TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ"

Transkript

1 TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ MADDE 1 - Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarnca yönetilmek ve amaç ile çalma konular dorultusunda çalmalar yapmak üzere 12 Kasm 1990 tarihinde "TÜRKYE KALTE DERNE" kurulmutur. Türkiye Kalite Dernei izleyen maddelerde (KalDer) ksa ad ile anlmtr. Merkez ve ubeler MADDE 2 - KalDer in merkezi Istanbul'dadr. Yasalarn öngördüü kural ve ilemlere uygun olarak ubeler açlabilir. Amaç MADDE 3 - KalDer in amac "Anayasam$z$n öngördü)ü ekonomi esaslar$na ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, ülkemizdeki tüm özel kurulular, kamu kurum ve kurulular$ ile sivil toplum kurulular$nda ça)da kalite yönetimi anlay$$n$n etkinlik kazanmas$ ve yayg$nlat$r$lmas$, kalite bilincinin yerletirilmesi ve kaliteli çal$man$n özendirilmesi, Dünya çap$nda kalite düzeyine ula$lmas$, rekabet güçlerini art$rmalar$ için uygun ortamlar yarat$lmas$ konular$nda gerekli teknik destek ve koordinasyonun sa)lanmas$" dr. Çal$ma Konular$ MADDE 4 - KalDer in çalma konular aada gösterilmitir. 4.1) Türkiye'de bütün sanayici, meslek, bilim ve i adamlarnn KalDer amac dorultusunda bir araya gelmeleri ile ülkemiz sanayi ve hizmet sektörlerinin yönetim kalitesinin sürekli gelitirilmesi konusunda yönlendirilmesi amacyla genel kalite politikalarnn üretilmesini özendirerek gerek üyeler arasnda gerekse ülke çapnda kalite bilincinin yerletirilmesini ve bunun için gerekli olan her türlü destei salar; kamu kurum ve kurulular ve sivil toplum kurulular (STK) nn da toplam kalite yönetimi yaklamlar dorultusunda gelimelerini destekleyecek çalmalar yapar. 4.2) Ülkemizde kalite güvencesi sistemlerinin tantlarak yaygn bir biçimde uygulanmas amacyla konu ile ilgili kurulularla ibirliine gidilmesi, seminer, toplant, vb. çalmalarn düzenlenmesi, kalite denetçilerinin eitilmesi ve belgelendirilmesi çalmalarn yürütür. 4.3)Ülkemizde üretilen mal ve hizmet kalitesinin sürekli gelitirilmesi ve iyiletirilmesi konusunda yürütülecek çalmalarda yol gösterir; üretilen mal ve hizmet kalitesinin artrlmasyla, Türkiye'nin ticari ve endüstriyel kurulularnn uluslararas rekabet gücünü yükseltecek uyarc ve yol gösterici çalmalarda bulunur, danmanlk hizmeti verir. 1

2 4.4) Yasalara uygun olarak yerli ve yabanc özel ve resmi kurulular, ticaret ve sanayi odalar, borsalar, meslek kurulular, vakf, dernek, birlik ve benzerleriyle dorudan merkez ya da ubeler aracl ile ibirlii yapar, temsilci gönderir ya da geri çeker. 4.5) Kalite yönetimi konusunda uzmanlarn, yöneticilerin, sanayicilerin ve iadamlarnn görülerinin alnarak deerlendirilmesi ve ilgili kurululara aktarlmasn salar. Kaliteli çalmann özendirilmesi ve sürekliliinin salanmas için çalmalar yapar. 4.6) Gerek kaliteyle dorudan ilgili kiilerin gerekse üst düzey yöneticilerin bilgilendirilmeleri ve bu sistemleri örgütleyebilecek bilince kavumalar amacyla yurtiçi ve yurtd eitim olanaklarn aratrr ve bu yöndeki giriimleri destekler; üretici ve tüketicilerin kalite konusunda bilinçlendirilmesi için ulusal düzeyde ilgili kurulularla birlikte ortak tantc kampanya çalmalarnda bulunur, yarmalar düzenler, ödüller verir. 4.7) Çalmalar için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, broür gibi yayn araçlarndan yararlanr, periyodik yayn çalmalarnda bulunur; toplantlar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve paneller düzenler; yerli ve yabanc sergi, fuar ve kongrelere katlmak için gerekli giriimlerde bulunur. 4.8) Kalite yönetimi ve sistemleri konusunda aratrma-gelitirme çalmalarn destekler; bu maksatla gerek üyeler gerekse üniversiteler, teknik okullar ve aratrma kurulular ile ibirlii yapar; kalite yönetimi ve sistemleri konularnda kütüphane ve bilgi bankas kurar, üyelerinin yararlanmasn salar. Çal$ma Biçimi MADDE 5 - KalDer amaç ve çalma konularn gerçekletirmek için, 5.1) Yeni üyeler kaydeder; üyelerine, özel ve kamu kurulular ile sivil toplum kurulularna tantc dokümanlar verir, 5.2) Kalite yönetimine ilikin olarak üyeler ile yöneticilerinin eitilmelerine, yetitirilmelerine ve çada bilgilerle donatlmalarna ilikin kurslar ve okullar açar, beceri kazandrma ve uygulama seminerleri düzenler, burslar verir, 5.3) KalDer içinde oluturulacak alt komiteler ya da uzman gruplar araclyla amaç ve çalma konularnda aratrma, inceleme ve etüdler yapar, öneri ve dilekleri saptar; aratrma ve gelitirme merkezleri kurar; kalite yönetimi ve sistemleri konularnda kütüphane ve bilgi bankas oluturur; amaç ve hizmet konular ile ilgili gelir getirici projeler hazrlar ve uygular, 2

3 5.4) Kongreler, konferanslar, sempozyumlar, açk oturumlar, forumlar, sergiler, fuarlar düzenler; üyelerin mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasna ilikin geziler organize eder; broür, bülten, dergi, gazete ve kitap ile kalite yönetimine ilikin basl katlar yaynlar; yazl ve görüntülü basn araçlarndan yararlanr. Yurtdnda uluslararas sergi, fuar ve kongrelere katlmak için gerekli giriimleri yapar. 5.5) Konutu ile amaç ve çalma konularnn gerektirdii tanr ve tanmaz mallar satn alr, kiralar ve satar; tanmaz mallar üzerine her türlü aynî haklar koydurabilir, kaldrabilir, iletebilir ve her türlü inaat yaptrabilir, 5.6) Amaç ve çalma konular ile gelir getirici projeler için ortaklklar, iktisadi iletmeler, irketler, vakflar ve yardmlama sand, eitim merkezleri ile elendirici, dinlendirici ve bo zamanlar deerlendirici lokaller, tesisler kurar ve iletir, 5.7) Yardm Toplama Kanunu gerei yardmlar ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak ba alr ve verir; koullu ya da koulsuz vasiyetleri kabul edebilir, 5.8) Amaç ve çalma konularna uygun olmak üzere memur, içi ya da iveren sendikalarndan ve meslekî kurululardan maddî yardm kabul edebilir ve ad geçen kurumlara, benzer amaçl çalmalar için maddi yardmda bulunabilir. 5.9) Amaç ve çalma konularna yönelik gerekli dier çalmalar yapar. KalDer in Amblemi MADDE 6 - KalDer in amblemi, biçim ve renkleriyle aada gösterilmi olup tescili <stanbul Valilii katnda yaplmtr. (Panthone 326 CVU) KalDer in amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dnda kimseye verilemez, satlamaz ve amaç d kullanlamaz. II. BÖLÜM - Üyelik ve Üyelik lemleri Üyelik Koullar$ MADDE 7 KalDer e üye olabilecek gerçek ve tüzel kiiler aada gösterilmitir. 7.1) Gerçek kiiler: 7.1.1) Onsekiz yan bitirmi, fiil ehliyetine sahip olmak, 3

4 7.1.2) Yabanclar için Türkiye'de oturma hakkna sahip olmak, 7.1.3) Örenciler için üniversite ya da yüksekokullarda örenimlerine devam etmekte olmak.. 7.2) Tüzel kiiler: 7.2.1) Üniversiteler, Yüksek Teknoloji Enstitüleri, Yüksek Okullar, 7.2.2) Kamu kurum ve kurulular, 7.2.3) Özel sektör kurulular, 7.2.4) Sivil toplum kurulular. Derneklere üye olmalar yasaklananlar, KalDer e ödenti ve katlma paylarn ödememe nedeni dnda dier nedenlerle KalDer üyeliinden sürekli olarak çkarlm olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koulu ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarnca bal bulunduklar kurululardan izin alamayanlar Dernee üye olamazlar. Üyelik Türleri MADDE 8 - KalDer in üyelik türleri aada gösterilmitir. 8.1) ASIL ÜYELER: Gerçek ve tüzel kiilerden oluur. Tüzel kiilerin temsilcisinin en az (Müstear, Yönetim Kurulu üyesi, Genel Müdür, üst düzey yöneticileri vb. gibi) 1.derecede imzaya/temsile yetkili olmas gerekir. 22 Mart 2003 tarihinde mensup olduu kurum nedeniyle üye olanlarn, yazl talepleri ve Yönetim Kurulunun karar üzerine asl üyelik hakkn kazanrlar. Kamu ve sivil toplum kurulular dier tüzel kiiliklerin yars kadar giri ve yllk ödenti öder. 8.2) FEREF ÜYELER<: Yurt içinde ve dnda çada kalite yönetimi ile kalite güvencesi sistemlerinin yaygnlatrlmasna, benimsetilmesine, ülke çapnda kalite bilincinin gelitirilmesine önayak olmu ya da Dernee büyük emei geçmi kiilere KalDer Yönetim Kurulu önerisi ve KalDer Genel Kurulun onay ile tannan üyelik türüdür. Feref Üyeleri giri ve yllk ödenti ödemekle yükümlü olmayp seçme ve seçilme haklarna sahip deildirler. 8.3) FAHR< ÜYELER: Gerçek kiiler ile özel ve kamu kesimi kurum ve kurulularnda çalanlarn üyelik türüdür. Fahri Üyeler giri ödentisi ile yükümlü olmayp Asl Üyelerin ödedikleri yllk ödentinin yars kadar yllk ödenti öderler. Fahri Üyeler, seçme ve seçilme haklarna sahip deildirler. 8.4) ÖIRENC< ÜYELER: Üniversite ya da yüksekokullarda örenimlerine devam etmekte olan örencilerin üyelik türüdür. 4

5 Örenci Üyeler giri ödentisi ve yllk ödenti ile yükümlü olmayp seçme ve seçilme haklarna sahip deildirler. Üyelik lemleri MADDE 9 - KalDer üyelii için gereken ilemler aada gösterilmitir. 9.1) KalDer üyesi olmak isteyen gerçek ve tüzel kii adaylar, KalDer amaç ve çalma konular ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koullarn içerdiklerini belirten "Üyelik Formu" nu doldurup KalDer Merkezi ya da ube Yönetim Kurullar Genel Sekreterliklerine sunarlar. 9.2) KalDer Merkezi ya da ube Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuraca bir Komite aracl ile aday hakknda gereken aratrma ve incelemeyi yaptktan sonra KalDer Merkez Yönetim Kurulu, bavuru tarihinden balamak üzere (30) gün içinde adayn istei ile ilgili kararn verir ve adaya yazl olarak bildirir. 9.3) Adayn üyelie kabul edilmesi üzerine Merkez tarafndan kayt ilemleri yaplr ve kaydn Fubeyi de ilgilendirmesi halinde gerekli bilgiler Fubeye ayrca bildirilir. Giri Ödentisinin tamam ile Yllk Ödenti alnr. Bu ilemler yaplmadkça KalDer üyelii kazanlamaz. Üyelikten Ayr$lma MADDE 10 Gerçek kiilerde üyelik ölüm ile tüzel kiilerde tüzel kiiliin sona ermesi ile sona erer. Her üye, alt ay önceden KalDer Merkezi ya da Fube Bakanlna yazl olarak ayrlma isteini bildirmek kouluyla KalDer üyeliinden ayrlabilir. Ancak, ayrlan üyenin, ayrlaca tarihe kadar olan tüm ödenti borçlarn ödemesi zorunludur. Ödenti yükümlülüünü yerine getiren ayrlan üyenin üyelik kayd Yönetim Kurulu karar ile silinir. Üyeli)in Sona Ermesi MADDE 11 - KalDer üyelii aada gösterildii üzere sona erer. 11.1) Derneklere üye olma hakkn yitirme veya KalDer ana tüzüüne aykr hareketten dolay üyelikten çkarlma, 11.2) Üyelik için kanunda ya da tüzükte aranlan nitelikleri sonradan yitirme, 11.3) Üst üste iki yl yllk ödenti yükümlülüünü yerine getirmemesi nedeniyle Genel Kurula katlma hakkn yitirme, 11.4) < ve aile yaantsnda kiilik ile KalDer saygnln zedeleyecek hareket ve davranlarda bulunma. Üyeli)in Sona Ermesi Ilemleri ve Itiraz MADDE 12 - KalDer ya da ube Yönetim Kurulu, üye hakknda gereken aratrma ve inceleme yapldktan sonra üyelikten çkarma kararn gizli oyla ve (2/3) çounluk oyu ile verir, üyeye yazl olarak bildirir. 5

6 Çkarlan üye, kendisine bildirilen karara kar bildirim tarihinden balamak üzere (15) gün içinde KalDer ya da Fube Yönetim Kurulu aracl ile Genel Kuruluna itiraz edebilir. <tiraz ilk Genel Kurul toplantsnda görüülür ve karara balanr. <tirazn karara balanmasna kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazn Genel Kurulda kabul edilmemesi durumunda Yönetim Kurulu üyenin kaydn siler. Üyenin, Genel kurul kararlarna kar bir ay içinde ve her halde üç ay içinde mahkemeye bavurmak suretiyle kararn iptalini isteme hakk sakldr. Ölen üyenin dnda ayrlan ya da üyelii sona eren üyenin tüm ödenti borçlar ödenmedii takdirde KalDer ya da Fube Yönetim Kurulu yasal yollara bavurabilir. III. BÖLÜM - Organlar, Görev ve Yetkileri Organlar MADDE 13 - KalDer in organlar aada gösterilmitir. 13.1) Genel Kurul 13.2) Yönetim Kurulu 13.3) Denetleme Kurul Genel Kurul MADDE 14 - Genel Kurul, her yl olaan olarak Mart aynda Genel Kurula katlma hakkna sahip asl üyelerinin salt çounluunun katlmas ile KalDer merkezinin bulunduu yerde ya da Yönetim Kurulunun alaca karara göre ubelerinin bulunduu bir yerde toplanarak çalmalarna balar. Genel Kurul Ça)r$ Yöntemleri MADDE 15 Genel Kurulun toplantya çarlmasnda aada gösterilen yöntemler uygulanr. 15.1) Yönetim Kurulu, KalDer üyeleri çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarnn ödenmesi için borçlu üyelere uyarda bulunur. Borçlar bulunan üyeler, toplant tarihi günü dahil borçlarn ödemedikleri takdirde, Genel Kurul toplantsna katlamazlar, seçme ve seçilme hakkna sahip olamazlar. 15.2) Genel Kurula katlacak üyeler, en az (15) gün önceden yaplacak toplantnn ve bu toplantda yetersay salanamad takdirde düzenlenecek ikinci toplantnn tarihi, saati, yeri ve gündemi Istanbul'da ya da toplantnn yaplaca ubenin bulunduu yerde yaynlanan gazetelerden birinde duyurulmak ve ayn zamanda üyelere bir yazyla bildirmek suretiyle toplantya çarlrlar. Ayn süre içinde durum yörenin en büyük mülkî amirine yaz ile bildirilerek Yönetim Kurulu karar, gazete ilan ve KalDer Üyeleri 6

7 Çizelgesi eklenir. Ilk toplant günü ile ikinci toplant günü arasnda braklacak süre sekiz günden az olamaz. 15.3) Ikinci toplant yetersay aranmakszn katlan üyelerle açlr ve Genel Kurul çalmalarna balar. Ancak katlan üye says Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asl üye tam saylar toplamnn iki katndan aa olamaz. 15.4) Toplant yetersaysnn salanamamas nedeni dnda baka bir nedenle geri brakld takdirde en az (15) gün önceden geri braklma nedenleri de belirtilerek toplantnn tarihi, saati, yeri ve gündemi, ilk duyurunun yapld gazeteye ikinci bir duyuru verilmek suretiyle üyelere bildirilir ve durum ayrca yörenin en büyük mülkî amirine yaz ile bildirilerek KalDer üyeleri çizelgesi eklenir. Ertelenen toplantnn geri braklma tarihinden balamak üzere en geç iki ay içinde yaplmas zorunludur. 15.5) Genel Kurul toplants bir defadan çok geri braklamaz. Genel Kurul Toplant$ lkeleri MADDE 16 - Genel Kurul toplantlarnda aada gösterilen ilkeler uygulanr. 16.1) Genel Kurula katlacak Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen "Genel Kurul Üyeler Çizelgesi" ndeki adlar karsna imza atmak suretiyle toplantya girebilirler. <mzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katlan üyeler says ile toplant yeter ve karar saylar, KalDer Bakan ile Genel Sekreter tarafndan imzalanan bir tutanakla saptanr. 16.2) Genel Kurul Genel Sekreterin, çounluun salandn belirten tutana okumasndan sonra KalDer Bakan ya da Bakan Yardmcs tarafndan açlr ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluturulacak Divana açk oyla bir Bakan, bir Bakan Yardmcs, bir Sekreter ve bir Oy Saycs seçilir. 16.3) Genel Kurulda gündemde ki maddeler görüülür. Ancak toplantya katlan üyelerin en az (1/10) u tarafndan yazl olarak görüülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilikili konularn gündeme konulmas zorunludur. 16.4) Gerçek kiiler ve tüzel kiilerin temsilcilerinin Genel Kurulda bir oy hakk olup oylarn gerçek kii ve tüzel kii temsilcileri bizzat kullanmak zorundadr. 16.5) Genel Kurulda karar yetersays, Genel Kurula katlanlarn salt çounlugudur. Ancak, Ana Tüzük deiiklii ile KalDer in datlmasna ilikin kararlarda ilgili maddelerde ki yetersaylar aranr. Ola)anüstü Genel Kurul MADDE 17 - Olaanüstü Genel Kurul, olaan Genel Kurul toplantsna kadar beklenilmesinin zarar douracak ya da bir an önce görüülmesinde yarar salyacak önemli ve zorunlu konularda, aada gösterilen 7

8 bavuru ve kararlar uyarnca Yönetim Kurulu tarafndan en geç bir ay içinde toplantya çarlr. 17.1) KalDer Üye saysnn (1/5) inin belirtilmi ayn konu için yapacaklar yazl ve imzal bavuru, 17.2) Yönetim Kurulunun, gerek gördüü konularda (2/3) oy çounluu ile alaca karar, 17.3) Denetleme Kurulunun Dernek hesap ve ilemleri ile bütçe konusunda oybirlii ile alaca karar. Olaanüstü Genel Kurul toplants olaan Genel Kurul toplantsnda ki yöntem ve ilkelere göre yaplr ve sadece toplantya neden olan konunun üzerinde görüülüp karar alnr; Genel Kurul srasnda gündeme madde eklenmesi önerisi yaplamaz. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri MADDE 18 - Genel Kurul KalDer in en yetkili karar organ olup görev ve yetkileri aada gösterilmitir. 18.1) <lgili yasalar ile KalDer Ana Tüzüü hükümleri dorultusunda gerekli kararlar almak, 18.2) Gelecek çalma dönemi çalma program ile Yllk Bütçe Yönetmelii, gelir ve gider çizelgelerini görüüp onaylamak, 18.3) Geçen Çalma Dönemine <likin Yönetim Kurulu Çalma Raporu ile Bilânço ve Gelir-Gider Çizelgelerini; Denetleme Kurulunun Denetim Raporunu görüüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini aklamak, 18.4) Gelecek çalma dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulu asl ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek. Seçim için asl ve yedek üye listeleri ayr ayr belirlenerek ayr ayr oylanr. 18.5) KalDer Ana Tüzüünün deitirilmesine ilikin Yönetim Kurulu tasarsn görüüp karara balamak, 18.6) Yönetim Kurulunun onaya sunduu Yönetmelikler hakknda karar almak, 18.7) KalDer üyeliinden çkarlanlarn, Yönetim kurulu kararlarna kar sürelerinde yaplan itirazlarn karara balamak, 18.8) Fubeler açlmas ile tanmaz mal alnmas ya da satlmas ya da tanmaz mallar üzerine aynî haklar tesis etmesi konularnda Yönetim Kuruluna yetki vermek, 18.9) KalDer in uluslararas çalmalar yapmas, yurt dndaki kurululara katlmas ya da ayrlmas, bunlarla ibirliinde bulunulmas, federasyon kurmas ya da kurulan federasyonlara katlmas ya da 8

9 ayrlmas için Yönetim Kurulunun yapt öneriler hakknda kararlar almak, 18.10) KalDer in dalmasna ve malvarlnn datlmasna karar vermek, 18.11) Gerekli dier konularda karar vermek Yönetim Kurulu MADDE 19 - KalDer in yetkili yönetim organ bulunan Yönetim Kurulunun oluum biçimi aada gösterilmitir. 19.1) Yönetim Kurulu, asl ve yedek üyeleri ayr ayr olmak üzere (2) yllk süre için gizli oyla seçilmi (11) asl ve (11) yedek üyeden oluur. 19.3) Yedek üyeler, boalan asl üyeliklerin yerlerine Genel Kuruldaki seçimde aldklar oy srasna göre çarlr. Yönetim Kurulu üye says, boalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsaysnn yarsndan aa düerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olaanüstü toplantya çarlr. Yönetim Kurulunun Çal$ma Ilkeleri MADDE 20 - Yönetim Kurulunun çalma ilkeleri aada gösterilmitir. 20.1) Yönetim Kurulu seçimini izleyen alt gün içinde düzenleyecei ilk toplantsnda bir Bakan, iki Bakan Yardmcs ve bir Sayman seçerek görev bölümü yapar. 20.2) Yönetim Kurulu, ylda en az 6 kez olaan olarak toplanr ve gereinde olaanüstü toplant yapabilir. 20.3) Yönetim Kurulunun toplant yetersays (6) ve karar says katlanlarn salt çounluudur. 20.4) Yönetim Kurulu Bakann, bulunmad zamanlarda Bakan Yardmclarndan birinin çars ve saptad gündem üzerine toplanr ve çalmalarn yapar. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri MADDE 21 - Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aada gösterilmitir. 21.1) Yasalar ve Ana Tüzük hükümleri dorultusunda gereken kararlar almak, Genel Kurul kararlarn uygulamak, 21.2) KalDer i, Bakan aracl ile temsil etmek ya da gerektiinde dier üyelere yetki vermek, 21.3) Çalma Dönemi Çalma Program ile Bütçe Yönetmelii, Gelir- Gider Çizelgelerini hazrlamak ve uygulamak, 21.4) Geçen Çalma Dönemi Çalma Raporu ile Bilânço ve Gelir-Gider Çizelgelerini hazrlamak, 9

10 21.5) KalDer Bakannn önerisi ve oluturulacak "Disiplin Komitesi" nin aratrma raporu üzerine, üyelik nitelik ve koullarn yitiren, amaç ve çalma konularndan uzaklaan, Ana Tüzük Hükümleri ve Genel kurul kararlarna aykr hareket eden üyelerin çkarlmasna; aykr söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin "Disiplin Yönetmelii" hükümlerine göre cezalandrlmalarna karar vermek, 21.6) Genel Kurul toplantlarnn tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere ve en büyük mülki amire duyurmak, 21.7) Gerekli gördüünde yönetim ile çalma konular dorultusunda görev yapacak Danma Kurullar, " Komiteler " kurmak ve raporlar hakknda karar almak, 21.8) KalDer in yönetsel ve malî ilerini yürütecek personeli ile danmanlar atamak ve gerektiinde ilerine son vermek, 21.10) KalDer Ana Tüzüünün deitirilmesi ile yönetmeliklerin hazrlanmas ve deitirilmesine ilikin çalmalar yapp gereken tasarlar Genel Kurulun onayna sunmak, 21.11) Ortaklk, iktisadî iletme, sandk ve vakf kurulmasna ya da kurulmu ya da kurulacaklara katlmaya karar vermek, 21.12) Üyeler aras uyumazlk ve anlamazlk konularnn çözümlenmesinde oluturulacak Tahkim Komitesi kararlarnn yönetsel ilemlerini yapmak, 21.13) Genel Kurul toplantlarnda alnan kararlar üyelere ve ilgili yerlere bildirmek, 21.14) Geçen Çalma Dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilânço gerei malvarln teslim almak ve ayni biçimde gelecek Çalma Dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek, 21.15) D denetim yaptrma kararn vermek, 21.16) Yürütme Birimini yönetmek üzere KalDer Genel Sekreterini atamak ) Gerekli dier i ve ilemleri yapmak. Denetleme Kurulu MADDE 22 - KalDer her türlü denetime açk olduu gibi iç denetim açsndan Denetleme Kurulu aracl ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadr. Bu maksatla kurulacak Denetleme Kurulu KalDer yönetimi tarafndan gerçekletirilen faaliyetleri iç kontrol sisteminin bütünlüünü göz önünde bulundurarak operasyonlarn etkinlii ve verimlilii, mali raporlama sisteminin güvenilirlii, yasa ve düzenlemelere uygunluk açsndan inceler, deerlendirir ve denetim sonuçlarn Genel Kurula ve Yönetim Kuruluna raporlar. 10

11 Denetleme Kurulunun oluumu ve çalma ilkeleri ile ilikili hükümler aada gösterilmitir. 22.1) Denetleme Kurulu, asl ve yedek üyeleri ayr ayr olmak üzere (2) yllk süre için gizli oyla seçilmi (3) asl ve (3) yedek üyeden oluur. 22.2) Denetleme Kurulu, seçimi izleyen (6) gün içinde yapaca ilk toplantda bir Bakan ve bir Sözcü seçer. 22.3) Denetleme Kurulu en az üç ayda bir toplanr. Toplant ve karar yeter says (2) dir. 22.4) Denetleme Kurulu, KalDer in Bütçe, hesap ve ilemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapaca inceleme sonuçlarn, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek; Fube Denetleme Kurullarnn öneri ve istei üzerine Fube hesaplarn incelemek; Yönetim Kurulunca hazrlanan Çalma Dönemi Program ile Bütçe Yönetmelii ve Gelir-Gider Çizelgelerinin görüülecei toplantda hazr bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulunca hazrlanan geçen Çalma Dönemi Raporu ile Bilânço ve Gelir-Gider Çizelgeleri hakknda ki inceleme sonuçlarn bir raporla Genel Kurula sunmakla sorumludur. Ortak Hükümler MADDE 23 Yönetim ve Denetleme kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantya ya da özürlü olsa dahi bir Çalma Dönemi içinde düzenlenen toplantlarn yarsndan bir fazlasna katlmadklar takdirde kurullarndan ayrlm saylrlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrlan üyenin yerine, ilk srada bulunan yedek üye bir hafta içinde asl üyelie çarlr ve ayrlan üyenin görev süresini tamamlar. IV. BÖLÜM - Yürütme Birimi, Genel Sekreter, Komite ve Gruplar Yürütme Birimi MADDE 24 - KalDer Yürütme Birimine ilikin hükümler aada gösterilmitir. 24.1) Yürütme Birimi, Yönetim Kurulunun gözetimi ve Genel Sekreterin yönetiminde KalDer organlarnn kararlarn uygulamak, 4.maddede yer alan çalma konularn yürütmek, lokal ve tesisler, iktisadî iletmeler, sandklar ve vakflarn KalDer e ilikin ilev ve ilemlerini yerine getirmek; KalDer hizmet ve çalmalarnn yürütülmesini salamakla görevli olup Genel Sekreter, Yürütme Kurulu, yetkili yönetici, uzmanlar ve yeterince personelden oluur. 24.2) Genel Sekreter, Yürütme Birimini yönetmekle görevli olup temsil ve harcama yetkileri Yönetim Kurulu karar ile belirlenerek atanr. 11

12 24.3)Yürütme Kurulu,Yürütme Birimi ile komite ve uzmanlk gruplar üyeleri arasndan, KalDer çalmalarnn yürütülmesinde görülerine bavurmak amac ile Genel Sekreter tarafndan oluturulur. Yürütme Biriminin çalma ilkeleri, görevlilerinin görev adlar, görev ve yetkileri, özlük haklar " Yürütme Birimi Yönetmelii" nde gösterilir. Çal$ma Komiteleri ve Uzmanl$k Gruplar$ MADDE 25 - KalDer amaç ve çalma konularnda yardmc olmak üzere, yllk plan ve stratejiler dorultusunda geçici ya da sürekli olarak Çalma Komiteleri ile Uzmanlk Gruplar kurulabilir. Çalma Komiteleri ve Uzmanlk Gruplar Yürütme Kuruluna kar sorumlu olup KalDer in amaç ve hizmet konular dorultusunda çalmalar ve gereinde uygulama yapmakla görevli olup oluum ve çalmalarna ilikin hükümler aada gösterilmitir. 25.1) Çalma Komiteleri Yönetim Kurulu, Uzmanlk Gruplar ise Yürütme Kurulu tarafndan onaylanan bir Bakan ile en az (2) üyeden oluur. Komiteler ve Gruplar ilk toplantlarnda bir Sekreter seçerek görev bölümü yaparlar. 25.2) Komiteler ve Gruplar çalma programlarna göre belirtilen tarihlerde toplanrlar. Toplant ve karar yetersaylar saltçounluktur. 25.3) Komite ve Grup üyeleri bir çalma dönemi süresince görevli olup herhangi bir nedenle ayrlan üyelerin yerine, ayrlan üyenin seçildii yönteme göre atama yaplr. 25.4) Komiteler, atama organlarnn denetim ve gözetimine bal olup oluum ve üyelerinde her zaman deiiklik yaplabilir. 25.5) KalDer tarafndan düzenlenen ödülleri yürüten kurullar Yönetim Kurulunun onaylayaca özel yönetmeliklerle yönetilir. V. BÖLÜM Iubeler, Hukuksal Durumlar$, Görev ve Yetkileri Iubelerin Kuruluu MADDE 26 Genel Kurul karar ile ube açlabilecek illerde en az alt aydan beri oturanlardan oluturulacak ube kurucular saptanr. Bu kurucular arasndan en az üç kii yetkili klnarak ube kurulu ilemlerini tamamlayp ubeyi kurmalarna izin verilir. Fube açmaya yetkili klnan kiiler, kurucularnn ad ve soyadlarn, baba adlarn, doum yeri ve tarihlerini, konutlarn, uyruklarn, ube merkezi ile adresini, ubenin açlaca ilin en büyük mülki amirine bildirirler ve yazya KalDer Ana Tüzüünden iki örnek ile yetkili klndklarna ilikin yetki belgesi eklenir. Hukuksal Durum MADDE 27 - Fubeler, yasalar ve bu Ana Tüzük hükümleri gereince KalDer e bal; hak ve varl KalDer bünyesine dahil, yetkili klnd çalma 12

13 alan içerisinde KalDer amaç ve çalma konular dorultusunda Yönetim Kurulu kararlar ile uyumlu çalmalarda bulunmakla görevli; KalDer merkezi ile ilikileri ve karar yetkileri "Fubeler Yönetmelii" hükümleri uyarnca belirlenmi; ubeye bal üyelerin ödentilerinden pay sahipli; tüm ilemlerinden doan hak ve borçlarndan ötürü KalDer e sorumlu olduu, bamsz konutlu KalDer örgütüdür. Iubelerin Organlar$ ile Görev ve Yetkileri MADDE 28 - Fubelerin organlar ile görev ve yetkileri aada gösterilmitir. 28.1) Fube Genel Kurulu: Fubeye kaytl Asl Üyelerin katlmas ile her yl olaan olarak ubat aynda toplanr. 28.2) Fube Yönetim Kurulu: Fube Genel Kurulunda gizli oyla (2) yl için seçilen (7) asl ve (7) yedek üyeden oluur. 28.3) Fube Denetim Kurulu: Fube Genel Kurulunda gizli oyla (2) yl için seçilen (3) asl ve (3) yedek Denetçiden oluur. 28.4) Toplant Ilkeleri ile Görev ve Yetkiler: Fube Genel Kurulunun çar yöntemleri, toplant ilkeleri ile görev ve yetkileri; Fube Yönetim Kurulunun oluum ve çalma biçimi, görev ve yetkileri; ube Denetim Kurlu nun oluum ve çalma biçimleri ile görev ve yetkileri hakknda, ubeye ilikin ve ube kapsamnda kalmak üzere bu Ana Tüzüün (III.Bölüm) hükümleri kyasen uygulanr. 28.5) Fube Üyeleri Haklar: Fube asl üyelii KalDer Asl Üyelii niteliinde olup ayn zamanda KalDer Genel Kurulu toplantsna katlmak, seçmek ve seçilmek hakkn içerir. 28.6) Fube Yönetim Kurulunun hazrlayaca yllk bütçe ve çalma plan Merkez Yönetim Kurulunun konsolide bütçe hazrlanmas için görü ve onayna sunulur,daha sonra Fube Genel Kurulunda onaylanan hali ile KalDer bütçe ve çalma plannda konsolide edilir. Fube Yönetim Kurulu KalDer Genel Kurulunda kabul edilen bütçe ve yllk çalma plan çerçevesinde çalmalarn yürütür. 28.7) Bu Ana Tüzüün KalDer tüzel kiiliine ilikin dier hükümleri de ubeler için geçerli olup uygulama ilkeleri ile merkez ve ube ilikilerine ilikin hükümler "Fubeler Yönetmelii" nde gösterilir. VI. BÖLÜM Malî Hükümler Çal$ma Dönemi ve Bütçe Uygulamas$ MADDE 29 - KalDer in çalma dönemi 1 Ocak ta balar ve 31 Aralk ta sona erer. KalDer in Bütçesi, Yllk Bütçe Yönetmelii ile Gelir ve Gider çizelgelerinden oluur. Yllk Bütçe Yönetmeliinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alnma biçimleri, gider ve harcamaya ilikin 13

14 belgeler, kasada kalacak para tutar, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir. KalDer in Gelirleri MADDE 30 - KalDer in gelirleri aada gösterilmitir. 30.1) Giri Ödentisi : Bir defaya özgü olmak üzere her Çalma Dönemi Bütçesinde, üyelie kabul edilen gerçek ve tüzel kiiler için öngörülen tutardr. 30.2) Yllk Ödenti : Gerçek ve tüzel kii üyeler için her Çalma Dönemi Bütçesinde öngörülen ve üyeliin devam süresince ödenmesi zorunlu olan yllk ödenti, gerçek kiiler için en az 60 milyon lira ve tüzel kiiler için en az 200 milyon lira olup her yl yllk bütçe gereince genel kurulca saptanr. 30.3) KalDer tanr ve tanmaz mallar ile haklarnn iletilmesinden ya da kiraya verilmesinden salanan gelirler ile tanr deerler gelirleri, 30.4) Her türlü yayn ve piyango satlar ile toplant, temsil, festival, fuar, yarma, gösteri, kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler, 30.5) Her türlü ba, vasiyet ve yardmlar, 30.6) Ortaklklar, irketler, sandklar, lokaller ve iktisadi iletmelerden salanacak gelirler, 30.7) Dier gelirler. KalDer, Çalma Biçimi balkl 5.maddesinde belirtildii üzere içi ya da iveren sendikalarndan ve meslekî kurululardan maddî yardm kabul edebilir. Gelir ve Gider Uygulamalar$nda Yöntemler MADDE 31 - KalDer in gelir ve gider uygulamalarnda aada gösterilen yöntemler uygulanr ) Giri ödentisinin tamam üyelik ilemleri srasnda; Yllk Ödenti ilgili yln Ocak aynda tahsil edilir. Yllk ödenti ilk yl için üyelik bavuru tarihi Haziran Temmuz Austos ay ise % 50, Eylül ay ve sonras ise %25 olarak hesap edilir. 31.2) Yllk Ödenti ödenmesinde gecikmeler için yasal faiz ya da kademeli art uygulamasna Yönetim Kurulu yetkilidir. 31.3) Elden tahsil edilen KalDer gelirleri, Maliye Bakanl tarafndan bastrlan Alnd Belgeleri ile toplanr. Ba, yardm ve ödentileri toplayacak yetkili ya da yetkililer Yönetim Kurulu karar ile belirtilir ve 14

15 yörenin en büyük mülkî amirine tescil ettirilir. Alnd Belgesine, ödenti ve ba ödeyenin açk kimlii yazlr ve imzas alnr. 31.4) Giderlere ilikin harcamalarda fatura, gider pusulas ya da makbuz ya da sat fii alnr. Belirtilen belgelerin salanamad ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafndan imzalanr. 31.5) Alnd Belgeleri ile fatura, gider pusulas, makbuz sat fii ve harcama belgelerinin saklanma süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilikin hükümler sakl kalmak üzere be yldr. Defterler MADDE 32 - KalDer için, Maliye ve <çileri Bakanlnca hazrlanp yürürlüe girecek yönetmelik hükümlerine göre noterden onaylanm defterler tutulur. VII. BÖLÜM Genel Hükümler Ana Tüzük De)iikli)i MADDE 33 - KalDer Ana Tüzüü, Genel Kurula katlma hakk bulunan üyelerin üçte ikisinin katld toplantda ya da çounluun salanamamas durumunda ikinci toplantda katlan üyelerin 2/3 çounluk oyu ile de- itirilebilir. Ancak bu toplantya Yönetim ve Denetleme Kurulu asl üyelerinin en az iki kat kadar üyenin katlmas zorunludur. Deiiklik önerileri en az (10) gün önceden Genel Kurul Üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurulda görüme yaplamaz. KalDer in Da)$t$lmas$ MADDE 34 - KalDer özellikle datma için çarlm bulunan Genel Kurula, Genel Kurula katlma hakkna sahip üyelerin en az (2/3) ünün hazr bulunaca Genel Kurulda toplantya katlan üyelerin (2/3) oy çounluu ile datlabilir. Ilk toplantda (2/3) çounluk hazr bulunamad takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri çarlr. Ancak bu toplantya Yönetim ve Denetleme Kurulu asil üyelerinin en az iki kat kadar üyenin katlmas ve datma kararnn, hazr bulunan üyelerin (2/3) oy çounluu ile alnmas zorunludur. KalDer in datlmas, Yönetim Kurulu tarafndan (5) gün içinde yörenin en büyük mülkî amirine bildirilir. Datlma, Datma kurulu olarak Yönetim kurulu tarafndan yaplr ve dalma bilançosu gereince çkan artan malvarl Istanbul'da ayni amaçl bir vakfa ya da dernee devredilir. 15

16 Yönetmelikler MADDE 35 - KalDer Ana Tüzüü hükümleri, Yönetim Kurulunun hazrlayaca ve uygulamaya sokaca Yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanr. Hüküm Eksikli)i MADDE 36 - Bu Ana Tüzüün uygulanmasnda hüküm bulunmamas durumunda Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu hükümleri uygulanr. KalDer in Kurucular$ MADDE 37 - KalDer in kurucular aada gösterilmitir. 37.1) Ali Haydar Yalçn (T.C.) Mühendis 37.2) Ali Osman Kilitçiolu (T.C.) Mühendis 37.3) Hüseyin Ergin Çavuolu (T.C.) Danman 37.4) Ibrahim Kavrakolu (T.C.) Öretim Görevlisi 37.5) Mehmet Ylmaz Aryörük (T.C.) TSE Bakan 37.6) Mehmet Tafer Sabuncu (T.C.) Y.Mühendis 37.7) Regaip Baran (T.C.) Mühendis 37.8) Selim Güven (T.C.) Y.Mühendis 37.9) Turgay Günay (T.C.) Mühendis Yürürlük MADDE 38 - Bu Ana Tüzük deiiklii, eski Ana Tüzük yerine geçerli olmak ve Genel Kurul tarafndan onayland 22.Mart.2003 tarihinden balamak üzere yürürlüe girer. 16

TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ

TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ MADDE 1 - Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarnca yönetilmek ve amaç ile çalma konular dorultusunda çalmalar yapmak üzere 12 Kasm 1990 tarihinde "TÜRKYE KALTE DERNE" kurulmutur.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

LOJİSTİK DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

LOJİSTİK DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ 1 LOJİSTİK DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM-KURULUŞ HÜKÜMLERİ DERNEĞİN ADI Madde 1: Derneğin adı Lojistik Derneği dir. Lojistik Derneğinin kısa adı LODER dir. MERKEZ VE ŞUBELER Madde 2: Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 a) Üniversiteleraras$ Kurul Ba&kanl$$ taraf$ndan haz$rlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüe konulan Lisansüstü

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU Kanun Numaras : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yaymland R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Say : 26173 Yaymland Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa: BRNC BÖLÜM Amaç, Tanmlar, Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 - Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile çalışma konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere 12 Kasım 1990 tarihinde "TÜRKİYE KALİTE

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Ana Tüzüğü uyarınca, Boğaziçi

Detaylı

KAMU GÖREVLLER SENDKALARI KANUNU. BRNC KISIM Amaç, Kapsam ve Tan%mlar

KAMU GÖREVLLER SENDKALARI KANUNU. BRNC KISIM Amaç, Kapsam ve Tan%mlar Kanun No: 4688 Kabul Tarihi : 25.6.2001 KAMU GÖREVLLER SENDKALARI KANUNU BRNC KISIM Amaç, Kapsam ve Tan%mlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amac, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

PÜKAD PENCERE VE KAPI SEKTÖRÜ DERNEĞİ

PÜKAD PENCERE VE KAPI SEKTÖRÜ DERNEĞİ PÜKAD PENCERE VE KAPI SEKTÖRÜ DERNEĞİ 2016 YILI İÇ YÖNETMELİĞİ Bu iç yönetmelik, PÜKAD, Pencere ve Kapı Sektörü Derneği Tüzüğünün yetki verdiği konularda ayrıntılı düzenleme yapmak üzere çıkartılmış olup

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur. ALLANZ YAAM VE EMEKLLK A.. ESAS SÖZLEMES MADDE 1:KURULU Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR 1.1. 2009 yl aktüerlik snavlar (2009-AS) aadaki tarihlerde yaplacaktr: Birinci

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Temsilcilikler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ KURULUŞ ve AMAÇ: Madde 1 T.C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

rmalar Yerel Etik Kurulu Prof. Dr. Yeim Tunçok

rmalar Yerel Etik Kurulu Prof. Dr. Yeim Tunçok Dokuz Eylül Üniversitesi TpT Fakültesi laç Aratrmalar rmalar Yerel Etik Kurulu Prof. Dr. Yeim Tunçok Etik, bakalar bakmad zaman ne yaptnzdr. Bilimle paralel gitmelidir. Vural Özdemir, 19. Ulusal Farmakoloji

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

GIDA GÜVENLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ GIDA GÜVENLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM - Kuruluş MADDE 1 - Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile çalışma konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere 2003 tarihinde "GIDA

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. İsim İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK KULÜBÜ - İTÜHAVK 2. Amaç Kulübün amacı İTÜ bünyesinde yamaç paraşütü sporu

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci topluluklarının kurulmasındaki amaç; öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yapmasına, değerlendirmesine, tanıtım ve

Detaylı

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Öğrenci Üye Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE FİNANS KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE FİNANS KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE FİNANS KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1. Kuruluş Bu tüzük T.C. İstanbul Arel Üniversitesi nde planlı ve programlı çalışma yapmak üzere bir araya gelen öğrenciler tarafından

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Temmuz 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27279 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

TÜRKĐYE ĐÇ DENETĐM ENSTĐTÜSÜ DERNEĞĐ TÜZÜĞÜ

TÜRKĐYE ĐÇ DENETĐM ENSTĐTÜSÜ DERNEĞĐ TÜZÜĞÜ Madde 1. Kuruluş Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile çalışma konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere 19 Eylül 1995 tarihinde TÜRKĐYE ĐÇ DENETĐM ENSTĐTÜSÜ DERNEĞĐ kurulmuştur.

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : PERSONEL DARE BAKANLII S$ra No 1 Malzemenin Ad$ ve Konusu Bakanlklardan veya dier kurumlardan gelen genelge,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. KURULUŞ GEREKÇESİ Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Bilim-Kültür-Sanat Kulübü ismi ile anılır. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

RİSK SERMAYESİ DERNEĞİ TÜZÜK

RİSK SERMAYESİ DERNEĞİ TÜZÜK RİSK SERMAYESİ DERNEĞİ TÜZÜK I.BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR MADDE 1: DERNEĞİN ADI Derneğin adı, RİSK SERMAYESİ DERNEĞİ dir. MADDE 2: DERNEĞİN MERKEZİ Derneğin merkezi İstanbul il sınırları içindedir.

Detaylı

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda.

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda. 29.09.2009 RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortallarn Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yaymlanan Tebli Hakknda. 28.09.2008 tarihli 27011 say resmi Gazete de Sosyal

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Kolejleri Mezunlar

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı

Detaylı

Türkiye de özel sa l k kurulu lar nda bir tutundurma faaliyeti olarak reklam n hukuki boyutu üzerine bir ara t rma

Türkiye de özel sa l k kurulu lar nda bir tutundurma faaliyeti olarak reklam n hukuki boyutu üzerine bir ara t rma ABMYO Dergisi. 23, (2011) (99-108) Türkiye de özel salk kurulularnda bir tutundurma faaliyeti olarak reklamn hukuki boyutu üzerine bir aratrma Özet 1 stanbul Aydn Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ MADDE-1 Kulübün İsmi, Logosu ve Adresi a. Kulübün ismi Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Kulübü ve kısa

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1. Kuruluş ve Derneğin Adı Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile çalışma konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere 19 Eylül 1995 tarihinde TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 1 İÇİNDEKİLER 2 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3 MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3 MADDE 3. Bütçe 3 MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 MADDE 5. Nakit Yönetimi ve Fonların Değerlendirilmesi 5 MADDE 6. İç

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Says: 25/06/2015-27007 T.C. NAMIK KEMAL ÜNVERSTES REKTÖRLÜĞÜ Örenci şleri Daire Başkanl *BEL5AC8K* Say : 63477709-301.06- Konu : Yatay Geiş lkeleri ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için baknz "Yürürlükteki Baz Kanunlarn Mülga Hükümleri Külliyat" Cilt: 2 Sayfa: 1187

YÜKSEKÖRETM KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için baknz Yürürlükteki Baz Kanunlarn Mülga Hükümleri Külliyat Cilt: 2 Sayfa: 1187 YÜKSEKÖRETM KANUNU Kanun Numaras : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yaymland& R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Say : 17506 Yaymland& Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı BORSA DII MENKUL KIYMETLER PYASASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı SANKO Üniversitesi ne bağlı öğrenci kulüplerinin kuruluş, işleyiş

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KARARIN BOZULMASI STEMMZ VARDIR TC Dan)*tay Ba*kanl),)na Sunulmak Üzere stanbul 3. dare Mahkemesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönerge, Yalova Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin

Detaylı

Şİ İ Ş İ ç Ö İ ç ç Ş ç ç Ç Ş Ş Ş İ ç Ö İ Ş ç Ş ç Ş ç ç Ç Ş ç Ş ç İ İ İ İ İ İ İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç İ ç İ İ Ş ç ç ç ç ç ç ç ç İç ç ç İç ç ç ç ç ç İ ç ç Ş Ş ç ç ç Ş İ Ç Ö «İ Ş ç ç ç İ ilgili mevzuat hkmlerine

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

-Üniversite çapında, Fakülte çapında, bölüm çapında, etkinlik gösterecek şekilde sınıflandırılırlar.

-Üniversite çapında, Fakülte çapında, bölüm çapında, etkinlik gösterecek şekilde sınıflandırılırlar. Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönetmeliği KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL ve MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Bu Yönerge Kocaeli Üniversitesi nde, Fakülte,

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer - Unternehmerverband e.v. Oda ve organlarının kararları Almanca dilinde hazırlanır.

Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer - Unternehmerverband e.v. Oda ve organlarının kararları Almanca dilinde hazırlanır. TÜRK-ALMAN TİCARET ve SANAYİ ODASI TÜZÜGÜ Madde 1 Unvan, Merkez, Hesap dönemi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) ile Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birli i (Deutscher Industrie- und Handelskammertag:

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı GELEN LETMELER BORSASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu

T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu TEKNOLOJİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE KAPSAM MADDE 1 Bu tüzük, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ GENEL HÜKÜMLER KULÜBÜN ADI, MERKEZİ ve KURULUŞU MADDE 1. Kulübün adı Karabük Üniversitesi İşletme Kulübü ve kısa adı KBÜİK dir. Karabük Üniversitesi

Detaylı

ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ

ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ BİRİM YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ BİRİM YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ BİRİM YÖNERGESİ (10.09.2009 tarih, 331 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı Kabul Edilmiştir.) (15.12.2016 tarih, 475 sayılı ve 02 numaralı

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönerge, Karabük Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

T.C. ĠMÜ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ ANA YÖNERGESĠ*

T.C. ĠMÜ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ ANA YÖNERGESĠ* T.C. ĠMÜ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ ANA YÖNERGESĠ* BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge, öğrencilerin ruh ve beden terbiyesi, kültürel birikimlerinin arttırılması ve ders dışı zamanlarının

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) .././20... YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek olan Yıldırım Beyazıt

Detaylı