AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI"

Transkript

1 AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl için seçilen dört kişiden oluşmuş bir yönetim kuruluna aittir. Genel kurul gerekli görmesi halinde her zaman yönetim kurulu üyelerini değiştirebilir. Yönetim kurulu seçilmesini takip eden ilk toplantısında kendi üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Toplantılara yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı toplantılarda bu görevi başkan vekili yerine getirir. Yönetim Kurulu toplantıları salt çoğunluğun mevcudiyetiyle ihtiyaç halinde yapılır. Yönetim Kurulu kararlarının muteber olabilmesi için Yönetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğu gereklidir. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisinin İstifası, ölümü ve ehliyetsizlik gibi sebeplerden biri ile üyeliğin açılması halinde, yönetim kurulu şirket ortaklarından birini, genel kurul toplantısına kadar, ayrılan gruptan olmak üzere geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçer. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit edilir. YENİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından en çok üç yıl için seçilen seçilen en az bir en fazla beş kişiden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Genel kurul gerekli görmesi halinde her zaman yönetim kurulu üyelerini değiştirebilir. Yönetim kurulu seçilmesini takip eden ilk toplantısında kendi üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Toplantılara yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı toplantılarda bu görevi başkan vekili yerine getirir. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisinin İstifası, ölümü ve ehliyetsizlik gibi sebeplerden biri ile üyeliğin açılması halinde, yönetim kurulu şirket ortaklarından birini, genel kurul toplantısına kadar, ayrılan gruptan olmak üzere geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçer. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit edilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

2 ŞİRKET TEMSİL İLZAM VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ: Madde 8: Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. Maddesine göre şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere bırakabilir. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Şirketi ilzam edecek murahhas üye ve müdürler ile sair yetkililerin yetki sınırları yönetim kurulu kararı ve buna dayalı olarak çıkarılacak imza sirküleri ile tespit edilir. ŞİRKET TEMSİL İLZAM VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ: Madde 8: Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. Maddesine göre şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere bırakabilir. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Şirketi ilzam edecek murahhas üye ve müdürler ile sair yetkililerin yetki sınırları yönetim kurulu kararı ve buna dayalı olarak çıkarılacak imza sirküleri ile tespit edilir. Ancak şirket, yürüteceği tüm hak ve borç doğurucu işlemlerde ve özellikle gayrimenkul alımı ve satımı, her türlü kiralama işleri, ipotek ve sair ayni haklar tesisi, hakiki ve hükmi şahıslar lehine ipotek ve kefalet verilmesi, bankalardan kredi alımı için sözleşme yapılması, kredi kullanılması gibi muameleler için ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm hak ve borç doğurucu işlemlerde şirketi temsil ve ilzam etmek üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısının müşterek imzası gereklidir. Yukarıda sayılan işlemler için şirket adına üçüncü şahıslara vekalet verilebilmesi için de aynı usul gereklidir. DENETÇİLER VE GÖREVLERİ: Madde 9: Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok (3) yıl için, iki adet denetçi seçer. Genel Kurul, seçilen denetçileri her zaman, azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir. Görev süresi biten denetçilerin, tekrar seçilmesi caizdir. DENETÇİLER VE GÖREVLERİ: Madde 9: Şirketin denetimi konusunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353. ve 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

3 GENEL KURUL: Madde 10: a- Davet şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılar davetle, Türk Ticaret Kanununun 355., 365., 366. ve 368. maddeleri hükümleri uyarınca yapılır. b- Toplantı Vakti: Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurallar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel Kurul, en az %51 (yüzde ellibir) hisseye sahip ortakların katılımı ile toplanır ve bu toplantı nisabı olmadıkça Genel Kurul Toplantısı yapılamaz. Genel Kurul, tüm hisse sayısının en az %51 i (yüzde ellibir) çoğunluğunun olumlu yöndeki oyları ile karar alır. c- Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser yönetmeliğinin 21.maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. d- Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirketin genel kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. e- Toplantı Yeri: Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu ilde, elverişli bir yerde toplanır. Toplantıda komiser bulunur. GENEL KURUL: Madde 10: a-davet şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davet ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır. b- Toplantı Vakti: Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurallar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydiyle, Genel Kurul, en az %51 (yüzde ellibir) hisseye sahip ortakların katılımı ile toplanır ve bu toplantı nisabı olmadıkça Genel Kurul Toplantısı yapılamaz. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydiyle tüm hisse sayısının en az %51 i (yüzde ellibir) çoğunluğunun olumlu yöndeki oyları ile karar alır. c- Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik in 18. Maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. d- Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirketin genel kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanununun 413. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. e- Toplantı Yeri: Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu ilde, elverişli bir yerde toplanır. Madde 11:Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi Madde 11:Genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi bulunması konusunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

4 şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. İLAN: Madde 13: Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunun 37.maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayesinin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda, Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır. KARIN TESBİT VE DAĞILIMI: Madde 15: Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun Vergi Usül Kanunu'nun vesair Mali Kanunların hükümlerine uyulur. Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan: a) %5 nispetinde Kanuni yasal yedek akçe ile, b) Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır. c) Yasal Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul kararı ile en fazla %10'u Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine en fazla %10'u da Şirket'in Müdür, Memur ve Müstahdemlerine tahsisi olunabilir. d) Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak, dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak, herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir. e) Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel Kurul tarafından tespit olunur. f) Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3. maddesi hükmü saklıdır. İLAN: Madde 13: Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunun 35.maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayesinin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda, Türk Ticaret Kanununun 474. ve 532. Maddeleri hükümleri uygulanır. KARIN TESBİT VE DAĞILIMI: Madde 15: Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun Vergi Usül Kanunu'nun vesair Mali Kanunların hükümlerine uyulur. Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan: a) %5 nispetinde Kanuni yasal yedek akçe ile, b) Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır. c) Yasal Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul kararı ile en fazla %10'u Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine en fazla %10'u da Şirket'in Müdür, Memur ve Müstahdemlerine tahsisi olunabilir. d) Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak, dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak, herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir. e) Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel Kurul tarafından tespit olunur. f) Türk Ticaret Kanunu'nun 519/3. maddesi hükmü saklıdır.

5 İHTİYAT AKÇESİ: Madde 16: Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında, Türk ticaret kanununun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır. İHTİYAT AKÇESİ: Madde 16: Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında, Türk ticaret kanununun 519. ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır.

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. HOLİDAY PLAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKETİN MERKEZİ BAŞLIKLI 4. MADDESİ, ŞİRKETİN SÜRESİ BAŞLIKLI 5.MADDESİ, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ BAŞLIKLI 6.MADDESİ, ŞİRKETİN

Detaylı

KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 01.10.2013 ( Yönlendirilmiş Mesaj ) KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ YENİ METİN ESKİ METİN HİSSE SENETLERİ MADDE 7 : Hisse senetlerinin tamamı

Detaylı

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, SAYIN 15/08/2014 Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, T.T.K nın 416. maddesi uyarınca hazırlararası olarak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.09.2014 tarihinde, saat 14:00.da

Detaylı

AS FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

AS FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ AS FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE-1 Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ ANASÖZLEġMESĠ

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ ANASÖZLEġMESĠ GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ ANASÖZLEġMESĠ ESKĠ METĠN YÖNETĠM KURULU SÜRESĠ VE KARAR YETER SAYISI Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş ve Kurucular Madde 1 Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1: ŞİRKETİN ÜNVANI Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. Madde 2: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi İstanbul ili, Üsküdar Ilçesindedir. Adresi: Prof. Dr. Fahrettin Kerim

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adı ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani suretle

Detaylı

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, KURULUŞ : ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

CREDITWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

CREDITWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ CREDITWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda,ünvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1: ŞİRKETİN ÜNVANI Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. Madde 2: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi İstanbul ili, Üsküdar Ilçesindedir. Adresi: Altunizade Mahallesi Kuşbakışı

Detaylı

ARTICLES OF ASSOCIATION OF MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME

ARTICLES OF ASSOCIATION OF MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME ARTICLES OF ASSOCIATION OF MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adı ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı

Detaylı

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında; Türk Ticaret Kanunu nun kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

1- T.C.Uyruklu Fahrettin ŞERANER Atatürk Caddesi Kireçhaneler Sokak Huzur Apt. 17/8 Sahrayıcedid 81080 Kadıköy/İstanbul

1- T.C.Uyruklu Fahrettin ŞERANER Atatürk Caddesi Kireçhaneler Sokak Huzur Apt. 17/8 Sahrayıcedid 81080 Kadıköy/İstanbul İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan Sicil No: 346064-293646 SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - KURULUŞ Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıdaki maddede adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim şirketlerin

Detaylı

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda,ünvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlere

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret

Detaylı

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI MEVCUT HALİ ORTAKLIĞA AİT İLANLAR Madde 6- Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile

Detaylı

GSD DENĐZCĐLĐK GAYRĐMENKUL ĐNŞAAT SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ ANA SÖZLEŞMESĐ TADĐL METĐNLERĐ

GSD DENĐZCĐLĐK GAYRĐMENKUL ĐNŞAAT SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ ANA SÖZLEŞMESĐ TADĐL METĐNLERĐ GSD DENĐZCĐLĐK GAYRĐMENKUL ĐNŞAAT SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ ANA SÖZLEŞMESĐ TADĐL METĐNLERĐ ESKĐ ŞEKLĐ ŞĐRKETĐN MERKEZ VE ŞUBELERĐ Madde 4. Şirketin merkezi Đstanbul Đli, Maltepe Đlçesi ndedir. Adresi;

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır. VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR: Madde : 1 - Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş.

LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş. LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş. Latek Lojistik Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Şirketimizin; 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki yazılı gündemleri görüşüp karara bağlamak üzere 30

Detaylı

GENTRA LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

GENTRA LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1:Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim

Detaylı

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda,ünvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlere

Detaylı

KATAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

KATAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KATAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda adları ve soyadları ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K. nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

EK-1 KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

EK-1 KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ EK-1 KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 3 Şirket in merkezi Ankarada dır. Adresi, Çetin Emeç Bulvarı 74. Sok. 3/1 Aşağı Öveçler/Ankara.

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM MERRILL LYNCH YATIRIM BANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1- Bu ana sözleşmede adları, ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 7/8/1991 tarih ve 91/2066

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir.

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. MADDE: 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani suretle

Detaylı