmen kartlarýný ibraz etmelerinin zorunlu olduðu kaydedildi. Seçmen kartý eline ulaþmayan seçmenlerin oy kullanacaklarý sandýðýn numarasý ile yerini ilgili ilçe seçim kurullarýna þahsen veya telefonla baþvurarak veya (http // www mahkemeler net) ile (ysk kamunet net) adresli web sitelerinden öðrenebilecekler. ex istence Elvan Levent ÝÇTENLÝK MESELESÝ Politikada içtenlik aramak, fazlasýyla naif bir fikir olmakla birlikte, içtenliksiz politikalarýn, yol açtýðý tablolarýn çirkinliðini görmezden gelmek de, o kadar kolay deðildi bana kalýrsa. Kýbrýs'ta sýnýrlar açýldýðýndan bu yana örneðin, halâ tek bir kez bile kuzeye geçmemiþ olan Kýbrýslý bir Rum gencin, geçen zamana raðmen sýnýrý geçmeme gerekçesi deðiþmemiþti örneðin. Sorduðunuzda, yýllardýr verdiði yanýtý tekrarlardý yine: "Eðer sýnýrlarýn gerçekten samimiyete dayanan nedenlerden ötürü açýldýðýna inansaydým, kuzeye ilk geçen ben olurdum. Ancak, kapýlarýn tamamen politik çýkarlar doðrultusunda açýldýðýný düþündüðümden dolayý, o sýnýrdan geçmek hiç içimden gelmedi. Oynanan bu siyasi oyunda kullanýlmak istemiyorum." Bu yaklaþýmý da içtenliksiz bulanlar vardý elbette. Onlarýn buna karþý yanýtý da þuydu: "Gerçekten barýþa inanan birisi, yüreðini politikayla bulandýrmaz." Rus politika uzmaný ve filozof Aleksandr Dugin'in geçenlerde, þu an Güney Kafkasya'daki politik durumdan bahsederken ortaya koyduðu görüþler mesela, politika ve içtenliðin, pek de yanyana duramayacak iki unsur olduðunu düþündürdü bana bir kez daha. Dugin konuya, bir süre önce, Washington'da Temsilciler Meclisi Dýþ Ýliþkiler Alt Komitesi'nin 1915 hadiselerini 'soykýrým' olarak kabul etmesinden ve buna baðlý olarak Türkiye- Amerika iliþkilerinin gerilmesinden girdi. Yanýt aradýðý soru ise þuydu: Amerika bu kadar zamandýr 'gözlerini kapadýðý' bu olaya karþý tavrýný, neden þimdi deðiþtirdi? Karabað'daki durum, Ermenistan- Azerbaycan iliþkilerinde olasý bir gerilme, Türkiye'nin bölgedeki konumu ve Amerika'yla iliþkilerinin aldýðý boyut, bütün Kafkasya'yý muhtemel bir patlamanýn eþiðine getiriyordu Dugin'e göre. Rusya'nýn iþine gelen, þu anki mevcut durumun devam etmesiydi. Türkiye, Azerbaycan'la iyi iliþkilerini korurken, Ermenistan'la olan iliþkisini de normalleþtirme çabasý içindeydi. Ermenistan'da askeri üsleri olan Rusya'nýn, Azerbaycan'la da arasýný bozmamak da hiç iþine gelmiyor, diyordu Dugin. Öte yandan yeni bir dönemin eþiðinde bulunan Güney Kafkasya'nýn kaderindeki muhtemel bir deðiþiklikten hiç memnun olmayacak olan tek ülkenin ise, Amerika olduðunu söylüyordu. Ýçtenlik meselesine gelince... Eðer Amerika, o kadar zaman sonra 'soykýrým' olarak tanýdýðý 1915 olaylarýna, gerçekten içten ve samimi bir þekilde yaklaþsaydý, Ermeniler belki bundan hoþnut olabilirlerdi. Ancak, þimdilerde Irak ve Afganistan'da kendisinin 'soykýrým' gerçekleþtirdiði Amerika'nýn bu tavrýnda sevinilebilecek bir içtenlik olmadýðýnda diretiyordu Dugin ki, durumun ironikliðini görmezden gelmek mümkün deðildi gerçekten de. Amerika'nýn Ermeni meselesiyle ilgili daha önce deðil de þimdi 'soykýrým' kelimesini telafuz etmesinin nedenini ise filozof þöyle açýklýyordu: "Daha önce Türkiye Amerika için Kafkasya'da güvenilir bir partnerdi. Bu yüzden Ermeni meselesi de dahil, birçok mevzuya göz yumuyordu. Þimdi ise mutlak kontrolünün tehlikeye girdiðinden duyduðu hoþnutsuzluðu belirtmek için 1915 olaylarýný 'soykýrým' olarak tanýdýðýný açýkladý." Dugine göre, Amerika'nýn tutumu, Ermeniler açýsýndan memnuniyet duyulabilecek bir tavýr deðil, tam tersine aþaðýlaycý bir durumdu. Kurbanlarýn kullanýldýðý politik bir manipülasyon... Kafkasya'da Ermenistan ve Azerbaycan arasýnda kan dökmek için bir fýrsat... Amerika, bir halkýn trajedisini kendi politik emel ve çýkarlarý doðrultusunda kullanýyordu yani... Birçoklarý tarafýndan faþist görüþlere karþý eðilimi nedeniyle eleþtirilen Dugin'in, Amerika'nýn içtenliksiz tavrýný yererken ortaya koyduðu argümanlarýn da, ne kadar samimi olduðu baþka bir tartýþma konusu olurdu herhalde. Ancak, nasýl ki bizde yýllar sonra birdenbire açýlan sýnýrlar kafalarda soru iþareti uyandýrýyorsa, Amerika'nýn o kadar zaman sonra 'soykýrým' meselesinde deðiþtirdiði tutumu da, kafalarda o kadar soru iþareti uyandýrýyordu.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Maniler yazdým sana alasýn okuyasýn Yasemin kokusunu içine doldurasýn Hatýrla yastýðýna serptiðim geceleri Bu sevda çiçeðinden hiç ayrý kalmayasýn Kalay TÜRKÝYE ÝLE UYUMLU OLMAK NE DEMEKTÝR? Türkiye Hükümeti ile þöyle uyumludurlar, böyle uyumludurlar. Uyumluysanýz, bu sizin AKP Hükümeti yetkilileri karþýsýnda önünüzü ilikleyerek sustuðunuzdan kaynaklanýyor. Hele bir nüfus sorununu açýn, o zaman görürsünüz þu anda "uyum" diye böbürlendiðiniz þeyin neye dönüþeceðini. Memleketiniz, Türkiye'ye kapýlar tamamen açýk olduðu için, sorma gir hanýna dönmüþ, hala boþ boþ konuþuyorsunuz. Tamam, sizin bu ülkenin kapýlarýna hükmünüz geçmez, ama deðil mi ki, Tayyip beyin gönlünde yatan aslan sizsiniz, hiç mi aklýnýza gelmedi mesela Tayyip beye þunu söylemek: "Baþbakaným elinizi ayaðýnýzý öpeyim, kontrol altýna alýn artýk Türkiye'ye açýlan þu kapýlarý." Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BÝTMEYEN YAZI... -Merhaba.. -Merhaba... -Bir ilan verecektim... -Beyefendi þimdi saat gecenin 10.30'u... Ýlan alma süresi arasýndadýr... -Benim acildir ama... Yarýn son günmüþ... Okul kimliðimi kaybettim. Kayýp ilanýný verip müracaatta bulunacaðým... -Bütün gün neden aramadýnýz? -Yav, arkadaþlarla geziye gittik... Biraz gezdik dolaþtýk, unuttum, þimdi aklýma geldi... -Yarýn yayýnlanmasý mümkün deðil... -Neden? -Sadece birinci sayfa kaldý da ondan... -Acaba bir yere sýkýþtýrsanýz olmaz mý? -Olur mu yahu? Birinci sayfaya "kayýp kimlik" mi yazacaðýz? -Ya, bir yere sýkýþtýrýn iþte... -Ýyi akþamlar evladým.. -Ýyi akþamlar.. -Bir ilancýðým vardý... -Geç kaldýn teyzeciðim, artýk yarýn arayacaksýn... -Yazýldý mý ilanlar? -Basýldý bile... -Aman da ne yapacam ben þimdi? -Yarýn ara ve ilanýný ver... -Ayoðlum, aklýmdaydý vereyim ama komþu çaðýrdý kahve içmeye... Gidiþ o gidiþ... Tatlý geldi konuþma... Akþamüstünden beri komþuda otururum. Þimdi aklýma geldi... Acaba bir yerciðe koyamazsýnýz? -Birinci sayfa kaldý sadece... -Ýþte oracýða koyun... -Neydi senin vereceðin ilan? -Çok biþey deðildi oðlum... Göçmenköy'de bir evciðim vardý kiralýk... 2 yatak odalý... -A teyzeciðim, þimdi manþete "Göçmenköy'de kiralýk ev" mi yazalým?.. -Bir köþeciðe iliþtirseniz olmaz? -Alo... -Alo.. -Neresi? -Siz nereyi aradýnýz? -Gazeteyi? -Burasý gazetedir... -Hangi gazetedir? -Hangi gazeteyi aradýnýz? -Arkadaþlar verdi numarayý. Al da ilan ver, dediler... -Afrika gazetesi... -Tamam... Ýlan vermek istiyordum... -Söyle... -Ýþ arýyorum... -Tamam iþte... Baþladýn bile... -Yazýn öyleyse... Tüm iþadamlarýna çaðrýda bulunuyorum... KKTC vatandaþýyým, aðýr vasýta ehliyetim var, güvenceli bir iþ arýyorum... -Kusura bakma, ama güvence istemeyen ve çalýþmak isteyen o kadar iþsiz var ki, senin iþ biraz yaþ... -Onlar herhalde daha vatandaþ olamadýlar, ama ben vatandaþ oldum... -Alo, neresi? -Afrika... -Bir araba ilancýðý koduydum... Sattým da isterim çýkardayým... -Ýlanlar baskýda... Yarýn araman lazým... -Bilin ama sattým da gene telefonlarým durmadan çalar... -Ne zaman sattýn? -Dün... -Dün ve bugün, bütün gün rahatsýz edildin de niye arayýp söylemedin... Ýlanlarýn Çarþamba akþamý deðiþtiðini de biliyorsun ayrýca... -Arayacaðdým ama bizim Hüseyin geldi, daldýk tavlaya, arayamadým... -Alo... -Buyrun. -Benim ilaným çýkmadý. -Ýyi baktýn mý? -Aranýyorlara, arabalara, arsalara, kiralýklara teker teker baktým hepsine, yok... -Ýlanýn neydi? -DAÜ kimlik kartýmý kaybetmiþtim... ORTOPEDÝK ÖZÜRLÜLER DERNEÐÝ'NDEN KERMES Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði dün özürlüler yararýna Lefkoþa'da kermes düzenledi. Girne Kapýsý yakýnlarýnda kurulan kermes yerinde basýna bilgi veren dernek yetkililerinden Mustafa Daðman, düzenlenen kermeste, bazý þirketlerin derneðe yaptýðý kýyafet, ayakkabý ve benzeri baðýþ eþyalarý yarý fiyatýna sattýklarýný kaydetti. Daðman, satýlan kýyafetlerden elde edilecek gelirle özürlü vatandaþlarýn, tekerlekli sandalye ve benzer ihtiyaçlarýnýn karþýlanacaðýný belirterek, vatandaþlarýn kermese gösterdiði ilgiye teþekkür etti. Mustafa Daðman, kermesin Lefkoþa'nýn ardýndan diðer ilçelerde de düzenleneceðini söyledi. Kim nerede oy kullanacak? Kýbrýs Türk halkýnýn, önümüzdeki 5 yýlýn cumhurbaþkanýný seçmek için sandýk baþýna gideceði bugün adaylar, siyasi parti baþkanlarý, 1. Cumhurbaþkaný, Meclis Baþkaný ve Yüksek Seçim Kurulu Baþkaný'nýn oy verme yerleri ve saatleri son þeklini aldý. Buna göre, Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat oyunu saat 10.00'da Girne 19 Mayýs Koleji'nde oy kullanacak UBP Adayý Baþbakan Derviþ Eroðlu, saat 10.00'da Gazimaðusa Polatpaþa Ýlkokulu'ndaki 37 numaralý sandýkta oy verecek. Baðýmsýz adaylardan Tahsin Ertuðruloðlu, saat 11.30'da Lefkoþa Þehit Tuncer Ýlkokulu'ndaki 113 numaralý sandýkta; Mustafa Kemal Tümkan saat 10.00'da Dikmen Ýlkokulu'ndaki 28 numaralý sandýkta; Arif Salih Kýrdað saat 10.00'da Lefkoþa'da eski polis müdürlüðündeki 142 numaralý sandýkta; Ayhan Kaymak saat 11.00'de Gazimaðusa Karakol Ýlkokulu'ndaki 58 numaralý sandýkta; Zeki Beþiktepeli ise saat 11.00'de Þirinevler Ýlkokulu'ndaki 36 numaralý sandýkta kullanacak. 1.Cumhurbaþkaný, Meclis Baþkaný, YSK Baþkaný ve Meclis temsil edilen siyasi parti baþkanlarýnýn oy kullanma yerleri, saatleri ve sandýk numaralarý ise þöyle: Meclis Baþkaný Hasan Bozer, Alsancak'taki büyükler ilkokulunda 7 numaralý sandýkta saatleri arasýnda 1.Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ, saatleri arasýnda Lefkoþa'da Þehit Tuncer Ýlkokulu'ndaki 116 numaralý sandýkta, YSK Baþkaný Nevvar Nolan 09.00'da Gelibolu Ýlkokulu 105 numaralý sandýkta, CTP Genel Baþkaný Soyer saat 10.00'da Gazimaðusa Maraþ bölgesindeki Þehit Zeki Salih Ýlkokulu'nda 65 numaralý sandýkta, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ saat 11.00'de Gönyeli Belediyesi'nin Yenikent'teki yeni binasýndaki 62 numaralý sandýkta, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý, 11.30'da Gazimaðusa Belediyesi Atatürk Kültür Salonu'nda, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Lefkoþa'da Þehit Hüseyin Ruso Ortaokulu'ndaki 112 numaralý sandýkta saat 11.00'de." Sessizliðin Sesi Mehmet Levent TALÝHÝ BENZEMESÝN Daha önceleri de var mýydý bilmem. Ya da ben hatýrlamýyorum. Afrika'dan kalkan toz, davetsiz ve patavatsýz bir misafir gibi ikide birde gelip bizi buluyor. Dün yine bir haber vardý gazetelerde. Bugünlerde sýcaklýk 30 dereceye kadar yükselecek... Bu arada Büyük Sahra üzerinden gelen toz bulutlarý bugün ve yarýn da adayý etkisi altýna alacak. Uyarýlar baþladý. Özellikle astým ve benzeri solunum rahatsýzlýðý olanlarla yaþlý vatandaþlar ve çocuklarýn, mecbur kalmadýkça sokaða çýkmamalarý öðütleniyor. Toz deyip de geçmeyin yani. Taþýdýðý bakteri ve mikroplarla akla hayale gelmedik allerjik reaksiyonlara neden olabiliyor bu toz bulutlarý. Geçen defa yaþanan sel felâketlerinin ardýndan, yine Afrika'dan gelen bir toz fýrtýnasýna yakalanmýþ, hayatýmýz günlerce toz duman olmuþtu. Küresel ýsýnmanýn meteorolojik olaylar üzerindeki etkileri hafiften hafiften kendini hissettirmeye mi baþladý dersiniz? Uzmanlarýn açýklamalarýna göre Akdeniz, küresel ýsýnmanýn olumsuz etkilerinin çok geniþ boyutta hissedileceði bir bölgedir ve Kýbrýs adasý da bu kapsam içinde deðerlendirilmektedir. Arif hoca sýkça yazmýþtýr bu konuyu. Küresel ýsýnma nedeniyle doðanýn muhtemel bir gazabýnda, insanlarýn çözmediði ya da çözemediði Kýbrýs sorununun temelli olarak kendiliðinden çözülebileceðini... Çok yakýn bir geçmiþte medyaya düþen bir haber, Arif hocanýn bu uyarýlarýný getirmiþti aklýma. Haberde, Hindistan ile Bangladeþ arasýnda Bengal Körfezi'ndeki küçük bir kayalýk ada yüzünden 30 yýla yaknýdýr devam eden sorunun, adanýn sulara gömülmesiyle son bulduðu bildiriliyordu. Kalküta'daki Jedavpur Üniversitesi, küresel ýsýnma yüzünden yükselen su seviyesinin sorunu çözdüðünü ve New Moore adasýnýn tamamen suya gömüldüðünü açýklamýþtý. Haberi okuyunca, elimde olmadan, talihi benzemesin Kýbrýs gelmiþti aklýma. Ve yarým yüzyýllýk Kýbrýs sorunu. Hâlâ sürüyor... Türkiye 36 yýl önce askeri bir müdahale ile adanýn kuzeyini iþgal ederek Kýbrýs'ý ikiye böldü. Rumlarýn Kýbrýs Cumhuriyeti devletini iþgalinden sonra, Türkiye'nin de bu devletin topraklarýný iþgal etmesi, savaþ suçu iþleyerek, iþgal ettiði topraklara kendi nüfusunu taþýyýp yerleþtirmesi, sorunu daha da içinden çýkýlmaz hale getirdi. Þimdi Türkiye ile Rum-Yunan ikilisi adayý paylaþamýyor. Týpký Hindistan ile Bangladeþ'in, Bengal Körfezi'ndeki New Moore adasýný paylaþamadýðý gibi! 30 yýl sürüyor bu sorun. Ta ki New Moore adasýnýn küresel ýsýnmanýn etkisiyle yükselen sulara gömülmesine kadar! Benzerlik olursa bu kadar olur... Müthiþ... Sanýrým "Talihi benzemesin" temennisinden baþka yapacak birþey yok. Þimdi diyeceksiniz ki, sanki taraflar anlaþýp sorunu çözseler, küresel ýsýnma sonucu meydana gelebilecek böyle bir doðal felâketin önüne geçebilirler mi? Geçemezler tabii. Ama bu, sorunu 50 yýldýr çözümsüz býrakmayý asla haklý çýkarmaz. Dün yaþanan bir örnek var önümüzde... New Moore örneði. Olmayacak þey deðil... Bir gün bir dalga gelir... Sizin adam gibi paylaþamadýðýnýz bu adayý siler süpürür. Ne kadar feryat edip piþmanlýk getirseniz faydasý olmaz.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3111 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YÜKSELTME VE CENAZELER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3111 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YÜKSELTME VE CENAZELER. Bir kez daha sandýða gideceksiniz bugün. Gönlünüzde yatan aslanlarý seçmek için... Þimdi yaz mevsimi... Dikkatli olun, o sandýktan zehirli bir yýlan çýkmasýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN.. Talat seçimlerde belaltý darbeleri yemiþ!.. Ýstese o da belaltý vurabilirmiþ, ama vurmamýþ! "Eðer bunu yaparak seçim kazanmam gerekiyorsa, beytambal kalsýn, istemem" diyor. Beytambal kalmýþ zaten! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ... Ýrsen Küçük, "Türkiye AK Parti hükümetiyle ekonomi ve dýþ politikada atýlým yaptý" diyor. Bunu muhalefetteyken söylemiþ olsa, ancak o zaman bir anlamý olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010

Detaylı

Gülü seven dikenine katlanýr

Gülü seven dikenine katlanýr Dün akþamki yemekte Eroðlu ile Hristofyas'a Downer Avustralya þarabý ikram etmiþ. Ancak kanguru koymamýþ masaya... Yazýk! Anasý ile yavrusu tam da bu masaya göreydi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mayýs

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3024 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VÝZYON VE GAFGARIT.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3024 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VÝZYON VE GAFGARIT. Maraþ Rumlara iade ediliyor... 50 binin dýþýndaki TC'li nüfus geri gönderiliyor. Bunlara karþýlýk Kýbrýslý Türklere uygulanan ambargolar kaldýrýlýyor! Nisan biiiiiir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Amerika Kýbrýs konusunda baþarý þansý görüyormuþ! Ýlahi Nami kardeþ, Amerika ne zamandan beri kahve falýna bakýp "Size bir yol görünüyor, üçten sonra" diyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Nisan 2014

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

CTP CTP'ye karþý. Açý senerlevent@yahoo.com

CTP CTP'ye karþý. Açý senerlevent@yahoo.com Yapýlan açýklamalara bakýlýrsa, CTP kurultayýndaki yarýþ ölüm-kalým meselesine döndü... UBP bugüne kadar çok yavru doðurdu... Bir yavru da CTP mi doðuracak acaba kurultaydan sonra? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Kurtarmak. istese kurtarýrdý. Rum tarafý paylaþmýyor. Yasemine oy ver

Kurtarmak. istese kurtarýrdý. Rum tarafý paylaþmýyor. Yasemine oy ver Altmýþ yýldan beri liderimizi belirleyen Türkiye bugüne dek kimi istemediyse bir kenara itti. Þimdi bir tek Eroðlu sýyýrýrsa bundan, sanmayýn ki yenik çýkmýþ Ankara bu sandýktan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

TARÝH: 29 Haziran 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4569 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Hayýrlý olsun

TARÝH: 29 Haziran 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4569 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Hayýrlý olsun Doksan dakika tamamlandý ve beraberlik yine bozulmadý... Ýþ penaltilere kaldý... Ama boþuna heveslenmeyin... Penaltileri halk çekecek, siz çekmeyeceksiniz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Haziran 2014

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tayyip Erdoðan asimilasyonu bir insanlýk suçu saydýðýna göre, Kýbrýs'ta kendisinin de ayný suçu iþlediðini kabul etmiyor demek... Boþuna havanda su dövmeyin... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un Sokaklara dökülmüþler buldozerlerle... Ýhaleler Ankara'da açýlamazmýþ! Neden! Et ve týrnak gibi deðil miyiz? Yoksa Kýbrýslý Türk olduðunuzu siz de mi hatýrladýnýz sonunda? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kýbrýs'ta ilk özerklik kazanacak olan köy Elye'dir herhalde... Boþuna mý da "Elye Cumhuriyeti" diyenler var... Bir zamanlar UBP'yi, þimdi de CTP'yi köyden kovdular! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL. Sigara kaçakçýlýðý sanki burada yeni birþeymiþ gibi basýnýmýzda patladý. Oysa yýllardýr bu iþi yapanlar ceplerini çoktan doldurdu. Acaba þimdi haracýný tamam vermeyen mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı