Istanbul Ticaret ve Sanayi Odas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Istanbul Ticaret ve Sanayi Odas"

Transkript

1

2 Istanbul Ticaret ve Sanayi Odas 9 Senesi bütçesi hakktndaki Bütçe Komisyonu Raporu düşüncesile hazrlandğ müşahede edilmiştir. GELİR KlSMI : - Kayt ücretleri ve senelik aidat : İdare heyetimizce hazrlanp komisyonumuza tevdi edilen Odamzn 9 senesi bütçesi tetkik edildi. Bütçenin geçen seneki tahsilat ve masraf rakamlarnn verdiği ilhama istinaden ve Odalara yeni bir bünye ve hüviyet vermek suretile faaliyetlerini kuruluşlarndaki maksat ve gayeleri en iyi bir şekilde tahakkuk ettirmeği sağlayan 90 sayl kanunun kaplarn yerine getirmek \ "il~,;.t~p_( l -.i..:;o<- """ F ) 90 sayl kanunun nci maddesinden faydalanarak, idare heyeti, tüccar snflar arasnda daha adil bir tasnif yapmak suretile geçen sene 8..- lira olan bu fasl varidatn liraya yükselterek liralk bir varidat fazlas sağlamştr. - Munzam aidat : Gelir Vergisi kanununa istinaden ticari ve snai kazançlar üzerinden 7 Aralk 9 tarihine kadar.7. lira tahsil edildiği gözönünde tutularak 9 bütçesine lira konmuştur. - Vesika harçlan : 9 ve 9 senelerinde tanzim ve tadil edilen tarife hali hazr emtea kymetlerine ve piyasa şartlarna nisbeten çok düşük bir seviyede olduğundan bu günkü icaplara göre tesbit edilmiştir. Bu suretle geçen sene bu fasl için tahsis olunan.0.- liralk miktara mukabil lira fazlasile.77.- lira muhammen varidat temin olunmuştur. - Yayn gelirleri : Bu fasln en mühim varidat rüknü Sicilli Ticaret gazetesinde intişar eden ilanlardan sağlanan gelirdir. Resmi ilanlar tarifesinin arttrlmş olmas hasebile 9 senesinde bu sahada elde edilecek gelirin o nisbette artacağ gözönünde tutularak geçen sene lira tahmin olunan bu fasl 9 bütçesinde lira olarak mütalaa edilmiş ve lira varidat fazlas tahmin edilmistir. Gelirin -8 nci fasllarnda tebarüz ettirilm~ğe şayan bir kayt görülmemektedir. Binnetice 9 senesi varidat yekunu lirann geçen senekine nazaran lira daha noksan olduğu görülüyorsa da Göçmenlere teberrü maksadile arttrlmş bulunan aidat tutar 8..- lira tenzil edildiği takdirde umumi gelirin lira fazla olduğu mnşahede edilmektedir. GİDER KlSMI: - ve hizmetliler ücreti : Raporumuzun mukaddemes.inde izah etmeğe çalştğmz veçhile 90 sayl kanunun kaplarn yerine getirmek maksadile bünyesinde gerekli takviyeyi yapabilmek dü~üncesile İdare hey'etimiz bu fasl için liralk tahsisat talep etmiş bulunmaktadr. Bu mülahaza ile münhal bulunan memuriyetlerle Devlet emeklisi olup Odada vazife almş bulun.an on memurun vazifesine nihayet vermek suretile cem'an liralk bir tasarruf sağlam"i, buna mukabil yeni ihdas edilen memuriyetlerle cem'an liralk bir masraf ihtiyar edilmiş bulunmaktadr. Bu suretle Oda bünyesine katlman derpiş edile mütehasss ve hakikaten lisana aşina memurlar için ödenecek fark maaş haddi zatnda liralk bir fazlalk irae etmektedir. Ayrca geçen sene, gö;ilen lüzum üzerine, bir Ecneb Mütehasss getirilmesi için tahsis olunan lirann bu seneki masraflar meyannda nazar itibara alnmadğ ve bu vazifenin ihdas olunan yeni kadroya tahmil edildiği anlaşlmaktadr. Geçen sene lira Ecnebi Mütehasss ücreti ile beraber lira olan memur maaş ve ücrl'tlerinin 9 senesine nazaran.- lira daha fazla olduğu t!i!barüz etmektedir. -İdare masraflar: Bu fasl için talep edilen tahsisatn, 9 senes~ içindeki sarfiyat nazar itibara alnarak ve bazlarnda da indirmeler yaplarak tesbit edildiği görülmüştür. Bu suretle geçen senekine nazaran lira noksanile 9.-D. lira tahsisat ayrlmas talep edilmektedir. - Mesleki tedrisat ve yardmlar : Bu faslda Akşam Ticaret Kurslar için tahsisi talp.p olunan lira geçen seneki tahsisata uygundur. --

3 İdare hey'etinin, Odann ilk kuruluş senelerinde tatbik ettiği talebe ve Odaya nafi eleman yetiştirme sistemini tekrar ihya etmek maksadilc yaptğ teklif çok yerinde ve isabetlidir. Bu maksatla ayrlmas istenen liralk tahsisatm tasvibini uygun buluyoruz. Ancak.bu güne kadar Odann yardmna mazhar olmuş ve ayda her birine yirmişer lira verilen talebeden hakikaten muhtac muavenet olanlarnn birdenbire tahsisatlarn kesrnek doğru olmyacağndan bunlardan yardma muhtaç olanlarnn İdare Hey'etince tesbit edilmesi ve Haziran 9 sonuna kadar yirmişer lira yardmn devam ettirilmesi için liralk tahsisat ayrlmas uygun görülmüştür. Bu maksatla ileri sürülen prensibin ruhuna halel getirmemek için bu tahsisatn nc faslda yardrnlara ilavesile bu fasln liraya çkarlmas icap edecektir. - Yardmlar : Senelerdenberi Odann devaml ve büyük yardmlarile faaliyetini devam ettirebilen Esnaf Hastahanesinin Odaya mal edilmesi hakkndaki İdare Hey'etinin vadinin tahakkukunu beklemek yerinde olur. Bu faslda sosyal işlere ayrlmş bulunan ve geçen seneye nazaran - Göçmenlere yaplan teberru - hariç lira noksanile liralk tahsisat muvafk görülmüştür. 9 - ihtiyat akseçi : Yardm faslma liralk tahsisat ilave edilmiş bulunduğundan ihtiyat akçesinin ayn miktarda tenzilile.70.- lira olarak tadili icap edecektir. Yukardaki izaharmzla 9 senesi bütçesini tasvibinize arz ederiz. 8/ / 9. Başkan Raportör Üye Üye Hayri Gönen Hilmi IGüneyli Yusuf Yarar İsmail V~fa Üye Üye Üye Celal Umur M. Vasfi Gürer Selim Baban Yönetim K. B aşkan V. Y. Kurulu Üyesi

4 Şimdiye kadar Oda bütçeleri gelir tahminleri; bir ev~, velki senenin talisilat gözününde bulundurulmak üzere yaplagemiştir. 9 hütçesini de g~çen seneye ait rakam,. larn şğ altnda tertip ve tanzim etmek zarureti vardr. '\'':Bu esaslar dahilinde haz:danp ilişikte sunulan 9 bütçesinin gelirler ve giderlerinin izah' berveçhi. atdir. GELİR KlSMI : - Kayt ücreti ed ve senelik aidat : Yürürlükte bulunan 90 sayl kanunun. ve 7 nci naddelerile bu kanunun tatbik suretini gösteren.tüzüğün 8,inci maddesi, Odalar gelirleri için yeniden tarifeler tanzi)-ini,zaruri klnştr. Sözü geçen :Kanunun inci maddesi, Fevkalade s~fa girenierin kayt ücreti ile yllk aidat nüktarn, sermayelerinin binde biri olarak kabul etnüş bulunduğuna gö're, diğer ~nflara ait miktarlarn tesbitinde de ayn esastan hareket etnek, seyyaniyeti muhafaza bakmndan zaruri görülmektedir. Böylece her snfn asgari ve azami hadlerinin vasatisi o snf için ortalama sermaye olarak kabul edilmiş ve bunun binde biri o snfa mahsus kaydiy~ ve aidat miktar olarak tesbit olunin ustur. J Eski kanuna. göre tanzim edilmiş olup halen tatbik edilmekte bulunan tarifenin üçüncü ve dördüncü snflar arasndaki sermaye bakmndan mevcut büyük inhiraf g(jzönünde tutarak bu iki snf arasnda yeni bir snfn ilavesi tarife ahengini temin için maksada daha uygun gö:,.'ülmüştur. Bu suretle yeniden hazrlamş old,ğumuz tarife şudur: Sermay,esi Snf ----~- --- qo :POO.- liradan yukar : (dahil) ~- liraya kadar Fevkalade Birinci İkinci Üçüncü Dörclüricü Beşinci I{aydiye ve ylhk aithlt niktar binde bir BU: suretle 9bütçesi gelir ksmnn senelik aidat ve kaydiye ücretleri tahminleri teklif ettiğimiz bu yeni tarife tasars esaslar dahilinde hesaplanmş bulunmaktadr. ~ellallar,.ll.9 tarihli.meclis kararile üç snfa ayrlmş. ~ulu~n:a~ta ise de~ bu tarifenin tatbikine ancak 9 sep~si!!de. başlanabilecektir. Bu sebepten bütçe tahminleri!!die... d~llalla- _ aid~h hakknda eski* tarif e esaslarna göre,hate}{et. n~cburiyetinde kalnmştr foylece_.~ ka_ yt.ücretleri ve y_llk ~idat tutar olar~k: ~cl <''t Fe,Jkalade snfta kaytl 80 firmadan sermayelerinin b inde biri üzerinden..., 0..- Birinci snftakaytl 8 firmadan yllk 0.- liradan İklnci snfta kaytl 80 firmadan 7.- lira.:.. da Üçüncü snfta kaytl firmadan.- liradan... ; Dördüncü snftakaytl 7 firmadan.-liradan..., Yeni tarifenin tatbikine ancak önümüzdeki sene başlanabiieceği için beşinci snfa ait miktar olara:k sadece..., DellaJ olarak kaytl 0 firmadan yukarda ar- zedildiği gibi eski tarife nucibince.- liradan A l et t ti f,,,,''' ' l:::i cem'an..., Yedi yüzkrksekizbin dörtyüzyirni lira tahmin klnmştr. Geçen sene göçmen yaretmar dolaysile aidat ve kaydiye miktarlar bir def'alk olmak üzere bir misli arttrlmşt. Bu seneki miktar geçen senenin normal tahmin miktarile mukayese edince liralk bir fazlalk müşahede ederiz. Bu artşda bilhassa Odaya kaytl tüccar adedinin 79 fazlasil e 088 e çkmaski bu adet art na tekabül eden tahsilat fazlas.. ; liradr. Bunun 7..9 tarihine kadar tahakkuk eden miktar.88.- liradr. Ve he:r snfa kaytl tüccar adedinin de değişmiş olmas ve nihayet fazla gelir temini düşüncesinden ziyade, seyyaniyet ve hakkaniyet temini kaygusile hazrlanmş olan yeni tarifenin tatbiki müessirdir. - \!Iunzam aidat : Halen Odamzda kaytl.088 firmadan, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlar gereğince, isternek hakkn haiz bulunduğumuz munzam aidat için şimdiye kadar ancak 8 firmaya.müracaat yaplabilmiştir. Servislerimizin seçim faaliyetinin icap ettirdiği istisnai vazifeleri ifaya çağrlmas neticesinde normal çalşmalarn seyrinde bir gecikme alnuştur. Müracaat ettiğimiz firmalardan sadece 0 nd~n ( i karl ve 99 u zararl) temin ettiğimiz tahakkuk tutar 7..- liradr. Sene sonuna kadar bu miktarn ~ liray tecayüz edeceği. muhak~ak gibidir. 9 bütçesinde '8.0...,. lira olarak tahmin edilmiş bulunan munzan;.aidatli 7//9 tarihine kadar bilfiil tahsil edilm

5 miş olan ksm.7.- liradr. Bu itibarla bütçeye koyduğumuz miktar bu sene için asgari bir tahmin haddinden başka bir şey değildir. - V esika harçlar : Bir ksm 9 den, bir ksm da 9 den beri tatbik edilmekte olan harç tarifemizi de bu günün şartlarna daha uygun bir hale ifrağ edebilmek için, gerek tasnifi, gerekse alnacak ücret miktarlar bakmndan bir ayarlamaya tabi tutmak zarureti vardr. Bu esaslar dahilinde hazrladğmz yeni harç tarifesi şudur : - Menşe Şahadetnameleri: Ait olduğu partinin kymetleri 00 liraya kadar 0 liradan 000 liraya kadar » 0000» ,. yukar - Fatura suretlerinin tasdiki maktu... - Odalarda kaytl üyelerin imzalarnn tasdiki... - Yedi vahit vesikalarnn tasdiki Oda mensuplarna ait kayt ve sicil gazete suretleri ve üyelik vesikas Kefaletnameler seyyanen Rayiç fiatlarnn tasdiki Ticari ve snai eşya nümunelerinin, vasflarnn tasdiki Mukavele suretleri 0 - Bilirkişi ve eksper raporlar Yönetim Kurulunca takdir olunur. Harç Lira Kuruş Ücretsiz Ücretsiz. Ücretsiz. Ücretsiz. Yukardaki tarife teklifi esaslar dahilinde ve 9 senesindeki muamele miktar üzerinden hesapladğmz vesika harçlar gelirlerimiz : Her nevi şahadetnameler için.... Fatura tasdikleri için....'.....imza tasdikleri için.... Yedivahit vesikalar için.... Kayt ve sicil ve diğer suretler için..... Kefaletname tasdikleri için.... T.L ki cem'an... = ==.7=7= == ~ir. olarak tahmin etmek.teyiz. - Yayn gelirleri : Bu fasln gelir kaynaklar, esas itibarile Sicilli Ticaret ilan bedellerile gazete ve mecmuann abonman gelirlerinden ibarettir. 9 bütçesinde lira olarak tahmin edilmiş olan bu gelrlerden 7 Ar~k 9 tarihine kadar anca~ ti.o0ô.- ras tahakkuk etmiştir. Bunun başlca sebeb de siclli ticaret ilanlarnn, miktar bakmndan 90 dekinöen daha az oluşudur. Scill ticaret lcnlarnn bu işe mahsus gazete ile neşri Ticaret Kanunu icaplarndan olmas hasebile tarifesi, gazetelerin resmi ilanlar tantesine muvazi ve mütenazr olarak tesbit edilegelmekte olan bu gelirimizi müemmen telakk eaebliriz. Halbuki gazete ve mecmua abonman gelirleri, okuyucu kitlesnin azlğna veya çokluguna.bağl bir keyfiyettir. Önümüzdeki sene başndan itibaren usicilli Ticaret Gazetesi ve Piyasa Cetveli '' adil e neşredilmekte olan gündelik gazetemizi, ekonomik haberler ksmn takviye etmek suretile, tüccarmz için daha faydal ve daha alakalarn çekici bir hale sokmak üzere teşebbüslere geçm.ş ve bu maksatla dş ticaretimizi alakadar eden belli başl maddelerin beynelmilel piyasa fiyatlarn günü gününe verebilmek için yabanc ajanslarla temasa girmiş bulunuyoruz. Bunu tahakkuk ettirebildiğimiz takdirde gazetemizin bask miktar ve abone adedi ve bunun neticesi olarak da gelirlerimiz tedricen yükselecektir. Oda mecmuasn da an'anesine uygun bir şekilde, fakat ilmi kalitesi olan bir ekonomik araştrmalar dergisi haline getirmek üzere hazrlklar yapmaktayz. Şimdiden tatbikine girişmiş bulunduğumuz rasyonel plan gereğince lüzumsuz masraflar hertaraf edilen bu mecmuay da artk zararla kapanan bir faaliyet mevzuu olmaktan kurtarmak istiyoruz. Maamafih ancak 9 senesi sonunda neticelerini elde ede!bileceğimiz bu tasavvurlarmzn muhtemel gelirlerini şimdiden hesaba katmya'rak bu gün için S;id.ece 9 rakamlarna dayanarak bir gelir tahminide bulunmağ ihtiyatl bir hareket sayyoruz. Böylece: Oda Mecmuas Sicilli Ticaret Gazetesi ve Piyasa Cet: :.. Mecmua ilanlar.... Sicilli Ticaret gazetesi ilanlar.... Diğer yayn gelirleri..... T.L Olmak üzere cem'an lira bütçeye alnmştr. - Misil zamlan ve para cezalan : Misil zamlar ve para cezalar her sene olduğu gibi bütçeye sadece.- lira olarak ithal edilmiştir. - Türlü gelirler : Bu fasln en mühim kalemi, Bankalardaki' mevduatmz faizleridir. 9 senesi için yaptğmz 0.000,- liralk tahmin geçen senelerdeki miktarlarn tahakkuku ve faiz hadlerindeki değişiklik gözönünde tutulunca, isabetli görilirnek lazmdr. Diğer gelirlerimiz ise kağt satş, İcra tahsil masraf gibi kalemlerden terekküp etmektedir. Türlü gelir --

6 letinizi geçeq sene - olduğu gibi bu sene.de.000.-lira olatak bütçeye almağr uyg~n bulmaktayz. 7 -Bakiye gelirler : Geçen sene lira olan gelirl.er.t~tap ~\.! s~ neki tahminimizden lira daha jazlad:. _ GİDERLER KlSMI: Bu fasln birinci maddesi, kaydiye ücretleri ile senelik aidat tahakkuklarmdan henüz tahsil edilemiyerek 9 senesine devreden miktar göstermektedir. 9 senesine devreden.8.- liralk bakayadan liras tahsil edilmişse de.77.- liras 9 senesine devredecektir. 9 senesinde tahsil edilememiş olan aidat bakiyesi lirann ilavesi ile bu miktar.7.- liraya yükselmektedir. Bunun tahsilini mümkün gördüğümüz asgari miktar olarak liray bütçeye koymağ <ioğru bulmaktayz. Munzam aidattan bakiye olarak 9 ylnda tahakkuk eden.9.- liradan 7..9 tarihindeki tahsilatmz bulunan lirann tenzili neticesinde bakiye kalan liraya, 9 yl munzam aidatna esas teşkil eden Gelir ve Kurumlar vergisinin çok yeni olan tatbikatnn bir neticesi olarak 9 ylnda tahsili zaruri bulunan tahakkuk miktarnn tahmininizce asgarisini tekil eden..- lirann ilavesi suretile elde edilen lira ile birlikte tahsil edilecek gelirler bakiyesi liray bulmaktadr. Odamz bu aidat, kaydiye ve munzam aidat gelirlerini tahsil hususunda şu tarzda hareket edegelmiştir. Evvelemirde servisçe yaplan tahakkuklar mart ay sonuna kadar bir taraftan tahsildarlar marüetile alakallara tebliğ edilir, diğer taraftan da telefonla imkan nisbetinde tekit olunur. Marttan sonra tediyatta bulunnyan firmalara yaz ile müracaat edildiği gibi imkan nisbetinde yine tahsildarlar vastasile ve telefonla da tekidierde bulunulur. Bu yazl tekide rağmen de cevap vermiyenlere İcraya başvurmak zorunda kalacağmz yine yaz ile tebliğ e<iilir. Verilen müddet zarfnda da tediyat vaki olmadğ takdirde, mevzuat gereğince İcraya verilmesi hususu Kurulumuz tarafndan t~svip olunduğu takdirde, servisi İcraya başvu r maktadr. Bu hareket tarz dahilinde bu sene firmann dosyas İcraya verilmiştir. Bunlardan adedi 9 senesine, 008 adedi 97 senesine ve sadece 00 tanesi 9 senesine aittir. Mamafih halen İcrada intaç edilmemiş bulunan dosya adedi 8 ve kynet tutar da aidat olarak.8.-, munzam aidat olarak 7.0.-liradan ibarettir. Böylece bütçemizin gelir ksm: Kayt ücretleri ve senelik aidat... Munzam aidat... V esika harçlar... Yayn gelirleri...,... Misil zamlar Par!'! c~zalaq.... Türlü gelirler.... Bakiye $~lirle_r...:... Müteferrik g~lir...'...,. (Binnilyonyediyüzbirbinbeşyüzaltmş) lira olarak tahmin edilmiştir. T.L =-"'='- '..-. ' t -s- - ve hizmetliler ücreti : Bütçemizin giderler ksmnn en mühim kalemini teşkil eden bu ücretler, geçen sene bütçesinde cem'an lira olarak gözükmekte ise de hakikat halde aşağda müfredat gösterilen rakamlarm da buna ilavesi iktiza eder. T.L. Umumi Katip ile muavininin emeklilik aidat 97.- İdari ve mali istişare faslnda gözüken mali müşavirin senelik ücret tutar Mer'i kanunun tatbik suretini gösteren Tüzüğün geçici maddesi mucibince / 9/ 9 tarihinde yaplan intibak ve intikal neticesinde ücretlere ilave olu~an fazlalğn senelik tutar Sene içinde ihdas olunan müşavirliğin ücreti ile Genel Katiplik tazminatmn senelik tutar.... Sigorta primlerinin bir buçuk maaşa ibiağ yüzünden artan yarm maaşlk miktar Böylece 9 senesinin memur ve hizmetliler kadrosu aynen alndğ takdirde senelik ücretler tutar 8.9. liray bulacaktr. Mer'i kanunun birinci roaddesile «meslek hizmetleri görmek, meslek ahuk ve tesanüdünü korumak, ticaret ve sanaviin genel menfaatlere uygun surette gelişmesine çalşm ak ve bu maksatlada verilecek işleri yapmak üzere» yeniden faaliyete geçmiş bulunan cctüzel kişiliği haiz ve mesleki teşekkül mahiyetinde kamu kurumu» olan Odamzm bütcesinde de amme hizmeti gören bütün müesseselerde olduğu gibi, en mühim gider kalemini bu hizmetlerin ifas icin çal strlan memur ve hizmetliler ücretlerinin teşkil edeceği gayet tabiidir. Bununla beraber, teşkilatmz rasyonel bir faaliyet sistemi icine sokmak ve böylece verimini arttrmak üzere alnağ düşündüğümüz tedbirleri, bir müddet için tehir ederek, bir taraftan sene sonuna kadar kalan çok ksa bir zaman içinde bütce mesaimizi bitirmek mecburiyeti, diğer taraftan mevcut Tüzük hükümlerinin bu bakmdan bizle re kafi serbestiyi vermemiş.olmas dolaysile 9 senesi faaliyet programmzn içine almamzda başlca amil ol muştur. Mamafih Odamzn yeni kanununun inci roaddesile tayin olunan vazifeleri yapabilm~_sini teminen takviyesine veya yeniden tesisine lüzum görülen servisler hakknda derhal harekete geçebilec~k ş~kilde tertiba~ a;lmş bulunuyoruz. Bu cümleden.olmak.üzere, Oda servislerinin gerek iş bölümü, gerek~e kullanlan :~uller., ma~bualar vesaire bakmndan m0dern ~şletme ekonomisi prensiplerine göre yeniden organize edilmesi işinde hem ilmi ve hem de arneli bilgisinden ve ihtisasndan faydalanmak üzere Üniversite tedris ailesinden bir zat müşavir

7 olarak bu sahada kullanmak arzusundayz. Ociamzda çok ihmale uğram~ o lduğunu gördüğümüz ticari ve snai tetkikler ksmn, kabiliyetli, genç ve yabanc dile aşina iktisatçlarla takviye ederek bu sahadaki faaliyetimizin seviyesini yükseltmek ilmi usullere bağlamak istiyoruz. Ekonomik hayatmz çok yakndan alakadar eden mevzuat, daimi tetkik altnda bulundurmak, gerekli tadil teşebbüslerini vaktinde yapabilmek için zaruridir. Bundan dolaydr ki, tetkik servisierimize muvazi olarak hukuki tetkikler servisinin de nüvesini şimdiden kurmağ düşünüyoruz. ~ J ~ Odamzn en mühim ve belki de islah en acil olan faaliyet. şubelerinden biri de şüphesiz ki ticari ve snai sicillerin tanzimidir. Faaliyet tarz ve usulleri üzerinde de! hal durulmas ve isuih gerektiğine ki~mi bulunuyoruz. İstatistik servisi, Oda faaliyetinin bir çok bakmlardan yardmna muhtaç olduğu en ehemmiyetli bir şube olmas iktiza ederken. bugün aşağ yukar bir kişiden ibaret bir kadro halindedir. Gerek ilmi araştrmalarla gerekse ekonomik tatbikat ile uğraşan ilim ve iş adamlarnn en çok faydalandklar ve israrla talep ettikleri indekslerimizin idamesi bu günkü teşkilat ile kabil değildir. Kald ki, yeni kanunun yüklediği yeni yeni istatistik araştrmalarn sağlamak mecburiyeti ô.e gözönünde tutulunca, bu servisin her şeyden evvel ihyas ve takviyesi gerektiği açkça gözükür. Bu sebepledir ki, istatistik servisini istatistikte ihtisas yapmş, yabanc dillere aşina, ekonomik kültürlü genç unsurlada takviyeye çalşyoruz. Odam;z bünyesinde senelerdenberi ihmale uğramş bulunan Sergiler ve kongreler mesasini yeniden canlandrmak ve bilhassa ilmi usullere göre beynelmilel ölçüde bir adres kitab vücude getirmeği memleketimiz ve tüccarmz için en iyi reklam vesilesi telakki ediyoruz. Onun için bu servisin de ilk planda ele alnmasn zaruri buluyoruz. Gazete ve mecmuamz, gelirler ksmnda da bir parça temas ettiğimiz gibi tpk müstakil bir ekonomik araştrmalar dergisi gibi teşkilatandrmak istiyoruz. Kadrolar, mutad şekilde Müdür, Raportör gibi unvanlar vermeyip, sekreter ve sekreter yardmcs diye adlandrmaktan maksadmz budur. Böylece acilen takviyesini veya ilidasn zaruri gördüğümüz servisler için baz yeni kaô.rolar derois etmis bulunuyoruz. Esasen bu gibi İstihalelerde tedrici tekamül prensibine sadk kalmann en emin ve doğru yol olduğuna ka- ni bulunduğumuz için şimdilik senelik maas tutarlar li~_ay bulan ve devlet emeklisi olduğu halde Odamda ça~~an cem'an on memurun vazifesine nihayet vermeği ve bu arada 9 kadrosunda halen münh<il bulunan senelik ~~as t~tar liray bulan memuriyetler ile ~-. senelik tutar ~ira olan iki menuriyeti kaldrnağ uygun bnfduk.. A:cak bu sayededir ki, bü.tçemize asağ yukar yeni bir,yük tahnii. etmeden yeni elemanlar almak ve yeni vazifelerinizi başarabilmek için derhal faallyete geçmek 'imkanlarn hazrlamş ~ulunduğumuza kaniiz. Tüzük hükümleri dahilinde ayrmak mecburiyetinde olduğumuz sigorta primlerinin bütçemizdeki yükünü biraz hafifletmek için, serbest meslek erbabnaan olan mali rriüşavirimzle müsavir avukatlarmz ve doktor ile mütercim kadrolarint ve Gümrük hakem t'eyet~ emrine vermekle mükellef' olduğumuz bir memuru muvakkat müstah ~emler ve yevmiyeliler faslma nakletmeği doğru bulduk. Ayrca sene içinde karşla~abileceğimiz ani eleman ihtiyaç rn derhal cevaplandrabilmek üzere yevmiyeli memu,r veya muvakkat müstahdem kullanabilmemize imkan v~rmek maksadile bu fasl, bir miktar daha tahsisat ilavesile, lira olarak bütçeye alnağ zaruri buluyoruz. Bu ~u etle takviye veya ihya edilecek servislerimizi idari bakmnan iki grupta toplamak suretile Tetkik ve İdari muamelat faaliyetlerini ayr birer Genel Katip yardmcsnn murakabesi altna vermeği, işlerin selametle yürümesi bakmndan lüzumlu bulmaktayz. Bütün bu mülahaza ve sebej?lerledir ki, bütçenizin fasln lira olarak bağlyoruz. - Huzur haklan : 90 sayl kanunun 9 uncu maddesi mucibince verilecek huzur haklarn Meclisce kabul buyrulan miktarlar üzerinden ve yüzotuz toplant itibarile hesaplamş bulunuyoruz. - İdare mas aflar : Eski bütçelerde idare masraflar, büro masraflar, müteferrik masraflar, amortisman yardmlar vesaire gibi muhtelif namlar altnda ve muhtelif fasllarda gösterilen çeşitli isietme masraflarn, bir faslda toplamak ve geçen seneki sarfiyat da gözönünde tutmak suretile tahminlerde bulunduk. larmza yaplmakta olan shhi bu yardmn eşlerine ' e çoc uklarna da tesmilin i, isierine daha büyük bir emniyet ve huzur ile sarlmalarn sağlyacak insani bir hareket olarak mütalaa ediyoruz. Bu sebeple bütçeye gec:en senekine nazaran sadece liralk bir tahsisat fazlas kovmuş bulunuyoruz. Demirbaş esya ve tesisat kalemini, taht icarmzdaki Odalarn. yeni servislerimizin ihtiyacna göre tadil ve tefrisi ile gerekli tamirlerinin icras ve mübayaasn lüzumlu bulduğumuz baz makine ve cihazarn tedariki maksadile lira olarak tesbit etmiş bulunuyor uz. Kitap, gazete, mecmua ve aboneler faslnda geçen seneye nazaran görülen fazlalk, Oda kütüphanesi için alnmas zaruri olan kitaolarn bedeli ile aians abannanlarn l<ars~amak maksadile konmuştur. M::imafih, hey'eti umumiyesile bu fasl yekununun geçen senekine nazaran lir.a noksan olduğunu Hih e etmek isteriz. - Mesleki' tedrisat ve yardmlar : a) Akşam Ticaret Kurslar tedrisat!'ço!< alaka ~op~~makta ve neticesi itibarile ciciden. veti'mi - :olmak:tadr.... lorsa ile m üstereken masraf~arn karşl_aciğj!lz. by :h~~',l!l.:.. teşebbüsün devam ve in~işaf ~~ebilmesl _için.~al!sişat~n. arttrlnas icap edecektir. Çünkü, kuru~uş~_naan '. beri hep ayn kaln s olan bu tahsisatn; kifayet etmediği ve. bir kaç senedenqeri büyük müşküllerle karşlaşldğ anlaşlmş bulunmaktadr. b) Halen muhtelif meslek mekteplerinde okuyan yüz talebeye, hiç bir kayda tabi tutulmaks zn 'her ay yirmişer..,. ~ -

8 liralk sözde bir yardm yaplmaktadr. Herhangi bir maksad teminden uzak olduğu tecrübelerle sabit olan bu sistemiri artk terkedilmesi ve maldut miktarda kabiliyetli unsurlar seçerek, hem tahsil durumlarn muntazaman takip etmek hem de Oda servislerinde bilfiil çalştrmak suretile pratik malumatarn arttracak şekilde, Odann ilk kuruluş senelerinde tatbik ettiği çok verimli bir usulün kabulü da~a doğru olacaktr. Bu suretle Odamz adeta bedava para alan bu gençlerin ileride cemiyet üzerinde yapacaklar menfi tesirleri de önlemiş bulunacaktr. Önümüzdeki sene içinde yeni bir stajyer talimat vücude getirmek ve cem'an on talebeden müteşekkil güzide bir stajyer gurubunu yetiştirmek üzere faaliyete geçmek azmindeyiz. Bu sebeple stajyerler tahsisatn lira<ian liraya indirmeği muvafk buluyoruz - Sergi, Fuarlar ve Kongreler: Odamzn gerek memleket içindeki gerekse dşndaki sergi, fuar ve kongrelere daha yakn bir alaka göstermesi lazm geldiği kanaatindeyiz. Ekonomik faaliyetlerimizin inkişaf üzerinde çok müsbet tesirleri dokunacak olan bu teşebbüslere katlabilmek çn şimdilik ilk hamlede liralk bir tahsisat kafi görmekteyiz. - Yardmlar : Odamzn sosyal yardmlar bahsinde ön safta olmas bir an'ane halini almş gibidir. Bu an'aneyi bozmaktan ise, yaplan yardmlarn hakikaten mahalline masruf olmasn temine çalşnağ tercih ediyoruz. Sadece Odamzn büyük yardm ile mevcudiyetini muhaf.aza edebilen Esnaf Hastahanesini, 9 senesi için de yeni baştan teşkilatandrmak ve kendi kendisine yetecek imkanlada teçhiz ederek Ociamza mal etmenin çarelerini araştracağz. Esasen hastahane idare heyetine Odamz temsilen katlmş bulunan Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarmz, bu maksad temin hususunda hastahane idarecilerile şimdiden bir görüş birliğine varmşlardr. Bu suretle hem ticaret erbabnn ve hem müstahdemlerinin,.hem de umuiyetle şehrimiz halknn emrine amade temiz bir shhat müessesesini vücude getirerek ön safta memur ve müstahdemlerimizin, hastahane ihtiyaçlarn tamamen karşlamş olacağz. larmzia ailelerine yapacağmz shhi yardm hastahane hizmetile tamamlandğ takdirde cidden büyük bir insani vazifeyi başarmş oluruz. Bu sebepledir ki. Esnaf Hastahanesi yardmn bu sene de geçen senekinin ayn olarak muhafaza etmeği dü ŞÜ'!lüyoruz. Önümüzdeki sene Ha~tahanenin normal bir hususi hastahane halini alacağn kuvvetle tahmin etmekteyiz. Sosyal işlere ait olmak üzere 9 bütçesindeki liralk tahsisat 0..- liras hayr kurumlarna,.7.- liras diğer yardrnlara ait olmak üzere cem~anf liraya indirmeği doğru bulmaktayz. Bu yardmtart Yönetim Kurulu, malallerine masruf olmalar şartina büyük bir itina göstererek yapacaktr. 7 - Yayn masraflar : oda masraflarile Sicilli Ticaret Gazetesi ve Piyasa Cetveline vermek istediğimiz yeni şekil ve hüviyetin icabettreceği zaruri masraflar, eski senelerin rakamlarn da gözönünde bulundurarak geçen seneye naz aran Ş.OOO. lira noksanile cem'an :_ lira olarak tahmin etmekteyiz. Ancak, Maliye, gazete ve mecmuamzn Kurumlar vergisne tabi olmas gerektiği mütalaasndadr. İdari kaza merciierinde tetkik edilmekte olan bu iddiasnda hakl çktğ takdirde, yayn faaliyetimiz vergiye tabi tutulmak zorunda kalacaktr ki bu da masraflar üzerinde müeessir olmaktan hali değildir. 8- Fon: 90 sayl kanunun 8 inci maddesi gereğince senelik gelirimizin ' < 0 olarak ayrlmş bir nevi nizami ihtiyat akçesidir. 9 - ihtiyat akçesi: Bütçenin gelir fazlasn teşkil eden miktar olup ksmi azami itibarile bilhassa bina in&aatnda kullanlmak üzere ayrca ayrlms bulunan fona ilave etmeği düşünmekteviz. Bu suretle senelerden beri zdrab çekilen binaszlğmza bir an evvel çare bulmak üzere azami gavret sarfeden Yüksek Meclisin Bina Komisyonunun mesaisini bu bakmdan elimizdeki imkanlar nisbetinde kolaylaştrdğmza kani bulunuyoruz. Bu vesile ile şunu arzetmekte faide görürüz ki, Bina Komisyonununuzun mesaisi şayan şükran bir sevir takip ederek çok müsbet bir yola girmiş bulunmaktadr. Tasdikli imar plannda Ticaret Saray olarak avrlmc; bulunan sahann Beledivemiz tarafndan istimak edilerek Odamza tahsisi ~lak~llar t~rafndan kabul edilmis ve bu ic:e ait formaliteler de ikmal edilmek üzere bulunmc;tur. Bu arsa ve üzerine vanlacak binann dellerini sirndiden kat'i bir rakamla ifade mümkün olmamalda ber;:ber zereker o::.r:nn tenarik şekli ve imkanlar üzerindeki tetkikler oe bir havh ilprlemi~ durumdadr. Belediveden bu hu ve hizmetliler ücreti.... Huzur haklar.... İdare masraflar.... Mesleki tedrisat ve yardmlar.... Sergi, Fuarlar ve kongreler.... Yardmlar...,.... Yayn masraflar.... Nizami fon.... Oda ihtiyat akçesi.... ~uc:t;: ;:lnacak k::t'i nptöcp.lere gi"ire. bu devre icinde Savn Merlisinize yeni tekliflerle gelebileceğimizi kuvvetle umuyoruz. Böylece 9 bütçemizin masraf ksm: T.L liray bulmus oluyor. Böylece 9 senesi bütçesini denk olarak yüksek tensiplerinize arz ederiz. YÖNETİM KURULU ki cem'an Bir milyon yediyüzbirbin beşyüzaltmş.. -7-

9 Istanbul Ticaret ve Sanayi G E L İ R Fasl : Madde : Gelirin nev'i KAYIT ÜCRETLERİ VE YILLIK AİDAT: Fevkal'ade Derece Birinci Derece... o o o o o o o. o o İkinci Derece... o o o o. o o... o... Üçüncü Derece... o o o o o o... o. o o.. o... Dördüncü Derece o... o o o o o o o.. o o.. o o o.. o Beşinci Derece. o o... o o o... o o o o o... o o o. o o Birinci snf Dellal... o o o o o o o.. o... o o... İkinci snf Dellal... o o o... Üc;üncü snf Dellal o... o.... MUNZAM AİDAT: Ticari Kazançlardan. o. o o o o.. o o o o o o o o o.... Kurumlar vergisinden o o.... o.... Esnaf Vergisinden... o... o.... VESİKA HARÇLARI: - ~ Her nevi şahadetname.. o Fatura tasdikleri.... İmza tasdikleri o... o... o... o Yedivahit vesikalar o.. o..... o o. o Kayt ve Sicil ve diğer suretler Kefaletname tasdikleri... o o Riit~ede teklif ()lunan miktar 0. :~ lll.ooo o : co" )/ p() o o() (} -i9.t.- 9t.r ~# tjqo.. 8 zr 0 } YAYlN GELİLERi: Oda Mecmuo.s... o.... Sicilli Ticaret gazetesi o o Oda Mecmuas ilanlar Sicilli Ticaret Gazetesi ili.nlar... o Mütefcrrik Yayn Gelirleri o MİSİL ZAMLARI : Kayt, ücret ve yllk aidat l l PARA CEZALARI : Kararlara riayet etmiyenlerden alnacak cezalar o.. o... o TÜRLÜ GELİRLER : Banka mevduat faizleri.... Salr gelirler o... o o. BAKİYE GELİRLERİ : Kayt Ücretleri ve aidattan o... o.. o : o " Munzam aidattan...:., ::~:.,. 0 Müteferrik... o." -:." " : :...:.: J.-..: "98..- :.._., U'L {:::;r..r #!::... o:.,.- 8 -

10 -9- Odas 9 Yah Bütçesi G t D E R Fasl : Madde: Giderin nev'i Bütçede teklif olunan miktar Fasl ~ ekunu J ll MEMUR VE HİZMETLİLER ÜCRETLERi: Daimi memur ücretleri Hizmetliler üc etleri.... Muvakkat lar ve yemiyeli hizmetlile ücretleri.... Çocuk zann.... İkramiye Sigorta Prini.... Sandk idare masraflar hissesi.... HUZUR HAKLARI: Meclis Üyeleri huzur haklar.... Yönetim Kurulu huzur haklar İDARE MASRAFLARI: Seyyahat masraflar... Yol Masraflar... Tedavi masraflar Doğum, ölüm yard mlar... Kasa tazminat...'... Misafir ağrlama... Krtasiye ve matbua.... Telefon... Elektrik Posta ve telgraf ve damga pulu.... Demirbaş eşya vetesisat.... Eşya sigortas Amortisman Müteferrika... Kitap gazete, mecmua ve abone... Dava ve İcra masraflar.... Kiralar Gayri melhuz masraflar....:.... Elbise MESLEKi TEDRİSAT VE YARDIMLAR: Ticaret kurslar masraflar.... Stajyer talebe ücretleri... SERGİ, FUAR, KONGRELER: Kongre... Sergiler ve fuarlar... :.... YARDIMLAR: Hayr kurumlarna _... Diğer yardmlar.... YAYlN MASRAFLARI: Oda Mecnuas...'.. :. :.... Sicilii Ticaret gazetesi. ::-...,.... Abone ve ilan masraflarr:.-.~.:.... Diğer yayn_l~r... F ON: Nizami Fon İHTİYAT AKÇESİ : Oda ihtiyat akçesi :W.- /do o :-- /, D b D ~ 'f.r fl/= ~ ~~.'i~. _ uul _ / J"tJ(J / fs ooo.0. 'll ()0 --: l t'j// 79.HiG.

11 ... - ;. :' J ') YARDIMLAR Hayr Cemiyetleri Lira Esnaf Hastahanesine Verem Mücadele Cemiyetine lo.oqo.-. Da ülacezeye o Da ülşefakaya Kzlaya Şehitlikleri imar Cemiyetine..... Gö~menlere yardm Cemiy~tine... Emekli sahne san'atkarlar Yar. Cemi. Sağr ve dilsizler Cemiyetine.....".'... Çocuk esirg~me kurumuna...: Polis emeklilerine... Yeşilaya ~ Eski muharipler birliğine.... Yö.etim Kurulu emrine diğer yardmlar o :...

12 Odas 9 Yal Bütçesi GiDER Fasl : Madde : Giderin nev'i Bütçede teklil olunat miktar Fasl yekunu 7 MEMUR VE HİZMETLİLER ÜCRETLERi: Daimi memur ücretleri.... Hizmetliler i.icretleri.... :.\uvakkat lar ve yemiyeli hizmetliler ücretleri.... Çocuk zann.... İkramiye Sigorta Primi.... Sandk idare masraflar hissesi HUZUR HAKLARI : Meclis Üyeleri huzur haklar.... Yönetim Kurulu huzur haklar s lo ll l.j İDARE MASRAFLARI : Seyyahat masraflar.... Yol Masraflar Tedavi masraflan.... Doğum, ölüm yardmlar.... Kasa tazminat Misafir ağrlama.... Krtasiye,.e matbua.... Telefon.... Elektrik Posta ve telgraf ve damga pulu.... Demirbaş eşya ve tesisat.... Eşya sigortas.... An-o:tisman Müteferrika.... Kitap gazete, mecmua ve abone.... Dava ve İcra masraflar J.,.{iraar Gayri melhuz masraflar... :.... Elbsc MESLEK i TEORiSAT VE YARDIMLAR: Ticaret ku.rslar masraflar..... Stajyer talet.,e ücretleri.... SERGİ, FUAR, ~ONGRELER: Kongre..... Sergiler \'e fuarlar.... Y ARDlMLAR : Hayr kurun. na Diğer yard mlar YA YlN MASRAFLARI : Oda Mecmuas '... ~ :.... Sicilli Ticaret gazetesi. :~ o ~ Abone ve ilim nasrat:... "':. Diğer yayn_lar FON: Nizani Fon İHTİYAT AKÇESİ : Oda ihtiyat akçesi _... _ -&.eea :ee&.--- (J " dtj tj HU.- J ~ 7l.r ~""-~ -,yj/t- -- '7' _ n.e'te. z.t.lt -- --~-- o / JodD e.eee. fs (j(j(}.. 7/oo --a:aoo JP'J/ t79.ae..89.??7/ J.?9.89. JJ!;i_d/.j'_

13 . YARDIIV'LAR Hayr Cemiyetleri Lira Verem Mücadele Cemiyetine Da ülacezeye Da ülşefakaya Kzlaya Şehitlikleri imar Cemiyetine... Göç:menlere yardm Cemiy~tine Emekli sahne san'atkarlar Yar. Cemi.... Sağr ve dilsizler Cemiyetine...:. :..."..... Çocuk esirg~me kurumuna... :: Polis emeklilerine Yeşilaya..... Eski muharipler birliğine Yönetim Kurulu emrine diğer yardmlar.... Esnaf Hastahanesine...."..."...."."."....".."..." QO ==:;:::::::==.. _!"-. ~ :- ~.... ~..... " ;. ~. 0 -

14 :M e m u r i y e.t i Adet Aylğ T.L. iyeti Adet AyiğiT.L. Genel Katip (ihtisas) ", yardmcs (ihtisas) Müşavir (ihtisas) Özel Büro: Şef Daktil o Personel:. Şef istihbarat : Şef.. " "» Daktilo Hukuk İşleri : Daktil o Muhasebe: Müdür :"}elir Şefi» Tahsildar ll Daktil o Masraf Şefi Daktil o Defter tutma Şefi Veznedar Ayniyat muhasibi Ticari ve Snai Siciller : Şef i....., I ' _.:y_ :.... :~:: - :::-L ;.;...: : SOO,_;_ soo._:_ ~ ~.. Sicil muhafz n~tilo. Ticari Muameleler ve V esikalar : Müdür V esikal ar Şefi )l Fiat Tetkik Şefi " " memuru n Daktil o Evrak ve Arşiv : Dosye Şefi» memuru Evrak memuru Tevzi memuru n n l> n İd are v.e Levazm : Şef Santral Başodac Odac,.,. Meslek Heyeti : Şef raportör Raportör.. ' : - ll

15 Menuriyeti Adet Ayliğ T.L. iyeti Adet Aylğ T.L. Raportör Daktilo ) Raportör Mez:t!_ur Kütüphane memuru Daktil o ,-. 0.~. ': : : :. :~ Ticari Tetkikler : İstatistik: Müdür (ihtisas) Raportör (ihtisas) (Yüksek tahsil ve almanca veya ingilizce) Raportör " Memuc (yüksek tahsil) Dalüilo Snai TetkikJer : Müdür Raportör (ihtisas), ) Daktil o S~rgile- ve Adres Kitab ve Kütüphane: Müdür (ihtisas) Raportör t Müdür Raportör».»» Daktil o ll Yayn İşleri : Gazete ve Mecmua Sekreteri Gazete ve Mec. Sek;' yar. Daktil0 ; ,.: d \, ~.. ~Hb ~. '.:~ f., ::. i. : : :..~.. ~-

16 İSTA.NBUL TİCA:RET VE SANAYİ ODASI 9 YILI BÜTÇESi G ~ L i R ' ',., t : ~ ' '.. \, Fasl : Madde : Kayt ücretieti ve senelik aidat :' 9~ ~ütç~inde.kabul olunan miktar 7..9 tarihindeki Tahsilflt.. KAYIT ÜCRETLERİ ve SENELİK AİDAT: Fevkal'ade derece Birinci derece... : : ~ : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : İkinci derece... ~.... Üçüncü.derece.... Dördüncü derece.... Beşinci derece : Birinci Snf Dellallar.... İkinci Snf Dellallar.... Üçüncü Snf Dellallat ol ~."-: ',. ~ : : ~.,... :.:. :. :~ :~ :.: ' ~ "( ;..... \ ' ~ ~..... : _.... ;, MUNZAM AtDAT: Ticari kazançla.rd~n Kurumlar Vergisinden Esnaf V ergisinde~ VESİKA HARÇLARI: Her nevi şahadetnameler... Fatura tasdikle.ri... İmza tasdikleri Yedivahit vesikalar.... Kayt ve Sicil ve diğer suretler..... :Kefafethame tasaikleri : YAYlN 'GELİRtERİ: Oda Mecmuas,... :. SieillbTicaret g,iz~tesi Oda Mecmuas'.ilanlar. Sicilli :.ticaret. g~e.~= ilan Müteferrik Yayn gelirleri. ~..... ~-.. _!,,... : ~ ' '.MİSİL ~~MLARI :. Kayt ücretleri ve yllk aidat.... PARA CEZALARl: Kararlara riayet etmiy:enlerden alnacak cezalar..., :., ' ~,, : ~' ~-=--:._ ,- 7, Hi ~ _.. l TÜRLÜ GELİRLER: Banka mevduat fafzleri..... Sair Gelirler ' 8 BAKİYE GELiRLERİ: Kayt Ücretleri v~. Aidattan (l.~ Munzam aidattan :.. Müteferrik......,... ~ ~ ;.. ~ Bir seneye mahsus-olmak üzere kaydiye ve aidat misli _..,..000.~ o

17 İStANBUL TiCARET VE SANAYİ ODASI 9 YILI BÜ'J?.Ç:E;~h.~~.i -!: ; IG İDER ) ~ Fasl : Madde : ve Hizmetliler ücretleri : 9 Bütçesinde kabul. olunan 7..9 tarihindeki sar~yat. 7 MEMUR ve HİZMETI,.İLER ÜCRETLERi: Daimi memur ücretleri.... Hizmetliler ücretleri.... Muvakkat memur.ve yevmiye. Hiz. Üc.... Çocuk zamm..... İkramiye.... Sigorta Primi.... Sandk İdare Masraflar hissesi.... :oo r ~ ". (İntiba~ fark) 99,.. : ' HUZUR HAKLARI : Meclis Üyeleri huzur haklar.... Yönetim Kurulu huzur haklar = =======. H.l. ALH J' Mna. 9 i ~ lo ll İDARE MASRAFLARI: Seyyahat masraflar Yol masraflan Münakale 000'' - ': Tedavi masraflar Doğum, ölüm yardmlar (Maaşlardaki çocuk zammna dahildir) Kasa tazminat Münakale..- Misafir ağrlama ~8 Krtasiye ve mabua '.70.9 Telefon Münakale Elektrik '.0... Posta, Telgraf ve damga pulu Müna Demirbaş eşya ve tesisat "' Eşya sigortas Amortisman Sene sonu yaplacak Müteferrika 'Müna Kitap gazete Mecmua ve aboneler :-.. Dava ve icra masraflar... Kiralar Gayri melhuz masraflar : ,.0.9 Elbise :-.0.9 MESLEKi TEDRİSAT VE YARDIMLAR: Ticaret Kurslar Stajyer talebe ücretleri SERGİ, FUARLAR, PANAYIRLAR: Kongre Sergiler ve Fuarlar ;.:~ ;, ~ ~l.rr ~.r - ~%::7 ~>~! n ~:~,~-.. -~.-. s:

18 ~... F'asl : Madde! ve himetliler Üçretleri! 9 8ütçesinde kabul olunan olunan 7..9 tarihindeki sarfiyat..., ;..:... \' ARDlMLAR: Hayr Kurumlarna... Diğer Yardmlar "': YAYlN MASRAFLARI: Oda Mecmuas Sicilli Ticaret gazetesi Abone ve ilan masraflari Diğer yaynlar Sene sonunda hesap edilecek kağlt masraf OO.OOO.- vardr FON: Nizarn fon.... Bütçede isim ve tahsisat kalkanlar : İnthap.... Muhtelif tercüme... o İdari, mali istişare.. o o o o Ticaret Mümessillikleri zaruri mas... o o Ecnebi Mütehasss o o o; o o Emeklilik tahsisat.... Göçmen yardm o. '"., w-.::.;.:_;. :.. ~ ~...., : :

19 :...!. ~ F İHRİST ).. l / Sahife Bütçe Komisyonu Raporu o o o o o o o o o o o o o o o o o o.. o o o o o o o o o o Esbab Mucibe Raporu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 9 BütÇ"Si o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 8 Y ai'dm lar 0 9 Bütçesi o. o o o o o o o o o. o o o o o. o o.

20

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Taþpýnar Muhasebe Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI BiLANÇOSU KAT I HESABI

istanbul TiCARET ODASI BiLANÇOSU KAT I HESABI istanbul TiCARET ODASI 31.12.1992 BiLANÇOSU VE KAT I HESABI ODA MECLİSİ SAYIN BAŞKANLIGINA, Odamızın, 31.12.1992 tarihindeki hesap sonuçlarını gösteren ve Odalara ait yürürlükteki yasa ve yönetmelik ile

Detaylı

BUTÇE KOMISYO U RAPORU

BUTÇE KOMISYO U RAPORU .. ISTANBUL TICARET ODASI 2001... BUTÇE KOMISYO U RAPORU 20.12.2001 Oda Meclisi Sayın Başkanlığına, Sayın Başkanlığınızca Komisyonumuza havale olunan, Oda'nın 2002 Yılı iş Programı, Bütçesi ve Personel

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ARALIK 2009 BÜTÇE TASLAĞI 2010 YILI BÜTÇESİ GELİR FASIL VE MADDELERİ CETVELİ FAS M.NO FASIL VE MADDE ADI 2009 YILI TAH FİİLİ(30/11/2009)

Detaylı

Ticaret Odası Meclisi Yüksek Başkanlığına

Ticaret Odası Meclisi Yüksek Başkanlığına 20.12.954 İstanbul Ticaret Odası Meclisi Yüksek Başkanlığına Yönetim -Kurulünca hazırlanan Odamızın 1955 Yılı Bütçe Tasarısı ile merbutu Kadro Cedveli ve bunlara ait mucip sebepler raporu ilişikte sunulmuştur.

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1-5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Yüksek Başkanlığına. İstanbul Ticaret Odası Meclisi. Yönetim Kurulu Başkan Yönetim Kurulunca hazırlanan Odamızın 1956 Yılı Bütçe

Yüksek Başkanlığına. İstanbul Ticaret Odası Meclisi. Yönetim Kurulu Başkan Yönetim Kurulunca hazırlanan Odamızın 1956 Yılı Bütçe 14.12.1955 İstanbul Ticaret Odası Meclisi Yüksek Başkanlığına Yönetim Kurulunca hazırlanan Odamızın 1956 Yılı Bütçe Tasarısı ile merbutu Kadro Cedveli ve bunlara ait mucip sebepler raporu ilişikte sunulmuştur.

Detaylı

Ticaret Odası Meclisi Yüksek Başkanlığına

Ticaret Odası Meclisi Yüksek Başkanlığına 13.12.956 İstanbul Ticaret Odası Meclisi Yüksek Başkanlığına Tasarısı Yönetim Kurulunca hazırlanan Odamızın 1957 Yılı Bütçe ile merbutu Kadro Cedveli ve bunlara ait mucip sebepler raporu ilişikte sunulmuştur.

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975

istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975 istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU VE.. HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975 1974 YILI BİLANÇOSU VE KAT'İ HESAP RAPORU Odamızın 31. 12. 1974 tarihindeki hesap durumunu gösteren V 5590 sayılı

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR ANKARA TİCARET BORSASI 31.12.2015 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 364.385,67 258.570,96 2.210.677,06 1.740.821,72 Kasa 32.565,73

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER

2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER 2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER Bütçe aşağıda yazılı maddeler dahilinde hazırlanmıştır. a) Bütçe tasarısı, -2016 tahmini gelir bütçesi -2016 tahmini gider bütçesi -Aidat tarifesi -Belge ve

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

VUK SĐRKÜLERĐ. Đkametgâhlarını işyeri adresi olarak gösteren hekimlerin durumu

VUK SĐRKÜLERĐ. Đkametgâhlarını işyeri adresi olarak gösteren hekimlerin durumu 18.02.2009/56 HEKĐMLERĐN POS CĐHAZI KULLANIMI VE ECZANELERĐN MUAYENE KATILIM PAYINA ĐLĐŞKĐN VUK SĐRKÜLERĐ ÖZET 40 sıra No lu VERGĐ USUL KANUNU SĐRKÜLERĐnde, sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler (diş

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI BÜTÇE KOMiSYONU RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI BÜTÇE KOMiSYONU RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI 2003 BÜTÇE KOMiSYONU RAPORU 17.12.2002 Oda Meclisi Sayın Başkanlığına, Sayın Başkanlığınızca Komisyonumuza havale olunan, Oda'nın 2003 Yılı iş Programı, Bütçesi ve Personel Kadro

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

ISTANBUL. TiCARET ODASI 31. 12. 1973 BILANCOSU. K A TJ i H E S A B 1 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1974

ISTANBUL. TiCARET ODASI 31. 12. 1973 BILANCOSU. K A TJ i H E S A B 1 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1974 ISTANBUL TiCARET ODASI 31. 12. 1973.. BILANCOSU VE K A TJ i H E S A B 1 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1974 1973 YILI BiLANÇOSU VE KAT'İ HESAP RAPORU - AKTiF HESAPLAR - NAKİTLER: 14.903.832.60 Odanın nakit

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI BilANÇOSU KAT'i HESABI

istanbul TiCARET ODASI BilANÇOSU KAT'i HESABI istanbul TiCARET ODASI 31.12.1980 BilANÇOSU VE KAT'i HESABI 1980 YILI BiLANÇOSU VE KAT'İ HESAP RAPORU Odamızın 31.12.1980 tarihindeki hesap durumunu gösteren ve 5590 sayılı Odalar Kanununa ve Muhasebe

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI 31.12.1991 BiLANÇOSU

istanbul TiCARET ODASI 31.12.1991 BiLANÇOSU istanbul TiCARET ODASI 31.12.1991 BiLANÇOSU VE ODA MECLISI SAYIN BAŞKANLIGINA, Odamızın, 31.12.1991 tarihindeki hesap durumunu gösteren ve 5590 sayılı Odalar Karnınuna ve Muhasebe yönetmeliği eşaslarına

Detaylı

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur.

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. S.Sayısı: 9 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malîydi bütçesinde değişiklik yapıl ması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/156, 171) Devlet Demiryolları

Detaylı

SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN

SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN 1 2015 2 285 215 123 79 80 95 98 91 102 61 2011 2012 2013 2014 2015 KAYDEDİLEN SİLİNEN SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN 2011 79 80 2012 95 123 2013 98 61 2014 215 91 2015 285

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI 100 KASA HESABI 1.166.084,73 1.164.378,51 1.706,22 100.01 Kasa Hesabı 1.166.084,73 1.164.378,51 1.706,22 100.01.001 TL Merkez Kasası 1.166.084,73 1.164.378,51 1.706,22 101 ALINAN ÇEKLER 11.305,00 11.305,00

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

2017 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER

2017 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER 2017 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER Bütçe aşağıda yazılı maddeler dahilinde hazırlanmıştır. a) Bütçe tasarısı, -2016 tahmini gelir bütçesi -2016 tahmini gider bütçesi -Aidat tarifesi -Belge ve

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 17. VII. 1951 - Sayt: 7860)

(Resmî Gazete ile ilâm : 17. VII. 1951 - Sayt: 7860) 022 Millî Korunma Kanununun 3954 sayılı Kanunla değiştirilen 6 nci maddesinin verdiği salâhiyete istinaden ihdas edilmiş olan kadrolarla bu kadrolarda yapılan değişiklik ve ilgalara dair kararların tasdiki

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI MAKSAT VE MEVZUU Madde 3 : Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır. a-) Her çeşit plastik veya esas hammaddesi sentetik olan benzeri

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

96 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA SÖZLEŞME (1949 TADİLİ) ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949

96 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA SÖZLEŞME (1949 TADİLİ) ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949 96 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA SÖZLEŞME (1949 TADİLİ) ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 8.8.1951 / 5835 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 14.8.1951 /

Detaylı

Esibabı mucibe lâyihası

Esibabı mucibe lâyihası SıraNo 193 Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) 488

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI 2015 YILI TARİFELERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI 2015 YILI TARİFELERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ MERSİN DENİZ TİCARET ODASI 2015 YILI TARİFELERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ 5174 sayılı TOBB Kanunu nun 24 üncü, TOBB Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat Yönetmeliği nin 5.maddesinde; Üyenin Odaya

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-80 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Damga Vergisi Oran ve Tutarları 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242)

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242) Dönem : Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı () sayılı cetvelde değişiklik

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ [(19.4.1985 R.G. 35 EK III A.E. 207 Sayılı Tüzüğün), (31.12.2010 R.G. 220 EK III A.E. 786) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] GENEL TARIM SİGORTASI YASASI

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI MİZAN ( )

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI MİZAN ( ) 100 KASA HESABI 212.555,66 212.232,70 322,96 100.01 KASA HESABI 212.555,66 212.232,70 322,96 100.01.001 TL MERKEZ KASASI 212.555,66 212.232,70 322,96 102 BANKALAR 3.302.932,74 356.624,31 2.946.308,43 102.01

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 31.12.2013/237-1 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılına ait damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 57 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 488 sayılı Damga

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır.

2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır. 2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır. (1) SAYILI TABLO Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 170 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 170 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 04.01.2011 SiRKÜLER 2011/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM

Detaylı

Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk.

Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk. Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk. Sayı: 11395140-105[234-2012/VUK-1-...]--1330 Tarih:

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

Yüksek Başkanlığına. Idare Heyetince hazırlanan Odamızın 1960 Yılı Bütçe ile merbutu Kadro Cedveli ve bunlara ait mucip sebepler raporu

Yüksek Başkanlığına. Idare Heyetince hazırlanan Odamızın 1960 Yılı Bütçe ile merbutu Kadro Cedveli ve bunlara ait mucip sebepler raporu : ;:.:.--.., 18.12.1959. -r- ' '...!: İstanbul Ticaret Odası Meclisi Yüksek Başkanlığına " Tasarısı Idare Heyetince hazırlanan Odamızın 1960 Yılı Bütçe ile merbutu Kadro Cedveli ve bunlara ait mucip sebepler

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI YILLIK BORSA MİZANI

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI YILLIK BORSA MİZANI 100 KASA HESABI 175.152,90 174.228,56 924,34 100.01 Kasa Hesabı 175.152,90 174.228,56 924,34 100.01.001 TL Merkez Kasası 175.152,90 174.228,56 924,34 102 BANKALAR 3.418.565,13 167.459,79 3.251.105,34 102.01

Detaylı

Sayısı : VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2, Katılım Payı -1. İlgili Olduğu Madde : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 65 ve 94,

Sayısı : VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2, Katılım Payı -1. İlgili Olduğu Madde : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 65 ve 94, SAYI : B.07.1.GİB.0.02.29/29-2994-41 KONU : VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /40 Konusu : Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin (Diş Hekimleri ve Veteriner Hekimler Dahil) Vergilendirilmesi, Hekimlerin POS

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 05.01.2015 SiRKÜLER 2015/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ 01/01/2013 SİRKÜLER 2013/14 Sayın Yetkili; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için uygulanacak nispi vergi oranları ve maktu vergilerin 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

Yönetim Kurulu kararında bu Yönetmeliğin 8 ve 22 nci maddeleri hükümleri ile 5590 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi hükümleri dikkate alınır.

Yönetim Kurulu kararında bu Yönetmeliğin 8 ve 22 nci maddeleri hükümleri ile 5590 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi hükümleri dikkate alınır. TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TESBİT USULLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1-5590 sayılı Kanunun 26/12/1981

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MART 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI MART 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI MART 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 20,149,092.56 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,812,935.19 10 HAZIR DEĞERLER 18,574,977.37 32 TİCARİ BORÇLAR 316,281.41

Detaylı

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları Sıra ^ 46 1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet 11 - VI - 1931 Muamelât Müdürlüğü Sayı: 6/1650 B. M. M. Yüksek Reisliğine Mektep

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 02.01.2014 SiRKÜLER 2014/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

Ödenecek Memuriyet Ünvanı Sayısı Aylık Ücreti. Sayman 1 2.500, Raportör 6 1.500, Tercüman (Memurlardan ya da dışardan) 1 3.000,

Ödenecek Memuriyet Ünvanı Sayısı Aylık Ücreti. Sayman 1 2.500, Raportör 6 1.500, Tercüman (Memurlardan ya da dışardan) 1 3.000, 875 TÜRK VATANDAŞLARINA AİT OLUP YUGOSLAV FEDERATİF HALK CUMHURİYETİNCE MİLLİLEŞTİRİLMİŞ BULUNAN MAL, HAK VE MENFAATLERİN TASFİYESİ HAKKINDAKİ 1135 SAYILI KANUNUN 1988 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 5 İNCİ VE

Detaylı

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2010/58 Tarih: 31.12.2010 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI :

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : 225 Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Mukavelesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Maarif encümenleri mazbataları (1 /678)

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 2.6.1988 Sayı : 19830)

(Resmî Gazete ile yayımı : 2.6.1988 Sayı : 19830) 291 8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Deniz Ticaret Odaları», «Ticaret Borsaları» ve «Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI BILANÇOSU K A T 1 1 H E S A B 1 HÜSNÜTABİAT MATBAASI İSTANBUL-1977

ISTANBUL TICARET ODASI BILANÇOSU K A T 1 1 H E S A B 1 HÜSNÜTABİAT MATBAASI İSTANBUL-1977 ISTANBUL TICARET ODASI 31. 12. 1976 BILANÇOSU VE K A T 1 1 H E S A B 1 HÜSNÜTABİAT MATBAASI İSTANBUL-1977 1976 YILI BİLANÇOSU VE KAT'İ HESAP RAPORU Odamızın 31. 12. 1976 tarihindeki hesap durumunu gösteren

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1)

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3458 Kabul Tarihi : 17/6/1938 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 28/6/1938 Sayı : 3945 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 19 Sayfa : 527 *

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 23,833,985.97 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,962,394.06 10 HAZIR DEĞERLER 22,186,230.51 32 TİCARİ BORÇLAR 555,023.53

Detaylı

HARCIRAH DÜZENLEMESİ. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde,

HARCIRAH DÜZENLEMESİ. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, HARCIRAH DÜZENLEMESİ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, "Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine,

Detaylı

01/11/2015-30/11/2015 Gider CETVELİ

01/11/2015-30/11/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/05/2015-31/05/2015 Gider CETVELİ

01/05/2015-31/05/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

i stanbul Ticaret Odası 1953 Yılı

i stanbul Ticaret Odası 1953 Yılı i stanbul Ticaret Odası 1953 Yılı Bütçe Komisyon Raporu Toplantıda bulunanlar : l- Hayri Gönen.2- İzzet Akosman 2:-- Hilmi Güneyli 4l- Mecit Mecdet Başak ~)- Şevki Hakman 61- Fazıl Öziş 'i'- Fahrettin

Detaylı

MİZAN 30/06/2016 İTİBARİYLE

MİZAN 30/06/2016 İTİBARİYLE 0/06/2016 İTİBARİYLE Sayfa No: 1/ 6 90 KASA HESABI 204,798.5 204,47.98 24.55 0.00.00 Merkez TL Kasası 204,798.5 204,47.98 24.55 0.00.00.001 TL KASA HESABI 204,798.5 204,47.98 24.55 0.00 102 BANKALAR 692,626.9

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KATİP YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KATİP YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KATİP YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR Yönetmeliğin Amacı Madde 1-5590 sayılı Kanunun 68 inci maddesine istinaden hazırlanan

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/5 5 /1/2015 İçindekiler: * 2015 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. 2015 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun

719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun 719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 29. III. 195? - Sayı : 9572) No. 6940 Kabul tarihi 25. İH. 1957 MADDE 1.' Maarif Vekâletine bağlı Riyaseti Cumhur

Detaylı