EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU"

Transkript

1 EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Değişken Fonu nun ( Fon ) 30 Haziran 2006 tarihi itibarõyla düzenlenmiş ilişikteki bilançosunu, fon portföy değeri ve fon toplam değeri tablolarõ ile bu tarihte sona eren ara hesap dönemine ait gelir tablosunu Sermaye Piyasasõ Kurulu ( SPK ) tarafõndan yayõmlanan sõnõrlõ denetim ilke ve kurallarõna göre incelemiş bulunuyoruz. Ara dönem mali tablolar üzerinde yaptõğõmõz çalõşma, yõllõk mali tablolara ilişkin olarak genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarõna göre yapõlan incelemeye oranla sõnõrlõ tutulmuştur. İncelememiz esas olarak, ara dönem mali tablolarõn hazõrlanõşõndaki sistemi anlamaya yönelik olarak, analitik inceleme, bilgi toplama ve sõnõrlõ denetim ilke ve kurallarõnõn gerektirdiği çeşitli denetim tekniklerinin uygulanmasõndan oluşmuştur. Bu nedenle raporumuzun yõllõk bağõmsõz denetim raporlarõndan farklõ olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yukarõda birinci paragrafta belirtilen Fon un 30 Haziran 2006 tarihli ara dönem mali tablolarõnda, bir önceki yõlõn aynõ ara dönemi ile tutarlõ bir şekilde uygulanan, SPK tarafõndan menkul kõymet yatõrõm fonlarõ için yayõmlanmõş genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ara mali tablolarõn hazõrlanmasõna ilişkin ilke ve kurallara uymayan önemli bir hususa rastlanõlmamõştõr. İstanbul, IHY DENETİM DANIŞMANLIK YMM A.Ş. (A member of KS International) İrfan Hüseyin YILDIZ Sorumlu Ortak Başdenetçi 1

2 EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ BİLANÇOLARI (Birim - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasõ (YTL)) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM I-Hazõr Değerler A.Kasa B.Bankalar C.Diğer Hazõr Değerler II-Menkul Kõymetler A.Hisse Senetleri B.Özel Kesim Borçlanma Senetleri C.Kamu Kesim Borçlanma Senetleri D.Diğer Menkul Kõymetler III-BPP İşlemleri IV-Alacaklar V-Diğer Varlõklar A.Mahsup Edilecek Vergiler VARLIKLAR TOPLAMI VI-Borçlar A.Banka Avanslarõ B.Takasa Borçlar C.Diğer Borçlar Ödenecek Fon Yönetim Ücreti Ödenecek Giderler -Ödenecek Denetim Ücreti Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ Ödenecek Vergi ve Yasal Yüküm BORÇLAR TOPLAMI VII-Fon Toplam Değeri A.Katõlma Belgeleri B.Katõlma Belge.Değer Artõş/Azalõşõ C.Fon Gelir Gider Farkõ Cari Yõl Fon Gelir Gider Farkõ Geçmiş Yõl.Fon Gelir Gider Farkõ FON TOPLAM DEĞERİ İlişikte sunulan dipnotlar bu mali tablolarõn ayrõlmaz bir parçasõdõr. 2

3 I BİLANÇO DİPNOTLARI 1. Katõlma Belgesinin Tarihi ve Birim Pay Değeri: - Katõlma belgelerinin tescil tarihi 17 Mart 1995, halka arz tarihi ise 24 Ağustos 1995'tir. - Birim Pay Değeri: Fon toplam değeri YTL, dolaşõmdaki pay sayõsõ adet olup, birim pay değeri 1, YTL dir. (30 Haziran 2005 Fon toplam değeri YTL, dolaşõmdaki pay sayõsõ adet olup, birim pay değeri 1, YTL dir.) 2. Çõkarõlmõş Katõlma Belgesi Sayõsõ ve Dönem İçinde Satõlan ve Geri Alõnan Katõlma Belgesi Sayõsõ: Çõkarõlmõş katõlma belgesi sayõsõ adet (30 Haziran adet) olup, dönem içindeki değişiklikler aşağõdaki gibidir. 30 Haziran Haziran 2005 Adet Tutar Adet Tutar Dönem Başõ Bakiye Geri Alõnan Belge Sayõsõ ( ) ( ) ( ) ( ) Dön.İçinde Satõlan Belge Sayõsõ Dönem Sonu Bakiyesi Fon Süresi ve Kaçõncõ Yõlõnda Olduğuna Dair Bilgi: Fon süresiz kurulmuş olup, kuruluşunun 12. yõlõndadõr. (30 Haziran 2005 Fon süresiz kurulmuş olup, kuruluşunun 11. yõlõndadõr.) 4. Menkul Kõymetlerin Toplam Sigorta Tutarõ: Fon a ait menkul kõymetlerden İMKB de işlem gören hisse senetleri, 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu nun 10/A maddesi ve bununla ilgili Sermaye Piyasasõ Kurulu nun 2005/45 sayõlõ duyurusu uyarõnca 28 Kasõm 2005 tarihinden itibaren Merkezi Kayõt Kuruluşu A.Ş., devlet tahvilleri ve hazine bonolarõ ise mevcut düzenlemeler çerçevesinde Takasbank A.Ş. nezdinde saklamada bulunmaktadõr. Saklamadaki bu menkul kõymetler, kurucu ve yönetici Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A. Ş.'ne ait tüm menkul kõymetlerle birlikte Takasbank A.Ş. nin Şemsiye Sigortasõ kapsamõndadõr. (30 Haziran 2005 Fon a ait menkul kõymetler, İMKB Takas ve Saklama Bankasõ A. Ş. nezdinde saklamada bulunmaktadõr. Saklamadaki bu menkul kõymetler, kurucu ve yönetici Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A. Ş.'ne ait tüm menkul kõymetlerle birlikte Takasbank õn Şemsiye Sigortasõ kapsamõndadõr.) 3

4 I BİLANÇO DİPNOTLARI (Devamõ) 5. Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çõkan Hususlar: 31 Aralõk 2004 tarih ve (3. Mükerrer) sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanan 5281 sayõlõ Vergi Kanunlarõnõn Yeni Türk Lirasõna Uyum İle Bazõ Kanunlarda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun un 30. maddesi ile 193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanunu na eklenen Geçici 67. maddesi uyarõnca; 01 Ocak 2006 tarihinden itibaren anõlan maddede belirtilen menkul kõymet ve diğer sermaye piyasasõ araçlarõnõn elden çõkarõlmasõndan veya elde tutulmasõ sürecinde elde edilen kazançlar ile 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu na göre kurulan menkul kõymetler yatõrõm fonlarõ (borsa yatõrõm fonlarõ ile konut finansman ve varlõk finansman fonlarõ dahil) ile menkul kõymetler yatõrõm ortaklõklarõnõn Kurumlar Vergisinden müstesna olan portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarõ üzerinden uygulanacak tevkifat oranõ, 23 Temmuz 2006 tarih ve sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanan 2006/10731 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile değiştirilmiştir. Buna göre; 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu na göre kurulan menkul kõymetler yatõrõm fonlarõnõn anõlan maddede belirtilen gelirleri ile portföy işletmeciliği kazançlarõ üzerinden yapõlacak tevkifat oranlarõ 23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren 01 Ekim 2006 tarihine kadar uygulanmak üzere % 10, 01 Ekim 2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ise % 0 olarak değiştirilmiştir. Aynõ Bakanlar Kurulu Kararõ tam mükellef kurumlar tarafõndan, tam ve dar mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağõtõlan kar paylarõ üzerinden yapõlacak vergi kesintisi oranõ 23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere % 10 oranõndan % 15 e çõkartõlmõştõr. 6. Değerlemede Uygulanan Döviz Kurlarõ: Portföyde yer alan menkul kõymetlerin içinde dövizli menkul kõymet bulunmamaktadõr. (30 Haziran 2005 Portföyde yer alan menkul kõymetlerin içinde dövizli menkul kõymet bulunmamaktadõr.) 7. Değerlemede Esas Alõnan Gelir Ortaklõğõ Senetleri Fiyatlarõ: Fon portföyünde gelir ortaklõğõ senetleri bulunmamaktadõr. (30 Haziran 2005 Fon portföyünde gelir ortaklõğõ senetleri bulunmamaktadõr.) 8. Açõklanmasõ Gereken Diğer Hususlar: 8.1. Fon un Adõ İle Kurucu, Yönetici ve Saklayõcõ Kuruluşun Ünvanõ ve Merkez Adresleri Fon un; Adõ: EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU Yönetim Adresi: Yõldõz Posta Cad. Dedeman Tic. Merkezi No: 52 K: Gayrettepe / İstanbul 4

5 I BİLANÇO DİPNOTLARI (Devamõ) Kurucu nun; Ünvanõ: Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Merkez Adresi: Yõldõz Posta Cad. Dedeman Tic. Merkezi No: 52 K: Gayrettepe / İstanbul Yöneticinin; Ünvanõ: Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Merkez Adresi: Yõldõz Posta Cad. Dedeman Tic. Merkezi No: 52 K: Gayrettepe / İstanbul Saklayõcõ Kuruluşun; Ünvanõ: İMKB Takas ve Saklama Bankasõ A.Ş. Merkez Adresi: Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli/İSTANBUL 8.2. Uygulanan Muhasebe Prensiplerinin Özeti Fon un muhasebe kayõtlarõ SPK'nõn Seri: XI/10 Yatõrõm Fonlarõna İlişkin Esaslar Tebliği ile Seri: XI/6 numaralõ Menkul Kõymet Yatõrõm Fonlarõ Mali Tablolarõ ve Raporlarõna İlişkin İlke ve Kurallar Hakkõnda Tebliğ hükümleri uyarõnca tutulmaktadõr. Ayrõca muhasebe kayõtlarõ, Fon iç tüzüğünde belirlenen değerleme ilke ve esaslarõ ile yatõrõm politikalarõna da uygundur. Bu kapsamda uygulamaya yönelik Fon kayõtlarõna ilişkin özellikli hususlar Fon iç tüzüğü de dikkate alõnarak aşağõda belirtilmiştir. Fon Portföyündeki Menkul Kõymetlerin Muhasebeleştirilmesi Fon a satõn alõnan menkul kõymetler, alõş bedeli ile Menkul Kõymetler Hesabõ nõn, alõnan menkul kõymetlerin nitelikleri dikkate alõnarak açõlacak alt hesaplarõna borç kaydedilmektedir. Fon portföyündeki menkul kõymetlerin açõlan ayrõ hesaplarda her gün itibari ile Fon içtüzüğü hükümlerine göre değerlenmesi sonucunda ortaya çõkan değerleme farklarõ, bilançodaki Fon toplam değerinin içinde yer alan Katõlma Belgeleri Değer Artõş/Azalõşõ Hesabõ nda muhasebeleştirilmektedir. Fon dan satõlan menkul kõymetler alõş bedeli ile o güne kadar oluşan değer artõş/azalõşlarõ toplamõnõ ifade eden satõş günü değeri üzerinden kayõtlara alõnmakta, satõş tutarõ ile bu değer arasõndaki fark ise Menkul Kõymet Satõş Karõ veya Zararõ hesabõna kaydedilmektedir. Satõlan menkul kõymete ilişkin Katõlma Belgeleri Değer Artõş/Azalõş Hesabõ nõn bakiyesi de Gerçekleşen Değer Artõş/Azalõş Hesabõ na aktarõlmaktadõr. Uygulanan Değerleme Standartlarõ Portföye alõnan varlõklar alõm fiyatlarõyla kayda geçirilir. Yabancõ para cinsinden varlõklarõn alõm fiyatõ satõn alma günündeki yabancõ para cinsinden değerinin T.C. Merkez Bankasõ döviz satõş kuru ile çarpõlmasõ suretiyle bulunur. 5

6 I BİLANÇO DİPNOTLARI (Devamõ) Alõş tarihinden başlamak üzere portföydeki varlõklardan; Borsada işlem gören varlõklar değerleme gününde borsada oluşan ağõrlõklõ ortalama fiyat ve oranlarla değerlenir. İki seans uygulanan borsalarda değerleme fiyatõ ikinci seans ağõrlõklõ ortalama fiyat ve oranõdõr. İMKB Küçük İşlemler Pazarõ nda oluşan fiyatlar değerlemede dikkate alõnmamaktadõr. Borsada işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alõm satõma konu olmayan hisse senetleri son işlem tarihindeki borsa fiyatõyla, borçlanma senetleri, ters repo ve repolar, son işlem günündeki iç verim oranõ (günlük nakit girişlerini nakit çõkõşlarõna eşitleyen iskonto oranõ) ile değerlenir. Portföydeki yabancõ para birimi üzerinden çõkarõlan menkul kõymetler satõn alõndõklarõ borsada değerleme günü itibariyle oluşan fiyatlarõnõn ilgili olduklarõ yabancõ paranõn T.C. Merkez Bankasõ döviz satõş kuru ile çarpõlmasõ suretiyle değerlenir. Gelir ortaklõğõ senetleri ile dövize endeksli gelir ortaklõğõ senetleri ve dövize endeksli tahvillerin değerlemesi Seri: VII/10 Yatõrõm Fonlarõna İlişkin Esaslar Tebliği nin 45. maddesi çerçevesinde yapõlõr. Fon un devamõ süresince alõnan bedelsiz hisse senetleri, temettü, faiz, kar paylarõ v.b. alõndõklarõ gün, Fon un toplam değerine dahil edilmektedir. Portföydeki hisse senetleri karşõlõğõnda alõnan bedelsiz hisse senetleri dağõtõm tarihinin başlangõç gününde nominal değeriyle kaydedilmektedir. İzleyen değerleme günlerinde ise yukarõda açõklanan ilkeler esas alõnarak değerleme yapõlmaktadõr. Fon portföyündeki hisse senetlerine ilişkin rüçhan hakkõnõn kullanõlmasõ suretiyle sahip olunan hisse senetleri de rüçhan hakkõ kullanõm gününde alõş bedeli ile kaydedilmektedir. Rüçhan hakkõ kullanõmõ karşõlõğõnda elde edilen hisse senetleri, rüçhan hakkõ kullanõmõna konu olan hisse senetlerinin değerlemesinde esas alõnan fiyatlardan varsa temettü farkõ düşülerek değerleme günüdeki borsada oluşacak ağõrlõklõ ortalama fiyat üzerinden yapõlõr. Fon toplam değeri, fon portföy değerine varsa diğer varlõklarõn eklenmesi ve borçlarõn (Kurucu tarafõndan kuruluş işlemleri için verilen avanslar hariç) düşülmesi suretiyle bulunur. Bir payõn değeri, fon toplam değerinin tedavüldeki katõlma belgelerinin kapsadõğõ pay sayõsõna bölünmesiyle elde edilir. İhraç edilen katõlma belgelerinin tümü satõlõncaya kadar, her payõn değeri, fon toplam değerinin pay sayõsõna bölünmesiyle bulunur. Bu dönem içinde geri satõn alma yoluyla fona geri dönmüş katõlma belgelerinden halen fon bünyesinde bulunanlarõn sayõsõ toplam pay sayõsõndan düşülür. Katõlma belgelerinin satõş ve geri alõş fiyatõ, belgedeki pay sayõsõ ile pay değerinin çarpõmõ suretiyle bulunan tutardõr. Yukarõda açõklanan değerleme ilkelerine uygun olarak her iş günü itibariyle tespit edilen bu pay değeri, takip eden iş gününde katõlma belgesinin alõm satõm fiyatõnõ oluşturmaktadõr Fon un Vergi Mevzuatõ Karşõsõndaki Durumu Türk Ticaret Kanunu'na göre tüzel kişiliği olmayan fonlar, portföy işletmeciliği kazancõ elde etmeleri nedeniyle Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamõndadõrlar. Ancak, 21 Haziran 2006 tarih ve sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanmõş olan 5520 sayõlõ Kurumlar Vergisi Kanunu nun istisnalarõ düzenleyen 5. Maddesinin birinci fõkrasõnõn (d) bendi gereğince, Türkiye de kurulu menkul kõymetler yatõrõm fonlarõnõn portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarõ 01 Ocak 2006 tarihinden itibaren Kurumlar Vergisinden müstesnadõr. 6

7 I BİLANÇO DİPNOTLARI (Devamõ) 31 Aralõk 2004 tarih ve (3. Mükerrer) sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanan 5281 sayõlõ Vergi Kanunlarõnõn Yeni Türk Lirasõna Uyum İle Bazõ Kanunlarda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun un 30. maddesi ile 193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanunu na eklenen Geçici 67. maddesinin 8. fõkrasõ uyarõnca; 01 Ocak 2006 tarihinden itibaren Sermaye Piyasasõ Kanunu na göre kurulan menkul kõymetler yatõrõm fonlarõ (borsa yatõrõm fonlarõ ile konut finansman ve varlõk finansman fonlarõ dahil) ile menkul kõymetler yatõrõm ortaklõklarõnõn Kurumlar Vergisinden istisna edilmiş olan portföy kazançlarõ, dağõtõlsõn veya dağõtõlmasõn % 15 oranõnda vergi tevkifatõna tabi tutulmaktadõr. Bu kazançlar üzerinden 193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanunu nun 94. üncü maddesi uyarõnca ayrõca tevkifat yapõlmaz. Söz konusu bu tevkifat oranõ, 23 Temmuz 2006 tarihinden sonra elde edilecek portföy kazançlarõ için 01 Ekim 2006 tarihine kadar % 10 ve bu tarihten itibaren uygulanmak üzere de % 0 olarak değiştirilmiş olup, ilgili değişiklik 5.1. maddesinde açõklanmõştõr sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu na göre kurulan menkul kõymetler yatõrõm fonlarõnõn 01 Ocak 2006 tarihinden önce elde etmiş olduklarõ Kurumlar Vergisinden müstesna portföy işletmeciliği kazançlarõ üzerinden yapõlan tevkifatlar sadece 193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanunu nun 94. üncü maddesinin 6 numaralõ bendinin (a) alt bendine göre yapõlan vergi tevkifatõna mahsup edilebiliyor ve mahsup edilemeyen vergiler hiçbir şekilde iade edilmiyordu. Söz konusu bu uygulama, 01 Ocak 2006 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 01 Ocak 2006 tarihinde yürürlükten kaldõrõlmõştõr. Ancak anõlan kanunun Geçici 67. maddesinin 7. fõkrasõ uyarõnca; ticari faaliyet kapsamõnda elde edilen gelirler ticari kazanç hükümleri çerçevesinde kazancõn tespitinde dikkate alõnarak 01 Ocak 2006 tarihinden itibaren aynõ maddenin 2. ve 3. fõkralar kapsamõnda tevkif suretiyle ödenen verginin, işlemden doğan kazancõn tabi olduğu tevkifat oranõ ile çarpõmõ sonucu bulunacak tutarõ aşan kõsmõ yõllõk beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilmez. Fon un cari dönem gelir-gider farklarõ ve katõlma belgeleri değer artõşõ hesabõ üzerinden yukarõda sözü edilen % 15 oranõnda hesaplanan gelir vergisi günlük net değer artõşõ üzerinden hesaplanarak günlük olarak tahakkuk ettirilmektedir. İlişikteki mali tablolarda gelir vergisi karşõlõğõ bilançoda Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Hesabõ nda takip edilmekte olup, 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle bu hesapta takip edilen vergi karşõlõğõ tutarõ YTL dir (30 Haziran YTL). Fon un cari dönemde menkul kõymetleri elden çõkarmasõ dolayõsõyla veya elde tutma süreci içerisinde elde ettiği gelirleri üzerinden peşin ödemiş olduğu toplam stopaj tutarõ ise YTL (30 Haziran YTL) olup, bilançoda Diğer Varlõklar kalemi içerisinde yer almaktadõr. Yukarõda yapõlan açõklamalar çerçevesinde, 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle ters repo işlemlerinden kaynaklanan peşin ödenmiş stopaj tutarõnõn Fon un vergi yükümlülüğünü aşan kõsmõ YTL dir (30 Haziran YTL olup bu tutar mali tablolarda Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ Hesabõ nda takip edilerek giderleştirilmiştir.) Cari Dönemde Portföy Değerleme Esaslarõndaki Değişikliğe Yönelik Bilgiler Cari dönemde portföyde yer alan menkul kõymetlerin değerlemesinde bir değişiklik olmamõştõr. (30 Haziran 2005 Cari dönemde portföyde yer alan menkul kõymetlerin değerlemesinde bir değişiklik olmamõştõr.) 8.5. Cari Dönemde Fon Yönetim Ücreti Cari dönemde Fon Yönetim Ücreti her gün için fon toplam değerinin % 0,015 i olarak hesaplanmaktadõr. 7

8 I BİLANÇO DİPNOTLARI (Devamõ) (30 Haziran 2005 Cari dönemde Fon Yönetim Ücreti her gün için fon toplam değerinin % 0,015 i olarak hesaplanmaktadõr.) 8.6. Fonun Yatõrõm Yapacağõ Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Seçimi ve Riskin Dağõtõlmasõ Esaslarõ Fon içtüzüğünde, Fon un yatõrõm yapacağõ menkul kõymetlerin seçimi ve riskin dağõtõlmasõna ilişkin esaslar belirlenmiştir. Buna göre; Fon portföy değerinin %10 undan fazlasõ bir ortaklõğõn menkul kõymetlerine yatõrõlamaz. Yatõrõm Fon u tek başõna hiçbir ortaklõkla sermayenin ya da tüm oy haklarõnõn % 9 undan fazlasõna sahip olamaz Fon portföyüne borsaya kote edilmesi şartõyla borsa dõşõnda halka arzlardan da menkul kõymet alõnabilir, ancak kurucunun ve yöneticinin borsa dõşõnda halka arzõna aracõlõk ettiği menkul kõymetlerin borsaya kote edilmesi şartõyla ihraç miktarõnõn azami % 10 u ve Fon portföyünün azami % 5 i oranõnda yatõrõm yapõlabilir. T.C. Merkez Bankasõ tarafõndan düzenlenen ihalelerden ve T.C. Başbakanlõk Hazine Müsteşarlõğõ tarafõndan düzenlenen halka arzlardan ihale veya ihraç fiyatlarõyla Fon portföyüne menkul kõymet alõnabilir. Bu kõymetler bu maddenin ilk bendindeki % 10 luk sõnõrlamaya tabi değildir Fon portföyüne kurucunun ve yöneticinin hisse senedi, tahvil ve diğer borçlanma senetleri satõn alõnamaz Kurucunun ve yöneticinin, sermayesinin % 10 undan fazlasõna sahip kamu kuruluşlarõ dõşõnda kalan hissedarlarõnõn, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, genel müdür ve genel müdür yardõmcõlarõnõn ayrõ ayrõ ya da birlikte sermayenin % 20 sinden fazlasõna sahip olduklarõ menkul kõymetlerinin toplamõ Fon portföyünün % 20 sini geçemez Kurucunun ve yöneticinin doğrudan ve dolaylõ iştiraklerince çõkarõlmõş menkul kõymetlerin toplamõ, Fon portföyünün %20 sini geçemez Kurucunun, yöneticinin ve bunlarõn doğrudan ve dolaylõ iştiraklerinin fonlarõnõn katõlma belgeleri ile ortağõ olduklarõ yatõrõm ortaklõklarõnõn hisse senetleri hariç olmak üzere farklõ türlerdeki diğer fonlarõn katõlma belgeleri ve yatõrõm ortaklõklarõnõn hisse senetleri fon portföyünün %10 una kadar portföye alõnabilir Fon un likiditesini sağlamak amacõyla fon portföy değerinin % 20 sine karşõlõk gelen bir değer nakit olarak tutulabilir. Fon bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz, mevduat sertifikasõ ile yabancõ yatõrõm ortaklõklarõnõn hisse senetleri ile yatõrõm fonlarõnõn katõlma belgelerini satõn alamaz Yatõrõm Fon u açõğa satõş ve kredili menkul kõymet işlemi yapamaz. Fon portföyündeki menkul kõymetler ödünç verme işlemine konu edilemez Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklõğõ İdaresi ve belediyelerin sermaye piyasasõ araçlarõ ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlarõn sermaye piyasasõ araçlarõnõn toplam değeri fon portföy değerinin en az % 0, en çok % 100 ünü oluşturur. Mevzuat uyarõnca izin verilmiş olan Sermaye Piyasasõ araçlarõna dayalõ olarak yapõlabilecek ters repolarõn değeri fon portföy değerinin en az % 0, en çok % 100 ünü oluşturur. Gayrimenkul sertifikalarõnõn toplam değeri fon portföyünün en çok % 10 u olabilir. 8

9 I BİLANÇO DİPNOTLARI (Devamõ) Fon portföyüne alõnan Türk özel sektör sermaye piyasasõ araçlarõndan tahvillerin toplam değeri, fon portföy değerinin en az % 0 en çok % 50 si, finansman bonolarõnõn toplam değeri fon portföy değerinin en az % 0 en çok % 50 si, hisse senetlerinin toplam değeri fon portföy değerinin en az % 0 en çok % 50 si olabilir Portföye borsaya kote edilmiş ve son 90 günde en az 5 gün işlem görmüş hisse senetleri alõnõr. Özelleştirme kapsamõndaki ortaklõklarda bu koşul aranmaz maddesinde belirtilen ilk ihraçlardan alõnan menkul kõymetler bu kapsamda değerlendirilmez Fon portföyünün en az % 0 en çok % 25 i altõn ve diğer kõymetli madenlere yatõrõlõr. Fon portföyüne alõnacak altõn ve diğer kõymetli madenlerin T.C. Merkez Bankasõ tarafõndan kabul edilen uluslararasõ standartlarda olmasõ ve ulusal ve uluslararasõ borsalarda işlem görmesi zorunludur Diğer Hususlar Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatõrõm amacõyla döviz, kõymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasasõ araçlarõ üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalõ opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalõnan açõk pozisyon tutarõ fon toplam değerini aşamaz. Portföye alõnan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatõrõm stratejisine ve karşõlaştõrma ölçütüne uygun olmasõ zorunludur Fon varlõğõnõn % 10 unu geçmemek üzere, Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan izin alarak fon hesabõna kredi alõnabilir. Bu takdirde kredinin alõnmasõ ve geri ödenmesi aşamalarõnda Kurul a bilgi verilir. 9

10 EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ GELİR TABLOLARI (Birim - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasõ (YTL)) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM I-FON GELİRLERİ A.Menkul Kõymet Portföylerinden Alõnan Faiz ve Kar Paylarõ 1.Özel Kesim Menkul Kõy.Faiz ve Kar Pay. -Hisse Senetleri Kar Paylarõ -Borçlanma Senetleri Faizleri 2.Kamu Kesimi Menkul Kõymetler Faiz ve Kar Paylarõ 3.Diğer Menkul Kõymetler Faiz ve Kar Paylarõ B.Menkul Kõymet Satõş Karlarõ Özel Kesim Menkul Kõy.Satõş Karlarõ Hisse Senetleri Satõş Karlarõ Borçlanma Senetleri Satõş Karlarõ 2.Kamu Kesimi Menkul Kõymetler Satõş Karlarõ Diğer Menkul Kõymetler Satõş Karlarõ C.Gerçekleşen Değer Artõşlarõ D.Diğer Gelirler BPP Değer Artõşlarõ 2.Diğer Gelirler II-FON GİDERLERİ (-) ( ) ( ) A.Menkul Kõymet Satõş Zararlarõ (-) ( ) ( ) 1.Özel Kesim Menkul Kõy.Satõş Zararlarõ (-) ( ) ( ) -Hisse Senetleri Satõş Zararlarõ (-) ( ) ( ) -Borçlanma Senetleri Satõş Zararlarõ (-) 2.Kamu Kesimi Menkul Kõymetler Satõş ( ) ( ) Zararlarõ (-) 3.Diğer Menkul Kõymetler Satõş Zararlarõ (-) B.Gerçekleşen Değer Azalõşlarõ (-) ( ) ( ) C.Faiz Giderleri (-) 1.Banka Avans Faizleri (-) 2.Banka Kredi Faizleri (-) D.Diğer Giderler (-) ( ) ( ) 1.İhraç İzni Ücretleri (-) 2.İlan Giderleri (-) 3.Takas Saklama Gideri (-) ( 970 ) ( 321 ) 4.Aracõlõk Komisyonu Giderleri (-) ( ) ( ) 5.Fon Yönetim Ücretleri (-) ( ) ( ) 6.Denetim Ücretleri (-) ( ) ( ) 7.Banka Komisyon Bedelleri (-) ( 49 ) 0 8.Vergi, Resim, Harç vb. Giderler (-) ( ) ( ) III.FON GELİR GİDER FARKI İlişikte sunulan dipnotlar bu mali tablolarõn ayrõlmaz bir parçasõdõr. 10

11 II GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 1. Tahsil Edilemeyen Anapara, Faiz ve Temettü Tutarlarõ: 01 Ocak Haziran 2006 tarihleri arasõnda tahsil edilemeyen faiz ve temettü tutarõ yoktur. (01 Ocak Haziran 2005 tarihleri arasõnda tahsil edilemeyen faiz ve temettü tutarõ yoktur. ) 2. Yönetici Aracõ Kurum'dan Alõnan Avans ve Kredi Faiz Oranlarõ: Cari dönemde Kurucu'dan alõnan herhangi bir avans bulunmamaktadõr. (30 Haziran 2005 Cari dönemde Kurucu'dan alõnan herhangi bir avans bulunmamaktadõr.) 3. Gelir ve Gider Hesaplarõnda Bir Önceki Yõla Göre % 25'in Üzerinde Ortaya Çõkan Artõş ve Azalõşõn Nedeni: 30 Haziran Haziran 2005 Fark (%) Menkul Kõymetler Portföyünden Alõnan Faiz ve Kar Paylarõ Menkul Kõymet Satõş Karlarõ ( ) (21,81) Gerçekleşen Değer Artõşõ ,16 Menkul Kõymet Satõş Zararlarõ (-) ( ) ( ) (13.862) 8,68 Gerçekleşen Değer Azalõşõ (-) ( ) (28.552) ( ) 745,99 Diğer Giderler (-) ( ) ( ) ( ) 103,51 Fon Gelir Gider Farkõ Haziran 2006 tarihi itibariyle bir önceki yõlõn aynõ tarihte sona eren dönemine göre menkul kõymet portföyüyle ilgili gerçekleşen değer azalõş tutarõndaki % 745,99 oranõndaki artõş ile menkul kõymet satõş karlarõ tutarõndaki % 21,81 oranõndaki azalõş, özellikle Nisan 2006 döneminden itibaren piyasa faiz oranlarõnda meydana gelen yüksek artõşlardan kaynaklanmaktadõr. Bununla beraber; 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle net gerçekleşen değer artõşõ, yukarõda bahsedilen nedenlerden dolayõ bir önceki yõlõn aynõ tarihte sona eren dönemine göre % 76,90 azalõş göstermiştir. 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle bir önceki yõlõn aynõ tarihte sona eren dönemine göre diğer giderlerdeki % 103,51 oranõndaki artõş, aracõlõk komisyon giderleri ile fon yönetim ücret yükümlülüklerindeki yüksek artõşlardan kaynaklanmaktadõr. Bunun yanõnda; 30 Haziran 2006 tarihi itibarõyla elde edilen repo gelirleri yukarõda tespit edilen yüksek tutardaki gider ve zarar artõşlarõnõ telafi ederek Fon Gelir Gider Farkõnda % 6,1 oranõnda artõş olmasõna sebep olmuştur. 11

12 II GELİR TABLOSU DİPNOTLARI (Devamõ) 4. Açõklanmasõ Gereken Diğer Hususlar Açõklamayõ gerektiren başka bir husus bulunmamaktadõr. (30 Haziran 2005 Açõklamayõ gerektiren başka bir husus bulunmamaktadõr.) 12

13 EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOLARI (Birim - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasõ (YTL)) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Nom.Değeri Rayiç Değ. (%) Nom.Değeri Rayiç Değ. (%) HİSSE SENETLERİ 0 0 0, ,00 DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOSU 0 0 0, ,00 TERS REPO , ,00 BPP İŞLEMLERİ 0 0 0, ,00 FON PORTFÖY DEĞERİ , ,00 İlişikte sunulan dipnotlar bu mali tablolarõn ayrõlmaz bir parçasõdõr. 13

14 III FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU DİPNOTLARI 1. İmtiyazlõ Hisse Senetleri: 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle portföyde imtiyazlõ hisse senedi bulunmamaktadõr. (30 Haziran2005 tarihi itibariyle portföyde imtiyazlõ hisse senedi bulunmamaktadõr.) 2. Alõnan Bedelsiz Hisse Senetleri: 01 Ocak Haziran 2006 tarihleri arasõnda elde edilen bedelsiz hisse senedi yoktur. (01 Ocak Haziran 2005 tarihleri arasõnda elde edilen bedelsiz hisse senedi yoktur.) 3. İhraç Edilen Menkul Kõymetlerin Toplam Tutarõnõn % 10'unu Aşan Kõsmõ: Portföye söz konusu oranõ aşan miktarda menkul kõymet alõşõ yapõlmamõştõr. (30 Haziran 2005 Portföye söz konusu oranõ aşan miktarda menkul kõymet alõşõ yapõlmamõştõr.) 4. Menkul Kõymetler Borsalarõna Kote Edilmemiş Menkul Kõymetler: Yoktur. (30 Haziran 2005 Yoktur.) 5. Açõklanmasõ Gereken Diğer Hususlar : Fon un portföy yatõrõmlarõ İMKB'ye kote edilmiş hisse senetleri ile tekrar geri satma taahhüdü ile alõnan kamu kesimi borçlanma senetlerinden oluşmaktadõr. 30 Haziran 2006 tarihli mali tablolarda yer alan portföy yatõrõmlarõ ise tekrar geri satma taahhüdü ile alõnan İMKB'ye kote edilmiş kamu kesimi borçlanma senetlerinden oluşmaktadõr. Bu menkul kõymetlerin maliyet artõ kazanõlmõş faizini temsil eden piyasa değeri YTL ve nominal değeri YTL dir. (30 Haziran 2005 Fon un portföy yatõrõmlarõ İMKB'ye kote edilmiş hisse senetleri ile tekrar geri satma taahhüdü ile alõnan kamu kesimi borçlanma senetlerinden oluşmaktadõr. 30 Haziran 2005 tarihli mali tablolarda yer alan portföy yatõrõmlarõ ise tekrar geri satma taahhüdü ile alõnan İMKB'ye kote edilmiş kamu kesimi borçlanma senetlerinden oluşmaktadõr. Bu menkul kõymetlerin maliyet artõ kazanõlmõş faizini temsil eden piyasa değeri YTL ve nominal değeri YTL dir.) 14

15 EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FON TOPLAM DEĞERİ TABLOLARI (Birim - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasõ (YTL)) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM TUTAR ORAN (%) TUTAR ORAN (%) A.FON PORTFÖY DEĞERİ , ,47 B.HAZIR DEĞERLER (+) 448 0, ,00 C.ALACAKLAR (+) 0 0,00 0 0,00 D.DİĞER VARLIKLAR (+) , ,54 E.BORÇLAR (-) ( ) ( 1,31 ) ( ) ( 1,01 ) FON TOPLAM DEĞERİ , ,00 İlişikte sunulan dipnotlar bu mali tablolarõn ayrõlmaz bir parçasõdõr. IV FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU DİPNOTLARI 1. Şüpheli Alacaklar Tutarõ: Yoktur. (30 Haziran 2005 Yoktur.) 2. Fon Toplam Değerinin % 5'inden Fazla Tutardaki Diğer Varlõklarõn Ayrõntõsõ: Yoktur. (30 Haziran 2005 Yoktur.) 3. Açõklanmasõ Gereken Diğer Hususlar : Yoktur. (30 Haziran 2005 Yoktur.) 15

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Bağõmsõz İnceleme Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

HALKA SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI

HALKA SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

3. Mevcut Fon Tutarõ : 550.000.000.000,- TL

3. Mevcut Fon Tutarõ : 550.000.000.000,- TL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI HAKKINDA BİLGİLER: 2. MERKEZ ADRESİ :Meclis-i Mebusan Cad. No: 53 Fõndõklõ İSTANBUL

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI HAKKINDA BİLGİLER: 2. MERKEZ ADRESİ :Meclis-i Mebusan Cad. No: 53 Fõndõklõ İSTANBUL VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 500.000.000.000.- TL LIK ÇIKARILMIŞ SERMAYESİNİN 330.000.000.000.- TL LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN BEDELLERİ NAKDEN VE PEŞİNEN TAHSİL EDİLMEK SURETİYLE HALKA

Detaylı

Dönem Sonu İşlemleri

Dönem Sonu İşlemleri Dönem Sonu İşlemleri Bu metnin tüm haklarõ mahfuzdur. Yazarõn izni olmaksõzõn iktibas hükümleri dõşõnda alõntõ yapõlamaz, kõsmen veya tamamen çoğaltõlamaz. Bu metindeki ifadelerden hareketle yazõlõ uzman

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş Rapor N o : SYMM 116/1549-114 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. NUN 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. A Tipi Karma Fonu. 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. A Tipi Karma Fonu. 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata Yatırım

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu

Aegon Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu Aegon Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu 1 Ocak 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Para Piyasası Likit

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 13 Ağustos 2010 Bu rapor 3 sayfa sınırlı denetim raporu ile 11 sayfa finansal tablo ve

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

VARLIKLAR TOPLAMI 160.476,66

VARLIKLAR TOPLAMI 160.476,66 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) 31 Aralık 2008 VARLIKLAR I- Hazır Değerler 133,18

Detaylı

LER YATIRIM MENKUL DE

LER YATIRIM MENKUL DE EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Hizmeti A Tipi Değişken Fonu Fon Kurulu na TÜRK EKONOMİ BANKASI

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu Fon Kurulu na Giriş TEB Yatırım Menkul

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ ALT FONU 21 NİSAN 2011-25 NİSAN 2012 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi Bankası

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu Fon Kurulu na TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU İÇ TÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Tacirler Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30.09.2012 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30.09.2012 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30.09.2012 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 01.01.2012 30.09.2012

Detaylı

BANKACILIK KANUNU. Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005. 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr

BANKACILIK KANUNU. Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005. 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ, finansal piyasalarda

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ ALT FONU 17 HAZİRAN 2011-8 AĞUSTOS 2012 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU 21 ŞUBAT 2011-25 NİSAN 2012 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. A TİPİ KARMA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. A TİPİ KARMA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. A TİPİ KARMA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı