306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II Sayı: 9246)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II. 1956 - Sayı: 9246)"

Transkript

1 306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II Sayı: 9246) No. Kabul tarihi MADDE 1. İstanbul Üniversitesi 1956 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira tahsisat verilmiştir. MADDE 2. İstanbul Üniversitesi 1956 bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira olarak tahmin edilmiştir. MADDE 3. İstanbul Üniversitesince 1956 bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1956 bütçe yılında da devam olunur. MADDE 4. İstanbul Üniversitesinin 30. VI tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir sayılı Kanunun 9 ucu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe lâyihasiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. MADDE 5. İstanbul Üniversitesince gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (Gr) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 6. - İstanbul Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki 7. VII tarihli ve 5247 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik rl^t işaretli cetvelde Gösterilenler 1956 bütçe vıluıda kullanılamaz. MADDE 7. Masraf fasıllarından yapılacak harcamalara ili skin formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 8. G-eçen yıl borçları faslındaki tahsisat üstünde çıkan ve 1955 yılı bütçesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1956 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3-6 ncı kısım fasıllariyle yatırım fasılları bakiyelerinden eski yıllar borçları tertiplerine Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. MADDE 9. Bu kanun 1 Mart 1956 tarihinden itibaren meridir. MADDE 10. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 28 Şubat 1956

2 No II A/l - CETVELİ P. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira. 1 5 Fen Fakültesi İkinci kıstm - Personel 16 İktisat» masrafları 17 Orman» Ecnebi Diller Okulu I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar Fasıl yekûnu Eektörlük Tıp Fakültesi Hukuk» II - Başka haklar 14 Edebiyat» nnn Arnn, 2% 15 Fen» sayılı Kanun gereğince 16 iktisat» yapılacak yardımlar _,,.._ 11 Rektörlük memurları çocuk 17 Orman» v n 18 Yabancı Diller Okulu ,!f m^\..,., -,,., 12 Tıp Fakültesi memurları ço- 20 Açık maaşı * OQ nnn _,, ^ Taşıl yekûnu _ _ cuk zammı 16 UUU 13 Hukuk Fakültesi memurları, n _ çocuk zammı o bou 14 Edebiyat Fakültesi memur- 202 Ücretler lan çocuk zammı Rektörlük l 15 Fen Fakültesi memurları ço- 22 Tıp Fakültesi cuk zammı Hukuk» iktisat Fakültesi memurları 24 Edebiyat» çocuk zammı Fen» Orman Fakültesi memurları 26 iktisat» çocuk zammı Orman s» Yabancı Diller Okulu Yabancı Diller Okulu Doğum yardımı ölüm yardımı Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Geçici hizmetliler ücreti 11 Rektörlük Yabancı dil bilenlere Fen Fakültesi sayılı Kanunun 5 nci madde- 16 iktisat» si gereğince ödenecek para mükafatı Fasıl yekûnu m MM ^ Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapı- 204 Ecnebi profesör ve uzman- lacak ödemeler lar ücreti 11 % 5 emekli ve % 25 giriş keli Rektörlük senekleriyle artış farkları Tıp Fakültesi % 1 ek karşılıkları Hukuk» Emekli ikramiyesi Edebiyat» Sandık yönetim masrafları

3 No II P. M. Tahsisatın ııev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 15 Diğer ödemeler Üçüncü kmm - Yönetim Fasü yekûnu masrafları 301 Bür sayılı Kanun gereğince masrafları verilecek ek görev tazminatı n Rektörlük kırtasiye masraflı Eektörlük ları Tıp Fakültesi Tl P Fakültesi kırtasiye mas- 13 Hukuk» raflan Edebiyat» Hukuk Fakültesi kırtasiye 15 Fen» masrafları iktisat» Edebiyat Fakültesi kırtasiye 17 Orman» masrafları Yabancı Diller Okulu Fen Fakültesi kırtasiye masrafları Fasıl yekûnu Iktisat Fakültesi kırtasiye masrafları rman Pakültesi kırtasiye sayılı Kanun gereğince. - verilecek üniversite temi- masrafları Yabancı Diller Okulu kırta- 12 Tıp Fakültesi siye masrafları TT T,.. ÜAn 21 Rektörlük döşeme masrafları b 00U 13 Hukuk» Edebiyat '» Tl P FakÜlteSİ döşeme mas " 15 Fen» raflan İktisat» Hukuk Fakültesi döşeme mas-. 17 Orman» raflan Edebiyat Fakültesi döşeme Fasıl yekûnu masrafları 25 Fen Fakültesi döşeme mas «aı «,, A, xi,, afları ' 221 Emekh, dul ve yetim aylık- 26 lktisat Fakmtesi dö " masrafları Konferans için yurt içinden 27 Orman Fakültesi döşeme ve dışından getirileceklerin masrafları ücret ve harcırahlariyle baş- 28 Yabancı Diller Okulu döşeka masrafları me masrafları Rektörlük Rektörlük demirbaş masraf- 12 Tıp Fakültesi lan Hukuk» Tıp Fakültesi demirbaş 14 Edebiyat» masrafları Fen» Hukuk Fakültesi demirbaş 16 İktisat» masrafları Orman» Edebiyat Fakültesi demirbaş masrafları Fasıl yekûnu Fen Fakültesi demirbaş ===== masrafları İkinci kısım yekûnu İktisat Fakültesi demirbaş ===== masrafları r

4 No II F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 37 Orman Fakültesi demirbaş 12 Tıp Fakültesi masrafları Hukuk» Yabancı Diller Okulu demir Edebiyat» baş masrafları Fen» Rektörlük öteberi masraf- 16 İktisat» lan Orman» Tıp Fakültesi öteberi mas- 18 Yabancı Diller Okulu 150 rafları Hukuk Fakültesi öteberi Fasıl yekûnu masrafları ' = 44 Edebiyat Fakültesi öteberi m Harcırahlar ' masrafları ın _....,, -, ftm,,. _, _,,.,. 10 Daimi vazife harcırahı Fen Fakültesi öteberi mas-,., - «Q 0 21 Rektörlük muvakkat vazı- 46 iktisat Fakültesi öteberi fe harcırahı masrafları Tl P Fakültesi muvakkat va- 47 Orman Fakültesi öteberi zife harcırahı masrafları Hukuk Fakültesi muvakkat 48 Yabancı Diller Okulu ötebevazife harcırahı ri masrafları Edebiyat Fakültesi muvak- 50 Aydınlatma masrafları kat vazife harcırahı Isıtma masrafları Fen Fakültesi muvakkat vazife harcırahı Fasıl yekûnu iktisat Fakültesi muvakkat ===== vazife harcırahı Basılı kâğıt ve defterler 27 Orman Fakültesi muvakkat 11 Rektörlük, vaziye harcırahı Ecnebi 12 Tıp Fakültesi memleketler harara- hl Hukuk» Edebiyat» Yabancı profesör ve uzman- 15 Yen» * ar harcırah ve masrafları iktisat» Orman» Pası1 yekûnu Yabancı Diller Okulu sayılı Kanun gereğin- Fasıl yekûnu ce verilecek tedavi masraf- = lan ve harcırahları Posta, telgraf ve telefon üc- 309 Ta lt masrafları ret ve masrafları 21 Tıp Faküı tes i taşıtları işlet- 10 Posta ve telgraf ücreti me masrafları Telefon masrafları , _,... x. A Al 22 Tıp Fakültesi taşıtları onarıp 1 fcri 141 ma masra ö an Fen Fakültesi taşıtları işletme masrafları Giyecekler 52 Fen Fakültesi taşıtları onar- 11 Rektörlük m» masrafları 1 000

5 No, II P. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 53 Fen Fakültesi taşıtları sa ,. _, 423 idare Hukuk Enstıtasunun tınalma masrafları , _... _ ir, ı «ı,,. her çeşit masrafları Orman Fakültesi taşıtları ıgletme masrafları Mukayeseli Hukuk Enstitü- 72 Orman Fakültesi taşıtları sünün her çeşit masrafları onarma masrafları ^,...,. 425 İktisat ve içtimaiyat J Enstı- 73 Orman Fakültesi taşıtları,... ın nnn., r AAA tuşunun her çeşit masrafları satmalına masrafları 15 OUO 426 istatistik Enstitüsünün her Fasıl yekûnu çeşit masrafları Üçüncü kısım yekûnu Gazetecilik Enstitüsünün her _ çeşij masrafları Maliye Enstitüsünün her çeşit masrafları Dördüncü kısım - Daire hizmetleri ^29 Kanser Enstitüsünün her çeşit masrafları Temsil masrafları Kan Aktarma Merkezinin 407 Geriverilecek paralar her çeşit masrafları Üniversite binalarının Bina 431 İslâm Tetkikleri Enstitüsüve Arazi vergileri, Tapu Tes- nün her çeşit masrafları çil Harcı ve diğer masrafla- 432 Hidrobi loji Enstitüsü ün rıyle bina, levazım, eşya ve her masraflan sair menkullerin sigorta bedelleri iktisat Tarihi Enstitüsünün 419 Mahkeme masrafları her S 6^ masrafları Araştırma ve inceleme ve letme îktisadi Enstitüs ü-....,-,,, nün her çeşit masraflan öğretimi ilgilendiren malze- * s meler her çeşit masraf lar 435 Tıp Fakültesinin hastanelere 11 Rektörlük ilişkin masrafın 12 Tıp Fakültesi M,/ ""ı ı r, 11 Hastanelerin öğretimi ılgı- 13 Hukuk» ,. *.. * _ lendıren masraiları ile Jyatak 14 Edebiyat» ,..,... bedeli ve her v çeşit s masraı- 15 Fen» * 16 iktisat»,- nnn lan 3 öâb 19o 17 Q oc QQQ 12 Hastanede doyurulacakların yiyecek bedeli Fasıl yekûnu J = = = = = Fasıl yekûnu Devletler Hukuku Türk Enstitüsünün her çeşit masraf- Coğrafya Enstitüsünün her 436 lajjl çe it masrafları Kriminoloji Enstitüsünün ' 437 Türkiyat Enstitüsü her çeşit her çeşit masraflan masraflan Q

6 No. 667$ II F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 438 Fizik Tatbikat Merkezi her çeşit masrafları ve 4936 sayılı kanunlar»xi T.-ı»ı i"i gereğince staj için ecnebi 439 Antalya Bölgesi Arkeolojik memleketlere gönderilecek- Araştırma istasyonu masraf-.,,,,.,., s J H_ nnn lerm harcırahlarıyle başka lan 15 ÜUU ' her çeşit masrafları 440 Çocuk Pisikiyatri Enstitüsü- 12 Tıp Fakültesi nün her çeşit masrafları nukuk? 25 0QO 451 Yayın masrafları 14 Edebiyat» Rektörlük satmalına ve abo- 15 Fen» ne masrafları îktisat ^ 15 0Q0 12 Tıp Fakültesi satmalına ve -^ Orman» abone masrafları _ ; 13 Hukuk Fakültesi satmalma Fasıl yekûnu ve abone masrafları Edebiyat Fakültesi satmalma ve abone masrafları Milletlerarası münasebet- 15 Fen Fakültesi satmalma ve leri» gerektirdiği her çeşit abone masrafları masraflar 16 iktisat Fakültesi satmalma 10 Milletlerarası kongre ve ve abone masrafları konferansların her çeşit 17 Orman Fakültesi satmalma masraflariyle bunlara katıve abone masrafları ' bacakların her çeşit masraf- 18 Yabancı Diller Okulu satın- lan alma ve abone masrafları _ ' _ _ T, i.-- ı-t -.,, 4g 9 Spor masrafları Jsektorluk çeşitli yayın masrafları ^.. -,...,, T I 7 Z r>«m T-, ı.,,. Dördüncü kısım yekunu D7 22 Tıp Fakültesi çeşitli yayın masrafları Hukuk Fakültesi çeşitli yayın masrafları ' Edebiyat Fakültesi çegitü Be?{nci kmm _ Borçlar yayın masrafları Fen Fakültesi masrafları çeşitli yayın, ı - M 501., <^en yıl borçlan, _» îktisat Fakültesi çeşitli ya- 502 Eski yıllar borçları yın masrafları ıo yıu arl borçları Orman Fakültesi çeşitli ya- on » 1 yın masrafları Yabancı Diller Okulu çeşitli jr as ıl yekûnu yayın masrafları Türkgeldi Kütüphanesinin satmalma masrafları Hükme bağlı borçlar S 000 Fasıl yekûnu Beşinci kısım yekûnu liamğtf- ~ -

7 No " 29. II F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 603 Talebe kantinlerine yardım Altıncı kısım - Yardımlar.,,.. A,_. nnn Altıncı kısım yekunu Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve burslar 11 Yabancı öğrenci bundan KISIMLAR YEKÛNU 12 Tıp Fakültesi Hukuk» ,,,,,.., nnn 14 Edebiyat» t... ikinci kısım J yekunu Fen» Üçüncü kısım yekûnu iktisat», ,.... A Dördüncü kısım J yekunu 17 Orman» OOQ _ 6 2,2b böl Beşinci kısım yekûnu Fasıl yekûnu , onn rf Altıncı kısım yekunu İstanbul Üniversitesi Talebe UMUMÎ YEKÛN Birliğine yardım " = A/2 - CETVELİ Yatırımlar 12 Tıp Fakültesi Fen» I - Onarmalar 17 Orman» _-.. _., nci dahiliye kliniği yapı- 701 Yapı onarımı ve kuçuk ya- *ı ocn *,. mı her çeşit masrafları püar 11 Rektörlük j Fasü yekûmı Tıp Fakültesi ! - 13 Hukuk» I,,, va.v (ü.qqq aotrjlı Kanım rrûvûncınnû 14 Edebiyat» yapılacak üniversite yaoın 15Fen * 4000 ve tesisatı türlü masrafları 16îktisat» Bina yapımı Orman» Tesisat 1 Fasıl yekûnu f^ez^/t - 7 ' sayılı Kanun gereğince s- i inşa ve tesis edilecek Cyclot- TT o,. ı j..! ron masrafları II - Satmalına, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri _.., ^ _, Fasıl yekûnu Yapı işleri ve esaslı onanın- ===== lar i Yatınmlar yekûnu Rektörlük i

8 No ' B - CETVELİ F. M. Varidatın, nev'i Lira F. M. Varidatın nev'i Lira. 1 Umumi bütçeden verilecek, Muayene, tahlil ve tecrübe 1 Yatırımlar dışındaki masraflar için verilen Di^r «e itii varidat Yatırımlar için verilenler * Fasıl yekûnu = Fasıl yekûnu Bağışlar 1 2 Harçlar (Kayıt, İmtihan ve 5 EsM yulardan devredilen Diploma hardan) ^ ± m QQQ 8 Çeşitli varidat t 1 Kitap satışından elde edilen- UMUMÎ YEKÛN ler Vergilerin, resimlerin ve başka varidatm dayanakları O - CETVELİ Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ Çeşitli gelirler M. F. Kanun b) Özel idare ve belediyelerce ve başka kurumlarca yapılacak yardımlar; c) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kurumlarca alman harçlar ve ücretler; d) Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı enstitü ve kurumlarda yapılacak araştırma ve danışmalar karşılığı olarak ilgili kurumlar veya kişilerden alınacak paralar: e) Yayın satış gelirleri; f) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kurumların menkul ve gayrimenkul mallarının gelirleri; g) Enstitü, lâboratuvar, klinik ve poliklinik gelirleri; h) Döner sermayeli işlerden elde edilecek ' kârlar; i) Bağışlar ve vasiyetler,

9 No II D - CETVELİ G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret Elektrikçi - " Rektörlük Kaloriferci t m,, «sn 2 U s t a Teknısıyen 1 550, T^,, /,,.,,.,.. or«3 Bahçıvan Daktilo (yabancı dil büır) _ 0 '*,.., n ocn 5 Santralci 2 175»»» r> m 3 Bahçıvan Arşiv memuru ^,... 00_ 6 Hademe Daktilo 1 225, ın, 125 s 17*;» 1» d 175 o mn Ş * Bekçİ 5 î Memur K ruyucu 3 10» Başhademe Tıp Fakültesi Merkezi» Mütercim daktilo Hademe ı Ressam 1 350» Daktilo (Ecnebi dil bilir) Daktilosteno Sağlık merkezi Daktilo Hekim 1 150» Başhemşire Dos y acı 1 25 Hemşire (Gezici) J 6 Başhademe Hademe Laborant (Röntgen) ^ Diş Hekimliği Okulu 4 Daktilo ve arşiv memuru (Ya- 5 Dişçi bancı dil bilir) ^ Hademe Lâborant 1 225» 3 100» 2 300» Muhasebe x Teknisyen Memur 1 300» 1 250» Başhemşire j> Röntgenci 1 150» Memur 1 150» Lâborant Daktilo Daktilo Hademe l' Hademe Bekçi Merkez bakım ve işletme servisi 3 Hemşire Hastabakıcı Daire müdürü Teknisiyen «T T '., orv_ «Eczacı Okulu» 1 ooo 2 Marangoz Teknisyen 1 22i

10 No II G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 3 Ressam Başeczacı Memur Eczacı Laborant Eczacı kalfası 2 125» Usta Daktilo Daktilo Hademe Terzi, Gece bekçisi Memur Gassal Klinik ve enstitü hizmetlileri 3 Başaşgı » Narkozcu 2 400» 1 200» ^şçı yardımcısı 2 150» Aşç, Lâboratuvar şefi ~ 6 400» 4 125»» ' » »» Terzi yardımcısı Röntgenci Memur Bakteriyolog Kaloriferci Laborant l ŞQİ 1 150» Usta 2 100» Bahçıvan 2 150» » 3 100» Hademe Teknisiyen (Hijyen) 1 300» ÇapaAtelyesi» 1 300» yardımcısı Teknisiyen Ressam * Fotoğrafçı 1 250» Sanatkâr işçi Makinist Şoför Usta Daktilo 1 200» ^ Elektrikçi Hastabakıcı Usta 2 150» 9 125» Klinik özel personeli» » orn başhemşire Hademe _ 1 -ırn» «1 3UU KapiC1 * 15, Başhademe » ^ 2 20» * Kaloriferci *,... ' ^ Sn,, 1r n Diyet hemşiresi 1 300» yardımcısı /. Hademe Hem * ıre» 10 ^JUU * '» Çapa Hastanesi ' Hemşire i Daire Müdürü Hastabakıcı

11 No II G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret Masajcı ' Bahçıvan 1 125» Teknisiyen 1 175» 2 150» Ebe Laborant 1 300» Santralci 1 150» Usta 1 150» Memur 1 300» Hukuk Fakültesi» ' Hademe * Daktilo ^ 34 m» B k. 2 10()» * Tabancı Diller Okulu» x 6 Baghademe Daktilo Hademe Hademe Gece bekçisi Fen Fakültesi Devletler Hukuku Türk Enstitüsü 1 Botanik uzmanı Daktilo Teknisiyen Hademe 1 100» 1 300» Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enst.» Memur Fotoğrafçı Kitaplık memuru Teknisiyen Daktilo Elektrik Uzmanı Hademe Elektrikçi 1 350» İdari İlimler Enst. 2 Usta 1 ' Daktilo Atelye ustası Usta Mukayeseli Hukuk Enstitüsü * - 1 ' 5 1 Makinist Daktilo 1 250» iv ' 3 Laborant Edebiyat Fakültesi «050 4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 1 350» 2 250» 1 225» 4 225» 2 175» 7 200» 1 125» Fotoğrafçı 1 475» Usta Daktilo (Yabancı dil bilir) Kaloriferci 1 175» Elektrikçi » % îşçi 3 125» 3 150

12 No II G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret Gazetecilik Enstitüsü 5 Kütüphane memuru 1 350, «, nn c onn 5 Memur MemUr Daktilo Kaloriferci isçisi _,,., nn 0 TT ı * i onrt 6 Hademe Kaloriferci 1 200,,.,.,..-.,, Afattı/e Enstitüsü» 1 175» Daktilo Santralci Hademe îşçi Bahçıvan İktisat Tarihi Enstitüsü " ' l?j? 4 Daktilo 250 \ 7,IÎ 6 Hademe 1 100» İşletme İktisadı Enstitüsü 6 Başhademe 1 150» Memur Gece bekçisi Daktilo. ' *» Bekçi Hademe Hademe Orman Fakültesi İktisat Fakültesi _. 4 Daktilo (yabancı dil bilir) Daktilo (Yabancı dil bilir) 1 250» 1 200» Ressam 1 200» Elektrikçi 1 175» Usta (Marangoz) Memur ' Makinist Teknisiyen s Başhademe g 0 fg r Bekçi Laborant ttn^an«a on ınn «ITK j.xaucıuo *i\r a. w «^ ^ j. ı a» İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü 1 Teknisiyen y *» Daktilo g f şç i / 6 Hademe Santralci Bahçıvan » istatistik Enstitüsü «10c 6 Bekçi Daktilo Hademe Arşivci 1 250» Hademe Kaloriferci 1 200

13 No II E - CETVELİ. Bölüm : 203 Geçici hizmetliler ücreti 11 Rektörlük 15 Fen Fakültesi 16 İktisat Fakültesi Bölüm : 204 Ecnebi profesörlerle uzmanlar ücreti 11 Rektörlük 12 Tıp Fakültesi 13 Hukuk Fakültesi 14 Edebiyat Fakültesi 15 Fen Fakültesi L 16 iktisat Fakültesi 17 Orman Fakültesi 18 Yabancı Diller Okulu Kanun No. a - CETVELI 4999 istanbul Üniversitesi binalarının yapılması hakkında Kanun 6408 istanbul Üniversitesi Fen ve Tıp fakülteleri için (Cyclatron) inşa ve tesisi hakkında Kanun

14 No II L - CETVELİ* D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş Tıp Fakültesi Fen Fakültesi 5 Profesör Profesör Doçent » » » » » Asistan Doçent » Asistan » » 2 40 Hukuk Fakültesi nn İktisat Fakültesi 4 Profesör * Profesör Doçent » » Doçent Asistan Asistan » » » ' » » » 4 35 Orman Fakültesi Edebiyat Fakültesi 4 Profegör Profesör » ^ Doçent Doçent ' » » » Asistan Asistan » » ' » » » » Memur 2 25

15 No II B, - CETVELİ (E) cetvelindeki for Genel bütçede mütenazırı tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı mül bu bütçe için de uygulanır. Fasıl 204 Yabancı profesörler ve uzmanlar ücreti Sözleşmeleri gereğince ödenecek aylık ücretlerle sözleşmelerde yazılı olup bütçe karşılığı bulunan diğer masrafları bu bölümden ödenir. Fasıl 223 Konferans için yurt içinden ve dışından getirtileceklerin başka masrafları harcırahlariyle ücret ve Konferans için getirileceklere verilecek ücret ve harcırahlar 6245 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre rektörlük ve dekanlıklarca tesbit edilecek miktar ile askerlik dersleri ve konferans ücretleri de bu tertipten ödenir. Fasıl Madde 40 Ecnebi memleketler harcırahı Rektörlük ve dekanlıklarca 452 nci fasılda yazılı hizmetler haricindeki bir hizmetin ifası için yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırahları bu tertipten ödenir. Fasıl 309 Taşıt masrafları Her nevi akaryakıt ve yağlar; lâstiklerin yenilenmesi, Plâka Resmi mevcut olduğu takdirde radyo abone ücreti, diğer vergi ve resimler patinaj zinciri, temizlik malzemesi ve yedek parçalar ve her çeşit onarımlar. Fasıl 417. Üniversite binalarının Bina, Arazi vergileri, tapu tescil harcı ve diğer masraflariyle bina levazımı eşya ve sair menkullerin sigorta bedelleri Üniversiteye ait bilûmum gayrimenkullerin ve buralarda mevcudolup sigorta edilen menkul eşyalarla enstitü, lâboratuvar; klinik ve kütüphaneler ve levazımı ile kitapların sigorta bedelleri, vergi, resim, ve her türlü harç ve diğer masraflar bu tertipten ödenir. Fasıl 419. Mahkeme masrafları Mahkemelere ve icra daireleriyle Şûrayı Devlet, itiraz ve Temyiz komisyonlarına ödenecek harç, resim, vergi ve her türlü masraflar hakem ilân ücretleri, bütçeye giren daireler için üzerine sonuçlanan dâvalarla ilân ve diğer tarafa ödeme ödevi yüklenilen mahkeme masrafları ve avukatlara verilmek üzere takdir olunacak ücreti vekâlet, bu tertipten ödenir. Fasıl Madde Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemelerle ilgili her çeşit masraflar Enstitü, lâboratuvar ve okulların fennî alet levazımı, ecza, kimyevi maddeler ve her türlü malzemeler, öğretimle ilgili her türlü materyalin alımı, yaptırma onarımı, tecrübe hayvanları, yeni bakım ve çoğalması için gerekli tesis ve malzeme masrafları, alet ve cihazların taşlma, montaj ve onarma masrafları, tatbikat ve inceleme için şehir içindeki kurumlara veya yurt içindeki başka şehirlere gönderilecek öğretim üyeleriyle yardımcılarının 6245 sayılı Kanuna göre tahakkuk edecek harcırahları, öğrencilerin tatbikat ve inceleme için şehir içi ve dışında yapacakları gezilerde veya yurt içinde başka mahallere gidiş ve dönüşlerinde ihtiyar edecekleri mutat en ekonomik nakil vasıtası masraflariyle Fakülte Yönetim kurulları kararları ve 6245 sayılı Kanundaki asgari haddi geçmemek üzere belirtilecek yevmiyeleri bu tertipten ödenir. öğrencilerin gezilerinde şehir içinde banliyö trenleri, vapur, şehir içi otobüsleri, şehir içinde

16 No II vapur veya tren gibi muayyen tarifeli nakil vasıtası işlediği takdirde bu vasıtaların ikinci mevki bilet ücretleri muayyen tarifenin nakil vasıtası işlemi yen veya yapılacak tetkik icabı her iki nakil vasıtasiyle gidildiği zaman buna ait nakil ücretleriyle tatbikat esnasında yapılacak masraflar, yazı, hesap, teksir makineleri ve bunların bütün levazımı, teferruatı, nakil, montaj, ve onarım masrafları, 500 lirayı geçmiyen badana ve onarım masrafları, fakültelerin öğretim ve araştırmayı ilgilendiren işlerinde, lâboratuvar, atelye ve tatbikat bahçelerinde yevmiye ile muvakkaten çalıştırılacak işçilerin yevmiyeleri, bahçe serlerine lüzumlu malzemenin satmalmması, 500 liraya kadar lâboratuvar ve ser onarımı öğretimle ilgili sair benzer levazımı ve ilânücretleri, ilmî ve fennî kurumların işletme ve levazımından doğan havagazı ücretleriyle iş icabı lâboratuvar, atelye ve tatbikat bahçelerinde giyilmeye mecbur melbusata ait masraflar ve satmalmacak öğretimi ilgilendiren malzemenin Gümrük Resmi, nakliye, ardiye ve komüsyon ücreti gibi masraflarla öğretimi ilgilendiren resim, heykel, tablo, vitrin gibi sair masraflar bu tertipten ödenir. Fasıl Enstitülerin her çeşit masrafları Enstitülerin demirbaş, döşeme, öteberi, kırtasiye gibi büro malzemesi ile posta, telgraf ve telefon ücretleri kitap mecmua, gazete, broşür, satmalına ve abone bedelleri, telif tercüme hakları ve tercüme ücretleri, yayınlar ilgili diğer her türlü masrafları, enstitülerce muvakkat memuriyetlo yurt içinde görevlendirilenlerin harcırahları bu formülde yazılı öğretimi ilgilendiren giderler, senato kararma göre bu fasıldan ödenir. Fasıl 435 Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları a) Belediye ve evkaf daireleriyle Tıp Fakültesince tesbit edilecek ve kararlaştırılacak esaslar dairesinde ödenecek yatak bedelleri. Madde 11 Hastanelerin öğretimi ilgilendiren masrafları, yatak bedelleri ve diğer masraflar b) 420 nci (araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren masraflar.) faslına ait formülde yazılı masraflar ile yayın masrafları bilûmum alet, cihaz, ilâç, tesisat, montaj ve nakil onarım işleri, hastane kliniklerinde öğrencilerine bilgilerini arttırmak maksadiyle, hastaneye kabul olunan hastalara lüzumlu melbusat ile, yatak,karyola, komedin ve saire hasta ile ilgili malzemeler Senato kararma göre bu tertipten ödenir. Madde 12 Hastanede duyurulacakların yiyecek bedeli Yukarda A fıkrasında yazılı şekilde tahakkuk edecek personel iaşe bedeli bu tertipten ödenir. Fasıl 453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar Memleket içinde ve dışında ilgililerin yapacakları her türlü seyahat ve ikamet masraflariyle, bu maksatla çalıştırılacak mütercim ve tercüman ücretleri, her türlü yayın masrafları (kâğıt bedelleri telif ve tercüme hakları baskı, klişe ve resim ücretleri dâhil) kongre münasebetiyle yapılacak davet, ziyafet ve geziler gibi temsilî mahiyetteki hizmetlerin gerektirdiği her türlü masraflar bu tertipten ödenir. Fasıl Madde 11 Ecnebi öğrencilere verilecek burslar Devamı ve sair şartları Yönetim Kurulunca tesbit edilmek suretiyle Rektörlükçe yabancı öğrencilere verilecek burslar ile bunlara ait her türlü giderler ve yol masrafları bu maddeden ödenir. * Fasıl Madde Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek burslar Senatoca tesbit edilecek esaslar dairesinde Fakülte Yönetim Kurulunca yapılacak yardımlar ile sağlık durumları fakültelerince tesbit edilecek hasta talebelerin tedavi ücretleri ilâç bedelleri ve zaruri masrafları bu tertipten ödenir.

17 No Fasıl 603 Talebe kantinlerine yardım Mevcut ve tesis edilecek talebe kantinlerinin talebeye ucuz yemek vermesini temin için yapacakları her türlü masraflar karşılığı olarak bu tertipten ödeme yapılır. Yapılacak bu ödemelerin şekil ve esasları Üniversitece tanzim edilecek bir talimatnamede belirtilir. Fasıl Madde Yapı onarımı ve küçük yapılar liraya kadar bina ve tesisat onarımı ile bu maksatlarla liraya kadar yapılacak istimlâk bedelleri ve yukarıki miktar dâhilinde bina satmalınması, yukarıki masraflarla yapılacak etüd, proje, aplikasyon masrafları ile tersim malzemesi bedelleri ilân ücretleri bu tertipten ödenir. Fasıl 741 Yapı işleri ve esaslı onarımlar Yapılacak yeni yapı ve onarım işleri ile lüzumlu gayrimenkullerin istimlâk, satmalma bedelleri ve masrafları, muhammin ve bilirkişi ücretleri, yapı ruhsatiye ve harçları, inşaat işlerinde kullanılacak makine ve araçlarla ihale ve emanet şekillerine göre yaptırılacak işlere lüzumlu her çeşit malzeme ve aletin ihtiyaç halinde her zaman satmalınması, taşınması, emaneten yaptırılacak işlerde keşif, test ve sair işlerle ihtiyaç, halinde çalıştırılacak her türlü işçi gündelikleri eksiltmeye çıkarılacak işlerde ilân ücretleri projeler için lüzumlu her nevi kırtasiye ve bunların bası ve nakil masrafları, istikşaf metot ve proje işlerine ait masraflar. Bu tertipten ödenir. * - Riyaseti Cumhura yasılan tezkerenin tarih ve numarası t 27. II ve 1/361 Bu kanunun ilânının Başvekâlete bildirildiğine dair Riyaseti Cumhurdan gelen tezkerenin tarih ve numarası : 28. II ve 4/98 Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cilt Sayfa cilt ve sayfa numaraları : ,799:859,877:881,891,894,913:916 [İnikat : sıra sayılı matbua 45 nci İnikat Zabıt Ceridesine bağmır.]

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

336 Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 1960 -, Sayı: 10449)

336 Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 1960 -, Sayı: 10449) 336 Orman Umum Müdürlüğü 60 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 60 -, Sayı: 044) No. Kabul tarihi 7456 7. II. 60 MADDE. Orman Umum Müdürlüğü 60 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

810 1950 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445)

810 1950 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445) 810 1950 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445) No. Kabul tarihi 5561 25. II. 1950 BlRlNCl MADDE Devlet Bütçesine giren dairelerin 1950 Bütçe yılı giderleri için, bağlı

Detaylı

484 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu

484 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu 484 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 946 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. T. miti - Sayı : 8) No, Kabul tarihi 487 8. XII.94 BİRİNCİ MADDE Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 946 yılı giderleri için,

Detaylı

Dönem : 1 AA Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ. 1967 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi

Dönem : 1 AA Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ. 1967 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi Dönem : AA Toplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ 9 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi İstanbul Teknik Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı v Karma Komisyonu raporu (/8) T. C. Başbakanlık

Detaylı

1257 1953 Bütçe yılı hesabı katî Kanuna

1257 1953 Bütçe yılı hesabı katî Kanuna 1257 1953 Bütçe yılı hesabı katî Kanuna (Mesmî Gazete ile ilânı : 27. VIII. 1956 Sayı: 9392) No. Kabul tarihi 6819 17. VIII. 1956 MADDE 1. 1953 Bütçe yılı umumi sarfiyatı, ilişik (A/l) ve (A/2) işaretli

Detaylı

Toplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1968 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi

Toplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1968 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi Toplantı : 7 I CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 98 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi istanbul Teknik Üniversitesi 98 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Komisyonu raporu (/7) T. C. Başbakanlık 0..

Detaylı

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe Dönem : jjnem : ı O Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe İstanbul Üniversitesi yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kmisynu rapru (/8) T. e. Başbakanlık.. Kanunlar

Detaylı

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes Dönem : Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 9 YILI E e Üniversitesi Bütçes Ege Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karm Kmisynu rapru (/) T. C. Başbakanlık 0. Kanunlar ve Kararlar Tetkik

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu 1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete fi e neşir ve ilâm: 25. XI. 1944 - Sayı: 5866) No. 4676 Kabul tarihi 15. XI. 1944 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 19-10 malî yılı umumî masarifi

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5539 Kanun Kabul Tarihi: 11/02/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/02/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7434 I

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA İLİŞKİN REHBER (2013-2015)

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA İLİŞKİN REHBER (2013-2015) 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU E CETVELİ Madde 33 Aşağıda yer alan her bir alım için ihtiyacın nereden ve hangi usulle temin edileceğine bakılmaksızın vergiler dahil olmak üzere; a) Menkul mal

Detaylı

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları.

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları. 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Üretim sürecinde kullanılmadan doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılan nihai mal ve hizmetler üçüncü ve dördüncü düzeyde özelliklerine göre sınıflandırmaya

Detaylı

YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ 27 Haziran 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26565 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 538 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayım Tarihi: 27.06.2007 Sayı: 26565 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1)

Detaylı

2016-2018 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe ve Denetim Müdürlüğü @2015. Sayfa 1

2016-2018 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe ve Denetim Müdürlüğü @2015. Sayfa 1 2016-2018 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe ve Denetim Müdürlüğü @2015 Sayfa 1 2016 2018 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 49.maddesine

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA İLİŞKİN REHBER (2010 2012) 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA İLİŞKİN REHBER (2010 2012) 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU E CETVELİ Madde 30 Aşağıda yer alan her bir alım için; a) Menkul mal alımlarında 17.000 Türk Lirasına, b) Gayrimaddi hak alımlarında 13.000 Türk Lirasına, c) Menkul

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA - DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT (1) (2) KANUNU

TÜRKİYE VE ORTA - DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT (1) (2) KANUNU 3179 TÜRKİYE VE ORTA - DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT (1) (2) KANUNU Kanun Numarası : 7163 Kabul Tarihi : 25/6/1958 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/1958 Sayı : 9947 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Dönem : 1 O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 1967 YILI. Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi

Dönem : 1 O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 1967 YILI. Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi Dönem : O Tplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 967 YILI Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi İ Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 967 yılı kanunu tasarısı ve Bütçe Karma

Detaylı

07.05.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11509&sourcexmlsearch=&mevzuatiliski=0

07.05.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11509&sourcexmlsearch=&mevzuatiliski=0 ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARI HARCAMA BELGELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARI HARCAMA BELGELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARI HARCAMA BELGELERĠ YÖNETMELĠĞĠ 27.06.2007 tarih ve 26565 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927 Maliye ve Gümrük Bakanlığından: DEVLET HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 14 Ekim 1991 - Sayı: 21021 BİRİNCİ

Detaylı

HARCIRAH KANUNU (1) * * *

HARCIRAH KANUNU (1) * * * 2575 HARCIRAH KANUNU (1) Kanun Numarası : 6245 Kabul Tarihi : 10/2/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 18/2/1954 Sayı : 8637 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa : 321 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı