ÇANAKKALE 20 bin Küçükçekmeceli yi fiehitler Diyar na götürüyoruz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANAKKALE 20 bin Küçükçekmeceli yi fiehitler Diyar na götürüyoruz"

Transkript

1 MAYIS - HAZ RAN SAYI 14 MET N fientürk Türkiye nin gülen yüzü, poziif enerji kayna ÇANAKKALE 20 bin Küçükçekmeceli yi fiehiler Diyar na göürüyoruz DEN Z YILDIZLARI PROJES lçemizdeki örnek anaokuluna UNICEF en eflekkür

2

3

4 Baflkan dan FIFA dan Milli Tak m a ak l Sevgili Hemflerilerim; Geçi imiz Mar ve Nisan ay hepimiz için oldukça yo un ve al bir yorgunluk içinde geçi. Vaan opraklar n n her bir kar fl için hiç düflünmeden canlar n feda eden kardefllerimiz, flehilerimiz ad na düzenledi imiz anma gününde yaflad m z duygulu anlar, unuulacak gibi de ildi. Çünkü onlar, ölüm kal m savafl n n am da ora yerinde, ölmeyi göze alarak verdikleri mücadelede sadece ek fley düflünüyorlard : vaan u runa flehi olmak. Küçükçekmece Belediye Baflkanl olarak gelenekselleflirdi imiz Çanakkale Gezileri mizi 10 Nisan iibar yla bafllam fl bulunuyoruz. Halk m z n geçen sene yo un ilgi göserdi i gezilerimizle vaandafl m z kusal opraklara göürmeyi hedefliyoruz. Bu yo un ilginize çok eflekkür ediyor, bu ür hizmelerimizin devam edece ini müjdelemek isiyorum. Belediyemizin bafllam fl oldu u bir di er hizmeen Bizim Halka dan bahsemek isiyorum siz de erli okuyuculara. Küçükçekmece Belediyesi önderli inde gecekondudan sosyal konulara afl nmaya bafllayan ailelere Bizim Halka Projesi kapsam nda isihdam, sa l k ve sosyalleflme e iimleri veriliyor. Kensel Dönüflüm Projesi kapsam nda, Baflbakanl k Toplu Konu daresi, sanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl ve Küçükçekmece Belediye Baflkanl aras nda 13 Haziran 2004 arihinde imzalanan prookol neicesinde yap m na bafllanan ve 2006 y l nda amamlanan 2640 konuluk Bezirganbahçe Konular na hak sahibi aileler yerlefliyor. 2

5 Türkiye de gecekondu dönüflüm çal flmalar içerisinde en büyük kapsaml ve en k sa sürede amamlanan projede, fiziksel dönüflümle birlike sosyal dönüflümün de sa lanmas amac yla yeni konular na afl nan aileler için Küçükçekmece Belediyesi önderli inde bir ilk, Bizim Halka Sosyal Kalk nma projesi ile baflla l yor. Proje; e iim programlar, isihdam programlar, sa l k programlar ve hobi programlar olmak üzere dör kaegoride gerçeklefliriliyor. - Bilgilendirme - sihdam - Sa l k - Sosyalleflme (Sosyal akivie) sihdam program içerisindeki e iimlerden biri olan Yoksullu un Giderilmesi ve Sosyal çerme projesi Avrupa Birli i fonuyla gerçekleflirilecek ve 6 ay sürecek. Üniversieler, sivil oplum kurulufllar, sosyolog ve psikologlar n ka laca çal flmada aparmana afl nan vaandafllardan bir mesle i olmay p çal flmayanlar, çocuklar ve kad nlar farkl kaegorilerde ele al nacak. Kad n ve çocuklar aparman haya -sosyal çevre konular nda bilgilendirilirken, çal flmayanlara da meslek kurulufllar yla oraklafla e iim verilecek. Bu kapsaml çal flma ile hedeflenen sonuca en yak n zamanda ulaflaca m zdan kuflkumuz yokur. Bahar aylar n n flu günlerinde keyif alaca n z ve sevdiklerinizle paylaflaca n z mulu anlara orak olmak hedefiyle siz de erli okuyuculara sevgilerimi ve sayg lar m sunuyorum. Aziz YEN AY Küçükçekmece Belediye Baflkan 3

6 içindekiler Mein fienürk RÖPORTAJ 18RÖPORTAJ Nevruz ETK NL K 22ETK NL K 14 ETK NL K fiehiler Diyar Çanakkale ye 20 bin Küçükçekmeceli yi göürüyoruz 30 ARBORETUM 6 FORUM 26 DÜNYA SU GÜNÜ 28 ÖRNEK ANAOKULU 36 BAfiAKfiEH R MAHALLES MAYIS I KUTLUYORUZ 41 STANBUL UN FETH 42 ANNELER GÜNÜ GEZ AKTÜEL AKTÜEL Sosyal sorumluluk örne i B Z M HALKA E T M GEZ Fevzi Çakmak lkö reim E T M Okulu gururumuz oldu BABALAR GÜNÜ 46 A AÇ / ERGUVAN 50 K TAP AJANDASI 24 HAfiMET BABAO LU 40 MESNEV DEN 47 fi FALI B TK LER 52 LET fi M 54 PRAT K B LG LER 60 S NEMA&T YATRO

7 K Ü Ç Ü K Ç E K M E C E D E H A Y A T MAYIS - HAZ RAN 2007 Say : 14 Biz Geldik Aziz Ha rana Sayg yla Sahibi Küçükçekmece Belediye Baflkanl ad na nfl. Yük. Müh. Aziz Yeniay Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ali R za Alunel Genel Yay n Koordinaörü Recep Köse Genel Yay n Yönemeni Ciha Demir Ciha Demir Genel Yay n Yönemeni Yay n Kurulu Recep Köse, Ciha Demir, Ayhan Mein, Ferdal Uzundurukan Yay n Dan flma Kurulu Ahme Gedik, Ali R za Alunel, Enver fiengül, Halil Oraç, Hüseyin Oflaz, Mübin Dursun, Recep Köse Grafik - Tasar m Musafa Akada Haber, Arafl rma, Dosya Burcu Eda Erdem, Ersan Ulusan, Yasemin fiimflek, Buke Cömer, Yeflim Karabacak, Ayekin Akay Foo raf Bas n Yay n Bürosu Renk Ayr m, Bask ve Cil Alan Bas m Ld. KÜÇÜKÇEKMECE BELED YE BAfiKANLI I Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü Telefon: Faks: CANIM KUTSAL TOPRAKLARA, KAN AKITAN ATALARA, SELAM OLSUN ECDADIMA, SELAM DURSUN BÜTÜN DÜNYA. BEN GELD M, BEYAZLA ÖLÜME KOfiAN DEDEM, BEN GELD M, HAYIRLA DUAYLA, M NNETLE DOLU HEYBEM. BEN GELD M TOPRA IMI VATAN YAPAN ECDADIM, BEN GELD M, TORUNUN, ÖLÜMSÜZLÜKLE MÜJDELENM fi, YAHYA ÇAVUfiUM, SEY T ONBAfiIM, BEN GELD M fieh TLER fieh D 57. ALAYIM; MUTLAK YAKIfiACA IM SANA, RAHAT UYU fianli ATAM, VATAN D YECE M HER DA M YÜREKTEN BIRAKTI IN KUTSAL TOPRA A. BEN GELD M, HEP GELECE M AZ Z HATIRANA, B Z GELD K BAK, YED DÜVELE DAR EDEN ÇANAKKALE Y, KOL KOLA, YAN YANA, OMUZ OMUZA, B Z GELD K AZ Z HATIRANA SAYGIYLA. SEN K AS L KANINLA SULADIN fiu MÜBAREK VATANI, B Z DE KUTSAL B LECE Z, ANLI, fianli, AY YILDIZLI BAYRA I. Dizeleri ile selamlad k büün flehilerimizi Çanakkale de yine bu sene... Dedeler, orunlar, amcalar, eyzeler doldurduk oobüsleri büyük bir heyecanla sabah saa da ve revan olduk kusal opraklara. 6 oobüs dolusu insan, 6 oobüs dolusu dua ve minne afl yoruz her gün Çanakkale ye ve 3 ay sürecek bu yolculuk, ümi ediyoruz ki her geçen sene ço alacak. Yeni bir mevsimin bafllang c nda, güzel havalarla, güzel günler geçirmeyi umu ederek haz rlad k yeni say m z, yine ayn heyecanla. Sizlerin be enisini kazanmak ve am anlam yla hedefe ulaflmak için üm çabam z. lkbahar, yaz, sonbahar, k fl demeden sizlerle zaman paylaflmak ek gayemiz, ise imiz. Umuyoruz 14. say m z da, di er say lar m z kadar ilginizi çeker ve sizi de bizim kadar heyecanland r r. Çünkü yine röporajlarla, yeni yeni haberlerle, köfle yaz lar ve bilgilerle kocaman, dopdolu bir say sizleri bekliyor. Günlerinizin sevgiyle, sa l kla, umula ve coflkuyla geçmesini emenni ediyor, fliir ad nda bir yaflam dile iyle, herkesi sayg yla selaml yorum. 5

8 forum TÜRK YE Karadeniz Sahil Yolu aç ld Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Karadeniz Sahil Yolu resmi aç l fl örenine ka ld. Erdo an, örende yap konuflmada, "arihi bir gün yafland n " belirerek, 73 milyon vaandafl n yar m as rl k özlemini giderdi ini ve rüyalar n gerçek oldu unu söyledi. Erdo an, projenin 24 y l sonra AK Pari ikidar nca biirildi ini dile geirdi. Proje ayn empoda yürüseydi ve AK Pari ikidarda olmasayd Karadeniz Sahil Yolu'nun 2024 y l nda amamlanabilece ini beliren Erdo an, Türkiye için çal fl klar n söyledi. Baflbakan Erdo an, Karadeniz sahil Yolu'nun hayaa geçirilmesi için 16 y lda 224 kilomerelik mesafe al nd n, AK Pari'nin ise sadece 4 y lda 316 kilomere yol yap n bildirdi. Erdo an, ikidarlar döneminde üneller ve viyadüklerin yer ald yolun a rl kl bölümünün 4 y lda amamland n dile geirdi. Polis halkla el ele yürüdü Türk Polis Teflkila 'n n 162'nci kurulufl y ldönümü ekinlikleri çerçevesinde Mecidiyeköy ile Taksim aras nda düzenlenen 'Dördüncü Geleneksel Polis Halk Yürüyüflü' bu y l 'renklerin doslu u' emas yla gerçekleflirildi. Türk bayraklar n n yan s ra üç büyük fubol kulübünün renklerini afl yan kaflkollar n da - ld yürüyüfl korejinde spor k yafeleriyle sanbul Valisi Muammer Güler, sanbul Emniye Müdürü Celalein Cerrah' n yan s ra 14 Avrupal Parlamener ve Brüksel Bölge Hükümei Devle Bakan Emir K r yer ald. 'Ne mulu Türküm diyene' slogan n n a ld ve 1 kilomere uzunlu unda Türk bayra n n afl nd yürüyüfl korejine vaandafllar alk fllarla sevgi göserisinde bulundu. Alkollü kaza yapana kas cezas Yarg ay, yeni TCK ile ilk kez geirilen "bilinçli aksir" uygulamas konusunda, içiha nieli inde bir karara imza a. Alkollü olarak rafi e ç karak yap kazada birden fazla kiflinin yaralanmas na neden olan sürücünün eyleminin aksir (isemeden neden olma) say lamayaca n kaydeden Yarg ay, bu ip olaylarda flikâye olmaks z n dava aç lmas ve yüksek ceza verilmesinin önünü aç. Alkollü sürücünün rafi e ç kmas halinde kaza yapabilece- ini bilmesi gereki ini vurgulayan Yarg ay, bu ip olaylarda flikâye olmaks z n kamu davas aç lmas gereki ini kaydei. 23 Nisan Bayram n coflkuyla kulad k 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram n ülke olarak büyük coflku içinde kulad k. Aaürk ün Türk çocuklar na arma an ei i bu anlaml bayrama büün dünyan n çocuklar ka ld. Çocuklar m z ba ms zl k konusunda bir kez daha söz verirlerken, bar fl n, kardeflli in ne kadar önemli oldu unu üm dünyaya göserdiler. Ülkemize 23 Nisan nedeniyle gelen dünya çocuklar da göserdi imiz misaferperliken çok ekilendiler. AB Uyum Program yla günlük haya m z de iflecek D fliflleri Bakan Abdullah Gül ile Devle Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan, Türkiye'nin AB sandarlar na ulaflmas n sa layacak, "Türkiye'nin AB Mükeseba na Uyum Program "n aç klad. Gül'ün "Günlük hayaa olumlu yans malar olacak" dedi i 412 sayfal k program, AB ile müzakere edilecek 33 alanda 7 y l içinde ç kar lacak 200 kanun ile 600 ikincil mevzua s ral yor. Ç - kar lan 'Yol harias ile pek çok alanda Avrupa ile fark m z kalmayacak. 6

9 STANBUL forum Rayl ulafl ma aze kan geliyor Rayl sisemlerde günden güne aran yo- un yolculuk alebini karfl lamak amac yla çal flmalar na devam eden sanbul Ulafl m A.fi., 30 ade alçak abanl yeni ramvay arac sa n al yor. Yeni ramvay araçlar n n finansman hazine garanisi olmaks z n sadece sanbul Büyükflehir Belediyesi garanörlü ü al nda, kredi anlaflmas ile emin edilecek. Yeni ramvay araçlar n amam n n klimal ve CCTV kamera konrol sisemine sahip alçak abanl araçlar olacaklar n söyleyen sanbul Ulafl m A.fi. Genel Müdürü Süleyman Pekafl, ramvay araçlar na ek olarak bu araçlar kullanacak makinislerin e iimlerinde kullan lmak üzere bir ade makinis e iim simülaörü de alacaklar n beliri. Yeni al - nacak olan ramvay araçlar n n ilki 16 ay sonra, amam ise 24 ay içerisinde hizme vermeye bafllayacak. Dünyan n ikinci büyük feribou sanbul da sanbul ile Bursa aras ndaki mesafeyi 75 dakikaya indirecek Osman Gazi h zl feribou, Avusralya yolculu- unu amamlayarak sanbul a geldi. H zl feribo, dünyan n en geliflmifl eknolojileri ile dona ld. sanbul-bursa aras n sadece 1 saa 15 dakikaya indirecek feribo, ayr ca Küahya, Eskiflehir ve Afyon yolculuklar n da 2 saa k salacak.yüklü hali ile yaklafl k 67 km h za ulaflabilen, 88 mere boyunda, 1200 yolcu ve 225 araç kapasieli feriboun yolcu salonlar iki kaan olufluyor. Projeni yap, 5 bin YTL yi kazan! Zab a dan minibüs ve dolmufl aksilere deneim Zab a Daire Baflkanl Trafik Zab a Amirli i Anadolu Yakas ekipleri, Belediye emir ve yasaklar na uyum sa lamayan oplu afl ma araçlar na yönelik çal flmalar na devam ediyor. Yap - lan denelemelerde, Belediye emir ve yasaklar na riaye emeyen oplu afl - Büyükflehir Belediyesi, sanbul un problemlerinin çözümü için projesi olan vaandafllarla iflbirli i yap yor. Kenin problemlerinin çözümü, sosyal ve külürel haya n geliflirilmesi, halk n ve sivil oplum örgülerinin yöneime ka lmas n sa lamay ve bu alanda projeler üreilmesini eflvik emeyi amaçlayan sanbul için 1 Projem Var çal flmas n n yönemeli i, kabul edildi. Projelerde, özgün olmak, daha önce herhangi bir plaformda sunulmam fl olmak, uygulanabilir, gerçekçi ve belediye hizmeleri ile ilgili çözüm üreici olmak flarlar aranacak. Kurulun dese e de er gördü ü, projelere 5 bin YTL desek verilecek. ma araçlar na yönelik çal flmalar sonucu, 24 ade "M" plakal icari minibüs ve 8 ade sar dolmufl aksi olmak üzere oplam 32 ade oplu afl ma arac, para ve 3 gün süre ile icareen men cezas " alarak Büyükflehir Belediyesi Hizme Binas park na çekildiler. Kenan Ifl k, sanbul için çal flacak... Ünlü iyarocu ve sunucu Yusuf Kenan Ifl k, Külür ve Turizm Bakanl Müflavirli i'ne aand. Külür Bakanl - 'ndan dör y ld r bu ür eklifler ald - n aç klayan Ifl k, flöyle konuflu: "Külürümüze bir kak m z olacaksa, mulu olurum. Bu eklif Külür Bakan m z Ailla Koç araf ndan geldi. Sana m devam eirebileceksem bu eklife s cak bakar m demiflim. sanbul un, Külür baflkeni olmas na bir kak m olaca için çok heyecanl y m. Umar m sanbul, 2010 da herkesin imrenece i bir külür-sana flehri olur... 7

10 forum KÜÇÜKÇEKMECE Kulu Do um Coflkusu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in kaina flereflendiriflinin y ldönümünü kulad m z Kulu Do um Hafas nda Küçükçekmece Belediyesi, lçe Müfülü ü ile müflerek çeflili ekinlikler düzenledi. Kulu Do um Hafas ekinlikleri Halkal Külür Merkezi nde düzenlenen programla bafllad. 14 Nisan Cumaresi günü gerçekleflirilen programda Grup Sarmafl k Gül Türküleri ni seslendirdi. Bu ekinlikler, 19 Nisan Perflembe günü Halkal Külür Merkezi nde Arafl rmac -Yazar Talha U urluel in konuflmac olarak ka ld Kusal Emaneler konulu konferans ile devam ei. Küçükçekmece Mehme Akif in okulunda siklal Marfl okuma yar fl... lçe okullar ö rencileri aras nda düzenledi imiz siklal Marfl n Güzel Okuma yar flmas am bir flölene dönüflü. siklal Marfl m z n flairi Mehme Akif Ersoy un hem ö renci, hem de e iimci olarak bulundu u Halkal Ziraa Mekebi nde gerçekleflirilen yar flmada, elemeler sonucu finale kalan 21 ö renci birinci olabilmek için k yas ya yar fl. Programda, anaokulu ö rencisi olan 6 yafl ndaki Bernis Er ve 5 yafl ndaki Su ra Bal n siklal Marfl m z n on k as n da ezberden hiç flafl rmadan okumalar büyük be eni oplad. Yar flmada; Nahi Menefle Endüsri Lisesi nden Arzu Serbes gençler kaegorisinde, Ö remen Yusuf Kardefl lkö reim Okulu ndan Merve Ayd n küçükler kaegorisinde ve ayn okuldan Ebru Üçyüz y ld zlar kaegorisinde birinci oldu. Belediye Baflkan Aziz Yeniay programda yap konuflmas na üm slam Alemi nin Kulu Do um Hafas n kulayarak bafllad. Bu anlaml programda bulunmakan dolay huzur, sevinç ve mululuk içerisinde oldu unu beliren Yeniay, Peygamber Efendimizin güzel ahlak na ihiyac m z oldu unu söyledi ve O nun ahlak n n herkese örnek olmas n emenni ei. Programa kan verip, Çanakkale gezimize ka lmaya hak kazanan vaandafllar m z da ka ld. Gül Türküleri nin yan s ra Çanakkale Türküleri de söylendi Program sonunda ka l mc lara gül ile Çölde Açan Gül kiab hediye edildi. 8

11 KÜÇÜKÇEKMECE forum Personele halkla iliflkiler e iim semineri Küçükçekmece Belediyesi, personelini de iflen ve geliflen hizme anlay fl konusunda bilgilendirmek, bu süreçe ekili, verimli olabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve davran fllar kazand rmak amac yla hizme içi e iim seminerleri vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Belediye bünyesinde çal flan personele Halkla liflkiler ve leiflim e iim semineri verildi. Belediye Meclis salonu nda gerçekleflirilen seminer Yrd. Doç. Dr. Gülgün Karahalil ve Psikolojik Dan flman Nazan Yi i araf ndan verildi. 2 gün süren e iimlerde Halkla liflkiler, Kiflileraras Ekili leiflim, Zaman Yöneimi, Sres Yöneimi ve Toplan Yöneimi konular nda bilgi verildi. Seminerde baflar - l ileiflimin, ifl yaflam nda, özel yaflamda geirece i mululuk ve baflar fakörlerinden bahsedildi. Engelli vaandafllar m zla Koç Müzesi ni gezdik Külürel ve sosyal ekinliklerden yeeri kadar yararlanamam fl engelli vaandafllar m z, Özürlüler Koordinasyon Merkezi araf ndan düzenlenen programla Türkiye'de ulafl m, endüsri ve ileiflim arihine adanm fl ilk önemli yer olan Rahmi Koç Müzesi ne göürüldü. Endüsriyel arkeolojinin önde gelen örneklerinin bulundu u, müzeyi gezen engelli vaandafllar m z n sevinçleri görülmeye de erdi. Küçükçekmece de Ö remensar Yar flmas Küçükçekmece Belediye Baflkanl -, lçe Milli E iim Müdürlü ü ile müflerek Ö remenler Aras Türk Halk Müzi i ve Türk Sana Müzi i Ses Yar flmas düzenledi. Yar flmaya, ilçe okullar ndan ön elemeyi geçmifl 24 ö remen ka ld. Yar flmada Türk Sana Müzi i dal nda Yeflilyuva lkö reim Okulu ndan Leven Güler birinci olurken, Türk Halk Müzi i dal nda ise Sö ülüçeflme lkö reim Okulu ndan Safiye Reyhan Alabo a birinci oldu. nönü lkö reim Okulu nun minik gazeecileri... Çocuk bafl na dergi ç karan ve bunun üsesinden gelen bir okuldan bahsedece iz size. Küçükçekmece nönü lkö reim Okulu. nönü Çocuk adl dergiyi ç - karan okul ö rencilerinin bu baflar s n ö remenleri alk fll yor. Derginin üçüncü say s ndan dünyan n en önemli konular ndan su kaynaklar n n durumu ve su bilinci iflleniyor. Ayr ca Çanakkale desan,en çevreci ö renci ve çocuklardan gelen fliirlerin yer ald külür-sana köflesi derginin en ilginç sayfalar Yeflilyuva n n minikleri, gelece in bilginleri... 9

12 ekinlik Sosyal sorumlu belediye sosyal sorumlu proje B Z M HALKA Gecekondu kenen, modern kene geçifli yaflayan sanbul, sadece fiziki olarak de il, oplumsal iliflkilerin seyri anlam nda da de iflim geçiriyor. Tek kal, sa l ks z, alyap s z, korumas z, afl r güvensiz gecekondu yaflam ndan, aparmanl, ça dafl oplu yaflama geçilen yerlerden biri de Küçükçekmece Ayazma bölgesindeki gecekondulardan Bezirganbahçe deki modern konulara al nan Küçükçekmeceliler için belediye yeni bir proje geliflirdi. Ad, Bizim Halka Projesi Proje, sadece fiziki mekan de iflimiyle, eski ö renmelerin, yaflamlar n geride kalmayaca n, al flkanl klar n kolay kolay erk edilmedi ini ve gelece e daha güvenli bak lmad üzerinde duruyor ve bir ak m e iimlerden olufluyor. Projenin amac çok ne: Ça dafl konu alanlar na afl nan eski gecekondu yaflam na al fl k bireyleri sosyo - ekonomik ve külürel olarak geliflir- Ayazma ve Tepeüsü ndeki gecekondulu sa l ks z yaflamdan, ça dafl oplu konulara geçifle yaflanabilecek muhemel olumsuzluklar için Küçükçekmece Belediyesi Bizim Halka Projesi ni devreye sokuyor 10

13 mek, bu anlamda, sa l k, bilgilendirme, isihdam ve sosyal akivie bafll klar al nda çeflili e iim ve uygulama programlar n uygulamak. Proje, yeni konu alanlar na afl - nan bireyleri, kensel yaflama daha h zl adape ederek, olabilecek oplumsal gerilim ve sorunlar n önüne geçmeyi de hedefliyor. Bu hedeflere ulaflmak için Küçükçekmece Belediyesi, projenin üm aflamalar n hesap ediyor ve proje amac na uygun ad mlar amaya devam ediyor Bunun için, bilimsel desek verecek profesyonel ekip, haz rl klar n amamlad. Ayazma daki gecekondulu yaflamdan, Bezirganbahçe deki ça dafl aparmanl hayaa geçiflin olas sonuçlar n hesap eden Küçükçekmece Belediyesi, proje ile, Bezirganbahçe ye yerleflen vaandafllar n K M DESTEK VER YOR? Bizim Halka projesinin sosyal paydafl da oldukça fazla KOSGEB, T- K B, sanbul Büyükflehir Belediyesi, fiehir Planc lar Odas, E iim Gönüllüleri Vakf, Sabanc, Y ld z Teknik ve Marmara üniversieleri ile fiiflli Efal Hasanesi, Bak rköy Sa l k Meslek Yüksek Okulu, Bak rköy Ruh ve Sinir Hasal klar Hasanesi, Kanserle Savafl Vakf, Anne ve Bebek Sa l Vakf, KÇK Sa l k Grup Baflkanl, KÇK Halk E iim Merkezi ve bireysel ka l mc - lar uyum dönemini kolayca alamalar n kolaylafl rmay, cinsiye, e iim, yafl grubu gözemeksizin sa l k, e iim ve isihdam sorunlar n da h zl bir flekilde çözmeyi planl yor. Bizim Halka projesi, sadece bu uyum dönemi ile s n rl kalmayacak. Bu proje, bölgede yaflayan vaandafllar yönlendirecek, onlara yeni yaflam alanlar nda rehberlik edecek, sosyal yaflam içinde akif hale gelmelerini sa layacak. Böylece, sadece ükeen de il, oplum için üreen, yöneen, ka lan ve bilinçli kenli bireyler var olacak. Proje bafllamadan, Bezirganbahçe ye afl nan gecekondu sakinlerinin beklenileri, sorunlar, al flkanl klar ve poansiyelleri bir arafl rmayla oraya konuldu. Arafl rma bulgular ve projenin genel uygulanma alan içinde, özellikle flu nokalar n al çizildi: n E iimler daima ayn gün, ayn yer ve ayn saae olmal d r. n Duyuru sisemi iyi kurgulanmal - d r. Yaz l duyurular n yan nda sesli ve resimli yönemler de kullan lmal - d r. n E iimciler halk dilinde ve ermi- 11

14 ekinlik nolojiden uzak konuflan, vücu dilini iyi kullanan, vaandaflla ileiflimi kuvveli kifliler aras ndan seçilmelidir. n E iimlerin arih aral belli olmal d r. n E iim ve eflhis programlar uzun vadede gerçekleflirilmelidir. n E iim sonunda bir sonraki e iimin bilgisi, amac ve arihi verilmelidir. n lk e iim program epki oplamamak ad na Kad n sa l program ile bafllamal d r. Kenli olma bilinci gibi programlar daha son k s mlarda yer almal d r. n E iim sonlar nda vaandafl n oplan lara ka lmal n devam emelerini eflvik emek amac yla promosyon ürünler da lmal d r. n E iim saaleri bir saai geçmemelidir. BALIK TUTMAYI Ö RETECEK PROJE Bizim Halka projesinin ilk an m oplan s Bezirganbehçe de yap ld. Bizim Halka projesinin aflamalar ndan biri olan Yoksullu un Giderilmesi ve Sosyal çerme an flma oplan - s nda konuflan proje koordinaörü Semra Ayd n, Biz ne Avrupa Birli i nden karfl l ks z NELER YAPILACAK? para ald k, ne de insanlara karfl l ks z ürün da aca z. Bu projenin nihai hedefi, Tepeüsü ve Ayazma dan Bezirganbahçe ye yerleflen yoksul halka bal k umas n ö remek. Çünkü, bu insanlara ne zamana kadar haz r bal k uup verebi- Bölge sakinlerinin yeni yaflam alanlar olan Bezirganbahçe Toplu Konu Alan nda bir iriba merkezinin oluflurulmas planlan yor. Burada yaflayan insanlar n alep, öneri ve flikayeleri do rulusunda oluflurulacak yeni programlar ile projenin sürdürülebilirli i sa lanacak. Söz konusu proje kapsam nda asarlanm fl olan sihdam Projelerine yönelik ilk ad m; AB araf ndan hibe projesi kapsam nda kabul edilen, Tepeüsü ve Ayazma Bölge Halk Yoksullu unun Giderilmesi ve Sosyal çerme Projesi olmuflur. lirsiniz? Önemli olan onlara gerekli e iimleri verip ifl haya na haz rlamak. Keni paralar n kendilerinin kazanmalar n sa lamak. Belki de aralar nda çok yeenekli insanlar vard r ve imkans zl klar nedeniyle bu yeenekleri körelmekedir. Biz bu projede uygulayaca - m z e iimle bu yeenekleri de aç a ç karaca z diye umuyoruz fleklinde konuflu. Ayazma ve Tepeüsü bölgesinden BEzirganbehçe ye yerleflirilen ve amam yoksul halk n isihdam na yönelik projenin e iimlerine önümüzdeki günlerde bafllanacak. Sadece mesleki e iim de il, bunun yan nda, çocuk bak m ndan, görgü kurallar na kadar bir dizi oplumsallaflma e iimleri de proje kapsam nda verilecek. Proje koordinaörü Semra Ayd n, projenin insanlara aparmanda nas l yaflan r ö remeyece ini vurgulayarak, Bas nda böyle ç k. Bu proje büyük bir proje ve sadece amac insanlara görgü kurallar n ö remek de il As l amac isihdam ar r c e iimleri bu insanlara verebilmekir. Konusunda uzman kiflilerle ve sürekli bir biçimde bu e iimler sürecek diye konuflu Öe yandan Projenin ilk an m oplan s na vaandafllar büyük ilgi göserdi. Bezirganbahçe de gerçekleflen oplan ya yaklafl k 250 kifli ka ld. Küçükçekmece Belediyesi nin öncülük ei i proje AB araf ndan desekleniyor. Proje oraklar aras nda Bem-Bir-Sen ve Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl da bulunuyor. n 12

15

16 ekinlik Küçükçekmece den Dur yolcu! Bilmeden gelip bas n Bu oprak, bir devrin ba yerdir. E il de kulak ver, bu sessiz y n Bir vaan kalbinin a yerdir. Bu ss z, gölgesiz yolun sonunda Gördü ün bir ümsek, Anadolu nda, siklâl u runda, namus yolunda Can veren Mehmed in ya yerdir. Bu ümsek, koparken büyük zelzele, Son vaan parças geçerken ele, Mehmed in düflman bo du u sele Mübarek kan n ka yerdir. Düflün ki, haflr olan kan, kemik, ein Yap bu ümsek, amans z, çein Bir harbin sonunda büün millein Hürriye zevkini a yerdir. Necmein Halil ONAN 14

17 Çanakkale ye MEHMED M E SELAM Geçen y l büyük ilgi gören fiehiler Diyar gezileri bafllad. Belediyemiz, 250 bin flehidin verildi i, arihin en flanl desan n n yaz ld, bir devrin kapan p yeni bir dönemin bafllad bu kusal opraklara bu y l 20 bin Küçükçekmeceliyi göürüyor. Bir kahramanl k savafl d r, Çanakkale U runa desanlar n yaz ld bir dönüm nokas d r. 250 bin Mehmeçi in can n verdi i, flehilik merebesine erifli i yegâne yerdir. Dünya arihini de ifliren Çanakkale Savafl cesarein kahramanl a dönüflü ü, flehilerinin koyun koyuna ya desans bir savafl r. Her iki araf nda birbirlerinden nefre emeden, siperlerden birbirlerine su ve yiyecek aarak savafl, efli görülmemifl bir cenilmenlik savafl d r. Küçükçekmece Belediyesi, 250 bin flehidin verildi i, arihin en flanl desan n n yaz ld, bir devrin kapan p yeni bir dönemin bafllad bu kusal opraklara bu y l 20 bin Küçükçekmeceli yi göürüyor. lk kafile 10 Nisan da yola ç k bile Çanakkale fiehili i gezileri, 10 Nisan Sal günü ilk kafilenin yola ç kmas yla bafllad. Çanakkale figürleriyle özel olarak giydirilmifl 6 oobüsle, Belediye Baflkanl k binas önünden, sabah n erken saalerinde yola ç kan genç, yafll yüzlerce Küçükçekmeceli nin heyecan görülmeye de erdi. Yaklafl k 6 saa süren yolculuk s ras nda Son Kale Çanakkale film göserimi izlendi, Çanakkale ürküleri dinlendi. Gezi program kapsam nda, Kilibahir Kalesi, Tabyalar, Seyion- 15

18 ekinlik bafl, fiahindere fiehili i, Yahya Çavufl, Mehmeçi e Sayg An, Kanl S r, Kemal Yeri, 57. Alay fiehili i, fiehiler Abidesi, Conk Bay r ve Çanakkale Savafl nda kullan - lan eserlerinin bulundu u Seddülbahir Müzesi gezildi. Kokarl olan k lavuzlar eflli inde savafl n seyrei i bölgeleri ve her biri ayr bir kahramanl k örne i olan flehilikleri gezen kafile, savafl n günümüze kadar ulaflan izlerini yerinde gördü. ngiliz hücumunu gecikirerek, savafl n seyrini de ifliren Ezineli Yahya Çavuflu, 250 kg.l k bir mermiyi ek bafl na afl yarak inanc n simgesi olan Seyi Onbafl y, savafl n en fliddeli en kanl cephelerinden bir olan Conk Bay - r n, her biri ayr bir kahramanl k örne i olan flehilikleri gezen Küçükçekmeceliler oldukça duygulu anlar yaflad lar. fiehilikleri ziyare ederek, dua eden Küçükçekmeceli ler, ilk kez Çanakkale yi gördüklerini belirerek, Ecdad m z bu vaan kazanmak için kanlar n dökü, biz de buraya gelerek onlara vefam z göserdik. Bizi buraya geiren Küçükçekmece Belediye Baflkan Aziz Yeniay a eflekkür ederiz. dediler. 10 Nisan da ilk kafilenin yola ç kmas yla bafllayan Çanakkale fiehili i gezileri Haziran ay sonuna kadar devam edecek. Ölmek var dönmek yok diyerek can n bu vaan u runa seve seve veren, Çanakkale Savafllar n kanlar yla arihe yazan flehilerimizi bir kez daha rahmele an yor, huzurlar nda sayg yla e iliyoruz. n 16

19 17

20 röporaj 18

21 mein flenürk Poziif enerji kayna Nefes al p verdi im her an n de erini biliyorum ve o anlar mululand rmak, umuland rmak için elimden geleni yap yorum. Haya n benle dalga geçmesine izin vermiyorum, ben onunla dalga geçiyorum. Daha da önemlisi; sevmeyi seviyorum. Dolay s yla kendimi çok seviyorum. Kifli kendisini ve haya sevmezse ifli zor demekir. lla çok zengin olan, çok fazla sever diye bir fley yokur. Ben nice insanlar biliyorum, çok zengin ama çok musuz... n BURCU EDA ERDEM Türkiye nin en sempaik, en e lenceli, en poziif sanaç lar ndan biri hiç kuflkusuz Mein fienürk... Röporaja gimeden önce ne kadar güzel vaki geçirece imizi ahmin emiflik ve yan lmad m z sohbe sonras anlad k. Kahkahalar n havada uçuflu u bu sohbei sizlerle paylaflmak ayr bir keyif bizim için do umlu oldu una bakmay n sak n, ruhu hala bir çocuk. Kendi de kendini ne kadar genç hissei ini paylafl zaen bizlerle. Haya n nefes al p vermek aras nda yaflanmas gereken mululuklar olmas gereki ini savunan, her umusuzlukan bir umu ç karmay baflaran ve üm opluma bu anlamda örnek olan sanaç ya her konuda soru sorduk. n Herkesin merak ei i bir fley var; bu poziifli in ve enerjinizin s rr nedir? Bu coflku nereden geliyor? Hemen aç klayay m; dünyada benim için çok önemli iki fley var, biri nefes almak di eri nefes vermek. Nefes al p verdi im her an n de erini biliyorum ve o anlar mululand rmak, umuland rmak için elimden geleni yap - yorum. Haya n benle dalga geçmesine izin vermiyorum, ben onunla dalga geçiyorum. Daha da önemlisi; sevmeyi seviyorum. Dolay s yla kendimi çok seviyorum. Kifli kendisini ve haya sevmezse ifli zor demekir. Çünkü sevmeyen insan umudu da yiirir, gelece- ini de yiirir, hayaa dair bir ideali de olmaz. Sevmenin haya flarlar na ba l oldu u amamen yanl fl r. lla çok zengin olan, çok fazla sever diye bir fley yokur. Ben nice insanlar biliyorum bulundu um mevki dolay s yla, çok zengin ama çok musuz. Kifli ilk önce kendine bakacak ve ben önemliyim diyecek, herkes kendisi için önemli olmal. Kendini seven insan n haya n n bir de eri olur ve dolay s yla haya ndakilerin de, yaflad klar n n da, yaflayacaklar - n n da bir de eri olur. n Yafl n z oldukça genç, çal flmaya da çok genç yafla bafllad n z... Ne genci Burcu, sen yak n göremiyorsun galiba... (kahkahalar) 1966 do umluyum ve son derece genç hissediyorum, Arnavu um. Eflimin ailesi Karadenizli ama Trakyal - larda biraz bulundu u yerin merkezi olma durumu var gerçeken, çok cana yak n ve e lenceli insanlar oldu unu söylemeliyim. Ben de bunlardan biriyim san r m. n Albümlerden bahsedelim biraz, ilk ç k fl albümünüzü ben dahil herkes ha rl yordur eminim, çünkü herkese biraz bu kim duygusunu uyand rd. O zamanlarda da meflhur olmak iseyen birçok flark c vard ama siz aralar ndan s yr lmay baflard n z. Nas l oldu büün bunlar? Amaç sadece baflar l olabilmeki. Tan nmay, bilinmeyi, flark c olarak be enilmeyi isedim abii, ama do ru bir fley yap - yorsan ve do ru hareke ediyorsan bunlar zaen olacak r dedim kendi kendime ve gerçeken öyle oldu y l nda bir albümüm ç km fl, duyuramad k onu ve daha sonra 19

22 röporaj 1990 y l nda B rakma Beni ile bafllad, o gün bugündür 16 albümle yola devam ediyoruz. Son albümün ismi Masal 3 4 ay önce ç k, 2 CD den olufluyor ve biri amamen Türk Sana Müzi i olup, di eri de kendi flark lar mdan olufluyor. n nsanlar ar k sanaç lar n hikâyelerinden ve musuzluklardan biraz s k ld lar san r m. Bu yüzden sizin sempainiz ve hayaa bak fl aç n z insanlar n ilgisini çeki diye düflünüyorum, ayn fikirde misiniz? Kesinlikle do ru söylüyorsunuz. Eraf n za bak n zda o kadar çok a layacak fley var ki, nereye baksan a layan bir insanla karfl laflabiliyorsun. Suralar nda çal nm fl ebessümleri var üm insanlar n ve onlar iade emek laz m bana göre. Ben bunu yapmaya çal fl yorum, büün insanlar n beni sevme ihimali zaen yok ama ço unluk anlam nda bak n zda bu insanlar n yüzünde bir gülümseme oluflurabilmek amac nday m. Geçen gün arkadafl m n bir anesi benimle ilgili bir espi yap sizinle paylaflmak iserim, dedi ki; bu ülkede çok az insan senin gibi bir sevgiye sahipir halk araf ndan, ülkenin neresinde olursa olsun sen bir eve gi, kap y çal, e er o kap aç lmazsa mulaka evde kimse yokur. Bunu do al olmaya borçluyum, haya mda hiçbir fleyi de iflirmedim, buna elefon numaram bile dahil. Asl n za, neslinize ve doslar n za ba l yaflayacaks n z. n Sinirlendi iniz zamanlar oluyor mu? Çabuk sinirlenir misiniz? Tabi sinirlendi im zamanlar oluyor ve Allah karfl lafl rmas n o zamanlarda kimseyle. Ama bu yüzüm kolay kolay oraya ç kmaz. Mükemmeliyeçi bir insan m neicede ve her iflin yürümesi gereken bir sisem var, o sisemi gereksiz yere bozanlar oldu u zaman, ya da haks z yere bozanlar oldu u zaman ona da sinirlenmezsem ay p bana. n Büün albümlerinizin bir hikâyesi var m? nsan, haya ndaki çalkan lardan ekilenir ama her flark da bir kad na afl k olmak konusuna inanm yorum. Böyle bir fley yok, o zaman flark lar m z kadar aflklar - m z olmal yd. Hayaan ekilenmemek mümkün de il zaen; bir arkadafl n n yaflad bir olay olabilir, her flark n n içeri ini senin yaflaman gerekmiyor. K saca, hikayesi olan flark lar m z da var, hikayesi olmayan flark lar m z da var. Hikayesi olanlar da bizza benim araf mdan yaflanmasa da yaflayan arkadafllardan ekilenilerek yaz lan flark lard r. n Peki, bese yapmay m, yoksa eski flark lar seslendirmeyi mi daha çok seviyorsunuz? Ben genelde flark lar m kendim yap yorum zaen. Bese yapmak baflka bir fley, 12 flark l k bir kase yap ysam 2 ane flark y d flardan al yorum. fiark yapmak, bir fleyi yaramak demekir, yani yok olan bir fleyden var emekir. Zaen sanaç l k da budur, di eri yorumculuk diye adland r l yor. fiark söylemek, yorumculukur; bese yapmak, sanaç l k r. Bu anlamda ben flark üreebildi im zaman daha mulu oluyorum. Faka eskimeyen flark lar vard r ki, onlar söylemek ayr bir keyif benim için. Güzel olan flark benim flark md r ve bu konuda da asla kompleks yapmam. n Sabahlar yeni bir programa bafllad n z, Sabah n Körü... Bir çok program n var oldu u bir kuflaka böyle bir programa karar vermek zor olmad m? Bizim program m z n sosyal bir içeri i var, biz her programda birkaç ailemizin, birkaç engelli ya da hasa vaandafl m z n ayn günde sorunlar n yans yoruz ve ayn günde çözüyoruz. Belki biraz musuz bafll yor o dram k sm ama kesinlikle mulu biiyor. Zaen ben diyorum, program n slogan n da ben yazd m, musuzlar n mululu u, umusuzlar n umudu, çaresizlerin çaresi, sabah n e lencesi Sabah n Körü dedik, elinin körü diyerek biirdik (kahkahalar). Seray, çok zeki bir kad n, bafllarken ikimizin de ereddüleri vard ama sonradan çok uyumlu bir çif oldu umuzu fark eik. Program n içeri i belli; yapmam z ve yapmamam z gerekenler de belli, do al olarak bu çizgiden ikimiz de hiç ayr lmad k ve program bu yüzden çok sevildi. Bizim bulundu umuz saae daha önce hiçbir program bar namad, konuldu kald r ld. Dolay s yla biz bafllarken çok riskliydi ama fluanda reyinglerimizden de belli program n ne kadar çok sevildi i. Böylelikle biz orada bir ilki baflard k diyebilirim, zoru baflarmak çok al geldi, ben zaen haya m boyunca kolay ifllerle u raflmad m. n Çok fazla konuflulan bir rekor denemeniz var, bundan biraz bahseder misiniz? 20

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen AKICI OKUMA TEKNİKLERİ Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen Akıcı Okuma 2 Bilişsel Beceriden Oluşur: Anlama Akıcı okuma Çözümleme Akıcı Okumanın 3 Temel Öğesi Okuma Hızı Kelimenin Doğru Okunması Prozodik okuma

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı