İNTERNET SATIŞLARI, MAL VE YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNTERNET SATIŞLARI, MAL VE YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACATI"

Transkript

1 e-fatura, e-arşiv FATURASI, e-bilet, e-yolcu LİSTESİ, İNTERNET SATIŞLARI, MAL VE YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACATI ve e-defter UYGULAMASI Adana, İbrahim GÜLER * Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı İnceleme Komisyonu Başkanı Bağımsız Denetçi 1. GENEL AÇIKLAMALAR: Başlıktan da anlaşılacağı üzere yakın bir gelecekte belge düzeni ve muhasebe kayıtlarının tamamının elektronik ortamda düzenlenmesi ve kaydedilmesinin zorunlu hale geleceğini söylemek mümkündür. Belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi ve kaydedilmesi kadar hatta ondan da önemlisi bu belge ve kayıtların elektronik ortamda muhafaza edilmesi ve istendiğinde elektronik ortamda ibraz edilebilmesidir. Elektronik ortamda saklama ve yedekleme işleminin ihmal edilmemesi gerekmektedir. Aksi halde, defter ve belgelerin ibraz edilememesi nedeniyle altından kalkılamayacak cezalara maruz kalmak mümkündür. Öncelikle bu konuya önem vermek gerekmektedir. Bilindiği üzere 421 sıra No'lu VUKGT ile e-fatura ve e-defter uygulamasını zorunlu kılan iki ayrı kriter belirlenmişti. Bu kriterler; a) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden, tarihi itibariyle asgari brüt 25 Milyon TL. satış hasılatına sahip olanlar ve, b) 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları (alkollü içecekler, kolalı gazozlar ve tütün mamülleri) imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden tarihi itibariyle asgari brüt 10 Milyon TL. satış hasılatına sahip olanlardır. Bu kapsamdaki mükellefler zorunlu olarak halen e-fatura düzenlemekte ve e-defter tutmaktadırlar. 421 sıra No'lu VUKGT ile e-fatura ve e-defter uygulamasına getirilen zorunluluk kapsamı, bu defa, 454 sıra No'lu VUKGT ile genişletilmiştir. Buna göre; c) 2014 veya müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 10 Milyon TL. ve üzeri olan mükellefler (Bu şartı 2014 hesap döneminde sağlayanlar tarihinden itibaren, 2015 hesap döneminde sağlayanlar tarihinden itibaren, müteakip dönemler için de aynı şekilde hesaplanacak tarihten itibaren e-fatura ve e-defter uygulamasına geçmek zorundadırlar). d) 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların (Hafif yağlar ve müstahzarları, benzin, motorin, fuel oil, doğal gaz, LPG, propan, bütan, oto biodizel, yakıt biodizel, benzol, solvent, yağlama yağları ve diğer yağlar, gazyağı, yağlama müstahzarları v.b.) imali, ithali, teslimi v.b. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı alanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir ( tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler tarihinden itibaren, tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren e-fatura ve e-defter uygulamasına geçmek zorundadırlar. Bununla birlikte lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki süre üç aydan kısa ise, isteyen mükellefler e-fatura ve e-defter uygulamasına izleyen hesap dönemi yerine bir sonraki hesap döneminin başından itibaren geçebilirler. Örneğin, ÖTV I sayılı listedeki mallar nedeniyle lisans tarihi ise, bu mükellef normalde tarihinde, e-fatura, e-defter uygulamasına geçmek zorundadır. Ancak, ila tarihleri arasındaki süre üç aydan kısa olduğundan e-fatura, e-defter uygulamasına tarihi itibariyle de geçebilecektir.

2 - 2 - e) 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları (alkollü içecekler, kolalı gazozlar ve tütün mamülleri) imal, inşa veya ithal edenler (421 sıra No'lu VUKGT'de zaten vardı, ilave değil, tekrar edilmiş oldu) tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler tarihinden itibaren, tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren e- Fatura ve e-defter uygulamasına geçmek zorundadırlar. Bununla birlikte lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki süre üç aydan kısa ise, isteyen mükellefler e-fatura ve e-defter uygulamasına izleyen hesap dönemi yerine bir sonraki hesap döneminin başından itibaren geçebilirler. Örneğin, ÖTV III sayılı listedeki mallar nedeniyle mükellefiyet tesis tarihi ise, bu mükellef normalde tarihinde e-fatura, e-defter uygulamasına geçmek zorundadır. Ancak, ila tarihleri arasındaki süre üç aydan kısa olduğundan e-fatura, e- Defter uygulamasına tarihi itibariyle de geçebilecektir. e-fatura ve e-defter kapsamında olan mükellefler; tam bölünme, birleşme, tür (nev'i) değişikliğine gitmeleri halinde, devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev'i) değişikliği neticesinde ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-fatura ve e-defter uygulamasına geçmek zorundadırlar. Uygulama ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren üç ayı geçemez. e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, KDVK'nun 11. maddesinde düzenlen mal ihracatı ve yolcu beraberi eşya ihracatı (Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara KDV hesaplanarak yapılan satışlar) için bundan böyle tarihinden itibaren e-fatura düzenleyeceklerdir. Söz konusu ihracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri adresinde yayınlanan "e-fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu"nda açıklanacaktır (bkz, 454 sıra No'lu VUKGT böl.3). Kara ve deniz yolu ile şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet ve yolcu listesi düzenlemeleri, düzenledikleri elektronik biletleri yolcularına iletmeleri ve bu vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar ise 415 sıra No'lu VUKGT'de düzenlenmiştir. Vergi Usul Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca tutulması zorunlu olan defterlerin e- Defter olarak tutulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin usul ve esasların ana tebliği 1 sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliği'dir. Diğer elektronik defter tebliğleri ile yapılacak olan değişiklikler 1 No'lu tebliği değiştirecek veya ilave açıklamalar getirecektir. e-fatura uygulamasına yeni geçecek mükelleflerin öncelikle Mali Mühürlerini almaları gerekir (gerçek kişiler için de elektronik imza yerine mali mühür almalarını tavsiye ediyoruz). Mali mühür için adresinden başvuru bağlantısına ya da mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresine tıklanır. Açılan sayfada ilgili alanlar doldurularak başvuru gerçekleştirilir. TÜBİTAK-KamuSM tarafından üretilen mali mühür sertifikası ve şifresi alındıktan sonra e- Fatura uygulama başvurusu https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ adresinden yapılır. e-defter uygulama başvurusu ttps://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ adresinden yapılır. e-fatura uygulamasına yeni kaydolan mükelleflerin, kayıtlı kullanıcılar listesinde ilan edilmelerini izleyen 7 Gün içerisinde e-fatura düzenlemeleri ve almaları, diğer e-fatura mükelleflerinin yeni kayıt olanlara bu süre içinde e-fatura göndermeleri zorunlu değildir. Ancak, hesapların açılmasını takip eden 7 günden sonra kayıtlı kullanıcılara e-fatura göndermek ve almak zorunludur. Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin düzenlemelerin ana tebliği olan 397 Sıra No'lu VUKGT'nin, 433 Sıra No'lu VUKGT ile değiştirilen 3.bölümünün son paragrafına göre e-fatura düzenleyen mükellefler, e-fatura kapsamında olmayan müşterilerine yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kâğıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.

3 - 3 - e-arşiv uygulamasının ana tebliği 433 Sıra No'lu VUKGT'dir. e-arşiv uygulamasının esası, e-fatura kapsamındaki mükelleflerin, e-fatura kapsamında olmayan müşterilerine kâğıt fatura yerine "elektronik ortamda e-arşiv Faturası"düzenleyebilmelerine imkân sağlamaktır. Buradan da anlaşılacağı üzere e-arşiv Faturası uygulaması, e-fatura kapsamındaki mükelleflere getirilmiş bir zorunluluk değildir. İsteyen kâğıt faturaya devam eder, isteyen Başkanlıktan bizzat izin alarak veya özel entegratörler vasıtasıyla e-arşiv Faturası düzenler. 2. e-fatura: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin düzenlemelerin ana tebliği 397 Sıra No'lu VUKGT'dir. e-faturada bu konularda diğer tebliğlerle yapılan değişiklikler 397 No'lu tebliği ya değiştirmekte ya da mezkûr tebliğe ilave açıklamalar getirmektedir. e-fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. e-fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için e-fatura düzenlemeleri, e-fatura göndermeleri ve almaları zorunludur. e-fatura kapsamında olan mükellefler, e-fatura kapsamında olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası nedeniyle genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir. e- Fatura uygulaması kapsamında fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemleri: a) Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegre Edilmesi Yoluyla Gerçekleştirilebilir: Bilgi işlem sistemleri yeterli olan kullanıcıların, gerekli entegrasyonu sağlamaları şartı ile e- Fatura uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanmaları mümkündür. b) Başkanlıktan Özel Entegrasyon İzni Almış Mükelleflerin Bilgi İşlem Sistemi Vasıtasıyla Gerçekleştirilebilir: Elektronik fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtasıyla da gerçekleştirilebilir. c) e-fatura Portalı Aracılığı İle Gerçekleştirilebilir: GİB'in e-fatura portalı kullanılarak da e-fatura gönderme ve alma işlemleri gerçekleştirilebilir. e-faturanın kâğıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Bu nedenle mükellefler düzenledikleri ve aldıkları e-faturaları, üzerindeki Mali Mühür veya Elektronik İmza'yı da içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir. Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, arşivlenen faturaların, e-faturalara istendiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve faturaların okunabilir kağıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir. e-faturaların mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir. Başka mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin alınması, mükelleflerin e-faturalarının muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. e-fatura uygulamasında kullanılması zorunlu olan Mali Mühür (şirketler için zorunlu olup, istemeleri halinde gerçek kişi mükellefler de Elektronik İmza yerine mali mühür kullanabilir), Başkanlık adına TÜBİTAK-BİLGEM Kamu SM tarafından hazırlanmaktadır. İşletme unvanı'nın değişmesi halinde eski unvana ait mali mühür geçerliliğin kaybedeceğinden, unvan değişikliğini izleyen 15 gün içinde yeni unvana uygun mali mühür başvurusu yapılması gerekir. Mali mühürle ilgili başvuru, işleyiş ve kullanımla ilgili tüm bilgi ve belgeler internet sitesinde yer almaktadır. e-fatura kapsamındaki mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e-fatura uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur. e-fatura kapsamındaki mükelleflerin e-fatura kapsamındaki diğer mükelleflere düzenleyecekleri faturaların e-fatura olması ve e-fatura kapsamındaki diğer mükellefler tarafından gönderilen e-faturaların alınması zorunludur. Bu zorunluluklara uyulmaması halinde VUK'da öngörülen ceza hükümleri uygulanır.

4 - 4 - e-fatura kapsamındaki mükellefler arasında yapılan satışlarda düzenlenecek e-faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde e- Faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Ancak, kâğıt çıktıya "İrsaliye Yerine Geçer" ibaresinin yazılması ve satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Bu imkandan yararlanabilmek için e-faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekir. 3. e-arşiv UYGULAMASI YANİ e-arşiv FATURASI: VUK'nu uyarınca, kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan e-arşiv uygulamasının ana tebliği 433 Sıra No'lu VUKGT'dir. e-arşiv uygulaması konusunda diğer tebliğlerle yapılan değişiklikler 433 No'lu tebliği ya değiştirmekte ya da mezkûr tebliğe ilave açıklamalar getirmektedir. Bilindiği üzere e-fatura kapsamındaki mükellefler, e-fatura kapsamındaki müşterilerine e- Fatura düzenlerken, e-fatura kapsamında olmayan müşterilerine de kâğıt fatura düzenlemektedirler. İşte, e-arşiv uygulamasının esası, e-fatura kapsamındaki mükelleflerin, e-fatura kapsamında olmayan müşterilerine kâğıt fatura yerine "elektronik ortamda e-arşiv Faturası"düzenlenmesi işlemidir. e-arşiv uygulaması (e-arşiv Faturası düzenlenmesi) zorunlu değildir. 433 Sıra numaralı VUKGT kapsamında Başkanlıktan e-arşiv Faturası izni alan mükellefler, elektronik ortamda oluşturdukları faturayı, elektronik ortamda muhafaza ederler. Elektronik ortamda oluşturulan faturanın alıcısına, kâğıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli, belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir. Mükellefler e-arşiv uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemini veya Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilir. Uygulamayı kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullanmak isteyen mükellefler internet adresinde yayınlanan e-arşiv uygulaması başvuru kılavuzunda açıklanan şartlara göre başvuru yaparlar. Başvuruları uygun bulunan mükelleflere yazı ile e-arşiv izni verilir. Özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinden kullanmak isteyen mükellefler, başkanlığa değil, doğrudan özel entegratöre başvurarlar. Başkanlıktan e-arşiv izni alan mükellefler, elektronik ortamda oluşturdukları e-arşiv Faturasını, elektronik ortamda muhafaza ederler Uygulamadan Yararlanma İzni Verilen Mükellefler: a) e-fatura kapsamında olmak, e-fatura kapsamındaki mükelleflere e-fatura düzenlemek, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmek zorundadırlar. b) e-fatura kapsamında olmayan vergi mükelleflerine, elektronik ortamda e-arşiv uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar. Bununla birlikte, e-arşiv faturaları alıcının talebi doğrultusunda, e-fatura format ve standardını kullanmak ve söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünü de eklemek şartıyla, müşteriye elektronik ortamda da iletilebilir. Bu durumda e-arşiv Faturasının ayrıca kâğıda basılmasına gerek yoktur. c) Vergi mükellefi olmayanlara ise e-arşiv uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, müşterinin talebine göre, elektronik veya kâğıt ortamında göndermeye, ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istenildiğinde ibraz etmeye zorunludurlar e-arşiv Faturasının Oluşturulması: e-arşiv Faturası Başkanlığa bildirilen bilgi işlem sisteminde veya özel entegratör sisteminde oluşturulmalıdır. Kullanılan elektronik belge formatı, üzerinde mali mühür/elektronik imza taşımaya, belge üzerinde doğrulamaya, görüntülemeye ve kâğıt baskı almaya imkân veren genel tanınırlığa sahip bir format olmalıdır. e-fatura format ve standardı kullanılabilir (yukarıda "3.1/b" bölümü için e-fatura format ve standardı zorunludur).

5 - 5 - e-arşiv Faturasında, GİB amblemi, amblemin altında ise "e-arşiv Fatura" ibaresi bulunur. Ayrıca, yukarıda "3.1/a-b" bölümündeki elektronik ortamda iletilen faturanın alt kısmında "e-arşiv izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir" ifadesi yazılır. e-arşiv izni çerçevesinde düzenlenen belgelerde, seri-sıra numarası yerine 3 haneli birim kodu ve 13 haneli sıra numarasından oluşan belge numarası kullanılır. Birim kodu serbestçe belirlenebilir. Sıra numarası 4 karekter yıl ve 9 karekter müteselsil numaradan oluşmaktadır. Her bir birim koduna ait sıra numarası kendi içinde oluşturulur ve takip edilir. Sıra numarası içerisinde yer alan 9 karekterlik müteselsil numara, her yılın ilk günü itibariyle "1" rakamından başlatılarak kullanılır. Mükellef bünyesinde aynı belge numarası birden fazla kullanılamaz e-arşiv Faturasının Alıcılara Teslimi: e-arşiv Faturası esas itibariyle alıcıya kâğıt ortamında teslim edilir. Kâğıt olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi ve "irsaliye yerine geçer" ifadesinin yazılması zorunludur. Elektronik ortamda oluşturulan faturanın kâğıt ortamında teslimi halinde baskı işlemi mükellefin kendisi tarafından yapılabilir. Ancak baskı işi anlaşmalı matbaa veya özel entegratörlere de yaptırılabilir. VUK'na göre faturada iş sahibinin veya yetkilisinin imzası bulunması gerekir. Bunun için faturanın düzenleme tarihinde imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip basım sırasında fatura üzerine yazdırılmak suretiyle faturanın (hazır imzalı olarak) kullanılabilmesi mümkündür. e- Arşiv faturasında düzenleme tarihi yanında düzenleme saat ve dakikasının gösterilmesi zorunludur. e-arşiv Faturası yukarıda "3.1/b" bölümündeki müşterilere elektronik ortamda da gönderilebilir. Bunun yanısıra e-arşiv Faturası "3.1/c" deki müşterilere kâğıt veya elektronik ortamda da gönderilebiliyor. Vergi mükellefi olmayan alıcı tarafından elektronik ortamda teslimi istenen fatura, internet dahil olmak üzere her türlü elektronik araç ve ortamlar vasıtasıyla iletilebilir. Vergi mükellefi olmayan alıcıya yapılan satışta e-arşiv Faturası, malın teslimi ya da hizmetin ifası anında elektronik ortamda iletiliyorsa müşteriye bu faturanın kâğıt çıktısı verilir. Bu durumda çıktının satıcı veya yetkilisince imzalanması zorunludur. Bu imkandan yararlanmak için faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur. e-arşiv Faturası düzenleyen mükellefler irsaliyeli fatura düzenleyemezler. Yazar kasa (yeni nesil dahil) üzerinden gerçekleştirilen ve e-fatura veya e-arşiv Faturası ile belgelendirilen satışlarda yazar kasadan düzenlenecek bilgi fişi, satış anında düzenlenmek ve satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanmak şartıyla irsaliye yerine geçer İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışında Düzenlenecek Faturalar: e-arşiv izni olup internet üzerinden vergi mükellefi olmayanlara (bkz. "3.1/c") mal ve hizmet satışı yapanlar, yaptıkları satışlara ilişkin e-arşiv Faturasını müşterilere internet dahil olmak üzere her türlü elektronik araç ve ortamlar vasıtasıyla elektronik ortamda göndermek zorundadır. e-arşiv Faturasının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanan kâğıt çıktısının sevk edilen malın yanında bulunması gerekmektedir. e-arşiv faturasında; Satış işleminin yapıldığı web adresi, ödeme şekli, ödeme tarihi, gönderiyi taşıyanın adı soyadı/unvanı ve VKN/TCKN bilgisi, satışa konu malın gönderildiği veya hizmetin ifa edildiği tarih, iade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar bilgilerinin bulunması zorunlu olup fatura üzerinde ayrıca "Bu satış internet üzerinden yapılmıştır" ifadesine yer verilir. e-arşiv izni olup, e-fatura kapsamındaki müşterilere internet üzerinden mal satışı yapanlar düzenleyecekleri e-arşiv faturasında yukarıda belirtilen iade bölümünde bulunması gereken bilgiler hariç, diğer bilgilere yer vereceklerdir. Ayrıca, e-arşiv Faturasında düzenleme tarihi yanında düzenleme saat ve dakikasının da gösterilerek kâğıt çıktısının alınması ve kağıt çıktıya "İrsaliye Yerine Geçer" ifadesinin yazılması, kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması ve kâğıt çıktının sevk edilen malın yanında bulundurulması gerekmektedir.

6 - 6 - Müşteri malı iade etmek isterse elektronik ortamda kendisine iletilen faturanın kâğıt çıktısını alır ve iadeye ilişkin bölümü doldurarak mal ile birlikte malı satana geri gönderir. İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan (münhasıran bilet, sigorta poliçesi v.b. belgeleri düzenleyenler hariç) ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 Milyon Lira ve üzerinde olan mükellefler en geç tarihine kadar e-arşiv uygulamasına (Faturasına) geçmek zorundadır. Kapsama giren mükelleflerin tarihinden önce e-fatura ve e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir. 4. e-bilet ve e- YOLCU LİSTESİ: Kara ve deniz yolu ile şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet ve yolcu listesi düzenlemeleri, düzenledikleri elektronik biletleri yolcularına iletmeleri ve bu vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar ise 415 sıra No'lu VUKGT'de düzenlenmiştir. e-bilet uygulaması zorunlu değildir. e-bilet düzenlemek isteyen mükelleflerin e-fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları gerekmektedir. Mükellefler e-bilet uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden veya özel entegratör vasıtasıyla kullanabileceklerdir. Kendi bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükeleflerin başvuru işlemlerini adresinde yayınlanan "Elektronik Bilet Başvuru Kılavuzu"na uygun olarak yapmaları gerekmektedir. e-bilet uygulamasını özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinden kullanmak isteyen mütkellefler, doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca başkanlığa başvurmazlar. e-bilet düzenleme izni alan mükellefler izin aldıkları tarihten itibaren elektronik biletlerin elektronik ortamda düzenlenmesi, mali mühürle imzalanması, internet de dahil olmak üzere elektronik araçlar vasıtasıyla muhatabına kâğıt baskısı alınabilecek şekilde sunulması zorunludur. Muhatabın istemesi halinde düzenlenen e-bilet kağıt olarak teslim edilir. Bu durumda kâğıt çıktıda e- Biletin ne zaman ve nereden temin edileceği bilgisinin bulunması zorunludur. Mali değeri bulunmayan bu mühürsüz kâğıt çıktının imzalanıp kaşelenmesine gerek yoktur. e-yolcu listesinin kâğıt nüshalarının sefer sonuna kadar taşıtta bulundurulması gerekmektedir. e-bilet ve e-yolcu listelerinde, seri ve sıra numarası yerine 3 haneli birim kod ve 13 haneli sıra numarasından oluşan belge numarası kullanılacaktır (birim kod ve sıra numarası için bkz. 415 sıra no'lu VUKGT/5). e-bilet için, yolcu bilgilerinin kaydedildiği aşamada, bilet alan kişiye VUK'nun 232 maddesi kapsamında ve gider kaydetmek amacıyla bilet alıp almadığı sorulacak ve gider kaydedilecekse mükellefin adı-soyadı/unvanı, vergi dairesi, VKN/TCKN bilgileri girilecektir. e-bilet düzenleme izni alan mükelleflerin sistemlerinde meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumları haricinde, sadece mali mühürle imzalanmış e-biletler gider veya indirim konusu yapılacak ve yasal saklama süresince elektronik ortamda saklanacaktır. e-biletler tutarına bakılmaksızın fatura yerine geçer. Gider veya indirim konusu yapılan e-biletlerin kâğıt çıktıları tevsik edici belge niteliğinde değildir. 5. İHRACAT İŞLEMLERİNDE e-fatura UYGULAMASI e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, KDVK'nun 11. maddesinde düzenlen mal ihracatı ve yolcu beraberi eşya ihracatı (Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara KDV hesaplanarak yapılan satışlar) için bundan böyle tarihinden itibaren e-fatura düzenleyeceklerdir. Söz konusu ihracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri adresinde yayınlanan "e-fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu"nda açıklanacaktır (bkz, 454 sıra No'lu VUKGT böl.3). 6. e-defter: Vergi Usul Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca tutulması zorunlu olan defterlerin e- Defter olarak tutulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin usul ve esasların ana tebliği 1 sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliği'dir. Diğer elektronik defter tebliğleri ile yapılacak olan değişiklikler 1 No'lu tebliği değiştirecek veya ilave açıklamalar getirecektir. e-defter uygulamasına yeni geçecek mükelleflerin öncelikle Mali Mühürlerini almaları gerekir (gerçek kişiler için de elektronik imza yerine mali mühür almalarını tavsiye ediyoruz).

7 - 7 - Mali mühür için adresinden başvuru bağlantısına ya da mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresine tıklanır. Açılan sayfada ilgili alanlar doldurularak başvuru gerçekleştirilir. TÜBİTAK-Kamu SM tarafından üretilen mali mühür sertifikası ve şifresi alındıktan sonra e- Fatura uygulama başvurusu https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ adresinden yapılır. En son olarak e-defter uygulama başvurusu https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ adresinden yapılır. e-defter tutmasına izin verilenler aylık dönemler itibariyle elektronik defterlerini oluşturmaya ve saklamaya başlayacaklardır. e-defter tutmaya başlayanlar söz konusu defterlerini kâğıt olarak tutamazlar. e-defterin ilgili hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçer. Gerçek kişiler e-defterlerini ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (son güne kadar beklenilmemesi tavsiye edilir), Tüzel kişiler e-defterlerini ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Tüzel kişiler için hesap döneminin son ayına ait e-defterler 30 Nisan'a kadar) kendilerine ait elektronik imza/mali mühürle onaylayıp, berat dosyaları oluşturulur ve bu dosyalar e-defter uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunulur. Başkanlık mali mührünü içeren beratlar, e-defter tutanlar tarafından indirilerek istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu e- Defterler ile birlikte muhafaza edilir. Kesinti veya sistem arızası nedeniyle beratların Başkanlık tarafından onaylanması işleminin gerçekleştirilememesi durumunda söz konusu beratlar, elektronik imza/mali mühürle zaman damgalı olarak (zaman damgaları TÜBİTAK-UEKAE'den temin edilir)imzalanacak veya onaylanacaktır. Kesinti veya arızanın ortadan kalkmasını takiben ilgili beratların tekrar Başkanlık onayına sunulması işlemi gerçekleştirilecektir. İşletmenin, zaman damgası varsa kesinti veya arıza durumunda beratların başkanlık onayına sunulduğu, zaman, ispatlanabilmekte, zaman damgası yoksa beratların başkanlık onayına sunulduğu, zaman, ispatlanamamaktadır. Dolayısıyla cezalı duruma düşmemek için zaman damgası edinmekte büyük fayda vardır. e-defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere, ilgili olduğu beratları ile birlikte mükelleflerin kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmek zorundadır. e-defter ve beratların saklandığı bilgi işlem sistemlerinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle e-defter ve beratların mutlaka farklı lokasyonlarda yedeklenerek muhafaza edilmesi gerekmektedir. e-defterler kâğıt ortamında saklanamaz. e-defterler ve ilgili beratları vergi kanunları, TTK'nu ve diğer düzenlemelerde yer alan sürelerde elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istenildiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir şekilde ibraz edilmesi zorunludur. Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü her türlü elektronik kayıt ve veri ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olup, e-defterlere istenildiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kâğıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir. 1 sıra No'lu tebliğ ile yevmiye defteri ve defter-i kebirin e-defter olarak tutulmasına imkan tanınmıştır. e-defter uygulamasında yedi belge tipi sayılmıştır. bunlar; Çek: check Fatura: invoice Müşteri Sipariş Belgesi: order-customer Satıcı Sipariş Belgesi: order-vendor Senet: voucher Navlun: shipment Makbuz: receipt Diğer: other e-defter uygulamasında her bir belge için ayrı bir yevmiye maddesi açılır. Ancak:

8 Fatura Kaydı: e-arşiv Faturası düzenleyen kullanıcı olmak şartıyla abonelik esasına göre çalışan firmalar ve kargo şirketleri e-arşiv kapsamında düzenledikleri ve GİB'e ilettikleri "e-arşiv Raporu"nu bir yevmiye maddesinde kaydedebilirler. Bu kayıtta belge tipi "other", belge açıklaması "e-arşiv Raporu" olacaktır. Bu raporun tarih ve numarasının yevmiye maddesinde gösterilmesi zorunludur. e-arşiv raporu olarak Başkanlığa iletilen faturalar haricindeki diğer faturaların her biri için bir yevmiye maddesi açılacaktır Banka İşlemleri: Banka işlemleri dekontla muhasebeleştirilmektedir. e-defter uygulamasında belge tipi "other" ve belge açıklaması "dekont" olarak kaydedilir. Dekontun tarih ve numarasının girilmesi zorunludur. Dekont üzerinde tarih ve numara yoksa, kullanılan muhasebe programının işleme vermiş olduğu tarih ve numara belge tarihi ve numarası olarak yazılır. Banka işlemleri dekontlarla tek tek kaydedilemiyorsa, her bankaya ait işlemler günlük olarak ayrılır. Her bir bankanın günlük işlem tutarı ayrı bir muhasebe fişi olarak kaydedilebilir. e-defterde bu kayda esas belge olarak muhasebe fişi gösterilebilir. e-defter uygulamasında belge tipi "other" ve belge açıklaması "muhasebe fişi" olarak kaydedilir ve fişin tarih ve numarası girilir Masraf Listesi: Gün içinde işletmenin ya da personelin yapmış olduğu giderlere ilişkin alınmış belgeler yukarıda sayılan belgelerden biriyse örneğin, personelin yapmış olduğu gider faturalı ise, bu fatura ayrı bir yevmiye kaydında belge türü "invoice" yani fatura olarak tarih ve numarası da yazılmak şartıyla kaydedilir. Eğer yapılan giderle ilgili belge tipi yukarıda sayılan ilk yedi belge tipinden biri değilse bir masraf formu oluşturulup e-defter uygulamasında belge tipi "other" ve belge açıklaması "masraf formu" olarak kaydedilir. Masraf formunun tarih ve numarasının da girilmesi zorunludur. Bu masraf formlarında matbu bir tarih, numara olmadığı için oluşturulacak her bir forma, müteselsil bir numara ve günün tarihi üzerine yazılır. Masraf formunda yapılan giderlere ait belgelerin detayları yer almak zorundadır. Ayrıca masraf formu firma kaşe ve imzası ile matbu olarak ya da elektronik imza/mali mühür ile elektronik ortamda muhafaza edilmek zorundadır Yazar Kasa "Z" Raporu: Her bir yazar kasa gün sonu "Z" raporunun ayrı bir yevmiye kaydı olarak muhasebeleştirilmesi gerekir. Ancak aynı işletmede birden fazla yazar kasa kullanılması durumunda gün sonunda her bir yazar kasadan alınan "Z" raporlarının günlük olarak bir icmale bağlanıp muhasebe kaydında belge tipi "other" ve belge açıklaması "Z Raporu İcmali" olarak kaydedilebilir (Z raporu icmali için bkz, e-defter uygulama kılavuzu V 1.2/18-Z raporuna ilişkin açıklama) Perakende Satış Fişi: Gider yazılabilmesine izin verilen perakende satış fişleri ayrı ayrı muhasebeleştirilebileceği gibi en fazla 10'ar günlük bir icmal oluşturularak muhasebeleştirilmesi de mümkündür. Bu icmal muhasebe kaydında belge tipi "other" ve belge açıklaması "ÖKC Fişi ile Tevsik Edilen Giderler İcmali" olarak kaydedilir (Perakende Satış Fişi icmali için bkz, e-defter uygulama kılavuzu V 1.2/18-perakende satış fişine ilişkin açıklama) Çek Bordrosu: Her bir çek belgesinin ayrı yevmiye maddesinde kaydedilmesi gerekir. Ancak, aynı alıcı veya satıcıya ait olmak şartıyla birden fazla çek, çek bordrosuyla aynı yevmiye maddesinde kaydedilebilir. Muhasebe kaydında belge tipi "other" ve belge açıklaması "çek bordrosu" olarak kaydedilir ve çek bordrosunun tarih ve numarası girilir. Bu çek bordrosunda matbu bir tarih ve numara olmadığı için oluşturulacak her bir bordro için müteselsil bir numara verilip günün tarihi üzerine yazılmalıdır. Her bir çek bordrosunda çeklerin detayları yer almak zorundadır. Çek bordrosu firma kaşe ve imzasıyla matbu olarak ya da elektronik imza/mali mühür ile elektronik ortamda muhafaza edilmek zorundadır.

9 Senet Bordrosu: Her bir senet belgesinin ayrı yevmiye maddesinde kaydedilmesi gerekir. Ancak, aynı alıcı veya satıcıya ait olmak şartıyla birden fazla senet, senet bordrosuyla aynı yevmiye maddesinde kaydedilebilir. Muhasebe kaydında belge tipi "other" ve belge açıklaması "senet bordrosu" olarak kaydedilir ve senet bordrosunun tarih ve numarası girilir. Bu senet bordrosunda matbu bir tarih ve numara olmadığı için oluşturulacak her bir bordro için müteselsil bir numara verilip günün tarihi üzerine yazılmalıdır. Her bir senet bordrosunda senetlerin detayları yer almak zorundadır. Senet bordrosu firma kaşe ve imzasıyla matbu olarak ya da elektronik imza/mali mühür ile elektronik ortamda muhafaza edilmek zorundadır Ücret Bordrosu: Aylık ücret bordroları, e-defter uygulamasına aktarılırken tüm bordrolar bir listeye bağlanıp muhasebe kaydında belge tipi "other" ve belge açıklaması "ücret bordrosu icmali" olarak kaydedilebilir. Ücret bordrosu icmalinin tarih ve numarası girilir. Ücret bordrosu icmalinde matbu bir tarih ve numara olmadığı için oluşturulacak her bir icmal listesi için müteselsil bir numara verilip günün tarihi üzerine yazılmalıdır. Ücret bordrosu icmalinde Her bir ücret bordrosunun detayları yer almak zorundadır. Bu icmaller firma kaşe ve imzasıyla matbu olarak ya da elektronik imza/mali mühür ile elektronik ortamda muhafaza edilmek zorundadır Serbest Meslek Makbuzu: Serbest meslek makbuzu yukarıda sayılan belgelerde yer alan makbuz (receipt) ile karıştırılmamalıdır. Serbest meslek makbuzu farklı olduğu için belge tipi "other" ve belge açıklaması "serbest meslek makbuzu" olarak kaydedilir ve belgenin tarih ve numarası girilir. (*) Makalenin amacı, konuyla ilgili genel bilgi vermektir. Yazar, makalenin hatasız olduğuna güvence vermez. Okuyucunun, bu bilgi ve yorumlarla yetinmeyerek konuyu derinlemesine araştırmasını veya konuya hakim profesyonel bir danışmana başvurmasını tavsiye eder.

E - ARŞİV. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması

E - ARŞİV. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması E - ARŞİV Amaç ve Fayda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 09.01.2014 Sayı: 2014/007 Konu: E-ARŞİV UYGULAMALARI HAKKINDA DÜZENLEME YAPILMIŞTIR 30.12.2013 tarih ve Mükerrer 28867 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 433 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile e-arşiv

Detaylı

1- E-fatura ve e-defter uygulamasından ihtiyari olarak yararlanabilecekler

1- E-fatura ve e-defter uygulamasından ihtiyari olarak yararlanabilecekler Sirkü : 2014/15 KAYSERİ Konu : Elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerin elektronik deftere geçiş süreci ve e-fatura/defter/arşiv uygulamaları 25.11.2014 05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı

Detaylı

Unvan Değişikliğinde Ne Yapılması Gerekiyor?

Unvan Değişikliğinde Ne Yapılması Gerekiyor? SIK SORULAN SORULAR Unvan Değişikliğinde Ne Yapılması Gerekiyor? Unvan değişikliği halinde mükelleflerimizin e-fatura uygulaması karşısındaki zorunluluk durumunun değişmeyeceği tabiidir. Bu nedenle e-fatura

Detaylı

Mali Bülten No: 2013/71

Mali Bülten No: 2013/71 ` Mali Bülten No: 2013/71 Vergi/ 27 Aralık 2013 e-arşiv Uygulamasına İlişkin 433 No.lu VUK Genel Tebliği Başbakanlığa Gönderildi kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: e-arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların

Detaylı

BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10. Bu bilgi notumuzda uygulama ile ilgili yayımlanan tebliğ ve sirküler açıklamaları özetle aktarılacaktır.

BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10. Bu bilgi notumuzda uygulama ile ilgili yayımlanan tebliğ ve sirküler açıklamaları özetle aktarılacaktır. BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10 E - FATURA UYGULAMASI Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişim, bilgilere ulaşmada, bilgilerin saklanması ve kullanılmasında önemli avantajlar sağlamaktadır.

Detaylı

ELEKTRONİK ARŞİV (e-arşiv)

ELEKTRONİK ARŞİV (e-arşiv) 1 ELEKTRONİK ARŞİV (e-arşiv) 1. e-arşiv Nedir? e-arşiv, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve

Detaylı

Orka Yazılım e-defter Belge Tipleri

Orka Yazılım e-defter Belge Tipleri E-defter Gönderimi ile ilgili Kontroller https://www.youtube.com/watch?v=c3hxjltrzgu E-defter Gönderimi ile ilgili Kontroller http://www.orka.com.tr/dosyalar/edeffteruygulama.pdf Tablo 1. Kılavuzda Bahsedilen

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 23.06.2015/123-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 23.06.2015/123-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 23.06.2015/123-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454) YAYIMLANDI ÖZET : 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma ve elektronik fatura

Detaylı

1) Tebliğin "2- Tanımlar ve Kısaltmalar" bölümünde "Bilgi Fişi" ifadesinin tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1) Tebliğin 2- Tanımlar ve Kısaltmalar bölümünde Bilgi Fişi ifadesinin tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İstanbul, 05/01/2015 Konu: 443 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 433 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Yapılan Değişiklikler (earşiv Uygulaması Değişiklikleri) I GİRİŞ: Hatırlanacağı

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. 1 Tarih : 03.01.2014 Sayı : İST.YMM.2014/2621 Sirküler No : İST.YMM.2014/03 433 SERİ NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ 30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı Mükerer Resmi Gazete de yayınlanan Vergi Usul Kanunu 433 Seri

Detaylı

Elektronik Ortamda Defter Tutulması

Elektronik Ortamda Defter Tutulması Elektronik Ortamda Defter Tutulması Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu nun verdiği yetki çerçevesinde Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca hazırlanan elektronik ortamda defter tutulmasına

Detaylı

Genel Tebliğe göre mevcutlara ilave olarak aşağıdaki mükellefler de e.fatura ve e.deftere geçmek zorundadır:

Genel Tebliğe göre mevcutlara ilave olarak aşağıdaki mükellefler de e.fatura ve e.deftere geçmek zorundadır: TARİH : 23/06/2015 SİRKÜLER NO : 2015/55 E.DEFTER VE E.FATURA ZORUNLULUĞU GENİŞLETİLDİ: Bilindiği gibi; 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen zorunluluk çerçevesinde bazı mükellefler

Detaylı

Sayı:82 09.12.2014. Söz konusu Tebliğ kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden;

Sayı:82 09.12.2014. Söz konusu Tebliğ kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden; Sayı:82 09.12.2014 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: Elektronik Defter Uygulamasına Geçiş 1- Giriş: 421 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıdaki mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik

Detaylı

E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter. maktas978@gmail.com

E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter. maktas978@gmail.com Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali AKTAŞ (YMM) E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter Yrd.Doç.Dr.Ymm.Mehmet Ali AKTAŞ Vergi Usul Kanununa (VUK Md. 229) göre Fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı

Detaylı

S. İlker ÖZOKCU Başkan. e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir

S. İlker ÖZOKCU Başkan. e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir e-defter ve e-fatura Uygulamaları S. İlker ÖZOKCU Başkan e-defter ve e-fatura Uygulamaları

Detaylı

Tarih : 03 / 03 / 2015 Konu : Yevmiye Kaydı ve e-defter Oluşturulurken Dikkat Edilecek Hususlar

Tarih : 03 / 03 / 2015 Konu : Yevmiye Kaydı ve e-defter Oluşturulurken Dikkat Edilecek Hususlar Bilgi Tarih : 03 / 03 / 2015 Konu : Yevmiye Kaydı ve e-defter Oluşturulurken Dikkat Edilecek Hususlar Bu dokümanda Gelir İdaresi Başkanlığı nın 26.02.2015 tarihinde yapmış olduğu duyuruya istinaden Likom

Detaylı

E - ARŞİV. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması

E - ARŞİV. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması E - ARŞİV Amaç ve Fayda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir e-fatura ve e-defter Uygulamaları YMM Ali Karakuş TÜRMOB Eğitmeni 1960 lı yılların başında demiryolu

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 112 İST, 30.12.2013. E-fatura ve e-arşiv hakkında genel tebliğ yayımlandı E-FATURA VE E-ARŞİV HAKKINDA GENEL TEBLİĞ

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 112 İST, 30.12.2013. E-fatura ve e-arşiv hakkında genel tebliğ yayımlandı E-FATURA VE E-ARŞİV HAKKINDA GENEL TEBLİĞ SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 112 İST, 30.12.2013 ÖZET: E-fatura ve e-arşiv hakkında genel tebliğ yayımlandı E-FATURA VE E-ARŞİV HAKKINDA GENEL TEBLİĞ Gelir İdaresi Başkanlığı nın internet sitesinde 433 Sıra

Detaylı

1 SIRA NUMARALI ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

1 SIRA NUMARALI ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 25.12.2013/219-1 1 SIRA NUMARALI ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 1 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliği nde 24 Aralık 2013 tarihinden geçerli olmak üzere

Detaylı

ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında bazı düzenlemelerde ve açıklamalarda bulunulmuştur.

ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında bazı düzenlemelerde ve açıklamalarda bulunulmuştur. 18.12.2017/145-1 1 OCAK 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN E-İRSALİYE, E-MÜSTAHSİL MAKBUZU VE E-SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLENMESİ, ALICISINA ELEKTRONİK VEYA KAĞIT ORTAMINDA İLETİLMESİ İLE MUHAFAZA VE İBRAZ EDİLEBİLMESİ

Detaylı

Elektronik defterin yasal dayanağı, Vergi Usul Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerinde yer almaktadır.

Elektronik defterin yasal dayanağı, Vergi Usul Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerinde yer almaktadır. Sayı: 2017 124 İstanbul, 2017 Konu: E FATURA Hk. Sayın; Mükellefimiz, Elektronik defterin yasal dayanağı, Vergi Usul Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerinde yer almaktadır. Vergi Usul

Detaylı

TÜRKKEP E-Defter Hizmetleri

TÜRKKEP E-Defter Hizmetleri TÜRKKEP E-Defter Hizmetleri E-Defter nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan

Detaylı

Bilişim. E-Defter Entegrasyonu

Bilişim. E-Defter Entegrasyonu Bilişim E-Defter Entegrasyonu E-Defter Nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri

Detaylı

e-arşiv E Arşiv Kullanım Yöntemleri

e-arşiv E Arşiv Kullanım Yöntemleri e-arşiv e-arşiv E Arşiv Nedir e-arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

e-arşiv FATURA Uğur Doğan Gelir İdaresi E.Daire Başkanı

e-arşiv FATURA Uğur Doğan Gelir İdaresi E.Daire Başkanı e-arşiv FATURA Uğur Doğan Gelir İdaresi E.Daire Başkanı E- ARŞİVİN KAPSAMI 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 30.12.2013 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanmış ve e-arşiv Uygulaması hayata geçmiştir.

Detaylı

Sirküler No : 2014/98 Sirküler Tarihi : 31.12.2014. : E-Arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik

Sirküler No : 2014/98 Sirküler Tarihi : 31.12.2014. : E-Arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Sirküler No : 2014/98 Sirküler Tarihi : 31.12.2014 Konu : E-Arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair 30.12.2014

Detaylı

Sirküler Rapor 31.12.2014/241-1

Sirküler Rapor 31.12.2014/241-1 Sirküler Rapor 31.12.2014/241-1 433 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 443 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 443 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

e UYGULAMALAR İnci ŞALCI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMMMO Eğitmeni 05 Kasım BURSA

e UYGULAMALAR İnci ŞALCI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMMMO Eğitmeni 05 Kasım BURSA e UYGULAMALAR İnci ŞALCI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMMMO Eğitmeni 05 Kasım 2016 - BURSA 2 2. e- Fatura : 3 2. e-fatura : 2.1. e-fatura nedir? : E-Fatura, Kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere

Detaylı

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir. E-Fatura Nedir? E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır.

Detaylı

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/228 Ref: 4/228

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/228 Ref: 4/228 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/228 Ref: 4/228 Konu: E-ARŞİV UYGULAMASINI DÜZENLEYEN 433 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 30.12.2014

Detaylı

E- FATURA VE E-DEFTER

E- FATURA VE E-DEFTER SORU VE CEVAPLARLA E- FATURA VE E-DEFTER İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) 444 0 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi nden alınabilir. Tel : (212) 455

Detaylı

SON DÜZENLEMELERE GÖRE E- FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELERE GÖRE E- FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI k SON DÜZENLEMELERE GÖRE E- FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 1 Sunum Planı E-Fatura E-Fatura Nedir? E-Fatura Uygulaması V.U.K.Tebliği ve Değişiklikler E-Fatura Uygulamasından Yararlanmak için Ne Yapılmalı?

Detaylı

E-Defter Nedir? Format ve standartları «www.edefter.gov.tr» internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir.

E-Defter Nedir? Format ve standartları «www.edefter.gov.tr» internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir. E-Defter Nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür. Format

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 24.06.2015 Sayı: 2015/116 Ref: 4/116

SİRKÜLER İstanbul, 24.06.2015 Sayı: 2015/116 Ref: 4/116 SİRKÜLER İstanbul, 24.06.2015 Sayı: 2015/116 Ref: 4/116 Konu: E-DEFTER VE E-FATURA ZORUNLULUĞU KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ VE İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

E-arşiv. Zaman Damgası müşterilerimizin ayrıca almalarına gerek kalmaksızın, raporlarda Mikro Yazılım tarafından sağlanacaktır.

E-arşiv. Zaman Damgası müşterilerimizin ayrıca almalarına gerek kalmaksızın, raporlarda Mikro Yazılım tarafından sağlanacaktır. E-arşiv e- arşiv, kağıt ortamında düzenlemesi, muhafaza ve ibraz etme zorunluluğu bulunan faturaların, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda

Detaylı

E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU

E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU e-fatura nın Yararları; Zamandan tasarruf Baskı, postalama ve arşivleme giderlerine son Platform bağımsız, güvenli ve tutarlı veri iletişimi sağlanır. İnsan hatalarının önüne

Detaylı

e-arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapan 443 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2014/78

e-arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapan 443 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2014/78 İstanbul, 31.12.2014 e-arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapan 443 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2014/78 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

MALİ BÜLTEN. 1. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler:

MALİ BÜLTEN. 1. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler: MALİ BÜLTEN Bülten Tarihi : 17.08.2015 Bülten No : 2015/0004 Bültenin Konusu : e-fatura ve e-defter Kapsamı Hakkında, 1. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler:

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/232 Ref: 4/232. Konu: ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/232 Ref: 4/232. Konu: ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 26.12.2013 Sayı: 2013/232 Ref: 4/232 Konu: ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 24.12.2013 tarihli 28861 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2 Sıra No.lı Elektronik

Detaylı

VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 433 )

VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 433 ) VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 433 ) (30.12.2013 Tarih ve Mükerrer 28867 Sayılı Resmi Gazete) (443 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile Değişen Güncel Hali) 1- Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı

Detaylı

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Tel : (0 2 1 6) 574 74 14 PBX Faks: ( 0 2 1 6 ) 574 22 12 İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar 05.03.2010 tarih 27512

Detaylı

e-lift e-devlet Çözümleri

e-lift e-devlet Çözümleri E-Fatura Uygulamasında Yeni Düzenlemeler e-ticaret e e-arşiv Zorunluluğu e-lift e-devlet Çözümleri Yavuz Gösterişli Satış Hizmetler Müdürü Hakkımızda Aryada, Logo Yazılım A.Ş. ticari ürünlerinin lisans,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 09.01.2014 Sayı: 2014/025 Ref:4/ 025. Konu: E-ARŞİV UYGULAMALARI HAKKINDA DÜZENLEME YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 09.01.2014 Sayı: 2014/025 Ref:4/ 025. Konu: E-ARŞİV UYGULAMALARI HAKKINDA DÜZENLEME YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 09.01.2014 Sayı: 2014/025 Ref:4/ 025 Konu: E-ARŞİV UYGULAMALARI HAKKINDA DÜZENLEME YAPILMIŞTIR 30.12.2013 tarih ve Mükerrer 28867 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 433 Sıra No.lı VUK

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) 1- Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik

Detaylı

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI Tabim e-defter çözümü ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerini, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlayıp GİB'e

Detaylı

Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014

Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014 Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 107 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

SİRKÜLER. KONU: E-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Mükellefler İçin E-Fatura Gönderme Ve Alma Zorunluluğu 01.01.2014 Tarihi İtibariyle Başlayacaktır.

SİRKÜLER. KONU: E-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Mükellefler İçin E-Fatura Gönderme Ve Alma Zorunluluğu 01.01.2014 Tarihi İtibariyle Başlayacaktır. SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 31.12.2013 SİRKÜLER NO : 2013/72 KONU: E-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Mükellefler İçin E-Fatura Gönderme Ve Alma Zorunluluğu 01.01.2014 Tarihi İtibariyle Başlayacaktır. 30.12.2013

Detaylı

Sayı : 2014 / 286 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 286 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 286 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 146 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

E-Arşiv, E-Saklama. Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSTANBUL İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 09 MART 2016

E-Arşiv, E-Saklama. Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSTANBUL İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 09 MART 2016 E-Arşiv, E-Saklama Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSTANBUL İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 09 MART 2016 İçerik E-Arşiv, E-Saklama 1. E-Arşiv uygulamasının tanımı 2. E-Saklama tanımı 3. E-Arşiv Mevzuatı

Detaylı

No: 2015/67 Tarih: 03.12.2016. Konu: 2016 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk.

No: 2015/67 Tarih: 03.12.2016. Konu: 2016 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/67

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) 1 Resmi Gazete Tarihi : 30 Aralık 2013 Sayı: 28867 (Mükerrer) Maliye Bakanlığından: 1- Giriş VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer

Detaylı

İnternet üzerinden yaptıkları satışlarda münhasıran bilet, sigorta poliçesi vb. belgeleri düzenleyenler zorunluluk kapsamı dışındadır.

İnternet üzerinden yaptıkları satışlarda münhasıran bilet, sigorta poliçesi vb. belgeleri düzenleyenler zorunluluk kapsamı dışındadır. TARİH : 03/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/85 İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPAN VE 2014 YILI GELİR TABLOSU BRÜT SATIŞ HASILATI 5 MİLYON TL VE ÜZERİNDE OLAN MÜKELLEFLER 1 OCAK 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN E.ARŞİV UYGULAMASINA

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 433 Sıra No lu VUK Tebliğinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek

Detaylı

E-Arşiv, E-Saklama. Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. İSTANBUL İkitelli KOSGEB 22 Ekim 2015

E-Arşiv, E-Saklama. Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. İSTANBUL İkitelli KOSGEB 22 Ekim 2015 E-Arşiv, E-Saklama Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSTANBUL İkitelli KOSGEB 22 Ekim 2015 İçerik E-Arşiv, E-Saklama 1. E-Arşiv uygulamasının tanımı 2. E-Saklama tanımı 3. E-Arşiv Mevzuatı

Detaylı

KONU: E-FATURA DÜZENLEME ZORUNLULUĞUNUN 01.04.2014 TARİHİNE UZATILMASI VE E-ARŞİV UYGULAMASI HAKKINDA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI

KONU: E-FATURA DÜZENLEME ZORUNLULUĞUNUN 01.04.2014 TARİHİNE UZATILMASI VE E-ARŞİV UYGULAMASI HAKKINDA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI KONU: E-FATURA DÜZENLEME ZORUNLULUĞUNUN 01.04.2014 TARİHİNE UZATILMASI VE E-ARŞİV UYGULAMASI HAKKINDA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

e-arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların Açıklandığı 433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

e-arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların Açıklandığı 433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. İstanbul, 02.01.2014 e-arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların Açıklandığı 433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/06 Vergi Usul Kanunu uyarınca

Detaylı

HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014

HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014 Sayfa 1 / 5 HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014 I. KAMU MALİYESİNDE VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER 1) 2013 Yılı Ocak-Kasım Döneminde 1,2 Milyar TL Olan Bütçe Açığı, 2014 Yılı Ocak-Kasım Döneminde 11,3

Detaylı

AKDENİZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

AKDENİZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Tarih: 10.12.2014 Sayı : 2014/188 1.) E-Defter Nedir? 1 sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde ifade edildiği üzere, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanuna

Detaylı

ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Mükellef/Düzenleyen Bilgileri Ekranı Ekrandaki tüm bilgilerin eksiksiz doldurulmasının yanında, düzgün bilgilerinde girilmesi gerekmektedir.

Detaylı

ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI

ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI E-DEFTER Şekil hükümlerinden bağımsız VUK ve/veya TTK uyumlu Tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan Elektronik kayıtlar bütünü KİMLER E-DEFTER

Detaylı

DÜNYA SİRKÜLER 2014 03 ELEKTRONİK ARŞİV UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

DÜNYA SİRKÜLER 2014 03 ELEKTRONİK ARŞİV UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR Osmanağa Mah. Serasker Cad. Bizim Apt. No: 122 K: 4 Bahariye Kadıköy İstanbul Türkiye Telefon Faks Mobil 90 (216) 330 05 41 90 (216) 330 06 41 90 533 763 57 52 DÜNYA SİRKÜLER 2014 03 ELEKTRONİK ARŞİV UYGULAMASINA

Detaylı

Bilindiği e-defter uygulaması zorunlu olan mükellefler açısından 01.01.2015 itibariyle uygulama geçmiştir.

Bilindiği e-defter uygulaması zorunlu olan mükellefler açısından 01.01.2015 itibariyle uygulama geçmiştir. VERGİ SİRKÜLERİ Sirküler No :2015 / 006 Sirküler Tarihi : 16.01.2015 KONU : E-Defter Uygulaması İle İlgili Özellik Gösteren Durumlar Bilindiği e-defter uygulaması zorunlu olan mükellefler açısından 01.01.2015

Detaylı

Konu: E-Bilet Uygulamasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapan 446 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 4 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlandı.

Konu: E-Bilet Uygulamasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapan 446 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 4 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlandı. Sayı: 2015/5 Konu: E-Bilet Uygulamasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapan 446 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 4 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlandı. 4 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete de, 26.06.2012

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/13

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/13 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER TUTMA VE FATURA DÜZENLEME İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ

ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER TUTMA VE FATURA DÜZENLEME İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER TUTMA VE FATURA DÜZENLEME İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ 1. KONU: Elektronik ortamda defter tutulması ve fatura düzenlenmesi ile ilgili hususlar bilişim sistemindeki gelişmelere

Detaylı

ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI

ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI 1 ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI 1. Genel Olarak Fatura Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı

Detaylı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı e-fatura yagenelbakış EFKS-e-FaturaFaturaFarklılıklar e-faturanedir? e-faturakapsamınagirenler e-defter Nedir? Gelir İdaresi Başkanlığı @ @ Elektronik kayıtlar bütünü biçiminde oluşturulur. Kağıt faturada

Detaylı

E-ArĢiv ve E-Fatura Uygulamaları Hakkında Açıklamalar Ġçeren 433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de YayımlanmıĢtır.

E-ArĢiv ve E-Fatura Uygulamaları Hakkında Açıklamalar Ġçeren 433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de YayımlanmıĢtır. MBK ULUSLARARASI RAPORLAMA VE YMM LTD. ŞTİ. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No: 56 Kat: 7 Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL T +90 (216) 368 24 24 F +90 (216) 368 24 45 www.moorestephens.com.tr SİRKÜLER

Detaylı

E-defte Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İçin Uygulama Kılavuzu Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2015/13

E-defte Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İçin Uygulama Kılavuzu Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2015/13 İstanbul, 09.03.2015 E-defte Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İçin Uygulama Kılavuzu Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2015/13 www.edefter.gov.tr internet sitesinde e-defter uygulamasında dikkat

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER

A K A D E M İ SİRKÜLER E-ARŞİV ve E-FATURA UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ 30.12.2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 433 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-arşiv uygulamasına ilişkin usul

Detaylı

Kayıt Saklama Gereksinimleri ve e-arşiv. Z. Deniz ŞENALP SMMM - Denetçi

Kayıt Saklama Gereksinimleri ve e-arşiv. Z. Deniz ŞENALP SMMM - Denetçi Kayıt Saklama Gereksinimleri ve e-arşiv Z. Deniz ŞENALP SMMM - Denetçi 431 Sıra No lu VUK Genel Tebliği Yayım : 29.12.2013 Erteleme: 28.06.2014 (VUK Gen. Teb. 436) Yürürlük: 01.01.2015 Amaç: Vergi denetimlerini

Detaylı

* E FATURA * E-DEFTER * E-ARŞİV * E-TEBLİGAT VE GEÇİŞ SÜRECİ

* E FATURA * E-DEFTER * E-ARŞİV * E-TEBLİGAT VE GEÇİŞ SÜRECİ * E FATURA * E-DEFTER * E-ARŞİV * E-TEBLİGAT VE GEÇİŞ SÜRECİ 1 1) E- Fatura, 2) E- Defter, 3) E- Arşiv, 4) E- Yoklama, 5) E- Tebligat, 6) E- İmza, YENİ TTK, VUK GÖRE YENİ UYGULAMALAR 7) E- Genel Kurul,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/158 Ref: 4/158

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/158 Ref: 4/158 SİRKÜLER İstanbul, 03.07.2012 Sayı: 2012/158 Ref: 4/158 Konu: ELEKTRONİK FATURA HAKKINDA DÜZENLEMELER İÇEREN 397 NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 416 NUMARALI VERGİ USUL KANUNU

Detaylı

433 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği-Aralık 2013. 443 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği-Aralık 2014

433 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği-Aralık 2013. 443 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği-Aralık 2014 e-arşiv Fatura e-arşiv Fatura: Kanuni Düzenlemeler Tebliğler: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 433 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği-Aralık 2013 443 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği-Aralık

Detaylı

Mali Mühür. Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. İSTANBUL İkitelli KOSGEB 15 Ekim 2015

Mali Mühür. Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. İSTANBUL İkitelli KOSGEB 15 Ekim 2015 Mali Mühür Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSTANBUL İkitelli KOSGEB 15 Ekim 2015 İçerik Mali Mühür 1. Mali mühür nedir? 2. Neden mali mühür? 3. Mali Mührün kullanım alanları nelerdir? e-fatura

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/39 Sirküler Tarihi : 19.06.2013 Konu : Elektronik Fatura ve Defter Bilindiği gibi Elektronik Fatura ve Defter uygulamasına ilişkin daha önce 2013/18 ve 2013/19 nolu sirkülerimiz ile

Detaylı

Gelir İdaresi Başkanlığının yayımlandığı Yevmiye Defteri kılavuzunda aşağıdaki sekiz belge tipi tanımlanmıştır.:

Gelir İdaresi Başkanlığının yayımlandığı Yevmiye Defteri kılavuzunda aşağıdaki sekiz belge tipi tanımlanmıştır.: e-defter Uygulama Kılavuzu Şubat 2015 Versiyon: 1.0.14 / 25 Hazırlanan bu doküman ile e-defter uygulamasına kayıtlı olan kullanıcılar ve uyumlu yazılım firmaları için dikkat edilmesi gereken hususların

Detaylı

E-Defter Hukuki Mevzuat?

E-Defter Hukuki Mevzuat? E-DEFTER 1 E-Defter Hukuki Mevzuat? 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e- fatura

Detaylı

e-arşiv Fatura Uğur DOĞAN İdea Teknoloji Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Cep:0 533 924 61 82 ugur.dogan@ideateknoloji.com.tr

e-arşiv Fatura Uğur DOĞAN İdea Teknoloji Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Cep:0 533 924 61 82 ugur.dogan@ideateknoloji.com.tr e-arşiv Fatura Uğur DOĞAN İdea Teknoloji Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Cep:0 533 924 61 82 ugur.dogan@ideateknoloji.com.tr e-arşiv Fatura: Kanuni Düzenlemeler Tebliğler: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

Detaylı

SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015. KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı

SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015. KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı MEVZUAT SĠRKÜLERĠ SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015 KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı ÖZET: 04.04.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 447 ve 448 sıra

Detaylı

TEBLİĞ VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)

TEBLİĞ VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) 30 Aralık 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28867 (Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 1- Giriş VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın e-defter Nedir? Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; Oluşturulması Onaylanması Muhafaza edilmesi İbraz

Detaylı

Sayı : 2013 / 202 Konu: Bilgilendirme 26 Aralık 2013. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2013 / 202 Konu: Bilgilendirme 26 Aralık 2013. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2013 / 202 Konu: Bilgilendirme 26 Aralık 2013 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından sirküler ilişikte sunulmuştur. yayınlanan 207 nolu Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI (SIRA NO: )

VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI (SIRA NO: ) VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI (SIRA NO: ) 1 Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik defter, kayıt

Detaylı

E-DEFTER UYGULAMASININ MAHİYETİ VE İŞLEYİŞİ ARİF BAŞER

E-DEFTER UYGULAMASININ MAHİYETİ VE İŞLEYİŞİ ARİF BAŞER E-DEFTER UYGULAMASININ MAHİYETİ VE İŞLEYİŞİ ARİF BAŞER HUKUKİ ALTYAPI E-Defter Uygulaması Temel Olarak VUK nun Mükerrer 242.Madde Hükmü ile TTK nun 64 ve 65.Maddelerinde Tanımlanan Kurallar Bütünü İçerisinde

Detaylı

LOGO DA E-FATURA. Saadet GAFFAROĞLU Analiz Uzmanı, LOGO

LOGO DA E-FATURA. Saadet GAFFAROĞLU Analiz Uzmanı, LOGO LOGO DA E-FATURA Saadet GAFFAROĞLU Analiz Uzmanı, LOGO E-FATURA, GENEL BAKIŞ E-Fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri:

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: I: GENEL OLARAK: Elektronik Fatura Uygulaması (e-fatura Uygulaması) ilk olarak

Detaylı

II-ELEKTRONİK DEFTER (E-DEFTER) UYGULAMASI İLE İLGİLİ HUKUKİ DAYANAK:

II-ELEKTRONİK DEFTER (E-DEFTER) UYGULAMASI İLE İLGİLİ HUKUKİ DAYANAK: 1 Konu: Elektronik Defter (e-defter) Uygulaması İstanbul, 02/12/2014 I- ELEKTRONİK DEFTER (E-DEFTER)) : Elektronik defter: Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 415) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 446)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 415) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 446) VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 415) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 446) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 1 ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde

Detaylı

REHBER E- UYGULAMALAR. l E- Fatura l E- Defter l Mali Mühür l E- Denetim l E- Yoklama

REHBER E- UYGULAMALAR. l E- Fatura l E- Defter l Mali Mühür l E- Denetim l E- Yoklama İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS REHBER E- UYGULAMALAR l E- Fatura l E- Defter l Mali Mühür l E- Denetim l E- Yoklama SUNUŞ Sevgili Meslektaşlar,

Detaylı

A

A SİRKÜ : 2013/11 KAYSERİ Konu : 11.03.2013 A-01.09.2013 tarihine kadar elektronik faturaya 01.09.2014 tarihine kadar da elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler B-Elektronik

Detaylı

Tarih : 10.12.2014. Sayı : 43 : E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. E-DEFTER NEDİR?

Tarih : 10.12.2014. Sayı : 43 : E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. E-DEFTER NEDİR? Tarih : 10.12.2014 Sayı : 43 Konu : E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. E-DEFTER NEDİR? Şekil hükümlerinden bağımsız, Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) veya Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ile uyumlu, tutulması

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2012-047 Tarih : 02.07.2012 Konu : 415 Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle Seyahat Firmalarının Elektronik Ortamda Bilet ve Yolcu Listesi Düzenleyebilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

E-DEFTER YAPıLACAKLAR

E-DEFTER YAPıLACAKLAR E-DEFTER YAPıLACAKLAR A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR YMM Kim tutacak E-Fatura geçen mükelleflerin tamamı en geç 31.12.2014 tarihine kadar başvuruda bulunup, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren e-deftere geçeceklerdir.

Detaylı

ELEKTRONİK FATURA VE ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMALARI. Doç. Dr. Ersan ÖZ Genel Koordinatör

ELEKTRONİK FATURA VE ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMALARI. Doç. Dr. Ersan ÖZ Genel Koordinatör ELEKTRONİK FATURA VE ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMALARI Doç. Dr. Ersan ÖZ Genel Koordinatör E-FATURA NEDİR? e-fatura kağıt faturaların yerini alsın diye belirlenen standartlara uygun belgelerin, taraflar arasında

Detaylı