BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER"

Transkript

1 ÇAMELİ MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat İşlemleri 3 Teminat Alınması 4 Kesin Teminat İadesi 5 Geçici Teminat İadesi Konusuna Göre: a-ilgili İdarenin Yazısı b-mahkeme Kararı c-idari Para Cezası Karar Tutanağı d-ecrimisil İhbarnamesi e-ilgilinin Beyanı 1-Tahsilinde:Mahkeme Kararı 2-İadesinde: a-mahkeme Kararı b-alındı Aslı c-hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi 1-İhaleyi yapan kurumun yazısı 2-Teminat mektubu olarak kabul edilecek değerler 1-İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı 2-Alındı Belgesi 3-SGK İlişiksizlik Belgesi 4-İhale Konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge 5-Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösteren dilekçe 6-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi 1-İhaleye yapan kurumun iadeye ilişkin yazısı 2-Alındı Belgesi 3-Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka Hesap bilgilerini gösterir dilekçe 4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi 15 dakika 45 dakika 45 dakika 6 Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler 1-Alındı Belgesi 2-İlgili idarenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı 3- İlgilinİn banka hesaplarını gösterir dilekçe 4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi 7 Mahsup belgesi niteliğinde muhasebe işlem fişi Kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe 10 dakika 8 Emanet İade İşlemleri 1-İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını içeren dilekçe 2-Alındı belgesi (düzenlenmiş olması halinde) 3-Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı 4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak ödemelerde yetki belgesi 30 Dakika 9 Kaybedilen Alındı Belgeleri için tasdikli suret 1-2-Gerekli hallerde gazete ilanı sayılı kanuna göre yaşlılık özürlü bakıma muhtaç özürlü yakını aylığı başvurusu 1-Başvuru Formu 2-Aylık talebinin vasi tarafından yapılması halinde vasilik kararı 3-Özürlüler için özürlü adına alınacak sağlık kurulu raporu 4-İlgili yönetmeliğin 2-C maddesi kapsamına girenler için Türkiye İş Kurumuna başvuru yapıldığına dair belge 5-İlgili kurumlarca tasdik edilmiş muhtaçlık araştırması formu 30 dakika 11 Taşınmaz Mal Satışi İşlemleri Talep si 6 ay,20 gün 12 Kiralama İşlemleri Talep si 6 ay,20 gün Sayfa 1

2 13 ADI 324 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre irtifak hakkı/kullanma izni 1-Talep si 2 Avan Proje 6 ay,20 gün Talep dilekçesi 2-Yatırım teşvik belgesi 3-Yatırım bilgi formu 4-Organize ve Endüstri Bölgelerinde boş parsel bulunmadığına dair belge 5-Başvuru ücretinin yatırıldığına ilişkin makbuz 4706 sayılı Kanunun Ek-3 maddesine göre kamu 6-Avan projesi taşımazlarının yatırımlara tahsisine ilişkin usul ve 7-Sicil Kayıt örneği esaslara irtifak hakkı tesisi/kullanma izni 8-Vergi Borcunun bulunmadığına dair belge 9-İşletme Hesabı Özeti 10-işletmenin son üç yıllık bilançosu ve mali tabloları fizibilite raporu ve finans tablosu 11-Talep dilekçesi(ihale aşamasında nüfus kayıt örneği,geçici teminat belgesi,tüzel kişilerde yetki belgesi,imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesi Ecrimisil İşlemlerine İlişkin İtiraz ve Şikayetlerin Karşılanması 6ay,20 gün 30 gün 16 Taşınır Mal Satışı 10 gün 17 Trampa Talep dilekçesi 6 ay,20 gün 18 Şikayetlerin Karşılanması 1-Banka hesap no ile ilgili dilekçe ve banka hesap no belgesi 2-Düzeltme fişi mükellef nüshası 3-Varisler ise veraset ilamı,servislerden borcu olmadığına ilişkin yazı 19 Mükelleflerin mahsup taleplerine ilişkin iadelerin borçlarına mahsup edilmesi Mahsup talebine ait dilekçe ,00TL üzeri iade ve mahsuplarda düzenlenen MİF lerin onayı için Vergi Dairesi Başkanlığına gönderilmesi İade ve mahsup dosyaları düzeltme fişi ile birlikte kurye tarafından başkanlığa onay için gönderilmektedir. 21 Mükellefiyeti olmayanlara talepleri üzerine mükellef olmadıklarına dair yazı 22 Yabancı Uyruklulara ve mükellef olmayanlara potansiyel vergi numarası Kişinin pasaportu ve ikamet tezkeresi 23 İşe Başlama 1-İşe Başlama bildirimi 2-Noter onaylı imza sirküsü 3-Onaylı nüfus cüzdan sureti 4-İkametgah ilmuhaberi 5-Nakil vasıtaları sahiplerinden bu taşıtlara ait fatura veya noter senedinin tasdikli bir örneği, 6-Tüzel kişilerde ticaret sicil memurluğuna müracatına ait belgenin bir örneği, 7-Şirketin ortaklarının noter onaylı nüfus cüzdanı suretleri ve ikametgah ilmuhaberi. 7 gün 24 İşi terk İşi bırakma bildirimi veya dilekçe 7 gün 25 Nakil İşi bırakma bildirimi veya dilekçe 1 Ay 26 Vergi İlaveleri 7 gün 27 Vergi Terkleri 7 gün 28 Borcu yoktur talep yazıları 2,5 saat m tecil taleplerine ilişkin tecil 1-Tecil ve taksitlendirme talep formu 2-3-Teminat evrakı Sayfa 2

3 ADI 30 Vergi levhası tasdik hiz. 31 ÖKC izin yazısı talebi 32 ÖKC levhası tastik 1-, 2-Yoklama Fişi, 3-Vergi levhası 1-, 2-Yoklama Fişi, 3-Karar, 1-İşlm Yön mad. İlk fiş alış fatura, 2-Ruhsat fotokopisi 10 Dakika 2 33 İB form İşl Yön 140. mad 20 Dakika 34 Mükellef talebi üzerine adına kesilen stopaj kesinti teyidi GVK 'nun 252 Seri nolu genel teb. 1gün 35 E-Beyanname olarak ne gerek olmayan beyannamelerin kabulü VUK 257.md 10 dk 36 İade banka hesap numarasını gösteren iade dilekçesi 7 iş günü 37 Mahsup 252 seri nolu GV ve GT ekindeki mahsup dilekçesi 3 ay 38 Faaliyetine son verme talebine ilişkin belge iptali işlemi Kullanılmamış ve en son kullanılmış belgelerin ibrazı ile dosyasında bulunan matbaada bastırdığı, notere tasdik ettirdiği belgelere ait bilgi formu ve 347 nolu VUK, GT gereğince internetten girişi yapılan belgelerin kontrolü yapılır belge kaybı var ise ilan ettirilmesi sağlanır. 30 dk Yapılan tarhiyatlara ilişkin VUK'nun 376 md.talep Bilanço gelir tablosu işletme hesabı özeti tasdik Kurum gelir vergisi vb.iade taleplerinin yapılması Mükelleflerin talepleri üzerine sözleşmeden doğan DV beyanlarını tahakkuka bağlayarak ödenmelerinin sağlanması 3065 sayılı KDV kanunun ilgili maddelerine istinaden KDV istisna belgelerinin Mükelleflere Türkiye ile AB arasında imzalanan 5303 sayılı kanun ile onaylanan çerçeve anlaşma hükümlüri çerçevesinde KDV istisna sertifikasının verilme Mükelleflerin talepleri üzerine emniyet müdürlüğüne verilmek üzere cirolarını gösteren bilgilendirme yazıları Mükelleflerin talepleri üzerine ÖKC ruhsatını kaybedenlerin yeni ruhsat çıkarmaları için verilen yazı Mükelleflerin talebleri üzerine ÖKC levhalarını kaybedenlerin yeni levha çıkarmaları Vergi iadesi için mükelleflerin vermiş olduğu teminat mektuplarının düzenlenen VİR ve YMM raporlarına istinaden geri iadesi 252 seri nolu GV,GT ekindeki mahsup dilekçesi ve kesinti listesi 1-Damga vergisi beyannamesi, 2-sözleşme 1-İstisna belgesi talep dilekçesi ekinde yatırım teşvik belgesi aslı veya noter tasdikli örneği, 2- BaküTiflis-Ceyhan istisna belgesi için istisna belgesi talep dilekçesi sayılı çerçevesinde anlaşma hükümleri istisna belgesi için GİB'na başvurularak dairemize gönderilen istisna belgesi dilekçeyle talep edilerek dairemizce mükellefe verilir. 1-GİB tarafından mükellef adına gönderilen özelge, sayılı kanunla onaylanan çerçeve anlaşması ve 1,2,3 nolu tebliğler,ruhsatın kaybolduğuna ilişkin gazete ilanı,levhanınkaybolduğuna ilişkin gazete ilanı ekinde teminat mektubu ve iadeye ilişkin belgeler, VİR ve YMM raporu 10 dk 1 ay mahsuplarda 3 ay İstisna belgeleri talep edilmesi halinde aynı gün veya ertesi gün verilir. 3gün 20 Dakika 20 Dakika 7 iş günü Sayfa 3

4 ADI 49 Mükelleflerin talepleri üzerine vergi levhasını kaybedenlere yeni vergi levhası,levhanın kaybolduğuna ilişkin gazete ilanı 50 Emsal bedel başvurularının ilgili vergi dairesi aracılığı ile takdirlerinin yaptırılması Mükellefin dilekçesi ve ilgili mala ait dökümanlar 51 Yapılan tarhiyatlara ilişkin uzlaşma Uzlaşma talep dilekçesi 1 Ay 52 Yurtdışında Yüksek öğrenim gören Öğrencilerin ve Yurtiçinde öğrenim görüp sosyal ve kültürel bir amaç için yurt dışına çıkacak öğrencilerin Harçsız Pasaport Alabilmeleri İçin İlgili Birimlerden Aldıkları Yazıların Emniyet Müdürlüğünde işlem yok yapılmak üzere Onaylanarak öğrencilere geri 53 Yurtdışında vefat eden veya Türkiye de ikametgahı belli olmayan murislere ilişkin olarak mirasçıları tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı'na verilen veraset ve intikal vergisi beyannameleri ile Ölüm Mirasçı Bildirimlerinin vergiyi tarh, tahakkuk ve tahsil ni yerine getirmek üzere yetkili vergi dairesine ve malmüdürlüklerine gönderilmesi 1-Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi 2-Emlak Vergisi Bildirimi 3-Tapu Fotokopisi 4-Veraset İlamı 5-Bankadan veya vb. kuruluş yazısı 6-Ölen kişiye ilişkin olarak Muhtarlıktan alınacak İkamet Tezkeresi /Vergi Daireleri İşlem Yönergesi 174/4-5.maddeleri Anlaşmalı matbaa (anlaşma yapma, yenileme, feshetme) İl dışından başvuran mükelleflere belge basım izni verme 1-, 2-İlgili defterdarlıkça/ Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen izin yazısı 30 gün 56 Başkanlığımız mükelleflerine ilimiz dışında belge basımına izin verme 57 Tarhiyat Sonrası Uzlaşma nin yürütülmesi 60 gün 58 Tarhiyat Öncesi Uzlaşma nin yürütülmesi 60 gün 59 Özelge taleplerinin cevaplanması 25 gün 60 İade 1-, 2-Ticaret sicil gazetesi, 5- İhracatçı firmaların gümrük beyannameleri(aslı,ymm veya 20 gün 61 Mahsup 1-, 2-ticaret sicil gazetesi, 3 ay Sayfa 4

5 ADI 62 Tecil 1-, 2-Ticaret sicil gazetesi, 3-İmza Sirküsü, 1 gün 63 Terkin 1-, 2-ticaret sicil gazetesi, 10 dakika Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti halinde ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. İLK MÜRACAAT YERİ: Malmüdürlüğü İSİM:Selami UYSAL UNVAN:Malmüdürü V. ADRES:Hükümet Konağı/ ÇAMELİ TELEFON: FAKS: İKİNCİ MÜRACAAT YERİ: Kaymakamlık İSİM:Serdar DEMİRHAN UNVAN:Kaymakam ADRES:Hükümet Konağı /ÇAMELİ TELEFON: FAKS: Sayfa 5

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1- Ödeme Emri Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Banka Listesi 3- Kesintiler

Detaylı

ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat İşlemleri ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1- Konusuna Göre; BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER a) İlgili İdarenin Yazısı

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HONAZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat İşlemleri 3 Teminat Alınması BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Konusuna Göre; a) İlgili

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

MANİSA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI MANİSA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 ADI KPSS Sonucuna göre (B) grubu kadrolara atama 2 Yeniden atama için izin talebi 3 4 5 6 Emeklilik veya Çekilme Sebebiyle Görevlerinden

Detaylı

1-Tahsilinde; Mahkeme kararı 2-İadesinde; a)mahkeme kararı

1-Tahsilinde; Mahkeme kararı 2-İadesinde; a)mahkeme kararı AKYURT MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 1- Konusuna göre; a) İlgili idarenin yazısı

Detaylı

EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BİRİMİ: SIRA NO ALANYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN ADI 1 MÜKELLEFİYET TESİSİ (TÜZEL KİŞİ) 2 MÜKELLEFİYET

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Nüfus cüzdanının aslının gerekli

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

GELİR MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE

GELİR MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE GELİR MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 Vergi İnceleme İş Emirlerinin Vergi Denetmenleri Bürosuna Gönderilmesi 2 İnceleme Raplarının Gönderilmesi Vergi incelemesine tabi tutulacak mükellefler ile

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 E-Posta Hesabı Oluşturma 1- Bireysel Başvuru 30 Dakika 2 Bilgisayar Bakım Ve Onarımı

Detaylı

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE 1 idarelerinin yapacakları ihalelere katılmak için ödeyecekleri ihale doküman bedelinin tahsil idarelerinin yapacakları

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 3071

Detaylı

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayfa 1 / 10 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çocuk Bahçesi Tamiratı

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜMÜŞHANE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜMÜŞHANE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Vatandaşların,şikayet, bilgi ve belge talepleri (Bilgi

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 01 02 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ ŞUBESİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT 03 GERÇEK KİŞİ UNVAN, ADRES, İŞTİGAL DEĞİŞİKLİK GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) BAŞVURUDA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAYBURT SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAYBURT SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAYBURT SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Maluliyet Tespiti Kararlarına ĠliĢkin

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ODA SİCİL KAYIT OLMA (YENİ KAYIT) GERÇEK KİŞİLER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR 02- Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi 03- Vergi Dairesince Tutulan Yoklama Tutanağı Veya Vergi Levhasının Fotokopisi 04- T.C. Kimlik

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 3 Gün 2

Detaylı

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1- MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI Tahakkuk birimlerinin gönderdiği ödeme emirleri BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU [GEREDE TİCARET SANAYİ ODASI ve TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ] KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA NO ADI (Tüm Hizmetler Modüller Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılmaktadır) BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı