EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU"

Transkript

1 EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Değişken Fonu nun ( Fon ) 30 Haziran 2006 tarihi itibarõyla düzenlenmiş ilişikteki bilançosunu, fon portföy değeri ve fon toplam değeri tablolarõ ile bu tarihte sona eren ara hesap dönemine ait gelir tablosunu Sermaye Piyasasõ Kurulu ( SPK ) tarafõndan yayõmlanan sõnõrlõ denetim ilke ve kurallarõna göre incelemiş bulunuyoruz. Ara dönem mali tablolar üzerinde yaptõğõmõz çalõşma, yõllõk mali tablolara ilişkin olarak genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarõna göre yapõlan incelemeye oranla sõnõrlõ tutulmuştur. İncelememiz esas olarak, ara dönem mali tablolarõn hazõrlanõşõndaki sistemi anlamaya yönelik olarak, analitik inceleme, bilgi toplama ve sõnõrlõ denetim ilke ve kurallarõnõn gerektirdiği çeşitli denetim tekniklerinin uygulanmasõndan oluşmuştur. Bu nedenle raporumuzun yõllõk bağõmsõz denetim raporlarõndan farklõ olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yukarõda birinci paragrafta belirtilen Fon un 30 Haziran 2006 tarihli ara dönem mali tablolarõnda, bir önceki yõlõn aynõ ara dönemi ile tutarlõ bir şekilde uygulanan, SPK tarafõndan menkul kõymet yatõrõm fonlarõ için yayõmlanmõş genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ara mali tablolarõn hazõrlanmasõna ilişkin ilke ve kurallara uymayan önemli bir hususa rastlanõlmamõştõr. İstanbul, IHY DENETİM DANIŞMANLIK YMM A.Ş. (A member of KS International) İrfan Hüseyin YILDIZ Sorumlu Ortak Başdenetçi 1

2 EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ BİLANÇOLARI (Birim - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasõ (YTL)) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM I-Hazõr Değerler A.Kasa B.Bankalar C.Diğer Hazõr Değerler II-Menkul Kõymetler A.Hisse Senetleri B.Özel Kesim Borçlanma Senetleri C.Kamu Kesim Borçlanma Senetleri D.Diğer Menkul Kõymetler III-BPP İşlemleri IV-Alacaklar V-Diğer Varlõklar A.Mahsup Edilecek Vergiler VARLIKLAR TOPLAMI VI-Borçlar A.Banka Avanslarõ B.Takasa Borçlar C.Diğer Borçlar Ödenecek Fon Yönetim Ücreti Ödenecek Giderler -Ödenecek Denetim Ücreti Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ Ödenecek Vergi ve Yasal Yüküm BORÇLAR TOPLAMI VII-Fon Toplam Değeri A.Katõlma Belgeleri B.Katõlma Belge.Değer Artõş/Azalõşõ C.Fon Gelir Gider Farkõ Cari Yõl Fon Gelir Gider Farkõ Geçmiş Yõl.Fon Gelir Gider Farkõ FON TOPLAM DEĞERİ İlişikte sunulan dipnotlar bu mali tablolarõn ayrõlmaz bir parçasõdõr. 2

3 I BİLANÇO DİPNOTLARI 1. Katõlma Belgesinin Tarihi ve Birim Pay Değeri: - Katõlma belgelerinin tescil tarihi 17 Mart 1995, halka arz tarihi ise 24 Ağustos 1995'tir. - Birim Pay Değeri: Fon toplam değeri YTL, dolaşõmdaki pay sayõsõ adet olup, birim pay değeri 1, YTL dir. (30 Haziran 2005 Fon toplam değeri YTL, dolaşõmdaki pay sayõsõ adet olup, birim pay değeri 1, YTL dir.) 2. Çõkarõlmõş Katõlma Belgesi Sayõsõ ve Dönem İçinde Satõlan ve Geri Alõnan Katõlma Belgesi Sayõsõ: Çõkarõlmõş katõlma belgesi sayõsõ adet (30 Haziran adet) olup, dönem içindeki değişiklikler aşağõdaki gibidir. 30 Haziran Haziran 2005 Adet Tutar Adet Tutar Dönem Başõ Bakiye Geri Alõnan Belge Sayõsõ ( ) ( ) ( ) ( ) Dön.İçinde Satõlan Belge Sayõsõ Dönem Sonu Bakiyesi Fon Süresi ve Kaçõncõ Yõlõnda Olduğuna Dair Bilgi: Fon süresiz kurulmuş olup, kuruluşunun 12. yõlõndadõr. (30 Haziran 2005 Fon süresiz kurulmuş olup, kuruluşunun 11. yõlõndadõr.) 4. Menkul Kõymetlerin Toplam Sigorta Tutarõ: Fon a ait menkul kõymetlerden İMKB de işlem gören hisse senetleri, 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu nun 10/A maddesi ve bununla ilgili Sermaye Piyasasõ Kurulu nun 2005/45 sayõlõ duyurusu uyarõnca 28 Kasõm 2005 tarihinden itibaren Merkezi Kayõt Kuruluşu A.Ş., devlet tahvilleri ve hazine bonolarõ ise mevcut düzenlemeler çerçevesinde Takasbank A.Ş. nezdinde saklamada bulunmaktadõr. Saklamadaki bu menkul kõymetler, kurucu ve yönetici Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A. Ş.'ne ait tüm menkul kõymetlerle birlikte Takasbank A.Ş. nin Şemsiye Sigortasõ kapsamõndadõr. (30 Haziran 2005 Fon a ait menkul kõymetler, İMKB Takas ve Saklama Bankasõ A. Ş. nezdinde saklamada bulunmaktadõr. Saklamadaki bu menkul kõymetler, kurucu ve yönetici Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A. Ş.'ne ait tüm menkul kõymetlerle birlikte Takasbank õn Şemsiye Sigortasõ kapsamõndadõr.) 3

4 I BİLANÇO DİPNOTLARI (Devamõ) 5. Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çõkan Hususlar: 31 Aralõk 2004 tarih ve (3. Mükerrer) sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanan 5281 sayõlõ Vergi Kanunlarõnõn Yeni Türk Lirasõna Uyum İle Bazõ Kanunlarda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun un 30. maddesi ile 193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanunu na eklenen Geçici 67. maddesi uyarõnca; 01 Ocak 2006 tarihinden itibaren anõlan maddede belirtilen menkul kõymet ve diğer sermaye piyasasõ araçlarõnõn elden çõkarõlmasõndan veya elde tutulmasõ sürecinde elde edilen kazançlar ile 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu na göre kurulan menkul kõymetler yatõrõm fonlarõ (borsa yatõrõm fonlarõ ile konut finansman ve varlõk finansman fonlarõ dahil) ile menkul kõymetler yatõrõm ortaklõklarõnõn Kurumlar Vergisinden müstesna olan portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarõ üzerinden uygulanacak tevkifat oranõ, 23 Temmuz 2006 tarih ve sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanan 2006/10731 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile değiştirilmiştir. Buna göre; 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu na göre kurulan menkul kõymetler yatõrõm fonlarõnõn anõlan maddede belirtilen gelirleri ile portföy işletmeciliği kazançlarõ üzerinden yapõlacak tevkifat oranlarõ 23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren 01 Ekim 2006 tarihine kadar uygulanmak üzere % 10, 01 Ekim 2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ise % 0 olarak değiştirilmiştir. Aynõ Bakanlar Kurulu Kararõ tam mükellef kurumlar tarafõndan, tam ve dar mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağõtõlan kar paylarõ üzerinden yapõlacak vergi kesintisi oranõ 23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere % 10 oranõndan % 15 e çõkartõlmõştõr. 6. Değerlemede Uygulanan Döviz Kurlarõ: Portföyde yer alan menkul kõymetlerin içinde dövizli menkul kõymet bulunmamaktadõr. (30 Haziran 2005 Portföyde yer alan menkul kõymetlerin içinde dövizli menkul kõymet bulunmamaktadõr.) 7. Değerlemede Esas Alõnan Gelir Ortaklõğõ Senetleri Fiyatlarõ: Fon portföyünde gelir ortaklõğõ senetleri bulunmamaktadõr. (30 Haziran 2005 Fon portföyünde gelir ortaklõğõ senetleri bulunmamaktadõr.) 8. Açõklanmasõ Gereken Diğer Hususlar: 8.1. Fon un Adõ İle Kurucu, Yönetici ve Saklayõcõ Kuruluşun Ünvanõ ve Merkez Adresleri Fon un; Adõ: EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU Yönetim Adresi: Yõldõz Posta Cad. Dedeman Tic. Merkezi No: 52 K: Gayrettepe / İstanbul 4

5 I BİLANÇO DİPNOTLARI (Devamõ) Kurucu nun; Ünvanõ: Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Merkez Adresi: Yõldõz Posta Cad. Dedeman Tic. Merkezi No: 52 K: Gayrettepe / İstanbul Yöneticinin; Ünvanõ: Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Merkez Adresi: Yõldõz Posta Cad. Dedeman Tic. Merkezi No: 52 K: Gayrettepe / İstanbul Saklayõcõ Kuruluşun; Ünvanõ: İMKB Takas ve Saklama Bankasõ A.Ş. Merkez Adresi: Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli/İSTANBUL 8.2. Uygulanan Muhasebe Prensiplerinin Özeti Fon un muhasebe kayõtlarõ SPK'nõn Seri: XI/10 Yatõrõm Fonlarõna İlişkin Esaslar Tebliği ile Seri: XI/6 numaralõ Menkul Kõymet Yatõrõm Fonlarõ Mali Tablolarõ ve Raporlarõna İlişkin İlke ve Kurallar Hakkõnda Tebliğ hükümleri uyarõnca tutulmaktadõr. Ayrõca muhasebe kayõtlarõ, Fon iç tüzüğünde belirlenen değerleme ilke ve esaslarõ ile yatõrõm politikalarõna da uygundur. Bu kapsamda uygulamaya yönelik Fon kayõtlarõna ilişkin özellikli hususlar Fon iç tüzüğü de dikkate alõnarak aşağõda belirtilmiştir. Fon Portföyündeki Menkul Kõymetlerin Muhasebeleştirilmesi Fon a satõn alõnan menkul kõymetler, alõş bedeli ile Menkul Kõymetler Hesabõ nõn, alõnan menkul kõymetlerin nitelikleri dikkate alõnarak açõlacak alt hesaplarõna borç kaydedilmektedir. Fon portföyündeki menkul kõymetlerin açõlan ayrõ hesaplarda her gün itibari ile Fon içtüzüğü hükümlerine göre değerlenmesi sonucunda ortaya çõkan değerleme farklarõ, bilançodaki Fon toplam değerinin içinde yer alan Katõlma Belgeleri Değer Artõş/Azalõşõ Hesabõ nda muhasebeleştirilmektedir. Fon dan satõlan menkul kõymetler alõş bedeli ile o güne kadar oluşan değer artõş/azalõşlarõ toplamõnõ ifade eden satõş günü değeri üzerinden kayõtlara alõnmakta, satõş tutarõ ile bu değer arasõndaki fark ise Menkul Kõymet Satõş Karõ veya Zararõ hesabõna kaydedilmektedir. Satõlan menkul kõymete ilişkin Katõlma Belgeleri Değer Artõş/Azalõş Hesabõ nõn bakiyesi de Gerçekleşen Değer Artõş/Azalõş Hesabõ na aktarõlmaktadõr. Uygulanan Değerleme Standartlarõ Portföye alõnan varlõklar alõm fiyatlarõyla kayda geçirilir. Yabancõ para cinsinden varlõklarõn alõm fiyatõ satõn alma günündeki yabancõ para cinsinden değerinin T.C. Merkez Bankasõ döviz satõş kuru ile çarpõlmasõ suretiyle bulunur. 5

6 I BİLANÇO DİPNOTLARI (Devamõ) Alõş tarihinden başlamak üzere portföydeki varlõklardan; Borsada işlem gören varlõklar değerleme gününde borsada oluşan ağõrlõklõ ortalama fiyat ve oranlarla değerlenir. İki seans uygulanan borsalarda değerleme fiyatõ ikinci seans ağõrlõklõ ortalama fiyat ve oranõdõr. İMKB Küçük İşlemler Pazarõ nda oluşan fiyatlar değerlemede dikkate alõnmamaktadõr. Borsada işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alõm satõma konu olmayan hisse senetleri son işlem tarihindeki borsa fiyatõyla, borçlanma senetleri, ters repo ve repolar, son işlem günündeki iç verim oranõ (günlük nakit girişlerini nakit çõkõşlarõna eşitleyen iskonto oranõ) ile değerlenir. Portföydeki yabancõ para birimi üzerinden çõkarõlan menkul kõymetler satõn alõndõklarõ borsada değerleme günü itibariyle oluşan fiyatlarõnõn ilgili olduklarõ yabancõ paranõn T.C. Merkez Bankasõ döviz satõş kuru ile çarpõlmasõ suretiyle değerlenir. Gelir ortaklõğõ senetleri ile dövize endeksli gelir ortaklõğõ senetleri ve dövize endeksli tahvillerin değerlemesi Seri: VII/10 Yatõrõm Fonlarõna İlişkin Esaslar Tebliği nin 45. maddesi çerçevesinde yapõlõr. Fon un devamõ süresince alõnan bedelsiz hisse senetleri, temettü, faiz, kar paylarõ v.b. alõndõklarõ gün, Fon un toplam değerine dahil edilmektedir. Portföydeki hisse senetleri karşõlõğõnda alõnan bedelsiz hisse senetleri dağõtõm tarihinin başlangõç gününde nominal değeriyle kaydedilmektedir. İzleyen değerleme günlerinde ise yukarõda açõklanan ilkeler esas alõnarak değerleme yapõlmaktadõr. Fon portföyündeki hisse senetlerine ilişkin rüçhan hakkõnõn kullanõlmasõ suretiyle sahip olunan hisse senetleri de rüçhan hakkõ kullanõm gününde alõş bedeli ile kaydedilmektedir. Rüçhan hakkõ kullanõmõ karşõlõğõnda elde edilen hisse senetleri, rüçhan hakkõ kullanõmõna konu olan hisse senetlerinin değerlemesinde esas alõnan fiyatlardan varsa temettü farkõ düşülerek değerleme günüdeki borsada oluşacak ağõrlõklõ ortalama fiyat üzerinden yapõlõr. Fon toplam değeri, fon portföy değerine varsa diğer varlõklarõn eklenmesi ve borçlarõn (Kurucu tarafõndan kuruluş işlemleri için verilen avanslar hariç) düşülmesi suretiyle bulunur. Bir payõn değeri, fon toplam değerinin tedavüldeki katõlma belgelerinin kapsadõğõ pay sayõsõna bölünmesiyle elde edilir. İhraç edilen katõlma belgelerinin tümü satõlõncaya kadar, her payõn değeri, fon toplam değerinin pay sayõsõna bölünmesiyle bulunur. Bu dönem içinde geri satõn alma yoluyla fona geri dönmüş katõlma belgelerinden halen fon bünyesinde bulunanlarõn sayõsõ toplam pay sayõsõndan düşülür. Katõlma belgelerinin satõş ve geri alõş fiyatõ, belgedeki pay sayõsõ ile pay değerinin çarpõmõ suretiyle bulunan tutardõr. Yukarõda açõklanan değerleme ilkelerine uygun olarak her iş günü itibariyle tespit edilen bu pay değeri, takip eden iş gününde katõlma belgesinin alõm satõm fiyatõnõ oluşturmaktadõr Fon un Vergi Mevzuatõ Karşõsõndaki Durumu Türk Ticaret Kanunu'na göre tüzel kişiliği olmayan fonlar, portföy işletmeciliği kazancõ elde etmeleri nedeniyle Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamõndadõrlar. Ancak, 21 Haziran 2006 tarih ve sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanmõş olan 5520 sayõlõ Kurumlar Vergisi Kanunu nun istisnalarõ düzenleyen 5. Maddesinin birinci fõkrasõnõn (d) bendi gereğince, Türkiye de kurulu menkul kõymetler yatõrõm fonlarõnõn portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarõ 01 Ocak 2006 tarihinden itibaren Kurumlar Vergisinden müstesnadõr. 6

7 I BİLANÇO DİPNOTLARI (Devamõ) 31 Aralõk 2004 tarih ve (3. Mükerrer) sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanan 5281 sayõlõ Vergi Kanunlarõnõn Yeni Türk Lirasõna Uyum İle Bazõ Kanunlarda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun un 30. maddesi ile 193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanunu na eklenen Geçici 67. maddesinin 8. fõkrasõ uyarõnca; 01 Ocak 2006 tarihinden itibaren Sermaye Piyasasõ Kanunu na göre kurulan menkul kõymetler yatõrõm fonlarõ (borsa yatõrõm fonlarõ ile konut finansman ve varlõk finansman fonlarõ dahil) ile menkul kõymetler yatõrõm ortaklõklarõnõn Kurumlar Vergisinden istisna edilmiş olan portföy kazançlarõ, dağõtõlsõn veya dağõtõlmasõn % 15 oranõnda vergi tevkifatõna tabi tutulmaktadõr. Bu kazançlar üzerinden 193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanunu nun 94. üncü maddesi uyarõnca ayrõca tevkifat yapõlmaz. Söz konusu bu tevkifat oranõ, 23 Temmuz 2006 tarihinden sonra elde edilecek portföy kazançlarõ için 01 Ekim 2006 tarihine kadar % 10 ve bu tarihten itibaren uygulanmak üzere de % 0 olarak değiştirilmiş olup, ilgili değişiklik 5.1. maddesinde açõklanmõştõr sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu na göre kurulan menkul kõymetler yatõrõm fonlarõnõn 01 Ocak 2006 tarihinden önce elde etmiş olduklarõ Kurumlar Vergisinden müstesna portföy işletmeciliği kazançlarõ üzerinden yapõlan tevkifatlar sadece 193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanunu nun 94. üncü maddesinin 6 numaralõ bendinin (a) alt bendine göre yapõlan vergi tevkifatõna mahsup edilebiliyor ve mahsup edilemeyen vergiler hiçbir şekilde iade edilmiyordu. Söz konusu bu uygulama, 01 Ocak 2006 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 01 Ocak 2006 tarihinde yürürlükten kaldõrõlmõştõr. Ancak anõlan kanunun Geçici 67. maddesinin 7. fõkrasõ uyarõnca; ticari faaliyet kapsamõnda elde edilen gelirler ticari kazanç hükümleri çerçevesinde kazancõn tespitinde dikkate alõnarak 01 Ocak 2006 tarihinden itibaren aynõ maddenin 2. ve 3. fõkralar kapsamõnda tevkif suretiyle ödenen verginin, işlemden doğan kazancõn tabi olduğu tevkifat oranõ ile çarpõmõ sonucu bulunacak tutarõ aşan kõsmõ yõllõk beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilmez. Fon un cari dönem gelir-gider farklarõ ve katõlma belgeleri değer artõşõ hesabõ üzerinden yukarõda sözü edilen % 15 oranõnda hesaplanan gelir vergisi günlük net değer artõşõ üzerinden hesaplanarak günlük olarak tahakkuk ettirilmektedir. İlişikteki mali tablolarda gelir vergisi karşõlõğõ bilançoda Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Hesabõ nda takip edilmekte olup, 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle bu hesapta takip edilen vergi karşõlõğõ tutarõ YTL dir (30 Haziran YTL). Fon un cari dönemde menkul kõymetleri elden çõkarmasõ dolayõsõyla veya elde tutma süreci içerisinde elde ettiği gelirleri üzerinden peşin ödemiş olduğu toplam stopaj tutarõ ise YTL (30 Haziran YTL) olup, bilançoda Diğer Varlõklar kalemi içerisinde yer almaktadõr. Yukarõda yapõlan açõklamalar çerçevesinde, 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle ters repo işlemlerinden kaynaklanan peşin ödenmiş stopaj tutarõnõn Fon un vergi yükümlülüğünü aşan kõsmõ YTL dir (30 Haziran YTL olup bu tutar mali tablolarda Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ Hesabõ nda takip edilerek giderleştirilmiştir.) Cari Dönemde Portföy Değerleme Esaslarõndaki Değişikliğe Yönelik Bilgiler Cari dönemde portföyde yer alan menkul kõymetlerin değerlemesinde bir değişiklik olmamõştõr. (30 Haziran 2005 Cari dönemde portföyde yer alan menkul kõymetlerin değerlemesinde bir değişiklik olmamõştõr.) 8.5. Cari Dönemde Fon Yönetim Ücreti Cari dönemde Fon Yönetim Ücreti her gün için fon toplam değerinin % 0,015 i olarak hesaplanmaktadõr. 7

8 I BİLANÇO DİPNOTLARI (Devamõ) (30 Haziran 2005 Cari dönemde Fon Yönetim Ücreti her gün için fon toplam değerinin % 0,015 i olarak hesaplanmaktadõr.) 8.6. Fonun Yatõrõm Yapacağõ Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Seçimi ve Riskin Dağõtõlmasõ Esaslarõ Fon içtüzüğünde, Fon un yatõrõm yapacağõ menkul kõymetlerin seçimi ve riskin dağõtõlmasõna ilişkin esaslar belirlenmiştir. Buna göre; Fon portföy değerinin %10 undan fazlasõ bir ortaklõğõn menkul kõymetlerine yatõrõlamaz. Yatõrõm Fon u tek başõna hiçbir ortaklõkla sermayenin ya da tüm oy haklarõnõn % 9 undan fazlasõna sahip olamaz Fon portföyüne borsaya kote edilmesi şartõyla borsa dõşõnda halka arzlardan da menkul kõymet alõnabilir, ancak kurucunun ve yöneticinin borsa dõşõnda halka arzõna aracõlõk ettiği menkul kõymetlerin borsaya kote edilmesi şartõyla ihraç miktarõnõn azami % 10 u ve Fon portföyünün azami % 5 i oranõnda yatõrõm yapõlabilir. T.C. Merkez Bankasõ tarafõndan düzenlenen ihalelerden ve T.C. Başbakanlõk Hazine Müsteşarlõğõ tarafõndan düzenlenen halka arzlardan ihale veya ihraç fiyatlarõyla Fon portföyüne menkul kõymet alõnabilir. Bu kõymetler bu maddenin ilk bendindeki % 10 luk sõnõrlamaya tabi değildir Fon portföyüne kurucunun ve yöneticinin hisse senedi, tahvil ve diğer borçlanma senetleri satõn alõnamaz Kurucunun ve yöneticinin, sermayesinin % 10 undan fazlasõna sahip kamu kuruluşlarõ dõşõnda kalan hissedarlarõnõn, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, genel müdür ve genel müdür yardõmcõlarõnõn ayrõ ayrõ ya da birlikte sermayenin % 20 sinden fazlasõna sahip olduklarõ menkul kõymetlerinin toplamõ Fon portföyünün % 20 sini geçemez Kurucunun ve yöneticinin doğrudan ve dolaylõ iştiraklerince çõkarõlmõş menkul kõymetlerin toplamõ, Fon portföyünün %20 sini geçemez Kurucunun, yöneticinin ve bunlarõn doğrudan ve dolaylõ iştiraklerinin fonlarõnõn katõlma belgeleri ile ortağõ olduklarõ yatõrõm ortaklõklarõnõn hisse senetleri hariç olmak üzere farklõ türlerdeki diğer fonlarõn katõlma belgeleri ve yatõrõm ortaklõklarõnõn hisse senetleri fon portföyünün %10 una kadar portföye alõnabilir Fon un likiditesini sağlamak amacõyla fon portföy değerinin % 20 sine karşõlõk gelen bir değer nakit olarak tutulabilir. Fon bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz, mevduat sertifikasõ ile yabancõ yatõrõm ortaklõklarõnõn hisse senetleri ile yatõrõm fonlarõnõn katõlma belgelerini satõn alamaz Yatõrõm Fon u açõğa satõş ve kredili menkul kõymet işlemi yapamaz. Fon portföyündeki menkul kõymetler ödünç verme işlemine konu edilemez Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklõğõ İdaresi ve belediyelerin sermaye piyasasõ araçlarõ ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlarõn sermaye piyasasõ araçlarõnõn toplam değeri fon portföy değerinin en az % 0, en çok % 100 ünü oluşturur. Mevzuat uyarõnca izin verilmiş olan Sermaye Piyasasõ araçlarõna dayalõ olarak yapõlabilecek ters repolarõn değeri fon portföy değerinin en az % 0, en çok % 100 ünü oluşturur. Gayrimenkul sertifikalarõnõn toplam değeri fon portföyünün en çok % 10 u olabilir. 8

9 I BİLANÇO DİPNOTLARI (Devamõ) Fon portföyüne alõnan Türk özel sektör sermaye piyasasõ araçlarõndan tahvillerin toplam değeri, fon portföy değerinin en az % 0 en çok % 50 si, finansman bonolarõnõn toplam değeri fon portföy değerinin en az % 0 en çok % 50 si, hisse senetlerinin toplam değeri fon portföy değerinin en az % 0 en çok % 50 si olabilir Portföye borsaya kote edilmiş ve son 90 günde en az 5 gün işlem görmüş hisse senetleri alõnõr. Özelleştirme kapsamõndaki ortaklõklarda bu koşul aranmaz maddesinde belirtilen ilk ihraçlardan alõnan menkul kõymetler bu kapsamda değerlendirilmez Fon portföyünün en az % 0 en çok % 25 i altõn ve diğer kõymetli madenlere yatõrõlõr. Fon portföyüne alõnacak altõn ve diğer kõymetli madenlerin T.C. Merkez Bankasõ tarafõndan kabul edilen uluslararasõ standartlarda olmasõ ve ulusal ve uluslararasõ borsalarda işlem görmesi zorunludur Diğer Hususlar Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatõrõm amacõyla döviz, kõymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasasõ araçlarõ üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalõ opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalõnan açõk pozisyon tutarõ fon toplam değerini aşamaz. Portföye alõnan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatõrõm stratejisine ve karşõlaştõrma ölçütüne uygun olmasõ zorunludur Fon varlõğõnõn % 10 unu geçmemek üzere, Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan izin alarak fon hesabõna kredi alõnabilir. Bu takdirde kredinin alõnmasõ ve geri ödenmesi aşamalarõnda Kurul a bilgi verilir. 9

10 EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ GELİR TABLOLARI (Birim - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasõ (YTL)) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM I-FON GELİRLERİ A.Menkul Kõymet Portföylerinden Alõnan Faiz ve Kar Paylarõ 1.Özel Kesim Menkul Kõy.Faiz ve Kar Pay. -Hisse Senetleri Kar Paylarõ -Borçlanma Senetleri Faizleri 2.Kamu Kesimi Menkul Kõymetler Faiz ve Kar Paylarõ 3.Diğer Menkul Kõymetler Faiz ve Kar Paylarõ B.Menkul Kõymet Satõş Karlarõ Özel Kesim Menkul Kõy.Satõş Karlarõ Hisse Senetleri Satõş Karlarõ Borçlanma Senetleri Satõş Karlarõ 2.Kamu Kesimi Menkul Kõymetler Satõş Karlarõ Diğer Menkul Kõymetler Satõş Karlarõ C.Gerçekleşen Değer Artõşlarõ D.Diğer Gelirler BPP Değer Artõşlarõ 2.Diğer Gelirler II-FON GİDERLERİ (-) ( ) ( ) A.Menkul Kõymet Satõş Zararlarõ (-) ( ) ( ) 1.Özel Kesim Menkul Kõy.Satõş Zararlarõ (-) ( ) ( ) -Hisse Senetleri Satõş Zararlarõ (-) ( ) ( ) -Borçlanma Senetleri Satõş Zararlarõ (-) 2.Kamu Kesimi Menkul Kõymetler Satõş ( ) ( ) Zararlarõ (-) 3.Diğer Menkul Kõymetler Satõş Zararlarõ (-) B.Gerçekleşen Değer Azalõşlarõ (-) ( ) ( ) C.Faiz Giderleri (-) 1.Banka Avans Faizleri (-) 2.Banka Kredi Faizleri (-) D.Diğer Giderler (-) ( ) ( ) 1.İhraç İzni Ücretleri (-) 2.İlan Giderleri (-) 3.Takas Saklama Gideri (-) ( 970 ) ( 321 ) 4.Aracõlõk Komisyonu Giderleri (-) ( ) ( ) 5.Fon Yönetim Ücretleri (-) ( ) ( ) 6.Denetim Ücretleri (-) ( ) ( ) 7.Banka Komisyon Bedelleri (-) ( 49 ) 0 8.Vergi, Resim, Harç vb. Giderler (-) ( ) ( ) III.FON GELİR GİDER FARKI İlişikte sunulan dipnotlar bu mali tablolarõn ayrõlmaz bir parçasõdõr. 10

11 II GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 1. Tahsil Edilemeyen Anapara, Faiz ve Temettü Tutarlarõ: 01 Ocak Haziran 2006 tarihleri arasõnda tahsil edilemeyen faiz ve temettü tutarõ yoktur. (01 Ocak Haziran 2005 tarihleri arasõnda tahsil edilemeyen faiz ve temettü tutarõ yoktur. ) 2. Yönetici Aracõ Kurum'dan Alõnan Avans ve Kredi Faiz Oranlarõ: Cari dönemde Kurucu'dan alõnan herhangi bir avans bulunmamaktadõr. (30 Haziran 2005 Cari dönemde Kurucu'dan alõnan herhangi bir avans bulunmamaktadõr.) 3. Gelir ve Gider Hesaplarõnda Bir Önceki Yõla Göre % 25'in Üzerinde Ortaya Çõkan Artõş ve Azalõşõn Nedeni: 30 Haziran Haziran 2005 Fark (%) Menkul Kõymetler Portföyünden Alõnan Faiz ve Kar Paylarõ Menkul Kõymet Satõş Karlarõ ( ) (21,81) Gerçekleşen Değer Artõşõ ,16 Menkul Kõymet Satõş Zararlarõ (-) ( ) ( ) (13.862) 8,68 Gerçekleşen Değer Azalõşõ (-) ( ) (28.552) ( ) 745,99 Diğer Giderler (-) ( ) ( ) ( ) 103,51 Fon Gelir Gider Farkõ Haziran 2006 tarihi itibariyle bir önceki yõlõn aynõ tarihte sona eren dönemine göre menkul kõymet portföyüyle ilgili gerçekleşen değer azalõş tutarõndaki % 745,99 oranõndaki artõş ile menkul kõymet satõş karlarõ tutarõndaki % 21,81 oranõndaki azalõş, özellikle Nisan 2006 döneminden itibaren piyasa faiz oranlarõnda meydana gelen yüksek artõşlardan kaynaklanmaktadõr. Bununla beraber; 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle net gerçekleşen değer artõşõ, yukarõda bahsedilen nedenlerden dolayõ bir önceki yõlõn aynõ tarihte sona eren dönemine göre % 76,90 azalõş göstermiştir. 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle bir önceki yõlõn aynõ tarihte sona eren dönemine göre diğer giderlerdeki % 103,51 oranõndaki artõş, aracõlõk komisyon giderleri ile fon yönetim ücret yükümlülüklerindeki yüksek artõşlardan kaynaklanmaktadõr. Bunun yanõnda; 30 Haziran 2006 tarihi itibarõyla elde edilen repo gelirleri yukarõda tespit edilen yüksek tutardaki gider ve zarar artõşlarõnõ telafi ederek Fon Gelir Gider Farkõnda % 6,1 oranõnda artõş olmasõna sebep olmuştur. 11

12 II GELİR TABLOSU DİPNOTLARI (Devamõ) 4. Açõklanmasõ Gereken Diğer Hususlar Açõklamayõ gerektiren başka bir husus bulunmamaktadõr. (30 Haziran 2005 Açõklamayõ gerektiren başka bir husus bulunmamaktadõr.) 12

13 EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOLARI (Birim - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasõ (YTL)) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Nom.Değeri Rayiç Değ. (%) Nom.Değeri Rayiç Değ. (%) HİSSE SENETLERİ 0 0 0, ,00 DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOSU 0 0 0, ,00 TERS REPO , ,00 BPP İŞLEMLERİ 0 0 0, ,00 FON PORTFÖY DEĞERİ , ,00 İlişikte sunulan dipnotlar bu mali tablolarõn ayrõlmaz bir parçasõdõr. 13

14 III FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU DİPNOTLARI 1. İmtiyazlõ Hisse Senetleri: 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle portföyde imtiyazlõ hisse senedi bulunmamaktadõr. (30 Haziran2005 tarihi itibariyle portföyde imtiyazlõ hisse senedi bulunmamaktadõr.) 2. Alõnan Bedelsiz Hisse Senetleri: 01 Ocak Haziran 2006 tarihleri arasõnda elde edilen bedelsiz hisse senedi yoktur. (01 Ocak Haziran 2005 tarihleri arasõnda elde edilen bedelsiz hisse senedi yoktur.) 3. İhraç Edilen Menkul Kõymetlerin Toplam Tutarõnõn % 10'unu Aşan Kõsmõ: Portföye söz konusu oranõ aşan miktarda menkul kõymet alõşõ yapõlmamõştõr. (30 Haziran 2005 Portföye söz konusu oranõ aşan miktarda menkul kõymet alõşõ yapõlmamõştõr.) 4. Menkul Kõymetler Borsalarõna Kote Edilmemiş Menkul Kõymetler: Yoktur. (30 Haziran 2005 Yoktur.) 5. Açõklanmasõ Gereken Diğer Hususlar : Fon un portföy yatõrõmlarõ İMKB'ye kote edilmiş hisse senetleri ile tekrar geri satma taahhüdü ile alõnan kamu kesimi borçlanma senetlerinden oluşmaktadõr. 30 Haziran 2006 tarihli mali tablolarda yer alan portföy yatõrõmlarõ ise tekrar geri satma taahhüdü ile alõnan İMKB'ye kote edilmiş kamu kesimi borçlanma senetlerinden oluşmaktadõr. Bu menkul kõymetlerin maliyet artõ kazanõlmõş faizini temsil eden piyasa değeri YTL ve nominal değeri YTL dir. (30 Haziran 2005 Fon un portföy yatõrõmlarõ İMKB'ye kote edilmiş hisse senetleri ile tekrar geri satma taahhüdü ile alõnan kamu kesimi borçlanma senetlerinden oluşmaktadõr. 30 Haziran 2005 tarihli mali tablolarda yer alan portföy yatõrõmlarõ ise tekrar geri satma taahhüdü ile alõnan İMKB'ye kote edilmiş kamu kesimi borçlanma senetlerinden oluşmaktadõr. Bu menkul kõymetlerin maliyet artõ kazanõlmõş faizini temsil eden piyasa değeri YTL ve nominal değeri YTL dir.) 14

15 EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FON TOPLAM DEĞERİ TABLOLARI (Birim - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasõ (YTL)) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM TUTAR ORAN (%) TUTAR ORAN (%) A.FON PORTFÖY DEĞERİ , ,47 B.HAZIR DEĞERLER (+) 448 0, ,00 C.ALACAKLAR (+) 0 0,00 0 0,00 D.DİĞER VARLIKLAR (+) , ,54 E.BORÇLAR (-) ( ) ( 1,31 ) ( ) ( 1,01 ) FON TOPLAM DEĞERİ , ,00 İlişikte sunulan dipnotlar bu mali tablolarõn ayrõlmaz bir parçasõdõr. IV FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU DİPNOTLARI 1. Şüpheli Alacaklar Tutarõ: Yoktur. (30 Haziran 2005 Yoktur.) 2. Fon Toplam Değerinin % 5'inden Fazla Tutardaki Diğer Varlõklarõn Ayrõntõsõ: Yoktur. (30 Haziran 2005 Yoktur.) 3. Açõklanmasõ Gereken Diğer Hususlar : Yoktur. (30 Haziran 2005 Yoktur.) 15

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 3794 sayõlõ kanunla değişik 2499 sayõlõ Sermaye

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu.nun 37 ve 38

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU (Birim Aksi belirtilmedikçeb Bir Yeni Türk Lirası (TL)( VARLIKLAR 9 8 I- Hazır Değerler 822 130 A-Kasa

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR Denizbank Anonim Şirketi Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Fonu Fon Kurulu na DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ Giriş 10 ŞUBAT 2009-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEMİNE

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU KOÇ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu Fon Kurulu na Giriş Türk Ekonomi Bankası

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Altın Fonu Fon Kurulu na Giriş Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 MART 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR Denizbank Anonim Şirketi A Tipi Hisse Senedi Fonu Fon Kurulu na DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2009-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖENMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

Fon un tarihli finansal tabloları başka bir denetim kuruluşu tarafından denetlenmiş ve olumlu görüş bildirilmiştir.

Fon un tarihli finansal tabloları başka bir denetim kuruluşu tarafından denetlenmiş ve olumlu görüş bildirilmiştir. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE FONU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu na; Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Hisse Fonu nun 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren hesap dönemine

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Haziran 2012 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Haziran

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu (

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1 GELİR TABLOSU... 2 FON

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler 31 Mart 2007 ve 31 Aralõk 2006 Tarihleri İtibariyle Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2007 31 Aralõk 2006 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Likit Fon

Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Likit Fon Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 tarihli bağımsız denetim

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ KARMA FONU 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ KARMA FONU 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. A Tipi Karma Fonu Fon Kurulu na Giriş Türk Ekonomi Bankası A.Ş. A Tipi

Detaylı

Oyak Yatırım A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu

Oyak Yatırım A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Oyak Yatırım A.Ş. finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2012 tarihli bağımsız denetim raporu Oyak Yatırım Anonim Şirketi Fon Kurulu na; Giriş Oyak Yatırım Anonim Şirketi nun ( Fon ) hazırlanan

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU (Birim Aksi belirtilmedikçeb Bir Yeni Türk Lirası (TL)( VARLIKLAR I- Hazır Değerler 326 268 A-Kasa -

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı

Detaylı

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit Fon

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit Fon Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2012 tarihli bağımsız denetim raporu Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Detaylı

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1 GELİR TABLOSU... 2 FON

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Likit Fonu

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Likit Fonu Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 01.01.2007 31.12.2007 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 01.01.2007 31.12.2007 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 01.01.2007 31.12.2007 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ 3 31.12.2007 TARİHLİ BİLANÇO 4 01.01.2007

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Fon Kurulu na TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir:

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir: AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Ana faaliyet konusu her türlü elektrik, elektronik, inşaat ve sõhhi tesisat

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu

Aegon Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu Aegon Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu 1 Ocak 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Para Piyasası Likit

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ ALT FONU 12 EKİM 2009-5 KASIM 2010

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ ALT FONU 12 EKİM 2009-5 KASIM 2010 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ ALT FONU 12 EKİM 2009-5 KASIM 2010 YATIRIM DÖNEMİNE AİT DÖNEM SONU FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 13 Ağustos 2010 Bu rapor 3 sayfa sınırlı denetim raporu ile 11 sayfa finansal tablo ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU 10 EYLÜL 2012-17 TEMMUZ 2013 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 17 TEMMUZ 2013 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BEŞİNCİ ALT FONU

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BEŞİNCİ ALT FONU B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BEŞİNCİ ALT FONU 25 OCAK 2010-4 ŞUBAT 2011 YATIRIM DÖNEMİNE AİT DÖNEM SONU FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye

Detaylı

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 31 Mart 2008 ve 31 Aralõk 2007 Tarihleri İtibarõyla Konsolide Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2008 31 Aralõk 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 67,414

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Hizmeti A

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu Fon Kurulu na TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 13 Ağustos 2010 Bu rapor 3 sayfa sınırlı denetim raporu ile 11 sayfa finansal tablo ve

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon)

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon) Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Büyüme Amaçlı Değişken Fonu Fon Kurulu na Giriş TEB Yatırım

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ. B Tipi Likit Fonu. 01 Ocak-31 Aralık 2011 Dönemine Ait Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ. B Tipi Likit Fonu. 01 Ocak-31 Aralık 2011 Dönemine Ait Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ. B Tipi Likit Fonu 01 Ocak31 Aralık 2011 Dönemine Ait Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. 5 Mart 2012.

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 100.000.000 PAY 6. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 100.000.000 PAY 6. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/27 HAFTALIK BÜLTEN 02.06.2003 06.06.2003 A. 1.1.2003 06.06.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 06.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler 31 Mart 2008 ve 31 Aralõk 2007 Tarihleri İtibarõyla Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2008 31 Aralõk 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 01.01.2012 30.06.2012 ARADÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 01.01.2012 30.06.2012 ARADÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 01.01.2012 30.06.2012 ARADÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ 3 30.06.2012 TARİHLİ

Detaylı

VARLIKLAR TOPLAMI 160.476,66

VARLIKLAR TOPLAMI 160.476,66 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) 31 Aralık 2008 VARLIKLAR I- Hazır Değerler 133,18

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço

Detaylı

Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Özel Portföy Yönetimi Değişken Fonu

Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Özel Portföy Yönetimi Değişken Fonu Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Özel Portföy Yönetimi Değişken Fonu finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Özel Portföy Yönetimi Değişken

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. A Tipi Karma Fonu. 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. A Tipi Karma Fonu. 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata Yatırım

Detaylı