Karakaya Karmaşığı: Eleştirel Bir Derleme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karakaya Karmaşığı: Eleştirel Bir Derleme"

Transkript

1 Karakaya Karmaşığı: Eleştirel Bir Derleme Sema TETİKER 1, Hüseyin YALÇIN 2 1 Batman Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 72100, Batman, Türkiye 2 Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140, Sivas, Türkiye Jura-öncesi Paleotetis ile ilişkili birimler (Permo-Karbonifer kireçtaşı blokları içeren Alt Triyas yaşlı düşük dereceli metamorfikler); Kuzeybatı Anadolu da Bingöl vd. (1975) tarafından ilk kez Karakaya Formasyonu olarak tanımlanmıştır. Tekeli nin (1981) yorumlamaları esas alınarak; Permo-Triyas yaşlı orojenik birimler Şengör vd. (1984) tarafından Karakaya Karmaşığı (KK) olarak yeniden adlandırılmıştır. KK; Göncüoğlu vd. nin (1997) tektonik sınıflamasına göre; İntra-Pontid ve İzmir-Ankara-Erzincan Kenetleri (Şengör ve Yılmaz, 1981) arasında kalan Sakarya Kıtası (Brinkmann, 1966), Sakarya Zonu (Okay, 1984) veya Sakarya Kompozit Birliği (Göncüoğlu vd., 1997) içerisinde yer almaktadır. KK birimlerinin en önemli özelliği; sadece Batı-Orta Pontidlerle sınırlı olmasıdır (Okay ve Göncüoğlu, 2004). KK iki bölüme ayrılmaktadır (Tekeli, 1981): Bunlardan Alt Karakaya Karmaşığı (AKK); yapısal ve olasılıkla stratigrafik olarak altta yer almakta olup; Paleozoyik sonu veya Triyas ta genellikle yeşilşist ve kısmen mavişist fasiyesinde metamorfizma geçirmiş kayaçlar ile temsil edilmektedir (Okay ve Göncüoğlu, 2004). Üst Karakaya Karmaşığı (ÜKK) ise içinde çok sayıda Permo-Karbonifer yaşlı ortama yabancı kireçtaşı blokları içeren (Bailey ve McCallien, 1950), oldukça bozulmuş Permiyen veya Triyas yaşlı silisiklastik ve volkanojenik kayaçlardan oluşmaktadır. Türkiye de Paleotetis in kapanması ile ilişkili ürünlerden birisi olan KK hakkındaki evrimsel hipotezler, Sakarya Kompozit Birliği nin batısından elde edilen jeolojik veriler esas alınarak kurulmuş olup; üç modelde ifadesini bulmaktadır: Rift (Bingöl vd., 1975; Yılmaz, 1981; Şengör ve Yılmaz, 1981; Şengör, 1984; Şengör vd. 1984; Koçyiğit, 1987; Yılmaz vd., 1994; Genç ve Yılmaz, 1995; Göncüoğlu vd., 2000; Turhan vd., 2004), dalmabatma (Kozur, 1997; Stampfli, 2000; Stampfli vd., 2001; Stampfli ve Borel, 2002; Moix vd., 2008) ve dalma-batmaeklenme (Tekeli, 1981; Robertson ve Dixon, 1984; Pickett vd., 1995; Pickett ve Robertson, 1996, 2004; Okay, 2000) Kuzeybatı Anadolu ve Tokat yörelerinde yapılan litolojik, mineralojik-petrografik ve jeokimyasal bulgulara göre (Tetiker vd., 2009, Tetiker, 2010, 2011); AKK birimlerinin (Nilüfer Birimi, Turhal Metamorfitleri) alt düzeyleri mavişist (glokofan fillit ve şistler, muskovit ve aktinolit şistler), üst düzeyleri ise yeşilsist (fillit, sleyt, metabazalt, metatüf, metagabro, metadiyabaz, mermer, metakumtaşı) fasiyesine karşılık gelen kayaç türleri içermektedir. ÜKK birimleri ise (Hodul, Orhanlar, Çal) psamitik (kumtaşı, silttaşı), pelitik (çamurtaşı, şeyl), volkanik (spilitik bazalt), karbonat (dolomit, kireçtaşı, killi kireçtaşı) kayaçlarından oluşmaktadır. KK birimlerinde kil mineral parajenezleri genellikle klorit ve/veya illit/mika bileşimine sahiptir. K-mikaların b 0 değerleri AKK birimlerinde yüksek ( Å), ÜKK birimlerinde ise çoğunlukla orta basınç ( Å) fasiyesine karşılık gelmektedir. Ayrıca Turhal Metamorfitleri nin üst kesimlerindeki metaklastikler indeks mineraller (paragonit, prehnit) ve yaygın klorit-mika podları içermektedir. Yukarıdaki veriler ve benzer çalışmalar (Örneğin; Milodowski ve Zalasiewicz, 1991; Merriman, 2005; Bozkaya ve Yalçın, 2007); KK nın AKK birimleri sıkışmalı, ÜKK birimleri ise gerilmeli basenleri işaret etmektedir. AKK 57

2 birimlerinin alt kesimleri (mavişist) dalma-batma zonuna; üst kesimleri (yeşilşist) yığışım prizmasına karşılık gelmekte olup; önce P-T-t, sonra tersi yönde metamorfizmaya uğramıştır. ÜKK birimleri ise gerilmeli bir havzada düşük basınç ve kısmen artan sıcaklık koşullarında P-T-t nin tersi yönünde diyajenetik ve/veya ankimetamorfik koşulları temsil etmektedir. Sonuç olarak; KK volkanosedimanter istifi; diyajenetik-metamorfik evrimlerinin yanı sıra, Kimmeriyen ve Alpin orojenezlerinin etkileri ile deformasyona uğrayarak tektonik dilimlere ayrılmış ve ilksel konumlarını kaybetmiş, bunun sonucunda da farklı anlamlara karşılık gelen bulgular ortaya çıkmıştır. Bir başka ifade ile; literatürde verilen modellerden hiçbiri KC nın jeotektonik evrimini tam olarak karşılamamaktadır. AKK birimlerinin oluşumu dalmabatma eklenme, buna karşın ÜKK birimlerininki rift modeli ile açıklanabilir gözükmektedir. Anahtar Kelimeler: Paleotetis; Triyas; mineraloji; diyajenez; metamorfizma. Kaynaklar Bailey, E.B., McCallien, W.J., The Ankara melange and the Anatolian Thrust. Nature, 166, Bingöl, E., Akyürek, B., Korkmazer, B., Biga yarımadasının jeolojisi ve Karakaya Formasyonunun bazı özellikleri. Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kongresi Tebliğleri, MTA Enstitüsü, Bozkaya, Ö., Yalçın, H., Diagenesis and very low-grade metamorphism of the Antalya Unit: mineralogical evidence of Triassic rifting, Alanya-Gazipaşa, Central Taurus Belt, Turkey. Journal of Asian Earth Sciences, 25, Bozkaya, Ö., Yalçın, H., Geochemistry of mixed-layer illite-smectites from an extensional basin, Antalya Unit, Southwestern Turkey. Clays and Clay Minerals, 58, Brinkmann, R., Geotektonische Gliederung von Westanatolian, N. Jb. Geol. Paleon, Monatshefte, Genç, Ş.C., Yılmaz, Y., Evolution of the Triassic continental margin, Northwest Anatolia. Tectonophysics, 243, Göncüoğlu, M.C. Dirik, K., Kozlu, H., General chracteristics of pre-alpine and Alpine Terranes in Turkey: Explanatory notes to the terrane map of Turkey. Annales Geologique de Pays Hellenique, 37, Göncüoğlu, M.C. Turhan, N. Şentürk, K. Özcan, A., Uysal, Ş., A geotravers across NW Turkey: tectonic units of the central Sakarya region and their tectonic evolution. In: Bozkurt, E. Winchester, J. ve Piper, J.A. (eds), Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geological Society, London, Special Publications, 173, Koçyiğit, A., Hasanoğlan (Ankara) yöresinin tektonostratigrafisi: Karakaya orojenik kuşağının evrimi. Yerbilimleri, 14, Kozur, H., Pelagic Permian and Triassic of the western Tethys and its paleogeographic and stratigraphic significance. Abstracts, XLVIII. Berg- und Hüttenmannischer Tag, Technische Universitat Bergakademie Freiberg, Merriman R.J., Clay minerals and sedimentary basin history. Eur. J. Mineral. 17, Milodowski, A.E., Zalasiewicz, J.A., The origin, sedimentary, diagenetic and metamorphic evolution of chlorite-mica stacks in Llandovery sediments of central Wales, UK, Geological Magazine, 128, Moix, P., Beccaletto, L., Kozur, H.W., Hochard, C., Rosselet, F., Stampfli, G., A new classification of the Turkish terranes and sutures and its implication for the paleotectonic history of this region. Tectonophysics, 451, Okay, A.İ., Distribution and characteristics of the northwest Turkish blueschists. Geological Society, London, Special Publications, 17,

3 Okay, A.I., Göncüoğlu, M.C The Karakaya Complex: A review of data and concepts. Turkish Journal of Earth Sciences, 13, Okay, A.I., Was the Late Triassic orogeny in Turkey caused by the collision of an oceanic plateau? In "The tectonics of Turkey" (ed. E. Bozkurt), Geological Society, London, Special Publication, 173, Pickett, E.A. Robertson, A.H.F., Dixon, J.E., The Karakaya Complex, NW Turkey: A Palaeo-Tethyan accretionary complex. In: Erler, A. Ercan, T. Bingöl, E. ve Örçen, S. (eds), Geology of the Black Sea Region. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, Ankara, Special Publication, Pickett, E.A., Robertson, A.H.F., Formation of the Late Palaeozoic-Early Mesozoic Karakaya Complex and related ophiolites in NW Turkey by palaeotethyan subduction-accretion. Journal of the Geological Society, London, 153, Pickett, E.A., Robertson, A.H.F., Significance of the Triassic volcanogenic Nilüfer Unit for Paleotethys and the Karakaya suture zone in NW Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 13, Robertson, A.H.F., Dixon, J.E., Introduction: aspects of the geological evolution of the Eastern Mediterranean. In: Dixon, J.E. ve Robertson, A.H.F. (eds) The Geological evolution of the Eastern Mediterranean. Geological Society, london, Special publications, 17, Şengör A.M.C., Yılmaz Y., Sungurlu O., Tectonics of the Mediterranean Cimmerides: nature and evolution of the western termination of Palaeo-Tethys. In: Dixon, J.E. & Robertson, A.H.F. (Eds.) - The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean. Geol. Soc. London Spec. Publ., No. 17, Şengör, A.M.C., The Cimmeride orogenic system and the tectonics of Eurosia. Geol. Soc. Am. Spec. Paper, 195, 77 pp. Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y., 1981, Tethyan evolution of Turkey, a plate tectonic approach: Tectonophysics, 75, Stampfli, G.M. Mosar, J. Faure, P. Pillevuit, A., Vannay, J.-C., Permo-Mesozoic evolution of the Western tethys realm: The Neotethys East Mediterranean basin connection. In: Ziegler, P. Cavazza, W. Robertson, A.H.F. ve Crasquin-Soleau, A. (eds) Peri-tethyan rift/wrench basins and passive margins. Peri-Tethys Memoir 5. Mémoires du Musée National d Histoire Naturelle, Stampfli, G.M., Borel, G.D., A plate tectonic model for the Palaeozoic and Mesozoic constrained by dynamic plate boundaries and restored synthetic oceanic isochrones. Earth and Planetary Science Letters, 169, Tekeli O., Subduction complex of pre-jurassic age, Northern Anatolia, Turkey. Geology, 9, Tetiker, S., Karakaya Karmaşığı Birimleri nde (KB Anadolu ve Tokat Yöresi) (Meta)-Kumtaşlarının Jeokimyasal Özellikleri ve Kökeni. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri, 26, Tetiker, S., KB Anadolu ve Tokat Yöresindeki Karakaya Karmaşığı (Meta)-Magmatik Kayaçlarının Mineraloji- Petrografisi ve Jeokimyası. Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi, Seri A-, 27, Tetiker, S., Yalçın, H., Bozkaya, Ö., Karakaya Karmaşığı (Tokat yöresi) birimlerinin düşük dereceli metamorfizması. 14. Ulusal Kil Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 1-3 Ekim, Bildiriler Kitabı, s Turhan, N., Okuyucu, C., Göncüoğlu, M.C Autochthonous Upper Permian (Midian) carbonates in the western Sakarya Composite Terrane, Geyve area, Turkey: preliminary data. Turkish Journal of Earth Sciences 13, Yılmaz, A., Tokat ile Sivas arasındaki bölgede bazı volkanitlerin petrokimyasal özellikleri. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 24/2, Yılmaz, Y., Genç, S.C., Yigitbaş, E., Bozcu, M., Yılmaz, K., Geological evolution of the late Mesozoic continental margin of northwestern Anatolia. Tectonophysics, 243,

4 Karakaya Complex: A Critical Review Sema TETİKER 1, Hüseyin YALÇIN 2 1 Batman University, Department of Geological Engineering, 72100, Batman, Turkey 2 Cumhuriyet University, Department of Geological Engineering, 58140, Sivas, Turkey Pre-Jurassic units (Lower Triassic low-grade metamorphics containing Permo-Carboniferous limestone blocks) related to Paleotethys were first defined as Karakaya Formation in the northwestern Anatolia by Bingöl et al. (1975). Permo-Triassic orogenic units were recalled as Karakaya Complex (KC) by Şengör et al. (1984) based on the interpretations of Tekeli (1981). KC is located within the Sakarya Continent (Brinkmann, 1966), Sakarya Zone (Okay, 1984) or Sakarya Composite Unit (Göncüoğlu et al., 1997) between Intra-Pontide and İzmir-Ankara- Erzincan sutures according to tectonic classification of Göncüoğlu et al. (1997). The most important feature of KC units are only limited to Western-Central Pontides (Okay and Göncüoğlu, 2004). KC is subdivided into two parts (Tekeli, 1981). Of these, Lower Karakaya Complex (LKC) is structurally and possibly stratigraphically situated in the lower part and represented by rocks metamorphosed in the greenschist and partly blueschist facies during the Late Paleozoic or Triassic (Okay and Göncüoğlu, 2004). As for Upper Karakaya Complex (UKC), it consists of highly deformed siliciclastic and volcanogenic rocks of Permian or Triassic age with exotic limestone blocs of Permo-Carboniferous age (Bailey and McCallien, 1950). The evolutionary hypotheses about KC, one of the products related to closure of Paleotethys, were established on the basis of geological data obtained from the west of Sakarya Composite Unit and expressed in three models: Rift (Bingöl et al., 1975; Yılmaz, 1981; Şengör and Yılmaz, 1981; Şengör, 1984; Şengör et al. 1984; Koçyiğit, 1987; Yılmaz et al., 1994; Genç and Yılmaz, 1995; Göncüoğlu et al., 2000; Turhan et al., 2004), subduction (Kozur, 1997; Stampfli, 2000; Stampfli et al., 2001; Stampfli and Borel, 2002; Moix et al., 2008) and subduction-accretion (Tekeli, 1981; Robertson and Dixon, 1984; Pickett et al., 1995; Pickett and Robertson, 1996, 2004; Okay, 2000). The units of LKC (Nilüfer Unit, Turhal Metamorphites) contain rock types corresponding blueschist (glaucophane phyllite and schists, muscovite and actinolite schists) in the lower levels and greenschist (phyllite, slate, metabasalt, metatuff, metagabbro, metadiabase, marble, metasandstone) facies according to lithological, mineralogical-petrographical and geochemical findings in the Northwestern Anatolia and Tokat areas (Tetiker et al., 2009, Tetiker, 2010, 2011). As to UKC units (Hodul, Orhanlar, Çal), they are made up of psammitic (sandstone, siltstone), pelitic (mudstone, shale), volcanic (spilitic basalt) and carbonate rocks (dolomite, limestone, clayey limestone). Clay mineral paragenesis of KC units has generally chlorite and/or illite/mica in composition. b 0 values of K-micas usually correspond to high ( Å) in the LKC unit and middle pressure facies ( Å). In addition, the metaclastics in the upper levels from Turhal Metamorphites contain index minerals (paragonite, prehnite) and commonly chlorite-mica pods. The data given above and similar studies (e.g., Milodowski and Zalasiewicz, 1991; Merriman, 2005; Bozkaya and Yalçın, 2005, 2010), which indicate convergent basins for LKC units and extension basins for UKC units from KC. LKC units correspond to subduction zone for lower parts (blueschist) and accretion prism for upper parts 60

5 (greenschist) and represent diagenetic and/or anchimetamorphic conditions with first P-T-t in clockwise and then anticlockwise. As a conclusion, KC volcanosedimenary sequence were separated to tectonic slices by deforming with the effects of Cimmerian and Alpine orogenesis as well as diagenetic-metamorphic evolutions and lost their original positions, and as a result data corresponding to different meanings were emerged. In other words, none of models in the literature are fully corresponded to the geotectonic evolution of the KC. It appears to be explained by subduction model for the formations of LKC and whereas rift model for UKC units. Key Words: Paleotethys; Triassic; mineralogy; diagenesis; metamorphism. References Bailey, E.B., McCallien, W.J., The Ankara melange and the Anatolian Thrust. Nature, 166, Bingöl, E., Akyürek, B., Korkmazer, B., Biga yarımadasının jeolojisi ve Karakaya Formasyonunun bazı özellikleri. Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kongresi Tebliğleri, MTA Enstitüsü, Bozkaya, Ö., Yalçın, H., Diagenesis and very low-grade metamorphism of the Antalya Unit: mineralogical evidence of Triassic rifting, Alanya-Gazipaşa, Central Taurus Belt, Turkey. Journal of Asian Earth Sciences, 25, Bozkaya, Ö., Yalçın, H., Geochemistry of mixed-layer illite-smectites from an extensional basin, Antalya Unit, Southwestern Turkey. Clays and Clay Minerals, 58, Brinkmann, R., Geotektonische Gliederung von Westanatolian, N. Jb. Geol. Paleon, Monatshefte, Genç, Ş.C., Yılmaz, Y., Evolution of the Triassic continental margin, Northwest Anatolia. Tectonophysics, 243, Göncüoğlu, M.C. Dirik, K., Kozlu, H., General chracteristics of pre-alpine and Alpine Terranes in Turkey: Explanatory notes to the terrane map of Turkey. Annales Geologique de Pays Hellenique, 37, Göncüoğlu, M.C. Turhan, N. Şentürk, K. Özcan, A., Uysal, Ş., A geotravers across NW Turkey: tectonic units of the central Sakarya region and their tectonic evolution. In: Bozkurt, E. Winchester, J. ve Piper, J.A. (eds), Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geological Society, London, Special Publications, 173, Koçyiğit, A., Hasanoğlan (Ankara) yöresinin tektonostratigrafisi: Karakaya orojenik kuşağının evrimi. Yerbilimleri, 14, Kozur, H., Pelagic Permian and Triassic of the western Tethys and its paleogeographic and stratigraphic significance. Abstracts, XLVIII. Berg- und Hüttenmannischer Tag, Technische Universitat Bergakademie Freiberg, Merriman R.J., Clay minerals and sedimentary basin history. Eur. J. Mineral. 17, Milodowski, A.E., Zalasiewicz, J.A., The origin, sedimentary, diagenetic and metamorphic evolution of chlorite-mica stacks in Llandovery sediments of central Wales, UK, Geological Magazine, 128, Moix, P., Beccaletto, L., Kozur, H.W., Hochard, C., Rosselet, F., Stampfli, G., A new classification of the Turkish terranes and sutures and its implication for the paleotectonic history of this region. Tectonophysics, 451, Okay, A.İ., Distribution and characteristics of the northwest Turkish blueschists. Geological Society, London, Special Publications, 17, Okay, A.I., Göncüoğlu, M.C The Karakaya Complex: A review of data and concepts. Turkish Journal of Earth Sciences, 13,

6 Okay, A.I., Was the Late Triassic orogeny in Turkey caused by the collision of an oceanic plateau? In "The tectonics of Turkey" (ed. E. Bozkurt), Geological Society, London, Special Publication, 173, Pickett, E.A. Robertson, A.H.F., Dixon, J.E., The Karakaya Complex, NW Turkey: A Palaeo-Tethyan accretionary complex. In: Erler, A. Ercan, T. Bingöl, E. ve Örçen, S. (eds), Geology of the Black Sea Region. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, Ankara, Special Publication, Pickett, E.A., Robertson, A.H.F., Formation of the Late Palaeozoic-Early Mesozoic Karakaya Complex and related ophiolites in NW Turkey by palaeotethyan subduction-accretion. Journal of the Geological Society, London, 153, Pickett, E.A., Robertson, A.H.F., Significance of the Triassic volcanogenic Nilüfer Unit for Paleotethys and the Karakaya suture zone in NW Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 13, Robertson, A.H.F., Dixon, J.E., Introduction: aspects of the geological evolution of the Eastern Mediterranean. In: Dixon, J.E. ve Robertson, A.H.F. (eds) The Geological evolution of the Eastern Mediterranean. Geological Society, london, Special publications, 17, Şengör A.M.C., Yılmaz Y., Sungurlu O., Tectonics of the Mediterranean Cimmerides: nature and evolution of the western termination of Palaeo-Tethys. In: Dixon, J.E. & Robertson, A.H.F. (Eds.) - The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean. Geol. Soc. London Spec. Publ., No. 17, Şengör, A.M.C., The Cimmeride orogenic system and the tectonics of Eurosia. Geol. Soc. Am. Spec. Paper, 195, 77 pp. Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y., 1981, Tethyan evolution of Turkey, a plate tectonic approach: Tectonophysics, 75, Stampfli, G.M. Mosar, J. Faure, P. Pillevuit, A., Vannay, J.-C., Permo-Mesozoic evolution of the Western tethys realm: The Neotethys East Mediterranean basin connection. In: Ziegler, P. Cavazza, W. Robertson, A.H.F. ve Crasquin-Soleau, A. (eds) Peri-tethyan rift/wrench basins and passive margins. Peri-Tethys Memoir 5. Mémoires du Musée National d Histoire Naturelle, Stampfli, G.M., Borel, G.D., A plate tectonic model for the Palaeozoic and Mesozoic constrained by dynamic plate boundaries and restored synthetic oceanic isochrones. Earth and Planetary Science Letters, 169, Tekeli O., Subduction complex of pre-jurassic age, Northern Anatolia, Turkey. Geology, 9, Tetiker, S., Karakaya Karmaşığı Birimleri nde (KB Anadolu ve Tokat Yöresi) (Meta)-Kumtaşlarının Jeokimyasal Özellikleri ve Kökeni. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri, 26, Tetiker, S., KB Anadolu ve Tokat Yöresindeki Karakaya Karmaşığı (Meta)-Magmatik Kayaçlarının Mineraloji- Petrografisi ve Jeokimyası. Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi, Seri A-, 27, Tetiker, S., Yalçın, H., Bozkaya, Ö., Karakaya Karmaşığı (Tokat yöresi) birimlerinin düşük dereceli metamorfizması. 14. Ulusal Kil Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 1-3 Ekim, Bildiriler Kitabı, s Turhan, N., Okuyucu, C., Göncüoğlu, M.C Autochthonous Upper Permian (Midian) carbonates in the western Sakarya Composite Terrane, Geyve area, Turkey: preliminary data. Turkish Journal of Earth Sciences 13, Yılmaz, A., Tokat ile Sivas arasındaki bölgede bazı volkanitlerin petrokimyasal özellikleri. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 24/2, Yılmaz, Y., Genç, S.C., Yigitbaş, E., Bozcu, M., Yılmaz, K., Geological evolution of the late Mesozoic continental margin of northwestern Anatolia. Tectonophysics, 243,

LITERATURE LIST OF TOKAT MASSIF

LITERATURE LIST OF TOKAT MASSIF 1 LITERATURE LIST OF TOKAT MASSIF Akbayram, K., Okay, A. I and Satır, M., 2012, Early Cretaceous of the İntra -Pontide ocean in western Pontides (northwestern Turkey ). Journal of Geodynamic, 1158, 18.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU. Prof. Dr. Mehmet Özkul (Pamukkale Üniversitesi)

DÜZENLEME KURULU. Prof. Dr. Mehmet Özkul (Pamukkale Üniversitesi) DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Mehmet Özkul (Pamukkale Üniversitesi) Dr. Erhan Y Prof. Alastair Robertson (Edinburgh Üniversitesi, UK) Dr. Alexis Licht (Washington Üniversitesi, USA) Prof. Dr. Bill Wimbledon

Detaylı

Kaan SAYIT, M. Cemal GÖNCÜOĞLU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA

Kaan SAYIT, M. Cemal GÖNCÜOĞLU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA Yerbilimleri, 30 (3), 181 191 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Karakaya Karmaşığı

Detaylı

Rahmanlar Aglomerası na (Yağcılı/Manisa) ait ince taneli malzemelerin jeoteknik özellikleri ve düzenli katı atık sahalarında kullanılabilirliği

Rahmanlar Aglomerası na (Yağcılı/Manisa) ait ince taneli malzemelerin jeoteknik özellikleri ve düzenli katı atık sahalarında kullanılabilirliği Rahmanlar Aglomerası na (Yağcılı/Manisa) ait ince taneli malzemelerin jeoteknik özellikleri ve düzenli katı atık sahalarında kullanılabilirliği Ali Kamil YÜKSEL 1,*, Ahmet ÇONA 2 1 Balıkesir Üniversitesi,

Detaylı

Bursa arazi gezisi. Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi

Bursa arazi gezisi. Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi 1 Bursa arazi gezisi Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi 25-26 Nisan 2009 tarihlerinde Structural Geology dersini alan jeoloji mühendisliği öğrencileri için Bursa'ya bir jeoloji teknik gezisi düzenlenmiştir.

Detaylı

LITERATURE LIST OF BOLU MASSIF

LITERATURE LIST OF BOLU MASSIF 1 LITERATURE LIST OF BOLU MASSIF Abdüsselamoğlu, M.S., 1977, The Paleozoic and Mesozoic in the Gebze Region. Explanatory text and excursion guide book. Fourth Colloquium on Geology of the Aegean Region,

Detaylı

PROF.DR.M.KENAN.YALINIZ

PROF.DR.M.KENAN.YALINIZ PROF.DR.M.KENAN.YALINIZ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1988 Y. Lisans ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1991 Doktora ODTÜ Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

Dağküplü Ofîyolîtî île Sivrihisar (Eskişehir) Dolayındaki Ofiyolitlerin Petrografisi ve Jeokimyası 1

Dağküplü Ofîyolîtî île Sivrihisar (Eskişehir) Dolayındaki Ofiyolitlerin Petrografisi ve Jeokimyası 1 Jeoloji Mühendisliği 26 (1) 2002 33 Araştırma Makalesi / Research Article Dağküplü Ofîyolîtî île Sivrihisar (Eskişehir) Dolayındaki Ofiyolitlerin Petrografisi ve Jeokimyası 1 The Petrography And Geochemistry

Detaylı

Figure 1- Location and distribution of the Kütahya-Bolkardağ Belt within the Tauride-Anatolide Terrane.

Figure 1- Location and distribution of the Kütahya-Bolkardağ Belt within the Tauride-Anatolide Terrane. Göncüoğlu, MC, 2007. Kütahya-Bolkardağ Kuşağının Jeolojisi. Menderes Masifi Kollokyumu. Proceedings-Bildiriler Kitabı, 39-43. GEOLOGY OF THE KÜTAHYA-BOLKARDAĞ BELT M. Cemal Göncüoğlu* Kütahya-Bolkardağ

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Maden Tetkik ve Arama Dergisi Türkçe Bask 2015 151 ISSN : 1304-334X Van Gölü nün Geç Kuvaterner Tektono-Stratigrafik Evrimi... Naci GÖRÜR, M. Nam k ÇA ATAY, Cengiz ZABCI, Mehmet SAKINÇ,...Remzi AKKÖK, Hande fi LE ve Sefer ÖRÇEN 1 Bat

Detaylı

Menderes Masifi Nap Paketi mi, Yoksa Stratigrafik Bir İstif mi? Menderes Massif A Nappe Pile or Stratigraphic Sequence?

Menderes Masifi Nap Paketi mi, Yoksa Stratigrafik Bir İstif mi? Menderes Massif A Nappe Pile or Stratigraphic Sequence? Menderes Masifi Nap Paketi mi, Yoksa Stratigrafik Bir İstif mi? Menderes Massif A Nappe Pile or Stratigraphic Sequence? Aral OKAY İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü,

Detaylı

Tavşanlı Zonu Torosların Dalma-Batmaya Uğramış Kuzey Kenarı Tavşanlı Zone The Subducted Northern Margin Of The Taurides

Tavşanlı Zonu Torosların Dalma-Batmaya Uğramış Kuzey Kenarı Tavşanlı Zone The Subducted Northern Margin Of The Taurides Tavşanlı Zonu Torosların Dalma-Batmaya Uğramış Kuzey Kenarı Tavşanlı Zone The Subducted Northern Margin Of The Taurides Aral OKAY İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü,

Detaylı

Edremit Körfezi kuzeyinde Paleotetis birimlerinin jeolojisi

Edremit Körfezi kuzeyinde Paleotetis birimlerinin jeolojisi itüdergisi/d mühendislik Cilt:3, Sayı:1, 67-79 Şubat 2004 Edremit Körfezi kuzeyinde Paleotetis birimlerinin jeolojisi Cenk YALTIRAK *, Aral İ. OKAY İTÜ Avrasya YerBilimleri Enstitüsü, Katı Yer Bilimleri

Detaylı

KB Anadolu ve Tokat yöresindeki Karakaya Karmaşığı (meta)- magmatik kayaçlarının mineraloji-petrografisi ve jeokimyası

KB Anadolu ve Tokat yöresindeki Karakaya Karmaşığı (meta)- magmatik kayaçlarının mineraloji-petrografisi ve jeokimyası Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri (2010) 27 (1-2): 1-18 Bulletin of Faculty of Engineering of Cumhuriyet University, Serie A-Earth Sciences, (2010) 27 (1-2): 1-18

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK Yazışma Adresi: Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maden Yatakları-Jeokimya. Tavşanlı Yolu 10. Kilometre, Kütahya Telefon:

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü Maslak 34469, İstanbul ÖZGEÇMİŞ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü Maslak 34469, İstanbul ÖZGEÇMİŞ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü Maslak 34469, İstanbul ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Aral Okay Şahsi bilgiler: Doğum tarihi: 6 Ocak 1953, İstanbul

Detaylı

Metamorphism and Metamorphic Rocks

Metamorphism and Metamorphic Rocks Metamorphism and Metamorphic Rocks Metamorphic rocks (from the Greek meta, change and morpho, shape ) constitute the third major group of rocks. They result from the transformation of other rocks by metamorphic

Detaylı

Alt Miyosen Yaşlı Kapıkaya Formasyonu nun (Siirt-Kapıkaya) Mineralojik Özellikleri

Alt Miyosen Yaşlı Kapıkaya Formasyonu nun (Siirt-Kapıkaya) Mineralojik Özellikleri Alt Miyosen Yaşlı Kapıkaya Formasyonu nun (Siirt-Kapıkaya) Mineralojik Özellikleri Sema TETİKER*, H. Alim BARAN, Salih DİNÇ Batman Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak. Jeoloji Müh. Böl., 72100 Batman, TÜRKİYE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. AKSARAY

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. AKSARAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Bahattin GÜLLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 26.06.1974 Adres : Aksaray Üniversitesi Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. AKSARAY Telefon : 0 382 288 23 50 E-posta

Detaylı

Rapor Yazým Kýlavuzu. JEM 306 Jeolojik Harita Alýmý. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü

Rapor Yazým Kýlavuzu. JEM 306 Jeolojik Harita Alýmý. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü JEM 306 Jeolojik Harita Alýmý Rapor Yazým Kýlavuzu Bu yazým kýlavuzu Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü öðrencileri için

Detaylı

Türkiye Jeolojisi GENEL HATLAR

Türkiye Jeolojisi GENEL HATLAR 1 Türkiye Jeolojisi GENEL HATLAR Türkiye iki duraylı, eski kıta arasında yer alır: kuzeyde Avrasya (Doğu Avrupa Platformu -Ukrayna Kalkanı ve örtüsü), güneyde Afrika-Arabistan ile temsil edilen eski Gondwana.

Detaylı

KONYA MELANJI İÇERİSİNDE YER ALAN AMFİBOLİTLERİN KÖKENİ * Origin Of Amphibolites Within The Konya Melange

KONYA MELANJI İÇERİSİNDE YER ALAN AMFİBOLİTLERİN KÖKENİ * Origin Of Amphibolites Within The Konya Melange KONYA MELANJI İÇERİSİNDE YER ALAN AMFİBOLİTLERİN KÖKENİ * Origin Of Amphibolites Within The Konya Melange Hatice Tuğba DAŞCI Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Osman PARLAK Jeoloji Mühendisliği Anabilim

Detaylı

l :2 500 000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE METAMORFİZMA HARİTASI VE BAZI METAMORFİK KUŞAKLARIN JEOTEKTONİK EVRİMİ ÜZERİNDE TARTIŞMALAR

l :2 500 000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE METAMORFİZMA HARİTASI VE BAZI METAMORFİK KUŞAKLARIN JEOTEKTONİK EVRİMİ ÜZERİNDE TARTIŞMALAR l :2 500 000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE METAMORFİZMA HARİTASI VE BAZI METAMORFİK KUŞAKLARIN JEOTEKTONİK EVRİMİ ÜZERİNDE TARTIŞMALAR Ergüzer BİNGÖL Maden Tetkik re Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Türkiye'de benzer fasiyes

Detaylı

GRAVÝTE VERÝLERÝ ÝLE TÜRKÝYE'NÝN KABUK YAPISININ ÝNCELENMESÝ

GRAVÝTE VERÝLERÝ ÝLE TÜRKÝYE'NÝN KABUK YAPISININ ÝNCELENMESÝ MTA Dergisi, 140, 57-73, 2010 GRAVÝTE VERÝLERÝ ÝLE TÜRKÝYE'NÝN KABUK YAPISININ ÝNCELENMESÝ Selim ARSLAN*, Uður AKIN* ve Atakan ALACA** ÖZ.- Bu çalýþmada daha önce ölçülen Türkiye rejyonal gravite verileri

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ Ender Sarrfakıoğlu* Özet Kahramanmaraş'ın kuzeybatısındaki Göksun ve güneyindeki Ferhuş-Şerefoğlu

Detaylı

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Yazıların nitelikleri Cumhuriyet YERBİLİMLERİ Dergisi nde yayınlanması istemiyle gönderilecek yazıların, yerbilimlerinin herhangi bir alanında (jeoloji, maden, jeofizik,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU MAYIS 2010 İÇİNDEKİLER 1. 2010 MAYIS AYINDA TÜRKĠYE DE ÖNE ÇIKAN DEPREM AKTĠVĠTELERĠ... 1 2. EGE DENĠZĠ-

Detaylı

KONFERANSLAR OTURUMU. Batı Türkiye'nin Geç Paleozoyik'ten günümüze tektonik evrimi Late Palaeozoic - Recent tectonic evolution of Western Turkey.

KONFERANSLAR OTURUMU. Batı Türkiye'nin Geç Paleozoyik'ten günümüze tektonik evrimi Late Palaeozoic - Recent tectonic evolution of Western Turkey. 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYİ 1996 BİLDİRİ ÖZLERİ KONFERANSLAR OTURUMU Batı Türkiye'nin Geç Paleozoyik'ten günümüze tektonik evrimi Late Palaeozoic - Recent tectonic evolution of Western Turkey. Alastair

Detaylı

JEM 404 Ders Konusu. Türkiye Jeolojisi. Türkiye deki. Veysel Işık. Masifler. Ankara Üviversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tektonik Araştırma Grubu

JEM 404 Ders Konusu. Türkiye Jeolojisi. Türkiye deki. Veysel Işık. Masifler. Ankara Üviversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tektonik Araştırma Grubu JEM 404 Ders Konusu Türkiye Jeolojisi Türkiye deki Masifler Ankara Üviversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tektonik Araştırma Grubu 2012 Giriş Günümüzde bölgesel yapısal sınıflamalar levha tektoniği teorisi

Detaylı

İZMİR-ANKARA KUŞAĞININ EN GEÇ KRETASE VOLKANİK OLİSTOSTROM BiRiMi içindeki BİR BLOKTA GEÇ TRİYAS (KARNİYEN) UYUMSUZLUĞU

İZMİR-ANKARA KUŞAĞININ EN GEÇ KRETASE VOLKANİK OLİSTOSTROM BiRiMi içindeki BİR BLOKTA GEÇ TRİYAS (KARNİYEN) UYUMSUZLUĞU MTA Dergisi 117. 1-4, 1995 İZMİR-ANKARA KUŞAĞININ EN GEÇ KRETASE VOLKANİK OLİSTOSTROM BiRiMi içindeki BİR BLOKTA GEÇ TRİYAS (KARNİYEN) UYUMSUZLUĞU Orhan KAYA'; Walid SADEDDIN"; Demir ALTINER*" ve Güssun

Detaylı

30 TEMMUZ 2015 TUZLA AÇIKLARI (ADANA - AKDENİZ) DEPREMİ (ML=5,2) BİLGİ NOTU

30 TEMMUZ 2015 TUZLA AÇIKLARI (ADANA - AKDENİZ) DEPREMİ (ML=5,2) BİLGİ NOTU 30 TEMMUZ 2015 TUZLA AÇIKLARI (ADANA - AKDENİZ) DEPREMİ (ML=5,2) BİLGİ NOTU Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 HAVZA-KUŞAK MADENCİLİĞİ KAPSAMINDA KEŞFEDİLEN GD ANADOLU KIBRIS TİPİ VMS METALOJENİK KUŞAĞI : KOÇALİ KARMAŞIĞI,

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ROJE BİRİMİ PROJE ÖNERİSİ BAŞVURU FORMU EKİ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ROJE BİRİMİ PROJE ÖNERİSİ BAŞVURU FORMU EKİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ROJE BİRİMİ PROJE ÖNERİSİ BAŞVURU FORMU EKİ (EK-A) 1. Özet ve Anahtar Kelimeler: Özette konunun tarihçesi ve/veya literatürdeki yeri çok kısa belirtildikten sonra

Detaylı

Doğum tarihi ve yeri: 23 Ağustos 1969 / Ankara. Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1996-1998

Doğum tarihi ve yeri: 23 Ağustos 1969 / Ankara. Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1996-1998 Doç. Dr. Fuat Erkül Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dumlupınar Bulvarı, Kampüs - ANTALYA Telefon: 0505 750 69 23 e-posta: fuaterkul@akdeniz.edu.tr Kişisel bilgiler Doğum tarihi

Detaylı

MINERALOGICAL AND PETROGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF THE ROCK FRAGMENTS IN PHYLLITES OF BAGRIKURT (KONYA) FORMATION

MINERALOGICAL AND PETROGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF THE ROCK FRAGMENTS IN PHYLLITES OF BAGRIKURT (KONYA) FORMATION S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.23, s.4, 2008 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.23, n.4, 2008 MINERALOGICAL AND PETROGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF THE ROCK FRAGMENTS IN PHYLLITES OF BAGRIKURT (KONYA) FORMATION

Detaylı

ANKARA OFİYOLİTLİ MELANJ KUŞAĞI İÇİNDEKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN TEKTONİK OLUŞUM ORTAMLARINA JEOKİMYASAL BİR YAKLAŞIM

ANKARA OFİYOLİTLİ MELANJ KUŞAĞI İÇİNDEKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN TEKTONİK OLUŞUM ORTAMLARINA JEOKİMYASAL BİR YAKLAŞIM MTA Dergisi 110, 17-28, 1990 ANKARA OFİYOLİTLİ MELANJ KUŞAĞI İÇİNDEKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN TEKTONİK OLUŞUM ORTAMLARINA JEOKİMYASAL BİR YAKLAŞIM Ayla TANKUT* ÖZ. Ankara melanjının Kretase yaşlı en genç

Detaylı

Menderes Masifi ve Gediz Grabeni Civarında Paleotektonik ve Neotektonik Yapıların Landsat TM Görüntülenmesi İncelenmesi

Menderes Masifi ve Gediz Grabeni Civarında Paleotektonik ve Neotektonik Yapıların Landsat TM Görüntülenmesi İncelenmesi Menderes Masifi ve Gediz Grabeni Civarında Paleotektonik ve Neotektonik Yapıların Landsat TM Görüntülenmesi İncelenmesi Kaan Şevki Kavak Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü ÖZ Batı Türkiye,

Detaylı

Kale (GB Denizli) bšlgesindeki Tersiyer yaßlý kaya larýn kil sedimantolojisi

Kale (GB Denizli) bšlgesindeki Tersiyer yaßlý kaya larýn kil sedimantolojisi Yerbilimleri, 27 (2003), 47-58 Hacettepe niversitesi Yerbilimleri Uygulama ve AraßtÝrma Merkezi BŸlteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Kale (GB Denizli)

Detaylı

BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ

BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ Araş. Gör. Fatma GÖKGÖZ, Yard. Doç. Dr. Halis MANAV, Prof. Dr. Yahya ÖZPINAR Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

ALAKIRÇAY MELANJI İÇİNDE YÜZEYLEYEN VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (GB TÜRKİYE)

ALAKIRÇAY MELANJI İÇİNDE YÜZEYLEYEN VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (GB TÜRKİYE) Uygulamalı Yerbilimleri Sayı: 1 (Haziran 2009) 49-60 ALAKIRÇAY MELANJI İÇİNDE YÜZEYLEYEN VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (GB TÜRKİYE) Geochemical and Petrographical Properties

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1.YARIYIL SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016-2017 ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1207110 Jeoloji Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 Prof. Dr. Yaşar EREN 1207103 Matematik

Detaylı

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Fırat ve Dicle vadilerinin genellikle Pers egemenliğinde olduğu dönemlerde Kemaliye (Eğin) de Pers egemenliğinde kalmıştır. Eğin, daha sonra başlayan Roma devri ve onu takiben

Detaylı

Meta-: Başkalaşmış kayaçta hala ilksel kayaca ait dokuların silinmemiş olduğu durumlarda ilksel kayacın adının önüne öntakı olarak getirilir.

Meta-: Başkalaşmış kayaçta hala ilksel kayaca ait dokuların silinmemiş olduğu durumlarda ilksel kayacın adının önüne öntakı olarak getirilir. METAMORFİZMA Önceden oluşmuş kayaçların ısı ve basınç etkisiyle mineralojik yapılarını ya da dokularını katı ortamda değiştimesi olayıdır. Metamorfik kayaçlar hali hazırda oluşmuş kayalardan türeyen kristalin

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL I. YIL I.YARIYIL 0 8 0 4 1 0 1 MATEMATİK I / MATHEMATICS I Z 4 0 4 4 0 8 0 4 1 0 3 FİZİK I / PHYSICS I Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 5 GENEL KİMYA / GENERAL CHEMISTRY Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 7 GENEL JEOLOJİ I /

Detaylı

Yozgat-Sorgun Havzasındaki Bazaltik Daykların Konumları: Lütesiyen deki Gerilme Durumu

Yozgat-Sorgun Havzasındaki Bazaltik Daykların Konumları: Lütesiyen deki Gerilme Durumu Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 55, Sayı 3, Ağustos 2012 Volume 55, Number 3, Ağustos 2012 MENTE ET MALLEO ANKARA-1947 TTÜRKİYE JEOLOJİ BÜL ENİ Yozgat-Sorgun Havzasındaki Bazaltik

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ MTA Dergisi 123 124. 21-26, 2002 BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ M. Burak YIKILMAZ*, Aral I. OKAY 1 ' ve Izver ÖZKAR" ÖZ.- Kuzeybatı Anadolu'da Biga kasabasının batısında, pelajik kireçtaşı,

Detaylı

Masifler. Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER

Masifler. Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER Masifler Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER 07.07.2015 MASİF NEDİR? Yüksek basınç ve sıcaklık şartlarından geçmiş, kökeni sedimanter kayaçlara dayanan,

Detaylı

Veysel Işık Türkiye deki Tektonik Birlikler

Veysel Işık Türkiye deki Tektonik Birlikler JEM 404 Ders Konusu Türkiye Jeolojisi Orojenez ve Türkiye deki Tektonik Birlikler Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tektonik Araştırma Grubu 2012 Dağ Oluşumu / Orojenez Orojenez genel anlamda

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : ASÜ Müh. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : ASÜ Müh. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Mustafa YILDIZ Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 10. 10. 1960 Adres : ASÜ Müh. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Telefon : 0382. 288. 23. 27 E-posta : jeo.myildiz@gmail.com

Detaylı

Önsöz. Bu konu notu bir Tektonik Araştırma Grubu (TAG) ürünüdür

Önsöz. Bu konu notu bir Tektonik Araştırma Grubu (TAG) ürünüdür Önsöz Bu konu notu Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümünde okutulan JEM 306 Jeoloji Harita Alımı dersi kapsamında verilen ders konusunun kolayca takip edilmesini sağlamak

Detaylı

Prof.Dr. ERDİNÇ YİĞİTBAŞ

Prof.Dr. ERDİNÇ YİĞİTBAŞ Prof.Dr. ERDİNÇ YİĞİTBAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1958 Adana T: 28621800182130 F: 2862180541 eyigitbas@comu.edu.tr

Detaylı

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 A PROBABILISTIC ASSESSMENT OF THE SEISMIC HAZARD IN THE CAUCASUS IN TERMS OF SPECTRAL VALUES by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 Submitted to Kandilli Observatory and Earthquake Research

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Beytepe, Ankara (e-posta:

Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Beytepe, Ankara (e-posta: Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 46, Sayı 2, Ağustos 2003 Geological Bulletin of Turkey Volume 46, Number 2, August 2003 Yeniköy Karışığının (GB Trakya) Metamorfik Evrimi Metamorphic Evolution of Yeniköy Melange

Detaylı

Sema TETİKER 1, Hüseyin YALÇIN 2, Ömer BOZKAYA 2. Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 58140, SİVAS

Sema TETİKER 1, Hüseyin YALÇIN 2, Ömer BOZKAYA 2. Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 58140, SİVAS Yerbilimleri, 30 (3), 193 212 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University KB Anadolu

Detaylı

TEOS YEŞİL MERMERLERİNİN JEOLOJİK KONUMU VE ÖZELLİKLERİ

TEOS YEŞİL MERMERLERİNİN JEOLOJİK KONUMU VE ÖZELLİKLERİ TEOS YEŞİL MERMERLERİNİN JEOLOJİK KONUMU VE ÖZELLİKLERİ Nejat KUN 1, Ferah TÜRKMEN 2 1 D.E.Ü Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, IZMIR 2 D.E Ü Torbalı Meslek Yüksekokulu, Mermer Programı,

Detaylı

Karakaya karmaşığı birimlerinde (KB Anadolu ve Tokat yöresi) (meta)-kumtaşlarının jeokimyasal özellikleri ve kökeni

Karakaya karmaşığı birimlerinde (KB Anadolu ve Tokat yöresi) (meta)-kumtaşlarının jeokimyasal özellikleri ve kökeni Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri (2009) 26 (1-2): 1-22 Bulletin of Faculty of Engineering of Cumhuriyet University, Serie A-Earth Sciences, (2009) 26 (1-2): 1-22

Detaylı

Doç.Dr. Nurullah HANİLÇİ

Doç.Dr. Nurullah HANİLÇİ Doç.Dr. Nurullah HANİLÇİ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1971 Akçadağ T: 212473707017593 F: 2124737180 nurullah@istanbul.edu.tr

Detaylı

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN Engin MERİÇ ve Naci GÖRÜR İ. T. Ü. Maden Fakültesi, istanbul ÖZ. Çaldağ kireçtaşı

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU COURSE CATALOGUE FORM

İTÜ DERS KATALOG FORMU COURSE CATALOGUE FORM İTÜ DERS KATALOG FORMU COURSE CATALOGUE FORM Dersin Adı Türkiye Jeolojisi Course Title Geology of Turkey Ders Uygulaması, Saat/Hafta Course Implementation, Hours/Week Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS Kredisi

Detaylı

KONYA DA DEPREM RİSKİ

KONYA DA DEPREM RİSKİ 1 KONYA DA DEPREM RİSKİ Yaşar EREN, S.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü, Konya. ÖZ: Orta Anadolu nun en genç yapılarından olan kuzey-güney gidişli Konya havzası, batıda Konya Fay Zonu, kuzeyde

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OFİYOLİTLERLE İLGİLİ BULGULARIN CBS-VERİ TABANINDA TOPLANMASI

TÜRKİYE DEKİ OFİYOLİTLERLE İLGİLİ BULGULARIN CBS-VERİ TABANINDA TOPLANMASI TÜRKİYE DEKİ OFİYOLİTLERLE İLGİLİ BULGULARIN CBS-VERİ TABANINDA TOPLANMASI Ender Sarıfakıoğlu 1, Mustafa Sevin 1, Saadet Potoğlu 1, Engin Öncü Sümer, Erol Timur 1 1 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ESKİŞEHİR KUZEYİ HEKİMDAĞ METAMORFİK KAYALARININ JEOLOJİSİ VE PETROLOJİSİ.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ESKİŞEHİR KUZEYİ HEKİMDAĞ METAMORFİK KAYALARININ JEOLOJİSİ VE PETROLOJİSİ. ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ESKİŞEHİR KUZEYİ HEKİMDAĞ METAMORFİK KAYALARININ JEOLOJİSİ VE PETROLOJİSİ Meral GÜREL JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2012 Her hakkı

Detaylı

KUZEY ANADOLU FAY ZONU BİR PALEO-BENIOFF ZONU OLABİLİR Mİ?

KUZEY ANADOLU FAY ZONU BİR PALEO-BENIOFF ZONU OLABİLİR Mİ? KUZEY ANADOLU FAY ZONU BİR PALEO-BENIOFF ZONU OLABİLİR Mİ? Gürol ATAMAN; Ersen BUKET ve Ussal Z. ÇAPAN Hacettepe Üniversitesi, Yerbilimleri Bölümü, Ankara ÖZET. Bu yazıda sunulan verilerin ışığı altında

Detaylı

Hasan ÇELİK Bozok Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, 66100, Yozgat hcelik@erciyes.edu.tr

Hasan ÇELİK Bozok Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, 66100, Yozgat hcelik@erciyes.edu.tr Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (2), 305-314, 2008 20(2), 305-314, 2008 Doğu Anadolu Fay Sistemi nde Sivrice Fay Zonu nun Palu-Hazar Gölü (Elazığ) Arasındaki Bölümünde

Detaylı

İZMİT KÖRFEZİ GÜNEYDOĞU KIYI ÖTESİNİN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SİSMİK VE SIĞ SONDAJ ÇALIŞMALARI İLE ARAŞTIRILMASI

İZMİT KÖRFEZİ GÜNEYDOĞU KIYI ÖTESİNİN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SİSMİK VE SIĞ SONDAJ ÇALIŞMALARI İLE ARAŞTIRILMASI Uygulamalı Yer Bilimleri Sayı:1 2 (2012) 51 58 İZMİT KÖRFEZİ GÜNEYDOĞU KIYI ÖTESİNİN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SİSMİK VE SIĞ SONDAJ ÇALIŞMALARI İLE ARAŞTIRILMASI Investigation of the Southeast Off-Shore of the

Detaylı

GÜLEDAR BARAJI DERÎVASYON TÜNEL GÜZERGAHINDAKÎ (ÇUBUK-ANKARA) KAYA BİRİMLERİNİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ İNCELEMESİ

GÜLEDAR BARAJI DERÎVASYON TÜNEL GÜZERGAHINDAKÎ (ÇUBUK-ANKARA) KAYA BİRİMLERİNİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ İNCELEMESİ Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 36, 75-82, Şubat 1993 Geological Bulletin of Turkey, V. 36, 75-82, February 1993 GÜLEDAR BARAJI DERÎVASYON TÜNEL GÜZERGAHINDAKÎ (ÇUBUK-ANKARA) KAYA BİRİMLERİNİN MÜHENDİSLİK

Detaylı

ILGIN (KONYA) KUZEYİNİN STRATİGRAFİSİ VE TEKTONİK EVRİMİ

ILGIN (KONYA) KUZEYİNİN STRATİGRAFİSİ VE TEKTONİK EVRİMİ S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.23, s.1-2, 2007 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.23, n.1-2, 2007 ILGIN (KONYA) KUZEYİNİN STRATİGRAFİSİ VE TEKTONİK EVRİMİ M. Yavuz HÜSEYİNCA, Yaşar EREN Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

Erman ÖZSAYIN, Tekin YÜRÜR, Kadir D R K Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisli i Bölümü, 06532 Beytepe, ANKARA

Erman ÖZSAYIN, Tekin YÜRÜR, Kadir D R K Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisli i Bölümü, 06532 Beytepe, ANKARA Yerbilimleri, 26 (3), 55-59 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araflt rma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Teknik Not /

Detaylı

Sadrettin ALPAN. 11: 15 12: 15 SA-2-O2. Cahide KIRAĞLI Paleontoloji Oturumu I / Cahide KIRAĞLI Paleontology Session-I

Sadrettin ALPAN. 11: 15 12: 15 SA-2-O2. Cahide KIRAĞLI Paleontoloji Oturumu I / Cahide KIRAĞLI Paleontology Session-I Sadrettin ALPAN 5 Nisan 2010 Pazartesi Monday - April, 5 th 2010 09: 00 10: 00 Kayıt - Registration 10: 00 12: 00 Açılış - Opening 13: 00 13: 45 Açılış Çağrılı Konuşması / Keynote Speech Yücel YILMAZ Batı

Detaylı

MANYAS GÜNEYİNİN (BALIKESİR) JEOLOJİSİ VE MAVlŞlSTLERlN TEKTONİK KONUMU

MANYAS GÜNEYİNİN (BALIKESİR) JEOLOJİSİ VE MAVlŞlSTLERlN TEKTONİK KONUMU MTA Dergisi 120, 105-120, 1998 MANYAS GÜNEYİNİN (BALIKESİR) JEOLOJİSİ VE MAVlŞlSTLERlN TEKTONİK KONUMU H. Serdar AKYÜZ* ve Aral l. OKAY* ÖZ. - Çalışılan bölge esas olarak Sakarya zonuna ait Karakaya kompleksi

Detaylı

NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY

NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY by Kerem Halicio lu B.S., stanbul Technical University, 2003 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı ASYA NIN REJYONEL TEKTONİĞİ Course Name REGIONAL TECTONICS OF ASIA Kodu (Code) Lisansüstü Program (Graduate Program) Dersin

Detaylı

Nail YILDIRIM* ve Mahmut EROĞLU* I. JEOLOJİ

Nail YILDIRIM* ve Mahmut EROĞLU* I. JEOLOJİ MADEN KARMAŞIĞINA AİT DASİTİK KAYAÇLARLA İLİŞKİLİ HİDROTERMAL TİP BAKIR CEVHERLEŞMELERİNE GÜ- NEYDOĞU ANADOLUDAN BİR ÖRNEK (YUKARI ŞEYHLER, DİYARBAKIR) Nail YILDIRIM* ve Mahmut EROĞLU* Öz: Bu çalışma,

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

andesite to rhyolite through undesite, dacite, trachy andesite and rhyolite

andesite to rhyolite through undesite, dacite, trachy andesite and rhyolite TURKDONMEZ, BOZCU SiO2-Na2O+K2O diagram they show g,ranite, granodiorite and quartz diorite compositions. In this diagram volcanic rocks sllow different compositiott ranging Ji"om andesite to rhyolite

Detaylı

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi SON-B4 (Şekil 6) sondajının litolojik kesitine bakıldığında (inceleme alanının kuzeydoğusunda) 6 metre ile 13 metre arasında kavkı ve silt bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesinin 2 metrede olması burada

Detaylı

Oturum Yürütücüleri /Conveners: Alastair Robertson, Aral I. Okay, Osman Parlak & Timur Ustaömer

Oturum Yürütücüleri /Conveners: Alastair Robertson, Aral I. Okay, Osman Parlak & Timur Ustaömer Anadolu Kenet Kuşaklarının Tektonik Ortamı ve Gelişimindeki Problemler ve Olası Çözümleri The Tectonic Setting and Development of the Anatolian Suture Zones: Problems and Possible Solutions Oturum Yürütücüleri

Detaylı

ERBAA (TOKAT) YERLEŞİM ALANINDAKİ SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ERBAA (TOKAT) YERLEŞİM ALANINDAKİ SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET: ERBAA (TOKAT) YERLEŞİM ALANINDAKİ SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ M.K. Akın 1, S.L. Kramer 2 ve T. Topal 3 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van 2

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 27 Mart 2013

ÖZGEÇMİŞ 27 Mart 2013 ÖZGEÇMİŞ 27 Mart 2013 İsim : Mehmet KESKİN Doğum Yeri : Mersin Doğum tarihi : 24 Ekim 1962 Medeni Durumu : Evli Ünvan : Doç. Dr. Uzmanlık dalı : Magmatik Petroloji Jeokimya, Volkanoloji. İş adresi : İstanbul

Detaylı

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME 1 ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME Prof. Dr. Yahya Özpınar, Araş. Gör. Barış Semiz ve Araş. Gör. Fatma

Detaylı

ALT ORDOVİSİYEN ÖNCESİ YAŞLI YAY MAGMATİZMASINA KUZEY TÜRKİYE'DEN BİR ÖRNEK: ÇAŞURTEPE FORMASYONUNUN JEOKİMYASAL İNCELENMESİ (BOLU, B PONTİDLER).

ALT ORDOVİSİYEN ÖNCESİ YAŞLI YAY MAGMATİZMASINA KUZEY TÜRKİYE'DEN BİR ÖRNEK: ÇAŞURTEPE FORMASYONUNUN JEOKİMYASAL İNCELENMESİ (BOLU, B PONTİDLER). MTA Dergisi 120, 61-77, 1998 ALT ORDOVİSİYEN ÖNCESİ YAŞLI YAY MAGMATİZMASINA KUZEY TÜRKİYE'DEN BİR ÖRNEK: ÇAŞURTEPE FORMASYONUNUN JEOKİMYASAL İNCELENMESİ (BOLU, B PONTİDLER). P. Ayda USTAÖMER* ve Erdinç

Detaylı

ozgur.karaoglu@deu.edu.tr Doktor-Volkanoloji Doktora Derecesi: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir TÜRKİYE Not ortalaması: 3.79 (4 %)

ozgur.karaoglu@deu.edu.tr Doktor-Volkanoloji Doktora Derecesi: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir TÜRKİYE Not ortalaması: 3.79 (4 %) BİLGİLERİ ARAŞTIRMA Özgür Karaoğlu Yüzüncü Yıl University Jeoloji Mühendisliği Bölümü Zeve Kampüsü VAN TR-65080 TÜRKİYE 07.02.1977 ozgur.karaoglu@deu.edu.tr Doktor-Volkanoloji Araştırma Alanları: - Fiziksel

Detaylı

TÜRKİYE JEOLOJİSİNDE PALEOZOYİK OLUŞUKLAR. Doç. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN

TÜRKİYE JEOLOJİSİNDE PALEOZOYİK OLUŞUKLAR. Doç. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN TÜRKİYE JEOLOJİSİNDE PALEOZOYİK OLUŞUKLAR Doç. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN Paleozoyik Serileri Türkiye deki başlıca Paleozoyik oluşuklar; 1. Kuzeybatı Anadolu daki seriler Karaburun yarımadasında Balıkesir-Bursa

Detaylı

Jeolojisi Sempozyumu. National Symposium on Engineering Geology. Prof. Dr. Fikret TARHAN (1939-2010) 3-3-5 SEPTEMBER 2015

Jeolojisi Sempozyumu. National Symposium on Engineering Geology. Prof. Dr. Fikret TARHAN (1939-2010) 3-3-5 SEPTEMBER 2015 Jeolojisi Sempozyumu National Symposium on Engineering Geology (Prof. Dr. Fikret TARHAN A (In Memory of Prof. Dr. Fikret TARHAN) 3 35 SEPTEMBER 2015 EDITORS Hakan ERSOY, Arzu FIRAT ERSOY Karadeniz Technical

Detaylı

KONYA NIN JEOLOJĐSĐ, NEO-TEKTONĐK YAPISI VE DEPREMSELLĐĞĐ

KONYA NIN JEOLOJĐSĐ, NEO-TEKTONĐK YAPISI VE DEPREMSELLĐĞĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA NIN JEOLOJĐSĐ, NEO-TEKTONĐK YAPISI VE DEPREMSELLĐĞĐ Yaşar EREN Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği ÖZET Konya bölgesi doğu-batı, kuzeybatı-güneydoğu

Detaylı

DO ANH SAR-HÜYÜK (KONYA) ARASINDA SULTANDA LARI MAS N YAPISAL ÖZELL KLER

DO ANH SAR-HÜYÜK (KONYA) ARASINDA SULTANDA LARI MAS N YAPISAL ÖZELL KLER S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.23, s.2, 2008 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.23, n.2, 2008 DO ANH SAR-HÜYÜK (KONYA) ARASINDA SULTANDA LARI MAS N YAPISAL ÖZELL KLER Rahmi AKSOY, Ali BOZDA Selçuk Ü. Mühendislik

Detaylı

Bulletin of the Mineral Research and Exploration

Bulletin of the Mineral Research and Exploration Bulletin of the Mineral Research and Exploration http://bulletin.mta.gov.tr THE TECTONO-STRATIGRAPHIC FEATURES OF METAMORPHITES IN ALACAHAN-ÇETİNKAYA REGION (KANGAL, SIVAS) Metin BEYAZPİRİNÇ *, a and Ali

Detaylı

Bozüyük metamorfitlerinin (Bilecik) petrokimyasal özellikleri

Bozüyük metamorfitlerinin (Bilecik) petrokimyasal özellikleri Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, c. 22, 101-107, Şubat 1979 Bulletin of the Geological Society of Turkey, v. 22, 101-107, February 1979 Bozüyük metamorfitlerinin (Bilecik) petrokimyasal özellikleri The

Detaylı

Sarıkamış Formasyonunun Stratigrafisi ve Çökelme Ortamı (Elazığ GD su)

Sarıkamış Formasyonunun Stratigrafisi ve Çökelme Ortamı (Elazığ GD su) Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (3), 533-540, 2005 17 (3), 533-540, 2005 Sarıkamış Formasyonunun Stratigrafisi ve Çökelme Ortamı (Elazığ GD su) Hasan ÇELİK ve Ercan

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ. Journal of the Engineering and Architecture Faculty of Selcuk University ISSN 1300 5200

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ. Journal of the Engineering and Architecture Faculty of Selcuk University ISSN 1300 5200 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of the Engineering and Architecture Faculty of Selcuk University ISSN 1300 5200 Cilt 23 Aralık 2007 Sayı 1 2 Volume 23 December 2007 Number

Detaylı

Maden Grubu (Malatya-Pütürge) kayaçlarında diyajenez/metamorfizma ve jeotektonik konum arasındaki ilişkiler

Maden Grubu (Malatya-Pütürge) kayaçlarında diyajenez/metamorfizma ve jeotektonik konum arasındaki ilişkiler Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri (2006) 23 (1-2): 1-24 Bulletin of Faculty of Engineering of Cumhuriyet University, Serie A-Earth Sciences, (2006) 23 (1-2): 1-24

Detaylı

03 ŞUBAT 2002 SULTANDAĞI DEPREMİ (Mw=6.2) VE BÖLGEDEKİ TEKTONİK REJİM

03 ŞUBAT 2002 SULTANDAĞI DEPREMİ (Mw=6.2) VE BÖLGEDEKİ TEKTONİK REJİM 03 ŞUBAT 2002 SULTANDAĞI DEPREMİ (Mw=6.2) VE BÖLGEDEKİ TEKTONİK REJİM Nihan SEZGİN 1, Ali PINAR 1, Serkan ÖZÇELİK 1 nihan@istanbul.edu.tr, alipinar@istanbul.edu.tr, ozceliks@istanbul.edu.tr Öz:Ege açılma

Detaylı

Türkiye 14 Madencilik Kongresi / 14th Mining Congress of Turkey, 1995, ISBN 975-395-150-7

Türkiye 14 Madencilik Kongresi / 14th Mining Congress of Turkey, 1995, ISBN 975-395-150-7 Türkiye 14 Madencilik Kongresi / 14th Mining Congress of Turkey, 1995, ISBN 975-395-150-7 ZONGULDAK KARBONİFER HAVZASINDA GELİK BÖLGESİ'NİN BELİRGİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE KÖMÜR REZERVİNİN HESAPLANMASI

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havza Analizi Prensipleri Course Name Principles of Basin Analysis Kodu (Code) Lisansüstü Program (Graduate Program) Dersin

Detaylı

Güney Marmara Bölgesi Kömürleri Coals Of The Southern Marmara Region

Güney Marmara Bölgesi Kömürleri Coals Of The Southern Marmara Region Jeoloji Mühendisliği Dergisi 28 (2) 2004 31 Eleştirel İnceleme / Review Paper Güney Marmara Bölgesi Kömürleri Coals Of The Southern Marmara Region İlker ŞENGÜLER MTA Genel Müdürlüğü Enerji Dairesi, 06520

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Marmara Denizi ve Çevresinin Jeolojisi Course Name Geology of the Sea of Marmara and Surroundings Kodu (Code) Lisansüstü Program

Detaylı

Cilt 59, Sayı 3, Ağustos 2016 Volume 59, Issue 3, August 2016

Cilt 59, Sayı 3, Ağustos 2016 Volume 59, Issue 3, August 2016 Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 59, Sayı 3, Ağustos 2016 Volume 59, Issue 3, August 2016 MENTE ET MALLEO ANKARA-1947 TTÜRKİYE JEOLOJİ BÜL ENİ Uludere-Uzungeçit (Şırnak) yöresinde

Detaylı

MENDERES MASİFİ KOLOKYUMU Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı

MENDERES MASİFİ KOLOKYUMU Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı Menderes Masifi nin Yüzeylemesini Belgeleyen Tersiyer Yaşlı Sedimanter Havzaların Oluşum Mekanizması, Yaş ve Çökel İstifleri Origin, Age and Sedimentary Sequences of The Tertiary Sedimentary Basins Recording

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı