TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ"

Transkript

1 TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ MADDE 1 - Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarnca yönetilmek ve amaç ile çalma konular dorultusunda çalmalar yapmak üzere 12 Kasm 1990 tarihinde "TÜRKYE KALTE DERNE" kurulmutur. Türkiye Kalite Dernei izleyen maddelerde (KalDer) ksa ad ile anlmtr. Merkez ve ubeler MADDE 2 - KalDer in merkezi Istanbul'dadr. Yasalarn öngördüü kural ve ilemlere uygun olarak ubeler açlabilir. Amaç MADDE 3 - KalDer in amac "Anayasam$z$n öngördü)ü ekonomi esaslar$na ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, ülkemizdeki tüm özel kurulular, kamu kurum ve kurulular$ ile sivil toplum kurulular$nda ça)da kalite yönetimi anlay$$n$n etkinlik kazanmas$ ve yayg$nlat$r$lmas$, kalite bilincinin yerletirilmesi ve kaliteli çal$man$n özendirilmesi, Dünya çap$nda kalite düzeyine ula$lmas$, rekabet güçlerini art$rmalar$ için uygun ortamlar yarat$lmas$ konular$nda gerekli teknik destek ve koordinasyonun sa)lanmas$" dr. Çal$ma Konular$ MADDE 4 - KalDer in çalma konular aada gösterilmitir. 4.1) Türkiye'de bütün sanayici, meslek, bilim ve i adamlarnn KalDer amac dorultusunda bir araya gelmeleri ile ülkemiz sanayi ve hizmet sektörlerinin yönetim kalitesinin sürekli gelitirilmesi konusunda yönlendirilmesi amacyla genel kalite politikalarnn üretilmesini özendirerek gerek üyeler arasnda gerekse ülke çapnda kalite bilincinin yerletirilmesini ve bunun için gerekli olan her türlü destei salar; kamu kurum ve kurulular ve sivil toplum kurulular (STK) nn da toplam kalite yönetimi yaklamlar dorultusunda gelimelerini destekleyecek çalmalar yapar. 4.2) Ülkemizde kalite güvencesi sistemlerinin tantlarak yaygn bir biçimde uygulanmas amacyla konu ile ilgili kurulularla ibirliine gidilmesi, seminer, toplant, vb. çalmalarn düzenlenmesi, kalite denetçilerinin eitilmesi ve belgelendirilmesi çalmalarn yürütür. 4.3)Ülkemizde üretilen mal ve hizmet kalitesinin sürekli gelitirilmesi ve iyiletirilmesi konusunda yürütülecek çalmalarda yol gösterir; üretilen mal ve hizmet kalitesinin artrlmasyla, Türkiye'nin ticari ve endüstriyel kurulularnn uluslararas rekabet gücünü yükseltecek uyarc ve yol gösterici çalmalarda bulunur, danmanlk hizmeti verir. 1

2 4.4) Yasalara uygun olarak yerli ve yabanc özel ve resmi kurulular, ticaret ve sanayi odalar, borsalar, meslek kurulular, vakf, dernek, birlik ve benzerleriyle dorudan merkez ya da ubeler aracl ile ibirlii yapar, temsilci gönderir ya da geri çeker. 4.5) Kalite yönetimi konusunda uzmanlarn, yöneticilerin, sanayicilerin ve iadamlarnn görülerinin alnarak deerlendirilmesi ve ilgili kurululara aktarlmasn salar. Kaliteli çalmann özendirilmesi ve sürekliliinin salanmas için çalmalar yapar. 4.6) Gerek kaliteyle dorudan ilgili kiilerin gerekse üst düzey yöneticilerin bilgilendirilmeleri ve bu sistemleri örgütleyebilecek bilince kavumalar amacyla yurtiçi ve yurtd eitim olanaklarn aratrr ve bu yöndeki giriimleri destekler; üretici ve tüketicilerin kalite konusunda bilinçlendirilmesi için ulusal düzeyde ilgili kurulularla birlikte ortak tantc kampanya çalmalarnda bulunur, yarmalar düzenler, ödüller verir. 4.7) Çalmalar için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, broür gibi yayn araçlarndan yararlanr, periyodik yayn çalmalarnda bulunur; toplantlar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve paneller düzenler; yerli ve yabanc sergi, fuar ve kongrelere katlmak için gerekli giriimlerde bulunur. 4.8) Kalite yönetimi ve sistemleri konusunda aratrma-gelitirme çalmalarn destekler; bu maksatla gerek üyeler gerekse üniversiteler, teknik okullar ve aratrma kurulular ile ibirlii yapar; kalite yönetimi ve sistemleri konularnda kütüphane ve bilgi bankas kurar, üyelerinin yararlanmasn salar. Çal$ma Biçimi MADDE 5 - KalDer amaç ve çalma konularn gerçekletirmek için, 5.1) Yeni üyeler kaydeder; üyelerine, özel ve kamu kurulular ile sivil toplum kurulularna tantc dokümanlar verir, 5.2) Kalite yönetimine ilikin olarak üyeler ile yöneticilerinin eitilmelerine, yetitirilmelerine ve çada bilgilerle donatlmalarna ilikin kurslar ve okullar açar, beceri kazandrma ve uygulama seminerleri düzenler, burslar verir, 5.3) KalDer içinde oluturulacak alt komiteler ya da uzman gruplar araclyla amaç ve çalma konularnda aratrma, inceleme ve etüdler yapar, öneri ve dilekleri saptar; aratrma ve gelitirme merkezleri kurar; kalite yönetimi ve sistemleri konularnda kütüphane ve bilgi bankas oluturur; amaç ve hizmet konular ile ilgili gelir getirici projeler hazrlar ve uygular, 2

3 5.4) Kongreler, konferanslar, sempozyumlar, açk oturumlar, forumlar, sergiler, fuarlar düzenler; üyelerin mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasna ilikin geziler organize eder; broür, bülten, dergi, gazete ve kitap ile kalite yönetimine ilikin basl katlar yaynlar; yazl ve görüntülü basn araçlarndan yararlanr. Yurtdnda uluslararas sergi, fuar ve kongrelere katlmak için gerekli giriimleri yapar. 5.5) Konutu ile amaç ve çalma konularnn gerektirdii tanr ve tanmaz mallar satn alr, kiralar ve satar; tanmaz mallar üzerine her türlü aynî haklar koydurabilir, kaldrabilir, iletebilir ve her türlü inaat yaptrabilir, 5.6) Amaç ve çalma konular ile gelir getirici projeler için ortaklklar, iktisadi iletmeler, irketler, vakflar ve yardmlama sand, eitim merkezleri ile elendirici, dinlendirici ve bo zamanlar deerlendirici lokaller, tesisler kurar ve iletir, 5.7) Yardm Toplama Kanunu gerei yardmlar ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak ba alr ve verir; koullu ya da koulsuz vasiyetleri kabul edebilir, 5.8) Amaç ve çalma konularna uygun olmak üzere memur, içi ya da iveren sendikalarndan ve meslekî kurululardan maddî yardm kabul edebilir ve ad geçen kurumlara, benzer amaçl çalmalar için maddi yardmda bulunabilir. 5.9) Amaç ve çalma konularna yönelik gerekli dier çalmalar yapar. KalDer in Amblemi MADDE 6 - KalDer in amblemi, biçim ve renkleriyle aada gösterilmi olup tescili <stanbul Valilii katnda yaplmtr. (Panthone 326 CVU) KalDer in amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dnda kimseye verilemez, satlamaz ve amaç d kullanlamaz. II. BÖLÜM - Üyelik ve Üyelik lemleri Üyelik Koullar$ MADDE 7 KalDer e üye olabilecek gerçek ve tüzel kiiler aada gösterilmitir. 7.1) Gerçek kiiler: 7.1.1) Onsekiz yan bitirmi, fiil ehliyetine sahip olmak, 3

4 7.1.2) Yabanclar için Türkiye'de oturma hakkna sahip olmak, 7.1.3) Örenciler için üniversite ya da yüksekokullarda örenimlerine devam etmekte olmak.. 7.2) Tüzel kiiler: 7.2.1) Üniversiteler, Yüksek Teknoloji Enstitüleri, Yüksek Okullar, 7.2.2) Kamu kurum ve kurulular, 7.2.3) Özel sektör kurulular, 7.2.4) Sivil toplum kurulular. Derneklere üye olmalar yasaklananlar, KalDer e ödenti ve katlma paylarn ödememe nedeni dnda dier nedenlerle KalDer üyeliinden sürekli olarak çkarlm olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koulu ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarnca bal bulunduklar kurululardan izin alamayanlar Dernee üye olamazlar. Üyelik Türleri MADDE 8 - KalDer in üyelik türleri aada gösterilmitir. 8.1) ASIL ÜYELER: Gerçek ve tüzel kiilerden oluur. Tüzel kiilerin temsilcisinin en az (Müstear, Yönetim Kurulu üyesi, Genel Müdür, üst düzey yöneticileri vb. gibi) 1.derecede imzaya/temsile yetkili olmas gerekir. 22 Mart 2003 tarihinde mensup olduu kurum nedeniyle üye olanlarn, yazl talepleri ve Yönetim Kurulunun karar üzerine asl üyelik hakkn kazanrlar. Kamu ve sivil toplum kurulular dier tüzel kiiliklerin yars kadar giri ve yllk ödenti öder. 8.2) FEREF ÜYELER<: Yurt içinde ve dnda çada kalite yönetimi ile kalite güvencesi sistemlerinin yaygnlatrlmasna, benimsetilmesine, ülke çapnda kalite bilincinin gelitirilmesine önayak olmu ya da Dernee büyük emei geçmi kiilere KalDer Yönetim Kurulu önerisi ve KalDer Genel Kurulun onay ile tannan üyelik türüdür. Feref Üyeleri giri ve yllk ödenti ödemekle yükümlü olmayp seçme ve seçilme haklarna sahip deildirler. 8.3) FAHR< ÜYELER: Gerçek kiiler ile özel ve kamu kesimi kurum ve kurulularnda çalanlarn üyelik türüdür. Fahri Üyeler giri ödentisi ile yükümlü olmayp Asl Üyelerin ödedikleri yllk ödentinin yars kadar yllk ödenti öderler. Fahri Üyeler, seçme ve seçilme haklarna sahip deildirler. 8.4) ÖIRENC< ÜYELER: Üniversite ya da yüksekokullarda örenimlerine devam etmekte olan örencilerin üyelik türüdür. 4

5 Örenci Üyeler giri ödentisi ve yllk ödenti ile yükümlü olmayp seçme ve seçilme haklarna sahip deildirler. Üyelik lemleri MADDE 9 - KalDer üyelii için gereken ilemler aada gösterilmitir. 9.1) KalDer üyesi olmak isteyen gerçek ve tüzel kii adaylar, KalDer amaç ve çalma konular ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koullarn içerdiklerini belirten "Üyelik Formu" nu doldurup KalDer Merkezi ya da ube Yönetim Kurullar Genel Sekreterliklerine sunarlar. 9.2) KalDer Merkezi ya da ube Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuraca bir Komite aracl ile aday hakknda gereken aratrma ve incelemeyi yaptktan sonra KalDer Merkez Yönetim Kurulu, bavuru tarihinden balamak üzere (30) gün içinde adayn istei ile ilgili kararn verir ve adaya yazl olarak bildirir. 9.3) Adayn üyelie kabul edilmesi üzerine Merkez tarafndan kayt ilemleri yaplr ve kaydn Fubeyi de ilgilendirmesi halinde gerekli bilgiler Fubeye ayrca bildirilir. Giri Ödentisinin tamam ile Yllk Ödenti alnr. Bu ilemler yaplmadkça KalDer üyelii kazanlamaz. Üyelikten Ayr$lma MADDE 10 Gerçek kiilerde üyelik ölüm ile tüzel kiilerde tüzel kiiliin sona ermesi ile sona erer. Her üye, alt ay önceden KalDer Merkezi ya da Fube Bakanlna yazl olarak ayrlma isteini bildirmek kouluyla KalDer üyeliinden ayrlabilir. Ancak, ayrlan üyenin, ayrlaca tarihe kadar olan tüm ödenti borçlarn ödemesi zorunludur. Ödenti yükümlülüünü yerine getiren ayrlan üyenin üyelik kayd Yönetim Kurulu karar ile silinir. Üyeli)in Sona Ermesi MADDE 11 - KalDer üyelii aada gösterildii üzere sona erer. 11.1) Derneklere üye olma hakkn yitirme veya KalDer ana tüzüüne aykr hareketten dolay üyelikten çkarlma, 11.2) Üyelik için kanunda ya da tüzükte aranlan nitelikleri sonradan yitirme, 11.3) Üst üste iki yl yllk ödenti yükümlülüünü yerine getirmemesi nedeniyle Genel Kurula katlma hakkn yitirme, 11.4) < ve aile yaantsnda kiilik ile KalDer saygnln zedeleyecek hareket ve davranlarda bulunma. Üyeli)in Sona Ermesi Ilemleri ve Itiraz MADDE 12 - KalDer ya da ube Yönetim Kurulu, üye hakknda gereken aratrma ve inceleme yapldktan sonra üyelikten çkarma kararn gizli oyla ve (2/3) çounluk oyu ile verir, üyeye yazl olarak bildirir. 5

6 Çkarlan üye, kendisine bildirilen karara kar bildirim tarihinden balamak üzere (15) gün içinde KalDer ya da Fube Yönetim Kurulu aracl ile Genel Kuruluna itiraz edebilir. <tiraz ilk Genel Kurul toplantsnda görüülür ve karara balanr. <tirazn karara balanmasna kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazn Genel Kurulda kabul edilmemesi durumunda Yönetim Kurulu üyenin kaydn siler. Üyenin, Genel kurul kararlarna kar bir ay içinde ve her halde üç ay içinde mahkemeye bavurmak suretiyle kararn iptalini isteme hakk sakldr. Ölen üyenin dnda ayrlan ya da üyelii sona eren üyenin tüm ödenti borçlar ödenmedii takdirde KalDer ya da Fube Yönetim Kurulu yasal yollara bavurabilir. III. BÖLÜM - Organlar, Görev ve Yetkileri Organlar MADDE 13 - KalDer in organlar aada gösterilmitir. 13.1) Genel Kurul 13.2) Yönetim Kurulu 13.3) Denetleme Kurul Genel Kurul MADDE 14 - Genel Kurul, her yl olaan olarak Mart aynda Genel Kurula katlma hakkna sahip asl üyelerinin salt çounluunun katlmas ile KalDer merkezinin bulunduu yerde ya da Yönetim Kurulunun alaca karara göre ubelerinin bulunduu bir yerde toplanarak çalmalarna balar. Genel Kurul Ça)r$ Yöntemleri MADDE 15 Genel Kurulun toplantya çarlmasnda aada gösterilen yöntemler uygulanr. 15.1) Yönetim Kurulu, KalDer üyeleri çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarnn ödenmesi için borçlu üyelere uyarda bulunur. Borçlar bulunan üyeler, toplant tarihi günü dahil borçlarn ödemedikleri takdirde, Genel Kurul toplantsna katlamazlar, seçme ve seçilme hakkna sahip olamazlar. 15.2) Genel Kurula katlacak üyeler, en az (15) gün önceden yaplacak toplantnn ve bu toplantda yetersay salanamad takdirde düzenlenecek ikinci toplantnn tarihi, saati, yeri ve gündemi Istanbul'da ya da toplantnn yaplaca ubenin bulunduu yerde yaynlanan gazetelerden birinde duyurulmak ve ayn zamanda üyelere bir yazyla bildirmek suretiyle toplantya çarlrlar. Ayn süre içinde durum yörenin en büyük mülkî amirine yaz ile bildirilerek Yönetim Kurulu karar, gazete ilan ve KalDer Üyeleri 6

7 Çizelgesi eklenir. Ilk toplant günü ile ikinci toplant günü arasnda braklacak süre sekiz günden az olamaz. 15.3) Ikinci toplant yetersay aranmakszn katlan üyelerle açlr ve Genel Kurul çalmalarna balar. Ancak katlan üye says Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asl üye tam saylar toplamnn iki katndan aa olamaz. 15.4) Toplant yetersaysnn salanamamas nedeni dnda baka bir nedenle geri brakld takdirde en az (15) gün önceden geri braklma nedenleri de belirtilerek toplantnn tarihi, saati, yeri ve gündemi, ilk duyurunun yapld gazeteye ikinci bir duyuru verilmek suretiyle üyelere bildirilir ve durum ayrca yörenin en büyük mülkî amirine yaz ile bildirilerek KalDer üyeleri çizelgesi eklenir. Ertelenen toplantnn geri braklma tarihinden balamak üzere en geç iki ay içinde yaplmas zorunludur. 15.5) Genel Kurul toplants bir defadan çok geri braklamaz. Genel Kurul Toplant$ lkeleri MADDE 16 - Genel Kurul toplantlarnda aada gösterilen ilkeler uygulanr. 16.1) Genel Kurula katlacak Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen "Genel Kurul Üyeler Çizelgesi" ndeki adlar karsna imza atmak suretiyle toplantya girebilirler. <mzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katlan üyeler says ile toplant yeter ve karar saylar, KalDer Bakan ile Genel Sekreter tarafndan imzalanan bir tutanakla saptanr. 16.2) Genel Kurul Genel Sekreterin, çounluun salandn belirten tutana okumasndan sonra KalDer Bakan ya da Bakan Yardmcs tarafndan açlr ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluturulacak Divana açk oyla bir Bakan, bir Bakan Yardmcs, bir Sekreter ve bir Oy Saycs seçilir. 16.3) Genel Kurulda gündemde ki maddeler görüülür. Ancak toplantya katlan üyelerin en az (1/10) u tarafndan yazl olarak görüülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilikili konularn gündeme konulmas zorunludur. 16.4) Gerçek kiiler ve tüzel kiilerin temsilcilerinin Genel Kurulda bir oy hakk olup oylarn gerçek kii ve tüzel kii temsilcileri bizzat kullanmak zorundadr. 16.5) Genel Kurulda karar yetersays, Genel Kurula katlanlarn salt çounlugudur. Ancak, Ana Tüzük deiiklii ile KalDer in datlmasna ilikin kararlarda ilgili maddelerde ki yetersaylar aranr. Ola)anüstü Genel Kurul MADDE 17 - Olaanüstü Genel Kurul, olaan Genel Kurul toplantsna kadar beklenilmesinin zarar douracak ya da bir an önce görüülmesinde yarar salyacak önemli ve zorunlu konularda, aada gösterilen 7

8 bavuru ve kararlar uyarnca Yönetim Kurulu tarafndan en geç bir ay içinde toplantya çarlr. 17.1) KalDer Üye saysnn (1/5) inin belirtilmi ayn konu için yapacaklar yazl ve imzal bavuru, 17.2) Yönetim Kurulunun, gerek gördüü konularda (2/3) oy çounluu ile alaca karar, 17.3) Denetleme Kurulunun Dernek hesap ve ilemleri ile bütçe konusunda oybirlii ile alaca karar. Olaanüstü Genel Kurul toplants olaan Genel Kurul toplantsnda ki yöntem ve ilkelere göre yaplr ve sadece toplantya neden olan konunun üzerinde görüülüp karar alnr; Genel Kurul srasnda gündeme madde eklenmesi önerisi yaplamaz. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri MADDE 18 - Genel Kurul KalDer in en yetkili karar organ olup görev ve yetkileri aada gösterilmitir. 18.1) <lgili yasalar ile KalDer Ana Tüzüü hükümleri dorultusunda gerekli kararlar almak, 18.2) Gelecek çalma dönemi çalma program ile Yllk Bütçe Yönetmelii, gelir ve gider çizelgelerini görüüp onaylamak, 18.3) Geçen Çalma Dönemine <likin Yönetim Kurulu Çalma Raporu ile Bilânço ve Gelir-Gider Çizelgelerini; Denetleme Kurulunun Denetim Raporunu görüüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini aklamak, 18.4) Gelecek çalma dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulu asl ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek. Seçim için asl ve yedek üye listeleri ayr ayr belirlenerek ayr ayr oylanr. 18.5) KalDer Ana Tüzüünün deitirilmesine ilikin Yönetim Kurulu tasarsn görüüp karara balamak, 18.6) Yönetim Kurulunun onaya sunduu Yönetmelikler hakknda karar almak, 18.7) KalDer üyeliinden çkarlanlarn, Yönetim kurulu kararlarna kar sürelerinde yaplan itirazlarn karara balamak, 18.8) Fubeler açlmas ile tanmaz mal alnmas ya da satlmas ya da tanmaz mallar üzerine aynî haklar tesis etmesi konularnda Yönetim Kuruluna yetki vermek, 18.9) KalDer in uluslararas çalmalar yapmas, yurt dndaki kurululara katlmas ya da ayrlmas, bunlarla ibirliinde bulunulmas, federasyon kurmas ya da kurulan federasyonlara katlmas ya da 8

9 ayrlmas için Yönetim Kurulunun yapt öneriler hakknda kararlar almak, 18.10) KalDer in dalmasna ve malvarlnn datlmasna karar vermek, 18.11) Gerekli dier konularda karar vermek Yönetim Kurulu MADDE 19 - KalDer in yetkili yönetim organ bulunan Yönetim Kurulunun oluum biçimi aada gösterilmitir. 19.1) Yönetim Kurulu, asl ve yedek üyeleri ayr ayr olmak üzere (2) yllk süre için gizli oyla seçilmi (11) asl ve (11) yedek üyeden oluur. 19.3) Yedek üyeler, boalan asl üyeliklerin yerlerine Genel Kuruldaki seçimde aldklar oy srasna göre çarlr. Yönetim Kurulu üye says, boalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsaysnn yarsndan aa düerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olaanüstü toplantya çarlr. Yönetim Kurulunun Çal$ma Ilkeleri MADDE 20 - Yönetim Kurulunun çalma ilkeleri aada gösterilmitir. 20.1) Yönetim Kurulu seçimini izleyen alt gün içinde düzenleyecei ilk toplantsnda bir Bakan, iki Bakan Yardmcs ve bir Sayman seçerek görev bölümü yapar. 20.2) Yönetim Kurulu, ylda en az 6 kez olaan olarak toplanr ve gereinde olaanüstü toplant yapabilir. 20.3) Yönetim Kurulunun toplant yetersays (6) ve karar says katlanlarn salt çounluudur. 20.4) Yönetim Kurulu Bakann, bulunmad zamanlarda Bakan Yardmclarndan birinin çars ve saptad gündem üzerine toplanr ve çalmalarn yapar. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri MADDE 21 - Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aada gösterilmitir. 21.1) Yasalar ve Ana Tüzük hükümleri dorultusunda gereken kararlar almak, Genel Kurul kararlarn uygulamak, 21.2) KalDer i, Bakan aracl ile temsil etmek ya da gerektiinde dier üyelere yetki vermek, 21.3) Çalma Dönemi Çalma Program ile Bütçe Yönetmelii, Gelir- Gider Çizelgelerini hazrlamak ve uygulamak, 21.4) Geçen Çalma Dönemi Çalma Raporu ile Bilânço ve Gelir-Gider Çizelgelerini hazrlamak, 9

10 21.5) KalDer Bakannn önerisi ve oluturulacak "Disiplin Komitesi" nin aratrma raporu üzerine, üyelik nitelik ve koullarn yitiren, amaç ve çalma konularndan uzaklaan, Ana Tüzük Hükümleri ve Genel kurul kararlarna aykr hareket eden üyelerin çkarlmasna; aykr söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin "Disiplin Yönetmelii" hükümlerine göre cezalandrlmalarna karar vermek, 21.6) Genel Kurul toplantlarnn tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere ve en büyük mülki amire duyurmak, 21.7) Gerekli gördüünde yönetim ile çalma konular dorultusunda görev yapacak Danma Kurullar, " Komiteler " kurmak ve raporlar hakknda karar almak, 21.8) KalDer in yönetsel ve malî ilerini yürütecek personeli ile danmanlar atamak ve gerektiinde ilerine son vermek, 21.10) KalDer Ana Tüzüünün deitirilmesi ile yönetmeliklerin hazrlanmas ve deitirilmesine ilikin çalmalar yapp gereken tasarlar Genel Kurulun onayna sunmak, 21.11) Ortaklk, iktisadî iletme, sandk ve vakf kurulmasna ya da kurulmu ya da kurulacaklara katlmaya karar vermek, 21.12) Üyeler aras uyumazlk ve anlamazlk konularnn çözümlenmesinde oluturulacak Tahkim Komitesi kararlarnn yönetsel ilemlerini yapmak, 21.13) Genel Kurul toplantlarnda alnan kararlar üyelere ve ilgili yerlere bildirmek, 21.14) Geçen Çalma Dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilânço gerei malvarln teslim almak ve ayni biçimde gelecek Çalma Dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek, 21.15) D denetim yaptrma kararn vermek, 21.16) Yürütme Birimini yönetmek üzere KalDer Genel Sekreterini atamak ) Gerekli dier i ve ilemleri yapmak. Denetleme Kurulu MADDE 22 - KalDer her türlü denetime açk olduu gibi iç denetim açsndan Denetleme Kurulu aracl ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadr. Bu maksatla kurulacak Denetleme Kurulu KalDer yönetimi tarafndan gerçekletirilen faaliyetleri iç kontrol sisteminin bütünlüünü göz önünde bulundurarak operasyonlarn etkinlii ve verimlilii, mali raporlama sisteminin güvenilirlii, yasa ve düzenlemelere uygunluk açsndan inceler, deerlendirir ve denetim sonuçlarn Genel Kurula ve Yönetim Kuruluna raporlar. 10

11 Denetleme Kurulunun oluumu ve çalma ilkeleri ile ilikili hükümler aada gösterilmitir. 22.1) Denetleme Kurulu, asl ve yedek üyeleri ayr ayr olmak üzere (2) yllk süre için gizli oyla seçilmi (3) asl ve (3) yedek üyeden oluur. 22.2) Denetleme Kurulu, seçimi izleyen (6) gün içinde yapaca ilk toplantda bir Bakan ve bir Sözcü seçer. 22.3) Denetleme Kurulu en az üç ayda bir toplanr. Toplant ve karar yeter says (2) dir. 22.4) Denetleme Kurulu, KalDer in Bütçe, hesap ve ilemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapaca inceleme sonuçlarn, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek; Fube Denetleme Kurullarnn öneri ve istei üzerine Fube hesaplarn incelemek; Yönetim Kurulunca hazrlanan Çalma Dönemi Program ile Bütçe Yönetmelii ve Gelir-Gider Çizelgelerinin görüülecei toplantda hazr bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulunca hazrlanan geçen Çalma Dönemi Raporu ile Bilânço ve Gelir-Gider Çizelgeleri hakknda ki inceleme sonuçlarn bir raporla Genel Kurula sunmakla sorumludur. Ortak Hükümler MADDE 23 Yönetim ve Denetleme kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantya ya da özürlü olsa dahi bir Çalma Dönemi içinde düzenlenen toplantlarn yarsndan bir fazlasna katlmadklar takdirde kurullarndan ayrlm saylrlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrlan üyenin yerine, ilk srada bulunan yedek üye bir hafta içinde asl üyelie çarlr ve ayrlan üyenin görev süresini tamamlar. IV. BÖLÜM - Yürütme Birimi, Genel Sekreter, Komite ve Gruplar Yürütme Birimi MADDE 24 - KalDer Yürütme Birimine ilikin hükümler aada gösterilmitir. 24.1) Yürütme Birimi, Yönetim Kurulunun gözetimi ve Genel Sekreterin yönetiminde KalDer organlarnn kararlarn uygulamak, 4.maddede yer alan çalma konularn yürütmek, lokal ve tesisler, iktisadî iletmeler, sandklar ve vakflarn KalDer e ilikin ilev ve ilemlerini yerine getirmek; KalDer hizmet ve çalmalarnn yürütülmesini salamakla görevli olup Genel Sekreter, Yürütme Kurulu, yetkili yönetici, uzmanlar ve yeterince personelden oluur. 24.2) Genel Sekreter, Yürütme Birimini yönetmekle görevli olup temsil ve harcama yetkileri Yönetim Kurulu karar ile belirlenerek atanr. 11

12 24.3)Yürütme Kurulu,Yürütme Birimi ile komite ve uzmanlk gruplar üyeleri arasndan, KalDer çalmalarnn yürütülmesinde görülerine bavurmak amac ile Genel Sekreter tarafndan oluturulur. Yürütme Biriminin çalma ilkeleri, görevlilerinin görev adlar, görev ve yetkileri, özlük haklar " Yürütme Birimi Yönetmelii" nde gösterilir. Çal$ma Komiteleri ve Uzmanl$k Gruplar$ MADDE 25 - KalDer amaç ve çalma konularnda yardmc olmak üzere, yllk plan ve stratejiler dorultusunda geçici ya da sürekli olarak Çalma Komiteleri ile Uzmanlk Gruplar kurulabilir. Çalma Komiteleri ve Uzmanlk Gruplar Yürütme Kuruluna kar sorumlu olup KalDer in amaç ve hizmet konular dorultusunda çalmalar ve gereinde uygulama yapmakla görevli olup oluum ve çalmalarna ilikin hükümler aada gösterilmitir. 25.1) Çalma Komiteleri Yönetim Kurulu, Uzmanlk Gruplar ise Yürütme Kurulu tarafndan onaylanan bir Bakan ile en az (2) üyeden oluur. Komiteler ve Gruplar ilk toplantlarnda bir Sekreter seçerek görev bölümü yaparlar. 25.2) Komiteler ve Gruplar çalma programlarna göre belirtilen tarihlerde toplanrlar. Toplant ve karar yetersaylar saltçounluktur. 25.3) Komite ve Grup üyeleri bir çalma dönemi süresince görevli olup herhangi bir nedenle ayrlan üyelerin yerine, ayrlan üyenin seçildii yönteme göre atama yaplr. 25.4) Komiteler, atama organlarnn denetim ve gözetimine bal olup oluum ve üyelerinde her zaman deiiklik yaplabilir. 25.5) KalDer tarafndan düzenlenen ödülleri yürüten kurullar Yönetim Kurulunun onaylayaca özel yönetmeliklerle yönetilir. V. BÖLÜM Iubeler, Hukuksal Durumlar$, Görev ve Yetkileri Iubelerin Kuruluu MADDE 26 Genel Kurul karar ile ube açlabilecek illerde en az alt aydan beri oturanlardan oluturulacak ube kurucular saptanr. Bu kurucular arasndan en az üç kii yetkili klnarak ube kurulu ilemlerini tamamlayp ubeyi kurmalarna izin verilir. Fube açmaya yetkili klnan kiiler, kurucularnn ad ve soyadlarn, baba adlarn, doum yeri ve tarihlerini, konutlarn, uyruklarn, ube merkezi ile adresini, ubenin açlaca ilin en büyük mülki amirine bildirirler ve yazya KalDer Ana Tüzüünden iki örnek ile yetkili klndklarna ilikin yetki belgesi eklenir. Hukuksal Durum MADDE 27 - Fubeler, yasalar ve bu Ana Tüzük hükümleri gereince KalDer e bal; hak ve varl KalDer bünyesine dahil, yetkili klnd çalma 12

13 alan içerisinde KalDer amaç ve çalma konular dorultusunda Yönetim Kurulu kararlar ile uyumlu çalmalarda bulunmakla görevli; KalDer merkezi ile ilikileri ve karar yetkileri "Fubeler Yönetmelii" hükümleri uyarnca belirlenmi; ubeye bal üyelerin ödentilerinden pay sahipli; tüm ilemlerinden doan hak ve borçlarndan ötürü KalDer e sorumlu olduu, bamsz konutlu KalDer örgütüdür. Iubelerin Organlar$ ile Görev ve Yetkileri MADDE 28 - Fubelerin organlar ile görev ve yetkileri aada gösterilmitir. 28.1) Fube Genel Kurulu: Fubeye kaytl Asl Üyelerin katlmas ile her yl olaan olarak ubat aynda toplanr. 28.2) Fube Yönetim Kurulu: Fube Genel Kurulunda gizli oyla (2) yl için seçilen (7) asl ve (7) yedek üyeden oluur. 28.3) Fube Denetim Kurulu: Fube Genel Kurulunda gizli oyla (2) yl için seçilen (3) asl ve (3) yedek Denetçiden oluur. 28.4) Toplant Ilkeleri ile Görev ve Yetkiler: Fube Genel Kurulunun çar yöntemleri, toplant ilkeleri ile görev ve yetkileri; Fube Yönetim Kurulunun oluum ve çalma biçimi, görev ve yetkileri; ube Denetim Kurlu nun oluum ve çalma biçimleri ile görev ve yetkileri hakknda, ubeye ilikin ve ube kapsamnda kalmak üzere bu Ana Tüzüün (III.Bölüm) hükümleri kyasen uygulanr. 28.5) Fube Üyeleri Haklar: Fube asl üyelii KalDer Asl Üyelii niteliinde olup ayn zamanda KalDer Genel Kurulu toplantsna katlmak, seçmek ve seçilmek hakkn içerir. 28.6) Fube Yönetim Kurulunun hazrlayaca yllk bütçe ve çalma plan Merkez Yönetim Kurulunun konsolide bütçe hazrlanmas için görü ve onayna sunulur,daha sonra Fube Genel Kurulunda onaylanan hali ile KalDer bütçe ve çalma plannda konsolide edilir. Fube Yönetim Kurulu KalDer Genel Kurulunda kabul edilen bütçe ve yllk çalma plan çerçevesinde çalmalarn yürütür. 28.7) Bu Ana Tüzüün KalDer tüzel kiiliine ilikin dier hükümleri de ubeler için geçerli olup uygulama ilkeleri ile merkez ve ube ilikilerine ilikin hükümler "Fubeler Yönetmelii" nde gösterilir. VI. BÖLÜM Malî Hükümler Çal$ma Dönemi ve Bütçe Uygulamas$ MADDE 29 - KalDer in çalma dönemi 1 Ocak ta balar ve 31 Aralk ta sona erer. KalDer in Bütçesi, Yllk Bütçe Yönetmelii ile Gelir ve Gider çizelgelerinden oluur. Yllk Bütçe Yönetmeliinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alnma biçimleri, gider ve harcamaya ilikin 13

14 belgeler, kasada kalacak para tutar, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir. KalDer in Gelirleri MADDE 30 - KalDer in gelirleri aada gösterilmitir. 30.1) Giri Ödentisi : Bir defaya özgü olmak üzere her Çalma Dönemi Bütçesinde, üyelie kabul edilen gerçek ve tüzel kiiler için öngörülen tutardr. 30.2) Yllk Ödenti : Gerçek ve tüzel kii üyeler için her Çalma Dönemi Bütçesinde öngörülen ve üyeliin devam süresince ödenmesi zorunlu olan yllk ödenti, gerçek kiiler için en az 60 milyon lira ve tüzel kiiler için en az 200 milyon lira olup her yl yllk bütçe gereince genel kurulca saptanr. 30.3) KalDer tanr ve tanmaz mallar ile haklarnn iletilmesinden ya da kiraya verilmesinden salanan gelirler ile tanr deerler gelirleri, 30.4) Her türlü yayn ve piyango satlar ile toplant, temsil, festival, fuar, yarma, gösteri, kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler, 30.5) Her türlü ba, vasiyet ve yardmlar, 30.6) Ortaklklar, irketler, sandklar, lokaller ve iktisadi iletmelerden salanacak gelirler, 30.7) Dier gelirler. KalDer, Çalma Biçimi balkl 5.maddesinde belirtildii üzere içi ya da iveren sendikalarndan ve meslekî kurululardan maddî yardm kabul edebilir. Gelir ve Gider Uygulamalar$nda Yöntemler MADDE 31 - KalDer in gelir ve gider uygulamalarnda aada gösterilen yöntemler uygulanr ) Giri ödentisinin tamam üyelik ilemleri srasnda; Yllk Ödenti ilgili yln Ocak aynda tahsil edilir. Yllk ödenti ilk yl için üyelik bavuru tarihi Haziran Temmuz Austos ay ise % 50, Eylül ay ve sonras ise %25 olarak hesap edilir. 31.2) Yllk Ödenti ödenmesinde gecikmeler için yasal faiz ya da kademeli art uygulamasna Yönetim Kurulu yetkilidir. 31.3) Elden tahsil edilen KalDer gelirleri, Maliye Bakanl tarafndan bastrlan Alnd Belgeleri ile toplanr. Ba, yardm ve ödentileri toplayacak yetkili ya da yetkililer Yönetim Kurulu karar ile belirtilir ve 14

15 yörenin en büyük mülkî amirine tescil ettirilir. Alnd Belgesine, ödenti ve ba ödeyenin açk kimlii yazlr ve imzas alnr. 31.4) Giderlere ilikin harcamalarda fatura, gider pusulas ya da makbuz ya da sat fii alnr. Belirtilen belgelerin salanamad ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafndan imzalanr. 31.5) Alnd Belgeleri ile fatura, gider pusulas, makbuz sat fii ve harcama belgelerinin saklanma süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilikin hükümler sakl kalmak üzere be yldr. Defterler MADDE 32 - KalDer için, Maliye ve <çileri Bakanlnca hazrlanp yürürlüe girecek yönetmelik hükümlerine göre noterden onaylanm defterler tutulur. VII. BÖLÜM Genel Hükümler Ana Tüzük De)iikli)i MADDE 33 - KalDer Ana Tüzüü, Genel Kurula katlma hakk bulunan üyelerin üçte ikisinin katld toplantda ya da çounluun salanamamas durumunda ikinci toplantda katlan üyelerin 2/3 çounluk oyu ile de- itirilebilir. Ancak bu toplantya Yönetim ve Denetleme Kurulu asl üyelerinin en az iki kat kadar üyenin katlmas zorunludur. Deiiklik önerileri en az (10) gün önceden Genel Kurul Üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurulda görüme yaplamaz. KalDer in Da)$t$lmas$ MADDE 34 - KalDer özellikle datma için çarlm bulunan Genel Kurula, Genel Kurula katlma hakkna sahip üyelerin en az (2/3) ünün hazr bulunaca Genel Kurulda toplantya katlan üyelerin (2/3) oy çounluu ile datlabilir. Ilk toplantda (2/3) çounluk hazr bulunamad takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri çarlr. Ancak bu toplantya Yönetim ve Denetleme Kurulu asil üyelerinin en az iki kat kadar üyenin katlmas ve datma kararnn, hazr bulunan üyelerin (2/3) oy çounluu ile alnmas zorunludur. KalDer in datlmas, Yönetim Kurulu tarafndan (5) gün içinde yörenin en büyük mülkî amirine bildirilir. Datlma, Datma kurulu olarak Yönetim kurulu tarafndan yaplr ve dalma bilançosu gereince çkan artan malvarl Istanbul'da ayni amaçl bir vakfa ya da dernee devredilir. 15

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur. ALLANZ YAAM VE EMEKLLK A.. ESAS SÖZLEMES MADDE 1:KURULU Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Detaylı

GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DERNEĞİ TÜZÜK DEĞİŞİLİK ÖNERİLERİ

GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DERNEĞİ TÜZÜK DEĞİŞİLİK ÖNERİLERİ GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DERNEĞİ TÜZÜK DEĞİŞİLİK ÖNERİLERİ MEVCUT METİN MADDE 1- Kuruluş Yasalar ile bu ana tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda

Detaylı

ENERJİ EKONOMİSİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

ENERJİ EKONOMİSİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ ENERJİ EKONOMİSİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ I - BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Ad ve merkez MADDE 1-15.02.2005 tarihinde ENERJİ EKONOMİSİ DERNEĞİ'' adıyla bir dernek kurulmuş ve izleyen maddelerde (Dernek) kısa adı ile

Detaylı

VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil)

VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil) VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil) I. BÖLÜM - Kuruluş Hükümleri Kuruluş Madde 1- Yasalar ile

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 a) Üniversiteleraras$ Kurul Ba&kanl$$ taraf$ndan haz$rlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüe konulan Lisansüstü

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi).

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi). T.C. BABAKANLIK SERMAYE PYASASI KURULU SPK VE TÜRK SERMAYE PYASALARI Barbaros YALÇINER - SPK Bauzman" 15 Nisan 2010 MAL PYASALAR Mali Piyasalar MAL PYASALAR PARA PYASASI SERMAYE PYASASI BRNCL PYASA KNCL

Detaylı

Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir

Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir DERNEĞİN ADI Madde 1 Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir MERKEZ ve ŞUBELER Madde 2 Derneğin merkezi İstanbul dadır. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI Madde 3 Mobilya

Detaylı

TÜRKYE POLFONK KOROLAR DERNE

TÜRKYE POLFONK KOROLAR DERNE TÜRKYE POLFONK KOROLAR DERNE 0 23-03-2008 Kullanım Amaçlı Yayın MCA KAL MAP DERNEK TÜZÜÜ Sürüm No. Tarih Tanım Hazırlayan Kontrol Onay Belge Numarası Kurum Belge Tipi Sınıfı Seri No Sür. No. Top. Sayfa

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Tüzüğü Page 1/20 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR... 4 1. KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 4 2. TANIMLAR... 4 3. DERNEĞİN AMACI... 4 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI...

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ]

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ] KAMULA,TIRMA KANUNU Kanun Numaras : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yaymland Resmi Gazete : Tarih: 8/11/1983 Say: 18215 2942 Sayl Kamulatrma Kanunu nda çeitli deiiklikler yapan 4650 Sayl Kanun 5 Mays 2001

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı BORSA DII MENKUL KIYMETLER PYASASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı GELEN LETMELER BORSASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

2008 2009 SEZONU BANK ASYA 1.LG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2008 2009 SEZONU BANK ASYA 1.LG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 008 009 SEZONU BANK ASYA.LG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE TANIM 008 009 sezonunda bu kategori Bank Asya.Lig olarak adlandrlmtr ve bu ekilde anlacaktr. MADDE AMAÇ Bu statü, Bank Asya.Lig tanmn, Kulüplerin

Detaylı

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin adı, Merkezi ve Temsilcilikler Madde 1- Derneğin adı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği, kısa adı LİHKABDER

Detaylı

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı "Fütüristler Derneği" olup kısa şekli olarak da FD unvanını kullanacaktır. Merkezi İstanbul'dadır. Dernek, Merkez Genel Kurulunun

Detaylı

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde 1 : Derneğin adı SAP Kullanıcıları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞĠN AMACI Madde 2 : Derneğin amacı, SAP ürün

Detaylı

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ Ankara Nisan 2001 ÇNDEKLER Sayfa No 1. GR... 1 2. AB DE DPLOMALARIN VE YETERLKLERN MESLEK VE AKADEMK TANINIRLII...

Detaylı

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü Madde 1 - Derneğin Adı Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği'dir. Derneğin kısa adı TASİAD'dır. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi

Detaylı

AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin Adı: AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ dir. Kısa adı AİSİAD dır. Derneğin merkezi : İSTANBUL dur.

Detaylı

Turizm Tesisleri Yönetmelii

Turizm Tesisleri Yönetmelii Turizm Tesisleri Yönetmelii Birinci Ksm - Balangç Hükümleri Amaç Madde 1 - Yönetmeliin amac, turizm yatrm ve iletmelerinin gelitirilmesi, günün artlarna uygun hale getirilmesi belgeli turizm yatrm ve iletmelerinin

Detaylı

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Ankara Samsun Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Dayanışma Derneği dir. Kısa adı

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları:

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları: TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 01 Derneğin Adı ve Merkezi: Madde 1: Derneğin adı "Türkiye Bilişim Derneği"dir. Türkiye Bilişim Derneği 19 Nisan 1994 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7 Mart 1994

Detaylı