306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II Sayı: 9246)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II. 1956 - Sayı: 9246)"

Transkript

1 306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II Sayı: 9246) No. Kabul tarihi MADDE 1. İstanbul Üniversitesi 1956 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira tahsisat verilmiştir. MADDE 2. İstanbul Üniversitesi 1956 bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira olarak tahmin edilmiştir. MADDE 3. İstanbul Üniversitesince 1956 bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1956 bütçe yılında da devam olunur. MADDE 4. İstanbul Üniversitesinin 30. VI tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir sayılı Kanunun 9 ucu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe lâyihasiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. MADDE 5. İstanbul Üniversitesince gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (Gr) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 6. - İstanbul Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki 7. VII tarihli ve 5247 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik rl^t işaretli cetvelde Gösterilenler 1956 bütçe vıluıda kullanılamaz. MADDE 7. Masraf fasıllarından yapılacak harcamalara ili skin formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 8. G-eçen yıl borçları faslındaki tahsisat üstünde çıkan ve 1955 yılı bütçesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1956 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3-6 ncı kısım fasıllariyle yatırım fasılları bakiyelerinden eski yıllar borçları tertiplerine Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. MADDE 9. Bu kanun 1 Mart 1956 tarihinden itibaren meridir. MADDE 10. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 28 Şubat 1956

2 No II A/l - CETVELİ P. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira. 1 5 Fen Fakültesi İkinci kıstm - Personel 16 İktisat» masrafları 17 Orman» Ecnebi Diller Okulu I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar Fasıl yekûnu Eektörlük Tıp Fakültesi Hukuk» II - Başka haklar 14 Edebiyat» nnn Arnn, 2% 15 Fen» sayılı Kanun gereğince 16 iktisat» yapılacak yardımlar _,,.._ 11 Rektörlük memurları çocuk 17 Orman» v n 18 Yabancı Diller Okulu ,!f m^\..,., -,,., 12 Tıp Fakültesi memurları ço- 20 Açık maaşı * OQ nnn _,, ^ Taşıl yekûnu _ _ cuk zammı 16 UUU 13 Hukuk Fakültesi memurları, n _ çocuk zammı o bou 14 Edebiyat Fakültesi memur- 202 Ücretler lan çocuk zammı Rektörlük l 15 Fen Fakültesi memurları ço- 22 Tıp Fakültesi cuk zammı Hukuk» iktisat Fakültesi memurları 24 Edebiyat» çocuk zammı Fen» Orman Fakültesi memurları 26 iktisat» çocuk zammı Orman s» Yabancı Diller Okulu Yabancı Diller Okulu Doğum yardımı ölüm yardımı Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Geçici hizmetliler ücreti 11 Rektörlük Yabancı dil bilenlere Fen Fakültesi sayılı Kanunun 5 nci madde- 16 iktisat» si gereğince ödenecek para mükafatı Fasıl yekûnu m MM ^ Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapı- 204 Ecnebi profesör ve uzman- lacak ödemeler lar ücreti 11 % 5 emekli ve % 25 giriş keli Rektörlük senekleriyle artış farkları Tıp Fakültesi % 1 ek karşılıkları Hukuk» Emekli ikramiyesi Edebiyat» Sandık yönetim masrafları

3 No II P. M. Tahsisatın ııev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 15 Diğer ödemeler Üçüncü kmm - Yönetim Fasü yekûnu masrafları 301 Bür sayılı Kanun gereğince masrafları verilecek ek görev tazminatı n Rektörlük kırtasiye masraflı Eektörlük ları Tıp Fakültesi Tl P Fakültesi kırtasiye mas- 13 Hukuk» raflan Edebiyat» Hukuk Fakültesi kırtasiye 15 Fen» masrafları iktisat» Edebiyat Fakültesi kırtasiye 17 Orman» masrafları Yabancı Diller Okulu Fen Fakültesi kırtasiye masrafları Fasıl yekûnu Iktisat Fakültesi kırtasiye masrafları rman Pakültesi kırtasiye sayılı Kanun gereğince. - verilecek üniversite temi- masrafları Yabancı Diller Okulu kırta- 12 Tıp Fakültesi siye masrafları TT T,.. ÜAn 21 Rektörlük döşeme masrafları b 00U 13 Hukuk» Edebiyat '» Tl P FakÜlteSİ döşeme mas " 15 Fen» raflan İktisat» Hukuk Fakültesi döşeme mas-. 17 Orman» raflan Edebiyat Fakültesi döşeme Fasıl yekûnu masrafları 25 Fen Fakültesi döşeme mas «aı «,, A, xi,, afları ' 221 Emekh, dul ve yetim aylık- 26 lktisat Fakmtesi dö " masrafları Konferans için yurt içinden 27 Orman Fakültesi döşeme ve dışından getirileceklerin masrafları ücret ve harcırahlariyle baş- 28 Yabancı Diller Okulu döşeka masrafları me masrafları Rektörlük Rektörlük demirbaş masraf- 12 Tıp Fakültesi lan Hukuk» Tıp Fakültesi demirbaş 14 Edebiyat» masrafları Fen» Hukuk Fakültesi demirbaş 16 İktisat» masrafları Orman» Edebiyat Fakültesi demirbaş masrafları Fasıl yekûnu Fen Fakültesi demirbaş ===== masrafları İkinci kısım yekûnu İktisat Fakültesi demirbaş ===== masrafları r

4 No II F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 37 Orman Fakültesi demirbaş 12 Tıp Fakültesi masrafları Hukuk» Yabancı Diller Okulu demir Edebiyat» baş masrafları Fen» Rektörlük öteberi masraf- 16 İktisat» lan Orman» Tıp Fakültesi öteberi mas- 18 Yabancı Diller Okulu 150 rafları Hukuk Fakültesi öteberi Fasıl yekûnu masrafları ' = 44 Edebiyat Fakültesi öteberi m Harcırahlar ' masrafları ın _....,, -, ftm,,. _, _,,.,. 10 Daimi vazife harcırahı Fen Fakültesi öteberi mas-,., - «Q 0 21 Rektörlük muvakkat vazı- 46 iktisat Fakültesi öteberi fe harcırahı masrafları Tl P Fakültesi muvakkat va- 47 Orman Fakültesi öteberi zife harcırahı masrafları Hukuk Fakültesi muvakkat 48 Yabancı Diller Okulu ötebevazife harcırahı ri masrafları Edebiyat Fakültesi muvak- 50 Aydınlatma masrafları kat vazife harcırahı Isıtma masrafları Fen Fakültesi muvakkat vazife harcırahı Fasıl yekûnu iktisat Fakültesi muvakkat ===== vazife harcırahı Basılı kâğıt ve defterler 27 Orman Fakültesi muvakkat 11 Rektörlük, vaziye harcırahı Ecnebi 12 Tıp Fakültesi memleketler harara- hl Hukuk» Edebiyat» Yabancı profesör ve uzman- 15 Yen» * ar harcırah ve masrafları iktisat» Orman» Pası1 yekûnu Yabancı Diller Okulu sayılı Kanun gereğin- Fasıl yekûnu ce verilecek tedavi masraf- = lan ve harcırahları Posta, telgraf ve telefon üc- 309 Ta lt masrafları ret ve masrafları 21 Tıp Faküı tes i taşıtları işlet- 10 Posta ve telgraf ücreti me masrafları Telefon masrafları , _,... x. A Al 22 Tıp Fakültesi taşıtları onarıp 1 fcri 141 ma masra ö an Fen Fakültesi taşıtları işletme masrafları Giyecekler 52 Fen Fakültesi taşıtları onar- 11 Rektörlük m» masrafları 1 000

5 No, II P. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 53 Fen Fakültesi taşıtları sa ,. _, 423 idare Hukuk Enstıtasunun tınalma masrafları , _... _ ir, ı «ı,,. her çeşit masrafları Orman Fakültesi taşıtları ıgletme masrafları Mukayeseli Hukuk Enstitü- 72 Orman Fakültesi taşıtları sünün her çeşit masrafları onarma masrafları ^,...,. 425 İktisat ve içtimaiyat J Enstı- 73 Orman Fakültesi taşıtları,... ın nnn., r AAA tuşunun her çeşit masrafları satmalına masrafları 15 OUO 426 istatistik Enstitüsünün her Fasıl yekûnu çeşit masrafları Üçüncü kısım yekûnu Gazetecilik Enstitüsünün her _ çeşij masrafları Maliye Enstitüsünün her çeşit masrafları Dördüncü kısım - Daire hizmetleri ^29 Kanser Enstitüsünün her çeşit masrafları Temsil masrafları Kan Aktarma Merkezinin 407 Geriverilecek paralar her çeşit masrafları Üniversite binalarının Bina 431 İslâm Tetkikleri Enstitüsüve Arazi vergileri, Tapu Tes- nün her çeşit masrafları çil Harcı ve diğer masrafla- 432 Hidrobi loji Enstitüsü ün rıyle bina, levazım, eşya ve her masraflan sair menkullerin sigorta bedelleri iktisat Tarihi Enstitüsünün 419 Mahkeme masrafları her S 6^ masrafları Araştırma ve inceleme ve letme îktisadi Enstitüs ü-....,-,,, nün her çeşit masraflan öğretimi ilgilendiren malze- * s meler her çeşit masraf lar 435 Tıp Fakültesinin hastanelere 11 Rektörlük ilişkin masrafın 12 Tıp Fakültesi M,/ ""ı ı r, 11 Hastanelerin öğretimi ılgı- 13 Hukuk» ,. *.. * _ lendıren masraiları ile Jyatak 14 Edebiyat» ,..,... bedeli ve her v çeşit s masraı- 15 Fen» * 16 iktisat»,- nnn lan 3 öâb 19o 17 Q oc QQQ 12 Hastanede doyurulacakların yiyecek bedeli Fasıl yekûnu J = = = = = Fasıl yekûnu Devletler Hukuku Türk Enstitüsünün her çeşit masraf- Coğrafya Enstitüsünün her 436 lajjl çe it masrafları Kriminoloji Enstitüsünün ' 437 Türkiyat Enstitüsü her çeşit her çeşit masraflan masraflan Q

6 No. 667$ II F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 438 Fizik Tatbikat Merkezi her çeşit masrafları ve 4936 sayılı kanunlar»xi T.-ı»ı i"i gereğince staj için ecnebi 439 Antalya Bölgesi Arkeolojik memleketlere gönderilecek- Araştırma istasyonu masraf-.,,,,.,., s J H_ nnn lerm harcırahlarıyle başka lan 15 ÜUU ' her çeşit masrafları 440 Çocuk Pisikiyatri Enstitüsü- 12 Tıp Fakültesi nün her çeşit masrafları nukuk? 25 0QO 451 Yayın masrafları 14 Edebiyat» Rektörlük satmalına ve abo- 15 Fen» ne masrafları îktisat ^ 15 0Q0 12 Tıp Fakültesi satmalına ve -^ Orman» abone masrafları _ ; 13 Hukuk Fakültesi satmalma Fasıl yekûnu ve abone masrafları Edebiyat Fakültesi satmalma ve abone masrafları Milletlerarası münasebet- 15 Fen Fakültesi satmalma ve leri» gerektirdiği her çeşit abone masrafları masraflar 16 iktisat Fakültesi satmalma 10 Milletlerarası kongre ve ve abone masrafları konferansların her çeşit 17 Orman Fakültesi satmalma masraflariyle bunlara katıve abone masrafları ' bacakların her çeşit masraf- 18 Yabancı Diller Okulu satın- lan alma ve abone masrafları _ ' _ _ T, i.-- ı-t -.,, 4g 9 Spor masrafları Jsektorluk çeşitli yayın masrafları ^.. -,...,, T I 7 Z r>«m T-, ı.,,. Dördüncü kısım yekunu D7 22 Tıp Fakültesi çeşitli yayın masrafları Hukuk Fakültesi çeşitli yayın masrafları ' Edebiyat Fakültesi çegitü Be?{nci kmm _ Borçlar yayın masrafları Fen Fakültesi masrafları çeşitli yayın, ı - M 501., <^en yıl borçlan, _» îktisat Fakültesi çeşitli ya- 502 Eski yıllar borçları yın masrafları ıo yıu arl borçları Orman Fakültesi çeşitli ya- on » 1 yın masrafları Yabancı Diller Okulu çeşitli jr as ıl yekûnu yayın masrafları Türkgeldi Kütüphanesinin satmalma masrafları Hükme bağlı borçlar S 000 Fasıl yekûnu Beşinci kısım yekûnu liamğtf- ~ -

7 No " 29. II F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 603 Talebe kantinlerine yardım Altıncı kısım - Yardımlar.,,.. A,_. nnn Altıncı kısım yekunu Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve burslar 11 Yabancı öğrenci bundan KISIMLAR YEKÛNU 12 Tıp Fakültesi Hukuk» ,,,,,.., nnn 14 Edebiyat» t... ikinci kısım J yekunu Fen» Üçüncü kısım yekûnu iktisat», ,.... A Dördüncü kısım J yekunu 17 Orman» OOQ _ 6 2,2b böl Beşinci kısım yekûnu Fasıl yekûnu , onn rf Altıncı kısım yekunu İstanbul Üniversitesi Talebe UMUMÎ YEKÛN Birliğine yardım " = A/2 - CETVELİ Yatırımlar 12 Tıp Fakültesi Fen» I - Onarmalar 17 Orman» _-.. _., nci dahiliye kliniği yapı- 701 Yapı onarımı ve kuçuk ya- *ı ocn *,. mı her çeşit masrafları püar 11 Rektörlük j Fasü yekûmı Tıp Fakültesi ! - 13 Hukuk» I,,, va.v (ü.qqq aotrjlı Kanım rrûvûncınnû 14 Edebiyat» yapılacak üniversite yaoın 15Fen * 4000 ve tesisatı türlü masrafları 16îktisat» Bina yapımı Orman» Tesisat 1 Fasıl yekûnu f^ez^/t - 7 ' sayılı Kanun gereğince s- i inşa ve tesis edilecek Cyclot- TT o,. ı j..! ron masrafları II - Satmalına, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri _.., ^ _, Fasıl yekûnu Yapı işleri ve esaslı onanın- ===== lar i Yatınmlar yekûnu Rektörlük i

8 No ' B - CETVELİ F. M. Varidatın, nev'i Lira F. M. Varidatın nev'i Lira. 1 Umumi bütçeden verilecek, Muayene, tahlil ve tecrübe 1 Yatırımlar dışındaki masraflar için verilen Di^r «e itii varidat Yatırımlar için verilenler * Fasıl yekûnu = Fasıl yekûnu Bağışlar 1 2 Harçlar (Kayıt, İmtihan ve 5 EsM yulardan devredilen Diploma hardan) ^ ± m QQQ 8 Çeşitli varidat t 1 Kitap satışından elde edilen- UMUMÎ YEKÛN ler Vergilerin, resimlerin ve başka varidatm dayanakları O - CETVELİ Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ Çeşitli gelirler M. F. Kanun b) Özel idare ve belediyelerce ve başka kurumlarca yapılacak yardımlar; c) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kurumlarca alman harçlar ve ücretler; d) Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı enstitü ve kurumlarda yapılacak araştırma ve danışmalar karşılığı olarak ilgili kurumlar veya kişilerden alınacak paralar: e) Yayın satış gelirleri; f) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kurumların menkul ve gayrimenkul mallarının gelirleri; g) Enstitü, lâboratuvar, klinik ve poliklinik gelirleri; h) Döner sermayeli işlerden elde edilecek ' kârlar; i) Bağışlar ve vasiyetler,

9 No II D - CETVELİ G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret Elektrikçi - " Rektörlük Kaloriferci t m,, «sn 2 U s t a Teknısıyen 1 550, T^,, /,,.,,.,.. or«3 Bahçıvan Daktilo (yabancı dil büır) _ 0 '*,.., n ocn 5 Santralci 2 175»»» r> m 3 Bahçıvan Arşiv memuru ^,... 00_ 6 Hademe Daktilo 1 225, ın, 125 s 17*;» 1» d 175 o mn Ş * Bekçİ 5 î Memur K ruyucu 3 10» Başhademe Tıp Fakültesi Merkezi» Mütercim daktilo Hademe ı Ressam 1 350» Daktilo (Ecnebi dil bilir) Daktilosteno Sağlık merkezi Daktilo Hekim 1 150» Başhemşire Dos y acı 1 25 Hemşire (Gezici) J 6 Başhademe Hademe Laborant (Röntgen) ^ Diş Hekimliği Okulu 4 Daktilo ve arşiv memuru (Ya- 5 Dişçi bancı dil bilir) ^ Hademe Lâborant 1 225» 3 100» 2 300» Muhasebe x Teknisyen Memur 1 300» 1 250» Başhemşire j> Röntgenci 1 150» Memur 1 150» Lâborant Daktilo Daktilo Hademe l' Hademe Bekçi Merkez bakım ve işletme servisi 3 Hemşire Hastabakıcı Daire müdürü Teknisiyen «T T '., orv_ «Eczacı Okulu» 1 ooo 2 Marangoz Teknisyen 1 22i

10 No II G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 3 Ressam Başeczacı Memur Eczacı Laborant Eczacı kalfası 2 125» Usta Daktilo Daktilo Hademe Terzi, Gece bekçisi Memur Gassal Klinik ve enstitü hizmetlileri 3 Başaşgı » Narkozcu 2 400» 1 200» ^şçı yardımcısı 2 150» Aşç, Lâboratuvar şefi ~ 6 400» 4 125»» ' » »» Terzi yardımcısı Röntgenci Memur Bakteriyolog Kaloriferci Laborant l ŞQİ 1 150» Usta 2 100» Bahçıvan 2 150» » 3 100» Hademe Teknisiyen (Hijyen) 1 300» ÇapaAtelyesi» 1 300» yardımcısı Teknisiyen Ressam * Fotoğrafçı 1 250» Sanatkâr işçi Makinist Şoför Usta Daktilo 1 200» ^ Elektrikçi Hastabakıcı Usta 2 150» 9 125» Klinik özel personeli» » orn başhemşire Hademe _ 1 -ırn» «1 3UU KapiC1 * 15, Başhademe » ^ 2 20» * Kaloriferci *,... ' ^ Sn,, 1r n Diyet hemşiresi 1 300» yardımcısı /. Hademe Hem * ıre» 10 ^JUU * '» Çapa Hastanesi ' Hemşire i Daire Müdürü Hastabakıcı

11 No II G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret Masajcı ' Bahçıvan 1 125» Teknisiyen 1 175» 2 150» Ebe Laborant 1 300» Santralci 1 150» Usta 1 150» Memur 1 300» Hukuk Fakültesi» ' Hademe * Daktilo ^ 34 m» B k. 2 10()» * Tabancı Diller Okulu» x 6 Baghademe Daktilo Hademe Hademe Gece bekçisi Fen Fakültesi Devletler Hukuku Türk Enstitüsü 1 Botanik uzmanı Daktilo Teknisiyen Hademe 1 100» 1 300» Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enst.» Memur Fotoğrafçı Kitaplık memuru Teknisiyen Daktilo Elektrik Uzmanı Hademe Elektrikçi 1 350» İdari İlimler Enst. 2 Usta 1 ' Daktilo Atelye ustası Usta Mukayeseli Hukuk Enstitüsü * - 1 ' 5 1 Makinist Daktilo 1 250» iv ' 3 Laborant Edebiyat Fakültesi «050 4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 1 350» 2 250» 1 225» 4 225» 2 175» 7 200» 1 125» Fotoğrafçı 1 475» Usta Daktilo (Yabancı dil bilir) Kaloriferci 1 175» Elektrikçi » % îşçi 3 125» 3 150

12 No II G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret Gazetecilik Enstitüsü 5 Kütüphane memuru 1 350, «, nn c onn 5 Memur MemUr Daktilo Kaloriferci isçisi _,,., nn 0 TT ı * i onrt 6 Hademe Kaloriferci 1 200,,.,.,..-.,, Afattı/e Enstitüsü» 1 175» Daktilo Santralci Hademe îşçi Bahçıvan İktisat Tarihi Enstitüsü " ' l?j? 4 Daktilo 250 \ 7,IÎ 6 Hademe 1 100» İşletme İktisadı Enstitüsü 6 Başhademe 1 150» Memur Gece bekçisi Daktilo. ' *» Bekçi Hademe Hademe Orman Fakültesi İktisat Fakültesi _. 4 Daktilo (yabancı dil bilir) Daktilo (Yabancı dil bilir) 1 250» 1 200» Ressam 1 200» Elektrikçi 1 175» Usta (Marangoz) Memur ' Makinist Teknisiyen s Başhademe g 0 fg r Bekçi Laborant ttn^an«a on ınn «ITK j.xaucıuo *i\r a. w «^ ^ j. ı a» İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü 1 Teknisiyen y *» Daktilo g f şç i / 6 Hademe Santralci Bahçıvan » istatistik Enstitüsü «10c 6 Bekçi Daktilo Hademe Arşivci 1 250» Hademe Kaloriferci 1 200

13 No II E - CETVELİ. Bölüm : 203 Geçici hizmetliler ücreti 11 Rektörlük 15 Fen Fakültesi 16 İktisat Fakültesi Bölüm : 204 Ecnebi profesörlerle uzmanlar ücreti 11 Rektörlük 12 Tıp Fakültesi 13 Hukuk Fakültesi 14 Edebiyat Fakültesi 15 Fen Fakültesi L 16 iktisat Fakültesi 17 Orman Fakültesi 18 Yabancı Diller Okulu Kanun No. a - CETVELI 4999 istanbul Üniversitesi binalarının yapılması hakkında Kanun 6408 istanbul Üniversitesi Fen ve Tıp fakülteleri için (Cyclatron) inşa ve tesisi hakkında Kanun

14 No II L - CETVELİ* D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş Tıp Fakültesi Fen Fakültesi 5 Profesör Profesör Doçent » » » » » Asistan Doçent » Asistan » » 2 40 Hukuk Fakültesi nn İktisat Fakültesi 4 Profesör * Profesör Doçent » » Doçent Asistan Asistan » » » ' » » » 4 35 Orman Fakültesi Edebiyat Fakültesi 4 Profegör Profesör » ^ Doçent Doçent ' » » » Asistan Asistan » » ' » » » » Memur 2 25

15 No II B, - CETVELİ (E) cetvelindeki for Genel bütçede mütenazırı tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı mül bu bütçe için de uygulanır. Fasıl 204 Yabancı profesörler ve uzmanlar ücreti Sözleşmeleri gereğince ödenecek aylık ücretlerle sözleşmelerde yazılı olup bütçe karşılığı bulunan diğer masrafları bu bölümden ödenir. Fasıl 223 Konferans için yurt içinden ve dışından getirtileceklerin başka masrafları harcırahlariyle ücret ve Konferans için getirileceklere verilecek ücret ve harcırahlar 6245 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre rektörlük ve dekanlıklarca tesbit edilecek miktar ile askerlik dersleri ve konferans ücretleri de bu tertipten ödenir. Fasıl Madde 40 Ecnebi memleketler harcırahı Rektörlük ve dekanlıklarca 452 nci fasılda yazılı hizmetler haricindeki bir hizmetin ifası için yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırahları bu tertipten ödenir. Fasıl 309 Taşıt masrafları Her nevi akaryakıt ve yağlar; lâstiklerin yenilenmesi, Plâka Resmi mevcut olduğu takdirde radyo abone ücreti, diğer vergi ve resimler patinaj zinciri, temizlik malzemesi ve yedek parçalar ve her çeşit onarımlar. Fasıl 417. Üniversite binalarının Bina, Arazi vergileri, tapu tescil harcı ve diğer masraflariyle bina levazımı eşya ve sair menkullerin sigorta bedelleri Üniversiteye ait bilûmum gayrimenkullerin ve buralarda mevcudolup sigorta edilen menkul eşyalarla enstitü, lâboratuvar; klinik ve kütüphaneler ve levazımı ile kitapların sigorta bedelleri, vergi, resim, ve her türlü harç ve diğer masraflar bu tertipten ödenir. Fasıl 419. Mahkeme masrafları Mahkemelere ve icra daireleriyle Şûrayı Devlet, itiraz ve Temyiz komisyonlarına ödenecek harç, resim, vergi ve her türlü masraflar hakem ilân ücretleri, bütçeye giren daireler için üzerine sonuçlanan dâvalarla ilân ve diğer tarafa ödeme ödevi yüklenilen mahkeme masrafları ve avukatlara verilmek üzere takdir olunacak ücreti vekâlet, bu tertipten ödenir. Fasıl Madde Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemelerle ilgili her çeşit masraflar Enstitü, lâboratuvar ve okulların fennî alet levazımı, ecza, kimyevi maddeler ve her türlü malzemeler, öğretimle ilgili her türlü materyalin alımı, yaptırma onarımı, tecrübe hayvanları, yeni bakım ve çoğalması için gerekli tesis ve malzeme masrafları, alet ve cihazların taşlma, montaj ve onarma masrafları, tatbikat ve inceleme için şehir içindeki kurumlara veya yurt içindeki başka şehirlere gönderilecek öğretim üyeleriyle yardımcılarının 6245 sayılı Kanuna göre tahakkuk edecek harcırahları, öğrencilerin tatbikat ve inceleme için şehir içi ve dışında yapacakları gezilerde veya yurt içinde başka mahallere gidiş ve dönüşlerinde ihtiyar edecekleri mutat en ekonomik nakil vasıtası masraflariyle Fakülte Yönetim kurulları kararları ve 6245 sayılı Kanundaki asgari haddi geçmemek üzere belirtilecek yevmiyeleri bu tertipten ödenir. öğrencilerin gezilerinde şehir içinde banliyö trenleri, vapur, şehir içi otobüsleri, şehir içinde

16 No II vapur veya tren gibi muayyen tarifeli nakil vasıtası işlediği takdirde bu vasıtaların ikinci mevki bilet ücretleri muayyen tarifenin nakil vasıtası işlemi yen veya yapılacak tetkik icabı her iki nakil vasıtasiyle gidildiği zaman buna ait nakil ücretleriyle tatbikat esnasında yapılacak masraflar, yazı, hesap, teksir makineleri ve bunların bütün levazımı, teferruatı, nakil, montaj, ve onarım masrafları, 500 lirayı geçmiyen badana ve onarım masrafları, fakültelerin öğretim ve araştırmayı ilgilendiren işlerinde, lâboratuvar, atelye ve tatbikat bahçelerinde yevmiye ile muvakkaten çalıştırılacak işçilerin yevmiyeleri, bahçe serlerine lüzumlu malzemenin satmalmması, 500 liraya kadar lâboratuvar ve ser onarımı öğretimle ilgili sair benzer levazımı ve ilânücretleri, ilmî ve fennî kurumların işletme ve levazımından doğan havagazı ücretleriyle iş icabı lâboratuvar, atelye ve tatbikat bahçelerinde giyilmeye mecbur melbusata ait masraflar ve satmalmacak öğretimi ilgilendiren malzemenin Gümrük Resmi, nakliye, ardiye ve komüsyon ücreti gibi masraflarla öğretimi ilgilendiren resim, heykel, tablo, vitrin gibi sair masraflar bu tertipten ödenir. Fasıl Enstitülerin her çeşit masrafları Enstitülerin demirbaş, döşeme, öteberi, kırtasiye gibi büro malzemesi ile posta, telgraf ve telefon ücretleri kitap mecmua, gazete, broşür, satmalına ve abone bedelleri, telif tercüme hakları ve tercüme ücretleri, yayınlar ilgili diğer her türlü masrafları, enstitülerce muvakkat memuriyetlo yurt içinde görevlendirilenlerin harcırahları bu formülde yazılı öğretimi ilgilendiren giderler, senato kararma göre bu fasıldan ödenir. Fasıl 435 Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları a) Belediye ve evkaf daireleriyle Tıp Fakültesince tesbit edilecek ve kararlaştırılacak esaslar dairesinde ödenecek yatak bedelleri. Madde 11 Hastanelerin öğretimi ilgilendiren masrafları, yatak bedelleri ve diğer masraflar b) 420 nci (araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren masraflar.) faslına ait formülde yazılı masraflar ile yayın masrafları bilûmum alet, cihaz, ilâç, tesisat, montaj ve nakil onarım işleri, hastane kliniklerinde öğrencilerine bilgilerini arttırmak maksadiyle, hastaneye kabul olunan hastalara lüzumlu melbusat ile, yatak,karyola, komedin ve saire hasta ile ilgili malzemeler Senato kararma göre bu tertipten ödenir. Madde 12 Hastanede duyurulacakların yiyecek bedeli Yukarda A fıkrasında yazılı şekilde tahakkuk edecek personel iaşe bedeli bu tertipten ödenir. Fasıl 453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar Memleket içinde ve dışında ilgililerin yapacakları her türlü seyahat ve ikamet masraflariyle, bu maksatla çalıştırılacak mütercim ve tercüman ücretleri, her türlü yayın masrafları (kâğıt bedelleri telif ve tercüme hakları baskı, klişe ve resim ücretleri dâhil) kongre münasebetiyle yapılacak davet, ziyafet ve geziler gibi temsilî mahiyetteki hizmetlerin gerektirdiği her türlü masraflar bu tertipten ödenir. Fasıl Madde 11 Ecnebi öğrencilere verilecek burslar Devamı ve sair şartları Yönetim Kurulunca tesbit edilmek suretiyle Rektörlükçe yabancı öğrencilere verilecek burslar ile bunlara ait her türlü giderler ve yol masrafları bu maddeden ödenir. * Fasıl Madde Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek burslar Senatoca tesbit edilecek esaslar dairesinde Fakülte Yönetim Kurulunca yapılacak yardımlar ile sağlık durumları fakültelerince tesbit edilecek hasta talebelerin tedavi ücretleri ilâç bedelleri ve zaruri masrafları bu tertipten ödenir.

17 No Fasıl 603 Talebe kantinlerine yardım Mevcut ve tesis edilecek talebe kantinlerinin talebeye ucuz yemek vermesini temin için yapacakları her türlü masraflar karşılığı olarak bu tertipten ödeme yapılır. Yapılacak bu ödemelerin şekil ve esasları Üniversitece tanzim edilecek bir talimatnamede belirtilir. Fasıl Madde Yapı onarımı ve küçük yapılar liraya kadar bina ve tesisat onarımı ile bu maksatlarla liraya kadar yapılacak istimlâk bedelleri ve yukarıki miktar dâhilinde bina satmalınması, yukarıki masraflarla yapılacak etüd, proje, aplikasyon masrafları ile tersim malzemesi bedelleri ilân ücretleri bu tertipten ödenir. Fasıl 741 Yapı işleri ve esaslı onarımlar Yapılacak yeni yapı ve onarım işleri ile lüzumlu gayrimenkullerin istimlâk, satmalma bedelleri ve masrafları, muhammin ve bilirkişi ücretleri, yapı ruhsatiye ve harçları, inşaat işlerinde kullanılacak makine ve araçlarla ihale ve emanet şekillerine göre yaptırılacak işlere lüzumlu her çeşit malzeme ve aletin ihtiyaç halinde her zaman satmalınması, taşınması, emaneten yaptırılacak işlerde keşif, test ve sair işlerle ihtiyaç, halinde çalıştırılacak her türlü işçi gündelikleri eksiltmeye çıkarılacak işlerde ilân ücretleri projeler için lüzumlu her nevi kırtasiye ve bunların bası ve nakil masrafları, istikşaf metot ve proje işlerine ait masraflar. Bu tertipten ödenir. * - Riyaseti Cumhura yasılan tezkerenin tarih ve numarası t 27. II ve 1/361 Bu kanunun ilânının Başvekâlete bildirildiğine dair Riyaseti Cumhurdan gelen tezkerenin tarih ve numarası : 28. II ve 4/98 Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cilt Sayfa cilt ve sayfa numaraları : ,799:859,877:881,891,894,913:916 [İnikat : sıra sayılı matbua 45 nci İnikat Zabıt Ceridesine bağmır.]

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942)

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942) Ankara 0 Üniversitesi yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. II. - Sayı : ) No. Kabul tarihi. II. MADDE. Ankara Üniversitesi bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

334 İstanbul Üniversitesi 1955 Yılı Bütçe Kanunu

334 İstanbul Üniversitesi 1955 Yılı Bütçe Kanunu İstanbul Üniversitesi 9 Yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 9 - Sayı: 89) No. Kabul tarihi 0 8..9 MADDE. İstanbul Üniversitesi 9 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli

Detaylı

İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu

İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu (Resmî,Gazete ile ilânı : 3. III. 1958 - Sayı: 9848) No. Kabul tarihi 7094 27.11.1958 MADDE 1. Ege Üniversitesi 1958 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

241 İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II. 1953 - Sayı : 8347)

241 İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II. 1953 - Sayı : 8347) 24 İstanbul Üniversitesi 953 yılı Bütçe Kanunu No. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II. 953 - Sayı : 8347) Kabul tarihi 6057 25. II. 953 MADDE. İstanbul Üniversitesi 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan

Detaylı

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150)

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :.. 959 - Sayı,: 050) No. Kabul tarihi 73. II. 959 MADDE. Devlet Hava Meydanları İşletmesi- Umum Müdürlüğü

Detaylı

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145)

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145) 5 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 99 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı; 75) No. 58.-' *' r Kabul tarihi ' * 7..99 BÎRÎNCl MADDE Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdülrüğü

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

58 Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu

58 Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu 58 Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 27.; 2.1962 - Sayı : 11046) No. 15 KaJbul tarihi 23. 2. 1962 MADDE 1. Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı yatırımlar dışında 'kalan

Detaylı

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu 358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 5.3. 1963 - Sayı : 11347) No. Kabul taoim 209 20. 2. 1963 MADDE 1. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

187 İstanbul Üniversitesi 1933 yılı Bütçe Kanunu

187 İstanbul Üniversitesi 1933 yılı Bütçe Kanunu 87 İstanbul Üniversitesi 933 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 2. 3. 963 - Sayı : 345) No. Kabul tarihi 94 7. 2. 963 MADDE. istanbul Üniversitesi 963 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri

Detaylı

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650)

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650) 484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 7.3.964 - Sayı : 650) No. 435 Kabul tarihi 28. 2. 964 MADDE. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel

Detaylı

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu - 807 frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı:. III. 949 - Sayı: 74) No. - Kabul tarihi 47 8..949 BİRİNCİ MADDE Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı giderleri

Detaylı

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.III.1957 - Sayı : 9548) No. Kabul tarihi 6937 28.11.1957 MADDE 1. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun. (Resmî Gazete ile yayımı : 8. 7. 1967 - Sayı : 12642)

412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun. (Resmî Gazete ile yayımı : 8. 7. 1967 - Sayı : 12642) 412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı :.. 1 - Sayı : 1242) No. Kabul tarihi 2 4.. 1 MADDE 1. Merkezi Ankara'da olmak üzere «Hacettepe Üniversitesi adı ile tüzel haiz

Detaylı

T.C. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 27 ŞUBAT 1959 CUMA KANUNLAR. D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık. Kütüphaneci. Profesör. Doçent.

T.C. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 27 ŞUBAT 1959 CUMA KANUNLAR. D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık. Kütüphaneci. Profesör. Doçent. T.C R esmı Gazete Kuruluş tarihi: Ekim - 0 idare «0 yam isleri için Başvekalet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur. ŞUBAT CUMA Sayı: 0 KANUNLAR sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 72 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 31.XII.1946 - Sayt : 6486) No. _ ' Kabul tarihi 4987 16. XII. 1946 BÎRİNİ"! MADDE 1946

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Devre: XI içtimaa Kt\ S. SAYISI : OU 959 Yılı Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/265) T, c. ~~~

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Besini Gazete ile ilâm : 1.III. 1954 - Sayı : 8646) No. Kabul tarihi 6297 28.11.1954 MADDE 1. Devlet bütçesine giren dairelerin 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

377 Orman Umum Müdürlüğü 1955 Yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 3. III Sayı : 8945)

377 Orman Umum Müdürlüğü 1955 Yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 3. III Sayı : 8945) 377 Orman Umum Müdürlüğü 955 Yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 3. III. 955 - Sayı : 8945) No. Kabul tarihi 6505 8.II.955 MADDE. Orman Umum Müdürlüğü 955 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.1965 - Sayı : 11936)

(Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.1965 - Sayı : 11936) 03 Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.965 - Sayı : 936) No. Kabul tarihi 534 6. 2. 965 MADDE. 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun

Detaylı

336 Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 1960 -, Sayı: 10449)

336 Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 1960 -, Sayı: 10449) 336 Orman Umum Müdürlüğü 60 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 60 -, Sayı: 044) No. Kabul tarihi 7456 7. II. 60 MADDE. Orman Umum Müdürlüğü 60 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

j S. SAYISI : t 1953 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçesi

j S. SAYISI : t 1953 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçesi j S. SAYISI : t Yılı Ankara Üniversitesi Bütçesi i Ankara Üniversitesi yılı Bütçe Kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (/) T.C. Başbakanlık 8. XI. Muamelât Genel Müdürlüğü Tetkik Müdürlüğü Say t :

Detaylı

258 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanunu. (Resmi Gazete ile ilânı : 4. III. 1958 - Sayı : 9849)

258 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanunu. (Resmi Gazete ile ilânı : 4. III. 1958 - Sayı : 9849) 258 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanunu (Resmi Gazete ile ilânı : 4 III 1958 - Sayı : 9849) No, Kabul tarihi 7100 28 II 195S MADDE 1 Devlet Hava Meydanları İşletmesi

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 )

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 ) - 167 - İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs 1928 - Sayı : 890 ) No. 1242 BİRİNCİ MADDE İstanbul Darülfünunu re müteşekkil bulunduğu medreselerin

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur.

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. Devre : XI Q /Q İçtima: S. SAYISI : üö İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ek kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (/33) Yüksek

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

390 Orman Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanunu

390 Orman Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanunu 390 Orman Umum Müdürlüğü 957 yılı Bütçe Kanunu ; - (Resmî Gazete ile ilâm : 4.III.957 - Sayı : 9550) No. : 693 Kabul tarihi 28. II. 957 MADDE. Orman Umum Müdürlüğü 957 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

130 ' Ankara Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28.II Sayı ; 9846)

130 ' Ankara Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28.II Sayı ; 9846) 130 ' Ankara Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu İ#ı (Resmî Gazete ile ilâm : 28.II.1958 - Sayı ; 9846) No.,,.,, Kabul tarihi 7091 v- 27. II, 1958 MADDE 1. Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yılı yatırımlar

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

[1] SAYILI CETVEL. Ziraat Alet ve Makineleri ihtisas ve Makinist okulları

[1] SAYILI CETVEL. Ziraat Alet ve Makineleri ihtisas ve Makinist okulları _~ 1Ö72 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ziraat Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490)

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) 101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) No. Kabul tarihi 4976 23. XII. 1946 BİRİNCİ MADDE 1946 yılı

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ 100 KASA HESABI 278,992.23 278,992.23 0.00 0.00 102 BANKA HESABI 90,084,895.32 88,205,834.05 1,879,061.27 0.00 1 T.C. ZİRAAT BANKASI DARICA SUBESİ 85,099.33 82,099.16 3,000.17 0.00 T.C.ZİRAAT BANKASI POSTA

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu

427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu 427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 946 yılı Bütçe Kanunu (Hami Gazete ile ilâm :.T. 96 - Sayı : 6-96) No. Kabul tarihi 4823 28. XII. 9 BİRİNCİ MADDE Hudut A e Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15 PRATİK BİLGİLER 2017 KATSAYILAR AYLIK KATSAYI 0,096058 01/01/2017 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,030462 TARİHİNDEN TABAN AYLIK KATSAYISI 1,503595 GEÇERLİ AİLE YARDIMI 2.134 204,99 ÇOCUK YARDIMI (0-6 YAŞ) 500 48,03

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ 276 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.1.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.2.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.3.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.4.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.5.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-02.1.6.01

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94 Yılı : GİDERLER HESABI 2.193.217.517,94 6 GELİRLER HESABI 2.547.2.935,59 Personel 3.958.1,82 6 Vergi Gelirleri 224.968.595,68 Memurlar 246,24 6 Harçlar 224.968.595,68 Ek Çalışma Karşılıkları 246,24 6 Diğer

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR ANKARA TİCARET BORSASI 31.12.2015 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 364.385,67 258.570,96 2.210.677,06 1.740.821,72 Kasa 32.565,73

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: B.18.0.SGB.0.04.848.06/ 132-471 05.05.2008 Konu: Yurtdışı gündelikleri STANDART NO: 2 Bilindiği üzere; 17.01.2007 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-010-06-542

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

Dovrtt Î X Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Dovrtt Î X Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Dovrtt Î X Içüm.: a AA S. SAYISI : Ol 9 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesi 9 yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/) T. a Başvekâlet 7. XII. 9 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

., _, 463 1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1956 - Sayı : 9247) Kabul tarihi 6695 29.11.

., _, 463 1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1956 - Sayı : 9247) Kabul tarihi 6695 29.11. ., _, 463 1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1956 - Sayı : 9247) No. Kabul tarihi 6695 29.11.1956 MADDE 1. - Devlet bütçesine giren dairelerin 1956 bütçe yılı yatırımlar

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 75.6.319,79 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 MEMURLAR 57.9.563, Temel Maaşlar 26.0.5,16 Temel Maaşlar 26.0.5,16 20.951.174,31 20.951.174,31 10.3.534,56 10.3.534,56 771.486,63

Detaylı