Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve"

Transkript

1 KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tüm vatandaşlarımıza Kosova nın bağımsızlığı hayırlı olsun. SAYI: 416 YIL: 10 Çarşamba,, 20 Şubat 2008 Fiyatý: 0.50 Bir yüzyıl bekleyişten sonra... Yeni Dönem KTM Çalışanları Yaþasýn Baðýmsýz Kosova! Meclis Pazar günü yapmýþ olduðu olaðanüstü, tarihi toplantýsýnda, Kosova, baðýmsýz, egemen ve demokratik bir ülke olduðunu dünyaya ilan etti. Baþbakan Haþim Thaçi nin milletvekillerine okuduðu baðýmsýzlýk deklarasyonu, meclis salonunda bulunan 109 milletvekili tarafýndan ayakta ve oy birliði ile kabul edildi. Devletlerin bağımsızlığı tanıması ile Kosova fillen Sırbistan dan ayrılmış oldu. Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve devlet sembollerinin kabulü ile ilgili noktalarý görüþmek için toplanan meclis, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ilan ederek yýllardan beri süren özleme son vermiþ oldu. Meclis Baþkaný Yakup Krasniçi nin konuþmasýyla baþlayan oturum, Baþkan Fatmir Seydiu ve Baþbakan Haþim Thaçi, günün anlamý ile ilgili yaptýklarý konuþmalar ile devam etti. AB ve Avrupa-Atlantik kurumlarýyla bütünleþme yolunda ilerlemeye devam edeceklerini kaydeden Kosovalý liderler, hiçbir kuvvetin kendilerini bu yoldan geri çevirmeyeceðini söylediler. Kosova nýn bugün her zamandan çok dostu olduðunu ve dostlarýnýn yarýn daha da artacaðýný belirten liderler, Kosova nýn özellikle son 10 yýlda ABD, AB ve NATO dan büyük destek gördüðünü ifade ettiler ve bunun için þükranlarýný dile getirdiler. Seydiu ve Thaçi, yeni Kosova da etnik topluluklarýn haklarýnýn daha fazla korunacaðýný, hoþgörü, ilerleme ve karþýlýklý saygý esasý üzerine yeni iliþkilerin kurulacaðýný vurguladýlar. Bütün komþularla iyi iliþkiler kurmaya devam edeceklerini bildirdiler ve bu çerçevede Sýrbistan ile de karþýlýklý saygýya dayalý iliþkiler kurma arzusunu dile getiren liderler, Kosova nýn bugünden itibaren özgür, egemen ve baðýmsýz uluslarýn bir parçasý olarak, özellikle BM özel elçisi Martti Ahtisaari nin önerdiði planý büyük bir kararlýlýkla yürürlüðe koyacaðýný belirttiler. Liderler, memnuniyetle kabul ettikleri Avrupa Birliði M i s y o n u n u n (EULEX) Kosova da d e m o k r a t i k geliþmelere yardýmcý olacaðýný ve misyonun Ahtisaari nin önerdiði planýn uygulamaya g e ç i r i l m e s i n i g ö z e t l e y e c e ð i n i bildirdiler. Kosova nın bağımsızlığını şu ana kadar tanıyan ülkeler: Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya, Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya, Arnavutluk, Estonya, Afganistan, Letonya, Belçika, Finlandiya, Litvanya, Kosta Rika, Avustralya ve Senagal Seydiu ve Thaçi, bugünün zor günlerin arkada býrakýldýðý, yeni bir geleceðin baþlangýcý olduðunu söylediler ve Sýrplarý Kosova da kalmaya, geleceklerini ve Avrupa Kosovasýný hep birlikte inþa etmeye çaðýrdýlar. Liderler, Kosova nýn Sýrplar baþta olmak üzere Türkler, Boþnaklar, Romanlar ve diðer etnik topluluklarýn yurdu olduðunu, yarýnlarýnýn güvenli olduðunu belirttiler. Kosova Baþkaný ve Baþbakaný, dünya ülkelerini Kosova yý tanýmaya da çaðýrdýlar. Devamı sayfa 2 de

2 K o s o v a 2 Yaþasýn Baðýmsýz Kosova! Baðýmsýzlýk bildirgesini Baþbakan okudu Konuþmalarýn ardýndan Meclis Baþkaný baðýmsýzlýk bildirgesini okumasý için Baþbakan Haþim Thaçi yi tekrar kürsüye davet etti. Baþbakanýn, milletvekillerine hitaben okuduðu Kurumlarýn iradesini dile getiriyor ve Kosova daki bütün toplumlarýn hak ve özgürlükleri ve karar verme mekanizmalarýna olan katýlýmlarýný koruma ve desteklemeye olan baðlýlýðýmýzý ifade ediyoruz. þeklindeki bildirge þöyle devam ediyor: Ahtisaari planýnýn getirdiði yükümlülüklere baðlý kalacak ve gelecekte de baþta bu planýn etnik toplumlarýn haklarýyla ilgili olan Ek 12 si olmak üzere bu yükümlülükleri yerine getireceðiz. Kosova ya bir AB yargý ve polis misyonu gönderilmesinin memnuniyetle karþýlandýðý bildirgede, NATO ya mevcut barýþ misyonunu sürdürmesi yönünde çaðrýda da bulunuluyor. Belgede, Kosova nýn Balkanlarda uzlaþmaya katkýda bulunacaðý da belirtilerek, baþta Sýrbistan olmak üzere bütün komþularla iyi iliþkiler kurma dilekleri dile getiriliyor. Baþbakan tarafýndan okunan Baðýmsýzlýk Bildirgesi, ayakta alkýþlanarak oy birliði ile kabul edildi. Oturuma katýlan bütün milletvekillerinin imzaladýðý bildirge ile Kosova yýllardan beri arzuladýðý baðýmsýzlýðýna kavuþmuþ oldu. Yeni Kosova bayraðý da kabul edildi Baðýmsýz Kosova nýn yeni bayraðý Priþtine de parlamentoda vekillerin alkýþlarý arasýnda tanýtýldý. Bayrak mavi renkte, ortasýnda sarý renkte Kosova haritasý, bayrakta ayný zamanda bütün topluluklarý temsil eden beyaz renkte altý yýldýz da yer alýyor. Meclis Baþkaný Yakup Krasnici, Ýþte dünyanýn en genç devletinin yeni bayraðý diyerek, altý yýldýzla birlikte mavi fon üzerine sarý renklerde Kosova nýn sýnýrlarýný gösteren bayraðý alkýþlar arasýnda gösterdi. Oylamaya 109 milletvekili katýldý Baðýmsýzlýk Bildirgesinin okunmasýndan sonra yapýlan oylamaya 109 milletvekili katýldý. Toplantýya katýlan milletvekilleri, Kosova yý baðýmsýz yapan bildirgeyi açýk oylamada oy birliðiyle ayakta alkýþlayarak kabul etti. Parlamentonun, aralarýnda Sýrplarýn da bulunduðu 11 azýnlýk üyesi ise oylamaya katýlmadý. Parlamento Baþkaný Yakup Krasniçi, oylamadan sonra yaptýðý açýklamada, Kosova baðýmsýz, egemen ve demokratik bir ülkedir. Milletvekilleri Kosova yý baðýmsýz, egemen ve demokratik bir ülke ilan etme arzularýný 17 Þubatta ifade etti diye konuþtu. Baðýmsýzlýk ilaný halký sokaklara döktü Baðýmsýzlýk ilaný öncesinde ve sonrasýnda da bütün Kosova da mutluluk ve heyecan doruktaydý. Baðýmsýzlýk ilaný ile birlikte halk, sokaklara dökülürken, baðýmsýzlýðý geç saatlere kadar doyasýya kutladý. 7 den 77 yediye kadar herkesin katýldýðý kutlamalarýn sakin ve hiçbir olumsuz olayla noktalanmasý yetkilere tarafýndan takdir edildi. Mitroviça da patlama Kosova nýn baðýmsýzlýðýný kabul etmesinden sonra ilk olumsuz haber Mitroviça dan geldi. Polis, kentte BM ye ait bir mahkeme binasý yakýnlarýnda meydana gelen patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadýðýný bildirdi. Patlamayla ilgili soruþturma baþlatýldýðýný belirten polis, BM binasýna AB nin Kosova ya göndereceði misyonun mensuplarýnýn yerleþtirileceðini kaydetti. Sýrbistan da baðýmsýzlýkla ilgili olaylar çýktý Öte yandan Sýrbistan da, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ilan etmesine kýzan Sýrplar, baðýmsýzlýða en büyük desteði verdiðini düþündükleri ABD nin baþkent Belgrat taki büyükelçiliðini taþladý. Çoðu genç 2 bin kadar Sýrp, 500 den fazla güvenlik görevlisinin koruduðu Büyükelçiliðin etrafýný sararak, Kosova, Sýrbistan ýn kalbidir sloganýný attý. Büyükelçiliðin bulunduðu bölgedeki trafiði alt üst eden ve binaya taþ atan göstericiler camlarý kýrdý. Priþtine de baðýmsýzlýk dev pastasý kesildi Kosova nýn Fellini Pastanesi nin baðýmsýzlýk günü nedeniyle hazýrlamýþ olduðu 100 metre karelik dünyanýn en büyük pastasý Priþtine nin merkezinde kesildi. Meydanda baðýmsýzlýðý kutlamaya gelen vatandaþlara daðýtýlan 3 ton aðýrlýðýndaki pasta kesiliþi, renkli sahnelere sahne oldu. Bağımsızlık ile ilgili fotoğraflar: Barış Karamuço ve Şakir Bobay

3 3 K o s o v a Baðýmsýzlýk rüzgarý Prizren de de esti Kosova baðýmsýzlýðýnýn ilanýna günlerdir 17Þubat hazýrlýk yapan Kosova nýn tüm diðer belediyeleri olduðu gibi, Prizren Belediyesi nde de baðýmsýzlýk arifesi ve baðýmsýzlýk ilaný gününde unutulmaz bir coþku ve hareketlilik yaþandý. Sýfýrýn altýna düþen soðuða raðmen gecenin geç saatlerine kadar süren kutlamalar, mavi desen, sarý kosova haritasý ve beyaz yýldýzlý yeni Kosova bayraklarýyla taçlandý. Prizren Belediyesi ev sahipliðinde oluþturulan kutlama ve organizasyon komisyonlar eþliðindeki hazýrlýklar Kosova baðýmsýzlýðýnýn ilaný anýna kadar sürdü. Þehrin merkezi ve sokaklarý Arnavut ulusal bayraklarý yaný sýra bu süreçte katkýsý geçen ülkelerin bayraklarý Prizren caddelerinde dalgalandý. Kosova nýn diðer belediyelerine kýyasla Prizren sokaklarýnda asýlan Türk bayraklarý da bu tarih anýn ayrýlmaz bir parçasýný oluþturdu. Sabah saatlerinden itibaren þehrin ana caddeleri trafiðe kapatýldý. Kutlamalar belediyede baþladý Þadýrvan meydaný, kutlamalara merkezlik etti Diðer yandan Prizren deki kutlamalar vatandaþ kitlelerinin davul zurna eþliðindeki sokak yürüyüþleri ve halaylarýyla baþladý. Þehir merkezi Þadýrvan da deðiþik noktalarda kurulan stantlarda vatandaþlara ücretsiz içki, pasta ve þekerlemeler daðýtýldý. Saat 15:00 sularýnda Prizren halký Kosova Meclisinin devlet sembolleri ve baðýmsýzlýk ilaný deklarasyonunun kabul edildiði özel oturum naklen yayýnýna kilitlendi. Bütün bar ve eðlence yerlerinde konan dev ekranlarýn karþýsýna geçen serde Agimi, Doðru Yol, Mesk, Fillizler, Podgorski Biseri, Durmiþ Aslano Kültür ve sanat dernekleri yaný sýra çok sayýda sanatçý da yer aldý. Kutlamalar saat 9 da baþlayarak gece saat 23 sularýnda sona erdi. Sokaklar Bayraklarla süslendi Þehrin sokaklarý Avrupa Birliði, Türk, Arnavut ve uluslararasý ülkelerin bayraklarý yaný sýra Mavi üzerinde sarý Kosova haritasý ve beyaz yýldýzlý Baðýmsýz Kosova nýn yeni bayraðýyla süslendi. Bu bayraklar Birlik ve beraberliðin simgesini taþýr nitelikte her adýmda yer aldý. Büyük güvenlik önlemlerinin alýndýðý Prizren bölgesinde kentin giriþ ve çýkýþ noktalarýnda yoðun güvenlik önlemleri alýnarak kentin ana caddeleri trafiðe kapatýldý. Suhaheka yolunda ki KFOR yakýnlýðý, Benaf alýþveriþ merkezi, Maraþ semti ve Wiliam Wolker Türk Kforu Yakýnlarýnda ki noktalarada sivil araçlar park edilerek vatandaþlar yaya olarak þehrin merkezine ilerleyebildiler. Her hangi bir týbbi müdahale için Þadrvan merkezi, Týp Meslek Lisesi ve kentin deðiþik noktalarýnda Ambulans araçlarý yaný sýra Prizren polis ekipleri sabahýn erken saatlerinden gecenin geç saatlerine dek nöbet tuttu. Prizren polis birliklerinden alýnan bilgilere göre baðýmsýzlýk kutlanmalrý boyunca her hangi bir sorunun yaþanmadýðý belirtildi. Prizren Belediyesi Baþkaný Ramadan Muya kutlama hazýrlýklarý ve sonrasý her aþamada kendilerine katký sunan herkese ve özellikle yerel medyalara teþekkürlerini sundu. Kutlamalar Mamuþa da da yapýldý Kutlamalar Prizren Belediye Meclisi nde düzenlenen kokteyl ile baþladý. Prizren Belediyesi organizasyonunda düzenlenen Landoviça daki þehit mezarlýðý ziyaret edilerek, þehit mezarlarýnýn anýtlarýna çelenk býrakýlarak, saygý duruþunda bulunuldu. Kosova baðýmsýzlýðýnýn ilan edilmesi ardýndan Landovica þehitliðinden Prizren e kadar ellerde taþýnan 3 kilometrelik Bayrak Prizren Birliði Binasýnda Baþkan Muya ya teslim edildi. Prizren Belediyesi Baþkaný Ramadan Muya, Bu gün tarihi gündür. Bugünü yaþamak fýrsatýna kavuþtuðumuz için çok mutluyuz. Þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonra da etnik topluluða bakmaksýzýn birlik beraberlik içinde yaþamak hepimizin hakkýdýr. Kosova Baðýmsýzlýðýnýn halkýmýza huzur getirmesini diliyorum diye konuþtu. Prizrenliler, baðýmsýzlýk ilanýyla sokaklara döküldü. Havai fiþek gösterileri eþliðinde Prizren in Arnavut, Türk ve Boþnak halk danslarý ekipleri sahne aldý. Prizren sokaklarýný dolduran kitlelerin coþkusu ve mutluluðu görülmeye deðerdi. Prizren yöresinden de þehir merkezine akýn ettiði halkýn ulaþýmý için ücretsiz otobüs seferleri saðlandý. Sýfýrýn altýna düþen soðuða raðmen gecenin geç saatlerine kadar süren kutlamalar, mavi desen, sarý kosova haritasý ve beyaz yýldýzlý yeni Kosova bayraklarýyla taçlandý. Prizren Belediyesi yetkilileri ve Prizren Polisi tarafýndan yapýlan açýklamada, kutlamalar sýrasýnda herhangi bir olay yaþanmadý. Akþam saatlerinde ise þehrin merkezi Þadýrvan da halka açýk deðiþik konserler düzenlendi. Tüm etnik topluluklarýn yer aldýðý kon- Camilerde baðýmsýzlýkla ilgili ayetler okundu Bu tarihi gün vesilesiyle Prizren in deðiþik camilerinde Yasini Þerif ve Kuran-ý Kerimden ayetler okundu. Kosova baðýmsýzlýðý uðruna hayatlarýný feda edenlere dualar edildi. Halkýn güvenliði için her þey Baðýmsýzlýk kutlamalarýnýn coþkulu geçtiði Prizren de kutlamalara katýlmak için Prizren yöresinden de vatandaþlar akýn etti. Prizren Belediyesi Baðýmsýzlýk ilaný ver kutlamalar komisyonu tarafýndan etraf bölgelerden Prizren e gelmek isteyen vatandaþlarý ulaþtýrmak için 30 otobüs tahsis edildi. Suhareka, Yakova, Jur ve Sredska olmak üzere otobüsler dört noktadan hareket ederek vatandaþlarý taþýdý. Kosova genelinde olduðu gibi Türklerin yoðun olarak yaþadýðý Mamuþa Pilot Belediye Biriminde de baðýmsýzlýk kutlamalarý düzenlendi. Baðýmsýzlýk ilanýný televizyonlarýn naklen yayýnýndan takip eden Mamuþalýlar, baðýmsýzlýk ilanýyla birlikte merkeze döküldü. Canlý müzik eþliðinde çekilen halaylar yaný sýra kurbanlar kesildi. Mamuþa Pilot Belediye Birimi Arif Bütüç ve Mamuþa Pilot Belediye Birimi Astbaþkaný Ganimete Sadiku, günün anlam ve önemiyle ilgili birer konuþma yaptýlar. Mamuþa da ki kutlamalar baðýmsýzlýk vesilesiyle düzenlenen halka açýk konserle devam etti. Yeni Kosova devleti bayraðýnýn göndere çekildiði kutlamalarda halka içki daðýtýldý, kesilen kurban etlerinden mangal partisi düzenlendi. Yüksel POMAK

4 K o s o v a 4 KDTP den liderlere AB Kosova kutlama mesajý Meclisin Kosova nýn tek taraflý baðýmsýzlýðýný ilan etmesinden sonra Kosova Demokratik Türk Partisi, Baþkan Fatmþr Seydiu ya, Baþbakan Haþim Thaçi ye ve Meclis Baþkaný Yakup Krasniçi ye birer kutlama mesajý gönderdi. KDTP Genel Baþkaný ve Çevre ve Alan Planlama Bakaný Mahir Yaðcýlar ýn imzasýný taþýyan mesajda: Kosova bugün tarihi bir gün yaþamaktadýr. Bu vesileyle Kosova Türkleri ve KDTP adýna, Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn ilan edilmesini kutlarken þimdiye kadar ki çalýþmalarýnýzý takdir ederiz. Ýleride, Arnavut toplumu baþta olmak üzere hepimizi ortak ve büyük sorumluluklar beklemektedir. Bugüne kadar olduðu gibi bundan böyle de bulunduðumuz sürece katký sunmaya ve paylaþýmda bulunmaya hazýrýz. Kosova nýn demokratik, çokuluslu ve tüm vatandaþlarýnýn ortak devleti olacaðýna inanarak, bu yapýlanmaya katkýda bulunacaðýmýzý bir daha vurguluyoruz. Yeni oluþan Devletimizde istikrarýn ve refahýn hakim olmasý açýsýndan, Uluslararasý topluluðun Kosova Cumhuriyeti ni bir an önce tanýmasýný arzuluyoruz1 ibarelerine yer verilmiþ. Sahibi ve Genel Müdürü: Mehmet BÜTÜÇ Yazı İşleri Müdürü: Sencar KARAMUÇO Milletvekili Kervan, kültürel miras ve Türkçe eðitim ihtiyaçlarýný gündeme taþýdý Geçen hafta içerisinde düzenlenen Kosova Meclisi oturumunda gündeminde diðerleri arasýnda Kosova Ortak Bütçesi ve 1 Ocak-31 Aralýk 2008 döneminde öngörülen harcamalar konusu görüþüldü. Konuyla ilgili sözü alan KDTP Milletvekili Enis Kervan, Kosova Genel Bütçesi Yasa Tasarýsý hazýrlanýrken olumlu sonuçlarla birlikte, bazý önemli noktalarýn gözden kaçtýðýna iþaret etti. Bu yüzden bazý öneri ve uyarýlarýn dikkate alýnmasý gerektiðinin altýný çizen Milletvekili Kervan, Kosova Kültürel Miras Kurulu nun rahat çalýþabilmesi için bütçeden yeterince katký görmemesinin zorluklara yol açacaðýný vurguladý. Kosova daki Kültür Mirasý mekanlarýnýn korunmasý ve tamiriyle, Kosova nýn genel turizmine katký sunarak turistleri celp edeceðini kaydeden Kervan, Kültüre Kurumsal destek konusuna yer ayrýlan 4. bölümde, azýnlýk topluluklarýn çok uluslu belediyelerde kültürün yaþatýlmasýna destek sunulacaðý ileri sürülüyor. Ancak bu giriþimin hayata geçirilmesi ve söz konusu Kültür Merkezi nin oluþmasý ve ona uygun bir binanýn inþa edilmesi Sayý:416 KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ H a f t a l ý k g a z e t e önkoþullardan biridir. Türk ve diðer topluluklarýn reva görmesi ve yaþatýlmasý için önkoþul olarak bu tür merkezlerin oluþmasý ve ona dahil kiþilerin rahat çalýþabilmesi için bütçe planlamasýnýn buna uygun olarak yapýlasý gerekir. Yasa Tasarýsýnda genç nesillerin geliþmesi, ayakta kalabilmesi, desteklenmesi ve entegrasyonu için öngörülen masraflarý saptarken, Kosova halkýnýn genelini genç neslin oluþturduðunu bilerek onlarýn faydalý etkinlikleri adýna daha büyük miktarýn da ayrýlmasý gerektiðini bilmeliyiz. Ayrýca emeklilik sistemi konusunda da daha duyarlý davranarak, maðdur durumda olan bu kiþilerin onlara layýk þartlarý yaratmamýzý düþünürsek, bütçede daha uygun bir konuma layýk olduklarýný unutmamalýyýz dedi. Eðitim konusunda sahip olduðu deðeri ve etkisi dolayýsýyla bu alanýn özel bütçeye ihtiyaç duyduðunu belirten Kervan, Türk topluluðunun eðitimdeki en büyük sorunu aslýnda, Türkçe ders kitaplarýnýn düþük tirajý, bu kitaplarýn yeterince basýma verilmemesi ve özel bütçeye sahip olmamasýndan ileri gelmektedir. Bundan baþka Arnavutça Ýç Haberler: Fevzi KARAMUÇO Kültür: Ýskender MUZBEG Yayýn Koordinatörü: Taner GÜÇLÜTÜRK Balkan ve Ankara Muhabiri: Erhan TÜRBEDAR Gilan Muhabiri: Celal MUSTAFA Mamuþa Muhabiri: Suphi MAZREK Muhabirler Koordinatörü: Enis TABAK Muhabir: Yüksel POMAK Spor: Ýsmail MAKASÇÝ, Abdülkadir BIYIKLI Mizanpaj: Eren BÜTÜÇ Yazýlarda ortaya atýlan fikirler, yazarlara aittir. Gazetemizin resmi görüþü deðildir. Yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. Adres: Adem Yaþari No: 8, Prizren/Kosova Tel Fax: (0) misyonunu onayladı AB, Kosova'ya kişilik bir sivil misyon gönderme planlarını 16 Şubat Cumartesi günü onayladı. Eulex adlı misyon mevcut UNMIK'in yerini alacak. Başlangıçta iki yıllık bir görev süresine sahip olacak olan misyonun görevi, Kosova kurumlarına bağımsız ve çok ırklı bir yargı sistemi ve çok ırklı bir polis teşkilatı kurmakla ilgili bütün alanlarda rehberlik ve danışmanlık etmek olacak. AB'nin Kosova'daki özel temsilciliği görevine resmi olarak Peter Feith atandı ve misyona eski KFOR komutanı Fransız Korgeneral İv de Kermabon başkanlık edecek. İlk temsilcilerin tüm misyonun dört ay içinde görevlendirilmesine hazırlık yapmak amacıyla bir veya iki hafta içinde Kosova'ya ulaşmaları bekleniyor. Solana, kararı selamladı Avrupa Birliği Ortak Dış Siyaset ve Güvenlik Yüksek temsilcisi Havier Banka: Raiffeisen Bank Yeni Dönem Hesap No: Baský: SIPRINT basýmevi Prizren Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý yayýnýdýr. Solana, Avrupa Komisyonunun misyonun Kosova da görev alması yönünde almış olduğu kararı selamladığını duyurdu. Solana, Kosova nın Avrupa Birliği özel temsilcisi görevine seçilen Piter Feith, ile EULEX misyon şefliğine atanan İv de Kermabo nun seçilmelerini selamladı. Yeni görevlerine seçilen Feith ve Kermabo nun çalışmalarında başarılı olmalarını dileyen Solana, özellikle Feith in, Kosova ve AB arasında önemli köprü görevi göreceğini söyledi. Türkiye de misyonuna katılacak Eulex gücünün Kosova'ya hemen gitmeyeceği ifade edilirken, gücün ilk bölümü (bağımsızlığın ilanından sonra) Kosova'ya 1 veya 2 hafta içinde ulaşacak. Eulex, 4 ay boyunca Kosova'da görev yapacak ve 1500'ü polis 250'si hakim ve diğerleri ise savcılardan oluşacak. Bu güce bütün AB üyesi ülkelerin yanı sıra Türkiye'den ve ABD'den de katılım olacak. ders kitaplarýnýn Türkçe ye çevirisindeki gerileme ve bunun da paraya baðlý olmasý, Türk öðrencilerini dezavantajlý duruma sürüklemekte ve bu sorunu bileþik kýlmaktadýr þeklinde konuþtu. Yasa Tasarýsýna göre Prizren belediyesinde Türk Topluluðunun kullanýþýna verilecek bir okul binasýnýn inþasý için euro öngörüldüðünü kaydeden Kervan, Türkçe ders kitaplarýnýn basýlmasýna adanacak özel bir bütçeden bir miktarýn ayrýlmasý þarttýr. Kaldý ki 150 bin euro ile böyle bir ilkokul binasýnýn inþaatý da olanaksýzdýr. Bu tutar sadece Prizren in Ortakol semtindeki Abdül Fraþeri Ýlkokuluna 4 dershanelik ek bina inþaatý için öngörülmüþtür, dahasý bu ek bina projesinin Türk topluluðuna adanmasýna raðmen, bu binada eðitim, olumlu bir adým olarak, sadece Türk öðrencilerine deðil, bu semtin genel çocuklarýn kullanýmýna adanmýþ olacaktýr. Türk öðrencileri her zaman olduðu gibi bundan böyle de diðer halk ve topluluklara mensup öðrencilerle okullarýný paylaþmak istedikleri için sadece Türk okulu adýna projeye ihtiyaç duyulmadýðýný düþünüyoruz. Prizren de Türk topluluðun en yoðun yaþadýðý Kurilla semtindeki Motrat Çiriyazi Ýlkokulu binasýna, 4 dershanelik bir ek binanýn inþaatý için de ek bütçenin öngörülmesi gerekir dedi. Yeni Dönem KTM Þirketi Danýþma Kurulu: Fikri Þiþko (Ýl Mahkeme Yargýcý) Refki Taç (Avukat, Uluslararasý Hukuk Uzmaný) Zeynel Beksaç (Türkçem Dergisi Sahibi) Agim Rifat Yeþeren (Belediye Kamu Avukatý) Levent Koro (UNDP Ekonomi Uzmaný) Elsev Brina (Türk Dili Öðretmeni)

5 5 K o s o v a ODTÜ, Kosova ya Kampüs Kuracak Ankara ya sürpriz bir ziyarette bulunan Kosova Baþkaný Fatmir Seydiu, birkaç gün içinde baðýmsýzlýklarýný ilan edeceklerini söyledi. Fatmir Seydiu, Ortadoðu Teknik Üniversitesi nin (ODTÜ), Kosova da Ankara daki gibi bir kampüs kuracaðý müjdesini de verdi. Seydiu, Amerika ve AB den baðýmsýzlýk konusunda destek aldýklarýnýn altýný çizdi. Türkiye de dâhil dünyanýn birçok ülkesi tarafýndan tanýnacaklarýný belirten Baþkan, Ankara ya bu konudaki desteðinden dolayý teþekkür etti. Fatmir Seydiu, Ortadoðu Teknik Üniversitesi nin (ODTÜ), Kosova da Ankara daki gibi bir kampüs kuracaðý müjdesini verirken, ODTÜ nün bu konuda teferruatlý çalýþmalarý var. Bazý baðlantýlarý çoktan kurmuþ durumdalar ve bazý adýmlar atýldý bile. Bu projeyi destekliyoruz dedi. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut da konuyla ilgili bazý ön hazýrlýklarýn yapýldýðýný vurguladý. Akbulut, ilk planda öðrenci deðiþimi ve öðretim görevlisi yetiþtirme programlarýyla Kosova ya destek verebileceklerine de dikkat çekti: Türkiye nin yararýna olacaksa ve görev verilirse biz hazýrýz, mutluluk duyarýz. Seydiu, Türkiye den bankacýlýk alanlarýnda da önemli yatýrýmlar olabileceðini kaydetti. Kosova nýn durumuyla KKTC arasýnda benzerlik kurulmasýna karþý çýkan Seydiu, Kosova daki Sýrplarýn yaþadýðý bölgenin bölünmesine yönelik senaryolara da karþý çýktý. Kosova Baþkaný Seydiu, kendisine yöneltilen sorularý þöyle cevaplandýrdý: Sýrbistan da AB yanlýsý Tadiç cumhurbaþkaný seçildi. Artýk, Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn önünde bir engel kalmadý gibi görünüyor. Biz, hiçbir zaman Kosova nýn baðýmsýzlýðýný Sýrbistan daki durum ile iliþkilendirmedik. Þunu da söylemek zorundayým ki, þu ya da bu adayýn seçimi kazanmasý bizim baðýmsýzlýðýmýzý ilan etmemizi engelleyemezdi. Bizim için önemli olan mümkün olan en kýsa zamanda süreci tamamlamak. Sadece birkaç gün içinde Kosova Meclisi nde kararýmýzý vereceðiz. Kosova baðýmsýz, egemen ve demokratik bir ülke olacak. Baðýmsýzlýðýnýzý ne zaman ilan edeceksiniz? Birkaç gün içinde ilan edeceðiz. Ama kesin tarihi þu anda telaffuz edemem. Bu, Kosova kurumlarýnýn kararý olacak. Baþbakan Erdoðan ile görüþtünüz. Türkiye, baðýmsýzlýðýnýzý destekliyor mu? Türkiye ile Kosova uzun zamandan beri çok iyi iliþkilere sahip. Türkiye, NATO nun müdahalesinden bu yana Kosova ya destek verdi ve bu hâlâ devam ediyor. NATO gücü bünyesinde Türk askeri baþarýyla görev yapýyor ve bundan memnunuz. Ahtisaari Planý ve Kosova nýn tanýnmasý konusunda Türkiye nin duruþu gayet açýktý. Bu tavýr sabit ve deðiþmeyecek. Bu tutum görüþmemizde Baþbakan Erdoðan tarafýndan da dile getirildi. Bunun için Türkiye ye teþekkür etmek istiyorum. Tanýma konusunda herhangi bir söz ya da garanti aldýnýz mý? Elbette bu þekilde bir þey yok. Ama Türkiye de dâhil Kosova nýn dostlarýnýn mümkün olan en kýsa sürede bizi tanýyacaðýna inanýyoruz. Süreç nasýl iþleyecek, birlikte göreceðiz. Ama Türkiye nin hýzlý tanýma konusunda verdiði desteðe kesinlikle güveniyoruz. Rusya nýn tavrý açýk. BM onayý olmayan bir tanýnma sizi tatmin edecek mi? Aslýnda Rusya, temas halinde olduðumuz uluslararasý toplumun bir parçasýydý. Rusya kendisi de bu konuda taraflar arasýnda bir çözüm olamayacaðýný biliyor. Önemli olan þu ki, Kosova meselesi uluslararasý bir süreç haline geldi ve büyük bir desteði almýþ durumda. ABD, AB ve uluslararasý toplumun birçok ülkesi tarafýndan baðýmsýzlýk desteði bulduðunu dikkate almalýsýnýz. Kosova halkýnýn da tavrý ortada. Ýþ o aþamaya geldiði zaman, birkaç ülke hariç BM nin çoðu ülkesinden destek bulacaðýmýza inanýyoruz. AB ülkelerinin hepsi tanýyacak mý? Büyük bir çoðunluðu destek verecek. Sadece Kýbrýs Rum Kesimi nin bunu reddetmesi gibi bir durum söz konusu. Romanya da bazý endiþelerini dile getirdi. Ama Romanya nýn da AB nin ortak politikasýnýn bir parçasý olacaðýna inanýyoruz. Kosova nýn KKTC ile mukayesesi doðru mu? Kosova kendine has bir durum. Baþka bir bölge ya da ülkeye emsal olmaz. Kuzeyde yaþayan Sýrp azýnlýðýn Kosova dan ayrýlarak Sýrbistan a katýlabileceði yönünde söylentiler var. Bazý kesimler bunu bir tehdit olarak kullanmak istiyor. Ama Sýrplarýn büyük bir çoðunluðunun Kosova da kalacaðýna inanýyorum. Son zamanlarda onlara yönelik önemli geliþmeler oldu. Artýk Kosova kurum ve kuruluþlarýnda görev alýyorlar. Sýrp vekil ve bakanlar var. Yerel yönetimlerde ve diðer her kademede görev alýyorlar. Baþbakan Erdoðan ile ekonomik iliþkileri de konuþtunuz sanýrým? Elbette görüþmelerimizde bu gündeme geldi. TÝKA nýn çalýþmalarý var. Ayrýca, eðitim ve enerji konularýný da ele aldýk. Çünkü Türkiye bu konuyla yakýndan ilgileniyor. Türkiye den bankacýlýk alanlarýnda da önemli yatýrýmlar olabilir. ODTÜ nün Ankara daki gibi bir kampüs açmak için teferruatlý çalýþmalarý var. Yabancý yatýrýmlar konusunda bizim yapacaðýmýz ise bir rekabet ortamý oluþturup ülke için en iyisine karar vermek olacak. Kampüs konusunda takvim var mý? Bazý baðlantýlarý çoktan kurmuþ durumdalar ve bazý adýmlar atýldý bile. Daha detaylý bir þey söyleyemem. Ama biz bu projeye büyük destek veriyoruz. Akbulut: Hazýrlýk çalýþmalarý yapýyoruz ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut, Kosova da kampüs kurulmasý yönünde bazý ön hazýrlýklarýn yapýldýðýný belirterek kararýn devlet tarafýndan verileceðini söyledi. Kosova Baþkaný Seydiu nun açýklamalarýný deðerlendiren Akbulut, Türkiye nin yararýna olacaksa ve görev verilirse biz hazýrýz, mutluluk duyarýz. dedi. Kosova Baþkaný ile daha önce bu konuda bir görüþme yaptýklarýný, ama henüz somut bir adým atýlmadýðýný belirten Rektör Akbulut, Dýþiþleri Bakanlýðý yetkililerinin de projeye olumlu baktýðýný aktardý. Kýbrýs taki kampüslerini hatýrlatan Akbulut, Bu bir devlet kararýydý. Devlet stratejisine uygunsa Kosova da da aynýsýný yaparýz. dedi. Rektör, ilk planda öðrenci deðiþimi ve öðretim görevlisi yetiþtirme programlarýyla da Kosova ya destek verilebileceðini kaydetti. (EFRASYAP) Kosova gündemi Sencar Karamuço Rüyalarımız gerçek oldu ve baðýmsýzýz... NATO müdahalesi ile de facto (geçici) baðýmsýzlýðýný kazanan Kosova, Pazar günü de jure (hukuksal) olarak baðýmsýzlýðýný kazanmýþ bulunuyor. Devletlerin baðýmsýzlýk ilanýný de jure olarak tanýmasý ile birlikte baðýmsýzlýk tescillenirken, Kosova, uluslararasý toplumun en genç yeni üyesi olarak uluslararasý toplumdaki yerini aldý. Son yýllarda baðýmsýzlýk o kadar dillendirildi ki, uluslararasý toplum beli bir süreç içinde Kosova ile yattý ve kalktý desek abartý olmaz. Sorunun çözümü için yapýlan onca görüþme sorunun artýk tek çözüm yolunun kaldýðýný açýkça gözler önüne serdi. Bunun da yakýndan þahidi olan batýlý devletler baðýmsýzlýk konusunda karar kýldý. Ve Kosova tek taraflý baðýmsýzlýðýný ilan ederek, yýllardan beri özlemini çektiðimiz baðýmsýz Kosova ya kavuþmuþ olduk. Baðýmsýzlýk bugüne kadar Kosova nýn iç ve dýþ politikasýnýn en önemli yapý taþýný oluþturdu. Kosova nýn ilan etmiþ oldu baðýmsýzlýðýn devletler tarafýndan de jure olarak kabul edilmesi ile artýk Kosova nýn geleceði altýn harflerle yazýlmýþ oldu. Ama bu parlak geleceðin tam olarak halka yansýmasý için þimdi baðýmsýzlýktan sonrasýna bakýp, ileriye dönük adýmlar atmamýz gerekmektedir. Çünkü, baðýmsýzlýðýmýzý kazandýk, þimdi her þey peþinden gelir diyerek, beklemek hayalden öteye gitmez. Kosovalý liderler, bugüne dek baðýmsýzlýðýn kazanýlmasý yönünde yürütmüþ olduðu birlik ve beraberlik siyasetini bu süreçten sonra da yürütmesi büyük önem arz etmektedir. Kosova nýn kalkýnmasý için acilen bir reform paketi kabul edilip, yabancý sermeyenin Kosova da yatýrým yapmasý için olanaklar yaratýlmasý gerekmektedir. Kosova nýn bu süreçten sonra yardýmlarla deðil de üretimle kalkýnmasý gerekmektedir. Kosova nýn baðýmsýzlýðýný denetlemek için Kosova da görev alacak olan Avrupa Birliði ni bu süreçte iyi kullanýp, özellikle Avrupa Birliði fonlarýndan gerektiði yararlanýp, Kosova nýn kalkýnmasýna zemin hazýrlayalým. Baðýmsýzlýk belki bütün sorunlarý halledemeyecek, ama var olan karamsar tabloyu ve ben kimim? nereliyim? Sorunsalýný da bir kenara itecektir. Artýk bizler birer Kosova Cumhuriyeti nin vatandaþý olarak, kendi bayraðýmýza, kendi anayasamýza, kendi geleceðimize sahip olacaðýz. Ve bu noktadan sonra hayata daha iyimser, bakmamýza hizmet edecektir. Baðýmsýzlýk, beraberinde yeni Kosova bayraðýný da getirdi. Yeni bayrak tam anlamýyla Kosova yý kucaklayýcý olmakla birlikte, Kosova nýn geleceðinin Avrupa Birliði içinde olduðunu haykýrýyor. Yeni Kosova bayraðý, uluslararasý toplumun sürekli dile getirdiði çok uluslu Kosova ya harfi harfine uyuyor. Bayrakta var olan altý yýldýz, Kosova da yaþayan tüm topluluklarý kapsýyor. Yýldýzlar, Arnavutlarý, Sýrplarý, Türkleri, Boþnaklarý, Goralýlarý ve RAE (Rom, Aþkali ve Mýsýrlýlarý) sembolize ediyor. Bayraða yansýyan bu haklarýn kardeþliði tablosunun Anayasa ya da yansýmasýný diliyoruz. Bu haftadan itibaren Anayasa taslaðý kamuoyu ile ilgili aleni tartýþmalar yapýlacaktýr. Türk toplumu olarak, ister sivil toplumlar isterse de birer birey olarak bu tartýþmalarýn içinde yer alýp, Türkçe nin ve Türk toplumunun haklarýnýn garanti alýnmasý için mücadele etme zamaný olduðunu düþünüyorum. Ve herkesi bu konuda üstüne düþen görevi yerine getirmeye davet ediyorum. Haklarýmýzý anayasa ile güvence altýna alma zamanýdýr ve bu zamaný kaçýrmayalým diyorum ve Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn hepimize hayýrlara vesile olmasýný diliyorum.

6 Fevzi Karamuço Baðýmsýzlýk kilidini açan anahtar sonunda bulundu Kosova bugüne kadar baðýmsýz bir devlet olmadý. Ta ki bu Pazar gününe kadar. 17 Þubatta ilk defa baðýmsýz Kosova nýn temelleri atýldý. Cumhuriyet düzeni çerçevesinde baðýmsýz ve egemen Kosova devleti kuruldu. Bu yýl, bu ay, bu hafta, bu gün baðýmsýzlýk ilaný ile ilgili bekleyiþler 17 Þubatta son buldu. Havanýn soðuk olmasý bile halkýn sokaklara dökülmesini önleyemedi. Vatandaþlar soðuðu bakmaksýzýn yýllardan beri özlemini çektiði baðýmsýzlýðý kutlamak için sokaklara akýn etti. Bu ilandan sonra Coðrafya dersinde çocuklara Avrupa hartasýnda yeni bir devletin daha doðduðu öðretilecek. Coðrafya öðretmenleri öðrencilerine bu yeni kurulan ve adýnýn Baðýmsýz Kosova olduðu bu devlet hakkýnda öðrencilerine bilgi verecekler. Öðretmenler, Kosova nýn Balkan yarýmadasýnýn kuzey batýsýnda bulunduðunu, madenlerle zengin olduðunu, geniþ bir tarihi öneme sahip olduðunu öðrencilerine öðreteceklerdir. Fransa Cumhurbaþkaný Nikola Sakozi bu yönde ilk dersi verdi. O, Fransa da bir okula yaptýðý ziyarette Avrupa hartasýnda yeni bir devlet kurulacaðýný ve öðrencilerin artýk bu yeni devleti de öðreneceklerini ifade etti. Tarih öðretmenleri ise artýk Balkan tarihinden bahsederken, tarihin derinliklerine inerek Kosova tarihinden kesitleri de öðrencilerine aktaracaklardýr. Onlar, Kosova kazanýnýn yüz yýllardan beri kaynadýðýný ve 17 Þubatta söndürülerek, yýllardan beri süren haksýzlýklardan bahsedecekleridir. Uzun zaman açýlmak için bekleyen ama anahtarýnýn bulunamadýðýndan dolayý kapalý olan, baðýmsýzlýk kapýsýný açacak anahtar, nihayet bulundu. Kapýyý aralayacak olan sihirli anahtarýn bulunmasý için çok büyük çaba ve mesailer harcandý. Bu çabalar sadece Kosovalýlar tarafýndan deðil de uluslararasý toplumca da harcandý. Taraflarýn aralarýnda anlaþarak kapýyý açmaya denemeleri yönünde yapýlan bütün çaðrýlarýn bir sonuç vermemesinden sonra arabuluculuða soyunan Marthi Ahtisari, Kosova nýn kapýsýný açacak sihirli anahtarý taraflara uzattý. Priþtine kapýnýn bu çeþit açýlmasýný kabul ederken, Belgrat ve Moskova buna karþý çýktý. Taraflarýn bu öneriden sonra da kapýnýn açýlmasý konusunda anlaþamayýnca ister istemez Ahtisaari nin anahtarýna baþvurma zorunda kalýndý ve Priþtine, Kosova nýn kapýsýný 17 Þubatta Ahtisari nin sihirli anahtarýyla açtý. Bundan sonra kapýnýn kontrolünü uluslararasý toplum adýna Avrupa Birliði yapacak. Sýrbistan ve Rusya, kapýnýn bu çeþit açýlmasýna yýllarca karþý gelmelerine raðmen uluslararasý toplum ve Priþtine kilidin bu þekilde açýlmasýna karar vererek, Belgrat ve Moskova yý kapýnýn baþýndan dýþlamýþ oldular. Kosovalýlar uzun zamandan beri Kosova nýn barýþ kapýsýnýn açacak anahtarýný bulduklarý savunurken, Sýrbistan ise bunu tepki ile karþýlýyordu. Sýrbistan, Kosova topraklarýnýn kendisinin ayrýlmaz bir parçasý olduðu tezini savunurken, kimsenin elinden Kosova nýn anahtarýný alamayacaðýný savunuyordu. Kosovalýlar baðýmsýzlýk kapýlarýný açacak altýn anahtarý Ahtisaari nin önerisine dayandýrarak yaparak, Kosova yý Avrupa ya taþýyacak olan kapýnýn kilidini sonuna kadar açtý. Kosova nýn baðýmsýzlýk kapýsýnýn kilidini açan altýn anahtar, herkes için demokrasi, eþitlik, hoþgörü için sýcak bir ortam oluþturacak. Bu sýcak ortam etrafýnda toplanacak Kosovalý vatandaþlarý, ayýrýcý deðil birleþtirici unsurlarý dikkate alarak, geleceklerini ortak bir þekilde belirleyecekler. Bugüne kadar Kosova kilidini açmak için farklý anahtarlar denendi. Ama Kosova nýn kapýlarýný açacak anahtarýn bulunmasý konusunda büyük zorluklar çekildi. Ama hiç biri Kosova ya baðýmsýzlýk kilidini açacak, istikrarý saðlayacak anahtar olmadý. Ama çok sayýda yapýlan giriþimlerden sonra Kosova vatandaþlarý, altýn anahtarla kendi kaderinin kilidini açma þansýna sahip oldular. Avrupa nýn göbeðinde bulunan ve barýþ anahtarlarý bulunmayan tek bölge Kosova idi. Burada yýllardan beri süre giden istikrarsýzlýk, diðer bölgelere de sýçramaya durumunda bulunuyordu. Komþumdaki yangýn bize de sýçrayabilir felsefesini dikkate alan uluslararasý toplumun giriþimi ile Avrupa nýn kanayan yarasýna barýþ yolunu ile saracak merhem bulundu. Baðýmsýzlýk, Kosova nýn kapýsýna 17 Þubatta dayandý. O gün uzun yýllardan beri beklenen konuk gelmişti. Konuk, biraz uzun yolculuktan yorgun düşmüştü. Konuk belki biraz geç geldi, ama hayýrlý geldi. K o s o v a 6 Sarýnýç, Krasniçi yi Kosova Türk E þ g ü d ü m Bürosu Þefi Mustafa Sarnýç, Kosova Meclis Baþkaný Yakup Krasniçi yi makamýnda ziyaret ederek TBMM Baþkaný Köksal Toptan ýn tebrik mesajýný iletti. Görüþme ardýndan basýna açýklamada bulunan iki yetkili Türkiye ile Kosova arasýnda dostluðun her geçen gün daha da sýkýlaþarak pekiþtiðini ifade ettiler. Krasniçi, Eþgüdüm Ofisi Þefi Mustafa Sarnýç ile çok sýcak bir görüþme gerçekleþtirdik. TBMM Baþkaný Köksal Toptan ýn yaný sýra diðer kurumlarýn tebrik mesajýný iletti. Ben de kendilerine teþekkür ettim. Ayrýca Kosova kurumlarýnýn teþekkürlerini ilettim. Türkiye nin Kosova ya savaþ sýrasýnda ve savaþ sonrasýnda verdiði desteklerden dolayý þükranlarýmýzý ilettim. Kosova devlet sürecinde verdikleri desteklerden dolayý da teþekkürlerimi ilettim. Tabi ki doðal olarak Kosova ve Türkiye iliþkilerinin dostluðu tarihe dayanmaktadýr; kendileriyle tarihi iliþkilerimiz vardýr. Doðal olarak Kosova da bir Türk nüfusu bulunmaktadýr. Ayný zamanda Türkiye de de belirli bir Kosovalý Arnavut nüfusumuz bulunmaktadýr. Bundan dolayý iliþkilerimiz çok yakýn ve sýkýdýr. Ayrýca Türkiye ile sýký ekonomik iliþkilerimizde varolmaktadýr. Ve inanýyoruz Kosova Demokratik Türk Partisi, ABD nin Ulusal Demokratik Enstitüsü (NDI) arasýnda iþbirliðini içeren bir iyi niyet anlaþmasý imzaladý. KDTP nin Priþtine deki Ofisi nde imzalanan anlaþma, Ekim 2009 a kadar NDI ýn KDTP ye yapacaðý teknik yardýmlarý içeriyor. NDI, anlaþmanýn geçerli olduðu süre içerisinde KDTP ye danýþmanlýk hizmetlerinin yaný sýra, Parti þubeleri, seçilmiþ Parti temsilcileri, kadýn kollarý ve gençlik kollarýyla ilgili faaliyetlere destek olmakla birlikte, saðlýklý bir veri bankasý oluþturarak üyelerle iliþkileri geliþtirme gibi konularda da yardýmcý olacak. KDTP Genel Baþkaný Mahir Yaðcýlar, NDI Kosova Müdürü Carlo Bindo ya KDTP ye verdikleri desteklerden dolayý teþekkür etti. ziyaret etti Kosova Türk Eþgüdüm Bürosu Þefi Mustafa Sarnýç, Kosova Meclis Baþkaný Yakup Krasniçi yi makamýnda ziyaret ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Köksal Toptan ýn tebrik mesajýný iletti. ki ilerde de Kosova nýn baðýmsýzlýk sürecinde ve sonrasýnda bu iliþkilerin devamýný ve daha da sýkýlaþtýrýlmasýný diliyoruz. dedi. Sarnýç ta TBMM Baþkaný Köksal Toptan ýn tebrik mesajýný ilettim. Ben de þahsým adýna hem de Türkiye devleti adýna Kosova Meclis Baþkaný Sayýn Yakup Krasniçi ye görevinde baþarýlarýný diledim. Bu görüþme Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova arasýndaki iliþkilerin genel olarak bir kere daha ele alýnmasýný saðladý. Siyasi iliþkilerin mükemmel düzeyde seyrettiðini kendilerine ifade ettim. Kosova daki Türklerin ve Türkiye de yaþayan kosova kökenli vatandaþlarýmýzýn iki taraf arasýnda önemli bir köprü görev gördüðünü ifade ettim. Kültürel iliþkiler ve Kosova daki soydaþlarýmýzýn durumunu ele aldýk. Özellikle ekonomik alanda önümüzdeki dönemde Türkiye den gelebilecek çok önemli yatýrýmlar konusunu görüþtük. Özellikle eðitim ve saðlýk alanýnda büyük bir açýlým yapabileceðimizi kendilerine ifade ettik. Ankara daki bir üniversitenin ve bir hastanenin yatýým yapma isteðinden söz ettim. Kýsacasý önümüzdeki dönem de Türkiye nin Kosova nýn kalkýnmasýna ve ileri bir noktaya gitmesi için elimizden gelen desteði esirgemeyeceðimizi belirtti. KDTP, Amerikan Ulusal Demokratik Enstitüsüyle anlaþma imzaladý Kosova Demokratik Türk Partisi, ABD nin Ulusal Demokratik Enstitüsü arasýnda iþbirliðini içeren bir Ýyi niyet Anlaþmasý imzaladý. Anlaþma, 2009 yýlýnýn ekim ayýna kadar Amerika Ulusal Demokratik Enstitüsünün KDTP ye yapacaðý teknik yardýmlarý yaný sýra danýþmanlýk hizmetlerinin, Parti þubeleri, seçilmiþ Parti temsilcileri, kadýn kollarý ve gençlik kollarýyla ilgili faaliyetlere destek olacak.

7 7 G ü n c e l Okullarda þiddet Okullarda þiddetin engellenmesi amacýya Eðitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlýðý bakanlýklar arasýnda bir komisyonun kurulmasý için kollarýný sývadý. Bu konuda destek ziyaretlerine baþlayan Eðitim Bakaný Enver Hocay, Ýçiþleri Bakanlýðýný ziyaret ederek bu konu ile ilgili yardým talebinde bulundu. Kosova okullarýnda son dönemlerde þiddet olaylarýnýn boy göstermesinin önüne geçilmesi için bakanlýklar arsýnda bir çalýþma gurubunun kurulmasý gündeme geldi. Bu gurubun kurulmasýnýn öncülüðünü Eðitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlýðý yürütüyor. Eðitim Bakaný Enver Hocay, bu çerçevede Ýçiþleri Bakanlýðýný ziyaret ederek, Bakan Zenun Payaziti den bu konuda destekleme istedi. Bakan Hocaj, görüþme ardýndan yaptýðý açýklamada okullarda þiddet olaylarýnýn yükseliþ gösterdiðini, bu yüzden bu olaylarýn engellenmesi yönünde somut adýmlarýn atýlmasý için gereksinim duyulduðunu söyledi. Hocay, Eðitim bakaný olarak, Ýçiþleri Bakanlýðý, Eðitim Bakanlýðý, Çalýþma ve Sosyal Esirgeme Bakanlýðý ve diðer kurumlar arasýnda, bakanlýklararasý bir komisyonun oluþmasý için gerek duyulduðuna vardýk. Bu, bu gidiþatýn engellenmesi için mekanizma ve politikalarýn oluþmasýyla, okul ve okul dýþýnda þiddete Kosova kurumlarýnýn dur demesi için zamanýn çattýðýndan dolayý da daha büyük önem kazanmaktadýr diye konuþtu. Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý Kosova misyon Þefi Tim Guldiman, Thaçi hükümetinin bakanlýklarý ziyaretlerini sürdürdü. Guldiman ýn bu çerçevede son ziyaretini Çevre ve Alan Planlama Bakanlýðý na gerçekleþtirdi. Bakanlýk ziyareti çerçevesinde bakan Mahir Yaðcýlar ile bir araya gelen Guldiman, bakanlýðýn çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Görüþme ardýndan açýklama yapan Çevre ve Alan Planlama Bakaný Mahir Yaðcýlar, görüþmede Büyükelçi Guldiman ile çevre sorunlarý ve AGÝT ile iþbirliði konularýnýn ele alýndýðýný söyledi. Görüþmede ayrýca bakanlýk açýsýndan önem arz eden projeleri ile ilgili Guldiman ý bilgilendirdiðini ifade eden Bakan Yaðcýlar, Guldiman dan bakanlýðýn yapacaðý projeleri AGÝT in destekleyeceði sözünü aldýðýný söyledi. AGÝT in þimdiye kadar ki süreçte sunmuþ olduðu desteklerden dolayý görüþmede Guldiman a teþekkürlerini ilettiðini söyleyen Yaðcýlar, AGÝT ile iþbirliðin artýrýlarak devam etmesini arzuladýklarýný sözlerine ekledi. Yağcılar, Prekaz ı ziyaret etti yasaklanýyor! AGÝT ten çevre bakanlýðýna destek sözü Kosova da AGÝT misyonu Þefi Tim Guldiman, Çevre ve Alan Planlama Bakanlýðýný ziyaret ederek Bakan Mahir Yaðcýlar ile bir araya geldi. Guldiman, Yaðcýlar a bakanlýðýn projelerini destekleme sözü verdi. Kosova Demokratik Türk Partisi Baþkaný ve Çevre ve Alan Planlama Bakaný Mahir Yaðcýlar, çalýþma arkadaþlarý ile birlikte Prekaz ý ziyaret etti. Bakan Yaðcýlar, Prekaz da bulunan ve bakanlýðý tarafýndan onarýmý yaptýrýlan efsanevi UÇK Komutaný Adem Yaþari Anýt Merkezi çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Bakan Mahir Yaðcýlar anýt merkezi ile ilgili yapýlan çalýþmalarýn memnun edici seviyede olduðunu belirtirken, bu konuda bakanlýk olarak her tür yardýmý sunmaya hazýr olduklarýný söyledi. Bakan Yaðcýlar, Prekaz ziyareti esnasýnda Adem Yaþari nin kabrini de ziyaret ederek, merhumun mezarýna çelenk býraktý. Neremiz Kanamýyor Ki? Makedonya Türkleri olarak Makedonya anayasasýnda bizlere tanýnan bir çok haktan yararlanamadýðýmýzý durmadan dile getiriyoruz. Sorunlara çare arýyoruz ama nafile. Þunu yaptýk bunu yaptýk diyoruz yine ayný sýkýntýlarla karþý karþýya kalýyoruz. Her eðitim yýlýnýn ilk gününde ayný sorunlarý ayný sýkýntýlarý dile getiriyoruz. Alev SÜLEYMAN Eðitim kanayan yaramýz diye. Demek ki bir þeyler eksik yapýlýyor. Eðer bizler gerektiði gibi çalýþmýþ olsaydýk en azýndan orta vadede bu tip sorunlarla karþý karþý kalmayacaktýk. Belki de sorunlara geçici çözüm bulurken, sorunu temelden hallettiðimizi düþündük. Bizimki birazda yanýlgýya benziyor. Devamlý yanýlgýya düþmemizin sebebi atmýþ olduðumuz adýmlarýn daha fazla reklam amaçlý olduðundan kaynaklandýðýný düþünüyorum. Bu güne kadar faaliyet raporlarýmýza bir yenisi eklensin diye uðraþtýk. Sorunlarý kökünden çözmek elbette zordur ama her þeye raðmen tek hedefimiz bu olmalýdýr. Hiçbir zaman bitmeyeceðini bile bile yinede hedefte bu olmalý. Sorunlara çözüm ararken, sorunun günümüze nasýl geldiðini? Sorunun oluþmasýnda ana etkenlerin neler olduðunu analiz edilmesi gerek. Sorunun oluþmasýnda bizlerin istemeyerek de olsa katkýmýz nedir? Diðer milletlerin kastý ne? Önce sorunu iyice analiz etmemiz gerek. Yoksa aksi takdirde çözüm üretmekte yetersiz kalýrýz veya üreteceðimiz çözümler bugüne kadar olduðu gibi yetersiz kalýr. Biz eðitim de yaþanan sorunlarýn sadece okullara daðýtýlacak kýrtasiye ve kitap yardýmýyla hal edilmediðini gördük. Sorunu çözmek için deðiþik stratejiler izlememiz gerek. Her sorunumuza çare Türkiye yi görmekten ziyade Anayasanýn bize tanýmýþ olduðu haklardan yaralanabilmek için mücadele edilmesi gerek. En azýndan ana ülkemizin bu zor döneminde birde bizlerin kambur olmamamýzý býrakmamýz gerek. Bizler, ki bende yazýlarýmda, çoðu zaman haklarýmýzý alamamaktan þikayet ediyoruz. Ancak çoðu zaman bizlere tanýnan haklarý biz kullanmamýþýzdýr. Örneðin her yýl Sivil toplum kuruluþlarý Maliye bakanlýðý aracýlýðýyla Hükümete deðiþik projeler sunmaktadýr. Hükümet bu projelere hatýrý sayýlýr maddi destek vermektedir. Ancak 2007 yýlýnda Maliye Bakanlýðýna 300 üzerinde proje sunuldu. Bunlarýn arasýnda sadece iki Türk derneði iki projesini sunabildi. Gerçi her iki proje reddedildi ama yinede daha fazla derneðin baþvurmasý gerekmez miydi? Umarým bu yýl daha fazla proje sunulup birçok derneðimiz bu haktan yaralanabilecektir. Diðer taraftan, geçen hafta içersinde, Arnavut yayýmcýlar birliði baþkanýnýn yapmýþ olduðu basýn toplantýsýnda bir baþka gerçeði dile getiriyordu. Yapýlan açýklamada basým için Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlýðý aracýlýyla öngörülen bütçenin adil daðýtýlmadýðý gündeme taþýyorlardý. Makedon yayýn evlerinin dokuzun üzerinde projesi kabul edilirken, Arnavut yayým evlerinin ise en fazla iki projesi kabul ediliyor. Daha da önemli olan Türk, Boþnak, Ulah, Rom ve Sýrplara karþý büyük bir tecridin yapýldýðýný dile getiriyorlardý. Bir bakýma bizimde sesimizi duyuruyorlardý. Toplamda 423 proje desteklenirken, Makedonlarýn 246 projesi, Arnavutlara 61 projesi desteklenirken, 5 proje ise beþ millet arasýnda daðýtýlmýþ geri kalan projeler hakkýnda ise bilgi verilmemekte. Basým yayým konusunda yine sesimizi çýkaracak yada en azýndan bizler adýna çýkarýlan sese destek veremiyoruz. Bazý gerçekleri kabul etmek zorundayýz. Yayýn evimiz yok, yazarlar birliði yok, medya birliði yok. Ýþte bu gibi sorunlarýmýza çare arayacak, çözüm üretecek kurumumuz yok. Dolaysýyla mücadele etme, hakkýmýzý arama þansýmýz yok. Bazen bir tarafýmýzýn kanamasýna bizde sebep oluyoruz. Þimdi kalkýp ta bu konuyu siyasilere atmak yersiz olur. Sakýn ola ki kimileri bu fýrsattan yaralanýp Türkiye ye proje sunmaya kalkmasýn. Bu da yersiz olur.

8 Uluslararasý Kalkýnma ve Ýþbirliði Derneði nin kültür yayýnlarýndan dördüncüsü olarak gün yüzünü gören Kayýp Mirasýn Ýzinde Gora Halk Sanatlarý isimli çalýþmasý Gora ve Goralýlarýn tarihine ve kökenlerine yeni bir ýþýk tutuyor. Dr. Tülin Çoruhlu nun imzasýný taþýyan çalýþma Prof. Dr. Yaþar Çoruhlu nun katkýlarýyla ele alýnýyor. Eserde takdim, önsöz ve giriþ ardýndan Þar Daðlarý ve Köyleri, Yerleþim Özellikleri, Osmanlýdan önce Kuzey Karadeniz ve Doðu Avrupa da Türk Sanatý, Þehir ve Mimarlýk, Halk Sanatlarý, Motif ve Damgalar, Deðerlendirme ve Sonuç Bölümlerinden oluþuyor. Eserin yedinci bölümü katalog, kaynaklar, harita ve levha listesi, resim listesi, seçme sözlük ile biyografiden oluþuyor. Uluslararasý Kalkýnma ve Ýþbirliði Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Av. Zeki Çalýþkan imzasýyla takdimi yapýlan eserde, diðerleri arasýnda, Kadim hinterlandýmýzýn asli unsurlarýndan Kosova tam bir varlýk mücadelesi veriyor. Özellikle Kosova nýn en stratejik bölgesi Gora da Goralýlar1 diye tesmiye olunan kadim Türk boylarýnýn bakiyesi olan Türkler uzun yýllar maruz kaldýklarý Slavist kuþatma ve propagandanýn tesirlerini tam olarak izale edebilmiþ deðiller. Bu ancak yumuþak gücümüzün devreye girmesiyle aþýlabilecek bir durumdur. 21. yüzyýlda en etkili siyasal ve sosyal dinamik olacaðý öngörülen yumuþak güç, tarih yapan ve medeniyet kuran milletlerin tarih, düþünce, kültür ve bilim dinamikleridir. Ýþte bu gerçeðin farkýnda olan Uluslararasý Kalkýnma ve Ýþbirliði Derneðimiz, genel olarak Balkan coðrafyamýzý kendine ilgi alaný olarak seçmiþ bulunmaktadýr. Hususen þu sýralar ilgiye daha fazla ihtiyaç hisseden Kosova ve Gora yý odaklanýlmýþtýr. Bu vadide, bölgeyle kurduðumuz sosyal iliþkiler meyanýnda ortak kültürümüzün genetik kodlarýný teþhise, ihyaya ve ibkaya matuf ciddi bir akademik çalýþma ekibi devreye sokulmuþ bulunmaktadýr. Sakarya Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim Dalý öðretim üyelerinden Dr. Tülin Çoruhlu nun uzun ve titiz bir saha çalýþmasý sonucu kaleme aldýðý bu eserin mefkuremize katkýda bulunmasýný diliyorum ifadelerine yer veriliyor. Dr. Tülin Çoruhlu, eserin deðerlendirme bölümünde vardýðý sonuçlar ve öne sürdüðü tezler, daha önce de bu sahada Gora ve Goralýlar ýn kökeniyle ilgili çalýþma ve araþtýrma yapan Türkolog, tarihçi, araþtýrmacýlarýmýzýn veri, deðerlendirme, görüþ ve s o n u ç l a r ý y l a örtüþmektedir. Çalýþmada alan araþtýrmasý sýrasýnda karþýlaþýlan ilk bulgular, karþýlaþtýrma ve mukayesenin yönünü öncelikle, Goralýlarýn yaþadýðý kültür çevrelerine yönelttiðini ifade eden Dr. Tülin Çoruhlu, ancak teknik, motif ve formlarýnýn erken Türk sanatý ile olan yakýn iliþkisi, baðlantýlarýn diðer Avrupa Türk topluluklarý, Anadolu, Kuzey Karadeniz ve Asya ya doðru olduðu gerçeðini ortaya koyduðunu vurguluyor. Dr. Çoruhlu, diðerleri arasýnda gerçekleþtirdikleri çalýþmanýn sonuçlarý arasýnda þu önemli bulgularýn altýný çiziyor:...tespit edilen teknik ve motifler, taþýdýklarý semoblik manalar, biçimler ve uygulama yöntemleri ile yukarýda adý geçen coðrafyalarda bulunan Türk sanat eserleri örnekleri ile karþýlaþtýrýlmýþtýr. Ortaya çýkan sonuç ise þaþýrtýcý derecedeki benzerliktir. Yaþam biçimi olarak, hayvancýlýkla geçinmeleri, yaylacýlýk yapmalarý, atý yaþamlarýnýn her aþamasýnda kullanmalarý, Nevruz geleneklerinin olmasý, çayýr güreþleri yapmalarý, göçer kültüre özgü zanaatlarla uðraþmalarý, giyim kuþam özellikleri, doðum, düðün, bayram ölüm ile ilgili örf adet ve gelenekleri, kullandýklarý dilin eklemeli bir dil oluþu ve kelime köklerinin Türkçe veya Türkçeleþmiþ kelimeler oluþu, dillerinde çok fazla Türkçe kelime bulunmasý, gibi durumlar, Goralýlarý Türk kültürünün içinde deðerlendirmemiz için önemli ölçülerdir. Gora halk sanatlarý ile ilgili olarak Gorançe de kullanýlan kelimelerin tamamýna yakýný Türkçe veya Türkçe mantýðýnda üretilmiþ kelimelerdir... G ü n c e l 8 Kayýp Mirasýn Ýzinde Gora Halk Sanatlarý Taner Güçlütürk Türk KFOR unda durmak yok Türk KFOR una baðlý saðlýk ekipleri, geçtiðimiz günlerde temin edilen 10 bin euro tutarýndaki ilaçlarýn ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmasý maksadýyla saðlýk taramasý faaliyetlerine devam ediyor. Bu faaliyetler Türk Tabur Görev Kuvveti Komutanlýðý Sultan Murat Kýþlasý nda gerçekleþtirildiði gibi, diðer þehirlerde bulunan dernek ve saðlýk ocaklarýnda da sürüyor. Bu kapsamda hafta içerisinde, Türk Doktorlarý ve saðlýk ekibi Výçýtrýn da bir saðlýk taramasý faaliyeti icra ederek, hastalara ihtiyaç duyduklarý ilaçlarý daðýttý. Konuyla ilgili basýna yayýnlanan bildiride, Türk KFOR u olarak, hayatýn her alanýnda Kosovalý dost ve kardeþlerimizin yanýnda olmaya devam edeceðiz denildi. (sayfa: )...Goralýlarýn dokumacýlýk konusunda ortaya koyduðu özellikler ve bu konuda uygulamayý sürdürdükleri gelenekler, onlarýn Türk sanatý çevresinden ayrý düþünmemelerinin en önemli delilidir... Geometrikleþmiþ figürler, bunlarýn anlamsal diziliþleri ve soyutlanmalarý Türk sanatýnýn içinden doðmuþ bir üslup bütünüdür... Þamanik unsurlar özellikle gelin makyajlarýnda, saç ve baþlýk düzenlemelerinde, kullandýklarý bazý törensel malzemelerde ve süsleme motiflerinde açýkça ortadadýr... (sayfa: 154)...Gora mezar taþlarýnýn hepsinin Türk- Ýslam geleneðinde yapýlmýþ mezar taþlarý olduðu görülür... Ýfadeler Arapça deðil eski Türkçe/Osmanlýca yazýlmýþtýr... Mezar taþlarýnda adý geçen kadýn ve erkek isimleri Türkçedir. Ayný þekilde meslek ve sýfatlar da Türkçedir... (sayfa: )...Goralýlarýn dana önce kullandýklarý dil Türkçe iken, Osmanlýlarýn kullandýðý dil Türkçe iken, Osmanlýnýn kullandýðý ve Türkçeleþtirdiði Arap alfabesine geçiþ yaptýklarý düþünülmektedir... (sayfa: 158)...Goralýlarýn Arap alfabesi öncesinde rünik alfabe kullanma ihtimali göz ardý edilmemelidir. Bugün süsleme sanatlarýnda kullandýklarý ve runik harflere iþaret eden bazý sembol ve damgalar da bizi böyle düþündürmeye iten önemli deliller olarak deðerlendirilmektedir... (sayfa: 158)...Bütün dýþ etkiler ve son yüzyýlýn talihsiz darplarýna raðmen, Gorlýlarýn yaþamda dýþa dönük ancak geleneksel kültürlerindeki muhafazakarlýklarý, tabiatla barýþýklýklarý, takdir edilmelidir... (sayfa: 158) Gora halkýnýn eski meslekleri üzerine mezar taþlarýndaki bilgilerden yola çýkan Dr. Tülin Çoruhlu, çoðunda rastladýðý Aða ve Efendi unvanlarýnýn Osmanlý Devletinde Türk KFOR una baðlý saðlýk ekipleri, geçtiðimiz günlerde temin edilen 10 bin euro tutarýndaki ilaçlarýn ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmasý maksadýyla saðlýk taramasý faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda hafta içerisinde, Türk Doktorlarý ve saðlýk ekibi Výçýtýrýn da bir saðlýk taramasý faaliyeti icra ederek, hastalara ihtiyaç duyduklarý ilaçlarý daðýttý. Türk KFOR u Romlara yardým elini uzattý Türk KFOR u Kosova halkýnýn yaþam standartlarýný yükseltmek üzere, çeþitli yardýmlarý imkanlarý dahilinde sürekli olarak gerçekleþtiriyor. Bu yardýmlarýn toplumun her kesimine sunulmasýna özen gösteren Türk KFOR u, bu kapsamda 14 Þubat tarihinde, Prizren in Ortakol semtinde bulunan Romani Baxt Dernegi`nde, 50 adet Roman hastanýn saðlýk muayeneleri gerçekleþtirdi. Ýlaçlarý ücretsiz olarak temin eden Türk KFOR u, yine ihtiyaç sahibi 50 Roman`a gýda ve battaniye yardýmý daðýttý. Romani Baxt Derneði Baþkaný Kuytim Paçaku, esirgemediði destekler yüzünden Türk KFOR una teþekkür etti. devlet memuriyeti ve askeri rütbe olarak kullanýldýðýný kaydediyor. Konuyla ilgili detaylý bilgiler veren Dr. Çoruhlu,... Priþtine 20. Redif Livasý bünyesindeki 39. Alayý Gora Taburu idi ve bu tabur 4 bölükten oluþuyordu. Bir bölük askerin yüz kiþi olduðunu kabul edersek Gora taburunda yaklaþýk 400 Goralý asker vardý. Bu da bugünkü nüfusu dahi 40 bin olan Goralýlar için oldukça yüksek bir rakamdýr. Bu da þunu gösterir ki, Goralýlar atalarý gibi asker bir millettir... tezini ileri sürüyor. Dr. Tülin Çoruhlu, Kayýp Mirasýn Ýzinde Gora Halk Sanatlarý isimli çalýþmasýna þöyle bir bilimsel sonuca varýyor: Sonuç olarak, Gora halk sanatlarýnda Türk kültürünün evren tasavvuru, renk ve motif sembolizmin izleri aþikardýr. Bunda kuþku yoktur. Eski Türk inanýþ biçimlerinin sanatsal motiflere yansýmýþ formlarý ve bunlarýn Ýslami gelenek ile harmanlanmýþ biçimleri ortadadýr. Bu kültürel gerçekleri tarih sahnesinden silme çabasý içinde olanlar bilmelidirler ki Goralýlarýn bütün benliklerine iþlemiþ olan bu kültürel özellikleri ancak onlarýn soylarýnýn yok olmasý halinde ortadan kalkabilir. Goralýlar Asya steplerinden at üzerinde uzun bir yolculukla engin coðrafyalar aþmýþ, Karadeniz in kuzeyinden geçerek Balkanlara inmiþ ve kendilerine Þar daðlarýný yurt seçmiþlerdir. Eski yurtlarýndaki yaþamlarýný Gora ya taþýmýþlar ve doðal olarak ayný coðrafyayý paylaþtýklarý diðer topluluklarla kültürel etkileþim içerisinde bulunmuþlardýr. Ayrýca asker bir millet olan Hun larýn torunlarý ve Kýpçaklarýn devamý olduðunu savunduðumuz Goralýlar kendileri gibi yurt edinme amacýyla ve ancak farklý bir rotayla bölgelerine ulaþan soydaþlarý ve Osmanlýlarý benimsemiþ, onlarla kaynaþmýþ ve onlarýn askeri olmuþlardýr. (sayfa: 160) Bu çalýþma son zamanlarda Gora ve Goralýlerýn etnik köken ve kimlikleri üzerine yapýlan manipülasyonlar ile Sýrp, Bulgar, Rus, Makedon ve Arnavut araþtýrmacýlarýnýn ileri sürdüðü tezlerin çoðunu Sanat Tarihi Anabilim Dalý açýsýndan bilimsel delilerle çürütüyor. Bu bilimsel gerçeklerin, gelecekleri ve kaderleriyle oynanmaya çalýþan Gora ve Goralýlarýn yarýnlarýna ýþýk tutacaðýna inanýyor, bilim dünyasýna yararlý bir literatür oluþturacaðýna umuyoruz. Kaynakça: Çoruhlu, Dr. Tülin, Kayýp Mirasýn Ýzinde - Gora Halk Sanatlarý, UKID Yayýnlarý, Ýstanbul 2008

9 9 Sırp Cumhuriyeti'nde ayrılık sesleri yükselmeye başladı Sırp Cumhuriyeti'nde (SC) Kosova'nın bağımsızlık ilanı sonrasında ayrılık sesleri yükselmeye başladı. Gaziler derneği SPONA'nın başkanı Branislav Dukiç SC parlamentosundan bölgenin "kendi kaderini tayin hakkını" ilan etmesini istedi. Ana muhalefetteki Sırp Demokrat Partisi (SDS) de SC makamlarını, Bosnalı Sırplara Kosovalı Arnavutlarla şu anda verilen haklarla aynı hakları vermeye çağırdı. SDS, SC'nin geleceği hakkında bir referandum düzenlemenin halkın iradesine uymanın en iyi yolu olacağında ısrar ediyor. Bu arada kızgın öğrenciler Banja Luka şehir merkezinde gösteri yaparak Fransız ve Alman diplomatik misyonlarının ortaklaşa kullandığı binayı taş yağmuruna tuttular. Göstericiler Kosova'nın Sırbistan'ın parçası olarak kalmasını talep ettiler. Geçmişte sık sık bir ayrılık referandumu düzenlemekle tehdit etmiş olan SC Başbakanı Milorad Dodik, halka "Kosova ilkesinin SC için neden geçerli olmadığını" anlatmanın zor olacağını söyledi. Ancak Dodik, hukuki yollara başvurarak kendi kaderini tayin hakkının yeni BH Anayasasında yer alması için bastıracağını belirtti. Atina, Makedonya ile isim konusunda masaya oturuyor Yunanistan Dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, Atina ile Üsküp arasında uzun zamandır devam eden isim anlaşmazlığıyla ilgili BM nezaretindeki görüşmelerin yeni bir turunun iki taraf arasında görüşmelerin Atina'da yapılacağı doğrulandı. Müzakerelere BM özel elçisi Matthew Nimetz'in yanı sıra müzakereciler Yunan Adamantios Vasilakis ve Makedon Nikola Dimitrov da katılıyor. Görüşmeler Yunanistan Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni'nin kısa bir konuşmasıyla başlayacak. Makedonya Cumhurbaşkanı Branko Zrvenkovski, Başbakan Nikola Gruevski ve Dışişleri Bakanı Antonio Milososki Üsküp'ün bu tur öncesi tutumunu değerlendirmek üzere hafta sonu bir araya geldiler. Bazı kaynaklara göre, Nimetz son uzlaşma önerisini sunacak. BH parlamentosu polis reform paketini onayladı Meclisi hukuk komitesi uzun zamandır BHTemsilciler beklenen polis reform paketini 18 Şubat Pazartesi günü onaylayarak görüşülmek üzere meclise gönderdi. Komite, Polis Kurum ve Daireleri Koordinasyon Müdürlüğü ve BH Polis Teşkilatı Denetleme Kurumlarına ilişkin yasa tasarılarının BH Anayasasına tamamen uygun olduğuna karar verdi. Polis reformu ve yeniden yapılanma, AB ile büyük olasılıkla Temmuz ayında İstikrar ve Ortaklık Anlaşması imzalanmasına ön şart teşkil etmeye devam ediyor. En büyük Boşnak partisi -Demokratik Hareket Partisi- ve Sırp Cumhuriyeti'ndeki ana muhalefet partisi -Sırp Demokrat Partisi- tasarı hakkında hala çekincelere sahipler. Yine de, Yüksek Temsilci Miroslav Lajcak geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada tasarının iktidar koalisyonundaki diğer beş parti ve bazı muhalefet partilerinin desteğiyle devlet düzeyindeki parlamentodan geçeceğinden emin olduğunu söyledi. B a l k a n Hayýrlý Olsun Erhan Türbedar 17 Þubat Pazar günü ilan edilen Kosova nýn baðýmsýzlýðý, dünya medyasýnda adeta deprem yaratý. Bazý beklentilerin aksine, ilan edilen Kosova baðýmsýzlýðýna iliþkin tanýmalar çok hýzlý gelmeye baþladý. Aralarýnda Türkiye nin de bulunduðu Afganistan, Amerika Birleþik Devletleri, Arnavutluk, Ýngiltere, Fransa ve Ýtalya gibi ülkeler, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ilk dalgada tanýyan ülkeler oldu. Kosova Baþbakaný Haþim Thaçi, Birleþmiþ Milletler tarafýndan tanýnan 192 ülkeden en az 100 ünün Kosova baðýmsýzlýðýný tanýmasýný bekliyor. Bu arada, Sýrbistan yetkilileri Kosova nýn baðýmsýzlýðýný hiçbir zaman tanýmayacaklarýný söylerken, Sýrbistan Parlamentosu, söz konusu baðýmsýzlýðý iptal eden bir karar aldý. Ayrýca Belgrad, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýyan ülkelerdeki Büyükelçilerini geri çekme kararý da aldý. Büyükelçilerini geri çekme kararýyla, Sýrbistan, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýyan ülkelerle sahip olduðu diplomatik iliþkileri daha düþük bir seviyeye çekiyor. Diplomasi geleneði çerçevesinde düþünüldüðünde, Sýrbistan ikinci adýmda Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýyan ülkelerin Belgrad daki büyükelçilerini, istenmeyen adam anlamýna gelen Persona non grata ilan edebilir. Bunun ardýndan ise, Sýrbistan söz konusu ülkelerle diplomatik iliþkilerini tamamen kesintiye de uðratabilir. Ancak, bu yönde adýmlar atmasý durumunda, Sýrbistan kendi kendini bir uluslararasý izolasyona sürükleyecektir. Sýrbistan, Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon dan, Kosova nýn baðýmsýzlýk ilanýnýn geçersiz sayýlmasý için giriþimlerde bulunmasýný da talep etti. Ancak, bu konu Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri nin yetki alanýna girmemektedir. Ayrýca, bir devletin baðýmsýz olabilmesi için gerekli kriterleri yerine getirip getirmediðini deðerlendirebilecek bir uluslararasý kurum bulunmadýðýna göre, bir ülkeyi tanýmak, ülkelerin bireysel tutumlarýna býrakýlmýþ bir hadisedir. Bu nedenle, Rusya nýn desteðiyle Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi nin 18 Þubat ERHAN TÜRBEDAR Ankara Mektubu Slovenya dan Hýrvatistan a AB ye Üyelik Engeli Pazartesi günü acilen toplanmasýný saðlayan Sýrbistan, Konsey deki bazý ülkelerin bireysel tutumlarý yüzünden, bu kurumdan da kendisinin lehine bir sonuç alamadý. Sýrbistan, Kosova yý kendi sýnýrlarý içinde tutmak maksadýyla, Uluslararasý Adalet Divaný na baþvurabileceðini de duyurmuþtu. Gerçekten de, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýyan devletlere karþý, Uluslararasý Adalet Divaný nýn yargýlama yetkisini tanýmýþ olmalarý önkoþuluyla, Sýrbistan ýn dava açmasý gündeme gelebilir. Ancak, bu yoldan da Sýrbistan ýn bir sonuç alamayacaðý söylenebilir. Çünkü, bir devlet, baþka bir devleti tanýma veya tanýmama konusunda özgürdür. Rusya Federasyonu nun desteðiyle Sýrbistan ýn yapabileceði tek þey, Kosova nýn Birleþmiþ Milletlere kabul edilmemesini saðlamaktýr. Çünkü, Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi nin olumlu bir önerisi olmadýðý sürece, Kosova Birleþmiþ Milletler üyesi olamayacaktýr. Oysa, Güvenlik Konseyi nde veto hakkýna sahip olan Rusya Federasyonu, Kosova nýn lehine bir kararýn çýkmasýný veto etmektedir. Sýrbistan, Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý ve Avrupa Konseyi gibi uluslararasý kurumlarda da, Kosova nýn üyeliðini engelleyebilir. Bütün bunlar yüzünden ise, çok sayýda ülke Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýsa dahi, yeni hukuki koþullar geliþtirilmedikçe, Kosova nýn egemenliði bir bakýmdan kýsýtlý kalacaktýr. Sýrbistan ýn hukuki mücadele verme dýþýnda, herhangi bir seçeneði yoktur. Kosova ya tanklarýný sürmesi, doðrudan doðruya NATO ülkeleri ile savaþa girmesi anlamýna geleceði için, bu Sýrbistan açýsýndan bir intihar olacaktýr. Bunun farkýnda olan Sýrbistan hükümeti, bu yüzden Sýrp ordusuna savaþ hazýrlýklarý yapma talimatý vermedi, ayrýca ülkede olaðanüstü durum da ilan etmedi. Yine de, Sýrp gösterileri çerçevesinde bazý provokasyonlar ve bazý þiddet eylemleri gündeme gelebilir, geliyor da zaten. Bilindiði gibi, Kosova nýn baðýmsýzlýk ilaný ile birlikte, bazý bombalama olaylarý, yabancý elçiliklere saldýrýlar gibi olaylar da yaþandý. Özellikle Belgrad daki Slovenya elçiliði Sýrp göstericiler tarafýndan adeta tahrip edildi. Belgrad daki Türkiye büyükelçiliði de

10 D ü n y a 10 Dünya Turu Duarte zehirlenmekten son anda kurtuldu Paraguay Devlet Baþkaný Nicanor Duarte, asitli suyla zehirlenmekten kýl payý kurtuldu. Yetkililerin verdikleri bilgiye göre, Paraguay Devlet Baþkaný Nicanor Duarte, komutanlarla görüþürken, kendisine Genelkurmay Baþkaný nýn makamýndaki buzdolabýndan getirilen sudan içti. Duarte nin doktorlarýndan Carmelo Gonzales, düzenlediði basýn toplantýsýnda, devlet baþkanýnýn, içinde hidroklorik asit bulunduðu belirlenen suyu hemen geri çýkarmasý sayesinde yalnýzca aðzýnda biraz tahriþ olduðunu söyledi. Paraguay Savunma Bakaný Nelson Mora da, Duarte nin, komutanlarla toplantý halindeyken bir garsonun maden suyu getirdiðini gördüðünü söyledi. Mora, Garson þiþeyi açtý ve devlet baþkanýna bir bardak su verdi. Ancak suyun tadýnda bir gariplik olduðunu fark eden devlet baþkaný, suyu hemen geri çýkardý. Devlet baþkaný o anda aðzýnda yanma hissetti diye konuþtu. Hillary seçim taktiðini deðiþtiriyor Hillary Clinton, son önseçimlerde aldýðý yenilgilerin ardýndan kampanya yöntemini deðiþtirme kararý aldý. Önce kampanya direktörünün iþine son veren Clinton ýn, þimdilerde rakibi Barack Obama nýn tarzýndan esinlenmeye baþladýðý görülüyor. ABD nin ilk kadýn baþkaný olmak için yola çýkan Hillary Clinton, önseçimler baþladýðýnda Demokrat Parti nin baþkan adaylýðýna en yakýn duran ismiydi, þimdi ise gelecek 3 kritik oylamayý da kazanmasý gerekiyor. Aksi halde, büyük olasýlýkla baþkanlýk hayaline veda edebilir. Kötü gidiþatý durdurmak için çareler arayan Clinton, Süper Salý sonrasý 5 eyalette birden Obama nýn gerisinde kalýnca kampanya direktörünü kovdu. Ama, bu bir þeyi deðiþtirmedi. Zira Salý günü geldiðinde 3 eyalette daha kaybetti. Þimdilerde, Obama nýn kampanyasýndan esinlenmeye baþladýðý görülüyor. Haniye ye suikast iddiasý Gazze Þeridi ndeki fiili Hamas hükümeti, Baþbakan Ýsmail Haniye ye yönelik, Ramallah kaynaklý suikast giriþimi iddialarýný yinelerken, suikast düzenlemek üzereyken yakalanan 10 kiþinin itiraflarýný kamuoyuna açýkladý. Filistin Ulusal Birlik hükümeti döneminde Ýçiþleri Bakanlýðý görevini üstlenen Hamas liderlerinden Said Siyam, Gazze de düzenlediði basýn toplantýsýnda, yakalanan 10 kiþinin baþta Ýsmail Haniye olmak üzere hükümetin ve Hamas ýn diðer üst düzey liderlerine suikast düzenleme giriþiminde yer aldýklarýný itiraf ettiklerini bildirdi. Ýngiltere de Sigara Ehliyeti Ýngiltere de Danýþma Kurulunun Saðlýk Bakanlýðýna sunduðu teklifin benimsenmesi halinde, sigara içenlere ehliyet alma zorunluluðu getirileceði, ehliyeti olmayanlara sigara satýlamayacaðý bildirildi. Baþbakanýn saðlýk danýþmanlýðýný yapan Prof. Julian Le Grand ýn teklifinin, çok sayýda tiryakiyi sigarayý býrakmaya zorlamayý hedeflediði belirtiliyor. Teklifin kabulü halinde, hükümet tarafýndan tiryakilere verilecek ehliyetin 10 sterlin civarýnda bir ücret karþýlýðýnda alýnmasýnýn planlandýðý kaydediliyor. Ehliyet baþvuru formlarýnýn da caydýrýcýlýk için doldurulmasý zor þekilde düzenlenmesinin düþünüldüðü ifade ediliyor. Saðlýk Bakanlýðý sözcüsü, teklifin gelecek aylarda ele alýnacaðýný bildirdi. Basını susturanlar yoksulluğa kapı aralıyor Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün, İfade Özgürlüğü Raporu ürkütücü veriler ortaya koydu. Raporu değerlendiren Deutsche Welle yayın yönetmeni Miodrag Soric, basın özgürlüğünün önemine işaret ediyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün raporu bu yıl da demokrasiye karşı koyan ve insan haklarına değer vermeyen ülkeler listesini andırdı. Zimbabve, Somali, Çad ve Nijer gibi Afrika ülkelerinde gazeteciler takip ediliyor. Yine Kuzey Kore, Sri Lanka veya Türkmenistan ve Özbekistan gibi Orta Asya ülkelerinde basın özgürlüğünden söz etmenin mümkün olmadığı görülüyor. Küçük insanlar, büyük işler... İ talya Nükleer-fizik Enstitüsü, Napolyon un ( ) çocukluk, sürgün ve ölümünden sonraki dönemlere ait saç örnekleri ve imparatorla aynı dönemde yaşayan insanlar ile bugün hayattaki bazı kişilerin saç örneklerini inceledi. Araştırmacılar, imparatorun saçlarındaki zehir oranının şu anki standartların 100 katı olduğunu, ancak o dönem için bu durumun alışılmadık olmadığını belirtti. Çünkü o dönemde arsenik, sıvı ilaçlarda ya da yapıştırıcı maddelerde kullanılıyor, ayrıca bağcılar fıçıları temizlemekte bu zehirden yararlanıyordu. Otopsiyi yapan Napolyon un doktoru Francesco Antommarchi, imparatorun mide kanserinden öldüğünü söylemişti. Birkaç yıl önce İsviçreli doktorlar, Napolyon un pantolon bedenlerine ve İngiliz doktorların imparatorun ölümünden kısa süre önceki raporlarına dayanarak Napolyon un çok zayıfladığını belirtmişti. Dolayısıyla bu son araştırma da Napolyon un mide kanserinden öldüğü teorisini güçlendirmiş oldu. Çünkü ani kilo kaybı mide kanserinin bir sonucuydu. O dönemde arsenik yaygın olarak kullanılıyordu. Üstelik son yıllarında Napolyon un vücudundaki arsenik oranında önemli bir artış olmamıştı de yapılan testlerde Napolyon un saçında bulunan anormal orandaki arsenik, imparatorun Basın özgürlüğünün olmadığı bu gibi ülkelerde siyasetçiler vatandaşlarına güvenmiyor ve onları baskı altına alıyor. İngiliz iktisatçı ve felsefeci John Stuart Mill'in 19 yüzyılda yazdığı gibi, "İnsanlarını cücelere dönüştüren devlet bir gün küçük insanlarla büyük işler yapılamayacağını fark eder." Ülkeler arasında rekabetin arttığı küreselleşme çağında, bu görüş daha da geçerlilik kazandı. Bilgisiz ve niteliksiz insanlar, devletinin güçlenmesine ve kalkınmasına katkı sağlamaz. Bu nedenle basın özgürlüğünün sınırlandırılması iktisadi açıdan da dar görüşlülüktür. Batıdaki refah düzeyinin nedeni doğal kaynak zenginliği değildir. Refah düzeyinin yüksek olmasının en önemli nedeni bilgili, eleştirel bakabilen ve katılımcı halkın varlığıdır. Basın özgürlüğü olmasaydı batıdaki refah düzeyi de yakalanamazdı. Gazetecileri susturanlar, yolsuzluğa, kayırmacılığa ve artan oranda bürokrasiye kapıyı açmış oluyor. Bütün bunlar bir devletin güçsüzleşmesi için yeterli sebepler. Napolyon mide kanserinden ölmüş Fransa nın asker imparatoru Napolyon Bonaparte ın tekrar tahta çıkmasını engellemek için gardiyanlar tarafından zehirlenerek öldürüldüğü teorisine gölge düştü. İtalyan bilim adamları, Napolyon ın mide kanserinden öldüğünü açıkladı. zehirlendiği iddialarını gündeme getirmişti. İkinci kez tahttan indirildikten sonra Amerika ya kaçmak isteyen, ancak bunu başaramayınca İngilizlere teslim olan Napolyon, İngilizler tarafından Atlantik teki St. Helena Adasına sürgüne gönderildi. Son yıllarını bu küçük adada geçiren Napolyon, 5 Mayıs 1821 de öldü. Napolyon un cenazesi 1840 yılında Paris e getirilebildi ve İnvalides e gömüldü. Araştırma, Fransız Science et Avenir dergisinde yer alıyor. Aborjinler, tazminat davasý açmayý planlýyor Canberra hükümetinin yýllarý arasýndaki asimilasyon politikasý nedeniyle özür dilediði Aborjinler tazminat davasý açmaya hazýrlanýyor. Aborjinlerin, Kayýp Kuþak adý verdikleri grubun bazý üyelerini temsilen konuþan bir avukat, sadece Victoria eyaletinde tazminat için 40 kadar talep bulunduðunu söyledi. Baþbakan Kevin Rudd liderliðindeki Avustralya hükümeti çarþamba günü, 60 yýllýk süre içinde ailelerinden ayrýlan Aborjinlerden resmen özür dilemiþti. Özür dileyerek bir ilke imza atan Rudd, nitekim tazminat için bir fon oluþturulmayacaðýný açýklamýþtý. Özür dilenmesinin, tazminat davalarýnda etkili olmayacaðý yorumu yapýlýyor. Hristofyas ve Kasulides ikinci turda Kýbrýs Rum kesiminde bugün ilk turu yapýlan baþkanlýk seçimlerinde oylarýn tamamý sayýldý ve seçim öncesi yapýlan anket sonuçlarýnýn aksine, Rum yönetimi lideri Tasos Papadopulos sürpriz bir þekilde ikinci tura kalamadý. Resmi olmayan seçim sonuçlarýna göre, ana muhalefet Demokratik Seferberlik Partisi nin (DÝSÝ) desteklediði Yannakis Kasulides ilk turda yüzde oranýnda oy alarak seçimi birinci sýrada tamamladý ve ikinci tura kaldý. Haberin devamý Rum Meclisi Baþkaný ve AKEL Genel Sekreteri Dimitris Hristofyas da yüzde oy oranýyla ikinci sýrada, ikinci tur için Kasulides in rakibi oldu. Papadopulos ise yüzde oy alarak seçimi üçüncü tamamladý ve ilk turda yarýþ dýþýnda kaldý. Papadopulos, 2003 te yapýlan baþkanlýk seçimini ilk turda kazanmýþtý. Danimarka da Þiddet Dinmiyor 30 kiþinin gözaltýna alýndýðý olaylar durdurulamýyor. Danimarka nýn çoðunlukla göçmen mahallelerinde olmak üzere birçok kentinde çýkan þiddet olaylarý sekizinci gününe girdi. Polis, pazar günü binalarý, araçlarý ve çöp bidonlarýný ateþe veren yaklaþýk 30 kiþiyi gözaltýna aldý. Polisten yapýlan açýklamada, haftasonu doruk noktasýna ulaþan þiddet olaylarýnýn yatýþmaya baþladýðý kaydedildi. Baþkent Kopenhag ve diðer kentlerde pazar günü yaklaþýk 90 yangýn ihbarý yapýldýðýný belirten polis, küçük çaplý bu yangýnlarda yaralanan olmadýðýný bildirdi. Danimarka da 10 Þubat ta baþlayan þiddet olaylarýnýn sebebi konusunda açýklama yapýlmýyor. Bazý gözlemciler, olaylarý, Hazreti Muhammed e hakaret içeren karikatürlerin gazetelerde yeniden yayýmlanmasýnýn tetiklemiþ olabileceðini belirtiyor. Kasulides 900 Oy Farkla Kazandý Ýlk tur seçimde Kasulides ve Hristofyas kýyasýya yarýþtý. Kasulides oy alýrken, Hristofyas da oy aldý. Kasulides seçimi 900 oyla önde tamamladý. Her fýrsatta, Annan Planý yeniden gelse reddedeceðini açýklayan Rum lider Papadopulos da seçimde oy aldý. Kasulides ve Hristofyas, 24 Þubat Pazar günü ikinci turda, Rum yönetiminin yeni lideri olmak için yarýþacak. Dünya Turu

11 11 T ü r k i y e Erdoğan: Kosova Halkının Tarihi Sorumluluğu Var Erdoğan, Kosova'nın Bağımsız Bir Cumhuriyet Olarak Dünya Sahnesinde Yerini Almasının, Balkanların Barış, Huzur ve İstikrara Kavuşması Yönünde Atılmış Çok Önemli Bir Adım Olduğunu Belirtti. Türkiye, Kosova nın bağımsızlığı tanıdı Kosova nın pazar günü ilan etmiş oldu tek taraflı bağımsızlık Türkiye tarafından da tanındı. Türkiye Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Türkiye nin Kosova nın ilan etmiş oduğu bağımsızlığı tanıdığını kamuoyuna duyurudu. Meclisin 17 Şubat günü ilan etmiş olduğu bağımsızlık, tanınmaya başlandı. Bağımsızlığı ilk tanıyan ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Kosova nın bağımsızlığının tanındığına yönelik açıklmayı Türkiye Dışişleri Bakanı Ali Babacan yaptı. Babacan ın konu ile ilgili açıklaması: Kosova Meclisi, 17 Þubat 2008 tarihinde Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ilan etmiþtir. Bu çerçevede, tüm ülkelere Kosova Cumhuriyeti nin tanýnmasý için çaðrýda bulunulmuþtur. Türkiye Cumhuriyeti, Kosova Meclisi nin baðýmsýzlýk bildirgesinin muhtevasýný ve unsurlarýný memnuniyetle karþýlamýþ ve bu anlayýþtan hareketle, Kosova Cumhuriyeti ni tanýma kararý almýþtýr. Türkiye, Balkanlarýn huzur ve istikrara kavuþmasýný dýþ politika önceliklerinden biri olarak belirlemiþtir. Türkiye, son yýllarda büyük acýlar yaþamýþ Balkanlarda kalýcý barýþ anlayýþýnýn hakim olmasýna önem vermekte, Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn, bölge ülkeleri arasýndaki istikrar ve güven ortamýnýn takviye edilmesi için de vesile teþkil etmesini temenni etmektedir. ýrbistan ýn Balkanlarýn geleceðinde önemli rolü ve sorumluluðu bulunmaktadýr. Türkiye, bölgesel ve ikili baðlamda Sýrbistan ile iliþkilerinin ve iþbirliðinin geliþmesine deðer vermektedir. Türkiye, Kosova da hukukun üstünlüðü ile evrensel insan haklarý, demokrasi ve çoðulcu deðerlerin geliþtirilmesi gerektiðine inanmaktadýr. Türkiye, Kosova ile komþularý arasýnda karþýlýklý güven ve iþbirliði ortamýnýn yaratýlmasýnýn zaruret teþkil ettiði görüþünü de taþýmaktadýr. Türkiye, Kosova ile arasýndaki mevcut köklü tarihi, kültürel ve beþeri baðlarýn daha da güçleneceðine inanmakta olup, Kosova nýn kalkýnmasýný teminen yardým ve katkýlarýný sürdürecektir. BBP den Kosova nýn Baðýmsýzlýðýna Destek Kosova Parlamentosunun Sýrbistan dan baðýmsýzlýðýný tek taraflý olarak ilan etmesinin ardýndan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Baþkaný ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazýcýoðlu ndan Kosova ya destek mesajý geldi. Baþkaný Yazýcýoðlu, yaptýðý yazýlý açýklamada, Kosova nýn BBPGenel baðýmsýzlýðýný ilan etmesini sevinçle karþýladýklarýný belirtirken, Yüzyýllýk mücadele sonunda Kosova nýn baðýmsýzlýðýna kavuþmasýnýn kendilerinin en büyük dileði olduðunu söyledi. Kosova nýn baðýmsýzlýðýn tanýyan ilk ülkelerden birinin Türkiye olmasýný temenni ettiðini ifade eden Yazýcýoðlu, Salý günü Türkiye Büyük Millet Meclisi nde Kosova nýn baðýmsýzlýðý ile ilgili olarak bir konuþma yapacaðýný bildirdi. Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın bağımsız bir cumhuriyet olarak dünya sahnesinde yerini almasının, Balkanların barış, huzur ve istikrara kavuşması yönünde atılmış çok önemli bir adım olduğunu belirterek, ''Şimdi Kosova halkının, Kosovalı yöneticilerin omuzlarında tarihi bir sorumluluk olduğunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Kosova içindeki her kesime, her bir vatandaşa eşit muamele edilmesi, barış, huzur, istikrar, birlik ve beraberliğin korunması her zamankinden daha fazla önem arz ediyor'' dedi. Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında sözlerine, 17 Şubat Pazar günü bağımsızlığını ilan eden Kosova Cumhuriyeti'ni kutlayarak başladı. Başbakan Erdoğan, bu aşamadan sonra, hem Kosova'ya komşu ülkelerin, hem de bizzat Kosova'nın, itidali elden bırakmayacak, barışı ikame edecek vakur bir tavır içinde olmalarını beklediklerini kaydeden Erdoğan, bütün tarafların gerekli hassasiyetlere azami derecede özen göstereceğine, bölgesel barış ve huzura katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Mor ve Ötesi nin Deli si beðenildi Mor ve Ötesi grubu, Sýrbistan ýn baþkenti Belgrat ta Mayýs tarihlerinde 53 üncüsü düzenlenecek Eurovision Þarký Yarýþmasý nda Türkiye yi Deli adlý þarkýyla temsil edecek. Seçici kurulun 3 beste arasýndan belirlediði eser, dün akþam TRT Tepebaþý Stüdyolarý nda açýklandý. Mor ve Ötesi grubu, basýn toplantýsýnýn ardýndan þarkýyý yorumladý. Þarkýyý hem playback hem de canlý olarak sunan grup, ayrýca stüdyodaki seyircilere küçük bir konser verdi. Grubun solisti Harun Tekin, Baþýndan beri TRT yöneticileriyle uyum içerisindeydik. Biz Eurovision da þarkýmýzý kendi tarzýmýzý koruyarak ifade edeceðimizi belirttik. Deli nin dýþýndaki diðer 2 parçayý da zamaný gelince sunacaðýz dedi. Þarkýnýn Türkçe olmasýyla ilgili olarak da, Þarkýyý Ýngilizce veya Almanca da söyleyebilirdik. Ama Türkçe olmasýyla iyi veriler elde edeceðimizi düþünüyoruz dedi. Yaþanabilecek olumsuzluðun ancak sahnede setin devrilmesi veya benzeri þeyler olmasýyla olacaðýný belirten grup, Deli parçasýný yarýþmadan önce insanlarýn dinlemesini saðlayýp promosyonunu yapacaðýz. Büyük veya küçük çapta turne olabilir. Deðiþen eleme sistemine göre þarkýyý önceden insanlara duyurmanýn faydasý var dedi. Türk Hava Kurumu 83 Yaþýnda Türk Hava Kurumu, kuruluþunun 83 ncü yýldönümünü kutluyor. Yýldönümü dolayýsýyla düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Türk Hava Kurumu Genel Baþkaný Yusuf Güngör, ülkenin dört bir yanýndaki çocuklarý ve gençleri havacýlýk alanýna yönlendirmeyi amaçladýklarýný söyledi. Güngör, havacýlýk eðitimi verilen kiþi sayýsýný bu yýlýn sonu itibariyle 20 bine çýkarmayý hedeflediklerini bildirdi. Bu yýl Türkiye genelindeki 356 halk eðitim merkezinde model uçak kurslarý verilmeye baþlanacak. Yine 83 üncü yýl anýsýna, 24 il ve 46 beldenin gökyüzünden görüntüleri motorlu yamaç paraþütünden çekilerek, bir VCD de toplandý. Valiliklere ve belediyelere gönderilen VCD halka ücretsiz daðýtýlacak. Türk Hava Kurumu yönetimi, 83 ncü kuruluþ yýldönümü nedeniyle Anýtkabir i de ziyaret etti.

12 R o p o r t a j 12 Baðýmsýzlýk ve Kosova Türk Toplumu Ercan Þpat Prizren Belediye Meclis Baþkaný Vekili Bildiðimiz üzere bütün dünya siyaseti son günlerde Kosova nýn baðýmsýzlýðý ile yattý, kalktý. Aslýnda bu konu 1999 yýlýndan bu yana gündemde olan ama hep ertelenen bir konu olmuþtur. Burada yaþayan çoðunluk her zaman baðýmsýzlýðý ve baðýmsýzlýk giriþimlerini desteklemiþtir. Bizler için bu süreçte ön planda Kosova ve Prizren de yaþayan Türk toplumunun toplumsal konularý ver sorunlarý ön planda bulunuyordu. Nitekim bizlerin yani Kosova Demokratik Türk Partisi nin bütün çalýþmalarýnda bu haklarýn yasal ve anayasal düzenlerde yerlerinin garanti altýnda alýnmasý yer alýyordu. Baðýmsýzlýðýn kazanýlmasý ile birlikte Türk Toplumunun da mevcut olan haklarýnýn korunacaðýný düþünüyorum. Kosova da vatandaþlarýn din, dil, kültür, sosyal gibi haklarýný bütün dünyada en yüksek standartlarda yaþamaya devam edeceðini düþünüyorum. Tabi ki bizler de birer fert olarak haklarýmýzý kendimiz savunmalýyýz. Savunmalýyýz derken aslýnda þunun vurgulamak istiyorum ki, bireylerimiz kendi dillerini, kendi haklarýný her alanda aramaya davet ediyorum. Bize verilen haklarýn sadece yasal düzenleme olarak kalmayýp, pratiðe de yansýmasý için hepimize bu konuda büyük iþler düþüyor. Arif Bütüç Mamuþa Pilot Belediye Birimi Kosova yý Avrupa içerisinde görmek istiyoruz, yolumuz Avrupa yoludur. Baðýmsýzlýðýnýn bize çok daha güzel bir hayat getireceðine bütün kalbimle inanýyorum. Bu tarihi günü biz bir nesil olarak yaþadýðýmýz için çok mutluyum çünkü bu sonuçta her nesile nasip olmayan bir durumdur. Baðýmsýzlýðýn bizi ve tüm Kosova toplumunu Avrupa ya taþýyacaðýný inanýyorum. Mamuþa Belediyesi Meclis üyeleri ve kendi þahsým adýna Kosova Baðýmsýzlýðýn bütün Kosova halkýna uðurlu olmasýný diliyorum. Adnan Yaðcýlar Prizren Kültür, Spor ve Gençlik Müdürü Kosova uzun zamandan beri beklediði ve özlemini çektiði baðýmsýzlýðýna nihayet kavuþtu. Biz de ilan edilen baðýmsýzlýðýn Kosova Türk toplumuna etkisi ne olur? sorusunu Kosova Türk Toplumunun bireylerine sorduk. Kosova baðýmsýzlýðýný kazandýktan sonra Kosova nýn kapýlarý açýk olup bütün dünyadan yatýrýmlarýn yapýlmasý, ekonominin kalkýnmasý ve iþsizliðin giderilmesi herkes tarafýndan bekleniyor. Ki baðýmsýzlýkla birlikte Kosova hep birlikte hepimizin katkýlarýyla ilerleyecektir. Halkýmýzýn bu konuda duyarlý olmasýný dileyerek Kosova nýn Baðýmsýzlýðý hepimize hayýrlý olsun diyorum. Enis Kervan Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili Bağımsızlığın Kosova Türklerine etkisi ne olur, Kosova ya etkisi ne olursa aynı çerçevede olacaktır diye düşünüyorum. Kosova geçiş dönemini yaşamaktaydı. Kosovalılar da bir geçiş dönemi içerisindeydi. Türkler olarak Arnavut topluluğuyla birlikte artısıyla eksisiyle aynı kaderi paylaştık. Kosova çok etnikli çok kültürlü bir Cumhuriyettir. Bu yüzdendir ki Kosova Türk topluluğunu da olumlu bir şekilde etkileyecektir. Şuan da Kosova ya Türkiye nin daha fazla ekonomik katkı sunacağını düşünüyorum. Bunun dışında Avrupa ile olsun ABD ile de daha fazla bağlantılarımızın olacağına inanıyorum. Güner Ureya, Çevre ve Alan Planlama Bakanlýðý Danýþmaný Kosova nýn baðýmsýzlýðý, diðer yurttaþlarý olduðu gibi biz Kosova Türklerini de etkileyecektir. Yeni döneme girerken, Kosova da tüm topluluklarý kucaklayan, pozitif bir ortam oluþturulmasý büyük önem taþýmaktadýr. Bu konuda özellikle siyasetçilere büyük görevler düþmektedir. Yeni dönemde Kosova Türkleri siyasi olarak kendilerini iyi konumlamalý ve karþýlarýna çýkan fýrsatlarý iyi deðerlendirmelidirler. Özellikle Kosova Anayasasý ve Ahtisaari Planý çerçevesinde öngörülen yeni yasalarýn hazýrlanmasý aþamasýnda daha aktif rol almalýdýrlar. Bu süreçte, siyasi temsilcilerimiz halkýn karþýsýnda daha þeffaf, sivil toplum temsilcilerimiz ve gazetecilerimiz ise daha yapýcý ve yol gösterici bir rol üstlenmelidirler. Baðýmsýz Kosova nýn Kosova Türklerine saðlayabileceði yeni imkanlar olacaktýr. Kosova Türkleri özellikle devletin tüm kademelerinde orantýlý temsil konusunda ýsrar etmelidirler. Ayrýca Kosova Türklerinin de baðýmsýz Kosova ya verebileceði çok þeyler var. Eðitimli Kosova Türk gençliði Kosova için ciddi bir insan kaynaðýný teþkil etmektedir. Kosova Türkleri ayrýca Kosova ile Türkiye arasýndaki iliþkilerde ve hatta diðer Türk cumhuriyetleriyle iliþkilerde önemli bir rol oynayabilir. Tüm bunlarýn yaný sýra, Kosova Türkleri ýlýmlý yaklaþýmlarýyla, Kosova da diðer etnik topluluklara model teþkil edebilir ve çatýþan taraflar arasýnda bir köprü rolünü üstlenebilir. Kosova nýn geleceði konusunda iyimser olmak zorundayýz. Statünün belirlenmesi, büyük bir belirsizliði ortadan kaldýrmýþtýr. Artýk statüye takýlma zamaný deðil, ileriye adým atma ve daha çok çalýþma zamanýdýr. Fikrim Damka Öðretmen Kosova nýn Baðýmsýzlýðý hepimize hayýrlý olsun. Bu konu biz Türk toplumunu yakýndan ilgilendirir, çünkü bizler de bu topraklarda yaþýyoruz. Ýnanýyorum ki bizde Türk toplumu olarak baðýmsýzlýktan en iyi þekilde nasibimizi alacaðýz. Doðal olarak bunun bizi olumlu yönde etkileyeceðini düþünüyorum. Çünkü Türk toplumu da zaten Kosova nýn yapýcý bir unsurudur ve Kosova içinde yer alan bir toplumuz. Bu yüzden baðýmsýzlýktan sonra ister Kosova kurumlarýnda, ister Kosova hükümetinde, ister anayasada en iyi þekilde yer alacaðýmýza inanýyorum. Tabi ekonomik geliþmeler içerisinde Türk toplumunun da yeri olacaktýr. Türk toplumu olarak baðýmsýzlýðý hep birlikte kutlayalým. Baðýmsýzlýk hepimizin hayrý için, öyleki ne mutlu bize ki bizimde artýk devletimiz oluyor. Ýbrahim Arslan, Araþtýrmacý- Gazeteci Kosova nýn baðýmsýzlýðý Kosova da yaþayan bütün topluluklar için son derece önemlidir. Yirmi birinci yüzyýla üzgün, yaralý, yorgun giren Balkanlarýn bir parçasý olarak Kosova nýn artýk barýþ ve sevgi içinde mutlu ve huzurlu yarýnlar hakkýdýr diye düþünüyorum. Balkanlarýn tam anlamda güvenliði ve istikrarý için, Kosova nýn da güvenli ve istikrarlý olmasý gerekiyor. Avrupa yolunda kararlý olan Kosova nýn ayný zamanda, ekonomik anlamdaki sýkýntýlarýnýn, umut edilen dýþ yatýrýmlarla giderilmesi son derece önemlidir. Nüfusun yarýsýný oluþturan Kosova gençleri için umut kaynaðýdýr. Bu arada ayný kaderi paylaþan Türk toplumunun da yýllanmýþ aðaca benzeyen sorunlarýnýn çözümüne Kosova kurumlarýnýn daha büyük bir ciddiyetle sarýlacaðýna inanýyorum. Çünkü, Türk toplumunun sorunlarýný ikinci sýraya atmakla, yurttaþ olarak da ikinci sýnýfa atýldýklarý bir gerçektir. Doðusu, baðýmsýz bir Kosova da artýk Türklerin ikinci sýnýf vatandaþ statüsünden kurtulmasý, ona buna þuna baðlý deðil, baðýmsýz Kosova kurum ve halklarýnýn iradesinde olacaktýr. Türkler Kosova da konuk deðildir. Tarih bu topraklardaki varlýðýný, Kuman, Avar, Peçenek boylarýyla kanýtlarken, Osmanlý döneminden kalma camiler, köprüler, hamamlar,saraylar, kýþlalar, kaleler 600 yýllýk bir varlýðýnýn canlý hatýralarýdýr. Türkler yolcu deðil, hancýdýr. Bu nedenle de ders kitaplarý, öðretmen sýkýntýlarýna son verilmesi, sadece Türkoloji de deðil baþka bölümlerde de Türkçe eðitim olanaklarýnýn yaratýlmasý, Türkçe medyanýn Kosova da Türkçe yi bilen yüz binlere hitap ettiði gerçeðinden hareket ederek, Kosova kurumlarý tarafýndan desteklenmesini bekliyorum. Bu arada, Kosova nýn tarih boyunca en zor günlerinde yanýnda olan Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk ulusunun desteðinin gelecekte, çok daha büyük ve çok yönlü olacaðýna inancýmýn tam olduðunu belirtmek istiyorum. Fakat, üstte belirttiklerimin sadece iyi niyete deðil, anayasal altyapýya dayalý olarak Kosova kurumlarý tarafýndan gerçekleþmesi ve uygulanmasýnýn denetlenmesi gerekecektir. Öyle ki, yeni Anayasa ve semboller üzerinde yürütülen çalýþmalarda bunlar göz önünde bulundurulmalý ve ýsrarla üzerinde durulmalýdýr. Tabi ki bu konuda ilgili sofralarda oturan Türk siyasilerin ve Türk

13 13 R o p o r t a j halkýnýn sözcülüðüne soyunanlarýn, dünden çok daha bilinçli ve sorumlu davranmalarý gerekecektir. Çünkü, örnek olarak Kosova bayraðý barýþ, birlik ve sevgiye hitap etmeli, her Kosovalý nýn öpüp koklayabileceði bir bayrak olmalýdýr. Ýnsanýn hak ve özgürlükleri, sayýsýna, kaþýna, gözüne, rengine, dinine, ulusuna göre sýnýrlandýrýlamaz. Yarýnýn Kosovasýný böyle bir anlayýþ içindeki insanýyla kucaklamak istiyorum. Ferhat Derviþ, Filizler Derneði Baþkaný Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tüm Kosovalýlar gibi Türkler tarafýndan da kutlanmaktadýr. Bu günlerde yayýnlanan haberler hem sevindirici hem de düþündürücüdür. Balkanlarýn yeni bir savaþa yürümesi bence imkansýz, ama her þey beklenebilir. En büyük tehlike de Kosova politikacýlarýnýn her þeyi baðýmsýzlýða baðlamalarýdýr. Mutlak verilen ekonomik vaatler yerine getirilemeyecektir ve halkta bir memnuniyetsizlik yaratacaktýr. Ekonomik sýkýntýlarýn artmasý, ki artacaktýr, siyasi kargaþalara yol açar. Bu açýlabilecek yoldan endiþemiz çoktur. Keþke baðýmsýzlýðýmýzý kazanýrken Sýrbistan kadar Avrupa topluluðuna yakýn olsaydýk. Avrupa Kosova ya gelecek yerde biz Avrupa ya girseydik. O zaman her olay daha rahat olurdu. Artýk Kosova politikacýlarýna çok büyük bir görev kalýyor. Kosova nýn ekonomik kalkýnmasý. Bence dünyanýn ekonomik sýkýntýlarý içinde olduðu dönemde bu iþ kolay kolay olmayacaktýr. Allah yardýmcýmýz olsun. Selen Baymak, Üniversite öðrencisi Baðýmsýzlýk, en kötü ihtimalle bizi uzun zamandan beri hapsolduðumuz karamsar tablodan kurtaracaktýr. Sonuçta baðýmsýz ve egemen bir ülke olduðumuz zaman Kosova da yaþayan topluluklar arasýndaki devlet bilincini de geliþtirecektir. Bu bilinçte Kosova nýn geliþmesine olumlu katký saðlayacaðý gibi topluluklar arasýndaki birlik ve beraberliði de pekiþtirecektir. Baðýmsýzlýða topluma etkisini bir kenara býrakýp, toplumun bir bireyi olarak bakacak olursam baðýmsýzlýktan sonra artýk bende var olan ben kimimim? Nereliyim? Sorunsalýný da bir kenara iteceðim. Yani baðýmsýzlýktan sonra ben bu ülkenin vatandaþýyým diyebileceðim. Hatta ilerde ülkemi uluslararasý organizasyonlarda dahi temsil edebileceðimi düþünüyorum. Baðýmsýzlýðýn her soruna derman olacaðýný da düþünmüyorum. Çünkü bazý nokta ve durumlarda insanýn her istediði gerçekleþmiyor. Ama baðýmsýzlýðýn tüm Kosova toplumuna olduðu gibi Türk toplumuna da yeni ufuklar açacaðýný düþünüyorum. Baðýmsýzlýk ümitsiz ve eziklik içinde yaþadýðýmýz son dokuz yýldan daha berbat olacaðýný düþünmüyorum. Reþat Kodrazi, Lise Öðrencisi Baðýmsýzlýðýn kesinlikle Türk gençliðine çok büyük faydalarýnýn olacaðý kanýsýndayým. Sadece bizler açýsýndan deðil de Kosova da istihdamýn artýrýlmasý açýsýndan önemli fýrsatlarý da beraberinde getireceðini düþünüyorum. Kosovalý Türklerin geleceðe daha umutlu bakmalarýna ve gelecekleri ile ilgili daha pozitif kararlarý vermelerine olumlu katký sunacaðýný düþünüyorum. Geleceði belli olmayan bir ülkede hele de siz azýnlýk toplumunun bir bireyi iseniz mevcut ekonomik çýkmazdan etkilenmemeniz elde bile deðil. Bu ekonomik yetmezsizlik otomatikman Kosova Türk gençlerini bir çýkmazýn ortasýna doðru sürüklüyor. Bu duruma örnek olarak Türkiye de mezun olup da Kosova ya geri dönmeye sýcak bakmayan arkadaþlarýmýzý verebilirim. Gençler statüsü belli olmayan ve ekonomik açýdan geri kalmýþ bir Kosova ya dönmeye sýcak bakmýyor ve Türkiye de kalmayý tercih ediyorlar. Ama ilan edilen baðýmsýzlýðýn bizleri var olan karamsar tablodan kurtarýp, geleceðe daha ümitli bakmamýza zemin hazýrlayacaðýný düþünüyorum. Levent Buþ, MESK Derneði Baþkaný Kosova nýn baðýmsýzlýðý Kosova toplumuna ileride sosyal, ekonomik ve dýþ dünyaya açýlmasýnda önemli süreçlerden biri olacaktýr. Bununla beraber yabancý yatýrýmlarda artýþ yaþanmasýný bekliyoruz. Bu süreç beraberinde iþ ve istihdam olanaklarýnýn artmasýna vesile olacaktýr. Ayrýca Kosova kurumlarý çalýþmalarýnýn düzene girmesini, yolsuzluk olaylarýnýn önlenmesinde, etnik topluluk haklarýnýn somut olarak yerine getirilmesinde ve Kosova nýn komþu ülkelerle iliþkilerinde ilerleme kaydedileceðine inanýyorum. Bu Kosova Türkiye iliþkilerine de etki edecektir. Dolayýsýyla bundan sonraki iliþkiler iki devlet düzeyinde ilerleyerek geliþecektir. Kosova Türk Toplumuna gelince, anayasadaki Türk toplumu haklarýnýn netleþtirilmesi ve garanti altýna alýnmasý önemli olacaktýr. Hatta bir önceki anayasaya kýyasla ve diðer etnik topluluklarýna oranla daha ilerlemiþ haklarýn saðlanmasý gerektiðini düþünüyorum. Çünkü Kosova Türk Toplumu 1999 yýlýndan bu yana ilerleyen tüm süreçlerde yýkýcý deðil en yapýcý, olumlu katkýlar sunan topluluklardan en önde yer almýþtýr. Dolayýsýyla yeni Kosova Anayasasýnda yeni Kosova Devletinin kurucu unsurlarýndan biri yer almalýdýr. Ayrýca Kosova Türklerinin eðitim, kültür ve dil haklarý da diðer topluluklarla birlikte eþit haklý bir þekilde garanti edilmelidir. Bu temele dayalý bir Kosova baðýmsýzlýðý ve devleti, bütün topluluklara olduðu gibi, Kosova Türklerine de rahat bir gelecek saðlayacaðýna inancým tamdýr. Þarik Cibo, Esnaf Ýþadamlarý ve Esnaflar Derneði Baþkaný Kosova baðýmsýzlýðýnýn ilk aþamada özel yabancý yatýrýmcýlarýn Kosova ya yönelmesinin yolunu açacaðýný inanýyorum. Kosova statüsünün netleþmesi yabancý yatýrýmcýnýn Kosova ya yatýrým yapabilmesi için güvenini saðlayacaktýr. Dolayýsýyla muhatap alýnacak bir devlet ve bunun garantisini verecek makamlar oluþacaktýr. Ýstikrar ve güven ortamýnýn oluþmasý yabancý yatýrýmcýyý daha da teþvik edecektir. Ancak bunun öncesinde Kosova hükümetinin baþta enerji olmak üzere ekonomik kalkýnma için halletmesi gereken kimi sorunlar var. Kosova statüsünden sonra hallolmasý gereken en önemli husus enerji sýkýntýsýnýn çözülmesidir. Enerji sorunu çözülmemiþ bir Kosova da ekonomik canlanma, kalkýnma ve istikrar beklenemez. Zamanla bu sorunlar halloldukça, yabancý yatýrýmlar artýkça istihdam artacak ve yeni iþ yerleri açýlacaktýr. Dolayýsýyla toplumumuzun kalkýnmasýnda ve sorunlarýnýn çözümünde istihdam en önemli noktalardan birini oluþturacaktýr. Dolayýsýyla bizler Esnaf Ýþadamlarý ve Esnaflar Derneði ile üyeleri olarak bu süreçte üzerimize düþen görevi yapmaya her zaman hazýrdýk, yine bu vesileyle ayný hazýrlýlýðýn altýný bir daha çizmek istiyorum. Üzerimize düþen görevi her zaman yapmaya hazýrýz. Bu dönem Türk yatýrýmcýsýnýn kaçýrmamasý gereken ikinci bir fýrsat olacaktýr. Türk toplumunun siyasal, sosyal, eðitim, kültür ve dil açýsýndan haklarý, sorunlarý ve çözümleri yeni Kosova anayasasýnýn saðlayacaðý garantiye baðlý olacaktýr. Yeni Kosova devleti anayasasýnda Kosova Türk Toplumunun bu haklarý her ne kadar net bir þekilde vurgulanýr ve eþit düzeydeki haklarla garanti altýna alýnýrsa, her ne kadar yeni anayasada Kosova Türk Toplumu baðýmsýz Kosova devletinin kurucu unsurlarý arasýnda yer alýrsa, ben soydaþlarýmýzýn baðýmsýz Kosova daki geleceklerini o kadar parlak ve refah görüyorum. Çünkü biliyorsunuz tüm bu süreçte Kosova Türk Toplumu üzerine düþen görevi en iyi þekilde getirmiþ ve en yapýcý topluluklardan biri olmuþtur. Ayný katkýyý Türkiye Cumhuriyeti devleti de esirgememiþtir. Anayasada bu haklarýmýz saðlandýðý takdirde, millet vekillerimiz görevini layýkýyla getirerek bu haklarýmýzý ne kadar savunursa, ona göre çýkacak yeni yasa ve düzenlemeler de Türk toplumunun ihtiyaçlarýný yasal ve hukuksal temin edecektir. Ancak anayasada hak etmediðimiz bir þekilde alýrsak, istediðimizi elde edemezsek, yine taviz verir de bu haklarýmýzý anayasayla garanti edemezsek, o zaman halkýmýzýn baðýmsýz Kosova devletinde yarýnlarýný, istikrarý ile istikbalini görmeleri zor ve sýkýntýlý olur. Toplumumuz ve insanýmýz bunu hak etmez. Biz yarýnlarýmýzý bu ülkede görüyor ve her türlü katkýmýzý sunduðumuz gibi ayný emeði yine sunmaya kararlýysak, bu ülkenin temel taþlarýný oluþturacak anayasa ve yasalar diðer topluluklara olduðu gibi, Kosova Türklerine de saðlamalýdýr. Kosova nýn baðýmsýzlýðýný güzel ümitlerle ve beklentilerle kutluyor, bütün Kosova vatandaþlarýna güzel yarýnlar getirmesini diliyorum. Cengiz Kovaç Olumlu yönde ilerlemeler kaydedilerek dýþ ülkelerden yatýrým ve destekler artacaktýr. Tüm Kosova gençlerinin iþ konusunda þanslarý artacak, vizeler kalkacaktýr diye düþünüyorum. Dolayýsýyla Kosovalý bir Türk genci olarak Kosova nýn baðýmsýzlýðýný kazandýðýndan dolayý çok sevinçliyim. Kosovalý Arnavutlar, Boþnaklar ve Türkler olarak hep birlikte bunu kutlayalým. Haþim Þaçiri Kosova nýn baðýmsýzlýðý bizleri pozitif þekilde etkileyeceðini ümit ediyoruz. Bundan sonra iþsizlik azalacak ve gençlerin ileriye yönelik bakýþ açýlarý deðiþerek, ufuklarý geniþleyecektir diye düþünüyorum. Bizler Kosova halký olarak birlik beraberlik içerisinde olursak bütün kapýlarýmýz açýlacak ve hedeflerimize daha kolay ulaþma þansýna sahip olabiliriz.

14 Foto: Nafiz Lokviça Agim Rifat ÞÝÝRÝN ATEÞÝ K ü l t ü r 14 Balkan Türk Þiiri Mevlanaca Hazýrlayan: Agim Rifat Teþfik etmek, Kosova Türk þiirinin yolunu açýp tekrar tekrar ateþini yakmak adýna, bundan böyle bu sayfada usta þair Agim Rifat Yeþeren, her hafta bir þiirle çýkacak karþýnýza sevgili okuyucular. Yaðmur Neden Yaðar Ne kadar zaman ayýrabiliyoruz küçüklerimize Eþimize Dostumuza Büyüklerimize Günde kaç defa Ayda yýlda kaç defa atabiliyoruz yüzümüzdeki maskeyi Þu korkunç Þu çirkin yabancýlaþma karþýsýnda Ne yaptýk Neler yapabildik Bir düþünmeye durduk mu Yaðmur neden yaðar Kar Suyun dili var mý Çiçeðin Taþýn kayanýn ipeðin Her þey yüzerken Dönerken her þey Niçin durur gibidir ova Daðlar durur Dünya durur Yýldýzlar Nereye gittik Hangi bir iþ gördük ki Orada bir çýkar Orada bir menfaat görmedik Ne oldu bu böyle bize Nereye geldik Son ziyaret ediþimiz Ne zamandý bir hastayý Zaman zamanla çarpýþýyor Öte aleme sevgi sarhoþluðu Dinle ve oku alimlerin fikrini Gönillere gönül ver Mevlanaca Hesabý yok alimlerin dünyaya Ýlmin ve kerametin sonsuz yollarý Aþmýþtýr gönüller güneþiyle yýldýzlarý Selam Mevlanaca insanlýðýmýza Gün gelir Zýt gider ateþ suya Fitne meydan okur hak hukuka Yalanlar hakim olmak ister, doðruya Yalakacýlar aleminde Saygýsýzlýk hakim olurken yüreklere Alimleri kamçýlar salýverir boþluklara Dedikodular kitap kitap dolaþýr el el Bir yüzyýl bekleyiþten sonra, Kosova en nihayet kendi baðýmsýzlýðýný kazandý. Türkiye, Arnavutluk, ABD, Afganistan ve Fransa hemen Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýyarak, diðer devletlere de bu konuda mesajlarýný verdi. Kosova nýn baðýmsýzlýðý nedeniyle, Ýstanbul dan kutlamalar için Kosova ya gelen UKÝD (Uluslararasý Kalkýnma ve Ýþbirliði Derneði) heyetinden UKÝD Yönetim Kurulu Baþkaný Avukat Zeki Çalýþkan, UKÝD Genel Müdürü ve TÝKA Eski Strateji Planlama Baþkaný Emekli Kurmay Albay Ali Çankaya ve UKÝD Yönetim Kurulu Üyesi ve Balkanlar Koordinatörü Abdullah Tatlýcý yaný sýra UKÝD heyetiyle beraber Avrupa Türk Ýþadamlarý Birliði Kurucu Baþkaný ve UKÝD Onursal Üyesi Ýþadamý Musa Serdar Çelebi katýldýlar. Kosova ziyareti esnasýnda önemli kuruluþ, dernek ve aydýnlarla görüþen heyet, Kosova da KFOR bünyesinde görevde bulunan Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlýðý ve Kosova Türk Eþgüdüm Bürosu nu da ziyaret ettiler. Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý Genel Müdürü Mehmet Bütüç le de görüþen heyet, bu medya evinin çalýþmalarýný hakkýnda bilgi aldýlar. Kosova baðýmsýzlýðýnýn ilk gününde UKÝD heyetinin Kosova Ekonomi Odasý ziyareti esnasýnda, Arnavut Diaspora özellikle ABD den gelen çok baþarýlý iþadamlarýyla da beraber oldular. Heyeti karþýlayan Kosova Ekonomi Odasý Baþkaný Prof. Dr. Besim Beçay, çok saygýlý ve çok samimi bir yaklaþýmla, Türkiye yi kardeþ ve dost ülke olarak saydýðýmýzýn en büyük ifadesi bu tarihi günde UKÝD heyetinin ve Türkiye den gelen diðer kardeþlerimizin en büyük göstergesidir. Türk iþadamlarýnýn Kosova ya yapacak yatýrýmlar hayati önem taþýmaktadýr kendi düþüncelerini ifade etti. Amerikalý Arnavut iþadamlarý ve Kosova Ekonomi Odasý üst düzey makamlarý, bu iþbirliðin bir an önce baþlamasý için hazýrda bulunduklarýný söylediler ve Türk iþadamlarýna her türlü kolaylýklarý ve desteði sunacaklarýný bildirdi. UKÝD (Uluslararasý Kalkýnma ve Ýþbirliði Derneði) Yönetim Kurulu Baþkaný Avukat Zeki Çalýþkan ve ATÝB (Avrupa Türk Ýþadamlarý Birliði) Kurucu Baþkaný ve UKÝD Onursal Üyesi Ýþadamý Musa Serdar Çelebi ATÝB in çalýþmalarýndan söz ederken, Türkiye ve ATÝB arasýnda bir yýlda 22 milyar avro deðerinde iþ yaptýklarýný vurguladý. Bu kuruluþun en kýsa zamanda Kosova ile iþ konusunda bir görüþme için hazýrlýklarýnýn yapýldýktan sonra, en kýsa zamanda görüþmeye geleceklerini dile getirdi. Türkiye nin UKÝD (Uluslararasý Kalkýnma ve Ýþbirliði Derneði) Yönetim Kurulu Baþkaný Avukat Zeki Çalýþkan, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný kutlarken, kendisinin de Kosova kökenli olduðunu dile getirdi. Ben bu baðýmsýzlýkla çok daha zengin oldum, çünkü þimdi artýk iki devletim oldu, biri Türkiye diðeri de Kosova. Bu iki kardeþ Özür diler gönülleri ezilen ezdirenden Kervansaraylara yönelmiþ yollarda dualar kalmýþ Susuzluk alimlerin hücrelerine yerleşmiş Dalgalanýrken boþluklarda insanlýðýmýz... Oysa Sevgiler gönüllerde varolacak inanýn dostlar Sabýrla fýþkýracak sevgi insanlýðýmýza Mevlanaca Secde önünde inançlarýn ve sen Ömrünün yollarý gözünün önünde Kendinden geç sev Mevlanaca Kavuşurken zamana zamanla Fikri Şişko UKÝD Heyeti: Türkiye Kosova yý yalnýz býrakmayacaktýr, desteði her konuda devam edecektir devletin her konudaki iþbirliðini UKÝD olarak tam destek sunacaðýmýzý bildirmek istiyorum. Türkler ve Arnavutlar kardeþtir. Yüzyýllarca beraber yaþamýþ ayný kültüre sahip olan kardeþlerdir. Bundan sonra Türkiye den yardým sunabilecek ve yatýrým yapabilecek kurum ve iþadamlarý devamlý Kosova yý ön planda tutacaktýr dedi. Konuþmasýnýn devamýnda, Bu beklenen bir olaydý. Hepimiz sevindik. Gördüðümüz gibi Türkiye Kosova yý baðýmsýz bir devlet gibi hemen tanýdý. Ýlerde Büyükelçi statüsünde iliþkiler kurulacak. Burada yaþayan tüm toplumlar birlik beraberlik içerisinde yaþamasý, özellikle Türk toplumunun da artýk ön plana çýkmasý ve burada huzur ve birlik beraberlik içerisinde yaþamasý gerekmektedir. Türkiye Kosova ya yardým etmeye devam edecektir. Bayraðýnýz da güzel, her toplum bir yýldýz ile temsil edilmiþ. UKÝD Genel Müdürü ve TÝKA Eski Strateji Planlama Baþkaný Emekli Kurmay Albay Ali Çankaya, Kosova artýk bir baðýmsýz devlet oldu. Türkiye nin bu konuda çok büyük desteði olmuþtur. Bu süreç uzun bir süreçti ve Türkiye her zaman Kosova nýn yanýnda oldu. Dün olduðu gibi, bugün de yarýn da bu destek devam edecektir. Tüm diðer devletlerle beraber her konuda desteðimiz devam edecek, ama Türkiye ve Kosova iliþkileri özel olarak da ayrý bir yönden en üst düzeye ulaþacaktýr. Artýk yeni bir devletimiz oldu. Avrupa Türk Ýslam Federasyonu Kurucu Baþkaný ve UKÝD Onursal Üyesi Musa Serdar Çelebi, Kosova nýn bu tarihi gününde burada olmak benim için büyük þereftir. Burada hepiniz barýþ ve huzur içinde yaþayýn. Artýk sizin de bir devletiniz oldu. Bayraðýnýzda da hepinizin birer yýldýzýnýz var, onlarý koruyun, devletinize sahip çýkýn. Çok yakýnda inþallah Avrupa Birliði içinde olursunuz dedi. UKÝD Yönetim Kurulu Üyesi ve Balkanlar Koordinatörü Abdullah Tatlýcý duygularýný ve izlenimlerini þöyle anlattý: Ben Kosova kökenliyim, atalarýmýz bu topraklardan Türkiye ye siyasi baskýlardan dolayý göç etmiþ. Benim için Kosova nýn baðýmsýz bir devlet olmasý çok büyük anlam taþýmaktadýr. Her Kosovalý gibi, ben de bu halkla beraber ayný duygularý paylaþýyorum. Bir yüzyýl sonra Kosovalýlar artýk tam bir özgürlüðe kavuþtu. Burada yaþayan Arnavut, Türk, Boþnak, Goralý kardeþlerimiz bu devleti kendi gözleri gibi korumalýdýr. Ýnþallah çok yakýnda sosyal huzur da saðlanýr. Türkiye Kosova yý yalnýz býrakmayacaktýr, desteði her konuda devam edecektir UKÝD (Uluslararasý Kalkýnma ve Ýþbirliði Derneði) bugüne kadar Kosova da büyük yardým faaliyetlerinde bulunmuþ, gelecekte de bu yardýmlarýn devamý daha da fazla olacaktýr. Merkezi Ýstanbul da olan dernek, Türkiye de eðitim gören Kosova öðrencilerine de büyük yardýmlar sunmaktadýr.

15 15 G ü n c e l Hazýrlayan: Abdülhadi Taduþka Soldan Sağa 1. Karadeniz bölgesinde bir şehir 2. Gözleri görmeyen, kör - Romanya soyundan olan biri 3. Bir nota - Okiden Avrupa da yahudilerin yerleştikleri Mahre - i 4. Titan - Kızılderililerin kullandıkları sandal 5. Kosova lı bayan şarkıcı Laloşi - Karışık, renkli 6. Otomobil yarışması - Umma, beklenti, umut Geçen haftaki bulmacanın çözümü NO:39 DUYURU 1. KOSOVA TÜRK TEMSİL HEYET BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE MÜTERCİM TERCÜMAN OLARAK ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE, SÖZLEŞMELİ (1) BİR PER- SONEL ALIMI YAPILACAKTIR. MÜRACAATLAR 27 ŞUBAT 2008 GÜNÜ 09:00 11:00 SAATLERİ ARASINDA KOSOVA TÜRK TGK K.LIĞINA BİZZAT YAPILACAKTIR. 2. PERSONELDEN MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER; MÜRACAAT DİLEKÇESİ KİMLİK BELGESİ 2 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF GÜVENLİK TAHKİKAT BELGESİ (ADLİ MAKAMLARDAN) BONSERVİS, REFERANS BELGESİ ALINACAKTIR. (MEVCUT İSE) 3. ALINACAK PERSONEL; ERKEK VE PRİZREN DE İKAMET EDİYOR OLA- CAKTIR. 4. PERSONEL MÜKEMMEL DERECEDE TÜRKÇE DİLİNE HAKİM OLACAK VE AYRICA ÇOK İYİ DERECEDE ARNAVUTÇA BOŞNAKÇA KONUŞMA, YAZMA VE ANINDA TERCÜME ETME KABİLİYETİNDE OLACAKTIR. 5. MÜRACAATLARI KABUL EDİLEN PERSONEL 27 ŞUBAT 2008 GÜNÜ SAAT 11:10 DA KOSOVA TÜRK TGK.K.LIĞINDA SINAVA TABİ TUTULA- CAKTIR. KOSOVA TÜRK TGK.K.LIĞI PRİZREN SULTAN MURAT KIŞLASI Bulmaca No: 40 Yukarıdan Aşağıya 1. Eski ABD Başkanı Cimi 2. Divit - Alfabenin beşinci ve birinci harfi 3. Sarayevo nun araba plakı - Eski Almanya başkanı Helmut 4. Tritiyum un kısaltması - Yazar ve Film yapımcısı... Müjde 5. Amfiteatır ortasında yapılan boğa güreşi, yarış 6. Romen futbolcu Adriano - alfabenin 26. harfi 7. Birtür çamaşır deterceni - Amerikyum un kısaltması 8. Alfabemizin 7. harfi - Eski boksör Muhammed 9. Çok az olan, değerli. Barcelona, Odi, Milan, Sa, Roma, E, T, Tina, Dl, Omega, Sil, Nela, Kaka Türkçenin Kosova sý Kosova Cumhuriyeti Dünyada kaç yazara nasip olmuþtur böyle bir yazý yazmak? Þu an yaþayan kaç kiþi vardýr, baðýmsýzlýk psikolojisiyle hercümerç olan? Duygularýn düþünce olup söz bulmasý epey zor. Anlatmak o kadar kolay deðil ki Ne oldu; ne olacak þimdi? Balkanlar da yeni bir devlet kuruluyor; baðýmsýzlýðýný ilan eden yeni bir cumhuriyet Hadisenin birçok yönü var. 17 Þubat 2008 de meclisimizde ilan edilen baðýmsýzlýk, aslýnda çok fazla þeye delalet ediyor. Dünyaya, Ben artýk baðýmsýzým, Kosova Cumhuriyeti yim diyen ilanýn oluþumu eskilere tekabül etti. Ben hikâyeye 1912 ile beraber baþlama eðilimindeyim ve öncesi, Kosova mýz için farklý bir sürecin devridir. Dilerim bu yeni dönem, 1912 de yarým kalan, yarým býrakýlan bir sürecin þimdiki devamý olur. Kosova, uzun bir geçmiþe sahip coðrafyalardan biridir. Bu uzun tarihî süreçte Osmanlý Devleti nin biraz öncesinde baþlayan zaman dilimi önemli ve hayatî bir dönemdir. Açýk olan bir gerçek bize Kosova nýn en güzel ve müreffeh dönemini Osmanlý devri olarak göstermektedir. On dördüncü yüzyýlla beraber Kosova rayýna oturmaya baþlar. Bundan öncesinde de düzgün dönemleri olmuþtur ama bugüne baðlantýsý açýsýndan bakýldýðýnda, on dördüncü yüzyýldan 1912 ye kadar geçen zaman, Kosova nýn düzenliliði açýsýndan önemli olmuþtu. Þimdi baðýmsýzlýk geldi. Kosova Cumhuriyeti dile geldi. Dile gelen Kosova Cumhuriyeti, birçok açýdan ilkleri baþarmalý ve yerini pekiþtirmelidir. Kosova için, baþka zor bir dönem daha baþlýyor artýk. Baðýmsýzlýðýmýzýn ilanýyla beraber baþlayan yeni döneme bakýnca, geçmiþimizdeki bazý gerçeklere deðinmek ve bu gerçekleri iyi anlamak durumundayýz. Þu anki Kosova mýzýn durumundan hareketle ortaya çýkabilecek geliþmeler, mevcut etnik yapýlarýn uyumuna da baðlý olacaktýr. Kosova da nüfus olarak ilk sýradaki Arnavut halký Osmanlý Konser... Konser... Konser... Alpay ÝÐCÝ devrinden itibaren (Osmanlý öncesine deðinmiyorum çünkü, bizi etkileyen kýsým bu dönemdir) her zaman Osmanlý Devleti nin yapýlanmasýnda ayrýcalýklý ve özel bir konumda olmuþtur ile beraber gelen felaketli birkaç yýlýn öncesine kadar Arnavutlar, Osmanlý Devleti nde Türklerin konumlarýnýn bir kolunu teþkil etmiþlerdir. Bugün iyice anlaþýlmasý ve düþünülmesi gereken bu konu, Kosova mýzýn geleceði açýsýndan ortaya atýlacak hareket planlarýnda önem arz ediyor. Balkan Savaþý yýllarýnda, dýþ kýþkýrtmalar ve sýkýntýlar sebebiyle Osmanlý Devleti nin sadýk halký Arnavutlarýn bir kýsmý (özellikle Müslüman olmayan Arnavutlar baþta olmak üzre) devletlerine sýrt çevirmeye baþlamýþlardýr. Osmanlý sonrasýndaki dönemde ortaya çýkan kýsmî çatýþmanýn temelinde de bu dönem ve anlayýþ vardýr. Geleceðin Kosova sý, içinde yaþayan bütün halklarýn huzuru ve mutluluðuyla yükselecektir. Bu halklar içinde din birliði çok ama çok önemli bir etken olmalýdýr. Geçmiþteki ortak Osmanlý kültür geleneði, geleceðin müreffeh Kosova sý için anahtar görevindedir. Yugoslavya dönemi geçti, Sýrbistan dönemi geçti ve artýk baþ baþayýz. Kendimizle kaldýk. Ýþte cumhuriyetimiz. Bundan sonrasý tamamen bizlerin elinde olmasa da, süreç bizim tarafýmýza doðru geliþmek zorundadýr. Bizim zihnimiz aðýrlýklý olarak ne yönde çalýþýr ve iþ görürse, ülkemiz de o yönde geliþecektir. Yeni mavi bayrak, aslýnda Kosova nýn muhtemel geleceði açýsýndan fikirler veriyor. Yýldýzlarýn anlamýný iyi okumak lazým. Henüz çok erken ve ben bu satýrlarý yazarken Kosova mýz, girdiði yeni sürecin daha ilk saatlerindeydi. Süreci ve geliþmeleri görecek ve ona göre yorumlayacak, ona göre hareket edeceðiz. Allah yar ve yardýmcý olsun. Avrupa da oluþan bu yeni cumhuriyet, çok özel bir konum arz etmeli ve bazý özlemlerimizi giderecek bir tarzda geliþmelidir. MESK Çok Uluslu Kosova Derneði ve Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý ev sahipliðinde Makedonya nýn ad yapmýþ rock gurubu SÜLEYMAN & SULTAN CALLS 21 Þubat Perþembe akþamý saat 19:30 da, Prizren Kültürevi salonunda konser düzenliyor. Anadolu ve Rumeli rock müziðinin en seçkin örneklerinin sunulacaðý gecenin 2 avro deðerindeki biletlerini MESK Derneðinden temin edebilirsiniz. Prizren gençliði bu konserde buluþuyor. SÜLEYMAN & SULTAN CALLS, Balkan coðrafyasýnda yükselen ses!

16 ESNAF Derneði Baþkanýný seçti ESNAF Ýþadamlarý ve Esnaflar Derneði yeni yönetim kurulunu seçtikten sonra dernek baþkaný ve yardýmcýsýný belirledi. Esnaf derneðinin yeni yönetim kurulu dernek baþkanlýðýna Þarýk Cibo yu, baþkan yardýmcýlýðýna da Daver Kazaz ý seçti. ESNAFÝþadamlarý ve Esnaflar Derneði 3 Þubat tarihinde düzenlediði üyeler meclisi toplantýsýnda yeni yönetim kurulunu seçtikten sonra, dernek baþkaný ve yardýmcýsýný belirledi. 17 kiþilik yeni yönetim kurulu dernek baþkanlýðýna aday olarak Þarýk Cibo ve Bürhan Cibo yu aday olarak gösterdi. Sunulan oylamada yönetim kurulu üyelerinin 12 si Þarik Cibo ya evet, derken 5 i ise Bürhan Cibo nun baþkan olmasý için oy kullandý. 12 oy alan Þarik Cibo, derneðin yeni baþkaný oldu. Baþkan yardýmcýlýðýna da oy birliðiyle Daver Kazaz seçildi. ESNAF Ýþadamlarý ve Esnaflar Derneðinin üyeler meclisi toplantýsý geniþ bir katýlýmla düzenlenmiþ, toplantýda Esnaf Derneðinin Kosova çapýnda teþkilatlanmasý öneminin altý çizilmiþti. G ü n c e l 16 Maliþevo da uyuþturucu operasyonu tarihinde uyuþturucuyla mücadele ekipleri Maliþova nýn Ploçitsa köyünde 13Þubat düzenledikleri bir operasyon sonucunda, uyuþturucu ticareti yaptýðý þüphe edilen bir kiþi tutuklandý. Söz konusu þüphelide 1 kg 56 gram aðýrlýðýnda eroin ele geçirildi. Operasyonun devamýnda Maliþova da iki lokale düzenlenen baskýnda uyuþturucu ticaretiyle baðlantýsý olduðu þüphe edilen 2 kiþi tutuklandý. Kontrol sýrasýnda 18 silah mermisi ele geçirildi. Araþtýrmalarýn sonucunda tüm bu olaylarla ilgisi bulunan dördüncü þüpheli de yakalanarak göz altýna alýndý. Ayný gün Prizren in Ben-af alýþveriþ merkezi yakýnlýðýnda park edilmiþ bir araçta çalýnan bayan çantalarý bulundu. Polis ekipleri baþlattýðý araþtýrma sonucu söz konusu hýrsýzlýk olayýyla ilgili 3 kiþiyi tutukladý. 11 Þubat tarihinde kaydedilen bir baþka olayda ise Prizren lisesine ait iki alüminyum kapýyý çalan hýrsýzlarý yakaladý. Kapýlar okula iade edilirken, hýrsýzlar göz altýna alýndý. Bir okul hýrsýzlýk olayý daha Maliþova nýn Lapçeva köyünde meydana geldi. Okula ait bilgisayar ve teknolojik malzemeler hýrsýzýn evinde bulunurken, polis hýrsýzlýk olayýný gerçekleþtiren zanlýyý tutukladý. 7 Þubat tarihinde Prizren polisine gelen ihbar üzerine, Türk asýllý Kosova vatandaþý ve doðumlu Ergin Hüsni Kazaz kayýp olarak aranmaya baþlandý. Babasý tarafýndan polise verilen bilgilere göre, Preveza caddesi 56 numarada oturan Ergin Hüsni Kazaz ýn 6 Þubat 2008 tarihinde evden çýktýðý ve bir daha geri dönmediði bildirildi. Psikolojik sorunlarý olduðu belirlenen kayýp þahsýn üzerinde siyah pantolon, siyah deri ceket, mavi gömlek, lacivert bluz, siyah kundura bulunduðu, 190 cm uzunluðunda, kahverengi gözlü ve kahverengi saçlý olduðu kaydedildi. Kayýp olarak aranan kiþiyle ilgili bilgisi olanlarýn 922 numaralý ücretsiz polis hattýndan aramalarý rica edilmektedir. Rahovça nýn Çiflak köyünde 28 yaþýndaki bir bayanýn baltayla intihar ettiði bildirildi. Polis cansýz bedenin otopsi için Priþtine ye kaldýrýldýðýný açýklarken, intihar olayýnýn nedeni henüz bilinmiyor. Olayla ilgili baþlatýlan araþtýrmalar devam ediyor. Prizren in Adem Jaþari caddesinde 9 Þubat tarihinde meydana gelen bir saldýrýda bir kiþi býçakla aðýr yaralandý. Yaralýnýn hayati tehlike dýþýnda olduðu belirtilirken, þüphelinin tutuklandýðý kaydedildi. Osmanlý tarihinin eksik býraktýðý noktalarý tamamlayan önemli belgel- RAÝF VIRMÝÇA SUZÝ ÇELEBÝ GAZAVATNAMESÝ - 13 Transkribi Getürdi âsmân altunlu sancak Þafak çekdi ufukdan al bayrak Alem çekdi revân ol Þâh-ý gâzî Yanýnca Kâf-kudret Þâh-bâzý Kadem baþdý yola ser-bâzlarla Bu yolda cân viren þeh-bâzlarla Kýzýl bayraklarun aksinden ol yol Pür oldý ergavân u lâle vü bül Çû bayraklar içinde râyet-i zer Þafakda mihr-i âlem-tâba benzer Yâhûd bir servdür tâvûs-cevlân Ki olmýþ lâle-zâr içre kýrâmân Sünü bir serv-kad dilberdür elhak Saçý pürçek yanagý al bayrak Siper tutmýþ nigâr-ý gül- ýzâra Çeker þevkýle her gâyî kinâra Yedildi önlerince ol yedekler Ki gerdine iriþmezdi felekler Örüsi âsmânun sebze-zârý Suvadý âftâbun çeþme-sârý Eðerçi fikre olmaz hem-ser eflâk Velî anlara irmez fikr-i çâlâk Yürür sag u solýnda feth ü nusrat Gider kollu kolýnda ehl-i þevket Ricâl-i gayb irüp oldý kafâ-dâr Gerek bu leþkere ol resme dün-dâr Yedi kat yer hevâye agsa düpdüz Bu leþker üzre kondurmaz idi toz Bu feth ü nasr u izz ü devlet ile Bu kerr ü ferr ü mecd ü þevket ile Sayfa 32 Tunaya irdiler ol hâs erenler Gazâ deryâsýna gavvâs erenler Çekildi zevrak ü keþtî kenâra Dizildi cümle ehr sû cûy-bâra Zihî keþtî ki hem-dem rûzgârý Bu neyl-i bahr içinde emri cârî Kerâmet gösterür halka ayân ol Þuya batmaz ider tayy-i mekân ol Gehî leger-ger ü gâhî sebük-rûh Cihâna yâd-gâr içün komýþ Nûh Kanat bükdi vü pervâz urdý keþtî Göz açýnca kenâra irdi keþtî Kenâr idi velî gâyet hatar-nâk Olurdý anda her dem zehreler çâk Dem ursa ejdehâ gibi nehengi Yudardý merdüm ü bebr ü pelengi Ne bîgâne bilür ne âþnâyý Aceb kim vasfider kanlý Tunayý Akar þâm ü seher seyli þafak-reng Bu hûnî bahra benzer k oldý hem-reng Bu bir þudur ki baþdandur habâbý Bu bir cüdur ki hün-ý dildür âbý Erenler çýkdý fülk-i hâd-pâdan Þansýn uçdý þâhinler yuvadan Yine atlandý ol eshâb-ý þevket Yine aryitdiler eflâke haþmet Gidüp Erdel yolýna düþdiler germ Gazâ þevkýle her dil müm veþ nerm Bu yoldla bânumân terkeylediler Ne hanumân ki cân terkeylediler Sayfa 33 Niderler câný Cânân olmalyýnca Niderler hanumân hân olmayýnca Nider azrâdan ayru câný Vâmýk Nider Dîdârsuz firdevsi âþýk Hýcâbundur bu ten ref it hicâý Toga dirsen ki devlet âftâbý Bu tenden tutdý pas âyîne-i cân Gider pasý görünsünm nakþ-ý Cânân Uçur câný bu cism-i pür hevesden Halâs it mürg-ý lâhûtý kafesden Bu yolda Yâra kurbân eylemek cân Yeð andan kim içersin âb-ý hayvân Nitekim var idi bir merdi-i hoþ-dil Fenâ mülkine baglamýþdý mahmil Hemîn Yâridi sevdâsý vü fikri Hemîn Dildâr idi virdi vü zikri Uçarken mürg-ý câný fârigu l-bâl Yetiþdi ana bir gün Hýzr-ý hoþ-hâl Didi iy vahdet esrârýna hem-dem Diler misin k olasýn bana hem-dem Hayât-ý câvidân ü âb-ý hayvân Benümle bir nefes sohbetdür iy cân Ben ol Hýzram ki Mûsâdur hýcâbum Ana hazâ fýrâk oldý cevâbum Skender düzdi cur am þevkýna câm Cþhândan teþne-dil gitdi ser-encâm Nihân itdüm cihândan kendüzimi Ganimet bil ki sen gördün yüzümi Sayfa 34

17 17 G ü n c e l SOHBET-5 (2) Sevgi varken neden nefret? -Ya be insan ben de taþ alatýna cekilmiþ istirahat ediyordum.sen de o taþý alýp rahatlýðýmý bozdun,ne hakla onu yaptýn onu da bilmiyorum. -Bilecek ne var,istedim kuþa taþ atým okadar basit. -Tamam ya o zavvalý kuþ sana ne yaptý ki.sevgi varken neden nefret. -Sen bana sevgi için mi ders tutacaksýn. -Neden olmasýn,sizlere ders tutmak gerekiyor hem de çok.sevgi nedir belki o zaman anlarsýnýz. -Biz yeterince sevgi nedir biliriz. - Hadi be,siz insanlar sevgiden ne anlarsýnýz.yalýnýz baþý boþuna konuþur aldatýrsýnýz birbirlerinizi ve en acýsý kendi kendinizi aldatýyorsunuz,kandýrýyorsunuz yalanlarala.aslýnda yalan olduðunu biliyorsunuz ama gözlerinizi kapatýyorsunuz, sanki inaniyorsunuz diye ve baþkalarýný da o yalanlara inandýrmak istiyorsunuz.ama kim gözlerini kapar her þey karanlýk olur,hiçbir þey görmez. - Aha sen de aþtýn ama,nasýl olur da biz birbiriimizi sevmiyoruz diye düþünebilinirmi öyle bir þey,ya da yalanlara yalan oduðunu bile bile inanmak mümkün mü. -Tabi ki mümkün,açýn televizyonlarý,dinleyin haberler ve saire,kendiniz de yalan olduðunu bilirsiniz ama çeþitli nedenlerle onaylarsýnýz,inanýrsýnýz o yalanlara,yani o yalanlarý gerçek sayarsýnýz.çok basit bir þey. -Basit ise anlat bakalým akýlý karýnca. -Bak insanlar birbirlerine farklý hisler hisedir, farklý gözle bakar,farklý özellikleri kültürleri olan insanlardan bile nefret ederiniz. -Aha ýrkçýlýðý kastediyorsun. -Tam tamamýyla anladýn,evet ýrkçýlýðý.ýnsanlýk kadar eskiye dayanýr bir insan önyargýlarla yüklüdür ve o duygu onu yönlendirir,böyle davranýþýnýz da çok kötüdür.siz ýrkçýsýnýz diye hadi öyle olsun ama diðer insanlarýn da kafalarýna ýrkçýlýk sokulur,onlarý da kadnýrýyorsunuz yalanlarla.beyazlar siyahlarý ya da sarýlarý sevmez onlardan üstün akýlý olduklarýný düþünürler,öyle deðil mi.bak yabancý sözcüðü-yaban-sözcüðünden türetilmiþtir.size yakýýnýz olmýyan birine yabancý gözle bakarsýnýz, baþka bir sokaktan,ülkeden,baþka bir köy kentten siz onlara güvenmesiniz. -Doðru söylüyorsun,ama herkez öyle düþünmez ki.irkçýlýk her zaman varmýydý,hadi anlat bakalým. -Tabi ki vardý,insan dünyaya geldiðinden beri.irkçý baþkalarýna aþaðýlýk bir gözle bakar,yani diðerinden kendisini üstün görür,buna inanýr ve baþkalarýný bile inandýrmak çabasýndadýr. -Haklýsýn,ama yüce Allah her insaný ayný yaratmadý mý. -Tabi ki yaratý,ama bazý ýrkçýlar kendilerini savunmak için dini bile kulanýrlar.bak 1095 te Papa II Urben,Clementon,Ferrant kentinde ýrkçýlýðý baþlatmadý mý,kafir olarak gördüðü müslümanlara karþý savaþ baþlatmadý mý. Fikri Şişko Arap ve Türkleri katletmek için doðuya yollanmadý mý?.bu savaþ tanrý adýna yapýlmadý mý,sonra da Haçlý-adýný almadý mý?.bu savaþlarýn dinle ne alakasý vardý.bu bir ýrkçýlýk savaþý deðilmiydi.? -Haklýsýn.ama nereden sen bunlarý hep biliyorsun ya. -Býrak þimdi nereden biliyorum,doðru mu konuþuyorum o önemli. -Doðru tam tamamýyla. -Ya da þunu dinle,11 ile 15 yüzyýl arasý Ýspanyadaki Hrýstiyanlar dini nedenlerle Müslümanlarý,Yahudilei de sürmedi mi.yaný bazýlarý kutsal kitaplar dayanýyorlar diye diðerlerinden kendilerini üstün gösterirler. -Öyle ise dinlerde ýrkçýlýk var mý. -Dindar var ve dinci. -Ha o da ne,yani fark nerede. -Dinciler dini kötüye kulanýr,dindar dine inanan biri ve dini seven,insanlar arasý ayrým yapmýyan biri.ýncil,tevrat,kuran ýrkçýlýða karþýdýr,yani bütün kutsal kitaplar ýrkçýlýða karþýdýr.yani tanrýnýn önünde bütün insanlar eþitir.ýnançlarýmýz güçlü ise,her þeye doðru gözle,sevgiyle bakarýz.ama insanlar türlü nedenlerle bu kitaplarý yanlýþ yorulmlarlar.yani zeka kötülüðün hizmetinde de kulanýlabilir.irkçý,hep kendini doðru olduðunu savunur,bir kötülük için baþkalarýný suçlar. -Ah doðru söylüyorsun,anlat bana göre okunmuþ bir karýncaya benziyosun,ýrkçýyý nasýl düþünüyorsunuz. -Irkçýlar yalancýdýr her saçmalýklarý düþünürle,yalýýnýz öfkelerini yatýþtýrmak için..bakýn fransada her beþ Fransýzdan biri yabancý kökenlidir,ama Ekonomi kriz olunca,yabancýlarý suçlarlar. -Irkçý insan köti niyetlidir,öyle mi. -Evet tam tamamýyla öyle.onlarda kötü niyet var,anlatayým kendi baþarýsýzlýðýný digerlerini ýrkçýlýkla suçlar,yani kabahatý baþkalarýnda arar. -Derin düþündükçe,konuþtuklarýndan doðru söylemek gerekirse çok hoþlanýyorum.ýlginç konuþuyorsunuz. -Irkçýlar ve emperyalýstler ayný deðil mi., -Derin düþünürsen tabi ki ayný.onlar göçsüzlere yaný baþka kültür sahibi olanlara saldýrýrlar,hiç nedeni olmasa bile,onlar bir neden düþünür ve saldýrýrlar,savaþ açarlar, dünyaya yalan saçma þeylerle söyleyip doðru yaptýklarýný inandýrmak isterler.oysa o tam tamamýyla ýrkçýlýðýn ýrkçýlýðýdýr. -Emperyalist,ýrkçý ne farkeder ki.ýkibilelerin amacý baþkalarýna nefret duyduklarý için,diðerlerini kendilerinden farklý bulur ve onlarý sevmedikleri için yok etmek bile göz önüne alýrlar. Amaçlarýný gerçekleþtirmek yolunda insanlarý kýþkýrtýrýrlar,aralarýný bozmak için her türlü yalanlara,yollar baþvururlar.utanmýya baþladým,karýncadan özür dileyip uzaklaþtým. Toplumcu, gerçekçi anlayýþýn önderliðini yapan Nazým Hikmet: Tahir olmak da ayýp deðil Zühre olmak da hatta sevda yüzünden ölmek de ayýp deðil bütün iþ Tahir ile Zühre olabilmekte yani yürekte Mesela bir barikatta dövüþerek mesela kuzey kutbunu keþfe giderken mesela denerken damarlarýnda bir serumu ölmek ayýp olur mu? Tahir olmak da ayýp deðil Zühre olmak da hatta sevda yüzünden ölmek de ayýp deðil Seversin dünyayý doludizgin ama o bunun farkýnda deðildir ayrýlmak istemezsin dünyadan ama o senden ayrýlacak yani sen elmayý seviyorsun diye elmanýn da seni sevmesi þart mý? Yani Tahir i Zühre sevmeseydi artýk yahut hiç sevmeseydi Tahir ne kaybederdi Tahirliðinden? Tahir olmak da ayýp deðil Zühre olmak da hatta sevda yüzünden ölmek de ayýp deðil. gibi þiirleri ile Türk edebiyatýna damgasýný vururken diðer yanda Orhan Veli, Oktay Rýfat ve Melih Cevdet adlý üç gencin þiirlerini 1941 de Garip adlý bir kitapta toplayýp yayýmlamalarýyla Türk þiirinde önemli bir yer edinen Garip hareketi doðar ve hýzla yayýlýr. Yüzyýllarca þiire girmemiþ, girememiþ ve giremeyecek gibi olan günlük insaný, olaylarý, duygularý iþlemekle ön plana çýkan Garipçiler saldýrýlara uðramýþ, sonra estetik ve söyleyiþ yönünden yeni þiirin sözde kalmayan bir uyarlamasýný yapmýþlardýr. Yozlaþmýþ ve kalýplaþmýþ nesneleri yýkarak, aydýnlýk azýnlýðýndan çýkýp halk diline, halk beðenisine, halk yaþantýsýna gitme, insanýn doða ile içten iliþkisini bulma, insan yaþamýnýn mutluluðunu deðerlendirme, toplum kaderine, hem duyguyla ve sevgiyle hem de insan saygýsýyla bakarak sanatlarýný sürdürmüþlerdir. Garipçiler, kendilerinden önce þiir adýna ne varsa hepsini hiçe sayýp konuþma dilinin serbestliðinden yararlanarak günlük yaþamýn ve sýradan insanlarýn þiirlerini yazarlar. Garip eylemi, ilk önemli yenilikleri içermesi ve yeni þiirin kapýsýný iyice aralamasý nedeniyle Birinci Yeni adý ile de anýlýr. Garipçiler, Orhan Veli nin: Aðlasam sesimi duyar mýsýnýz Mýsralarýmda; Dokunabilir misiniz, Gözyaþlarýma ellerinizle? Bilmezdim þarkýlarýn bu kadar güzel Kelimelerinse kifâyetsiz olduðunu Bu derde düþmeden önce Bir yer var, biliyorum; Her þeyi söylemek mümkün; Epeyce yaklaþmýþým, duyuyorum; Anlatamýyorum. þiirine benzer þiirler yazýp, þiirde özledikleri gibi davranma olanaðýna kavuþurlar. Bu dönemde Nazým Hikmet in açtýyý yolda ilerleyen, Nazým etkisiyle þiirler yazýp Garip þiirini yeterince toplumcu bir þiir olarak görmeyen, hatta gerici bir tutumun ürünü kabul eden 1940 kuþaðý þairlerinin þiirleriyle sosyal gerçekçi çizgi yaygýnlýk kazanýr. Bu akýmýn ilk temsilcileri arasýnda; KOMÞULUK Derdimiz bize yeterken komþularýnki de tuz biber eker Kâtiplerde gürültü çýkar, çorap yüzünden, Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI* TÜRK ÞÝÝRÝNÝN DOÐUÞU VE GELÝÞÝM EVRELERÝ (7) tasasý bizim evdekilere malmüdürüne nüzul iner bir tahkikat sonunda derdini bizimkiler çeker, bozulur aðzýnýn tadý gibi rahat ve Anadolu gerçeðini þiirleþtiren Rýfat Ilgazla birlikte Hasan Ýzzettin Dinamo, Cahit Irgat, A. Kadir, Fethi Giray, Suat Taþer, Emre Gökçe vb. bulunmaktadýr. Bu akýmýn devamcýlarý olarak görülen ve toplumcu þiir yazanlar olarak nitelendirilenler arasýnda: Terk etmedi sevdan beni Aç kaldým, susuz kaldým, Hayýn, karanlýktý gece, Can garip, can suskun, Can paramparça Ve ellerim kelepçede Tütünsüz, uykusuz kaldým, terk etmedi sevdan beni gibi sosyal içerikli ve çarpýcý þiirleriyle Ahmed Arif görülür. daha sonra da Hasan Hüseyin, Ataol Behramoðlu ve Dâvacý zengin, dâvalý yoksulsa Zenginden yana iþler yasa Dâvacý yoksul, dâvalý zenginse Dâvalýda kalýr yine nizâlý arsa Dâvacý da dâvalý da zenginsedâvada Özür diler çekilir aradan kadý Dâvacý da dâvalý da yoksulsa bak, Sade o zaman iþte yerin bulur hak. gibi sosyal gerçekçi söylemi en iyi þiirleþtiren þairlerden Can Yücel gelir. Bir ara popüler olup yöresel aðýzla dilden dile söylenen Þemsi Belli nin: ANAYASO Gul, gurban olduðum Hökümet Baba! Baa bir alfabe veremez miydin? Gara daðlar gar altýnda galanda Ben gülmezem Dil bilmezem Þavata dan Hakkari ye yol bilmezem Gurban olam, çaresi ne, hooy babooov? Bebek yanir, bebek hasda, bebek ataþ içinde Ben fakiro, Ben hakiro Dohdor ilaç, çarþý bazar tam - takiro Gurban olam bu ne iþdir hooy babooov! Çoçið aðliir, çoçið öliir, geçit vermiy Zap suyu Parasizo, Çaresizo Ben halsizo, ben dilsizo, þeher uzah, yolsizo Bu ne haldýr, bu ne iþtir hooy babooov! Gara daðda, gar altýnda ufað ufað mezerler Yeddi ceset hetim hetim Zap Suyunda yüzerler Hökümata arz eylesem azarlar Ben ketimo Ben hetimo Ben ne biçim vatandaþým hooy babooov? Þavata tan Angara ya ses getmiir Biz getmeðe guvvatýmýz hiç yetmiir Malýmýz yoh Yolumuz yoh Angara ya ses verecek dilimiz yoh Ganadýmýz, golumuz yoh Bu ne biçim memlekettir hooy babooov? Yerin, yurdun adresesin bilmirem Angara da: Anayasso! Ellerinden öpiy Hasso Yap bize de iltimaso Bu iþin mümkini yoh mi hooy baboov? gibi sosyal içerikli þiirler de bu grupta sayýlýr.

18 T o p l u m 18 M. Tevfik Yücesoy Ümitsizliði Doðuran Þeytani Ses: Vesvese I Vesvese þeytanýn telkinleri sonucunda kiþinin zihninde oluþan boþ þüphe ve kuruntulardýr. Vesvese kiþinin doðru karar almasýný engeller. Onu þüpheye düþürüp oyalar, kararsýzlýða sürükler, içini sýkar, anlamsýz korkulara sebep olur, aklýný ve düþünebilme yeteneðini bozar, kendine olan güvenini kaybettirir. Kiþi endiþeli, kararsýz, ürkek, ümitsiz, karamsar bir ruh haline bürünür. Vesvese ve beraberinde gelen psikolojik sorunlar, özellikle kader hakkýnda bilgisi olmayan, Allah a tevekkül etmeyi bilmeyen, zayýf imanlý kiþilerin yaþadýklarý problemlerdir. Þeytanýn amacý, böyle insanlara boþ kuruntular fýsýldayarak onlarý Kuran ahlakýndan uzaklaþtýrmak, Allah ýn kudretinden habersiz, Allah ý gereði gibi takdir edemeyen insanlar haline getirmektir. Þeytan, hayatýný boþ amaçlar uðruna harcayan, Allah ýn rýzasýný deðil kendi istek ve tutkularýný ön planda tutan, asýl yaratýlýþ amacý olan Allah a kulluk etme görevini unutmuþ bir insan modeli oluþturmak için çalýþýr. Ona kulak veren insanlar ise, sýrf þeytanýn verdiði vesveselere kapýldýklarý, onlarý önemli gördükleri, Allah ý unuttuklarý için dünyada ve ahirette kayýp içinde olurlar. Dünyadaki kayýplarýnýn baþýnda, yaþamlarýndaki huzursuzluk ve kararsýzlýk gelir. Ýnsanlar hayatlarýnýn birçok farklý safhasýnda, kiþiden kiþiye deðiþen çok çeþitli konularda vesvese yapabilirler. Çoðu zaman doðru karar alabilmenin, olaylar karþýsýnda iyi bir tercih yapýp yapamamanýn endiþesi ile yaþarlar. Eðitim, iþ gibi konularda hep kararsýzdýrlar. Acaba diðer iþi mi tercih etseydim? veya diðer okula mý gitseydim daha iyi olurdu? gibi cümleleri bu kiþilerden duyarsýnýz. Burada akýllara, hep iyiyi aramanýn ne gibi mahsurlarý olabilir? þeklinde bir soru gelebilir. Ancak burada anlatmak istediðimiz, bu sorularýn iyiliði ve güzelliði bulmaya yönelik deðil,aksine, insanlarý yaþadýklarý her günden, hatta her saniyeden ötürü sýkýntýya ve tereddüte sokmaya yönelik olmasýdýr. Çünkü böyle bir ruh halinde yaþayan insanlar kendilerini sürekli sorguladýklarý için düþünceleri, akýllarý hep karýþýk ve bulanýk olur, hiçbir zaman yaptýklarýndan emin olamazlar ve asýl düþünmeleri gereken konularý düþünemeyecek hale gelirler. Ýþte bu, vesvesenin insana verebileceði en büyük zararlardan biridir. Vesvese, sebep olduðu kararsýzlýk ve küçükbüyük çeþitli kuruntularla birçok insanýn zamanýnýn çoðunu, dolayýsýyla da hayatýnýn büyük kýsmýný tahrip eden bir beladýr. Kararsýzlýk ve þüphelerin sebep olduðu boþ kuruntular sonuçta stresli, gergin bir ruh haline sebebiyet verir. Eðer vesvese duyan kiþi, Allah a iman etmeyen veya Allah ýn varlýðýna iman etse de O nun gücünü takdir Din ve Toplum edemeyen bir kiþi ise, bu durumda vesvesesi ve kuruntularý büyüdükçe büyür. Kendisini yaratmýþ olan Allah a dayanýp güvenmediði için, þeytanýn telkinlerinden kurtulamaz ve sahip olduðu vesveseler içini kaplayýp hiç durmadan onu sýkar. Herkesin yakýn çevresinde, zaman zaman da kendisinde fark ettiði bu ruh hali çok yaygýn olarak yaþanmaktadýr. Vesvesenin en önemli zararý, insanýn aklýný örtmesi ve saðlýklý düþünmesini engellemesidir. Günlük yaþamý boyunca zihnini meþgul eden kuruntu ve þüphelerle oyalanan bir insanýn ise, Allah ý gereði gibi tanýyýp takdir etmesi, O nun istediði biçimde yaþamasý mümkün deðildir. Bu insan dünyaya yönelik bir hýrs ve tedirginlik içindedir; bu nedenle de Kuran da emredilen tevekkülü, huzurlu ve dingin ruh halini, buna baðlý olarak geliþen güzel ahlaký kazanamaz. Vesveseli bir ruh haline sahip olan kiþi doðru ile yanlýþý, iyi ile kötüyü, yapmasý ya da yapmamasý gerekenleri de birbirine karýþtýrýr. Baþýna geleceklerle ilgili sürekli bir kuruntu, korku ve þüphe içindedir. Aldýðý kararlarýn doðruluðu konusunda da devamlý tereddüt halindedir. Bu durum onun zihninde yoðun bir baský oluþturur ve mantýklý düþünmesini, saðlýklý kararlar almasýný, muhakeme yapmasýný engeller. Oysa tüm bunlar son derece anlamsýzdýr. Ýnsanýn bu dünyada bulunuþ amacý Allah ýn istediði gibi bir kul olmak ve bu çabasýnda samimiyse, Rabbbimiz in daima dostu olduðunu unutmamaktýr. Böyle bir insan herþeyi yaratanýn Allah olduðunu aklýndan çýkarmaz. Yaþadýðý büyük-küçük her olayýn Allah ýn bilgisi dahilinde gerçekleþtiðini bilir. Ýþte vesveseler içinde yaþamýný sürdüren ve kendisini asýl kurtuluþa götürecek yoldan uzaklaþan insanlarýn da bu gerçekleri kavramasý þarttýr. Bu insanlar da sahip olduklarý kuruntularýn, þüphelerin, vesveselerin yaþadýklarý olaylarýn sonucunu deðiþtirmesinin kesinlikle mümkün olmadýðýný bilmelidirler. Ancak bu bilinci kazanmýþ olan kiþiler huzurlu bir hayat yaþayabilirler. Çünkü bu gerçeði bilen kiþiler, kendilerini yoktan var eden Allah ýn belirlediði ve onlar için mutlak surette hayýrlý olan kadere teslim olmuþlardýr. Kendisinin bir kader izleyicisi olduðunu, Allah ýn kendisi için takdir ettiði kaderin asla dýþýna çýkamayacaðýný anlayamamýþ kiþilere ise þeytan musallat olur. Ýnsanlarýn vesvese gibi gittikçe büyüyen, bunaltan, ruh halini bozan bir beladan kurtulamamasýnýn temelinde de bu soruna nasýl yaklaþacaðýný, bunun neden kaynaklandýðýný ve bundan nasýl kurtulacaðýný bilmemesi yatmaktadýr. Bu önemli sorunun çözümü, güçlü bir Allah sevgisi ve korkusu, imandan kaynaklanan saðlam bir teslimiyet duygusudur. En deðerli varlýðýmýz babam, eþim, oðlum ve damadýmýz Muharrem Kiser i Ölümünün birinci yýlýnda rahmetle anýyoruz. Küçük yaþta ölümün acý yüzüyle karþý karþýya kaldým. En deðerli varlýðým babama doya doya sarýlýp, kokusuna doymadan, ona hasret kaldým. Sen ölmedin, bizim kalbimizdesin ve sonsuza dek bizlerle yaþayacaksýn. Mekanýn cennet, topraðýn bol, melekler hep yanýnda olsun. UNUTMA dualarýmýz hep senle... Annen: Neime, Eþin: Nesrin, Kýzýn: Sara, Kayýnbiraderin: Þükrü Dana ve Kayýnvaliden: Ramize Deðerli ana annem, caným, deðerli varlýðým Nebiye Hamollar ý Oðullarýn: Mirsad, Cemil, Þaban, Kýzýn: Sevim, Damadýn: Fahri Gelinlerin: Gülseren, Þengül Torunlarýn: Yeþim, Sezgin, Gizem, Ceyda, Ýbrahim, Akdes, Anýl. Ölümünün birinci yýlýnda seni derin üzüntüyle anýyoruz. Yokluðun her geçen günde daha da birikiyor, içimizde acýyla yanýyor, acýnla kavruluyoruz. Deðerli ana annemiz, cennette olmasý için yüce Mevla ya duacýyýz. Seni hiçbir zaman unutamayanlar. Değerli halamız Ayfer Emruş Can verme acısı, dünya acılarının hepsinden daha acıdır. Bu acıdan geçen halamı her geçen gün daha çok özlüyoruz. Cennet diyarından belki göklerden belki bizi kucaklıyorsundur? Biz sana dua etmekle yetiniyoruz yarım kalan sevda gibi sende bizleri bu dünyada yarım bıraktın. Elinden her tutuşumuzda kayıp gitmemen için yüce rabbime çok dualar ettik ama bu fani dünyadan göçtün gittin. Senin özleminle hayata sarılıyoruz. Yeni güne seni bizden alan rabbime bizlere sabır vermesi için dua ediyoruz. Mekanın cennet olması için dualarımız hep seninle. Hergün içten içe acımızla seni her zaman çok sevdiğimizi tekrarlıyoruz, sensiz geçen dördüncü haftamızda seni rahmetle anıyoruz Yeğenlerin: Serpin ve Kadri Bürhan (Yonoz) Çüse Ölümünün 4. Yýlýnda Rahmetle Anýyoruz Ansýzýn hastalýðýn bizi yýktý. Hele ölümün bizi yasa boðdu. Henüz hayatýnýn baharýný yaþarken. Yavrularýný ve aileni býrakýp, cennet bahçelerine bir kuþ gibi uçup gittin. Sen bizim bahçenin solmayan gülü yüreðimizi ýsýtan güneþisin. Seni hiç unutmayacaðýz. Gözlerimizde yaþ yüreðimizde yasla anýyoruz. Annen : Asiye, Yeðenlerin : Caner ve Taner kardeþleri ve tüm Çüse ailesi

19 19 K o n k u r PRÝZREN BELEDÝYESÝ Remzi Ademaj cad.no.suz PRÝZREN MUNICIPALITY Str.Remzi Ademaj no nr. Baþkan Dairesi No.02/ Tarih: Kosova Belediyelerinde Özyönetime ait 2000/45 sayýlý Düzenlemenin deðiþtirilmesi için 2007/30 sayýlý Düzenleme hükümlerine ve Kosovada Sivil Hizmetlere ait 2001/36 sayýlý Düzenleme hükümlerine, 2003/02 sayýlý Ýdari Emrine ve Prizren Belediye Tüzüðü hükümlerine göre,belediye Meclisinin 01/ sayýlý ve tarihli Kararý kabul edildikten sonra aþaðýdaki konkurun devamina karar verdi: ÇALIÞMA YERÝN DOLDURULMASI ÝÇÝN K O N K U R açýyor Þefi Çalýþma yeri: Yönetim ve Personel Müdürlüðü Maaþ seviyesi: Yönetmelik kurallarýna göre belirlenir. Baþlýca görevleri: 1.Belediye Meclis sekreteri görevini yapar, 2.Müdürler Bordu Sekreteri görevini yapar, 3.Düzenleme No.2007/30, Tüzük ve Çalýþma Yönetmeliðiyle belirlenen tüm sorumluklarý uygular. Özel beceriklik : Çalýþma yerindeki tüm sorumlulklarý yerine getirmek ve çalýþma saati için sýnýrsýz ve kanuna sakýca vermeksizin yerine getirmekte yetenekli olmalý, Profesyonel ve akademik kalifiyeli olmalý, Sorumlu olduðu Müdürlükteki etkinlikler için görgülü olmalý, Müdürlüðü yönetmek ve yürütmek için görgülü olmalý Multieknik toplumda baþarýyla çalýþmasý için becerikli ve profesyonel kaliteli olmalý. Koşullar: Fakülte öðrenimi- beþ yýl çalýþma görgüsü ve bilgisayarý kullanmayý bilmeli. Aranýlan evraklar: -Mezun olduðu Fakülte diplomasýnýn onaylý fotokopisi -Doðum kayýt örneði -Çalýþma görgüsü kanýtý -Uzman iþ doktoru tarafýndan verilmiþ saðlýk raporu Prizren Belediye Sivil Hizmeti, Kosovada yaþayan tüm vatandaþlarýn hizmetidir ve erkek ve kadýnlarýn, engelli kiþilerin baþ vurmalarýný teþvik eder. Sadece komple evraklarý olan adaylar,mülakat Heyeti tarafýndan hazýrlanan dar liste yapýldýktan sonra mülakata alýnacaktýr. Adaylar, dilekçeyi-baþ vuru formu Prizren BM (eski Bankos)binasýnýn zemin katýndaki kabul dairesinde alabilirler. Konkur, basýn araçlarýnda yayýmlandýðý günden 15 ( ) gün açýktýr. Meclis Baþkaný Prof.Dr.Ramadan Muja

20 S p o r Perşembe, 21 Şubat 2008 Kimi, yeni yönetimin ilk maçý olarak izledi, kimi ise Ersun Yanal ýn git gide daha fazla kendini gösterdiði maç olarak. Ben daha çok Ersun Yanal tarafýndan bakanlardaným. Sadri Þener ve ekibinin Trabzonspor adýna elbette iyi iþler yapacaðýna inanýyorum ama bir de reel gerçekler var. Reel gerçek futbolcular, teknik adamlardýr. Yeni yönetim geldi diye, yeni hoca göreve baþladý diye hiçbir takým peþinen galip gelemez. Ankaragücü maçýnda Trabzonsporlu AbdülKadir BIYIKLI /ÝSTANBUL -8 de kazanmak oyuncular, yeni yönetime hoþ geldin dediler ve aslýnda baþarabileceklerini gösterdiler. Kötü zemine, soðuk havaya raðmen Trabzonspor mükemmel bir direnç gösterdi ki, Bu takýma ne oldu, ne kadar güçlendi? Dedim kendi kendime. Sanýrým Antalya kampý çok yararlý olmuþ. Yani rakiple mücadeleden çok hava þartlarýyla mücadele edip, iki güzel gol ve de hakkýný veren bir oyun. Trabzonspor un oyunundaki güzelliðin nedenlerine gelince. Bana göre, defans bloðunun önündeki adamlar iyiyse Trabzonspor maçý alýr götürür. Yani arka dörtlünün önünde yer alan Ayman-Hüseyin iyiyse Trabzonspor zor yenilir kolay gol atar. Ayman-Hüseyin iyiyse gerisi rahat ediyor ve de rakibe pozisyon verilmiyor. Trabzonspor seneler önce hep hýzlý atak yapan bir takým olarak bilinirdi. Son senelerde bu kayboldu ama Ankaragücü maçýnda o zemine raðmen hýzlý ataklardan örnekler verdiler. Gökdeniz gol atmasa da Trabzonspor un yarý sahayý hýzla geçmesini saðlayan futbolcuydu. Dün Erdinç-Hüseyin ikilisi geri dörtlüde, onlarýn önünde Hasan- Ayman ikilisi yer aldý. Hasan ý beðenmeseler de orta alana getirdiði dinamizmi da görmezden gelmemeliler. Ayman son haftalarda iyiye gidiyor. Bir de hemþehrisi geldi artýk mazareti olamaz. Ankaragücü maçýnda Trabzonspor Ersun Yanal ýn takýmý gibi oynadý diyebiliriz. Ama Ersun hoca her zaman karþýsýnda böyle rakipler bulamaz. Onun için kendini garantiye alacak hamleler yapmalý. Mesela Trabzonspor ne yapýp yapýp ilk golü yememeli. Beni takip edenler hakemleri konuþmadýðýmý bilir. Camiada hakem arkadaþlarýmýz da var. Buna raðmen, Cüneyt Çakýr ý iyi bulmadýðýmý söyleyebilirim. Neredeyse en tecrübeli hakemlerden biri ama çok eksikleri olan yeni bir hakem gibi maçý yönetti. Oyunun sonucuna etki edecek hata yapmasa da FIFA kokartlý hakemlerden üst düzey yönetimler beklemek hakkýmýz olsa gerek. Bu arada Sadri Þener ve ekibinin Trabzonspor adýna iyi iþlere imza atmasýný bekliyorum, diliyorum. Hep söylüyoruz, Trabzonspor kiþiler üstüdür diye. Bu dönemde kendisinde en fazla beklentimiz temsil noktasýndadýr. Trabzonspor u adýna yakýþýr þekilde temsil edeceðine inancým da tamdýr. Beşiktaş son nefeste! Hafta içi Þampiyonlar Ligi nde Sevilla ile çok önemli bir mücadeleye çýkacak olan Fenerbahçe, bu karþýlaþma öncesi Turkcell Süper Lig de Çaykur Rizespor ile yaptýðý maçý 4-2 kazanarak moral buldu.rize Atatürk Stadý ndaki maçta ev sahibi Çaykur Rizespor, 17. dakikada Altan ýn attýðý golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe bu gole 30. dakikada Deivid in attýðý golle yanýt verirken, 32. dakikada Kezman sarýlacivertli takýmý 2-1 öne geçirdi. Oyunda üstünlüðü eline alan Fenerbahçe, 44. dakikada bir kez daha sahneye çýkan Kezman ile skoru 3-1 e taþýrken, 45. dakikada Selçuk un attýðý gol ilk yarýnýn skorunu belirledi ve Fenerbahçe soyuna odasýna 4-1 önde gitti.ýkinci yarý orta alan mücadelesi þeklinde geçerken, ev sahibi Çaykur Rizespor 54. dakikada Altan ýn attýðý golle durumu 4-2 yaptý. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe, Deivid ve Uður Boral ile iki net pozisyondan yararlanamazken, kalan bölümde baþka gol olmayýnca sarý-lacivertliler 4-2 lik skorla 3 puanýn sahibi oldu. Sivasspor, Turkcell Süper Lig in 22. haftasýnda konuk olduðu Gençlerbirliði OFTAÞ Spor u maðlup ederek 2 haftalýk düþüþe dur dedi. Maç boyunca üstünlüðü elinde bulunduran Yiðidolar, galibiyete 5. dakikada Mehmet Yýldýz ýn golüyle ulaþtý. Bu galibiyetle puanýný 47 ye çýkaran kýrmýzý-beyazlýlar, zirve yarýþýndan kopmadýðýnýn mesajýný verdi. Karla kaplý bir zeminde oynanan maça iyi baþlayan Beþiktaþ, 11. dakikada Mert Nobre nin attýðý golle 1-0 öne geçti. Orta alan mücadelesi þeklinde geçen ilk yarý boyunca iki takým da pozisyon üretmekte zorlanýrken, siyah-beyazlýlar soyunma odasýna 1-0 önde gitti.ýkinci yarýnýn baþlarýnda topa daha çok sahip olan Beþiktaþ, 60. dakikada Holosko nun attýðý golle farký 2 ye çýkarttý. Bu dakikadan sonra oyunda dengeyi saðlayan Ankaraspor, Beþiktaþ kalesine daha sýk gitmeye baþladý. Karþýlaþmanýn 83. dakikasýnda De Nigris in attýðý golle skoru 2-1 e getiren baþkent ekibi, 86. dakikada yine De Nigris le beraberliði saðladý. Son bölümlerde iki takým da oyun disiplininden koparken, ev sahibi Beþiktaþ 90+3 te Ýbrahim Toraman ýn attýðý golle skoru 3-2 ye getirdi ve son bölümleri büyük heyecana sahne olan maçtan galip ayrýlmayý baþardý. Fener takipte Cimbom bırakmıyor Kartal gitti-geldi Son 16 yýlýn en iyisi Barcelona Son 16 yýlýn deðerlendirmeye alýndýðý Dünyanýn en iyi futbol takýmlarý sýralamasýnda Ýspanya nýn Barcelona takýmý 710 puanla zirvede bulunuyor. Deðerlendirmede, Ýngiltere nin Manchester United takýmý 628 puanla 2., Ýspanya nýn Real Madrid takýmý ise 602 puanla 3. oldu. Uluslararasý Futbol Tarihi ve Ýstatistikleri Federasyonu nun (IFFHS), 1991 yýlýndan bu yana yaptýðý deðerlendirmede, ilk 100 e 3 Türk takýmý girebildi. IFFHS nin, 1 Ocak 1991 ile 31 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda oynanan resmi maçlarý göz önüne alarak yaptýðý deðerlendirmede Galatasaray 42., Beþiktaþ 82., Fenerbahçe ise 89. olurken, ilk 100 e giremeyen Trabzonspor ise 177. sýrada yer aldý. Galatasaray 187 puan alýrken, Beþiktaþ 68, Fenerbahçe 57, Trabzonspor ise 6 puan toplayabildi. Yýlýn hakemi Markus Merk Uuslararasý Futbol Tarihi ve Ýstatistikleri Federasyonu nun yaptýðý deðerlendirmede, Markus Merk 2007 yýlýnýn en iyi hakemi seçildi. Dünya Kupasý, Avrupa Þampiyonasý ve Þampiyonlar Ligi gibi organizasyonlarda kritik maçlarý yöneten Merk in, 45 yaþýný doldurduðu için uluslararasý hakemlik kariyeri sona ermiþti. Alman hakemin, yönettiði son uluslararasý müsabaka ise EURO 2008 elemelerinde Türkiye ile Norveç arasýnda oynanan mücadele olmuþtu.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný Erdoðan, Thaçi yi Tebrik Etti Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Kosova nýn yeni Baþbakaný Haþim Thaçi yi tebrik etti. Erdoðan, Kosova nýn içinden geçmekte olduðu bu tarihi dönemde, 17

Detaylı

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar Çanakkale Zaferi ve Þehitleri anma günü törenlerle kaydedildi Çanakkale içinde yatan Kosovalýlar anýldý 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü nedeniyle, Dragaş ta ve Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet

Detaylı

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali Konya da Yapýldý... Konya Devlet Tiyatrosu, 10. Yýlýný Gururla Kutladý Konya da bu yýl ilki gerçekleþtirilen Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler

Detaylı

Viyana nýn Horburg sarayýnda

Viyana nýn Horburg sarayýnda Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri nin Tepki Mektubu, Ahtisaari yi harekete geçirdi BM nin Özel Kosova Elçisi Baþmüzakereci Martti Ahtisaari nin, Kosova nýn nihai statüsüyle ilgili olarak taraflara sunacaðý

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Baþbakan Haþim Thaçi, ile özel roportaj Thaçi: Baðýmsýzlýk sürecinde Türkiye nin yanýmýzda olmasýný istiyoruz Kosova Baþbakaný Hashim Thaçi, muhabirimiz Enis Tabak ý makamýnda kabul ederek son günlerde

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek Nevzat Þundo 40. Sanat yılını sahnede kutladı Osmanlý döneminde olduðu gibi bugün de Kosova da Türk kültürünün, yazýnýn, sanatýnýn, müziðinin ve burada yaþamakta olan diðer halk kültürlerinin belirli bir

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TSK: K.Irak taki PKK kamplarý vuruldu Türk Silahlý Kuvvetleri, Kuzey Irak ta Zap, Hakurk ve Kandil Daðý nýn Irak tarafýndaki kesimlerinde yer alan PKK hedeflerinin Türk savaþ uçaklarý tarafýndan vurulduðunu

Detaylı

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve 23 Nisan merkezi tören kutlamasý Prizren de yapýldý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Türkiye de olduðu gibi dün Kosova da da kutlandý. Atatürk ün Çocuklara Armaðan Ettiði 23 Nisan Ulusal Egemenlik

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak,

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak, Výçýtýrn Türkleri Türkçe nin resmiyeti için baþvuruda bulundu Mitroviça da Türkçe nin kullanýmda resmi dil olmasýndan sonra Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Výçýtýrýn Þubesi de Türkçe nin resmileþmesi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Ýbrahim Arslan: Ahtisaari' nin paketi demokratik deðil, ayrýmcýlýk taþýyan bir pakettir... Nercivan Cota: Kosova Demokratik Türk Partisi nin toplantýya katýlmamasý bizleri derinden üzmüþtür... Ercan Kasap:

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Avrupa Dili Oluyor `Türkçemiz, olmazsa olmazýmýzdýr` VI. Avrupa Türkçe Süreli Yayýnlar Sempozyumu, Türkçenin uluslararasý platformlara taþýnmasý yönünde tavsiye kararý aldý Basri Doðan - Mehmet

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 407 YIL: 9 Perþembe, 13 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 Yerelde de zafer PDK nýn Kosova nýn 23 belediyesinde Cumartesi günü yapýlan belediye baþkanlýk seçimlerinin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi AKP nin adayı Abdullah Gül AK Parti MYK, Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül ün yine aday gösterilmesine karar verdi. Baþbakan Erdoðan Kesinlikle baþka aday çýkmayacak. Adayýmýz Sayýn Gül dür dedi. Temmuz seçimleri

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tugay komutanlýðýnda görev yapacak birlik Kosova ya uðurlandý Çok Uluslu Güney Görev Kuvvet Komutanlýðýnda görev yapacak Türk askeri birlikleri törenle görev yapacaðý Kosova ya uðurlandý. Birlikler için

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Edirne Trakya Üniversitesi 25 Yaþýnda Trakya Üniversitesi, Balkanlarýn Barýþ ve Dostluk Penceresi 14-16 Haziran 2007 tarihlerinde Edirne Trakya Üniversitesi 25 inci yýldönümünü kutladý. Üniversitenin 2006-2007

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Kosova Azýnlýk Topluluklarý Sivil Toplum Kuruluþlarý Buluþmasý Brezoviça da gerçekleþti Bir adým ileri Taner GÜÇLÜTÜRK Kosova Açýk Toplum Vakfý (KFOS un) ev sahipliðinde geleneksel hale gelen Kosova Azýnlýk

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Sýrplarý aklayan Lahey Uluslararasý Adalet Divaný, arþive bakmamýþ bile Uluslararasý Adalet Divaný nýn Bosna daki soykýrýmla ilgili davada Sýrbistan ý aklamasýnýn perde arkasý netleþmeye baþladý. Mahkemenin,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Zambaðý nýn 3 ncüsü Tolga Kazaz Kosova nýn Prizren þehrinde 14 yýldýr geleneksel olarak düzenlenen Prizren Zambaðý müzik yarýþmasý Salý gecesi Türkiye Ekonomi Bankasý nýn-teb ana sponsorluðunda

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar Tuðgeneral Tarçýn: Kosova da güvenlik durumu istikrarlý Çok Uluslu Güney Kuvvet Komutanlýðý görevini üstlenen Tuðgeneral Uður Tarçýn, ilk kez Prizren de basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Tarçýn, Çok

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Belediye Baþkanı Ramadan Muya ile Yeni Dönem KTM na Özel Röportaj... Baþkan Muya: Topluluk partileriyle koalisyon kurmamýz, burada yaþayan halka verilen deðerin göstergesidir SAYI: 413 YIL: 10

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ Kosova Türklerinin anavatanla anlamlý dayanýþmasý Türkiye deki terör Kosova da kýnandý Kosova Türkleri, terörle mücadelede anavatan Türkiye ye her türlü destek sunma hazýrlýlýðýný ifade etti. Prizren de

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 409 KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ 409 YIL: 9 Perşembe, embe, 27 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 PDK ve LDK koalisyonunda sona doğru Seçimlerden galip çýkan Kosova Demokratik Partisi (PDK),

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Makedonyalý Türk Yazar Sabit Yusuf Öldü Makedonyalý türk þair, yazar, gazeteci ve aydýnlarýndan biriolan Sabit Yusuf geçirdiði kalp krizi sonucu 8 Mayýs Salý günü hayatýný kaybetti. Makedonyalý Türk yazar

Detaylı

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ PRÝÞTÝNE ULUSLARARASI ÜNÝVERSÝTESÝ Kosova da Türkiye Odalar Borsalar Birliði (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iþbirliðiyle uluslararasý üniversite açýlýyor. Yeni açýlacak Uluslararasý Priþtine

Detaylı

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý.

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý. Türk Dernekleri Tek Çatý Altýnda Toplanýyor Kosova Türk Eþgüdüm Bürosu Müsteþarý Mustafa Sarnýç ýn, Kosova da 30 u aþkýn sivil toplum kuruluþu temsilcileriyle yaptýðý toplantýda, Türk sivil toplum kuruluþlarýnýn

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini,

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini, Kosova Demokratik Türk Partisi adaylarını belirledi Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), 17 Kasım 2007 tarihinde düzenlenecek Parlamento, belediye başkanlıkları ve belediye meclis seçimleri için aday

Detaylı

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý 15 Nisan Pazar günü Gora nýn Brod köyünde DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan geleneksel hale gelen Çanakkale Þehitlerini anma töreninin üçüncüsü düzenledi. Törene

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart Priþtine ABD Ofisi Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri Heyetini Kabul Etti Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart 2007,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde Guehenno: UNMIK deðiþecek Kosova ziyaretinde bulunan Birleþmiþ Milletlerin iki numaralý ismi Guehenno, Kosova da görevde bulunana UNMIK misyonunun deðiþeceðinin sinyallerini verirken, herkesi Güvenlik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Polt: Kosova baðýmsýz olacak Polt, Konseyin bölgeyi ziyaret etmesini taraflar arasýnda görüþmelerin yeniden baþlatýlmasýnýn bir adýmý olarak algýlanmasýna þiddetle karþý çýkarken, Kosova nýn yaza kadar

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Lahey in adaleti: Soykýrým var; ama Sýrbistan masum Uluslararasý Adalet Divaný, Srebrenitsa da yaþayan 8 bin Müslüman ýn 1995 yýlýnda Sýrplar tarafýndan katledilmesini soykýrým olarak nitelendirdi. Ancak

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Önemli problemler ve bütçe trendleri

Önemli problemler ve bütçe trendleri Mamuşa Belediyesi: Önemli problemler ve bütçe trendleri Giriş 1. Mamuşa Belediyesi Prizren Belediyesinden ayrilarak olusturulan yeni bir belediyedir. Başlangıçta bir belediye parçası olan Mamusa (2005-2007)

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. sayfa 10 da Þpat: Belediye seçimlerinde iddialýyýz KDTP Prizren Şubesi Baþkaný ve Prizren Belediye Baþkan adayý Ercan Þpat ile seçimler, seçim sistemi, seçim stratejisi, seçimden beklentilerini bir söyleþide

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokufest heyecaný baþlýyor Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokuphoto fotoðraf sergisinin Gazi Mehmet Paþa Hamamý ve Kültür evinde açılması

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin Gazi Üniversitesi Türkiyat Araþtýrmalarý Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Hülya Çengel ile röportaj... Türkiyat, Türkoloji, Türklük Bilimi ve Kosova KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 404 YIL: 9 Perþembe,

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Orman yangýnlarýnýn maliyeti; 17,5 milyon avro Avrupa nýn birçok bölgelerinde olduðu gibi Kosova da da bu yaz aylarýnda meydana gelen orman yangýnlarý büyük maddi zarara yol açtý. Kosova da ormanlar yangýnlar

Detaylı