Istanbul Ticaret ve Sanayi Odas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Istanbul Ticaret ve Sanayi Odas"

Transkript

1

2 Istanbul Ticaret ve Sanayi Odas 9 Senesi bütçesi hakktndaki Bütçe Komisyonu Raporu düşüncesile hazrlandğ müşahede edilmiştir. GELİR KlSMI : - Kayt ücretleri ve senelik aidat : İdare heyetimizce hazrlanp komisyonumuza tevdi edilen Odamzn 9 senesi bütçesi tetkik edildi. Bütçenin geçen seneki tahsilat ve masraf rakamlarnn verdiği ilhama istinaden ve Odalara yeni bir bünye ve hüviyet vermek suretile faaliyetlerini kuruluşlarndaki maksat ve gayeleri en iyi bir şekilde tahakkuk ettirmeği sağlayan 90 sayl kanunun kaplarn yerine getirmek \ "il~,;.t~p_( l -.i..:;o<- """ F ) 90 sayl kanunun nci maddesinden faydalanarak, idare heyeti, tüccar snflar arasnda daha adil bir tasnif yapmak suretile geçen sene 8..- lira olan bu fasl varidatn liraya yükselterek liralk bir varidat fazlas sağlamştr. - Munzam aidat : Gelir Vergisi kanununa istinaden ticari ve snai kazançlar üzerinden 7 Aralk 9 tarihine kadar.7. lira tahsil edildiği gözönünde tutularak 9 bütçesine lira konmuştur. - Vesika harçlan : 9 ve 9 senelerinde tanzim ve tadil edilen tarife hali hazr emtea kymetlerine ve piyasa şartlarna nisbeten çok düşük bir seviyede olduğundan bu günkü icaplara göre tesbit edilmiştir. Bu suretle geçen sene bu fasl için tahsis olunan.0.- liralk miktara mukabil lira fazlasile.77.- lira muhammen varidat temin olunmuştur. - Yayn gelirleri : Bu fasln en mühim varidat rüknü Sicilli Ticaret gazetesinde intişar eden ilanlardan sağlanan gelirdir. Resmi ilanlar tarifesinin arttrlmş olmas hasebile 9 senesinde bu sahada elde edilecek gelirin o nisbette artacağ gözönünde tutularak geçen sene lira tahmin olunan bu fasl 9 bütçesinde lira olarak mütalaa edilmiş ve lira varidat fazlas tahmin edilmistir. Gelirin -8 nci fasllarnda tebarüz ettirilm~ğe şayan bir kayt görülmemektedir. Binnetice 9 senesi varidat yekunu lirann geçen senekine nazaran lira daha noksan olduğu görülüyorsa da Göçmenlere teberrü maksadile arttrlmş bulunan aidat tutar 8..- lira tenzil edildiği takdirde umumi gelirin lira fazla olduğu mnşahede edilmektedir. GİDER KlSMI: - ve hizmetliler ücreti : Raporumuzun mukaddemes.inde izah etmeğe çalştğmz veçhile 90 sayl kanunun kaplarn yerine getirmek maksadile bünyesinde gerekli takviyeyi yapabilmek dü~üncesile İdare hey'etimiz bu fasl için liralk tahsisat talep etmiş bulunmaktadr. Bu mülahaza ile münhal bulunan memuriyetlerle Devlet emeklisi olup Odada vazife almş bulun.an on memurun vazifesine nihayet vermek suretile cem'an liralk bir tasarruf sağlam"i, buna mukabil yeni ihdas edilen memuriyetlerle cem'an liralk bir masraf ihtiyar edilmiş bulunmaktadr. Bu suretle Oda bünyesine katlman derpiş edile mütehasss ve hakikaten lisana aşina memurlar için ödenecek fark maaş haddi zatnda liralk bir fazlalk irae etmektedir. Ayrca geçen sene, gö;ilen lüzum üzerine, bir Ecneb Mütehasss getirilmesi için tahsis olunan lirann bu seneki masraflar meyannda nazar itibara alnmadğ ve bu vazifenin ihdas olunan yeni kadroya tahmil edildiği anlaşlmaktadr. Geçen sene lira Ecnebi Mütehasss ücreti ile beraber lira olan memur maaş ve ücrl'tlerinin 9 senesine nazaran.- lira daha fazla olduğu t!i!barüz etmektedir. -İdare masraflar: Bu fasl için talep edilen tahsisatn, 9 senes~ içindeki sarfiyat nazar itibara alnarak ve bazlarnda da indirmeler yaplarak tesbit edildiği görülmüştür. Bu suretle geçen senekine nazaran lira noksanile 9.-D. lira tahsisat ayrlmas talep edilmektedir. - Mesleki tedrisat ve yardmlar : Bu faslda Akşam Ticaret Kurslar için tahsisi talp.p olunan lira geçen seneki tahsisata uygundur. --

3 İdare hey'etinin, Odann ilk kuruluş senelerinde tatbik ettiği talebe ve Odaya nafi eleman yetiştirme sistemini tekrar ihya etmek maksadilc yaptğ teklif çok yerinde ve isabetlidir. Bu maksatla ayrlmas istenen liralk tahsisatm tasvibini uygun buluyoruz. Ancak.bu güne kadar Odann yardmna mazhar olmuş ve ayda her birine yirmişer lira verilen talebeden hakikaten muhtac muavenet olanlarnn birdenbire tahsisatlarn kesrnek doğru olmyacağndan bunlardan yardma muhtaç olanlarnn İdare Hey'etince tesbit edilmesi ve Haziran 9 sonuna kadar yirmişer lira yardmn devam ettirilmesi için liralk tahsisat ayrlmas uygun görülmüştür. Bu maksatla ileri sürülen prensibin ruhuna halel getirmemek için bu tahsisatn nc faslda yardrnlara ilavesile bu fasln liraya çkarlmas icap edecektir. - Yardmlar : Senelerdenberi Odann devaml ve büyük yardmlarile faaliyetini devam ettirebilen Esnaf Hastahanesinin Odaya mal edilmesi hakkndaki İdare Hey'etinin vadinin tahakkukunu beklemek yerinde olur. Bu faslda sosyal işlere ayrlmş bulunan ve geçen seneye nazaran - Göçmenlere yaplan teberru - hariç lira noksanile liralk tahsisat muvafk görülmüştür. 9 - ihtiyat akseçi : Yardm faslma liralk tahsisat ilave edilmiş bulunduğundan ihtiyat akçesinin ayn miktarda tenzilile.70.- lira olarak tadili icap edecektir. Yukardaki izaharmzla 9 senesi bütçesini tasvibinize arz ederiz. 8/ / 9. Başkan Raportör Üye Üye Hayri Gönen Hilmi IGüneyli Yusuf Yarar İsmail V~fa Üye Üye Üye Celal Umur M. Vasfi Gürer Selim Baban Yönetim K. B aşkan V. Y. Kurulu Üyesi

4 Şimdiye kadar Oda bütçeleri gelir tahminleri; bir ev~, velki senenin talisilat gözününde bulundurulmak üzere yaplagemiştir. 9 hütçesini de g~çen seneye ait rakam,. larn şğ altnda tertip ve tanzim etmek zarureti vardr. '\'':Bu esaslar dahilinde haz:danp ilişikte sunulan 9 bütçesinin gelirler ve giderlerinin izah' berveçhi. atdir. GELİR KlSMI : - Kayt ücreti ed ve senelik aidat : Yürürlükte bulunan 90 sayl kanunun. ve 7 nci naddelerile bu kanunun tatbik suretini gösteren.tüzüğün 8,inci maddesi, Odalar gelirleri için yeniden tarifeler tanzi)-ini,zaruri klnştr. Sözü geçen :Kanunun inci maddesi, Fevkalade s~fa girenierin kayt ücreti ile yllk aidat nüktarn, sermayelerinin binde biri olarak kabul etnüş bulunduğuna gö're, diğer ~nflara ait miktarlarn tesbitinde de ayn esastan hareket etnek, seyyaniyeti muhafaza bakmndan zaruri görülmektedir. Böylece her snfn asgari ve azami hadlerinin vasatisi o snf için ortalama sermaye olarak kabul edilmiş ve bunun binde biri o snfa mahsus kaydiy~ ve aidat miktar olarak tesbit olunin ustur. J Eski kanuna. göre tanzim edilmiş olup halen tatbik edilmekte bulunan tarifenin üçüncü ve dördüncü snflar arasndaki sermaye bakmndan mevcut büyük inhiraf g(jzönünde tutarak bu iki snf arasnda yeni bir snfn ilavesi tarife ahengini temin için maksada daha uygun gö:,.'ülmüştur. Bu suretle yeniden hazrlamş old,ğumuz tarife şudur: Sermay,esi Snf ----~- --- qo :POO.- liradan yukar : (dahil) ~- liraya kadar Fevkalade Birinci İkinci Üçüncü Dörclüricü Beşinci I{aydiye ve ylhk aithlt niktar binde bir BU: suretle 9bütçesi gelir ksmnn senelik aidat ve kaydiye ücretleri tahminleri teklif ettiğimiz bu yeni tarife tasars esaslar dahilinde hesaplanmş bulunmaktadr. ~ellallar,.ll.9 tarihli.meclis kararile üç snfa ayrlmş. ~ulu~n:a~ta ise de~ bu tarifenin tatbikine ancak 9 sep~si!!de. başlanabilecektir. Bu sebepten bütçe tahminleri!!die... d~llalla- _ aid~h hakknda eski* tarif e esaslarna göre,hate}{et. n~cburiyetinde kalnmştr foylece_.~ ka_ yt.ücretleri ve y_llk ~idat tutar olar~k: ~cl <''t Fe,Jkalade snfta kaytl 80 firmadan sermayelerinin b inde biri üzerinden..., 0..- Birinci snftakaytl 8 firmadan yllk 0.- liradan İklnci snfta kaytl 80 firmadan 7.- lira.:.. da Üçüncü snfta kaytl firmadan.- liradan... ; Dördüncü snftakaytl 7 firmadan.-liradan..., Yeni tarifenin tatbikine ancak önümüzdeki sene başlanabiieceği için beşinci snfa ait miktar olara:k sadece..., DellaJ olarak kaytl 0 firmadan yukarda ar- zedildiği gibi eski tarife nucibince.- liradan A l et t ti f,,,,''' ' l:::i cem'an..., Yedi yüzkrksekizbin dörtyüzyirni lira tahmin klnmştr. Geçen sene göçmen yaretmar dolaysile aidat ve kaydiye miktarlar bir def'alk olmak üzere bir misli arttrlmşt. Bu seneki miktar geçen senenin normal tahmin miktarile mukayese edince liralk bir fazlalk müşahede ederiz. Bu artşda bilhassa Odaya kaytl tüccar adedinin 79 fazlasil e 088 e çkmaski bu adet art na tekabül eden tahsilat fazlas.. ; liradr. Bunun 7..9 tarihine kadar tahakkuk eden miktar.88.- liradr. Ve he:r snfa kaytl tüccar adedinin de değişmiş olmas ve nihayet fazla gelir temini düşüncesinden ziyade, seyyaniyet ve hakkaniyet temini kaygusile hazrlanmş olan yeni tarifenin tatbiki müessirdir. - \!Iunzam aidat : Halen Odamzda kaytl.088 firmadan, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlar gereğince, isternek hakkn haiz bulunduğumuz munzam aidat için şimdiye kadar ancak 8 firmaya.müracaat yaplabilmiştir. Servislerimizin seçim faaliyetinin icap ettirdiği istisnai vazifeleri ifaya çağrlmas neticesinde normal çalşmalarn seyrinde bir gecikme alnuştur. Müracaat ettiğimiz firmalardan sadece 0 nd~n ( i karl ve 99 u zararl) temin ettiğimiz tahakkuk tutar 7..- liradr. Sene sonuna kadar bu miktarn ~ liray tecayüz edeceği. muhak~ak gibidir. 9 bütçesinde '8.0...,. lira olarak tahmin edilmiş bulunan munzan;.aidatli 7//9 tarihine kadar bilfiil tahsil edilm

5 miş olan ksm.7.- liradr. Bu itibarla bütçeye koyduğumuz miktar bu sene için asgari bir tahmin haddinden başka bir şey değildir. - V esika harçlar : Bir ksm 9 den, bir ksm da 9 den beri tatbik edilmekte olan harç tarifemizi de bu günün şartlarna daha uygun bir hale ifrağ edebilmek için, gerek tasnifi, gerekse alnacak ücret miktarlar bakmndan bir ayarlamaya tabi tutmak zarureti vardr. Bu esaslar dahilinde hazrladğmz yeni harç tarifesi şudur : - Menşe Şahadetnameleri: Ait olduğu partinin kymetleri 00 liraya kadar 0 liradan 000 liraya kadar » 0000» ,. yukar - Fatura suretlerinin tasdiki maktu... - Odalarda kaytl üyelerin imzalarnn tasdiki... - Yedi vahit vesikalarnn tasdiki Oda mensuplarna ait kayt ve sicil gazete suretleri ve üyelik vesikas Kefaletnameler seyyanen Rayiç fiatlarnn tasdiki Ticari ve snai eşya nümunelerinin, vasflarnn tasdiki Mukavele suretleri 0 - Bilirkişi ve eksper raporlar Yönetim Kurulunca takdir olunur. Harç Lira Kuruş Ücretsiz Ücretsiz. Ücretsiz. Ücretsiz. Yukardaki tarife teklifi esaslar dahilinde ve 9 senesindeki muamele miktar üzerinden hesapladğmz vesika harçlar gelirlerimiz : Her nevi şahadetnameler için.... Fatura tasdikleri için....'.....imza tasdikleri için.... Yedivahit vesikalar için.... Kayt ve sicil ve diğer suretler için..... Kefaletname tasdikleri için.... T.L ki cem'an... = ==.7=7= == ~ir. olarak tahmin etmek.teyiz. - Yayn gelirleri : Bu fasln gelir kaynaklar, esas itibarile Sicilli Ticaret ilan bedellerile gazete ve mecmuann abonman gelirlerinden ibarettir. 9 bütçesinde lira olarak tahmin edilmiş olan bu gelrlerden 7 Ar~k 9 tarihine kadar anca~ ti.o0ô.- ras tahakkuk etmiştir. Bunun başlca sebeb de siclli ticaret ilanlarnn, miktar bakmndan 90 dekinöen daha az oluşudur. Scill ticaret lcnlarnn bu işe mahsus gazete ile neşri Ticaret Kanunu icaplarndan olmas hasebile tarifesi, gazetelerin resmi ilanlar tantesine muvazi ve mütenazr olarak tesbit edilegelmekte olan bu gelirimizi müemmen telakk eaebliriz. Halbuki gazete ve mecmua abonman gelirleri, okuyucu kitlesnin azlğna veya çokluguna.bağl bir keyfiyettir. Önümüzdeki sene başndan itibaren usicilli Ticaret Gazetesi ve Piyasa Cetveli '' adil e neşredilmekte olan gündelik gazetemizi, ekonomik haberler ksmn takviye etmek suretile, tüccarmz için daha faydal ve daha alakalarn çekici bir hale sokmak üzere teşebbüslere geçm.ş ve bu maksatla dş ticaretimizi alakadar eden belli başl maddelerin beynelmilel piyasa fiyatlarn günü gününe verebilmek için yabanc ajanslarla temasa girmiş bulunuyoruz. Bunu tahakkuk ettirebildiğimiz takdirde gazetemizin bask miktar ve abone adedi ve bunun neticesi olarak da gelirlerimiz tedricen yükselecektir. Oda mecmuasn da an'anesine uygun bir şekilde, fakat ilmi kalitesi olan bir ekonomik araştrmalar dergisi haline getirmek üzere hazrlklar yapmaktayz. Şimdiden tatbikine girişmiş bulunduğumuz rasyonel plan gereğince lüzumsuz masraflar hertaraf edilen bu mecmuay da artk zararla kapanan bir faaliyet mevzuu olmaktan kurtarmak istiyoruz. Maamafih ancak 9 senesi sonunda neticelerini elde ede!bileceğimiz bu tasavvurlarmzn muhtemel gelirlerini şimdiden hesaba katmya'rak bu gün için S;id.ece 9 rakamlarna dayanarak bir gelir tahminide bulunmağ ihtiyatl bir hareket sayyoruz. Böylece: Oda Mecmuas Sicilli Ticaret Gazetesi ve Piyasa Cet: :.. Mecmua ilanlar.... Sicilli Ticaret gazetesi ilanlar.... Diğer yayn gelirleri..... T.L Olmak üzere cem'an lira bütçeye alnmştr. - Misil zamlan ve para cezalan : Misil zamlar ve para cezalar her sene olduğu gibi bütçeye sadece.- lira olarak ithal edilmiştir. - Türlü gelirler : Bu fasln en mühim kalemi, Bankalardaki' mevduatmz faizleridir. 9 senesi için yaptğmz 0.000,- liralk tahmin geçen senelerdeki miktarlarn tahakkuku ve faiz hadlerindeki değişiklik gözönünde tutulunca, isabetli görilirnek lazmdr. Diğer gelirlerimiz ise kağt satş, İcra tahsil masraf gibi kalemlerden terekküp etmektedir. Türlü gelir --

6 letinizi geçeq sene - olduğu gibi bu sene.de.000.-lira olatak bütçeye almağr uyg~n bulmaktayz. 7 -Bakiye gelirler : Geçen sene lira olan gelirl.er.t~tap ~\.! s~ neki tahminimizden lira daha jazlad:. _ GİDERLER KlSMI: Bu fasln birinci maddesi, kaydiye ücretleri ile senelik aidat tahakkuklarmdan henüz tahsil edilemiyerek 9 senesine devreden miktar göstermektedir. 9 senesine devreden.8.- liralk bakayadan liras tahsil edilmişse de.77.- liras 9 senesine devredecektir. 9 senesinde tahsil edilememiş olan aidat bakiyesi lirann ilavesi ile bu miktar.7.- liraya yükselmektedir. Bunun tahsilini mümkün gördüğümüz asgari miktar olarak liray bütçeye koymağ <ioğru bulmaktayz. Munzam aidattan bakiye olarak 9 ylnda tahakkuk eden.9.- liradan 7..9 tarihindeki tahsilatmz bulunan lirann tenzili neticesinde bakiye kalan liraya, 9 yl munzam aidatna esas teşkil eden Gelir ve Kurumlar vergisinin çok yeni olan tatbikatnn bir neticesi olarak 9 ylnda tahsili zaruri bulunan tahakkuk miktarnn tahmininizce asgarisini tekil eden..- lirann ilavesi suretile elde edilen lira ile birlikte tahsil edilecek gelirler bakiyesi liray bulmaktadr. Odamz bu aidat, kaydiye ve munzam aidat gelirlerini tahsil hususunda şu tarzda hareket edegelmiştir. Evvelemirde servisçe yaplan tahakkuklar mart ay sonuna kadar bir taraftan tahsildarlar marüetile alakallara tebliğ edilir, diğer taraftan da telefonla imkan nisbetinde tekit olunur. Marttan sonra tediyatta bulunnyan firmalara yaz ile müracaat edildiği gibi imkan nisbetinde yine tahsildarlar vastasile ve telefonla da tekidierde bulunulur. Bu yazl tekide rağmen de cevap vermiyenlere İcraya başvurmak zorunda kalacağmz yine yaz ile tebliğ e<iilir. Verilen müddet zarfnda da tediyat vaki olmadğ takdirde, mevzuat gereğince İcraya verilmesi hususu Kurulumuz tarafndan t~svip olunduğu takdirde, servisi İcraya başvu r maktadr. Bu hareket tarz dahilinde bu sene firmann dosyas İcraya verilmiştir. Bunlardan adedi 9 senesine, 008 adedi 97 senesine ve sadece 00 tanesi 9 senesine aittir. Mamafih halen İcrada intaç edilmemiş bulunan dosya adedi 8 ve kynet tutar da aidat olarak.8.-, munzam aidat olarak 7.0.-liradan ibarettir. Böylece bütçemizin gelir ksm: Kayt ücretleri ve senelik aidat... Munzam aidat... V esika harçlar... Yayn gelirleri...,... Misil zamlar Par!'! c~zalaq.... Türlü gelirler.... Bakiye $~lirle_r...:... Müteferrik g~lir...'...,. (Binnilyonyediyüzbirbinbeşyüzaltmş) lira olarak tahmin edilmiştir. T.L =-"'='- '..-. ' t -s- - ve hizmetliler ücreti : Bütçemizin giderler ksmnn en mühim kalemini teşkil eden bu ücretler, geçen sene bütçesinde cem'an lira olarak gözükmekte ise de hakikat halde aşağda müfredat gösterilen rakamlarm da buna ilavesi iktiza eder. T.L. Umumi Katip ile muavininin emeklilik aidat 97.- İdari ve mali istişare faslnda gözüken mali müşavirin senelik ücret tutar Mer'i kanunun tatbik suretini gösteren Tüzüğün geçici maddesi mucibince / 9/ 9 tarihinde yaplan intibak ve intikal neticesinde ücretlere ilave olu~an fazlalğn senelik tutar Sene içinde ihdas olunan müşavirliğin ücreti ile Genel Katiplik tazminatmn senelik tutar.... Sigorta primlerinin bir buçuk maaşa ibiağ yüzünden artan yarm maaşlk miktar Böylece 9 senesinin memur ve hizmetliler kadrosu aynen alndğ takdirde senelik ücretler tutar 8.9. liray bulacaktr. Mer'i kanunun birinci roaddesile «meslek hizmetleri görmek, meslek ahuk ve tesanüdünü korumak, ticaret ve sanaviin genel menfaatlere uygun surette gelişmesine çalşm ak ve bu maksatlada verilecek işleri yapmak üzere» yeniden faaliyete geçmiş bulunan cctüzel kişiliği haiz ve mesleki teşekkül mahiyetinde kamu kurumu» olan Odamzm bütcesinde de amme hizmeti gören bütün müesseselerde olduğu gibi, en mühim gider kalemini bu hizmetlerin ifas icin çal strlan memur ve hizmetliler ücretlerinin teşkil edeceği gayet tabiidir. Bununla beraber, teşkilatmz rasyonel bir faaliyet sistemi icine sokmak ve böylece verimini arttrmak üzere alnağ düşündüğümüz tedbirleri, bir müddet için tehir ederek, bir taraftan sene sonuna kadar kalan çok ksa bir zaman içinde bütce mesaimizi bitirmek mecburiyeti, diğer taraftan mevcut Tüzük hükümlerinin bu bakmdan bizle re kafi serbestiyi vermemiş.olmas dolaysile 9 senesi faaliyet programmzn içine almamzda başlca amil ol muştur. Mamafih Odamzn yeni kanununun inci roaddesile tayin olunan vazifeleri yapabilm~_sini teminen takviyesine veya yeniden tesisine lüzum görülen servisler hakknda derhal harekete geçebilec~k ş~kilde tertiba~ a;lmş bulunuyoruz. Bu cümleden.olmak.üzere, Oda servislerinin gerek iş bölümü, gerek~e kullanlan :~uller., ma~bualar vesaire bakmndan m0dern ~şletme ekonomisi prensiplerine göre yeniden organize edilmesi işinde hem ilmi ve hem de arneli bilgisinden ve ihtisasndan faydalanmak üzere Üniversite tedris ailesinden bir zat müşavir

7 olarak bu sahada kullanmak arzusundayz. Ociamzda çok ihmale uğram~ o lduğunu gördüğümüz ticari ve snai tetkikler ksmn, kabiliyetli, genç ve yabanc dile aşina iktisatçlarla takviye ederek bu sahadaki faaliyetimizin seviyesini yükseltmek ilmi usullere bağlamak istiyoruz. Ekonomik hayatmz çok yakndan alakadar eden mevzuat, daimi tetkik altnda bulundurmak, gerekli tadil teşebbüslerini vaktinde yapabilmek için zaruridir. Bundan dolaydr ki, tetkik servisierimize muvazi olarak hukuki tetkikler servisinin de nüvesini şimdiden kurmağ düşünüyoruz. ~ J ~ Odamzn en mühim ve belki de islah en acil olan faaliyet. şubelerinden biri de şüphesiz ki ticari ve snai sicillerin tanzimidir. Faaliyet tarz ve usulleri üzerinde de! hal durulmas ve isuih gerektiğine ki~mi bulunuyoruz. İstatistik servisi, Oda faaliyetinin bir çok bakmlardan yardmna muhtaç olduğu en ehemmiyetli bir şube olmas iktiza ederken. bugün aşağ yukar bir kişiden ibaret bir kadro halindedir. Gerek ilmi araştrmalarla gerekse ekonomik tatbikat ile uğraşan ilim ve iş adamlarnn en çok faydalandklar ve israrla talep ettikleri indekslerimizin idamesi bu günkü teşkilat ile kabil değildir. Kald ki, yeni kanunun yüklediği yeni yeni istatistik araştrmalarn sağlamak mecburiyeti ô.e gözönünde tutulunca, bu servisin her şeyden evvel ihyas ve takviyesi gerektiği açkça gözükür. Bu sebepledir ki, istatistik servisini istatistikte ihtisas yapmş, yabanc dillere aşina, ekonomik kültürlü genç unsurlada takviyeye çalşyoruz. Odam;z bünyesinde senelerdenberi ihmale uğramş bulunan Sergiler ve kongreler mesasini yeniden canlandrmak ve bilhassa ilmi usullere göre beynelmilel ölçüde bir adres kitab vücude getirmeği memleketimiz ve tüccarmz için en iyi reklam vesilesi telakki ediyoruz. Onun için bu servisin de ilk planda ele alnmasn zaruri buluyoruz. Gazete ve mecmuamz, gelirler ksmnda da bir parça temas ettiğimiz gibi tpk müstakil bir ekonomik araştrmalar dergisi gibi teşkilatandrmak istiyoruz. Kadrolar, mutad şekilde Müdür, Raportör gibi unvanlar vermeyip, sekreter ve sekreter yardmcs diye adlandrmaktan maksadmz budur. Böylece acilen takviyesini veya ilidasn zaruri gördüğümüz servisler için baz yeni kaô.rolar derois etmis bulunuyoruz. Esasen bu gibi İstihalelerde tedrici tekamül prensibine sadk kalmann en emin ve doğru yol olduğuna ka- ni bulunduğumuz için şimdilik senelik maas tutarlar li~_ay bulan ve devlet emeklisi olduğu halde Odamda ça~~an cem'an on memurun vazifesine nihayet vermeği ve bu arada 9 kadrosunda halen münh<il bulunan senelik ~~as t~tar liray bulan memuriyetler ile ~-. senelik tutar ~ira olan iki menuriyeti kaldrnağ uygun bnfduk.. A:cak bu sayededir ki, bü.tçemize asağ yukar yeni bir,yük tahnii. etmeden yeni elemanlar almak ve yeni vazifelerinizi başarabilmek için derhal faallyete geçmek 'imkanlarn hazrlamş ~ulunduğumuza kaniiz. Tüzük hükümleri dahilinde ayrmak mecburiyetinde olduğumuz sigorta primlerinin bütçemizdeki yükünü biraz hafifletmek için, serbest meslek erbabnaan olan mali rriüşavirimzle müsavir avukatlarmz ve doktor ile mütercim kadrolarint ve Gümrük hakem t'eyet~ emrine vermekle mükellef' olduğumuz bir memuru muvakkat müstah ~emler ve yevmiyeliler faslma nakletmeği doğru bulduk. Ayrca sene içinde karşla~abileceğimiz ani eleman ihtiyaç rn derhal cevaplandrabilmek üzere yevmiyeli memu,r veya muvakkat müstahdem kullanabilmemize imkan v~rmek maksadile bu fasl, bir miktar daha tahsisat ilavesile, lira olarak bütçeye alnağ zaruri buluyoruz. Bu ~u etle takviye veya ihya edilecek servislerimizi idari bakmnan iki grupta toplamak suretile Tetkik ve İdari muamelat faaliyetlerini ayr birer Genel Katip yardmcsnn murakabesi altna vermeği, işlerin selametle yürümesi bakmndan lüzumlu bulmaktayz. Bütün bu mülahaza ve sebej?lerledir ki, bütçenizin fasln lira olarak bağlyoruz. - Huzur haklan : 90 sayl kanunun 9 uncu maddesi mucibince verilecek huzur haklarn Meclisce kabul buyrulan miktarlar üzerinden ve yüzotuz toplant itibarile hesaplamş bulunuyoruz. - İdare mas aflar : Eski bütçelerde idare masraflar, büro masraflar, müteferrik masraflar, amortisman yardmlar vesaire gibi muhtelif namlar altnda ve muhtelif fasllarda gösterilen çeşitli isietme masraflarn, bir faslda toplamak ve geçen seneki sarfiyat da gözönünde tutmak suretile tahminlerde bulunduk. larmza yaplmakta olan shhi bu yardmn eşlerine ' e çoc uklarna da tesmilin i, isierine daha büyük bir emniyet ve huzur ile sarlmalarn sağlyacak insani bir hareket olarak mütalaa ediyoruz. Bu sebeple bütçeye gec:en senekine nazaran sadece liralk bir tahsisat fazlas kovmuş bulunuyoruz. Demirbaş esya ve tesisat kalemini, taht icarmzdaki Odalarn. yeni servislerimizin ihtiyacna göre tadil ve tefrisi ile gerekli tamirlerinin icras ve mübayaasn lüzumlu bulduğumuz baz makine ve cihazarn tedariki maksadile lira olarak tesbit etmiş bulunuyor uz. Kitap, gazete, mecmua ve aboneler faslnda geçen seneye nazaran görülen fazlalk, Oda kütüphanesi için alnmas zaruri olan kitaolarn bedeli ile aians abannanlarn l<ars~amak maksadile konmuştur. M::imafih, hey'eti umumiyesile bu fasl yekununun geçen senekine nazaran lir.a noksan olduğunu Hih e etmek isteriz. - Mesleki' tedrisat ve yardmlar : a) Akşam Ticaret Kurslar tedrisat!'ço!< alaka ~op~~makta ve neticesi itibarile ciciden. veti'mi - :olmak:tadr.... lorsa ile m üstereken masraf~arn karşl_aciğj!lz. by :h~~',l!l.:.. teşebbüsün devam ve in~işaf ~~ebilmesl _için.~al!sişat~n. arttrlnas icap edecektir. Çünkü, kuru~uş~_naan '. beri hep ayn kaln s olan bu tahsisatn; kifayet etmediği ve. bir kaç senedenqeri büyük müşküllerle karşlaşldğ anlaşlmş bulunmaktadr. b) Halen muhtelif meslek mekteplerinde okuyan yüz talebeye, hiç bir kayda tabi tutulmaks zn 'her ay yirmişer..,. ~ -

8 liralk sözde bir yardm yaplmaktadr. Herhangi bir maksad teminden uzak olduğu tecrübelerle sabit olan bu sistemiri artk terkedilmesi ve maldut miktarda kabiliyetli unsurlar seçerek, hem tahsil durumlarn muntazaman takip etmek hem de Oda servislerinde bilfiil çalştrmak suretile pratik malumatarn arttracak şekilde, Odann ilk kuruluş senelerinde tatbik ettiği çok verimli bir usulün kabulü da~a doğru olacaktr. Bu suretle Odamz adeta bedava para alan bu gençlerin ileride cemiyet üzerinde yapacaklar menfi tesirleri de önlemiş bulunacaktr. Önümüzdeki sene içinde yeni bir stajyer talimat vücude getirmek ve cem'an on talebeden müteşekkil güzide bir stajyer gurubunu yetiştirmek üzere faaliyete geçmek azmindeyiz. Bu sebeple stajyerler tahsisatn lira<ian liraya indirmeği muvafk buluyoruz - Sergi, Fuarlar ve Kongreler: Odamzn gerek memleket içindeki gerekse dşndaki sergi, fuar ve kongrelere daha yakn bir alaka göstermesi lazm geldiği kanaatindeyiz. Ekonomik faaliyetlerimizin inkişaf üzerinde çok müsbet tesirleri dokunacak olan bu teşebbüslere katlabilmek çn şimdilik ilk hamlede liralk bir tahsisat kafi görmekteyiz. - Yardmlar : Odamzn sosyal yardmlar bahsinde ön safta olmas bir an'ane halini almş gibidir. Bu an'aneyi bozmaktan ise, yaplan yardmlarn hakikaten mahalline masruf olmasn temine çalşnağ tercih ediyoruz. Sadece Odamzn büyük yardm ile mevcudiyetini muhaf.aza edebilen Esnaf Hastahanesini, 9 senesi için de yeni baştan teşkilatandrmak ve kendi kendisine yetecek imkanlada teçhiz ederek Ociamza mal etmenin çarelerini araştracağz. Esasen hastahane idare heyetine Odamz temsilen katlmş bulunan Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarmz, bu maksad temin hususunda hastahane idarecilerile şimdiden bir görüş birliğine varmşlardr. Bu suretle hem ticaret erbabnn ve hem müstahdemlerinin,.hem de umuiyetle şehrimiz halknn emrine amade temiz bir shhat müessesesini vücude getirerek ön safta memur ve müstahdemlerimizin, hastahane ihtiyaçlarn tamamen karşlamş olacağz. larmzia ailelerine yapacağmz shhi yardm hastahane hizmetile tamamlandğ takdirde cidden büyük bir insani vazifeyi başarmş oluruz. Bu sebepledir ki. Esnaf Hastahanesi yardmn bu sene de geçen senekinin ayn olarak muhafaza etmeği dü ŞÜ'!lüyoruz. Önümüzdeki sene Ha~tahanenin normal bir hususi hastahane halini alacağn kuvvetle tahmin etmekteyiz. Sosyal işlere ait olmak üzere 9 bütçesindeki liralk tahsisat 0..- liras hayr kurumlarna,.7.- liras diğer yardrnlara ait olmak üzere cem~anf liraya indirmeği doğru bulmaktayz. Bu yardmtart Yönetim Kurulu, malallerine masruf olmalar şartina büyük bir itina göstererek yapacaktr. 7 - Yayn masraflar : oda masraflarile Sicilli Ticaret Gazetesi ve Piyasa Cetveline vermek istediğimiz yeni şekil ve hüviyetin icabettreceği zaruri masraflar, eski senelerin rakamlarn da gözönünde bulundurarak geçen seneye naz aran Ş.OOO. lira noksanile cem'an :_ lira olarak tahmin etmekteyiz. Ancak, Maliye, gazete ve mecmuamzn Kurumlar vergisne tabi olmas gerektiği mütalaasndadr. İdari kaza merciierinde tetkik edilmekte olan bu iddiasnda hakl çktğ takdirde, yayn faaliyetimiz vergiye tabi tutulmak zorunda kalacaktr ki bu da masraflar üzerinde müeessir olmaktan hali değildir. 8- Fon: 90 sayl kanunun 8 inci maddesi gereğince senelik gelirimizin ' < 0 olarak ayrlmş bir nevi nizami ihtiyat akçesidir. 9 - ihtiyat akçesi: Bütçenin gelir fazlasn teşkil eden miktar olup ksmi azami itibarile bilhassa bina in&aatnda kullanlmak üzere ayrca ayrlms bulunan fona ilave etmeği düşünmekteviz. Bu suretle senelerden beri zdrab çekilen binaszlğmza bir an evvel çare bulmak üzere azami gavret sarfeden Yüksek Meclisin Bina Komisyonunun mesaisini bu bakmdan elimizdeki imkanlar nisbetinde kolaylaştrdğmza kani bulunuyoruz. Bu vesile ile şunu arzetmekte faide görürüz ki, Bina Komisyonununuzun mesaisi şayan şükran bir sevir takip ederek çok müsbet bir yola girmiş bulunmaktadr. Tasdikli imar plannda Ticaret Saray olarak avrlmc; bulunan sahann Beledivemiz tarafndan istimak edilerek Odamza tahsisi ~lak~llar t~rafndan kabul edilmis ve bu ic:e ait formaliteler de ikmal edilmek üzere bulunmc;tur. Bu arsa ve üzerine vanlacak binann dellerini sirndiden kat'i bir rakamla ifade mümkün olmamalda ber;:ber zereker o::.r:nn tenarik şekli ve imkanlar üzerindeki tetkikler oe bir havh ilprlemi~ durumdadr. Belediveden bu hu ve hizmetliler ücreti.... Huzur haklar.... İdare masraflar.... Mesleki tedrisat ve yardmlar.... Sergi, Fuarlar ve kongreler.... Yardmlar...,.... Yayn masraflar.... Nizami fon.... Oda ihtiyat akçesi.... ~uc:t;: ;:lnacak k::t'i nptöcp.lere gi"ire. bu devre icinde Savn Merlisinize yeni tekliflerle gelebileceğimizi kuvvetle umuyoruz. Böylece 9 bütçemizin masraf ksm: T.L liray bulmus oluyor. Böylece 9 senesi bütçesini denk olarak yüksek tensiplerinize arz ederiz. YÖNETİM KURULU ki cem'an Bir milyon yediyüzbirbin beşyüzaltmş.. -7-

9 Istanbul Ticaret ve Sanayi G E L İ R Fasl : Madde : Gelirin nev'i KAYIT ÜCRETLERİ VE YILLIK AİDAT: Fevkal'ade Derece Birinci Derece... o o o o o o o. o o İkinci Derece... o o o o. o o... o... Üçüncü Derece... o o o o o o... o. o o.. o... Dördüncü Derece o... o o o o o o o.. o o.. o o o.. o Beşinci Derece. o o... o o o... o o o o o... o o o. o o Birinci snf Dellal... o o o o o o o.. o... o o... İkinci snf Dellal... o o o... Üc;üncü snf Dellal o... o.... MUNZAM AİDAT: Ticari Kazançlardan. o. o o o o.. o o o o o o o o o.... Kurumlar vergisinden o o.... o.... Esnaf Vergisinden... o... o.... VESİKA HARÇLARI: - ~ Her nevi şahadetname.. o Fatura tasdikleri.... İmza tasdikleri o... o... o... o Yedivahit vesikalar o.. o..... o o. o Kayt ve Sicil ve diğer suretler Kefaletname tasdikleri... o o Riit~ede teklif ()lunan miktar 0. :~ lll.ooo o : co" )/ p() o o() (} -i9.t.- 9t.r ~# tjqo.. 8 zr 0 } YAYlN GELİLERi: Oda Mecmuo.s... o.... Sicilli Ticaret gazetesi o o Oda Mecmuas ilanlar Sicilli Ticaret Gazetesi ili.nlar... o Mütefcrrik Yayn Gelirleri o MİSİL ZAMLARI : Kayt, ücret ve yllk aidat l l PARA CEZALARI : Kararlara riayet etmiyenlerden alnacak cezalar o.. o... o TÜRLÜ GELİRLER : Banka mevduat faizleri.... Salr gelirler o... o o. BAKİYE GELİRLERİ : Kayt Ücretleri ve aidattan o... o.. o : o " Munzam aidattan...:., ::~:.,. 0 Müteferrik... o." -:." " : :...:.: J.-..: "98..- :.._., U'L {:::;r..r #!::... o:.,.- 8 -

Istanbul Ticaret Odası 1954 yılı bütçesi mucip sebepler Raporu

Istanbul Ticaret Odası 1954 yılı bütçesi mucip sebepler Raporu -~~--------------- ---- - Istanbul Ticaret Odası 1954 yılı bütçesi mucip sebepler Raporu 1954 yılı bütçesi, (Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odalan, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsalan Birliği) tarafından

Detaylı

istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi PROGRAMI MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL

istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi PROGRAMI MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi iş PROGRAMI VE MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL Idare Hey'e/ince Oda Meclisine takdim edilen 1962 Bütçesi " Iş Proğramı ve Mali Proğram. " içindekiler İŞ

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1-5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı

Detaylı

BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU

BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU 1 9 7 4 Istanbul - 1973 Istanbul 14.12.1973 ODA MECLiSi BAŞKANLIGINA Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Sayın Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen 1974

Detaylı

26-27 Şubat 1962 ve Tarih - Coğrafya Fakültesi. Toplantı Salonu

26-27 Şubat 1962 ve Tarih - Coğrafya Fakültesi. Toplantı Salonu 1962 AD 3728 \ -' II 26-27 Şubat 1962 ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Toplantı Salonu Üyemiz, G NDıEM Açılış 1-2 A...PU>,Y'Ll..U,.U 2 - 'müzake~ 3-1962 ve kabulü 4 - Dilek ve Vv!I..U'CJL.U.!I.J..I.'C.I.

Detaylı

İSTANBUL TİcARET ODASı

İSTANBUL TİcARET ODASı II İSTANBUL TİcARET ODASı. J '. -1964- i ıstanbul TİCARET ODAsı YURDUN ve TLJCCARIN HizMETiNDE Yazan: VEHBİ BELGİL 1964 içindekil R BiRİN ci KISIM ÖNSÖ'l VE TEMEL HEDEFLER tkinej: KISIlV! ODAN!N TUCCAHA

Detaylı

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236)

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) S. Sayısı: 137 1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) T. C. Başbakanlık 17. V. 1948 Muamelât Genel Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHE'NDISLERI ODASI

T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHE'NDISLERI ODASI T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHE'NDISLERI ODASI ,, T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHENDISlERi ODASI 27-28 ŞUBAT 1964 T.M.M.O.B. ZiRAAT MÜHENDiSLERi ODAS[ X. DEVRE Faaliyet Raporu l3.vlt 27-28 Subat 1964 1'10 46..9'4-nn ve

Detaylı

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 IST A NBUL TICARET ODASI 196 9 IŞ PROGRAMI VE BOTÇESI Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 ~. İÇİNDEKiLER BiRİNCi BÖLÜM 1967 YILI FAALiYETLERİNİN GENEL GÖRÜN'UŞÜ Sahife I. Dış Ticarete İlişkin Meseleler.......................................

Detaylı

Gelir Vergisi Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/171)

Gelir Vergisi Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/171) .Sayısı: 47 Gelir Vergisi Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/171) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü Tetkik Müdürlüğü Sayı : 71-789, 6/1183 Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 25. IV. 1947

Detaylı

BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI 1. C LT 1953-1984

BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI 1. C LT 1953-1984 BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI 1. C LT 1953-1984 Nart Bozkurt 1 Ç NDEK LER Baflkanlar n Genel Kurul Konuflmalar 1. Cilt...................1-337 Üzeyir Avunduk.............................................19-66

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' )

- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' ) SıraNo 143 İktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinin 636 ncı faslı unvanının değiştirilmesine ve bu fasla 95 000 liralık tahsisat konulmasına dair 1/598, Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 3 998 liralık

Detaylı

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1)

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) 1721 MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3780 Kabul Tarihi : 18/ 1/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/ 1/1940 Sayı : 4417 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 274 BİRİNCİ FASIL

Detaylı

YALOVA KAPLICALARI İŞLETME İDARESİNİN HESAP USULLERİ VE ALIM - SATIM MUAMELELERİ TALİMATNAMESİ

YALOVA KAPLICALARI İŞLETME İDARESİNİN HESAP USULLERİ VE ALIM - SATIM MUAMELELERİ TALİMATNAMESİ 121 YALOVA KAPLICALARI İŞLETME İDARESİNİN HESAP USULLERİ VE ALIM - SATIM MUAMELELERİ TALİMATNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15.7.1944, No: 3/1205 Dayandığı Kanunun Tarihi : 26.6.1939, No: 3653

Detaylı

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU Kanun No. : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yay m Tarihi : 9/1/1961 Resmi Gazete : 10702 Yürürlük Tarihi : 1/3/1961 KURULUŞ Madde 1- Milli Savunma Bakanlığı na bağlı olmak ve

Detaylı

S. Sayısı: 135. Mucib sebebler

S. Sayısı: 135. Mucib sebebler S. Sayısı: 135 Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair kanun lâyihası ve Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Adliye, Maliye

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel)

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel) AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : MECLİSİ MEBUSAN CD. NO. 67 FINDIKLI- İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0212 393 43 00-334 39 00 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ, KURUCULAR, UNVAN, MAKSAT, MERKEZ, MÜDDET BÖLÜM : I ANA HÜKÜMLER Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte olan kanunlar ve bu

Detaylı

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132 ALPARSLAN TÜRKEŞ'iN TBMM'DEKi KONUŞMALARI (Kanun Tasarısı ve Teklifleri) 27.05.1960-04.12.1995 Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TEMMUZ 2009-

Detaylı

TÜRKİYE MAARİFİ AKKINDA RAPOR

TÜRKİYE MAARİFİ AKKINDA RAPOR MAARİF VEKİLLİĞİ Ana Programa Hazırlıklar Seri: B, No. 1 John D e w e y TÜRKİYE MAARİFİ AKKINDA RAPOR 19 3 9 İSTANBUL DEVLET BASIMEVİ John D e w e y TÜRKİYE MAARİFİ HAKKİNDA RAPOR 700571 n. n. m. \?5.

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU. 81 nci Birleşim. 10. S. 1985 Pazartesi. İçindekiler DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4

CUMHURİYET SENATOSU. 81 nci Birleşim. 10. S. 1985 Pazartesi. İçindekiler DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4 DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ «81 nci Birleşim 10. S. 1985 Pazartesi 1. Geçen tutanak özeti 2. Yoklama İçindekiler Sayfa 442 442 3. Başkanlık Divanının Genel Kurula

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) 475 Aydın demiryollarının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanun No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) Kabul tarihi 2745 30 - V -1935 BİRİNCİ MADDE Aydın demiryollarının

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975

istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975 istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU VE.. HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975 1974 YILI BİLANÇOSU VE KAT'İ HESAP RAPORU Odamızın 31. 12. 1974 tarihindeki hesap durumunu gösteren V 5590 sayılı

Detaylı

S. Sayısı: 126. Başbakan Ş. Saraçoğlu

S. Sayısı: 126. Başbakan Ş. Saraçoğlu S. Sayısı: 26 Kibrit ve Çakmak Tekeli Geçici İşletme İdaresinin Tekel Genel Müdürlüğüne devrine ve Tekel Genel Müdür. lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 4036 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine

Detaylı

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir.

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir. TÜRK TİCARET KANUNU Kanun Numarası: 6762 Kabul Tarihi: 29/06/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9353 BAŞLANGIÇ A - KANUNUN TATBİK SAHASI: I - TİCARİ HÜKÜMLER:

Detaylı

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı Ana Sözleşme Tadil Tasarısı ŞİRKETİN ADI ŞİRKETİN UNVANI Madde 2- Madde 2- Şirketin adı ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ dir. MAKSAT VE MEVZUU AMAÇ VE KONU Madde 3- Madde 3- Şirketin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 idare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne müracaat olunur 5 EYLÜL 1961 SALI Sayı: 10898 J KANUNLAR Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

1951 VE 1954 ŞİRKETLER KANUNU SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASEM LİMİTED ŞİRKET. TÜRK BANKASI LTD. in ŞİRKET NİZAMNAME VE TALİMATNAMESİ

1951 VE 1954 ŞİRKETLER KANUNU SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASEM LİMİTED ŞİRKET. TÜRK BANKASI LTD. in ŞİRKET NİZAMNAME VE TALİMATNAMESİ 1951 VE 1954 ŞİRKETLER KANUNU SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASEM LİMİTED ŞİRKET TÜRK BANKASI LTD. in ŞİRKET NİZAMNAME VE TALİMATNAMESİ 1951 ve 1954 ŞİRKETLER KANUNU GEREĞİNCE SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASEM MAHDUT MESULİYETLİ

Detaylı