11 Kasım Mayıs 2011 Tarihleri Arasındaki Yatırım Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11 Kasım 2010 11 Mayıs 2011 Tarihleri Arasındaki Yatırım Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu"

Transkript

1 B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Birinci Alt Fonu 11 Kasım Mayıs 2011 Tarihleri Arasındaki Yatırım Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 20 Mayıs 2011

2

3 İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Finansal Tabloları Tamamlayıcı Dipnotlar İç Kontrol Sisteminin Durumuna İlişkin Rapor Varlıkların Saklanmasına İlişkin Rapor Borsa Dışında Taraf Olunan Sözleşmelerin Adil Fiyat İçermesi ve Birim Pay Değerinin Mevzuata, İçtüzük ve İzahnamede Belirlenen Değerleme İlkelerine Uygun Olarak Hesaplanmasına İlişkin Rapor

4

5 Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi nin B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Birinci Alt Fonu Fon Kurulu na; Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi nin Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu na ( Şemsiye Fon ) Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Birinci Alt Fonu nun ( Alt Fon ) ekte yer alan 11 Mayıs 2011 tarihli bilançosu, fon toplam değeri ve fon portföy değeri tabloları, 11 Kasım Mayıs 2011 tarihleri arasındaki yatırım dönemine ait gelir tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ve dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak Kurucunun Sorumluluğu Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ( Kurucu ), finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan yatırım fonları hakkındaki muhasebe ve değerleme düzenlemelerine göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, fonun iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, fon yetkilileri tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca fon yetkilileri tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

6

7 Görüş Görüşümüze göre, fon portföyünün değerlemesi, fon toplam değeri ve birim pay değerinin hesaplanması işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu nun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri ve Şemsiye Fon un iç tüzük hükümleri ile Alt Fon un izahnamesine uygunluk arz etmekte; ilişikteki finansal tablolar, Alt Fon un 11 Mayıs 2011 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve 11 Kasım Mayıs 2011 tarihleri arasındaki yatırım dönemine ilişkin finansal performansını, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan yatırım fonları hakkındaki muhasebe ve değerleme düzenlemeleri (Not 3) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Görüşümüzü etkilememekle birlikte aşağıdaki hususa dikkat çekilmesi gerekli görülmüştür: Alt Fon un yatırım dönemi 11 Mayıs 2011 tarihi itibarıyla sona ermiş olup, fon portföyündeki tüm varlıklar 12 Mayıs 2011 vadeli ters repo işlemlerine yatırılmış olup 12 Mayıs 2011 tarihinde katılma payı sahiplerine payları oranında ödeme yapılmak sureti ile Alt Fon sonlandırılmıştır. İstanbul, 20 Mayıs 2011 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Erdal Tıkmak, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi

8

9 11 Mayıs 2011 Tarihi İtibarıyla Ayrıntılı Bilanço (Birim Türk Lirası) Cari Dönem 11 Mayıs 2011 VARLIKLAR TOPLAMI I - Hazır Değerler 648 A- Kasa - B- Bankalar 648 C- Diğer Hazır Değerler - II - Menkul Kıymetler A- Hisse Senetleri - B- Özel Kesim Borçlanma Senetleri - C- Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri - D- Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar E- Diğer Menkul Kıymetler - III - Alacaklar - IV - Diğer Varlıklar - BORÇLAR TOPLAMI (13.175) V - Borçlar (13.175) A- Banka Avansları - B- Banka Kredileri - C- Menkul Kıymet Alım Borçları - D- Fon Yönetim Ücreti (10.820) E- Denetim Ücreti (850) F- Diğer Borçlar (1.505) NET VARLIKLAR TOPLAMI VI - FON TOPLAM DEĞERİ A - Katılma Belgeleri B - Katılma Belgeleri Net Değer Artışı/(Azalışı) C - Fon Gelir Gider Farkı Cari Yıl Fon Gelir Gider Farkı Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı - FON TOPLAM DEĞERİ İlişikteki notlar, bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

10 11 Kasım Mayıs 2011 Tarihleri Arasındaki Yatırım Dönemine Ait Ayrıntılı Gelir Tablosu (Birim Türk Lirası) Cari Dönem 11 Kasım Mayıs 2011 I - FON GELİRLERİ A - Menkul Kıymetler Portföyünden Alınan Faiz ve Kar Payları Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları - Hisse Senetleri Kar Payları - Borçlanma Senetleri Faizleri - 2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları Diğer Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları - B - Menkul Kıymetler Satış Karları Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Karları - Hisse Senetleri Satış Karları - Borçlanma Senetleri Satış Karları - 2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Karları 2 3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Karları C - Gerçekleşen Değer Artışları D - Diğer Gelirler II - FON GİDERLERİ ( ) A - Menkul Kıymetler Satış Zararları (1.325) 1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları - Hisse Senetleri Satış Zararları - Borçlanma Senetleri Satış Zararları - 2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları (126) 3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları (1.199) B - Gerçekleşen Değer Azalışları (24) C - Faiz Giderleri - 1- Banka Avans Faizleri - 2- Banka Kredi Faizleri - D - Diğer Giderler ( ) 1- İhraç İzni Ücretleri - 2- İlan Giderleri - 3- Sigorta Ücretleri - 4- Aracılık Komisyonu Giderleri - 5- Noter Harç ve Tasdik Ücretleri - 6- Fon Yönetim Ücretleri ( ) 7- Denetim Ücretleri (1.699) 8- Katılma Belgesi Basım Giderleri - 9- Vergi Resim Harç ve Bazı Giderler (307) 10- Kırtasiye Giderleri Saklama Komisyon Giderleri (1.378) 12- Avans Faizi Tahvil Borsa Payı (455) 14- Vadeli İşlem Komisyonu Diğer Giderler (3.013) III - FON GELİR-GİDER FARKI İlişikteki notlar, bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2

11 11 Mayıs 2011 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu (Birim Türk Lirası) Cari Dönem 11 Mayıs 2011 Nominal Rayiç Değeri Değeri % I - HİSSE SENETLERİ II - DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI A - Türk Lirası Devlet Tahvili ve Bonoları B - Yabancı Para Devlet Tahvili ve Bonoları III - TERS REPO ,00 IV - BORSA DIŞI OPSİYON SÖZLEŞMELERİ FON PORTFÖY DEĞERİ ,00 İlişikteki notlar, bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 3

12 11 Mayıs 2011 Tarihi İtibarıyla Fon Toplam Değeri Tablosu (Birim Türk Lirası) Cari Dönem 11 Mayıs 2011 Grup Toplam Tutarı % % A - Fon Portföy Değeri ,00 100,07 B - Hazır Değerler ,00 0,00 1- Kasa Bankalar ,00 0,00 3- Diğer Hazır Değerler C - Alacaklar D - Diğer Varlıklar E - Borçlar (13.175) 100,00 (0,07) 1- Banka Avansları Banka Kredileri Menkul Kıymet Alım Borçları Fon Yönetim Ücreti (10.820) 82,13 (0,06) 5- Denetim Ücreti (850) 6,45 (0,00) 6- Diğer Borçlar (1.505) 11,42 (0,01) FON TOPLAM DEĞERİ ,00 Toplam Pay Sayısı (Adet) 1,755,380,000 Dolaşımdaki Pay Sayısı (Adet) 1,684,400,000 Katılım Belgesi Birim Pay Değeri (Türk Lirası) 0, İlişikteki notlar, bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 4

13 11 Mayıs 2011 Tarihi İtibarıyla Finansal Tabloları Tamamlayıcı Dipnotlar (Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL )) 1 Fon Hakkında Genel Bilgiler Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Birinci Alt Fonu ( Alt Fon ), Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37. ve 38. maddelerine dayanılarak, 27 Ağustos 2010 tarihinde Ankara ili Ticaret Sicili Memurluğuna 1070 sicil numarası altında kaydedilen (2 Eylül 2010 tarih ve 7641 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen) Türkiye Halk Bankası AŞ Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu ( Şemsiye Fon ) içtüzüğü ile izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma payları karşılığında toplanacak paralarla, katılma payı sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, ters repo ve Sermaye Piyasası Kurulu nca ( SPK ) uygun görülen diğer finansal varlıklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla SPK nın 20 Ağustos 2010 tarih ve B.02.1.SPK sayılı izni ile kurulmuştur. Bu Alt Fon un paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 28 Ekim 2010 tarih ve B.02.1.SPK sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır. Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Kurucu ; Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetici ; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi ( Takasbank ) ise Saklayıcı Kuruluş olarak Alt Fon un izahnamesinde yer almaktadır. 2 Fon un Yönetim Stratejisi Alt Fon portföyündeki varlıklar, SPK nın düzenlemelerine, Şemsiye Fon içtüzüğüne ve Alt Fon izahnamesine uygun olarak seçilir ve Alt Fon portföyü Yönetici tarafından Şemsiye Fon içtüzüğüne ve SPK nın Seri:VII, No:10 sayılı Tebliği nin 41. maddesine uygun olarak yönetilir. Alt Fon un yatırım amacı; yatırım dönemi sonunda katılma payı sahiplerinin anaparalarının %100 ünün korunması ve borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla ABD Dolar kurunun (USD/TRY) yükselişinden katılım oranında getiri sağlamaktır. Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, Alt Fon, portföyünün %95 i ile borsada işlem gören T.C. Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve ters repo sözleşmelerinden biri veya birkaçına yatırım yapılır. Getiri hedefine yönelik olarak ise, portföyün yaklaşık %5 i ile izahnamede belirlenmiş niteliklere sahip, ABD dolar kurunun (USD/TRY) yükselişine katılım sağlayacak olan borsa dışından alınan bir opsiyon sözleşmesine yatırım yapılır. 3 Uygulanan Muhasebe Prensipleri Genel: SPK, 28 Şubat 1990 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Seri: XI, No: 6 sayılı Menkul Kıymetler Yatırım Fonları Finansal Tabloları ve Raporlarına İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ ve bu tebliğe değişiklik getiren 19 Aralık 1996 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan, Seri: VII, No: 10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği inde ve bu tebliğlere değişiklik ve eklemeler yapan ilgili diğer tebliğlerle, Sermaye Piyasası Kanunu na tabi menkul kıymet yatırım fonları tarafından düzenlenecek finansal tablolar ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kuralları (bundan sonra SPK tarafından yayımlanan menkul kıymet yatırım fonlarına ilişkin genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri olarak anılacaktır) belirlemiştir. Alt Fon, finansal tablolarını SPK tarafından yayımlanan menkul kıymet yatırım fonlarına ilişkin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlamaktadır. 5

14 11 Mayıs 2011 Tarihi İtibarıyla Finansal Tabloları Tamamlayıcı Dipnotlar (Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL )) 3 Uygulanan Muhasebe Prensipleri (devamı) Gerçekleşen değer artışları: Alt Fon portföyündeki menkul kıymetler, Alt Fon izahnamesindeki hükümlere göre değerlemesi sonucunda ortaya çıkan değerleme farkları bilançodaki Fon toplam değerinin içinde yer alan katılma belgeleri değer artış/azalış hesabına kaydedilmektedir. Dolayısıyla, değerleme farkları, ancak ilgili menkul kıymetin elden çıkartılarak, gerçekleşmesi halinde gelir veya gider hesaplarına intikal ettirilmektedir. Her ayın 1 inci ve 15 inci günleri (İstanbul, İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası nın tatil günlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) itibarıyla yapılan değerlemeler sonucu oluşan Alt Fon fiyatı ilan edilmektedir. Katılma belgeleri: Katılma paylarının yatırım dönemi içerisinde alımı kabul edilemez. Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde Alt Fon a geri satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Söz konusu komisyonlar tahsil edildikleri gün Alt Fon a gelir olarak kaydedilir. Alt Fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %2 dir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar elde tutanlardan komisyon alınmaz. Katılma paylarının alım satımında, beher pay için, Fon toplam değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle bulunan değer esas alınmaktadır. Satılan katılma belgeleri satış tutarlarıyla ve geri satın alınan katılma belgeleri alış tutarlarıyla katılma belgeleri hesabında izlenmektedir. Menkul kıymetlerin değerlemesi: Alt Fon un izahnamesi menkul kıymetlerin değerlemesine ilişkin olarak aşağıdaki hükümleri içermektedir: Alt Fon fiyatı, her ayın 1 inci ve 15 inci günlerinden (İstanbul, İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası nın tatil günlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) bir iş günü önce olmak üzere ayda iki kere ilan edilir. Alt Fon un yatırım dönemi sonunda bu günlere bağlı olmaksızın değerleme yapılacak ve ilan edilecektir. Portföydeki varlıkların değeri aşağıdaki esaslara göre tespit edilir: Portföye alınan varlıklar alım fiyatları ile kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. Eğer yabancı para ürünlerin fiyatlaması TL cinsinden yapılıyorsa, yukarıdaki hesaplamaya gerek kalmamaktadır. Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan ağırlıklı fiyat ve oranlarla değerlenir. İki seans uygulayan borsalarda değerleme fiyatı ikinci seans ağırlıklı fiyatı ve oranıdır. İMKB küçük işlemler pazarında oluşan fiyatlar değerlemede dikkate alınmaz. Borsada işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma senetleri, ters repo ve repolar son işlem tarihindeki iç verim oranı (günlük nakit girişlerini nakit çıkışlarına eşitleyen iskonto oranı) ile değerlenir. Yukarıdaki şekilde değeri belirlenemeyen varlıklar ise, piyasa fiyatını en iyi yansıtacak şekilde fon kurulu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde değerlenir. 6

15 11 Mayıs 2011 Tarihi İtibarıyla Finansal Tabloları Tamamlayıcı Dipnotlar (Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL )) 3 Uygulanan Muhasebe Prensipleri (devamı) Menkul kıymetlerin değerlemesi: (devamı) Portföydeki yabancı para birimi üzerinden çıkarılan menkul kıymetler satın alındıkları borsada değerleme günü itibarıyla oluşan fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir. Gelir ortaklığı senetleri ile dövize endeksli gelir ortaklığı senetleri ve dövize endeksli tahvillerin değerlemesi 19 Aralık 1996 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Seri:VII, No:10 sayılı tebliğin ( Tebliğ ) 45 inci maddesi çerçevesinde yapılır. Portföye borsa dışından alınan türev araçların değerlemesine ilişkin olarak, portföye dahil edilen opsiyonun satın alındığı kurumdan temin edilecek opsiyonun alış fiyatı kullanılacaktır. Bu fiyat; Monte Carlo simülasyonu, Black&Scholes modeli ya da uygun görülecek diğer metotlar kullanılarak doğrulanacaktır. Bu kontrollerde kullanılacak standart sapma (volatilite) için opsiyonun satın alındığı ve/veya diğer kuruluşlardan elde edilecek uygun vadedeki implied volatilite yada uygun verilerin elde edilememesi durumunda diğer veri sağlayıcı kuruluşlar tarafından elde edilip belgelendirilecek geçmiş tarihli historical volatilite değerleri kullanılacaktır. Her bir fiyat açıklama döneminde karşı tarafın verdiği kotasyon ile hesaplanan fiyat karşılaştırılır. Opsiyon sözleşmesinin alındığı gün ve değerleme günlerinde fiyatın makul ve adil bir fiyat olmasını teminen yapılan karşılaştırmada aradaki farkın %3 ten az olması beklenir. Karşı kurumun verdiği fiyatlar ile hesaplanan fiyatlar arasında mutabık kalınamaması durumunda, karşı kurum fiyatı bir kez daha gözden geçirmesi hususunda uyarılır. Hangi fiyatın kullanılacağı fon kurulu tarafından ayrıca gerekçeli ve yazılı karara bağlanır. Alt Fon Toplam Değeri, alt fon portföy değerine varsa diğer varlıkların ve alacakların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle bulunur. Alt Fon un devamı süresince alınan bedelsiz hisse senetleri, temettü, faiz ve kar payları v.b. alındıkları gün Alt Fon un toplam değerine dahil edilir ve bu ödemeler takip eden ilk fon toplam değeri hesaplamasında dikkate alınır. Bir payın değeri, Alt Fon toplam değerinin tedavüldeki katılma paylarının kapsadığı pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. İhraç edilen katılma paylarının tümü satılıncaya kadar, her payın değeri, Alt Fon toplam değerinin tedavüldeki pay sayısına bölünmesi ile bulunur. 7

16 11 Mayıs 2011 Tarihi İtibarıyla Finansal Tabloları Tamamlayıcı Dipnotlar (Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL )) 4 Fon Bilançosu Dipnotları 4.1 Katılma belgesi, 11 Mayıs 2011 tarihli birim pay değeri, fon toplam değeri ve dolaşımdaki pay sayısı: 11 Mayıs 2011 Fon toplam değeri : TL İhraç edilen pay sayısı : 1,755,380,000 Pay Dolaşımdaki pay sayısı : 1,684,400,000 Pay Katılma belgesi birim pay değeri : 0, TL 4.2 Çıkarılmış katılma belgesi sayısı ve dönem içinde satılan ve geri alınan katılma belgesi sayısı: 11 Mayıs 2011 Dönem başındaki çıkarılmış pay sayısı : 1,755,380,000 Pay Dönem içinde geri dönen pay sayısı : (70,980,000) Pay Dönem sonundaki dolaşımdaki pay sayısı : 1,684,400,000 Pay 4.3 Fon süresi: Alt Fon izahnamesine göre, Alt Fon süresizdir. Alt Fon un yatırım dönemi 11 Kasım Mayıs 2011 tarihleri arasında olup 181 gündür. 4.4 Fon portföyünün yönetimi: Alt Fon un, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre belge sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim, temsil ve varlıkların saklanmasından Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Kurucu sorumludur. Fon portföyü, Yönetici tarafından Kurucu ile yapılan bir portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili tebliğler ve Alt Fon izahnamesi hükümlerine uygun olarak yönetilir. 4.5 Menkul kıymetlerin sigorta tutarı: Alt Fon un menkul kıymetleri Takasbank tarafından muhafaza edilmekte olup, fon tutarını temsil eden katılma belgeleri kaydi olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi ( MKK ) nezdinde müşteri bazında izlenir. MKK ve Takasbank nezdinde saklamada bulunan katılma belgeleri ve menkul kıymetler yapılan saklama sözleşmesine istinaden MKK ve Takasbank güvencesi altındadır. 8

17 11 Mayıs 2011 Tarihi İtibarıyla Finansal Tabloları Tamamlayıcı Dipnotlar (Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL )) 4 Fon Bilançosu Dipnotları (devamı) 4.6 Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklanmayı gerektiren hususlara ilişkin bilgiler: Alt Fon un yatırım dönemi 11 Mayıs 2011 tarihi itibarıyla sona ermiş olup, Alt Fon un yatırımlarının vadelerinin dolması sonucu elde edilen TL den TL borçlar düşüldükten sonra kalan TL, fon toplam değerini oluşturmuştur. 12 Mayıs 2011 itibarıyla fon toplam değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesi ile elde edilen katılma belgesi birim pay değeri üzerinden, yatırım dönemi sonunda yatırımcıların sahip olduğu dolaşımdaki paylar geri satın alınmış olup, fon toplam değeri yatırımcıların hesaplarına aktarılmıştır. 4.7 Değerlemede uygulanan döviz kurları: Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. Eğer yabancı para ürünlerin fiyatlaması TL cinsinden yapılıyorsa, yukarıdaki hesaplamaya gerek kalmamaktadır. Alt Fon un ABD Doları (USD/TRY) kuruna dayalı borsa dışından satın aldığı opsiyon işlemi 10 Mayıs 2011 tarihinde itfa olmuştur. 4.8 Değerlemede esas alınan gelir ortaklığı senetleri fiyatları: Fon portföyünde gelir ortaklığı senetleri bulunmamaktadır. 4.9 Açıklanması gerekli görünen diğer hususlar: a) Bilançoda Diğer Borçlar kalemi altında gösterilen TL, 878 TL tutarındaki SPK kurul kayıt ücretinden, 303 TL tutarındaki ödenecek takas saklama komisyonundan ve 324 TL tutarındaki diğer çeşitli borçlardan oluşmaktadır. b) Alt Fon un yatırım dönemi 11 Kasım Mayıs 2011 tarihleri arası olup, 11 Mayıs 2011 tarihinde son fon toplam değeri hesaplanmıştır. 5 Fon Gelir Tablosu Dipnotları 5.1 Tahsil edilemeyen anapara, faiz ve temettü tutarları: Tahsil edilemeyen anapara, faiz ve temettü yoktur. 5.2 Kurucu bankadan alınan avans ve kredi faiz oranları: Bilanço tarihi itibarıyla Kurucu bankadan alınan avans ve kredi faizi mevcut değildir. 5.3 Gelir ve gider hesaplarında bir önceki döneme göre %25 in üzerinde ortaya çıkan artış veya azalışın nedenleri: Alt Fon yatırım döneminin bir yıldan kısa olması sebebiyle karşılaştırmalı bilgilere yer verilmemektedir. 5.4 Alınan temettüler: Dönem içinde tahsil edilen temettü bulunmamaktadır. 5.5 Açıklanması gerekli görülen diğer hususlar: a. Yönetim ücretleri: Yıllık %2,5 (yüzdeikibuçuk) olarak sabitlenen Alt Fon yönetim ücreti oranı, toplam pay fiyatı açıklama gün sayısına bölünerek, her pay fiyatı açıklanan gün için sabit bir yönetim ücreti oranı olarak pay fiyatı açıklama günlerinde tahakkuk ettirilir ve karşılığı ayrılmış Alt Fon yönetim ücreti, her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu ya ödenir. 9

18 11 Mayıs 2011 Tarihi İtibarıyla Finansal Tabloları Tamamlayıcı Dipnotlar (Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL )) 5 Fon Gelir Tablosu Dipnotları (devamı) 5.5 Açıklanması gerekli görülen diğer hususlar (devamı): b. Vergi: Kurumlar Vergisi Kanunu nun 2 numaralı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu na göre kurulan yatırım fonları kurumlar vergisi mükellefidir. Ancak, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5 inci maddesinin (1) numaralı bendinin (d) alt bendi uyarınca menkul kıymet yatırım fonlarının (döviz yatırım fonları hariç) portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Gelir Vergisi Kanunu na 5281 sayılı Kanun ile eklenen geçici 67 nci madde ile 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren menkul kıymetlerden elde edilen kazanç ve iratlar için yeni bir vergileme sistemi öngörülmüş olup konu ile ilgili 257 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 30 Aralık 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67 nci maddesinin 8 numaralı fıkrası uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının (borsa yatırım fonları hariç) kurumlar vergisinden istisna edilmiş portföy kazançları %15 oranında vergi tevkifatına tabi tutulacaktır. Bu kazançlar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu nun 94 üncü maddesi uyarınca ayrıca bir tevkifat yapılmayacağı belirtilmiştir. Bununla birlikte 23 Temmuz 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 22 Temmuz 2006 tarih ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları Sermaye Piyasası Kanunu na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları, konut finansman fonları ve varlık finansman fonları hariç) portföy işletmeciliği kazançları üzerinden 23 Temmuz 2006 tarihinden 1 Ekim 2006 tarihine kadar %10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %0 olarak tespit edilmiştir. Yatırım fonlarından elde edilen gelirler yukarıda belirtildiği üzere 1 Ekim 2006 tarihine kadar söz konusu kurumlar bünyesinde vergilendirilmiş, bu tarihten sonra katılımcı bazında vergilendirmeye başlanılmıştır. 1 Ekim 2006 tarihi sonrasında uygulanacak stopaj oranı ise 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5527 sayılı Kanun ile tam mükellefler için %10, dar mükellefler için %0 olarak belirlenmiştir. c. Diğer: Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde Alt Fon a geri satımı nedeniyle, %2 oranında erken çıkış komisyonu uygulanması sonucunda elde edilen TL gelir tablosunda Diğer Gelirler hesap kalemi altında sınıflandırılmıştır. 10

19 11 Mayıs 2011 Tarihi İtibarıyla Finansal Tabloları Tamamlayıcı Dipnotlar (Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL )) 6 Fon Portföy Değeri Tablosu Dipnotları 6.1 İmtiyazlı hisse senetleri: Bilanço tarihi itibarıyla portföyde imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. 6.2 Alınan bedelsiz hisse senetleri: Dönem içinde alınan bedelsiz hisse senedi bulunmamaktadır. 6.3 İhraç edilen menkul kıymetin toplam tutarının yüzde 10 unu aşan kısmı: Bilanço tarihi itibarıyla portföyde ihraç edilen menkul kıymetin toplam tutarının yüzde 10 unu aşan kısım bulunmamaktadır. 6.4 Menkul kıymetler borsalarına kote edilmemiş kıymetler: Alt Fon, izahnamesinin, Alt Fonun Yatırım Amacı ve Portföy Yönetimi Stratejisi bölümünde belirtildiği üzere getiri hedefine yönelik olarak borsa dışından bir opsiyon sözleşmesi almıştır. Borsa dışı opsiyon sözleşmesi ABD Doları (USD/TRY) kuruna dayalı Call Opsiyonu sözleşmesidir. Sözleşme, Deutsche Bank AG (satıcı) ile Alt Fon (alıcı) arasında 11 Kasım 2010 tarihinde imzalanmıştır ve 10 Mayıs 2011 tarihinde itfa olmuştur. Opsiyonun getirisi ise yatırım dönemi içinde şu şekilde hesaplanmıştır; ABD Doları (USD/TRY) kurunun başlangıç değeri, Alt Fon portföyünün oluşturulduğu, diğer bir deyişle opsiyon sözleşmesinin bağlandığı gün Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından belirlenen ve Avrupa Merkezi saatiyle (CET) saat 14:15 ten sonra ilan edilen (Reuters ECB37 sayfasında yayımlanan) ABD Doları (USD/TRY) kurunun değerleri olacaktır. Alt Fon un yatırım dönemini içinde belirlenen gözlem günlerinde ABD Doları (USD/TRY) kurunun Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından açıklanan ve Avrupa Merkezi saatiyle (CET) saat 14:15 ten sonra ilan edilen (Reuters ECB37 sayfasında yayınlanan) kur değeri başlangıç değerleri ile kıyaslanacaktır ve o gözlem günü itibariyle getirileri hesaplanacaktır. Avrupa Merkez Bankası tarafından ilan edilen kurlar 1 Euro karşılığı olarak açıklandığı için, ABD Doları kuru (USD/TRY), EUR/TRY ve EUR/USD kurları kullanılarak çapraz kur hesaplamasıyla ulaşılan değer olacaktır. Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içerisinde Alt Fon a geri satımı nedeniyle ve opsiyonun 10 Mayıs 2011 tarihinde itfası nedeniyle, opsiyon sözleşmelerinde geri satım işlemi gerçekleştirilmiş ve bu işlemlerden kaynaklanan TL işlem geliri Diğer Menkul Kıymetler Satış Karları hesap kalemi altında, TL işlem gideri Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları hesap kalemi altında sınıflandırılmıştır. Ayrıca, satılan ve itfa olan opsiyon sözleşmeleri için, TL değer artışı Gerçekleşen Değer Artışları hesap kalemi altında, 24 TL değer azalışı Gerçekleşen Değer Azalışları hesap kalemi altında sınıflandırılmıştır. 6.5 Yatırım politikası: Alt Fon izahnamesinde, Alt Fon un yatırım yapacağı sermaye piyasası araçlarının seçimi ve riskin dağıtılmasına ilişkin olarak belirtilen esaslar aşağıdaki gibidir: Alt Fon bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz, mevduat sertifikası ile yabancı yatırım ortaklıklarının paylarını ve yatırım fonlarının katılma paylarını satın alamaz. Alt Fon portföy değerinin en fazla %20 si nakit değerlendirmek üzere yapılan Takasbank nezdindeki borsa para piyasası işlemlerinden oluşur. Alt Fon un operasyonel işlemleri nedeniyle oluşabilecek likidite ihtiyacının karşılanması amacıyla nakit tutulabilir. 11

20 11 Mayıs 2011 Tarihi İtibarıyla Finansal Tabloları Tamamlayıcı Dipnotlar (Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL )) 6 Fon Portföy Değeri Tablosu Dipnotları (devamı) 6.5 Yatırım politikası (devamı): Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyelerin sermaye piyasası araçları ile devletin kefalet ettiği diğer kuruluşların sermaye piyasası araçlarının toplam değeri Alt Fon portföy değerinin en az %0 en çok %100'ünü oluşturur. Mevzuat uyarınca izin verilmiş olan sermaye piyasası araçlarına dayalı olarak yapılabilecek ters repoların değeri Alt Fon portföy değerinin en az %0 en çok %100 ünü oluşturur. Alt Fon portföyüne yatırım amaçlı olarak alınan opsiyon sözleşmeleri ve Kurul ca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçları nedeniyle maruz kalınan toplam risk tutarı Alt Fon toplam değerini aşamaz. Alt Fon portföyüne borsa dışından alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski ise Alt Fon toplam değerinin %20 sini aşamaz. Bu sınırlamaya uyumun yalnızca söz konusu varlıkların portföye dahil edilmeleri aşamasında sağlanması yeterlidir. Alt Fon portföyüne borsa dışından alınan türev araçlar için sermaye piyasası düzenlemelerinde yer alan niteliklere sahip teminat alınması halinde, her bir türev araç için alınan teminat söz konusu türev aracın karşı taraf riskinin hesaplanmasında dikkate alınır. Alt fon portföyüne borsa dışından opsiyon sözleşmeleri de dahil edilecektir. Borsa dışı opsiyon sözleşmelerinin dayanak varlığı ABD Doları (USD/TRY) kuru olacaktır. Borsa dışı sözleşmeler Alt Fon un yatırım amacına uygun olacaktır. Borsa dışı sözleşmelere, sözleşmenin lehtarının Alt Fon olduğuna, dolayısıyla sözleşmeden doğan her türlü haktan Alt Fon un yararlanacağına dair açık bir hüküm eklenmesi zorunludur. Alt Fon un borsa dışında taraf olacağı sözleşmelerin karşı taraflarının, yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip olması gereklidir. Bu kapsamda; - Türkiye de yerleşik mali kuruluşların ulusal notlarının asgari olarak yatırım yapılabilir seviyede olması gereklidir. - Yurt dışında yerleşik kuruluşlar için ise Standard&Poors, Moody s ve Fitch tarafından verilen ihraççı notlarının (issuer rating), ülkemizde kurulu derecelendirme kuruluşlarının buna denk notlarının asgari olarak yatırım yapılabilir seviyede olması zorunludur. - Derecelendirme notu, ilgili derecelendirme kuruluşunun derecelendirme sistemine göre yatırım yapılabilir seviyenin en alt sınırında olan mali kuruluşlar için notun görünümünün (Outlook) en az durağan olması zorunludur. Sözleşmelerin herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması, adil bir fiyat içermesi ve Alt Fon fiyatının açıklandığı dönemlerde makul değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması gerekmektedir. Borsa dışında taraf olunacak opsiyon sözleşmeleri, International Swaps and Derivatives Association ( ISDA ) kural ve uygulamalarına tabi olacaktır. 12

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ALT FONLAR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ALT FONLAR ALT FONLAR (B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü Alt Fonu) (B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Alt Fonu) 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ ALT FONU 21 NİSAN 2011-25 NİSAN 2012 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi Bankası

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU 21 ŞUBAT 2011-25 NİSAN 2012 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ ALT FONU 17 HAZİRAN 2011-8 AĞUSTOS 2012 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. A Tipi Karma Fonu. 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. A Tipi Karma Fonu. 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata Yatırım

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu Fon Kurulu na TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Hizmeti A Tipi Değişken Fonu Fon Kurulu na TÜRK EKONOMİ BANKASI

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30.09.2012 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30.09.2012 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30.09.2012 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 01.01.2012 30.09.2012

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu

Aegon Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu Aegon Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu 1 Ocak 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Para Piyasası Likit

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME ING Bank A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş Rapor N o : SYMM 116/1549-114 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. NUN 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 13 Ağustos 2010 Bu rapor 3 sayfa sınırlı denetim raporu ile 11 sayfa finansal tablo ve

Detaylı

BU İZAHNAME FİNANSBANK A.Ş.

BU İZAHNAME FİNANSBANK A.Ş. BU İZAHNAME FİNANSBANK A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Bizim Menkul Değerler A.Ş. Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu Fon Kurulu na 1. Bizim Menkul Değerler A.Ş. Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Aegon Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Aegon Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 1 Ocak - 30 Haziran 2009 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Gelir Amaçlı

Detaylı

BU İZAHNAME ING BANK A.Ş.

BU İZAHNAME ING BANK A.Ş. BU İZAHNAME ING BANK A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH) BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ilişkin

Detaylı

BU İZAHNAME FİNANSBANK A.Ş.

BU İZAHNAME FİNANSBANK A.Ş. BU İZAHNAME FİNANSBANK A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH) HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

AKBANK T.A.Ş. B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ AKBANK T.A.Ş. B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUS AMACI 1.1. Akbank T.A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi %100 Anapara Garantili Birinci Yatırım Fonu

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi %100 Anapara Garantili Birinci Yatırım Fonu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi %100 Anapara Garantili Birinci Yatırım Fonu MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı