BİTLİS DEFTERDARLIĞI HİZAN MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI MUHASEBE BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİTLİS DEFTERDARLIĞI HİZAN MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI MUHASEBE BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI"

Transkript

1 BİTLİS DEFTERDARLIĞI HİZAN MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER 1 Yaşlılık Aylığı MUHASEBE BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI Sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu - Aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi, aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanır. 2- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) 2 Özürlü Aylığı Sayılı Kanuna göre Özürlü Aylığı Başvuru Formu - Aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanır. 2- Özürlü Raporu vermeye yetkili hastanelerden alınan Sağlık Kurulu Raporu. 3- Türkiye İş Kurumuna kendileri veya Kurum tarafından başvuru yapıldığına dair belge (belge sadece özür oranı %40 - %69 olanlar için gönderilir) 4- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı. 3 Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı Sayılı Kanuna göre Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı Başvuru Formu. - Aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi, aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanır. 2- Özürlü Raporu vermeye yetkili hastanelerden alınan Sağlık Kurulu Raporu. 3- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı 4 Özürlü Yakını Aylığı Sayılı Kanuna göre Özürlü Yakını Aylığı Başvuru Formu. - Aylık istek dilekçesi ile malbildirim belgesi, bakım şartını yerine getiren kanunen bakmakla mükellef kişi tarafından doldurulup imzalanır. 2- Özürlü çocuk adına özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu. 3- Aylık talebinin anne ve baba dışındaki kişilerce yapılması halinde mahkemeden alınmış velayet kararı. 5 İdari Para Cezası Tahsilatı 1- İdari Yaptırım Karar Tutanağı 6 7 Teminat Mektubu Kabul Teminat İadesi 1- İdarece düzenlenmiş teminata sebep işi ve teminat mikatarını bildirir resmi yazı 2- Mevzuatında belirtilen usülüne uygun düzenlenmiş teminat mektubu 3- Teminat Mektubu teyit yazısı A- Kesin Teminat 1- Alındı Belgesi 2- İdarece düzenlenmiş teminat iadesini ve gerekçesini bildiririr resmi yazı 3- Teminat Mektubu teyit yazısı 4- SGK tarafından düzenlenmiş soğuk mühürlü ilişiksiz yazısı 1 30 Dakika

2 8 9 Mahsup belgesi niteliğindeki Muhasebe İşlem Fişinin verilmesi Değerli Kağıt Bedelleri Tahsilatı 5- Vergi borcu olmadığına dair ilişkin yazı B- Geçici Teminat 1- Alındı Belgesi 2- İdarece düzenlenmiş teminat iadesini ve gerekçesini bildiririr resmi yazı 1- Vatandaşlık Numarasını içeren dilekçe 1- İlgili Banka Veya Kurumun Yazısı 10 Ödeme İşlemleri 1- Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri 3 Gün Ödeme İşlemleri ( 1- Ödeme Limitleri dahilinde kalmak üzere Alındı Makbuzunun aslı 11 Kasadan Nakden) 2- Vekile yapılacak ödemede Vekaletname 1 Taşınmaz Kiralama İşlemleri 1- veya Üst Yazı Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde Belirtilen Bilgi ve Belgeler 3- Taşınmazın Mevcut Durumu ve Dosyasına Göre İdare tarafından Sonradan İstenilecek Bilgi ve Belgeler 4- İhale Dosyasında veya İlanda İstenilecek Bilgi ve Belgeler 3 Ay 2 Ecrimisil Tahakkuk-Düzeltme ve 1- Tahsilat İşlemleri 2- Ecrimisil İhbarnamesi 1- veya Üst Yazı 15 Gün 3 Taşınmaz Bağışları 2- Taşınmazın Durumuna ve Malikine Göre İstenecek Bilgi ve Belgeler (Uygun Görüş Yazısı, Yetki Belgesi Gibi) 1 Ay 4 5 Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Teşvikine İlişkin İşlemler Hazine Taşınmazları Üzerinde Ön İzin İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni verilmesi İşlemleri Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde Belirtilen Bilgi ve Belgeler 6 Ay sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde Belirtilen Bilgi ve Belgeler Taşınmaz Satışına İlişkin 6 2- Taşınmazın Mevcut Durumu ve Dosyasına Göre İdare tarafından Sonradan İstenilecek 6 Ay İşlemler Bilgi ve Belgeler 3- İhale Dosyasında veya İlanında Belirtilen Bilgi ve Belgeler 1-7 Taşınır Satışı 2- Kimlik Fotokopisi 6 Ay 3- Adres Beyanı(Tebligat İçin) 4- İhale Dosyasında veya İlanda İstenilecek Bilgi ve Belgeler Mükelleflerin nakit iade talep dilekçelerine ilişkin banka hesaplarına ödeme belgesi çıkartılması Mükelleflerin mahsup taleplerine ilişkin iadelerin borçlarına mahsup edilmesi ,00TL üzeri iade ve mahsuplarda düzenlenen MİF lerin onayı için Vergi Dairesi Başkanlığına gönderilmesi tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Teşvikine İlişkin Usul ve Esaslar da belirtilen Bilgi ve Belgeler 1-Banka hesap no ile ilgili dilekçe ve banka hesap no belgesi 2-Düzeltme fişi mükellef nüshası 3- Varisler ise veraset ilamı,servislerden borcu olmadığına ilişkin yazı Mahsup talebine ait dilekçe MİLLİ EMLAK BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI İade ve mahsup dosyaları düzeltme fişi ile birlikte kurye tarafından başkanlığa onay için gönderilmektedir. 3 gün 3 Ay

3 4 Mükellefiyeti olmayanlara talepleri üzerine mükellef olmadıklarına dair yazı verilmesi 5 Yabancı Uyruklulara ve mükellef olmayanlara potansiyel vergi numarası Kişinin pasaportu ve ikamet tezkeresi verilmesi 6 İşe Başlama İşe Başlama bildirimi noter onaylı imza sirküsü onaylı nüfus cüzdan sureti ikametgah ilmuhaberi nakil vasıtaları sahiplerinden bu taşıtlara ait fatura veya noter senedinin tasdikli bir örneği,tüzel kişilerde ticaret sicil memurluğuna müracatına ait 7 gün belgenin bir örneği, şirketin ortaklarının noter onaylı nüfus cüzdanı suretleri ve ikametgah ilmuhaberi. 7 İşi terk İşi bırakma bildirimi veya dilekçe 8 Nakil İşi bırakma bildirimi veya dilekçe 1 Ay 9 Vergi İlaveleri 3 gün 10 Vergi Terkleri 11 Borcu yoktur talep yazıları 1 saat m tecil taleplerine ilişkin tecil Tecil ve taksitlendirme talep formu / /Teminat evrakı 1 Saat 13 Vergi levhası tasdik,yoklama, vergi levhası hiz. 14 ÖKC izin yazısı talebi Yoklama, karar, dilekçe 15 ÖKC levhası tastik İşlm Yön mad. İlk fiş alış fatura, ruhsat fotokopisi 1 16 İB form İşl Yön 140. mad 20 Dakika 17 Mükellef talebi üzerine adına kesilen stopaj kesinti teyidi GVK 'nun 252 Seri nolu genel teb. 1gün 18 E-Beyanname olarak verilmesine gerek olmayan beyannamelerin kabulü VUK 257.md 10 dk 19 İade banka hesap numarasını gösteren iade dilekçesi 5 iş günü 20 Mahsup 252 seri nolu GV ve GT ekindeki mahsup dilekçesi 2 ay 21 Faaliyetine son verme talebine ilişkin belge iptali Kullanılmamış ve en son kullanılmış belgelerin ibrazı ile dosyasında bulunan matbaada bastırdığı, notere tasdik ettirdiği belgelere ait bilgi formu ve 347 nolu VUK, GT gereğince internetten girişi 30 dk işlemi yapılan belgelerin kontrolü yapılır belge kaybı var ise ilan ettirilmesi sağlanır. 22 Yapılan tarhiyatlara ilişkin VUK'nun 376 md.talep 10 dk Bilanço gelir tablosu işletme hesabı özeti tasdik Kurum gelir vergisi vb.iade taleplerinin yapılması 252 seri nolu GV,GT ekindeki mahsup dilekçesi ve kesinti listesi 1 ay mahsuplarda 3 ay

4 üzerine sözleşmeden doğan DV beyanlarını tahakkuka bağlayarak ödenmelerinin sağlanması 3065 sayılı KDV kanunun ilgili maddelerine istinaden KDV istisna belgelerinin verilmesi Mükelleflere Türkiye ile AB arasında imzalanan 5303 sayılı kanun ile onaylanan çerçeve anlaşma hükümlüri çerçevesinde KDV istisna sertifikasının verilme üzerine emniyet müdürlüğüne verilmek üzere cirolarını gösteren bilgilendirme yazıları üzerine ÖKC ruhsatını kaybedenlerin yeni ruhsat çıkarmaları için verilen yazı Mükelleflerin talebleri üzerine ÖKC levhalarını kaybedenlerin yeni levha çıkarmaları Vergi iadesi için mükelleflerin vermiş olduğu teminat mektuplarının düzenlenen VİR ve YMM raporlarına istinaden geri iadesi üzerine vergi levhasını kaybedenlere yeni vergi levhası verilmesi Emsal bedel başvurularının ilgili vergi dairesi aracılığı ile takdirlerinin yaptırılması Yapılan tarhiyatlara ilişkin uzlaşma Damga vergisi beyannamesi,sözleşme İstisna belgesi talep dilekçesi ekinde yatırım teşvik belgesi aslı veya noter tasdikli örneği, BaküTiflis-Ceyhan istisna belgesi için istisna belgesi talep dilekçesi 5303 sayılı çerçevesinde anlaşma hükümleri istisna belgesi verilmesi için GİB'na başvurularak dairemize gönderilen istisna belgesi dilekçeyle talep edilerek dairemizce mükellefe verilir. GİB tarafından mükellef adına gönderilen özelge,5303 sayılı kanunla onaylanan çerçeve anlaşması ve 1,2,3 nolu tebliğler,ruhsatın kaybolduğuna ilişkin gazete ilanı,levhanınkaybolduğuna ilişkin gazete ilanı ekinde teminat mektubu ve iadeye ilişkin belgeler, VİR ve YMM raporu,levhanın kaybolduğuna ilişkin gazete ilanı Mükellefin dilekçesi ve ilgili mala ait dökümanlar Uzlaşma talep dilekçesi İstisna belgeleri talep edilmesi halinde aynı gün veya ertesi gün verilir. 3gün 20 Dakika 20 Dakika 1 7 iş günü 1 Ay

5 35 Yurtdışında Yüksek öğrenim gören Öğrencilerin ve Yurtiçinde öğrenim görüp sosyal ve kültürel bir amaç için yurt dışına çıkacak öğrencilerin Harçsız yok Pasaport Alabilmeleri İçin İlgili Birimlerden Aldıkları Yazıların Emniyet Müdürlüğünde işlem yapılmak üzere Onaylanarak öğrencilere geri verilmesi 36 Yurtdışında vefat eden veya Türkiye de ikametgahı belli olmayan murislere ilişkin olarak mirasçıları tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı'na verilen veraset ve intikal 1)Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi 2)Emlak Vergisi Bildirimi 3)Tapu Fotokopisi 4)Veraset vergisi beyannameleri ile İlamı 5)Bankadan veya vb. kuruluş yazısı 6)Ölen kişiye ilişkin olarak Muhtarlıktan alınacak İkamet Ölüm Mirasçı Bildirimlerinin Tezkeresi /Vergi Daireleri İşlem Yönergesi 174/4-5.maddeleri vergiyi tarh, tahakkuk ve tahsil ni yerine getirmek üzere yetkili vergi dairesine ve malmüdürlüklerine gönderilmesi 37 Anlaşmalı matbaa (anlaşma yapma, yenileme, feshetme) İl dışından başvuran 38 mükelleflere belge basım izni, ilgili defterdarlıkça/ Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen izin yazısı verme Başkanlığımız mükelleflerine 39 ilimiz dışında belge basımına izin verme 40 Tarhiyat Sonrası Uzlaşma nin yürütülmesi 41 Tarhiyat Öncesi Uzlaşma nin yürütülmesi 42 Özelge taleplerinin cevaplanması,ticaret sicil gazetesi,imza Sirküsü,YMM Raporu veya Teminat Mektubu İhracatçı 43 İade 30 gün 60 gün 60 gün 25 gün 20 gün

6 44 Mahsup 45 Tecil 46 Terkin,ticaret sicil gazetesi,imza Sirküsü,YMM Raporu veya Teminat Mektubu İhracatçı,ticaret sicil gazetesi,imza Sirküsü,YMM Raporu veya Teminat Mektubu İhracatçı,ticaret sicil gazetesi,imza Sirküsü,YMM Raporu veya Teminat Mektubu İhracatçı 3 ay 1 gün 10 dakika Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri: Hizan Malmüdürlüğü İkinci Müracaat Yeri: Hizan Kaymakamlığı İsim: Mustafa ÖZDAL İsim: Mustafa Adil TEKELİ Unvan: Malmüdürü Unvan: Kaymakam Adres: Hükümet Konağı Kat:3 Adres: Hükümet Kat:2 Tel: Tel: Faks: Faks: e-posta: e-posta:

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1- Ödeme Emri Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Banka Listesi 3- Kesintiler

Detaylı

ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat İşlemleri ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1- Konusuna Göre; BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER a) İlgili İdarenin Yazısı

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HONAZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat İşlemleri 3 Teminat Alınması BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Konusuna Göre; a) İlgili

Detaylı

1-Tahsilinde; Mahkeme kararı 2-İadesinde; a)mahkeme kararı

1-Tahsilinde; Mahkeme kararı 2-İadesinde; a)mahkeme kararı AKYURT MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 1- Konusuna göre; a) İlgili idarenin yazısı

Detaylı

EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BİRİMİ: SIRA NO ALANYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN ADI 1 MÜKELLEFİYET TESİSİ (TÜZEL KİŞİ) 2 MÜKELLEFİYET

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Nüfus cüzdanının aslının gerekli

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

MANİSA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI MANİSA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 ADI KPSS Sonucuna göre (B) grubu kadrolara atama 2 Yeniden atama için izin talebi 3 4 5 6 Emeklilik veya Çekilme Sebebiyle Görevlerinden

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

GELİR MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE

GELİR MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE GELİR MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 Vergi İnceleme İş Emirlerinin Vergi Denetmenleri Bürosuna Gönderilmesi 2 İnceleme Raplarının Gönderilmesi Vergi incelemesine tabi tutulacak mükellefler ile

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE 1 idarelerinin yapacakları ihalelere katılmak için ödeyecekleri ihale doküman bedelinin tahsil idarelerinin yapacakları

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜMÜŞHANE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜMÜŞHANE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Vatandaşların,şikayet, bilgi ve belge talepleri (Bilgi

Detaylı

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayfa 1 / 10 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çocuk Bahçesi Tamiratı

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün SIRA NO: KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET ADI: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ücretli öğretmen Dilekçe,

Detaylı

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1- MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI Tahakkuk birimlerinin gönderdiği ödeme emirleri BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAYBURT SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAYBURT SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAYBURT SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Maluliyet Tespiti Kararlarına ĠliĢkin

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 E-Posta Hesabı Oluşturma 1- Bireysel Başvuru 30 Dakika 2 Bilgisayar Bakım Ve Onarımı

Detaylı

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 01 02 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ ŞUBESİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT 03 GERÇEK KİŞİ UNVAN, ADRES, İŞTİGAL DEĞİŞİKLİK GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) BAŞVURUDA

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Konya Sanayi Odası Hizmet Standartları

Detaylı

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 3 Gün 2

Detaylı

HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER. Belge istenilmemekte, meslek elemanı ile birlikte İlk Başvuru Formu doldurulmaktadır.

HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER. Belge istenilmemekte, meslek elemanı ile birlikte İlk Başvuru Formu doldurulmaktadır. HİZMETİN ADI SIRA NO İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Evlat Edinme İlk Başvuru Belge istenilmemekte, meslek elemanı ile birlikte İlk Başvuru Formu doldurulmaktadır. 2 SAAT 2 Evlat

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT KURULUŞ: GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS)

Detaylı