gili yönetmeliklere göre eksik ve hatalı olduğu bildirilmiş olup, düzeltilmesinin gerekli ve yararlı olacağı ifade edilmişti.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "gili yönetmeliklere göre eksik ve hatalı olduğu bildirilmiş olup, düzeltilmesinin gerekli ve yararlı olacağı ifade edilmişti."

Transkript

1 Bilindiği üzere Anayasa, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Odamız; sektörümüze ilişkin hizmetlerin üretilmesine yönelik süreci duyarlı bir şekilde izlemektedir. Bu bağlamda TEAŞ Genel Müdürlüğü'nün Taşra teşkilatlarında ihaleye çıkartılarak üretilmesi istenilen Harita Mühendislik Hizmetlerinde mevcut yönetmeliklere aykırılıklar görülmüş olup, gerekli girişimlerde bulunmuştur. Konuya ilişkin kuruma yazılan yazı ve kurumdan gelen yanıt'ı üyelerimizin bilgisine sunmayı uygun gördük. SAYI :3/B15- TARİH:..706/1999 KONU: TEAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜME İlgi: 27/05/1999 tarih ve 3/B sayılı yazımız. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135.maddesinde;" Belli bir mesleğe sahip olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplinini ve ahlakını korumak amacı ile yasayla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından yasayla gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir. " şeklinde tanımlanan TMMOB'ye bağlı kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur. Odamız; kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, mesleğimizi ilgilendiren hizmetlerin ülkemiz yararına izlenmesinde, mesleki disiplini; üyelerimiz ve kurumlar bazında izlemekle de görevlidir. İlgi de belirtilen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TE- AŞ Genel Müdürlüğü ile TEAŞ Şebeke Tesis I.Grup Müdürlüğü'ne dağıtımlı olarak gönderdiğimiz yazımızda; TEAŞ Şebeke Tesis I.Grup Müdürlüğü'nün " 380 KV Yeniköy/İZ- MİR IV.ENH Kamulaştırma Harita yapımı "na ilişkin ihalesi hakkında yapılan ilanda istenilen belge ve dokümanların il- gili yönetmeliklere göre eksik ve hatalı olduğu bildirilmiş olup, düzeltilmesinin gerekli ve yararlı olacağı ifade edilmişti. Bu süreç devam ederken, 12 Haziran 1999 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de, TEAŞ Şebeke Tesis Grup Müdürlüğü'nün, " II.Grup E/ıerji Nakil Hattının Kamulaştırma Haritası Yapımı" işinin ihalesinin ilan edildiği görülmüştür. ilgili ilan ve ihale şartnamesi incelendiğinde; - Karne gurubunun açıkça belirtilmediği, - İlanda, 5(beş) yıl içinde en az 50 km. şeritvari kamulaş tırma haritası yapmış olmasının istenilmesi. (İhale Şartna mesinde bu süre 3(üç) yıl olarak geçmektedir.) - ilgili meslek odasından alınacak kayıt belgesi için " alın dığı ay içinde geçerli olması" koşulunun bulunmadığı gö rülmüştür. Bilindiği üzere; 11 Ekim 1993 tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan " Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmeliğin " kapsam bölümü " Genel Bütçeye dahil idareler, katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılacak; herhangi bir yöntem ve ölçekteki çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, etüt ve işletme haritaları, yer kontrol noktalarının tesisi, tescile konu olan harita ve planlar, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, konum belirlemeleri, yer altı ölçmeleri ile her türlü projelerin araziye uygulama işlerini yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşlarında aranacak ehliyet ve yeterlik ile ilgili işlemleri kapsar." şeklindedir. Söz konusu yönetmeliğin 5.maddesinde" Bu yönetmeliğin kapsamına giren işleri yapacaklar hangi ihale yöntemine tabi olursa olsun yeterlik belgesi almak zorundadır," denilmektedir. ilgili yönetmeliğin " Yeterlik Belgesi Verilmesi " ile ilgili 9.maddesinde ise; "...Bu yönetmelik uyarınca alınmış Müteahhitlik Karnesi aslı ya da onaylanmış örneği, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'na kayıtlı olduklarına dair alındığı ay içinde geçerli olan Oda'dan aldığı belge "ler istenilmektedir. Aynı yönetmeliğin 14.maddesinde;"... Harita Müteahhitlik Karnesi ilgilinin ihalesine katılabileceği en büyük işin keşif bedeli miktarını ve gurubunu gösterir. Harita Müteah-

2 hitlik Karnesi, T.C. uyruklu gerçek kişilere verilir, idareler, ihalelere katılmak için müracaat edenlerden Harita Müteahhitlik Karnesinden başka ayrıca işbitirme belgesi isteyemez." şeklindedir. 154 KV Adıyaman - Karakaya I.ENH ile 380 KV Atatürk (HES) Göksün II.ENH Kamulaştırma Haritası yapım işinin ihalesine ilişkin gazete ilanı ve ihale şartnamesinde yeterlik belgesi verilmesi için istenilen ve yukarıda belirtilen bazı belge ve dokümanların, ifade edilen Yönetmelik çerçevesinde değerlendirildiğinde eksik olduğu, ayrıca belirtilen yönetmelik maddelerine aykırılık içerdiği açıkça görülmektedir. İlgili Yönetmeliklere aykırılık içerdiği açıkça görülen bu sürecin durdurularak belirtilen eksikliklerin giderilmesi ve ihale'ye yeniden çıkılması gerekmektedir. Odamız; meslek disiplini ve Kamu çıkarları doğrultusunda her türlü girişimde bulunmayı görev kabul etmekte olup, yetkilileri duyarlı olmaya çağırmaktadır. İlgi de kayıtlı yazımızla birlikte yukarıda belirtilen konumda incelenmesi hususunda, Bilgi edinilmesi ve gereğini dilerim. Saygılarımla. Ensar KILIÇ Genel Başkan Yönetim Kurulu DAĞITIM Gereği Bilgi : - Başbakanlık Adına : - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı -TEAŞ Genel Müdürlüğü - TEAŞ Şebeke Tesis II.Grup Müdürlüğü - Gaziantep SAYı TEÂŞ TÜRKİYE ETRİK ÜRETİM ELEKTRİK ÜRETİM - İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B:15.2.TBŞ /6801 KONU :..K.amuJ.aş.ıx.Bâ...Jt),aritaları DAÎRSSÎ BAŞKANLIĞI VnniNo Adnu :8798Moai6 VE. ETÜT F«x T«lex(2) No. 27 ANKARA Posta Kodu ;064B0 Semaya : 85 Trilyon TL. Td.Santml : :422«5TeAŞTH Vergi Dafnral :Malt«p«- f 6 TEMMUZ /.../199.." : honfl Bulv ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEFTÎŞ KURULU BAŞKANLIĞI îlgi s 16/07/199Î tarih ve 391 sayılı yazınız Teftiş Kurulu Başkanlığınızın ilgi yazısı eki Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının yazısı, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca 01/06/1999 tarih ve 927 sayı 30/06/1999 tarih ve 1021 sayılı yazıları ile Genel Müdürlüğümüze iletilmiş olup, Başkanlığımızca tetkik edildiğinde;

3 -Harita ve Kadasto Mühendisleri Odasından alınacak kayıt belgesi alındığı ay için geçerli olma koşulu bulunmadığı, -İhaleye katılma koşulu olan 5 yıl içersinde 50 km şeritvari kamulaştırma haritası yapmış olma şartının Harita Müteahhitlik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif. Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına ait. Yönetmelik' te de açık olarak belirtildiği gibi ihaleye katılacaklardan müteahhitlik belgesi dışında herhangi bir belgenin istenmemesi gerektiğinin görülmesi üzerine, İletim Hatları Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığının sorumluluğun da ve î-.mir 2. Grup Müdürlüğü ve Gaziantep 11. Grup Müdürlüklerince yapılan Kamulaştırma Harita ihalelerinden îzmir 2.Grup Müdürlüğünce yapılan ihalenin kesinleşmiş olması, Gaziantep 11.Grup Müdürlüğünce yapılan ihalenin teklif aşamasında olması dikkate alınarak 5/07/1999 tarih ve 1264 sayılı Genel Müdürlük olur'u ile de Gaziantep 11.Grup Müdürlüğünce yapılan Kamulaştırma Harita ihalesi iptal edilmiştir /. Ayrıca 2/7/1999 tarih ve 1244 sayılı Genel Müdürlük olur'u ile. de bundan böyle hizmet alımı yoluyla yaptırılması planlanan halihazır harita, kamulaştırma haritası ve imar planlarının yaptırılmasının Başkanlığımız denetim ve sorumluluğunda yaptırılması uygun görülmüş olup, Başkanlığımızca Kamulaştırma Haritaları nın ihale yolu ile yaptırılmasına ilişkin ihale şartname ve sözleşmelerin yeniden düzenlenmesi yönündeki çalışmalar devem etmektedir. Gereğini bilgilerinize arz ederiz. Ek :. 2 Adet Genel Müdürlük olur" sureti

4 İlgi: 31/08/1999 tarih ve sayılı yazınız. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135 maddesinde; "Belli bir mesleğe sahip olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplinini ve ahlakını korumak amacı ile yasayla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından yasayla gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir" şeklinde tanımlanan TMMOB'ye bağlı kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur. Odamız; kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, mesleğimizi ilgilendiren hizmetlerin ülkemiz yararına izlenmesinde, mesleki disiplini; üyelerimiz ve kurumlar bazında izlemekle de görevlidir. İlgi de kayıtlı yazı ile Erzincan Tarım il Müdürlüğü'nce ilimizde uygulanmakta olan 4342 sayılı Mer'a Kanunu gereği Mer'a arazilerinin Aplikasyon, Ölçüm ve Haritalarının düzenlenmesi işlemleri, Fonlar İhale Yönetmeliğinin 44. maddesine göre pazarlık usulü ve teklif vermek suretiyle ihalenin yapılacağı belirtilmektedir. Ancak yapılan duyuruda, Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif kuruluşların ehliyet Durumlarına Ait Yönetmeliğin bazı maddelerine uyulmadığı görülmektedir. Bilindiği üzere; 11 Ekim 1993 tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmeliğin" kapsam bölümü "Genel Bütçeye dahil idareler, katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptıracak; herhangi bir yöntem ve ölçekteki çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, kent- sel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, etüt ve işletme haritaları, yer kontrol noktalarının tesisi, tescile konu olan harita ve planlar, deformasyon ölçmeleri, piankote, hidrografikölçmeler, konum belirlemeleri, yeraltı ölçmeleri ile her türlü projelerin araziye uygulama işlerini yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşlarında aranacak ehliyet ve yeterlik ile ilgili işlemleri kapsar." şeklindedir. Sözkonusu yönetmeliğin 5. maddesinde "Bu yönetmeliğin kapsamına giren işleri yapacaklar hangi ihale yöntemine tabi olursa olsun yeterlik belgesi almak zorundadır" denilmektedir. İlgili yönetmeliğin "Yeterlik Belgesi Verilmesi" ile ilgili 9. maddesinde ise; "...Bu yönetmelik uyarınca alınmış Müteahhitlik Karnesi aslı yada onaylanmış örneği, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'na kayıtlı olduklarına dair alındığı ay içinde geçerli olan Oda'dan aldığı belgeler istenilmektedir. Sözkonusu ilanda Müteahhitlik Kamesi'nin istenilmediği görülmüştür. Bu durumun ilgili Yönetmeliklere aykırılık içerdiği görülmekte olup, bu sürecin durdurularak belirtilen eksikliğin giderilmesi gerekmektedir. Aksi halde ilgili kurum ve kuruluşları göreve davet etmekle birlikte yargı sürecine gidileceği konusunda, Bilgi edinilmesi ve gereğini dilerim. Saygılarımla. Ensar KILIÇ Genel Başkan. Yönetim Kurulu Adına DAĞITIM Gereği MUHİTİ YE KAOİSTRO MÜHE1OİSLERİ ODASI'NA TC. TARIM VE KOYIŞLERI BAKANLIĞI ERZİNCAN İL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: Prj. ve İst. Şb. müd KONU: Harita İhalesi HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA İLGİ: tarih ve 3/B sayılı yazınız. İlgili sayılı yazınızda belirtmiş olduğunuz ve Tarım İl Müdürlüğü'nün tarihinde yapmış olduğu Harita ihalesinde muammen bedel belirtilmediğinden şart- : Tarım İl Müdürlüğü - ERZİNCAN : Valilik Makamı- ERZİNCAN : TUGEM Gn. Md. - ANKARA namede de karne sınırı belirtilmemiştir. Ancak ihaleye katılan firmalardan vermiş oldukları teklifteki uygun karneye sahip olmaları hususuna hassasiyet gösterilmiştir. İhale başlamadan tüm iştirakçilerin karnesi kontrol edilmiş ve katılımcı 14(ondört) firmada A sınıfı karneye sahip olduğu görülmüş ve bunun üzerine teklifleri içeren iç zarflar açılmıştır. Bilgilerinize rica ederim. Turan ATLAMAZ Vali a. Vali Yardımcısı

5 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135. maddesinde" Belli bir mesleğe sahip olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak amacı ile yasayla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından yasayla gösterilen usûllere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir " şeklinde tanımlanan TMMOB'ye bağlğ kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur. Odamız; yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, mesleğimizi ilgilendiren hizmetlerin ülkemiz yararına izlenmesinde, görevli olmakla beraber üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanmasında da bir sorumluluk içerisindedir. Ülkemizdeki yerel yönetimlere ilişkin altyapı çalışmalarının altyapısını oluşturan halihazır haritaların yapımında İller Bankası Genel Müdürlüğü'nün üstlendiği görev bakımından önemi büyüktür. Ancak kesilen fatura bedeli üzerinden KDV miktarı ve vergi yasası gereği-üç aylık dönemlere ait tahakkuk eden vergileri üyelerimiz peşin ödemektedirler. Doğal olarak ödenmeyen hakedişlerin KDV ve diğer vergileri üyelerimize inanılmaz ilave bir yük getirmektedir. Özetle; ifade edilen bu süreçteki olumsuz işleyiş sektörümüzü mali sıkıntıların yaşandığı bir platforma sürüklemektedir. Üyelerimiz büro malzemeleri (Ölçüm alet ve gereçleri) ile diğer birikimlerini (ev, araba vb.) yok pahasına satarak mali yükümlülüklerini yerine getirmekteki uğraşları ekonomik çöküntü ile birlikte psikolojik sorunlar yarattığı gözlenmektedir.- Bugüne kadar altyapı çalışmalarındaki başarılı üretimlerde bulunan sektörümüzün bu sıkıntılara daha fazla dayanamayacağı açıkça gözlenmektedir. Bu nedenle; kurumunuz bünyesinde iş üreten sektörümüze ait büro ve şirketlere ilişkin tahakkuk etmiş hakedişlerin ivedilikle ödenmesi ve hazırlanacak yeni hakedişlerin de tahakkuk ettiğinde tamamen ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu hizmetlerin üretilmesinde bulunan büro/şirketlerin tamamı yasa gereği tescil işlemleri yapılmış üyelerimizden oluşmaktadır. Ancak son dönemde gerek Oda birimlerimizden, gerek büro/şirketlerimizin ve gerekse üyelerimizden, Odamıza yapılan başvurularda anılan işlerle ilgili bazı sıkıntıların yaşandığı ifade edilmektedir. Halihazır haritaların üretilmesinde emek yoğunluğu özellikle dikkate alındığında, hakediş ödemelerinde; hakediş bedellerine tekabül eden miktar kadar fatura kesilmekte fakat ödemeler çok düşük oranlara bölünerek yapılmaktadır. Konu ile ilgili olumlu yaklaşımların hem sektörümüz hem de ülkemiz açısından yararlı olacağı kanaatindeyiz. Bilgi edinilmesini ve gereğini diler, Saygılar sunarım. Ensar Kılıç GenefBaşkan Yönetim Kurulu Adına Yazımıza verilen yanıt 32. sayfadadır.

6 İ L L E R GENEL B A N K A S I MÜDÜRLÜĞÜ Sermayesi Yön-Mrk. Adres Posta Kodu Teleks T!f. Santral Alan Kodu Tl Ankara Atatürk Buhran No: 21 O6OS3 ANKARA (3OHat) O (312) DOSYA NO SAYI KONU : B.O9.2.ÎBG.O.11.OO.13 ^Lj A ' <3 : Halita. MÜh.Hizmetleri HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI Sümer Sokak 12/iO Yenişehir/ANKARA İLGİ: 8.1O tarih ve 1SO6 sayılı yazınız. İlgi yazınızda. belirtilen ödemeler ile ilgili konu yalnız Bankamızın değil yatırımcı kurunların ortak sorunudur. İstihkak ödemeleri Maliye Bakanlığının Bankamıza -tanıdığı aylık nakit imkanları ölçüsünde yapılmaktadır. Yüklenicilerden KDV ye esas olmak üzere istihkak miktarı kadar fatura alınması yerine, ödenen miktar kadar fatura alınması konularında Maliye Bakanlığı ile Bankamız arasındaki yazışmalar sürmektedir. Bakanlıktan alınacak neticeye göre uygulamada gerekli düzenleme de yapılacaktır. Bilgilerinizi rica ederiz. Özcan ALPTEKİN Genel Müdür Yardımcısı 1 'ÇELİK) ita Dawse i Başkanı BO"X"OK:»atE.1t.1ET lvse.oe.ts* i 5~ J.l Sayın Milletvekili Yakın zamana ka^ar Ankara'nın batı sininnda y&r alan. ancak son yt!for<3» Kentin toatiya dloğru genişlemesi sonucu şshrin içinde kalan AtatOrK Orman Çiftliği; naltkında 52^1 k.anıort bulunmasına rstğmfân, zesmsn susman oeşitlî sföktörîstrciısrî gelen tsalöplere cfir^niiısrnömfâkt ; Oiftiîk. traktör fatînkası. ye»r\i I-îal KompleKsf. Oevlet na«^artıâı M*>* bazı amaç câışı kullantmlana konu aimoktesciır. 8Qtûn bunlar kenttö^nriöntn giciförok MizdsnciiQı t vs yoaunlaştığı Ankara'da Atatürk Orman Çiftllöi arazîsi Ozerindeskî talsplerin giderak ( artacağı «nciîşesini gündeme aetîrmi^tir. Oysa bu atan Başişent Ankara için yapılaşma «dışı kullanımlar ve değertsndirmalor saçısından çok uygun bîr yeşîl alandır ve yaşanan çovreı aorunlannın çözümlenmesi ve geleceğe yönelik koruma politîkalannın biran önce belirlenerek uygulamaya geçilmesi serekrnektecsîr. ' Bu doğrultuda Çevre Kon^ayonuınuzun koordinetörtoğcjrvcie, Marita v V<acia3tro Mühendisleri Odası'nda 21 Ekim "1999 Perşembe gûnû saat 19.OO-cla, AOÇ ile ilam i ayrıntılı t>ir brifing v*»rileo!<tır. SÖ2 konusu toplantıya katılmanızı hassasiyeti riea dî -i Saygılanmla. DAĞİTİM çevr Komisyonu Oyeleri Ankara Milletvekilleri Ediz HUM istanbul Milletvekili ÇevîB Komisyonu Başkanı TOPLANTİ ADRESİ: Harita ve Kadastro Münenclisîeri Oüast SOmer Sokak 12/1O Kızılay / ANKAFÎA TEL:

7 KADASTRO 2014 Nihat ŞAHİN * Ayhan YİLDİZ* 1978 yılında kurulmuş olan Uluslararasi Ölçmeciler Federasyonu FIG (Federation Internationale Des Geometres) yedi ülkenin mesleki kuruluşlarının oluşturduğu bir örgüttür. Ülkemiz dahil 78 ülkenin üye olduğu federasyon, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra fonksiyonel hale gelmiştir. Başlangıçta çeşitli görevlere sahip 9 daimi komisyonla çalışmalarını sürdürmektedir. FIG 7/7 'Kadastro ve Arazi Yönetimleri' isimli 7 No 'lu Komisyonunun çalışmalarına Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğü yıllardır katılmakta. Work-Shop ve yıllık toplantılarında, ülke anketlerinde, daimi komite toplantılarında aktif olarak faaliyet göstermektedir. Bu bildiride, 7 No'lu Komisyonun bir çalışması olan 'Cadastre 2014 konulu çalışma anlatılacak, yapılan ülke anketleri ve alınan kararlar hakkında bilgi verilecektir. Bu çalışma, 1994 yılında, Avustralya'nın Melbourne kentinde yapılan 20. FIG Kongresi'nden sonra başlayarak dört yıl sürmüş ve sonuçları, 1998 yılında İngiltere'nin Brighton kentinde yapılan 21. FIG Kongresi'nde açıklanmıştır. Ayrıca bu çalışmanın bir devamı olarak, 7 No'lu Komisyon 21. FIG Kongresi'nde, yine Tapu ve Kadastro Genel müdürlüğünün de katıldığı toplantıda, 'Reforming the Cadastre'- 'Kadastro Reformu" adlı bir çalışma daha başlatmaya karar vermiştir yılında yapılacak olan 22. Kongreye kadar sonuçlandırılması amaçlanan ve bütün dünyada ortak bir kadastro sistemi kullanılmasını hedefleyen çalışmanın kapsamı hakkında bilgi verilecektir. i.fig (Uluslararası Ölçmecller Federasyonu ) Uluslararası ölçmeciler federasyonu FIG (Federation Internationale Des Geometres), 18 Temmuz 1878 yılında Paris'te yedi ülkenin ( Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İtalya, İsviçre ve İspanya) mesleki kuruluşların delegeleri tarafından kurulmuştur yılına kadar belirgin bir faaliyet gösteremeyen bir kuruluşun, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlansırasında faaliyetleri tamamen durma noktasına gelmiş ancak İkinci Dünya Savaşı sonrası yıllarda fonksi- yonel gelişmesini tamamlamıştır. Halen 78 ülkenin üye olduğu FIG, Harita - Tapu ve Kadastro alanında ülkelerin deneyim ve uygulamalarının tanıtıldığı, yeni fikir, düzenleme ve teknolojinin tartışıldığı haritacılık çalışmalarının gelişmesi için gösterilen çabaların birleştirildiği, ülkemizin de üyesi bulunduğu uluslararası bir kuruluştur. FIG, çalışmaları dokuz adet bilimsel teknik komisyon tarafından yürütülmektedir. Bu komisyonlar; 1. Komisyon : Mesleki Standartlar ve Uygulamalar, 2. Komisyon : Mesleki Eğitim, 3. Komisyon : Arazi Bilgi Sistemleri, 4. Komisyon : Hidrografik Ölçmeler, 5. Komisyon : Ölçme Araçları ve Yöntemleri, 6. Komisyon : Mühendislik Ölçmeleri, 7. Komisyon : Kadastro ve Arazi Yönetimleri, 8. Komisyon: Kentsel Alan Düzenlemeleri, Bölge ve Şe hir Planlama, 9. Komisyon : Taşınmaz malların Yönetimi ve Değerlen dirilmesi. FIG'in kongreleri dört yılda bir yapılmaktadır. Bu kongrelerin en sonuncusu olan 21.nci Kongre Temmuz 1998 tarihlerinde ingiltere'nin Brighton kentinde yapılmıştır. Tapu Kadastro ve Harita sektörünü yakından ilgilendiren FIG 7. Komisyonu, Temmuz 1998 tarihinde Brighton/İngiltere'de yapılan FIG'in 21.nci Kongresinde 7. Komisyonun çalışma alanına giren konuların tesbiti, kapsamı ve "Kadastro ve Kırsal Kesimde Arazi Yönetimi" ve çalışma guruplarının faaliyetleri konusunda müzakereler yapılmıştır yılında Delf/Hollanda'da yapılan 7. komisyonun yıllık toplantısında oluşturulan "KADASTRO 2014" adlı çalışma gurubunun yaptığı ve üye ülkelerden 31 tanesini kapsayan "2014 YILINDA KADASTRONUN GÖRÜNÜMÜ" konulu anketin sonuçları hakkında bilgi verilmiştir. Toplan- * TKGM Gn. Md. Yrd. **TKGMAPKŞb. Md.

8 Yatırım HKMO Bülteni ti süresince en çok tartışılan konuların başında gelen, bu anketin sonuçlarına göre; 2014 YILINA KADAR; KADASTRO BÜYÜK ORANDA ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR! KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BİR- LİKTE ÇALIŞACAKLARDIR. Kamu sistemleri özel sektörden daha esnek ve kullanıcıya daha az yönelik olmaya başlamıştır.. Serbest ekonomiler, arazi düzenlemesi,arazi planlaması ve arazi piyasasında daha esnek ve yeterli sistemlere ihtiyaç duymaktadırlar. Esneklik özel sektör organizasyonlarıyla daha iyi sağlanabilir.güvenliğin sağlanması ise devletin görevi olmaktadır. Sonuç olarak özel sektör daha fazla önem kazanacak kamu sektörü denetim ve kontrol hizmetleri üzerinde yoğunlaşacaktır. KADASTRO HİZMETLERİ İÇİN AYRILAN FİNANSMANIN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ YAPİLAN HİZMETLER KARŞILIĞI GERİ DÖNECEKTİR. (MALİYETİ KARŞILAYICI OLACAK- TİR.) Kullanıcılar M Maliyet Harçlar/vergiler Kadastral sistemler büyük yatırım gerektirir. Ancak tescil edilmiş ve güvence altına alınmış Tapu ve Kadastro bilgileri çok amaçlı bilgi kaynağı oluşturacaktır. Kadastro çalışmaları için yapılan harcamalar bu hizmetten yararlananlar tarafından ödenecektir. TAPU İLE KADASTRO KURUMLARİ, AYNİ KURULUŞUN ŞEMSİYESİ ALTINDA BİRLEŞECEKTİR. Tüm arazi kayıt sistemlerinin oldukça basit ve güncel olmaları önemlidir. Aynı arazi parçası üzerinde bir kaç tane farklı kuruluş aynı'anda kayıt tutabilir. Böylece, farklı kurumlar arasında arazi bilgisi alışverişi yapabilmek için parsel üzerinde ortak bir tanım ve ortak bir parsel referans sisteminin belirlenmesi önemi ortaya çıkar. Tapu sicil bilgilerinin (mülkiyet hakkı ve kullanım hakkı gibi) farklı otoritelerin sorumlulukları altında bulunduğu yerlerde, bilgiler arasında uyum bulunması gereklidir. Harita ve Mülkiyet bilgilerinin aynı birim içinde bir arada bulundurulması kullanıcılarında tercihi olacaktır.bilgi sistemlerinin gerektirdiği organizasyon yapısı olarak bir çok orta Avrupa ülkesinde ( Almanya.Belçika, Hollanda, Avusturya v.b) bu yönde çalışmalar başlatılmıştır. KADASTRONUN TEMEL ALTLIĞI OLAN ÇİZGİSEL HARİ- TALARIN YERİNİ, BİLGİSAYAR ORTAMINDAKİ SAYİSAL VERİ TABANLARI ALACAKTİR. Bilgisayar teknolojisi kadastro çalışmalarında normal araç ekipman durumuna gelmiştir. Gerçek anlamda maliyetin azaltılması ancak bu teknolojiyle mümkündür. Gelişmiş ülkelerde yüksek teknolojiye dayanan çözümlerle toplumun beklediği hizmetler elde edilebilmektedir. Geçiş sürecinde olan ülkelerle, gelişmiş ülkelerin ; kadastral sistemlerini rasyonel bir şekilde hayata geçirebilmeleri için modern teknolojinin avantajlarından yararlanmaları gerekmektedir. Geleneksel yöntemler kullanıcıların ihtiyaç duyduğu kadastral bilgileri zamanında sağlayamazlar. Tüm dünya; nüfus, çevre ve rasyonel arazi kullanımı gibi problemlere eğilmek zorundadır. Çözümler ancak mevcut sistemlerin üzerindeki mevcut çözüm modelleri esas alınarak bulunabilir. Kadastro temel bir model geliştirmek zorundadır. Dünyadaki tüm kadastrocular modeller üzerinde tartışmalı ve bu modelleri gerçekleştirmek için modern teknolojinin sunduğu bütün imkanları kullanmalıdırlar. Haritalar her zaman birer model olmuşlardır. Ancak, eldeki mevcut teknoloji her zaman bu modellerin esnek bir

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ Tahsin Yomralıoğlu 1, Recep Nişancı 2, Mehmet Çete 3, Ezgi Candaş 1 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, 34469, Maslak, İstanbul, tahsin@itu.edu.tr,

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı

2- TMMOB nin Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı. 3- TMMOB Mesleki Denetim Uygulamaları Tarihçesi

2- TMMOB nin Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı. 3- TMMOB Mesleki Denetim Uygulamaları Tarihçesi 1 GİRİŞ 1- TMMOB Yasası nda Birliğin Amaçları 2- TMMOB nin Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı 3- TMMOB Mesleki Denetim Uygulamaları Tarihçesi 4- Mesleki Denetim Nedir? 5- Neden Mesleki Denetim? 6- İdare

Detaylı

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI. Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI. Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ÖNSÖZ... 3 TMMOB MESLEKİ DAVRANIŞ İLKELERİ...

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

Kamu İhale Genel Tebliği. R.G.Tarih: 25.07.2005 R.G.Sayı: 25886

Kamu İhale Genel Tebliği. R.G.Tarih: 25.07.2005 R.G.Sayı: 25886 Kamu İhale Genel Tebliği R.G.Tarih: 25.07.2005 R.G.Sayı: 25886 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU I- 4734 sayılı Kanunun Kapsamına İlişkin Hususlar II- Kanun Kapsamında Yer Almayan

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI

DİCLE KALKINMA AJANSI DİCLE KALKINMA AJANSI MÜŞTEREK SANAYİ VE TİCARET ALANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: DİKA-11-KÖA-02 Son Başvuru Tarihi: 16/09/2011 Saati:

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 16 Aralık 2004 Perşembe Sayı : 25672 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

Türkiye toprak politikasının olmadığını, bu nedenle kentleşmede çarpıklığın yaşandığı, kendiliğinden

Türkiye toprak politikasının olmadığını, bu nedenle kentleşmede çarpıklığın yaşandığı, kendiliğinden TMMOB tarafından 21 Kasım 1998 tarihinde, TÜRMOB salonunda düzenlenen MESLEK ALAN- LARIMIZDA CUM- HURİYETİN 75 YILI paneline 14 Odanın temsilcileri katılmıştır. Odamızı temsilen panele katılan Muhittin

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası MESLEK MÜCADELEMİZ

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası MESLEK MÜCADELEMİZ TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası MESLEK MÜCADELEMİZ Mart-2010 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 DOSYA 1... 7 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık DOSYA 2... 29 Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle

Detaylı

TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ÖZET M. Hışır Lider Gayrimenkul

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

KADASTRO ÇALIŞMALARI

KADASTRO ÇALIŞMALARI KADASTRO ÇALIŞMALARI Nihat ŞAHİN TKGM Gen. Müd. Yrd. Sayın hocam, teşekkür ediyorum. Sayın genel müdürlerim, sayın meslek büyüklerim, saygıdeğer hocalarım, sayın meslektaşlarım, kıymetli misafirlerimiz;

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. Türkiye nin gerçek efendisi hakiki üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah saadet ve servete müstehak olan da köylüdür. Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iktisadi siyasi

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluş

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

DiLEKLERi inceleme KOMiSYONU RAPORU 71. genel kurul

DiLEKLERi inceleme KOMiSYONU RAPORU 71. genel kurul 2014 DiLEKLERi inceleme KOMiSYONU RAPORU 71. genel kurul ISBN: 978-605-137-460-4 TOBB Yayın No: 2015/247 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks

Detaylı

Haziran 2013 - Ankara

Haziran 2013 - Ankara Haziran 2013 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr www.ihale.gov.tr https://ekap.kik.gov.tr İçindekiler BAŞKANIN SUNUŞU...

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H K A M U A L I M L A R I N D A D O Ğ R U DEVLETMALZEME OFİSİ T E R C İ H STRATEJİKPLAN2010-2014 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Kamu iktisadi teşebbüsleri ile özel sektör şirketleri arasında

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN T E İ A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN S T R A T E J İ K P L A N 2 T E İ A Ş on y s a k fi tri k e a l c E ı l k ş a a c B i c aya i l t p e l a r K e İl ı keti

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı