Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve"

Transkript

1 KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tüm vatandaşlarımıza Kosova nın bağımsızlığı hayırlı olsun. SAYI: 416 YIL: 10 Çarşamba,, 20 Şubat 2008 Fiyatý: 0.50 Bir yüzyıl bekleyişten sonra... Yeni Dönem KTM Çalışanları Yaþasýn Baðýmsýz Kosova! Meclis Pazar günü yapmýþ olduðu olaðanüstü, tarihi toplantýsýnda, Kosova, baðýmsýz, egemen ve demokratik bir ülke olduðunu dünyaya ilan etti. Baþbakan Haþim Thaçi nin milletvekillerine okuduðu baðýmsýzlýk deklarasyonu, meclis salonunda bulunan 109 milletvekili tarafýndan ayakta ve oy birliði ile kabul edildi. Devletlerin bağımsızlığı tanıması ile Kosova fillen Sırbistan dan ayrılmış oldu. Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve devlet sembollerinin kabulü ile ilgili noktalarý görüþmek için toplanan meclis, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ilan ederek yýllardan beri süren özleme son vermiþ oldu. Meclis Baþkaný Yakup Krasniçi nin konuþmasýyla baþlayan oturum, Baþkan Fatmir Seydiu ve Baþbakan Haþim Thaçi, günün anlamý ile ilgili yaptýklarý konuþmalar ile devam etti. AB ve Avrupa-Atlantik kurumlarýyla bütünleþme yolunda ilerlemeye devam edeceklerini kaydeden Kosovalý liderler, hiçbir kuvvetin kendilerini bu yoldan geri çevirmeyeceðini söylediler. Kosova nýn bugün her zamandan çok dostu olduðunu ve dostlarýnýn yarýn daha da artacaðýný belirten liderler, Kosova nýn özellikle son 10 yýlda ABD, AB ve NATO dan büyük destek gördüðünü ifade ettiler ve bunun için þükranlarýný dile getirdiler. Seydiu ve Thaçi, yeni Kosova da etnik topluluklarýn haklarýnýn daha fazla korunacaðýný, hoþgörü, ilerleme ve karþýlýklý saygý esasý üzerine yeni iliþkilerin kurulacaðýný vurguladýlar. Bütün komþularla iyi iliþkiler kurmaya devam edeceklerini bildirdiler ve bu çerçevede Sýrbistan ile de karþýlýklý saygýya dayalý iliþkiler kurma arzusunu dile getiren liderler, Kosova nýn bugünden itibaren özgür, egemen ve baðýmsýz uluslarýn bir parçasý olarak, özellikle BM özel elçisi Martti Ahtisaari nin önerdiði planý büyük bir kararlýlýkla yürürlüðe koyacaðýný belirttiler. Liderler, memnuniyetle kabul ettikleri Avrupa Birliði M i s y o n u n u n (EULEX) Kosova da d e m o k r a t i k geliþmelere yardýmcý olacaðýný ve misyonun Ahtisaari nin önerdiði planýn uygulamaya g e ç i r i l m e s i n i g ö z e t l e y e c e ð i n i bildirdiler. Kosova nın bağımsızlığını şu ana kadar tanıyan ülkeler: Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya, Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya, Arnavutluk, Estonya, Afganistan, Letonya, Belçika, Finlandiya, Litvanya, Kosta Rika, Avustralya ve Senagal Seydiu ve Thaçi, bugünün zor günlerin arkada býrakýldýðý, yeni bir geleceðin baþlangýcý olduðunu söylediler ve Sýrplarý Kosova da kalmaya, geleceklerini ve Avrupa Kosovasýný hep birlikte inþa etmeye çaðýrdýlar. Liderler, Kosova nýn Sýrplar baþta olmak üzere Türkler, Boþnaklar, Romanlar ve diðer etnik topluluklarýn yurdu olduðunu, yarýnlarýnýn güvenli olduðunu belirttiler. Kosova Baþkaný ve Baþbakaný, dünya ülkelerini Kosova yý tanýmaya da çaðýrdýlar. Devamı sayfa 2 de

2 K o s o v a 2 Yaþasýn Baðýmsýz Kosova! Baðýmsýzlýk bildirgesini Baþbakan okudu Konuþmalarýn ardýndan Meclis Baþkaný baðýmsýzlýk bildirgesini okumasý için Baþbakan Haþim Thaçi yi tekrar kürsüye davet etti. Baþbakanýn, milletvekillerine hitaben okuduðu Kurumlarýn iradesini dile getiriyor ve Kosova daki bütün toplumlarýn hak ve özgürlükleri ve karar verme mekanizmalarýna olan katýlýmlarýný koruma ve desteklemeye olan baðlýlýðýmýzý ifade ediyoruz. þeklindeki bildirge þöyle devam ediyor: Ahtisaari planýnýn getirdiði yükümlülüklere baðlý kalacak ve gelecekte de baþta bu planýn etnik toplumlarýn haklarýyla ilgili olan Ek 12 si olmak üzere bu yükümlülükleri yerine getireceðiz. Kosova ya bir AB yargý ve polis misyonu gönderilmesinin memnuniyetle karþýlandýðý bildirgede, NATO ya mevcut barýþ misyonunu sürdürmesi yönünde çaðrýda da bulunuluyor. Belgede, Kosova nýn Balkanlarda uzlaþmaya katkýda bulunacaðý da belirtilerek, baþta Sýrbistan olmak üzere bütün komþularla iyi iliþkiler kurma dilekleri dile getiriliyor. Baþbakan tarafýndan okunan Baðýmsýzlýk Bildirgesi, ayakta alkýþlanarak oy birliði ile kabul edildi. Oturuma katýlan bütün milletvekillerinin imzaladýðý bildirge ile Kosova yýllardan beri arzuladýðý baðýmsýzlýðýna kavuþmuþ oldu. Yeni Kosova bayraðý da kabul edildi Baðýmsýz Kosova nýn yeni bayraðý Priþtine de parlamentoda vekillerin alkýþlarý arasýnda tanýtýldý. Bayrak mavi renkte, ortasýnda sarý renkte Kosova haritasý, bayrakta ayný zamanda bütün topluluklarý temsil eden beyaz renkte altý yýldýz da yer alýyor. Meclis Baþkaný Yakup Krasnici, Ýþte dünyanýn en genç devletinin yeni bayraðý diyerek, altý yýldýzla birlikte mavi fon üzerine sarý renklerde Kosova nýn sýnýrlarýný gösteren bayraðý alkýþlar arasýnda gösterdi. Oylamaya 109 milletvekili katýldý Baðýmsýzlýk Bildirgesinin okunmasýndan sonra yapýlan oylamaya 109 milletvekili katýldý. Toplantýya katýlan milletvekilleri, Kosova yý baðýmsýz yapan bildirgeyi açýk oylamada oy birliðiyle ayakta alkýþlayarak kabul etti. Parlamentonun, aralarýnda Sýrplarýn da bulunduðu 11 azýnlýk üyesi ise oylamaya katýlmadý. Parlamento Baþkaný Yakup Krasniçi, oylamadan sonra yaptýðý açýklamada, Kosova baðýmsýz, egemen ve demokratik bir ülkedir. Milletvekilleri Kosova yý baðýmsýz, egemen ve demokratik bir ülke ilan etme arzularýný 17 Þubatta ifade etti diye konuþtu. Baðýmsýzlýk ilaný halký sokaklara döktü Baðýmsýzlýk ilaný öncesinde ve sonrasýnda da bütün Kosova da mutluluk ve heyecan doruktaydý. Baðýmsýzlýk ilaný ile birlikte halk, sokaklara dökülürken, baðýmsýzlýðý geç saatlere kadar doyasýya kutladý. 7 den 77 yediye kadar herkesin katýldýðý kutlamalarýn sakin ve hiçbir olumsuz olayla noktalanmasý yetkilere tarafýndan takdir edildi. Mitroviça da patlama Kosova nýn baðýmsýzlýðýný kabul etmesinden sonra ilk olumsuz haber Mitroviça dan geldi. Polis, kentte BM ye ait bir mahkeme binasý yakýnlarýnda meydana gelen patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadýðýný bildirdi. Patlamayla ilgili soruþturma baþlatýldýðýný belirten polis, BM binasýna AB nin Kosova ya göndereceði misyonun mensuplarýnýn yerleþtirileceðini kaydetti. Sýrbistan da baðýmsýzlýkla ilgili olaylar çýktý Öte yandan Sýrbistan da, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ilan etmesine kýzan Sýrplar, baðýmsýzlýða en büyük desteði verdiðini düþündükleri ABD nin baþkent Belgrat taki büyükelçiliðini taþladý. Çoðu genç 2 bin kadar Sýrp, 500 den fazla güvenlik görevlisinin koruduðu Büyükelçiliðin etrafýný sararak, Kosova, Sýrbistan ýn kalbidir sloganýný attý. Büyükelçiliðin bulunduðu bölgedeki trafiði alt üst eden ve binaya taþ atan göstericiler camlarý kýrdý. Priþtine de baðýmsýzlýk dev pastasý kesildi Kosova nýn Fellini Pastanesi nin baðýmsýzlýk günü nedeniyle hazýrlamýþ olduðu 100 metre karelik dünyanýn en büyük pastasý Priþtine nin merkezinde kesildi. Meydanda baðýmsýzlýðý kutlamaya gelen vatandaþlara daðýtýlan 3 ton aðýrlýðýndaki pasta kesiliþi, renkli sahnelere sahne oldu. Bağımsızlık ile ilgili fotoğraflar: Barış Karamuço ve Şakir Bobay

3 3 K o s o v a Baðýmsýzlýk rüzgarý Prizren de de esti Kosova baðýmsýzlýðýnýn ilanýna günlerdir 17Þubat hazýrlýk yapan Kosova nýn tüm diðer belediyeleri olduðu gibi, Prizren Belediyesi nde de baðýmsýzlýk arifesi ve baðýmsýzlýk ilaný gününde unutulmaz bir coþku ve hareketlilik yaþandý. Sýfýrýn altýna düþen soðuða raðmen gecenin geç saatlerine kadar süren kutlamalar, mavi desen, sarý kosova haritasý ve beyaz yýldýzlý yeni Kosova bayraklarýyla taçlandý. Prizren Belediyesi ev sahipliðinde oluþturulan kutlama ve organizasyon komisyonlar eþliðindeki hazýrlýklar Kosova baðýmsýzlýðýnýn ilaný anýna kadar sürdü. Þehrin merkezi ve sokaklarý Arnavut ulusal bayraklarý yaný sýra bu süreçte katkýsý geçen ülkelerin bayraklarý Prizren caddelerinde dalgalandý. Kosova nýn diðer belediyelerine kýyasla Prizren sokaklarýnda asýlan Türk bayraklarý da bu tarih anýn ayrýlmaz bir parçasýný oluþturdu. Sabah saatlerinden itibaren þehrin ana caddeleri trafiðe kapatýldý. Kutlamalar belediyede baþladý Þadýrvan meydaný, kutlamalara merkezlik etti Diðer yandan Prizren deki kutlamalar vatandaþ kitlelerinin davul zurna eþliðindeki sokak yürüyüþleri ve halaylarýyla baþladý. Þehir merkezi Þadýrvan da deðiþik noktalarda kurulan stantlarda vatandaþlara ücretsiz içki, pasta ve þekerlemeler daðýtýldý. Saat 15:00 sularýnda Prizren halký Kosova Meclisinin devlet sembolleri ve baðýmsýzlýk ilaný deklarasyonunun kabul edildiði özel oturum naklen yayýnýna kilitlendi. Bütün bar ve eðlence yerlerinde konan dev ekranlarýn karþýsýna geçen serde Agimi, Doðru Yol, Mesk, Fillizler, Podgorski Biseri, Durmiþ Aslano Kültür ve sanat dernekleri yaný sýra çok sayýda sanatçý da yer aldý. Kutlamalar saat 9 da baþlayarak gece saat 23 sularýnda sona erdi. Sokaklar Bayraklarla süslendi Þehrin sokaklarý Avrupa Birliði, Türk, Arnavut ve uluslararasý ülkelerin bayraklarý yaný sýra Mavi üzerinde sarý Kosova haritasý ve beyaz yýldýzlý Baðýmsýz Kosova nýn yeni bayraðýyla süslendi. Bu bayraklar Birlik ve beraberliðin simgesini taþýr nitelikte her adýmda yer aldý. Büyük güvenlik önlemlerinin alýndýðý Prizren bölgesinde kentin giriþ ve çýkýþ noktalarýnda yoðun güvenlik önlemleri alýnarak kentin ana caddeleri trafiðe kapatýldý. Suhaheka yolunda ki KFOR yakýnlýðý, Benaf alýþveriþ merkezi, Maraþ semti ve Wiliam Wolker Türk Kforu Yakýnlarýnda ki noktalarada sivil araçlar park edilerek vatandaþlar yaya olarak þehrin merkezine ilerleyebildiler. Her hangi bir týbbi müdahale için Þadrvan merkezi, Týp Meslek Lisesi ve kentin deðiþik noktalarýnda Ambulans araçlarý yaný sýra Prizren polis ekipleri sabahýn erken saatlerinden gecenin geç saatlerine dek nöbet tuttu. Prizren polis birliklerinden alýnan bilgilere göre baðýmsýzlýk kutlanmalrý boyunca her hangi bir sorunun yaþanmadýðý belirtildi. Prizren Belediyesi Baþkaný Ramadan Muya kutlama hazýrlýklarý ve sonrasý her aþamada kendilerine katký sunan herkese ve özellikle yerel medyalara teþekkürlerini sundu. Kutlamalar Mamuþa da da yapýldý Kutlamalar Prizren Belediye Meclisi nde düzenlenen kokteyl ile baþladý. Prizren Belediyesi organizasyonunda düzenlenen Landoviça daki þehit mezarlýðý ziyaret edilerek, þehit mezarlarýnýn anýtlarýna çelenk býrakýlarak, saygý duruþunda bulunuldu. Kosova baðýmsýzlýðýnýn ilan edilmesi ardýndan Landovica þehitliðinden Prizren e kadar ellerde taþýnan 3 kilometrelik Bayrak Prizren Birliði Binasýnda Baþkan Muya ya teslim edildi. Prizren Belediyesi Baþkaný Ramadan Muya, Bu gün tarihi gündür. Bugünü yaþamak fýrsatýna kavuþtuðumuz için çok mutluyuz. Þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonra da etnik topluluða bakmaksýzýn birlik beraberlik içinde yaþamak hepimizin hakkýdýr. Kosova Baðýmsýzlýðýnýn halkýmýza huzur getirmesini diliyorum diye konuþtu. Prizrenliler, baðýmsýzlýk ilanýyla sokaklara döküldü. Havai fiþek gösterileri eþliðinde Prizren in Arnavut, Türk ve Boþnak halk danslarý ekipleri sahne aldý. Prizren sokaklarýný dolduran kitlelerin coþkusu ve mutluluðu görülmeye deðerdi. Prizren yöresinden de þehir merkezine akýn ettiði halkýn ulaþýmý için ücretsiz otobüs seferleri saðlandý. Sýfýrýn altýna düþen soðuða raðmen gecenin geç saatlerine kadar süren kutlamalar, mavi desen, sarý kosova haritasý ve beyaz yýldýzlý yeni Kosova bayraklarýyla taçlandý. Prizren Belediyesi yetkilileri ve Prizren Polisi tarafýndan yapýlan açýklamada, kutlamalar sýrasýnda herhangi bir olay yaþanmadý. Akþam saatlerinde ise þehrin merkezi Þadýrvan da halka açýk deðiþik konserler düzenlendi. Tüm etnik topluluklarýn yer aldýðý kon- Camilerde baðýmsýzlýkla ilgili ayetler okundu Bu tarihi gün vesilesiyle Prizren in deðiþik camilerinde Yasini Þerif ve Kuran-ý Kerimden ayetler okundu. Kosova baðýmsýzlýðý uðruna hayatlarýný feda edenlere dualar edildi. Halkýn güvenliði için her þey Baðýmsýzlýk kutlamalarýnýn coþkulu geçtiði Prizren de kutlamalara katýlmak için Prizren yöresinden de vatandaþlar akýn etti. Prizren Belediyesi Baðýmsýzlýk ilaný ver kutlamalar komisyonu tarafýndan etraf bölgelerden Prizren e gelmek isteyen vatandaþlarý ulaþtýrmak için 30 otobüs tahsis edildi. Suhareka, Yakova, Jur ve Sredska olmak üzere otobüsler dört noktadan hareket ederek vatandaþlarý taþýdý. Kosova genelinde olduðu gibi Türklerin yoðun olarak yaþadýðý Mamuþa Pilot Belediye Biriminde de baðýmsýzlýk kutlamalarý düzenlendi. Baðýmsýzlýk ilanýný televizyonlarýn naklen yayýnýndan takip eden Mamuþalýlar, baðýmsýzlýk ilanýyla birlikte merkeze döküldü. Canlý müzik eþliðinde çekilen halaylar yaný sýra kurbanlar kesildi. Mamuþa Pilot Belediye Birimi Arif Bütüç ve Mamuþa Pilot Belediye Birimi Astbaþkaný Ganimete Sadiku, günün anlam ve önemiyle ilgili birer konuþma yaptýlar. Mamuþa da ki kutlamalar baðýmsýzlýk vesilesiyle düzenlenen halka açýk konserle devam etti. Yeni Kosova devleti bayraðýnýn göndere çekildiði kutlamalarda halka içki daðýtýldý, kesilen kurban etlerinden mangal partisi düzenlendi. Yüksel POMAK

4 K o s o v a 4 KDTP den liderlere AB Kosova kutlama mesajý Meclisin Kosova nýn tek taraflý baðýmsýzlýðýný ilan etmesinden sonra Kosova Demokratik Türk Partisi, Baþkan Fatmþr Seydiu ya, Baþbakan Haþim Thaçi ye ve Meclis Baþkaný Yakup Krasniçi ye birer kutlama mesajý gönderdi. KDTP Genel Baþkaný ve Çevre ve Alan Planlama Bakaný Mahir Yaðcýlar ýn imzasýný taþýyan mesajda: Kosova bugün tarihi bir gün yaþamaktadýr. Bu vesileyle Kosova Türkleri ve KDTP adýna, Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn ilan edilmesini kutlarken þimdiye kadar ki çalýþmalarýnýzý takdir ederiz. Ýleride, Arnavut toplumu baþta olmak üzere hepimizi ortak ve büyük sorumluluklar beklemektedir. Bugüne kadar olduðu gibi bundan böyle de bulunduðumuz sürece katký sunmaya ve paylaþýmda bulunmaya hazýrýz. Kosova nýn demokratik, çokuluslu ve tüm vatandaþlarýnýn ortak devleti olacaðýna inanarak, bu yapýlanmaya katkýda bulunacaðýmýzý bir daha vurguluyoruz. Yeni oluþan Devletimizde istikrarýn ve refahýn hakim olmasý açýsýndan, Uluslararasý topluluðun Kosova Cumhuriyeti ni bir an önce tanýmasýný arzuluyoruz1 ibarelerine yer verilmiþ. Sahibi ve Genel Müdürü: Mehmet BÜTÜÇ Yazı İşleri Müdürü: Sencar KARAMUÇO Milletvekili Kervan, kültürel miras ve Türkçe eðitim ihtiyaçlarýný gündeme taþýdý Geçen hafta içerisinde düzenlenen Kosova Meclisi oturumunda gündeminde diðerleri arasýnda Kosova Ortak Bütçesi ve 1 Ocak-31 Aralýk 2008 döneminde öngörülen harcamalar konusu görüþüldü. Konuyla ilgili sözü alan KDTP Milletvekili Enis Kervan, Kosova Genel Bütçesi Yasa Tasarýsý hazýrlanýrken olumlu sonuçlarla birlikte, bazý önemli noktalarýn gözden kaçtýðýna iþaret etti. Bu yüzden bazý öneri ve uyarýlarýn dikkate alýnmasý gerektiðinin altýný çizen Milletvekili Kervan, Kosova Kültürel Miras Kurulu nun rahat çalýþabilmesi için bütçeden yeterince katký görmemesinin zorluklara yol açacaðýný vurguladý. Kosova daki Kültür Mirasý mekanlarýnýn korunmasý ve tamiriyle, Kosova nýn genel turizmine katký sunarak turistleri celp edeceðini kaydeden Kervan, Kültüre Kurumsal destek konusuna yer ayrýlan 4. bölümde, azýnlýk topluluklarýn çok uluslu belediyelerde kültürün yaþatýlmasýna destek sunulacaðý ileri sürülüyor. Ancak bu giriþimin hayata geçirilmesi ve söz konusu Kültür Merkezi nin oluþmasý ve ona uygun bir binanýn inþa edilmesi Sayý:416 KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ H a f t a l ý k g a z e t e önkoþullardan biridir. Türk ve diðer topluluklarýn reva görmesi ve yaþatýlmasý için önkoþul olarak bu tür merkezlerin oluþmasý ve ona dahil kiþilerin rahat çalýþabilmesi için bütçe planlamasýnýn buna uygun olarak yapýlasý gerekir. Yasa Tasarýsýnda genç nesillerin geliþmesi, ayakta kalabilmesi, desteklenmesi ve entegrasyonu için öngörülen masraflarý saptarken, Kosova halkýnýn genelini genç neslin oluþturduðunu bilerek onlarýn faydalý etkinlikleri adýna daha büyük miktarýn da ayrýlmasý gerektiðini bilmeliyiz. Ayrýca emeklilik sistemi konusunda da daha duyarlý davranarak, maðdur durumda olan bu kiþilerin onlara layýk þartlarý yaratmamýzý düþünürsek, bütçede daha uygun bir konuma layýk olduklarýný unutmamalýyýz dedi. Eðitim konusunda sahip olduðu deðeri ve etkisi dolayýsýyla bu alanýn özel bütçeye ihtiyaç duyduðunu belirten Kervan, Türk topluluðunun eðitimdeki en büyük sorunu aslýnda, Türkçe ders kitaplarýnýn düþük tirajý, bu kitaplarýn yeterince basýma verilmemesi ve özel bütçeye sahip olmamasýndan ileri gelmektedir. Bundan baþka Arnavutça Ýç Haberler: Fevzi KARAMUÇO Kültür: Ýskender MUZBEG Yayýn Koordinatörü: Taner GÜÇLÜTÜRK Balkan ve Ankara Muhabiri: Erhan TÜRBEDAR Gilan Muhabiri: Celal MUSTAFA Mamuþa Muhabiri: Suphi MAZREK Muhabirler Koordinatörü: Enis TABAK Muhabir: Yüksel POMAK Spor: Ýsmail MAKASÇÝ, Abdülkadir BIYIKLI Mizanpaj: Eren BÜTÜÇ Yazýlarda ortaya atýlan fikirler, yazarlara aittir. Gazetemizin resmi görüþü deðildir. Yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. Adres: Adem Yaþari No: 8, Prizren/Kosova Tel Fax: (0) misyonunu onayladı AB, Kosova'ya kişilik bir sivil misyon gönderme planlarını 16 Şubat Cumartesi günü onayladı. Eulex adlı misyon mevcut UNMIK'in yerini alacak. Başlangıçta iki yıllık bir görev süresine sahip olacak olan misyonun görevi, Kosova kurumlarına bağımsız ve çok ırklı bir yargı sistemi ve çok ırklı bir polis teşkilatı kurmakla ilgili bütün alanlarda rehberlik ve danışmanlık etmek olacak. AB'nin Kosova'daki özel temsilciliği görevine resmi olarak Peter Feith atandı ve misyona eski KFOR komutanı Fransız Korgeneral İv de Kermabon başkanlık edecek. İlk temsilcilerin tüm misyonun dört ay içinde görevlendirilmesine hazırlık yapmak amacıyla bir veya iki hafta içinde Kosova'ya ulaşmaları bekleniyor. Solana, kararı selamladı Avrupa Birliği Ortak Dış Siyaset ve Güvenlik Yüksek temsilcisi Havier Banka: Raiffeisen Bank Yeni Dönem Hesap No: Baský: SIPRINT basýmevi Prizren Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý yayýnýdýr. Solana, Avrupa Komisyonunun misyonun Kosova da görev alması yönünde almış olduğu kararı selamladığını duyurdu. Solana, Kosova nın Avrupa Birliği özel temsilcisi görevine seçilen Piter Feith, ile EULEX misyon şefliğine atanan İv de Kermabo nun seçilmelerini selamladı. Yeni görevlerine seçilen Feith ve Kermabo nun çalışmalarında başarılı olmalarını dileyen Solana, özellikle Feith in, Kosova ve AB arasında önemli köprü görevi göreceğini söyledi. Türkiye de misyonuna katılacak Eulex gücünün Kosova'ya hemen gitmeyeceği ifade edilirken, gücün ilk bölümü (bağımsızlığın ilanından sonra) Kosova'ya 1 veya 2 hafta içinde ulaşacak. Eulex, 4 ay boyunca Kosova'da görev yapacak ve 1500'ü polis 250'si hakim ve diğerleri ise savcılardan oluşacak. Bu güce bütün AB üyesi ülkelerin yanı sıra Türkiye'den ve ABD'den de katılım olacak. ders kitaplarýnýn Türkçe ye çevirisindeki gerileme ve bunun da paraya baðlý olmasý, Türk öðrencilerini dezavantajlý duruma sürüklemekte ve bu sorunu bileþik kýlmaktadýr þeklinde konuþtu. Yasa Tasarýsýna göre Prizren belediyesinde Türk Topluluðunun kullanýþýna verilecek bir okul binasýnýn inþasý için euro öngörüldüðünü kaydeden Kervan, Türkçe ders kitaplarýnýn basýlmasýna adanacak özel bir bütçeden bir miktarýn ayrýlmasý þarttýr. Kaldý ki 150 bin euro ile böyle bir ilkokul binasýnýn inþaatý da olanaksýzdýr. Bu tutar sadece Prizren in Ortakol semtindeki Abdül Fraþeri Ýlkokuluna 4 dershanelik ek bina inþaatý için öngörülmüþtür, dahasý bu ek bina projesinin Türk topluluðuna adanmasýna raðmen, bu binada eðitim, olumlu bir adým olarak, sadece Türk öðrencilerine deðil, bu semtin genel çocuklarýn kullanýmýna adanmýþ olacaktýr. Türk öðrencileri her zaman olduðu gibi bundan böyle de diðer halk ve topluluklara mensup öðrencilerle okullarýný paylaþmak istedikleri için sadece Türk okulu adýna projeye ihtiyaç duyulmadýðýný düþünüyoruz. Prizren de Türk topluluðun en yoðun yaþadýðý Kurilla semtindeki Motrat Çiriyazi Ýlkokulu binasýna, 4 dershanelik bir ek binanýn inþaatý için de ek bütçenin öngörülmesi gerekir dedi. Yeni Dönem KTM Þirketi Danýþma Kurulu: Fikri Þiþko (Ýl Mahkeme Yargýcý) Refki Taç (Avukat, Uluslararasý Hukuk Uzmaný) Zeynel Beksaç (Türkçem Dergisi Sahibi) Agim Rifat Yeþeren (Belediye Kamu Avukatý) Levent Koro (UNDP Ekonomi Uzmaný) Elsev Brina (Türk Dili Öðretmeni)

5 5 K o s o v a ODTÜ, Kosova ya Kampüs Kuracak Ankara ya sürpriz bir ziyarette bulunan Kosova Baþkaný Fatmir Seydiu, birkaç gün içinde baðýmsýzlýklarýný ilan edeceklerini söyledi. Fatmir Seydiu, Ortadoðu Teknik Üniversitesi nin (ODTÜ), Kosova da Ankara daki gibi bir kampüs kuracaðý müjdesini de verdi. Seydiu, Amerika ve AB den baðýmsýzlýk konusunda destek aldýklarýnýn altýný çizdi. Türkiye de dâhil dünyanýn birçok ülkesi tarafýndan tanýnacaklarýný belirten Baþkan, Ankara ya bu konudaki desteðinden dolayý teþekkür etti. Fatmir Seydiu, Ortadoðu Teknik Üniversitesi nin (ODTÜ), Kosova da Ankara daki gibi bir kampüs kuracaðý müjdesini verirken, ODTÜ nün bu konuda teferruatlý çalýþmalarý var. Bazý baðlantýlarý çoktan kurmuþ durumdalar ve bazý adýmlar atýldý bile. Bu projeyi destekliyoruz dedi. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut da konuyla ilgili bazý ön hazýrlýklarýn yapýldýðýný vurguladý. Akbulut, ilk planda öðrenci deðiþimi ve öðretim görevlisi yetiþtirme programlarýyla Kosova ya destek verebileceklerine de dikkat çekti: Türkiye nin yararýna olacaksa ve görev verilirse biz hazýrýz, mutluluk duyarýz. Seydiu, Türkiye den bankacýlýk alanlarýnda da önemli yatýrýmlar olabileceðini kaydetti. Kosova nýn durumuyla KKTC arasýnda benzerlik kurulmasýna karþý çýkan Seydiu, Kosova daki Sýrplarýn yaþadýðý bölgenin bölünmesine yönelik senaryolara da karþý çýktý. Kosova Baþkaný Seydiu, kendisine yöneltilen sorularý þöyle cevaplandýrdý: Sýrbistan da AB yanlýsý Tadiç cumhurbaþkaný seçildi. Artýk, Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn önünde bir engel kalmadý gibi görünüyor. Biz, hiçbir zaman Kosova nýn baðýmsýzlýðýný Sýrbistan daki durum ile iliþkilendirmedik. Þunu da söylemek zorundayým ki, þu ya da bu adayýn seçimi kazanmasý bizim baðýmsýzlýðýmýzý ilan etmemizi engelleyemezdi. Bizim için önemli olan mümkün olan en kýsa zamanda süreci tamamlamak. Sadece birkaç gün içinde Kosova Meclisi nde kararýmýzý vereceðiz. Kosova baðýmsýz, egemen ve demokratik bir ülke olacak. Baðýmsýzlýðýnýzý ne zaman ilan edeceksiniz? Birkaç gün içinde ilan edeceðiz. Ama kesin tarihi þu anda telaffuz edemem. Bu, Kosova kurumlarýnýn kararý olacak. Baþbakan Erdoðan ile görüþtünüz. Türkiye, baðýmsýzlýðýnýzý destekliyor mu? Türkiye ile Kosova uzun zamandan beri çok iyi iliþkilere sahip. Türkiye, NATO nun müdahalesinden bu yana Kosova ya destek verdi ve bu hâlâ devam ediyor. NATO gücü bünyesinde Türk askeri baþarýyla görev yapýyor ve bundan memnunuz. Ahtisaari Planý ve Kosova nýn tanýnmasý konusunda Türkiye nin duruþu gayet açýktý. Bu tavýr sabit ve deðiþmeyecek. Bu tutum görüþmemizde Baþbakan Erdoðan tarafýndan da dile getirildi. Bunun için Türkiye ye teþekkür etmek istiyorum. Tanýma konusunda herhangi bir söz ya da garanti aldýnýz mý? Elbette bu þekilde bir þey yok. Ama Türkiye de dâhil Kosova nýn dostlarýnýn mümkün olan en kýsa sürede bizi tanýyacaðýna inanýyoruz. Süreç nasýl iþleyecek, birlikte göreceðiz. Ama Türkiye nin hýzlý tanýma konusunda verdiði desteðe kesinlikle güveniyoruz. Rusya nýn tavrý açýk. BM onayý olmayan bir tanýnma sizi tatmin edecek mi? Aslýnda Rusya, temas halinde olduðumuz uluslararasý toplumun bir parçasýydý. Rusya kendisi de bu konuda taraflar arasýnda bir çözüm olamayacaðýný biliyor. Önemli olan þu ki, Kosova meselesi uluslararasý bir süreç haline geldi ve büyük bir desteði almýþ durumda. ABD, AB ve uluslararasý toplumun birçok ülkesi tarafýndan baðýmsýzlýk desteði bulduðunu dikkate almalýsýnýz. Kosova halkýnýn da tavrý ortada. Ýþ o aþamaya geldiði zaman, birkaç ülke hariç BM nin çoðu ülkesinden destek bulacaðýmýza inanýyoruz. AB ülkelerinin hepsi tanýyacak mý? Büyük bir çoðunluðu destek verecek. Sadece Kýbrýs Rum Kesimi nin bunu reddetmesi gibi bir durum söz konusu. Romanya da bazý endiþelerini dile getirdi. Ama Romanya nýn da AB nin ortak politikasýnýn bir parçasý olacaðýna inanýyoruz. Kosova nýn KKTC ile mukayesesi doðru mu? Kosova kendine has bir durum. Baþka bir bölge ya da ülkeye emsal olmaz. Kuzeyde yaþayan Sýrp azýnlýðýn Kosova dan ayrýlarak Sýrbistan a katýlabileceði yönünde söylentiler var. Bazý kesimler bunu bir tehdit olarak kullanmak istiyor. Ama Sýrplarýn büyük bir çoðunluðunun Kosova da kalacaðýna inanýyorum. Son zamanlarda onlara yönelik önemli geliþmeler oldu. Artýk Kosova kurum ve kuruluþlarýnda görev alýyorlar. Sýrp vekil ve bakanlar var. Yerel yönetimlerde ve diðer her kademede görev alýyorlar. Baþbakan Erdoðan ile ekonomik iliþkileri de konuþtunuz sanýrým? Elbette görüþmelerimizde bu gündeme geldi. TÝKA nýn çalýþmalarý var. Ayrýca, eðitim ve enerji konularýný da ele aldýk. Çünkü Türkiye bu konuyla yakýndan ilgileniyor. Türkiye den bankacýlýk alanlarýnda da önemli yatýrýmlar olabilir. ODTÜ nün Ankara daki gibi bir kampüs açmak için teferruatlý çalýþmalarý var. Yabancý yatýrýmlar konusunda bizim yapacaðýmýz ise bir rekabet ortamý oluþturup ülke için en iyisine karar vermek olacak. Kampüs konusunda takvim var mý? Bazý baðlantýlarý çoktan kurmuþ durumdalar ve bazý adýmlar atýldý bile. Daha detaylý bir þey söyleyemem. Ama biz bu projeye büyük destek veriyoruz. Akbulut: Hazýrlýk çalýþmalarý yapýyoruz ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut, Kosova da kampüs kurulmasý yönünde bazý ön hazýrlýklarýn yapýldýðýný belirterek kararýn devlet tarafýndan verileceðini söyledi. Kosova Baþkaný Seydiu nun açýklamalarýný deðerlendiren Akbulut, Türkiye nin yararýna olacaksa ve görev verilirse biz hazýrýz, mutluluk duyarýz. dedi. Kosova Baþkaný ile daha önce bu konuda bir görüþme yaptýklarýný, ama henüz somut bir adým atýlmadýðýný belirten Rektör Akbulut, Dýþiþleri Bakanlýðý yetkililerinin de projeye olumlu baktýðýný aktardý. Kýbrýs taki kampüslerini hatýrlatan Akbulut, Bu bir devlet kararýydý. Devlet stratejisine uygunsa Kosova da da aynýsýný yaparýz. dedi. Rektör, ilk planda öðrenci deðiþimi ve öðretim görevlisi yetiþtirme programlarýyla da Kosova ya destek verilebileceðini kaydetti. (EFRASYAP) Kosova gündemi Sencar Karamuço Rüyalarımız gerçek oldu ve baðýmsýzýz... NATO müdahalesi ile de facto (geçici) baðýmsýzlýðýný kazanan Kosova, Pazar günü de jure (hukuksal) olarak baðýmsýzlýðýný kazanmýþ bulunuyor. Devletlerin baðýmsýzlýk ilanýný de jure olarak tanýmasý ile birlikte baðýmsýzlýk tescillenirken, Kosova, uluslararasý toplumun en genç yeni üyesi olarak uluslararasý toplumdaki yerini aldý. Son yýllarda baðýmsýzlýk o kadar dillendirildi ki, uluslararasý toplum beli bir süreç içinde Kosova ile yattý ve kalktý desek abartý olmaz. Sorunun çözümü için yapýlan onca görüþme sorunun artýk tek çözüm yolunun kaldýðýný açýkça gözler önüne serdi. Bunun da yakýndan þahidi olan batýlý devletler baðýmsýzlýk konusunda karar kýldý. Ve Kosova tek taraflý baðýmsýzlýðýný ilan ederek, yýllardan beri özlemini çektiðimiz baðýmsýz Kosova ya kavuþmuþ olduk. Baðýmsýzlýk bugüne kadar Kosova nýn iç ve dýþ politikasýnýn en önemli yapý taþýný oluþturdu. Kosova nýn ilan etmiþ oldu baðýmsýzlýðýn devletler tarafýndan de jure olarak kabul edilmesi ile artýk Kosova nýn geleceði altýn harflerle yazýlmýþ oldu. Ama bu parlak geleceðin tam olarak halka yansýmasý için þimdi baðýmsýzlýktan sonrasýna bakýp, ileriye dönük adýmlar atmamýz gerekmektedir. Çünkü, baðýmsýzlýðýmýzý kazandýk, þimdi her þey peþinden gelir diyerek, beklemek hayalden öteye gitmez. Kosovalý liderler, bugüne dek baðýmsýzlýðýn kazanýlmasý yönünde yürütmüþ olduðu birlik ve beraberlik siyasetini bu süreçten sonra da yürütmesi büyük önem arz etmektedir. Kosova nýn kalkýnmasý için acilen bir reform paketi kabul edilip, yabancý sermeyenin Kosova da yatýrým yapmasý için olanaklar yaratýlmasý gerekmektedir. Kosova nýn bu süreçten sonra yardýmlarla deðil de üretimle kalkýnmasý gerekmektedir. Kosova nýn baðýmsýzlýðýný denetlemek için Kosova da görev alacak olan Avrupa Birliði ni bu süreçte iyi kullanýp, özellikle Avrupa Birliði fonlarýndan gerektiði yararlanýp, Kosova nýn kalkýnmasýna zemin hazýrlayalým. Baðýmsýzlýk belki bütün sorunlarý halledemeyecek, ama var olan karamsar tabloyu ve ben kimim? nereliyim? Sorunsalýný da bir kenara itecektir. Artýk bizler birer Kosova Cumhuriyeti nin vatandaþý olarak, kendi bayraðýmýza, kendi anayasamýza, kendi geleceðimize sahip olacaðýz. Ve bu noktadan sonra hayata daha iyimser, bakmamýza hizmet edecektir. Baðýmsýzlýk, beraberinde yeni Kosova bayraðýný da getirdi. Yeni bayrak tam anlamýyla Kosova yý kucaklayýcý olmakla birlikte, Kosova nýn geleceðinin Avrupa Birliði içinde olduðunu haykýrýyor. Yeni Kosova bayraðý, uluslararasý toplumun sürekli dile getirdiði çok uluslu Kosova ya harfi harfine uyuyor. Bayrakta var olan altý yýldýz, Kosova da yaþayan tüm topluluklarý kapsýyor. Yýldýzlar, Arnavutlarý, Sýrplarý, Türkleri, Boþnaklarý, Goralýlarý ve RAE (Rom, Aþkali ve Mýsýrlýlarý) sembolize ediyor. Bayraða yansýyan bu haklarýn kardeþliði tablosunun Anayasa ya da yansýmasýný diliyoruz. Bu haftadan itibaren Anayasa taslaðý kamuoyu ile ilgili aleni tartýþmalar yapýlacaktýr. Türk toplumu olarak, ister sivil toplumlar isterse de birer birey olarak bu tartýþmalarýn içinde yer alýp, Türkçe nin ve Türk toplumunun haklarýnýn garanti alýnmasý için mücadele etme zamaný olduðunu düþünüyorum. Ve herkesi bu konuda üstüne düþen görevi yerine getirmeye davet ediyorum. Haklarýmýzý anayasa ile güvence altýna alma zamanýdýr ve bu zamaný kaçýrmayalým diyorum ve Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn hepimize hayýrlara vesile olmasýný diliyorum.

6 Fevzi Karamuço Baðýmsýzlýk kilidini açan anahtar sonunda bulundu Kosova bugüne kadar baðýmsýz bir devlet olmadý. Ta ki bu Pazar gününe kadar. 17 Þubatta ilk defa baðýmsýz Kosova nýn temelleri atýldý. Cumhuriyet düzeni çerçevesinde baðýmsýz ve egemen Kosova devleti kuruldu. Bu yýl, bu ay, bu hafta, bu gün baðýmsýzlýk ilaný ile ilgili bekleyiþler 17 Þubatta son buldu. Havanýn soðuk olmasý bile halkýn sokaklara dökülmesini önleyemedi. Vatandaþlar soðuðu bakmaksýzýn yýllardan beri özlemini çektiði baðýmsýzlýðý kutlamak için sokaklara akýn etti. Bu ilandan sonra Coðrafya dersinde çocuklara Avrupa hartasýnda yeni bir devletin daha doðduðu öðretilecek. Coðrafya öðretmenleri öðrencilerine bu yeni kurulan ve adýnýn Baðýmsýz Kosova olduðu bu devlet hakkýnda öðrencilerine bilgi verecekler. Öðretmenler, Kosova nýn Balkan yarýmadasýnýn kuzey batýsýnda bulunduðunu, madenlerle zengin olduðunu, geniþ bir tarihi öneme sahip olduðunu öðrencilerine öðreteceklerdir. Fransa Cumhurbaþkaný Nikola Sakozi bu yönde ilk dersi verdi. O, Fransa da bir okula yaptýðý ziyarette Avrupa hartasýnda yeni bir devlet kurulacaðýný ve öðrencilerin artýk bu yeni devleti de öðreneceklerini ifade etti. Tarih öðretmenleri ise artýk Balkan tarihinden bahsederken, tarihin derinliklerine inerek Kosova tarihinden kesitleri de öðrencilerine aktaracaklardýr. Onlar, Kosova kazanýnýn yüz yýllardan beri kaynadýðýný ve 17 Þubatta söndürülerek, yýllardan beri süren haksýzlýklardan bahsedecekleridir. Uzun zaman açýlmak için bekleyen ama anahtarýnýn bulunamadýðýndan dolayý kapalý olan, baðýmsýzlýk kapýsýný açacak anahtar, nihayet bulundu. Kapýyý aralayacak olan sihirli anahtarýn bulunmasý için çok büyük çaba ve mesailer harcandý. Bu çabalar sadece Kosovalýlar tarafýndan deðil de uluslararasý toplumca da harcandý. Taraflarýn aralarýnda anlaþarak kapýyý açmaya denemeleri yönünde yapýlan bütün çaðrýlarýn bir sonuç vermemesinden sonra arabuluculuða soyunan Marthi Ahtisari, Kosova nýn kapýsýný açacak sihirli anahtarý taraflara uzattý. Priþtine kapýnýn bu çeþit açýlmasýný kabul ederken, Belgrat ve Moskova buna karþý çýktý. Taraflarýn bu öneriden sonra da kapýnýn açýlmasý konusunda anlaþamayýnca ister istemez Ahtisaari nin anahtarýna baþvurma zorunda kalýndý ve Priþtine, Kosova nýn kapýsýný 17 Þubatta Ahtisari nin sihirli anahtarýyla açtý. Bundan sonra kapýnýn kontrolünü uluslararasý toplum adýna Avrupa Birliði yapacak. Sýrbistan ve Rusya, kapýnýn bu çeþit açýlmasýna yýllarca karþý gelmelerine raðmen uluslararasý toplum ve Priþtine kilidin bu þekilde açýlmasýna karar vererek, Belgrat ve Moskova yý kapýnýn baþýndan dýþlamýþ oldular. Kosovalýlar uzun zamandan beri Kosova nýn barýþ kapýsýnýn açacak anahtarýný bulduklarý savunurken, Sýrbistan ise bunu tepki ile karþýlýyordu. Sýrbistan, Kosova topraklarýnýn kendisinin ayrýlmaz bir parçasý olduðu tezini savunurken, kimsenin elinden Kosova nýn anahtarýný alamayacaðýný savunuyordu. Kosovalýlar baðýmsýzlýk kapýlarýný açacak altýn anahtarý Ahtisaari nin önerisine dayandýrarak yaparak, Kosova yý Avrupa ya taþýyacak olan kapýnýn kilidini sonuna kadar açtý. Kosova nýn baðýmsýzlýk kapýsýnýn kilidini açan altýn anahtar, herkes için demokrasi, eþitlik, hoþgörü için sýcak bir ortam oluþturacak. Bu sýcak ortam etrafýnda toplanacak Kosovalý vatandaþlarý, ayýrýcý deðil birleþtirici unsurlarý dikkate alarak, geleceklerini ortak bir þekilde belirleyecekler. Bugüne kadar Kosova kilidini açmak için farklý anahtarlar denendi. Ama Kosova nýn kapýlarýný açacak anahtarýn bulunmasý konusunda büyük zorluklar çekildi. Ama hiç biri Kosova ya baðýmsýzlýk kilidini açacak, istikrarý saðlayacak anahtar olmadý. Ama çok sayýda yapýlan giriþimlerden sonra Kosova vatandaþlarý, altýn anahtarla kendi kaderinin kilidini açma þansýna sahip oldular. Avrupa nýn göbeðinde bulunan ve barýþ anahtarlarý bulunmayan tek bölge Kosova idi. Burada yýllardan beri süre giden istikrarsýzlýk, diðer bölgelere de sýçramaya durumunda bulunuyordu. Komþumdaki yangýn bize de sýçrayabilir felsefesini dikkate alan uluslararasý toplumun giriþimi ile Avrupa nýn kanayan yarasýna barýþ yolunu ile saracak merhem bulundu. Baðýmsýzlýk, Kosova nýn kapýsýna 17 Þubatta dayandý. O gün uzun yýllardan beri beklenen konuk gelmişti. Konuk, biraz uzun yolculuktan yorgun düşmüştü. Konuk belki biraz geç geldi, ama hayýrlý geldi. K o s o v a 6 Sarýnýç, Krasniçi yi Kosova Türk E þ g ü d ü m Bürosu Þefi Mustafa Sarnýç, Kosova Meclis Baþkaný Yakup Krasniçi yi makamýnda ziyaret ederek TBMM Baþkaný Köksal Toptan ýn tebrik mesajýný iletti. Görüþme ardýndan basýna açýklamada bulunan iki yetkili Türkiye ile Kosova arasýnda dostluðun her geçen gün daha da sýkýlaþarak pekiþtiðini ifade ettiler. Krasniçi, Eþgüdüm Ofisi Þefi Mustafa Sarnýç ile çok sýcak bir görüþme gerçekleþtirdik. TBMM Baþkaný Köksal Toptan ýn yaný sýra diðer kurumlarýn tebrik mesajýný iletti. Ben de kendilerine teþekkür ettim. Ayrýca Kosova kurumlarýnýn teþekkürlerini ilettim. Türkiye nin Kosova ya savaþ sýrasýnda ve savaþ sonrasýnda verdiði desteklerden dolayý þükranlarýmýzý ilettim. Kosova devlet sürecinde verdikleri desteklerden dolayý da teþekkürlerimi ilettim. Tabi ki doðal olarak Kosova ve Türkiye iliþkilerinin dostluðu tarihe dayanmaktadýr; kendileriyle tarihi iliþkilerimiz vardýr. Doðal olarak Kosova da bir Türk nüfusu bulunmaktadýr. Ayný zamanda Türkiye de de belirli bir Kosovalý Arnavut nüfusumuz bulunmaktadýr. Bundan dolayý iliþkilerimiz çok yakýn ve sýkýdýr. Ayrýca Türkiye ile sýký ekonomik iliþkilerimizde varolmaktadýr. Ve inanýyoruz Kosova Demokratik Türk Partisi, ABD nin Ulusal Demokratik Enstitüsü (NDI) arasýnda iþbirliðini içeren bir iyi niyet anlaþmasý imzaladý. KDTP nin Priþtine deki Ofisi nde imzalanan anlaþma, Ekim 2009 a kadar NDI ýn KDTP ye yapacaðý teknik yardýmlarý içeriyor. NDI, anlaþmanýn geçerli olduðu süre içerisinde KDTP ye danýþmanlýk hizmetlerinin yaný sýra, Parti þubeleri, seçilmiþ Parti temsilcileri, kadýn kollarý ve gençlik kollarýyla ilgili faaliyetlere destek olmakla birlikte, saðlýklý bir veri bankasý oluþturarak üyelerle iliþkileri geliþtirme gibi konularda da yardýmcý olacak. KDTP Genel Baþkaný Mahir Yaðcýlar, NDI Kosova Müdürü Carlo Bindo ya KDTP ye verdikleri desteklerden dolayý teþekkür etti. ziyaret etti Kosova Türk Eþgüdüm Bürosu Þefi Mustafa Sarnýç, Kosova Meclis Baþkaný Yakup Krasniçi yi makamýnda ziyaret ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Köksal Toptan ýn tebrik mesajýný iletti. ki ilerde de Kosova nýn baðýmsýzlýk sürecinde ve sonrasýnda bu iliþkilerin devamýný ve daha da sýkýlaþtýrýlmasýný diliyoruz. dedi. Sarnýç ta TBMM Baþkaný Köksal Toptan ýn tebrik mesajýný ilettim. Ben de þahsým adýna hem de Türkiye devleti adýna Kosova Meclis Baþkaný Sayýn Yakup Krasniçi ye görevinde baþarýlarýný diledim. Bu görüþme Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova arasýndaki iliþkilerin genel olarak bir kere daha ele alýnmasýný saðladý. Siyasi iliþkilerin mükemmel düzeyde seyrettiðini kendilerine ifade ettim. Kosova daki Türklerin ve Türkiye de yaþayan kosova kökenli vatandaþlarýmýzýn iki taraf arasýnda önemli bir köprü görev gördüðünü ifade ettim. Kültürel iliþkiler ve Kosova daki soydaþlarýmýzýn durumunu ele aldýk. Özellikle ekonomik alanda önümüzdeki dönemde Türkiye den gelebilecek çok önemli yatýrýmlar konusunu görüþtük. Özellikle eðitim ve saðlýk alanýnda büyük bir açýlým yapabileceðimizi kendilerine ifade ettik. Ankara daki bir üniversitenin ve bir hastanenin yatýým yapma isteðinden söz ettim. Kýsacasý önümüzdeki dönem de Türkiye nin Kosova nýn kalkýnmasýna ve ileri bir noktaya gitmesi için elimizden gelen desteði esirgemeyeceðimizi belirtti. KDTP, Amerikan Ulusal Demokratik Enstitüsüyle anlaþma imzaladý Kosova Demokratik Türk Partisi, ABD nin Ulusal Demokratik Enstitüsü arasýnda iþbirliðini içeren bir Ýyi niyet Anlaþmasý imzaladý. Anlaþma, 2009 yýlýnýn ekim ayýna kadar Amerika Ulusal Demokratik Enstitüsünün KDTP ye yapacaðý teknik yardýmlarý yaný sýra danýþmanlýk hizmetlerinin, Parti þubeleri, seçilmiþ Parti temsilcileri, kadýn kollarý ve gençlik kollarýyla ilgili faaliyetlere destek olacak.

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Baþbakan Haþim Thaçi, ile özel roportaj Thaçi: Baðýmsýzlýk sürecinde Türkiye nin yanýmýzda olmasýný istiyoruz Kosova Baþbakaný Hashim Thaçi, muhabirimiz Enis Tabak ý makamýnda kabul ederek son günlerde

Detaylı

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý 15 Nisan Pazar günü Gora nýn Brod köyünde DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan geleneksel hale gelen Çanakkale Þehitlerini anma töreninin üçüncüsü düzenledi. Törene

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Zambaðý nýn 3 ncüsü Tolga Kazaz Kosova nýn Prizren þehrinde 14 yýldýr geleneksel olarak düzenlenen Prizren Zambaðý müzik yarýþmasý Salý gecesi Türkiye Ekonomi Bankasý nýn-teb ana sponsorluðunda

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Orman yangýnlarýnýn maliyeti; 17,5 milyon avro Avrupa nýn birçok bölgelerinde olduðu gibi Kosova da da bu yaz aylarýnda meydana gelen orman yangýnlarý büyük maddi zarara yol açtý. Kosova da ormanlar yangýnlar

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KDTP Mamuþa Þubesi Kosova Milletvekili Adayý Rifat Krasniç Kosova Demokratik Türk Partisi Mamuþa Þubesi nde 28.08.2007 tarihinde yapýlan toplantýda, 17 Kasým 2007 tarihinde Kosova da yapýlacak seçimlerde

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ THY Kosova daki 5. Yýlýný Kutladý Türk Hava Yollarý (THY) düzenlediði törenle Ýstanbul ile Priþtine arasýnda baþlayan uçak seferlerinin 5. yýlýný görkemli bir þekilde kutladý. Çok sayýda davetlinin hazýr

Detaylı

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. sayfa 10 da Þpat: Belediye seçimlerinde iddialýyýz KDTP Prizren Şubesi Baþkaný ve Prizren Belediye Baþkan adayý Ercan Þpat ile seçimler, seçim sistemi, seçim stratejisi, seçimden beklentilerini bir söyleþide

Detaylı

Kosova Meclisi Medyalarla Ýliþkiler Kurma ile Yayýnlama Dairesi

Kosova Meclisi Medyalarla Ýliþkiler Kurma ile Yayýnlama Dairesi UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Missionin Kosovo NATIONS UNIES Mission d'administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo KUVENDI I KOSOVËS SKUP{TINA KOSOVA ASSEMBLY OF KOSOVO

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

Huzur Pikniði'nde buluþtular

Huzur Pikniði'nde buluþtular Trafik tedbirleri meyvelerini veriyor Çorum Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan trafik denetimleri ve alýnan tedbirler meyvelerini veriyor. *HABERÝ 9 DA Huzur Pikniði'nde buluþtular Çorum Emniyet Müdürlüðü

Detaylı

Brüksel'den sevindirici haber geldi

Brüksel'den sevindirici haber geldi MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan: "Yemeyen yedirmeyen, çalmayan, çaldýrmayan Belediye Baþkanlýðý yapmak adýna aday oldum" Gazetemizi MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ile birlikte ziyaret eden MHP

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

Darýsý Saat Kulesi ne

Darýsý Saat Kulesi ne Anadolu nun þifreleri Hitit eserlerinde gizli Hitit dönemi eserleri, Anadolu tarihine ýþýk tutan bilgi ve belgeler içeriyor. ÇORUM Çorum daki arkeolojik kazýlarla gün yüzüne çýkarýlan Hitit dönemi eserleri,

Detaylı

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor.

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor. Belediye nin faaliyet raporu onaylandý Adaletle hizmet ediyoruz * HABERÝ 7 DE Madenlerin Çorum a katkýsý yýlda 100 milyon TL yi aþýyor Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum daki madenlerin

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

Ambalaj atýklarý milli servet

Ambalaj atýklarý milli servet Katýlým Emeklilik ten Gazeteciler Cemiyeti ne ziyaret Cemiyet üyelerine özel bireysel emeklilik fýrsatý Ziyarette, Cemiyet üyeleri için hazýrlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Planý ele alýndý. ÇORUM Katýlým

Detaylı

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz OKA 26 milyonluk hibe verecek OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. 3 ARALIK 2013 SALI * HABERÝ 2 DE Naci Bostancý Kürtlere asimilasyondan söz etti Meclis

Detaylı

Yabancý öðrencilerin tercihi Hitit Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KýrgýzRus Slavyan

Yabancý öðrencilerin tercihi Hitit Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KýrgýzRus Slavyan Yabancý öðrencilerin tercihi Hitit Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KýrgýzRus Slavyan Üniversitesi'nin 20. Kuruluþ Yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Kýrgýzistan'ýn baþkenti Biþkek

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ Proje tamam para yok Toplumsal mutabakata Türkiye nin ihtiyacý var Engelli öðrenciler, Almanya gezisi için destek bekliyor Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan hazýrlanan

Detaylı