ÇANAKKALE 20 bin Küçükçekmeceli yi fiehitler Diyar na götürüyoruz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANAKKALE 20 bin Küçükçekmeceli yi fiehitler Diyar na götürüyoruz"

Transkript

1 MAYIS - HAZ RAN SAYI 14 MET N fientürk Türkiye nin gülen yüzü, poziif enerji kayna ÇANAKKALE 20 bin Küçükçekmeceli yi fiehiler Diyar na göürüyoruz DEN Z YILDIZLARI PROJES lçemizdeki örnek anaokuluna UNICEF en eflekkür

2

3

4 Baflkan dan FIFA dan Milli Tak m a ak l Sevgili Hemflerilerim; Geçi imiz Mar ve Nisan ay hepimiz için oldukça yo un ve al bir yorgunluk içinde geçi. Vaan opraklar n n her bir kar fl için hiç düflünmeden canlar n feda eden kardefllerimiz, flehilerimiz ad na düzenledi imiz anma gününde yaflad m z duygulu anlar, unuulacak gibi de ildi. Çünkü onlar, ölüm kal m savafl n n am da ora yerinde, ölmeyi göze alarak verdikleri mücadelede sadece ek fley düflünüyorlard : vaan u runa flehi olmak. Küçükçekmece Belediye Baflkanl olarak gelenekselleflirdi imiz Çanakkale Gezileri mizi 10 Nisan iibar yla bafllam fl bulunuyoruz. Halk m z n geçen sene yo un ilgi göserdi i gezilerimizle vaandafl m z kusal opraklara göürmeyi hedefliyoruz. Bu yo un ilginize çok eflekkür ediyor, bu ür hizmelerimizin devam edece ini müjdelemek isiyorum. Belediyemizin bafllam fl oldu u bir di er hizmeen Bizim Halka dan bahsemek isiyorum siz de erli okuyuculara. Küçükçekmece Belediyesi önderli inde gecekondudan sosyal konulara afl nmaya bafllayan ailelere Bizim Halka Projesi kapsam nda isihdam, sa l k ve sosyalleflme e iimleri veriliyor. Kensel Dönüflüm Projesi kapsam nda, Baflbakanl k Toplu Konu daresi, sanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl ve Küçükçekmece Belediye Baflkanl aras nda 13 Haziran 2004 arihinde imzalanan prookol neicesinde yap m na bafllanan ve 2006 y l nda amamlanan 2640 konuluk Bezirganbahçe Konular na hak sahibi aileler yerlefliyor. 2

5 Türkiye de gecekondu dönüflüm çal flmalar içerisinde en büyük kapsaml ve en k sa sürede amamlanan projede, fiziksel dönüflümle birlike sosyal dönüflümün de sa lanmas amac yla yeni konular na afl nan aileler için Küçükçekmece Belediyesi önderli inde bir ilk, Bizim Halka Sosyal Kalk nma projesi ile baflla l yor. Proje; e iim programlar, isihdam programlar, sa l k programlar ve hobi programlar olmak üzere dör kaegoride gerçeklefliriliyor. - Bilgilendirme - sihdam - Sa l k - Sosyalleflme (Sosyal akivie) sihdam program içerisindeki e iimlerden biri olan Yoksullu un Giderilmesi ve Sosyal çerme projesi Avrupa Birli i fonuyla gerçekleflirilecek ve 6 ay sürecek. Üniversieler, sivil oplum kurulufllar, sosyolog ve psikologlar n ka laca çal flmada aparmana afl nan vaandafllardan bir mesle i olmay p çal flmayanlar, çocuklar ve kad nlar farkl kaegorilerde ele al nacak. Kad n ve çocuklar aparman haya -sosyal çevre konular nda bilgilendirilirken, çal flmayanlara da meslek kurulufllar yla oraklafla e iim verilecek. Bu kapsaml çal flma ile hedeflenen sonuca en yak n zamanda ulaflaca m zdan kuflkumuz yokur. Bahar aylar n n flu günlerinde keyif alaca n z ve sevdiklerinizle paylaflaca n z mulu anlara orak olmak hedefiyle siz de erli okuyuculara sevgilerimi ve sayg lar m sunuyorum. Aziz YEN AY Küçükçekmece Belediye Baflkan 3

6 içindekiler Mein fienürk RÖPORTAJ 18RÖPORTAJ Nevruz ETK NL K 22ETK NL K 14 ETK NL K fiehiler Diyar Çanakkale ye 20 bin Küçükçekmeceli yi göürüyoruz 30 ARBORETUM 6 FORUM 26 DÜNYA SU GÜNÜ 28 ÖRNEK ANAOKULU 36 BAfiAKfiEH R MAHALLES MAYIS I KUTLUYORUZ 41 STANBUL UN FETH 42 ANNELER GÜNÜ GEZ AKTÜEL AKTÜEL Sosyal sorumluluk örne i B Z M HALKA E T M GEZ Fevzi Çakmak lkö reim E T M Okulu gururumuz oldu BABALAR GÜNÜ 46 A AÇ / ERGUVAN 50 K TAP AJANDASI 24 HAfiMET BABAO LU 40 MESNEV DEN 47 fi FALI B TK LER 52 LET fi M 54 PRAT K B LG LER 60 S NEMA&T YATRO

7 K Ü Ç Ü K Ç E K M E C E D E H A Y A T MAYIS - HAZ RAN 2007 Say : 14 Biz Geldik Aziz Ha rana Sayg yla Sahibi Küçükçekmece Belediye Baflkanl ad na nfl. Yük. Müh. Aziz Yeniay Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ali R za Alunel Genel Yay n Koordinaörü Recep Köse Genel Yay n Yönemeni Ciha Demir Ciha Demir Genel Yay n Yönemeni Yay n Kurulu Recep Köse, Ciha Demir, Ayhan Mein, Ferdal Uzundurukan Yay n Dan flma Kurulu Ahme Gedik, Ali R za Alunel, Enver fiengül, Halil Oraç, Hüseyin Oflaz, Mübin Dursun, Recep Köse Grafik - Tasar m Musafa Akada Haber, Arafl rma, Dosya Burcu Eda Erdem, Ersan Ulusan, Yasemin fiimflek, Buke Cömer, Yeflim Karabacak, Ayekin Akay Foo raf Bas n Yay n Bürosu Renk Ayr m, Bask ve Cil Alan Bas m Ld. KÜÇÜKÇEKMECE BELED YE BAfiKANLI I Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü Telefon: Faks: CANIM KUTSAL TOPRAKLARA, KAN AKITAN ATALARA, SELAM OLSUN ECDADIMA, SELAM DURSUN BÜTÜN DÜNYA. BEN GELD M, BEYAZLA ÖLÜME KOfiAN DEDEM, BEN GELD M, HAYIRLA DUAYLA, M NNETLE DOLU HEYBEM. BEN GELD M TOPRA IMI VATAN YAPAN ECDADIM, BEN GELD M, TORUNUN, ÖLÜMSÜZLÜKLE MÜJDELENM fi, YAHYA ÇAVUfiUM, SEY T ONBAfiIM, BEN GELD M fieh TLER fieh D 57. ALAYIM; MUTLAK YAKIfiACA IM SANA, RAHAT UYU fianli ATAM, VATAN D YECE M HER DA M YÜREKTEN BIRAKTI IN KUTSAL TOPRA A. BEN GELD M, HEP GELECE M AZ Z HATIRANA, B Z GELD K BAK, YED DÜVELE DAR EDEN ÇANAKKALE Y, KOL KOLA, YAN YANA, OMUZ OMUZA, B Z GELD K AZ Z HATIRANA SAYGIYLA. SEN K AS L KANINLA SULADIN fiu MÜBAREK VATANI, B Z DE KUTSAL B LECE Z, ANLI, fianli, AY YILDIZLI BAYRA I. Dizeleri ile selamlad k büün flehilerimizi Çanakkale de yine bu sene... Dedeler, orunlar, amcalar, eyzeler doldurduk oobüsleri büyük bir heyecanla sabah saa da ve revan olduk kusal opraklara. 6 oobüs dolusu insan, 6 oobüs dolusu dua ve minne afl yoruz her gün Çanakkale ye ve 3 ay sürecek bu yolculuk, ümi ediyoruz ki her geçen sene ço alacak. Yeni bir mevsimin bafllang c nda, güzel havalarla, güzel günler geçirmeyi umu ederek haz rlad k yeni say m z, yine ayn heyecanla. Sizlerin be enisini kazanmak ve am anlam yla hedefe ulaflmak için üm çabam z. lkbahar, yaz, sonbahar, k fl demeden sizlerle zaman paylaflmak ek gayemiz, ise imiz. Umuyoruz 14. say m z da, di er say lar m z kadar ilginizi çeker ve sizi de bizim kadar heyecanland r r. Çünkü yine röporajlarla, yeni yeni haberlerle, köfle yaz lar ve bilgilerle kocaman, dopdolu bir say sizleri bekliyor. Günlerinizin sevgiyle, sa l kla, umula ve coflkuyla geçmesini emenni ediyor, fliir ad nda bir yaflam dile iyle, herkesi sayg yla selaml yorum. 5

8 forum TÜRK YE Karadeniz Sahil Yolu aç ld Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Karadeniz Sahil Yolu resmi aç l fl örenine ka ld. Erdo an, örende yap konuflmada, "arihi bir gün yafland n " belirerek, 73 milyon vaandafl n yar m as rl k özlemini giderdi ini ve rüyalar n gerçek oldu unu söyledi. Erdo an, projenin 24 y l sonra AK Pari ikidar nca biirildi ini dile geirdi. Proje ayn empoda yürüseydi ve AK Pari ikidarda olmasayd Karadeniz Sahil Yolu'nun 2024 y l nda amamlanabilece ini beliren Erdo an, Türkiye için çal fl klar n söyledi. Baflbakan Erdo an, Karadeniz sahil Yolu'nun hayaa geçirilmesi için 16 y lda 224 kilomerelik mesafe al nd n, AK Pari'nin ise sadece 4 y lda 316 kilomere yol yap n bildirdi. Erdo an, ikidarlar döneminde üneller ve viyadüklerin yer ald yolun a rl kl bölümünün 4 y lda amamland n dile geirdi. Polis halkla el ele yürüdü Türk Polis Teflkila 'n n 162'nci kurulufl y ldönümü ekinlikleri çerçevesinde Mecidiyeköy ile Taksim aras nda düzenlenen 'Dördüncü Geleneksel Polis Halk Yürüyüflü' bu y l 'renklerin doslu u' emas yla gerçekleflirildi. Türk bayraklar n n yan s ra üç büyük fubol kulübünün renklerini afl yan kaflkollar n da - ld yürüyüfl korejinde spor k yafeleriyle sanbul Valisi Muammer Güler, sanbul Emniye Müdürü Celalein Cerrah' n yan s ra 14 Avrupal Parlamener ve Brüksel Bölge Hükümei Devle Bakan Emir K r yer ald. 'Ne mulu Türküm diyene' slogan n n a ld ve 1 kilomere uzunlu unda Türk bayra n n afl nd yürüyüfl korejine vaandafllar alk fllarla sevgi göserisinde bulundu. Alkollü kaza yapana kas cezas Yarg ay, yeni TCK ile ilk kez geirilen "bilinçli aksir" uygulamas konusunda, içiha nieli inde bir karara imza a. Alkollü olarak rafi e ç karak yap kazada birden fazla kiflinin yaralanmas na neden olan sürücünün eyleminin aksir (isemeden neden olma) say lamayaca n kaydeden Yarg ay, bu ip olaylarda flikâye olmaks z n dava aç lmas ve yüksek ceza verilmesinin önünü aç. Alkollü sürücünün rafi e ç kmas halinde kaza yapabilece- ini bilmesi gereki ini vurgulayan Yarg ay, bu ip olaylarda flikâye olmaks z n kamu davas aç lmas gereki ini kaydei. 23 Nisan Bayram n coflkuyla kulad k 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram n ülke olarak büyük coflku içinde kulad k. Aaürk ün Türk çocuklar na arma an ei i bu anlaml bayrama büün dünyan n çocuklar ka ld. Çocuklar m z ba ms zl k konusunda bir kez daha söz verirlerken, bar fl n, kardeflli in ne kadar önemli oldu unu üm dünyaya göserdiler. Ülkemize 23 Nisan nedeniyle gelen dünya çocuklar da göserdi imiz misaferperliken çok ekilendiler. AB Uyum Program yla günlük haya m z de iflecek D fliflleri Bakan Abdullah Gül ile Devle Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan, Türkiye'nin AB sandarlar na ulaflmas n sa layacak, "Türkiye'nin AB Mükeseba na Uyum Program "n aç klad. Gül'ün "Günlük hayaa olumlu yans malar olacak" dedi i 412 sayfal k program, AB ile müzakere edilecek 33 alanda 7 y l içinde ç kar lacak 200 kanun ile 600 ikincil mevzua s ral yor. Ç - kar lan 'Yol harias ile pek çok alanda Avrupa ile fark m z kalmayacak. 6

9 STANBUL forum Rayl ulafl ma aze kan geliyor Rayl sisemlerde günden güne aran yo- un yolculuk alebini karfl lamak amac yla çal flmalar na devam eden sanbul Ulafl m A.fi., 30 ade alçak abanl yeni ramvay arac sa n al yor. Yeni ramvay araçlar n n finansman hazine garanisi olmaks z n sadece sanbul Büyükflehir Belediyesi garanörlü ü al nda, kredi anlaflmas ile emin edilecek. Yeni ramvay araçlar n amam n n klimal ve CCTV kamera konrol sisemine sahip alçak abanl araçlar olacaklar n söyleyen sanbul Ulafl m A.fi. Genel Müdürü Süleyman Pekafl, ramvay araçlar na ek olarak bu araçlar kullanacak makinislerin e iimlerinde kullan lmak üzere bir ade makinis e iim simülaörü de alacaklar n beliri. Yeni al - nacak olan ramvay araçlar n n ilki 16 ay sonra, amam ise 24 ay içerisinde hizme vermeye bafllayacak. Dünyan n ikinci büyük feribou sanbul da sanbul ile Bursa aras ndaki mesafeyi 75 dakikaya indirecek Osman Gazi h zl feribou, Avusralya yolculu- unu amamlayarak sanbul a geldi. H zl feribo, dünyan n en geliflmifl eknolojileri ile dona ld. sanbul-bursa aras n sadece 1 saa 15 dakikaya indirecek feribo, ayr ca Küahya, Eskiflehir ve Afyon yolculuklar n da 2 saa k salacak.yüklü hali ile yaklafl k 67 km h za ulaflabilen, 88 mere boyunda, 1200 yolcu ve 225 araç kapasieli feriboun yolcu salonlar iki kaan olufluyor. Projeni yap, 5 bin YTL yi kazan! Zab a dan minibüs ve dolmufl aksilere deneim Zab a Daire Baflkanl Trafik Zab a Amirli i Anadolu Yakas ekipleri, Belediye emir ve yasaklar na uyum sa lamayan oplu afl ma araçlar na yönelik çal flmalar na devam ediyor. Yap - lan denelemelerde, Belediye emir ve yasaklar na riaye emeyen oplu afl - Büyükflehir Belediyesi, sanbul un problemlerinin çözümü için projesi olan vaandafllarla iflbirli i yap yor. Kenin problemlerinin çözümü, sosyal ve külürel haya n geliflirilmesi, halk n ve sivil oplum örgülerinin yöneime ka lmas n sa lamay ve bu alanda projeler üreilmesini eflvik emeyi amaçlayan sanbul için 1 Projem Var çal flmas n n yönemeli i, kabul edildi. Projelerde, özgün olmak, daha önce herhangi bir plaformda sunulmam fl olmak, uygulanabilir, gerçekçi ve belediye hizmeleri ile ilgili çözüm üreici olmak flarlar aranacak. Kurulun dese e de er gördü ü, projelere 5 bin YTL desek verilecek. ma araçlar na yönelik çal flmalar sonucu, 24 ade "M" plakal icari minibüs ve 8 ade sar dolmufl aksi olmak üzere oplam 32 ade oplu afl ma arac, para ve 3 gün süre ile icareen men cezas " alarak Büyükflehir Belediyesi Hizme Binas park na çekildiler. Kenan Ifl k, sanbul için çal flacak... Ünlü iyarocu ve sunucu Yusuf Kenan Ifl k, Külür ve Turizm Bakanl Müflavirli i'ne aand. Külür Bakanl - 'ndan dör y ld r bu ür eklifler ald - n aç klayan Ifl k, flöyle konuflu: "Külürümüze bir kak m z olacaksa, mulu olurum. Bu eklif Külür Bakan m z Ailla Koç araf ndan geldi. Sana m devam eirebileceksem bu eklife s cak bakar m demiflim. sanbul un, Külür baflkeni olmas na bir kak m olaca için çok heyecanl y m. Umar m sanbul, 2010 da herkesin imrenece i bir külür-sana flehri olur... 7

10 forum KÜÇÜKÇEKMECE Kulu Do um Coflkusu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in kaina flereflendiriflinin y ldönümünü kulad m z Kulu Do um Hafas nda Küçükçekmece Belediyesi, lçe Müfülü ü ile müflerek çeflili ekinlikler düzenledi. Kulu Do um Hafas ekinlikleri Halkal Külür Merkezi nde düzenlenen programla bafllad. 14 Nisan Cumaresi günü gerçekleflirilen programda Grup Sarmafl k Gül Türküleri ni seslendirdi. Bu ekinlikler, 19 Nisan Perflembe günü Halkal Külür Merkezi nde Arafl rmac -Yazar Talha U urluel in konuflmac olarak ka ld Kusal Emaneler konulu konferans ile devam ei. Küçükçekmece Mehme Akif in okulunda siklal Marfl okuma yar fl... lçe okullar ö rencileri aras nda düzenledi imiz siklal Marfl n Güzel Okuma yar flmas am bir flölene dönüflü. siklal Marfl m z n flairi Mehme Akif Ersoy un hem ö renci, hem de e iimci olarak bulundu u Halkal Ziraa Mekebi nde gerçekleflirilen yar flmada, elemeler sonucu finale kalan 21 ö renci birinci olabilmek için k yas ya yar fl. Programda, anaokulu ö rencisi olan 6 yafl ndaki Bernis Er ve 5 yafl ndaki Su ra Bal n siklal Marfl m z n on k as n da ezberden hiç flafl rmadan okumalar büyük be eni oplad. Yar flmada; Nahi Menefle Endüsri Lisesi nden Arzu Serbes gençler kaegorisinde, Ö remen Yusuf Kardefl lkö reim Okulu ndan Merve Ayd n küçükler kaegorisinde ve ayn okuldan Ebru Üçyüz y ld zlar kaegorisinde birinci oldu. Belediye Baflkan Aziz Yeniay programda yap konuflmas na üm slam Alemi nin Kulu Do um Hafas n kulayarak bafllad. Bu anlaml programda bulunmakan dolay huzur, sevinç ve mululuk içerisinde oldu unu beliren Yeniay, Peygamber Efendimizin güzel ahlak na ihiyac m z oldu unu söyledi ve O nun ahlak n n herkese örnek olmas n emenni ei. Programa kan verip, Çanakkale gezimize ka lmaya hak kazanan vaandafllar m z da ka ld. Gül Türküleri nin yan s ra Çanakkale Türküleri de söylendi Program sonunda ka l mc lara gül ile Çölde Açan Gül kiab hediye edildi. 8

11 KÜÇÜKÇEKMECE forum Personele halkla iliflkiler e iim semineri Küçükçekmece Belediyesi, personelini de iflen ve geliflen hizme anlay fl konusunda bilgilendirmek, bu süreçe ekili, verimli olabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve davran fllar kazand rmak amac yla hizme içi e iim seminerleri vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Belediye bünyesinde çal flan personele Halkla liflkiler ve leiflim e iim semineri verildi. Belediye Meclis salonu nda gerçekleflirilen seminer Yrd. Doç. Dr. Gülgün Karahalil ve Psikolojik Dan flman Nazan Yi i araf ndan verildi. 2 gün süren e iimlerde Halkla liflkiler, Kiflileraras Ekili leiflim, Zaman Yöneimi, Sres Yöneimi ve Toplan Yöneimi konular nda bilgi verildi. Seminerde baflar - l ileiflimin, ifl yaflam nda, özel yaflamda geirece i mululuk ve baflar fakörlerinden bahsedildi. Engelli vaandafllar m zla Koç Müzesi ni gezdik Külürel ve sosyal ekinliklerden yeeri kadar yararlanamam fl engelli vaandafllar m z, Özürlüler Koordinasyon Merkezi araf ndan düzenlenen programla Türkiye'de ulafl m, endüsri ve ileiflim arihine adanm fl ilk önemli yer olan Rahmi Koç Müzesi ne göürüldü. Endüsriyel arkeolojinin önde gelen örneklerinin bulundu u, müzeyi gezen engelli vaandafllar m z n sevinçleri görülmeye de erdi. Küçükçekmece de Ö remensar Yar flmas Küçükçekmece Belediye Baflkanl -, lçe Milli E iim Müdürlü ü ile müflerek Ö remenler Aras Türk Halk Müzi i ve Türk Sana Müzi i Ses Yar flmas düzenledi. Yar flmaya, ilçe okullar ndan ön elemeyi geçmifl 24 ö remen ka ld. Yar flmada Türk Sana Müzi i dal nda Yeflilyuva lkö reim Okulu ndan Leven Güler birinci olurken, Türk Halk Müzi i dal nda ise Sö ülüçeflme lkö reim Okulu ndan Safiye Reyhan Alabo a birinci oldu. nönü lkö reim Okulu nun minik gazeecileri... Çocuk bafl na dergi ç karan ve bunun üsesinden gelen bir okuldan bahsedece iz size. Küçükçekmece nönü lkö reim Okulu. nönü Çocuk adl dergiyi ç - karan okul ö rencilerinin bu baflar s n ö remenleri alk fll yor. Derginin üçüncü say s ndan dünyan n en önemli konular ndan su kaynaklar n n durumu ve su bilinci iflleniyor. Ayr ca Çanakkale desan,en çevreci ö renci ve çocuklardan gelen fliirlerin yer ald külür-sana köflesi derginin en ilginç sayfalar Yeflilyuva n n minikleri, gelece in bilginleri... 9

12 ekinlik Sosyal sorumlu belediye sosyal sorumlu proje B Z M HALKA Gecekondu kenen, modern kene geçifli yaflayan sanbul, sadece fiziki olarak de il, oplumsal iliflkilerin seyri anlam nda da de iflim geçiriyor. Tek kal, sa l ks z, alyap s z, korumas z, afl r güvensiz gecekondu yaflam ndan, aparmanl, ça dafl oplu yaflama geçilen yerlerden biri de Küçükçekmece Ayazma bölgesindeki gecekondulardan Bezirganbahçe deki modern konulara al nan Küçükçekmeceliler için belediye yeni bir proje geliflirdi. Ad, Bizim Halka Projesi Proje, sadece fiziki mekan de iflimiyle, eski ö renmelerin, yaflamlar n geride kalmayaca n, al flkanl klar n kolay kolay erk edilmedi ini ve gelece e daha güvenli bak lmad üzerinde duruyor ve bir ak m e iimlerden olufluyor. Projenin amac çok ne: Ça dafl konu alanlar na afl nan eski gecekondu yaflam na al fl k bireyleri sosyo - ekonomik ve külürel olarak geliflir- Ayazma ve Tepeüsü ndeki gecekondulu sa l ks z yaflamdan, ça dafl oplu konulara geçifle yaflanabilecek muhemel olumsuzluklar için Küçükçekmece Belediyesi Bizim Halka Projesi ni devreye sokuyor 10

13 mek, bu anlamda, sa l k, bilgilendirme, isihdam ve sosyal akivie bafll klar al nda çeflili e iim ve uygulama programlar n uygulamak. Proje, yeni konu alanlar na afl - nan bireyleri, kensel yaflama daha h zl adape ederek, olabilecek oplumsal gerilim ve sorunlar n önüne geçmeyi de hedefliyor. Bu hedeflere ulaflmak için Küçükçekmece Belediyesi, projenin üm aflamalar n hesap ediyor ve proje amac na uygun ad mlar amaya devam ediyor Bunun için, bilimsel desek verecek profesyonel ekip, haz rl klar n amamlad. Ayazma daki gecekondulu yaflamdan, Bezirganbahçe deki ça dafl aparmanl hayaa geçiflin olas sonuçlar n hesap eden Küçükçekmece Belediyesi, proje ile, Bezirganbahçe ye yerleflen vaandafllar n K M DESTEK VER YOR? Bizim Halka projesinin sosyal paydafl da oldukça fazla KOSGEB, T- K B, sanbul Büyükflehir Belediyesi, fiehir Planc lar Odas, E iim Gönüllüleri Vakf, Sabanc, Y ld z Teknik ve Marmara üniversieleri ile fiiflli Efal Hasanesi, Bak rköy Sa l k Meslek Yüksek Okulu, Bak rköy Ruh ve Sinir Hasal klar Hasanesi, Kanserle Savafl Vakf, Anne ve Bebek Sa l Vakf, KÇK Sa l k Grup Baflkanl, KÇK Halk E iim Merkezi ve bireysel ka l mc - lar uyum dönemini kolayca alamalar n kolaylafl rmay, cinsiye, e iim, yafl grubu gözemeksizin sa l k, e iim ve isihdam sorunlar n da h zl bir flekilde çözmeyi planl yor. Bizim Halka projesi, sadece bu uyum dönemi ile s n rl kalmayacak. Bu proje, bölgede yaflayan vaandafllar yönlendirecek, onlara yeni yaflam alanlar nda rehberlik edecek, sosyal yaflam içinde akif hale gelmelerini sa layacak. Böylece, sadece ükeen de il, oplum için üreen, yöneen, ka lan ve bilinçli kenli bireyler var olacak. Proje bafllamadan, Bezirganbahçe ye afl nan gecekondu sakinlerinin beklenileri, sorunlar, al flkanl klar ve poansiyelleri bir arafl rmayla oraya konuldu. Arafl rma bulgular ve projenin genel uygulanma alan içinde, özellikle flu nokalar n al çizildi: n E iimler daima ayn gün, ayn yer ve ayn saae olmal d r. n Duyuru sisemi iyi kurgulanmal - d r. Yaz l duyurular n yan nda sesli ve resimli yönemler de kullan lmal - d r. n E iimciler halk dilinde ve ermi- 11

14 ekinlik nolojiden uzak konuflan, vücu dilini iyi kullanan, vaandaflla ileiflimi kuvveli kifliler aras ndan seçilmelidir. n E iimlerin arih aral belli olmal d r. n E iim ve eflhis programlar uzun vadede gerçekleflirilmelidir. n E iim sonunda bir sonraki e iimin bilgisi, amac ve arihi verilmelidir. n lk e iim program epki oplamamak ad na Kad n sa l program ile bafllamal d r. Kenli olma bilinci gibi programlar daha son k s mlarda yer almal d r. n E iim sonlar nda vaandafl n oplan lara ka lmal n devam emelerini eflvik emek amac yla promosyon ürünler da lmal d r. n E iim saaleri bir saai geçmemelidir. BALIK TUTMAYI Ö RETECEK PROJE Bizim Halka projesinin ilk an m oplan s Bezirganbehçe de yap ld. Bizim Halka projesinin aflamalar ndan biri olan Yoksullu un Giderilmesi ve Sosyal çerme an flma oplan - s nda konuflan proje koordinaörü Semra Ayd n, Biz ne Avrupa Birli i nden karfl l ks z NELER YAPILACAK? para ald k, ne de insanlara karfl l ks z ürün da aca z. Bu projenin nihai hedefi, Tepeüsü ve Ayazma dan Bezirganbahçe ye yerleflen yoksul halka bal k umas n ö remek. Çünkü, bu insanlara ne zamana kadar haz r bal k uup verebi- Bölge sakinlerinin yeni yaflam alanlar olan Bezirganbahçe Toplu Konu Alan nda bir iriba merkezinin oluflurulmas planlan yor. Burada yaflayan insanlar n alep, öneri ve flikayeleri do rulusunda oluflurulacak yeni programlar ile projenin sürdürülebilirli i sa lanacak. Söz konusu proje kapsam nda asarlanm fl olan sihdam Projelerine yönelik ilk ad m; AB araf ndan hibe projesi kapsam nda kabul edilen, Tepeüsü ve Ayazma Bölge Halk Yoksullu unun Giderilmesi ve Sosyal çerme Projesi olmuflur. lirsiniz? Önemli olan onlara gerekli e iimleri verip ifl haya na haz rlamak. Keni paralar n kendilerinin kazanmalar n sa lamak. Belki de aralar nda çok yeenekli insanlar vard r ve imkans zl klar nedeniyle bu yeenekleri körelmekedir. Biz bu projede uygulayaca - m z e iimle bu yeenekleri de aç a ç karaca z diye umuyoruz fleklinde konuflu. Ayazma ve Tepeüsü bölgesinden BEzirganbehçe ye yerleflirilen ve amam yoksul halk n isihdam na yönelik projenin e iimlerine önümüzdeki günlerde bafllanacak. Sadece mesleki e iim de il, bunun yan nda, çocuk bak m ndan, görgü kurallar na kadar bir dizi oplumsallaflma e iimleri de proje kapsam nda verilecek. Proje koordinaörü Semra Ayd n, projenin insanlara aparmanda nas l yaflan r ö remeyece ini vurgulayarak, Bas nda böyle ç k. Bu proje büyük bir proje ve sadece amac insanlara görgü kurallar n ö remek de il As l amac isihdam ar r c e iimleri bu insanlara verebilmekir. Konusunda uzman kiflilerle ve sürekli bir biçimde bu e iimler sürecek diye konuflu Öe yandan Projenin ilk an m oplan s na vaandafllar büyük ilgi göserdi. Bezirganbahçe de gerçekleflen oplan ya yaklafl k 250 kifli ka ld. Küçükçekmece Belediyesi nin öncülük ei i proje AB araf ndan desekleniyor. Proje oraklar aras nda Bem-Bir-Sen ve Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl da bulunuyor. n 12

15

16 ekinlik Küçükçekmece den Dur yolcu! Bilmeden gelip bas n Bu oprak, bir devrin ba yerdir. E il de kulak ver, bu sessiz y n Bir vaan kalbinin a yerdir. Bu ss z, gölgesiz yolun sonunda Gördü ün bir ümsek, Anadolu nda, siklâl u runda, namus yolunda Can veren Mehmed in ya yerdir. Bu ümsek, koparken büyük zelzele, Son vaan parças geçerken ele, Mehmed in düflman bo du u sele Mübarek kan n ka yerdir. Düflün ki, haflr olan kan, kemik, ein Yap bu ümsek, amans z, çein Bir harbin sonunda büün millein Hürriye zevkini a yerdir. Necmein Halil ONAN 14

17 Çanakkale ye MEHMED M E SELAM Geçen y l büyük ilgi gören fiehiler Diyar gezileri bafllad. Belediyemiz, 250 bin flehidin verildi i, arihin en flanl desan n n yaz ld, bir devrin kapan p yeni bir dönemin bafllad bu kusal opraklara bu y l 20 bin Küçükçekmeceliyi göürüyor. Bir kahramanl k savafl d r, Çanakkale U runa desanlar n yaz ld bir dönüm nokas d r. 250 bin Mehmeçi in can n verdi i, flehilik merebesine erifli i yegâne yerdir. Dünya arihini de ifliren Çanakkale Savafl cesarein kahramanl a dönüflü ü, flehilerinin koyun koyuna ya desans bir savafl r. Her iki araf nda birbirlerinden nefre emeden, siperlerden birbirlerine su ve yiyecek aarak savafl, efli görülmemifl bir cenilmenlik savafl d r. Küçükçekmece Belediyesi, 250 bin flehidin verildi i, arihin en flanl desan n n yaz ld, bir devrin kapan p yeni bir dönemin bafllad bu kusal opraklara bu y l 20 bin Küçükçekmeceli yi göürüyor. lk kafile 10 Nisan da yola ç k bile Çanakkale fiehili i gezileri, 10 Nisan Sal günü ilk kafilenin yola ç kmas yla bafllad. Çanakkale figürleriyle özel olarak giydirilmifl 6 oobüsle, Belediye Baflkanl k binas önünden, sabah n erken saalerinde yola ç kan genç, yafll yüzlerce Küçükçekmeceli nin heyecan görülmeye de erdi. Yaklafl k 6 saa süren yolculuk s ras nda Son Kale Çanakkale film göserimi izlendi, Çanakkale ürküleri dinlendi. Gezi program kapsam nda, Kilibahir Kalesi, Tabyalar, Seyion- 15

18 ekinlik bafl, fiahindere fiehili i, Yahya Çavufl, Mehmeçi e Sayg An, Kanl S r, Kemal Yeri, 57. Alay fiehili i, fiehiler Abidesi, Conk Bay r ve Çanakkale Savafl nda kullan - lan eserlerinin bulundu u Seddülbahir Müzesi gezildi. Kokarl olan k lavuzlar eflli inde savafl n seyrei i bölgeleri ve her biri ayr bir kahramanl k örne i olan flehilikleri gezen kafile, savafl n günümüze kadar ulaflan izlerini yerinde gördü. ngiliz hücumunu gecikirerek, savafl n seyrini de ifliren Ezineli Yahya Çavuflu, 250 kg.l k bir mermiyi ek bafl na afl yarak inanc n simgesi olan Seyi Onbafl y, savafl n en fliddeli en kanl cephelerinden bir olan Conk Bay - r n, her biri ayr bir kahramanl k örne i olan flehilikleri gezen Küçükçekmeceliler oldukça duygulu anlar yaflad lar. fiehilikleri ziyare ederek, dua eden Küçükçekmeceli ler, ilk kez Çanakkale yi gördüklerini belirerek, Ecdad m z bu vaan kazanmak için kanlar n dökü, biz de buraya gelerek onlara vefam z göserdik. Bizi buraya geiren Küçükçekmece Belediye Baflkan Aziz Yeniay a eflekkür ederiz. dediler. 10 Nisan da ilk kafilenin yola ç kmas yla bafllayan Çanakkale fiehili i gezileri Haziran ay sonuna kadar devam edecek. Ölmek var dönmek yok diyerek can n bu vaan u runa seve seve veren, Çanakkale Savafllar n kanlar yla arihe yazan flehilerimizi bir kez daha rahmele an yor, huzurlar nda sayg yla e iliyoruz. n 16

19 17

20 röporaj 18

21 mein flenürk Poziif enerji kayna Nefes al p verdi im her an n de erini biliyorum ve o anlar mululand rmak, umuland rmak için elimden geleni yap yorum. Haya n benle dalga geçmesine izin vermiyorum, ben onunla dalga geçiyorum. Daha da önemlisi; sevmeyi seviyorum. Dolay s yla kendimi çok seviyorum. Kifli kendisini ve haya sevmezse ifli zor demekir. lla çok zengin olan, çok fazla sever diye bir fley yokur. Ben nice insanlar biliyorum, çok zengin ama çok musuz... n BURCU EDA ERDEM Türkiye nin en sempaik, en e lenceli, en poziif sanaç lar ndan biri hiç kuflkusuz Mein fienürk... Röporaja gimeden önce ne kadar güzel vaki geçirece imizi ahmin emiflik ve yan lmad m z sohbe sonras anlad k. Kahkahalar n havada uçuflu u bu sohbei sizlerle paylaflmak ayr bir keyif bizim için do umlu oldu una bakmay n sak n, ruhu hala bir çocuk. Kendi de kendini ne kadar genç hissei ini paylafl zaen bizlerle. Haya n nefes al p vermek aras nda yaflanmas gereken mululuklar olmas gereki ini savunan, her umusuzlukan bir umu ç karmay baflaran ve üm opluma bu anlamda örnek olan sanaç ya her konuda soru sorduk. n Herkesin merak ei i bir fley var; bu poziifli in ve enerjinizin s rr nedir? Bu coflku nereden geliyor? Hemen aç klayay m; dünyada benim için çok önemli iki fley var, biri nefes almak di eri nefes vermek. Nefes al p verdi im her an n de erini biliyorum ve o anlar mululand rmak, umuland rmak için elimden geleni yap - yorum. Haya n benle dalga geçmesine izin vermiyorum, ben onunla dalga geçiyorum. Daha da önemlisi; sevmeyi seviyorum. Dolay s yla kendimi çok seviyorum. Kifli kendisini ve haya sevmezse ifli zor demekir. Çünkü sevmeyen insan umudu da yiirir, gelece- ini de yiirir, hayaa dair bir ideali de olmaz. Sevmenin haya flarlar na ba l oldu u amamen yanl fl r. lla çok zengin olan, çok fazla sever diye bir fley yokur. Ben nice insanlar biliyorum bulundu um mevki dolay s yla, çok zengin ama çok musuz. Kifli ilk önce kendine bakacak ve ben önemliyim diyecek, herkes kendisi için önemli olmal. Kendini seven insan n haya n n bir de eri olur ve dolay s yla haya ndakilerin de, yaflad klar n n da, yaflayacaklar - n n da bir de eri olur. n Yafl n z oldukça genç, çal flmaya da çok genç yafla bafllad n z... Ne genci Burcu, sen yak n göremiyorsun galiba... (kahkahalar) 1966 do umluyum ve son derece genç hissediyorum, Arnavu um. Eflimin ailesi Karadenizli ama Trakyal - larda biraz bulundu u yerin merkezi olma durumu var gerçeken, çok cana yak n ve e lenceli insanlar oldu unu söylemeliyim. Ben de bunlardan biriyim san r m. n Albümlerden bahsedelim biraz, ilk ç k fl albümünüzü ben dahil herkes ha rl yordur eminim, çünkü herkese biraz bu kim duygusunu uyand rd. O zamanlarda da meflhur olmak iseyen birçok flark c vard ama siz aralar ndan s yr lmay baflard n z. Nas l oldu büün bunlar? Amaç sadece baflar l olabilmeki. Tan nmay, bilinmeyi, flark c olarak be enilmeyi isedim abii, ama do ru bir fley yap - yorsan ve do ru hareke ediyorsan bunlar zaen olacak r dedim kendi kendime ve gerçeken öyle oldu y l nda bir albümüm ç km fl, duyuramad k onu ve daha sonra 19

22 röporaj 1990 y l nda B rakma Beni ile bafllad, o gün bugündür 16 albümle yola devam ediyoruz. Son albümün ismi Masal 3 4 ay önce ç k, 2 CD den olufluyor ve biri amamen Türk Sana Müzi i olup, di eri de kendi flark lar mdan olufluyor. n nsanlar ar k sanaç lar n hikâyelerinden ve musuzluklardan biraz s k ld lar san r m. Bu yüzden sizin sempainiz ve hayaa bak fl aç n z insanlar n ilgisini çeki diye düflünüyorum, ayn fikirde misiniz? Kesinlikle do ru söylüyorsunuz. Eraf n za bak n zda o kadar çok a layacak fley var ki, nereye baksan a layan bir insanla karfl laflabiliyorsun. Suralar nda çal nm fl ebessümleri var üm insanlar n ve onlar iade emek laz m bana göre. Ben bunu yapmaya çal fl yorum, büün insanlar n beni sevme ihimali zaen yok ama ço unluk anlam nda bak n zda bu insanlar n yüzünde bir gülümseme oluflurabilmek amac nday m. Geçen gün arkadafl m n bir anesi benimle ilgili bir espi yap sizinle paylaflmak iserim, dedi ki; bu ülkede çok az insan senin gibi bir sevgiye sahipir halk araf ndan, ülkenin neresinde olursa olsun sen bir eve gi, kap y çal, e er o kap aç lmazsa mulaka evde kimse yokur. Bunu do al olmaya borçluyum, haya mda hiçbir fleyi de iflirmedim, buna elefon numaram bile dahil. Asl n za, neslinize ve doslar n za ba l yaflayacaks n z. n Sinirlendi iniz zamanlar oluyor mu? Çabuk sinirlenir misiniz? Tabi sinirlendi im zamanlar oluyor ve Allah karfl lafl rmas n o zamanlarda kimseyle. Ama bu yüzüm kolay kolay oraya ç kmaz. Mükemmeliyeçi bir insan m neicede ve her iflin yürümesi gereken bir sisem var, o sisemi gereksiz yere bozanlar oldu u zaman, ya da haks z yere bozanlar oldu u zaman ona da sinirlenmezsem ay p bana. n Büün albümlerinizin bir hikâyesi var m? nsan, haya ndaki çalkan lardan ekilenir ama her flark da bir kad na afl k olmak konusuna inanm yorum. Böyle bir fley yok, o zaman flark lar m z kadar aflklar - m z olmal yd. Hayaan ekilenmemek mümkün de il zaen; bir arkadafl n n yaflad bir olay olabilir, her flark n n içeri ini senin yaflaman gerekmiyor. K saca, hikayesi olan flark lar m z da var, hikayesi olmayan flark lar m z da var. Hikayesi olanlar da bizza benim araf mdan yaflanmasa da yaflayan arkadafllardan ekilenilerek yaz lan flark lard r. n Peki, bese yapmay m, yoksa eski flark lar seslendirmeyi mi daha çok seviyorsunuz? Ben genelde flark lar m kendim yap yorum zaen. Bese yapmak baflka bir fley, 12 flark l k bir kase yap ysam 2 ane flark y d flardan al yorum. fiark yapmak, bir fleyi yaramak demekir, yani yok olan bir fleyden var emekir. Zaen sanaç l k da budur, di eri yorumculuk diye adland r l yor. fiark söylemek, yorumculukur; bese yapmak, sanaç l k r. Bu anlamda ben flark üreebildi im zaman daha mulu oluyorum. Faka eskimeyen flark lar vard r ki, onlar söylemek ayr bir keyif benim için. Güzel olan flark benim flark md r ve bu konuda da asla kompleks yapmam. n Sabahlar yeni bir programa bafllad n z, Sabah n Körü... Bir çok program n var oldu u bir kuflaka böyle bir programa karar vermek zor olmad m? Bizim program m z n sosyal bir içeri i var, biz her programda birkaç ailemizin, birkaç engelli ya da hasa vaandafl m z n ayn günde sorunlar n yans yoruz ve ayn günde çözüyoruz. Belki biraz musuz bafll yor o dram k sm ama kesinlikle mulu biiyor. Zaen ben diyorum, program n slogan n da ben yazd m, musuzlar n mululu u, umusuzlar n umudu, çaresizlerin çaresi, sabah n e lencesi Sabah n Körü dedik, elinin körü diyerek biirdik (kahkahalar). Seray, çok zeki bir kad n, bafllarken ikimizin de ereddüleri vard ama sonradan çok uyumlu bir çif oldu umuzu fark eik. Program n içeri i belli; yapmam z ve yapmamam z gerekenler de belli, do al olarak bu çizgiden ikimiz de hiç ayr lmad k ve program bu yüzden çok sevildi. Bizim bulundu umuz saae daha önce hiçbir program bar namad, konuldu kald r ld. Dolay s yla biz bafllarken çok riskliydi ama fluanda reyinglerimizden de belli program n ne kadar çok sevildi i. Böylelikle biz orada bir ilki baflard k diyebilirim, zoru baflarmak çok al geldi, ben zaen haya m boyunca kolay ifllerle u raflmad m. n Çok fazla konuflulan bir rekor denemeniz var, bundan biraz bahseder misiniz? 20

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever:

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever: nda Ramazan baflkad r Belediyesi nin Ramazan ay boyunca her mahallede gerçeklefltirdi i sokak iftarlar büyük coflkuyla geçiyor. Sokaklara kurulan iftar sofras na oturan vatandafllar, oruçlar n Baflkan

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld Yıl/Year:1 Sayı/No:4 Aralık/December 2005.. Universiteli Öğrenci Konseyi Aylık Gazetesi / Monthly Student Council Newspaper TC Uyruklu Ö rencilerin Dikkatine. S.2 de Kantin Sorunu. S.3 de Yine Zam. S.5

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK 2007 Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org Düflünce Suçu(!?)na Karfl Giriflim Düflünceye Özgürlük

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor?

Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor? Yönetim iftar yeme ine ortaklar davet etme ihtiyac görmedi Tekstilkent Yönetimi Ramazan Ay dolay s yla 18. Temmuz Cuma günü verdi i iftar yeme ine ortaklar n ço unlu unu davet etmedi. Yönetim verdi i iftarda

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı