ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Nisan 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3041 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝTMEYEN YAZI... SINAVDA KOPYA SERBEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Nisan 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3041 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝTMEYEN YAZI... SINAVDA KOPYA SERBEST"

Transkript

1 Bugün ne piþirelim diye düþünmeyin sakýn. Mangalý yakýn... Ve saat 19.00'dan önce piknikten eve dönmeye bakýn... Paydos saatinde trafikte sýkýþmayýn!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Nisan 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3041 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý SANKÝ BÝR MASAL BÜTÜN BUNLAR DA... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... HAYIRLISI NEYSE O OLACAK... Zübeyir Aðaoðlu BÝTMEYEN YAZI... Ali Osman BUGÜNKÜ SINAVDA KOPYA SERBEST Erdoðan Baybars ÝÇTENLÝK MESELESÝ Elvan Levent TALÝHÝ BENZEMESÝN Mehmet Levent Yarýn bugündür n Kuzey Kýbrýs seçmenleri cumhurbaþkanýný seçmek için bugün bir kez daha sandýk baþýna gidiyor. Seçimde 164 bin 72 seçmen oy kullanma hakkýna sahip... Sandýklar saat 18.00'de kapanacak... Saat 19.00'dan itibaren sonuçlarýn belirlenmesi bekleniyor... n Bir adayýn seçilebilmesi için geçerli oylarýn en az %50'den bir fazlasýný almasý gerekiyor. Bunun gerçekleþmemesi halinde seçim 2. tura kalacak ve önümüzdeki Pazar günü en çok oyu alan iki aday arasýnda yapýlacak... n Lefkoþa'da 189 sandýkta 567 kiþi görev yapacak... Maðusa'da 161, Ýskele'de 74, Girne'de 122 ve Güzelyurt'ta da 83 sandýk bulunuyor... n Enformasyon Dairesi Saray Otel'de basýn merkezi oluþturdu... Uluslararasý medya kuruluþlarý ile Kýbrýslý Rum gazetecilerin seçimlerimize ilgisi büyük... l 3. sayfada Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Biraz Dr. Küçük... n2. sayfada

2 KTHY AVRUPA UÇUÞLARINI YAPAMIYOR Ýzlanda'daki Eyfyallayöküll buzulundaki yanardaðýn püskürttüðü kül bulutu nedeniyle önceki gün Avrupa genelindeki her 3 uçuþtan 2'si iptal edilirken, Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn (KTHY) da Avrupa uçuþlarý yapýlamýyor. TAK Muhabiri'nin edindiði bilgiye göre, tüm Türkiye uçuþlarý yapýlabilirken, Avrupa uçuþlarýna baðlantýlý seferlerde de aksamalar yaþanýyor. KTHY, baðlantýlý seferler dolayýsýyla yaþanan aksaklýklarýn giderilebilmesi için Antalya ve Ýzmir yolcularý için dün ek sefer koydu. ÝSTANBUL'DAN SEFERLER ÝPTAL Ýzlanda'daki yanardað patlamasý nedeniyle kül bulutlarýnýn yayýlmasý sonucu Ýstanbul Atatürk Havalimaný'ndan kuzey ve orta Avrupa ülkelerine yapýlan uçak seferindeki iptaller 3. gün de artarak devam ediyor. Alýnan bilgiye göre, Atatürk Havalimaný'ndan Avrupa ülkelerine yapýlmasý planlanan uçuþ iptallerine yenileri eklendi. Avrupa'da hava sahasý kapalý olan Ýngiltere, Ýrlanda, Norveç, Ýzlanda, Ýskoçya, Finlandiya, Ýsveç, Letonya, Danimarka, Hollanda, Belçika, Polonya, Almanya ve Fransa gibi ülkelere, bugün hava sahalarý kýsmen kapatýlan Ýtalya, Ýsviçre, Slovenya, Moldova, Çek Cumhuriyeti de eklendi. Atatürk Havalimaný'ndan Londra, Frankfurt, Varþova, Birmingham, Göteburg, Kopenhag, Helsinki, Paris, Berlin, Stockholm, Hamburg, Düsseldorf, Amsterdam, Stuttgart, Brüksel, Münih, Riga, Nürnberg, Oslo, Köln, Manchester, Hannover, Varþova ve Viyana'ya yapýlacak sefer iptallerine, dün Zürih, Milano, Cenevre, Prag, Kiþinev, Lyon ve Lubyana da dahil oldu. SERDAR DENKTAÞ: POLÝSE BASKI YOK Demokrat Parti Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, " Serdar Denktaþ ve oðlu, polise baský yaparak afiþ yýrtma zanlýsý olarak tutuklanmýþ gençleri serbest býraktýrdýlar" söylem ve haberlerinin tamamen asýlsýz, gerçekle uzaktan yakýndan hiçbir alakasý olmayan bir iddia olduðunu söyledi. Denktaþ yaptýðý yazýlý açýklamada, "ne ben þahsen, ne de oðlum Rauf Denktaþ, böylesi, benzeri veya herhangi bir konuda polise talepte bulunmamýþtýr" dedi. MAZOT ÇALMAYA ÇALIÞAN GENÇ SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI Gazimaðusa'da M.K (E-23), bir iþ yerinin önünde park halinde bulunan kamyonun mazot tankýndan mazot çalmaya çalýþtýðý sýrada polis tarafýndan suçüstü tespit edilerek tutuklandý. Polis Basýn subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat sýralarýnda meydana gelen olay hakkýndaki soruþturma devam ediyor. GÝRNE'DE BÝNALARA HASAR Girne'de bazý CTP Ýrtibat Büro'larýna kimliði meçhul/ þahýslar tarafýndan zarar verildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, Nisan saatleri arasýnda meydana gelen olaylarda Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde CTP Ýrtibat Bürosu olarak kullanýlan binanýn kuzey ve batý cepheleri meçhul þahýs/ lar tarafýndan boyanarak hasara uðratýldý, ayný binanýn damýnda bulunan Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'a ait seçim posteri kesildi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Yýlýný hatýrlamam. Ama okullarýn kapalý olduðu bir zamandý. Ve bir hayli sýcak bir gün olduðuna göre mevsim, yazdý. Köylü daða adam yolladý, mersin dalý kestirdi ve Dillirga'nýn Ayatotoro köyünden Poli-Lefkoþa asfalt yolunun üstünde ve deniz sahilindeki Mansura köyüne kadar olan toprak yola, baþtan sona serpti. Tabellaya baktýðýmýzda, asfalt yoldan Ayatotoro'ya mesafeyi 2 mil gösterirdi. Oysa Ayatotoro'ya bir mil kadardý mesafe... Geriye kalaný Piyi'ye kadardý. Piyi, Ýngiliz Ýdaresi tarafýndan ayný köy sayýlmadýðý için haritalarda yer almazdý. Ama aslýnda, ayrý bir köy idi yýlýndan önce basýlan Venedik haritalarýnda ise Piyi, Halleri olarak yer almaktadýr. Aslýnda Halleri sözcüðü bize kadar geldi de insanlarýmýzca, Piyi ile Pienya köyleri arasýndaki bir tepeyle bir dönemecin adý olarak geldi. Ýngiliz askerlerinin kullandýklarý haritalarda da vardý hatýrladýðým kadarýyla Halleri. Þundan bilirim: Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýndaydý. Ýlkokuldaydýk. Öðretmen bizi kýra çýkardý. Mezarlýktan köye doðru biraz önde, daha sonra Fayýk Dayý'nýn kahvehane inþa ettiði yerde, birkaç Ýngiliz tanký çýktý önümüze ansýzýn. Durdular. Ve öðretmene, haritayý göstererek, "Halleri, Halleri" diye diye yerini sordular herhalde. Öðretmen ne dedi bilmem. Geri döndüler. Halleri'ye gitmediler her nedense. Öðretmen "Halleri yok" mu dedi? Bilemezdi çünkü... Korkumdan ne kadar çok aðladýmdý o gün... Ondan mý ne, hiç unutamadým o günü... Her neyse... Mersin dallarý, öðretmen evinin karþýsýnda, hemen köprünün yanýnda, havuzun karþýsýndaki kahvehaneden baþlayarak serpildi Mansura'ya kadar. Çünkü köylü, Dr. Küçük'ü o kahvehanede karþýlayacaktý. Yani bu hazýrlýk, Dr. Küçük içindi. Hayatýmda Dr. Küçük'ü o gün gördüm ilk kez... Köye öðleden sonra geldi. Sýcaðýn belinin kýrýlmaya yüz tuttuðu bir zamanda. BÝRAZ DR. KÜÇÜK Yalnýzdý. Arabayý kendisi kullanýrdý. Üzerinde beyaz, kýsa kollu bir gömlek vardý. Köylü kahvehaneyi doldurduydu. Köylüye ne dediðini hatýrlamam. Ama, makbuz karþýlýðýnda para topladýðýný iyi hatýrlarým. Ýki tane makbuz 'e kadar, köyümüz iþgale uðrayana kadar, babamýn her nedense boþ olarak sakladýðý bir defterin arasýnda, durdu. KATAK içindi... Dr. Küçük adý, hýzla yayýldý. Köylüler Ada genelinde, baþka bir isim duymadýlar yýllarca... Her nutkunda, köylünün, "ýrgat"ýn mutlaka yeri vardý! "Ýþçi" deðil, "ýrgat" derdi. Dr. Küçük'ten önce birisi, toplum tarafýndan bu denli tutuldu mu, bilmem. Ve kendi uðraþýyla kendini kabul ettiren oldu mu topluma bu þekilde? Kitaplarda görmedim. Yaþamýmda da Dr. Küçük'le ilk kez 1963'te yüz yüze geldim. Daha doðrusu konuþtum. Yalnýz deðildim. Bir arkadaþla beraberdik. Onu görünce yanýmýza geldi zaten. "Aziz dostum, hem aðzýma sýçtýlar, hem kafama. Beni Ýstiklal Mahkemesine çýkardýlar" dedi. Ve, bu minval üzere yakýnmayý sürdürdü. Dr. Küçük kendini topluma kabul ettirdi ama, Türkiye'ye 1950'ye kadar kabul ettiremedi. görmedim. Dr. Küçük'le ilk kez 1963'te yüz yüze geldim. Daha doðrusu konuþtum. Yalnýz deðildim. Bir arkadaþla beraberdik. Onu görünce yanýmýza geldi zaten. "Aziz dostum, hem aðzýma sýçtýlar, hem kafama. Beni Ýstiklal Mahkemesine çýkardýlar" dedi. Ve, bu minval üzere yakýnmayý sürdürdü. Dr. Küçük kendini topluma kabul ettirdi ama, Türkiye'ye 1950'ye kadar kabul ettiremedi. Türkiye'nin mühürüne Menderes zamanýnda kavuþtu. En parlak dönemi 'dir bana göre. Denktaþ ile Burhan Nalbantoðlu'nun sahneye çýkýþýna kadar. Sonra, TMT ile TMT'nin asker yetkilileri ile yýldýzý barýþmadý. Ne onlar Dr. Küçük'ü, ne Dr. Küçük onlarý kabullenebildi. Yine de idare etmeðe çalýþtý. Sivil idareyi öne çýkarmak en büyük arzusuydu ama, gereken cesareti gösteremedi. Bir Makarios olamadý... Oysa düþünce olarak hep, toplumun kendi kendini yönetmesinden yanaydý. Bazý riskleri alamadý. O nedenle birtakým hatalara düþürüldü. Ve düþünceleri doðrultusunda savaþamadan bir kenara itildi... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý SANKÝ BÝR MASAL BÜTÜN BUNLAR DA... Ölen annemin fotoðrafýna baktým uzun uzun yýllar sonra... Sanki bir ful ve yasemin kokusu deðdi burnuma... Sonra biraz küllü suyu... Biraz da islimdeki lambasuyu kokusu karýþtý buna... Ve akþam olurken sokaktan beni çaðýran bir ses... Eski bir sandýkta yaldýzlý birkaç fes... Fanuslu lambanýn mum ýþýðý gibi aydýnlattýðý yarý karanlýk bir oda... Egzemalý ellerine tuzlu deniz suyunun iyi geldiðine inanan annem, inanýrdý dualara ve beddualara da... Yurdunu kaybetmiþ gibiydim onu kaybettikten sonra... Ve biliyordum, hiçbir zaman rastlayamayacaðýmý bir daha onun gibi kusursuz bir kadýna... Yalnýz çocukluðumun deðil, yaþlýlýðýmýn da annesi olsun isterdim. Baþýmý dizlerine koyduðum gibi koymak... Ful kokan göðsüne yaslandýðým gibi yaslanmak... Ve ona koþmak her seferinde, karanlýk bir yaðmur gibi canýmý sýktýðýnda yaþamak... Çok geç bir vakitteyse, pencereye býraktýðý anahtarý alýp usulca kapýyý açmak... Ölen annemin fotoðrafýna baktým uzun uzun yýllar sonra... Bir sokaktan diðer sokaða taþýndýðýmýz gün geldi aklýma bir at arabasýnda... Ve Lefke'den portokal çantalarý ile gelen dayým... Ýlk çocuk Mustafa... Ýkinci çocuk Kemal... Merak ettiðim ne çok þey varmýþ meðer... Annem ölünce anladým bunu da... Baf'taki o güzel köyü neden býrakýp evlenince Lefkoþa'ya taþýndýklarýný bile soramadým... Neden hiç okula gitmediklerini... Kendi aralarýnda neden hep Rumca konuþtuklarýný... Cemal Mida ile hiç karþýlaþýp karþýlaþmadýklarýný... Ve Tera'da geçen çocukluklarýný... Neden þimdi aðýr basýyor bunlarý öðrenme meraký? Ve neden yýllar sonra rüyalarýma giriyor çarþaflý hali... Dar bir sokak... Ellerinde boþ tabaklarla uzun bir insan kuyruðu... Baþýný mevlitçi bir kadýn gibi baðlamýþ olan annem kuyruðun baþýnda... Ve önünde kocaman bir kazan... Ýçinden dumanlar çýkan çorba dolu bir kazan... Sýrasý gelen uzatýyor boþ tabaðýný... Ve kepçeyle çorba dolduruyor annem tabaða... Gözgöze geliyoruz birdenbire... Gülümsüyor bana bakarak... Derken saçlarýmý okþuyor usulca... -Sen de aç mýsýn, diye soruyor bana... Uyanýyorum kan-ter içinde... Nerdeyim... Annem nerde... Ne biçim bir rüya bu... Ölen annemin fotoðrafýna baktým uzun uzun yýllar sonra... Pazar sabahlarý geldi yazlarý aklýma... Radyodaki þarkýlar... Eski yazlýk sinemalar... Bayanlara meccani seanslar... "Kanun Namýna" filmi... Karanlýk dar sokaklardan sinema dönüþlerimiz... Sonra bir þarký: "Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni"... Pazar sabahlarý çanlar çalardý kiliselerde... Kaðýttan uçurtmam telgraf tellerine takýlýrdý... Hep böyle sürecek sanýrdým günler... Bilmezdim ki bir gün ölüm herkesi ayýrýrdý... Ölen annemin fotoðrafýna baktým uzun uzun yýllar sonra... Baþka bir Lefkoþa... Baþka bir hayattý yaþadýðýmýz mutlaka... Yoksa o gülen gözler, o konuþan dudaklar bir gün nasýl böyle yok olurdu... Mezarlýktan deðil, oturduðumuz sokaklardan geçiyorum... Ne varsa, yerli yerine koyarak herþeyi... Eski komþularýmýzý... Eski kahve fallarýný... Yeniden kahvehaneye çeviriyorum pansiyonlarý... Eski haline getiriyorum Yenicami Sokaðýný... Bakýþýyoruz fotoðraftaki gözlerle... O bana gülümsüyor, ben ona... Mahsustan geçmiþ yýllar... Sanki bir masal bütün bunlar da...

3 AFRÝKA dan mektup... KIBRIS GÖZYAÞLARINA ÝNANMIYOR KKTC ilan edilirken, alkýþlayanlar olduðu gibi aðlayanlar da olmuþ olabilir. Acý duyan insan aðlar... Ve aðlamak ayýp deðil... Ünlü Rus yazarý Dostoyevski'nin çocuðu ölmüþtü Ýsviçre'de bulunduðu sýrada... Ve hüngür hüngür aðlamaya baþlamýþ yazar. Aðlama sesinden rahatsýz olan Ýsviçreli komþusu ise uyarmýþ onu... Çok yüksek sesle aðlýyormuþ... Sessiz olsunmuþ biraz... Dostoyevski bu yüzden hiç sevmemiþ Ýsviçrelileri... * Gözyaþlarý sizi ilgilendirirse, neden KKTC için aðlayanlarý merak edersiniz yalnýz? Kimbilir kimlerin ne gözyaþlarý var daha seçimlerini, partisi kýlpayý kaybeden Ýsmet Kotak da kahrýndan aðlamýþtýr belki o gece... O yenilgiyi hak etmeyen Kotak çok hüzünlenmiþ... Evine dönmüþ... Ve bir kaset takmýþ videoya... Bir film: "Mahatma Gandi!" Sabaha dek bu müthiþ filmi seyretmiþ... Gandi'nin dramatik hikayesini... Yeni bir güne, yeni bir mücadeleye böyle bilenmiþ iþte... * Peki, Özker Özgür'ün yirmi yýllýk baþkanlýktan sonra, partisinden ihraç edildiði zaman, o geceyi nasýl geçirdiðini hiç merak etmediniz mi? Çok duygulu bir insandý Hoca... O akþam aðlamýþ mý acaba? Bu gibi anlarda derin bir yalnýzlýða gömülür insan... Ve eðer büyük bir haksýzlýða uðradýðýna inanmýþsa, bir sýzý duyar kalbinin derinliklerinde... Yirmi yýl... Dile kolay... Çocuðu gibi sevdiði bir parti... Ve sonra... Bu çocuðu tarafýndan kovulmak... Hoca'nýn o mendebur illete yakalanmasýnýn sebeplerinden biriydi belki... Dehþetli keder... Dehþetli acý... Ýnsan vücudundaki pek çok hastalýðýn tetikleyicisi... Hiç düþündünüz mü, nasýl geçirmiþ Hoca o geceyi?.. * 13 yýldýr çýkarýyoruz biz bu gazeteyi... Karþýlaþmadýðýmýz bela ve rezalet kalmamýþ... Ama bize sorarsanýz, bizim baþýmýza gelenlerin hiçbiri Özker Hoca'nýn partisinden kovulmasý kadar acý deðil... Daha da acýsý, ölüm döþeðinde yatarken bile bir iyilik yapýlmamýþ Hoca'ya... Öleceðini bile bile geri almamýþlar o kararý... Býrakmýþlar ve öyle ölmüþ... * Gazetecilik hatýralarýmýzýn en acý hatýralarýndan biri de budur iþte... Erguvanlar her çiçek açtýðýnda sevinçle birlikte gözyaþlarý da gelir aklýmýza... Sessizce aðlayanlar var her zaman bir köþede... Belki bu akþam da olacak... Birileri sevinç çýðlýðý atarken, birileri de gözyaþý dökecek... Ama ne ilk, ne de son olacak onlar da... * Hayat böyle iþte... Rulet de döner, tekerlek de... Herkes aðlar bir gün... Sýrasý gelince... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE KKTC sandýk baþýnda KKTC Cumhurbaþkanlýðý seçimi bugün halk sandýða gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun 7 adayýn yarýþacaðý Cumhurbaþkanlýðý seçimi için açýkladýðý takvim uyarýnca, resmi propaganda dün saat 18.00'de sona erdi. Bugün yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçiminde Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayý Derviþ Eroðlu, baðýmsýz adaylar Mehmet Ali Talat, Tahsin Ertuðruloðlu, Mustafa Kemal Tümkan, Arif Salih Kýrdað, Zeki Beþiktepeli ve Ayhan Kaymak yarýþacak. Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen partilerden CTP, TDP ve ÖRP Talat'ý; DP ise Eroðlu'nu destekliyor. Meclis dýþý partilerden BKP Talat'a; MAP ve HÝS ise Eroðlu'na destek açýklamýþtý. YKP seçimi boykot ediyor; KSP ise "alternatif yok" diyerek baðýmsýz çalýþma yaptýðýný bildirmiþti. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve ilçe seçim kurullarý, 18 Nisan Cumhurbaþkanlýðý seçimi için hazýrlýklarýný tamamladý. Lefkoþa ilçesinde 189 sandýkta 567 kiþi görev alacak. Gazimaðusa'da 161, Ýskele'de ise 74 sandýk kurulacak ve toplam 705 kiþi görev yapacak. Girne ilçesinde 122 sandýkta 366 sandýk görevlisi, Güzelyurt'ta da 83 sandýkta 249 kiþi görev alacak. 164 BÝN 72 SEÇMEN Cumhurbaþkanlýðý seçiminde Lefkoþa ilçesinde 51 bin 381, Gazimaðusa ilçesinde 43 bin 4, Girne ilçesinde 31 bin 233, Güzelyurt ilçesinde 21 bin 214 ve Ýskele ilçesinde 17 bin 240 olmak üzere toplam 164 bin 72 seçmen oy kullanabilecek. Bir adayýn seçilebilmesi için geçerli oylarýn en az yüzde 50'sinden bir fazlasýný almasý gerekiyor. Hiçbir aday bu orana ulaþamazsa, seçim ikinci tura kalacak ve 25 Nisan Pazar günü en çok oyu alan iki aday arasýnda yapýlacak. BASIN MERKEZÝ Bu arada, Enformasyon Dairesi, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine yönelik "Basýn merkezi" kuruyor. Özellikle yabancý medya mensuplarýnýn hizmetine yönelik olarak Saray Otel'de oluþturulacak merkez, bugünden itibaren iki gün faaliyette olacak. Uluslararasý ve Rum medya kuruluþlarýnýn merkeze yoðun ilgi gösterdiði, 15'in üzerinde uluslararasý medya kurumunun 60'ýn üzerinde çalýþanýyla Enformasyon Dairesi'ne akredite olduðu bildirildi. Merkezde bilgisayarlar, hýzlý internet, faks, telefon gibi iletiþim araçlarý medya mensuplarýnýn hizmetine sunulacak. Seçim sonuçlarýnýn anýnda merkeze aktarýlmasý yönünde düzenleme yapýlýrken, siyasilerin açýklamalarýnýn merkeze aktarýlmasýna da imkan saðlanacak. Enformasyon Dairesi'nin ayrýca, baþta üniversite öðrencileri olmak üzere ülkedeki yabancýlarý bilgilendirmek amacýyla seçimlere yönelik Türkçe ve Ýngilizce seçim broþürü hazýrladýðý da kaydedildi. YASAKLAR Seçim gününe iliþkin bazý yasaklar þöyle: "Oy verme günü, her ne surette olursa olsun alkollü içki satýlmasý, umumi yerlerle umumi mahallerde her çeþit alkollü içki satýlmasý, verilmesi ve içilmesi yasaktýr; bütün umumi eðlence yerleri oy verme süresince kapalý kalýr. Eðlence yeri niteliðine haiz lokantalarda yalnýz yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayiþi korumakla görevli olanlardan baþka hiçbir kimse, köy, kasaba ve þehirlerde silah taþýyamaz." KÝMLÝÐÝ KANITLAYACAK RESMÝ BELGE ÞART YSK 18 numaralý duyurusunda ise seçmenin oyunu kullanabilmesi için, üzerinde fotoðrafý bulunan ve kimliðini kanýtlamaya yarayan resmi bir belge sunmak zorunda olduðunu hatýrlattý. YSK duyurusuna göre "Resmi belge, Kýbrýs Türk Federe Devleti (KTFD) döneminde veya KKTC döneminde yurttaþ olanlara verilen kimlik kartýný veya polis kimlik kartýný veya KTFD veya KKTC pasaportunu veya KKTC sürüþ ehliyetini anlatýr." Bu belgelerden birini sunmayan oy kullanamaz. FOTOÐRAF MAKÝNESÝ, TELEFON YASAK... Oyunu kullanmak üzere sandýða giden ve sandýk baþkanýndan oy pusulasýný ve "evet" mührünü alan seçmen, varsa yanýnda getirdiði fotoðraf makinesi, telsiz veya cep telefonu ve benzeri cihazlarýný kurul baþkanýna teslim ederek doðruca kapalý oy verme yerine gider ve oyunu kullanmadan baþka yere gidemez. Cumhurbaþkanlýðý seçiminde seçmen kartý kullanmanýn zorunlu olmadýðý belirtilen duyuruda, ancak sandýk kurullarýnda görevli polisler ile görevli olduðu sandýkta kayýtlý seçmen olmayan görevlilerin oylarýný kullanmak için seçmen kartlarýný ibraz etmelerinin zorunlu olduðu kaydedildi. Seçmen kartý eline ulaþmayan seçmenlerin oy kullanacaklarý sandýðýn numarasý ile yerini ilgili ilçe seçim kurullarýna þahsen veya telefonla baþvurarak veya (http // www mahkemeler net) ile (ysk kamunet net) adresli web sitelerinden öðrenebilecekler. ex istence Elvan Levent ÝÇTENLÝK MESELESÝ Politikada içtenlik aramak, fazlasýyla naif bir fikir olmakla birlikte, içtenliksiz politikalarýn, yol açtýðý tablolarýn çirkinliðini görmezden gelmek de, o kadar kolay deðildi bana kalýrsa. Kýbrýs'ta sýnýrlar açýldýðýndan bu yana örneðin, halâ tek bir kez bile kuzeye geçmemiþ olan Kýbrýslý bir Rum gencin, geçen zamana raðmen sýnýrý geçmeme gerekçesi deðiþmemiþti örneðin. Sorduðunuzda, yýllardýr verdiði yanýtý tekrarlardý yine: "Eðer sýnýrlarýn gerçekten samimiyete dayanan nedenlerden ötürü açýldýðýna inansaydým, kuzeye ilk geçen ben olurdum. Ancak, kapýlarýn tamamen politik çýkarlar doðrultusunda açýldýðýný düþündüðümden dolayý, o sýnýrdan geçmek hiç içimden gelmedi. Oynanan bu siyasi oyunda kullanýlmak istemiyorum." Bu yaklaþýmý da içtenliksiz bulanlar vardý elbette. Onlarýn buna karþý yanýtý da þuydu: "Gerçekten barýþa inanan birisi, yüreðini politikayla bulandýrmaz." Rus politika uzmaný ve filozof Aleksandr Dugin'in geçenlerde, þu an Güney Kafkasya'daki politik durumdan bahsederken ortaya koyduðu görüþler mesela, politika ve içtenliðin, pek de yanyana duramayacak iki unsur olduðunu düþündürdü bana bir kez daha. Dugin konuya, bir süre önce, Washington'da Temsilciler Meclisi Dýþ Ýliþkiler Alt Komitesi'nin 1915 hadiselerini 'soykýrým' olarak kabul etmesinden ve buna baðlý olarak Türkiye- Amerika iliþkilerinin gerilmesinden girdi. Yanýt aradýðý soru ise þuydu: Amerika bu kadar zamandýr 'gözlerini kapadýðý' bu olaya karþý tavrýný, neden þimdi deðiþtirdi? Karabað'daki durum, Ermenistan- Azerbaycan iliþkilerinde olasý bir gerilme, Türkiye'nin bölgedeki konumu ve Amerika'yla iliþkilerinin aldýðý boyut, bütün Kafkasya'yý muhtemel bir patlamanýn eþiðine getiriyordu Dugin'e göre. Rusya'nýn iþine gelen, þu anki mevcut durumun devam etmesiydi. Türkiye, Azerbaycan'la iyi iliþkilerini korurken, Ermenistan'la olan iliþkisini de normalleþtirme çabasý içindeydi. Ermenistan'da askeri üsleri olan Rusya'nýn, Azerbaycan'la da arasýný bozmamak da hiç iþine gelmiyor, diyordu Dugin. Öte yandan yeni bir dönemin eþiðinde bulunan Güney Kafkasya'nýn kaderindeki muhtemel bir deðiþiklikten hiç memnun olmayacak olan tek ülkenin ise, Amerika olduðunu söylüyordu. Ýçtenlik meselesine gelince... Eðer Amerika, o kadar zaman sonra 'soykýrým' olarak tanýdýðý 1915 olaylarýna, gerçekten içten ve samimi bir þekilde yaklaþsaydý, Ermeniler belki bundan hoþnut olabilirlerdi. Ancak, þimdilerde Irak ve Afganistan'da kendisinin 'soykýrým' gerçekleþtirdiði Amerika'nýn bu tavrýnda sevinilebilecek bir içtenlik olmadýðýnda diretiyordu Dugin ki, durumun ironikliðini görmezden gelmek mümkün deðildi gerçekten de. Amerika'nýn Ermeni meselesiyle ilgili daha önce deðil de þimdi 'soykýrým' kelimesini telafuz etmesinin nedenini ise filozof þöyle açýklýyordu: "Daha önce Türkiye Amerika için Kafkasya'da güvenilir bir partnerdi. Bu yüzden Ermeni meselesi de dahil, birçok mevzuya göz yumuyordu. Þimdi ise mutlak kontrolünün tehlikeye girdiðinden duyduðu hoþnutsuzluðu belirtmek için 1915 olaylarýný 'soykýrým' olarak tanýdýðýný açýkladý." Dugine göre, Amerika'nýn tutumu, Ermeniler açýsýndan memnuniyet duyulabilecek bir tavýr deðil, tam tersine aþaðýlaycý bir durumdu. Kurbanlarýn kullanýldýðý politik bir manipülasyon... Kafkasya'da Ermenistan ve Azerbaycan arasýnda kan dökmek için bir fýrsat... Amerika, bir halkýn trajedisini kendi politik emel ve çýkarlarý doðrultusunda kullanýyordu yani... Birçoklarý tarafýndan faþist görüþlere karþý eðilimi nedeniyle eleþtirilen Dugin'in, Amerika'nýn içtenliksiz tavrýný yererken ortaya koyduðu argümanlarýn da, ne kadar samimi olduðu baþka bir tartýþma konusu olurdu herhalde. Ancak, nasýl ki bizde yýllar sonra birdenbire açýlan sýnýrlar kafalarda soru iþareti uyandýrýyorsa, Amerika'nýn o kadar zaman sonra 'soykýrým' meselesinde deðiþtirdiði tutumu da, kafalarda o kadar soru iþareti uyandýrýyordu.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Maniler yazdým sana alasýn okuyasýn Yasemin kokusunu içine doldurasýn Hatýrla yastýðýna serptiðim geceleri Bu sevda çiçeðinden hiç ayrý kalmayasýn Kalay TÜRKÝYE ÝLE UYUMLU OLMAK NE DEMEKTÝR? Türkiye Hükümeti ile þöyle uyumludurlar, böyle uyumludurlar. Uyumluysanýz, bu sizin AKP Hükümeti yetkilileri karþýsýnda önünüzü ilikleyerek sustuðunuzdan kaynaklanýyor. Hele bir nüfus sorununu açýn, o zaman görürsünüz þu anda "uyum" diye böbürlendiðiniz þeyin neye dönüþeceðini. Memleketiniz, Türkiye'ye kapýlar tamamen açýk olduðu için, sorma gir hanýna dönmüþ, hala boþ boþ konuþuyorsunuz. Tamam, sizin bu ülkenin kapýlarýna hükmünüz geçmez, ama deðil mi ki, Tayyip beyin gönlünde yatan aslan sizsiniz, hiç mi aklýnýza gelmedi mesela Tayyip beye þunu söylemek: "Baþbakaným elinizi ayaðýnýzý öpeyim, kontrol altýna alýn artýk Türkiye'ye açýlan þu kapýlarý." Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BÝTMEYEN YAZI... -Merhaba.. -Merhaba... -Bir ilan verecektim... -Beyefendi þimdi saat gecenin 10.30'u... Ýlan alma süresi arasýndadýr... -Benim acildir ama... Yarýn son günmüþ... Okul kimliðimi kaybettim. Kayýp ilanýný verip müracaatta bulunacaðým... -Bütün gün neden aramadýnýz? -Yav, arkadaþlarla geziye gittik... Biraz gezdik dolaþtýk, unuttum, þimdi aklýma geldi... -Yarýn yayýnlanmasý mümkün deðil... -Neden? -Sadece birinci sayfa kaldý da ondan... -Acaba bir yere sýkýþtýrsanýz olmaz mý? -Olur mu yahu? Birinci sayfaya "kayýp kimlik" mi yazacaðýz? -Ya, bir yere sýkýþtýrýn iþte... -Ýyi akþamlar evladým.. -Ýyi akþamlar.. -Bir ilancýðým vardý... -Geç kaldýn teyzeciðim, artýk yarýn arayacaksýn... -Yazýldý mý ilanlar? -Basýldý bile... -Aman da ne yapacam ben þimdi? -Yarýn ara ve ilanýný ver... -Ayoðlum, aklýmdaydý vereyim ama komþu çaðýrdý kahve içmeye... Gidiþ o gidiþ... Tatlý geldi konuþma... Akþamüstünden beri komþuda otururum. Þimdi aklýma geldi... Acaba bir yerciðe koyamazsýnýz? -Birinci sayfa kaldý sadece... -Ýþte oracýða koyun... -Neydi senin vereceðin ilan? -Çok biþey deðildi oðlum... Göçmenköy'de bir evciðim vardý kiralýk... 2 yatak odalý... -A teyzeciðim, þimdi manþete "Göçmenköy'de kiralýk ev" mi yazalým?.. -Bir köþeciðe iliþtirseniz olmaz? -Alo... -Alo.. -Neresi? -Siz nereyi aradýnýz? -Gazeteyi? -Burasý gazetedir... -Hangi gazetedir? -Hangi gazeteyi aradýnýz? -Arkadaþlar verdi numarayý. Al da ilan ver, dediler... -Afrika gazetesi... -Tamam... Ýlan vermek istiyordum... -Söyle... -Ýþ arýyorum... -Tamam iþte... Baþladýn bile... -Yazýn öyleyse... Tüm iþadamlarýna çaðrýda bulunuyorum... KKTC vatandaþýyým, aðýr vasýta ehliyetim var, güvenceli bir iþ arýyorum... -Kusura bakma, ama güvence istemeyen ve çalýþmak isteyen o kadar iþsiz var ki, senin iþ biraz yaþ... -Onlar herhalde daha vatandaþ olamadýlar, ama ben vatandaþ oldum... -Alo, neresi? -Afrika... -Bir araba ilancýðý koduydum... Sattým da isterim çýkardayým... -Ýlanlar baskýda... Yarýn araman lazým... -Bilin ama sattým da gene telefonlarým durmadan çalar... -Ne zaman sattýn? -Dün... -Dün ve bugün, bütün gün rahatsýz edildin de niye arayýp söylemedin... Ýlanlarýn Çarþamba akþamý deðiþtiðini de biliyorsun ayrýca... -Arayacaðdým ama bizim Hüseyin geldi, daldýk tavlaya, arayamadým... -Alo... -Buyrun. -Benim ilaným çýkmadý. -Ýyi baktýn mý? -Aranýyorlara, arabalara, arsalara, kiralýklara teker teker baktým hepsine, yok... -Ýlanýn neydi? -DAÜ kimlik kartýmý kaybetmiþtim... ORTOPEDÝK ÖZÜRLÜLER DERNEÐÝ'NDEN KERMES Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði dün özürlüler yararýna Lefkoþa'da kermes düzenledi. Girne Kapýsý yakýnlarýnda kurulan kermes yerinde basýna bilgi veren dernek yetkililerinden Mustafa Daðman, düzenlenen kermeste, bazý þirketlerin derneðe yaptýðý kýyafet, ayakkabý ve benzeri baðýþ eþyalarý yarý fiyatýna sattýklarýný kaydetti. Daðman, satýlan kýyafetlerden elde edilecek gelirle özürlü vatandaþlarýn, tekerlekli sandalye ve benzer ihtiyaçlarýnýn karþýlanacaðýný belirterek, vatandaþlarýn kermese gösterdiði ilgiye teþekkür etti. Mustafa Daðman, kermesin Lefkoþa'nýn ardýndan diðer ilçelerde de düzenleneceðini söyledi. Kim nerede oy kullanacak? Kýbrýs Türk halkýnýn, önümüzdeki 5 yýlýn cumhurbaþkanýný seçmek için sandýk baþýna gideceði bugün adaylar, siyasi parti baþkanlarý, 1. Cumhurbaþkaný, Meclis Baþkaný ve Yüksek Seçim Kurulu Baþkaný'nýn oy verme yerleri ve saatleri son þeklini aldý. Buna göre, Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat oyunu saat 10.00'da Girne 19 Mayýs Koleji'nde oy kullanacak UBP Adayý Baþbakan Derviþ Eroðlu, saat 10.00'da Gazimaðusa Polatpaþa Ýlkokulu'ndaki 37 numaralý sandýkta oy verecek. Baðýmsýz adaylardan Tahsin Ertuðruloðlu, saat 11.30'da Lefkoþa Þehit Tuncer Ýlkokulu'ndaki 113 numaralý sandýkta; Mustafa Kemal Tümkan saat 10.00'da Dikmen Ýlkokulu'ndaki 28 numaralý sandýkta; Arif Salih Kýrdað saat 10.00'da Lefkoþa'da eski polis müdürlüðündeki 142 numaralý sandýkta; Ayhan Kaymak saat 11.00'de Gazimaðusa Karakol Ýlkokulu'ndaki 58 numaralý sandýkta; Zeki Beþiktepeli ise saat 11.00'de Þirinevler Ýlkokulu'ndaki 36 numaralý sandýkta kullanacak. 1.Cumhurbaþkaný, Meclis Baþkaný, YSK Baþkaný ve Meclis temsil edilen siyasi parti baþkanlarýnýn oy kullanma yerleri, saatleri ve sandýk numaralarý ise þöyle: Meclis Baþkaný Hasan Bozer, Alsancak'taki büyükler ilkokulunda 7 numaralý sandýkta saatleri arasýnda 1.Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ, saatleri arasýnda Lefkoþa'da Þehit Tuncer Ýlkokulu'ndaki 116 numaralý sandýkta, YSK Baþkaný Nevvar Nolan 09.00'da Gelibolu Ýlkokulu 105 numaralý sandýkta, CTP Genel Baþkaný Soyer saat 10.00'da Gazimaðusa Maraþ bölgesindeki Þehit Zeki Salih Ýlkokulu'nda 65 numaralý sandýkta, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ saat 11.00'de Gönyeli Belediyesi'nin Yenikent'teki yeni binasýndaki 62 numaralý sandýkta, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý, 11.30'da Gazimaðusa Belediyesi Atatürk Kültür Salonu'nda, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Lefkoþa'da Þehit Hüseyin Ruso Ortaokulu'ndaki 112 numaralý sandýkta saat 11.00'de." Sessizliðin Sesi Mehmet Levent TALÝHÝ BENZEMESÝN Daha önceleri de var mýydý bilmem. Ya da ben hatýrlamýyorum. Afrika'dan kalkan toz, davetsiz ve patavatsýz bir misafir gibi ikide birde gelip bizi buluyor. Dün yine bir haber vardý gazetelerde. Bugünlerde sýcaklýk 30 dereceye kadar yükselecek... Bu arada Büyük Sahra üzerinden gelen toz bulutlarý bugün ve yarýn da adayý etkisi altýna alacak. Uyarýlar baþladý. Özellikle astým ve benzeri solunum rahatsýzlýðý olanlarla yaþlý vatandaþlar ve çocuklarýn, mecbur kalmadýkça sokaða çýkmamalarý öðütleniyor. Toz deyip de geçmeyin yani. Taþýdýðý bakteri ve mikroplarla akla hayale gelmedik allerjik reaksiyonlara neden olabiliyor bu toz bulutlarý. Geçen defa yaþanan sel felâketlerinin ardýndan, yine Afrika'dan gelen bir toz fýrtýnasýna yakalanmýþ, hayatýmýz günlerce toz duman olmuþtu. Küresel ýsýnmanýn meteorolojik olaylar üzerindeki etkileri hafiften hafiften kendini hissettirmeye mi baþladý dersiniz? Uzmanlarýn açýklamalarýna göre Akdeniz, küresel ýsýnmanýn olumsuz etkilerinin çok geniþ boyutta hissedileceði bir bölgedir ve Kýbrýs adasý da bu kapsam içinde deðerlendirilmektedir. Arif hoca sýkça yazmýþtýr bu konuyu. Küresel ýsýnma nedeniyle doðanýn muhtemel bir gazabýnda, insanlarýn çözmediði ya da çözemediði Kýbrýs sorununun temelli olarak kendiliðinden çözülebileceðini... Çok yakýn bir geçmiþte medyaya düþen bir haber, Arif hocanýn bu uyarýlarýný getirmiþti aklýma. Haberde, Hindistan ile Bangladeþ arasýnda Bengal Körfezi'ndeki küçük bir kayalýk ada yüzünden 30 yýla yaknýdýr devam eden sorunun, adanýn sulara gömülmesiyle son bulduðu bildiriliyordu. Kalküta'daki Jedavpur Üniversitesi, küresel ýsýnma yüzünden yükselen su seviyesinin sorunu çözdüðünü ve New Moore adasýnýn tamamen suya gömüldüðünü açýklamýþtý. Haberi okuyunca, elimde olmadan, talihi benzemesin Kýbrýs gelmiþti aklýma. Ve yarým yüzyýllýk Kýbrýs sorunu. Hâlâ sürüyor... Türkiye 36 yýl önce askeri bir müdahale ile adanýn kuzeyini iþgal ederek Kýbrýs'ý ikiye böldü. Rumlarýn Kýbrýs Cumhuriyeti devletini iþgalinden sonra, Türkiye'nin de bu devletin topraklarýný iþgal etmesi, savaþ suçu iþleyerek, iþgal ettiði topraklara kendi nüfusunu taþýyýp yerleþtirmesi, sorunu daha da içinden çýkýlmaz hale getirdi. Þimdi Türkiye ile Rum-Yunan ikilisi adayý paylaþamýyor. Týpký Hindistan ile Bangladeþ'in, Bengal Körfezi'ndeki New Moore adasýný paylaþamadýðý gibi! 30 yýl sürüyor bu sorun. Ta ki New Moore adasýnýn küresel ýsýnmanýn etkisiyle yükselen sulara gömülmesine kadar! Benzerlik olursa bu kadar olur... Müthiþ... Sanýrým "Talihi benzemesin" temennisinden baþka yapacak birþey yok. Þimdi diyeceksiniz ki, sanki taraflar anlaþýp sorunu çözseler, küresel ýsýnma sonucu meydana gelebilecek böyle bir doðal felâketin önüne geçebilirler mi? Geçemezler tabii. Ama bu, sorunu 50 yýldýr çözümsüz býrakmayý asla haklý çýkarmaz. Dün yaþanan bir örnek var önümüzde... New Moore örneði. Olmayacak þey deðil... Bir gün bir dalga gelir... Sizin adam gibi paylaþamadýðýnýz bu adayý siler süpürür. Ne kadar feryat edip piþmanlýk getirseniz faydasý olmaz.

5 18 Nisan 2010 Pazar 5 Þaziye nin Görüþü: Acaba bir daha mý düþünsem? * KTÖS ve öðrenciler Eðitim Bakanlýðýný basýp pankart asmýþ. - Hepsine bravo Ne büyük zafer kazandýlar deðil mi Yaþasýn iþgal! * Þener Levent ve Ali Osman Tabak beraat etmiþ. - 2 yýl boyunca hiç yoktan çekilen sýkýntý ve stresin bedelini kim ödeyecek? * PTT KKTC'nin 840 bin TL borcunu silmiþ. - Silmeyip de ne yapacaktý zaten. Ýpimiz ile kuþaðýmýz Boðazýmýzý sýkýp da neyimizi alacak. * Patlayan volkan nedeni ile KTHY Londra seferlerini iptal etmek zorunda kalmýþ. - Þu bale bakýn yahu. Patlayan volkan bile KTHY'nin aleyhine çalýþýyor. Hayýr etmeyecek hacýyý devede yýlan sokar derler ya, bu da o hesap. * Seçimler nedeni ile birçok tartýþmalar yapýlmýþ. - Allah ýný seven söylesin Bu tartýþmalarýn kaç tanesi incir çekirdeðini doldurabildi.? Hade gözünüz aydýn Bugün 18 Nisan 2010 O beklenen gün nihayet geldi Bugün, sahip olduðunuz tek sarayý kiraya veriyorsunuz yeniden. Hade hayýrlýsý olsun., Ne diyebilirim ki baþka. Bugün söz söylemek, size yol göstermek yasak. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI BUGÜNKÜ SINAVDA KOPYA SERBEST "Nasýl bir cumhurbaþkaný?" Ýþte bütün mesele bu. Bugün bu sorudan sýnava gireceðiz Çalýþtýnýz, hazýrlandýnýz mý bari? Nasýl bir cumhurbaþkaný istediðinizi düþündünüz, kriterlerinizi belirlediniz mi? Yoksa boþ kâðýt mý vereceksiniz sandýkçý baþýna? Eee Anlatýn bakalým Durum ne? Gönlünüze göre oyunuzu ve geleceðinizi emanet edebileceðiniz bir aday bulabildiniz mi bari? - Nerde.!. Haklýsýnýz. Kavun deðiller ki koklayasýn. Neyse Sýkmayýn canýnýzý. Biliyorsunuz bu öyle bir sýnav ki kopya serbest. Hade, baþarýlar dilerim.. NEDEN GEÇ UYANIYORUZ? Üniversiteler yýllardýr ihtiyaç fazlasý öðretmen üretiyor. Ýngilizceci Türkçeci.. Tarihci Bedenci.. Hepsinden bol bol var.. Stoklayacak yer kalmadý ama üretim hala devam ediyor. Buna raðmen "Ama yeter artýk bu kadarý da fazla" diye tepki koymak ve bakanlýk basmak, günün sonuna kaldý nedense! Onca öðretmen yýðýlýrken akýllar nerdeydi.? Kuzey Sahil yolu inþaatý yýllardýr devam ediyor. Dereler dolduruldu Tepeler yýkýldý Aðaçlar söküldü.. Kýsacasý yolun geçtiði bölgelerde doða katledildi.. Buna raðmen "aðaçlarýmýz tarlalarýmýz elden gidiyor" diye tepki koymak ve kendini aðaçlara zincirlemek, yolun sonuna kaldý nedense Bunca zaman akýllar nerdeydi* Nerde olacak, havada! Hep böyle geç uyanýyoruz Bunun sebebi de çok açýk. Ucu bize dokunmadýkça göz açmýyoruz. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS 19.00'dan sonra beni aramayýn. Kitaplarý toplayacaðým... Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: HAYIRLISI NEYSE O OLACAK... Olduydu olacaydý derken nihayet bugün yeni bir Cumhurbaþkaný seçilecek... Yani yeni bir cumhurbaþkaný seçilecek dememden mana çýkarmayýn.. Talat da seçilebilir baþka birisi de ama her seçim, yeni bir seçilen çýkarýr demek istedim.. Bugünkü yazýlarýmýzda kim seçilirse daha faydalý olur gibi görüþ yazamayýz biliyorsunuz.. Ama seçilenler nasýl hareket ederlerse daha memnun olacaðýz konusunu yazabiliriz elbet... xxx Biliyorsunuz son zamanlarda katýldýðým birçok televizyon programý oldu... Hemen hemen her kanalda boy gösterdim... Genç TV'nin ve ART'nin sabah programlarýna katýldým mesela... Her iki kanaldaki sunucularla güzel bir program gerçekleþtirdik.. Hem onlar hem ben programdan sonra memnuniyetimizi belirttik karþýlýklý... Katýldýðým programlarda konuk olmam yanýnda bir müddet de AS TV'de kendim program yaptým... Hem gazetecilerle sohbetler gerçekleþtirdik hem de önemli konuklarla siyaset tartýþtýk... Rauf Bey konuðum oldu bir Cuma gecesi... Kimse inanmazdý ama saat 8.00 de baþlayan program gece yarýsýna kadar sürdü... Sendikacýlarý ve bazý ekonomistleri misafir ettim AS TV'ye... Sonradan seçimler yaklaþýnca ve Metin Þadi ailesi benim açýkça taraf tutmayacaðýmý anlayýnca program yapmam uygun görülmedi... Bana da güya televizyon istasyonu satýldý dendi!... Halen satýldýðýna dair bir emare göremedim ya o ayrý bir konu. Diyelim bu seçim devresinde gerek yazýlý gerekse sözlü basýnýn ne kadar icazetli veya icazetsiz olduðunu da görmüþ olduk... xxx Nasýl bir cumhurbaþkaný arzu ediyorum ben?... Televizyon programlarýnda beni takip edenler bilecekler... Ben "Kýbrýs Türkü'ne" önem ve öncelik veren bir görüþün sahibiyim yýlýnda daha 18 yaþýnda iken tahsilime ara verip Erenköy'e gitmekten gurur duyarým... Ayný ortam bir daha, doðsa bugün 65 yaþýndayým ve tekrar Erenköy'e giderim... Ancak þunun da bilinmesini isterim ki... Ben Erneköy'e Kuzey Kýbrýs nüfusunun lere veya daha da yukarýlara, Türkiye den gelenlerle dolmasý için gitmedim... Ben arzu ederdim ki geçmiþte aramýzdan þu veya bu nedenle ayrýlan Kýbrýs'lý Türkler geri dönebilsinler ve nüfusumuz onlarýn dönmesiyle çoðalsýn.. Seçtiðimiz cumhurbaþkanlarý veya baþbakan ve de diðer siyasiler, "Gelen Türk Giden Türk" demesinler isterdim... Bugün Londra'da olsun, Avustralya'da olsun veya diðer yabancý diyarlarda olsun yaþayan Kýbrýslý Türklerin anavatanlarý Kýbrýs'týr... Onlar kazandýklarýnmýn büyük bir kýsmýný burada deðerlendirmektedirler... Ya kendilerine ya da çocuklarýna bir ev almaktadýrlar. Birçoðu ölünce buraya gömülmeyi hayal etmektedir... Peki bu insanlarýn Kýbrýs'ýn mukadderatýnda söz söyleme haklarý var mý?.. Yoktur ve bu konu seçilenler tarafýndan gündeme bile getirilmiyor.. Geçen haftalarda bir Cumartesi gecesi, Kanal T'de Harun'un konuðu olduk Özcan Özcanhan ile... Geç saatlerde Londra'lýlar baðlanmaya baþladýlar programa... Ýnanýn dinlediklerimizden çok etkilendik... Bu insanlar bizim insanýmýz... Bu insanlar, aramýza 1974'ten sonra gelenlerden çok daha fazla Kýbrýslý... Ancak hiçbir yetkili, ne cumhurbaþkaý ve ne hükümet onlarla ilgilenmiyor... Yaþýna baþýna baklýmadan askerlik yapmalarý bekleniyor... Çocuklarý Kýbrýs'a gelemiyor... Öyle dertler dinledik ki biz dertlendik o gece Özcan'la... xxx Bu gün yeni bir cumhurbaþkaný seçeceðiz... Bu seçeceðimiz cumhurbaþkanýnýn çözüm yapmasýný boþuna beklemeyin.. Dinlemiþseniz anlamýþsýnýz ki tümü olmayacak hayal peþindedirler... Çözümün, ancak 1960 andlaþmalarýna dönüþle olabileceðini görmüyorlar andlaþmalarýnda biz "Kýbrýs Türk Toplumu" idik.. Ama bizimkilere göre þimdi durduk yerde terfi etmiþiz.. "Biz toplum deðil halk olmuþuz"... Onun için çözüm olamaz... Hiç olmazsa yeni seçeceðiniz cumhurbaþkaný çözüm harici dertlerimizle uðraþsýn derim... Hepinize mutlu bir seçim dilerim...

6 Nurhak Kubilay Özkýraç DEMOKRATÝK SEÇÝM Bugün 18 Nisan... Kýbrýslýlar sandýk baþýna gidiyor... Yasemin kokularýnýn yanýnda "lahmacun" kokularýný da soluduðumuz bu ülkede, bugün "demokrasi" sýnavýna giriyoruz yani... Seçimlerde 7 aday yarýþacak... Ve 162 bin seçmenden sadece 62 bin Kýbrýslý seçmen bugün görüþmeciyi seçmek üzere sandýða rey atacak... Adýna bir de "demokratik seçim" dediler... Her neyse, iþte öyle bir seçim... Hepimize yine hayýrlý olsun... Bir arkadaþla öðlen yemeði yemek için Ýnönü Meydaný'nda bir lokantaya gittik... Yemekleri sipariþ ettikten sonra yanýma yaklaþan eski bir dostum bana biþeyler mýrýldanmaya baþladý... Biraz sohbet ettikten sonra, "gene attýnýz manþeti" dedi. Hangi manþeti deyince anladým; Afrika'nýn manþetinden bahsettiðini... Eski dostumuz CTP'li... "Neyi beyenmedin?" diye sordum... Bana söylediði þu; "Manþet doðru ama zamaný doðru deðil..." "Eee, o zaman ne yapalým?" dedim... Dostumuz sohbeti yarýda keserek oradan ayrýldý... Yani anlayacaðýnýz atýlan manþetlerin de zamaný varmýþ!.. Bunu da seçim arifesinde öðrenmiþ olduk... Yemeðin üzerinden kahvemizi içerken gözüm Sarayönü'ndeki seçim afiþlerine takýldý ve Ümit Ýnatçý'nýn Serdüþ adlý kitabýndaki "Demokrasi Ýþte" þiiri aklýma geldi... Size de aktarmak istedim demokrasi iþte özgürlüðünü yontuyorlar geriye kalan talaþ sensin. sen de varsýn diyorlar varsýn iþte yukarýdakilerin izniyle. ayarlayacaksýn kendini düzelteceksin rötüþleyeceksin tertipleyeceksin inceleyeceksin iðnenin deliðinden geçeceksin o kadar küçüleceksin ki - gözlerine görünmesen daha iyi. demokrasi iþte asalaklarýn salaklarýn ve katýksýz hýyarlarýn keyif kaþýntýsý. bir kavanozun içinde azdan azdan solumaya alýþmýþsan kendini bir cin sanýrsýn da kimse salývermez seni kendi temennisi adýna. tekinsiz bir ben'in içinde yuvalanmýþsan kýsmýþsan ýþýðýný farkedilmeyesin diye ve kýskývrak yakalanmýþsan tesellilerine varsýn iþte onlarýn dilediðince demokrasi iþte seç kendini, ama olma! varsýn ya... POLÝS GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÝDDÝALARI YALANLADI Polis Genel Müdürlüðü, her zaman olduðu gibi, seçim süresince de tarafsýzlýk ilkesine baðlý kalarak yasalarýn kendisine verdiði görevleri yetki sýnýrlarý içinde yaptýðýný duyurdu. Polisin bazý gençleri afiþ yýrtarken suçüstü yakaladýðý ve bazý kiþilerin bunlarýn serbest býrakýlmasý için giriþim yaptýðý yönündeki haberler de yalanlandý. Polis Genel Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada, son günlerde bazý yerel ve görsel yayýn organlarýnda polisin iþlenen seçim suçlarýnda "taraf tuttuðu", "bu tip suçlarý iþleyenleri tutuklamadýðý" ve/ veya "aleyhlerinde iþlem yapmadýðý", "bazý kiþilerin talimatý üzerine tutukladýðý kiþileri serbest býraktýðýna" dair yayýnlar yapýldýðýna dikkat çekildi. Polisin 15 Nisan tarihinde, kullandýklarý ve üzerlerinde plakasý olmayan araç içinde tecavüzi alet taþýyan gençleri, afiþ veya pankartlara hasar verirken suçüstü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý, Türkiye ve tüm dünyada olduðu gibi KKTC'de de 23 Nisan Cuma günü kutlanacak. Ýlk Öðretim Dairesi Müdürü Bümin Paþa'nýn verdiði bilgiye göre, 23 Nisan Çocuk Bayramý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ve bu yýl 12'ncisi gerçekleþtirilecek olan Uluslararasý 23 Nisan Çocuk Þenliði ise bu yýl Nisan tarihleri arasýnda yer alacak. Þenliklere bu yýl KKTC ve Türkiye baþta olmak üzere Azerbaycan, Polonya, Hindistan, Pakistan, Ukrayna, Sýrbistan, Makedonya, Bulgaristan ve Londra Türk Okulu'ndan ekipler katýlacak. EKÝPLERÝN PROGRAMI Ekiplerin KKTC'ye gelmesi ve ailelere daðýtýlmasýnýn ardýndan 20 Nisan Salý günü saat 16.30'da 10. Yýl Parký'ndan Atatürk Meydanýna gerçekleþtirilecek kortej yürüyüþüyle baþlayacak olan þenlikte, ekipler Atatürk Meydaný'nda gösterilerini sunacak. Misafir ekipler 21 Nisan Çarþamba günü de devlet büyüklerine resmi ziyaretlerde bulunacak. Ekipler bu çerçevede sýrasýyla 09.00'da Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'ü, 10.00'da "Yardým Eden Eller (Helping Hands)" isimli gönüllü yardým projesi, Mayýs tarihleri arasýnda Turizim, Çevre ve Kültür Bakanlýðý'nýn katkýlarýyla Kýbrýs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu yararýna "Bedesten'de Klasikler" etkinliði düzenleyecek. Proje yetkilisi Gönül Erönen'in verdiði bilgiye göre, Mayýs Cuma ve Cumartesi günleri saat 20.30'da Lefkoþa'da Selimiye Camii yanýndaki yeni restore edilmiþ Bedesten'de düzenlenecek "Bedesten'de Klasikler" etkinliðine 6 sanatçý katýlacak. 20 Nisan 'dan itibaren 25 TL'den satýþa çýkarýlacak olan biletler, Toros Maðazalarý, Deniz Plazalar, yakalamadýðý belirtilen açýklamada, alýnan bilgi ýþýðýnda bahse konu araçta yapýlan aramada tecavüzi alet bulunarak gençlerin ileri soruþturma için Lefkoþa Polis Müdürlüðü'ne sevk edildiði vurgulandý. Yapýlan araþtýrma ve soruþturmalar sonucunda, gençlerin pankart veya afiþlere hasar verdiklerine dair herhangi bir þahadet temin edilememesi nedeniyle, araç sürücüsüne sadece plakasýz araç kullanmaktan sabit ceza kesildiði, araçta tecavüzi alet taþýdýðý için yazýlý dava teblið edildiði ve tutuklularýn serbest býrakýldýðý kaydedildi. Açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Bu olayda polis tamamen kendi görev ve yetki sýnýrlarý içerisinde hareket etmiþtir. Bu kiþilerin serbest býrakýlmalarýnda dýþtan herhangi bir kiþinin müdahalesi söz konusu deðildir. PGM her zaman olduðu gibi, bundan böyle de tarafsýzlýk ilkesine baðlý kalarak, görevlerini yerine getirmeye devam edecektir." 23 NÝSAN KUTLANACAK Cumhurbaþkaný'ný, 11.00'de Baþbakan'ý, 12.00'de Meclis Baþkaný Hasan Bozer'i ziyaret edecek. Ekipler Meclis'te öðle yemeði de yiyecek. Ekipler ayný gün iki ayrý gruba ayrýlarak, bir grup saat 19.00'da Gazimaðusa Namýk Kemal Meydanýnda, diðer grupsa ayný saat Güzelyurt Arkeoloji ve Doðal Tarih Müzesi önünde gösteri yapacak. Ekiplere 22 Nisan Perþembe günü Büyük Han'da resepsiyon verilecek. Misafir ekiplere ayrýca KKTC'de bulunduklarý süre içerisinde Gazimaðusa ve Girne'de tarihi mekanlar da gezdirilecek. Ekipler 23 Nisan Cuma günü de Lefkoþa'daki resmi tören ile okullardaki törenlere katýlacak. Buna göre gruplara ayrýlan ekiplerden Türkiye Büyükçekmece ve Hindistan ekibi Atatürk Stadyumu'ndaki törene katýlacak. Misafir ekipler, 23 Nisan akþamý da Lefkoþa Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek olan "Gala" programýnda gösterileni sunacak. Ekipler son gösterisini 24 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Pile köyünde yapacak. Gösterinin ardýndan ekiplere saat 20.00'de Boðan Otel'de veda yemeði düzenlenecek. Misafir ekipler 25 Nisan Pazar günü KKTC'den ayrýlacak. "BEDESTEN'DE KLASÝKLER" ETKÝNLÝÐÝ Girne ve Selimiye'de bulunan Sabor Restoranttan temin edilebilecek. Erönen, projenin; toplumda faaliyetlerini sürdürebilmesi için yardýma ihtiyaç duyan her türlü hayýr amaçlý kuruluþlara, yaptýðý etkinliklerden elde ettiði gelirle mali destek saðlayarak, katkýda bulunduðunu anýmsatarak, gerçekleþtirilen bu etkinliklerde yer alan tüm sanatçýlarýn gönüllü olarak katýldýklarýný kaydetti. Projenin daha önce gerçekleþtirdiði etkinlikleri hatýrlatan Erönen, projenin þimdi de bakýma muhtaç çocuklarý koruyan Kýbrýs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu'na harcanacaðýný belirtti ve vatandaþlarýn katkýda bulunacaðýna inanç belirtti. GÜNLÜK AVRUPA'DA DOÐRU SÖYLER, TÜRKÝYE'DE ÞAÞAR Avrupa Parlamentosu'nda Sosyalist Demokratlarýn grup toplantýsýna katýlan CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal, AB'den Türkiye'ye yanlýþ bakýldýðýný ifade ederek, "Bir tarafta laik, otoriter, AB'ye karþý çýkan, reform istemeyenlerin, diðer tarafta ise AB taraftarlarýnýn olduðu" kanýsý oluþtuðunu belirtti. Baykal, CHP olarak herkesten daha çok AB taraftarý olduklarýný, daha çok demokrasi istediklerini söyledi. "Bunlarý isterken laik yaþam tarzýmýzý feda etmek istemiyoruz" diyen Baykal'a Parlamenter Stavros Lambrinidis'den eleþtiri geldi. Lambrinidis, "Sayýn Baykal, 301'in deðiþmesi için gerekli yasa tasarýsýný reddettiniz. Bizim demokrasi ve çoðulculuk adýna baþarý saydýðýmýz TRT 6'nýn kurulmasýna muhalefet ettiniz. Buraya gelip bir þeyler söylüyorsunuz ama Türkiye'deki söylemleriniz oldukça farklý. Burada söylediklerinizin önemi hayli küçükken, Türkiye'de neler söylediðiniz çok daha önemli. Biz gerçekten size ülkenizde demokrasinin destekçisi olarak güvenebilir miyiz" diye konuþtu. Ne güzel bir soru deðil mi? Cuk oturdu... ERDAL GÜVEN Seçimlerimizi izlemek için "Radikal" gazetesinden Erdal Güven de gelmiþ adamýza. Umarýz geri dönerken "Yaslý gittim þen geldim" marþýný söyler... ÝLGÝ YOK TC basýnýnýn Kýbrýs için yazdýklarý artýk pek ilgi uyandýrmýyor burada... Oysa bir zamanlar ne yazsalar yer yerinden oynardý... Þimdi neden hiç kimse ilgi göstermiyor acaba? YENÝ DÜNYA Yeni dünya çýkmýþ... Çok þükür bunu bulan da Kristof Kolomb deðil! PAYDOS Bugün ne piþirelim diye düþünmeyin sakýn. Mangalý yakýn... Ve saat 19.00'dan önce piknikten eve dönmeye bakýn... Paydos saatinde trafikte sýkýþmayýn! YARIN Dün dündür, bugün de bugün. Yarýn da yarýn tabii... Siz yine de bugününüzü dolu dolu yaþamaya bakýn. Yarýna Allahkerim! Týrnak... " 'Parayla kalem oynatan'... Geçenlerde, çok saygý duyduðum bir sendikacý aðabeyim öyle buyurdu... Benim, parayla kalem oynattýðýmý iddia etti. Emeðimin karþýlýðý olan maaþýmý iþverenimden alýyorum... Bu doðru... Ama aðamýzýn iddia ettiði 'baþka paralar' olsa gerek... Ýlla ki birileri birilerinden para alarak mý düþüncesini yazacak?" Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Turgay aða ve güruhu bir yandan da fellik fellik saklanmakta. Birçok insaný kandýrdýlar, kira borçlarýný ödemiyor, hak yiyorlar. Dava edildiler. Teblið memurlarý peþlerinde. Dava dilekçelerinin tebliðini engellemek için gizleniyor. Bazan da kirasýný ödemedikleri binayý harabeye çevirdikten sonra boþaltýp, baþka birilerini daha aldatmak ve kazýklamak üzere baþka yerlere taþýnýyor, izlerini kaybettirmeye yelteniyorlar." Fuat VEZÝROÐLU (Vatan) "Yazacaklarýmýzý yazdýk, söyleyeceklerimizi söyledik, tartýþtýysak tartýþtýk. Ne için yaptýk bunlarý? Kendi doðrularýmýzla inançlarýmýzý kabul ettirmek için. Pekala her düþünüp yazdýðýmýz her söylediðimizle tartýþtýðýmýz doðru muydu? Mümkün mü? Ki bundan sonra da olmayacak. Pekala yarýn sandýða gidecek seçmen nasýl kullanacak oyunu? 'Doðrularýyla inancýna uygunluðunca' mý yoksa 'doðrularýna inandýðý adayýna' mý?" Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) Günün Kahramaný SEÇMEN Dünkü gazetelerin olduðu gibi, bugünkü gazetelerin baþlýklarý da "Söz seçmenin, karar halkýn" vesaire olacak. Bir seçim kampanyasý daha geride kaldý. Propaganda döneminin kapanmasý ve yasaklarýn baþlamasýyla, sokaklar da sessizliðe gömüldü dün geceden beri... Bugün artýk sandýk günü... Ve günün kahramaný da kuþkusuz ve hiç tartýþmasýz seçmen. Sandýklar açýlana dek büyük bir heyecan yaþanacak. Açýldýktan sonra ise sevinçle hüzün içiçe girecek.

7 18 Nisan 2010 Pazar Hastanede sel yaralarý sarýlýyor n Pazartesi gününden itibaren hastanenin tam randýmanla hizmet vermesi planlanýyor... n Özkýran: Yapýlmasý öncelikli iþlerin tamamlanmasý ön planda... Baþlýca görevimiz yeniden sýkýntý yaþanmamasý için önlemler almak... n Kamiloðlu: Gerekli durumlarda acil servis, ameliyatane ve tüm yoðun bakýmlarda kullanýlmak üzere yeni bir jeneratör temin edildi... (T.A.K.-Tuðçe Ülkü) Lefkoþa'da 27 Þubat'ta meydana gelen sel felaketinden zarar gören Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nin yaralarýnýn sarýlmasý yönündeki çalýþmalar hýzla devam ederken, Pazartesi gününden itibaren hastanenin tam randýmanla hizmet vermesi planlanýyor. Sel felaketinde büyük sýkýntý yaratan Ayaktan Taný Merkezi ile ana bina arasýnda kalan derenin ýslah çalýþmalarý da sürüyor. Hastanede yapýlan tüm çalýþmalarýn ileriye dönük olmasý hedeflenirken, herhangi bir su baskýnýnda zarar görmemesi için bodrum katlarýnda olan tüm sistemlerin üst katlara taþýnmasý için çalýþmalar yapýlýyor. TAK muhabirinin hastanenin durumuyla ilgili bilgisine baþvurduðu Saðlýk Bakanlýðý Müdürü Ümit Özkýran ile Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Baþhekim Baþ Yardýmcý Dr. Ramadan Kamiloðlu, hastanenin son durumuyla ilgili ayrýntýlý bilgiler verdi.. TAK muhabiriyle birlikte hastanenin birimlerinde ve bina dýþýndaki çalýþma alanlarýnda incelemelerde bulunan Özkýran ve Kamioðlu, planlanan çalýþmalarý yerinde anlattý. Saðlýk Bakanlýðý Müdürü Ümit Özkýran, baþlýca görevlerinin hastanede gelecekte yeniden sýkýntý yaþanmamasý için önlemler almak olduðunu ifade etti. Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Baþhekim Baþ Yardýmcý Dr. Ramadan Kamiloðlu da, yapýlan tüm çalýþmalarýn gelecekte benzer sýkýntýlarýn yaþanmamasý adýna olduðunu vurguladý. ÖZKIRAN Saðlýk Bakanlýðý Müdürü Ümit Özkýran, selden sonra hastanenin bir çok yerinde zarar meydana geldiðini belirterek, en kýsa zamanda ve zararýn giderilmesi için çalýþmalarýn hýzla devam ettiðini söyledi. Sel sonrasýnda poliklinik binasýnýn oldukça büyük bir alanýnda çökme olduðunu, bundan dolayý binanýn tüm su ve elektrik, elektronik ve telefon sisteminin zarar gördüðünü ifade eden Özkýran, poliklinik binasýnýn bekleme salonu, radyoloji bölümünün önü, eczane kýsmýnýn ön kýsmý ve eczanenin bakýma alýndýðýný anlattý. Poliklinik binasýndaki tamirat ve tadilatýn tamamlanarak hafta baþýnda tam teþekküllü olarak kullanýma açýlmasý hedefinde olduklarýný ifade eden Özkýran, poliklinik binasýnýn altyapý ve donanýmýnýn bitmiþ, binanýn boyama aþamasýnda olduðunu kaydetti. AYAKTAN TANI MERKEZÝ... Özkýran, Ayaktan Taný Merkezi'nin çöken ön kýsmýnýn parkelerinin yeniden yapýldýðýný, binanýn altýnda oluþan boþluklarýn doldurularak, binanýn saðlamlaþtýrýldýðýný anlatarak, Ayaktan Taný Merkezi'ndeki tüm birimlerin faaliyetlerinin devam ettiðini belirtti. Özkýran, ayný binada bulunan Diþçilik Bölümü'nün kompresörlerinin bodrumda olmasý nedeniyle bir selden etkilendiðini, ancak yeni sistemin kurulmasýyla sýkýntýnýn giderildiðini ifade ederek, yaþanan olumsuzluklarýn tekrarlanmamasý adýna binanýn bodrum katýnda bulunan tüm elektrik sistemlerinin muhtemel su baskýnlarýna karþýn üst katlara taþýndýðýný söyledi. Özkýran, bodrumda bulunan diðer sistemlerin yukarý bölümlere aktarýlmasý çalýþmalarýnýn da devam ettiðine dikkat çekti. HALA SIKINTILAR MEVCUT... Özkýran, ana binada çalýþmayacak durumda herhangi bir bölüm sýkýntýsý bulunmadýðýný ifade ederek, mutfak kýsmýnýn selden zarar görmüþ olmasý nedeniyle, yeniden inþa edildiðini, þu an için mutfak ihtiyacýnýn dýþardan karþýlandýðýný kaydetti. Bakanlýk Müdürü Özkýran, þu anda mutfak araç gereçlerinin tamamýyla gözden geçirilip eksikliklerin tamamlandýðýna iþaret etti. Ana binanýn altýndaki bodrum kýsmýndaki duvarlarda su baskýný sonrasýnda oluþan nemliliðin hala devam ettiðini, bu sebeple de henüz çok da büyük iþlemlerin yapýlamadýðýný, bunlarýn kurumasýný beklemek durumunda olduklarýný ifade eden Özkýran, ana binanýn bodrumunda bulunan bölüm ve servislerin bir kýsmýný geçici olarak iptal ettiklerini, hizmetlerin kesintisiz devamý için bodrum haricinde bulunan bölgelerde faaliyet gösterdiklerini söyledi. Patoloji bölümünün tamamen yenilendiðini, zemin katta donanýmýyla kurulumuna baþlandýðýný, Pazartesi gününden itibaren tam teþekküllü olarak hizmette girebilmesi için çalýþtýklarýný anlatan Özkýran, cihazlarýn geldiðini ancak montaj aþamasýnda olduklarýný belirtti. Ana binada bodrumda bulunan sterilizasyon ve çamaþýrhanenin þu anada kullanýldýðýný anlatan Özkýran, fizik tedavi ünitesi için ise, talep edilen malzemelerin büyük bir çoðunluðunun geldiðini, onlarýn da montaj aþamasýnýn olduðunu belirtti. Özkýran, Thalasemia Merkezi'nin su tahliyesinin yapýlarak, hastanenin tüm diðer bölümlerinde olduðu gibi, baþta elektrik olmak üzere tüm sistemlerinin bodrum katýndan çýkarýlýp yedeklenerek, zarar görmeyecek alanlara aktarýlmasý çalýþmalarý yapýldýðýný söyledi. Fizik tedavi bölümü haricinde hastanenin hiç bir yerinde fonksiyonel olmayan bir yerin bulunmadýðýna iþaret eden Özkýran, fizik tedavi bölümde aletlerin yurt dýþýndan gelmesi nedeniyle bazý gecikmelerin yaþandýðýný belirtti. Özkýran, "fizik tedavi bölümü de önümüzdeki günlerde tam teþekküllü olarak faaliyete geçecektir" þeklinde konuþarak, yaþanan aksaklýktan dolayý servislerde yatan hastalara imkanlar dahilinde fizik tedavilerinin yapýldýðýný kaydetti. MORG DEVREDE... Morgun devrede olduðunu, eskiden mevcut tüm dolaplarýn çalýþtýðýný söyleyen Özkýran, otopsi aletlerinin de sipariþinin verildiðini vurguladý. Özkýran, bakanlýk olarak hedeflerinin bu cihazlarýn modernize edilerek yeniden kurulumunun saðlanmasý olduðuna iþaret ederek, þu anada yapýlan fizibilite çalýþmasý neticesinde, finansal desteðin tedarik edilmesi halinde cihazlarýn yenileneceðini söyledi. Ýþerin bir öncelik sýrasýna göre yapýldýðýný ve sel felaketi gibi benzeri bir olay yaþanmamasý için gerekli tedbirler üzerinde çalýþýldýðýný vurgulayan Bakanlýk Müdürü Özkýran, "baþlýca görevimiz tekrardan sýkýntý yaþanmamasý için önlemler almak" þeklinde konuþtu. ÝSTÝNAT DUVARIYLA ÇEVRELENECEK Özkýran, bodrum katýna sistemleri kurmadan derenin ýslahý ve önlemlerin alýnmasýyla ilgili çalýþmalarý tamamlamak istediklerini vurgulayarak, yapýlacak iþlerin baþýnda tüm hastanenin istinat duvarý ile çevrelenerek, muhtemel su baskýnlarýnýn önüne geçilmesinin planlandýðýný söyledi. Özkýran, "vatandaþ ve çalýþanlarý riske etmeyecek þekilde tüm önlemleri aldýktan sonra donanýmlarýmýzý yerleþtireceðiz" dedi. KAMÝLOÐLU Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Baþhekim Baþ Yardýmcýsý Dr. Ramadan Kamiloðlu ise; yapýlan tüm çalýþmalarýn ve alýnan tüm önlemlerin ileriye dönük düþünüldüðüne iþaret ederek, nemden dolayý hastanenin bazý yerlerin tadilatýnýn hala mümkün olmadýðýný söyledi. Hastanenin içinden geçen ve Ayaktan Taný ile ana bina arasýnda kalan derenin temizleme çalýþmalarýnýn hala devam ettiðini anlatan Kamiloðlu, derenin 2 metre geniþletilmesinin söz konusu olduðunu belirtti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ YOLUMUZ MAHKEMEDEN GEÇECEK... Telefonla gazetemizi arayan Lefkoþalý bir vatandaþýmýzýn þikayetþ de Lefkoþa Belediye'sinden. Gönderilen faturalarda ilaçlama ve kanalizasyon parasý talep edildiðini söyleyen vatandaþýmýz þunlarý belirtti: "Ben Lefkoþa'da yaþayan bir vatandaþým. Þikayetim belediyenin faturalarýyla alakalýdýr. Eskiden 20 TL civarýnda bir para öderdik. Daha sonra yavaþ yavaþ arttý.. 30, 35 derken 70'e dayandý. En son gelen fatura aklýmý baþýmdan aldý... Tam 85 TL... Merak ettim ve tek tek bu faturada neler yazdýðýný okudum. Aydýnlatma... Bulunduðum mahallede bir direk var üstünde bir ampül... Bazan yanar bazan yanmaz... Mahalledeki herkes bu parayý öder... Bu haksýzlýk... Saðlýk vergisi... Ne saðlýðý belediye ne yapýyor benim saðlýðým için de saðlýk vergisi verecekmiþim... Ýlaçlama diyor bir yerde... Yeminle söylüyorum ki ben iki yýldýr mahallemde ilaçlama yapýldýðýný hatýrlamam. Býrak bunlarý üstüne üstlük bunlarýn bir de KDV'sini ödemek zorunda kalýyoruz. O miktarlar da var hesaplamalarda... Ama en önemlisini en sona sakladým. Kanalizasyon parasý. Geçenlerde tuvalet kuyum doldu. Vidanjör çaðýrýp boþalttýrdým. E bu durumda kanalizasyon parasý almak neyin nesidir? Mahallemde kanalizasyon yoktur. Ben böyle bir hizmet almýyorum. Almadýðým hizmet için benden ücret talep etmek yanlýþtýr... Dolandýrýcýlýða girer. Birkaç kiþi daha bulursam bu konuda mahkeme yoluyla hakkýmý arayacaðým. Bulutoðlularý bizi enayi yerine koydu, habire yolmakta." SOSYAL KONUTLAR Vatandaþlarýmýzdan gelen bugünkü ikinci þikayet yine Cemal Bulutoðlularý'na... Remzi Üstünel ismiyle gönderilen mektup þöyle: "Cemal Bey sosyal konut yapacak diye vatandaþlardan para topladý. Ev sahibi olacaklarý için bu insanlar sevindiler. Benim bir yakýným da vardý bunlarýn içinde... Elindeki parayý döviz yapýp ödedi. Hatta eksildiði için biraz da bankadan çekmek zorunda kaldý. Bankaya faiz ödüyor. Aylar yýllar geçti üzerinden... Hiçbir þey olmadý. Yakýným kaç kez belediyeye gidip ödediði parayý geri istedi. Bir türlü vermediler. Son birkaç ay önce ansýzýn basýna ilan vererek konutlarýn yapýlacaðý yerde temel atýlacaðýný açýkladýlar. Neyse, temel atýldý falan... Ancak konutlarýn yapýlacaðý yer Haspolat'ta... Ýsteyen gidip görebilir. Mimar ve Mühendisler Odasý mý, Þehirciler Odasý mý ne, o yerde konut yapýlamayacaðýný söylediler. Orasý çukurda... Yarýn bir yaðmur yaðsa, bu yýl yaðdýðý gibi, yapýlan inþaatlar çökecek... Felaket olacak... Ýþte insanlarýmýza yapýlacak olan sosyal konutlarýn durumu bu... Ben þimdiden bir kaç satýr karalayým da önümüzdeki zaman dilimi içinde tarihe düþtüðüm bu notu okuyanlar haklýlýðým yanýnda yöneticilerimizin bizleri hiç dikkate almadýklarýný da anlasýnlar..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR ÝÞTE HENDEK, ÝÞTE DEVE, ÝÞTE YASEMÝN Bizim Mandra Seçim þamatasýndan uzak bir sabaha uyanan mandra halký, 3. "cumhurbaþkaný"ný seçmek üzere bugün bir kez daha sandýk baþýna gider. Haftalardýr süren tantana bitmiþ, vatandaþlar kararlarýný oylarýyla sandýða yansýtmak için, bir iki dakikalýðýna mühürü eline alýp, vicdanlarýyla baþbaþa kalmýþlardýr. Ülkemize ve halkýmýza hayýrlý olsun dilekleriyle oylar sandýklara atýlýrken, sokaktaki adam, "Mühür kimdeyse Süleyman odur, iki dakikalýðýna da olsa bu saltanat bizim" diye kendi kendine söylenir.

8 8 18 Nisan 2010 Pazar GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... AVRUPA POLÝS AKADEMÝSÝ SEMÝNERÝ GÜNEY KIBRIS'TA YAPILIYOR Avrupa Polis Akademisi'nin (E.A.A. - CEPOL) "Farklýlýklarýn Yönetimi" adlý semineri, Rum Polis Akademisi'nin giriþimi ve Avusturya ile Polonya Polis Akademileri'nin desteðiyle, Nisan tarihlerinde Güney Lefkoþa'daki Hilton Hotel'de yapýlýyor. Haravgi gazetesi, seminerde tartýþýlacak konular arasýnda polisin içinde ve dýþýndaki farklýlýklarýn yönetimi ve Avrupa Birliði (AB) üyesi ülkelerin benimsemiþ olduðu yaklaþýmlar ve siyasetler olduðunu yazdý. BARTHOLOMEOS: "ERDOÐAN GÖRÜÞMESÝ OLMAYACAK" Politis, Fener Rum Patriði Bartholomeos'un, Avrupa Gazeteciler Birliði'nin Ýstanbul'daki toplantýsýna katýlmak için burada bulunan Kýbrýslý Rum gazetecilerle bir araya geldiðini, yaptýðý açýklamada ise Baþpiskopos Hrisostomos ile Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn görüþmesinin büyük olasýlýkla gerçekleþmeyeceðini söylediðini yazdý. Habere göre Bartholomeos, Hrisostomos'un görüþme talebine Baþbakan Erdoðan'dan düne kadar herhangi bir yanýt gelmediðini de savundu ve "zorla evlilik olmaz" ifadesini kullandý. AB DÖNEM BAÞKANLIÐI ÇERÇEVESÝNDE TOPLANTI YAPILDI Temmuz Aralýk 2012 arasýnda sýrasýyla Avrupa Birliði (AB) Dönem Baþkanlýðý'ný üstlenecek olan Polonya, Danimarka ve Güney Kýbrýs'tan bazý yetkililerin, Nisan tarihlerinde Ayia Napa'da toplantý yaptýklarý bildirildi. Yeþilýrmak ta istimlak sorunu Yeþilýrmak (Limnidi) sýnýr kapýsýnýn açýlmasý çalýþmalarýnda, Türklerin yolun tarlalarýndan geçecek kýsmý için istimlak istemesi sebebiyle gecikme yaþanabileceði iddia edildi. Fileleftheros gazetesi, Yeþilýrmak kapýsýnýn açýlmasý amacýyla devam etmekte olan yol çalýþmalarýnýn, söz konusu yolun tarlalarýndan geçeceði kýsým için istimlak talebinde bulunan Kýbrýslý Türkler sebebiyle gecikebileceðini, böyle bir gecikme olasýlýðýnýn BM tarafýndan da kabul edildiðini iddia etti. Habere göre gazeteye açýklamada bulunan BM Sözcüsü Jose Diaz, bölge sakinlerinin þikayetlerinden ve istimlak talebinde bulunduklarýndan BM'nin de haberdar olduðunu, KKTC makamlarýnýn en kýsa sürede bölge sakinlerinin isteklerine karþýlýk vermesini umut ettiðini ifade etti. Diaz: "Aksi taktirde bu durum çalýþmalarda gecikmeye yol açabilir" þeklinde konuþtu. Öte yandan gazete, bölgedeki topraklama çalýþmalarýnýn da KKTC makamlarýnýn tutumu sebebiyle yavaþ ilerlediðini, yol çalýþmalarý için bölgeye Güney Kýbrýs'tan toprak götüren kamyonlarýn Bostancý (Astromerit) sýnýr kapýsýndan geçmelerine izin verilmediðini iddia etti. Gazete, bu sebepten ötürü kamyonlarýn bölgeye Troodos'tan gitmek zorunda kaldýklarýný, bunun da büyük gecikmeye yol açtýðýný savundu. YEMEK ÝÇÝN KÖPEK BESLÝYORLAR Limasol'da yaþayan Vietnam uyruklu bazý þahýslarýn, yemek için balkonlarýnda köpek besledikleri bildirildi. Fileleftheros gazetesi, komþularýnýn olayý fark etmesi üzerine Veteriner Dairesi yetkililerine haber verdiðini ve yetkililerin, polis eþliðinde Vietnamlýlarýn kaldýðý eve gittiklerini yazdý. Habere göre Vietnamlýlar, köpekleri yemek için beslediklerini, ülkelerinde köpek etinin yenmekte olduðunu ve Güney Kýbrýs'ta köpek eti yenmesinin yasak olduðunu bilmediklerini söylediler. Vietnamlýlar daha sonra köpekleri yetkililere iade ettiler. Köpekler, hayvan barýnaðýna götürüldüler. Rumlardan "ertesi gün" tatbikatlarý Rum yönetiminin, KKTC Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine iliþkin bütün olasý senaryolarý incelemekte olduðu ve plan tatbikatlarý yaptýðý haber verildi. Fileleftheros "Eroðlu Ýçin Plan Tatbikatlarý... Lefkoþa Ertesi Güne Ýliþkin Olasý Bütün Senaryolarý Ýnceliyor" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde Rum yönetiminin, seçimlerden cumhurbaþkaný adayý Derviþ Eroðlu'nun galip çýkmasýný ciddi ihtimal olarak gördüðü ve plan tatbikatlarýný da bu ihtimali dikkate alarak yaptýðýný yazdý. Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas baþkanlýðýnda önceki gün Rum Baþkanlýk Köþkü'nde toplanan (Hristofyas'ýn) Kýbrýs Grubu'nun ele aldýðý konulardan birinin KKTC'deki seçimlerin ertesi günü, ötekinin ise 26, 27 ve 28 Nisan'da yapýlacak Rum Ulusal Konseyi maraton toplantýsý hazýrlýklarý olduðunu kaydeden gazete haberini þöyle sürdürdü: "Sahte seçimlerle ilgili olarak olasý bütün senaryolarý inceliyor ve elde ettiði bilgilere dayanarak; seçimlerden Eroðlu'nun galip çýkmasý ihtimalini inceledi. Derviþ Eroðlu'nun müzakereler sýrasýndaki olasý tepki ve hareketleri üzerinde duruldu ve bunlarýn yönetilmesi yöntemleri incelendi. Kýbrýs hükümetinin tutumu; kazananýn kim olacaðýndan baðýmsýz olarak müzakerelerin, 30 Mart'ta kaldýðý noktadan devam etmesi gerektiði þeklindedir. Bu noktada, 'uzlaþýlan ortak zeminin geçerli olmasý' güvence altýna alýnmalýdýr. Kýbrýs hükümeti bu konunun; kendisini ilgilendiriyor olmasýna raðmen, müzakerelerin akýbetiyle de ilgili olduðu için BM'yi de meþgul etmesi gerektiði görüþündedir. Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu'ya, Baþkan Dimitris Hristofyas baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen Kýbrýs Grubu toplantýsý soruldu. Stefanu '(grup) Rutin olarak toplanýyor. Bu, gerek müzakerelerle gerek Kýbrýs sorunuyla ilgili genel konularla ilgili deðerlendirme ve görüþmelerin yapýldýðý gruplardan biridir' yanýtýný verdi. Kýbrýs Grubu toplantýsýnda Pazar günkü seçim sonuçlarý üzerinde plan tatbikatý da yapýlýp yapýlmadýðýnýn sorulmasýna karþýlýk Stefanu 'Genellikle çeþitli konular basýna yansýmaz ama bu hükümetin, Baþkan'ýn Kýbrýs sorunuyla ilgili çeþitli meseleleri deðerlendirmediði, görüþmediði, dikkate almadýðý anlamýna gelmez' dedi ve þunlarý ekledi: 'Sadece, bunlarý; kamuoyuna fazlaca yansýtmadan yapmayý tercih ediyoruz çünkü çoðu kez, politika ve taktikle ilgili meselelerde basýna yansýtmak iyi bir yardýmcý olmaz. Ancak hükümetin çok fazla þeyi, olguyu ve þartý deðerlendirdiðinden emin olunuz.' Sahte seçimlerden çýkacak sonuçlarýn, Ulusal Konsey'in 26, 27 ve 28 Nisan'da yapýlacak maraton toplantýsýnda da ele alýnmasý bekleniyor. Bütün veriler ve muhtemelen; belki bu arada 24 Nisan'da 'görevini de üstlenecek' olan seçimin galibinin ilk tepkileri Konsey'in önünde olacak." Alithia "Kýbrýs Grubu Hafta Baþýnda Yeniden Toplanýyor... Eroðlu Ýle Ne Yapacaðýz?" baþlýklý haberinde Hristofyas baþkanlýðýnda toplanan ve Tumazos Çelebis, Yorgos Yakovu, Mavrommatis, Markos Kiprianu, Hrisostomidis ve Rum Yönetimi Sözcüsü Stefanu'nun da katýldýðý Kýbrýs Grubu toplantýsýnda, Kýbrýs Türk toplumu liderliðinde Derviþ Eroðlu olduðunda ne olacaðý konusunun incelendiðini yazdý. Gazete "Kýbrýs Grubu, iþgal bölgelerinde Pazar günü yapýlacak 'seçimlerden' sonra hafta içerisinde yeniden toplanacak ancak bu sefer masada yeni olgular; birinci turda kuvvetle muhtemel görünen Eroðlu'nun seçilmesi konusu olacak" ifadesine yer verdiði haberinde Rum Sözcü Stefanu'nun Kýbrýs Grubu toplantýsýný doðruladýðýný ancak detay vermediðini kaydetti. Simerini haberini "Kýbrýs Grubu Sahte Seçimlerle Meþgul Oluyor" baþlýðýyla okurlarýna aktardý. Gazete Rum Sözcü Stefanu'nun ilgili açýklamasýna yer verdiði haberinde; Eroðlu'nun Talat'tan açýk ara önde göründüðü son anketlerin sorulmasýna karþýlýk Stefanu'nun "Pazardan sonra söyleyebilecek ve deðerlendirme yapabilecek daha çok þeyimiz olacak" demekle yetindiðini yazdý. Gazeteye göre EDEK Baþkaný Yannakis Omiru'nun, Hristofyas'ýn Talat'a verdiði destekten hayal kýrýklýðý belirttiðinin hatýrlatýlmasýna karþýlýk Stefanu þunlarý söyledi: "Bunlara yanýt verildi. Ulusal Konsey'in 3 günlük maraton toplantýsýnda her þeyin görüþülebilmesi ve yasadýþý seçimlerden sonra þekillenecek durum ve þartlarýn deðerlendirilmesine imkan saðlanmasý için ortam korunmalý." Haravgi haberini okurlarýna "Geliþmeler Kýbrýs Grubunda... Önceki Gün Baþkan Hristofyas Baþkanlýðýnda Toplandý" baþlýðýyla aktardý. TÜRK EVLERÝ TAMÝR EDÝLECEK Limasol Kaymakamlýðý Kýbrýslý Türk mallarý bölümü yetkilileri, Limasol'daki "Evdim" (Düzkaya), "Kandu" (Çanakkale) ve "Episkopi" (Yalova) köylerindeki Türk evlerinin, bu yýl içerisinde tamir edileceðini bildirdiler. Haravgi gazetesinin haberine göre Rum Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis'in, bu köylere yaptýðý ziyaretin ardýndan düzenlenen bir toplantýda evlerin tamir edilmesi kararý alýndý. ASKER TÜBERKÜLOZA YAKALANDI Rum Milli Muhafýz Ordusu (RMMO) mensubu bir askerin tüberküloza yakalandýðý bildirildi. Filelefheros gazetesi, söz konusu askerin Limasol'daki bir hastanede tedavi gördüðünü yazdý. Gazete, tüberküloz vakasýnýn ardýndan RMMO'da alarma geçildiðini ve tüm RMMO personelinin "Mantoux" testinden geçtiðini kaydetti. Yapýlan testin ardýndan tüberküloz semptomlarý taþýyan 5 kiþi daha, daha ileri testler için hastaneye sevk edildi. UYUÞTURUCU PÝYASASININ HAFTALIK CÝROSU 7 MÝLYON EURO Rum tarafýndaki baðýmlýlýk yaratan madde kullanýmýnýn, uyuþturucu piyasasýndaki haftalýk ciroyu 5-7 milyon Euro'ya fýrlattýðý haber verildi. Simerini "Uyuþturucu: Devlet Binler, Tacirler Milyonlar!... Esrar, Ecstacy, Kokain, Eroin Piyasasýnda Günde Bir Milyon Euro" baþlýklý haberinde Rum Uyuþturucuyla Mücadele ve Baðýmlýlarý Rehabilite Merkezi'nin (KENTHEA) Rum Üniversitesi (Univercity of Cyprus) iþbirliðiyle bugün düzenleyeceði genel kurulu için dün düzenlenen basýn toplantýsýnda açýklananlara yer verdi. HRÝSOSTOMOS VE RUM BAKANLAR AVRUPA'DA MAHSUR KALDILAR Ýstanbul'a ziyaret gerçekleþtirmesi ve Fener Rum Patriði Bartholomeos'la görüþmesi beklenen Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu 2'nci Hrisostomos, Ýzlanda'da patlayan yanardaðýn oluþturduðu toz bulutu sebebiyle havaalanlarýnýn kapanmasý yüzünden Brüksel'de mahsur kaldý. Alithia ve diðer gazeteler, dün Ýstanbul'a girmesi beklenen Hrisostomos'un, Brüksel Havaalaný'nýn trafiðe kapatýlmasýnýn ardýndan bu seyahatini gerçekleþtiremediðini, trenle en yakýn havaalaný olan Zürih'e gidilmesi planlarýnýn da, bu havaalanýnýn da kapatýlmasý sonucunda suya düþtüðünü yazdýlar. Gazete, Brüksel'de mahsur kalan Hrisostomos'un nasýl seyahat edeceðinin bugün kararlaþtýrýlacaðýný, tek seçeneðin ise Milano kenti olarak görüldüðünü vurguladý. Haravgi gazetesi ise, Rum Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis ile Ticaret Bakaný Andonis Pashalidis'in de Ýspanya'da mahsur kaldýklarýný, iki bakanýn bugün Güney Kýbrýs'a dönmelerinin beklendiðini belirtti. KATAR EMÝRÝ SALI GÜNÜ KIBRIS'A GELECEK Katar Emiri Þeyh Hamad Bin Khalifa Al Thani'nin önümüzdeki Salý günü adaya geleceði; Katar Emiri Al Thani'nin adaya gerçekleþtireceði ziyaretin çok önemli ve esaslý olarak nitelendirildiði belirtildi. Politis gazetesi, "Ýmzalar Ýçin Geliyor Katar Emir'i Yatýrýmlarla Ýlgili Olarak Salý Günü Kýbrýs'ta" baþlýklarýyla verdiði haberinde, "ne Rum tarafý, ne de Katar Emirliði'nin; Kýbrýs topraklarý üzerindeki milyonlarca Euro'luk yatýrýmlara iliþkin iþbirliði perspektifi konusunda henüz son sözlerini söylemediklerini" yazdý. Gazete, elde ettiði bilgilere dayanarak, iki tarafýn kamuoyundan uzakta gerçekleþtirdikleri uzun görüþmelerin ardýndan, iki ülke arasýndaki iliþkilerin sýkýlaþtýrýlmasý ve iþbirliði anlaþmalarý imzalanmasý konusunda bir prensip anlaþmasýna varýldýðýný kaydetti. Gazete, söz konusu iþbirliði anlaþmalarýnýn; yüzlerce milyon Euro deðerindeki kalkýnma-yatýrým programlarýyla ilgili olduðunu ekledi. Katar Emiri'nin kýsa sürecek fakat çok önemli bir ziyaret için 21 Nisan Salý günü adaya geleceðini belirten gazete, Hristofyas'la bir araya geleceðini aktardý.

9 18 Nisan 2010 Pazar Tünel ALINTI ERTUÐRUL ÖZKÖK VE EMPATÝ Empati yeteneði kabaran Ertuðrul Özkök "Kendinizi Silivri'de yatanlarýn yerine koyun" deyip baþlýyor sýralamaya. Balbay'ýn, Özkan'ýn ailesinin yerine geçiyor ve haykýrýyor: "Adalet buysa yuh olsun bize!" Hrant Dink'in de yerine koymalýsýnýz kendinizi. Dink yaþarken, þu an "salýn onlarý" dediklerinizin ideolojik ikizleri tarafýndan tükürükle boðulmaya çalýþýlmasýný da duyumsamanýz lazým. Ahmet Kaya'nýn yerine koymalý ayný zamanda. Fotomontaj manþetlerle þoven öfkenin hedefi haline getirilip ülkenizi terk etmek zorunda kaldýðýnýzý ve o hasretle öldüðünüzü düþünmelisiniz. Bugün bile ayný sayfalardan "Zaten çok yiyordu, öleceði belliydi" diye yazýlabildiðini görebilmelisiniz. Diyarbakýr cezaevinde yediðiniz dýþkýnýn tadý ruhunuzu sarmýþ olarak yaþadýðýnýzý farz etmelisiniz. 'Türkiye Türklerindir' cakasýný satarken Türkiye'de yaþayan Kürtlerin ne düþündüðünü bilmeli, asker kurþunuyla vurulan 14 yaþýndaki Mehmet Nuri'nin yerinde olmalýsýnýz. ERSÝN TOKGÖZ (Radikal) DÝPNOT Seçim yasaklarýna uymayan gazeteler bugün polis tarafýndan toplanacak. PÝSLÝÐE PÝSLÝKLE CEVAP VERÝLMEZ ARÞÝV TARÝH 8 MART 2009 Ýki toplumlu Birleþik Kýbrýs Öðretmenler Platformu dün Lokmacý Kapýsý'nýn her iki yakasýnda eylem yaptý... Türk ve Rum öðretmenler kapýda ellerindeki siyah kurdeleleri birleþtirerek barýþ mesajý verdiler... Gözden kaçmayanlar... HASGÜLER DE FACEBOOK KURBANI Akademisyen ve 'Kýbrýs' gazetesi yazarlarýndan Mehmet Hasgüler de dün face book kurbaný oldu. Hasgüler adýna internette sayfa açan kimliði meçhul kiþiler, Hasgüler'in bu seçimde Tahsin Ertuðruloðlu'nu desteklediðini yazdý ve bu yazýnýn altýna Hasgüler'in imzasýný attý. Bu korsanlýklar yakýnda bizde de face book'un kapatýlmasýna yol açabilir. Konuyla ilgili polise baþvuracaðýný söyleyen Hasgüler'in þikayetinden sonra polisin ne gibi önlem alacaðý merak konusu. Bilindiði gibi Türkiye de dahil bazý ülkelerde face book yasaklanmýþ bulunuyor. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Müzakereler bir sirk deðil. Orada tartýþýyoruz, deðerlendirmeler yapýyoruz. Müzakereler bir oyun deðil." Mehmet ALÝ TALAT Aklýnýzda bulunsun Zayýf kadýnlarda, göðüs kanseri riski daha fazla Ýsveçli bilim insanlarý, zayýf kýz çocuklarýnýn büyüdüklerinde göðüs kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduðunu saptadý. Baþkent Stockholm'deki Karolinska Bilim Enstitüsü'nde tam 6 bin kadýn üzerinde yapýlan araþtýrma sonuçlarýna göre, küçük yaþlarda biraz kilolu olan kýzlarýn kansere yakalanma riski daha az. Zayýf, ortalama ve þiþman olarak üç kategoride incelenen kadýnlarýn çocukluk ölçülerinden yola çýkarak yapýlan araþtýrmada, zayýflarýn özellikle de menapoza girdiklerinde kansere yakalanma riskinin daha yüksek olduðu saptandý. Obez kadýnlarýn göðüs kanserine yakalanma riski ise yüzde "Burada bir pislik var. Pislik pislikle temizlenmez, suyla temizlenir. Siyasi partilerin aklý selimle yaklaþarak Ahmet Türk'e yumruk olayýný telin etmelerini kazaným olarak görüyorum." Tayyip ERDOÐAN Memleketimden manzaralar 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... NTV'NÝN KONUÐU MUHARREM FAÝZ Kimine göre ilk turda bitecek seçim. Kimine göre ise 2. tura kalacak. ilk turda biterse mesele yok, ama 2. tura kalýrsa, bir hafta daha herkesin baþý aðrýyacak. Bu akþam seçim sonuçlarý açýklanýrken, KADEM Direktörü Muharrem Faiz NTV ekranýnýn stüdyodaki konuðu olacakmýþ... Dikkatle izleyin o halde... Bakalým Muharrem Hoca yanýlmýþ mý, yanýlmamýþ mý? The Economist: 'Erdoðan'la Gül arasýnda bir savaþ patlamak üzere...' Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün zarif ofisi, Türkiye hakkýnda birþeyler söylüyor. Ofisin cumbasý bütün Ankara'yý görüyor. Bir duvarda, Ermeni Osmanlý Sarayý ressamý Ývan Ayvazovski'nin manzara tablolarý asýlý. Gül'ün selefi Ahmet Necdet Sezer'in döneminde Ayvazovskiler bodrumda çürüyordu. Dindar fakat Batý yanlýsý olan Gül, ülkesinin yeni küresel ihtiraslarýný simgeliyor. Dünyanýn büyük kýsmý için Gül, Erdoðan'ýn aþýrýlýklarýný dengeleyen ýlýmlý bir þahsiyet. Erdoðan Ýsrail'le kamuoyu önünde aðýz dalaþýna girdi, Gül ise nükleer emellerinden vazgeçmesi için Ýran'a sessizce lobi yaptý. Erdoðan karizmayý, Gül saðduyuyu temsil ediyor. Fakat þimdi ilan edilmemiþ bir savaþ patlamak üzere: Erdoðan'ýn cumhurbaþkanlýðýna göz diktiðine inanýlýyor. Sorun þu ki, Gül'ün kendisi bile görev süresinin ne zaman sona ereceðini bilmiyor. AKP'nin hâkimiyetindeki Afrika nýn sizin için týk ladýklarý... meclis Gül'ü 2007'de cumhurbaþkanlýðýna seçtiðinde, bir sonraki cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan seçilmesine yönelik deðiþiklikler getirdi. Soru þu: Gül bu deðiþiklikten yararlanýp bir kez daha aday olabilir mi, yoksa önceki cumhurbaþkanlarý gibi sadece yedi yýl kalýp 2014'te görevini býrakmasý mý gerekiyor? Gül'ün çevresi cumhurbaþkanýnýn bir dönem daha görev yapma hakký olduðunu savunuyor. Erdoðan'ýn müttefikleriyse buna katýlmýyor. Baþbakana yakýn bir kaynak, "Erdoðan, Gül'ün cumhurbaþkanlýðýný destekledi. Þimdi fedakârlýk yapma sýrasý Gül'de" diye konuþuyor. Önümüzdeki yýl genel seçim var. AKP bir kez daha iktidara gelirse, Erdoðan, partisine verilen yetkiyi kendisini cumhurbaþkanlýðýna getirmek için kullanmak isteyebilir. Bazýlarý AKP'nin, cumhurbaþkanýnýn yetkilerini güçlendiren önlemleri, Erdoðan'ýn cumhurbaþkanlýðý dikkate alarak þekillendirildiðine inanýyor. Peki ya Gül Erdoðan'a bayrak açmaya karar verirse? Böyle bir durum partiyi bölebilir, hükümetin düþmesine bile yol açabilir. Gül ve Erdoðan AKP'yi birlikte kurdular. Erdoðan Mart 2003'e kadar meclis koltuðuna oturamadýðý için Gül baþbakan oldu; Erdoðan sonra Gül'e dýþiþleri bakanlýðý görevini verdi. Ýkili arasýndaki görüþ ayrýlýklarý 2007'ye dek su yüzüne çýkmadý; Gül bu tarihte, görünüþe göre Erdoðan'ýn istekleriyle çeliþecek þekilde cumhurbaþkanlýðýna adaylýðýný ilan etti. Ardýndan dönemin genelkurmay baþkaný Yaþar Büyükanýt, 'first leydi' Hayrinnüsa Gül baþörtüsü taktýðý için, Abdullah Gül'ün cumhurbaþkanlýða uygun olmadýðý gerekçesiyle darbe tehdidi savurdu. Gül'ün cumhurbaþkaný olmasý generaller için büyük darbeydi. Gül direnmeseydi onlarýn görüþleri baskýn gelebilirdi. Gül'ün yumuþak mizacý, çelik iradesini gizliyor. Gül'ün, Erdoðan'ýnki kadar olmasa da, AKP içinde nüfuzu var. Ancak bu nüfuzu, Erdoðan bir sonraki seçim için aday listesini hazýrlayýnca da koruyor olacak mý? Açýk olan þu: Türkiye'nin muhalefet partileri etkisiz olmayý sürdürdükçe, AKP'ye karþý ciddi meydan okumalar sadece partinin içinden gelecek. (15 Nisan 2010)

10 10 18 Nisan 2010 Pazar TV'DE BU AKÞAM Son Vampir Türü: Yabancý Sinema SINEMA TV / 23:30 SinemaTV Ocak ayý Arka Pencere kuþaðýnda TV'de ilk kez gösterime girecek olan bu filmde, Saya 16 yaþýnda güzel bir kýzdýr fakat bu genç görüntüsünün altýnda 400 yýllýk ruhu barýnmaktadýr. Ýnsan ýrkýndan bir baba ve vampir bir annenin kýzý olarak yüzyýllarýný samuray tekniklerini kullanarak dünyayý vampirlerden temizlemekle geçirmiþtir. Hayatýný samuray becerilerini geliþtirmeye ve dünyayý vampirlerden temizlemeye adamýþtýr. Çalýþtýðý gizli örgüt tarafýndan Tokyo merkezli bir Amerikan ordusuna gönderildiðinde farkeder ki bu onun Onigen'ý -vampirlerin þeytani atasý- yenmek için tek þansýdýr. Ýnsan üstü güçlerini ve kýlýcýný kullanarak iþe koyulur. Bu esnada yüzyýllardýr ilk defa bir insanla arkadaþlýk kurar ki o da Onigen'in üzerinde en büyük etkiye sahip olan üssün generalinin kýzýdýr. Yönetmen Chris Nahon Oyuncular Gianna Jun, Allison Miller, Masiela Lusha, Liam Cunningham Sokaðýn Krallarý Türü: Yabancý Sinema SINEMA TV / 17:00 Aksiyon filmlerindeki senaristliði ile ün yapmýþ David Ayer'in, yönetmenliðini yaptýðý muhteþem bir aksiyon filmi. Sokaðýn Krallarý.. Tom Ludlow eþinin ölümüyle çalýþtýðý teþkilata güveni kalmayan kýdemli bir polistir. Kendi çalýþtýðý polis ekibinin baþý olan Yüzbaþý Jack Wander dahil olmak üzere bir takým polislerin görevi kötüye kullandýklarýný keþfeden Tom, neredeyse tüm cinayet ve iþlenen suçlarýn kabarýk dosyasýnýn içeriðinin de bir manipülasyondan ibaret olduðunu ortaya çýkartmaya çalýþýr. Matrix üçlemesinin ünlü oyuncusu Keanu Reeves ve 2006'daki Son Ýskoçyalý filmindeki baþrolü ile akademi ödülü kazanan Forest Whitaker'in oynadýklarý Sokaðýn Krallarý son dönemdeki aksiyon filmleri arasýnda hayli dikkat çekmiþ tempolu bir film. Yönetmen: David Ayer Oyuncular: Keanu Reeves, Forest Whitaker, Hugh Laurie, Jay Mohr Þehirli Züppeler Türü: Yabancý Sinema TNT / 20:00 Komedi filmlerinin usta oyuncusu Billy Crystal'ý baþrolde gördüðümüz Þehirli Züppeler, orta yaþ bunalýmýna giren bir grup erkeðin macerasý... Jack Palance'a yardýmcý oyuncu dalýnda Oscar kazandýran film, komedi ve westerni bir araya getiriyor. Orta yaþ krizindeki Mitch'e (Billy Cyrstal) ayný sýkýntýlarý yaþayan arkadaþlarý farklý bir doðum günü sürprizi hazýrlarlar. Bu sýra dýþý doðum günü hediyesi New Mexico'dan Colorado'ya iki haftalýk bir yolculuk Yolculuklarýnda tanýþtýklarý Curly (Jack Palance) onlara yalnýzca nasýl kovboy olacaklarýný öðretmez ayný zamanda sýký bir hayat dersi verir Dünün iþ adamlarý bugünün kovboylarýna dönüþür Y: Ron Underwood O: Billy Cyristal, Jack Palance Komedi/Western 1991 Bir Kelime Bir Ýþlem Türü: Yarýþma TRT1 / 18:05 TRT Eðitim Kültür Programlarý Müdürlüðünce hazýrlanmakta olan ve 27 yýldýr yayýn hayatýna devam eden "BÝR KELÝME BÝR ÝÞLEM" adlý yarýþma programý yeni yayýn dönemine ,00.-TLLÝK Büyük para ödünün yaný sýra þova dönük yeni yüzü ile yayýnýna devam etmektedir. Aktüel çekimlerle de desteklenen programda, sorulan iþlem veya kelime sorusuna doðru yanýt verilmesi durumunda her yarýþmacýya 500,00.-TL ödül verilmektedir. Matematik ve dil esasýna dayalý yarýþma programýnýn amacý; Türkçemizi doðru kullanmak, kelimeleri doðru telaffuz ederek anlamlarýný açýklamak. Yarýþmacýlarýn türetmiþ olduðu kelimeler örnek alýnarak, Türk dili kurallarý hakkýnda bilgiler vermek. Ýþlem sorularýnda ise; rakamlarý 4 iþlem kullanarak, sorunun cevabýna en seri ve doðru þekilde ulaþmak. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Korkusuz dað sýçaný Dað sýçaný, doðal ortamýnýn biraz dýþýna çýkýp, kendine öyle bir yeri yuva seçti ki... ABD'nin kuzey batýsýnda yer alan Montana eyaletinin otobaný, küçük sevimli bir misafir nedeniyle kýsa süreli bir kaos yaþadý. Otobanýn ortasýnda açýlan küçük bir deliðe saklanan küçük dað sýçaný yoldan geçen araçlara korku dolu anlar yaþattý. Fotoðraf sanatçýsý Zack Clothier'in objektifine takýlan sevimli misafir içinde bulunduðu delikten sürekli kafasýný sokup çýkarak, yoldan geçip kendisine zarar vermek istemeyen sürücülerin kafalarýnýn karýþmasýna neden oldu. Bu komik aný kareleyen Zack ise küçük dað sýçanýnýn kýsa bir süreliðine de olsa gülünç anlara sebep olduðunu vurguladý. Ýnternetten dokunabilirsiniz Hong Kong'lu bilim insanlarý internetten görüþme yapanlarýn birbirine dokunup tokalaþtýðý hissi yaþamalarýna aracý olacak robotik el yaptý. Siber el, 'okey' ve 'zafer' iþareti de yapabiliyor. Ýþlemlerde gecikmeler ve bazý mekanik sorunlar olsa da ekip, robotik elin gelecekte çok daha sofistike bir hareket kabiliyetine sahip olacaðý kanýsýnda. Elin iþleyiþinde kullanýcý elektrikli bir bilek bandý takýyor, bant kas hareketlerinden aldýðý bilgiyi elektrikli vuruþlara çeviriyor. Ekip þu an en büyük engellerinin maliyet olduðunu söylüyor. Daha fazla el becerisi için daha fazla motora ihtiyaç var, bu da maliyeti yükseltiyor. Amaç insan eline daha çok benzeyen robotik eller üretmek. Modelin þimdiki haliyse yýl sonunda teki 20 sterlinden (45 TL) satýþa çýkacak. Gökyüzünde korkutan ýþýk topu Amerika'da Wisconsin ve Iowa'da gökyüzünü aydýnlatan ýþýk topu büyük heyecan yarattý. Gökyüzündeki ateþ topu, yüzlerce insan tarafýndan görüldü ve sosyal paylaþým sitelerinde karmaþaya sebep oldu. Renee DeVries adlý bir Facebook kullanýcýsý, "Kýrmýzý bir aleve benziyordu, sonra sarýya döndü ve gökyüzünden düþüyor gibi görünüyordu." Yetkililerin objenin bir meteor olduðunu açýklamalarýnýn ardýndan gelen bilgilerde, meteorun düþüþü sýrasýnda evlerin sallandýðý, yerin ve aðaçlarýn sarsýldýðý öðrenildi. Heykele intihar alarmý ABD'nin New York kentinde binalarýn üstüne yerleþtirilen insan heykelleri panik yarattý. Empire State Building gibi merkezi binalara da konulan 31 heykel için çok sayýda intihar ihbarý yapýldý. Ýngiliz sanatçý Antony Gormley, intihardaki artýþa dikkat çekmek istediðini söyledi. New York polisi ise bu sanatsal dýþavurumun kendilerini çok yorduðunu açýkladý. 15 milyonluk Ýran halýsý Ýngiltere'nin baþkenti Londra'da düzenlenen Christie's müzayedesinde 6.2 milyon sterline (yaklaþýk 15 milyon lira) alýcý bulan antika Ýran halýsý, "dünyanýn en pahalý halýsý" unvanýný kazandý. Beklenenden 20 kat yüksek fiyata satýlan 17. yüzyýl yapýmý halýyý, Ýngiltere dýþýndan, kimliði gizli tutulan bir kiþi satýn aldý. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Sanatçý ruhunu tuvale yansýtýyor Beyaz balina olarak da bilinen Beluga balinasý, resim yaparak herkesi þaþkýna çeviriyor... Balina o kadar iyi bir ressam ki, hayranlarý tablolarýný satýn almak için yüksek fiyatlar ödüyor. Çin'in Qingdao þehirdeki Güney Okyanusu Dünyasý isimli akvaryumun yýldýzý olan Xiao Qiang, resme akvaryumu gezmeye gelen bir ziyaretçiden aldýðý fýrçayla oynayarak baþlamýþ. 7 yaþýndaki Xiao Qiang'ýn eðitmeni Zhang Yong, "Fýrçayla tanýþtýðýndan beri resim yapmaya müthiþ bir ilgisi vardý. Þimdi tek yapmanýz gereken ona fýrça vermeniz ve karþýsýnda tuvalle beklemeniz" diye konuþtu. Xiao Qiang'ýn resim yapmak için baþýný oynatmasýnýn, balinalarýn doðal yaþamda da gerçekleþtirdiði bir eylem olduðunu belirten eðitmen Yong, "Normalde bu hareketleri denizin dibindeki kumlarda yemek aramak veya ayýklamak için yapýyorlar" dedi. Çinli eðitmen, Beluga balinalarýnýn diðer balina türlerine göre daha zeki hayvanlar olduðunu da ekledi. Rosalia'yý kurtarma operasyonu 90 yýl önce 2 yaþýnda ölen Rosalia Lombardo'ya ait mumya çürüme belirtileri gösterdi. Ýtalyan uzmanlar, þimdi Rosalia'yý koruyacak formülü bulduklarýný iddia ediyor. Dünyanýn en güzel mumyasý olarak kabul edilen Rosalia Lombardo tam 90 yýldýr Ýtalya'nýn Sicilya Adasý'ndaki Palermo Kenti'nde camdan yapýlmýþ bir tabutta korunuyor. Uzmanlar, þimdiye kadar bir tek saç teli bile zarar görmeyen Rosalia Lombardo'nun son dönemde yanak, burun ve dudaklarýnda lekelenmeler olduðunu belirlediler. Mumyayý kurtarabilmek için Palermo Üniversitesi antropoloðu Dr. Piombino-Mascali ile Alman Prof. Albert Zink, Rosalia'yý mumyalayan Alfrefo Salafia'nýn yakýnlarýna ulaþtý. Mumyalamayla ilgili belgeleri inceleyen uzmanlar, Rosalia'nýn daha nemli bir iklimlendirmeyle kurtarýlabileceðini söylüyor. 2,7 milyon dolara özel denizaltý Milyonelere müjde! Artýk paralarýný harcayacak yeni bir oyuncaklarý var... ABD firmasý Nautilus Submarines & Dalýþ Sistemleri Þirketi (US-based Nautilus Submarines & Diving Systems) tarafýndan üretilen kiþiye özel küçük denizaltý 2,7 milyon dolara satýþa sunuldu. Ýçi lüks ekipmanlarla döþenen, bir lavabo, minibar, tam boy bir merdiven, dijital ses ve görüntü sistemleriyle donatýlan denizaltýnýn oturma odasýndaki mercekli camlarý sayesinde denizin altýndaki büyülü dünyanýn seyredilebiliyor. Lüks denizaltýda askeri savunma araçlarýnda kullanýlan zýrh teknolojisiyle kurþun geçirmezlik özelliði de bulunuyor. Denizaltý ortalama 6 mil (12 kilometre) ve maksimum 10 mil (18,5 kilometre) hýz yapabiliyor ve kesintisiz 4 gün boyunca su altýnda kalabilecek þekilde oksijen saðlama imkaný yer alýyor. 6 bin yýllýk resimler bulundu Çinli arkeologlar ülkenin kuzeyinde bulunan Ýç Moðolistan Özerk Bölgesi'nde bir maðarada 6 bin yýl öncesine ait olduðu düþünülen maðara resimleri ve parmak izi buldu. Parmak izlerinin, okra (toprak boyasý) tozu, hayvan kaný ve sudan oluþan bir karýþýmla boyandýðýný düþünen arkeologlar, 6 bin yýl önce yaþayanlarýn okra tozunu kemik borularla maðara duvarlarýna püskürtmüþ olabileceklerini belirtiyor. Bunlarýn dýþýnda Araþan adlý bölgede bulunan 3 farklý yerleþim yerinde yontma taþ devrine ait parmak izli resimler bulundu. Maðaranýn bulunduðu ortamýn, resim stili ve boya tarzlarýnýn Avrupa'da bulunan yontma taþ devri maðara resimlerine benzer olduðu belirtildi. Bölgede bulunan maðara resimlerinin kötü hava þartlarý nedeniyle büyük zarar gördüðünü ifade eden Vang, resimlerde parmak izleri dýþýndaki unsurlarýn belirgin olmadýðýný kaydetti.

11 18 Nisan 2010 Pazar KÜLTÜR - SANAT 11 Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Odaya serdim halý Üsdünde yarin þalý Yarimin dudaklarý Sanki tülümbe balý GÜNDEÞ ÖNERÝLER Oðuz Atay Ýçin (Bir Sempozyum) Haz: Handan Ýnci-Elif Türker Ýletiþim Yayýnlarý "Uzun süre devam eden bir anlaþmazlýk, her iki tarafýn da haksýz olduðunu gösterir." Voltaire NÝSAN Ýmkânsýz þey Þiir yazmak Aþýksan eðer Ve yazmamak Aylardan Nisansa... Orhan V. Kanýk Adana Tiyatro Festivali'nde "Ölü Kentin Nabzý" Alkýþlandý Lefkoþa Belediye Tiyatrosu Ankara'da temsillerini tamamladýktan sonra 12. Uluslararasý Adana Tiyatro Festivali'ne Orhan Asena'nýn yazdýðý Yaþar Ersoy'un yönettiði "Ölü Kentin Nabzý" oyunuyla katýldý. Türkiye'nin en prestijli festivallerinden biri olarak kabul edilen 12. Uluslararasý Adana Tiyatro Festivali'nde Almanya, Ýspanya, Küba, Fransa, Ýsviçre, Japonya, Tuva ve Türkiye'den en seçkin tiyatrolarýn yanýsýra ülkemizi temsilen Lefkoþa Belediye Tiyatrosu "Ölü Kentin Nabzý" oyunuyla ayakta alkýþlandý. Farklý ülke ve farklý kültürlerin tiyatrolarýnýn buluþtuðu 12. Uluslararasý Adana Tiyatro Festivali dostluðun, barýþýn ve hoþgörünün buluþmasýný ve kültürlerarasý alýþveriþin önemini bir kez daha ortaya koydu. Ülkemizin ve Kýbrýs Türk tiyatrosunu uluslararasý bir çok festivalde temsil eden Lefkoþa Belediye Tiyatrosu 12. Uluslararasý Adana Tiyatro Festivali'nde de ortaya koyduðu sanatsal performans ve sanatsal anlayýþla dikkatleri üzerinde topladý. Oyun sonrasýnda seyircinin coþkuyla ayakta alkýþlamasý, yönetmen ve oyunculardan imza istemesi oyunun yarattýðý etkinin bir yansýmasýydý. "Ölü Kentin Nabzý" oyunu festivalde 11 ve 12 Nisan 2010 tarihlerinde sunuldu. Oyun sonrasý sahnede düzenlenen seramonide Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'na Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahenk Demir teþekkür ve katýlým belgesi sundu. Lefkoþa Belediye Tiyatrosu adýna sanat yönetmeni Kýymet Karabiber ise Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'na gösterilen ilgiye, çaðrýya teþekkür ederek Ahenk Demir'e Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun aný plaketini verdi. Pamuk, Ýstanbul'u Barcelona'ya taþýdý Nobel edebiyat ödüllü yazar Orhan Pamuk'un gözüyle Ýstanbul'un anlatýldýðý bir sergi, Ýspanya'nýn Barcelona kentinde açýldý. "Pamuk'la Ýstanbul" adýyla Katalonya özerk yönetimine ait Robert kültür ve sanat sarayýnda açýlan serginin tanýtýmý, Katalonya özerk yönetim baþkan yardýmcýsý Josep Lluis Carod Rovira, sergi komiseri olan gazeteci Ricard Ruiz Garzon, Katalan yönetiminin temsilcileri ve Türkiye'nin Barcelona Baþkonsolosluðu'ndan yetkililerin katýlýmýyla yapýldý. Rovira, açýlýþ dolayýsýyla yaptýðý konuþmada, "Ýki ülke arasýndaki kültürel iliþkileri zenginleþtirecek, Ýstanbul'u Katalanlara tanýtacak bir sergi. Orhan Pamuk, Katalonya'da çok okunup, beðenilen bir yazar. Bu sergide nostaljik bir atmosferde ve gündelik yaþam yansýtan bir þekilde Orhan Pamuk'un gözüyle Ýstanbul'u tanýma fýrsatý bulunuyor" dedi. Orhan Pamuk'un "Ýstanbul. Hatýralar ve Þehir" adlý kitabýnda anlattýðý, çocukluðu ve gençliðindeki Ýstanbul'a ait siyah-beyaz fotoðraflarýn yer aldýðý sergide ayrýca, ünlü yazarý anlatan 9 dakikalýk bir video da gösteriliyor. Ünlü fotoðrafçý Ara Güler'e ait olan Niþantaþý, Cihangir, Beyazýt gibi Ýstanbul'un önemli semtleriyle ile Boðaz ve Ayasofya gibi tarihi yerlere ait olan fotoðraflarýn da olduðu sergide, Pamuk'un "Ýstanbul. Hatýrlar ve Þehir" kitabýndan bölümlerde ziyaretçilere sunuluyor. Sergi komiseri Garzon'un ufak ayrýntýlara önem verdiði görülürken, ziyaretçileri, Türk halýlarýyla kaplý, duvarýnda büyük bir Ýstanbul resminin olduðu ve fonda Türk müziðinin çaldýðý bir kahve odasýndan geçirerek sergi salonuna almasý ilgi çekiyor. Garzon, serginin açýlmasýnda, gerek Orhan Pamuk'un Barcelonalýlar tarafýndan çok sevilmesinin, gerekse Ýstanbul'un 2010 Avrupa kültür baþkenti olmasýnýn önemli rol oynadýðýný belirtti. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Çok Film Hareketler Bunlar ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Aþka Yolculuk ( Cuma/Ctesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Dear John ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Zindan Adasý ( ) Lefkoþa Astro KAPALI Girne Girne Galeria Sinema Club Özel Kuvvetler & Veda ( ) Maðusa FEDOS TAN ÝLK SERGÝ- Fotoðraf Büyüsü Dostlarý Derneði ilk sergisini açtý. Maðusa Belediyesi Osman Gökçe Sergi Salonu'nda yer alan serginin açýlýþýný Oktay Kayalp yaptý. 33 kiþinin katýldýðý sergiye ilgi hayli fazla olurken seçim çalýþmalarý nedeniyle Gazimaðusa'da bulunan Mehmet Ali Talat ve eþi de sergiyi gezdi. Ýkiþer fotoðrafla sergiye katýlýmýn olduðu günün açýlýþ konuþmasýný Alper Eroðlu yaptý. Sergiye katýlanlara teþekkür plaketi verildi. Sergiye katýlan FEDOS üyeleri: Ahmet Uyaran, Ali Karasel, Bahar Akpýnar, Bora Akkuþ, Burcu Üstüner, Derviþ Yüksek, Diren Dalili, Duysal Eresen, Fatoþ Babahan, Feridun Karakartal, Figen Ýnan, Funda Gürbüz, Gizem Olgaç, Gökhan Eldemir, Gökhan Gökberk, Gülden Yeþildallý, Gülþen Katri, Hacer Ýnan, Hakan Berkay, Ýlyas Yaðlý, Karpa Bakýþ, Kemal Soyer, Koray Üstüner, Mehmet Zeki Özgen, Meral Eroðlu, M.Alper Eroðlu, Osman Yüksek, Rindiye Karakartal, Semra Köroðlu, Seniha S.Öztemiz, Þöhret Ercen, Ürün San ve Yeliz Sönmez.. Maðusa Galeria Alice Harikalar Diyarýnda ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Ölümcül Tuzak ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

12

13

14 14 18 Nisan 2010 Pazar BULMACA Soldan Saða: 1-Akýlsýz, düþüncesiz. En kýsa zaman. 2-Uymak (iki kelime). 3-Ters okunuþu "Kadýnlarýn ayak bileklerine taktýklarý bilezik". Baþa "J" konursa "Esnek dokunmuþ ipekli veya yünlü bir kumaþ" olur. 4-Kalay'ýn kýsaltmasý. Ters okunuþu "Eski dilde, yapma, etme". 5-Bir köþe yazarýmýzýn ilk adý. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Ýsyan eden. 6-Sayý. Aldatmak amacýyla bilerek ve gerçeðe aykýrý olarak söylenen söz. 7-Kibarca olmayan, bayaðý, sýradan. 8-Eski dilde "Memurlar". Baryum'un kýsaltmasý. 9-Bir toplulukta çalýþan insanlarýn her biri. Yorgunluðu gidermek için duraklama. 10-Topraðýn kayýp akmasýný veya suyun yayýlmasýný önlemek için yapýlan kalýn duvar. Bir tarikata baðlý olanlar için Tanrý'nýn adýný art arda söyleme iþi. 11-Ters okunuþu "Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlar". Beyaz cila boya. Baba. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Çaðansoy Eczanesi: Kenan Evren Cad. M. Dereli Ýþ Merkezi No:4 Yenikent (Mirage Rest. Yolu-Damdelen Petrol Yaný) Tel: Öztekiner Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. No:33/C Öztek Apt. Yeniþehir Tel: Maðusa Akpýnar Eczanesi: Eþref Bitlis Cad. No:11 Deniz Plaza Yolu Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Süay Sevinç Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:110 Tel: Girne Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No:5/C Astsubay Orduevi ve Bandabulia Karþýsý Tel: Güzelyurt Güzelyurt Eczanesi: K 166 Alemdar Sok. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Sözleri yerinde ve düzgün olarak söyleyememe (iki kelime). 2-Bir göreve getirilme, tayin edilme. Taneli veya un gibi toz durumunda olan þeyleri yabancý maddelerden ayýrmak için kullanýlan tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiþ gözenekli tel, kýl, bez ile yapýlan araç. 3-Ters okunuþu "Osmanlý padiþahlarýnýn adlarýnýn sonuna getirilen unvan". Bir yerde oturma. 4-Ýstanbul'un ünlü tarihi köprüsü. Bir emir. 5-Düþüncesizce her iþe atýlan, cüretkâr. Hastalýk, illet. 6-Erime noktasý düþük metalleri tutturma iþlemlerinde kullanýlan kalay ve kurþun alaþýmlarýnýn genel adý. Küçük ve sevimli. 7-Binek hayvaný. Dini tören. Harf okunuþu. 8-Ters okunuþu "Bazý aðaçlarýn kabuklarýndan sýzarak donan ve yapýþtýrýcý olarak kullanýlan madde". Dünyaya en yakýn gezegen. Bir nota. 9- Rütbesiz asker. Geminin devrilecek kadar yan yatmasý. 10-Tekerleklerin merkezinden geçen ve taþýtýn altýna enlemesine yerleþtirilmiþ mil, dingil. Gerçekte var olmayýp zihinde tasarlanan. 11-Bir kadýn ismi. Etrafý su ile çevrili kara parçasý. S: 106 E: 339 D.M: TL Arasý LEFKOÞA KAZA MAHKEMESÝNDE Yargýç TALAT USAR Huzurunda 41. (Forma J. 109 B) Dava No: 4285/09 Davacý: A. Harid Fedai, Ege I Apartmaný, Kat 5, Daire 9, Nurullah Ataç Sokak, K. Çiftlik- Lefkoþa Ýle Davalý: 1-Mehmet Yaþýn, Þht. Ahmet Aydýn Sokak, No: 15, Yeniþehir-Lefkoþa. 2-Can Erçakýca, Aytekin Zekai Sokak, No: 18-Girne. 3-Free Birds Ltd., Aytekin Zekai Sokak, No: 18-Girne. Arasýnda Yukarýda sayý ve ünvaný yazýlý davada Davacý/Müstedi tarafýndan Avukat Feyzi Hansel hazýr bulunduðu halde Avukat Feyzi Hansel in tek taraflý istidasý ve ona ekli yemin varakasý incelendikten sonra BU MAHKEME; Ýþbu emirle birlikte celpnamenin tasdikli bir suretinin KKTC de yayýnlanan günlük Türkçe bir gazetede 1 defa ilan edilmek suretiyle davalý no:1 e teblið edilmesine; Bu þekilde yapýlacak tebliðden itibaren davalý no:1 in 30 gün içerisinde isbat-ý vücut muhtýrasý dosyalamakta serbest olmasýna; Belirtilen süre zarfýnda davalý no:1 in isbat-ý vücut muhtýrasý dosyalamadýðý takdirde davacýnýn davasýný davalý no:1 in gýyabýnda ileri götürmekte serbest olmasýna; Müteakip tebliðlerin Mahkeme ilan tahtasýna 3 gün süre ile asýlmasý suretiyle davalý no:1 e teblið edilmesine ve bu þekilde yapýlacak tebliðin usulünde teblið yapýlmýþ addolunmasýna EMÝR VERÝR 19/03/2010 tarihinde verildi 02/04/2010 tarihinde hazýrlandý. ÝMZA: TALAT USAR Yargýç Aslýna Uygundur. Mukayyit. D.M. 50,000.-TL ile 100,000.-TL Arasýnda (Forma J. 190 ) No.1 CELPNAME (E. 2 N. 1) Dava No: 4285 / 2009 LEFKOÞA KAZA MAHKEMESÝNDE Davacý : A. Harid Fedai, Ege I Apartmaný, Kat 5, Daire 9, Nurullah Ataç Sokak, K. Çiftlik, Lefkoþa. i l e Davalý : 1. Mehmet Yaþýn, Þht. Ahmet Aydýn Sokak, No. 15, Yeniþehir, Lefkoþa. 2. Can Erçakýca, Aytekin Zekai Sokak, No. 18, Girne. 3. Free Birds Ltd., Aytekin Zekai Sokak, No. 18, Girne. a r a s ý n d a. (a) Sýrasýyla Lefkoþa ve Girne sakinlerinden ve kayýtlý dairesi Girne de bulunan (b) Davalýlar tarafýna Ýþbu Celpnamenin tarafýnýza tebliðinden itibaren on gün zarfýnda (c) a Lefkoþa lý (c)davacý tarafýndan aleyhinize ikame edilmiþ olan davada isbatý vücut kaydý yaptýrmanýz tarafýnýza emrolunur. Davacýnýn davadaki talebi iþbu celpnamenin arkasýndaki açýklamada beyan olunmuþtur. Davacýnýn teblið adresi (d) Avukat Feyzi Hansel 17, Posta Sokak, Lefkoþa. Malumunuz olsun ki aþaðýda tayin edildiði veçhile isbatý vücut kaydý yaptýrmakta kusur ederseniz gýyabýnýzda davacý davayý ileri sürebilir ve hüküm verilebilir. (e) 2009 senesi Temmuz ayýnýn 21 inci günü kaydedilip ve mühürlenmiþtir. Mukayyit. (Ýmza) (Feyzi Hansel) (f) Davacýlar Tarafýndan Avukat. ÝHTAR Ýsbatý vücut kaydý yaptýrma ya bizzat veya avukat vasýtasýyle (g) Lefkoþa Kaza Mahkemesi Mukayyidine bir isbatý vücut muhtýrasý tevdi eylemek ve ayný gün muhtýranýn Mukayyit tarafýndan tarihlenmiþ, imzalanmýþ ve mühürlenmiþ bir nüshasýný davacýnýn teblið adresine býrakmak suretiyle yapýlabilir. (a) Tam adresi, eðer varsa sokaðý ve ev numarasý dahil olmak üzere, veriniz. (b) Davalýnýn, eðer malum ise, meþguliyetini beyan ediniz. (c) Davacýnýn meþguliyetini yazýnýz. (d) Davacýya teblið edilecek evrakýn, býrakýlabileceði ve davanýn kaydedildiði mukayyitliðin kain bulunduðu kasaba veya köyün Belediye hududu dahilinde bulunan, bir þahsýn tam adýný, meþguliyetini ve adresini yazýnýz. (e) Tarih Mukayyit tarafýndan doldurulacaktýr. (f) Bizzat dava edilmiþse tarafýndan avukat kelimesini çiziniz. (g) Yukarýda (d) de yazýlý mukayyitliðin hangi kasaba veya köyde kain bulunduðunu beyan ediniz. ÝHTAR:- Celpname tanziminde 2 numaralý emir hükmüne ve talep takrirleri hakkýndaki hükme riayet edilmelidir. DAVALI ÝÇÝN NOT- Dava olunan ve avukat tutmak isteyen davalý bilmelidir ki davalý tarafýndan forma J 198T ile yazýlý avukat tutma varakasý verilmedikçe avukat kendisi tarafýndan isbatý vücut kaydý yaptýramaz, meðer ki Yargýcýn müsaadesi alýnmýþ olsun. Talep Þerhi Davacýnýn talebi: 1. Telif ve/veya KKTC deki basým ve/veya yayým ve/veya daðýtým ve/veya satým ve/veya tercüme haklarý münhasýran Davacýya ait olan bildirilerin ve/veya kitaplarýn ve/veya makalelerin ve/veya gazete yazýlarýnýn ve/veya tercümelerin ve/veya basýlmýþ ve/veya basýlmamýþ her türlü edebi eserin, Davacýnýn söz konusu haklarýna tecavüz etmek ve/veya Davacýnýn muvafakati ve/veya rýzasý bulunmadýðý halde söz konusu haklarýný gasp etmek ve/veya göz ardý etmek ve/veya hiçe saymak suretiyle ve kanunsuz ve haksýz olarak Cypress Araþtýrma, Çeviri ve Yayýn Projesi kapsamýnda Þiirler, Operet ve Oyunlar, Aný ve Gezi Yazýlarý, Öyküler, Romanlar, Edebiyat Eleþtirisi ve Ýnceleme ve Yaþam Öyküsü ve Kaynakça isimli kitaplardan oluþan sekiz ciltlik Modern Kýbrýslý Türk Edebiyatý Dizisi ni yayýna hazýrlamalarýndan, basmalarýndan ve satýþa arz eylemelerinden ve/veya daðýtmalarýndan dolayý müþtereken ve münferiden Davalýlarýn Davacýya zarar ziyan ödemesi; 2. Davalýlarýn, yukarýdaki paragrafta mezkûr eserlerde yer alan ve telif haklarý Davacýya ait bulunan bölümlerin, söz konusu eserlerden çýkarýlmasýna dair bir Mahkeme Emri; 3. Davalýlarýn, yukarýdaki 1 inci paragrafta mezkûr eserleri pek çok bakýmdan eksik ve/veya yanlýþ ve/veya hatalý ve/veya geliþigüzel ve/veya tarihi gerçekleri ve/veya gerçekleri çarpýtmak ve/veya gizlemek suretiyle ve/veya okuyucuyu yanýltacak ve/veya Kýbrýs Türk Edebiyat Tarihi ve/veya Kýbrýs Türk Edebiyatý ve/veya Kýbrýs Türk Edebiyatçýlarý ve/veya yazarlarý hakkýnda yanlýþ temayüllere ve/veya anlamalara yöneltebilecek bir þekilde yayýna hazýrladýklarýna dair bir Mahkeme Emri; 4. Davalýlarýn, yukarýdaki 1 inci paragrafta mezkûr eserlerde yer alan eksiklikleri ve/veya yanlýþlýklarý ve/veya hatalarý düzeltmesine dair bir Mahkeme Emri; 5. Genel zarar ziyan; 6. Ahar bir çare; ve Bu dava masraflarý. Aslýna Uygundur. Mukayyit. (Ýmza) (Feyzi Hansel) (a) Davacý Tarafýndan Avukat. (a) bizzat dava edilmiþse tarafýndan avukat kelimelerini çiziniz.

15 18 Nisan 2010 Pazar Doðan 2. devrede güldü (5-2) n 1-0 galibiyete yükseldiði karþýlaþmada 2-1 maðlup duruma düþmesine raðmen oyunu býrakmayan Doðan Türk Birliði, rakibi Türkmenköy'ü ikinci yarýda bulduðu gollerle 5-2 maðlup etmeyi baþardý YER: 20 Temmuz Stadý. HAKEMLER: Savaþ Tilki, Kerem Eran, Hüseyin Özkan. DOÐAN TÜRK BÝRLÝÐÝ: Emre, Ahmet Sönmez (Aydýn), Barýþ, Erdinç, Ahmet Saygý, Abdullah, Salih Güvensoy (Münür), Ahmet Coþkun, Sabri, Raif Selden. TÜRKMENKÖY: Arif, Hüseyin, Ýnal, Ali Ýmam (Adem), Serhan, Ayer, Özkan Gaziler, Evren Bahtýkara, Hasan Aksoy, Özkan Kurþun (Erol), Mustafa Tekpýnar (Mahmut). GOLLER: Dk:20 Raif Selden, dk:59 ve dk:77 Sabri, dk:75 Salih, dk:87 Ahmet Coþkun (DTB); dk:27 Ali Ýmam dk:53 Serhan (Türkmenköy). Þampiyonluk mücadelesi veren 3 takýmdan biri olan Doðan Türk Birliði, Fly Oil 1'inci Ligi'nin 23. haftasýnda konuk ettiði Türkmenköy'ü 5-2 maðlup ederek, þampiyonluk mücadelesini 24'üncü haftaya taþýdý. 20. dakikada, Ahmet Coþkun'un kullandýðý köþe atýþýnda Mustafa'dan seken topu topla buluþan Raif Selden, sol ayak ile plase bir vuruþla topu aðlara gönderdi, DTB:1 - Türkmenköy: dakikada, geliþen Türkmenköy ataðýnda Hasan Aksoy'un kullandýðý köþe vuruþunda topla arka direkte buluþan Ali Ýmam kafa vuruþuyla topu aðlara göndererek skoru eþitledi, DTB:1 - Türkmenköy: dakikada, Türkmenköy'den Emre'nin 40 metreden sert þutunda top aðlarla kucaklaþtý, DTB:1 - Türkmenköy: dakikada, DTB'nin kazandýðý köþe vuruþunda Sabri önünde bulduðu topa sert vurdu ve skor bir kez daha eþitlendi, DTB:2 - Türkmenköy: dakikada, Ahmet Coþkun'un ara pasýnda topla buluþan Salih, sol çaprazdan sert vurdu ve topu aðlara göndererek takýmýný galibiyete yükseltti, DTB:3 - Türkmenköy: dakikada, saðdan geliþen DTB ataðýnda Aydýn'ýn ara pasýnda topla buluþan Sabri için topu aðlara göndermek zor olmadý, DTB:4 - Türkmenköy: dakikada, Mustafa Tekpýnar'ýn Aydýn'ý düþürmesiyle kazanýlan penaltý atýþýný Erdinç kullandý. Kaleci Arif'ten dönen topu iyi takip eden Ahmet Coþkun dönen topu kapa ile aðlara göndererek karþýlaþmanýn skorunu DTB:5 - Türkmenköy:2 olarak ilan etti. Cihangir, Çetinkaya'yý devirdi (0-1) 15 Toplu sonuçlar FLYOIL 1'inci Lig'de Doðan T.B. - Türkmenköy: Çetinkaya - Cihangir: Gönyeli - Tatlýsu: Maðusa T.G. - B.Baðcýl: Lapta - Türk Ocaðý L.: K.Kaymaklý - Esentepe: Ozanköy - G.Gücü: 'nci Lig'de Deðirmenlik - Yenicami: Binatlý - A.Yeþilova: Mehmetçik - Y.Boðaziçi: Hamitköy - Baf Ü.Yurdu: Yalova - Görneç: Mormenekþe - Düzkaya: Lefke - G.Birliði: Fly Oil 1. Lig Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Gönyeli Doðan T. B K. Kaymaklý M.T.G T. Ocaðý B. Baðcýl Çetinkaya Lapta Tatlýsu Ozanköy Türkmenköy Cihangir Esentepe G. Gücü YER: Atatürk Stadý HAKEMLER: Mehmet Özbilgehan, Eyüp Kaya, Ýhsan Payas ÇETÝNKAYA: Ahmet, Mehmet, Hasan, Kadir, Borga, Ceran, Hüseyin, Salih, Cemre (Niyazi), Vural (Fuat), Tunç (Çaðakan) CÝHANGÝR: Türkan, Özgür, Nasuh, Kaan, Sezer (Hüseyin), Halil, Ersin, Fýrat, Hakan (Osman), Hasan, Turan (Kadri) GOL: Dk:84 Hüseyin (Cihangir) Birinci Lig'de Çetinkaya ile Cihangir Atatürk Stadý'nda karþý karþýya geldi. Konuk ekip maçýn bitmesine beþ dakika kala bulduðu golle üç puaný alan taraf oldu. Maçýn 16. dakikasýnda Fýrat'ýn ara pasýyla sað çaprazdan ceza alanýna giren Hasan'ýn þutunu Ahmet kornere çeldi. 18. dakikada Çetinkaya'nýn kaleye 20 metre uzaklýkta kazandýðý serbest vuruþu Salih kullandý. Salih'in vuruþu direkten döndü. 23. dakikada Salih orta sahada aldýðý topu sað kanattan bindiren Ceran'ýn önüne attý. Ceran'ýn ceza alanýna girer girmez þutunu kaleci kornere çeldi. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý golsüz eþitlikle tamamlandý. 55. dakikada Hakan'dan aldýðý pas ile ceza alanýna giren Hasan'ýn þutunu Ahmet kurtardý. 84. dakikada sol kanattaki boþluðu kullanan Fýrat oyuna 3 dakika önce giren Hüseyin'e kesti. Hüseyin ceza alaný solunda yerden vurdu ve topu aðlara gönderdi: dakikalýk uzatmanýn ardýndan Mehmet Özbilgehan'ýn son düdüðü ile Cihangir deplasmanda Çetinkaya'yý 1-0 maðlup etmeyi baþardý. 2. Lig Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Düzkaya Lefke Yeþilova Yalova Gençler Yenicami Görneç Hamitköy Mehmetçik Binatlý Baf Ü.Y Mormen Y. Boð Deðirmen MELÝ EMLAK SATILIK 1- Hamitköy de Türk koçanlý 2+1 apt. dairesi 35 bin Stg 2- Lefkoþa hastane yanýnda Türk koçanlý apt. dairesi 65 bin Stg. 3- Ortaköy de Türk koçanlý apt. dairesi 70 bin Stg. 4- Kaymaklý þehit arsasýnda 3+1 zemin üzeri apt. dairesi 50 bin Stg. 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg Kiralýk ev aranýyor Yeniboðaziçi nde müstakil ev aranýyor. Öðretmen için... Tel: Satýlýk ev Gönyeli Güzelyurt yolu yakýnýnda 3+1 þömineli, geniþ balkonlu, barbekülü, özel garajlý ev sahibinden satýlýktýr. Tel: (17.00 den sonra) SATILIK ARAZÝ ARANIYOR Haspolat ve Demirhan çemberi bölgesinde sahibinden satýlýk arazi aranýyor. Tel: TERCÜME YAPILIR Türkçe den Ýngilizce ye Ýngilizce den Türkçe ye tercüme yapýlýr. Tel: SATILIK SU TANKERÝ Leyland Daf 2000 model. 18,5 ton paslanmaz çelik. Herþey hazýr, çok temiz. Tel:

16 Gözler derbide... Türkiye Türkcell Süper Ligi'nde bu akþam derbi var. Zirve mücadelesine devam eden Fenerbahçe ile Beþiktaþ saat 19.00'da karþý karþýya gelecek. Sarý-lacivertliler, Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'ndaki lig maçlarýnda Galatasaray'a 10, Beþiktaþ'a ise 4 maçtýr maðlup olmadý. Gönyeli fýrtýnasý sürüyor n Lider Gönyeli bitime son 3 hafta kala Tatlýsu engelini de aþtý. Tatlýsu karþýsýnda 4-2 galibiyet elde eden Gönyeli rakibinin 43. dakikada 10 kiþi kalmasýnýn avantajýný da kullanarak rahat bir galibiyet elde etti... YER: Gönyeli Stadý HAKEMLER: Mehmet Sezener, Sertan Alkýn, Serkan Durmaz GÖNYELÝ: Hasan Piro, Yusuf (Ýsmail), Serkan, Serhan, Hüseyin Amcaoðlu, Tarýk, Tufan (Can), Aziz, Hüseyin Kayalýlar, Kemal Uçaner, Çaðan TATLISU: Özgür, Birol, Süleyman, Murat, Ufuk, Serdar, Ýsmail, Ertan, Þenol (Hasan Karacan), Ýrfan (Çaðlar), Onurcan (Özcan) GOLLER: Dk:10 Aziz, Dk:43 pen. H.Amcaoðlu, Dk:78 ve 85 K.Uçaner, (Gönyeli), Dk:39 Ertan, Dk:81 Özcan (Tatlýsu) KIRMIZI KART: Dk:43 Ýsmail (Tatlýsu) Play Out potasýndan çýkma mücadelesi veren Tatlýsu yu konuk eden Gönyeli özellikle maçýn son dakikalarýnda eline geçirdiði gol fýrsatlarýný da mirasyedi hovardalýðý içerisinde harcamasa karþýlaþma çok daha açýk bir fark ile sona erebilirdi. Tepe olarak nitelendirilen Gönyeli Stadýnda oynanan karþýlaþmaya Gönyeli daha atak baþlayan taraf oldu. 10.dakikada saðdan geliþen bir Gönyeli ataðýnda Hüseyin Kayalýlar ýn ortasýnda Aziz topu filelere göndererek Gönyeli yi öne geçiren golü Tatlýsu filelerine gönderdi dakikada Tatlýsu serbest vuruþ atýþý kazandý. Atýþý Ertan kullandý. Hasan Piro soluna giden topa müdahale etti ancak top fileler ile kucaklaþtý ve karþýlaþmaya eþitlik geldi dakikada kaleci Özgür ün kale sahasý içerisinde Kemal Uçaner e arkadan müdahalesini orta hakem Mehmet Sezener penaltý ile cezalandýrdý. Hakemle arasýnda geçen diyalog sonrasýnda Ýsmail hakem tarafýndan kýrmýzý kartla oyun dýþýna gönderildi. Atýþý Hüseyin Amcaoðlu kullandý ve topu kaleci Özgür ün saðýndan filelere gönderdi dakikada Ertan ýn hatasýndan oyuna yeni giren Can topu aldý. Boþta bulunan Kemal Uçaner e pasýný verdi. Kemal Uçaner, kaleci Özgür ü de çalýmlayarak topu boþ kaleye gönderdi dakikada saðdan geliþen bir Tatlýsu ataðýnda oyuna ikinci yarýda giren Çaðlar topu kale önüne ortaladý. Çaðlar ile oyuna ikinci yarýda giren Özcan kafa þutu ile topu Gönyeli filelerine gönderdi dakikada kaleci Özgür topu eli ile ceza alaný yayý üzerinde bekleyen Ufuk a verdi. Ufuk topu Gönyeli futbolcularýna çarptýrýnca, biraz da ofsayt tüten pozisyonda Kemal Uçaner, Özgür ü de geçen topu boþ kaleye gönderdi Geriye kalan uzatma dakikalarýnda Gönyeli skoru korumak Tatlýsu da daha fazla gol yememek için top çevirmeye baþlayýnca karþýlaþma Gönyeli nin 4-2 üstünlüðünde sona erdi. GG'den sonra Esentepe de düþtü Fly Oil Birinci Ligi'nde küme düþmesi kesinleþen ikinci takým Esentepe oldu. Gençlik Gücü'nden sonra ligin bitimine 3 hafta kala dün Kaymaklý'ya 11-0 maðlup olan Esentepe'nin de küme düþmesi kesinleþti. Düzkaya 1. Ligi garantiledi... Futbol 2. Ligi lideri Düzkaya bitime 3 hafta kala 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi. Dün Mormenkþe deplasmanýnda 3-0 galibiyet elde eden Düzkaya þampiyonluðu kovalarken 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi. Rekorlarýn alt üst edildiði karþýlaþmada Esentepe Fly Oil 1'inci Ligi'ne veda etti Forest gol yaðdýrdý Zirvede mücadele eden Kaymaklý dün konuk ettiði Esentepe'yi gole boðdu. Yasin'in 7 gol kaydedip rekor kýrdýðý karþýlaþma sezonun en farklý galibiyeti oldu. 36 gollük rekoru kýrmakla kalmayan Yasin Kansu, gol sayýsýný 40'a yükseltirken 11-0'lýk skor ise liglerimizde alýnan en faklý galibiyet oldu YER: Þht. H. Ruso Stadý HAKEMLER: Salih Tekirdaðlý, Ali Özer, Emre Öztaþlý. K. KAYMAKLI: Ali, Nazým, Emrah, Hüseyin Adal (Derviþ), Kayhan (Musa), Hamis, Mustafa Yaþinses, Yasin Kurt (Bayram), Coþkun, Mehmet, Yasin Kansu. ESENTEPE: Ali, Oðuz (Tansu), Berkan, Cengiz, Hasan (Ömer), Vurkan, Hüseyin, Burak (Volkan), Ýlyas, Emek, Ýsmail. GOLLER: Dk:6 Oðuz (Kendi kalesine), dk:30, dk:38, dk:60, dk:66, dk:70, dk:73 ve dk:90 Yasin Kansu, dk:41 Hamis, dk:57 Nazým, dk:85 Musa (K. Kaymaklý). Gün Iþýðýnda Necati ÖZSOY Bu Çetinkaya'nýn ligde kalmasý büyük baþarý olur! Ülkemizin efsane takýmý Çetinkaya dün play-out bölgesinde mücadele eden Cihangir'i kendi sahasýnda aðýrladý. Sezonun bitmesine 3 hafta kala en az Cihangir kadar Çetinkaya'nýn da play-out oynama þansý yüksek. Atatürk Stadý'nda bom boþ tribünlere oynanan bu iki takým arasýndaki karþýlaþmada puan alma arzusunda olan takým Cihangir'di. Maçýn baþýndan sonuna kadar oyuna hakim olan pozisyonlar bulan taraf Cihangir'di. Ayaða paslarla organizeli ataklar yapan Cihangir'de savunmada oynayan Özgür bile aldýðý topla gezerek Çetinkaya kalesine gidebildi. Çetinkaya'da bu maça sanki de ilk kez buluþmuþ bir takým kadrosu sahaya çýktý. Baþlama düdüðünden bitiþ düdüðüne kadar futbolcularýn çoðu daðýnýk bir düzende, nerede oynadýklarýnýn farkýnda deðillerdi. Savunmada Kasnak ve Kadir'in ayaklarýndan çok aðýzlarý hareket etti. Maç boyunca devamlý takým arkadaþlarýný uyarmak zorunda kaldýlar. Ne orta sahada ne de savunmada güvenli bir oyun düzeni yoktu. Maç süresinde Çetinkaya'da tek bir Salih'in þutu direkten döndü. Bunun dýþýnda net bir pozisyon bulunamadý. Bu düzendeki Çetinkaya'nýn 3 haftalýk sürede puan çýkarýp play-outa kalmadan ligde kalabilmesi büyük baþarý olacak. Cihangir sezonun baþýndan beri ayný sýkýntýlarý yaþýyor. Mücadele eden bir ekip. Savunmanýn kendine güveni, ayaða paslar yapýp oyunun yönünü deðiþtirme ve rakip kalede pozisyonlar bulmayý kolay baþarýyor Cihangir. En büyük problemi son vuruþu yapamýyorlar. Öylesi net pozisyonlar harcanýyor ki oynanan güzel futbol sonuçsuz kalýnca takým hep kaybediyor. Dün karþýlarýnda çok kötü bir Çetinkaya olunca Hüseyin'in golü ile 3 puan alýndý. Takým kaptaný, Özgür ve Sezer en iyi ismlerdi. Son 10 dakikada büyük bir þanssýzlýk geçirip sakatlanan Sezer'in sanýrým ilerleyen süreçte takýma katký saðlayamayacak olmasý büyü handikap. Bir de Hasan Topuz. Bugün sahada çok vasattý. Bazý pozisyonlarý gole çeviremedi. Sanýrým geçmiþ haftalarda da taraftarlarýn beklediði oyunu sergileyemediðinden biraz tepki aldý. Bir iki taraftar maç içinde kendisine sitem etti. Morali daha da çok bozulunca oyundan hep kopuk oynadý. Karþýlaþma sonrasý ise sinirlerine hakim olamayýp kendi taraftarlarýna karþý saldýrganlaþmasý yakýþýk olmadý. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı